RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen"

Transkript

1 uniform KUB663 v 1.0, RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson Eva Franzén, Ulrika Ström, Ann-Britt Eva Franzén, Ulrika Ström, Ann-Britt Lundin Lundin, Maj Forsberg 1 (9) Datum Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen Styrande dokument Socialtjänstlagen 14 kap 3 om personalens skyldighet att rapportera missförhållanden eller risk för missförhållanden enligt Lex Sarah Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2005:28 om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5, Lex Sarah Inledning I föreskriften om ledningssystem står att det ska finnas rutiner för hur fel och brister i verksamheten skall identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas samt hur vidtagna åtgärder ska följas upp. De erfarenheter som gjorts i samband med fel och brister skall utgöra ett underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Det är väsentligt att understryka att en händelseanalys inte syftar till att besvara frågor om vem eller vilka som gjorde det utan att upptäcka brister som kan finnas i organisationen t.ex. i kommunikation, samarbete, utrustning och rutiner. Erfarenheterna ska även användas i det förebyggande riskhanteringsarbetet. Äldreomsorg Ulrika Ström Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon Fax

2 Definition Med en avvikelse avses en negativ händelse eller ett tillbud som medfört eller skulle kunna medföra att kvaliteten i verksamheten äventyras. 2 (9) Avvikelse Samlingsbegrepp för tillbud och negativ händelse Negativ Händelse Händelse som medfört skada Tillbud Händelse som skulle kunna medföra skada Skada Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom, eller död som orsakats av vård eller omsorg, och som inte är en oundviklig konsekvens av brukarens tillstånd Inom äldreomsorgen kan det förekomma fel, brister, negativa händelser och tillbud av en mängd olika slag som stämmer in på ovanstående definition. Dessa olika definitioner ingår i begreppet avvikelsehantering. Exempel på avvikelser Medicinska avvikelser som kan innebära risk för eller inträffad kroppslig eller psykisk skada, allvarlig sjukdom eller död som skett i samband med vård och behandling och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd, Lex Maria Avvikelser i samband med externa kontakter t.ex. annan vårdgivare eller i vårdkedjan, SVP-avvikelser Sociala avvikelser rörande brister i omsorg, tillsyn och bemötande, Lex Sarah Avvikelser kopplade till verksamhetens organisation, metoder, rutiner, bemanning och kompetens Information om brister i vård och omsorg kan nå enheten på flera sätt t ex via avvikelseblanketter, klagomål från brukare eller närstående. Ansvar Alla medarbetare ansvarar för att uppmärksamma avvikelser och vidta omedelbara åtgärder efter behov rapportera avvikelser på fastställda blanketter och rapportera till ansvarig enhetschef. vid avvikelser gällande hälso- och sjukvård underrättas HSL-personal. delta i analys- och förbättringsarbetet utifrån inrapporterade avvikelser

3 3 (9) Enhetschef ansvarar för att bedöma fortsatt handläggning av avvikelsen kategorisera och registrera avvikelser på respektive enhet enligt särskild rutin sammankalla berörda yrkeskategorier för en gemensam analys av inkomna avvikelser resultatet av analysarbetet leder till förbättringsförslag för att minska risken för upprepning återföra rapporterade avvikelser och förbättringsförslag till personalen i lämpligt forum följa upp resultaten av förbättringsförslagen använda erfarenheterna av avvikelserna som underlag i det systematiska kvalitetsarbetet klagomål från enskild brukare gällande individärende hanteras enligt avvikelserutinen informera brukare och/eller företrädare om inträffad avvikelse och vidtagna åtgärder spara avvikelserapporter och sammanställningsblanketter på enheten i 3 år Verksamhetscheferna ansvarar för att driva övergripande kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet utifrån arbetet med avvikelser avvikelserna blir ett underlag för kvalitetsförbättringar i verksamheten återföra kvalitetsförbättringar mellan och inom de olika verksamhetsområdena redovisa kvalitetsförbättringarna i aktuella uppföljningsdokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska/medicinskt ansvarig för rehabilitering ansvarar för att vid behov bistå verksamhetschef/enhetschef med att bedöma och besluta om fortsatt handläggning av inrapporterade medicinska avvikelser bedöma och utreda vilka avvikelser som ska anmälas vidare till Socialstyrelsen enligt Lex Maria och/eller Läkemedelsverket återkoppla resultatet från internutredningar till ansvarig verksamhetschef och enhetschef vid avvikelser av allvarlig karaktär rapportera till förvaltningschef och ev. nämnd analysera samtliga avvikelser som skett under året och redovisar detta i den årliga patientsäkerhetsberättelsen

4 4 (9) Socialt ansvarig samordnare ansvarar för att vid behov bistå verksamhetschef/enhetschef med att bedöma och besluta om fortsatt handläggning av inrapporterade sociala avvikelser bedöma och utreda vilka avvikelser som ska anmälas vidare till Socialstyrelsen enligt Lex Sarah återkoppla resultatet från internutredningar till ansvarig verksamhetschef och enhetschef vid avvikelser av allvarlig karaktär rapportera till förvaltningschef och ev. nämnd analysera samtliga avvikelser i årsredovisningen Förvaltningschefen ansvarar för att det finns ett ändamålsenligt och känt system för avvikelsehantering synliggöra kvalitetsarbete inom hela äldreomsorgen

5 5 (9) Rutin för analys av avvikelser Analysen ger kunskap om hur och varför avvikelser inträffar. Den ger även information om vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra att liknande händelser upprepas. Analysen kan användas till samtliga inträffade avvikelser oavsett kategori (medicinska, sociala och övriga). Kategorisering av medicinska och sociala avvikelser Avvikelsen kategoriseras som 1, 2, 3 eller 4 enligt bedömningsmall, se bilaga 1 och 2. Då händelsen bedöms vara kategori 1 eller 2 hanteras avvikelsen på enheten. Då händelsen bedöms vara kategori 3 och 4 kontaktas Mas/Mar för ställningstagande till eventuell internutredning och/eller Lex Maria-anmälan av medicinska avvikelser. Sas för ställningstagande till en eventuell internutredning och/eller Lex Sarah-anmälan av sociala avvikelser. Övriga avvikelser Vårdkedjeavvikelser Dokumenteras på anvisad blankett och lämnas alltid till Mas/Mar Avvikelser medicintekniska produkter Medicintekniska avvikelser dokumenteras på anvisad blankett från Hjälpmedelscentrum och lämnas till Mar Organisationsavvikelser Hanteras av enhetschefen med stöd av verksamhetschef Klagomål från anhörig Klagomål gällande enskild brukares vård och omsorg analyseras och kategoriseras som en medicinsk eller social avvikelse. Övriga klagomål och synpunkter hanteras i Kommentaren enligt Kungsbacka kommuns rutiner. Analys Samtliga avvikelser som är kategoriserade som 1 eller 2 och som har inträffat under den senaste månaden ska analyseras på enheten där händelsen inträffat. Enhetschefen är sammankallande och berörda yrkesgrupper deltar. Analysen svarar på frågorna - Vad har hänt? - Varför har det hänt? - Har någon liknande händelse inträffat tidigare? - Finns risk för att någon liknande händelse inträffar igen?

6 Åtgärder Åtgärderna kan vara både brukar- och organisationsinriktade och varje yrkeskategori bidrar med sin kompetens. Åtgärderna ska vara både kortsiktiga och långsiktiga och syftet är att förhindra en upprepning av händelserna. 6 (9) Återföring till personalgruppen Enhetschefen ansvarar för att återföra resultatet av analysarbetet till hela personalgruppen. Uppföljning Effekten av insatta åtgärder följs regelbundet upp av verksamhetschef och enhetschef. Dokumentation av medicinska och sociala avvikelser Avvikelsen dokumenteras av inblandad personal på fastställda blanketter. Enhetschefen registrerar inkomna avvikelser på respektive enhet. Registreringen sker i en excelfil på intranätet För avvikelser kategori 1 och 2 sammanfattar enhetschefen resultatet av analysarbetet på särskilt anvisad blankett som skickas till berörd verksamhetschef varje månad. Skickas till Mas/Mar/Sas på begäran. Avvikelser av kategori 3 och 4 ska omgående skickas in till Mas/Mar/Sas Mas/Mar/Sas genomför en internutredning och återkopplar resultat till berörd verksamhetschef och enhetschef. Vid avvikelse gällande stöld bifogas polisanmälan. Samtliga blanketter arkiveras på enheten i 3 år. Dokumentation av organisationsavvikelser Dokumenteras på enheten enligt verksamhetschefens anvisning. Enhetschefen sammanställer inkomna organisationsavvikelser och lämnar redovisning till berörd verksamhetschef varje månad. Dokumentation av klagomål från anhörig Dokumentation av klagomål från anhörig gällande enskild brukares vård och omsorg dokumenteras på blankett för medicinsk eller social avvikelse. Registrering sker i excelfil på intranätet. Övriga klagomål och synpunkter dokumenteras i Kommentaren

7 Uppföljning Avvikelserutinen följs upp regelbundet av Mas/Mar/Sas. 7 (9) Eva Franzén Ulrika Ström Ann-Britt Lundin Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig Socialt ansvarig sjuksköterska för rehabilitering samordnare

8 Kategoriseringstabell Bilaga 1 8 (9) Tabellen är hämtad ur Socialstyrelsens handbok för patientsäkerhet Händelseanalys och Riskanalys och utgår från ett hälso- och sjukvårdsperspektiv men är anpassad för att användas vid bedömning av samtliga händelser. Kategorisering av händelsen Allvarlighetsgrad Katastrofal Betydande Måttlig Mindre Sannolikhet för upprepande Mycket stor Stor Liten Mycket liten = Mindre eller ringa skada 2 = Måttlig skada 3 = Betydande 4 = Katastrofal skada Förtydligande av begreppen allvarlighetsgrad och konsekvenser för den enskilde Allvarlighetsgrad Katastrofal Betydande Måttlig Mindre Exempel på konsekvenser Dödsfall eller större kvarstående funktionsnedsättning (sensoriskt, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk) Bristande omsorg och tillsyn som vållat dödsfall eller kvarstående skada Kvarstående måttligt nedsatt funktionsnedsättning (sensoriskt, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk) Byte av vårdform Kränkning där den enskilde har fått utstå ett stort lidande Bristande omsorg och tillsyn som vållat måttlig kvarstående skada Övergående funktionsnedsättning (sensoriskt, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk) Bristande omsorg och tillsyn som vållat övergående skada Obehag eller obetydlig skada t.ex tejpning av sårskada Bristande omsorg och tillsyn som vållat liten skada

9 Sannolikheten för ett upprepande innebär Mycket stor = Kan inträffa dagligen Stor = Kan inträffa varje vecka Liten = Kan inträffa varje månad Mycket liten = Kan inträffa en gång/år 9 (9)

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

inspektionen for vård och omsorg

inspektionen for vård och omsorg n\ inspektionen for vård och omsorg Varmt välkomna till dialogmöte Äldreomsorg och funktionshinderområdet SoL och LSS Kommunal hälso-och sjukvård Dagens program 10.00-10.20 Välkomna, presentation, praktisk

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Patientsäkerhetslagen (2010:659) Bakgrund och framtid Klagomålsinstanser Patientnämnden Socialstyrelsen (klagomål

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-05-27 Kristina Privér, Socialt ansvarig samordnare, Sas Förvaltningsgruppen 2 2014-10-07 Therese Lindén, vik Socialt ansvarig Förvaltningsgruppen samordnare,

Läs mer