Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

2 2(15) Sammanfattande analys En bild: Den 10 juni på kvällen samlas 1200 ungdomar i Kungälv för att fira att sommarlovet börjar. Hög stämning, drogfritt, succé. Evenemanget har till största delen genomförts av ungdomar, med stöd av föräldrar, föreningar och företag. Marknadsföringen skötte ungdomarna själva främst via Facebook, Youtube och olika hemsidor. Det är ett av många exempel på hur engagerade medarbetare har utvecklat kultur- och fritidsverksamheten tillsammans med ideella krafter och med hjälp av nya kommunikationsvägar. Hela perioden präglas av en stram budget och växande behov inom olika målgrupper. Vi har minskat våra kostnader genom konsekvent hushållning och ett minskat antal tjänster. Och vi har prioriterat verksamhet för barn och unga. I någon mån har kostnadsminskningen medfört en lägre servicenivå. Effekterna av neddragningarna inom sektorn och i omvärlden är kännbara för många brukare och medarbetare. Beslut om minskade öppettider på huvudbiblioteket träder i kraft i höst. Öppettiderna på fritidsgårdarna har ökat marginellt. Utvecklingsarbetet begränsas, takten i digitaliseringen dämpas. Och ändå: samtidigt har vi till exempel - lyckats utveckla sommarutbudet för ungdomar. Vi har utökat vårt bidrag till hemmaplansarbetet. Och vi ser ökad aktivitet inom flera delar av både kulturlivet och idrotten. Sammantaget har Kultur & Fritid fortsatt att stärka Kungälvs identitet och attraktionskraft som en levande idrotts- och kulturkommun.

3 3(15) 1. Verksamhetsöversikt Kultur & Fritids verksamhet bidrar till livskvalitet, folkhälsa, folkbildning och tillväxt. Medborgare och besökare har tillgång till ett rikt utbud av kunskap, upplevelser och aktiviteter, för kropp och själ. Vi verkar för att fler och fler ska delta i kultur och idrott, att människor i olika ålder och med olika bakgrund är aktiva i föreningar och samhällsliv. Kultur- och fritidsverksamheten skapar förutsättningar för människors och hela Kungälvssamhällets utveckling. Sektorn är organiserad i fyra enhter: Fritidsgårdar, Kulturskola, Bibliotek och Allmänna enheten (för Idrott, Föreningsliv/fritid och Kultur, IFK) Fritidsgårdar: finns i Marstrand, Kullen, Kode, Kärna, Komarken och Ytterby. Tillsammans med ungdomarna arrangerar fritidsgårdarna också många andra aktiviteter under året, små och stora arrangemang, resor och utflykter. Utbudet av sommarläger och sommaraktiviteter i samverkan med föreningslivet är omfattande. Kulturskolan bedriver undervisning både individuellt och i grupp, i Mimers Hus och i kommundelarna. Kulturskolan har ett brett utbud, i många olika genrer: sång- och instrument i allt från barock till arabisk musik och hårdrock, musik för barn med särskilda behov, rytmik, teater, dans och skrivande. Bibliotek finns i Mimers Hus (huvudbiblioteket) och i kommundelarna. Kode har tillgång till bokbuss; det försök som genomförs under 2009 kommer att övergå i ordinarie verksamhet. Biblioteken har en omfattande barnverksamhet (klassbesök, sagostunder), uppsökande verksamhet för äldre och funktionshindrade, läs- och skrivstuga, bokcirklar, gymnasiebibliotek med läromedelsutlåning och ett växande utbud av digitala tjänster (e-böcker, bloggar, e-musik). Idrott, föreningar och kulturevenemang ingår i en allmän enhet. Enheten hanterar föreningsbidrag, utveckling av samverkan med ideell sektor, kontakterna med Idrottsrådet, inklusive Idrottsskolan, och skapar förutsättningar för idrott, rekreation och motion, arrangerar kulturevenemang, bevakar och utvecklar kulturmiljö och kulturarv. Enheten hanterar också sektorns gemensamma administration.

4 4(15) 2. Volymer Här redovisar Kultur & Fritid ett urval av mått på aktivitet och deltagande. I övrigt finns uppgifter i löpande text. Enligt redovisning i årsplan/verksamhetsplan Verksamhetens namn Avvikelse Biblioteket - Besök ,4 % Biblioteket - Utlån % Biblioteket kostnad/lån, kr 63,9 62,8 1,1 Biblioteket kostnad/besök Kommentarer till avvikelser

5 5(15) 3. Politiska och övriga mål KF strategiska mål (se sid 7 i årsplanen) Följande mål har sektorn ansvar för (gör en lista) 1. God livsmiljö 2. Trygghet KS resultatmål (se bifogad målavstämning) Följande mål har sektorn ansvar för (gör en lista) 3. Uppstart Bohusporten Övriga åtaganden/mål enligt årsplan/verksamhetsplan Följande mål har sektorn ansvar för (gör en lista) Bibliotek Minska kostnaderna för lån/besök Gemomföra samverkanslösning i Kode Kulturskola Bidra aktivt till resursskola för hemmaplanslösningar (inom ram) Nå fler barn (ut i skolorna) Fritidsgårdar Öka föreningsmedverkan fritidsverksamhet (inom ram) Öka andel arbetstid i direkt verksamhet IFK Granska kostnad fritidsverksamhet/inv. Försök med volontärverksamhet och webbutbud (ISS) Nytt avtal för Idrottsskolan (Glöm inte personalvolym, i årsplanen har förvaltningen åtagit sig att minska antalet årsarbetare med 120)

6 6(15) 4. Måluppföljning Beskriv kortfattat varje mål för sig genom att svara på nedanstående frågor. Om det är för tidigt att svara på frågan skriv endast när svar kommer (exempelvis till årsbokslut). Kopiera frågorna a c för uppföljning av ytterligare mål. God livsmiljö Kultur & fritid bidrar till en trygg miljö i Kungälv. Kontinuerlig verksamhet och vissa akuta insatser framförallt i ungdomsmiljöer. Förebyggande arbete i samverkan inom unga Kungälv, Trygga Kungälv, folkhälsoarbetet mm. Kultur & Fritids olika verksamheter bidrar till att det är stimulerande och trevligt att bo i och besöka Kungälv. Vi skapar förutsättningar för människor i alla åldrar att ta del av aktiviteter för kropp och själ. Det finns ett kontinuerligt, brett utbud som vi kompletterar med särskilda satsningar och evenemang. Stödet till föreningar är avgörande för människors möjlighet till delaktighet och utveckling. Bibliotekets upppsökande verksamhet Boken kommer ger äldre och funktionshindrade tillgång till böcker och andra medier. Läs- och skrivstugan används årligen av närmare 700 personer - en verksamhet som bedrivs i nära samarbete med bla Trekungagymnasiet och Arbetslivscentrum. Kontinuerlig utveckling av verksamhet inom idrotten, fritidsgårdar, bibliotek, kulturskola, kultur- och föreningsliv. Utbudet har hållit hög kvalitet under perioden. Men utvecklingstakten dämpas av den ekonomiska åtstramningen. Gul Trygghet Kultur & Fritid bidrar till en trygg miljö i Kungälv. Kontinuerlig verksamhet och vissa akuta insatser framför allt i ungdomsmiljöer. Förebyggande arbete i samverkan inom Unga Kungälv, Trygga Kungälv, folkhälsoarbetet mm. Bibliotekets uppsökande verksamhet Boken kommer ger äldre och funktionshindrade tillgång till böcker och musik. Kungälv är ett förhållandevis tryggt samhälle. Men det finns områden där det har varit oroligt under våren och sommaren, oroligheter som många har uppfattat som hotfulla. Vi har därför successivt förstärkt våra förebyggande insatser. Oron i vissa ungdomsgrupper kräver mångsidig beredskap, dialog, nya förebyggande insatser och effektiva samverkansformer mellan alla berörda parter. På sikt måste de ekonomiska förutsättningarna för förebyggande insatser säkras. Gul Uppstart Bohusporten

7 7(15) Kommunen och Statens Fastighetsverk har inlett arbetet med en gemensam Utvecklingsplan för Fästningsholmen. Arbetet med IKON, det delvis EU-finansierade projektet för utveckling av fästningen med hjälp av ny teknik, pågår. Arbetet med planering inför Bohussporten besöks- och kunskapscentrum, pågår, nu med stöd från regionen, efter beviljad ansökan. Stort intresse från många aktörer. Arbetet med Utvecklingsplanen, som ska ligga till grund för nytt avtal med SFV, blev något fördröjt, men har fått full styrfart under hösten. Idéarbetet i de olika delprojekten går framåt. Diskussion och arbete pågår kring de strategiska frågor som rör långsiktig finansiering och lokaliseringen av planerat besökscentrum. Utvecklingsplanen ska vara färdig före sommaaren Grön när det gäller uppstarten, den är genomförd. Gul när det gäller utvecklingsarbetet. Öka antalet föreningsdrivna verksamheter Sommarläger, sommarjobb och andra aktiviteter i samverkan med föreningslivet. Ny driftform för tidigare nedläggningshotade ungdomskaféet Café T. Idrottsrådet har tagit ansvar för Idrottsskolan. Överläggningar med berörda föreningar om fortsatt föreningsdrift av simbadet, sedan föreningarna sagt upp avtalet. Driften av Aröds- och Vadholmsbadet sköts numer av Kungälv Kode golfklubb. En av Mimershallens två invigningsdagar var reserverad för de ideella föreningarna. Ca 50 föreningar deltog i invigningen med olika aktiviteter. Föreningarna samverkar alltmer genom att bidra till drift och skötsel av anläggningar. Många verksamheter bedrivs och utvecklas självständigt av föreningarna såsom den lördagsöppna fritidsgården i Kode eller Teaterföreningens utbud. Men vi har inte åstadkommit några långtgående förändringar när det gäller ansvarsfördelning mellan kommun och föreningsliv. Det är viktigt och betydelsefullt med ett praktiskt stöd till föreningslivet. Det är också av stor betydelse att vi hittar olika samverkansformer och gör arrangemang tillsammans med föreningarna i Kungälv. Det gör att vi tillsammans når ut till fler. Gul Ungdomar känner sig trygga; har framtidstro, slipper mobbning. Genomför enkät om framtidstro bland unga. Löpande arbete kring värderingar och attityder på fritidsgårdarna, med samarbetsprojekt tillsammans med skolorna. Deltagande i Toleransprocessen. Riktade insatser i ungdomsmiljöer i samband med oroligheter och skadegörelse med inslag av hot. Organiserade samtal, förstärkt bemanning, utveckling av förebyggande insatser i samverkan inom kommunen och med externa aktörer. Äldre, ibland föreningsaktiva, ungdomar och föreningsaktiva har vid några tillfällen anställts som förstärkning i det förebyggande och trygghetsskapande insatser. På många sätt och på de flesta håll har det varit en lugn sommar. Två undantag har skapat oro: anlagd brand på Nordmarkens fritidsgård och oro på simbadet.

8 8(15) Enkäten har inte genomförts, i brist på tid och pengar. Alternativet att samordna enkäten med skolans befintliga klarläggs. Oroligheterna kräver fortsatt utveckling av förebyggande insatser. Insatserna är av olika slag: öppethållande och förstärkt bemanning på fritidsgårdar, utrymme för samtal, skärpt uppmärksamhet och bevakning, aktiv samverkan. Röd när det gäller enkäten Gul Ja, delvis. Samverkan inom hela förvaltningen, inom Unga Kungälv och fritidsgårdarna har intensifierats med nya förebyggande insatser och lovande resultat. Unga Kungälv har plan och pengar för förstärkt beredskap. Nå fler barn och unga: utbud och delaktighet Att nå fler barn och unga är ett av Kultur & Fritids övergripande mål i enlighet med FN: barnkonvention och Kungälvs handlingsprogram för barn och ungas kultur. Stödet till idrott och föreningsliv riktas också i första hand till ungdomar. Stöd till Idrottsskolan och idrottsföreningars ungdomsverksamhet; Utbildning i ledarskap mm genom SISU (7500 studietimmar) Kulturskolans prova-på-dagar i skolorna. KNUFF-pengar till ungdomaars egna initiativ. Ett stort utbud av sommaraktiviteter: Sommarstart, sommarjobb, sommarskoj, sommarläger. Ökat öppethållande på fritidsgårdarna på loven Fler öppetveckor på Marstrands fritidsgård Fotbollscafé med FC Komarken i maj (2 sönd) Fler bokcirklar på mellanstadiet. Bokfika med boktips och högläsning på Kullens fritidsgård, med fritidsledare och ungdomsbibliotekarie. Fler bokcirklar på mellanstadiet. Fler unga får tillgång till talböcker genom ny och enklare teknink (minneskort, mp3-spelare). Utveckling av digitala verktyg och närvaro på nätet (bloggar, Facebook mm). Medverkan i läsprojekt för 6-åringar, i samarbete med skolans speicalpedagog. Levande biblioteket har genomförts för andra året i rad (Ytterbyskolan och Ytterby bibliotek). Sommarlovsarrangemangen har nått ett hundratal fler ungdomar i år jämfört med Kulturskolan når cirka 1400 deltagare per vecka. Vid Kulturskolans prova-på-vecka i skolorna deltog 900 elever 7-16 år. Kulturskolan har ökat sin del i hemmaplansarbetet med musikundervisning, så 1-6 och nu också 7-9; inom egen ram. Beviljad ansökan för skapande verksamhet på Nordmarkens fritidsgård (Drömverkstan). Idrottsskolan har haft 79 elever från åk 3 (friidrott, bordtennis, gymnastik dans) och 40 elever från åk 4 (innebandy, bandy, volleyboll, handboll, badminton). Både Idrottsskolan och Kulturskolan når barn som inte tidigare varit aktiva. Musikundervisningen inom hemmaplansarbetet är mycket framgångsrikt. Många barn har tagit del av extra aktiviteter under sommaren; 340 barn såg teater i juni, många var på sommarskoj, många deltog i lägerverksamheten. 118 utvalda ungdomar hade sommarjobb Ökad användning av digitala verktyg och sociala medier har breddat kontaktytorna. Men trots att hela sektorn prioriterat verksamhet för barn och unga har vi inte helt kunnat undvika att åtstramningen begränsat utbudet något. Kulturskolans antal deltagare har sjunkit något sedan förra året. Vi har minskat inköpen av medier för barn och unga. Kungälv ligger nu mycket lågt när det gäller antal böcker för barn.

9 9(15) Gul Grön Ja, i stort. Men inköp av medier för barn och unga måste öka, redan nu. Bidra till attraktiva mötesplatser Planering för nya Mimershallen i samverkan med föreningarna och andra intressenter. Brett utbud av musik och andra kulturarrangemang i Mimers hus och delvis på fritidsgårdarna och filialbiblioteken. Ny gemensam reception i Mimers Hus. Stöd till föreningarnas arbete kring motion och rekreation, däribland i Fontin. Invigning av cykelväg Diseröd Kungälv. Marstrands bibliotek har profilerats som Seglingsbibliotek (under riggning) (http://marstrandsbibliotek.blogspot.com), extra öppet under Volvo Ocean Race och Match Cup. Litet mer närvaro och aktivitet på nätet: främst för direkta tjänster och kommunikation, bloggar och sociala medier. c. Resultat analys och slutsats Idrottens mötesplatser utreds framför allt inom den tillfälliga beredningen. Frågan om en ny plan med konstgräs i centrala Kungälv är sedan länge under arbete och finns nu i 2010 års budget. Anläggningarna för idrott, motion och rekreation är väl besökta. Obs även SM i bangolf i Kungälv i somras och att Ytterby IS går upp i div 1 (ffg). Mimers Hus har etablerat en delvis ny publik med musikevenemang i foajé och bibliotek. En hittills grov uppskattning är att den totala publiken minskat något i jämförelse med evenemangstäta 2008 med Fästningarnas Fest. Sommarens evenemangen på Bohus fästning hade också stort publikbortfall på grund av allt regn. Kungälv är en framgångsrik idrottskommun och en levande kulturkommun. Allt fler evenemang arrangeras i samverkan med andar aktörer. Det innebär ofta tillskott av kontaktnät, kompetens och kreativitet. Vi bör slipa formerna för samverkan med både ideella och kommersiella krafter för att fortsätta att utveckla fritids- och kulturutbudet. Vi måste också uppmärksamma risken för att den strama budgeten leder till minskad mångfald, med alltför begränsade satsningar på att bjuda in nya målgrupper. Inventeringen av kommunens konst fortsätter och kommer att bli klar under våren Ett nytt dataprogram för registrering av konsten är inköpt. OBS: Vi bör också öka våra digitala tjänster, vår närvaro på nätet, vår aktivitet inom sociala medier och mötesplatser på nätet. De erfarenheter vi gör visar tydligt att de virtuella mötesplatserna och verklighetens fysiska arenor befruktar och behöver varandra. Gul Bidra till hemmaplanslösningar Kultur & Fritid deltar aktivt i samverkan kring hemmaplanslösningar. Kulturskolan har utökat musikundervisningen på Villa Kusten, där samtliga elever får träffa Kulturskolans pedagoger varje vecka. Satsningen har fallit mycket väl ut och fortsätter under Nya former för insatser på fritidsgårdarna har prövats under hösten med lovande resultat. Man har förstärkt bemanningen på vissa fritidsgårdar samt gjort riktade insatser framförallt för ungdomar i riskzon.

10 10(15) c. Resultat, analys och slutsats Stort gensvar från elever och lärare. Nya insatser för ungdomar inom ramen för hemmaplanslösningar har satts igång i förstärkt samarbete inom förvaltningen. Grön Samverkanslösning, bibliotek i Kode - Försök med bokbuss i Kode för att nå fler låntagare och samtidigt frigöra lokalerna i Kode för annat ändamål. På försök har en inhyrd bokbuss från Stenungsund körts i Kode med omnejd sedan februari Försöket permanentades enligt beslut i KS I Kode har sagostunder och bokprat genomförts i skolans lokaler och bokcirkelns träffar har förlagts till Kode fritidsgård. Utlåningen av medier på bussen har ökat kraftigtjämfört med filialbibliotekets två öppetdagar. Den totala ökningen under året uppgår till 41 %. Genom det nära samarbetet med skolorna i Kode med omnejd nås fler barn och unga än tidigare. Grön Utlån Diff % januari Kode bibliotek % Februar Bokbuss % i Mars Bokbuss % April Bokbuss % Maj Bokbuss % Juni Bokbuss % Juli Augusti Bokbuss % % Ja. Beslut i KS om förlängning av avtal för bokbussen. Bibliotekets specifika mål 2009 att minska kostnader per lån och besök Biblioteket anpassar ständigt sin verksamhet och sitt utbud till nya behov utifrån en allt mer varierad efterfrågan på medier, genrer och språk. Som en anpassning till skolans verksamhet har öppettiderna på Ytterby bibliotek förändrats, vilket kan förklara ökningen med 10 %. En effektivare marknadsföring med bl.a. ökad närvaro på digitala mötesplatser (bloggar, sociala medier). Fler elever lånar idag läromedel via biblioteket. Omfattningen har tredubblats sedan starten läsåret 2006/2007. Hösten 2009 lånade 1500 elever ca 7000 böcker och 300 kalkylatorer. Marstrands bibliotek har profilerats som Seglingsbibliotek (under riggning) med extra öppet under Volvo Ocean Race och Match Cup ett sätt att nå fler besökare i nya målgrupper. Kulturaktiviteter på Kärna bibliotek i samverkan med föreningar och studieförbund lockar många besökare. Kärna bibliotek har etablerats som en viktig kulturinstitution i bygden. Det specifika målet att minska kostnaden per lån/besök har delvis uppnåtts. Framför allt har nettokostnader per lån minskat med 1,1 kr jämfört med De totalt sett relativt höga kostnaderna per lån/besök förklaras till största delen av ökade hyreskostnader sedan flytten till Mimers Hus. Nettokostnaden per lån har under året minskat från 63,9 kr till 62,8. Däremot har inte kostnaden per besök minskat.

11 11(15) För att ytterligare minska kostnaderna krävs fler insatser. Biblioteket skall fortsätta sitt arbete förutom att se över kostnaderna - att utveckla verksamheten utifrån nya behov av krav, utifrån en aktiv omvärldsbevakning och särskilt uppmärksamma nya digitala medier, jämte sprida information om dessa. Grön när det gäller uppstarten, den är genomförd. Gul när det gäller utvecklingsarbetet. Gul Uppstart Bohusporten att sätta igång arbetet med utveckling av Fästningsholmen Startskottsseminarium med många berörda aktörer den 6 mars. Kontinuerligt arbete på Utvecklingsplan tillsammans med Statens Fastighetsverk (SFV) i arbetsgrupp under ledning av partsgemensam styrgrupp samt politisk styrgrupp. Kontakter med aktörer, direkt och inom referensgrupp. Utvecklingsarbete inom delvis EUfinansierade IKON-projektet och Bohusporten med stöd av regionen. Förberedelser för bildande av driftbolag, arbete med detaljplan, lokalfrågor för besökscentrum Dialog inför nytt hyresavtal med SFV, ny gränsdragning för ansvar. c Resultat, analys och slutsatser Utvecklingsarbetet har kommit igång bra under Givande samverkan med SFV, lokala aktörer och regionala intressenter. Utvecklingsplanen är något försenad men bedöms vara klar före sommaren Arbetet med strategiska frågor kring främst finansiering, bolagsbildning och ansvarsfördelning pågår. Röd Gul Grön

12 12(15) 5. Ekonomi Beskrivning av budgetram för drift, investering, projekt och särskilda satsningar Budgetramen för hela sektorn är tkr, som fördelas på Fritidsgårdar, Bibliotek, Kulturskola och den Allmänna enheten för idrott, föreningsutveckling och kulturprogram. Investeringarna har under perioden begränsats till ett minimum. Utfall för hela sektorn Årsbokslut 2009 Utfall Årsbudget Budgetavvikelse Tkr Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnad Utfall för Unga Kungälv och sommarsysselsättning Årsbokslut 2009 Utfall Årsbudget Budgetavvikelse Tkr Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnad Kommentarer och analyser av utfallet Hela sektorn; Kultur & Fritid Kultur & fritid redovisar ett underskott på -980 tkr. I underskottet döljer sig främst förtida utbetalning av omställningskostnader, outhyrda lokaler, förstärkning och skadegörelse vid en av våra fritidsgårdar. Personalkostnaderna har minskat under året, helt enligt omställningsprogrammets mål. Sänkningen av våra kostnader för personal har inneburit minskat öppethållande på biblioteket i Mimers hus (minst 4 tim/v) och färre nya elever (längre köer) på Kulturskolan. Utrymmet att utveckla våra tjänster med ny teknik har varit begränsat. Samtidigt har vi - inom ram finansierat arbetet med utveckling av Fästningsholmen, Kulturskolans medverkan i Hemmaplanslösningar och kraftigt utökad läromedelsutlåning på biblioteket. Unga Kungälv och Sommarsysselsättning Unga Kungälv, inklusive Sommarsysselsättningen, räknar med ett nollresultat. Sommarsysselsättningens budget är i balans. Verksamheten har varit omfattande, med ovanligt många sysselsatta ungdomar sommaren 2009, tack vare att vi kunde disponera ett överskott från förra året. Unga Kungälv verksamhet har varit mångfasetterad och bidragit till en rad olika ungdomsinitiativ och förebyggande insatser. Delar av den nödvändiga förstärkningen av förebyggande insatser under årets sista månader kan finansieras inom ramen för Unga Kungälv.

13 13(15) Överskottet beror på att alla verksamheter som planerats har inte kommit igång under året.

14 14(15) 6. Personal Anställda 31/ / Antal anställda Antal årsarbetare 58,7 61 Kommentar och analys Antalet anställda har minskat enligt den plan vi lagt. Antal arbetade timmar januari december Månadsavlönade Timavlönade Mer/övertid Summa Kommentar och analys Medarbetarenkäten visar höga värden på alla områden, delaktighet och ledarskap, motivation och arbetstillfredsställelse. Hälsa och arbetsmiljö är ett av de områden som enheterna vill utveckla i sina handlingsplaner. Vi har under året gjort regelbundna avstämningar av den Risk- och konsekvensanalys som gjordes i samband med Årsplan Parterna har konstaterat att vi inte har kunnat undvika att personalminskningen givit ökad arbetsbelastning, trots de genomförda åtgärderna. Konsekvenserna utvärderas i kort rapport under hösten. Sjukfrånvaro januari - december Sjukfrånvaro (%) av ordinarie 4,17 4,81 arbetstid - Kvinnor 4,45 4,96 - Män 3,58 4,44 Sjukfrånvaro < 60dgr Sjukfrånvaro > 60 dgr Kommentar och analys Minskningen av sjukfrånvaron är glädjande, särskilt under en period med delvis ökande arbetsbelastning, i samband med att antalet medarbetare blivit färre. Det finns tecken som tyder på att den så kallade sjuknärvaron är desto högre; Medarbetarenkäten (Beskriv arbetet med förbättringsområden enligt handlingsplaner) Kommentar och analys Medarbetarna inom Kultur & Fritid är i stor utsträckning mycket nöjda med sin arbetsplats.

15 15(15) 7. Övriga viktiga händelser Unga Kungälv Arbetet har med Unga Kungälv har hittills bedrivits inom ramen för olika projekt, men har nu övergått i den löpande verksamheten. Våra genomförda insatser visar framför allt att varje insats har varit en del av ett gemensamt förhållningssätt, där ungdomarnas delaktighet och möjlighet att påverka varit en ledstjärna och en förutsättning för att få stöd, både ekonomiskt och personellt. Vårt arbete med bla Unga Kungälv och fritidsgårdarna bygger i mycket hög utsträckning på en struktur kring ungdomars delaktighet och inflytande. En förutsättning är att ungdomar finns med i hela processen i vårt ungdomsarbete i Kommunen. Särskild uppmärksamhet röner varje år det sommarlovsprogram som presenteras i en 32- sidig broschyr. Kommunens aktiviteter och dess föreningsliv beskriver här 25 olika lägerverksamheter samt en rad aktiviteter för den kommande sommaren. Föreningslivet har tagit emot så kallade sommarpraktikanter. Av totalt140 ungdomar har cirka 50 ungdomar fungerat som praktikanter i föreningslivet, vilka alla på ett avgörande sätt utfört ansvarfyllda arbetsuppgifter, där betydelsen av arbetsinsatsen och ansvaret för densamma noga motiverats av respektive handledare. Sommarens handbollsskola och fotbollsskola har i år utvecklas med hjälp av Unga Kungälv genom ett föreningsbidrag som har gått till att avlöna äldre ungdomar som därigenom kunnat utveckla sina kompetenser i att till exempel planera, genomföra och utvärdera olika träningspass. mindre än ungdomar deltog i verksamheter som helt var planerade och genomförda av dem själva med stöd av Unga Kungälv. Toleransprojektet äger rum i nära samverkan med kommunens särskilda satsning på skoltrötta, där det finns inriktningar för såväl tjejstöd som killstöd. Dessa satsningar tar ofta kommunens utbud av ungdomsaktiviteter i anspråk.. Parallellt finns även ett välutvecklat antimobbningsarbete, som låter de deltagande ungdomarna möta kommunens ungdomsaktiviteter. Kungälvs bibliotek har en central roll i toleransarbetet genom att fungera som en arena kring aktiviteter i Levande bibliotek där till exempel ungdomarna kan möta människor från andra kulturer och olika religioner, poliser och HBT-människor med flera. Extra tabell Denna tabell kan du kopiera och klistra in om du behöver fler tabeller i er Verksamhetsberättelse än de som är inlagda i dokumentet. Använd dig av F11-tangenten för att förflytta dig i tabellen. Vill du lägga till eller ta bort rader/kolumner gör du precis som vanligt när du arbetar med tabeller. Drömverkstaden i Kungälv har en mångsidig verksamhet som helt utgår från ungdomarnas intressen. Där förekommer på ungdomarnas villkor olika studiecirklar och workshops. Den så kallade Sommarstarten kännetecknades av ett särdeles lyckat ungdomsarrangemang kring den drogfria skolavslutningen. Inte

Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6 4.1 Balans

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsrapport tertial Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport tertial Kultur o Samhällsservice Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsberättelse 2015 Kultur o Samhällsservice Verksamhetsberättelse 2015 Kultur o Samhällsservice 2(15) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 6 3.1 Bibliotek... 6 3.2 Fritid... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5 KULTURNÄMNDEN Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8 Nettokostnad

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011 1 (1) 2011-05-23 Tjänsteskrivelse Dnr KFN 11/51 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål&Budget 2011 - delårsrapport

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Fritidsgårdarnas utvecklingsarbete och nya organisation

Fritidsgårdarnas utvecklingsarbete och nya organisation Kultur- och fritidskontoret Fritidsgårdarnas utvecklingsarbete och nya organisation 10 maj 2010 Bakgrund I Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan för 2009 återfinns följande uppdrag: Fritidsgårdarna

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Mötesplats Alsike, projektplan och budget FKN-2014/111

Mötesplats Alsike, projektplan och budget FKN-2014/111 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Runa Krehla Datum FKN-2014/111 Samordnare/strateg Fritid och kultur 2014-10-02 Fritids- och kulturnämnden Mötesplats Alsike, projektplan och budget

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för fritidsgårdsverksamhet Fritidsgårdsverksamhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Kulturnämnden Kulturnämnden ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar. Flera av nämndens verksamheter riktar sig direkt till barn och ungdomar, medan

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. För kultur- och fritidsnämnden. Vägarna är öppna i kontrasternas stad

Verksamhetsplan 2012. För kultur- och fritidsnämnden. Vägarna är öppna i kontrasternas stad Verksamhetsplan 2012 För kultur- och fritidsnämnden Vägarna är öppna i kontrasternas stad Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 26 januari 2012 1 Innehåll sida Inledning 3 Verksamhetsidé, värdegrund

Läs mer

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande KULTURFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande Fastställda av kulturnämnden 2017-03-24, KTN-2015-0125, 13 Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon:

Läs mer

Kompletterande beskrivning av planerade utvecklingsinsatser i Spånga-Tensta 2013

Kompletterande beskrivning av planerade utvecklingsinsatser i Spånga-Tensta 2013 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-05-06 Handläggare: Eva-Britt Leander Telefon: 08-508 03 000 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Kompletterande beskrivning

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011

Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 1[5] Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 Enligt Botkyrka kommuns nya bidragsregler ska kultur- och fritidsnämnden varje år fastställa vilka prioriterade områden det rörliga bidraget ska riktas

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Barn och ungdomspolitiska programmet Måluppfyllelse 2008 2010. Ansvarig nämnd BUN

Barn och ungdomspolitiska programmet Måluppfyllelse 2008 2010. Ansvarig nämnd BUN rätt till skydd och trygghet Barn och ungdomsen ges i uppdrag att, i samverkan med berörda er och föräldrar, arbeta för att främja säkra skolvägar samt att tillse att samtliga skolmiljöer utgör en trygg

Läs mer

SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL. 25 september 2 oktober 2014. Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel.

SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL. 25 september 2 oktober 2014. Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel. SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL 25 september 2 oktober 2014 Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel Metod: E-enkät 1 67 av 158 har svarat, 42,4% svarsfrekvens 2 har påbörjat enkäten men

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24 Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013 Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24 1. Syfte Lysekils barn och ungdomspolitiska handlingsprogram 2011-2013 syftar till att: Definitioner Beskriva

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Rapport om informella fritidsgårdar och modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan

Rapport om informella fritidsgårdar och modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Vandrevik 2014-10-15 KFN 2012/0117 507 32 Kultur- och fritidsnämnden Rapport om informella fritidsgårdar och modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Barn- och ungdomsplan 2012-2015

Barn- och ungdomsplan 2012-2015 Barn- och ungdomsplan 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 72 1(6) Barn och ungdomsplan 2012-2015 Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Skolbarnomsorg Kulturskola Bibliotek Elevhälsa

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Din fritid. vårt jobb. Umeå fritid

Din fritid. vårt jobb. Umeå fritid Din fritid vårt jobb Umeå fritid Umeå kommun den nordliga kraften Med dynamisk tillväxt, attraktiv kompetens och livsmiljö. År 2050 har Umeå 200 000 invånare Umeå fritid Vad lovar vi Umeåborna Med gemensamma

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, plan 3, stadshuset klockan 15:00-18:00 ande Ingela Rossi (S) Ordförande Roberth Österman (M) Vice ordförande Ulf Widell (S) Klockan 15.00 17.20 Matilda

Läs mer

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 16 Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Uppföljning av styrtal och aktiviteter

Uppföljning av styrtal och aktiviteter Uppföljning av styrtal och aktiviteter Presentation av nämnden maximalt 30 min Fastställd presentation ska användas Presentation skall skickas med kallelsen till KS och KF dvs inlämnad till kommunsekreteraren

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Bygden i samverkan- BYGDSAM

Bygden i samverkan- BYGDSAM Bygden i samverkan- BYGDSAM 20161025 VISION för landsbygden Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka. Bygd & Stad

Läs mer