I Allmänt Rose-Marie Norlin Förvaltningsärenden. Kompetensfonden. Hässe lby-väll ingby, Bromma,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I 2003-11-11 2003-08 -25. Allmänt Rose-Marie Norlin. 2003-11-11 Förvaltningsärenden. Kompetensfonden. Hässe lby-väll ingby, Bromma,"

Transkript

1 Stockholms stad Datum: Reg.datum : Arendetyp: Avdein: Objekt: Avs/Moll: Förvaltningsärenden Kompetensfonden Reg isterutdrag DIASSTAD Ärende, Atgard, Aktiviteter Diariepi: Reg.av: In KF/KS Bevakn.dat: Hand läggare: Bgrp2 : Allmänt Rose-Marie Norlin Elisabet Ekwall Sid : Datum : Tid: Sign : :45 SLKIHE Diarienr: /2003 Beslutdatum: Bes!.enh: Avsluta t: Exp.datum: Bgrp3: Hässelby-Vällingby, Bromma, Rinkeby sdf Eva Ney Arendeme ning: Ledarskapsutbildning för icke-chefer (personalhandläggare), finansiering av. Typ Atgä rdstext Handl. Ink.dal. Utg.d al. InklUtg Reg.dal. Rapport Erfarenhetsrapport Elisabet Ekwall Bevak.dal. Kundk od Namn C/o Gatuadr. Postnr Postad r Typ Atgä rdstext Hand!. Ink.dal. Utg.dal. InklUtg Reg.dal. Anmälan PKU , 33 Elisabet Ekwall Påm/Bekr.dat Bevak.dal. Kundkod Nam n C/o Gatuadr. Postnr Postadr Typ Atgärdstext Handl Ink.dal. Utg.dal. InklUtg Reg.dal. Avtal Överenskommelse Elisabet Ekwall U Påm/Bekr.dat Bevak.dal. Kundkod Namn C/o Gatuadr. Postnr Postadr Typ Atgärdstext Hand!. Ink.dal. Utg.dal. InklUtg Reg.dal. Ansökan Ledarskapsutbildning för icke-chefer (personalhandläggare). finans iering av. Elisabet Ekwall I Påm/Bekr.dat Bevak.dal. Kund kod Namn c /o Gatuadr. Postnr Postadr Hässe lby-väll ingby, Bromma, Rinkeby sdf Eva Ney Påm/Bekr.dat 4 Åtgärder

2 Sil) I (3).IL-x I 20 0 :,\ E RFA REN HETS RA P PO RT (=Lilla Rattens mall. Borde ha besvarat El) Kompetensfondens dm Kompetensfondens projektnummer Projektnamn Datum för projektets start och slut Projektledare Handläggare på fondens kansli Projektansvarig förvaltning/bolag Rapport utförd av Datum / Ledarskap rör icke-chefer 1-3 september, 29 september -1 oktober 2004 Eva Ney Elisabet Ekwall Hässelby-Vällingby sdf, i samverkan med Bromma och Rinkeby sdf Mailis Jacobi, Birgitta Semin, Eva Ney Inom Kompetensfondens verksamhet har hundratals projekt initierats. För att aktivt kunna kommunicera viktig kunskap till andra berörda i staden vill Kompetensfonden lära av projekten både under och efter deras avslut. Genom att fylla i följande sidor bidrar du till att utveckla Stockholms stad. Den beräknade tiden för att fylla i detta är ca 45 minuter. Den ifyllda Erfarenhetsrapporten skall vara Kompetensfondens kansli till handa senast tre månader efter projektavslut. Det är viktigt att du motiverar och förtydligar dina svar så att Kompetensfondens kansli får en så korrekt bild av projektets erfarenheter som möjligt.

3 SI Il 2 (3 ) 1. Om mål och syften: Har projektet nått uppsatta mål och syften? A) Om Ja: Beskriv kortfattat vilka resultat man har uppnått och hur man har konstaterat detta. Ja, deltagarna har upplevt en personlig utveckling. B) Om Nej: Ge en kortfattad beskrivning om varför målen inte har nåtts. C) Om mål och syften nåtts endast delvis: Ge en kortfattad beskrivning om varför och hur man har konstaterat detta. Förklara också hur projektet idag kan konstatera att mål och syften helt kommer att nås efter avslutad projekttid. 2. Om hur projektet fungerar långsiktigt: Det är önskvärt att de projekt som Kompetensfonden finansierar ska vara långsiktiga. Är det önskvärt att projektets erfarenheter och kunskaper, t ex tillvägagångs- eller arbetssätt som projektet tagit fram, lever kvar efter projektets upphörande? A) Om det är önskvärt, kommer projektets erfarenheter och kunskaper att aktivt användas efter projektets avslut? Motivera/förklara ditt svar! Ja, det har redan gjorts, bl. a vid nätverksarbetet för övertalighet. Vi har också haft många förfrågningar från andra förvaltningar. B) Om projektets erfarenheter och kunskaper inte kommer att aktivt användas efter projektets avslut, även om det är önskvärt, varför kommer det inte att användas? C) Om det inte är önskvärt att projektets erfarenheter och kunskaper aktivt används efter projektets avslut, varför är det inte önskvärt? 3. Om projektets potential att fungera i andra verksamheter: Kompetensfonden vill genom projekt utveckla tillvägagångs- eller arbetssätt som kan användas i flera olika verksamheter i Stockholms stad. Därför är det viktigt att veta i vilken omfattning man kan åstadkomma positiva förändringar i Stockholm stad med hjälp av kunskap från projektet. A) Upplever du att det tillvägagångs- eller arbetssätt som projektet använt för att nå mål och syften har varit bra? Motivera/förklara ditt svar! Ja, samtliga diskussioner och tillämpningsområden skedde utifrån deltagarnas faktiska

4 Si ll -' ( -' I arbetssituation. B) Upplever du att projektet har utvecklat ett nytt tillvägagångs- eller arbetssätt? Motivera/förklara ditt svar! Effektivare handläggning och ett stärkt samarbete i operativa och strategiska frågor. C) Finns det lärdomar från projektet som är viktigt att kommunicera till andra som driver projekt i staden? Vad i så fall? Motivera/förklara ditt svar! Det krävs en "viss förberedelse och insikt" om programmet och dess upplägg. D) Kan man använda projektets tillvägagångs- eller arbetssätt på andra ställen i staden och få samma positiva resultat? Motivera/förklara ditt svar! Ja absolut, alla har nytta av personlig utveckling, ju mer man lär om sig själv ju bättre kan man "leda" andra. E) Har du förslag var i staden man kan använda projektet för att åstadkomma samma positiva förändring som hos er? Motivera/förklara ditt svar! Alla som i sin yrkesroll har att stödja, utveckla chefer som varken har personalansvar eller tidigare ledarutbildning F) Har du förslag på hur andra skulle kunna ta del av eran kunskap och era erfarenheter? Motivera/förklara ditt svar! Det bästa är genom personlig kontakt. G) Vilka förutsättningar måste finnas för att det tillvägagångs- eller arbetssätt som projektet utvecklat ska kunna användas i andra verksamheter? (Detta kan gälla kompetenser, lokaler, finansiering, attityder, beteenden eller annat). Motivera/förklara ditt svar! Budget framför allt! Men också en stark egen vilja till utveckling. 4. Övrigt A) Upplever du att det varit utvecklande för dig i din yrkesroll att deltaga i projektet? Motivera/förklara ditt svar! Ja, deltagarna anser det, se ovan. B) Kommer du att söka annan finansiering, t ex EU medel, för att arbeta vidare med projektet eller utveckla/implementera dess resultat? Motivera/förklara ditt svar! Inte under nuvarande arbetssituation. C) Övriga kommentarer För oss som chefer är det utvecklande att fortsätta i samma "banor" pil hemmaplan.

5 S i ll 1(3) M.\.I 2() ():') UTFALLSRAPPORT Kompetensfondens dur Kompetensfondens projektnummer Projektnamn Datum för projektets start och slut Projektledare Handläggare på fondens kansli Projektansvarig förvaltninglbolag Rapport skriven av Datum / Ledarskap för icke-chefer 1-3 september, 29 september - 1 oktober2004 EvaNey Elisabet Ekwall Hässelby-Vällingby sdf Mailis Jacobi, Birgitta Sellin, Eva Ney Inom Kompetensfondens verksamhet har hundratals projekt initierats. För att kunna få en överblick av projekten och det genomslag de har i staden följer fonden projekten löpande. Det är också ett sätt att möjliggöra att fler få ta del av projektens erfarenheter och kunskaper medan projektet är igång. Genom att fylla i följande sidor bidrar du till att utveckla Stockholms stad. Den beräknade tiden för att fylla i detta är ca 20 minuter. Här förtydligas projektets utfall. Rapporten lämnas i samband med tertialrapporten eller endast i särskilda fall enligt annan överenskommelse. Den fylls i och sparas av projektledaren på projektwebben. Om omständigheter eller insikter som uppkommit under projektets gång föranleder en ändring av projektets mål och syfte, skall en revidering av projektansökan göras och godkännas av projektets handläggare på fonden. Motivera era svar med en eller högst ett par meningar.

6 SJIl 2 (3) 1. Finns det faktorer som redan idag indikerar att projektets mål och syfte kommer att nås? A) Om Ja, beskriv kort vilka faktorer: det har uppnåtts B) Om Nej, tror du ändå att projektens mål och syfte kommer att nås? Om Ja, hur kan projektet idag påvisa att projektmål och syften kommer att nås på lång sikt? 2. Upplever du att projektets tillvägagångs- eller arbetssätt för att nå målen och syftena är bra? A) Förklara/motivera ditt svar. J a, bättre på problemlösning och konflikthantering 3. Upplever du att projektet har utvecklat ett nytt tillvägagångs- eller arbetssätt? A) Förklara/motivera ditt svar. Ja, genom "insikt om sig själva" och det har medfört ett ökat samarbete över gränserna. 4. Bedömer du att projektets arbetssätt kommer att kunna användas på andra ställen i staden? A) Förklara/motivera ditt svar. Ja, det är en kort och intensiv kurs som ger dig "insikter". 5. Borde projektet redan nu implementeras på andra ställen? A) Om ja, har du förslag på var i staden? Ja, det görs redan t ex i nätverket för övertalighet. 6. Utförs projektet enligt den överenskommelse man har med Kompetensfonden? A) Ja. Kommentera vid behov. Ja B) Om nej, ange skälen till detta och vilka åtgärder som vidtagits. 7. Håller projektet budget enligt överenskommelsen med Kompetensfonden? A) Ja. Kommentera vid behov. Ja B) Om nej, ange skälen till detta och vilka åtgärder som vidtagits.

7 Sil l 3 (3) 8. Håller projektet tidplanen enligt överenskommelsen med Kompetensfonden? A) Ja. Kommentera vid behov. Ja B) Om nej, ange skälen till detta och vilka åtgärder som vidtagits.

8 Kompetensfonden STADSLED NI NGSKONTORET ANMÄLAN SID I ( I) Handläggare : Sylvia Larsson Tfn: , Kommunstyrelsens personal- och kvalitetsutskott Stadsledningskontorets förslag till beslut Personal- och kvalitetsutskottet beslutar Att med godkännande lägga anmälan till handl ingarna ) ohjl{( I~ :sse Sundling Stadsdirektör Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation samt förteckning över ansökningar ---e- '" Direktör kompetens/anden Bilagor: Beslut som har fattats med stöd av delegation. Projektansökningar S TAD SH USET, STO CKH OLM, BES Ö K S ADR E SS : S TADSH USET, 3 TR APP ORR TF N :

9 BILAGA I Beslut som fattats med stöd av delegation Dnr Nämnd/bolag Projekt Belopp (tkr) Stadsledningskontoret, Nätbaserad utbildning för det nya 750 redovisningsstaben ekonomisystemet >:: Miljö- och hälso- Effektivisering av köldmedierap- 350 skyddsnämnden portering " Bromma stadsdels- Projekt får utveckling av ny metod 410 nämnd för bemötande och förhållningssätt i vård och omsorg av äldre personer med demenshandikapp Skarpnäcks stadsdels- Ledarstöd i nätverksform 160 nämnd, Stockholms brandförsvar Bromma, Rinkeby och Ledarskap för icke-chefer 122 Hässelby-Vällingby exkl. internat stadsdelsnämnder /2004 Socialtj änstnämnden Videofilm "Indiv idens möte med 250 '.'> samhället" Enskede Årsta stads- Kartläggning av kompetensbehov 100 delsnämnd för bidragshandläggare. )

10 Överenskommelse för insats/projekt inom kompetensfonden Detta dokument är en överenskommelse kring "Ledarskap för icke chefer" som enligt beslut dm /2003 får del av kronor samt internatkostnad ur kompetensfondens medel. Överenskommelsen upprättas mellan Kompetensfondens kansli och direktör Anders Meuller, Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning, som representant även för Rinkeby och Bromma stadsdelsförvaltningar. för att reglera finansiering, ansvar och befogenheter m.m. samt våra åtaganden gentemot varandra. 1. KORTFATTAD BESKRIVNING AV PROJEKTET Utbildningen vänder sig till personalhandläggare i Hässelby- Vällingby, Bromma och Rinkeby stadsdelsförvaltningar. Allesamman har i sin yrkesroll att leda, utveckla och stödja i första hand chefer inom respektive förvaltning.. 2. ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL MED PROJEKTET Att tillhandahålla redskap och tillämpningar för att skapa goda rutiner och uppnå långsiktiga förbättringar i form av personlig utveckling och effektiv kommunikation. 3. INSATSENS/PROJEKTETS EFFEKT EFTER AVSLUT Genom effektivare handläggning och ett stärkt samarbete i operativa och strategiska frågor planerar förvaltningarna att insatsen/projektet ska kunna införlivas i verksamheten och leda till en mer effektiv verksamhet 4. START OCH SLUT Insatsen/projektet påbörjas snarast under 2004 och avslutas samma år, enligt förvaltningarnas planering. Startdatum planeras med konsult och utifrån internatmöjligheter. 5. PROJEKTLEDARE Personalchef Eva Ney i samarbete med Birgitta Sellin och Majlis Jacobi är projektledare för den aktuella insatsen/det aktuella projektet och med ansvar att genomföra projektet/utbildningen praktiskt samt uppföljning av densamma. 6. KONTAKTPERSON VID KOMPETENSFONDENS KANSLI Elisabet Ekwall från Kompetensfondens kansli är kontaktperson för det aktuella projektet. 7. PROJEKTPLANERING Se bifogade Projektplan.

11 8. AVSTÄMNING/UPPFÖLJNING Förvaltning och kansli ska gemensamt - och i samråd med bl.a. utvärderare av insatsen och företrädare för verksamheterna - fortlöpande analysera resultaten. Resultatet ska ställas i förhållande till uppställda mål för såväl det enskilda projektet som kompetensfondens övergripande mål. Till stöd för detta kan den uppföljningsmetod som kansliet arbetar med (Open Eye) användas. Eva Ney vid - Vällingby stadsdelsförvaltning och Elisabet Ekwall vid Kompetensfondens kansli träffas minst var 4:e månad under projekttiden. 9. DOKUM ENTHANT ERING Projektledaren får tillgång till kompetensfondens projektwebb där dokumentation och kom munikation ska ske. Projektledaren kan själv bygga sin projektstruktur inom ramen för den öve rgri pande strukturen, samt bjuda in projektmedlemmar, förfoga över en egen hemsida m.m. Här kommer projektplaner, tidsplaner m.m. att finnas tillgängliga. 10. EK ON OMIS K REDOVI SNI NG OCH FAKTURERING Förvaltning/bolag ska förse varje beslutad insats/projekt med ett projektnummer där kostnaderna bokförs. Fakturering ske r genom att en samlingsfaktura (ED!) avseende samtliga insatser som kompetensfonden finansierar skickas per tertial (30/4, 31/8 och 31/12) till SLK med kundnummer l JO'moooo och kontaktperson hos kompetensfondens kansli angi ven. Fakturan ska vara SLK boo tillhanda enligt tidpjanen för interna fakturor i centrala tertial- och bokslutsanvisningar. Till fakturan läggs en bilaga per proj ekt/insats som godkänts. Mallar för fakturabilagor finns tillgängliga på kompetensfondens projektwebb. Vid årsskiften samt till slutfakturan bifogas utdrag ur ekonomisystemet för varje projekt. I samband med tertialrapporter och årsbokslut lämnar förvaltning/bolag redovisning utifrån faststä lld projektplan och i enlighet med centrala tertial- och bokslutsanvisningar. Stickprovskontroller av projekt kommer att genomföras av kompetensfondens kansli och revisionskontoret.

12 ./ Jag har tagit del av de generella förutsättningar som gäller för att få medel ur kompetensfonden. Bilaga: Generellafärutsättningarfär attfå medel ur kompetensfonden.,( Insatsen/projektet har förankrats i nämnd/styrelse och de lokala fack liga organisationerna har informerats. Stockholm den $'/ ~ 2004 Härmed godkänner vi denna överenskommelse för reglering av ansvar, arbetssätt och fondmedel ur kompetensfonden. Anders Meuller Hässelby- Vällingby stadsdelsforvaltning Rolf Mirlas Kompetensfondens kansli Stadsledningskontoret

13 ~~ GÄLLöFsTAläroriket KONFERENS HERRGÅRD UTBILDNING Gällöfsta Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Eva Ney Hässelby Torg HÄSSELBY OFFERT Vi har härmed nöjet att offerera Ledarskap för PA- assistenter. Innehåll: - Samtalet som utveckling - Problemlösning - Konflikthantering - Coaching - Delegering/uppföljning - Effektiv kommunikation - Prioritering/tidsanvändning - Värderingar - Situationsanpassat ledarskap på individnivå - Styrkor och svagheter i ledarskapet. Tid: Konsult: Pris: 1-3 september september - 1 oktober 2004 Maria Eklöw-Wagnås kr. exkl. moms. Inkluderar förberedelser, utbildningsmaterial, självskattningsinstrument. Med vänlig hälsning GÄLLÖFSTA UTBILDNINGS AB Peter Boström Konsultchef/vVD Denna offert bekräftas: Da~a1 i~~i Namnförtydligande Gällöfsta Utbildnings AB, Kungsängen Tel: Fax: Hemsida:

14 .Kompetensfo nden Generella förutsättningar för att få medel ur kompetensfonden Kompetensfondens kansli kommer att arbeta för att så många som möjligt ska vilja och kunna arbeta med utvecklingsinsatser/-projekt i staden. Samtidigt måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att få använda medel ur kompetensfonden. Bedömningen görs i två steg. Förutsättningar och kriterie r Insatsen/projektet ska vara utöver ordinarie verksamhet, d.v.s. inte utgöra en del av nämndens löpande drift. Insatsen/projektet ska vara avengångskaraktär, men långsiktigt påverka effektivisering och utveckling av verksamheten. Insatsen/projektet ska leda till effektivare arbetssätt och bättre kunskaper om hur vi uppfyller kommunfullmäktiges övergripande mål för staden. Insatsen/projektet ska kunna följas upp. Utvärderingar och kunskaper ska kunna komma andra till del. Metoder och arbetssätt ska m.a.o. spridas och kunna replikeras och implementeras i andra verksamheter i staden. Det är en fördel om flera förvaltningar eller bolag tillsammans kan genomföra insatsen/projektet. När dessa grundförutsättningar är uppfyllda görs en prioritering av vilka förslag som bedöms ha störst förutsättningar att leda mot kompetensfondens mål. Så här går det till Ideer och uppslag diskuteras på arbetsplatsen och förankring ska ske i ledningen. Ta kontakt med någon på kompetensfondens kansli för en dialog. Efter det följer: Kansliet vill ha en kortfattad beskrivning av projektiden - det räcker med en A4:a Ny dialog och bedömning av iden Projektplan Projektöverenskommelse mellan förvaltningsdirektör och kansliet Uppföljning När insatsen/projektet gäller de externa målen kommer också dialog och samarbete att äga rum med berörda externa intressenter. I projektöverenskommelsen regleras bl.a. den övergripande ansvarsfördelningen mellan berörd förvaltnings- eller bolagsledning och kompetensfondens kansli. Beslut Beslut fattas enligt gällande delegationsordning, vilket innebär tre olika beslutsnivåer beroende på beloppets storlek. Kommunstyrelsens personal- och kvalitetsutskott. I förekommande fall föregås beslut av yttrande från arbetsmarknads- och integrationsberedningen. Stadsdirektören Direktören vid kompetensfondens kansli

15 ... Början och avslutning Insats/projekt påbörjas i och med att beslut fattats om att medel ur kompeten sfonden beviljas och avslutas enligt projektplanens tidsplan, dock senast 31 augusti Senast tre månader efter avslutat projekt lämnas en slutrapport till kompetensfondens kansli. Förankring Förvaltninglbolag har ansvar för att politiker i nämnd eller styrelse får den information eller fattar de beslut somkrävs. Förvaltninglbolag har också ansvar för alla kontakteri förhållande till de lokala fackliga organisationerna. Ekonomisk rapportering och fakturering Förvaltninglbolag förser varje beslutad insats/projekt med ett projektnummer där kostnaderna bokförs. Fakturering sker i efterskott per tertial. Stickprovskontroller av olika projekt kommer att genomföras från kompetensfondens kansli och revisionskontorets sida. I samband med tertialrapporter och årsbokslut lämnar förvaltninglbolag redovisning utifrån fastställd projektplan och i enlighet med centrala tertial- och bokslutsanvisningar. Kompetensfondens medverkan under arbetet Under arbetets gång kan kompetensfondens kansli bidra med bl.a. följande: Fortlöpande dialog Samordna olika enheter och ideer genom den överblick kansliet får Förmedla kontakter både mellan förvaltningarlbolag och med externa intressenter Erbjuda en metod för uppföljning av insatser/projekt Sprida kunskap om insatser/projekt och bidra till kompetensöverföring, bla. med hjälp av kompetensfondens projektwebb Övergripande utvärdering Effekter och förhållningssätt Ytterst syftar alla kompetensfondens insatser till att förbättra servicen till stadens innevånare och att på sikt sänka eller motverka ökade kostnader för staden. Av överenskommelsen ska framgå vilka effekter som förväntas av insatsen/projektet i ett längre perspektiv samt hur utvärdering och implementering ska kunna ske. Under insatsens genomförande ska projektledningen medverka i att sprida information och så stor öppenhet som möjligt ska eftersträvas. Förvaltninglbolag och kansliet ska enas om formerna för hur informationen ska spridas. c,\<. f10 ~ ~ ;.rt" ~ Kompetens/onden

Registerutdrag. Allmänt Inger Hedlund. Kristina Lundeval l

Registerutdrag. Allmänt Inger Hedlund. Kristina Lundeval l Stockholms stad Datum: Reg.datum: Arendet yp: Avdein: Objekt Avs/Mott 2004-10-26 2004-10-26 Initiativärenden Utvecklingsavdelningen Registerutdrag DIASSTAD Ärende, Åtgard, Aktivitete r Diariepi: Reg.av:

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Registerutdrag. Chefsförsörjningsprogram Inger Hedlund. Ingal ill Elwin

Registerutdrag. Chefsförsörjningsprogram Inger Hedlund. Ingal ill Elwin Stockholms stad Datum: Reg,datum : Ärendetyp: Avdein: Objekt: AvslMolt: 2003-11-17 2003-12-08 Initiativärenden Kompetensfonden Registerutdrag DIASSTAD Ärende, Atgard, Aktiviteter Diariepi: Reg.av: In KF/KS

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen Dnr: 156-624/2015 Socialroteln Sida 1 (2) Datum: 2015-04-21 Till berörd remissinstans Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Detta gäller

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-02-27 av Kommunfullmäktige 83 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Tills

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN 9.BILAGA 2 PROJEKT SÄNKNING AV SJUKFRÅNVARO (TERTIAL 1 SDN 04).DOC SID 1 (6) 2009-04-16 SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn 508 04 560 Dnr - - 2005 Sammanträde 29 november 2005 Tjänsteutlåtande 11 november 2005 1 ( ) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Teknikprojekt i Strömstad och Tanum kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Projektredovisning UPPFÖLJNING AV BEVILJADE MEDEL Enheten för folkhälsa och Social hållbarhet.

Projektredovisning UPPFÖLJNING AV BEVILJADE MEDEL Enheten för folkhälsa och Social hållbarhet. Projektredovisning UPPFÖLJNING AV BEVILJADE MEDEL Enheten för folkhälsa och Social hållbarhet. Utvecklingsmedel Statsbidrag HIV-insatser Sexuell hälsa Annat Projektredovisningen ska skickas per post till

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Hemtjänstenhet: Farsta kommunala Hemtjänst Centrum. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Farsta kommunala Hemtjänst Centrum. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Farsta kommunala Hemtjänst Centrum Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta Verksamhetschef/enhetschef: Ann-Marie Henriksson Adress: Nykroppagatan 2, 123 46 Farsta Telefon: 08-50819623

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Kommunledningsförvaltningen Kommunchef Diarienummer: 2015/295 Fastställd: 2015-10-08 Reviderad: RUTIN Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet 2/5 Bakgrund

Läs mer

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-04-04 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Rättssäkerhet för personer med funktionshinder

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE. Gäller från och för projekt beviljade av ICLD.

KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE. Gäller från och för projekt beviljade av ICLD. KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE Gäller från 2009-01-01 och för projekt beviljade av ICLD. 2013-03-07 2 Följande krav på redovisning av beviljade medel inom ramen Kommunalt Partnerskap

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Skuldsanering av hyreskostnader och kostnader för boenden

Skuldsanering av hyreskostnader och kostnader för boenden ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 8-58 14 152 DNR: 5-273/28 SID 1 (8) 28-5-22 Till Enskede-Årsta- s stadsdelsnämnd Skuldsanering av hyreskostnader

Läs mer

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Rollbeskrivning. sociala investeringar Rollbeskrivning sociala investeringar Ett utvecklat arbete med sociala investeringar kräver en organisation som kan hantera de olika delar som ingår. Som i allt strategiskt drivet arbete behöver samtliga

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes.

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler Sid 1 (5) Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler 1. Bakgrund Universitetsstyrelsen fattade den 11 juni 2009 ett inriktningsbeslut avseende Akademiskt och

Läs mer

Riktlinje för internationellt arbete

Riktlinje för internationellt arbete Dnr: KS-2014/00860 Riktlinje för internationellt arbete Beslutad av kommunstyrelsen 12 juni 2017 program policy handlingsplan riktlinje Innehåll Internationellt arbete och samverkan 3 Syfte med riktlinje

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

RINKEBY -KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51)

RINKEBY -KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) RINKEBY -KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) DNR 006-369-2008 2008-09-04 SDN 2008-09-17 Handläggare: Ewa-Britt Ek Tfn: 08-508 01 401 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Värdigt

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar Bilaga Tjänsteutlåtande Sida 3 (8) kontroll, attest och utbetalning av Dessa anvisningar ersätter kommunstyrelsens tidigare attestinstruktion. Anvisningar för följer stadens Regler för ekonomisk förvaltning

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2011

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2011 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2011 Basuppgifter Utförare och enhet: Verksamhetens regiform: Avtalspart/Nämnd: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre

Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre SÄLMA Ⅱ Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre Kommuner, landsting och offentligt finansierade privata vårdgivare inbjuds att delta i ett nationellt förbättringsprojekt 2007. Gemensam

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm

Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack!

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack! HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRSKOLA, FRITID OCH KULTUR Föreningsbidrag kan sökas två ggr/ år, i tre olika kategorier: 1. Verksamhetsbidrag utifrån antal medlemmar bosatta i

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Medarbetarsamtal vid KI

Medarbetarsamtal vid KI Medarbetarsamtal vid KI Riktlinjer med kompletterande anvisningar för medarbetarsamtal vid KI Bilaga 1a Medarbetarsamtal 1; Mål och utveckling exempel på frågor - chefer Bilaga 1b Medarbetarsamtal 1; Mål

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014)

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014) Dnr 165-15-1.5.1. Sida 1 (5) 2015-04-30 Handläggare Elisabet Ödman Telefon: 08-508 06 169 Till Bromma stadsdelsnämnd arbetstid - remissyttrande (321- Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess Lena Lefverström

Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess Lena Lefverström Bilaga Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess 1.0 Förvaltning/avdelning Fastställd av styrgrupp Senast ändrad 2007-12-19 2007-12-19 1 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Uppföljning av korttidsvistelse - Unika Sverige AB.

Uppföljning av korttidsvistelse - Unika Sverige AB. SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-10 SN-2014/2957.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Intern kontroll uppföljning av år 2012 och plan för 2013

Intern kontroll uppföljning av år 2012 och plan för 2013 Dnr TFN-2013-xx Dpl xx sid 1 (5) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-02-25 Rut Vikner, 054-540 68 69 rut.vikner@karlstad.se Teknik- och fastighetsnämnden 2013-03-20 Ärende 7 Intern

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104)

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) N2011/559/ITP TSG 2011-87 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) Transportstyrelsen ställer

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2012

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2012 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2012 Basuppgifter Utförare och enhet: Verksamhetens regiform: Avtalspart/Nämnd: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm Avdelning: Miljöövervakningen Handläggare: Henrik Spovin Telefon: 08-508 28 890 Fax: 08-508 28 808 E-post: henrik.spovin@miljo.stockholm.se TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2006-007515-205 2006-11-27 MHN 2006-12-12

Läs mer

Vision Stockholms stads Representantskaps. Årsmöte

Vision Stockholms stads Representantskaps. Årsmöte 1 Vision Stockholms stads Representantskaps Årsmöte 20160315 2 Visions organisation Visions medlemmar Visions lokala avdelningar och klubbar Förbundsmöte Förbundsstyrelsen Vision Stockholms stad avd 300

Läs mer

Hemtjänstenhet: Nordisk Hemtjänst och Omsorg. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Nordisk Hemtjänst och Omsorg. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Nordisk Hemtjänst och Omsorg Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Verksamhetschef/enhetschef: Frida Herman Adress: Ärvingevägen 5 164 46 Kista Telefon: 08-858040 Verksamhetens

Läs mer

Kompetensfond i Järfälla kommun

Kompetensfond i Järfälla kommun Dnr Kst 2015/375 Kompetensfond i Järfälla kommun Regelverk och tillämpning Fredrik Persson September 2015 2015-09-21 2 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. REDOVISNING... 3 2.1. Kompetensfond

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-09-25 Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 08-508 14 152 Till Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Svar

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer