Riskanalys Akutverksamheten NU-sjukvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskanalys Akutverksamheten NU-sjukvården"

Transkript

1 Riskanalys Akutverksamheten NU-sjukvården Oktober 2008 Flytt av medicinjourlinje V.47 Flytt av akut kirurgi v Analysledare: G.C,A.W Kvinnokliniken NU-sjukvården

2 Sammanfattning NU-sjukvården är inne i ett mycket stort förändringsarbete, VÅRD I delprojektet akuten/trauma är uppdraget att minska flödena till akutmottagningarna med hjälp av subakuta mottagningar, ambulansdirigering samt direktinläggning på MÄVA (medicinsk äldre vårds avdelning) och palliativ enhet. I och med detta skall akutbesöken på respektive sjukhus minska med 20 %. Akutsjukvård kommer att bedrivas på NÄL efter flytt av medicinjourlinje v. 47, akutkirurgi v.2 och flytt av Traumaverksamheten den tredje tertialen Utifrån verksamhetsplanerna, som enhetschefer/avdelningschefer på respektive akutmottagning tagit fram, har en teoretisk beräkning av antalet besök till akutverksamheten gjorts utifrån att all akutverksamhet finns samlad på NÄL det tredje tertialet Dessa beräkningar ska tolkas som en medelbelastning av respektive akutmottagning med en 100 %-ig variation över dagar och tid på dygnet. En successiv flytt av olika verksamheter innebär svårigheter att förutse vilket bemanningsbehov som krävs samt lokalanpassning utifrån det väntade patientflödet. Flytt av medicinakuten Uddevalla sjukhus Idag har akutkliniken NÄL 34 medicinpatienter/dygn och akutkliniken Uddevalla 33 medicinpatienter/dygn. Efter en möjlig reducering av medicinpatienter med 20% som en verkan av att subakuta mottagningar, ambulansdirigering samt möjligheter till direktinläggningar på MÄVA och palliativ enhet så blir antalet medicinpatienter som kommer till akutkliniken NÄL 53/dygn enligt akutklinikens verksamhetsplan. Medicinkliniken kommer i samband med övertag av medicinklinikens patienter till akutkliniken NÄL att öka jourbemanningen. Tre jourlinjer (AT- läkare (allmän tjänstgöring), ST-läkare (specialist tjäntgöring)sjukhusbunden jour) mellan kl fram till kl Kl dessutom en förstärkning av en AT och ST. Kl kommer ytterligare en AT jour samt bakjourslinjer att tjänstgöra. Flytt av kirurgakuten Uddevalla sjukhus Idag har Akutkliniken NÄL 19 kirurgpatienter/dygn och Akutkliniken Uddevalla har 25 kirurgpatienter/dygn. Efter en möjlig reducering av kirurgpatienter med 20% som en verkan av att subakuta mottagningar och ambulansdirigering blir det sammantagna antalet kirurgpatienter på NÄL 35/dygn. Kirurgkliniken kommer i samband med övertag av kirurgklinikens patienter till akutkliniken NÄL att öka jourbemanningen. En ST och en AT dygnet runt på mottagningen. Jourtid dessutom en sjukhusbunden jour för vårdavdelning och operation samt en gemensam bakjour för kirurgi och en för urologi. Syftet med riskanalysen är att identifiera patientrisker i samband med flytt av medicinjourlinje från Uddevalla sjukhus till NÄL 17/ och flytt av kirurgakuten från Uddevalla sjukhus till NÄL v.2 år Endast patientrisker som framkommer till en följd av genomförandet av flytt av medicinjourlinje och flytt av akut kirurgi har analyserats. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning och bakgrund Uppdragsgivare Uppdrag Deltagare i analysteam Metodik Resultat Avgränsningar och perspektiv Risker och bakomliggande orsaker Åtgärdsförslag Tidsåtgång Uppdragsgivarens kommentarer Åtgärder... Fel! Bokmärket är inte definierat. 8.2 Återkoppling... Fel! Bokmärket är inte definierat. 8.3 Uppföljning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Här beskriver uppdragsgivaren när och hur insatta åtgärder ska följas upp. Det kan vara lämpligt att göra en avstämning, med uppföljning av åtgärdsförslagen, t ex efter 6 månader... Fel! Bokmärket är inte definierat. 9 Förekommande begrepp Bilagor

4 1 Inledning och bakgrund Ett arbete som pågår i VÅRD 2010 är att minska patientflödena till akutmottagningen med hjälp av subakuta mottagningar, ambulansdirigering, samt möjlighet till direktinläggning på MÄVA och palliativ enhet. Som ett led i detta arbete flyttas verksamhet från Uddevalla sjukhus till NÄL. Vilket innebär att akutmottagningarna på NÄL och i Uddevalla kommer att få förändrad struktur med start v. 47. Första steget är att flytta en medicinjourlinje därefter flyttar akut kirurgi v.2 år 2009 från Uddevalla till NÄL. I enlighet med projektdirektiv skall Riskanalys göras i samband med förändring i verksamheten för att belysa ev. patientrisker som detta kan medföra. 2 Uppdragsgivare Verksamhetschef för akutkliniken Tom Brokopp. 3 Uppdrag Riskanalysen omfattar endast de patienter som ingår i medicinjourlinjens flytt från Uddevalla till NÄL och de patienter som ingår i akut kirurgi. Var god se bilaga 1. Syfte: Identifiera patientrisker i samband med flytt av medicinjourlinje samt akut kirurgi från Uddevalla sjukhus till NÄL 17/ och v Avgränsning: Endast patientrisker som framkommer till en följd av genomförandet av flytt av medicinjourlinje: Patientrisker som framkommer till en följd av akut kirugi flytt gäller fram till dess traumaenheten flyttar till NÄL tredje tertialen Processer som omfattas är: 1.Patient i egen transport till Akuten NÄL. 2.Patient i ambulanstransport till Akuten NÄL 3.Patient i ambulanstransport till Akuten Uddevalla 4.Patient i egen transport till Akuten Uddevalla 4

5 4 Deltagare i analysteam Följande personer deltog i arbetsgruppen; Namn Roll / funktion Enhet Graciela Carlson Analysledare Kvinnokliniken Anne Wennberg Analysledare Kvinnokliniken Bo Johansson Läkare Kirurgkliniken Britt-Inger Arvidsson Undersköterska Akuten NÄL Gunilla Rydén Undersköterska Akuten Uddevalla Hans Svensson Verksamhetschef Ambulansen Jan-Erik Wounsch Bitr. Verksamhetschef Ambulansen Jonas Feldthusen Läkare Medicinkliniken NÄL Kajsa Sjuksköterska Akuten NÄL Kristoffer Lindskog Läkare Medicinkliniken Uddevalla Lena Johansson Sjuksköterska Akuten Uddevalla Miriam Johansson Sjuksköterska Akuten NÄL Rolf Väänanen Projektledare Akuten/Trauma Sonja Undersköterska Akuten NÄL 5 Metodik Följande metodik har använts; Analysens syfte har legat till grund för valet av vilka processer och aktiviteter som analyserats liksom för de avgränsningar och val av analysperspektiv som gjorts. Information om det område som analyserats har inhämtats från: Verksamhetschef, projektledare för Akuten/Traumaprojektet, sakkunniga deltagare i analysteamet. Verksamhetsplan för Akutkliniken NÄL och Uddevalla Metoden HTA, hierarchic task analysis, har använts för processbeskrivningen. Riskidentifiering har gjorts för att identifiera risker samt tillhörande orsaker. Riskbedömning har genomförts med metoden Allvarlighetsgrad och Sannolikhet De kriterier/skalnivåer som använts i riskanalysen redovisas i bilaga 8-9. Åtgärdsförslag för att minimera eller eliminera identifierade risker har utförts på de risker som bedömts vara av mycket allvarlig eller allvarlig art gällande allvarlighetsgrad. 6 Resultat Riskidentifieringen utfördes för varje riskområde enligt processbeskrivningen (bilaga 2-4). Analysen omfattar även en orsaksanalys. De bakomliggande orsakerna ligger till grund för åtgärdsförslagen. Liknande bakomliggande orsaker har identifierats för flera olika risker. Samtliga risker, bakomliggande orsaker, åtgärdsförslag samt förslag på ansvarig person för genomförandet redovisas i tabellform (bilaga 5-7) 5

6 Resultat för flytt av medicinjourlinje Totalt har 34 olika risker identifierats i flytt av medicinjourlinje varav 17 har bedömts som allvarliga och erhållit en riskpoäng på minst 8 av maximala 16 poäng. Nedan redovisas de risker som bedöms som allvarligast samt dess orsaker och de åtgärdsförslag som tagits fram för att accepteras, elimineras och i de flesta fall begränsa riskerna. Patient i egen transport till Akuten NÄL. Under denna delprocess har 6 risker identifierats med riskpoäng Riskfaktor egen transporttid ökar har fått riskpoäng 8 men måste accepteras p g a avståndet till sjukhuset. Förlängd väntan på triagering kan leda till fördröjt omhändertagande och eventuellt försämring av patientens tillstånd har fått riskpoäng 9. Denna risk måste begränsas genom att öka bemanningen för att möta den resursbrist som uppstår vid en ökad patienttillströmning. Ansvarig för genomförandet Lillemor Forsberg (LF) Informationsöverföringen till annan akut/subakut enhet internt eller externt fallerar, vilket medför utebliven vård för patienten har fått riskpoäng 9. Bakomliggande orsak är att ett gemensamt journalsystem för primärvård och slutenvård saknas och denna risk kan begränsas genom att arbeta med att hitta lösningar för ett gemensamt journalsystem. Ansvarig för genomförandet är Tomas Stegberg(TS). Platsbrist som kan leda till ökade väntetider som i sin tur kan leda till ett fördröjt adekvat omhändertagande av patienten har fått riskpoäng 8. Den bakomliggande orsaken kan vara platsbrist, brist på transporter, väntan på provsvar och vänta på läkarbedömning. Denna risk bör begränsas genom att arbeta med processorientering och ansvarig för genomförandet är Tom Brokopp (TB). Förlängda ledtider pga. kapacitetsbrist på NÄL kan leda till försenad behandling som i sin tur kan leda till försämring i patientens tillstånd. Detta kan ge ett förlängt lidande för patienten. Riskpoängen är satt till 9. Orsak till detta kan vara att det uppstår en resursbrist på medicin- och narkosläkare och detta bör begränsas genom att öka bemanningen av läkare inför genomförandet. Ansvarig för genomförandet är Magnus Kronvall (MK) och Leif Dolonius (LD). Fördröjd dokumentation pga. eventuell resursbrist av sekreterare kan leda till medicinska risker för patienten har fått riskpoäng 8. Denna risk borde kunna begränsas genom att anpassa bemanningen och se över befintliga rutiner. Ansvarig för genomförandet är Mari Lundin (ML) och Gunilla Alfredsson (GA). 6

7 Patient i ambulanstransport till Akuten NÄL Under denna delprocess har 1 risk identifierats med riskpoäng 12. Ambulansberedskapen minskar pga. förlängda ledtider vilket kan leda till ett fördröjt omhändertagande av patienter med ambulansbehov har fått riskpoäng 12. Denna risk har även tagits med i logistikutredningen VÅRD En bakomliggande orsak till detta kan vara en ökad belastning av ambulansverksamheten och det kan elimineras genom att ha fler ambulanser i drift. Risken är bedömd i logistikutredningen och är besvarad av chefsläkare Lars Körner. Patient i ambulanstransport till Akuten Uddevalla Under denna delprocess har 5 risker identifierats med riskpoäng Svårighet för ambulanspersonal att klinikbestämma patienten kan göra att man åker till fel sjukhus. Denna risk har fått riskpoäng 12 och den bakomliggande orsaken är bristande information till ambulanspersonalen. Detta bör elimineras genom utbildning och information. Ansvarig för genomförandet är Hans Svensson (HS). Bristande kompetens hos triagesjuksköterskan vid bedömning/prioritering kan leda till ett felaktigt omhändertagande av patienten har fått riskpoäng 8. En orsak till detta kan vara att sjuksköterskan får mindre erfarenhet av medicinpatienter ju längre tiden går med avsaknad av medicinpatienter på akuten i Uddevalla. Bör kunna elimineras genom att öka kompetensen hos sjuksköterskorna genom rotationstjänstgöring mellan akutmottagningarna i Uddevalla och på NÄL. Ansvariga för genomförandet är LF och Gunilla Eriksson (GE). Otillräckligt läkarstöd för triagesjuksköterskan av medicinjour och/eller narkosjour har fått riskpoäng 12. Den bakomliggande orsaken kan vara att det uppstår en kompetensbrist pga. mindre erfarenhet av medicinpatienter med akuta tillstånd. Detta bör elimineras genom rotationstjänstgöring mellan sjukhusen. Ansvariga för genomförandet är Hasse Johansson (HJ), MK och LD. Informationsöverföringen till annan akut/subakut enhet internt eller externt fallerar, vilket medför utebliven vård för patienten har fått riskpoäng 9. Bakomliggande orsak är att ett gemensamt journalsystem för primärvård och slutenvård saknas och denna risk kan begränsas genom att arbeta med att hitta lösningar för ett gemensamt journalsystem. Ansvarig för genomförandet är Tomas Stegberg(TS). Bristande eller felaktig information kan medföra att SOS alarm felprioriterar och kan leda till fördröjd behandling och ett icke adekvat omhändertagande av patienten har fått riskpoäng 9. Den bakomliggande orsaken kan bero på att SOS alarmering nyligen gjort en organisationsförändring och att en gemensamspråkkultur saknas. Detta kan begränsas genom att arbeta fram en gemensam språkkultur samt information till SOS alarmering om förändringarna i NU-sjukvården. Ansvarig för detta är HS, TB och Ingegerd Hedén (IH). 7

8 Patient i egen transport till Akuten Uddevalla Under denna delprocess har 5 risker identifierats med riskpoäng Egen transport till fel sjukhus pga den nya organisationens utbudspunkter kan leda till fördröjd behandling och har fått riskpoäng 12. Denna risk har även tagits upp i den övergripande riskanalysen av NU-sjukhusets förändrade struktur. Den bakomliggande orsaken kan vara att skyltningen ser likadan ut för sjukhus trots att sjukhuset saknar fullvärdig akutverksamhet. Detta bör elimineras genom att kontakt tas med vägverket angående diskussion gällande skyltning för sjukhus med akutsjukvård respektive för sjukhus med planerad vård samt information till medborgarna angående den förändrade verksamheten på respektive sjukhus. Ansvariga för genomförandet är TB och IH. Bristande kompetens hos triagesjuksköterskan vid bedömning/prioritering kan leda till ett felaktigt omhändertagande av patienten har fått riskpoäng 8. Denna risk är densamma som tidigare när patienten åker med ambulanstransport. Orsaken till detta kan vara att sjuksköterskan får mindre erfarenhet av medicinpatienter ju längre tiden går med avsaknad av medicinpatienter på akuten i Uddevalla. Bör elimineras genom att öka kompetensen hos sjuksköterskorna genom rotationstjänstgöring mellan akutmottagningarna i Uddevalla och på NÄL. Ansvariga för genomförandet är LF och Gunilla Eriksson (GE). Förlängda ledtider vilken med nuvarande organisation leder till fördröjd/utebliven behandling och har fått riskpoäng 12. Den bakomliggande orsaken kan vara att sjuksköterskan inte kan påbörja behandling av patient som ska förflyttas. Denna risk bör elimineras genom att sjuksköterskorna utbildas och kan påbörja behandling samt monitorera patienten på akutmottagningen Uddevalla sjukhus. Nya riktlinjer måste arbetas fram. Ansvarig för genomförandet är TB och HS. Icke medicinskt beslut av medicin/narkosjour kan leda till en patienttransport i en icke medicinskt säkerställd transport (IVA-ambulans) har fått riskpoäng 8. Den bakomliggande orsaken kan vara resursbrist av IVA-ambulans. Denna måste elimineras genom att vidare undersöka behovet av ytterligare IVA-ambulans. Ansvarig för genomförandet är HS och TB. Ökat transportbehov kan leda till ett fördröjt omhändertagande/behandling av patienten har fått riskpoäng 12. Bakomliggande orsak är minskad beredskap av ambulanser pga det ökade transportbehovet mellan sjukhusen och bör elimineras. Detta är omhändertaget i logistikutredningens rapport. Förklaring av de begrepp som används i rapporten finns under rubriken 8 Förklaringar av förekommande begrepp. Resultat för flytt av akutkirurgi Totalt har 25 olika risker identifierats i flytt av akutkirurgi varav 7 har bedömts som allvarliga och erhållit en riskpoäng på minst 8 av maximala 16 poäng. Nedan redovisas de risker som bedöms som allvarligast samt dess orsaker och de åtgärdsförslag som tagits fram för att 8

9 accepteras, elimineras och i de flesta fall begränsa riskerna. Riskerna som identifierats är desamma som för flytt av medicinjourlinjen och de sammanlagda poängen har bedömts som lägre i de allra flesta fall. Patient i egen transport till Akuten NÄL. Under denna delprocess har 4 risker identifierats med riskpoäng 8-9. Informationsöverföringen till annan akut/subakut enhet internt eller externt fallerar, vilket medför utebliven vård för patienten har fått riskpoäng 9. Bakomliggande orsak är att ett gemensamt journalsystem för primärvård och slutenvård saknas och denna risk kan begränsas genom att arbeta med att hitta lösningar för ett gemensamt journalsystem. Ansvarig för genomförandet är Tomas Stegberg(TS). Platsbrist som kan leda till ökade väntetider som i sin tur kan leda till ett fördröjt adekvat omhändertagande av patienten har fått riskpoäng 8. Den bakomliggande orsaken kan vara platsbrist, brist på transporter, väntan på provsvar och vänta på läkarbedömning. Denna risk bör begränsas genom att arbeta med processorientering och ansvarig för genomförandet är Tom Brokopp (TB). Fördröjd dokumentation pga. eventuell resursbrist av sekreterare kan leda till medicinska risker för patienten har fått riskpoäng 8. Denna risk borde kunna begränsas genom att anpassa bemanningen och se över befintliga rutiner. Ansvarig för genomförandet är Mari Lundin (ML) och Gunilla Alfredsson (GA). Patient i ambulanstransport till Akuten NÄL Under denna delprocess har 1 risk identifierats med riskpoäng 12. Ambulansberedskapen minskar pga. förlängda ledtider vilket kan leda till ett fördröjt omhändertagande av patienter med ambulansbehov har fått riskpoäng 12. Denna risk har även tagits med i logistikutredningen VÅRD En bakomliggande orsak till detta kan vara en ökad belastning av ambulansverksamheten och det kan elimineras genom att ha fler ambulanser i drift. Risken är bedömd i logistikutredningen och är besvarad av chefsläkare Lars Körner. Patient i egen transport till Akuten Uddevalla Under denna delprocess har 4 risker identifierats med riskpoäng Egen transport till fel sjukhus pga den nya organisationens utbudspunkter kan leda till fördröjd behandling och har fått riskpoäng 12. Denna risk har även tagits upp i den övergripande riskanalysen av NU-sjukhusets förändrade struktur. Den bakomliggande orsaken kan vara att skyltningen ser likadan ut för sjukhus trots att sjukhuset saknar fullvärdig akutverksamhet. Detta bör elimineras genom att kontakt tas med vägverket angående diskussion gällande skyltning för sjukhus med akutsjukvård respektive för sjukhus med planerad vård samt information till medborgarna angående den förändrade verksamheten på respektive sjukhus. Ansvariga för genomförandet är TB och IH. 9

10 Förlängda ledtider vilken med nuvarande organisation leder till fördröjd/utebliven behandling och har fått riskpoäng 8. Den bakomliggande orsaken kan vara att sjuksköterskan inte kan påbörja behandling av patient som ska förflyttas. Denna risk bör elimineras genom att sjuksköterskorna utbildas och kan påbörja behandling av patienten på akutmottagningen Uddevalla sjukhus. Nya riktlinjer måste arbetas fram. Ansvarig för genomförandet är TB och HS. Icke medicinskt beslut av kirurg/narkosjour kan leda till en patienttransport i en icke medicinskt säkerställd transport (IVA-ambulans) har fått riskpoäng 8. Den bakomliggande orsaken kan vara resursbrist av IVA-ambulans. Denna måste elimineras genom att vidare undersöka behovet av ytterligare IVA-ambulans. Ansvarig för genomförandet är HS och TB. Ökat transportbehov kan leda till ett fördröjt omhändertagande/behandling av patienten har fått riskpoäng 12. Bakomliggande orsak är minskad beredskap av ambulanser pga det ökade transportbehovet mellan sjukhusen och bör elimineras. Detta är omhändertaget i logistikutredningens rapport. 6.1 Avgränsningar och perspektiv Områden som analyserats är medicin- och kirurgpatientens väg till Akutmottagningen NÄL. Vi har valt att analysera hela vårdprocessen och inte valt bort några aktiviteter. Förutsättningarna utgår från projektdirektivet Akuten/Trauma. Vid analysteamets sammansättning har vi utgått från processens olika delar. Avdelningschefer för respektive akutavdelning har utsett personer med olika kompetens och erfarenhet. Medicin- och kirurgklinikens verksamhetschefer har utsett läkare på respektive sjukhus att delta i analysen. Verksamhetschef och biträdande Verksamhetschef på Ambulansenheten och projektledare för Akuten/Trauma har ingått i analysteamet. Avgränsning Endast patientrisker som framkommer till en följd av genomförandet av flytt av medicinjourlinje v.47 och flytt av akut kirurgi v Risker och bakomliggande orsaker Riskidentifieringen utfördes för varje riskområde enligt processbeskrivningen (bilaga 2-3). Analysen omfattar även en orsaksanalys. De bakomliggande orsakerna ligger till grund för åtgärdsförslagen. Samtliga bakomliggande orsaker och åtgärdsförslag redovisas i tabellform i bilaga 5-7. Riskidentifieringen gjordes för varje riskområde enligt processbeskrivningen bilaga 2-3. Samtliga identifierade risker redovisas i

11 6.3 Åtgärdsförslag Huvudansvarig för genomförandet står först i tabell ansvarig för genomförande. Risker, åtgärdsförslag och ansvariga för genomförandet gäller för både flytt av medicinjourlinje samt flytt av akutkirurgi i de allra flesta fall. De riskerna som tagits bort i samband med flytt av akutkirurgi är alla under delprocess 3 och under aktivitet Risk Åtgärdsförslag Ansvarig för genomförande ID Processorientera patientflödet på akuten TB 2 Fler ambulanser i drift HS/TB Arbeta för en gemensam språkkultur mellan SOS-alarm TB/HS/IH och slutenvården. Information till SOS alarm 4 Kontakta vägverket angående trafikhänvisning av TB/IH akutsjukhus respektive sjukhus för planerad vård. Information till medborgarna angående förändrad verksamhet. 4.1 Utbilda sjuksköterskor till att påbörja behandling och HS/TB monitorering av patienter som kommer till fel sjukhus. Skapa nya riktlinjer Undersöka behovet av ytterligare IVA-ambulans HS/TB 3 Utbildning och information angående riktlinjer för HS akutvårdspatienter till ambulanspersonal Ökad bemanning akuten NÄL för att säkra den ökade LF patienttillströmningen Utbildning och anställning av ny personal LF 3.1 Rotationstjänstgöring mellan Uddevalla och NÄL för att GE/LF minska bristande kompetens hos triagesjuksköterskan i Uddevalla Ökad bemanning av medicin/narkosläkare på NÄL MK/LD Rotationstjänstgöring mellan sjukhusen för HJ/MK/LD medicin/narkosläkare Arbeta för att hitta lösningar för ett gemensamt TS och journalsystem 1 Reservera fler parkeringsplatser för akutens patienter Mats Johansson och NÄL Säkra ev. Resursbrist på kemlab och röntgen NÄL Anpassa bemanning och översyn av rutiner för sekreterarna Bertil Ohlsson Delprojetledare kemlab och Ann-Sofie Kvist Delprojektledare Bild och funktionsmedicin ML/GA 11

12 7 Tidsåtgång Arbete i analysgruppen Planering och dokumentation Antal mantimmar 10 timmar/person 40 timmar/ analysledare Riskanalysgruppen för flytt av medicinjourlinje träffades vid fyra tillfällen och riskanalysgruppen för flytt av akut kirurgi träffades vid ett tillfälle Analysen påbörjades den 3 september med uppdragsbeskrivning och avslutades den 24 oktober. Slutrapporten avlämnades till uppdragsgivaren den 24oktober. 8 Uppdragsgivarens kommentarer 8.1 Åtgärder De identifierade riskerna har kopplats till åtgärdsförslag som i huvudsak redan har genomförts eller kommer att genomföras i samband med medicinklinikens flyttning av akutverksamheten till Trollhättan. Några risker kan åtgärdas först efter att de verifierats, t.ex. förlängda ledtider pga kapacitets- eller vårdplatsbrist. Risker pga icke gemensamma journalsystem kan åtgärdas först på längre sikt. 8.2 Återkoppling Identifierade risker kommer att återföras till Akutklinikens personal vid APT samt vid särkilda sammankomster. Läkargruppen informeras via respektive VC. 8.3 Uppföljning Kontinuerlig uppföljning och registrering av avvikelser skall genomföras. Samlad uppföljning och avstämning mot riskanalysen kommer att genomföras efter 1, 3 och 6 månader och därefter årligen. 12

13 9 Förekommande begrepp I rapporten förekommer följande begrepp och en förklaring kan vara av värde vad som avses med de olika begreppen. Triagering MÄVA Subakut mottagning Monitorering Risk Orsak Bakomliggande orsak Riskanalys Åtgärd Bedömning och prioritering av patientens tillstånd samt sortering till rätt klinik Medicinsk Äldre Vårds Avdelning Halvakut specialistmottagning Fortlöpande kontroll av en behandling och ett händelseförlopp tex av EKG via monitor. möjlighet att en negativ händelse ska inträffa (Socialstyrelsens termbank) tillstånd, händelse eller handling, eller utebliven handling, som har gett eller kan ge upphov till en negativ händelse eller tillbud Orsak, oftast på systemnivå, som om den åtgärdas minskar risk systematisk identifiering och bedömning av risk den åtgärd som bedöms eliminera eller minska risken 10 Bilagor Bilaga 1: Uppdragsbeskrivning Bilaga 2-3: Processbeskrivning Bilaga 4: Skalor för riskbedömning Bilaga 5-7: Samtliga identifierade risker, orsaker och åtgärder 13

14 Bilaga 1 Uppdragshandling Riskbedömning av patientrisker i genomförandet av flytt av akutverksamhet och trauma. Uppdragsgivare: Tom Brokopp Uppdragstagare: Graciela Carlson och Anne Wennberg Bakgrund Akutsjukvården kommer att bedrivas på NÄL och Uddevalla sjukhus kommer att ha en nattöppen jourcentral, akut ortopedverksamhet och akut ögonverksamhet. Flytt av medicinjourlinjen v.47 Flytt av kirurgjourlinjen v Flytt av trauma tredje tertialet 2009 Utifrån verksamhetsplan för Akutverksamheten NÄL och Uddevalla sjukhus kommer patientflödet att öka med besök tredje tertialet 2008, då medicinjourlinjen flyttar v.47. För Uddevalla sjukhus innebär det minskade besök tredje tertialet Avgränsning Endast patientrisker som framkommer till en följd av genomförandet av flytt av medicinjourlinje v.47, av flytt av kirurgjourlinje v.2, flytt av traumaenheten tredje tertialet 2009 och öppnande av jourcentralen kommer att analyseras. Uppdraget Att genomföra en riskanalys med åtgärdsplan för nedanstående förslag 1. Vilka patientrisker uppstår i och med flytten av medicinjourlinje v Akut kirurgi v Vilka medicinska patientrisker med avseende på det ökade patientflödet till NÄL Akuten 4. Vilka patientrisker uppstår i och med trauma flytt tredje tertialet 2009 Rapportering Processen för flytt av medicinjourlinje ska rapporteras till uppdragsgivaren Processerna för flytt av akut kirurgi och trauma rapporteras senare. Trollhättan Tom Brokopp 14

15 Bilaga 2-3 Processbeskrivning för riskanalys Akutenverksamheten 0. Flytt av medicinjourlinje v.47 17/11 från Uddevalla till NÄL fler akutbesök på NÄL. Idag tar Näl emot ca 34 med. pat /dygn efter 17/11 räknar man med ca 53 med. pat /dygn Hänvisning Annan klinik 1 Patient i egen transport till akuten NÄL 1.1 Triage i luckan Omv. Omprio Kassareg Triagering på akuten Lab Rapportering av pat Bedömning av läk Lab Rtg OBS - enhet Inskrivning vårdavd Hemskrivning Hänvisning Annan klinik Inskrivning av sekreterare i Melior Processbeskrivning för riskanalys Akutenverksamheten 0. Flytt av medicinjourlinje v.47 17/11 från Uddevalla till NÄL fler akutbesök på NÄL. Idag tar Näl emot ca 34 med. pat /dygn efter 17/11 räknar man med ca 53 med. pat /dygn 2. Patient i Ambulans transport till akuten NÄL Omv. Omprio Triagering på akuten Lab Rapportering av pat Bedömning av läk Lab Rtg OBS - enhet Inskrivning vårdavd Hemskrivning Hänvisning Annan klinik Inskrivning av sekreterare i Melior 15

16 Processbeskrivning för riskanalys Akutenverksamheten 0. Flytt av medicinjourlinje v.47 17/11 från Uddevalla till NÄL färre besök på Uddevalla akuten 3. Patient i Ambulans Transport till Akuten Uddevalla 4. Patient i egen transport till Akuten Uddevalla 3 (4).1. Triagering på akuten 3.(4)1.2 Sjuksköterska ringer medicin/narkos.jour 3(4).1.3 Transport till NÄL Processbeskrivning för riskanalys Akutenverksamheten Flytt av akutkirurgi 0. Flytt av akut kirurgi v Idag tar Näl emot ca 19 kir.pat/dygn efter v räknar man med ca 35 kir. pat/dygn Totala antalet besök blir fler akutbesök på NÄL tredje tertialen Patient i egen transport till Akuten Uddevalla 4.1. Triagering på akuten och eventuellt ringa på transport via SOS-alarmering Sjuksköterska ringer kirurg/narkos.jour Transport till NÄL 16

17 Bilaga 4 Skalor för riskbedömning Allvarlighetsgrad Katastrofal (4) dödsfall eller större kvarstående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk) självmord operation/åtgärd på fel patient eller fel kroppsdel Betydande (3) kvarstående måttligt nedsatt funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk intellektuell eller psykologisk) kirurgiskt ingrepp krävs förlängd vårdtid* för tre eller fler patienter högre vårdnivå för tre eller fler patienter Måttlig (2) övergående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk intellektuell eller psykologisk) förlängd vårdtid* för en eller två patienter högre vårdnivå för en eller två patienter Mindre (1) obehag eller obetydlig skada *) med förlängd vårdtid avses att hela vårdepisoden förlängs inom sluten vård och/eller öppenvård Sannolikhet Mycket stor (4) Inträffar dagligen Stor (3) Inträffar varje vecka Liten (2) Inträffar varje månad Mycket liten (1) Inträffar 1 gång per år eller mer sällan 17

18

19 Analysledare: G.C,A.W Kvinnokliniken NU-sjukvården

Händelseanalys 77 årig kvinna med andningsbesvär fick vänta lång tid på läkare

Händelseanalys 77 årig kvinna med andningsbesvär fick vänta lång tid på läkare 2010-04-07 MedControl ärende NU-006755 Händelseanalys 77 årig kvinna med andningsbesvär fick vänta lång tid på läkare 2009 December Analysledare: G.C, L.M NU-Sjukvården Sammanfattning Syfte Identifiera

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Kommunikationsbrister i vården

Kommunikationsbrister i vården Kommunikationsbrister i vården Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Granskning av Psykiatrin 2014

Granskning av Psykiatrin 2014 REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Landstingets revisorer Missiv 1 (2) 2015-02-16 Dnr REVj28j2015 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Psykiatrin 2014 Landstingets

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

BILAGOR BILAGA 4: GRANSKNINGSUNDERLAG... 25 BILAGA 5: EXTERN STATISTIK I ÖVERSIKT... 26

BILAGOR BILAGA 4: GRANSKNINGSUNDERLAG... 25 BILAGA 5: EXTERN STATISTIK I ÖVERSIKT... 26 BILAGOR Innehållsförteckning 1.1 IAKTTAGELSER I DETALJ.... 2 1.1.1 Jourbemanning... 2 1.1.1.1 Dagjour... 2 1.1.1.2 Natt- och helgjour... 1.1.1.3 Bakjour... 7 1.1.2 Arbetsuppgifter under jour och beredskap...

Läs mer

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring I Riskanalys och händelseanalys, handbok för patientsäkerhetsarbete redovisas ett exempel på en riskanalys på lokal verksamhetsnära

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

Örebro kommun. Trygghetslarm Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-12-08 Antal sidor: 12

Örebro kommun. Trygghetslarm Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-12-08 Antal sidor: 12 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus 9 april 2015 2 (28) Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning av tidigare utredningar om långsiktig lokalplanering

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer