Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

2 2(15) Sammanfattande analys En bild: Den 10 juni på kvällen samlas 1200 ungdomar i Kungälv för att fira att sommarlovet börjar. Hög stämning, drogfritt, succé. Evenemanget har till största delen genomförts av ungdomar, med stöd av föräldrar, föreningar och företag. Marknadsföringen skötte ungdomarna själva främst via Facebook, Youtube och olika hemsidor. Det är ett av många exempel på hur engagerade medarbetare har utvecklat kultur- och fritidsverksamheten tillsammans med ideella krafter och med hjälp av nya kommunikationsvägar. Hela perioden präglas av en stram budget och växande behov inom olika målgrupper. Vi har minskat våra kostnader genom konsekvent hushållning och ett minskat antal tjänster. Och vi har prioriterat verksamhet för barn och unga. I någon mån har kostnadsminskningen medfört en lägre servicenivå. Effekterna av neddragningarna inom sektorn och i omvärlden är kännbara för många brukare och medarbetare. Beslut om minskade öppettider på huvudbiblioteket träder i kraft i höst. Öppettiderna på fritidsgårdarna har ökat marginellt. Utvecklingsarbetet begränsas, takten i digitaliseringen dämpas. Och ändå: samtidigt har vi till exempel - lyckats utveckla sommarutbudet för ungdomar. Vi har utökat vårt bidrag till hemmaplansarbetet. Och vi ser ökad aktivitet inom flera delar av både kulturlivet och idrotten. Sammantaget har Kultur & Fritid fortsatt att stärka Kungälvs identitet och attraktionskraft som en levande idrotts- och kulturkommun.

3 3(15) 1. Verksamhetsöversikt Kultur & Fritids verksamhet bidrar till livskvalitet, folkhälsa, folkbildning och tillväxt. Medborgare och besökare har tillgång till ett rikt utbud av kunskap, upplevelser och aktiviteter, för kropp och själ. Vi verkar för att fler och fler ska delta i kultur och idrott, att människor i olika ålder och med olika bakgrund är aktiva i föreningar och samhällsliv. Kultur- och fritidsverksamheten skapar förutsättningar för människors och hela Kungälvssamhällets utveckling. Sektorn är organiserad i fyra enhter: Fritidsgårdar, Kulturskola, Bibliotek och Allmänna enheten (för Idrott, Föreningsliv/fritid och Kultur, IFK) Fritidsgårdar: finns i Marstrand, Kullen, Kode, Kärna, Komarken och Ytterby. Tillsammans med ungdomarna arrangerar fritidsgårdarna också många andra aktiviteter under året, små och stora arrangemang, resor och utflykter. Utbudet av sommarläger och sommaraktiviteter i samverkan med föreningslivet är omfattande. Kulturskolan bedriver undervisning både individuellt och i grupp, i Mimers Hus och i kommundelarna. Kulturskolan har ett brett utbud, i många olika genrer: sång- och instrument i allt från barock till arabisk musik och hårdrock, musik för barn med särskilda behov, rytmik, teater, dans och skrivande. Bibliotek finns i Mimers Hus (huvudbiblioteket) och i kommundelarna. Kode har tillgång till bokbuss; det försök som genomförs under 2009 kommer att övergå i ordinarie verksamhet. Biblioteken har en omfattande barnverksamhet (klassbesök, sagostunder), uppsökande verksamhet för äldre och funktionshindrade, läs- och skrivstuga, bokcirklar, gymnasiebibliotek med läromedelsutlåning och ett växande utbud av digitala tjänster (e-böcker, bloggar, e-musik). Idrott, föreningar och kulturevenemang ingår i en allmän enhet. Enheten hanterar föreningsbidrag, utveckling av samverkan med ideell sektor, kontakterna med Idrottsrådet, inklusive Idrottsskolan, och skapar förutsättningar för idrott, rekreation och motion, arrangerar kulturevenemang, bevakar och utvecklar kulturmiljö och kulturarv. Enheten hanterar också sektorns gemensamma administration.

4 4(15) 2. Volymer Här redovisar Kultur & Fritid ett urval av mått på aktivitet och deltagande. I övrigt finns uppgifter i löpande text. Enligt redovisning i årsplan/verksamhetsplan Verksamhetens namn Avvikelse Biblioteket - Besök ,4 % Biblioteket - Utlån % Biblioteket kostnad/lån, kr 63,9 62,8 1,1 Biblioteket kostnad/besök Kommentarer till avvikelser

5 5(15) 3. Politiska och övriga mål KF strategiska mål (se sid 7 i årsplanen) Följande mål har sektorn ansvar för (gör en lista) 1. God livsmiljö 2. Trygghet KS resultatmål (se bifogad målavstämning) Följande mål har sektorn ansvar för (gör en lista) 3. Uppstart Bohusporten Övriga åtaganden/mål enligt årsplan/verksamhetsplan Följande mål har sektorn ansvar för (gör en lista) Bibliotek Minska kostnaderna för lån/besök Gemomföra samverkanslösning i Kode Kulturskola Bidra aktivt till resursskola för hemmaplanslösningar (inom ram) Nå fler barn (ut i skolorna) Fritidsgårdar Öka föreningsmedverkan fritidsverksamhet (inom ram) Öka andel arbetstid i direkt verksamhet IFK Granska kostnad fritidsverksamhet/inv. Försök med volontärverksamhet och webbutbud (ISS) Nytt avtal för Idrottsskolan (Glöm inte personalvolym, i årsplanen har förvaltningen åtagit sig att minska antalet årsarbetare med 120)

6 6(15) 4. Måluppföljning Beskriv kortfattat varje mål för sig genom att svara på nedanstående frågor. Om det är för tidigt att svara på frågan skriv endast när svar kommer (exempelvis till årsbokslut). Kopiera frågorna a c för uppföljning av ytterligare mål. God livsmiljö Kultur & fritid bidrar till en trygg miljö i Kungälv. Kontinuerlig verksamhet och vissa akuta insatser framförallt i ungdomsmiljöer. Förebyggande arbete i samverkan inom unga Kungälv, Trygga Kungälv, folkhälsoarbetet mm. Kultur & Fritids olika verksamheter bidrar till att det är stimulerande och trevligt att bo i och besöka Kungälv. Vi skapar förutsättningar för människor i alla åldrar att ta del av aktiviteter för kropp och själ. Det finns ett kontinuerligt, brett utbud som vi kompletterar med särskilda satsningar och evenemang. Stödet till föreningar är avgörande för människors möjlighet till delaktighet och utveckling. Bibliotekets upppsökande verksamhet Boken kommer ger äldre och funktionshindrade tillgång till böcker och andra medier. Läs- och skrivstugan används årligen av närmare 700 personer - en verksamhet som bedrivs i nära samarbete med bla Trekungagymnasiet och Arbetslivscentrum. Kontinuerlig utveckling av verksamhet inom idrotten, fritidsgårdar, bibliotek, kulturskola, kultur- och föreningsliv. Utbudet har hållit hög kvalitet under perioden. Men utvecklingstakten dämpas av den ekonomiska åtstramningen. Gul Trygghet Kultur & Fritid bidrar till en trygg miljö i Kungälv. Kontinuerlig verksamhet och vissa akuta insatser framför allt i ungdomsmiljöer. Förebyggande arbete i samverkan inom Unga Kungälv, Trygga Kungälv, folkhälsoarbetet mm. Bibliotekets uppsökande verksamhet Boken kommer ger äldre och funktionshindrade tillgång till böcker och musik. Kungälv är ett förhållandevis tryggt samhälle. Men det finns områden där det har varit oroligt under våren och sommaren, oroligheter som många har uppfattat som hotfulla. Vi har därför successivt förstärkt våra förebyggande insatser. Oron i vissa ungdomsgrupper kräver mångsidig beredskap, dialog, nya förebyggande insatser och effektiva samverkansformer mellan alla berörda parter. På sikt måste de ekonomiska förutsättningarna för förebyggande insatser säkras. Gul Uppstart Bohusporten

7 7(15) Kommunen och Statens Fastighetsverk har inlett arbetet med en gemensam Utvecklingsplan för Fästningsholmen. Arbetet med IKON, det delvis EU-finansierade projektet för utveckling av fästningen med hjälp av ny teknik, pågår. Arbetet med planering inför Bohussporten besöks- och kunskapscentrum, pågår, nu med stöd från regionen, efter beviljad ansökan. Stort intresse från många aktörer. Arbetet med Utvecklingsplanen, som ska ligga till grund för nytt avtal med SFV, blev något fördröjt, men har fått full styrfart under hösten. Idéarbetet i de olika delprojekten går framåt. Diskussion och arbete pågår kring de strategiska frågor som rör långsiktig finansiering och lokaliseringen av planerat besökscentrum. Utvecklingsplanen ska vara färdig före sommaaren Grön när det gäller uppstarten, den är genomförd. Gul när det gäller utvecklingsarbetet. Öka antalet föreningsdrivna verksamheter Sommarläger, sommarjobb och andra aktiviteter i samverkan med föreningslivet. Ny driftform för tidigare nedläggningshotade ungdomskaféet Café T. Idrottsrådet har tagit ansvar för Idrottsskolan. Överläggningar med berörda föreningar om fortsatt föreningsdrift av simbadet, sedan föreningarna sagt upp avtalet. Driften av Aröds- och Vadholmsbadet sköts numer av Kungälv Kode golfklubb. En av Mimershallens två invigningsdagar var reserverad för de ideella föreningarna. Ca 50 föreningar deltog i invigningen med olika aktiviteter. Föreningarna samverkar alltmer genom att bidra till drift och skötsel av anläggningar. Många verksamheter bedrivs och utvecklas självständigt av föreningarna såsom den lördagsöppna fritidsgården i Kode eller Teaterföreningens utbud. Men vi har inte åstadkommit några långtgående förändringar när det gäller ansvarsfördelning mellan kommun och föreningsliv. Det är viktigt och betydelsefullt med ett praktiskt stöd till föreningslivet. Det är också av stor betydelse att vi hittar olika samverkansformer och gör arrangemang tillsammans med föreningarna i Kungälv. Det gör att vi tillsammans når ut till fler. Gul Ungdomar känner sig trygga; har framtidstro, slipper mobbning. Genomför enkät om framtidstro bland unga. Löpande arbete kring värderingar och attityder på fritidsgårdarna, med samarbetsprojekt tillsammans med skolorna. Deltagande i Toleransprocessen. Riktade insatser i ungdomsmiljöer i samband med oroligheter och skadegörelse med inslag av hot. Organiserade samtal, förstärkt bemanning, utveckling av förebyggande insatser i samverkan inom kommunen och med externa aktörer. Äldre, ibland föreningsaktiva, ungdomar och föreningsaktiva har vid några tillfällen anställts som förstärkning i det förebyggande och trygghetsskapande insatser. På många sätt och på de flesta håll har det varit en lugn sommar. Två undantag har skapat oro: anlagd brand på Nordmarkens fritidsgård och oro på simbadet.

8 8(15) Enkäten har inte genomförts, i brist på tid och pengar. Alternativet att samordna enkäten med skolans befintliga klarläggs. Oroligheterna kräver fortsatt utveckling av förebyggande insatser. Insatserna är av olika slag: öppethållande och förstärkt bemanning på fritidsgårdar, utrymme för samtal, skärpt uppmärksamhet och bevakning, aktiv samverkan. Röd när det gäller enkäten Gul Ja, delvis. Samverkan inom hela förvaltningen, inom Unga Kungälv och fritidsgårdarna har intensifierats med nya förebyggande insatser och lovande resultat. Unga Kungälv har plan och pengar för förstärkt beredskap. Nå fler barn och unga: utbud och delaktighet Att nå fler barn och unga är ett av Kultur & Fritids övergripande mål i enlighet med FN: barnkonvention och Kungälvs handlingsprogram för barn och ungas kultur. Stödet till idrott och föreningsliv riktas också i första hand till ungdomar. Stöd till Idrottsskolan och idrottsföreningars ungdomsverksamhet; Utbildning i ledarskap mm genom SISU (7500 studietimmar) Kulturskolans prova-på-dagar i skolorna. KNUFF-pengar till ungdomaars egna initiativ. Ett stort utbud av sommaraktiviteter: Sommarstart, sommarjobb, sommarskoj, sommarläger. Ökat öppethållande på fritidsgårdarna på loven Fler öppetveckor på Marstrands fritidsgård Fotbollscafé med FC Komarken i maj (2 sönd) Fler bokcirklar på mellanstadiet. Bokfika med boktips och högläsning på Kullens fritidsgård, med fritidsledare och ungdomsbibliotekarie. Fler bokcirklar på mellanstadiet. Fler unga får tillgång till talböcker genom ny och enklare teknink (minneskort, mp3-spelare). Utveckling av digitala verktyg och närvaro på nätet (bloggar, Facebook mm). Medverkan i läsprojekt för 6-åringar, i samarbete med skolans speicalpedagog. Levande biblioteket har genomförts för andra året i rad (Ytterbyskolan och Ytterby bibliotek). Sommarlovsarrangemangen har nått ett hundratal fler ungdomar i år jämfört med Kulturskolan når cirka 1400 deltagare per vecka. Vid Kulturskolans prova-på-vecka i skolorna deltog 900 elever 7-16 år. Kulturskolan har ökat sin del i hemmaplansarbetet med musikundervisning, så 1-6 och nu också 7-9; inom egen ram. Beviljad ansökan för skapande verksamhet på Nordmarkens fritidsgård (Drömverkstan). Idrottsskolan har haft 79 elever från åk 3 (friidrott, bordtennis, gymnastik dans) och 40 elever från åk 4 (innebandy, bandy, volleyboll, handboll, badminton). Både Idrottsskolan och Kulturskolan når barn som inte tidigare varit aktiva. Musikundervisningen inom hemmaplansarbetet är mycket framgångsrikt. Många barn har tagit del av extra aktiviteter under sommaren; 340 barn såg teater i juni, många var på sommarskoj, många deltog i lägerverksamheten. 118 utvalda ungdomar hade sommarjobb Ökad användning av digitala verktyg och sociala medier har breddat kontaktytorna. Men trots att hela sektorn prioriterat verksamhet för barn och unga har vi inte helt kunnat undvika att åtstramningen begränsat utbudet något. Kulturskolans antal deltagare har sjunkit något sedan förra året. Vi har minskat inköpen av medier för barn och unga. Kungälv ligger nu mycket lågt när det gäller antal böcker för barn.

9 9(15) Gul Grön Ja, i stort. Men inköp av medier för barn och unga måste öka, redan nu. Bidra till attraktiva mötesplatser Planering för nya Mimershallen i samverkan med föreningarna och andra intressenter. Brett utbud av musik och andra kulturarrangemang i Mimers hus och delvis på fritidsgårdarna och filialbiblioteken. Ny gemensam reception i Mimers Hus. Stöd till föreningarnas arbete kring motion och rekreation, däribland i Fontin. Invigning av cykelväg Diseröd Kungälv. Marstrands bibliotek har profilerats som Seglingsbibliotek (under riggning) (http://marstrandsbibliotek.blogspot.com), extra öppet under Volvo Ocean Race och Match Cup. Litet mer närvaro och aktivitet på nätet: främst för direkta tjänster och kommunikation, bloggar och sociala medier. c. Resultat analys och slutsats Idrottens mötesplatser utreds framför allt inom den tillfälliga beredningen. Frågan om en ny plan med konstgräs i centrala Kungälv är sedan länge under arbete och finns nu i 2010 års budget. Anläggningarna för idrott, motion och rekreation är väl besökta. Obs även SM i bangolf i Kungälv i somras och att Ytterby IS går upp i div 1 (ffg). Mimers Hus har etablerat en delvis ny publik med musikevenemang i foajé och bibliotek. En hittills grov uppskattning är att den totala publiken minskat något i jämförelse med evenemangstäta 2008 med Fästningarnas Fest. Sommarens evenemangen på Bohus fästning hade också stort publikbortfall på grund av allt regn. Kungälv är en framgångsrik idrottskommun och en levande kulturkommun. Allt fler evenemang arrangeras i samverkan med andar aktörer. Det innebär ofta tillskott av kontaktnät, kompetens och kreativitet. Vi bör slipa formerna för samverkan med både ideella och kommersiella krafter för att fortsätta att utveckla fritids- och kulturutbudet. Vi måste också uppmärksamma risken för att den strama budgeten leder till minskad mångfald, med alltför begränsade satsningar på att bjuda in nya målgrupper. Inventeringen av kommunens konst fortsätter och kommer att bli klar under våren Ett nytt dataprogram för registrering av konsten är inköpt. OBS: Vi bör också öka våra digitala tjänster, vår närvaro på nätet, vår aktivitet inom sociala medier och mötesplatser på nätet. De erfarenheter vi gör visar tydligt att de virtuella mötesplatserna och verklighetens fysiska arenor befruktar och behöver varandra. Gul Bidra till hemmaplanslösningar Kultur & Fritid deltar aktivt i samverkan kring hemmaplanslösningar. Kulturskolan har utökat musikundervisningen på Villa Kusten, där samtliga elever får träffa Kulturskolans pedagoger varje vecka. Satsningen har fallit mycket väl ut och fortsätter under Nya former för insatser på fritidsgårdarna har prövats under hösten med lovande resultat. Man har förstärkt bemanningen på vissa fritidsgårdar samt gjort riktade insatser framförallt för ungdomar i riskzon.

10 10(15) c. Resultat, analys och slutsats Stort gensvar från elever och lärare. Nya insatser för ungdomar inom ramen för hemmaplanslösningar har satts igång i förstärkt samarbete inom förvaltningen. Grön Samverkanslösning, bibliotek i Kode - Försök med bokbuss i Kode för att nå fler låntagare och samtidigt frigöra lokalerna i Kode för annat ändamål. På försök har en inhyrd bokbuss från Stenungsund körts i Kode med omnejd sedan februari Försöket permanentades enligt beslut i KS I Kode har sagostunder och bokprat genomförts i skolans lokaler och bokcirkelns träffar har förlagts till Kode fritidsgård. Utlåningen av medier på bussen har ökat kraftigtjämfört med filialbibliotekets två öppetdagar. Den totala ökningen under året uppgår till 41 %. Genom det nära samarbetet med skolorna i Kode med omnejd nås fler barn och unga än tidigare. Grön Utlån Diff % januari Kode bibliotek % Februar Bokbuss % i Mars Bokbuss % April Bokbuss % Maj Bokbuss % Juni Bokbuss % Juli Augusti Bokbuss % % Ja. Beslut i KS om förlängning av avtal för bokbussen. Bibliotekets specifika mål 2009 att minska kostnader per lån och besök Biblioteket anpassar ständigt sin verksamhet och sitt utbud till nya behov utifrån en allt mer varierad efterfrågan på medier, genrer och språk. Som en anpassning till skolans verksamhet har öppettiderna på Ytterby bibliotek förändrats, vilket kan förklara ökningen med 10 %. En effektivare marknadsföring med bl.a. ökad närvaro på digitala mötesplatser (bloggar, sociala medier). Fler elever lånar idag läromedel via biblioteket. Omfattningen har tredubblats sedan starten läsåret 2006/2007. Hösten 2009 lånade 1500 elever ca 7000 böcker och 300 kalkylatorer. Marstrands bibliotek har profilerats som Seglingsbibliotek (under riggning) med extra öppet under Volvo Ocean Race och Match Cup ett sätt att nå fler besökare i nya målgrupper. Kulturaktiviteter på Kärna bibliotek i samverkan med föreningar och studieförbund lockar många besökare. Kärna bibliotek har etablerats som en viktig kulturinstitution i bygden. Det specifika målet att minska kostnaden per lån/besök har delvis uppnåtts. Framför allt har nettokostnader per lån minskat med 1,1 kr jämfört med De totalt sett relativt höga kostnaderna per lån/besök förklaras till största delen av ökade hyreskostnader sedan flytten till Mimers Hus. Nettokostnaden per lån har under året minskat från 63,9 kr till 62,8. Däremot har inte kostnaden per besök minskat.

11 11(15) För att ytterligare minska kostnaderna krävs fler insatser. Biblioteket skall fortsätta sitt arbete förutom att se över kostnaderna - att utveckla verksamheten utifrån nya behov av krav, utifrån en aktiv omvärldsbevakning och särskilt uppmärksamma nya digitala medier, jämte sprida information om dessa. Grön när det gäller uppstarten, den är genomförd. Gul när det gäller utvecklingsarbetet. Gul Uppstart Bohusporten att sätta igång arbetet med utveckling av Fästningsholmen Startskottsseminarium med många berörda aktörer den 6 mars. Kontinuerligt arbete på Utvecklingsplan tillsammans med Statens Fastighetsverk (SFV) i arbetsgrupp under ledning av partsgemensam styrgrupp samt politisk styrgrupp. Kontakter med aktörer, direkt och inom referensgrupp. Utvecklingsarbete inom delvis EUfinansierade IKON-projektet och Bohusporten med stöd av regionen. Förberedelser för bildande av driftbolag, arbete med detaljplan, lokalfrågor för besökscentrum Dialog inför nytt hyresavtal med SFV, ny gränsdragning för ansvar. c Resultat, analys och slutsatser Utvecklingsarbetet har kommit igång bra under Givande samverkan med SFV, lokala aktörer och regionala intressenter. Utvecklingsplanen är något försenad men bedöms vara klar före sommaren Arbetet med strategiska frågor kring främst finansiering, bolagsbildning och ansvarsfördelning pågår. Röd Gul Grön

12 12(15) 5. Ekonomi Beskrivning av budgetram för drift, investering, projekt och särskilda satsningar Budgetramen för hela sektorn är tkr, som fördelas på Fritidsgårdar, Bibliotek, Kulturskola och den Allmänna enheten för idrott, föreningsutveckling och kulturprogram. Investeringarna har under perioden begränsats till ett minimum. Utfall för hela sektorn Årsbokslut 2009 Utfall Årsbudget Budgetavvikelse Tkr Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnad Utfall för Unga Kungälv och sommarsysselsättning Årsbokslut 2009 Utfall Årsbudget Budgetavvikelse Tkr Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnad Kommentarer och analyser av utfallet Hela sektorn; Kultur & Fritid Kultur & fritid redovisar ett underskott på -980 tkr. I underskottet döljer sig främst förtida utbetalning av omställningskostnader, outhyrda lokaler, förstärkning och skadegörelse vid en av våra fritidsgårdar. Personalkostnaderna har minskat under året, helt enligt omställningsprogrammets mål. Sänkningen av våra kostnader för personal har inneburit minskat öppethållande på biblioteket i Mimers hus (minst 4 tim/v) och färre nya elever (längre köer) på Kulturskolan. Utrymmet att utveckla våra tjänster med ny teknik har varit begränsat. Samtidigt har vi - inom ram finansierat arbetet med utveckling av Fästningsholmen, Kulturskolans medverkan i Hemmaplanslösningar och kraftigt utökad läromedelsutlåning på biblioteket. Unga Kungälv och Sommarsysselsättning Unga Kungälv, inklusive Sommarsysselsättningen, räknar med ett nollresultat. Sommarsysselsättningens budget är i balans. Verksamheten har varit omfattande, med ovanligt många sysselsatta ungdomar sommaren 2009, tack vare att vi kunde disponera ett överskott från förra året. Unga Kungälv verksamhet har varit mångfasetterad och bidragit till en rad olika ungdomsinitiativ och förebyggande insatser. Delar av den nödvändiga förstärkningen av förebyggande insatser under årets sista månader kan finansieras inom ramen för Unga Kungälv.

13 13(15) Överskottet beror på att alla verksamheter som planerats har inte kommit igång under året.

14 14(15) 6. Personal Anställda 31/ / Antal anställda Antal årsarbetare 58,7 61 Kommentar och analys Antalet anställda har minskat enligt den plan vi lagt. Antal arbetade timmar januari december Månadsavlönade Timavlönade Mer/övertid Summa Kommentar och analys Medarbetarenkäten visar höga värden på alla områden, delaktighet och ledarskap, motivation och arbetstillfredsställelse. Hälsa och arbetsmiljö är ett av de områden som enheterna vill utveckla i sina handlingsplaner. Vi har under året gjort regelbundna avstämningar av den Risk- och konsekvensanalys som gjordes i samband med Årsplan Parterna har konstaterat att vi inte har kunnat undvika att personalminskningen givit ökad arbetsbelastning, trots de genomförda åtgärderna. Konsekvenserna utvärderas i kort rapport under hösten. Sjukfrånvaro januari - december Sjukfrånvaro (%) av ordinarie 4,17 4,81 arbetstid - Kvinnor 4,45 4,96 - Män 3,58 4,44 Sjukfrånvaro < 60dgr Sjukfrånvaro > 60 dgr Kommentar och analys Minskningen av sjukfrånvaron är glädjande, särskilt under en period med delvis ökande arbetsbelastning, i samband med att antalet medarbetare blivit färre. Det finns tecken som tyder på att den så kallade sjuknärvaron är desto högre; Medarbetarenkäten (Beskriv arbetet med förbättringsområden enligt handlingsplaner) Kommentar och analys Medarbetarna inom Kultur & Fritid är i stor utsträckning mycket nöjda med sin arbetsplats.

15 15(15) 7. Övriga viktiga händelser Unga Kungälv Arbetet har med Unga Kungälv har hittills bedrivits inom ramen för olika projekt, men har nu övergått i den löpande verksamheten. Våra genomförda insatser visar framför allt att varje insats har varit en del av ett gemensamt förhållningssätt, där ungdomarnas delaktighet och möjlighet att påverka varit en ledstjärna och en förutsättning för att få stöd, både ekonomiskt och personellt. Vårt arbete med bla Unga Kungälv och fritidsgårdarna bygger i mycket hög utsträckning på en struktur kring ungdomars delaktighet och inflytande. En förutsättning är att ungdomar finns med i hela processen i vårt ungdomsarbete i Kommunen. Särskild uppmärksamhet röner varje år det sommarlovsprogram som presenteras i en 32- sidig broschyr. Kommunens aktiviteter och dess föreningsliv beskriver här 25 olika lägerverksamheter samt en rad aktiviteter för den kommande sommaren. Föreningslivet har tagit emot så kallade sommarpraktikanter. Av totalt140 ungdomar har cirka 50 ungdomar fungerat som praktikanter i föreningslivet, vilka alla på ett avgörande sätt utfört ansvarfyllda arbetsuppgifter, där betydelsen av arbetsinsatsen och ansvaret för densamma noga motiverats av respektive handledare. Sommarens handbollsskola och fotbollsskola har i år utvecklas med hjälp av Unga Kungälv genom ett föreningsbidrag som har gått till att avlöna äldre ungdomar som därigenom kunnat utveckla sina kompetenser i att till exempel planera, genomföra och utvärdera olika träningspass. mindre än ungdomar deltog i verksamheter som helt var planerade och genomförda av dem själva med stöd av Unga Kungälv. Toleransprojektet äger rum i nära samverkan med kommunens särskilda satsning på skoltrötta, där det finns inriktningar för såväl tjejstöd som killstöd. Dessa satsningar tar ofta kommunens utbud av ungdomsaktiviteter i anspråk.. Parallellt finns även ett välutvecklat antimobbningsarbete, som låter de deltagande ungdomarna möta kommunens ungdomsaktiviteter. Kungälvs bibliotek har en central roll i toleransarbetet genom att fungera som en arena kring aktiviteter i Levande bibliotek där till exempel ungdomarna kan möta människor från andra kulturer och olika religioner, poliser och HBT-människor med flera. Extra tabell Denna tabell kan du kopiera och klistra in om du behöver fler tabeller i er Verksamhetsberättelse än de som är inlagda i dokumentet. Använd dig av F11-tangenten för att förflytta dig i tabellen. Vill du lägga till eller ta bort rader/kolumner gör du precis som vanligt när du arbetar med tabeller. Drömverkstaden i Kungälv har en mångsidig verksamhet som helt utgår från ungdomarnas intressen. Där förekommer på ungdomarnas villkor olika studiecirklar och workshops. Den så kallade Sommarstarten kännetecknades av ett särdeles lyckat ungdomsarrangemang kring den drogfria skolavslutningen. Inte

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR

Verksamhetsberättelse 2008 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR Verksamhetsberättelse KOMMUNLEDNINGSSEKTOR 2(8) 1. Verksamhetsöversikt Kommunledningssektorn består av fem enheter: Enheten för utveckling, planering och uppföljning, Enheten för kommunkansli och juridik,

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Godkänd av: Idrotts och föreningsförvaltningen 2012-11- 11

Godkänd av: Idrotts och föreningsförvaltningen 2012-11- 11 Fritid för alla Äskande om bidrag för projekt, Fritid för alla 20132016 Passalen Fritid för alla!!! Godkänd av: Idrotts och föreningsförvaltningen 20121111 Idrotts och föreningsförvaltningen i samarbete

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Bild: Daniel Rutter, 2007. KULTURPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM Kn 19/06, Kf 65/06

Bild: Daniel Rutter, 2007. KULTURPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM Kn 19/06, Kf 65/06 Bild: Daniel Rutter, 2007 KULTURPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM Kn 19/06, Kf 65/06 Låt kulturen blomma Att aktivt deltaga i kulturlivet är för människan lika nödvändigt som att äta, sova eller andas. Men på

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Fritidsgårdarna, Trollhättan hösten 2007

Redovisning av enkäter genomförda vid Fritidsgårdarna, Trollhättan hösten 2007 Redovisning av enkäter genomförda vid Fritidsgårdarna, Trollhättan hösten 2007 mars 2008 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid fritidsgårdarna i Trollhättan tycker när det gäller

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer