Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17"

Transkript

1 Sida Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning Stöd till kulturverksamhet - ordinarie verksamhetsbidrag Nya avgifter för biblioteket... 4 Förslag att införa avgifter för utplacering och hantering av konst i kommunens förvaltningslokaler... 5 Förslag till åtgärder för att korta köerna till musikskolan samt införande av elevgaranti... 6 Plan för extraordinära händelser, beredskapsplan... 7 Yttrande över remiss revidering av Alkoholpolicy vid representation... 8 Sammanträdesdagar Nyval kontaktpersoner till kulturförvaltningens fem enheter Information om fördelning av uppdrag till ledamöter och ersättare i kulturnämnden 11 Information om arbetet enligt uppdraget genomlysning av kulturförvaltningens verksamhet Kulturmiljöprogram Information om nuläget ombyggnaden kulturhuset Information om nuläget vid ombyggnaden av stadsmuseets entré Möte med studieförbunden enligt avsiktsförklaringen Anmälningsärenden kulturnämnden den 17 oktober Övriga ärenden, flytt av kommande sammanträde i kulturnämnden... 19

2 Sida Plats och tid Stensättaren, stadshuset kl Deltagande Claës Beckman (M) ordf Anita Andersson (S) v ordf Sophie Lenasdotter (M), ersättare för Anders Karlsson (M) Karin Thorstensson (C) Peter Larsson (FP) Per-Åke Lindkvist (S) Johan Örnemar (MP), ersättare för Kristina Hedenberg (V) Ersättare Jan Sandelius (KD) kl Jan-Agne Hagström (FP) Asima Pasalic (S) Tommy Löfgren (S) Doris Wu Bueno Andersson (C) Övriga deltagande Katarina Strömgren Sandh, kulturchef Anneli Magnusson, förvaltningsekonom Anna Gullstrand, bibliotekschef Utses att justera Peter Larsson (FP) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Karin Hammerby Paragrafer Claës Beckman (M) Peter Larsson (FP) Organ Kulturnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kulturkontoret, Stadshuset ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.... Karin Hammerby Datum för anslags nedtagande

3 Sida 1 KN 64 Dnr 12/01 Ekonomisk uppföljning Kulturnämnden godkänner redovisningen av det ekonomiska läget Förvaltningsekonomen redovisar det ekonomiska läget Handlingar Ekonomisk redovisning

4 Sida 2 KN 65 Dnr 12/05 Stöd till kulturverksamhet - ordinarie verksamhetsbidrag 2013 Verksamhetsbidrag för ordinarie kulturverksamhet beviljas i enlighet med föreningarnas verksamhetsplaner enligt nedanstående fördelning: Föreningen Skövde Filmfestival, filmfestival och ordinarie visningar Odéon Skövde Filmstudio Stiftelsen Binnebergs Tingshus Öppethållande av biblioteksfilialen i Värsås 1 kväll/vecka: Bibliotekets Vänner i Värsås KulturArbetsCentrum KAC Skövde Folkdansgille (inkl midsommarfirande) Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad Revymakarna Ridå Scenproduktion, för sent inkommen ansökan 0 Skövde Fôlk Skultorps Hembygds- och Fornminnesförening Hagelbergs Hembygdsförening Bidragen utbetalas under första kvartalet 2013 med befintlig ansökning som grund. De föreningar som inte beviljats ordinarie verksamhetsbidrag har möjlighet att söka särskilt bidrag för särskilda kulturaktiviteter. Anita Andersson deltar inte i beslutet om bidrag till Stifelsen Binnebergs Tingshus, eftersom Anita Andersson är ordförande i stiftelsen.

5 Sida 3 Enligt budget för år 2012 fanns totalt kronor att fördela som stöd till kulturverksamhet. Budget för 2013 är inte fastställd. Handlingar Bidragsansökningar och sammanställning Delges Berörda föreningar via särskilt brev

6 Sida 4 KN 66 Dnr 12/07 Nya avgifter för biblioteket Kulturnämnden beslutar att höja reservationsavgiften till 10 kronor, fjärrlåneavgiften till 30 kronor och avgiften för försenade lån till 2 kronor per bok och dygn från och med den 1 januari Kulturförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att avgiftsbelägga andra bibliotekstjänster, som till exempel att låna e-böcker och att använda bibliotekets datorer. Yrkande Sophie Lenasdotter föreslår att kulturförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att avgiftsbelägga andra bibliotekstjänster, som till exempel att låna e- böcker och att använda bibliotekets datorer. I nästan 30 år har avgiften på Skövde stadsbibliotek för att reservera en bok d v s vid återlämning fånga upp, ställa undan och avisera låntagaren - varit 5 kronor. Att reservera gör barn och ungdomar gratis detta är en självklarhet. Men för vuxna låntagare är en höjning från 5 till 10 kronor fortfarande ett billigt sätt att få tillgång till efterfrågade böcker. Att fjärrlåna - d v s låna en bok från ett annat bibliotek i landet kostar idag 20 kronor. Fjärrlån görs oftast av studerande som har alternativet att istället köpa den ofta mycket dyra kurslitteraturen. En höjning från 20 till 30 kronor per beställning är då fortfarande en låg avgift. Avgiften för försenade lån är idag 1 krona per bok och dygn. Avgiften för försenade lån är motiverad utifrån att andra låntagare snabbt ska få tillgång till boken. Att höja från 1 till 2 kronor per bok och dygn är ett sätt att förbättra vår service genom att en högre avgift ökar incitamentet att lämna tillbaka böcker i tid. Avgiftshöjningar enligt förslaget beräknas innebära en ökad intäkt från kronor (2011) till ca kronor per år. Delges Bibliotekschefen

7 Sida 5 KN 67 Dnr 12/09 Förslag att införa avgifter för utplacering och hantering av konst i kommunens förvaltningslokaler Kulturnämnden godkänner förslaget enligt alternativ 1om en årlig hyra från förvaltningarna med 200 kronor för en målning eller skulptur och 100 kronor för en teckning eller grafik. Hyran tas ut från 1 januari 2013 för samtliga utplacerade verk. Kulturnämnden beslutar att inte överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut, enligt kulturförvaltningens förslag, utan anser att beslutet ligger på kulturnämnden. Konstenheten har lämnat förslag på två olika alternativa avgifter för utplacering och hantering av konst i kommunens förvaltningslokaler. Alt.1 En modell som Borås kommun har genomfört. En avgift för varje verk som placeras ut tas ut; 200 kr/målning och skulptur, 100 kr för teckning och grafik som årlig avgift/hyra till respektive förvaltningsverksamhet. Beräknad intäkt baserat på nuvarande utplacering av verk ca 400/förvaltning och arbetsplatser 75 st: kr/år Alt. 2 En avgift tas ut för varje tillfälle där det efterfrågas önskemål om ny placering, byte av eller reperation av verk i förvaltningsverksamheten. Avgift 500 kr/tillfälle + transportkostnader. Beräknad intäkt kr/år Riskanalys: Om avgift tas ut för vart enskilt verk kan efterfrågan om utplacering minska vilket minskar möjligheten till kvalitativa konstupplevelser och miljöer inom kommunens lokaler för invånare i besök och på arbetsplatser. Handling Konstenhetens förslag Delges Samtliga förvaltningar

8 Sida 6 KN 68 Dnr 12/44 Förslag till åtgärder för att korta köerna till musikskolan samt införande av elevgaranti Kulturnämnden beslutar att anta nya intagningsregler enligt utredningsförslaget. Kulturförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med kortkurser och gruppundervisning. Kulturnämnden antar förslaget om utskick av information om studieförbundens musikkurser i samband med besked om att sökande inte fått plats vid höstintagningen. Kulturnämnden antar förslaget om införande av en elevgaranti om 24 speltillfällen per läsår. Musikskolan i Skövde har precis som de flesta andra musik- och kulturskolor en kö med elever som vill börja spela. I dag står 205 elever på kö till Skövde Musikskola. Över hälften av dessa vill börja spela gitarr. Musikskolechefen har i en utredning presenterat förslag till åtgärder för att korta köerna till musikskolan. I förslaget presenteras även förslag till en elevgaranti, som finns i många kommuner. Handlingar Utredning med förslag till åtgärder för att korta köerna till musikskolan samt införande av elevgaranti

9 Sida 7 KN 69 Dnr 12/46 Plan för extraordinära händelser, beredskapsplan Kulturnämnden antar förslaget till Plan för extraordinära händelser för kultunämnden. Kommunen är enligt lag skyldig att ha en plan för hur man ska hantera en extraordinär händelse. Exempel på sådana händelser är till exempel stora olyckor eller bränder, avbrott i el- eller vattenförsörjning, snöoväder, pandemi mm. Förvaltningarna har fått i uppdrag att se över sina planer för extraordinära händelser. Planen kommer sedan att bifogas till kommunledningens plan inför och vid extraordinära händelser. Delges Kommunstyrelsen

10 Sida 8 KN 70 Dnr 12/37 Yttrande över remiss revidering av Alkoholpolicy vid representation Kulturnämnden översänder yttrande över remissen enligt följande. Kulturnämnden anser att endast alkoholfria drycker ska serveras på kommunens bekostnad vid intern representationen. Samma regel föreslås vid extern representationen, med undantag för specifika tillfällen. Kulturnämnden föreslår att kommundirektören ges delegation att besluta om avsteg från policyn med anledning av specifika tillfällen. Kommunstyrelsen har översänt förslag till revidering av kommunens alkoholpolicy vid representation för yttrande senast den 31 oktober Delges Kommunstyrelsen

11 Sida 9 KN 71 Dnr 12/41 Sammanträdesdagar 2013 Kulturnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar 2013 Kulturnämndens arbetsutskott Kulturnämnden onsdagar kl 13 Tors 7 feb kl 09 Mån 11 mars kl 13 Tis 16 april kl 09 Tors 23 maj kl 09 Ons 28 aug kl 09 Tis 24 sep kl 09 Ti 5 nov kl 09 Ons 4 dec kl feb 20 mars 24 april 29 maj 4 sep 2 okt 13 nov 11 dec Sammanträdesplanen har tagits fram med utgångspunkt från tidpunkter för inlämnande av verksamhetsberättelse och tertialrapporter till ekonomienheten, samt för möjliga tidpunkter att presentera månadsuppföljningar. Delges KoS

12 Sida Dnr 10/29 Nyval kontaktpersoner till kulturförvaltningens fem enheter Kulturnämnden beslutar att utse Johan Örnemar som kontaktperson för stadsbiblioteket. Kulturnämnden har kontaktpersoner för kulturförvaltningens fem enheter utsedda av kulturnämnden den 2 februari 2011, 13 april 2011 och 11 april 2012 enligt följande Musikskolan Doris Wu Bueno Kristina Hedenberg Andersson Stadsmuseet Jan-Agne Hagström Anita Andersson Konstenheten Anders Karlsson Asima Pasalic Arrangemangsenheten Jan Sandelius Tommy Löfgren Stadsbiblioteket Peter Larsson Sophie Lenasdotter Mikaela Viklund Mikalea Viklund har avgått från kulturnämnden och efterträtts av Johan Örnemar. Handling Riktlinjer för kulturnämndens verksamhetsbesök Delges Den valda

13 Sida Dnr 10/29 Information om fördelning av uppdrag till ledamöter och ersättare i kulturnämnden Informationen läggs till handlingarna. Fördelningen av uppdrag till ledamöter och ersättare i kulturnämnden enligt beslut 21/12 och 38/10 har skickats ut till nämnden på begäran.

14 Sida Dnr 12/38 Information om arbetet enligt uppdraget genomlysning av kulturförvaltningens verksamhet Informationen läggs till handlingarna. Kulturchefen redogör för läget för uppdraget om genomlysning av kulturförvaltningens verksamhet enligt KN 46/2012.

15 Sida 13 KN 75 Dnr 12/33 Kulturmiljöprogram Informationen läggs till handlingarna. Kulturchefen redogör för läget om medel för att ta fram kulturmiljöprogram för landsbygden. Kommunstyrelsen har inte lämnat besked.

16 Sida 14 KN 76 Dnr 12/34 Information om nuläget ombyggnaden kulturhuset Informationen läggs till handlingarna. Kulturchefen redogör för läget när det gäller ombyggnaden av kulturhuset.

17 Sida 15 KN 77 Dnr 12/06 Information om nuläget vid ombyggnaden av stadsmuseets entré Informationen läggs till handlingarna. Kulturchefen redogör för ombyggnaden av stadsmuseets entré.

18 Sida 16 KN 78 Dnr 12/36 Möte med studieförbunden enligt avsiktsförklaringen Kulturnämnden godkänner förslaget att bjuda in studieförbunden till den 12 december i kulturhuset med julkaffe. Enligt avsiktsförklaringen ska kulturnämnden bjuda in studieförbunden till våroch höstmöten.

19 KN 79 Sida 17 Anmälningsärenden kulturnämnden den 17 oktober 2012 Nedanstående anmälningsärenden läggs till handlingarna: Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 1. Dnr 09/37 Kommunfullmäktiges beslut 80 om handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR 2. Dnr 12/01 Kommunfullmäktiges beslut 116 beslut om tertialrapport 1 och nämndernas tertialrapporter 1 3. Dnr 12/49 Remiss av motion om social investeringsfond, svar senast 3 januari 4. Dnr 12/43 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om utredningsdirektiv för översyn av föreningsbidrag 5. Dnr 12/42 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om yttrande över kulturmiljöutredningen 6. Dnr 11/40 Kommunstyrelsen, Synpunkter på revisorernas granskning av rutin för anställdas bisysslor Övrigt 7. Dnr 12/01 Kommunstyrelsens beslut 150 om revisorernas granskning av rutiner för anställdas bisysslor. 8. Dnr 12/47 Samverkan mellan Skövde kommun och högskolan för kulturverksamhet 9. Dnr 12/48 Ansökan till ungdomsstyrelsen om samverkansprojekt om ungas inträde på arbetsmarknaden. 10. Dnr 12/25 Ansökan om filmkollo hos Svenska Filminstitutet 11. Dnr 12/16 Uppgiftsfördelning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete på arrangemangsenheten 12. Dnr 12/04 Ansökan från Spelkulturföreningen Daaks ord för spelkulturevenemang och utbetalning 500 kronor. 13. Dnr 12/04 utbetalning KAC av förlustgaranti för underhållning Rosa husets innergård 16 juli med 3000 kronor.

20 Sida Dnr 12/04 utbetalning till Timmersdala Scoutkår 3000 kronor för drogfri festkväll för ungdomar. 15. Kallelse till extra representantskapsmöte för Folkrörelsearkivet den 10 november.

21 KN 80 Sida 19 Övriga ärenden, flytt av kommande sammanträde i kulturnämnden Kulturnämnden beslutar att flytta kulturnämnden onsdagen den 7 november till onsdagen den 14 november. Kulturnämndens arbetsutskott flyttas från onsdagen den 24 oktober till onsdagen den 31 oktober. Yttrande över plangranskning Tyr 3 delegeras till kulturnämndens arbetsutskott eftersom sista svarsdag är den 7 november. Kulturnämndens arbetsutskott och kulturnämndens kommande sammanträde föreslås bli flyttat för att skapa en jämnare fördelning av sammanträdena över tiden. Delges KoS KN Enhetschefer KUF

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan 2012-2014... 6 Medborgarförslag

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare Kollektivtrafiknämnden Hjo/Tibro/ 2009-12-08 1 Plats och tid Sammanträdesrum Bonaren 14:00-16:00 Beslutande Claes Jägevall, ordf Anne-Marie Wahlström Catrin Hulmarker Pierre Rydén Kjell Sjölund Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Reviderad budget 2012... 5 Bestämmelser ränte- och amorteringsfria lån... 6 Tillägg i delegationsplan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) FÖREDRAGNINGSLISTA den 18 juni 2012 kl 15.00 (OBS tiden) i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Översiktsplan,

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer