Riskanalys Akutverksamheten NU-sjukvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskanalys Akutverksamheten NU-sjukvården"

Transkript

1 Riskanalys Akutverksamheten NU-sjukvården Oktober 2008 Flytt av medicinjourlinje V.47 Flytt av akut kirurgi v Analysledare: G.C,A.W Kvinnokliniken NU-sjukvården

2 Sammanfattning NU-sjukvården är inne i ett mycket stort förändringsarbete, VÅRD I delprojektet akuten/trauma är uppdraget att minska flödena till akutmottagningarna med hjälp av subakuta mottagningar, ambulansdirigering samt direktinläggning på MÄVA (medicinsk äldre vårds avdelning) och palliativ enhet. I och med detta skall akutbesöken på respektive sjukhus minska med 20 %. Akutsjukvård kommer att bedrivas på NÄL efter flytt av medicinjourlinje v. 47, akutkirurgi v.2 och flytt av Traumaverksamheten den tredje tertialen Utifrån verksamhetsplanerna, som enhetschefer/avdelningschefer på respektive akutmottagning tagit fram, har en teoretisk beräkning av antalet besök till akutverksamheten gjorts utifrån att all akutverksamhet finns samlad på NÄL det tredje tertialet Dessa beräkningar ska tolkas som en medelbelastning av respektive akutmottagning med en 100 %-ig variation över dagar och tid på dygnet. En successiv flytt av olika verksamheter innebär svårigheter att förutse vilket bemanningsbehov som krävs samt lokalanpassning utifrån det väntade patientflödet. Flytt av medicinakuten Uddevalla sjukhus Idag har akutkliniken NÄL 34 medicinpatienter/dygn och akutkliniken Uddevalla 33 medicinpatienter/dygn. Efter en möjlig reducering av medicinpatienter med 20% som en verkan av att subakuta mottagningar, ambulansdirigering samt möjligheter till direktinläggningar på MÄVA och palliativ enhet så blir antalet medicinpatienter som kommer till akutkliniken NÄL 53/dygn enligt akutklinikens verksamhetsplan. Medicinkliniken kommer i samband med övertag av medicinklinikens patienter till akutkliniken NÄL att öka jourbemanningen. Tre jourlinjer (AT- läkare (allmän tjänstgöring), ST-läkare (specialist tjäntgöring)sjukhusbunden jour) mellan kl fram till kl Kl dessutom en förstärkning av en AT och ST. Kl kommer ytterligare en AT jour samt bakjourslinjer att tjänstgöra. Flytt av kirurgakuten Uddevalla sjukhus Idag har Akutkliniken NÄL 19 kirurgpatienter/dygn och Akutkliniken Uddevalla har 25 kirurgpatienter/dygn. Efter en möjlig reducering av kirurgpatienter med 20% som en verkan av att subakuta mottagningar och ambulansdirigering blir det sammantagna antalet kirurgpatienter på NÄL 35/dygn. Kirurgkliniken kommer i samband med övertag av kirurgklinikens patienter till akutkliniken NÄL att öka jourbemanningen. En ST och en AT dygnet runt på mottagningen. Jourtid dessutom en sjukhusbunden jour för vårdavdelning och operation samt en gemensam bakjour för kirurgi och en för urologi. Syftet med riskanalysen är att identifiera patientrisker i samband med flytt av medicinjourlinje från Uddevalla sjukhus till NÄL 17/ och flytt av kirurgakuten från Uddevalla sjukhus till NÄL v.2 år Endast patientrisker som framkommer till en följd av genomförandet av flytt av medicinjourlinje och flytt av akut kirurgi har analyserats. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning och bakgrund Uppdragsgivare Uppdrag Deltagare i analysteam Metodik Resultat Avgränsningar och perspektiv Risker och bakomliggande orsaker Åtgärdsförslag Tidsåtgång Uppdragsgivarens kommentarer Åtgärder... Fel! Bokmärket är inte definierat. 8.2 Återkoppling... Fel! Bokmärket är inte definierat. 8.3 Uppföljning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Här beskriver uppdragsgivaren när och hur insatta åtgärder ska följas upp. Det kan vara lämpligt att göra en avstämning, med uppföljning av åtgärdsförslagen, t ex efter 6 månader... Fel! Bokmärket är inte definierat. 9 Förekommande begrepp Bilagor

4 1 Inledning och bakgrund Ett arbete som pågår i VÅRD 2010 är att minska patientflödena till akutmottagningen med hjälp av subakuta mottagningar, ambulansdirigering, samt möjlighet till direktinläggning på MÄVA och palliativ enhet. Som ett led i detta arbete flyttas verksamhet från Uddevalla sjukhus till NÄL. Vilket innebär att akutmottagningarna på NÄL och i Uddevalla kommer att få förändrad struktur med start v. 47. Första steget är att flytta en medicinjourlinje därefter flyttar akut kirurgi v.2 år 2009 från Uddevalla till NÄL. I enlighet med projektdirektiv skall Riskanalys göras i samband med förändring i verksamheten för att belysa ev. patientrisker som detta kan medföra. 2 Uppdragsgivare Verksamhetschef för akutkliniken Tom Brokopp. 3 Uppdrag Riskanalysen omfattar endast de patienter som ingår i medicinjourlinjens flytt från Uddevalla till NÄL och de patienter som ingår i akut kirurgi. Var god se bilaga 1. Syfte: Identifiera patientrisker i samband med flytt av medicinjourlinje samt akut kirurgi från Uddevalla sjukhus till NÄL 17/ och v Avgränsning: Endast patientrisker som framkommer till en följd av genomförandet av flytt av medicinjourlinje: Patientrisker som framkommer till en följd av akut kirugi flytt gäller fram till dess traumaenheten flyttar till NÄL tredje tertialen Processer som omfattas är: 1.Patient i egen transport till Akuten NÄL. 2.Patient i ambulanstransport till Akuten NÄL 3.Patient i ambulanstransport till Akuten Uddevalla 4.Patient i egen transport till Akuten Uddevalla 4

5 4 Deltagare i analysteam Följande personer deltog i arbetsgruppen; Namn Roll / funktion Enhet Graciela Carlson Analysledare Kvinnokliniken Anne Wennberg Analysledare Kvinnokliniken Bo Johansson Läkare Kirurgkliniken Britt-Inger Arvidsson Undersköterska Akuten NÄL Gunilla Rydén Undersköterska Akuten Uddevalla Hans Svensson Verksamhetschef Ambulansen Jan-Erik Wounsch Bitr. Verksamhetschef Ambulansen Jonas Feldthusen Läkare Medicinkliniken NÄL Kajsa Sjuksköterska Akuten NÄL Kristoffer Lindskog Läkare Medicinkliniken Uddevalla Lena Johansson Sjuksköterska Akuten Uddevalla Miriam Johansson Sjuksköterska Akuten NÄL Rolf Väänanen Projektledare Akuten/Trauma Sonja Undersköterska Akuten NÄL 5 Metodik Följande metodik har använts; Analysens syfte har legat till grund för valet av vilka processer och aktiviteter som analyserats liksom för de avgränsningar och val av analysperspektiv som gjorts. Information om det område som analyserats har inhämtats från: Verksamhetschef, projektledare för Akuten/Traumaprojektet, sakkunniga deltagare i analysteamet. Verksamhetsplan för Akutkliniken NÄL och Uddevalla Metoden HTA, hierarchic task analysis, har använts för processbeskrivningen. Riskidentifiering har gjorts för att identifiera risker samt tillhörande orsaker. Riskbedömning har genomförts med metoden Allvarlighetsgrad och Sannolikhet De kriterier/skalnivåer som använts i riskanalysen redovisas i bilaga 8-9. Åtgärdsförslag för att minimera eller eliminera identifierade risker har utförts på de risker som bedömts vara av mycket allvarlig eller allvarlig art gällande allvarlighetsgrad. 6 Resultat Riskidentifieringen utfördes för varje riskområde enligt processbeskrivningen (bilaga 2-4). Analysen omfattar även en orsaksanalys. De bakomliggande orsakerna ligger till grund för åtgärdsförslagen. Liknande bakomliggande orsaker har identifierats för flera olika risker. Samtliga risker, bakomliggande orsaker, åtgärdsförslag samt förslag på ansvarig person för genomförandet redovisas i tabellform (bilaga 5-7) 5

6 Resultat för flytt av medicinjourlinje Totalt har 34 olika risker identifierats i flytt av medicinjourlinje varav 17 har bedömts som allvarliga och erhållit en riskpoäng på minst 8 av maximala 16 poäng. Nedan redovisas de risker som bedöms som allvarligast samt dess orsaker och de åtgärdsförslag som tagits fram för att accepteras, elimineras och i de flesta fall begränsa riskerna. Patient i egen transport till Akuten NÄL. Under denna delprocess har 6 risker identifierats med riskpoäng Riskfaktor egen transporttid ökar har fått riskpoäng 8 men måste accepteras p g a avståndet till sjukhuset. Förlängd väntan på triagering kan leda till fördröjt omhändertagande och eventuellt försämring av patientens tillstånd har fått riskpoäng 9. Denna risk måste begränsas genom att öka bemanningen för att möta den resursbrist som uppstår vid en ökad patienttillströmning. Ansvarig för genomförandet Lillemor Forsberg (LF) Informationsöverföringen till annan akut/subakut enhet internt eller externt fallerar, vilket medför utebliven vård för patienten har fått riskpoäng 9. Bakomliggande orsak är att ett gemensamt journalsystem för primärvård och slutenvård saknas och denna risk kan begränsas genom att arbeta med att hitta lösningar för ett gemensamt journalsystem. Ansvarig för genomförandet är Tomas Stegberg(TS). Platsbrist som kan leda till ökade väntetider som i sin tur kan leda till ett fördröjt adekvat omhändertagande av patienten har fått riskpoäng 8. Den bakomliggande orsaken kan vara platsbrist, brist på transporter, väntan på provsvar och vänta på läkarbedömning. Denna risk bör begränsas genom att arbeta med processorientering och ansvarig för genomförandet är Tom Brokopp (TB). Förlängda ledtider pga. kapacitetsbrist på NÄL kan leda till försenad behandling som i sin tur kan leda till försämring i patientens tillstånd. Detta kan ge ett förlängt lidande för patienten. Riskpoängen är satt till 9. Orsak till detta kan vara att det uppstår en resursbrist på medicin- och narkosläkare och detta bör begränsas genom att öka bemanningen av läkare inför genomförandet. Ansvarig för genomförandet är Magnus Kronvall (MK) och Leif Dolonius (LD). Fördröjd dokumentation pga. eventuell resursbrist av sekreterare kan leda till medicinska risker för patienten har fått riskpoäng 8. Denna risk borde kunna begränsas genom att anpassa bemanningen och se över befintliga rutiner. Ansvarig för genomförandet är Mari Lundin (ML) och Gunilla Alfredsson (GA). 6

7 Patient i ambulanstransport till Akuten NÄL Under denna delprocess har 1 risk identifierats med riskpoäng 12. Ambulansberedskapen minskar pga. förlängda ledtider vilket kan leda till ett fördröjt omhändertagande av patienter med ambulansbehov har fått riskpoäng 12. Denna risk har även tagits med i logistikutredningen VÅRD En bakomliggande orsak till detta kan vara en ökad belastning av ambulansverksamheten och det kan elimineras genom att ha fler ambulanser i drift. Risken är bedömd i logistikutredningen och är besvarad av chefsläkare Lars Körner. Patient i ambulanstransport till Akuten Uddevalla Under denna delprocess har 5 risker identifierats med riskpoäng Svårighet för ambulanspersonal att klinikbestämma patienten kan göra att man åker till fel sjukhus. Denna risk har fått riskpoäng 12 och den bakomliggande orsaken är bristande information till ambulanspersonalen. Detta bör elimineras genom utbildning och information. Ansvarig för genomförandet är Hans Svensson (HS). Bristande kompetens hos triagesjuksköterskan vid bedömning/prioritering kan leda till ett felaktigt omhändertagande av patienten har fått riskpoäng 8. En orsak till detta kan vara att sjuksköterskan får mindre erfarenhet av medicinpatienter ju längre tiden går med avsaknad av medicinpatienter på akuten i Uddevalla. Bör kunna elimineras genom att öka kompetensen hos sjuksköterskorna genom rotationstjänstgöring mellan akutmottagningarna i Uddevalla och på NÄL. Ansvariga för genomförandet är LF och Gunilla Eriksson (GE). Otillräckligt läkarstöd för triagesjuksköterskan av medicinjour och/eller narkosjour har fått riskpoäng 12. Den bakomliggande orsaken kan vara att det uppstår en kompetensbrist pga. mindre erfarenhet av medicinpatienter med akuta tillstånd. Detta bör elimineras genom rotationstjänstgöring mellan sjukhusen. Ansvariga för genomförandet är Hasse Johansson (HJ), MK och LD. Informationsöverföringen till annan akut/subakut enhet internt eller externt fallerar, vilket medför utebliven vård för patienten har fått riskpoäng 9. Bakomliggande orsak är att ett gemensamt journalsystem för primärvård och slutenvård saknas och denna risk kan begränsas genom att arbeta med att hitta lösningar för ett gemensamt journalsystem. Ansvarig för genomförandet är Tomas Stegberg(TS). Bristande eller felaktig information kan medföra att SOS alarm felprioriterar och kan leda till fördröjd behandling och ett icke adekvat omhändertagande av patienten har fått riskpoäng 9. Den bakomliggande orsaken kan bero på att SOS alarmering nyligen gjort en organisationsförändring och att en gemensamspråkkultur saknas. Detta kan begränsas genom att arbeta fram en gemensam språkkultur samt information till SOS alarmering om förändringarna i NU-sjukvården. Ansvarig för detta är HS, TB och Ingegerd Hedén (IH). 7

8 Patient i egen transport till Akuten Uddevalla Under denna delprocess har 5 risker identifierats med riskpoäng Egen transport till fel sjukhus pga den nya organisationens utbudspunkter kan leda till fördröjd behandling och har fått riskpoäng 12. Denna risk har även tagits upp i den övergripande riskanalysen av NU-sjukhusets förändrade struktur. Den bakomliggande orsaken kan vara att skyltningen ser likadan ut för sjukhus trots att sjukhuset saknar fullvärdig akutverksamhet. Detta bör elimineras genom att kontakt tas med vägverket angående diskussion gällande skyltning för sjukhus med akutsjukvård respektive för sjukhus med planerad vård samt information till medborgarna angående den förändrade verksamheten på respektive sjukhus. Ansvariga för genomförandet är TB och IH. Bristande kompetens hos triagesjuksköterskan vid bedömning/prioritering kan leda till ett felaktigt omhändertagande av patienten har fått riskpoäng 8. Denna risk är densamma som tidigare när patienten åker med ambulanstransport. Orsaken till detta kan vara att sjuksköterskan får mindre erfarenhet av medicinpatienter ju längre tiden går med avsaknad av medicinpatienter på akuten i Uddevalla. Bör elimineras genom att öka kompetensen hos sjuksköterskorna genom rotationstjänstgöring mellan akutmottagningarna i Uddevalla och på NÄL. Ansvariga för genomförandet är LF och Gunilla Eriksson (GE). Förlängda ledtider vilken med nuvarande organisation leder till fördröjd/utebliven behandling och har fått riskpoäng 12. Den bakomliggande orsaken kan vara att sjuksköterskan inte kan påbörja behandling av patient som ska förflyttas. Denna risk bör elimineras genom att sjuksköterskorna utbildas och kan påbörja behandling samt monitorera patienten på akutmottagningen Uddevalla sjukhus. Nya riktlinjer måste arbetas fram. Ansvarig för genomförandet är TB och HS. Icke medicinskt beslut av medicin/narkosjour kan leda till en patienttransport i en icke medicinskt säkerställd transport (IVA-ambulans) har fått riskpoäng 8. Den bakomliggande orsaken kan vara resursbrist av IVA-ambulans. Denna måste elimineras genom att vidare undersöka behovet av ytterligare IVA-ambulans. Ansvarig för genomförandet är HS och TB. Ökat transportbehov kan leda till ett fördröjt omhändertagande/behandling av patienten har fått riskpoäng 12. Bakomliggande orsak är minskad beredskap av ambulanser pga det ökade transportbehovet mellan sjukhusen och bör elimineras. Detta är omhändertaget i logistikutredningens rapport. Förklaring av de begrepp som används i rapporten finns under rubriken 8 Förklaringar av förekommande begrepp. Resultat för flytt av akutkirurgi Totalt har 25 olika risker identifierats i flytt av akutkirurgi varav 7 har bedömts som allvarliga och erhållit en riskpoäng på minst 8 av maximala 16 poäng. Nedan redovisas de risker som bedöms som allvarligast samt dess orsaker och de åtgärdsförslag som tagits fram för att 8

9 accepteras, elimineras och i de flesta fall begränsa riskerna. Riskerna som identifierats är desamma som för flytt av medicinjourlinjen och de sammanlagda poängen har bedömts som lägre i de allra flesta fall. Patient i egen transport till Akuten NÄL. Under denna delprocess har 4 risker identifierats med riskpoäng 8-9. Informationsöverföringen till annan akut/subakut enhet internt eller externt fallerar, vilket medför utebliven vård för patienten har fått riskpoäng 9. Bakomliggande orsak är att ett gemensamt journalsystem för primärvård och slutenvård saknas och denna risk kan begränsas genom att arbeta med att hitta lösningar för ett gemensamt journalsystem. Ansvarig för genomförandet är Tomas Stegberg(TS). Platsbrist som kan leda till ökade väntetider som i sin tur kan leda till ett fördröjt adekvat omhändertagande av patienten har fått riskpoäng 8. Den bakomliggande orsaken kan vara platsbrist, brist på transporter, väntan på provsvar och vänta på läkarbedömning. Denna risk bör begränsas genom att arbeta med processorientering och ansvarig för genomförandet är Tom Brokopp (TB). Fördröjd dokumentation pga. eventuell resursbrist av sekreterare kan leda till medicinska risker för patienten har fått riskpoäng 8. Denna risk borde kunna begränsas genom att anpassa bemanningen och se över befintliga rutiner. Ansvarig för genomförandet är Mari Lundin (ML) och Gunilla Alfredsson (GA). Patient i ambulanstransport till Akuten NÄL Under denna delprocess har 1 risk identifierats med riskpoäng 12. Ambulansberedskapen minskar pga. förlängda ledtider vilket kan leda till ett fördröjt omhändertagande av patienter med ambulansbehov har fått riskpoäng 12. Denna risk har även tagits med i logistikutredningen VÅRD En bakomliggande orsak till detta kan vara en ökad belastning av ambulansverksamheten och det kan elimineras genom att ha fler ambulanser i drift. Risken är bedömd i logistikutredningen och är besvarad av chefsläkare Lars Körner. Patient i egen transport till Akuten Uddevalla Under denna delprocess har 4 risker identifierats med riskpoäng Egen transport till fel sjukhus pga den nya organisationens utbudspunkter kan leda till fördröjd behandling och har fått riskpoäng 12. Denna risk har även tagits upp i den övergripande riskanalysen av NU-sjukhusets förändrade struktur. Den bakomliggande orsaken kan vara att skyltningen ser likadan ut för sjukhus trots att sjukhuset saknar fullvärdig akutverksamhet. Detta bör elimineras genom att kontakt tas med vägverket angående diskussion gällande skyltning för sjukhus med akutsjukvård respektive för sjukhus med planerad vård samt information till medborgarna angående den förändrade verksamheten på respektive sjukhus. Ansvariga för genomförandet är TB och IH. 9

10 Förlängda ledtider vilken med nuvarande organisation leder till fördröjd/utebliven behandling och har fått riskpoäng 8. Den bakomliggande orsaken kan vara att sjuksköterskan inte kan påbörja behandling av patient som ska förflyttas. Denna risk bör elimineras genom att sjuksköterskorna utbildas och kan påbörja behandling av patienten på akutmottagningen Uddevalla sjukhus. Nya riktlinjer måste arbetas fram. Ansvarig för genomförandet är TB och HS. Icke medicinskt beslut av kirurg/narkosjour kan leda till en patienttransport i en icke medicinskt säkerställd transport (IVA-ambulans) har fått riskpoäng 8. Den bakomliggande orsaken kan vara resursbrist av IVA-ambulans. Denna måste elimineras genom att vidare undersöka behovet av ytterligare IVA-ambulans. Ansvarig för genomförandet är HS och TB. Ökat transportbehov kan leda till ett fördröjt omhändertagande/behandling av patienten har fått riskpoäng 12. Bakomliggande orsak är minskad beredskap av ambulanser pga det ökade transportbehovet mellan sjukhusen och bör elimineras. Detta är omhändertaget i logistikutredningens rapport. 6.1 Avgränsningar och perspektiv Områden som analyserats är medicin- och kirurgpatientens väg till Akutmottagningen NÄL. Vi har valt att analysera hela vårdprocessen och inte valt bort några aktiviteter. Förutsättningarna utgår från projektdirektivet Akuten/Trauma. Vid analysteamets sammansättning har vi utgått från processens olika delar. Avdelningschefer för respektive akutavdelning har utsett personer med olika kompetens och erfarenhet. Medicin- och kirurgklinikens verksamhetschefer har utsett läkare på respektive sjukhus att delta i analysen. Verksamhetschef och biträdande Verksamhetschef på Ambulansenheten och projektledare för Akuten/Trauma har ingått i analysteamet. Avgränsning Endast patientrisker som framkommer till en följd av genomförandet av flytt av medicinjourlinje v.47 och flytt av akut kirurgi v Risker och bakomliggande orsaker Riskidentifieringen utfördes för varje riskområde enligt processbeskrivningen (bilaga 2-3). Analysen omfattar även en orsaksanalys. De bakomliggande orsakerna ligger till grund för åtgärdsförslagen. Samtliga bakomliggande orsaker och åtgärdsförslag redovisas i tabellform i bilaga 5-7. Riskidentifieringen gjordes för varje riskområde enligt processbeskrivningen bilaga 2-3. Samtliga identifierade risker redovisas i

11 6.3 Åtgärdsförslag Huvudansvarig för genomförandet står först i tabell ansvarig för genomförande. Risker, åtgärdsförslag och ansvariga för genomförandet gäller för både flytt av medicinjourlinje samt flytt av akutkirurgi i de allra flesta fall. De riskerna som tagits bort i samband med flytt av akutkirurgi är alla under delprocess 3 och under aktivitet Risk Åtgärdsförslag Ansvarig för genomförande ID Processorientera patientflödet på akuten TB 2 Fler ambulanser i drift HS/TB Arbeta för en gemensam språkkultur mellan SOS-alarm TB/HS/IH och slutenvården. Information till SOS alarm 4 Kontakta vägverket angående trafikhänvisning av TB/IH akutsjukhus respektive sjukhus för planerad vård. Information till medborgarna angående förändrad verksamhet. 4.1 Utbilda sjuksköterskor till att påbörja behandling och HS/TB monitorering av patienter som kommer till fel sjukhus. Skapa nya riktlinjer Undersöka behovet av ytterligare IVA-ambulans HS/TB 3 Utbildning och information angående riktlinjer för HS akutvårdspatienter till ambulanspersonal Ökad bemanning akuten NÄL för att säkra den ökade LF patienttillströmningen Utbildning och anställning av ny personal LF 3.1 Rotationstjänstgöring mellan Uddevalla och NÄL för att GE/LF minska bristande kompetens hos triagesjuksköterskan i Uddevalla Ökad bemanning av medicin/narkosläkare på NÄL MK/LD Rotationstjänstgöring mellan sjukhusen för HJ/MK/LD medicin/narkosläkare Arbeta för att hitta lösningar för ett gemensamt TS och journalsystem 1 Reservera fler parkeringsplatser för akutens patienter Mats Johansson och NÄL Säkra ev. Resursbrist på kemlab och röntgen NÄL Anpassa bemanning och översyn av rutiner för sekreterarna Bertil Ohlsson Delprojetledare kemlab och Ann-Sofie Kvist Delprojektledare Bild och funktionsmedicin ML/GA 11

12 7 Tidsåtgång Arbete i analysgruppen Planering och dokumentation Antal mantimmar 10 timmar/person 40 timmar/ analysledare Riskanalysgruppen för flytt av medicinjourlinje träffades vid fyra tillfällen och riskanalysgruppen för flytt av akut kirurgi träffades vid ett tillfälle Analysen påbörjades den 3 september med uppdragsbeskrivning och avslutades den 24 oktober. Slutrapporten avlämnades till uppdragsgivaren den 24oktober. 8 Uppdragsgivarens kommentarer 8.1 Åtgärder De identifierade riskerna har kopplats till åtgärdsförslag som i huvudsak redan har genomförts eller kommer att genomföras i samband med medicinklinikens flyttning av akutverksamheten till Trollhättan. Några risker kan åtgärdas först efter att de verifierats, t.ex. förlängda ledtider pga kapacitets- eller vårdplatsbrist. Risker pga icke gemensamma journalsystem kan åtgärdas först på längre sikt. 8.2 Återkoppling Identifierade risker kommer att återföras till Akutklinikens personal vid APT samt vid särkilda sammankomster. Läkargruppen informeras via respektive VC. 8.3 Uppföljning Kontinuerlig uppföljning och registrering av avvikelser skall genomföras. Samlad uppföljning och avstämning mot riskanalysen kommer att genomföras efter 1, 3 och 6 månader och därefter årligen. 12

13 9 Förekommande begrepp I rapporten förekommer följande begrepp och en förklaring kan vara av värde vad som avses med de olika begreppen. Triagering MÄVA Subakut mottagning Monitorering Risk Orsak Bakomliggande orsak Riskanalys Åtgärd Bedömning och prioritering av patientens tillstånd samt sortering till rätt klinik Medicinsk Äldre Vårds Avdelning Halvakut specialistmottagning Fortlöpande kontroll av en behandling och ett händelseförlopp tex av EKG via monitor. möjlighet att en negativ händelse ska inträffa (Socialstyrelsens termbank) tillstånd, händelse eller handling, eller utebliven handling, som har gett eller kan ge upphov till en negativ händelse eller tillbud Orsak, oftast på systemnivå, som om den åtgärdas minskar risk systematisk identifiering och bedömning av risk den åtgärd som bedöms eliminera eller minska risken 10 Bilagor Bilaga 1: Uppdragsbeskrivning Bilaga 2-3: Processbeskrivning Bilaga 4: Skalor för riskbedömning Bilaga 5-7: Samtliga identifierade risker, orsaker och åtgärder 13

14 Bilaga 1 Uppdragshandling Riskbedömning av patientrisker i genomförandet av flytt av akutverksamhet och trauma. Uppdragsgivare: Tom Brokopp Uppdragstagare: Graciela Carlson och Anne Wennberg Bakgrund Akutsjukvården kommer att bedrivas på NÄL och Uddevalla sjukhus kommer att ha en nattöppen jourcentral, akut ortopedverksamhet och akut ögonverksamhet. Flytt av medicinjourlinjen v.47 Flytt av kirurgjourlinjen v Flytt av trauma tredje tertialet 2009 Utifrån verksamhetsplan för Akutverksamheten NÄL och Uddevalla sjukhus kommer patientflödet att öka med besök tredje tertialet 2008, då medicinjourlinjen flyttar v.47. För Uddevalla sjukhus innebär det minskade besök tredje tertialet Avgränsning Endast patientrisker som framkommer till en följd av genomförandet av flytt av medicinjourlinje v.47, av flytt av kirurgjourlinje v.2, flytt av traumaenheten tredje tertialet 2009 och öppnande av jourcentralen kommer att analyseras. Uppdraget Att genomföra en riskanalys med åtgärdsplan för nedanstående förslag 1. Vilka patientrisker uppstår i och med flytten av medicinjourlinje v Akut kirurgi v Vilka medicinska patientrisker med avseende på det ökade patientflödet till NÄL Akuten 4. Vilka patientrisker uppstår i och med trauma flytt tredje tertialet 2009 Rapportering Processen för flytt av medicinjourlinje ska rapporteras till uppdragsgivaren Processerna för flytt av akut kirurgi och trauma rapporteras senare. Trollhättan Tom Brokopp 14

15 Bilaga 2-3 Processbeskrivning för riskanalys Akutenverksamheten 0. Flytt av medicinjourlinje v.47 17/11 från Uddevalla till NÄL fler akutbesök på NÄL. Idag tar Näl emot ca 34 med. pat /dygn efter 17/11 räknar man med ca 53 med. pat /dygn Hänvisning Annan klinik 1 Patient i egen transport till akuten NÄL 1.1 Triage i luckan Omv. Omprio Kassareg Triagering på akuten Lab Rapportering av pat Bedömning av läk Lab Rtg OBS - enhet Inskrivning vårdavd Hemskrivning Hänvisning Annan klinik Inskrivning av sekreterare i Melior Processbeskrivning för riskanalys Akutenverksamheten 0. Flytt av medicinjourlinje v.47 17/11 från Uddevalla till NÄL fler akutbesök på NÄL. Idag tar Näl emot ca 34 med. pat /dygn efter 17/11 räknar man med ca 53 med. pat /dygn 2. Patient i Ambulans transport till akuten NÄL Omv. Omprio Triagering på akuten Lab Rapportering av pat Bedömning av läk Lab Rtg OBS - enhet Inskrivning vårdavd Hemskrivning Hänvisning Annan klinik Inskrivning av sekreterare i Melior 15

16 Processbeskrivning för riskanalys Akutenverksamheten 0. Flytt av medicinjourlinje v.47 17/11 från Uddevalla till NÄL färre besök på Uddevalla akuten 3. Patient i Ambulans Transport till Akuten Uddevalla 4. Patient i egen transport till Akuten Uddevalla 3 (4).1. Triagering på akuten 3.(4)1.2 Sjuksköterska ringer medicin/narkos.jour 3(4).1.3 Transport till NÄL Processbeskrivning för riskanalys Akutenverksamheten Flytt av akutkirurgi 0. Flytt av akut kirurgi v Idag tar Näl emot ca 19 kir.pat/dygn efter v räknar man med ca 35 kir. pat/dygn Totala antalet besök blir fler akutbesök på NÄL tredje tertialen Patient i egen transport till Akuten Uddevalla 4.1. Triagering på akuten och eventuellt ringa på transport via SOS-alarmering Sjuksköterska ringer kirurg/narkos.jour Transport till NÄL 16

17 Bilaga 4 Skalor för riskbedömning Allvarlighetsgrad Katastrofal (4) dödsfall eller större kvarstående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk) självmord operation/åtgärd på fel patient eller fel kroppsdel Betydande (3) kvarstående måttligt nedsatt funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk intellektuell eller psykologisk) kirurgiskt ingrepp krävs förlängd vårdtid* för tre eller fler patienter högre vårdnivå för tre eller fler patienter Måttlig (2) övergående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk intellektuell eller psykologisk) förlängd vårdtid* för en eller två patienter högre vårdnivå för en eller två patienter Mindre (1) obehag eller obetydlig skada *) med förlängd vårdtid avses att hela vårdepisoden förlängs inom sluten vård och/eller öppenvård Sannolikhet Mycket stor (4) Inträffar dagligen Stor (3) Inträffar varje vecka Liten (2) Inträffar varje månad Mycket liten (1) Inträffar 1 gång per år eller mer sällan 17

18

19 Analysledare: G.C,A.W Kvinnokliniken NU-sjukvården

Riskanalys 48 vårdplatser för multisjuka äldre på Uddevalla sjukhus

Riskanalys 48 vårdplatser för multisjuka äldre på Uddevalla sjukhus 080320 Riskanalys 48 vårdplatser för multisjuka äldre på Uddevalla sjukhus Mars 2008 Analysledare: G.C, D.L Medicinkliniken NU-sjukvården Sammanfattning Syfte: Att hitta de svaga länkarna i vårdprocessen

Läs mer

Händelseanalys 77 årig kvinna med andningsbesvär fick vänta lång tid på läkare

Händelseanalys 77 årig kvinna med andningsbesvär fick vänta lång tid på läkare 2010-04-07 MedControl ärende NU-006755 Händelseanalys 77 årig kvinna med andningsbesvär fick vänta lång tid på läkare 2009 December Analysledare: G.C, L.M NU-Sjukvården Sammanfattning Syfte Identifiera

Läs mer

Riskanalyser inför etapp 1 av Vård 2010

Riskanalyser inför etapp 1 av Vård 2010 1 2008-11-06 Tjänsteställe, handläggare Ulf Almqvist, chefsläkare Dnr: 92/08:330 Riskanalyser inför etapp 1 av Vård 2010 Socialstyrelsens föreskrifter Inom sjukvården finns en avsaknad av rutiner för hur

Läs mer

Riskanalys Akutvårdskedjan NU-sjukvården

Riskanalys Akutvårdskedjan NU-sjukvården 110401 Socialstyrelsens Dnr 9.1-14908/2010 Riskanalys Akutvårdskedjan NU-sjukvården Mars 2011 Analysledare: Graciela Carlson, Ledningskansli/ Utveckling Anna Hultén, Ledningskansli/ Utveckling Peter Berglund,

Läs mer

Riskanalys Flytt av Traumaverksamheten från Uddevalla sjukhus till NÄL

Riskanalys Flytt av Traumaverksamheten från Uddevalla sjukhus till NÄL D nr 63:100/2010 Riskanalys Flytt av Traumaverksamheten från Uddevalla sjukhus till NÄL 2 Sammanfattning Riskanalysen hade i uppdrag att fokusera på områden där omhändertagandet av traumapatienter på NU-sjukhuset

Läs mer

Slutrapport. MÄVA/Geriatrik. Slutrapport. 0.0 Utgåva (1)12. Slutrapport MÄVA/Geriatrik 14. Graciela Carlsson, Doris Lundin 090505 Styrgrupp 2009-09-15

Slutrapport. MÄVA/Geriatrik. Slutrapport. 0.0 Utgåva (1)12. Slutrapport MÄVA/Geriatrik 14. Graciela Carlsson, Doris Lundin 090505 Styrgrupp 2009-09-15 0.0 Utgåva (1)12 Dokumenttyp: Projekt: Projeknr: MÄVA/Geriatrik 14 Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Graciela Carlsson, Doris Lundin 090505 Styrgrupp 2009-09-15 MÄVA/Geriatrik 0.04 Utkast/Utgåva

Läs mer

Riskanalyser. Införandet och användandet av Läkemedelsmodulen I Melior

Riskanalyser. Införandet och användandet av Läkemedelsmodulen I Melior 090130 er Införandet och användandet av Läkemedelsmodulen I Melior 1 Uppdragsgivare Chefläkarna Ingrid Mattiasson och Peter Jerntorp. 1.1 Projekttid 080815-081231 1.2 Återföringsdatum 081217 2 Uppdrag

Läs mer

Händelseanalys Försenad diagnos ledde till fördröjd behandling.

Händelseanalys Försenad diagnos ledde till fördröjd behandling. Datum: 2013-03-26 Händelseanalys Försenad diagnos ledde till fördröjd behandling. November 2012 Analysledare: Utvecklingsledare Område Opererande specialiteter Västra Götalandsregionen Utvecklingsledare

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken MSE Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Lika Villkor Rätt Nivå

Lika Villkor Rätt Nivå Lika Villkor Rätt Nivå Rapport Del 2, Vårdnivå Ambulansverksamheten Kungälvs Sjukhus Ett arbete inom Gör det Jämt! Kunskapscentrum för jämställd vård Författare: Mikael Bengtsson Eva Grimbrandt Tommy Claesson

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring I Riskanalys och händelseanalys, handbok för patientsäkerhetsarbete redovisas ett exempel på en riskanalys på lokal verksamhetsnära

Läs mer

Riskanalys en metod för att identifiera risker i verksamheten

Riskanalys en metod för att identifiera risker i verksamheten Riskanalys en metod för att identifiera risker i verksamheten Elisabeth Andersson Röntgensjuksköterska Diagnostiskt centrum för bild- och funktionsmedicin SUS Malmö Lena Frostgård Röntgensjuksköterska/Vårdutvecklare

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid

Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid Fritid Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid Lite att göra vill flytta, negativ framtidssyn och mindre positiv livssyn Utbildning i genus och mångfald för fritidsledare

Läs mer

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bedömningsbilen/Sköra Äldre Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bakgrund SOS alarm kan i dagsläget endast skicka ambulans som hjälp till patienter med bedömt vårdbehov Detta svarar

Läs mer

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten nord/sek2 Krister Lundström krister.lundstrom@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-18 Dnr 9. l-42646/2011 Västerbottens läns landsting Landstingsdirektör J. Rastad

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Ingela Wennman Verksamhetsutvecklare Ambulans & Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ingela Wennman Verksamhetsutvecklare Ambulans & Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ingela Wennman Verksamhetsutvecklare Ambulans & Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gör vi rätt saker? Använder vi våra resurser jämlikt? Är kunden i fokus? Vem är kunden??? Använder

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten

Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Bosse Erwander Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetschef Akutkliniken, Ordförande i SWESEM Läkare, specialist i internmedicin och

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Carita Gelang Verksamhetsutvecklare Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Presentationens namn 1 Ambulanssjukvården

Läs mer

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Händelseanalys istället för Lex Maria Vad betyder det för dig? Karin Pukk Härenstam MD PhD

Händelseanalys istället för Lex Maria Vad betyder det för dig? Karin Pukk Härenstam MD PhD Händelseanalys istället för Lex Maria Vad betyder det för dig? Karin Pukk Härenstam MD PhD vårdskada lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso och sjukvården

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 19-21 mars 2014 NÄL och Uddevalla sjukhus NU-sjukvården Internmedicin Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Jesper Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Lena Kecklund 1 2014-03-16 Branscher och arbetsmetoder Kärnkraft Spårtrafik

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen.

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. 1 (5) Akutkliniken, Huddinge Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. Projektrapport från utbildningen Säkra vården Stockholm

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

Att motverka missförhållanden. En modell för risk- och händelseanalyser

Att motverka missförhållanden. En modell för risk- och händelseanalyser Att motverka missförhållanden En modell för risk- och händelseanalyser Bakgrund - Nya Lex Sarah - Bättre stöd till utsatta barn - Samordning, effektivitet och klientsäkerhet - Kvalitetsparagrafen i SoL

Läs mer

Ledningskraft Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård i nordöstra Skåne.

Ledningskraft Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård i nordöstra Skåne. 1 Medverkande: Kristianstad kommun Hässleholm kommun Bromölla kommun Perstorp kommun Ö Göinge kommun Osby kommun ASIH Region Skåne 2014-05-27 Till Ann Danielsson, utvecklingsledare Region Skåne Ledningskraft

Läs mer

Uppdragsgivare Bo Tillander, Produktionsenhetschef CKOC och Martin Strömstedt, Närsjukvårdsdirektör NSÖ

Uppdragsgivare Bo Tillander, Produktionsenhetschef CKOC och Martin Strömstedt, Närsjukvårdsdirektör NSÖ 2012-08-23 Rapport riskanalys avseende ändring av organisationstillhörighet för nuvarande slutenvårdsavdelning GOA, 8 vpl, från ortopedkliniken ViN, till geriatriska kliniken NSÖ ViN Bakgrund På ett sjukhus

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 1177 uppdrag Samverkande sjukvård NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 Innehållsförteckning 1. Allergisk reaktion - av lindrig allergisk reaktion 2 Brännskador - Bedömning/behandling

Läs mer

Riskanalys Rutin för Riskbedömning/Riskanalys

Riskanalys Rutin för Riskbedömning/Riskanalys RUTIN för Riskanalys Flik 3.1. Riskanalys Rutin för Riskbedömning/Riskanalys (Agera omedelbart vid akuta risker för vårdskada) Iakttagelser av risker för vårdskada eller tillbud inom en viss verksamhet

Läs mer

Vision för Kärnsjukhuset Skövde

Vision för Kärnsjukhuset Skövde Vision för Kärnsjukhuset Skövde maj 2011 Vision för Skaraborgs Sjukhus 2011-05-04 Inledning 3 Kärnsjukhuset i Skövde ett viktigt nav 4 Större självständighet för alla sjukhus 4 Brett basutbud på närsjukhusen

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset

Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset Göteborg >500 000 invånare 72 000 inv. > 65 år (~15%) 39 000 inv. > 75 år (~8%) > 65 år: 2004-2005 ökade åldersgruppen med 1.5%

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

Revision av handbok Händelseanalys &Riskanalys

Revision av handbok Händelseanalys &Riskanalys av handbok Händelseanalys &Riskanalys Bakgrund Projekt 2005 SKL, Socialstyrelsen, LÖF, Landstingen i Stockholm och Östergötland Styrgrupp: Marion Lind SLL, Eva Estling SKL, JonAhlberg LÖF, Hans Rutberg

Läs mer

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Public Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Vitalis 2015 margareta.isaksson-drugge@nll.se karl.ahlstedt@aweria.com Kenneth.Ivarsson@tieto.com Akutenbesök kan förutspås Public

Läs mer

Riskanalys och händelseanalys

Riskanalys och händelseanalys HANDBOK Riskanalys och händelseanalys ANALYSMETODER FÖR ATT ÖKA PATIENTSÄKERHETEN HANDBOK Riskanalys och händelseanalys ANALYSMETODER FÖR ATT ÖKA PATIENTSÄKERHETEN Upplysningar om innehållet: Eva Estling,

Läs mer

Granskning av journaler inom medicinkliniken NU-sjukvården patienter med hög återinskrivningsfrekvens 1998

Granskning av journaler inom medicinkliniken NU-sjukvården patienter med hög återinskrivningsfrekvens 1998 1 Granskning av journaler inom medicinkliniken NU-sjukvården patienter med hög återinskrivningsfrekvens 1998 För Vårdkedjeprojektet våren 1999 Lisbeth Appelqvist Projektledare Doris Lundin Vårdchef 2 Inledning

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse.

många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse. Jag har pratat med många som har gjort en sådan här operation. De flesta säger att det var helt underbart. Efter en vecka är man igång igen. Då är smärtan och allt annat borta. En del tyckte att det var

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

SkaS-modellen. Gemensam riskanalysmodell för patientsäkerhet, arbetsmiljö, yttre miljö och andra risker

SkaS-modellen. Gemensam riskanalysmodell för patientsäkerhet, arbetsmiljö, yttre miljö och andra risker SkaS-modellen Gemensam riskanalysmodell för patientsäkerhet, arbetsmiljö, yttre miljö och andra risker 2014-09-23 Annette Trenge Jarlshammar Mattias Ståhl Susanne Gustavsson susanne.m.gustavsson@vgregion.se

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Diarienummer ALN-2013-0246 NHO-2013-0201 Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande ÄLN och NHO

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 Sunderby sjukhus är ett länssjukhus med ett upptagningsområde som omfattar 250 000 personer. Årligen tillsätts 11 AT-block med uppstart två gånger per år.

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Diagnostik, vård och omhändertagande Cardiologi vårdkedjedokument Handläggare Anne-Christine Ahl

Diagnostik, vård och omhändertagande Cardiologi vårdkedjedokument Handläggare Anne-Christine Ahl 005-08-01 Sida 1 Länssjukhus Närsjukhus Familjeläkar verksamhet Definition vårdkedja 1. Syfte SAMMANHÅLLEN VÅRDEPISOD, EN SERIE AV SAMORDNADE VÅRDINSATSER INKL. PATIENTINFORMATION OCH PATIENTUNDERVISNING,

Läs mer

Hur kan händelseutredningar misslyckas? En riskanalys

Hur kan händelseutredningar misslyckas? En riskanalys Hur kan händelseutredningar misslyckas? En riskanalys Lars Harms-Ringdahl IRS Riskhantering AB www.irisk.se Många verktyg och trender inom riskområdet Bra händelseutredningar är grunden till förståelse

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

Akuta larm på Akademiska sjukhuset

Akuta larm på Akademiska sjukhuset 2011-11-22 senast ändrad 2015-06-24 Akuta larm på Akademiska sjukhuset - en översikt av larmsystemet för akuta larm 1. ÖVERSIKT LARMKATEGORIER OCH LARMTYPER... 2 SCHEMATISK ÖVERSIKT... 2 2. LARMKATEGORIER...

Läs mer

Styrning av psykiatrisk jourmottagning

Styrning av psykiatrisk jourmottagning www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Styrning av psykiatrisk jourmottagning Örebro läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och revisionsfråga...2

Läs mer

Per Johansson Förvaltningschef

Per Johansson Förvaltningschef Landstingsservice Stab Per Johansson 2014-06-23 Dnr 2011/0573 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Kompletterande information gällande igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2013-02-28 1(12) Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2012 Sylvia Myrsell Patientsäkerhetsenheten Inledning SOS Alarm är en vårdgivare med verksamhet vid 15 centraler från Luleå i norr till Malmö i söder.

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-11-26 Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Ann-Sofi Duberg och Nils Kuylenstierna Inspektörer

Läs mer

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 2 (7) 5.1 Regelbok för sjukvård 5.1.1 Definitioner GRP: Geriatrisk Risk Profil. Screeningmetod för att identifiera patienter med geriatrisk riskprofil. Multisjuka riskpatienter:

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Hälso- och sjukvårdsutskottet 2014-12-17 Jarl Torgerson

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Hälso- och sjukvårdsutskottet 2014-12-17 Jarl Torgerson Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar Hälso- och sjukvårdsutskottet 2014-12-17 Jarl Torgerson Bakgrund Utdata / BI-lösningar för Akutmottagningar och Patientregistret vdtid vstid avd_namn team_namn

Läs mer

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser nationell satsning för ökad patientsäkerhet Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

CSK, Bragska Villan, konferensrum Fryken

CSK, Bragska Villan, konferensrum Fryken Hälso- och Sjukvårdsstaben Hälsovalskansliet Berit Bryske MINNESANTECKNING HÄLSOVALSRÅD 2014-05-23 LK/120259 Plats CSK, Bragska Villan, konferensrum Fryken Närvarande: Anders Olsson, LiV Bengt Hanson,

Läs mer

Moderaternas vision för NU-sjukvården

Moderaternas vision för NU-sjukvården Moderaternas vision för NU-sjukvården juni 2010 En vision för framtiden 3 Framtidens utmaningar 3 Moderaterna och NU-sjukvården 5 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård. 6 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar

Läs mer

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Informationsöverföring av Stroke/TIA patienter från sjukhus till primärvård Med patienten i centrum hela vägen Lena Arvidsson, Projektledare/distriktssköterska

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer A Verksamheten:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Avrop av jourläkarbilar

Avrop av jourläkarbilar Avrop av jourläkarbilar Jourläkarna ska göra medicinska bedömningar och behandlingar på plats i patientens hem följande tider: Måndag fredag 17.00 08.00 Lördag söndag Alla röda dagar Julafton, Nyår Midsommarafton

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer