Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009"

Transkript

1 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö Solveig Hagström

2 SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och bibliotekspersonalen. Som grund för rapporten ligger Kulturenhetens måldokument. FÖRUTSÄTTNINGAR/BAKGRUNDSFAKTORER Resurser: Budget för 2009: tkr Personalbudget: 2 519tkr Antal personal: 6 årsarbetare fördelat på 8 personer + en medarbetare med lönebidrag. Tre av medarbetarna har nedsatt tjänst p.g.a studier, vård av barn samt fackligt arbete. Detta förklarar det högre antalet medarbetare. Kompetens: 65 % av personalen, bibliotekarierna, har högskoleutbildning. (4 år) Bibliotekshögskoleutbildning pågår för en av biblioteksassistenterna. Övrig personal har adekvat kompetens för sina arbetsuppgifter. Kompetensutveckling för personalen sker fortlöpande i form av kurser anordnade av bl.a. länsbiblioteket och Axiell. Organisation: 4 bibliotekarier och 4 biblioteksassistenter delar det dagliga arbetet såväl vid lånedisk som andra administrativa arbetsuppgifter. En bibliotekarie är platsansvarig och kulturchefen är verksamhetsansvarig. En gång i månaden hålls APT ledda av kulturchefen.

3 Åtgärder för förbättringar från förra KR: All personal skall vara medvetna om resultatmål satta av KF och BIN, och hur detta påverkar de individuella målen. Resultat: Målen utgör nu en för alla tydlig bas vid arbete och precisering av enhetens egna mål och den direkta kopplingen till de individuella målen. Prioriterade områden enligt förra årets KR: Synliggöra bibliotekets samtliga verksamheter för kommuninvånarna Bemötande, trivsel och tillgänglighet Arbeta mer med studielitteratur Intensifiera samarbetet med skolor

4 Bo och leva Bildningsnämndens mål från KF Inriktningsmål: Kommunen ska stimulera möjligheterna till aktiv och varierande fritid där folkhälsoarbete prioriteras. Resultatmål: Samtliga enheter ska i slutet av 2009 ha minskat sin miljöpåverkan. Fler barn/elever/ungdomar jämfört med 2007 ska få möjlighet att delta i kulturaktiviteter. Miljöpåverkan Då det inte sedan tidigare finns någon kartläggning av hur verksamheten påverkar miljön går det inte att påvisa mätbara förändringar. Diskussioner om vikten av att minska onödiga datautskrifter, att kopiera dubbelsidigt, att stänga av datorer när man lämnar arbetsplatsen etc har inneburit en större medvetenhet om vikten av att tänka miljösmart. Pappersavfall källsorteras. Målet har uppnåtts. Målets skrivning tillåter en egen fördjupning via de prioriterade områden som finns med från KR-08 och redovisas enligt följande:

5 Synliggöra bibliotekets samtliga verksamheter för kommuninvånarna för att nå fler kommuninvånare. Arbetsplan: Intensifiera marknadsföringen via blogg, riktad marknadsföring till specifika målgrupper, information i Hammaren, Insidan, till föreningar Insatser: Intensifierad marknadsföring, Ja Blogg, Nej Riktad marknadsföring till speciella målgrupper, Ja Hammaren, Ja Insidan, Ja Föreningar, Ja Affischering om evenemang, arrangemang öppettider etc har intensifierats. Förbättring innebärande tätare uppdatering av hemsida,har gjorts. Annonstavlorna vid infarterna har använts mer än tidigare, pressmeddelanden har gjorts systematiskt, direktkontakt har tagits med pensionärsföreningarna, Hammarö konstförening m. fl föreningar, läsombud inom omsorgen mm. Resultat: Välbesökta arrangemang. Antalet besökare vid arrangemangen ökade jämfört med föregående år. Uppskattad snittökning 25 %. Analys: Antal besökare har generellt ökat, resultatet har varit värt insatsen. Vi kommer att vidareutveckla marknadsföringen i olika avseenden.

6 Bemötande, trivsel och tillgänglighet Arbetsplan: Fortsätta arbetet med fysisk tillgänglighet för alla typer av brukare samarbete med representanter för handikappade. Arbete med tillgängligheten till media information kring sökvägar på Internet. Arbeta med ROI-kalkylator Studie av personalens bemötande via en filmstudie. Insatser: Fysisk tillgänglighet, Ja Tillgänglighet till media, Ja ROI-kalkylator, arbete pågår Personalens bemötande, Ja Kontakt tagits med handikappförening som tittade på fysiska tillgängligheten Förbättring av hemsidan angående information om media. Informationstillfällen om sökvägar på internet för allmänheten har planerats. Personalen har filmats i lånedisken. Filmerna har analyserats tillsammans med en beteendevetare-utbildning i bemötande Resultat: Vi fick bekräftat att fysiska tillgängligheten i bibliotekslokalen är god. Personalen har blivit medvetna om vikten av ett trevligt och professionellt bemötande och besökarna blir bättre bemötta. Analys: Den fysiska tillgängligheten i bibliotekslokalen är god men behöver fortsatt arbete för ännu bättre tillgänglighet för fler grupper. Personalens kunskap om vikten av ett trevligt och professionellt bemötande har bidragit till en större gemensamhetskänsla. Arbetet med att förbättra och vidareutveckla personalens bemötande av biblioteksbesökarna fortsätter.

7 .Arbeta mer med studielitteratur Arbetsplan: Arbeta med bibliotekets roll och möjligheter, utöka det egna beståndet, synliggöra beståndet, utöka servicen kring studielitteratur Insatser: Arbeta med biblioteket roll och möjligheter, Ja Utöka beståndet, Ja Utöka servicen till studenter, Ja Kontakt med andra bibliotek för att ta reda på hur de arbetar. Arbetat fram en manual om fjärrlån för personalen, Köpt in mer studielitteratur. Ökat antal inlån från andra värmländska bibliotek. Resultat: Fler studerande har sökt sig till biblioteket. Utlånen har ökat. Analys: Resultatet var förväntat och värt insatsen. Arbetet kommer att fortsätta på samma nivå.

8 Intensifiera samarbetet med skolor Arbetsplan: Utveckla det påbörjade projektet med Bokbilen, utöka antalet besök i skolor, erbjuda skolpersonal utbildning inom sökning mm, erbjuda bokprat för lärare, skapa möjlighet till att förlägga föräldramöten till biblioteket Insatser: Utveckla arbetet med projektet Bokbilen, Ja Utöka antalet besök i skolor, Ja Erbjuda skolpersonal utbildning inom sökning, Ja Erbjuda bokprat för lärare Möjlighet att förlägga föräldramöten till biblioteket, Nej Projektet Bokbilen har utökats med fler förskolor: Personal från biblioteket har besökt skolan och samarbetat med skolklasser kring olika lästeman. Denna uppsökande verksamhet har även den nått ut till ca 50 barn. Samarbetet med skolan som helhet fungerar bra Bibliotekspersonal har besökt skolor i samband med läsprojekt och föräldramöten. Personal från biblioteket, har besökt skolan, och samarbetat med skolklasser kring olika lästeman. Denna uppsökande verksamhet har även den nått ut till ca 50 barn. Totalt alltså 100 barn. Samarbetet med skolan Skolpersonal har erbjudits utbildning i att söka i databaser på studiedag. Förskollärare har erbjudits bokprat. Resultat: Projektet Bokbilen har blivit mycket uppskattat. Två förskolor har med fyra veckors intervall fått besök av bibliotekets bokbil. Medföljande personal har kommit med nya låneböcker och hämtat med de gamla till biblioteket och ibland även läst en bilderbok för barnen. Fler förskolor önskar denna tjänst. Cirka 50 barn har fått ta del av projektet.

9 Kontakten med skolorna har intensifierats tack var personalens medverkan i läsprojekt och föräldramöten. Analys: Projektet Bokbilen har varit värt arbetsinsatsen och bör till följd av uppskattningen utökas ytterligare. Samarbetet med skolan som helhet fungerar bra men kan vidare-utvecklas. Verksamhet med god kvalitet Bildningsnämndens mål från KF Resultatmål: Samverkan mellan olika verksamheter och på olika nivåer ska utvecklas för effektivt nyttjande av kommunens resurser Redovisningarna av inriktningsmålet Bo och leva innehåller även resultat av ovanstående resultatmål. För att ytterligare förtydliga detta följer här en sammanställning av de verksamheter som samarbeten gjorts med under 2009: Förskolor Skolor f-9 Äldreomsorg Föreningsliv; kultur, äldre, handikapp Övriga bibliotek i Värmland Kulturskolan Ungdomsenheten Allmänkulturen Universitetet Studieförbund

10 Prioriterade områden inför 2010 Förbättrad mrknadsföring Utveckling av samarbetet med förskola/skola Litterära aktiviteter Bemötande, trivsel och tillgänglighet

11 Biblioteket 2009, sammanfattning av verksamheten Förutom ordinarie verksamhet med utlåning, bokprat, klassbesök, Nolgårdsbesök mm. kan nedanstående framhållas. Lördagsöppet 9 gånger med bl a vernissager för vårkonst, Konstrundan i Karlstad med omnejd samt Ö-konstrundan Hammarö Premiär för Bokbilen till förskolor i Hammarö. Inköp av kaffeautomat till biblioteket Sportlovsaktiviteter, bl a skaparverkstad Premiär för Face a book på Mörmo gård - bokstimulans för ungdomar på Fritidsgården Premiär för snabblån Kulturchock, biblioteket erbjöd 2 workshops Filmning av personalen- bemötandestudie. Regelbunden utställningsverksamhet i Konsthallen, bl.a Vårkonst Världsbokdagen/bokbytardag Studiebesök till biblioteken i Sunne och Gislaved Släktforskarkväll EU-valet 20/5-7/6 Bokmässa i Göteborg? Författarbesök av Håkan Nesser, ingick i HammarÖs Tidskriftsprojekt Deltagande i Julmarknad på torget 5-6/12 Personalen deltog under våren i Vårruset och under hösten i Tappa trampet

12