RAPPORT ALE KOMMUN DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER INOM DEL AV NOL 18:1 (KÄRRVÄGEN) UPPDRAGSNUMMER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT ALE KOMMUN DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER INOM DEL AV NOL 18:1 (KÄRRVÄGEN) UPPDRAGSNUMMER"

Transkript

1 UPPDRAGSNUMMER DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER INOM DEL AV NOL 18:1 (KÄRRVÄGEN) SWECO ENVIRONMENT AB ANN JANSSON JOHANNA HULTHÉN KVALITETSGRANSKAD AV BRITTMARIE OHLSSON repo001.docx

2 Sammanfattning Sweco har på uppdrag av Ale kommun utarbetat ett förslag till framtida dagvattenhantering till detaljplan för Kärrvägen i sydöstra Nol. Detaljplanen innefattar ett ca 1,8 ha stort område vilket skall bebyggas med bostadshus. Planområdet utgörs idag av väg- och gräsytor. Vägarna avvattnas via rännstensbrunnar till dagvattenledningar. Övriga ytor utgörs av gräsytor där dagvatten till viss del tillåts infiltrera. Öster om planområdet ligger ett ca 20 ha stort naturmarksområde som sluttar ner mot planområdet. Dagvattensystemet i Myrvägen, vilken är beläget i den västra delen av planområdet, belastas därmed sannolikt av avrinning från naturmarken. Planförslaget innebär att bostadshus kommer att uppföras, vilket medför en ökad hårdgöringsgrad jämfört med i dagsläget. Med avseende på framtida dagvattenhantering medför nyexploateringen att dagvattnet från området behöver utjämnas före vidare avledning till recipient. För att åstadkomma detta har ett principförslag tagits fram baserat på rådande och framtida förutsättningar för området. Via ett konventionellt ledningssystem med rännstensbrunnar föreslås dagvattnet avledas till en öppen dagvattendamm. Denna föreslås lokaliseras söder om området och förses med ett strypt utlopp för att det utgående flödet från avrinningsområdet inte skall öka jämfört med i dagsläget. Från dammen föreslås dagvattnet avledas till en befintlig dagvattendamm väster om den föreslagna. Höjdsättning av planområdet är mycket viktig med hänsyn till kraftiga skyfall och långvarig nederbörd. Förslagsvis höjdsätts området så att ytavrinning från Kärrvägen sker mot föreslagen utjämningsdamm och att andra uppströms ytor inte sker genom bostadsområdet. repo001.docx Sweco Skånegatan 3 Box 5397 SE Göteborg, Sverige Telefon Fax Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Ann Jansson Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

3 Innehållsförteckning 1 Introduktion 1 2 Befintliga förhållanden och avledning av dagvatten Befintliga dagvattenflöden 5 3 Framtida dagvattenförhållanden Framtida dagvattenflöden Föreslaget dagvattensystem Höjdsättning av området Rening av dagvatten 11 Bilagor Bilaga 1 Befintligt dagvattensystem Bilaga 2 Föreslaget dagvattensystem repo001.docx

4

5 1 Introduktion På uppdrag av Ale kommun har Sweco utarbetat föreliggande dagvattenutredning till detaljplan för bostäder vid Kärrvägen i sydöstra Nol. Planen omfattar byggnation av ett bostadsområde med ett villor. Utredningen har upprättats för att klargöra hur dagvattnet från planområdet kan tas omhand och avledas mot recipient. Sweco har tidigare utfört en dagvattenutredning för området, men då planförslaget har arbetats om erfordras även en uppdatering av utredningen. Detaljplaneområdet omfattar cirka 1,8 ha och är beläget i sydöstra Nol mellan samhället och Brandsbobergen. Området, där flera nya byggnader planeras, är markerat med gul linje i Figur 1. Planområdet utgörs idag av dels vägar och öppen ängsmark och dels sluttande skogsmark. Angränsande finns förutom sluttande skogsmark befintlig bebyggelse i form av bostäder. I Figur 2 vissas en översiktlig bild av planerad bebyggelse. Figur 1. Planområdet är markerat med gul linje I figuren. Källa: hitta.se 1 (11) repo001.docx

6 Figur 2. Figuren visar en översiktlig illustrationsbild över framtida exploatering. 2 (11) repo001.docx

7 2 Befintliga förhållanden och avledning av dagvatten Den befintliga avrinningssituationen har studerats i det aktuella området och redovisas i Bilaga 1. En geoteknisk undersökning som genomförts av Norconsult visar att grundvattnet i området uppgår till ca 0,4-0,5 m under befintlig marknivå. Marken i planområdet består enligt underlaget till störst del av torrskorpelera och lera. Därmed bedöms infiltrationsmöjligheterna vara begränsade. Befintlig bebyggelse inom planområdet utgörs av två vägar, samt gräsytor, se Figur 3. Vägarna avvattnas via rännstensbrunnar till dagvattenledningar. Övriga ytor utgörs av gräsytor där dagvatten delvis infiltrerar och delvis rinner via ytavrinning till närliggande lågområden, eller via rännstensbrunnar till dagvattennätet. Öster om planområdet ligger ett ca 20 ha stort och kuperat naturmarksområde som sluttar ner mot planområdet. Dagvattensystemet i Myrvägen belastas därmed sannolikt av viss mängd avrinning från naturmarken. Bebyggelsen vid Myrvägen fungerar då också som en avskärande barriär avseende avledningen av dagvatten från delar av Brandsbobergen mot planområdets sydvästra delar. Dagvattenledningarna från Myrvägen och Kärrvägen leds åt väster och ansluter till en kulvertering av Nolbäcken väster om planområdet. Figur 3. Figuren visar planområdet från norr åt söder. Bebyggelsen på Myrvägen syns till vänster 3 (11) repo001.docx

8 Recipient för dagvattenavledningen från Nolområdet är Nolbäcken, som även avvattnar ett stort avrinningsområde söder om Nol. Då området vid bäcken, i anslutning till Kärrvägen, är mycket låglänt har det tidigare inträffat marköversvämningar i samband med långvarig nederbörd och snösmältning. Även vid kortvariga regn förekommer problematik med marköversvämningar i området. För att minska dessa problem har det byggts ut en utjämningsdamm, se Figur 4, sydväst om planområdet som mottar dagvatten från omgivande naturmarksområden. Nolbäcken är till största delen kulverterad mellan utjämningsdammen och utloppet vid E45 i den norra delen av Nols samhälle. I anslutning till utloppet finns också en stor dagvattenpumpstation, som kan pumpa ut dagvatten mot Göta älv om kulvertens kapacitet överskrids eller om det sker dämning i systemet på grund av höga nivåer i Göta älv. Ett önskemål från kommunen är att komplettera den befintliga dagvattendammen sydväst om planområdet med en ytterligare utjämningsdamm uppströms, för att inte belasta det befintliga systemet ytterligare. Figur 4. Befintlig utjämningsdamm sydväst om planområdet. Hela avrinningsområdet, på den befintliga dammens östra sida uppgår till ca 24 ha. 4 (11) repo001.docx

9 2.1 Befintliga dagvattenflöden I dagvattenutredningar till detaljplaner beräknas vanligvist befintliga dagvattenflöden utifrån befintlig bebyggelse i planområdet. Dessa flöden jämförs sedan med flödena som kan förväntas från planerad bebyggelse, och en utjämningsvolym beräknas utifrån resultatet. Utjämningen baseras då på att belastningen från planområdet inte får öka jämfört med i dagsläget. För Kärrvägens detaljplan är dock ett önskemål från kommunen att det befintliga ledningssystemet nedströms ska avlastas med ett större flöde än vad som kan förväntas från planområdet. Dagvattenflödet, som kommer att vara dimensionerande för hur mycket som tillåts släppas från avrinningsområdet i framtiden, har därför bedömts motsvara befintlig avrinning från enbart naturmarken. Ett önskemål från Ale kommun är dock att fördröja i så stor utsträckning som möjligt. Därför har befintliga dagvattenflöden beräknats för regn med återkomsttiderna 2, 10 och 30 år. Exakt vilken av dessa återkomsttider som kommer att motsvara flödet som kan fördröjas, är svårt att bedöma då det är tillgängliga ytor och befintliga vattengångsnivåer som styr hur stor fördröjningsanordning som är möjlig att anlägga. Beräkningarna har utförts med både rationella metoden (Tabell 1) och med hjälp av diagram för naturmarksavrinning (Tabell 2). Med rationella metoden multipliceras regnets intensitet med arean på området samt dess avrinningskoefficient. Vilken intensitet det dimensionerande regnet har styrs av rinntiden, vilken avser den maximala tid det tar för regn som faller inom avrinningsområdet att rinna till den punkt där dagvattnet från området avleds. För aktuellt område, där avrinningsområdet är mycket stort, sker avrinningen långsamt. Därmed väljs varaktigheten 130 min. Intensiteterna har räknats fram för de valda återkomsttiderna i enlighet med Svenskt Vattens publikation P104. Intensiteterna presenteras i kolumnen Intensitet (l/s,ha) i Tabell 1. Avrinningskoefficienten (φ) anger hur stor del av nederbörden som rinner av från en yta. För naturmarken har avrinningskoefficienten bedömts till 0,1. Beräkningarna av befintligt dagvattenflöde vid de olika återkomsttiderna visas i Tabell 1. Tabell 1. Befintligt dagvattenflöde från naturmarksområdet (rationella metoden). Återkomsttid (år) Total area (ha) Avrinningskoefficient Deltagande yta (ha) Intensitet (l/s, ha) Flöde vid dim. regn (l/s) ,6 0,1 2, (11) repo001.docx

10 Vid beräkningar med hjälp av naturmarksdiagram avläses erforderlig regnintensitet i ett diagram där återkomsttid och naturmarkens totala storlek utgör indata, se Tabell 2. Tabell 2. Befintligt dagvattenflöde från naturmarksområdet baserat på metod med naturmarksdiagram 2 Återkomsttid (år) Total area (ha) Intensitet från naturmarksdiagram (l/s, ha) Flöde vid dim. regn (l/s) , Enligt Svenskt vatten P110 ska den metod som ger högst flöde väljas som dimensionerande vilket i detta fall innebär det att metoden med naturmarksdiagram skall användas. 6 (11) repo001.docx

11 3 Framtida dagvattenförhållanden Vid exploatering eller ombyggnad av ett område ökar vanligen andelen hårdgjorda ytor, vilket leder till snabbare avrinningsförlopp och ökad ytavrinning. För aktuellt planområde medför nyexploateringen stora förändringar inom planområdet då området i dagsläget utgörs av ängs- och gräsytor och i framtiden kommer att bebyggas med ett antal bostadshus samt hårdgjorda parkeringsytor. Samtidigt kommer kringliggande naturmark att fortsätta att belasta dagvattensystemet i området. Ett önskemål från beställaren är att avleda dagvattnet från planområdet till en befintlig dagvattendamm sydväst om planområdet. I så fall bör dagvattnet först passera en ny utjämningsdamm eftersom den befintliga i dagsläget är överbelastad, se Figur 5 för föreslagen placering. Alternativt, eller i kombination, önskar beställaren att fördröjning sker i underjordiska magasin under en planerad gång- och cykelbana. Figur 5. Föreslagen placering av utjämningsdamm. I mitten av bilden, till höger, skymtas den befintliga dammen. 7 (11) repo001.docx

12 3.1 Framtida dagvattenflöden Beräkning av framtida dagvattenflöden har utförts enligt Svenskt Vattens rekommendationer. Beräkning av befintliga flöden har genomförts med rationella metoden. Vid beräkning av framtida flöden och dimensionering av nya dagvattensystem tas dock även hänsyn till prognostiserade klimatförändringar. Numera rekommenderar Svenskt Vatten att säkerhetsfaktorn 1,25 används, vilket betyder att dimensionerande regn bedöms öka med 25 %. Till skillnad från det befintliga flödet, som endast beräknades baserat på avrinningen från naturmarken, tas i det framtida scenariot även hänsyn till bebyggelsen i området både befintlig och tillkommande. Detta eftersom dagvatten från alla dessa ytor kommer att avledas till samma utjämningsanordning. Som dimensionerande regn väljs i detta fall ett regn med 10 minuters varaktighet eftersom bebyggelsen bedöms påverka avrinningen mer än naturmarken. För att kompensera för den längre rinntid som uppstår vid avrinning på naturmark har dess avrinningskoefficient justerats ned till 0,05. Resterande avrinningskoefficienter framgår av Tabell 3, där också de olika ytornas storlek samt beräknat flöde efter exploatering återfinns. Tabell 3. Tabellen visar flödet av dagvatten efter exploateringen, samt total area, avrinningskoefficient, deltagande yta och vilken intensitet som använts vid beräkningarna. Total area (ha) φ Deltagande yta (ha) I (l/s, ha) Q vid dim. regn 30 år (l/s) Planområdet Tak 0,3 0,9 0, Asfalt 0,6 0,8 0, Gräs 0,9 0,1 0, Delsumma 1,8 0,8 340 Utanför planområdet men innanför avrinningsområde Bebyggda ytor 1,6 0,4 0, Skogsmark 20,6 0,05 1, Delsumma 22,2 1,7 685 Totalt 24,0 2, (11) repo001.docx

13 3.2 Föreslaget dagvattensystem Den ökade hårdgöringsgraden, i kombination med önskemål om avlasta befintligt system, medför att dagvatten behöver utjämnas. Fördröjningen föreslås ske i en öppen damm, och eventuellt kombineras med ett kassett- eller rörmagasin. Avvattningen av gator och andra hårdgjorda ytor föreslås ske via ett konventionellt ledningssystem med rännstensbrunnar som är anslutna till utjämningsanordningen. Avgörande för valet av underjordiskt magasin är magasinets höjd i förhållande till grundvattennivån. Om det bedöms att risken för att grundvatten tränger in i ett makadammagasin är så stor att det måste utföras som helt tätt kan rörpaket vara ett tryggare alternativ. Som tidigare nämnt styrs storleken av ett utjämningsmagasin av vilket flöde som anses kunna släppas från området och för detta används ofta det befintliga flödet vid dimensionerande regn (redovisade i Tabell 1 & Tabell 2). Inflödet till den nya dammen beräknas utifrån 30-årsflödet från hela avrinningsområdet baserat på framtida och befintlig exploatering (se Tabell 3). Tabell 4. Erhållna utjämningsvolymer då rationella metoden används för beräkning av befintligt flöde. Återkomsttid beräkning av för tillåtet utflöde Utflöde motsv. bef avrinning (l/s) Framtida deltagande yta (ha) I Tabell 4 & Tabell 5 redovisas olika utjämningsbehov beroende på vilken återkomsttid som används vid beräkningar av flödet som släpps till den befintliga dammen. I Tabell 4 visas volymerna som erhålls om rationella metoden används för beräkning av det befintliga flödet, och i Tabell 5 visas magasinsvolymerna som erhålls vid användning av naturmarksdiagram. Utjämningsbehov (m 3 ) 2-årsregn 50 2, årsregn 85 2, årsregn 120 2,5 740 Tabell 5. Erhållna utjämningsvolymer då naturmarksdiagram används för beräkning av befintligt flöde. Återkomsttid beräkning av för tillåtet utflöde Utflöde motsv. bef avrinning (l/s) Framtida deltagande yta (ha) Utjämningsbehov (m 3 ) 2-årsregn 185 2, årsregn 350 2, årsregn 412 2,5 370 I Bilaga 2 finns en damm med den totala ytan av m 2 inritad. Då dammen är belägen i ett bostadsområde har den på grund av säkerhetsrisken givits släntlutningen 1:4. Arean som kan användas för fördröjning av dagvatten uppgår till ca 1150 m 2, och djupet till ca 9 (11) repo001.docx

14 0,7 m. Det ger en fördröjningsvolym om ca 800 m 2. För att erhålla denna magasinsvolym tillåts att inloppsledningen dämmer upp till brunnen i hörnet mellan Myrvägen och Kärrvägen. Inmätt vattengång i denna brunn har erhållits av kommunen och uppgår till +1,62 m. Därför föreslås utjämningsdammen förses med ett bräddutlopp vid denna höjd för att inte riskera vidare dämning av uppströms system. Marken där dammen föreslås ligga sluttar in mot befintlig damm varför bräddutloppet kan utgöras av ett överfall vid marknivån (+1,62) till den befintliga dammen. Dammen föreslås också få en konstant vattenspegel, vilken illustreras med den inre markeringen i dammen i Bilaga 2. Vid anläggning av en sådan damm kan ett 30-årsregn fördröjas och belastningen av ett 10- årsregn, beräknat med rationella metoden, släppas till den befintliga dammen. Används istället metoden med naturmarksdiagram anses dammen kunna fördröja ett 30-årsregn och knappt släppa belastningen av ett 2-årsregn. Beroende på vilken metod som väljs kan dammen behöva kompletteras med en ytterligare utjämningsanordning. En möjlighet är att anlägga ett underjordiskt magasin under en ca 40 m planerad gång- och cykelbana. För att uppnå tillräcklig täckning, samt med hänsyn till intilliggande vattengångar kan ett magasin med höjden ca 0,3 m anläggas och förses med strypt utlopp. Utloppet från magasinet föreslås sedan anslutas till ovan föreslagen damm. Med antagandet att hela gång- och cykelbanans bredd (uppskattade till 2,5 m) kan användas till dagvattenkassetter, och att kassetterna till 95 % kan fyllas med dagvatten, kan en effektiv volym om ca 30 m 3 erhållas. Det förutsätter att kassetterna kläs in för att motverka inläckage av grundvatten. Med tanke på den relativt lilla volym som erhålls med kassettmagasinen kan det anses vara en mer kostnadseffektivt lösning att istället försöka utöka dammens storlek. Om till exempel ytterligare dämning av uppströms system kan tillåtas, kan bräddnivån höjas och regleringshöjden därmed ökas. Dammen stora area gör att varje 0,1 m ökning av regleringshöjd ökar utjämningsvolymen med ca 120 m 2, vilket är betydligt större än de 30 m 2 som kan fördröjas i dagvattenkassetterna. Som komplement till ledningssystemen i gatorna föreslås två mindre avskärande diken anläggas inom planområdet i de östra delarna. Dikenas funktion är att skydda bebyggelsen från nederbördspåverkan från Brandsbobergen, varför de bör placeras mellan fastigheterna och bergspartiet. Dikena föreslås anslutas till ledningen i Myrvägen och ledas till ovan föreslagen utjämningsdamm. Den befintliga ledningen i Myrvägen (BTG300) kan då behöva dimensioneras upp eftersom dess kapacitet grovt uppskattats till ca 200 l/s, och flödesberäkningarna visat att ett betydligt större flöde kan komma att belasta ledningen. Om befintlig BTG300 mm-ledning är tillräcklig bör därför utredas vidare. Den befintliga BTG500-ledningen i Myrvägen har grovt bedömts ha tillräcklig kapacitet på grund av ledningens mycket goda lutning. För att även skydda befintlig bebyggelse, och avlasta ledningen i Myrvägen, kan istället ett större dike anläggas mellan fastigheterna på Myrvägen och Brandsbobergen. Diket kan anslutas till befintlig 500-ledning längs Myrvägen och ledas vidare till föreslagen dagvattendamm. Dagvatten från bergsområdet skulle då avledas via diket till utjämningsdammen 10 (11) repo001.docx

15 istället för via tomtmark och fastigheternas dräningeringssystem till 300-ledningen i Myrvägen. Utjämningsdammens storlek påverkas inte av valet mellan omläggning av ledning, eller anläggning av dike, då hela flödet från avrinningen tagits med i beräkningarna Höjdsättning av området Höjdsättnigen av området är mycket viktig med hänsyn till kraftiga skyfall som blivit allt mer vanligt förekommande. Dagvattensystemen kan omöjligt dimensioneras för dessa skyfall, men inom tätortsbebyggelse gäller att system som anläggs för omhändertagande av dagvatten skall klara att ta hand om ett 30-årsregn utan att marköversvämning sker. Vid kraftigare regn gäller att resterande flöden och volymer behöver kunna tas omhand ytligt. Detta medför till exempel att marken alltid ska höjdsättas på ett sådant sätt att vattnet rinner där det orsakar minst skada. Särskilt viktigt är att lokala lågpunkter identifieras och en riskbedömning sker av konsekvensen av att marken översvämmas vid extrem nederbörd. Gatorna bör höjdsättas så att de utgör lågstråk och därmed naturlig avledningsväg vid kraftiga regn. Vid höjdsättningen bör också den framtida spillvattenavledningen beaktas. Detta för att inom planområdet möjliggöra avledning via självfallsledningar till lämplig anslutningspunkt till det kommunala spillvattennätet. Självfallsledningarna behöver nödvändigtvis inte följa markens lutning, men tillräcklig täckning av ledningarna måste fortfarande åstadkommas, samtidigt som alltför djupa schakter bör undvikas av kostnadsskäl. Förutom dagvattenflödena från planområdet kommer sannolikt också dagvatten från naturmarken i öster att belasta dagvattensystemen vid kraftiga regn. Det är därmed av stor vikt att de nya fastigheterna på Myrvägen förses med avskärande diken, samt också att bebyggelsen på norra Kärrvägen höjdsätts så att den inte skadas på grund av avrinning från naturmarken. Marken bör i största möjliga mån höjdsättas så att ytavrinning kan ske mot föreslagen utjämningsdamm Rening av dagvatten Förutom ökade flöden kan även exploateringen bidra till spridning av föroreningar via dagvattnet. Den främsta källan till spridning av föroreningar från planområdet bedöms vara trafiken. Trafikintensiteten i aktuellt område bedöms bli låg, men risken för föroreningsspridning beaktas ändå vid valet och lokaliseringen av dagvattenanläggningar. Med hjälp av ovan föreslagen utjämningsdamm minskas dagvattnets hastighet och föroreningar och partiklar får möjlighet att sjunga till botten och sedimentera i utjämningsdammen. Med hjälp av utjämningsdammens renande och utjämnande effekt, samt att den bidrar till trevlig gestaltning i området bedöms Ale kommuns dagvattenpolicy vara uppfylld. 11 (11) repo001.docx

16 Tallstigen Kärrvägen Myrvägen BTG 300 BTG 300 BTG 500 Myrvägen BTG 500 BETECKNINGAR BILAGA 1 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING KÄRRVÄGEN, AVRINNINGSOMRÅDES- GRÄNS AVRINNINGSRIKTNING PLANOMRÅDESGRÄNS BEFINTLIG DAGVATTEN- LEDNING BEFINTLIGT DIKE BEFINTLIG UTJÄMNINGS- ANORDNING FÖRESLAGEN DAGVATTEN- ANSVARIG JOHANNA HULTHÉN SKALA DAGVATTENUTREDNING A3: 1:1 500 UPPDRAG RITAD/KONSTR AV DATUM SWECO ENVIRONMENT Telefon ANN JANSSON

17 Tallstigen Kärrvägen PP575/500 PP450/396 Myrvägen BTG 300 BTG 300 BTG 500 Myrvägen BTG 500 BETECKNINGAR BILAGA 2 FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING KÄRRVÄGEN, AVRINNINGSOMRÅDES- GRÄNS AVRINNINGSRIKTNING PLANOMRÅDESGRÄNS BEFINTLIG DAGVATTEN- LEDNING BEFINTLIGT DIKE BEFINTLIG UTJÄMNINGS- ANORDNING FÖRESLAGEN DAGVATTEN- LEDNING FÖRESLAGET DIKE (OSÄKERT LÄGE) FÖRESLAGEN UTJÄMNINGSDAMM NY BYGGNAD ANSVARIG JOHANNA HULTHÉN SKALA DAGVATTENUTREDNING A3: 1:1 500 UPPDRAG RITAD/KONSTR AV DATUM SWECO ENVIRONMENT Telefon ANN JANSSON

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING FÖR KALMARSAND

DAGVATTENUTREDNING FÖR KALMARSAND DAGVATTENUTREDNING FÖR KALMARSAND 11 januari 2017 VÄG- O C H V A - I N G E N J Ö R E R N A I S V E R I G E A B V A S A G A T A N 1 5 7 2 2 1 5 V Ä S T E R Å S T E L E F O N : 0 7 0-3 1 3 4 1 5 0 O R G.

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR KVARTERET RITAREN I VARA

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR KVARTERET RITAREN I VARA VARA KOMMUN Kvarteret Ritaren, Vara, D-utr UPPDRAGSNUMMER 1354084000 DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR KVARTERET RITAREN I VARA SWECO ENVIRONMENT AB MATTIAS SALOMONSSON MARIE LARSSON Innehållsförteckning

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Skanska Fastigheter Göteborg AB. Bålsta entré. Dagvattenutredning. Uppdragsnr: Version: GH

Skanska Fastigheter Göteborg AB. Bålsta entré. Dagvattenutredning. Uppdragsnr: Version: GH Skanska Fastigheter Göteborg AB Bålsta entré Dagvattenutredning Uppdragsnr: 105 15 58 Version: GH 2017-10-23 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Skanska

Läs mer

Kompletterande dagvattenutredning för detaljplan Ulvsunda 1:1

Kompletterande dagvattenutredning för detaljplan Ulvsunda 1:1 UPPDRAG Stora Mossen dagvattenutredning (komplettering) UPPDRAGSNUMMER 1143567000 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV GRANSKAD AV Agata Banach DATUM Kompletterande dagvattenutredning för detaljplan Ulvsunda 1:1

Läs mer

PM DAGVATTEN SÖDRA TORSHAMMAR

PM DAGVATTEN SÖDRA TORSHAMMAR UPPDRAG Div. konsulttjänster UPPDRAGSNUMMER 13001315-900 UPPDRAGSLEDARE Linnea Larsson UPPRÄTTAD AV Hamed Tutunchi DATUM GRANSKAD AV Linnea Larsson Inledning Detta PM ska ligga som planeringsunderlag för

Läs mer

Föreslagen dagvattenhantering för bostäder norr om Askimsviken

Föreslagen dagvattenhantering för bostäder norr om Askimsviken Föreslagen dagvattenhantering för bostäder norr om Askimsviken handläggare Graciela Nilsson 1 Innehållförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 Markförhållanden... 4 2.1 Befintliga dagvattenflöden... 5 3 Framtida

Läs mer

Dagvattenutredning i samband med VA-projektering av Arninge-Ullna

Dagvattenutredning i samband med VA-projektering av Arninge-Ullna Uppdragsnr: 10194238 1 (6) PM Dagvattenutredning i samband med VA-projektering av Arninge-Ullna Inledning WSP har fått i uppdrag av Titania att göra en dagvattenutredning inför VAprojekteringen av området

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING VITA KORSET

DAGVATTENUTREDNING VITA KORSET DAGVATTENUTREDNING VITA KORSET 2018-11-06 UTKAST 2018-11-06 UPPDRAG 289281, Dagvattenutredning Vita Korset, Älmhult Titel på rapport: Dagvattenutredning Datum: 2018-11-06 MEDVERKANDE Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

TORSBY BOSTÄDER KVARTERET BJÖRKEN DAGVATTENUTREDNING Charlotte Stenberg. Torsby bostäder UPPDRAGSNUMMER: GRANSKAD AV:

TORSBY BOSTÄDER KVARTERET BJÖRKEN DAGVATTENUTREDNING Charlotte Stenberg. Torsby bostäder UPPDRAGSNUMMER: GRANSKAD AV: TORSBY BOSTÄDER KVARTERET BJÖRKEN DAGVATTENUTREDNING 2018-01-14 UPPDRAGSNUMMER: DATUM: 18402071 2018-01-14 HANDLÄGGARE: Tobias Högberg UPPDRAGSLEDARE: Pernilla Brunsell GRANSKAD AV: Charlotte Stenberg

Läs mer

Dagvattenutredning Mörby 1:62 och 1:65, Ekerö

Dagvattenutredning Mörby 1:62 och 1:65, Ekerö Datum 2014-05-20 Reviderad - Dagvattenutredning Mörby 1:62 och 1:65, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Mörby Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning Skomakartorp södra

Dagvattenutredning Skomakartorp södra Datum 2014-05-27 Reviderad - Dagvattenutredning Skomakartorp södra (del av Träkvista 4:191), Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt T: +46-10-615 13 00 D: +46 (0)10 615

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

TORSBY KOMMUN ÖSTMARKSKORSET DAGVATTENUTREDNING Tobias Högberg. Torsby kommun UPPDRAGSNUMMER: GRANSKAD AV: KUND:

TORSBY KOMMUN ÖSTMARKSKORSET DAGVATTENUTREDNING Tobias Högberg. Torsby kommun UPPDRAGSNUMMER: GRANSKAD AV: KUND: TORSBY KOMMUN ÖSTMARKSKORSET DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER: DATUM: 18102057 2018-10-05 HANDLÄGGARE: Erika Abrahamsson UPPDRAGSLEDARE: Pernilla Brunsell GRANSKAD AV: Tobias Högberg KUND: Torsby kommun

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING TYRESÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING landskap Pusterviksgatan Göteborg. Tfn

PM DAGVATTENUTREDNING TYRESÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING landskap Pusterviksgatan Göteborg. Tfn PM DAGVATTENUTREDNING TYRESÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2016-05-13 02landskap Pusterviksgatan 13 413 01 Göteborg Tfn 031 711 14 80 PM Dagvatttenutredning sid 2/9 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Södra Infarten Detaljplan Etapp 1

Södra Infarten Detaljplan Etapp 1 Halmstads Kommun, Fastighetskontoret Södra Infarten Detaljplan Etapp 1 Malmö 2016-05-13 Datum 2016-05-13 Uppdragsnummer 61450827962-007 Utgåva/Status Mark Rodger Axel Sahlin Patrik Gliveson Uppdragsledare

Läs mer

Dagvattenutredning Hunnebostrand, Sotenäs Kommun

Dagvattenutredning Hunnebostrand, Sotenäs Kommun Datum: 0-0- Dagvattenutredning Hunnebostrand, Sotenäs Kommun Upprättad av: VÄSTVATTEN AB Datum: 0-0-. Bakgrund och syfte Denna dagvattenutredning utreder översiktligt två befintliga dagvattensystem i Hunnebostrand.

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

RAPPORT DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT

RAPPORT DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT RAPPORT DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT 2017-12-06 UPPDRAG 282424, Dagvattenutredning Förrådet 1 Hässleholm Titel på rapport: Dagvattenutredning Status: Slutrapport Datum: 2017-12-06 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

PM DAGVATTEN SÖDRA TORSHAMMAR

PM DAGVATTEN SÖDRA TORSHAMMAR UPPDRAG Div. konsulttjänster UPPDRAGSNUMMER 13001315-900 UPPDRAGSLEDARE Linnea Larsson UPPRÄTTAD AV Hamed Tutunchi DATUM GRANSKAD AV Linnea Larsson Inledning Detta PM ska ligga som planeringsunderlag för

Läs mer

Hagforsgatan Tilläggs-PM för parkeringsdäck

Hagforsgatan Tilläggs-PM för parkeringsdäck Hagforsgatan Tilläggs-PM för parkeringsdäck Dagvatten-PM, Parkeringsdäck Hagforsgatan 2 (9) Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten Sammanfattning Detta PM är en komplettering till Dagvattenutredning

Läs mer

PM KOMPLETTERANDE DAGVATTENUTREDNING NORRA SKALHAMN

PM KOMPLETTERANDE DAGVATTENUTREDNING NORRA SKALHAMN PM KOMPLETTERANDE DAGVATTENUTREDNING NORRA SKALHAMN Inledning WSP Sverige AB har fått i uppdrag av Vindbyggarna Lysekil AB att komplettera en tidigare utförd dagvattenutredning gällande området Lyse 1:2

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarängen. Upprättad av: Crafton Caruth Granskad av: Sven Olof Walleräng

Dagvattenutredning Hammarängen. Upprättad av: Crafton Caruth Granskad av: Sven Olof Walleräng Dagvattenutredning Hammarängen 2010 01 01 Upprättad av: Crafton Caruth Granskad av: Sven Olof Walleräng 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Området... 4 2.1 Markförhållanden... 4 2.2 Avrinningsförhållanden...

Läs mer

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG 29 Bakgrund och syfte Sweco har fått I uppdrag av Karlstads kommun att ta fram underlag för detaljplanen gällande grönstruktur i östra Jakobsberg. Detta innefattar bland annat parkmiljöer och grönstråk.

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING, GAMLA STADEN 7:1, HELSINGBORG

DAGVATTENUTREDNING, GAMLA STADEN 7:1, HELSINGBORG RAPPORT DAGVATTENUTREDNING, GAMLA STADEN 7:1, HELSINGBORG SLUTRAPPORT UPPDRAG 277250, Dagvattenutredning inom Gamla Staden 7:1, Slottshöjden, Helsingborg Titel på rapport: Dagvattenutredning, Gamla staden

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Norrmalm 4, Västerås

Dagvattenutredning till detaljplan för Norrmalm 4, Västerås 2017-06-10 Dagvattenutredning till detaljplan för Norrmalm 4, Västerås Handläggare Gunnar Eriksson 070-513 88 20; 021-448 04 30 gunnar.eriksson@gema.se Bakgrund Dagvattenutredningen ska utgöra underlag

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning 1/10 Åkarp 7:89, Burlövs kommun PM Dagvattenutredning 190830 10 sidor + 1 bilaga Upprättat av era landskap box 4075 203 11 Malmö Innehåll sida 1 Inledning 2 2 Förutsättningar 2 3 Underlag 2 4 Befintlig

Läs mer

Dagvattenutredning Vallskoga förskola

Dagvattenutredning Vallskoga förskola Källa: Nils Simonsson, Arkitektgruppen i Gävle AB Tierps kommunfastigheter AB Dagvattenutredning Vallskoga förskola Stockholm 2017-02-24 Dagvattenutredning Vallskoga förskola Datum 2017-02-24 Uppdragsnummer

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

HYDRAULISK ANALYS, DAMM I BRUNNA VERKSAMHETSOMRÅDE

HYDRAULISK ANALYS, DAMM I BRUNNA VERKSAMHETSOMRÅDE PM HYDRAULISK ANALYS, DAMM I BRUNNA VERKSAMHETSOMRÅDE 2014-01-30 Uppdrag: 244238, Detaljplan för handelsplats Brunna i Upplands bro kommun Titel på rapport: Hydraulisk analys, damm i Brunna verksamhetsområde

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Dagvattenutredning. Jutagårds förskola, Halmstad Daiva Börjesson Granskad av Carina Henriksson

Dagvattenutredning. Jutagårds förskola, Halmstad Daiva Börjesson Granskad av Carina Henriksson Jutagårds förskola, Halmstad 2017-06- 16 Daiva Börjesson Granskad av Carina Henriksson Skapad av: Daiva Börjesson 2017-06-07 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Befintliga förhållanden... 2

Läs mer

RAPPORT. Kv Orren 9, Västerås BOSTADS AB MIMER VÄSTERÅS DAGVATTENUTREDNING INFÖR DETALJPLANERING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Kv Orren 9, Västerås BOSTADS AB MIMER VÄSTERÅS DAGVATTENUTREDNING INFÖR DETALJPLANERING UPPDRAGSNUMMER repo001.docx 2012-03-2914 BOSTADS AB MIMER Kv Orren 9, Västerås UPPDRAGSNUMMER 3370840100 DAGVATTENUTREDNING INFÖR DETALJPLANERING VÄSTERÅS Sweco Environment AB MARTIN LINDSTRÖM FRIDA NOLKRANTZ ÅSA BENGTSSON

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING DETALJPLAN FÖR FÖRSKOLA VID BIELKEGATAN. Handläggare Graciela Nilsson

DAGVATTENUTREDNING DETALJPLAN FÖR FÖRSKOLA VID BIELKEGATAN. Handläggare Graciela Nilsson DAGVATTENUTREDNING DETALJPLAN FÖR FÖRSKOLA VID BIELKEGATAN Handläggare Graciela Nilsson 1 Innehållförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Markförhållanden... 3 3 krav för dagvattenhantering i Göteborg... 6 4 dagvattenflöde

Läs mer

Dagvattenutredning inkl. VA-försörjning, Mellby 1:115

Dagvattenutredning inkl. VA-försörjning, Mellby 1:115 Uppdragsnr: 10211323 1 (8) PM Dagvattenutredning inkl. VA-försörjning, WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Euro Commercial att inför detaljplan utreda dagvattenhantering inkl. VA-försörjning

Läs mer

Dagvattenutredning Bostäder vid Stora Torp/TV-huset

Dagvattenutredning Bostäder vid Stora Torp/TV-huset Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norra Älvstranden Utveckling AB Box 8003 402 77 Göteborg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Hulthén Åsa Malmäng Pohl Uppdragsnr: 101 36 07 Filnamn

Läs mer

Dagvattenanalys detaljplan Gamla Stan 2:26 Kalkbrottet - Skola 7-9

Dagvattenanalys detaljplan Gamla Stan 2:26 Kalkbrottet - Skola 7-9 2018-08-23 1 (8) Dagvattenanalys detaljplan Gamla Stan 2:26 Kalkbrottet - Skola 7-9 Inledning och orientering En ny skola åk 7-9 ska byggas i det aktuella planområdet. Placeringen av området är i sydöstra

Läs mer

Översiktlig VA-utredning för planprogram Må 3:13 mfl Fjärås. Granskningshandling Carina Henriksson Kungsbacka kommun xx

Översiktlig VA-utredning för planprogram Må 3:13 mfl Fjärås. Granskningshandling Carina Henriksson Kungsbacka kommun xx Översiktlig VA-utredning för planprogram Må 3:13 mfl Granskningshandling 2009-08 Carina Henriksson 2009-08-xx Översiktlig VA-utredning till planprogram för Må 3:13 mfl i Upprättad av: Granskad av: Carina

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv. Kantorn, Uppsala kommun

Dagvattenutredning. Kv. Kantorn, Uppsala kommun Dagvattenutredning Kv. Kantorn, Uppsala kommun 2013-08-26 Revidering 2013-09-10 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 12 09 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis

Läs mer

Uppdragsnr Niklas Pettersson/Elfrida Lange. Datum Tel Mobil Fax

Uppdragsnr Niklas Pettersson/Elfrida Lange. Datum Tel Mobil Fax PM 1 (11) Handläggare Datum Uppdragsnr Niklas Pettersson/Elfrida Lange 2014-07-11 597457 Tel +46 10 505 35 29 Mobil +46 70 386 46 30 Fax +46 10 505 00 10 pierre.issa@afconsult.com Sollentuna 2:26, Rissne

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN RUD 4:176 PM DAGVATTENUTREDNING GRANSKNINGSHANDLING

HAMMARÖ KOMMUN RUD 4:176 PM DAGVATTENUTREDNING GRANSKNINGSHANDLING HAMMARÖ KOMMUN RUD 4:176 PM DAGVATTENUTREDNING GRANSKNINGSHANDLING 2017-10-26 UNIVA Ann-Britt Lawén Hamntorget 1 Univa AB 62 26 KARLSTAD Org. Nr 906 68 Mobil +46 (0)70 60 91 19 www.univa.se Styrelsens

Läs mer

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Prästgård 1:11 Granskningshandling 2009-08 Carina Henriksson 2009-08-xx Prästgård 1:11 Översiktlig VA-utredning till planprogram för Måtorp 2:6 och

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

Detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2

Detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 2016-11-14 Detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 Dagvattenhantering i Askeslättsområdet Bilaga 1 På grund av områdets specifika markförhållanden, dess flacka topografi och klimatanpassning har

Läs mer

Bilaga Dagvatten-PM för Näset nya bostäder mellan Tjuvdalsvägen och Norra Breviksvägen

Bilaga Dagvatten-PM för Näset nya bostäder mellan Tjuvdalsvägen och Norra Breviksvägen 216-12-2 Bilaga Dagvatten-PM för Näset nya bostäder mellan Tjuvdalsvägen 2 (6) Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Recipient och Miljökvalitetsnormer (MKN)... 3 3. Dimensionerande flöden... 4 3.1. Befintligt

Läs mer

Översiktlig utbredning av detaljplaneområdet. DAGVATTENUTREDNING MELBY 3:

Översiktlig utbredning av detaljplaneområdet. DAGVATTENUTREDNING MELBY 3: Översiktlig utbredning av detaljplaneområdet. DAGVATTENUTREDNING MELBY 3:16 2018-06-14 DAGVATTENUTREDNING MELBY MELBY 3:16 På uppdrag av Modern Art Projekt Sweden AB utförts platsbesök samt upprättande

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET PROJEKTNR. A064326 DOKUMENTNR.

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

RAPPORT. Tyftet Etapp 2, Bollebygd BOLLEBYGDS KOMMUN GBG VÄG & MARK 2 DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER KONCEPT

RAPPORT. Tyftet Etapp 2, Bollebygd BOLLEBYGDS KOMMUN GBG VÄG & MARK 2 DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER KONCEPT repo001.docx 2012-03-2914 BOLLEBYGDS KOMMUN Tyftet Etapp 2, Bollebygd UPPDRAGSNUMMER 2347019000 DAGVATTENUTREDNING GBG VÄG & MARK 2 SUSANNA OHLIN JOHANNA HULTHÉN ] repo001.docx 2012-03-2914 Sammanfattning

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18 Beställare: WALLHAMNBOLAGEN AB Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlen Peter Wallander Uppdragsnr: 991233002 Filnamn och sökväg: U:\Uppdrag\Tjörn\Wallhamn utvidgning

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Dagvatten- och va-utredning för Detaljplan del av Onsala-Lunden 1:35, Kungsbacka kommun. Halmstad

KUNGSBACKA KOMMUN. Dagvatten- och va-utredning för Detaljplan del av Onsala-Lunden 1:35, Kungsbacka kommun. Halmstad KUNGSBACKA KOMMUN Dagvatten- och va-utredning för Detaljplan del av Onsala-Lunden 1:35, Kungsbacka kommun Halmstad 2013-06-18 Dagvatten- och va-utredning för Detaljplan del av Onsala-Lunden 1:35, Kungsbacka

Läs mer

Särsta 38:4 Knivsta. Dagvattenutredning Underlag för detaljplan

Särsta 38:4 Knivsta. Dagvattenutredning Underlag för detaljplan Särsta 38:4 Knivsta Dagvattenutredning Underlag för detaljplan Upprättad datum 2015-10-05 Handläggare: Stina Carlsson Ändringar: rev 2016-03-20 Benämning Bakgrund Detta PM har tagits fram i samband med

Läs mer

Tabell 1. Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor. Avrinningskoefficient (φ) Tak 0,9 Hårdgjorda ytor 0,85 Grusbelagda ytor 0,2.

Tabell 1. Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor. Avrinningskoefficient (φ) Tak 0,9 Hårdgjorda ytor 0,85 Grusbelagda ytor 0,2. 2018-09-04 Beräkning av dimensionerande dagvattenflöden och fördröjningsvolymer 1. Dagvattenflöden Beräkningar för dagvattenflöden inom delavrinningsområdet r gjorts enligt Svenskt Vattens publikationer

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

RAPPORT. Sjöåkra 1:23 UPPDRAGSNUMMER TRIVSELHUS AB DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN SJÖÅKRA 1:23 RAPPORT REVIDERAD

RAPPORT. Sjöåkra 1:23 UPPDRAGSNUMMER TRIVSELHUS AB DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN SJÖÅKRA 1:23 RAPPORT REVIDERAD TRIVSELHUS AB Sjöåkra 1:23 UPPDRAGSNUMMER 1356001000 DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN SWECO ENVIRONMENT AB JAN-ERIC BENGTSSON ANNA DAHLSTRÖM KVALITETSGRANSKAD AV JOHANNA HULTHÉN 2013-06-27 KRISTIN BARKMAN

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN I SÖNDRUM I VÄSTRA HALMSTAD

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN I SÖNDRUM I VÄSTRA HALMSTAD HALMSTADS KOMMUN Dagvattenutredning Söndrum centrum UPPDRAGSNUMMER 1100258000 DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN I SÖNDRUM I VÄSTRA HALMSTAD SWECO GÖTEBORG/HALMSTAD OLIVIA SVENSSON ANN JANSSON GRANSKAD

Läs mer

PM Dagvatten Kv Vapnet 3 Eskilstuna. Datum Uppdragsnr: 16113

PM Dagvatten Kv Vapnet 3 Eskilstuna. Datum Uppdragsnr: 16113 PM Dagvatten Kv Vapnet 3 Eskilstuna Datum 2017-06-29 Uppdragsnr: 16113 Innehåll Förutsättningar... 4 Dimensionerande regn... 5 Kapacitet befintligt ledningsnät... 5 Förslag dagvattenbehandling... 6 Ytavrinning

Läs mer

VA-UTREDNING RESECENTRUM

VA-UTREDNING RESECENTRUM RAPPORT VA-UTREDNING RESECENTRUM 20 MARS 2012 REVIDERAD 2013-03-15 Uppdrag: 231972, VA-utredning, Resecentrum. Titel på rapport: VA-utredning Resecentrum Status: Utredning Datum: 2012-03-20 Medverkande

Läs mer

Dagvattenutredning. Boviksvägen, Alhem. Datum:

Dagvattenutredning. Boviksvägen, Alhem. Datum: Dagvattenutredning Boviksvägen, Alhem Datum: 2018-07-04 1 Innehåll Bakgrund... 3 Förutsättningar... 4 Topografin i området:... 4 Flödesberäkningar... 5 Flöden före exploatering... 5 Markanvändning efter

Läs mer

Datum Datum Ansvarig Oskar Arfwidsson. Dagvattenutredning

Datum Datum Ansvarig Oskar Arfwidsson. Dagvattenutredning Datum Datum Ansvarig 2017-11-13 Dagvattenutredning Detaljplan för del av fastigheten Hageby 4:2 söder om Dragaregatan inom Hageby i Norrköpings kommun Detaljplan för del av fastigheten Hageby 4:2 2017-11-13

Läs mer

Dagvattenplan Åstorps kommun Bilaga 2 - Åtgärdsförslag

Dagvattenplan Åstorps kommun Bilaga 2 - Åtgärdsförslag 2015 Dagvattenplan Åstorps kommun Bilaga 2 - Åtgärdsförslag Innehåll Åtgärdsförslag... 2 Södra industriområdet... 2 Åstorp tätort... 5 Hyllinge... 8 Färdigställd 2015-08-24 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Rev Bostäder vid Briljantgatan Revidering av Dagvatten PM fastighet Järnbrott 164:14

Rev Bostäder vid Briljantgatan Revidering av Dagvatten PM fastighet Järnbrott 164:14 Rev. Revidering av Dagvatten PM fastighet Järnbrott 164:14 Revidering av dagvatten PM 2 (13) Utveckling och projektavdelningen Stadsbyggnadsenheten Sammanfattning Planen omfattar byggnation av bostäder

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

STRUCTOR MARK MALMÖ AB

STRUCTOR MARK MALMÖ AB Sida 1(14) Dagvattenutredning Helgedalsskolan Bilden hämtad från www.kristianstad.se Sida 2(14) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3 Befintliga ledningar... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

RAPPORT. Lidköpings kommun DAGVATTENUTREDNING ÄNGENS ARV UPPDRAGSNUMMER PRELIMINÄRHANDLING SWECO ENVIRONMENT AB

RAPPORT. Lidköpings kommun DAGVATTENUTREDNING ÄNGENS ARV UPPDRAGSNUMMER PRELIMINÄRHANDLING SWECO ENVIRONMENT AB Lidköpings kommun UPPDRAGSNUMMER 1837475 DAGVATTENUTREDNING ÄNGENS ARV SWECO ENVIRONMENT AB ANN JANSSON JOHANNA HULTHÉN KVALITETSGRANSKAD AV PETTER GUSTAFSSON repo001.docx 2012-03-2914 2 (18) Sammanfattning

Läs mer

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia Dagvattenutredning Myresjöhus AB, Taberg, Jönköpings kommun Pontarius AB Jönköping Tobias Johansson 1 Orientering På uppdrag av Myresjöhus AB har Pontarius utarbetat föreliggande dagvattenutredning avseende

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. Kv Heimer 7, Trollhättans Stad DAGVATTENUTREDNING. vajpro AB SLUTRAPPORT

DAGVATTENUTREDNING. Kv Heimer 7, Trollhättans Stad DAGVATTENUTREDNING. vajpro AB SLUTRAPPORT Kv Heimer 7, Trollhättans Stad SLUTRAPPORT 2019-06-12 vajpro AB Prostens väg 18 441 60 Alingsås Mob: 0722-108 447 johan.palm@vajpro.se www.vajpro.se PM Heimer7_190612JP Sammanfattning Tomten är idag bebyggd

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Dagvattenanalys detaljplan Megaliten

Dagvattenanalys detaljplan Megaliten 217-2-17 1 (5) Dagvattenanalys detaljplan Megaliten Syfte och avgränsning Structor har genomfört en översiktlig geohydroliogisk utredning PM Megaliten. Bedömning av risk för påverkan på Natura 2- området

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

Dagvattenutredning. Ekeby, Knivsta kommun PM. Utredning Revideringsdatum:

Dagvattenutredning. Ekeby, Knivsta kommun PM. Utredning Revideringsdatum: Utredning Revideringsdatum: Uppdragsgivare: Idun Invest AB Upprättat av: Anna Thorsell Reviderad av: Erika Hagström Konsult: Structor Uppsala Tel. 018-888 08 50 ANTAL BLAD: 10 BLAD NR: 1 Hemsida: 753 30

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

Dagvattenutredning- Organisten 1

Dagvattenutredning- Organisten 1 Sida 1(14) Dagvattenutredning- Sida 2(14) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Dagvattenutredning Alster-Busterud

Dagvattenutredning Alster-Busterud Karlstads kommun Dagvattenutredning Alster-Busterud Karlstad 2017-03-16 Dagvattenutredning Datum 2017-03-16 Uppdragsnummer 1320025248 Utgåva/Status Dagvattenutredning/ Preliminär Daniel Särnmark Maria

Läs mer

PM2 DAGVATTEN HAGAVÄGEN

PM2 DAGVATTEN HAGAVÄGEN 01-11 Bakgrund I samband med de förberedande arbetena med detaljplanering av rubricerat område har Sundsvalls kommun beslutat att utföra en fördjupad studie avseende hur dagvatten kan hanteras inom ramen

Läs mer

Uponor IQ Utjämningsmagasin

Uponor IQ Utjämningsmagasin Uponor IQ Utjämningsmagasin 1 2013 32010 6.3 Utjämningsmagasin Inledning Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används i hela Norden. De många erfarenheterna av systemet gör att det är väl

Läs mer