Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

2 2(15) Sammanfattande analys En bild: Den 10 juni på kvällen samlas 1200 ungdomar i Kungälv för att fira att sommarlovet börjar. Hög stämning, drogfritt, succé. Evenemanget har till största delen genomförts av ungdomar, med stöd av föräldrar, föreningar och företag. Marknadsföringen skötte ungdomarna själva främst via Facebook, Youtube och olika hemsidor. Det är ett av många exempel på hur engagerade medarbetare har utvecklat kultur- och fritidsverksamheten tillsammans med ideella krafter och med hjälp av nya kommunikationsvägar. Hela perioden präglas av en stram budget och växande behov inom olika målgrupper. Vi har minskat våra kostnader genom konsekvent hushållning och ett minskat antal tjänster. Och vi har prioriterat verksamhet för barn och unga. I någon mån har kostnadsminskningen medfört en lägre servicenivå. Effekterna av neddragningarna inom sektorn och i omvärlden är kännbara för många brukare och medarbetare. Beslut om minskade öppettider på huvudbiblioteket träder i kraft i höst. Öppettiderna på fritidsgårdarna har ökat marginellt. Utvecklingsarbetet begränsas, takten i digitaliseringen dämpas. Och ändå: samtidigt har vi till exempel - lyckats utveckla sommarutbudet för ungdomar. Vi har utökat vårt bidrag till hemmaplansarbetet. Och vi ser ökad aktivitet inom flera delar av både kulturlivet och idrotten. Sammantaget har Kultur & Fritid fortsatt att stärka Kungälvs identitet och attraktionskraft som en levande idrotts- och kulturkommun.

3 3(15) 1. Verksamhetsöversikt Kultur & Fritids verksamhet bidrar till livskvalitet, folkhälsa, folkbildning och tillväxt. Medborgare och besökare har tillgång till ett rikt utbud av kunskap, upplevelser och aktiviteter, för kropp och själ. Vi verkar för att fler och fler ska delta i kultur och idrott, att människor i olika ålder och med olika bakgrund är aktiva i föreningar och samhällsliv. Kultur- och fritidsverksamheten skapar förutsättningar för människors och hela Kungälvssamhällets utveckling. Sektorn är organiserad i fyra enhter: Fritidsgårdar, Kulturskola, Bibliotek och Allmänna enheten (för Idrott, Föreningsliv/fritid och Kultur, IFK) Fritidsgårdar: finns i Marstrand, Kullen, Kode, Kärna, Komarken och Ytterby. Tillsammans med ungdomarna arrangerar fritidsgårdarna också många andra aktiviteter under året, små och stora arrangemang, resor och utflykter. Utbudet av sommarläger och sommaraktiviteter i samverkan med föreningslivet är omfattande. Kulturskolan bedriver undervisning både individuellt och i grupp, i Mimers Hus och i kommundelarna. Kulturskolan har ett brett utbud, i många olika genrer: sång- och instrument i allt från barock till arabisk musik och hårdrock, musik för barn med särskilda behov, rytmik, teater, dans och skrivande. Bibliotek finns i Mimers Hus (huvudbiblioteket) och i kommundelarna. Kode har tillgång till bokbuss; det försök som genomförs under 2009 kommer att övergå i ordinarie verksamhet. Biblioteken har en omfattande barnverksamhet (klassbesök, sagostunder), uppsökande verksamhet för äldre och funktionshindrade, läs- och skrivstuga, bokcirklar, gymnasiebibliotek med läromedelsutlåning och ett växande utbud av digitala tjänster (e-böcker, bloggar, e-musik). Idrott, föreningar och kulturevenemang ingår i en allmän enhet. Enheten hanterar föreningsbidrag, utveckling av samverkan med ideell sektor, kontakterna med Idrottsrådet, inklusive Idrottsskolan, och skapar förutsättningar för idrott, rekreation och motion, arrangerar kulturevenemang, bevakar och utvecklar kulturmiljö och kulturarv. Enheten hanterar också sektorns gemensamma administration.

4 4(15) 2. Volymer Här redovisar Kultur & Fritid ett urval av mått på aktivitet och deltagande. I övrigt finns uppgifter i löpande text. Enligt redovisning i årsplan/verksamhetsplan Verksamhetens namn Avvikelse Biblioteket - Besök ,4 % Biblioteket - Utlån % Biblioteket kostnad/lån, kr 63,9 62,8 1,1 Biblioteket kostnad/besök Kommentarer till avvikelser

5 5(15) 3. Politiska och övriga mål KF strategiska mål (se sid 7 i årsplanen) Följande mål har sektorn ansvar för (gör en lista) 1. God livsmiljö 2. Trygghet KS resultatmål (se bifogad målavstämning) Följande mål har sektorn ansvar för (gör en lista) 3. Uppstart Bohusporten Övriga åtaganden/mål enligt årsplan/verksamhetsplan Följande mål har sektorn ansvar för (gör en lista) Bibliotek Minska kostnaderna för lån/besök Gemomföra samverkanslösning i Kode Kulturskola Bidra aktivt till resursskola för hemmaplanslösningar (inom ram) Nå fler barn (ut i skolorna) Fritidsgårdar Öka föreningsmedverkan fritidsverksamhet (inom ram) Öka andel arbetstid i direkt verksamhet IFK Granska kostnad fritidsverksamhet/inv. Försök med volontärverksamhet och webbutbud (ISS) Nytt avtal för Idrottsskolan (Glöm inte personalvolym, i årsplanen har förvaltningen åtagit sig att minska antalet årsarbetare med 120)

6 6(15) 4. Måluppföljning Beskriv kortfattat varje mål för sig genom att svara på nedanstående frågor. Om det är för tidigt att svara på frågan skriv endast när svar kommer (exempelvis till årsbokslut). Kopiera frågorna a c för uppföljning av ytterligare mål. God livsmiljö Kultur & fritid bidrar till en trygg miljö i Kungälv. Kontinuerlig verksamhet och vissa akuta insatser framförallt i ungdomsmiljöer. Förebyggande arbete i samverkan inom unga Kungälv, Trygga Kungälv, folkhälsoarbetet mm. Kultur & Fritids olika verksamheter bidrar till att det är stimulerande och trevligt att bo i och besöka Kungälv. Vi skapar förutsättningar för människor i alla åldrar att ta del av aktiviteter för kropp och själ. Det finns ett kontinuerligt, brett utbud som vi kompletterar med särskilda satsningar och evenemang. Stödet till föreningar är avgörande för människors möjlighet till delaktighet och utveckling. Bibliotekets upppsökande verksamhet Boken kommer ger äldre och funktionshindrade tillgång till böcker och andra medier. Läs- och skrivstugan används årligen av närmare 700 personer - en verksamhet som bedrivs i nära samarbete med bla Trekungagymnasiet och Arbetslivscentrum. Kontinuerlig utveckling av verksamhet inom idrotten, fritidsgårdar, bibliotek, kulturskola, kultur- och föreningsliv. Utbudet har hållit hög kvalitet under perioden. Men utvecklingstakten dämpas av den ekonomiska åtstramningen. Gul Trygghet Kultur & Fritid bidrar till en trygg miljö i Kungälv. Kontinuerlig verksamhet och vissa akuta insatser framför allt i ungdomsmiljöer. Förebyggande arbete i samverkan inom Unga Kungälv, Trygga Kungälv, folkhälsoarbetet mm. Bibliotekets uppsökande verksamhet Boken kommer ger äldre och funktionshindrade tillgång till böcker och musik. Kungälv är ett förhållandevis tryggt samhälle. Men det finns områden där det har varit oroligt under våren och sommaren, oroligheter som många har uppfattat som hotfulla. Vi har därför successivt förstärkt våra förebyggande insatser. Oron i vissa ungdomsgrupper kräver mångsidig beredskap, dialog, nya förebyggande insatser och effektiva samverkansformer mellan alla berörda parter. På sikt måste de ekonomiska förutsättningarna för förebyggande insatser säkras. Gul Uppstart Bohusporten

7 7(15) Kommunen och Statens Fastighetsverk har inlett arbetet med en gemensam Utvecklingsplan för Fästningsholmen. Arbetet med IKON, det delvis EU-finansierade projektet för utveckling av fästningen med hjälp av ny teknik, pågår. Arbetet med planering inför Bohussporten besöks- och kunskapscentrum, pågår, nu med stöd från regionen, efter beviljad ansökan. Stort intresse från många aktörer. Arbetet med Utvecklingsplanen, som ska ligga till grund för nytt avtal med SFV, blev något fördröjt, men har fått full styrfart under hösten. Idéarbetet i de olika delprojekten går framåt. Diskussion och arbete pågår kring de strategiska frågor som rör långsiktig finansiering och lokaliseringen av planerat besökscentrum. Utvecklingsplanen ska vara färdig före sommaaren Grön när det gäller uppstarten, den är genomförd. Gul när det gäller utvecklingsarbetet. Öka antalet föreningsdrivna verksamheter Sommarläger, sommarjobb och andra aktiviteter i samverkan med föreningslivet. Ny driftform för tidigare nedläggningshotade ungdomskaféet Café T. Idrottsrådet har tagit ansvar för Idrottsskolan. Överläggningar med berörda föreningar om fortsatt föreningsdrift av simbadet, sedan föreningarna sagt upp avtalet. Driften av Aröds- och Vadholmsbadet sköts numer av Kungälv Kode golfklubb. En av Mimershallens två invigningsdagar var reserverad för de ideella föreningarna. Ca 50 föreningar deltog i invigningen med olika aktiviteter. Föreningarna samverkar alltmer genom att bidra till drift och skötsel av anläggningar. Många verksamheter bedrivs och utvecklas självständigt av föreningarna såsom den lördagsöppna fritidsgården i Kode eller Teaterföreningens utbud. Men vi har inte åstadkommit några långtgående förändringar när det gäller ansvarsfördelning mellan kommun och föreningsliv. Det är viktigt och betydelsefullt med ett praktiskt stöd till föreningslivet. Det är också av stor betydelse att vi hittar olika samverkansformer och gör arrangemang tillsammans med föreningarna i Kungälv. Det gör att vi tillsammans når ut till fler. Gul Ungdomar känner sig trygga; har framtidstro, slipper mobbning. Genomför enkät om framtidstro bland unga. Löpande arbete kring värderingar och attityder på fritidsgårdarna, med samarbetsprojekt tillsammans med skolorna. Deltagande i Toleransprocessen. Riktade insatser i ungdomsmiljöer i samband med oroligheter och skadegörelse med inslag av hot. Organiserade samtal, förstärkt bemanning, utveckling av förebyggande insatser i samverkan inom kommunen och med externa aktörer. Äldre, ibland föreningsaktiva, ungdomar och föreningsaktiva har vid några tillfällen anställts som förstärkning i det förebyggande och trygghetsskapande insatser. På många sätt och på de flesta håll har det varit en lugn sommar. Två undantag har skapat oro: anlagd brand på Nordmarkens fritidsgård och oro på simbadet.

8 8(15) Enkäten har inte genomförts, i brist på tid och pengar. Alternativet att samordna enkäten med skolans befintliga klarläggs. Oroligheterna kräver fortsatt utveckling av förebyggande insatser. Insatserna är av olika slag: öppethållande och förstärkt bemanning på fritidsgårdar, utrymme för samtal, skärpt uppmärksamhet och bevakning, aktiv samverkan. Röd när det gäller enkäten Gul Ja, delvis. Samverkan inom hela förvaltningen, inom Unga Kungälv och fritidsgårdarna har intensifierats med nya förebyggande insatser och lovande resultat. Unga Kungälv har plan och pengar för förstärkt beredskap. Nå fler barn och unga: utbud och delaktighet Att nå fler barn och unga är ett av Kultur & Fritids övergripande mål i enlighet med FN: barnkonvention och Kungälvs handlingsprogram för barn och ungas kultur. Stödet till idrott och föreningsliv riktas också i första hand till ungdomar. Stöd till Idrottsskolan och idrottsföreningars ungdomsverksamhet; Utbildning i ledarskap mm genom SISU (7500 studietimmar) Kulturskolans prova-på-dagar i skolorna. KNUFF-pengar till ungdomaars egna initiativ. Ett stort utbud av sommaraktiviteter: Sommarstart, sommarjobb, sommarskoj, sommarläger. Ökat öppethållande på fritidsgårdarna på loven Fler öppetveckor på Marstrands fritidsgård Fotbollscafé med FC Komarken i maj (2 sönd) Fler bokcirklar på mellanstadiet. Bokfika med boktips och högläsning på Kullens fritidsgård, med fritidsledare och ungdomsbibliotekarie. Fler bokcirklar på mellanstadiet. Fler unga får tillgång till talböcker genom ny och enklare teknink (minneskort, mp3-spelare). Utveckling av digitala verktyg och närvaro på nätet (bloggar, Facebook mm). Medverkan i läsprojekt för 6-åringar, i samarbete med skolans speicalpedagog. Levande biblioteket har genomförts för andra året i rad (Ytterbyskolan och Ytterby bibliotek). Sommarlovsarrangemangen har nått ett hundratal fler ungdomar i år jämfört med Kulturskolan når cirka 1400 deltagare per vecka. Vid Kulturskolans prova-på-vecka i skolorna deltog 900 elever 7-16 år. Kulturskolan har ökat sin del i hemmaplansarbetet med musikundervisning, så 1-6 och nu också 7-9; inom egen ram. Beviljad ansökan för skapande verksamhet på Nordmarkens fritidsgård (Drömverkstan). Idrottsskolan har haft 79 elever från åk 3 (friidrott, bordtennis, gymnastik dans) och 40 elever från åk 4 (innebandy, bandy, volleyboll, handboll, badminton). Både Idrottsskolan och Kulturskolan når barn som inte tidigare varit aktiva. Musikundervisningen inom hemmaplansarbetet är mycket framgångsrikt. Många barn har tagit del av extra aktiviteter under sommaren; 340 barn såg teater i juni, många var på sommarskoj, många deltog i lägerverksamheten. 118 utvalda ungdomar hade sommarjobb Ökad användning av digitala verktyg och sociala medier har breddat kontaktytorna. Men trots att hela sektorn prioriterat verksamhet för barn och unga har vi inte helt kunnat undvika att åtstramningen begränsat utbudet något. Kulturskolans antal deltagare har sjunkit något sedan förra året. Vi har minskat inköpen av medier för barn och unga. Kungälv ligger nu mycket lågt när det gäller antal böcker för barn.

9 9(15) Gul Grön Ja, i stort. Men inköp av medier för barn och unga måste öka, redan nu. Bidra till attraktiva mötesplatser Planering för nya Mimershallen i samverkan med föreningarna och andra intressenter. Brett utbud av musik och andra kulturarrangemang i Mimers hus och delvis på fritidsgårdarna och filialbiblioteken. Ny gemensam reception i Mimers Hus. Stöd till föreningarnas arbete kring motion och rekreation, däribland i Fontin. Invigning av cykelväg Diseröd Kungälv. Marstrands bibliotek har profilerats som Seglingsbibliotek (under riggning) (http://marstrandsbibliotek.blogspot.com), extra öppet under Volvo Ocean Race och Match Cup. Litet mer närvaro och aktivitet på nätet: främst för direkta tjänster och kommunikation, bloggar och sociala medier. c. Resultat analys och slutsats Idrottens mötesplatser utreds framför allt inom den tillfälliga beredningen. Frågan om en ny plan med konstgräs i centrala Kungälv är sedan länge under arbete och finns nu i 2010 års budget. Anläggningarna för idrott, motion och rekreation är väl besökta. Obs även SM i bangolf i Kungälv i somras och att Ytterby IS går upp i div 1 (ffg). Mimers Hus har etablerat en delvis ny publik med musikevenemang i foajé och bibliotek. En hittills grov uppskattning är att den totala publiken minskat något i jämförelse med evenemangstäta 2008 med Fästningarnas Fest. Sommarens evenemangen på Bohus fästning hade också stort publikbortfall på grund av allt regn. Kungälv är en framgångsrik idrottskommun och en levande kulturkommun. Allt fler evenemang arrangeras i samverkan med andar aktörer. Det innebär ofta tillskott av kontaktnät, kompetens och kreativitet. Vi bör slipa formerna för samverkan med både ideella och kommersiella krafter för att fortsätta att utveckla fritids- och kulturutbudet. Vi måste också uppmärksamma risken för att den strama budgeten leder till minskad mångfald, med alltför begränsade satsningar på att bjuda in nya målgrupper. Inventeringen av kommunens konst fortsätter och kommer att bli klar under våren Ett nytt dataprogram för registrering av konsten är inköpt. OBS: Vi bör också öka våra digitala tjänster, vår närvaro på nätet, vår aktivitet inom sociala medier och mötesplatser på nätet. De erfarenheter vi gör visar tydligt att de virtuella mötesplatserna och verklighetens fysiska arenor befruktar och behöver varandra. Gul Bidra till hemmaplanslösningar Kultur & Fritid deltar aktivt i samverkan kring hemmaplanslösningar. Kulturskolan har utökat musikundervisningen på Villa Kusten, där samtliga elever får träffa Kulturskolans pedagoger varje vecka. Satsningen har fallit mycket väl ut och fortsätter under Nya former för insatser på fritidsgårdarna har prövats under hösten med lovande resultat. Man har förstärkt bemanningen på vissa fritidsgårdar samt gjort riktade insatser framförallt för ungdomar i riskzon.

10 10(15) c. Resultat, analys och slutsats Stort gensvar från elever och lärare. Nya insatser för ungdomar inom ramen för hemmaplanslösningar har satts igång i förstärkt samarbete inom förvaltningen. Grön Samverkanslösning, bibliotek i Kode - Försök med bokbuss i Kode för att nå fler låntagare och samtidigt frigöra lokalerna i Kode för annat ändamål. På försök har en inhyrd bokbuss från Stenungsund körts i Kode med omnejd sedan februari Försöket permanentades enligt beslut i KS I Kode har sagostunder och bokprat genomförts i skolans lokaler och bokcirkelns träffar har förlagts till Kode fritidsgård. Utlåningen av medier på bussen har ökat kraftigtjämfört med filialbibliotekets två öppetdagar. Den totala ökningen under året uppgår till 41 %. Genom det nära samarbetet med skolorna i Kode med omnejd nås fler barn och unga än tidigare. Grön Utlån Diff % januari Kode bibliotek % Februar Bokbuss % i Mars Bokbuss % April Bokbuss % Maj Bokbuss % Juni Bokbuss % Juli Augusti Bokbuss % % Ja. Beslut i KS om förlängning av avtal för bokbussen. Bibliotekets specifika mål 2009 att minska kostnader per lån och besök Biblioteket anpassar ständigt sin verksamhet och sitt utbud till nya behov utifrån en allt mer varierad efterfrågan på medier, genrer och språk. Som en anpassning till skolans verksamhet har öppettiderna på Ytterby bibliotek förändrats, vilket kan förklara ökningen med 10 %. En effektivare marknadsföring med bl.a. ökad närvaro på digitala mötesplatser (bloggar, sociala medier). Fler elever lånar idag läromedel via biblioteket. Omfattningen har tredubblats sedan starten läsåret 2006/2007. Hösten 2009 lånade 1500 elever ca 7000 böcker och 300 kalkylatorer. Marstrands bibliotek har profilerats som Seglingsbibliotek (under riggning) med extra öppet under Volvo Ocean Race och Match Cup ett sätt att nå fler besökare i nya målgrupper. Kulturaktiviteter på Kärna bibliotek i samverkan med föreningar och studieförbund lockar många besökare. Kärna bibliotek har etablerats som en viktig kulturinstitution i bygden. Det specifika målet att minska kostnaden per lån/besök har delvis uppnåtts. Framför allt har nettokostnader per lån minskat med 1,1 kr jämfört med De totalt sett relativt höga kostnaderna per lån/besök förklaras till största delen av ökade hyreskostnader sedan flytten till Mimers Hus. Nettokostnaden per lån har under året minskat från 63,9 kr till 62,8. Däremot har inte kostnaden per besök minskat.

11 11(15) För att ytterligare minska kostnaderna krävs fler insatser. Biblioteket skall fortsätta sitt arbete förutom att se över kostnaderna - att utveckla verksamheten utifrån nya behov av krav, utifrån en aktiv omvärldsbevakning och särskilt uppmärksamma nya digitala medier, jämte sprida information om dessa. Grön när det gäller uppstarten, den är genomförd. Gul när det gäller utvecklingsarbetet. Gul Uppstart Bohusporten att sätta igång arbetet med utveckling av Fästningsholmen Startskottsseminarium med många berörda aktörer den 6 mars. Kontinuerligt arbete på Utvecklingsplan tillsammans med Statens Fastighetsverk (SFV) i arbetsgrupp under ledning av partsgemensam styrgrupp samt politisk styrgrupp. Kontakter med aktörer, direkt och inom referensgrupp. Utvecklingsarbete inom delvis EUfinansierade IKON-projektet och Bohusporten med stöd av regionen. Förberedelser för bildande av driftbolag, arbete med detaljplan, lokalfrågor för besökscentrum Dialog inför nytt hyresavtal med SFV, ny gränsdragning för ansvar. c Resultat, analys och slutsatser Utvecklingsarbetet har kommit igång bra under Givande samverkan med SFV, lokala aktörer och regionala intressenter. Utvecklingsplanen är något försenad men bedöms vara klar före sommaren Arbetet med strategiska frågor kring främst finansiering, bolagsbildning och ansvarsfördelning pågår. Röd Gul Grön

12 12(15) 5. Ekonomi Beskrivning av budgetram för drift, investering, projekt och särskilda satsningar Budgetramen för hela sektorn är tkr, som fördelas på Fritidsgårdar, Bibliotek, Kulturskola och den Allmänna enheten för idrott, föreningsutveckling och kulturprogram. Investeringarna har under perioden begränsats till ett minimum. Utfall för hela sektorn Årsbokslut 2009 Utfall Årsbudget Budgetavvikelse Tkr Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnad Utfall för Unga Kungälv och sommarsysselsättning Årsbokslut 2009 Utfall Årsbudget Budgetavvikelse Tkr Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnad Kommentarer och analyser av utfallet Hela sektorn; Kultur & Fritid Kultur & fritid redovisar ett underskott på -980 tkr. I underskottet döljer sig främst förtida utbetalning av omställningskostnader, outhyrda lokaler, förstärkning och skadegörelse vid en av våra fritidsgårdar. Personalkostnaderna har minskat under året, helt enligt omställningsprogrammets mål. Sänkningen av våra kostnader för personal har inneburit minskat öppethållande på biblioteket i Mimers hus (minst 4 tim/v) och färre nya elever (längre köer) på Kulturskolan. Utrymmet att utveckla våra tjänster med ny teknik har varit begränsat. Samtidigt har vi - inom ram finansierat arbetet med utveckling av Fästningsholmen, Kulturskolans medverkan i Hemmaplanslösningar och kraftigt utökad läromedelsutlåning på biblioteket. Unga Kungälv och Sommarsysselsättning Unga Kungälv, inklusive Sommarsysselsättningen, räknar med ett nollresultat. Sommarsysselsättningens budget är i balans. Verksamheten har varit omfattande, med ovanligt många sysselsatta ungdomar sommaren 2009, tack vare att vi kunde disponera ett överskott från förra året. Unga Kungälv verksamhet har varit mångfasetterad och bidragit till en rad olika ungdomsinitiativ och förebyggande insatser. Delar av den nödvändiga förstärkningen av förebyggande insatser under årets sista månader kan finansieras inom ramen för Unga Kungälv.

13 13(15) Överskottet beror på att alla verksamheter som planerats har inte kommit igång under året.

14 14(15) 6. Personal Anställda 31/ / Antal anställda Antal årsarbetare 58,7 61 Kommentar och analys Antalet anställda har minskat enligt den plan vi lagt. Antal arbetade timmar januari december Månadsavlönade Timavlönade Mer/övertid Summa Kommentar och analys Medarbetarenkäten visar höga värden på alla områden, delaktighet och ledarskap, motivation och arbetstillfredsställelse. Hälsa och arbetsmiljö är ett av de områden som enheterna vill utveckla i sina handlingsplaner. Vi har under året gjort regelbundna avstämningar av den Risk- och konsekvensanalys som gjordes i samband med Årsplan Parterna har konstaterat att vi inte har kunnat undvika att personalminskningen givit ökad arbetsbelastning, trots de genomförda åtgärderna. Konsekvenserna utvärderas i kort rapport under hösten. Sjukfrånvaro januari - december Sjukfrånvaro (%) av ordinarie 4,17 4,81 arbetstid - Kvinnor 4,45 4,96 - Män 3,58 4,44 Sjukfrånvaro < 60dgr Sjukfrånvaro > 60 dgr Kommentar och analys Minskningen av sjukfrånvaron är glädjande, särskilt under en period med delvis ökande arbetsbelastning, i samband med att antalet medarbetare blivit färre. Det finns tecken som tyder på att den så kallade sjuknärvaron är desto högre; Medarbetarenkäten (Beskriv arbetet med förbättringsområden enligt handlingsplaner) Kommentar och analys Medarbetarna inom Kultur & Fritid är i stor utsträckning mycket nöjda med sin arbetsplats.

15 15(15) 7. Övriga viktiga händelser Unga Kungälv Arbetet har med Unga Kungälv har hittills bedrivits inom ramen för olika projekt, men har nu övergått i den löpande verksamheten. Våra genomförda insatser visar framför allt att varje insats har varit en del av ett gemensamt förhållningssätt, där ungdomarnas delaktighet och möjlighet att påverka varit en ledstjärna och en förutsättning för att få stöd, både ekonomiskt och personellt. Vårt arbete med bla Unga Kungälv och fritidsgårdarna bygger i mycket hög utsträckning på en struktur kring ungdomars delaktighet och inflytande. En förutsättning är att ungdomar finns med i hela processen i vårt ungdomsarbete i Kommunen. Särskild uppmärksamhet röner varje år det sommarlovsprogram som presenteras i en 32- sidig broschyr. Kommunens aktiviteter och dess föreningsliv beskriver här 25 olika lägerverksamheter samt en rad aktiviteter för den kommande sommaren. Föreningslivet har tagit emot så kallade sommarpraktikanter. Av totalt140 ungdomar har cirka 50 ungdomar fungerat som praktikanter i föreningslivet, vilka alla på ett avgörande sätt utfört ansvarfyllda arbetsuppgifter, där betydelsen av arbetsinsatsen och ansvaret för densamma noga motiverats av respektive handledare. Sommarens handbollsskola och fotbollsskola har i år utvecklas med hjälp av Unga Kungälv genom ett föreningsbidrag som har gått till att avlöna äldre ungdomar som därigenom kunnat utveckla sina kompetenser i att till exempel planera, genomföra och utvärdera olika träningspass. mindre än ungdomar deltog i verksamheter som helt var planerade och genomförda av dem själva med stöd av Unga Kungälv. Toleransprojektet äger rum i nära samverkan med kommunens särskilda satsning på skoltrötta, där det finns inriktningar för såväl tjejstöd som killstöd. Dessa satsningar tar ofta kommunens utbud av ungdomsaktiviteter i anspråk.. Parallellt finns även ett välutvecklat antimobbningsarbete, som låter de deltagande ungdomarna möta kommunens ungdomsaktiviteter. Kungälvs bibliotek har en central roll i toleransarbetet genom att fungera som en arena kring aktiviteter i Levande bibliotek där till exempel ungdomarna kan möta människor från andra kulturer och olika religioner, poliser och HBT-människor med flera. Extra tabell Denna tabell kan du kopiera och klistra in om du behöver fler tabeller i er Verksamhetsberättelse än de som är inlagda i dokumentet. Använd dig av F11-tangenten för att förflytta dig i tabellen. Vill du lägga till eller ta bort rader/kolumner gör du precis som vanligt när du arbetar med tabeller. Drömverkstaden i Kungälv har en mångsidig verksamhet som helt utgår från ungdomarnas intressen. Där förekommer på ungdomarnas villkor olika studiecirklar och workshops. Den så kallade Sommarstarten kännetecknades av ett särdeles lyckat ungdomsarrangemang kring den drogfria skolavslutningen. Inte

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen Växjö stationsområde Foto Lars-Åke Rapp 2015-01-27 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1 Osäkra fordringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer