Avtal. Referensnr: Regionalt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal. Referensnr: 96-8-2014 Regionalt 2017-04-30"

Transkript

1 Avtal Avtalets Bevakningstjänster 2013, Referensnr: namn: Upphandling: Regionalt Bevakningstjänster 2013, Upph. ref.nr: Startdatum: Regionalt Slutdatum: Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 18 månader Parter: Köpare Säljare: Upph. enhet: Kammarkollegiet, egen verksamhet Säljare: Handläggare: Klas Ericsson Kontaktperson: Org. nr: Org. nr: Moms reg SE Moms reg nummer: nummer: Adress: Box 2218 Adress: Postnummer: Postort: Land: Telefon: Mobil: Fax: E-post: STOCKHOLM Sverige t.se Postnummer: Postort: Land: Telefon: Mobil: Fax: E-post: 1. Ramavtal 1.1 Ramavtal Ramavtalsparter Ramavtal med avtalsnummer , har träffats för statens och avropsberättigades räkning, mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, organisationsnummer , och Leverantör, organisationsnummer XXXXXX-XXXX, nedan Ramavtalsleverantör. Med parter i Ramavtalet avses Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantör Avropsberättigade Ramavtalet kommer att kunna användas för Avrop av statliga myndigheter under regeringen samt andra statliga upphandlande myndigheter som lämnat fullmakt. Myndigheter under regeringen deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Myndigheter under riksdagen och andra statliga offentligt styrda organ deltar med stöd av att de har lämnat fullmakt till Statens inköpscentral att upphandla ramavtal för deras räkning. Nedan följer de myndigheter och organisationer som under ramavtalsperioden är avropsberättigade: 1. Myndigheter under regeringen (se SCB:s Allmänna myndighetsregister för detaljerad information, 2. Myndigheter under riksdagen Utskrivet: :19 Sida 1 av 15

2 Riksdagens Ombudsmän Riksdagsförvaltningen Riksrevisionen Sveriges Riksbank Offentligt styrda organ enligt 2 kap 12 LOU Hjälpmedelsinstitutet Nordiska Museet Norrlandsfonden Riksteatern Stiftelsen Dansens Hus Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning Stiftelsen för Strategisk Forskning Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Röda korshemmet- Röda Korsets Högskola Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet Stiftelsen Tekniska museet Svenska Filminstitutet Sveriges Civilförsvarsförbund Apotekens Service AB Radiotjänst i Kiruna AB Specialfastigheter Sverige AB Definitioner Allmänna villkor Allmänna villkor reglerar alla Avrop som görs från Ramavtalet och anger de villkor för Kontraktet som gäller mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören. Avrop Med Avrop avses köp av Varor/Tjänster som en Avropsberättigad gör genom användande av Ramavtal. Avropsberättigad Med Avropsberättigad avses statliga myndigheter samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten och organisationer inom övrig offentlig sektor som har rätt att avropa från Ramavtalet enligt bilaga Avropsberättigade. Avropsberättigad är part i Ramavtalet enligt 5 kap 2 LOU. Avropsförfrågan Med Avropsförfrågan avses den förfrågan som Avropsberättigad skickar till Ramavtalsleverantör. Avropssvar Med Avropssvar avses det anbud som Ramavtalsleverantör lämnar på en Avropsförfrågan. Kontrakt Med Kontrakt avses det avtal som upprättas mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantör. Ramavtal Med Ramavtal avses det signerade avtalet mellan Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantör Med Ramavtalsleverantör avses leverantör som efter upphandling enligt lag om offentlig upphandling blivit part i Ramavtalet. Utskrivet: :19 Sida 2 av 15 Refnr.: /...

3 Tjänst De Tjänster som omfattas av Ramavtalet. Inga andra Tjänster får säljas inom Ramavtalet. Underleverantör Tredje part som bistår Ramavtalsleverantör med att fullgöra villkor enligt Ramavtalet. Underleverantör kan inte teckna Kontrakt med Avropsberättigad. Uppdrag Genomförandet av Tjänster i enlighet med Ramavtalet och Kontraktet Bakgrund Ramavtalet har tillkommit genom upphandling enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Avropsberättigad kan utan att själv genomföra upphandling göra Avrop från Ramavtalet. Genom Ramavtalet ska Ramavtalsleverantör till Avropsberättigad tillhandahålla de Tjänster som omfattas av Ramavtalet enligt de villkor som följer av Ramavtalet, Allmänna villkor och Kontraktet. Avrop kommer att kunna ske via e-post. Statens inköpscentral kommer att därtill att tillhandahålla en avropsblankett som kan användas för Kontrakt Omfattning Ramavtalet omfattar bevakningstjänsterna stationär bevakning, ronderande bevakning, ordningsvakter, larmutryckning, larmcentraltjänster samt arbetsledare. Därtill kan övriga ska-krav på tjänsterna användas av Avropsberättigad vid Avropet. De icke obligatoriska tjänster som ingår i Ramavtalet är: Skyddsvakt, Bevakning av enskild person för dennes skydd, Säkerhetsutbildningar, Rådgivning inom skydd och bevakning, Tillhandahållande av mobilt larm för både inbrottslarm och personlarm, Värdetransporter, Automatiska brandlarm. Ramavtalet omfattar följande anbudsområden: Under ramavtalsperioden har Ramavtalsleverantör efter godkännande av Statens inköpscentral möjlighet att lägga till Ej obligatoriska tjänster. Det är inte möjligt för Ramavtalsleverantör att lägga till en Ej obligatorisk tjänst inom ett befintligt Kontrakt Ramavtalshandlingar Ramavtalets innehåll Ramavtalet består av följande handlingar: Detta Ramavtal Bilaga Allmänna villkor Bilaga Kravkatalog Bilaga Priser Bilaga Underleverantörer Bilaga Kontaktpersoner Handlingarnas inbördes ordning Ramavtalshandlingarna kompletterar varandra. Om handlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de sinsemellan i nedan angivna ordning: 1. Skriftliga ändringar eller tillägg till Ramavtalet 2. Detta avtalsdokument (Ramavtalet) 3. Skriftliga ändringar eller tillägg till Ramavtalsbilagor 4. Ramavtalsbilagor 5. Förfrågningsunderlag inklusive bilagor samt svar på inkomna frågor och eventuella kompletteringar och förtydliganden. 6. Kompletteringar och förtydliganden till Ramavtalsleverantörens anbud. Utskrivet: :19 Sida 3 av 15

4 7. Ramavtalsleverantörens anbud med bilagor. Inga andra handlingar än ovan nämnda gäller. Innehåller Ramavtalsleverantörs anbud uppgifter som inte efterfrågas blir dessa endast giltiga om en skriftlig överenskommelse tecknas särskilt angående detta. En hänvisning till Ramavtalsleverantörens egna allmänna villkor eller motsvarande är inte giltig Avtalsperiod Ramavtalets ikraftträdande Ramavtalet träder i kraft efter att det signerats av båda parter Ramavtalets giltighetstid Ramavtalet är giltigt i 30 månader från och med avtalsspärrens upphörande, och upphör därefter att gälla utan uppsägning Förlängning av Ramavtalet Eventuell förlängning av Ramavtalet sker på initiativ av Statens inköpscentral. Förlängning av avtalsperiod kan uppgå till högst 18 månader. Vid eventuell förlängning sker prisjustering enligt avsnitt Förlängning regleras skriftligen Kontraktens giltighet Att Ramavtalet upphört att gälla ska inte påverka giltigheten av Kontrakt som ingåtts under Ramavtalets giltighetstid. Kontrakt kan emellertid inte ingås efter det att Ramavtalet har upphört. Detta hindrar dock inte att Uppdraget kan ske vid en senare tidpunkt, under förutsättning att Kontrakt tecknats inom Ramavtalets giltighetstid Avrop Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning och kan göras av Avropsberättigad enligt bilaga Avropsberättigande. Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning ska en myndighet använda Ramavtalet om myndigheten inte finner annan form av avtal sammantaget bättre. Specificering av efterfrågade tjänster och krav på dessa Vilka Tjänster som är möjliga att Avropa från de aktuella Ramavtalen framgår av Ramavtalen. Tjänster som inte ingår i Ramavtalens definition är ej möjliga att Avropa med stöd av de aktuella Ramavtalen. Innan Avropsförfrågan skickas, ska Avropsberättigad ha klargjort sina behov och ha specificerat önskade Tjänster samt formulerat krav på dessa på en tillräckligt specifik nivå för att möjliggöra för Ramavtalsleverantörna att lämna Avropssvar. Avropssvaren ska kunna jämföras och utvärderas av Avropsberättigad på ett sätt som tillgodoser lagen om offentlig upphandling (LOU) 1 kap. 9. Avropsberättigad kan i Avropsförfrågan bland annat specificera sitt behov genom att ställa krav på antal väktare för Uppdraget, vilket typ av väktare (exempelvis ordningsvakter, stationär bevakning, rondering), antal timmar väktarna ska bevaka uppdraget och inställelsetid vid larmutryckning. Observera att Avrop innebär rättigheter men även skyldigheter för Avropsberättigad; de Tjänster som anges i Avropsförfrågan ska vara de Tjänster som köps under den period Avropet gäller. Samma sak gäller omfattningen av Avropsförfrågan, d.v.s. den omfattning som anges i Avropet ska uppfyllas såvida inte förändringar i verksamheten medför att behovet av avropade tjänster minskar. Övriga ska-krav I enlighet med 5 kap. 7 LOU har en Avropsberättigad rätt att vid behov komplettera villkoren i Ramavtalet med andra villkor som angetts i förfrågningsunderlaget till Ramavtalet. Avropsberättigad har därför vid Avrop från dessa Ramavtal möjlighet att specificera sitt behov genom att i Avropet ställa övriga ska-krav. Med övriga ska-krav avses krav som inte har ställts i upphandlingen av Ramavtalen, men som Avropsberättigad har möjlighet att ställa i det aktuella Avropet. Kraven utformas då som ska-krav i Avropsförfrågan, vilket innebär att kraven är ovillkorliga och en förutsättning för att en Ramavtalsleverantörs Avropssvar ska kunna utvärderas. För att se vilka övriga ska-krav som kan ställas på vilka tjänster, se Utskrivet: :19 Sida 4 av 15

5 bilaga Kravkatalog. Om Avropsberättigad avser att ställa övriga ska-krav i sitt Avrop är det viktigt att Avropsberättigad i Avropsförfrågan anger hur Ramavtalsleverantören ska verifiera att denne uppfyller ställda krav. Kraven kan verifieras genom exempelvis beskrivningar, CV, intyg eller diplom. Optioner Vid Avrop från Ramavtalet har Avropsberättigad möjlighet att låta sitt Avrop omfattas av någon eller några av optionerna (de ej obligatoriska Tjänsterna), d.v.s. ställa krav på att Ramavtalsleverantören i sitt Avropssvar erbjuder och prissätter dessa Tjänster. Att tillhandahålla optioner kan således bli ett ska-krav vid ett enskilt Avrop från en Avropsberättigad. Följande optioner kan Avropsberättigad Avropa: Skyddsvakt Bevakning av enskild person för dennes skydd Säkerhetsutbildningar Rådgivning inom skydd och bevakning Värdetransporter Tillhandahållande av mobilt larm för både inbrottslarm och personlarm Automatiska Brandlarm Om Avropsberättigad väljer att Avropa en option ska denna Tjänst köpas under avtalsperioden. Att ställa krav på en option får aldrig ske i syfte att styra Avropet mot en viss Ramavtlasleverantör eller för att utesluta en viss Ramavtalsleverantör. Avropsberättigad har rätt att ställa krav på att Ramavtalsleverantören och dennes personal har de auktorisationer, tillstånd och godkännanden som krävs för att kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster och att detta verifieras i Ramavtalsleverantörens avropssvar. Utvärdering Avropsberättigad ska i Avropsförfrågan ange nödvändiga förutsättningar för att Ramavtalsleverantören ska kunna lämna Avropssvar. Den Ramavtalsleverantör som uppfyller och har godkänt samtliga eventuellt övriga ska-krav och optioner till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är den Ramavtalsleverantören som Avropsberättigad ska anta som Ramavtalsleverantör för det aktuella Avropet. De priser som Ramavtalsleverantörerna har accepterat i upphandlingen är s.k. golvpriser och takpriser, vilket innebär att Ramavtalsleverantörerna inte får lämna lägre eller högre priser vid Avropen, så länge som Avropsberättigad inte använder sig av övriga ska-krav eller på annat sätt avviker från den prissatta Tjänsten. Exempel på utvärderingskriterier förutom pris: - Referenser (Avropsberättigad kan begära in referenser från Ramavtalsleverantörerna där Avropsberättigad har möjlighet att byta ut en av referenterna till en egen om Ramavtalsleverantören tidigare varit Ramavtalsleverantör åt den avropande myndigheten) - Tidsåtgång för uppdragets utförande (exempelvis rondtid) - Inställelsetid - Presentation, beskrivning av genomförandet, intervju, platsbesök - Återrapportering, uppföljning - Miljö Avropen sker på följande sätt: 1. Avropsberättigad ska upprätta en avropsförfrågan för att inbjuda samtliga Ramavtalsleverantörer att lämna avropssvar i enlighet med de villkor som avropsberättigad anger. Avropsberättigad kan utöver de krav som ställts i upphandlingen uppställa krav i enlighet med kravkatalogen och vid behov precisera avtalsvillkoren och komplettera med andra krav och villkor som angetts i upphandlingen. 2. Det enda tillåtna undantaget från ovanstående regel är då Avropsberättigad tidigare har tecknat Kontrakt med en Ramavtalsleverantör från dessa Ramavtal (alltså inte från tidigare Ramavtal, egen upphandling eller dylikt) och Ramavtalsleverantören har gjort sig skyldig till kontraktsbrott som är av sådan art att det har lett hävning av Kontraktet. I sådant fall får Avropsberättigad utesluta den aktuella Ramavtalsleverantören vid den förnyade konkurrensutsättning som ersätter det hävda Kontraktet. Vid nästa förnyade konkurrensutsättning ska dock samtliga Ramavtalsleverantörer återigen tillfrågas. 3. Avropsberättigad ska ange de kriterier som kommer att ligga till grund för tilldelning av kontraktet. Dessa kriterier ska omfattas av de kriterier som har angivits i upphandlingens förfrågningsunderlag. Utskrivet: :19 Sida 5 av 15

6 Avropsberättigad avgör vilka av dessa kriterier som är relevanta för det specifika avropstillfället. 4. Avropsberättigad ska ange en skälig tidsfrist för att lämna avropssvar. Tidsfristen ska fastställas med hänsyn till avropsföremålets komplexitet och omfattning samt den tid som behövs för att lämna avropssvar. Ramavtalsleverantör som vid avropstillfället inte kan leverera efterfrågad vara är ändå skyldig att svara på avropet och ange skäl till varför Ramavtalsleverantör inte kan leverera. I det fall Ramavtalsleverantören inte kan leverera ska Ramavtalsleverantören även meddela detta till ramavtalets kontaktpersoner på Statens inköpscentral. 5. Avropssvaren ska vara skriftliga. Avropsberättigad får ta del av avropssvaret först när angiven svarstid har löpt ut. 6. Kontraktet ska tilldelas den Ramavtalsleverantör som lämnat det för avropsberättigad bästa avropssvaret på grundval av de kriterier och villkor som angetts i avropsförfrågan. 7. Avropsberättigad ska snarast möjligt skriftligen meddela de Ramavtalsleverantörer som deltagit i den förnyade konkurrensutsättningen om beslut om tilldelning av kontrakt och redovisa skälen för beslutet. Vid avrop från ramavtal börjar ingen automatisk avtalsspärr att löpa. Avropsberättigad kan dock frivilligt iaktta en avtalsspärr för att undvika att ett ingånget kontrakt ska kunna ogiltigförklaras i ett senare skede. I det fall avropsberättigad väljer att beakta den frivilliga avtalsspärren ska detta framgå i tilldelningsbeslutet. Avtalsvillkor De avtalsvillkor som gäller inom ramen för detta Ramavtal finns reglerade i ett Kontrakt. I Avropet ska Avropsberättigad specificera sitt behov i en objektsbeskrivning som bifogas Avropsförfrågan. Objektsbeskrivningen kan innehålla information om exempelvis inställelsetid, hur många timmar väktare ska närvara på objektet, vad väktarna ska göra etc. Objektsbeskrivningen blir en bilaga till, och därigenom en del av Kontraktet. Det är dock inte möjligt att ersätta avtalsvillkor i Kontraktet med andra. Kontraktets giltighetstid I Avropsförfrågan ska Avropsberättigad ange giltighetstiden för Kontraktet. Kontraktets giltighetstid får överstiga Ramavtalets giltighetstid Parternas förhållningssätt Parterna ska verka för att en god avtalsrelation upprätthålls genom att kontinuerligt informera varandra om händelser som påverkar, eller kan komma att påverka Ramavtalet. Ramavtalsleverantören ska inte verka i sådana sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet för Statens inköpscentrals eller Avropsberättigads verksamhet. Parterna är skyldiga att vara väl förtrogna med Ramavtalets villkor, samt i övrigt hålla sig informerade om Ramavtalets praktiska tillämpning och utveckling. En händelse som inträffar under Ramavtalsperioden ska hanteras i omedelbar anslutning till händelsen i syfte att möjliggöra en enklare hantering för inblandade parter. Parterna ska ha en löpande dialog för att upprätthålla en god avtalsrelation. I samband med avtalsstart sker ett uppstartsmöte, därefter ska parterna träffas minst en (1) gång per år för uppföljning av Ramavtalet. Statens inköpscentral kallar till dessa möten. Vardera Part uppbär sina egna kostnader i samband med aktuella möten. All dokumentation som sker med Statens inköpscentral ska vara på svenska om inte annat överenskommits Ramavtalsleverantörens åtaganden Ramavtalsleverantören ska vid Avrop tillhandahålla Tjänster som omfattas av Ramavtalet, i enlighet med vad som anges i Ramavtalet, Allmänna villkor och Kontraktet. Ramavtalsleverantören äger inte rätt att med hänvisning till detta Ramavtal, marknadsföra eller sälja Tjänster som inte omfattas av Ramavtalet. Ramavtalsleverantören ansvarar för att avtalad kvalitet kännetecknar alla Uppdrag som sker inom Utskrivet: :19 Sida 6 av 15

7 avtalsperioden. Uppdrag ska utföras med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt. Ramavtalsleverantörens leveranskapacitet ska hållas intakt under hela avtalsperioden. Ramavtalsleverantören ska i samverkan med sina underleverantörer tillförsäkra en stabil och långsiktig avtalsrelation under hela avtalsperioden. Ramavtalsleverantörens försäljning inom Ramavtalet ska präglas av ett storkundsförhållande mellan Ramavtalsleverantören och offentlig förvaltning. I tider av stor efterfrågan och förlängda leveranstider ska Avropsberättigad tillhöra Ramavtalsleverantörens högst prioriterade kunder. Detta ska även gälla vid mindre Uppdrag. Avropsberättigad som är berättigad att göra Avrop från Ramavtalet får inte vägras Avropssvar. Ramavtalsleverantören ska alltid lämna svar på en Avropsförfrågan. I de fall Ramavtalsleverantören inte kan leverera efterfrågad Tjänst ska Ramavtalsleverantören ange detta i Avropssvar samt ange skäl till varför Ramavtalsleverantör inte kan leverera. Ramavtalsleverantören åtar sig att informera Avropsberättigad om Ramavtalet och verka för att Avrop sker i enlighet med Ramavtalet. Ramavtalsleverantören ska tillämpa Ramavtalsvillkoren även om Avropsberättigad inte uttryckligen åberopar Ramavtalet vid köp som omfattas av Ramavtalet. Ramavtalsleverantören garanterar att Ramavtalet fullgörs i konkret överensstämmelse med samtliga tillämpliga lagar och regler. Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka i de uppföljningar av användningen av Ramavtalet som Statens inköpscentral kan komma att genomföra. Ramavtalsleverantören åtar sig att aktivt medverka vid införande av stöd för elektroniskt avrop och elektronisk signering under avtalsperioden. Statens inköpscentral förbehåller sig rätten att kontrollera att Tjänst som Ramavtalsleverantören tillhandahåller inom Ramavtalet ingår i upphandlat Ramavtalsområde. Statens inköpscentral äger rätt att neka Tjänst som enligt Statens inköpscentral tolkning inte ingår i upphandlat Ramavtalsområde. I händelse av oenighet ska Statens inköpscentral ha tolkningsföreträde. Statliga myndigheter ska, enligt Regeringens förordning om myndigheternas elektroniska informationsutbyte (2003:770), kunna hantera sina beställningar av Produkter och Tjänster elektroniskt från år Ekonomistyrningsverket (ESV) har i uppdrag att ta fram föreskrifter om standarder och andra krav. För mer information se Enligt ESV:s förslag ska elektroniska meddelanden, t.ex., elektroniska beställningar, följa rekommendation från SFTI (Single Face To Industry, för SFTI se länk ovan). SFTI omfattar specifikationer för elektroniska meddelanden och affärsprocesser med olika grad av integration mellan Parterna. Flera statliga myndigheter har infört eller arbetar med att införa egna inköpssystem. Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka vid införande av stöd för elektronisk beställning under avtalsperioden Uppfyllande av krav De Tjänster som omfattas av Ramavtalet ska uppfylla de i förfrågningsunderlaget ställda ska-krav och de enligt anbudet uppfyllda bör-krav under hela Ramavtalets giltighetstid. Detta omfattar hela Ramavtalsleverantörens organisation, inklusive eventuella Underleverantörer. Ramavtalsleverantören får endast erbjuda tjänster som angivits i anbudet. Statens inköpscentral kan komma att genomföra uppföljningar av ställda krav i upphandlingen under avtalsperioden. Om Ramavtalsleverantören inte längre uppfyller ställda krav ska Ramavtalsleverantören åtgärda detta snarast, dock senast inom trettio (30) dagar från det att Statens inköpscentral påkallade felet eller från det att Ramavtalsleverantören insåg eller borde ha insett att de inte uppfyllde ställt krav. Om Ramavtalsleverantören underlåter att meddela Statens inköpscentral om brister enligt ovan, eller om mer Utskrivet: :19 Sida 7 av 15

8 än trettio (30) dagar passerat från det att bristen uppdagades, och åtgärd inte har skett har Statens inköpscentral rätt att besluta att exkludera Ramavtalsleverantören från att motta beställningar tills bristen är åtgärdad. Om bristen är väsentlig eller om det har passerat mer än nittio (90) dagar från den tidpunkt bristen anmäldes, eller borde ha anmälts, och åtgärd inte har skett har Statens inköpscentral rätt att med säga upp Ramavtalet med omedelbar verkan Säkerhetsskyddsavtal Ramavtalsleverantören är medveten om att arbete enligt Ramavtalet kan komma att omfattas av Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och kan komma att behöva teckna Säkerhetskyddsavtal. Ramavtalsleverantören, Ramavtalsleverantörens personal och/eller underleverantörer är då skyldiga att underkasta sig erfoderlig säkerhetskontroll och/eller registerkontroll Kontaktperson Kontaktpersoner för Ramavtalet framgår i bilaga Kontaktpersoner. Byte av kontaktperson ska skriftligen och utan dröjsmål meddelas till motparten. Kontaktperson hos Ramavtalsleverantören har, om inte annat skriftligen meddelats Statens inköpscentrals kontaktperson, behörighet att på Ramavtalsleverantörens vägnar och med för denne bindande verkan, företräda Ramavtalsleverantören i frågor avseende Ramavtalet Tillgänglighet Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla bevakningstjänster dygnet runt årets alla dagar. Ramavtalsleverantören ska finnas tillgänglig via telefon och e-post och besvara frågor under kontorstid. Med kontorstid avses helgfri måndag till fredag Övrig tid, dygnet runt alla dagar på året, ska Ramavtalsleverantören finnas tillgänglig per telefon vid akuta ärenden. Ramavtalsleverantören ska säkerställa att Avropsförfrågan kan tas emot och frågor kan besvaras i samma omfattning som ovan även i samband med sjukdom, semester eller annan frånvaro. Avrop av Tjänster ska kunna göras per e-post dygnet runt alla dagar på året. Ändringar av beställningar och avbeställning ska kunna göras per e-post, telefon och fax dygnet runt alla dagar på året Marknadsföring Marknadsföring av Ramavtalet ska föregås i samråd mellan Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantören. Material som avser Ramavtalet och som på något sätt distribueras till avropsberättigad, ska godkännas av Statens inköpscentral innan materialet används. Ramavtalsleverantören ska i marknadsföring alltid iaktta särskild noggrannhet och tydlighet vad gäller frågor om Ramavtalets omfattning, hur korrekt Avrop ska gå till och andra frågor där andra intressenter kan komma att påverkas. Hänvisning till Statens inköpscentral i reklam eller i marknadsföring får inte göras av Ramavtalsleverantören eller av denne anlitad underleverantör utan Statens inköpscentral skriftliga godkännande. Detta gäller även efter det att Ramavtalet upphört att gälla. Kammarkollegiets logotyp och/eller Statens inköpscentrals sigill får endast användas efter Statens inköpscentrals skriftliga godkännande Underleverantörer Om Ramavtalsleverantören använder underleverantör för att utföra del av åtagandet svarar Ramavtalsleverantören fullt ut för sina Underleverantörers arbete såsom för egen del. Ramavtalsleverantören svarar för att Underleverantör följer de villkor och förutsättningar som anges i Ramavtalet. Mellan Ramavtalsleverantören och Underleverantör ska ett giltigt samarbetsavtal finnas vid avtalstecknande samt under hela Ramavtalets giltighetstid. Ramavtalsleverantören ska på Statens inköpscentrals begäran Utskrivet: :19 Sida 8 av 15

9 kunna uppvisa ett giltigt samarbetsavtal. Ramavtalsleverantören är skyldig att ha väl dokumenterade rutiner för hantering av Underleverantörer. Dessa rutiner ska bland annat innefatta ansvarsfördelning, tillgänglighet av resurser och kontaktpersoner hos Underleverantören. Ramavtalsleverantören äger inte rätt att till Underleverantör delegera rätten att ta emot Avrop, lämna Avropssvar, teckna Kontrakt eller fakturera Avropsberättigad. Ramavtalsleverantören äger endast rätt att använda sig av de Underleverantörer som på förväg är godkända av Statens inköpscentral. Tillägg och/eller byte av Underleverantör får endast ske efter skriftligt godkännande från Statens inköpscentral. Ansökan om att byta eller lägga till Underleverantör ska ställas till Statens inköpscentral i god tid före det planerade datumet för bytet. Byte och/eller tillägg av Underleverantör får inte ske under nittio (90) dagar räknat från Ramavtalets undertecknande Pris I Ramavtalet finns det reglerade golvpriser och takpriser för Tjänsterna Ronderande bevakning, Stationär bevakning, Larmutryckning samt Extra bevakning. För priser se bilaga Pris. Vid förnyad konkurrensutsättning äger Ramavtalsleverantören rätt att offerera priser inom ramen för de angivna golv- och takpriserna när inga övriga ska-krav används. Vid förnyad konkurrensutsättning med övriga ska-krav gäller endast de angivna golvpriserna Prisjustering Priserna är fasta under ett (1) år från det att Ramavtalet har signerats. Därefter justerar Statens inköpscentral priserna en gång per år i enlighet med Statistiska centralbyråns Bevakningsindex, som basmånad gäller Prisändringen får tillämpas tidigast vid påföljande kalendermånadsskifte efter av Statens inköpscentral genomförd prisjustering. Nya priser ska gälla minst tolv (12) månader i taget. Vid eventuell förlängning av Ramavtalet sker prisjustering enligt ovanstående modell Kundnöjdhetsmätningar Statens inköpscentral kommer under ramavtalsperioden utföra upprepade kundnöjdhetsmätningar. Dessa mätningar kan leda till åtgärder enligt nedan: Åtgärdsplan I de fall att det efter genomförd mätning framkommer att Avropsberättigad har uttryckt att en eller flera Ramavtalsleverantörer brister i utförandet av tjänsterna kommer en dialog föras med de enskilda ramavtalsleverantörerna. Dialogen syftar till att upphovet till klagomålen ska åtgärdas. Statens inköpscentral kommer att kalla Ramavtalsleverantören till möte där Ramavtalsleverantören ska presentera en åtgärdsplan för att komma till rätta med problemen. Uppföljning av åtgärdsplan En tid efter den första mätningen kommer en ytterligare kontakt tas med de Avropsberättigade som inkommit med klagomål, detta sker tidigast tre (3) månader efter den första mätningen. Denna kontakt syftar till att utröna huruvida det som var upphov till klagomålen har åtgärdats. Kontakten med de Avropsberättigade som har inkommit med klagomål sker genom möten och/eller skriftväxling. Därtill kan en ny kundnöjdhetsmätning genomföras. Skriftlig varning Framkommer det att Ramavtalsleverantören inte har åtgärdat bristerna enligt den överenskomna Utskrivet: :19 Sida 9 av 15

10 åtgärdsplanen kommer Statens inköpscentral att utdela en skriftlig varning till den enskilda Ramavtalsleverantören. I de fall en skriftlig varning utfärdas av Statens inköpscentral ska denna grundas på sakliga skäl. Beslut om Avrop Tidigast en (1) månad efter att en skriftlig varning har utdelats kommer Statens inköpscentral att göra en återkoppling till Avropsberättigade för att följa upp att Ramavtalsleverantören åtgärdat bristerna enligt den överenskomna åtgärdsplanen. Kvarstår bristerna förbehåller sig Statens inköpscentral rätten att besluta om att Ramavtalsleverantören inte har rätt att motta beställningar från Avropsberättigade under högst sex (6) månader Inkomna synpunkter Statens inköpscentral kommer att tillhandahålla en länk på där Avropsberättigade kan lämna synpunkter på utförda avropade bevakningstjänster. Dessa synpunkter kan leda till åtgärder enligt nedan: Åtgärdsplan Inkomna synpunkter via länken samt via direktkontakt med Statens inköpscentral kommer att sammanställas och utvärderas. Framkommer det klagomål om brister kommer kontakt tas med Avropsberättigad för återkoppling. Syftet med återkopplingen är att utröna vad som är upphovet till klagomålen. Statens inköpscentral kommer sedan att kalla den enskilda Ramavtalsleverantören till möte där en åtgärdsplan tas fram för att komma till rätta med problemen. Uppföljning av åtgärdsplan En tid efter att en åtgärdsplan har tagits fram kommer en ytterligare kontakt tas med de Avropsberättigade som inkommit med klagomål, detta sker tidigast efter tre (3) månader. Denna kontakt syftar till att utröna huruvida det som var upphov till klagomålen har åtgärdats. Kontakten med de Avropsberättigade som har inkommit med klagomål sker genom möten och/eller skriftväxling. Skriftlig varning Framkommer det att Ramavtalsleverantören inte har åtgärdat bristerna enligt den överenskomna åtgärdsplanen kommer Statens inköpscentral att utdela en skriftlig varning till den enskilda Ramavtalsleverantören. I de fall en skriftlig varning utfärdas av Statens inköpscentral ska denna grundas på sakliga skäl. Beslut om Avrop Tidigast en (1) månad efter att en skriftlig varning har utdelats kommer Statens inköpscentral att göra en återkoppling till Avropsberättigad för att följa upp att Ramavtalsleverantören åtgärdat bristerna enligt den överenskomna åtgärdsplanen. Kvarstår bristerna förbehåller sig Statens inköpscentral rätten att besluta om att Ramavtalsleverantören inte har rätt att motta beställningar från Avropsberättigade under högst sex (6) månader Efter tre skriftliga varningar När Ramavtalsleverantör tilldelats totalt tre (3) skriftliga varningar i enlighet med punkt (Kundnöjdhetsmätningar), och punkt (Inkomna synpunkter) inom ett anbudsområde kan detta leda till uppsägning i enlighet med punkt (Förtida upphörande) Administrationsavgift och redovisning Redovisning av försäljning Ramavtalsleverantören ska till Statens inköpscentral lämna en redovisning av till Avropsberättigade försålda Tjänster som ingår i Ramavtalet. Försäljning genom Kontrakt som löper efter Ramavtalens giltighetstid ska redovisas till dess att Kontraktet upphört. Redovisningen ska ske i enlighet med instruktioner från Statens inköpscentral och omfatta samtliga beställningar från föregående kvartals fakturerade belopp exklusive mervärdesskatt. Av varje redovisning ska särskilt framgå omsättning per tjänst. Redovisningen ska vara signerad av behörig företrädare. Utskrivet: :19 Sida 10 av 15

11 Formerna för redovisning kan förändras under ramavtalsperioden. Redovisningsperiod Redovisning ska lämnas senast den 15:e i andra månaden efter det kvartal som redovisningen avser, enligt följande: Redovisningsperiod 1 januari 31 mars. Redovisning ska vara överlämnad till Statens inköpscentral senast 15 maj. Redovisningsperiod 1 april 30 juni Redovisning ska vara överlämnad till Statens inköpscentral senast 15 augusti. Redovisningsperiod 1 juli 30 september Redovisning ska vara överlämnad till Statens inköpscentral senast 15 november. Redovisningsperiod 1 oktober 31 december Redovisning ska vara överlämnad till Statens inköpscentral senast 15 februari. Administrationsavgift Ramavtalsleverantören ska till Statens inköpscentral erlägga en administrationsavgift avseende all fakturerad försäljning under detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören erlägger en avgift om högst en (1) procent av fakturerat nettobelopp, dvs. fakturavärdet exklusive mervärdesskatt. Avgiftens storlek fastställs av Statens inköpscentral för ett (1) år i taget. Under det första året räknat från och med Ramavtalstecknandet är avgiften 0,7 procent av fakturerat nettobelopp. Förändring meddelas Ramavtalsleverantören senast 90 kalenderdagar före ny administrationsavgift börjar gälla. Efter mottagen redovisning fakturerar Statens inköpscentral en administrationsavgift inklusive mervärdesskatt. Fakturan ska betalas inom trettio (30) dagar från fakturans utställningsdatum. Vid försenad betalning av administrationsavgiften skickas en påminnelse, därefter lämnas den obetalda fakturan för inkassohantering Antidiskrimineringsklausul Ramavtalsleverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagar under Ramavtalsperioden. Den lag som gäller vid Ramavtalsperiodens början är diskrimineringslagen (2008:567). Ramavtalsleverantören ska på begäran av Statens inköpscentral inkomma med följande uppgifter och handlingar som följer av Ramavtalsleverantörens förbindelse enligt punkten ovan: a) Jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 diskrimineringslagen, alternativt uppgift om antalet sysselsatta vid senaste årsskiftet till styrkande av att planen inte behöver upprättas. b) Redovisning av aktiva åtgärder enligt 3 kap. 3-9 diskrimineringslagen. c) Sanningsförsäkran som anger om Ramavtalsleverantören eller anställd som Ramavtalsleverantören svarar för, vid utförandet av Ramavtalet, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen. Ramavtalsleverantören är dessutom skyldig att på Statens inköpscentrals begäran inkomma med den ytterligare information som är nödvändig för att följa upp Leverantörens verksamhet enligt a-c ovan. Informationen ska redovisas till Statens inköpscentral senast en (1) månad efter begäran om det inte träffas en separat överenskommelse om annan tidpunkt i det enskilda fallet. Denna uppföljning kan ske dels genom Statens Inköpscentrals försorg eller genom ett revisionsbolag. Om Ramavtalsleverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är skyldig att visa upp eller om Ramavtalsleverantören vid utförandet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen som angetts ovan, ska avtalsvite utgå till Statens inköpscentral med kronor per konstaterad avvikelse och maximalt kronor/år. Utskrivet: :19 Sida 11 av 15

12 Revision Statens inköpscentral ska äga rätt att genomföra revision i syfte att kontrollera att Ramavtalsleverantörens Avropssvar och åtagande är i enlighet med upphandlingen och Ramavtalet. Inom ramen för revisionen äger Statens inköpscentral rätt att kontrollera att Ramavtalsleverantören inte avviker från de krav som uppställs i upphandlingen och i Ramavtalet. Statens inköpscentral äger rätt att genom revision kontrollera Ramavtalsleverantörens underleverantörer och i förekommande fall underleverantörens underleverantör i de fall sådana ingår i Ramavtalet. Vid revision ska Statens inköpscentral ha rätt att ta hjälp av en utomstående kontrollorganisation. Statens inköpscentral svarar för kostnaden för revisionen om Ramavtalsleverantören fullgjort sitt åtagande. I annat fall ska Ramavtalsleverantören stå för kostnaden. Med anlitande av en av Statens inköpscentral utsedd revisor, ska kontroll även kunna ske av att Ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden enligt punkt (Administrationsavgift och redovisning). Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla de dokument som Statens inköpscentral behöver för att genomföra revisionen t.ex. Avropsförfrågan, Avropssvar, Kontrakt, reskontra, fakturor och räkenskapsmaterial avseende Avrop i den utsträckning som erfordras och som inte står i strid med lagstiftning och börsregler som är tillämpliga för Ramavtalsleverantören. I de fall Statens inköpscentral vid revision enligt punkt (Administrationsavgift och redovisning) finner att Ramavtalsleverantören brister i sina åtaganden enligt Ramavtalet har Statens inköpscentral rätt till vite om kr. Vite regleras på anmodan av Statens inköpscentral och förfaller till betalning efter trettio (30) dagar netto efter emottagen faktura, om inte annat framkommer på fakturan. Vite kommer inte att återbetalas. I det fall Ramavtalsleverantören i väsentlig mån brister enligt sina åtaganden äger Statens inköpscentral rätt att säga upp Ramavtalet med omedelbar verkan. Utöver ovanstående ska Ramavtalsleverantören betala ålagd administrationsavgift för icke redovisade försäljningar. Betalningen regleras på anmodan av Statens inköpscentral och förfaller till betalning efter trettio (30) dagar netto efter emottagen faktura, om inte annat framkommer på fakturan Redovisning av statistik Ramavtalsleverantören ska ta fram fördjupad statistik för respektive Tjänst som Ramavtalsleverantören sålt inom den aktuella perioden enligt nedan. Statistiken ska tillhandahållas kostnadsfritt årsvis, räknat med start från avtalstecknandet under hela ramavtalsperioden. Statistiken ska redovisas senast tre månader efter årsperiodens slut. Statistiken ska vara på svenska språket och inte innehålla några förkortningar. Sammanställning av statistik ska lämnas per anbudsområde och tjänst med följande innehåll: Totalt antal genomförda uppdrag fördelat på tjänst och anbudsområde. Totalt antal genomförda timmar fördelat per tjänst och anbudsområde. Totalt försäljningsbelopp fördelat per tjänst och anbudsområde. (SEK) Totalt försäljningsbelopp per avropande myndighet (SEK) Ramavtalsleverantören ska ha system för att kunna leverera begärd statistik i digital form och läsbar i Excel 2003 eller senare version, eller likvärdigt kompatibelt kalkylprogram med exportfunktion till Excel Statens inköpscentral kommer att ta fram en blankett som ges till Ramavtalsleverantören i början av avtalsperioden som denne ska inkomma med statistikuppgifter i. I de fall Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisning av statistik äger Statens inköpscentral rätt att vid bristfällig eller utebliven redovisning kräva vite om tiotusen (10 000) kronor. Vite utgår om Ramavtalsleverantören inte åtgärdar bristen inom 10 arbetsdagar efter skriftlig erinran från Statens inköpscentral. Därefter utgår vite om tiotusen (10 000) kronor för varje kalendermånad som bristen kvarstår. Utskrivet: :19 Sida 12 av 15

13 Sekretess Ramavtalsleverantören är skyldig att iaktta den sekretess som är bruklig inom branschen, tillämpliga delar av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt i förekommande fall särskild sekretessförbindelse om Avropsberättigad vid Avrop krävt detta. Parterna förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som part får del av genom tillkomsten eller genomförandet av detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören åtar sig därvid och ansvarar för att samtliga som Ramavtalsleverantören sysselsätter, inklusive eventuella underleverantörer, enligt detta Ramavtal har gjorts uppmärksamma på gällande relevanta bestämmelser om sekretess enligt detta Ramavtal samt vad som i övrigt följer av lag eller föreskrift avseende sekretess. Sekretess enligt denna punkt gäller även efter det att Ramavtalet i övrigt upphört att gälla mellan parterna Force majeure Ansvar Ramavtalsleverantör svarar för skada som vållats genom brott samt fel eller försummelse vid fullgörandet av Ramavtal Ansvarsbefrielse Om fullgörande av parts skyldigheter förhindras på grund av krig, naturkatastrof, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet över vilken part inte kunnat råda och skäligen inte kunnat förutse och vars följder part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska den part som är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter vara befriad från dessa så länge hindret föreligger. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt denna bestämmelse, har Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantör rätt att häva Ramavtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om Ramavtalets fullgörande försenas mer än 90 kalenderdagar på grund av befrielsegrund som nämns i denna punkt Förtida upphörande Lagakraftvunnen dom Ramavtalet hävs med omedelbar verkan om lagakraftvunnen dom förklarar avtalet ogiltigt. Inga skadeståndsanspråk med anledning av hävning kan riktas mot Statens inköpscentral Statens inköpscentrals uppsägningsrätt Statens inköpscentral äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om: i) det framkommer att Ramavtalsleverantör eller en företrädare för denne, enligt lagakraftvunnen dom, är dömd för brott enligt 10 kap 1 LOU, ii) det framkommer att någon omständighet föreligger enligt 10 kap 2 LOU för Ramavtalsleverantör eller en företrädare för denne, iii) det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av inte oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Ramavtal, iv) det framkommer att Ramavtalsleverantör inte längre uppfyller de obligatoriska krav som ställts i upphandlingen samt de enligt anbudet uppfyllda utvärderingskraven och denna brist inte är oväsentlig eller om att den tidsperiod som anges enligt punkt Uppfyllande av krav, har passerat, v) det framkommer att Ramavtalsleverantör inte fullgör sina åtaganden avseende redovisning av omsättning enligt punkt vi) det vid revision enligt punkt framkommer att Ramavtalsleverantör i väsentlig mån brister i sina åtaganden enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig begäran om Utskrivet: :19 Sida 13 av 15

14 det, vii) Ramavtalsleverantör, eller annan för vilken Ramavtalsleverantören svarar i väsentlig mån brister i åtagandet enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 kalenderdagar efter skriftlig begäran om det, viii) Ramavtalsleverantör, eller annan för vilken Ramavtalsleverantören svarar, vid upprepade tillfällen i väsentlig mån brister i åtagandet enligt Ramavtalet. Detta oavsett om bristen åtgärdats eller inte. Med upprepade tillfällen avses att Ramavtalsleverantör vid fler än tre (3) tillfällen under en period om 12 månader i väsentlig mån brustit i åtagandet enligt Ramavtalet, ix) Ramavtalsleverantör tilldelats tre (3) skriftliga varningar inom ett anbudsområde enligt punkt Utöver ovanstående rätt till förtida upphörande i vissa situationer äger Statens inköpscentral inte rätt att göra gällande annan påföljd vid avtalsbrott enligt Ramavtalet. Inga skadeståndsanspråk med anledning av uppsägning kan riktas mot Statens inköpscentral Ramavtalsleverantörs uppsägningsrätt Ramavtalsleverantör äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om: i) om Statens inköpscentral i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 kalenderdagar efter skriftlig begäran om det. ii) om Ramavtalsleverantör upphör med verksamhet i anbudsområdet som Ramavtalet omfattar Utöver ovanstående rätt till förtida upphörande i vissa situationer äger Ramavtalsleverantör inte rätt att göra gällande annan påföljd vid avtalsbrott enligt Ramavtalet Ramavtalsinformation Information om Ramavtalet ska finnas tillgängligt via Ramavtalsleverantörens publika webbplats omgående från Ramavtalets ikraftträdande. Ramavtalsleverantören ska på sin publika webbplats tillhandahålla en länk till den webbplats Statens inköpscentral använder, vid avtalstillfället till Ramavtalsområdets webbsida för Ramavtalet. Ramavtalet inklusive samtliga bilagor kommer att läggas ut på aktuell webbplats för Ramavtal som tecknas inom ramen för statlig inköpssamordning, vid avtalstecknande Överlåtelse Statens inköpscentrals rätt till överlåtelse Statens inköpscentral äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtalet, till ny organisation eller organisationsform för det fall Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet byter till sådan ny organisation eller organisationsform Ramavtalsleverantörs rätt till överlåtelse - Ramavtalsleverantör äger inte rätt att utan Statens inköpscentrals skriftliga godkännande överlåta Ramavtalet till annan. - Ramavtalsleverantör äger inte rätt att, helt eller delvis, överlåta eller pantsätta rättigheter eller skyldigheter enligt Ramavtalet till annan utan Statens inköpscentrals skriftliga godkännande. - Ramavtalsleverantör äger inte utan Statens inköpscentrals föregående skriftliga tillåtelse överlåta fordringar eller andra anspråk (inklusive krav på skadestånd) hänförliga till detta Ramavtal till någon tredje part Ansökan om överlåtelse Ansökan om att överlåta Ramavtalet ska ställas till motpart i god tid före det planerade datumet för överlåtelsen. Ramavtalsleverantörs ansökan om överlåtelse ska skickas till Statens inköpscentral 30 Utskrivet: :19 Sida 14 av 15

15 kalenderdagar innan överlåtelseavtalets undertecknande. Det är Statens inköpscentral som godkänner om Ramavtalet kan överlåtas. Statens inköpscentral kan komma att begära in handlingar för att kunna göra en korrekt bedömning Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i detta Ramavtal ska för att vara bindande vara skriftligen och behörigen undertecknade av parterna Tvistelösning och tillämplig lag Tvistelösning Tvister angående tolkning och tillämpning av Ramavtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol i Stockholm. Ramavtalsleverantören får inte avbryta sina åtaganden enligt ramavtalet med hänvisning till att tvisteförfarande pågår Tillämplig lag Rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtalet bestäms av svensk lag. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga Meddelanden Meddelanden som enligt detta Ramavtal ska tillställas den andre parten, ska tillställas skriftligen till parts kontaktperson Elektronisk signatur Ramavtalet har signerats av Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantör genom elektronisk signatur. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal. Underskrift av behörig avtalstecknare: Köpare: Säljare: Kammarkollegiet, egen verksamhet Ort / datum: Ort / datum: Underskrift: Underskrift: Namnförtydligande: Namnförtydligande: Befattning: Befattning: Utskrivet: :19 Sida 15 av 15

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter Ramavtalets Huvudtext Mellan & Celab Communications AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Mellan och Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Ramavtal nr -00x 1 (17) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund...

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Huvuddokument. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år

Avtal. Parter: 1. Huvuddokument. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003 Drivmedel 2015 Upph. ref.nr: 96-61-2014 2015-12-01 Slutdatum: 2017-11-30 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st

Läs mer

Avtal. Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0709574017

Avtal. Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0709574017 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Medieförmedlingstjänster Referensnr: 96-79-2012;003 Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012 2014-06-01 Slutdatum: 2016-05-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 1.1.1 DEFINITIONER

1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 1.1.1 DEFINITIONER Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 2 Stora konferenser och möten - Norrköping zon 1 Del 2 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-73-2015:015 96-73-2015 2016-01-01 Slutdatum:

Läs mer

1. Ramavtal. Ramavtal

1. Ramavtal. Ramavtal 1. Ramavtal Ramavtal Avtalsparter Detta Ramavtal med avtalsnummer 96-14-2014:002, har träffats mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, nedan benämnt Statens inköpscentral, organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-75-2015

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-75-2015 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 3 Helpension bas Små konferenser och möten - Åre kommun övrigt Del 3 Helpension bas Små konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-75-2015:017

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-55-2015

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-55-2015 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 1 Helpension Plus Små konferenser och möten - Borlänge Del 1 Helpension Plus Små konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-55-2015:008 96-55-2015

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter Referensnr: 96-21-2014:005 Post- och kopieringsrum Upph. ref.nr: 96-21-2014 samt källsorteringsenheter

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-67-2015. Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-67-2015. Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-67-2015:021 96-67-2015 2016-01-01 Slutdatum: 2016-12-31

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-73-2015. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-73-2015. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 2 Stora konferenser och möten - Sigtuna zon 3 Centrum Del 2 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-73-2015:028 96-73-2015 2016-01-01

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Paketförmedlingstjänster 2015 Paketförmedlingstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-48-2014:002 96-48-2014 2015-04-01 Slutdatum: 2017-03-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Moms reg nummer:

Avtal. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Taxiresor med tillhörande tjänster Referensnr: 96-55-2011 Taxiresor med tillhörande Upph. ref.nr: 96-55-2011 tjänster 2012-05-23 Slutdatum: 2013-09-30

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Ramavtal - Vattenautomater. 1.1 Ramavtal. Referensnr: 96-44-2014

Avtal. Parter: 1. Ramavtal - Vattenautomater. 1.1 Ramavtal. Referensnr: 96-44-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Vattenautomater med tillhörande tjänster - Anbudsområde region 6 - Vattenautomater Vattenautomater med tillhörande tjänster Referensnr: Upph. ref.nr: 96-44-2014:015

Läs mer

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV, och, org. nr 556337-2191, nedan kallad Leverantör, har följande ramavtal slutits efter av ESV genomförd upphandling med diarienummer 7.1-362/2013.

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013. Avtalets namn: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Avtal. Parter: 1. Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013. Avtalets namn: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Belysningsarmaturer 2014 Referensnr: 96-89-2013:002 Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013 2014-06-03 Slutdatum: 2016-05-02 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp Mellan och B2B IT-Partner AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 4 6 Parternas förhållningssätt...

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtal. 1. Ramavtal. Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003. Avtalets namn: Förlängning: 2 st á 1 år

Avtal. Parter: Ramavtal. 1. Ramavtal. Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003. Avtalets namn: Förlängning: 2 st á 1 år Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003 Litteratur Upph. ref.nr: 96-15-2012 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Avtal. Översättningstjänster 2012 Upph. ref.nr: 96-79-2011. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Jeanette Hemmingsson Martinsson.

Avtal. Översättningstjänster 2012 Upph. ref.nr: 96-79-2011. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Jeanette Hemmingsson Martinsson. Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Översättningstjänster 2012 Referensnr: 96-79-2011:020 Översättningstjänster 2012 Upph. ref.nr: 96-79-2011 2012-07-01 Slutdatum: 2014-06-30 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

Vägledning för avrop av Tjänstefordon och förmånsbilar Version 1.2, 2015-12-22

Vägledning för avrop av Tjänstefordon och förmånsbilar Version 1.2, 2015-12-22 Vägledning för avrop av Tjänstefordon och förmånsbilar Version 1.2, 2015-12-22 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 5 1.1 Inledning 5 1.2 Innehåll och disposition 5 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer

Läs mer

13. Allmänna villkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 13.1. Allmänna villkor 2015-06-08

13. Allmänna villkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 13.1. Allmänna villkor 2015-06-08 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-06-08 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Säkra förvaringslösningar Matilda Sjögren 96-41-2014 Symbolförklaring:

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Datum Sid 1 (6) Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Avrop 1. Om en upphandlande myndighet har ett uppdrag som omfattar mindre än 160 timmar kan vi ändå konkurrensutsätta detta?

Läs mer

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna.

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna. KÖPEAVTAL FÖR LÄROMEDEL LÄSÅRET 2016-2017 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Köpare ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och [ ] Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster ;xxx.

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och [ ] Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster ;xxx. Mellan Statens inköpscentral och [ ] Fasta och mobila operatörstjänster samt 1 (13) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 2: Avropsförfrågan, anbud samt avropsavtal vid förnyad konkurrensutsättning Avropande myndighet använder

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Metodstöd till kategoristyrt inköp

RAMAVTALSUTKAST Köp av Metodstöd till kategoristyrt inköp FMV-2562-13 1(11) RAMAVTALSUTKAST Köp av Metodstöd till kategoristyrt inköp Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk ( FMV ) org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm

Läs mer

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Licensförsörjning 2010 1 (13) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...3 2 Definitioner...3 3 Bakgrund...4 4 Åtagandet...4 5 Faktura...5 6 Underleverantörer...5

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434 Mellan Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, organisationsnummer 232100-0016, ( Beställaren ) och organisationsnummer 232100-0016 ( Vårdgivaren ), har slutits följande Vårdavtal

Läs mer

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral.

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral. Förfrågningsunderlag 2015-02-10 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Brandskydd 2015 Goran Alilovic 96-68-2014 Sista anbudsdag: 2015-03-24 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer