Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012"

Transkript

1 Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012 Deltagare från Länsstyrelsen: Anita Bergstedt-Söderström, rovdjursansvarig Mia Bisther, rovdjurshandläggare och spårare Lisa Karnfält, handläggare rovdjursavvisande stängsel Lisbeth Johansson, handläggare skador av rovdjur Jimmy Carlsson, besiktningsman och spårare Kent-Åke Gustavsson, spårare Ulf Jonasson, spårare Viltskadecenter: Inga Ängsteg Moderator: Staffan Sjöberg Mötesdeltagare: ca 160 Skyddsjakt på varg (Anita Bergstedt-Söderström, Länsstyrelsen) Rovdjurspolitiken Enligt de politiska besluten så förväntas Sverige ha en livskraftig vargstam och leva upp till EU:s direktiv. För att uppnå detta krävs bland annat en genetisk förstärkning. Denna kan genomföras genom att underlätta naturlig invandring eller genom utsättning av varg med östligt ursprung alternativt utsättning av djurparksvalpar i befintliga vargrevir. Länsstyrelserna inom det mellansvenska förvaltningsområdet har valt ut 10 utsättningsområden för varg. För Västra Götalands län valdes två områden ut; ett i södra delen av Svenljunga kommun och ett som omfattar delar av Töreboda och Karlsborgs kommun. Kostnad för en vargflytt uppskattas till kr (själva flytten kr och kr för spårningar + förebyggande arbete). Naturvårdsverket har i uppdrag att flytta 20 vargar. Dessa djur kan vara valpar från djurparker, naturligt invandrade djur eller vargar som hämtats från andra länder (vuxna eller valpar). EU-kommissionen Sverige kan komma att dras inför domstol till följd av den licensjakt på varg som utfördes under 2010 och Kommissionen granskar därför noggrant Sveriges alla skyddsjaktsbeslut. Om Sverige inte hanterar detta restriktivt, finns det risk att Sverige i framtiden inte själva får förvalta den svenska vargstammen. Den nya rovdjursutredningen som alla väntar på är snart färdig. Skyddsjakt av varg Trots att vargen är en fredad art och att licensjakt inte är tillåten så finns det ett visst utrymme för skyddsjakt. Beslut om skyddsjakt av varg får fattas utan att någon skada har inträffat om det inte finns någon annan lämplig lösning. Stor hänsyn ska tas till vargens bevarandestatus.

2 Skyddsjakt av varg får ske: 1) Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller andra tvingande skäl av allt överskuggande allmänintresse 2) För att förhindra allvarlig skada Länsstyrelsen måste kunna visa att det finns en stor risk för allvarlig skada kopplad till just denna varg. Det finns svårigheter att tolka vad som är en allvarlig skada eller vad som är en annan lämplig lösning. Naturvårdsverket arbetar därför på en vägledning för skyddsjaktsbeslut. Erfarenheter av förebyggande åtgärder mot skador, och jakt i rovdjurs täta områden (Inga Ängsteg, Viltskadecenter, SLU) Viltskadecenter har haft uppdraget att arbeta med förebyggande åtgärder mot skador orsakade av fredat vilt sedan Vargen i Sverige Det går ganska bra för den svenska vargstammen, de blir fler trots inavel. Efter förra säsongen kunde 28 vargkullar fastställas och årets preliminära resultat visar på ytterligare en eller två kullar. Att spåra är inte alltid lätt och svårare blir det ju fler vargar det blir. Det är dessutom lätt att blanda ihop varg och hund. Mycket beror på hur stor snötillgång som finns under spårsäsongen. Årets spårningar har varit svåra att genomföra till följd av liten snötillgång. DNA-analyser är därför ett viktigt komplement till spårning, och kan ligga till grund för ersättningar, identifiera skadegörande individer och även eventuella hybrider mellan varg och hund. Licensjakt på varg Under första året med licensjakt 2010 sköts 28 vargar (en för mycket) vilket resulterade i att 12 par spräcktes. Vid licensjakten 2011 sköts 19 av 20 tilldelade vargar. Vargen som djur Vargen är en mycket anpassningsbar art som finns från Arktis till Saudiarabien. Den trivs inte bara i ren vildmark utan kan även välja att etablera sig i närheten av människor, exempelvis i närheten av soptippar. Vargar är revirhävdande. Ett medelstort revir är ca ha stort. Det minsta reviret i Sverige finns i Stockholms län och är ha. Revirens storlek kan variera från år till år och samma par kan ändra sitt revir mellan olika år. Om ett vargrevir finns i ett jaktområde så spelar det stor roll var i jaktområdet lyan finns för hur stor effekt vargarna kommer att ha på jakten i områden. Tiken bestämmer var det ska bli revir. Skjuts en revirhävdande individ bort så ersätts den snabbt av en ny individ. Politiskt beslut om en genetisk förstärkning av den svenska vargstammen Fler vargar kommer att märkas, framförallt tikar, men endast en tik har kunnat märkas i år (Jämtlands län). Detta för att så småningom ha möjlighet att sätta ut valpar. En genetiskt viktig tik har flyttats vid tre tillfällen. Trots flytten har hon samtliga tre gånger vandrat tillbaka norrut. Sändaren är nu borttagen och det har inkommit ett skyddsjaktsärende till Länsstyrelsen i Jämtlands län.

3 Det ska ske en genetisk förstärkning i Sverige. Genom två invandrande vargar, Galven och Kynna, har den svenska vargstammen förstärkts något genetiskt eftersom de klarat att reproducera sig vid ett flertal tillfällen. Svenska vargar har samma genetiska ursprung som ryska vargar. Skador på tamdjur och hundar I tamdjurstäta områden blir ersättningarna oftast omfattande. Antalet angrepp ökar i takt med att antalet vargar ökar. Björn är ingen stor skadegörare på tamdjur. Ett fåtal lodjur blir problemdjur i samband med tamdjur. Det tas en hel del hundar i områden med etablerad varg. Oftast sker angreppen i anslutning till jakt. En följd av detta blir att det jagas mindre med lösdrivande hund i områden med varg. Stängsel Elstängsel fungerar bra mot varg. Stängsel måste finnas runt hela hagen, även ut mot vatten. Vargar kryper helst under (hoppar inte gärna över elstängsel). Fråga: Många som har haft stängsel med el, har ändå fått fåren rivna av varg. Fungerar verkligen elstängsel? Svar: Jag vet inget om varje specifikt fall av dem som fått angrepp trots elstängsel, men utifrån mitt arbete med förebyggande åtgärder på Viltskadecenter så framhärdar jag att elstängsel är det bästa sättet att hålla vargen ur hagen. Andra förebyggande åtgärder: - Boskapshundar - Kadaverhantering, att exempelvis inte låta efterbörden ligga kvar vid gården - Jaga inte med åtel i områden med tamboskap och varg - Jakt på skadegörande individer - Nattfålla - Sändare på tamdjur - Zonering, det vill säga vargförbud i vissa områden (finns enbart i renskötselområdet) Akuta åtgärder Akutstängsel Lapptyg, ökad tillsyn Kadaverhantering Ta in tamdjuren över natten Ljud och ljusanläggning Förebyggande åtgärder för hundar Vargtelefon (information om var sändarförsedda vargar finns, alternativt att länsstyrelsens fältpersonal upplyser om var varg senast observerats) Avspårning före jakt Hundpejl Väst Pingla Vargrena hundar Val av hundras (större hundar) Hund med kort sök eller jaga med hund på lina (fungerar enbart med hög täthet av älg)

4 Är rovdjur farliga för människor? Vargar som är vana vid människor kan bli farliga. I extrema sociala och ekologiska miljöer, kan i vissa fall vargar vara farliga för människor. Rabiessmittade djur kan vara aggressiva och oberäkneliga. Rabies finns dock inte i Sverige. Fråga: Hur ska vi fixa detta med elstängsel och barn? Är det rimligt att det ska vara så mycket elstängsel? Svar: Barn lär sig mycket fort att akta sig för elstängsel. Fråga: Det är väl större sannolikhet att rabiessmitta förs in i Sverige av hundar än av vilda djur som exempelvis vargar? Svar: Ja, det stämmer. Fråga: Kan man inte bara ta bort hanen i ett revir så styr man vilken individ som går in i reproduktionen? Svar: Det skulle kanske kunna fungera men frågan är om det är förenligt med EU:s lagstiftning. Fråga: Angående vargangrepp på hund så är trafiken ett större hot mot hunden än vargen. Dessutom finns det ju människor som kan stryka med i samband med trafikolyckorna. Svar: Visst tar trafiken många hundar, men denna matematik blir skev eftersom risken för vargangrepp lokalt kan vara mycket stor i ett område med vargrevir jämfört med ett nationellt perspektiv. Fråga: Hur mycket kostar rovdjurspolitiken, flera miljarder? Svar: Vad rovdjurspolitiken egentligen kostar, är svårt att säga. Det beror på hur man räknar och vad som ska inkluderas i den beräkningen. Den enda siffra som jag har sett är framtagen av svenska jägareförbundet på 150 miljoner, men den är några år gammal. Fråga: Hur många vargar ska det få finnas egentligen? Svar: I den nya rovdjursutredningen som kommer, föreslås 450 vargar fram till Det antalet vargar kan vi redan ha uppnått år Preliminära inventeringsresultat (Jimmy Carlsson spårare och besiktningsman) Vinterns spårningar visar på 17 konstaterade familjegrupper av lodjur. Vi vet om åtminstone 3-4 familjegrupper till som inte kunnat särskiljas enligt kriterierna. För varg har endast Kynnefjällsreviret fått valpar i år och består av åtta vargar. I Dals Ed- Halden reviret finns tre vargar medan i Bredfjället och Kroppefjäll har endast ensamma vargar spårats. Kynnefjällsreviret var av intresse för att sätta sändare på tiken för senare utsättning av valpar. Men tiken går gärna in i Norge vilket gör att flocken inte kommer att vara av hög prioritet för utsättning av valpar. Dals Ed-Halden reviret är drygt 7 mil långt och är en sammanslagning av två revir. Hanen har ett halsband som inte fungerar.

5 Fråga: Är halsbandet på Linnekläppen-hanen (Dals Ed-Halden) helt ur funktion eller inte? Svar: På grund av ett störningsmoment vid märkningen så aktiverades aldrig sändaren ordentligt. Via en VHS-kanal kunde halsbandet sända under drygt tre månader men sedan tystnade sändaren helt. Erfarenheter från stängsling (Kent-Åke Gustavsson spårare) Lodjur och varg reagerar olika inför stängsel, lodjur hoppar helst över medan vargen kryper under stängslet. Därför är det av stor vikt att den nedersta tråden i ett stängsel placeras max 30 cm från marken. Vanliga fårstängsel går också bra att använda, bara man ser till att det sitter rätt, det vill säga tätt ned mot marken. Kombinera helst fårnätet med en låg eltråd på insidan och en högt upp. Vargar går sällan närmare än 5 m intill elstängsel om de har fått erfarenheter av el. Det finns flera föreningar som kan hjälpa till och sätta upp stängsel gratis. Besiktningsman måste kontaktas om man vill ha ersättning efter ett angrepp. Om det har skett ett angrepp och stängslen inte är åtgärdade så har Länsstyrelsen tre akutstängsel (kontakta någon av Länsstyrelsens besiktningsmän). Akutstängslen är lätta att sätta upp, och räcker för en fålla på 1 ha. Akutstängsel är enbart tänkta som en temporär lösning. Bidrag för stängsel (Lisa Karnfält, Länsstyrelsen) Syftet med ersättningar är att människor ska kunna ha tamdjur i områden med fast förekomst av varg. Ersättningsbeloppet höjdes i år till 50 kr per meter och man kan ansöka om ersättning när som helst under året. Ersättningen ges främst till stängsling av fårbesättningar och stängslen ska sättas upp enligt Viltskadecenters rekommendationer. Kontakta Lisa Karnfält på Länsstyrelsen för mer information. Viltskadeanslaget (Lisbeth Johansson, Länsstyrelsen) Bidrag Alla skador ska besiktigas av Länsstyrelsens besiktningsman. Ersättning fås om skadan till 50 procent bedöms vara orsakad av rovdjur. Ersättning för får görs med ett fastställt belopp (tackar och baggar kr, lamm kr) medan för övriga djur görs enskilda bedömningar. För rovdjursangripna hundar ges en ersättning av kr för en dödad hund och kr för skadad hund (veterinärkostnader) därutöver max kr. Skadeförebyggande åtgärder Bidrag till stängsel (går att ansöka om hos Länsstyrelsen under hela året) Pingla (delas ut gratis av Länsstyrelsen) Angrepp av rovdjur i Västra Götaland Varg År 2010 År 2011 År djur (8 angrepp) 16 djur (4 angrepp) 2 djur (2 angrepp)

6 Lodjur År djur (11 angrepp) Fråga: Gäller ersättningarna bara de som lever av tamdjur och inte för månskensbönder? Svar: Ingen har hittills fått avslag på ansökan av den anledningen. Fråga: Varför kommer inga beslutsfattare hit på dessa möten? Svar: Vi har bjudit in representanter från Naturvårdsverket men de kunde inte komma. Länsstyrelsen har en roll att informera om de politiska besluten, men det finns frågor som vi inte kan svara på. Fråga: Varför har man inga uppgifter på vad rovdjurspolitiken egentligen kostar? Lokal förankring är viktigt men man struntar tydligen i det när det gäller att göra EU glad. Svar: Därför att det är en mycket svår fråga att besvara. Det beror på vilka faktorer man väljer som ska ingå i den skattade kostnaden. Det är en balansgång att lyckas med en bra förankring både lokalt och internationellt. Fråga: Markägare som tidigare kunnat hyra ut marker för jakt upplever stora ekonomiska förluster i områden med varg. Vem ersätter detta? Svar: Just nu finns det inga sådana ersättningar, men det kan ju komma att ändras framförallt om frågan förs upp på ett högre politiskt plan. Fråga: Samma gäller för värdet av fastigheter i områden med varg, vem ersätter det? Svar: Det bästa är att föra denna fråga vidare till era lokala och regionala politiker. Ersättningar för fastigheter kommer att tas upp i den kommande rovdjursutredningen. Fråga: Jag vill att ni tar ta upp frågan till Naturvårdsverket att de måste börja arbeta annorlunda så att befolkningen kan känna sig trygg i att bo kvar i området! Svar: Länsstyrelsen kommer att lägger ut frågor och svar på hemsidan och kommer även att framföra relevanta budskap vidare till Naturvårdsverket och Miljödepartementet. Frågor: Underkänner vi de beslut som tas av våra politiker, finns det verkligen inget positivt med varg? Svar: Det finns flera positiva erfarenheter med varg. De är en viktig del i den naturliga näringskedjan, och det finns bland annat möjlighet att arbeta med rovdjursturismen. Bekymret är att många människor ser vargen som en kostnad eller att de själva får dras med konsekvenserna av att ha varg i sin närhet. Detta är en svår problematik som vi måste lösa om vi på ett bra sätt ska kunna väga det positiva med det negativa. Fråga: Återför taket på 200 vargar, ge oss nått konkret! Svar: En viss nivå kommer att sättas, en fri ökning av den svenska vargstammen kommer inte att ske. Fråga: Den ändring av jaktförordningen som gjordes den 15 januari angående skyddsjakt och som innebär att vargen får skjutas även innan skada inträffat. Är detta verkligen förenligt med EU:s habitatdirektiv? Svar: Utifrån det utredningsarbete som föregått lagändringen så är bedömningen att det är förenligt med EU:s habitatdirektiv.

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning.

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning. 2009-05-28 Miljödepartementet Politiska staben PM: Sammanfattande del av propositionen En ny rovdjursförvaltning Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn och varje

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 2 /2015. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 2 /2015. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2015 Järvspår i Västra Götaland 2015. Foto: Gillis Persson Kontakter Spårare och besiktningmän Bengtsfors

Läs mer

Informationsmöte om vargflytt. Frågor till Föreläsarna (Länsstyrelsen och Jägareförbundet) FRÅGOR & SYNPUNKTER BERGSJÖ 11-03-23. Natur och Viltenheten

Informationsmöte om vargflytt. Frågor till Föreläsarna (Länsstyrelsen och Jägareförbundet) FRÅGOR & SYNPUNKTER BERGSJÖ 11-03-23. Natur och Viltenheten 1 ( 10) Natur och Viltenheten Informationsmöte om vargflytt Plats: Bergsjögården, Bergsjö Antal besökare: ca 54 Dessa anteckningar är nedtecknade av Länsstyrelsen för att kunna vidareförmedla frågor och

Läs mer

Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19

Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19 1 (7) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 010-2247235 Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19 Inventeringen av stora rovdjur pågår för fullt i Värmland för tillfället.

Läs mer

Delredovisning av uppdrag om genomförande av åtgärder för utsättning av varg i Sverige

Delredovisning av uppdrag om genomförande av åtgärder för utsättning av varg i Sverige 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2012-01-19 Ärendenr: NV-01348-11 SJV-01435/2011 Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Delredovisning av uppdrag om genomförande av

Läs mer

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt?

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Svenljungastrejken Vi accepterar varg men kräver ett tak på mellan 150 till 210 individer. Detta för att här går den absoluta gränsen för vad våra gröna näringar

Läs mer

Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir

Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM 2008-12-11 Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir I en hemställan daterad den 30 oktober 2008 ansöker Svenska Jägareförbundet (SJF) om

Läs mer

Rovdjur & tamdjur. Dokumentation 20 november 2015

Rovdjur & tamdjur. Dokumentation 20 november 2015 Rovdjur & tamdjur Dokumentation 20 november 2015 Seminariet syftade till att förmedla nyheter inom ämnet tamdjurshållning i områden med stora rovdjur. Totalt deltog cirka 50 personer med representation

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Rialareviret, Stockholms län

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Rialareviret, Stockholms län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS Ä VERKET Per Risberg Tel: 010-698 17 34 Per.Risberg (Snaturvardsverket.se BESLUT 2011-06-15 Ärendenr: NV-03455-11 Claes Bäck Hödervägen 12 184 52 ÖSTERSKÄR

Läs mer

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Bakgrund till rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län Denna policy ska ses som ett stöd för föreningens medlemmar vid arbete med

Läs mer

Undersökning av tamdjursägares upplevelse av rovdjursangrepp - med fokus på sekundära skador

Undersökning av tamdjursägares upplevelse av rovdjursangrepp - med fokus på sekundära skador Undersökning av tamdjursägares upplevelse av rovdjursangrepp - med fokus på sekundära skador Bakgrund och metod Tamdjursägare som drabbas av rovdjurangrepp upplever av naturliga skäl ofta situationen som

Läs mer

DOM 2016-05-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-05-24 Meddelad i Stockholm Avdelning 30 2016-05-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 9000-16, 9193-16, 9459-16 och 9460-16 1 KLAGANDE 1. Wolf Association Sweden, 802454-4846 c/o Per Dunberg Mälarvarvsbacken 14 117 33 Stockholm 2. Svenska

Läs mer

Information om nya älgjaktsförslaget och varg

Information om nya älgjaktsförslaget och varg Information om nya älgjaktsförslaget och varg Sv. Jägarförbundet genomför ett antal presentationer av förslaget om nya älgjaktsregler samt aktuella vargfrågor. I vårt område har information genomförts

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012.

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012. 2012-06-19 9 218-3983-2012 1(5) Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt

Läs mer

Prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp

Prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp 2014-03-17 Prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp i särskilt tamdjurstäta

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD VARG INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK VARG: Barmarksinventering Detta faktablad VARG: Barmarksinventering inom Nasjonalt overvåknings program for rovvilt (www.rovdata.no)

Läs mer

Varg i Sverige vintern 2011/12

Varg i Sverige vintern 2011/12 Varg i Sverige vintern 2011/12 Preliminär statusrapport Nationell redovisning av resultat från inventering av stationär förekomst av varg i Sverige. INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2012-2 Versioner

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar. 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-03-24 Ärendenr: NV-01856-14 Ockelbo kommun 816 80 Ockelbo Beslut om skyddsjakt

Läs mer

Vägledning för prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp i särskilt tamdjurstäta områden

Vägledning för prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp i särskilt tamdjurstäta områden 1 (21) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Christina Rappe christina.rappe @naturvardsverket.se REMISS 2011-03-02 Dnr 429-181-10 Sändlista Vägledning för prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp

Läs mer

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism?

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? 1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? Svenska Jägareförbundet har inga invändningar mot rovdjursturism i sig så länge den inte utformas på ett sätt som menligt påverkar andra aktörers möjlighet att bedriva

Läs mer

Viltskadestatistik 2009

Viltskadestatistik 2009 Viltskadestatistik 2009 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda STATISTIK OCH PROGNOSER FRÅN VILTSKADECENTER 2010-1 Innehåll Inledning...2 Delområden i statistiken...3 Rovdjursforum... 4 1.

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kontrollen av vargstammen. Regleringen för licens- och skyddsjakt av varg. Louise Wennerstrand 2016

EXAMENSARBETE. Kontrollen av vargstammen. Regleringen för licens- och skyddsjakt av varg. Louise Wennerstrand 2016 EXAMENSARBETE Kontrollen av vargstammen Regleringen för licens- och skyddsjakt av varg Louise Wennerstrand 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

Samråd om licensjakt efter varg 2014

Samråd om licensjakt efter varg 2014 YTTRANDE 1 (5) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 010-2247235 Naturvårdsverket Samråd om licensjakt efter varg 2014 Bakgrund Naturvårdsveket har gett Länsstyrelsen tillfälle att yttra sig över utformningen

Läs mer

YTTRANDE ÖVER MOTION FRÅN SVEN ERIK SJÖLUND (S)

YTTRANDE ÖVER MOTION FRÅN SVEN ERIK SJÖLUND (S) 1 2009 05 YTTRANDE ÖVER MOTION FRÅN SVEN ERIK SJÖLUND (S) Inledning Vi har av Kommunstyrelsen i Nordanstig ombetts att lämna synpunkter/remissyttrande över en till Fullmäktige ställd motion av Sven Erik

Läs mer

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08 Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08 Nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur. Version 1.1 2 Innehåll Versioner...3 1. Inledning...4

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Uppsala

DOM 2016-01-29 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2016-01-29 Meddelad i Uppsala Mål nr 6761-15 1 KLAGANDE 1. Avesta Naturskyddsförening, 882000-7006 c/o Kristina Hallin Björkstigen 3 C 775 70 Krylbo 2. Jägarnas Riksförbund, 885000-1697 Saltsjögatan

Läs mer

Ekonyheterna och Morgoneko, P3 och P1, 2013-12-05, kl. 4.00 och 9.00, inslag om angrepp på får; fråga om opartiskhet och saklighet

Ekonyheterna och Morgoneko, P3 och P1, 2013-12-05, kl. 4.00 och 9.00, inslag om angrepp på får; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2014-05-26 Dnr: 13/02873 SAKEN Ekonyheterna och Morgoneko, P3 och P1, 2013-12-05, kl. 4.00 och 9.00, inslag om angrepp på får; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Svar på mailbrev M2010/1015/A/Br

Svar på mailbrev M2010/1015/A/Br THE EYE OF NATURE Svar på mailbrev M2010/1015/A/Br Hej Andreas! Tack för ditt svar, vilket jag nedan klistrat in för att enklare kunna ge dig svar korrekt mellan de olika styckena, där du beskriver era

Läs mer

Övning 2 - Frågesport

Övning 2 - Frågesport Övning 2 - Frågesport Denna övning är en frågesport som kan utföras på många olika sätt, individuellt eller i lag. Några förslag ges nedan. Övningen passar grupper på 1-20 elever. Syfte: Frågesporten syftar

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 viltskadeförordningen (2001:724); NFS 2008:16

Läs mer

Genetisk förstärkning av vargstammen

Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen ett pussel för en livskraftig vargstam VARGEN ÄR EN NATURLIG del av den svenska faunan precis som älg, kungsörn och räv. Men vargen

Läs mer

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning 1(8) Förvaltning Gith Nilsson Delg. kvitto Länsstyrelsen Värmland Djurskydd & Vilt 651 86 KARLSTAD Ansökan om tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen meddelar Länsstyrelsen Värnland, djurskydd

Läs mer

Platser för rovdjursturism?

Platser för rovdjursturism? Institutionen för samhällsvetenskap Avdelningen för geografi och turism Marcus Ednarsson Platser för rovdjursturism? Vargar, människor och utveckling i Norra Värmland Karlstad University Studies 2005:16

Läs mer

Varg i Sverige vintern 2006/2007

Varg i Sverige vintern 2006/2007 Varg i Sverige vintern 2006/2007 statusrapport Åke Aronson och Linn Svensson Innehåll Versioner av Varg i Sverige vintern 2006/07 2 Inledning 3 Metodik 3 Resultat 3 Föryngringar 3 Familjegrupper 4 Revirmarkerande

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD VARG INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK VARG: Gruppering och särskiljning av observationer och revir Detta faktablad Varg: Gruppering och särskiljning av observationer

Läs mer

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017.

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-12-04 Ärendenr: NV-06889-14 Enligt sändlista Delegering av beslut om licensjakt efter

Läs mer

Varg i Sverige vintern 2004/2005. statusrapport

Varg i Sverige vintern 2004/2005. statusrapport Varg i Sverige vintern 2004/2005 statusrapport Innehåll Versioner av Varg i Sverige vintern 2004/05 1 Inledning 2 Beståndsstatus vintern 2004/05 2 Föryngringar 2 Familjegrupper 3 Revirmarkerande par 4

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län 2014-06-05 218-4323-2014 1(7) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar på eget initiativ att skyddsjakt på

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn; beslutade den xx 2014 NFS 201 Utkom

Läs mer

Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter varg i Västmanlands län.

Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter varg i Västmanlands län. BESLUT 1 (22) Beslut om licensjakt efter varg Beslut Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter varg i Västmanlands län. Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren. Jakt som bedrivs mot givna

Läs mer

Varg i Sverige vintern 2004/2005 preliminär statusrapport

Varg i Sverige vintern 2004/2005 preliminär statusrapport Varg i Sverige vintern 2004/2005 preliminär statusrapport Foto: Åke Aronson Innehåll Versioner av Varg i Sverige vintern 2004/05 1 Inledning 2 Beståndsstatus vintern 2004/05 2 Föryngringar 2 Familjegrupper

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-11-28 Ärendenr: NV-06674-13 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Tamdjur och rovdjur, går det ihop? Inga Ahlqvist, Jens Karlsson, Maria Levin. Viltskadecenter

Tamdjur och rovdjur, går det ihop? Inga Ahlqvist, Jens Karlsson, Maria Levin. Viltskadecenter Tamdjur och rovdjur, går det ihop? Inga Ahlqvist, Jens Karlsson, Maria Levin. Viltskadecenter 1 Innehåll Inledning 3 Viltskadecenter 3 Allmän lagstiftning om stora rovdjur 4 Konventioner och direktiv 4

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 4 /2015. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 4 /2015. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 4 /2015 Hunden Kira bland sina får. Foto: Inga Ängsteg Kontakter Spårare och besiktningmän Bengtsfors Strömstad

Läs mer

Anteckningar informationsmöte Eventuell flytt av varg, Sötåsen den 26 januari 2012

Anteckningar informationsmöte Eventuell flytt av varg, Sötåsen den 26 januari 2012 Anteckningar informationsmöte Eventuell flytt av varg, Sötåsen den 26 januari 2012 Deltagare från Länsstyrelsen: Anita Bergstedt-Söderström, rovdjursansvarig Lisa Karnfält, handläggare rovdjursstängsel

Läs mer

Svenska Rovdjursföreningens synpunkter på En modell för ett utökat regionalt ansvar för rovdjuren m.m., Redovisning av regeringsuppdrag

Svenska Rovdjursföreningens synpunkter på En modell för ett utökat regionalt ansvar för rovdjuren m.m., Redovisning av regeringsuppdrag 1 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 090321 s synpunkter på En modell för ett utökat regionalt ansvar för rovdjuren m.m., Redovisning av regeringsuppdrag 1) Övergripande synpunkter utökad delegering

Läs mer

Synpunkter: Mål för rovdjuren SOU 2012:22 Diarienummer: M2012/982/Nm Sista svarsdatum för remissvaren är den 6 juli 2012.

Synpunkter: Mål för rovdjuren SOU 2012:22 Diarienummer: M2012/982/Nm Sista svarsdatum för remissvaren är den 6 juli 2012. YTTRANDE 2012-07-05 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM c/o Redovisningshuset Sundsesplanaden 2 registrator@environment.ministry.se S-824 30 HUDIKSVALL magnus.bergström@environment.ministry.se

Läs mer

Biologi åk 9. Uppgi%: Ska det finnas vargar i Sverige? Använd alla dina NO- kunskaper för a= argumentera för och emot.

Biologi åk 9. Uppgi%: Ska det finnas vargar i Sverige? Använd alla dina NO- kunskaper för a= argumentera för och emot. Biologi åk 9 Uppgi%: Använd alla dina NO- kunskaper för a= argumentera Centralt innehåll åk 7-9 Biologi Natur och samhälle Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument

Läs mer

Livskraftig vargstam på 20 föryngringar, vem har tagit fram de siffrorna?

Livskraftig vargstam på 20 föryngringar, vem har tagit fram de siffrorna? 1 ( 7) Natur och Viltenheten Informationsmöte om vargflytt Plats: Bygdegården, Delsbo Antal besökare: ca 60 Dessa anteckningar är nedtecknade av Länsstyrelsen för att kunna vidareförmedla frågor och synpunkter

Läs mer

BESLUT. Skyddsjakt på varg i delar av Karlstads, Storfors, Filipstad och Kristinehamns Kommuner, Värmlands län

BESLUT. Skyddsjakt på varg i delar av Karlstads, Storfors, Filipstad och Kristinehamns Kommuner, Värmlands län BESLUT 1 (7) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 010-2247235 Skyddsjakt på varg i delar av Karlstads, Storfors, Filipstad och Kristinehamns Kommuner, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen beslutar på eget initiativ

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm@ @naturvardsverket.se BESLUT 2013-10-02 Ärendenr: NV-07296-13 NV-07298-13 Föreningen Nordulv Föreningen

Läs mer

Särskilt yttrande Ann Dahlerus

Särskilt yttrande Ann Dahlerus Särskilt yttrande Ann Dahlerus Det har varit en värdefull erfarenhet att beredas tillfälle att delta i utredningen och följa arbetet fram till betänkandet. Några svårigheter har dock varit att det inte

Läs mer

Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt

Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt Sida YTTRANDE 1(2) Datum 2010-11-02 218-4997-2010 Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Naturvårdsverket Viltenheten 104 28 Stockholm Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt

Läs mer

FAKTABLAD Allmänhetens observationer av stora rovdjur

FAKTABLAD Allmänhetens observationer av stora rovdjur 1(5) FAKTABLAD Allmänhetens observationer av stora rovdjur Detta faktablad Allmänhetens observationer av stora rovdjur inom Naturvårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige (www.naturvardsverket.se)

Läs mer

Åtgärdsprogram för bevarande av VARG

Åtgärdsprogram för bevarande av VARG Reviderat åtgärdsprogram för varg Version 1.0 Åtgärdsprogram för bevarande av VARG (Canis lupus) Hotkategori: AKUT HOTAD (CR) Åtgärdsprogram nr 23 Fastställt den 28 juni 2000 Reviderat den 13 november

Läs mer

Begäran om en utredning av konsekvenserna av jakt med lös hund

Begäran om en utredning av konsekvenserna av jakt med lös hund Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Begäran om en utredning av konsekvenserna av jakt med lös hund Djurskyddet Sverige och Svenska Rovdjursföreningen hemställer

Läs mer

Tema Rovdjur! 10.30 Rovdjurscentret De 5 Stora - Linda Thelin

Tema Rovdjur! 10.30 Rovdjurscentret De 5 Stora - Linda Thelin Tema Rovdjur! En utbildningsdag för kretsaktiva i Gävleborgs län. Vi lärde oss mer om rovdjur så vi kan bemöta allmänhetens frågor mm, och samtalade lite hur vi kan jobba tillsammans i länet. En trevlig

Läs mer

Hur ska brunbjörn, järv, lodjur och varg förvaltas?

Hur ska brunbjörn, järv, lodjur och varg förvaltas? Hur ska brunbjörn, järv, lodjur och varg förvaltas? Optimala storleken på rovdjursstammar i Sverige ur ett naturvårdsperspektiv Charlotta Öhnfeldt Independent Project in Biology Självständigt arbete i

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD ROVDJUR INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK ROVDJUR: Allmänhetens medverkan i inventeringen Detta faktablad Varg: Allmänhetens medverkan i inventeringen inom Nasjonalt

Läs mer

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2012-10-02 Ärendenr: NV-06619-12 NV-06620-12 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 1 /2015. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Lospår. Foto: Kent-Åke Gustavsson

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 1 /2015. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Lospår. Foto: Kent-Åke Gustavsson Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 1 /2015 Lospår. Foto: Kent-Åke Gustavsson Kontakter Spårare och besiktningmän Bengtsfors Strömstad Dals-Ed

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 5 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Törstig varg. Foto: Martin Fransson

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 5 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Törstig varg. Foto: Martin Fransson Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 5 /2012 Törstig varg. Foto: Martin Fransson Kontakter Spårare och besiktningmän Jimmy Carlsson B,S 070-513

Läs mer

Adaptiv Älgförvaltning: ekologi, födoval, rovdjur. Caroline Lundmark, Vilthandläggare Länsstyrelsen Örebro

Adaptiv Älgförvaltning: ekologi, födoval, rovdjur. Caroline Lundmark, Vilthandläggare Länsstyrelsen Örebro Adaptiv Älgförvaltning: ekologi, födoval, rovdjur Caroline Lundmark, Vilthandläggare Länsstyrelsen Örebro Adaptiv älgförvaltning Kunskap om systemet Älgens ekologi Forskningsexempel Foder behov, tillgång

Läs mer

GPS-sändare: en ny era för studier av beteendeekologi hos vilda djur

GPS-sändare: en ny era för studier av beteendeekologi hos vilda djur GPS-sändare: en ny era för studier av beteendeekologi hos vilda djur Håkan Sand, Per Ahlqvist och Olof Liberg I slutet av 196-talet revolutionerades viltforskningen genom att det blev möjligt att studera

Läs mer

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism Large 2011 i Järvsö 2011-11-22 Sammanfattning från regionalt dialogmöte om rovdjursturism. 1. Olle Fack från Destination Järvsö och Linda Thelin från Rovdjurscentret hälsar välkommen till ett möte med

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 2 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 2 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2012 Vargspår i pudersnö på isbelagda Södra Kornsjö strax innanför norska gränsen den 2 mars i år. Foto:

Läs mer

Ett bä Ett ttr O SA. SA. För A För ll A A ll. Valpr ogr alpr am 2015-2018 för Socialdemokr ogr am 2015-2018 för Socialdemokr terna i Orsa

Ett bä Ett ttr O SA. SA. För A För ll A A ll. Valpr ogr alpr am 2015-2018 för Socialdemokr ogr am 2015-2018 för Socialdemokr terna i Orsa Ett bättre ORSA. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Orsa Marie Olsson, Anders Rosell och Mara Maric Nya jobb och välfärd i Orsa Orsa är en bra kommun att bo och leva i. Vi är en kommun

Läs mer

Rovdjursturismen är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid

Rovdjursturismen är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid Motion från Staffan Widstrand Rovdjursturismen är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid Rovdjursturismen skördar stora framgångar världen över. Det är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid. För

Läs mer

Varg. Canis lupus lupus. Kännetecken. Däggdjur

Varg. Canis lupus lupus. Kännetecken. Däggdjur Canis lupus lupus Varg Däggdjur NE NA LC DD NT VU Sårbar (VU) D1 EN CR RE Klass: Mammalia (däggdjur), Ordning: Carnivora (rovdjur), Familj: Canidae (hunddjur), Släkte: Canis, Underart: Canis lupus lupus

Läs mer

Naturvårdsverket Att: Annika Jansson, Ruona Burman 106 48 STOCKHOLM Sverige, 2012-07- 23

Naturvårdsverket Att: Annika Jansson, Ruona Burman 106 48 STOCKHOLM Sverige, 2012-07- 23 Naturvårdsverket Att: Annika Jansson, Ruona Burman 106 48 STOCKHOLM Sverige, 2012-07- 23 Kopia: Länsstyrelsen i Värmland Miljöminister Lena Ek EU Kommissionen Eric Degerbeck Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Läs mer

Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg

Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg Regeringsbeslut I:1 2015-04-01 M2015/1573/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 5 /2013. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 5 /2013. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 5 /2013 Visning av rovdjursavvisande stängsel utanför Nordens Ark. Foto: Mia Bisther Kontakter Spårare

Läs mer

Yttrande från Riksföreningen Hänsynsfull Jakt avseende Betänkande SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning M2007/2507/Na.

Yttrande från Riksföreningen Hänsynsfull Jakt avseende Betänkande SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning M2007/2507/Na. Yttrande från Riksföreningen Hänsynsfull Jakt avseende Betänkande SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning M2007/2507/Na. Riksföreningen Hänsynsfull Jakt, RHJ, är ytterst kritisk till utredningen Rovdjuren

Läs mer

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område!

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Stiftelsen Skogssällskapet lockar i annonser (se bl.a. GP 12 och 14 september) till köp av

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län 2014-09-10 218-6246-2014 1(7) Djurskydd & Vilt Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen beslutar på eget initiativ att skyddsjakt på en (1) varg i Kristinehamns kommun,

Läs mer

Om rovdjur och förvaltningen av dem. så tycker länets jägare med jakthund

Om rovdjur och förvaltningen av dem. så tycker länets jägare med jakthund Om rovdjur och förvaltningen av dem så tycker länets jägare med jakthund Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen

Läs mer

Naturvårdsverkets ställningstaganden och skäl

Naturvårdsverkets ställningstaganden och skäl 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-04-15 Ärendenr: NV-02483-16 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över remiss av promemoria om specialforum för

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby

Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby Västerbotten Datum 2012-05-07 Ärendebeteckning 218-3758-2012 Arkivbeteckning 1(8) Mala Sameby Börje Stenlund Släppträsk 11 930 70 MALA Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby Länsstyrelsen beslutar

Läs mer

Förvaltningens förutsättningar

Förvaltningens förutsättningar Förvaltningens förutsättningar Tamdjur & rovdjur i Naturvårdsverkets förvaltningsplaner Sara Hommen Naturvårdsverket 1 Naturvårdsverkets uppdrag Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se 2014-06-02 Ärendenr: NV-03681-14 Se sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt

Läs mer

Stor, stark och omtyckt

Stor, stark och omtyckt Nyhetsbrev nr 39 Stor, stark sid 1/9 God jul och ett stort tack! Nu när julen står för dörren vill jag utrycka förbundets och mitt stora tack för ert kunniga och engagerade arbete under 2015. Jägarens

Läs mer

BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE

BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE På basen av ett klagomål som kommissionen nyligen har mottagit skulle vi vilja begära tilläggsuppgifter om vargpolitiken och licensjakten av vargar som nyligen

Läs mer

Information för utställande företag inför den regionala mässan 2016

Information för utställande företag inför den regionala mässan 2016 Information för utställande företag inför den regionala mässan 2016 Aktuella datum och tider: 22/3 monterbyggardag, 15.00-19.00 23/3- mässdag, 07.00-09.00 byggtid, 09.00-15.00 mässa, 15.00-16.00 prisutdelning,

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-01 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands,

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling. Dir. 2010:65. Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010

Kommittédirektiv. Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling. Dir. 2010:65. Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010 Kommittédirektiv Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling Dir. 2010:65 Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, mot bakgrund av riksdagens beslut

Läs mer

Kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västra Götalands län

Kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västra Götalands län Kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västra Götalands län 2015-2019 Foto: Mia Bisther och Kent-Åke Gustavsson Kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västra Götalands län Länsstyrelsens uppdrag Förekomsten

Läs mer

Sammanställning av FSK enkät som gjorts i samband med revideringen av RAS.

Sammanställning av FSK enkät som gjorts i samband med revideringen av RAS. Sammanställning av FSK enkät som gjorts i samband med revideringen av RAS. Enkäter utskickade till medlemmar tillsammans med Field spaniel Nytt nummer 3 2013. Totalt 120 stycken utskick gjordes till klubbens

Läs mer

Kronviltprojektet i Kolmården

Kronviltprojektet i Kolmården Kronviltprojektet i Kolmården Lägesrapport 2008 Grimsö Forskningsstation Institutionen för ekologi, SLU 730 91 Riddarhyttan E-post: Anders.Jarnemo@ekol.slu.se Telefon: 070-5733274 Kronviltprojektet i Kolmården

Läs mer

Projekt: Älgjakt och rovdjursförvaltning

Projekt: Älgjakt och rovdjursförvaltning Projekt: Älgjakt och rovdjursförvaltning Ett samarbete mellan myndigheter och Svenska Jägareförbundet i syfte att: Sprida kunskap om hur vargen påverkar älgstammen och jakten, lokalt och nationellt. Skapa

Läs mer

OMRÅDE FÖR UTSÄTTNING AV VUXEN VARG Nordöstra området

OMRÅDE FÖR UTSÄTTNING AV VUXEN VARG Nordöstra området Gullspång kommun Mariestad kommun Töreboda kommun Karlsborg kommun Skövde kommun Tibro kommun Översiktskarta Copyright Lantmäteriet OMRÅDE FÖR UTSÄTTNING AV VUXEN VARG Nordöstra området Föreslaget område

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte om vargflytt i Valbo

Minnesanteckningar från informationsmöte om vargflytt i Valbo FRÅGOR & SYNPUNKTER VALBO 1 (7) Natur- och viltenheten Minnesanteckningar från informationsmöte om vargflytt i Valbo Plats: Kommunhuset i Valbo, Antal besökare: 27 Dessa anteckningar är nedtecknade av

Läs mer

Kommentarer om nuvarande RAS

Kommentarer om nuvarande RAS Kommentarer om nuvarande RAS För några månader sedan gick det ut en "enkät/tycka till om RAS papper" till uppfödare och hanhundsägare. Det är nu dags att redovisa dessa kommentarer och detta sker anonymt.

Läs mer

Kursprogram 2012. Kurser för människor för rovdjur!

Kursprogram 2012. Kurser för människor för rovdjur! Kursprogram 2012 Kurser för människor för rovdjur! Elstängsel för att förebygga angrepp från stora rovdjur Kursbeskrivning Denna tvådagarskurs genomförs i samarbete med Viltskadecenter på plats i Grimsö.

Läs mer

Sida 1 av 5. Visst gör föräldrar skillnad. en regional heldagskonferens om föräldrastöd

Sida 1 av 5. Visst gör föräldrar skillnad. en regional heldagskonferens om föräldrastöd Sida 1 av 5 Visst gör föräldrar skillnad en regional heldagskonferens om föräldrastöd 12 januari 2016 Föräldrautbildning sparar skattepengar Att kommunernas föräldrautbildningar är uppskattade kan många

Läs mer

Geografiska perspektiv på rovdjursförvaltning

Geografiska perspektiv på rovdjursförvaltning 65 Urban Nordin och Ulrika Svane Varg mellan stolarna Geografiska perspektiv på rovdjursförvaltning Det är knappast någon som har undgått den intensiva diskussion som förts i media om rovdjuren i Sverige.

Läs mer

Båda röstades ner. Så benägen är man att vara tydlig, få folk att förstå hur man tänker och utvärdera egna organisationer man inför

Båda röstades ner. Så benägen är man att vara tydlig, få folk att förstå hur man tänker och utvärdera egna organisationer man inför Inför kommunfullmäktige 10 december 2014 hade Landsbygdspartiet oberoende lämnat en motion som nu ska beredas. Den kan du läsa här på vårt lokala material. Vi hade även ställt en fråga om hur byggordningen

Läs mer

Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna.

Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna. Säkrare björnjakt Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna. Många jägare kan för litet om björnen

Läs mer

Ansökningar från Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) om skyddsjakt efter varg 011220.

Ansökningar från Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) om skyddsjakt efter varg 011220. Naturvårdverket 106 48 Stockholm Stockholm 020130 Ansökningar från Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) om skyddsjakt efter varg 011220. Svenska Rovdjursföreningen har tagit del

Läs mer

Vildsvin Några sanningar

Vildsvin Några sanningar Några sanningar De föder 2-3 kullar/år Varje sugga föder minst 8 kultingar Man kan skjuta hur många som helst, de blir ändå bara fler Vill Du ha bort grisarna, skjut suggan först De äter potatis precis

Läs mer