Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13"

Transkript

1 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13 I korta drag Var femte högskolenybörjare har utländsk bakgrund Läsåret 2012/13 hade 19 procent av högskolenybörjarna (inresande studenter oräknade) utländsk bakgrund. Ett år tidigare var motsvarande andel 18 procent och tio år tidigare var andelen 16 procent. Med utländsk bakgrund avses personer som är utrikes födda eller personer som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Totalt fanns det högskolenybörjare med utländsk bakgrund läsåret 2012/13. Av de var födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar och var utrikes födda av de utrikes födda högskolenybörjarna hade invandrat till Sverige vid sex års ålder eller tidigare och vid sju års ålder eller senare. När det gäller fördelningen mellan kvinnor och män var det ingen stor skillnad mellan högskolenybörjare med svensk bakgrund, födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar och utrikes födda som invandrat vid sex års ålder eller tidigare. I de tre grupperna var procent av högskolenybörjarna kvinnor och procent män. Bland utrikes födda högskolenybörjare som invandrat vid sju års ålder eller senare var fördelningen en annan 64 procent var kvinnor och 36 procent var män. Flest med utländsk bakgrund på ingenjörsutbildningar Bland yrkesexamensprogrammen hade apotekarutbildningen högst andel högskolenybörjare med utländsk bakgrund med 76 procent läsåret 2012/13. Receptarieutbildningen hade den näst högsta andelen med 64 procent. Flest högskolenybörjare med utländsk bakgrund läsåret 2012/13 fanns på civilingenjörsutbildningen och högskoleingenjörsutbildningen med 700 vardera. Helen Dryler Tfn, Harald Theorin Tfn, Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Universitetskanslersämbetet, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie Utbildning och forskning. Utkom den 22 maj URN:NBN:SE:SCB-2014-UF19SM1401_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 Universitetskanslersämbetet och SCB 2 UF 19 SM 1401 På Karolinska institutet har nästan hälften av högskolenybörjarna utländsk bakgrund Karolinska institutet hade den högsta andelen högskolenybörjare med utländsk bakgrund läsåret 2012/13 med 45 procent. Därefter följde Södertörns högskola med 31 procent och Malmö högskola med 30 procent. Lägst andel högskolenybörjare med utländsk bakgrund fanns vid Försvarshögskolan med 9 procent. Stockholms universitet hade i särklass flest högskolenybörjare med utländsk bakgrund med Näst flest hade Göteborgs universitet med Andelen 25-åringar med utländsk bakgrund som påbörjar högskolestudier ökar Vid 25 års ålder hade 44 procent av dem med svensk bakgrund i årskullen födda 1987 påbörjat en högskoleutbildning. Den andelen har varit förhållandevis stabil för 25-åringar med svensk bakgrund under de senaste tio åren. Motsvarande andel för 25-åringar födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar har under samma period successivt närmat sig och slutligen passerat andelen för dem med svensk bakgrund. I årskullen födda 1987 var denna andel 45 procent, att jämföra med 32 procent tio år tidigare. En liknande ökning har skett bland utrikes födda 25-åringar som invandrat vid sex års ålder eller tidigare, från 33 procent till 46 procent på tio år. Bland utrikes födda 25-åringar som invandrat vid sju års ålder eller senare har andelen som påbörjat en högskoleutbildning ökat från 30 till 35 procent på tio år. De med iransk bakgrund väljer ofta högskolestudier Bland de utrikes födda år 1987 med iransk bakgrund hade 56 procent påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. Även personer födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar och bakgrund i Iran väljer ofta att studera på högskola. Av dem som föddes 1987 i denna grupp hade 64 procent påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. Näst högst andel som påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder hade utrikes födda med bakgrund i Bosnien-Hercegovina med 52 procent. Till antalet var detta den största gruppen av utrikes födda år 1987 som påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder, drygt 500 personer. Var fjärde doktorandnybörjare har utländsk bakgrund Läsåret 2012/13 hade 23 procent av doktorandnybörjarna utländsk bakgrund (utländska doktorander oräknade). Antalet doktorandnybörjare med utländsk bakgrund var 420. Av dem var 360 utrikes födda och 60 födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Det var ingen stor skillnad mellan doktorandnybörjare med svensk och utländsk bakgrund beträffande fördelningen mellan könen. Bland doktorandnybörjarna med svensk bakgrund var 53 procent kvinnor och 47 procent män. Motsvarande andelar bland doktorandnybörjarna med utländsk bakgrund var 51 procent kvinnor och 49 procent män. De flesta doktorandnybörjarna med utländsk bakgrund hade sin bakgrund i Europa och Asien. Medicin och hälsovetenskap vanligast bland doktorandnybörjare med utländsk bakgrund Det största antalet doktorandnybörjare med utländsk bakgrund fanns inom medicin och hälsovetenskap, cirka 200. Andelen doktorandnybörjare med utländsk bakgrund inom medicin och hälsovetenskap var 27 procent.

3 Universitetskanslersämbetet och SCB 3 UF 19 SM 1401 Innehåll Statistiken med kommentarer 5 Utländsk bakgrund inledning 5 Studenter och doktorander i högskoleutbildning efter bakgrund 5 Utveckling läsåren 2003/04 till 2012/13 6 Högskolenybörjarnas ålder 9 Högskolenybörjare med utländsk bakgrund efter geografiskt område 10 Högskolenybörjare efter studieinriktning 12 Högskolenybörjare med utländsk bakgrund per lärosäte 13 Påbörjad svensk högskoleutbildning i årskullarna födda Utbildning på forskarnivå 18 Utvecklingen läsåren 2003/04 till 2012/13 18 Doktorandnybörjare med utländsk bakgrund efter geografiskt område 20 Doktorandnybörjare per forskningsämnesområde 20 Doktorandnybörjare med utländsk bakgrund per högskola 21 Påbörjad doktorandutbildning i årskullarna födda Tabeller 22 Teckenförklaring 22 1 A. Högskolenybörjare och doktorandnybörjare under 65 år läsåren 2003/ /13 efter svensk och utländsk bakgrund, studienivå och kön 23 1 B. Studenter och doktorander under 65 år i högskoleutbildning läsåren 2003/ /13 efter svensk och utländsk bakgrund, studienivå och kön 25 2 A. Andel av befolkningen med påbörjad svensk högskoleutbildning vid 25 års ålder efter svensk och utländsk bakgrund. Procent 27 2 B. Andel av befolkningen med påbörjad svensk doktorandutbildning vid 30 års ålder efter svensk och utländsk bakgrund. Procent 28 3 A. Högskolenybörjare och doktorandnybörjare under 65 år läsåret 2012/13 efter svensk och utländsk bakgrund, studienivå, ålder och kön 29 3 B. Studenter och doktorander under 65 år i högskoleutbildning läsåret 2012/13 efter svensk och utländsk bakgrund, studienivå, ålder och kön 30 4 A. Högskolenybörjare med utländsk bakgrund under 65 år i högskoleutbildning läsåret 2012/13 efter geografiskt område, födelseland och kön 31 4 B. Studenter med utländsk bakgrund under 65 år i högskoleutbildning läsåret 2012/13 efter geografiskt område, födelseland och kön 34 5 A. Doktorandnybörjare med utländsk bakgrund under 65 år i högskoleutbildning läsåret 2012/13 efter geografiskt område, födelseland och kön 38 5 B. Doktorander med utländsk bakgrund under 65 år i högskoleutbildning läsåret 2012/13 efter geografiskt område, födelseland och kön 39

4 Universitetskanslersämbetet och SCB 4 UF 19 SM Påbörjad svensk högskoleutbildning vid 25 års ålder för årskullen född 1987 efter geografiskt område 41 7 A. Högskolenybörjare under 65 år i högskoleutbildning läsåret 2012/13 efter svensk och utländsk bakgrund, studier mot yrkesexamen/generell examen, område, program för yrkesexamen och kön 43 7 B. Studenter under 65 år i högskoleutbildning läsåret 2012/13 efter svensk och utländsk bakgrund, studier mot yrkesexamen/generell examen, område, program för yrkesexamen och kön Doktorandnybörjare under 65 år på forskarnivå läsåret 2012/13 fördelade efter utländsk bakgrund, forskningsämnesområde och kön 54 9 A. Högskolenybörjare under 65 år i högskoleutbildning läsåret 2012/13 efter svensk och utländsk bakgrund, universitet/högskola och kön 55 9 B. Studenter under 65 år i högskolebildning läsåret 2012/13 efter svensk och utländsk bakgrund, universitet/högskola och kön Doktorandnybörjare under 65 år läsåret 2012/13 efter svensk och utländsk bakgrund, universitet/högskola och kön Högskolenybörjare under 65 år i högskoleutbildning läsåret 2003/ /13 efter svensk och utländsk bakgrund, universitet/högskola och kön. Procent Doktorandnybörjare under 65 år läsåren 2003/ /13 efter svensk och utländsk bakgrund, universitet/högskola och kön. Procent 76 Fakta om statistiken 82 Detta omfattar statistiken 82 Invandring till Sverige 82 Utbildnings- och examensstruktur efter 1 juli Definitioner och förklaringar 83 Så görs statistiken 85 Statistikens tillförlitlighet 86 Bra att veta 87 In English 88 Summary 88 List of tables 90 List of terms 91

5 Universitetskanslersämbetet och SCB 5 UF 19 SM 1401 Statistiken med kommentarer Utländsk bakgrund inledning Syftet med detta statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av hur många personer med svensk respektive utländsk bakgrund som påbörjar högskolestudier i Sverige. Svensk och utländsk bakgrund redovisas för studenter och högskolenybörjare på grundnivå och avancerad nivå samt för aktiva doktorander och doktorandnybörjare på forskarnivå. Grundnivån och den avancerade nivån kommer inte att redovisas var och en för sig. Med högskolenybörjare avses studenter som för första gången är registrerade i svensk högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och med doktorandnybörjare avses studenter som för första gången är registrerade på forskarnivå. Både personer med svensk och utländsk bakgrund tillhör den svenska befolkningen. Det betyder att inresande studenter inte ingår i redovisningen av högskolenybörjare och studerande samt att utländska doktorander är exkluderade från doktorandnybörjare och (aktiva) doktorander. I tabellerna 1A och 1B ingår dock samtliga studenter och doktorander och där går det att urskilja inresande studenter och utländska doktorander. Definitionen av svensk och utländsk bakgrund är inte entydig utan varierar i exempelvis olika utredningar och analyser. I denna publikation avses med svensk bakgrund personer som är födda i Sverige med minst en inrikes född förälder. Med utländsk bakgrund avses personer, folkbokförda i Sverige, som själva är utrikes födda samt personer som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Både personer med svensk och utländsk bakgrund är heterogena grupper. Situation i Sverige för dem med utländsk bakgrund beror bland annat på vilket land de utvandrat från, hur gamla de var när de utvandrade samt hur länge de har vistats i Sverige. Av denna anledning urskiljs i redovisningen både personer som själva är utrikes födda och personer som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. I flera fall finns det en ytterligare indelning av dem som själva är födda utomlands vilken tar hänsyn till invandringsålder antingen mellan 0 och 6 år eller vid 7 års ålder eller äldre. För personer som är adopterade har adoptivföräldern prioriterats före den biologiska föräldern. Adopterade med minst en inrikes född adoptivförälder räknas till gruppen svensk bakgrund och adopterade med två utrikes födda adoptivföräldrar till gruppen utländsk bakgrund. För mer information se Fakta om statistiken. Studenter och doktorander i högskoleutbildning efter bakgrund Studenter och doktorander i högskolan Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Inresande studenter Okänd bakgrund Född i Sv. med två utrikes födda föräldrar Utrikes född Utbytesstudenter Freemoverstudenter Utländska doktorander

6 Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 19 SM 1401 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Läsåret 2012/13 var det totala antalet högskolenybörjare yngre än 65 år Förutom studerande med svensk och utländsk bakgrund ingår även inresande studenter samt studenter med okänd bakgrund i det totala antalet högskolenybörjare. De inresande studenterna har kommit till Sverige i syfte att studera och bör därför inte jämföras med de som bor permanent i Sverige. Om de inresande studenterna och studenterna med okänd bakgrund exkluderas från det totala antalet högskolenybörjare var antalet I den fortsatta redovisningen ingår inte de inresande studenterna eller de med okänd bakgrund. För mer information om samtliga grupper, se tabell 1A och 1B. Läsåret 2012/13 fanns det högskolenybörjare med utländsk bakgrund (inresande studenter oräknade). Av de var födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar och var utrikes födda. De som är utrikes födda har kommit till Sverige vid olika åldrar och har vistats i landet olika länge. Av de utrikes födda hade invandrat till Sverige vid sex års ålder eller tidigare och vid sju års ålder eller senare. Utveckling läsåren 2003/04 till 2012/13 Under den senaste tioårsperioden ökade antalet högskolenybörjare med utländsk bakgrund från till Störst var dock antalet läsåret 2009/10 då det fanns högskolenybörjare med utländsk bakgrund. Antalet i gruppen född i Sverige med två utrikes födda föräldrar ökade under större delen av tioårsperioden. De utrikes födda ökade fram till läsåret 2009/10 men minskade därefter till ungefär samma antal som i början av perioden. Även antalet högskolenybörjare med svensk bakgrund var som störst läsåret 2009/10 med Därefter skedde årliga minskningar till ett antal 2012/13 som var lägre än tio år tidigare. Högskolenybörjare / /13 efter svensk och utländsk bakgrund 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Totalt Svensk bakgrund Utländsk bakgrund därav Född i Sv. med två utrikes födda föräldrar Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Kvinnor Svensk bakgrund Utländsk bakgrund därav Född i Sv. med två utrikes födda föräldrar Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Män Svensk bakgrund Utländsk bakgrund därav Född i Sv. med två utrikes födda föräldrar Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Exklusive inresande studenter och studenter med okänd bakgrund.

7 Universitetskanslersämbetet och SCB 7 UF 19 SM 1401 Andelen kvinnor störst bland utrikes födda som invandrat efter 6 års ålder Alla år under tioårsperioden 2003/ /13 var andelen kvinnor bland högskolenybörjarna större än andelen män i samtliga grupper. Andelen kvinnor bland de utrikes födda var hela tiden större än bland dem med svensk bakgrund och bland dem som var födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Det var de utrikes födda kvinnorna som invandrat vid sju års ålder eller senare som gav upphov till skillnaden. Bland utrikes födda som invandrat vid sex års ålder eller tidigare var andelen kvinnor närmare dem med svensk bakgrund och dem som var födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar, framför allt under de senare åren i tioårsperioden. Läsåret 2012/13 vara andelen kvinnor 64 procent och andelen män 36 procent bland utrikes födda som invandrat vid sju års ålder eller senare. Bland utrikes födda som invandrat vid sex års ålder eller tidigare var 57 procent kvinnor och 43 procent män. Det var ungefär samma fördelning som i gruppen med svensk bakgrund och gruppen födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Andelen kvinnor och män bland högskolenybörjare 1 med svensk och utländsk bakgrund läsåren 2003/ /13. Procent 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Kvinnor Svensk bakgrund Född i Sverige med två utrikes födda föräldrar Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Män Svensk bakgrund Född i Sverige med två utrikes födda föräldrar Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Exklusive inresande studenter och studenter med okänd bakgrund.

8 Universitetskanslersämbetet och SCB 8 UF 19 SM 1401 Andelen högskolenybörjare med utländsk bakgrund har ökat Mellan läsåren 2003/04 och 2012/13 ökade andelen högskolenybörjare med utländsk bakgrund från 16 till 19 procent. Hela ökningen inträffade i gruppen född i Sverige med två utrikes födda föräldrar, som ökade från 4 till 8 procent. Gruppen utrikes födda minskade från 12 procent till 11 procent under tioårsperioden. Bland kvinnorna ökade andelen med utländsk bakgrund från 16 till 20 procent under perioden. Bland männen var ökningen något mindre, från 15 till 18 procent. Se tabell 1A för mer information om högskolenybörjare. Andelen högskolenybörjare 1 med svensk respektive utländsk bakgrund läsåren 2003/ /13. Procent Totalt 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Född i Sverige med två utrikes födda föräldrar Kvinnor Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Född i Sverige med två utrikes födda föräldrar Män Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Född i Sverige med två utrikes födda föräldrar Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Exklusive inresande studenter och studenter med okänd bakgrund. För information om antalet studenter 2003/ /13 med svensk och utländsk bakgrund, se tabell 1B.

9 Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 19 SM 1401 Högskolenybörjarnas ålder En majoritet av samtliga högskolenybörjare läsåret 2012/13 var yngre än 22 år. Högst andel som var yngre än 22 år fanns i gruppen född i Sverige med två utrikes födda föräldrar med 79 procent. Bland utrikes födda var 33 procent yngre än 22 år. Det var emellertid stor skillnad mellan dem som invandrat före och dem som invandrat från och med 7 års ålder. Andelen som var yngre än 22 år bland dem som invandrat när de var 6 år eller yngre var 64 procent, vilket var i samma storleksordning som dem med svensk bakgrund. Bland dem som invandrat vid 7 års ålder eller senare var endast 26 procent yngre än 22 år. Det var en något högre andel män än kvinnor som var yngre än 22 år med undantag för gruppen utrikes födda som invandrat vid 6 års ålder eller tidigare. Se tabell 3A för mer information. Åldersfördelning för högskolenybörjare 1 efter svensk och utländsk bakgrund läsåret 2012/13. Procent Totalt 21 år år år år år Totalt % Totalt antal Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Född i Sverige med två utrikes födda föräldrar Utrikes född Kvinnor invandrat 6 år invandrat 7 år Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Född i Sverige med två utrikes födda föräldrar Män Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Född i Sverige med två utrikes födda föräldrar Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Exklusive inresande studenter och studenter med okänd bakgrund. För information om åldersfördelningen bland studenter 2012/13 med svensk och utländsk bakgrund, se tabell 3B.

10 Universitetskanslersämbetet och SCB 10 UF 19 SM 1401 Högskolenybörjare med utländsk bakgrund efter geografiskt område Studenterna med utländsk bakgrund har sitt ursprung i en mängd olika länder. Studenter som är utrikes födda redovisas under det egna födelselandet medan gruppen född i Sverige med två utrikes födda föräldrar redovisas under föräldrarnas födelseland. Om föräldrarna kommer från olika länder redovisas personen under båda länderna och nettoräknas till nivån världsdel. Se Fakta om statistiken för en mer utförlig beskrivning. Bland de utrikes födda nybörjarna läsåret 2012/13 hade de flesta, 41 procent, sin bakgrund i Europa. Andelen med europeisk bakgrund var något högre, 43 procent, bland kvinnor än bland män, 39 procent. Hälften av nybörjarna födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar hade sin bakgrund i Europa. Även i denna grupp hade kvinnorna, 52 procent, en något högre andel med europeisk bakgrund än männen, 47 procent. Högskolenybörjare med utländsk bakgrund efter geografiskt område läsåret 2012/13. Procent Geografiskt område Utrikes född Född i Sv. med två utrikes födda föräldrar 1 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Europa därav Norden utom Sverige därav EU utom Norden därav Europa utom EU och Norden Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Oceanien Eftersom en persons föräldrar kan komma från olika geografiska områden överstiger summan av procentandelarna 100 procent. Det land som i särklass flest utrikes födda högskolenybörjare hade sin bakgrund i var Irak med Iran följde därefter med cirka 400 högskolenybörjare. Antal utrikes födda högskolenybörjare efter land läsåret 2012/13 Irak Iran Bosnien-Hercegovina Jugoslavien Ryssland Polen Finland Tyskland Afghanistan Somalia Kvinnor Män

11 Universitetskanslersämbetet och SCB 11 UF 19 SM 1401 De enskilt vanligaste ursprungsländerna bland högskolenybörjarna som var födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar var Jugoslavien och Finland med 600 vardera. Se vidare tabell 4A. Antal högskolenybörjare födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar efter land läsåret 2012/13 Jugoslavien Finland Turkiet Iran Libanon Irak Syrien Bosnien-Hercegovina Polen Chile Kvinnor Män

12 Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 19 SM 1401 Högskolenybörjare efter studieinriktning Fördelningen mellan svensk och utländsk bakgrund bland högskolenybörjare läsåret 2012/13 var lika för studier mot generell examen och studier mot yrkesexamen. Andelen med svensk bakgrund var 81 procent och andelen med utländsk bakgrund var 19 procent i båda kategorierna av studier. Se vidare tabell 7A. Det område som hade högst andel högskolenybörjare med utländsk bakgrund vid studier mot generell examen var medicin och odontologi, med 35 procent. Lägst andel med utländsk bakgrund hade konstnärligt område med 12 procent. Redovisningen efter område är dock en grov indelning och det kan finnas variation inom områdena mellan program eller kurser. Tre fjärdedelar med utländsk bakgrund på apotekarutbildningen Apotekarutbildningen hade den största andelen högskolenybörjare med utländsk bakgrund bland yrkesexamensprogrammen, 49 procent var utrikes födda och 26 procent var födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Det var ytterligare tre program där minst hälften av högskolenybörjarna hade utländsk bakgrund. På receptarieutbildningen var 43 procent utrikes födda och 21 procent födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. På utbildning till biomedicinsk analytiker var 36 procent utrikes födda och 18 procent födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. På tandhygienistutbildningen var 42 procent utrikes födda och 8 procent födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. På tandläkarutbildningen hade strax under hälften utländsk bakgrund och där fanns den högsta andelen födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar bland alla yrkesexamensprogram, 29 procent. Yrkesexamensprogram 1 med hög andel högskolenybörjare med utländsk bakgrund 2012/13. Program för yrkesexamen 1, 2 Antal med utländsk bakgrund Andel i % med utländsk bakgrund Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Apotekarexamen Receptarieexamen Biomedicinsk analytikerexamen Tandhygienistexamen Tandläkarexamen Röntgensjuksköterskeexamen Högskoleingenjörsexamen Studie- och yrkesvägledarexamen Ämneslärarexamen Socionomexamen Programmen är sorterade med det som hade störst andel högskolenybörjare med utländsk bakgrund först. Endast program med minst 60 högskolenybörjare redovisas. Antalsuppgifterna är avrundade till närmaste tiotal. 2 Program mot lärarexamen redovisas inte trots att andelen högskolenybörjare med utländsk bakgrund var stor (76 procent). Anledningen är att lärarexamen var ersatt med fyra andra examina och detta handlade om vidareutbildning, som ofta vände sig just till utrikes födda lärare. För information om områden och program för studenter med svensk och utländsk bakgrund läsåret 2012/13 se tabell 7B.

13 Universitetskanslersämbetet och SCB 13 UF 19 SM 1401 Flest högskolenybörjare med utländsk bakgrund på ingenjörsutbildningar På de tio största yrkesexamensprogrammen började mellan 500 (läkarprogrammet) och (civilingenjörsprogrammet) nya studenter läsåret 2012/13. På civilingenjörsutbildningen, som alltså hade flest högskolenybörjare läsåret 2012/13, var 6 procent utrikes födda och 8 procent födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Sett till antalet var det sammanlagt 700 högskolenybörjare på civilingenjörsutbildningen som hade utländsk bakgrund. Av de tio programmen mot yrkesexamen med flest högskolenybörjare hade högskoleingenjörsutbildningen den största andelen med utländsk bakgrund, 14 procent utrikes födda och 11 procent födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Antalet högskolenybörjare med utländsk bakgrund på högskoleingenjörsutbildningen var 700, vilket var samma antal som på civilingenjörsutbildningen men fler än på de övriga programmen. Andel högskolenybörjare med utländsk bakgrund för några stora yrkesexamensprogram /13. Procent Program för yrkesexamen 1 Andel utrikes födda nybörjare Andel nybörjare födda i Sv. med två utrikes födda föräldrar Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Civilingenjörsexamen Sjuksköterskeexamen Högskoleingenjörsexamen Förskollärarexamen Grundlärarexamen Ämneslärarexamen Socionomexamen Civilekonomexamen Juristexamen Läkarexamen Programmen är sorterade med det som hade flest högskolenybörjare först. Högskolenybörjare med utländsk bakgrund per lärosäte Det fanns stora skillnader mellan lärosätena vad gäller andelen högskolenybörjare med utländsk bakgrund. Delvis kan skillnaderna sannolikt förklaras av olikheter i utbildningsutbud och befolkningens sammansättning i lärosätenas upptagningsområden. Karolinska institutet hade den högsta andelen högskolenybörjare med utländsk bakgrund, 45 procent. Därefter följde Södertörns högskola med 31 procent och Malmö högskola med 30 procent. Dessa tre lärosäten har haft en hög andel högskolenybörjare med utländsk bakgrund under ett flertal år. Lärosäten 1 som hade hög andel högskolenybörjare med utländsk bakgrund 2012/13. Procent Universitet/högskola Andel med utländsk bakgrund Totalt Kvinnor Män Karolinska institutet Södertörns högskola Malmö högskola Kungl. Tekniska högskolan Ersta Sköndal högskola Mälardalens högskola Stockholms universitet Högskolan Kristianstad Örebro universitet Högskolan Väst Lärosätena är sorterade med det som hade störst andel högskolenybörjare med utländsk bakgrund först bland lärosäten med minst 60 högskolenybörjare.

14 Universitetskanslersämbetet och SCB 14 UF 19 SM 1401 Om de med utländsk bakgrund delas upp i grupperna utrikes född och född i Sverige med två utrikes födda föräldrar så hade Karolinska institutet i särklass högst andel utrikes födda högskolenybörjare med 29 procent. Närmast följde Ersta Sköndal högskola med 19 procent. Södertörns högskola hade den högsta andelen högskolenybörjare födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar med 17 procent följt av Karolinska institutet med 16 procent. Försvarshögskolan var det lärosäte med mer än 60 högskolenybörjare som hade lägst andel med utländsk bakgrund, 9 procent. Flest högskolenybörjare med utländsk bakgrund på Stockholms universitet Både andelen och antalet högskolenybörjare med utländsk bakgrund varierademycket bland de tio största lärosätena läsåret 2012/13. Drygt en fjärdedel av högskolenybörjarna vid Stockholms universitet hade utländsk bakgrund. Det var 15 procent som var utrikes födda och 11 procent som var födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Den jämförelsevis höga andelen med utländsk bakgrund, tillsammans med det största antalet högskolenybörjare, gjorde att Stockholms universitet utmärkte sig när det gällde antalet högskolenybörjare med utländsk bakgrund. De högskolenybörjarna med utländsk bakgrund vid Stockholms var dubbelt så många som vid Göteborgs universitet, som hade det näst högsta antalet. Andel högskolenybörjare med utländsk bakgrund vid lärosäten 1 med störst antal högskolenybörjare 2012/13. Procent Universitet/högskola Andel utrikes födda nybörjare Andel nybörjare födda i Sv. med två utrikes födda föräldrar Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Stockholms universitet Göteborgs universitet Lunds universitet Uppsala universitet Linnéuniversitetet Umeå universitet Linköpings universitet Malmö högskola Luleå tekniska universitet Kungl. Tekniska högskolan Lärosätena är sorterade med det lärosäte som hade störst antal högskolenybörjare först. Högst andel utrikes födda högskolenybörjare bland de tio största lärosätena hade Malmö högskola med 18 procent. Därefter följde Kungl. Tekniska högskolan och Stockholms universitet med 15 procent vardera. Högst andel högskolenybörjare födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar hade Kungl. Tekniska högskolan och Malmö högskola med 13 procent vardera följt av Stockholms universitet med 11 procent. Se vidare tabell 9A. Bland lärosätena med fler än 60 högskolenybörjare läsåret 2012/13 hade Karolinska institutet ökat sin andel högskolenybörjare med utländsk bakgrund mest under perioden 2003/ /13, med 12 procentenheter. Se vidare tabell 11. För information om universitet och högskolor för studenter med svensk och utländsk bakgrund per lärosäte läsåret 2012/13, se tabell 9B.

15 Universitetskanslersämbetet och SCB 15 UF 19 SM 1401 Påbörjad svensk högskoleutbildning i årskullarna födda Genom att jämföra befolkningsuppgifter med uppgifter om hur många som börjar studera fås ett mått på hur stor andel av en årskull som börjar läsa vid högskolan. Måttet avser i Sverige folkbokförda 25-åringar som påbörjat en svensk högskoleutbildning till och med höstterminen det år de fyller 25 år under förutsättning att de var bosatta i Sverige även vid 18 års ålder. Eftersom måttet avser hur stor andel som påbörjat högskolestudier till och med 25 års ålder dröjer det innan man får information om hur stor andelen är för en viss årskull. Generellt sett påbörjar de flesta högskolestudier i åldrarna år. Den senaste årskullen som har uppnått 25 år och som presenteras i detta SM är födda Förutom den grupp som bedriver högskolestudier i Sverige finns en mindre grupp på ett par procent av 25-åringarna, folkbokförda i Sverige, som enbart bedrivit högskolestudier utomlands. De ingår inte i den här redovisningen. I årskullen födda 1987 hade 44 procent påbörjat en högskoleutbildning vid 25 års ålder. Av dem med svensk bakgrund hade 44 procent påbörjat högskolestudier. Motsvarande andel för gruppen med utländsk bakgrund var 41 procent. Det fanns dock skillnader inom gruppen utländsk bakgrund. I gruppen utrikes född hade 39 procent påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. I gruppen född i Sverige med två utrikes födda föräldrar var motsvarande andel 45 procent. För första gången var deras andel högre än bland dem med svensk bakgrund. Andel med påbörjad svensk högskoleutbildning vid 25 års ålder 1 för årskullarna födda efter bakgrund. Procent Totalt Svensk bakgrund Född i Sverige med två utrikes födda föräldrar Utrikes född Födelseår 1 För att ingå i redovisningen ska personen ha varit bosatt i Sverige vid 18 års ålder. I gruppen med svensk bakgrund har andelen som påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder varierat mellan 44 och 46 procent för årskullarna födda I gruppen född i Sverige med två utrikes födda föräldrar har denna andel ökat från 32 procent i årskullen född 1978 till 45 procent i årskullen född På tio år har gruppen född i Sverige med två utrikes födda föräldrar successivt närmat sig och slutligen passerat gruppen med svensk bakgrund. I gruppen utrikes födda har andelen 25-åringar som påbörjat högskolestudier ökat från 31 till 39 procent under de senaste tio åren. I årskullen födda 1987 var andelen kvinnor som påbörjat högskolestudier 52 procent, vilket kan jämföras med 36 procent av männen i samma årskull. Oavsett bakgrund hade en större andel kvinnor än män påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. Se vidare tabell 2A.

16 Universitetskanslersämbetet och SCB 16 UF 19 SM 1401 Utrikes födda som invandrat i unga år påbörjar högskoleutbildning i samma omfattning som inrikes födda I gruppen utrikes födda är vistelsetid i Sverige en viktig faktor för andelen som påbörjar högskoleutbildning i Sverige vid 25 års ålder. I åldersgruppen födda 1987 hade 46 procent av de utrikes födda som invandrat vid sex års ålder eller tidigare påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. Denna andel var något större än i gruppen med svensk bakgrund, 44 procent, och i gruppen född i Sverige med två utrikes födda föräldrar, 45 procent. Bland utrikes födda som invandrat vid sju års ålder eller senare hade 35 procent i årskullen födda 1987 påbörjat högskoleutbildning i vid 25 års ålder. Andel av befolkningen med påbörjad svensk högskoleutbildning vid 25 års ålder för utrikes födda i årskullarna födda Fördelning efter invandringsålder. Procent Utrikes född invandrat vid 6 års ålder eller tidigare Utrikes född invandrat vid 7-18 års ålder Födelseår Vanligast att utrikes födda med bakgrund i EU påbörjar högskolestudier Personer med ursprung i olika delar av världen skiljer sig åt i flera avseenden som kan ha betydelse för i vilken utsträckning de börjar studera. Faktorer som påverkar är t.ex. hur länge de har vistats i Sverige, föräldrarnas utbildningsnivå och benägenheten att studera i ursprungslandet. Nedan redovisas hur stor andel av årskullen födda 1987 som påbörjat högskolestudier till och med höstterminen 2012, det år de fyllde 25, efter geografiskt område. Redovisningen görs efter personens eller föräldrarnas födelseland. Uppgifterna avser personer med utländsk bakgrund som var bosatta i Sverige vid 18 års ålder. Personer som är utrikes födda redovisas under det egna födelselandet. Gruppen född i Sverige med två utrikes födda föräldrar redovisas under föräldrarnas födelseland. Måttet beräknas som den procentuella andelen av 25-åringar i högskoleutbildning med exempelvis fransk bakgrund av det totala antalet folkbokförda i Sverige i motsvarande ålder med fransk bakgrund. Landsuppgifterna aggregeras till geografiska områden (i huvudsak världsdelar). Av de utrikes födda i årskullen födda 1987 med bakgrund i EU utom Norden hade 45 procent påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. Det var en ungefär lika stor andel som för 25-åringarna med svensk bakgrund. Lägst andel som påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder hade utrikes födda med bakgrund i Sydamerika med 31 procent. Det var vanligare att kvinnor än att män hade påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder oberoende av geografiskt område.

17 Universitetskanslersämbetet och SCB 17 UF 19 SM 1401 Bland personer födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar var andelen som påbörjat högskolestudier störst bland dem med bakgrund i Asien, 54 procent. Tätt därefter följde EU utom Norden med 53 procent. Även i gruppen född i Sverige med två utrikes födda föräldrar var andelen kvinnor som påbörjat högskolestudier högre än andelen män för samtliga geografiska områden. Påbörjad svensk högskoleutbildning vid 25 års ålder för årskullen födda 1987 efter geografiskt område. Procent Geografiskt område Utrikes född Född i Sv. med två utrikes födda föräldrar Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Norden utom Sverige EU utom Norden Europa utom EU och Norden Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Oceanien Oceanien omfattar t.ex. Australien och Nya Zeeland men redovisas inte p.g.a. få observationer. Utrikes födda med iransk bakgrund påbörjar högskolestudier i hög grad Nedan redovisas hur stor andel av befolkningen som påbörjat högskoleutbildning vid 25 års ålder bland utrikes födda 1987 för länder med mer än 200 utrikes födda personer i motsvarande ålder i befolkningen. Bland de utrikes födda med iransk bakgrund hade 56 procent påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. Motsvarande andel för gruppen med svensk bakgrund var 44 procent. Näst högst andel hade utrikes födda med bakgrund i Bosnien- Hercegovina med 52 procent. Två länder med en tämligen stor grupp 25-åringar folkbokförda i Sverige, men med en betydligt lägre andel som påbörjat högskolestudier, var Irak och Jugoslavien. Påbörjad svensk högskoleutbildning vid 25 års ålder bland utrikes födda i årskullen 1987 efter födelseland 1 Födelseland Antal i befolkningen Andel utrikes födda som påbörjat studier Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Irak Jugoslavien Bosnien-Hercegovina Iran Somalia Libanon Turkiet Afghanistan Chile Polen Länderna i tablån är sorterade efter storlek på befolkningsgruppen med den största gruppen först. Av tabell 6 i tabellbilagan framgår att även bland personer födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar var det vanligast att de med bakgrund i Iran hade påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder, 64 procent, följt av Polen med 60 procent. Andelarna avser länder med mer än 200 personer med två utrikes födda föräldrar i motsvarande ålder i befolkningen.

18 Universitetskanslersämbetet och SCB 18 UF 19 SM 1401 Utbildning på forskarnivå Läsåret 2012/13 var det totala antalet doktorandnybörjare Förutom studerande med svensk och utländsk bakgrund ingår även utländska doktorander och doktorander med okänd bakgrund i det totala antalet doktorandnybörjare. De utländska doktoranderna har kommit till Sverige i syfte att studera och därför bör de inte jämföras med dem som bor permanent i Sverige. Om de utländska doktoranderna och de med okänd bakgrund exkluderas var antalet doktorandnybörjare I den fortsatta redovisningen ingår inte de utländska doktoranderna eller de med okänd bakgrund. Se vidare tabell 1A och 1B. Läsåret 2012/13 fanns det 420 doktorandnybörjare med utländsk bakgrund (utländska doktorander oräknade). Av de 420 var 60 födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar och 360 var utrikes födda. De som är utrikes födda har kommit till Sverige vid olika åldrar och har vistats i landet olika länge. Av de 360 utrikes födda hade 30 invandrat till Sverige vid sex års ålder eller tidigare och 330 vid sju års ålder eller senare. Utvecklingen läsåren 2003/04 till 2012/13 Under den senaste tioårsperioden har antalet doktorandnybörjare med utländsk bakgrund ökat. Mellan 2011/12 och 2012/13 minskade dock antalet både bland de utrikes födda doktorandnybörjarna och i gruppen född i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Det var emellertid en följd av att det totala antalet doktorandnybörjare minskade mycket under det senaste läsåret. Doktorandnybörjare 1 efter svensk och utländsk bakgrund läsåren 2003/ /13 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Totalt Svensk bakgrund Utländsk bakgrund därav Född i Sv. med två utrikes födda föräldrar Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Kvinnor Svensk bakgrund Utländsk bakgrund därav Född i Sv. med två utrikes födda föräldrar Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Män Svensk bakgrund Utländsk bakgrund därav Född i Sv. med två utrikes födda föräldrar Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Exklusive utländska doktorander och doktorander med okänd bakgrund. För information om utländska doktorander se Statistiska meddelanden, UF 21.

19 Universitetskanslersämbetet och SCB 19 UF 19 SM 1401 Andelen utrikes födda doktorandnybörjare har ökat Mellan läsåren 2003/04 och 2012/13 ökade andelen doktorandnybörjare med utländsk bakgrund från 13 till 23 procent. Gruppen utrikes födda fördubblades nästintill under perioden och stod för merparten av ökningen. Andelen utrikes födda bland kvinnor respektive män har ökat ungefär lika mycket. Sett till fördelningen av kvinnor och män inom de olika grupperna så handlar det om ungefär lika andelar av båda könen. Läsåret 2012/13 var 53 procent av doktorandnybörjarna med svensk bakgrund kvinnor och 47 procent var män. Bland doktorandnybörjarna med utländsk bakgrund var 51 procent kvinnor och 49 procent män. Se tabell 1A för mer information om doktorandnybörjare med svensk och utländsk bakgrund Se tabell 1B för information om doktorander med svensk och utländsk bakgrund Andelen doktorandnybörjare 1 med svensk och utländsk bakgrund läsåren 2003/ /13. Procent 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Totalt Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Född i Sverige med två utrikes födda föräldrar Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Kvinnor Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Född i Sverige med två utrikes födda föräldrar Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Män Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Född i Sverige med två utrikes födda föräldrar Utrikes född invandrat 6 år invandrat 7 år Exklusive utländska doktorander och doktorander med okänd bakgrund. Åldersmässigt fanns det vissa skillnader mellan doktorandnybörjare med svensk och utländsk bakgrund. Av doktorandnybörjarna med svensk bakgrund var 47 procent yngre än 30 år. Motsvarande andel för doktorandnybörjarna med utländsk bakgrund var 42 procent. I gruppen med svensk bakgrund var 39 procent av kvinnorna och 56 procent av männen yngre än 30. I gruppen med utländsk bakgrund vare en större andel av kvinnorna, 45 procent, än av männen, 39 procent, yngre än 30 år. Se vidare tabell 3A.

20 Universitetskanslersämbetet och SCB 20 UF 19 SM 1401 Doktorandnybörjare med utländsk bakgrund efter geografiskt område Bland utrikes födda doktorandnybörjare hade de flesta, 61 procent, sin bakgrund i Europa följt av Asien med 25 procent. De länder som flest utrikes födda doktorandnybörjare hade sin bakgrund i var Iran och Tyskland, med 10 respektive 9 procent. Även bland doktorandnybörjarna födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar hade de flesta sin bakgrund i Europa följt av Asien. Det enskilt vanligaste ursprungslandet var Finland med 29 procent. Se vidare tabell 5A och 5B. Andel doktorandnybörjare med utländsk bakgrund efter geografiskt område läsåret 2012/13. Procent Geografiskt område Utrikes född Född i Sv. med två utrikes födda föräldrar 1 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Europa därav Norden därav EU utom Norden därav Europa utom EU och Norden Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Oceanien 1 Eftersom en persons föräldrar kan komma från olika geografiska områden överstiger summan av procentandelarna 100 procent. Doktorandnybörjare per forskningsämnesområde Andelen doktorandnybörjare med utländsk bakgrund läsåret 2012/13 varierade mellan olika forskningsämnesområden. Högst andel fanns inom forskningsämnesområdet humaniora där 28 procent av doktorandnybörjarna hade utländsk bakgrund. Inom medicin och hälsovetenskap hade 27 procent av doktorandnybörjarna utländsk bakgrund. Medicin och hälsovetenskap var det forskningsämnesområde som hade flest doktorandnybörjare totalt och det högsta antalet med utländsk bakgrund. Se vidare tabell 8. Andel doktorandnybörjare 1 med utländsk bakgrund efter forskningsämnesområde läsåret 2012/13. Procent Forskningsämnesområde Andel med utländsk bakgrund Totalt Kvinnor Män Totalt Naturvetenskap Teknik Medicin och hälsovetenskap Lantbruksvetenskap Samhällsvetenskap Humaniora Exklusive utländska doktorander och doktorander med okänd bakgrund.

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2014-02-18/2 Analysavdelningen Handläggare Carin Callerholm 08-563 085 13 carin.callerholm@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 2014 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar 2010 2011 2012 2013

Läs mer

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5 Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Rätt man på fel plats -en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet

Rätt man på fel plats -en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet Ura 2001:5 ISSN 1401-0844 Rätt man på fel plats -en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet Av Katarina Berggren Abukar Omarsson Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Generationer genom livet

Generationer genom livet DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 214:2 Generationer genom livet en demografisk beskrivning av födda under 19-talet Demografiska rapporter 2:1 Sveriges framtida befolkning 2:2 Barn och deras familjer 1999

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Närmar sig och fjärmar sig

Närmar sig och fjärmar sig Närmar sig och fjärmar sig Uppföljning av indikatorerna för utrikes föddas sysselsättning Lena Schröder, Integrationsverket Gün Sahin, Arbetsmarknadsstyrelsen Närmar sig och fjärmar sig Integrationsverkets

Läs mer

Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand?

Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand? Världen är så stor så stor Världen är så stor så stor Lennart Weibull Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand? Annonser på resesidorna lockar fram drömmar men pekar

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2009 2060

Sveriges framtida befolkning 2009 2060 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:1 Sveriges framtida befolkning 2009 2060 Omslagsbilden: Befolkningspyramider för 1956, 2008 och 2060 Diagrammen förekommer var för sig inne i publikationen. DEMOGRAFISKA RAPPORTER

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2015 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan Rapport 2008:20 R Kvinnor och män i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Kvinnor och män i högskolan Utgiven

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011 Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms läns landsting

Läs mer

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter?

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Omvärldsanalys för högskolan Arbetsrapport nr 5 www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/ omvarldsrapporter.html Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Av Eivor Johansson och Leif Strandberg 1 2 Kan

Läs mer

Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv JOHAN EKLUND, PETER KARLSSON OCH LARS PETTERSSON

Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv JOHAN EKLUND, PETER KARLSSON OCH LARS PETTERSSON Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv JOHAN EKLUND, PETER KARLSSON OCH LARS PETTERSSON 1 Jönköping International Business School P.O. Box 1026 SE-551 11 Jönköping Tel.: +46 36 10 10

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer