I Allmänt Rose-Marie Norlin Förvaltningsärenden. Kompetensfonden. Hässe lby-väll ingby, Bromma,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I 2003-11-11 2003-08 -25. Allmänt Rose-Marie Norlin. 2003-11-11 Förvaltningsärenden. Kompetensfonden. Hässe lby-väll ingby, Bromma,"

Transkript

1 Stockholms stad Datum: Reg.datum : Arendetyp: Avdein: Objekt: Avs/Moll: Förvaltningsärenden Kompetensfonden Reg isterutdrag DIASSTAD Ärende, Atgard, Aktiviteter Diariepi: Reg.av: In KF/KS Bevakn.dat: Hand läggare: Bgrp2 : Allmänt Rose-Marie Norlin Elisabet Ekwall Sid : Datum : Tid: Sign : :45 SLKIHE Diarienr: /2003 Beslutdatum: Bes!.enh: Avsluta t: Exp.datum: Bgrp3: Hässelby-Vällingby, Bromma, Rinkeby sdf Eva Ney Arendeme ning: Ledarskapsutbildning för icke-chefer (personalhandläggare), finansiering av. Typ Atgä rdstext Handl. Ink.dal. Utg.d al. InklUtg Reg.dal. Rapport Erfarenhetsrapport Elisabet Ekwall Bevak.dal. Kundk od Namn C/o Gatuadr. Postnr Postad r Typ Atgä rdstext Hand!. Ink.dal. Utg.dal. InklUtg Reg.dal. Anmälan PKU , 33 Elisabet Ekwall Påm/Bekr.dat Bevak.dal. Kundkod Nam n C/o Gatuadr. Postnr Postadr Typ Atgärdstext Handl Ink.dal. Utg.dal. InklUtg Reg.dal. Avtal Överenskommelse Elisabet Ekwall U Påm/Bekr.dat Bevak.dal. Kundkod Namn C/o Gatuadr. Postnr Postadr Typ Atgärdstext Hand!. Ink.dal. Utg.dal. InklUtg Reg.dal. Ansökan Ledarskapsutbildning för icke-chefer (personalhandläggare). finans iering av. Elisabet Ekwall I Påm/Bekr.dat Bevak.dal. Kund kod Namn c /o Gatuadr. Postnr Postadr Hässe lby-väll ingby, Bromma, Rinkeby sdf Eva Ney Påm/Bekr.dat 4 Åtgärder

2 Sil) I (3).IL-x I 20 0 :,\ E RFA REN HETS RA P PO RT (=Lilla Rattens mall. Borde ha besvarat El) Kompetensfondens dm Kompetensfondens projektnummer Projektnamn Datum för projektets start och slut Projektledare Handläggare på fondens kansli Projektansvarig förvaltning/bolag Rapport utförd av Datum / Ledarskap rör icke-chefer 1-3 september, 29 september -1 oktober 2004 Eva Ney Elisabet Ekwall Hässelby-Vällingby sdf, i samverkan med Bromma och Rinkeby sdf Mailis Jacobi, Birgitta Semin, Eva Ney Inom Kompetensfondens verksamhet har hundratals projekt initierats. För att aktivt kunna kommunicera viktig kunskap till andra berörda i staden vill Kompetensfonden lära av projekten både under och efter deras avslut. Genom att fylla i följande sidor bidrar du till att utveckla Stockholms stad. Den beräknade tiden för att fylla i detta är ca 45 minuter. Den ifyllda Erfarenhetsrapporten skall vara Kompetensfondens kansli till handa senast tre månader efter projektavslut. Det är viktigt att du motiverar och förtydligar dina svar så att Kompetensfondens kansli får en så korrekt bild av projektets erfarenheter som möjligt.

3 SI Il 2 (3 ) 1. Om mål och syften: Har projektet nått uppsatta mål och syften? A) Om Ja: Beskriv kortfattat vilka resultat man har uppnått och hur man har konstaterat detta. Ja, deltagarna har upplevt en personlig utveckling. B) Om Nej: Ge en kortfattad beskrivning om varför målen inte har nåtts. C) Om mål och syften nåtts endast delvis: Ge en kortfattad beskrivning om varför och hur man har konstaterat detta. Förklara också hur projektet idag kan konstatera att mål och syften helt kommer att nås efter avslutad projekttid. 2. Om hur projektet fungerar långsiktigt: Det är önskvärt att de projekt som Kompetensfonden finansierar ska vara långsiktiga. Är det önskvärt att projektets erfarenheter och kunskaper, t ex tillvägagångs- eller arbetssätt som projektet tagit fram, lever kvar efter projektets upphörande? A) Om det är önskvärt, kommer projektets erfarenheter och kunskaper att aktivt användas efter projektets avslut? Motivera/förklara ditt svar! Ja, det har redan gjorts, bl. a vid nätverksarbetet för övertalighet. Vi har också haft många förfrågningar från andra förvaltningar. B) Om projektets erfarenheter och kunskaper inte kommer att aktivt användas efter projektets avslut, även om det är önskvärt, varför kommer det inte att användas? C) Om det inte är önskvärt att projektets erfarenheter och kunskaper aktivt används efter projektets avslut, varför är det inte önskvärt? 3. Om projektets potential att fungera i andra verksamheter: Kompetensfonden vill genom projekt utveckla tillvägagångs- eller arbetssätt som kan användas i flera olika verksamheter i Stockholms stad. Därför är det viktigt att veta i vilken omfattning man kan åstadkomma positiva förändringar i Stockholm stad med hjälp av kunskap från projektet. A) Upplever du att det tillvägagångs- eller arbetssätt som projektet använt för att nå mål och syften har varit bra? Motivera/förklara ditt svar! Ja, samtliga diskussioner och tillämpningsområden skedde utifrån deltagarnas faktiska

4 Si ll -' ( -' I arbetssituation. B) Upplever du att projektet har utvecklat ett nytt tillvägagångs- eller arbetssätt? Motivera/förklara ditt svar! Effektivare handläggning och ett stärkt samarbete i operativa och strategiska frågor. C) Finns det lärdomar från projektet som är viktigt att kommunicera till andra som driver projekt i staden? Vad i så fall? Motivera/förklara ditt svar! Det krävs en "viss förberedelse och insikt" om programmet och dess upplägg. D) Kan man använda projektets tillvägagångs- eller arbetssätt på andra ställen i staden och få samma positiva resultat? Motivera/förklara ditt svar! Ja absolut, alla har nytta av personlig utveckling, ju mer man lär om sig själv ju bättre kan man "leda" andra. E) Har du förslag var i staden man kan använda projektet för att åstadkomma samma positiva förändring som hos er? Motivera/förklara ditt svar! Alla som i sin yrkesroll har att stödja, utveckla chefer som varken har personalansvar eller tidigare ledarutbildning F) Har du förslag på hur andra skulle kunna ta del av eran kunskap och era erfarenheter? Motivera/förklara ditt svar! Det bästa är genom personlig kontakt. G) Vilka förutsättningar måste finnas för att det tillvägagångs- eller arbetssätt som projektet utvecklat ska kunna användas i andra verksamheter? (Detta kan gälla kompetenser, lokaler, finansiering, attityder, beteenden eller annat). Motivera/förklara ditt svar! Budget framför allt! Men också en stark egen vilja till utveckling. 4. Övrigt A) Upplever du att det varit utvecklande för dig i din yrkesroll att deltaga i projektet? Motivera/förklara ditt svar! Ja, deltagarna anser det, se ovan. B) Kommer du att söka annan finansiering, t ex EU medel, för att arbeta vidare med projektet eller utveckla/implementera dess resultat? Motivera/förklara ditt svar! Inte under nuvarande arbetssituation. C) Övriga kommentarer För oss som chefer är det utvecklande att fortsätta i samma "banor" pil hemmaplan.

5 S i ll 1(3) M.\.I 2() ():') UTFALLSRAPPORT Kompetensfondens dur Kompetensfondens projektnummer Projektnamn Datum för projektets start och slut Projektledare Handläggare på fondens kansli Projektansvarig förvaltninglbolag Rapport skriven av Datum / Ledarskap för icke-chefer 1-3 september, 29 september - 1 oktober2004 EvaNey Elisabet Ekwall Hässelby-Vällingby sdf Mailis Jacobi, Birgitta Sellin, Eva Ney Inom Kompetensfondens verksamhet har hundratals projekt initierats. För att kunna få en överblick av projekten och det genomslag de har i staden följer fonden projekten löpande. Det är också ett sätt att möjliggöra att fler få ta del av projektens erfarenheter och kunskaper medan projektet är igång. Genom att fylla i följande sidor bidrar du till att utveckla Stockholms stad. Den beräknade tiden för att fylla i detta är ca 20 minuter. Här förtydligas projektets utfall. Rapporten lämnas i samband med tertialrapporten eller endast i särskilda fall enligt annan överenskommelse. Den fylls i och sparas av projektledaren på projektwebben. Om omständigheter eller insikter som uppkommit under projektets gång föranleder en ändring av projektets mål och syfte, skall en revidering av projektansökan göras och godkännas av projektets handläggare på fonden. Motivera era svar med en eller högst ett par meningar.

6 SJIl 2 (3) 1. Finns det faktorer som redan idag indikerar att projektets mål och syfte kommer att nås? A) Om Ja, beskriv kort vilka faktorer: det har uppnåtts B) Om Nej, tror du ändå att projektens mål och syfte kommer att nås? Om Ja, hur kan projektet idag påvisa att projektmål och syften kommer att nås på lång sikt? 2. Upplever du att projektets tillvägagångs- eller arbetssätt för att nå målen och syftena är bra? A) Förklara/motivera ditt svar. J a, bättre på problemlösning och konflikthantering 3. Upplever du att projektet har utvecklat ett nytt tillvägagångs- eller arbetssätt? A) Förklara/motivera ditt svar. Ja, genom "insikt om sig själva" och det har medfört ett ökat samarbete över gränserna. 4. Bedömer du att projektets arbetssätt kommer att kunna användas på andra ställen i staden? A) Förklara/motivera ditt svar. Ja, det är en kort och intensiv kurs som ger dig "insikter". 5. Borde projektet redan nu implementeras på andra ställen? A) Om ja, har du förslag på var i staden? Ja, det görs redan t ex i nätverket för övertalighet. 6. Utförs projektet enligt den överenskommelse man har med Kompetensfonden? A) Ja. Kommentera vid behov. Ja B) Om nej, ange skälen till detta och vilka åtgärder som vidtagits. 7. Håller projektet budget enligt överenskommelsen med Kompetensfonden? A) Ja. Kommentera vid behov. Ja B) Om nej, ange skälen till detta och vilka åtgärder som vidtagits.

7 Sil l 3 (3) 8. Håller projektet tidplanen enligt överenskommelsen med Kompetensfonden? A) Ja. Kommentera vid behov. Ja B) Om nej, ange skälen till detta och vilka åtgärder som vidtagits.

8 Kompetensfonden STADSLED NI NGSKONTORET ANMÄLAN SID I ( I) Handläggare : Sylvia Larsson Tfn: , Kommunstyrelsens personal- och kvalitetsutskott Stadsledningskontorets förslag till beslut Personal- och kvalitetsutskottet beslutar Att med godkännande lägga anmälan till handl ingarna ) ohjl{( I~ :sse Sundling Stadsdirektör Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation samt förteckning över ansökningar ---e- '" Direktör kompetens/anden Bilagor: Beslut som har fattats med stöd av delegation. Projektansökningar S TAD SH USET, STO CKH OLM, BES Ö K S ADR E SS : S TADSH USET, 3 TR APP ORR TF N :

9 BILAGA I Beslut som fattats med stöd av delegation Dnr Nämnd/bolag Projekt Belopp (tkr) Stadsledningskontoret, Nätbaserad utbildning för det nya 750 redovisningsstaben ekonomisystemet >:: Miljö- och hälso- Effektivisering av köldmedierap- 350 skyddsnämnden portering " Bromma stadsdels- Projekt får utveckling av ny metod 410 nämnd för bemötande och förhållningssätt i vård och omsorg av äldre personer med demenshandikapp Skarpnäcks stadsdels- Ledarstöd i nätverksform 160 nämnd, Stockholms brandförsvar Bromma, Rinkeby och Ledarskap för icke-chefer 122 Hässelby-Vällingby exkl. internat stadsdelsnämnder /2004 Socialtj änstnämnden Videofilm "Indiv idens möte med 250 '.'> samhället" Enskede Årsta stads- Kartläggning av kompetensbehov 100 delsnämnd för bidragshandläggare. )

10 Överenskommelse för insats/projekt inom kompetensfonden Detta dokument är en överenskommelse kring "Ledarskap för icke chefer" som enligt beslut dm /2003 får del av kronor samt internatkostnad ur kompetensfondens medel. Överenskommelsen upprättas mellan Kompetensfondens kansli och direktör Anders Meuller, Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning, som representant även för Rinkeby och Bromma stadsdelsförvaltningar. för att reglera finansiering, ansvar och befogenheter m.m. samt våra åtaganden gentemot varandra. 1. KORTFATTAD BESKRIVNING AV PROJEKTET Utbildningen vänder sig till personalhandläggare i Hässelby- Vällingby, Bromma och Rinkeby stadsdelsförvaltningar. Allesamman har i sin yrkesroll att leda, utveckla och stödja i första hand chefer inom respektive förvaltning.. 2. ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL MED PROJEKTET Att tillhandahålla redskap och tillämpningar för att skapa goda rutiner och uppnå långsiktiga förbättringar i form av personlig utveckling och effektiv kommunikation. 3. INSATSENS/PROJEKTETS EFFEKT EFTER AVSLUT Genom effektivare handläggning och ett stärkt samarbete i operativa och strategiska frågor planerar förvaltningarna att insatsen/projektet ska kunna införlivas i verksamheten och leda till en mer effektiv verksamhet 4. START OCH SLUT Insatsen/projektet påbörjas snarast under 2004 och avslutas samma år, enligt förvaltningarnas planering. Startdatum planeras med konsult och utifrån internatmöjligheter. 5. PROJEKTLEDARE Personalchef Eva Ney i samarbete med Birgitta Sellin och Majlis Jacobi är projektledare för den aktuella insatsen/det aktuella projektet och med ansvar att genomföra projektet/utbildningen praktiskt samt uppföljning av densamma. 6. KONTAKTPERSON VID KOMPETENSFONDENS KANSLI Elisabet Ekwall från Kompetensfondens kansli är kontaktperson för det aktuella projektet. 7. PROJEKTPLANERING Se bifogade Projektplan.

11 8. AVSTÄMNING/UPPFÖLJNING Förvaltning och kansli ska gemensamt - och i samråd med bl.a. utvärderare av insatsen och företrädare för verksamheterna - fortlöpande analysera resultaten. Resultatet ska ställas i förhållande till uppställda mål för såväl det enskilda projektet som kompetensfondens övergripande mål. Till stöd för detta kan den uppföljningsmetod som kansliet arbetar med (Open Eye) användas. Eva Ney vid - Vällingby stadsdelsförvaltning och Elisabet Ekwall vid Kompetensfondens kansli träffas minst var 4:e månad under projekttiden. 9. DOKUM ENTHANT ERING Projektledaren får tillgång till kompetensfondens projektwebb där dokumentation och kom munikation ska ske. Projektledaren kan själv bygga sin projektstruktur inom ramen för den öve rgri pande strukturen, samt bjuda in projektmedlemmar, förfoga över en egen hemsida m.m. Här kommer projektplaner, tidsplaner m.m. att finnas tillgängliga. 10. EK ON OMIS K REDOVI SNI NG OCH FAKTURERING Förvaltning/bolag ska förse varje beslutad insats/projekt med ett projektnummer där kostnaderna bokförs. Fakturering ske r genom att en samlingsfaktura (ED!) avseende samtliga insatser som kompetensfonden finansierar skickas per tertial (30/4, 31/8 och 31/12) till SLK med kundnummer l JO'moooo och kontaktperson hos kompetensfondens kansli angi ven. Fakturan ska vara SLK boo tillhanda enligt tidpjanen för interna fakturor i centrala tertial- och bokslutsanvisningar. Till fakturan läggs en bilaga per proj ekt/insats som godkänts. Mallar för fakturabilagor finns tillgängliga på kompetensfondens projektwebb. Vid årsskiften samt till slutfakturan bifogas utdrag ur ekonomisystemet för varje projekt. I samband med tertialrapporter och årsbokslut lämnar förvaltning/bolag redovisning utifrån faststä lld projektplan och i enlighet med centrala tertial- och bokslutsanvisningar. Stickprovskontroller av projekt kommer att genomföras av kompetensfondens kansli och revisionskontoret.

12 ./ Jag har tagit del av de generella förutsättningar som gäller för att få medel ur kompetensfonden. Bilaga: Generellafärutsättningarfär attfå medel ur kompetensfonden.,( Insatsen/projektet har förankrats i nämnd/styrelse och de lokala fack liga organisationerna har informerats. Stockholm den $'/ ~ 2004 Härmed godkänner vi denna överenskommelse för reglering av ansvar, arbetssätt och fondmedel ur kompetensfonden. Anders Meuller Hässelby- Vällingby stadsdelsforvaltning Rolf Mirlas Kompetensfondens kansli Stadsledningskontoret

13 ~~ GÄLLöFsTAläroriket KONFERENS HERRGÅRD UTBILDNING Gällöfsta Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Eva Ney Hässelby Torg HÄSSELBY OFFERT Vi har härmed nöjet att offerera Ledarskap för PA- assistenter. Innehåll: - Samtalet som utveckling - Problemlösning - Konflikthantering - Coaching - Delegering/uppföljning - Effektiv kommunikation - Prioritering/tidsanvändning - Värderingar - Situationsanpassat ledarskap på individnivå - Styrkor och svagheter i ledarskapet. Tid: Konsult: Pris: 1-3 september september - 1 oktober 2004 Maria Eklöw-Wagnås kr. exkl. moms. Inkluderar förberedelser, utbildningsmaterial, självskattningsinstrument. Med vänlig hälsning GÄLLÖFSTA UTBILDNINGS AB Peter Boström Konsultchef/vVD Denna offert bekräftas: Da~a1 i~~i Namnförtydligande Gällöfsta Utbildnings AB, Kungsängen Tel: Fax: Hemsida:

14 .Kompetensfo nden Generella förutsättningar för att få medel ur kompetensfonden Kompetensfondens kansli kommer att arbeta för att så många som möjligt ska vilja och kunna arbeta med utvecklingsinsatser/-projekt i staden. Samtidigt måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att få använda medel ur kompetensfonden. Bedömningen görs i två steg. Förutsättningar och kriterie r Insatsen/projektet ska vara utöver ordinarie verksamhet, d.v.s. inte utgöra en del av nämndens löpande drift. Insatsen/projektet ska vara avengångskaraktär, men långsiktigt påverka effektivisering och utveckling av verksamheten. Insatsen/projektet ska leda till effektivare arbetssätt och bättre kunskaper om hur vi uppfyller kommunfullmäktiges övergripande mål för staden. Insatsen/projektet ska kunna följas upp. Utvärderingar och kunskaper ska kunna komma andra till del. Metoder och arbetssätt ska m.a.o. spridas och kunna replikeras och implementeras i andra verksamheter i staden. Det är en fördel om flera förvaltningar eller bolag tillsammans kan genomföra insatsen/projektet. När dessa grundförutsättningar är uppfyllda görs en prioritering av vilka förslag som bedöms ha störst förutsättningar att leda mot kompetensfondens mål. Så här går det till Ideer och uppslag diskuteras på arbetsplatsen och förankring ska ske i ledningen. Ta kontakt med någon på kompetensfondens kansli för en dialog. Efter det följer: Kansliet vill ha en kortfattad beskrivning av projektiden - det räcker med en A4:a Ny dialog och bedömning av iden Projektplan Projektöverenskommelse mellan förvaltningsdirektör och kansliet Uppföljning När insatsen/projektet gäller de externa målen kommer också dialog och samarbete att äga rum med berörda externa intressenter. I projektöverenskommelsen regleras bl.a. den övergripande ansvarsfördelningen mellan berörd förvaltnings- eller bolagsledning och kompetensfondens kansli. Beslut Beslut fattas enligt gällande delegationsordning, vilket innebär tre olika beslutsnivåer beroende på beloppets storlek. Kommunstyrelsens personal- och kvalitetsutskott. I förekommande fall föregås beslut av yttrande från arbetsmarknads- och integrationsberedningen. Stadsdirektören Direktören vid kompetensfondens kansli

15 ... Början och avslutning Insats/projekt påbörjas i och med att beslut fattats om att medel ur kompeten sfonden beviljas och avslutas enligt projektplanens tidsplan, dock senast 31 augusti Senast tre månader efter avslutat projekt lämnas en slutrapport till kompetensfondens kansli. Förankring Förvaltninglbolag har ansvar för att politiker i nämnd eller styrelse får den information eller fattar de beslut somkrävs. Förvaltninglbolag har också ansvar för alla kontakteri förhållande till de lokala fackliga organisationerna. Ekonomisk rapportering och fakturering Förvaltninglbolag förser varje beslutad insats/projekt med ett projektnummer där kostnaderna bokförs. Fakturering sker i efterskott per tertial. Stickprovskontroller av olika projekt kommer att genomföras från kompetensfondens kansli och revisionskontorets sida. I samband med tertialrapporter och årsbokslut lämnar förvaltninglbolag redovisning utifrån fastställd projektplan och i enlighet med centrala tertial- och bokslutsanvisningar. Kompetensfondens medverkan under arbetet Under arbetets gång kan kompetensfondens kansli bidra med bl.a. följande: Fortlöpande dialog Samordna olika enheter och ideer genom den överblick kansliet får Förmedla kontakter både mellan förvaltningarlbolag och med externa intressenter Erbjuda en metod för uppföljning av insatser/projekt Sprida kunskap om insatser/projekt och bidra till kompetensöverföring, bla. med hjälp av kompetensfondens projektwebb Övergripande utvärdering Effekter och förhållningssätt Ytterst syftar alla kompetensfondens insatser till att förbättra servicen till stadens innevånare och att på sikt sänka eller motverka ökade kostnader för staden. Av överenskommelsen ska framgå vilka effekter som förväntas av insatsen/projektet i ett längre perspektiv samt hur utvärdering och implementering ska kunna ske. Under insatsens genomförande ska projektledningen medverka i att sprida information och så stor öppenhet som möjligt ska eftersträvas. Förvaltninglbolag och kansliet ska enas om formerna för hur informationen ska spridas. c,\<. f10 ~ ~ ;.rt" ~ Kompetens/onden

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet.

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. Stockholm den 29 december 2011 Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar

Läs mer

Borgenspolicy för Kalix kommun

Borgenspolicy för Kalix kommun Borgenspolicy för Kalix kommun 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack!

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack! HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRSKOLA, FRITID OCH KULTUR Föreningsbidrag kan sökas två ggr/ år, i tre olika kategorier: 1. Verksamhetsbidrag utifrån antal medlemmar bosatta i

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Styrning av Program och Projekt Vision Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Precisera arbetssätt

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. C**'* KU L o TRAFIKKONTORET 2010-02-15 Håkan Carlbom Tel: 076-122 6326 Hakan.carlbom@tk.stockholm.se Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr:

Läs mer

Projektdirektiv Utfärdat 2010-05-19. Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Stad

Projektdirektiv Utfärdat 2010-05-19. Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Stad Projektdirektiv Utfärdat 2010-05-19 Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Projektbeställare Ulrika

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond En god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och livskvalité. Det förekommer tydliga skillnader i hälsa

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Förprojekteringsansökan ESF

Förprojekteringsansökan ESF si Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Förprojekteringsansökan ESF Kompetens och delaktighet Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand. 1 Uppgifter om sökande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Projektredovisning UPPFÖLJNING AV BEVILJADE MEDEL Enheten för folkhälsa och Social hållbarhet.

Projektredovisning UPPFÖLJNING AV BEVILJADE MEDEL Enheten för folkhälsa och Social hållbarhet. Projektredovisning UPPFÖLJNING AV BEVILJADE MEDEL Enheten för folkhälsa och Social hållbarhet. Utvecklingsmedel Statsbidrag HIV-insatser Sexuell hälsa Annat Projektredovisningen ska skickas per post till

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio personer från Wiederströms

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Granskning av förutsättningarna för ledarskap i KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Projektets syfte 3 2.3 Metod och genomförande 3 2.4 Bemanning

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter?

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter? Anvisning till anmälan om fastställande av driftsfond för producentorganisationer för frukt och grönsaker Var finns blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se).

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21

Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 5(24) Sammanträdesdatum 2012-05-02 110 Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21 Dnr 2012/90 INLEDNING Förbundet Agenda

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Förtroendekrisen och kommunikationsarbetet inom Göteborgs Stad

Förtroendekrisen och kommunikationsarbetet inom Göteborgs Stad Förtroendekrisen och kommunikationsarbetet inom Göteborgs Stad Helena Mehner, kommunikationsdirektör Jens Lisell, senior kommunikationsstrateg Detta har hänt Göteborgs Stad vi har stått i fokus för medias

Läs mer