NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/"

Transkript

1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 18 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Rekryteringsbehov Bildningsdirektörens pensionering Tjänsten som bildningsdirektör Tjänsten som stadsdirektör Motion om rekrytering av ny stadsdirektör; J-E Frostdahl Verksamhetsplan för mandatperioden ; Rådet för funktionshindrade Anmälningsärenden 45 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Ordförande Fredagen den på samt i Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby MARIA PALM Maria Palm

2 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Palm Maria, ordförande Beslutande Frostdahl-Blomqvist Siw Grönroos Majvor Häger Carita Ingman Ronny Karv Thomas Lawast Sören Nyholm Steve, viceordförande Saari Ted Frånvarande Övriga deltagande - Flén Elli, stadsfullmäktiges ordförande Kronqvist Bo, stadsfullmäktiges I viceordförande Lindvall Mikael, stadsfullmäktiges II viceordförande Willman Gösta, stadsdir. och föredragande Knuts Tomas, förvaltningsdirektör, prot.förare Paragrafer Underskrifter Ordförande Protokollförare Maria Palm Tomas Knuts Protokolljustering Tid och plats Elektroniskt senast Protokolljustering bifogas Ted Saari Siw Frostdahl-Blomqvist Framlagt till allmänhetens Påseende Tid och plats Fredagen den på samt i Stadshuset Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Bestyrker Gunilla Kvist, byråsekreterare

3 Stadsstyrelsen FA:1/2018/ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sst 18 Ordförande öppnar sammanträdet och konstaterar om stadsstyrelsen är lagligt sammankallad och beslutför. Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter även beslutfört. FA:2/2018/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Sst 19 I tur att justera protokollet är ledamöterna Ted Saari och Siw Frostdahl-Blomqvist. (Följande i tur är Majvor Grönroos och Carita Häger). SD: Stadsstyrelsen utser protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt senast torsdag kl Till protokolljusterare utsågs ledamöterna Ted Saari och Siw Frostdahl- Blomqvist. FA:3/2018/ GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Sst 20 SD: Stadsstyrelsen godkänner föredragningslistan och besluter om eventuella tilläggsärenden. Föredragningslistan godkändes.

4 Stadsstyrelsen FA:96/2018/ REKRYTERINGSBEHOV Sst 21 Nykarleby stad står inför ett relativt stort behov av personalrekryteringar under Ärendet presenteras närmare på mötet. SD: Antecknas för kännedom. Antecknades för kännedom.

5 Stadsstyrelsen FA:97/2018/ BILDNINGSDIREKTÖRENS PENSIONERING Sst 22 Bilaga 1/22 Bildningsdirektör Boris Sundell anhåller i bifogad skrivelse om avsked från sin tjänst från och med SD: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar Boris Sundell avsked från tjänsten som bildningsdirektör i Nykarleby fr.o.m Anhållan gäller under förutsättning att lägsta kalkylerad pensionsålder beviljas av Keva. Stadsdirektörens förslag godkändes.

6 Stadsstyrelsen FA:98/2018/ TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR Sst 23 Boris Sundell har på grund av kommande pensionering anhållit om avsked från tjänsten som bildningsdirektör i Nykarleby fr.o.m , förutsatt att Keva beviljar lägsta kalkylerad pensionsålder. Enligt stadens förvaltningsstadga 38 väljer stadsfullmäktige bildningsdirektör. SD: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar lediganslå tjänsten som bildningsdirektör. Stadsdirektörens förslag godkändes. Tjänsten tillträds 1.12 eller enligt överenskommelse.

7 Stadsstyrelsen FA:99/2018/ TJÄNSTEN SOM STADSDIREKTÖR Sst 24 Stadsdirektör Gösta Willman har på grund av kommande pensionering anhållit om avsked från tjänsten som stadsdirektör i Nykarleby fr.o.m Enligt stadens förvaltningsstadga 38 väljer stadsfullmäktige stadsdirektör och beslutar enligt 36 om behörighetsvillkoren för tjänsten som stadsdirektör. Ordf: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar lediganslå tjänsten som stadsdirektör och befullmäktigar stadsstyrelsen att omedelbart tillsätta en rekryteringsgrupp. Ordförandes förslag godkändes.

8 Stadsstyrelsen FA:1024/2017/ MOTION OM REKRYTERING AV NY STADSDIREKTÖR; J-E FROSTDAHL Stadsfullmäktige Bilaga 1/92 Stadsstyrelsen Sfm 92 Sst 318 Bilaga 1/25 Jan-Erik Frostdahl lämnade in en motion om att inleda rekryteringen av en ny stadsdirektör, bilaga 1/92. Motionen överfördes till stadsstyrelsen för beredning. SD: Motionen översänds till förvaltningsavdelningen (presidiegruppen) för beredning. Stadsdirektörens förslag godkändes. Nykarleby stads personal pensionsförsäkras i Keva som är Finlands största pensionsförsäkrare och som sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens, kyrkans och Folkpensionsanstaltens personal. Keva informerar om pensionsalternativen på Ålderspension grundar sig på åldern. Man kan gå i pension när man uppnått den allmänna pensionsåldern (1954 födda vid 63 år). Om man går i pension i den allmänna pensionsåldern innan man uppnår sin personliga pensionsålder, inverkar det på pensionsbeloppet. Man är inte tvungen att söka pension även om man uppnått sin egen pensionsålder. Man kan fortsätta att arbeta så länge som det passar den anställda och arbetsgivaren. Av arbetet intjänas ny pension till 68 års ålder, och för personer födda efter 1957 ännu längre. Personlig pensionsålder har de som börjat sitt arbete inom den offentliga sektorn före 1993 och anställningen i den offentliga sektorn fortsätter utan avbrott fram till den personliga pensionsåldern. En anställd, även en stadsdirektör, kan således gå i ålderspension när den allmänna pensionsåldern uppnåtts men den anställda, även en stadsdirektör, kan fortsätta i tjänst och intjäna pension tills hen fyllt 68 år. Pensionssystemet anger att den anställda inte är tvungen att söka om pension utan att den kan fortsätta arbeta (=subjektiv rättighet) men talar samtidigt om att den anställda kan fortsätta

9 Stadsstyrelsen Sst 25 om det passar den anställda och arbetsgivaren. Vår nuvarande stadsdirektör kan därför välja att gå i pension eller fortsätta till Förutom ifrågavarande motion och åsikter framförda av motionsställaren föreligger inga indikationer eller skäl till att stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige i Nykarleby stad skulle vilja påverka detta beslut och att det därför passar arbetsgivaren att stadsdirektören skulle fortsätta även efter Stadsstyrelsens ordförande har under hösten 2017 diskuterat pensioneringen tillsammans med stadsdirektören vid ett flertal tillfällen och har också diskuterat ärendet med stadsstyrelsens medlemmar. Ingen har uttryckt önskan om att påverka tidpunkten för stadsdirektörens pensionering eller givit några skäl till att bereda ett ärende till fullmäktige om att ändra på den subjektiva rättigheten som en anställd har. För att börja rekrytera behövs en ledig tjänst. Ifall Nykarleby stad skulle börja rekrytera en ny stadsdirektör skulle fullmäktige behöva säga upp stadsdirektören och för att stadsstyrelsen skulle bereda ett sådant ärende skulle det behöva finnas vägande skäl för uppsägning. Några sådana skäl föreligger inte. Stadsdirektör G.Willman har den lämnat in sin anhållan om avsked från sin tjänst från och med Stadsstyrelsen har den behandlat anhållan och föreslagit att stadsfullmäktige beviljar G.Willman avsked från tjänsten som stadsdirektör i Nykarleby fr.o.m Stadsfullmäktige behandlar ärendet den Motionen kan i och med detta anses ha förfallit. Ordf.: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige konstaterar att motionen har förfallit. Ordförandes förslag godkändes.

10 Stadsstyrelsen FA:72/2018/ VERKSAMHETSPLAN FÖR MANDATPERIODEN ; RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Rådet för funktionshindrade Rff 6 Sst 26 Förslag: Vi går igenom förslag till verksamhetsplan för rådet för funktionshindrade för mandatperioden. Rådet för funktionshindrade beslöt om följande verksamhetsplan för perioden : - kampanj med information om handikapp och respekt för varandra, tillsammans med välfärdssektorn och politikerna - ny funktionshinderlagstiftning på kommande, information ordnas om den nya lagen - ny informationskampanj till förskolorna - olika gäster och organisationer inbjuds till rådets möten - inbjuda social- och hälsovårdsverkets tjänstemän för information om servicesedlar, färdtjänst m.m., kunde ordnas tillsammans med äldrerådet - fortsatt samarbete med äldrerådet, ungdomsfullmäktige och handikappföreningarna - information till fältet om handikappades rättigheter m.m. - påtryckningar för att någon inom social- och hälsovårdsområdet tar hand om informationen för nyhandikappade - remissinstans för stadens nybyggen och renoveringar - fortsatt uppdatering av tillgänglighetsguiden. Verksamhetsplanen meddelas stadsstyrelsen för kännedom. Rådet för funktionshindrade har den godkänt verksamhetsplanen för sin mandatperiod. SD: Antecknas för kännedom. Antecknades för kännedom.

11 Stadsstyrelsen FA:103/2018/ ANMÄLNINGSÄRENDEN Sst 27 Följande protokollskopior har delgetts stadskansliet: - Tekniska nämnden Optima, styrelsen Optima samkommunstämma Personalsektionen Välfärdsnämnden SD: Antecknas för kännedom. Antecknades för kännedom.

12 Stadsstyrelsen ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄR Beslutsorgan Datum för sammanträde Stadsstyrelsen Besvärsförbud Eftersom beslut nedan endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen omprövningsbegäran inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: Begäran om omprövning: Anförande av kommunalbesvär: Anförande av förvaltningsbesvär: Annat besvär: Paragrafer Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes: Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes:

15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Information om Kanäs 23

15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Information om Kanäs 23 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2017 20 Koncernsektionen Tid Torsdag 09.11.2017 kl. 14.00 Plats Kanäs Ärenden som skall behandlas Sida 15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 22 16 Val av protokolljusterare

Läs mer

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2. 2 Val av protokolljusterare 2. 3 Godkännande av föredragningslistan 2. 4 Resultatprognos/Bokslut

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2. 2 Val av protokolljusterare 2. 3 Godkännande av föredragningslistan 2. 4 Resultatprognos/Bokslut NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2018 1 Sektionen för stödtjänster Tid 14.03.2018 kl. 16.30 Plats Stadshuset, Tornskär Ärenden som skall behandlas Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

Stadshuset, stadsstyrelsens rum. 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 3. 3 Godkännande av föredragningslista 4

Stadshuset, stadsstyrelsens rum. 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 3. 3 Godkännande av föredragningslista 4 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2018 1 Revisionsnämnden Tid Tisdag 30.01.2018 kl. 15.00 Plats Stadshuset, stadsstyrelsens rum Ärenden som skall behandlas Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 2

Läs mer

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 3. 3 Godkännande av föredragningslistan 3

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 3. 3 Godkännande av föredragningslistan 3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2018 1 Personalsektionen Tid Måndag 19.02.2018 kl. 14.00 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 17/

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 17/ NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 17/2018 504 Stadsstyrelsen Tid Måndag 22.10.2018 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 254 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 506 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

107 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 176

107 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 176 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/2017 1 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 09.11.2017 kl. 19.00 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 107 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 05.12.2016 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 317 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 517 318 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Stadshuset, Stadsstyrelsens rum. 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare och justering av protokoll 3

Stadshuset, Stadsstyrelsens rum. 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare och justering av protokoll 3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2018 1 Ungdomsfullmäktige Tid 11.01.2018 kl. 18.30 Plats Stadshuset, Stadsstyrelsens rum Ärenden som skall behandlas Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 2 Val av

Läs mer

[ ] Nylund Elin, viceordförande [x] Sourander Ulf

[ ] Nylund Elin, viceordförande [x] Sourander Ulf Protokoll 2/2019 Organ Revisionsnämnden Sammanträdestd Måndag 25.3.2019 kl. 15.00 18.50 Sammanträdesplats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Beslutande ordinarie ersättare [X] Frostdahl Steven, ordförande

Läs mer

9 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 15.

9 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 15. NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/2018 13 Personalsektionen Tid Måndag 26.03.2018 kl. 14.13 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 9 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 15

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 9/

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 9/ NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 9/2018 254 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.05.2018 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 130 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 256 131 Val av protokolljusterare

Läs mer

Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 77 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 118

Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 77 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 118 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2017 1 Miljö- och byggnadsnämnden Tid Onsdag 23.08.2017 kl. 16.30 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 77 Sammanträdets laglighet

Läs mer

Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 24 Mötets öppnande Val av två protokolljusterare 30

Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 24 Mötets öppnande Val av två protokolljusterare 30 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2018 28 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Måndag 26.11.2018 kl. 09.00 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 24 Mötets

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 20/

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 20/ NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 20/2018 579 Stadsstyrelsen Tid Måndag 03.12.2018 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 294 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 581 295 Val av protokolljusterare

Läs mer

8 Konstaterande av beslutförhet Val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Anmälningsärenden 16

8 Konstaterande av beslutförhet Val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Anmälningsärenden 16 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/2015 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 28.04.2015 kl. 18.00 19.40 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 8 Konstaterande av beslutförhet 13

Läs mer

113 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 189

113 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 189 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 9/2017 1 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 07.12.2017 kl. 13.00 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 113 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 103

54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 103 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2015 101 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 05.11.2015 kl. 19.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 129 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 180

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 129 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 180 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2014 1 Miljö- och byggnadsnämnden Tid Onsdag 09.07.2014 kl. 16.30 Plats Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 129 Sammanträdets laglighet

Läs mer

15 Konstaterande av beslutförhet Val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Anmälningsärenden 27

15 Konstaterande av beslutförhet Val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Anmälningsärenden 27 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2015 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 02.06.2015 kl. 18.00 19.10 Plats Daghemmet Skogsstjärnan, Fjärrgränd 2 Ärenden som skall behandlas Sida 15 Konstaterande av beslutförhet

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 1 Sammanträdets öppnande 3. 2 Val av protokolljusterare 3

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 1 Sammanträdets öppnande 3. 2 Val av protokolljusterare 3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2008 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Torsdag 10.01.2008 kl. 09.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 1 Sammanträdets

Läs mer

21 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 27

21 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 27 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/2017 25 Personalsektionen Tid Onsdag 08.11.2017 kl. 14.30 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 21 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

17 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Företagshälsovården 29

17 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Företagshälsovården 29 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2018 26 Personalsektionen Tid Måndag 07.05.2018 kl. 14.00 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 17 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

27 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 43

27 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 43 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2018 41 Personalsektionen Tid Torsdag 14.06.2018 kl. 15.00 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 27 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

91 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Personalärende Konfidentiellt 126

91 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Personalärende Konfidentiellt 126 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2014 Svenska skolsektionen Tid 05.08.2014 kl. 18.00 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 91 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare 124

Läs mer

14 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 22

14 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 22 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/2017 19 Rådet för funktionshindrade Tid Torsdag 02.11.2017 kl. 16.00 Plats Stadshuset, Tornskär Ärenden som skall behandlas Sida 14 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 21

Läs mer

Stadsstyrelsens rum, Stadshuset. 26 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 47

Stadsstyrelsens rum, Stadshuset. 26 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 47 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2018 1 Välfärdsnämnden Tid 12.04.2018 kl. 18.00 Plats Stadsstyrelsens rum, Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 26 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 47 27 Val av

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

Stadsstyrelsens rum, Jakobstad. 18 Mötets öppnande Val av två protokolljusterare Integration av social- och hälsovården 24.

Stadsstyrelsens rum, Jakobstad. 18 Mötets öppnande Val av två protokolljusterare Integration av social- och hälsovården 24. NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2018 21 Tid Måndag 24.09.2018 kl. 08.30 Plats Stadsstyrelsens rum, Jakobstad Ärenden som skall behandlas Sida 18 Mötets öppnande 23 19 Val av två protokolljusterare 23 20 Integration

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/ NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2017 600 Stadsstyrelsen Tid Måndag 25.09.2017 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 338 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 602 339 Val av protokolljusterare

Läs mer

11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 12.

11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 12. NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/2016 1 Handikapprådet Tid Måndag 25.04.2016 kl. 16.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 12

Läs mer

Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 16 Mötets öppnande Val av två protokolljusterare 18

Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 16 Mötets öppnande Val av två protokolljusterare 18 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2017 16 Tid Måndag 20.11.2017 kl. 09.00 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 16 Mötets öppnande 18 17 Val av två protokolljusterare

Läs mer

49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Affär med NKL-Partners, Fastighets Ab Ämbetshuset och HAB 94

49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Affär med NKL-Partners, Fastighets Ab Ämbetshuset och HAB 94 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 91 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 17.09.2015 kl. 19.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

37 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 43

37 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 43 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2016 41 Handikapprådet Tid Tisdag 15.11.2016 kl. 16.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 37 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 43

Läs mer

25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 34

25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 34 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2018 31 Rådet för funktionshindrade Tid Måndag 13.08.2018 kl. 15.00 Plats Stadshuset, Tornskär Ärenden som skall behandlas Sida 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 33

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 18/

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 18/ NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 18/2017 658 Stadsstyrelsen Tid Måndag 30.10.2017 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 660 376 Val av protokolljusterare

Läs mer

Ämbetshuset, hörnrummet nr 322, 3 vån. 24 Konstaterande av beslutförhet Val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista 48

Ämbetshuset, hörnrummet nr 322, 3 vån. 24 Konstaterande av beslutförhet Val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista 48 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 44 Fritidssektionen Tid 18.05.2016 kl. 19.00 Plats Ämbetshuset, hörnrummet nr 322, 3 vån. Ärenden som skall behandlas Sida 24 Konstaterande av beslutförhet 46 25 Val av

Läs mer

Stadshuset, stadsstyrelsens rum. 31 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare och justering av protokoll 38

Stadshuset, stadsstyrelsens rum. 31 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare och justering av protokoll 38 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2018 1 Ungdomsfullmäktige Tid 18.09.2018 kl. 16.30 Plats Stadshuset, stadsstyrelsens rum Ärenden som skall behandlas Sida 31 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 38 32 Val

Läs mer

49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 74

49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 74 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2018 1 Revisionsnämnden Tid Fredag 02.11.2018 kl. 14.00 Plats Stadshuset, Tornskär Ärenden som skall behandlas Sida 49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 74 50 Val av protokolljusterare

Läs mer

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Kerstin Ivarsson X Regina Pettersson X Raul Petrell X Nils Eriksson

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Kerstin Ivarsson X Regina Pettersson X Raul Petrell X Nils Eriksson Nummer 1/2017 Sammanträdestid kl. 15.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE MEDLEMMAR X Göran Stenros X Britt Pettersson X Viking Danielsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommungården, nämndrummet

Sammanträdesdatum Kommungården, nämndrummet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1.2.2018 Nr 1/2018 1/1 Sammanträdestid Torsdagen den 1 februari 2018, kl. 18:05 19:00 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter Ahlskog, Mats

Läs mer

Ärenden som skall behandlas. 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 121

Ärenden som skall behandlas. 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 121 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2016 1 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 08.12.2016 kl. 13.00 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 121

Läs mer

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 3. 3 Godkännande av föredragningslistan 3

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 3. 3 Godkännande av föredragningslistan 3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2017 1 Sektionen för stödtjänster Tid 03.10.2017 kl. 16.30 Plats Stadshuset, Tornskär Ärenden som skall behandlas Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum NEDERVETIL OMRÅDES- NÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7.9.2017 Nr 1/2017 1/1 Sammanträdestid Torsdagen 7.9.2017, kl. 18.00-19.35 Sammanträdesplats Café 13 Beslutande: Ersättare: Ahlstrand, Monica Cainberg, Päivi

Läs mer

21 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 25

21 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 25 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2018 23 Äldrerådet Tid Torsdag 30.08.2018 kl. 12.00 Plats Stadshuset, Tornskär Ärenden som skall behandlas Sida 21 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 25 22 Val av protokolljusterare

Läs mer

Stadshuset, stadsstyrelsens rum. 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 3. 3 Godkännande av föredragningslista 4

Stadshuset, stadsstyrelsens rum. 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 3. 3 Godkännande av föredragningslista 4 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2018 1 Rådet för funktionshindrade Tid Onsdag 10.01.2018 kl. 16.00 Plats Stadshuset, stadsstyrelsens rum Ärenden som skall behandlas Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 17.09.2018 Biblioteksnämnden 17.09.2018 - Sammanträdestid Måndagen den 24 September kl. 18.30-20.00 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 15/

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 15/ NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 15/2018 441 Stadsstyrelsen Tid Måndag 24.09.2018 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 222 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 443 223 Val av protokolljusterare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Stadshuset, stadsfullmäktiges rum. 17 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare och justering av protokoll 21

Stadshuset, stadsfullmäktiges rum. 17 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare och justering av protokoll 21 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2018 19 Ungdomsfullmäktige Tid 02.05.2018 kl. 17.00 Plats Stadshuset, stadsfullmäktiges rum Ärenden som skall behandlas Sida 17 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 21 18

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 11.10.2018 6 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 11.10.2018 kl

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.02.2018 Biblioteksnämnden 15.02.2018 - Sammanträdestid Torsda den 08 Mars kl. 18.30-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Lumparlands bibliotek, Lumparland Måndag kl

Lumparlands bibliotek, Lumparland Måndag kl Sammanträdesdatum Nr Paragrafer 8.4.2019 2 10-17 Plats och tid Beslutande Lumparlands bibliotek, Lumparland Måndag 8.4.2019 kl. 19.00 20.00. Cecilia Aaltonen-Lindblom, ordförande Jessica Sjölander, vice

Läs mer

38 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 52

38 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 52 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2018 49 Rådet för funktionshindrade Tid Torsdag 08.11.2018 kl. 15.00 Plats Stadshuset, Tornskär Ärenden som skall behandlas Sida 38 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 51

Läs mer

62 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 136

62 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 136 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2018 133 Stadsfullmäktige _ Tid Torsdag 08.11.2018 kl. 19.00 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 62 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2018 4/1 Sammanträdestid Torsdag 13.9.2018, kl.11:10 11:40 Sammanträdesplats Hotel Botnia Beslutande: Björkqvist, Fredrik Broända, Jenny Karlström, Fredrik Vidjeskog, Vilma Lindgren,

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/2007 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Fredag 10.08.2007 kl. 13.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 47 Sammanträdets

Läs mer

35 Konstaterande av beslutförhet Fastställande av föredragningslistan Justering av mötesprotokoll 5

35 Konstaterande av beslutförhet Fastställande av föredragningslistan Justering av mötesprotokoll 5 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2016 1 Ungdområdet Tid 12.10.2016 kl. 15.45 Plats Sst mötesrum, Ämbetshuset, vån. 3, Topeliusespl. 7 Ärenden som skall behandlas Sida 35 Konstaterande av beslutförhet 3 36 Fastställande

Läs mer

Sammanträdesdatum Mötet hålls via e-post. Björklund, Eva-Lott Kortell, Niklas Näse, Oscar Vigård, Nina-Marie Wikström, Samuel

Sammanträdesdatum Mötet hålls via e-post. Björklund, Eva-Lott Kortell, Niklas Näse, Oscar Vigård, Nina-Marie Wikström, Samuel KRONOBY OMRÅDESNÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2018 3/24 Sammanträdestid Tisdagen den 26 juni 2018, kl. 14.01 14.52 Sammanträdesplats Mötet hålls via e-post Beslutande: Ersättare: Björklund, Eva-Lott

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/ NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2018 190 Stadsstyrelsen Tid Måndag 09.04.2018 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 99 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 192 100 Val av protokolljusterare

Läs mer

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2016 69 Köks- och städsektionen Tid Måndag 19.12.2016 kl. 14.00 Plats Stadshuset, Jöusan Ärenden som skall behandlas Sida 50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 71 51 Val

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/ NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2016 103 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.03.2016 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 60 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 105 61 Val av två protokolljusterare

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 14.02.2019 Biblioteksnämnden 14.02.2019 - Sammanträdestid Måndagen den 25 Februari kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare 2. 2 Fastställande av föredragningslistan 3. 3 Justering av föregående mötesprotokoll 4

1 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare 2. 2 Fastställande av föredragningslistan 3. 3 Justering av föregående mötesprotokoll 4 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2017 1 Ungdomsrådet Tid Måndag 30.1.2017 kl. 16.00 Plats Fullmäktigesalen, Stadshuset, vån. 3, Topeliusespl. 7 Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Revisionsnämnden PROTOKOLL Sammanträdestid: Tisdag , kl Purmo skola. Sammanträdesplats:

PEDERSÖRE KOMMUN. Revisionsnämnden PROTOKOLL Sammanträdestid: Tisdag , kl Purmo skola. Sammanträdesplats: 06.02.2018 1 Sammanträdestid: Tisdag 6.2.2018, kl. 09.30 11.15. Sammanträdesplats: Purmo skola Beslutande Eriksson, Roger Hägglund, Maila Muukkonen, Marina Pettersson, Roger Stenmark, Tore Östman, Majvor

Läs mer

76 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 157

76 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 157 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2018 154 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 13.12.2018 kl. 12.00 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 76 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Forsberg, Anders Brännkärr, Malin Bjon, Inger. Kronoby, den 14 november Kronoby, den 15 november 2018

Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Forsberg, Anders Brännkärr, Malin Bjon, Inger. Kronoby, den 14 november Kronoby, den 15 november 2018 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 15/2018 15/344 Sammanträdestid Måndagen den 12 november 2018 kl. 15:46-15:51 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Myllymäki, Tapani Lindgren,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommungården / styrelserummet. Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Lövsund, Gabriella Näse, Elin

Sammanträdesdatum Kommungården / styrelserummet. Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Lövsund, Gabriella Näse, Elin SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2018 2/1 Sammanträdestid Torsdag kl. 14:00-15:29 Sammanträdesplats Kommungården / styrelserummet Beslutande: Ersättare: Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Lövsund, Gabriella

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 07.12.2017 Biblioteksnämnden 07.12.2017. - Sammanträdestid Onsdagen den 13 December kl. 18.30-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

24 Konstaterande av beslutförhet Val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Anmälningsärenden 38

24 Konstaterande av beslutförhet Val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Anmälningsärenden 38 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2016 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 07.06.2016 kl. 18.00 Plats Jeppo daghem, Jungarvägen 27 Ärenden som skall behandlas Sida 24 Konstaterande av beslutförhet 355 25 Val

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 76 Sammanträdets laglighet och beslutförhet SN 77 Val av protokolljusterare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Lumparlands bibliotek Måndagen den kl

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Lumparlands bibliotek Måndagen den kl Sammanträdesdatum: 4.3.2019 Nr: 1 Paragrafer: 01-09 Plats och tid Lumparlands bibliotek Måndagen den 4.3.2019 kl. 19.00-20.50 Beslutande Cecilia Aaltonen-Lindblom, ordförande Bror-Erik Jansson Torolf Sjöwall

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI

STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI MÖTESKALLELSE Möteskallelse Onsdagen 16.1.2019 kl. 17.00, mötesrum Carmen (ingång via Tekniska verket). Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Conny Englund, ordförande Ulrika Rönnback, viceordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet SN 67 Godkännande och komplettering

Läs mer

Måndagen den 15 maj 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs

Måndagen den 15 maj 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden PROTOKOLL 15.05.2017 13 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 maj 2017, kl. 9.00 11.10. Pedersöre kommungård, Bennäs Beslutande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.04. 2017 Biblioteksnämnden 10.04.2017. - Sammanträdestid Onsdagen den 26 April kl. 18.30-20.00 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Ersättare x Fagerholm-Sjöblom Silvana, vice ordf. - Nyholm Dan (Ob) x Carlson Nina-Marie. - Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Ersättare x Fagerholm-Sjöblom Silvana, vice ordf. - Nyholm Dan (Ob) x Carlson Nina-Marie. - Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 5/2018 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00 20.15 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordförande Ersättare x Fagerholm-Sjöblom Silvana, vice ordf. -

Läs mer

Tid och plats: Stadshuset, Styrhytten kl

Tid och plats: Stadshuset, Styrhytten kl 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 6/16 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, Styrhytten 25.4.2017 kl. 16.00 20.00 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) Heli Nyberg

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida 1 Omsorgsnämnden 4/2019

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida 1 Omsorgsnämnden 4/2019 SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida 1 Omsorgsnämnden 4/2019 Sammanträdestid Tisdagen den 27.8.2019 kl. 19 2120 Sammanträdeslokal Tallgården Närvarande Petter Johansson, ordförande Ulla-Britt Dahl Erik Schütten

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 28 april 2017 kl. 14.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Kommunkansliet i Klemetsby, Lumparland Fredag kl

Kommunkansliet i Klemetsby, Lumparland Fredag kl Sammanträdesdatum Nr Paragrafer 18.10.2019 9 01-07 Plats och tid Kommunkansliet i Klemetsby, Lumparland Fredag 20.00 Beslutande Frånvarande Erika Sjölund, ordförande Mikael Blomqvist, vice ordförande Åsa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 4.2.2015 1/15 Sammanträdestid Onsdagen den 4 februari 2015 kl. 9.30 11.45 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KOMMITTÉ FÖR VÄNORTS- SAMARBETE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2017 1/1 Sammanträdestid Torsdagen, kl. 18.00-19.08 Sammanträdesplats Kommungården, bibliotek Beslutande: Ersättare: Saajoranta, Pekka Ranta,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen Inger Björling. Geta den 29 november 2016

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen Inger Björling. Geta den 29 november 2016 PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 29.11.2016 17 Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdagen den 29.11.2016 kl. 18:30-20.55 Kommunkansliet Beslutande Camilla Andersson (ordförande) Kjell

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Protokoll Ahlbäck Sarah, ordförande Granlid Maria vice ordf. Bjurne Yngve

Protokoll Ahlbäck Sarah, ordförande Granlid Maria vice ordf. Bjurne Yngve VÅRDÖ KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN Protokoll 29.1.2018 Nr1 Tid Måndag den 29.1.2018 kl 17.00-18.00 Plats Närvarande Strömsgården Ledamöter: Ahlbäck Sarah, ordförande Granlid Maria vice ordf. Bjurne Yngve Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Protokoll Ahlbäck Sarah, ordförande Granlid Maria vice ordf. Bjurne Yngve

Protokoll Ahlbäck Sarah, ordförande Granlid Maria vice ordf. Bjurne Yngve VÅRDÖ KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN Protokoll 25.3.2019 Nr 3 Tid Måndag den 25.3.2019 kl 17.00 Plats Närvarande Strömsgården Ledamöter: Ahlbäck Sarah, ordförande Granlid Maria vice ordf. Bjurne Yngve Ersättare:

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 Tid Torsdag 11.09.2014, kl. 13.00 Plats: Stadskansli Ärenden 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 42 Val av protokolljusterare 43 Dagens gäst 44 Föregående mötesprotokoll 45 Utveckling av äldrerådens

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 26 april 2018 Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 26 april 2018 Socialnämnden SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 26 april 2018 Socialnämnden 03.05.2018 42-53 Sammanträdestid Torsdagen den 3 maj 2018 kl. 18.00 20.00 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets - nummer Ärende

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nummer

Organ Sammanträdesdatum Nummer HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Den gemensamma lantbruksnämnden 2/2018 Onsdagen den 03.10.2018 kl 14.30-15.00 Kommunkansliet

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer