V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005"

Transkript

1

2 Svensk Volvohandel består av 65 privatägda och två börsnoterade företag. De bildar tillsammans ett rikstäckande nät med ca 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. The Swedish Volvo dealerships comprise 65 privatly-owned and two listed companies. Combined, they form a nationwide network with approximatly 200 points of sale and slightly more than 250 service workshops.

3 V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING VOLVOFINANS PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET OCH TANKA 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 9 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 16 FLERÅRSÖVERSIKT 18 RESULTATRÄKNING KONCERNEN 19 BALANSRÄKNING KONCERNEN Resultatet för verksamhetsåret 2005 uppgick till 254,7 Mkr. Utlåningen minskade med 1% under 2005 och uppgick vid årsskiftet till 24,5 Mdr kr. Antalet hanterade kontrakt uppgick vid årsskiftet till Antalet köpaktiva Volvokort uppgick vid årsskiftet till ca Kapitalbasen uppgick till Mkr. Antalet anställda i Volvofinanskoncernen vid utgången av 2005 var 197 personer. 20 RESULTATRÄKNING AB VOLVOFINANS 21 BALANSRÄKNING AB VOLVOFINANS 22 KASSAFLÖDESANALYSER 23 REDOVISNINGSPRINCIPER 23 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGAR OCH BALANSRÄKNINGAR 27 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 28 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 29 REVISIONSBERÄTTELSE 30 STYRELSE REVISORER LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE BOARD OF DIRECTORS AUDITORS SENIOR EXECUTIVES 31 ANNUAL REPORT 2005 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna via förvaltningsbolaget AB Volverkinvest till 50% och Ford, via det helägda dotterbolaget Ford Credit International Inc., till 50%. AB Volvofinans är moderbolag i Volvofinanskoncernen.Volvofinans Konto AB, är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag, som bedriver kontokortsverksamhet. Volvofinans IT AB bedriver IT- och produktionsverksamhet i samband med finansiella tjänster. De svenska Volvoåterförsäljarna AB Volverkinvest 50% 100% Volvofinans Konto AB AB VOLVOFINANS Ford Ford Credit International Inc. 100% 50% Volvofinans IT AB

4 V OLVOFINANS var ännu ett bra år för Volvofinans. Grunden för framgången är det unika affärsupplägget med de svenska Volvohandlare som också är företagets hälftenägare. Detta affärsupplägg innebär att återförsäljarna gör bilaffärerna med kunderna, affärer som vanligen inkluderar någon form av finansiering. Detta ger i sin tur finansiella kontrakt som automatiskt överförs till Volvofinans via väl utvecklade IT-system. Volvohandlarna bedriver sedan 1959 säljfinansiering, som ett viktigt och prioriterat affärsområde, dels för lönsam heten, dels för att underhålla långsiktigt goda kundrelationer. Volvofinans får genom denna verksamhet tillgång till finansiering som är kopplad till den dagliga säljverksamheten i det svenska återförsäljarsystemet. Till de renodlade bilaffärerna kommer att en stor del av försäljningen i verkstäder, butiker och bensinstationer finansieras via Volvokortet, som marknadsförs och administreras av dotterbolaget Volvofinans Konto AB. Drivmedelsförsäljningen i det nu fullt utbyggda Tankanätet genererar allt större affärsvolymer. Volvofinans utsågs 2005 för andra året i rad till Bästa finansbolag av oberoende marknadsundersökningsbolaget ISI Wissing. Denna utnämning är ännu ett kvitto på att Volvofinans och återförsäljarna levererar något som kunderna upplever som smidigt, stabilt och tryggt. Konkurrensen inom området fordonsfinansiering har ytterligare skärpts under det gångna året. Aktiviteten bland marknadens aktörer har varit stor och bankerna har fortsatt att satsa på fordonsfinansiering, på vilket Volvofinans svarat med intensifierad marknadsföring och stora säljinsatser. Volvofinans leder också utvecklingen inom området och håller fortsatt positionen som marknadens största aktör. Koncernen har idag över aktiva kunder; finansierings- och kontokortskunder, som minst en gång per månad har någon form av affärskontakt med Volvofinans. Koncernens utlåning uppgick vid årsskiftet 2005/2006 till 24,5 Mdr kronor. Utlåningsportföljerna, i vilka återförsäljarna står för huvuddelen av kreditrisken, visar god kvalitet med mycket små kreditförluster. Den goda kreditkvaliteten i portföljerna i kombination med återförsäljarnas återköpsgaranti kommer att ge stora fördelar när de nya kapitaltäckningsreglerna, de så kallade Basel II-reglerna, träder i kraft om några år. Volvofinans arbetar nu, tillsammans med de svenska återförsäljarna, intensivt med att anpassa kreditsystemen för att kunna erbjuda en effektiv och enhetlig kreditgivningsprocess med tillgång till bästa information om kundernas betalningsförmåga. Volvofinans har internationella kreditbetyg, utfärdade av Moody s Investor Service. De aktuella ratingbetygen är för långfristig finansiering A3 och för kortfristig finansiering P-2. Enligt Moody s är utsikterna för den långa ratingen Negative, medan den korta betecknas som Stable. På Volvofinans begäran återkallade Standard & Poor s samtliga sina kreditbetyg för koncernen den 30 augusti Denna begäran bottnar i att den direkta länkningen till hälftenägaren Ford Motor Company, som Standard & Poor s valt att göra, inte rättvisande speglar Volvofinans kreditvärdighet. Under 2005 emitterade Volvofinans 19 Mdr kronor med löptider upp till fem år i tre marknadsprogram. Därutöver har banklån i såväl svenska kronor som euro tagits upp. Koncernresultatet uppgick till 254,7 Mkr, vilket återigen är all-time-high. Resultatet före kreditförluster ökade med 23 Mkr eller 10%. Volvofinans intjäningsförmåga är stabil. Samtliga affärsområden utvecklas positivt. Kontokortsverksamheten och vagnsparksaffären bidrar med resultat bättre än plan, medan fordonsfinansieringen personvagnar (PV) och lastvagnar (LV) uppvisar bidrag enligt plan. Den historiskt låga räntan, med en reporänta på 1,50%, satte press på bankernas och finansbolagens marginaler. Den låga räntan ger även en sämre avkastning på det egna kapitalet vilket gav Volvofinans en lägre räntabilitet (9,74%) jämfört med föregående år (10,53%). Kreditförlusterna är fortsatt mycket små och som tidigare begränsade till kontokortverksamheten. Utlåningen minskade med 0,4 Mdr kronor, eller 1%, och uppgick vid årsskiftet till 24,5 Mdr kronor. Minskningen beror huvudsakligen på att återförsäljaren Volvo Truck Center numera finansierar säljverksamheten internt, inom AB Volvo. 2

5 Resultat före skatt 250 Mkr Det totala antalet kontrakt som hanteras av Volvofinans minskade något under 2005 och var vid årsskiftet , varav drygt avser vagnparksadministration. Volvokortet fortsätter att generera framgångar. Över kunder använder nu kortet varje månad för inköp huvudsakligen i Volvohandeln; för drivmedel och andra bilrelaterade inköp. Försäljningen via Volvokortet blev under året rekordhöga 9,2 Mdr kronor. Volvofinans kapitalbas uppgår till 2,7 Mdr kronor. Primärkapitalet har under året förstärkts med 156 Mkr och var vid årsskiftet 2,2 Mdr kronor. Kapitaltäckningsgraden blev vid årsskiftet 10,73%. Redan primärkapitalrelationen på 8,96%, överstiger väl lagstadgade 8%. Personbilsförsäljningen i Sverige fortsätter att öka. Det registrerades nya bilar under året, vilket är en ökning med ca , eller 4%, jämfört med året innan. För Volvo var året åter framgångsrikt med nya bilar registrerade, vilket ger en marknadsandel på 19,7%. Renaultregistreringarna uppgick till nya bilar vilket ger en marknadsandel på 4,6%. Den svenska Volvohandeln sålde därutöver ca begagnade personbilar. Volvofinans finansierade ca 52% av de nya och 44% av de begagnade bilarna. Lastvagnsmarknaden var under 2005 mycket stark med fortsatta framgångar för Volvo. Det registrerades ca nya fordon, vilket var 10% mer än föregående år. Volvos marknadsandel uppgick till 46%. Volvofinans andel i finansieringen av nya lastbilar sålda i Volvohandeln minskade till följd av att det av AB Volvo ägda, Volvo Truck Center, nu finansierar säljverksamheten internt. Övriga, icke Volvoägda återförsäljare, som har 63% av den svenska lastvagnsmarknaden, fortsätter samarbetet med Volvofinans. De hade under året en penetration på 49,5%. Samarbetet mellan Volvofinans och Volvohandlarna har inneburit ytterligare förbättringar i produktutbudet. Användningen av Volvo Lastbilskort ökar i omfattning och kortet är nu ett mycket viktigt verktyg för Volvohandlarna när det gäller kundlojaliteten. Antalet utgivna kort, med allt högre nyttjandegrad, har nu nått en nivå som kommer att ge bra resultattillskott för Volvofinans. Den svenska Volvohandeln hade 2005 ännu ett framgångsrikt år, ett år med fortsatt god lönsamhet, ökade säljvolymer, bra beläggning i verkstäderna och stor reservdelsförsäljning. Volvohandelns säljfinansiering via Volvofinans är fortsatt mycket lönsam och en starkt bidragande orsak till återförsäljarnas goda lönsamhet. Den fortsatt positiva drivmedelsförsäljningen i stationsnätet Tanka uppvisar också stora volymer och god lönsamhet. Det totala årsresultatet för samtliga svenska återförsäljare uppgår till ca 815 Mkr. Volvokortet har en central och mycket viktig roll i försäljningen av verkstads-, butikstjänster och drivmedel i Sverige och Volvofinans Konto fortsätter att utveckla attraktiva erbjudanden för innehavarna. Kunden erbjuds valfrihet och det upplägg som bäst passar den individuella ekonomin. Syftet med Volvokortet är att erbjuda ett bekvämt och ekonomiskt tilltalande betalningsmedel som för det mesta har med bilägande att göra. Förutom betalning av service, reservdelar, tillbehör och reparationer kan man med kortet bland annat betala parkering. Volvohandelns Tanka-stationer, som säljer drivmedel, har nu en marknadsandel på ca 10%. Med Tanka-stationerna och samarbetet med OKQ8 har Volvofinans kraftigt förstärkt positionerna och kan nu erbjuda kunderna den bästa täckningen i landet med drygt stationer. Detta stationsnät har dessutom den bästa täckningen för miljövänliga drivmedel. Med motiverade medarbetare, stärkta av årets framgångar, står Volvofinans väl rustat att möta den fortsatta konkurrensen på de marknader där koncernen verkar, med målsättningen att ytterligare öka volymer och marknadsandelar och därmed även Volvohandelns konkurrenskraft. Bert Björn Verkställande direktör 3

6 P ERSONBILSFINANSIERING Den svenska Volvohandeln arbetar i huvudsak med försäljning till privatpersoner och företag; inklusive vagnparksadministration. I dessa segment har Volvohandeln en marknadsledande position både vad avser bilar och därtill relaterade tjänster. Privatmarknaden Privatmarknaden präglades under 2005 av hård konkurrens och fokus på räntesättningen i finansavtalen. Volvofinans kunde relativt väl försvara sin marknadsandel och svarade för finansieringen av drygt 40% av de sålda Volvo- och Renaultbilarna. Totalt tecknades ca avtal. Volvo och Renault Billån står för större delen av dessa. Billånen ger privatpersoner möjlighet att finansiera köpet till fast eller rörlig ränta. Hos Volvohandlaren kan kunden dessutom teckna försäkring och skaffa Volvokort. Bilmarknaden kommer sannolikt att i allt större omfattning innehålla kampanjer från leverantörer och finansbolag. Alla tecken tyder dessutom på att kunderna i större utsträckning väljer att lånefinansiera bilköpen. Företagsmarknaden Företagen hade samma fokus på räntan som privatkunderna. Volvofinans var dock framgångsrikt även här och finansierade ca 58% av de nya Volvo- och Renaultbilar som levererades under Totalt tecknades knappt nya finansieringsavtal för företag i Volvohandeln. Marknaden är väl definierad och företagen leasingbenägna, bland annat tack vare det halva momsavdraget. Idag leasingfinansieras ca 85% av de Volvo- och Renaultbilar som finns i svenska företag. Volvo och Renault Billeasing står för större delen av dessa avtal. Till leasingavtalet kan företagen lokalt, hos Volvohandlaren, addera förmånlig försäkring, inklusive trygghetsavtal, service och reparation, till fast månadskostnad. Mikael Berggren (t.h.), marknadschef personbilar Dessutom finns här möjlighet att skaffa Volvokort, som ger rabatt på drivmedel. Vagnparksfinansiering Leasingmarknaden delas i flera segment, med vagnparksfinansiering som dominerande del, om drygt bilar. Allt fler företag efterfrågar nu samlad finansiering och administration av bilparken. Administrationen har blivit alltmer komplex och få företag har internt den kompetens som krävs för hanteringen. Svensk Vagnparksfinans, ett affärsområde fokuserat på stora företagskunder, hjälper företagen med administration av drivmedelskostnader, leasingavgifter, service, reparationer, däck, tillbehör, ersättningsbilar, försäkring, självrisk, skatt med mera. Utöver detta ges hjälp att beställa nya bilar, kontrollera priser mot tecknade avtal, göra kostnadskalkyler, räkna fram löneavdrag samt bestämma förmånsvärde för bil och drivmedel. Dessutom finns här en omfattande tradingverksamhet, där Svensk Vagnparksfinans under 2005 sålde drygt begagnade leasingbilar för kundernas räkning. Efterfrågan på operationell leasing ökar. Till skillnad från den idag dominerande finansiella leasingen, ingår i operationell leasing ett garanterat restvärde (från leasinggivaren), vanligen i kombination med garanterat värde för service och reparationer. Ett ökat intresse för denna leasingform kommer främst av ändrad redovisningspraxis (IAS) och ökad internationell harmonisering. Finansiell leasing är mindre vanlig i övriga Europa än i Sverige. På några års sikt kommer uppskattningsvis 25% av leasingavtalen att vara operationella också i Sverige. Denna bedömning grundas på en sammanvägning av uteliggande offerter, konkurrenternas uppskattning och situationen i övriga Europa. Svensk Vagnparksfinans lanserade operationell leasing under senhösten 2002 och nu växer efterfrågan starkt. Företagets operationella leasingprodukt står sig väl i konkurrens med vad andra aktörer erbjuder och målet är att Svensk Vagnparksfinans ska bli marknadsledande även inom detta segment. Under det gångna året har Svensk Vagnparksfinans ytterligare befäst positionen som ledande inom området i Sverige. Vid årets utgång listades drygt 350 kundföretag, för vilka hanterades över fordon. 4

7 V OLVOKORTET OCH T ANKA Volvokortet Målet för 2005 var till stor del inriktat på att med olika medel fortsätta aktivera befintliga kunder. Antalet kommunicerade kunder via kontoutdraget uppgick till ca vid årets slut. Under 2005 lanserades Volvokortslånet, som är ett komplement till dagens kreditfunktion. Volvokortslånet ger Volvokortsinnehavare möjlighet att låna upp till kr utan säkerhet. Lanseringen av det nya lånet mottogs positivt av marknaden. Dock har marknaden för blancolån exploderat under 2005 med intensiva marknadsinsatser från en mängd aktörer. På några års sikt räknar vi trots detta med att lånet ger mycket stora positiva effekter för Volvohandelns och bolagets lönsamhet. Den totalt positiva utveckling som kreditaffären haft under ett antal år har stabiliserats på en hög och lönsam nivå. Marknadsinsatserna under 2005 fokuserades på olika åtgärder i syfte att få Volvokortsinnehavare att använda Volvokortet vid tankning och för inköp av produkter och tjänster i Volvohandeln. Bland annat infördes differentierade sparräntor, lägre ränta vid tecknande av Volvokortslån och rabatt på Färdförsäkring för aktiva kunder ökade priserna på drivmedel dramatiskt. Tillsammans med ett stort antal priskrig som pågick under hela 2005 har det medfört att konkurrensen på drivmedelsmarknaden har hårdnat. Under 2006 kommer fokus att ligga på åtgärder i syfte att hävda Volvokortet och Tanka på en tuffare marknad där pris- och rabatterbjudanden dominerar. Stephan Hultengren, VD Volvofinans Konto AB Tanka Vid slutet av 2005 var omprofileringen till Tanka slutförd för samtliga Volvohandlares bensinstationer. För 2006 gäller det närmast att fortsätta det långsiktiga arbetet med inarbetning av varumärket Tanka. Vårt budskap om de dubbla kundfördelarna, med ett av marknadens lägsta bensinpriser för Volvokortskunder, samtidigt som vi erbjuder tillgång till landets största stationsnät genom samarbetet med OKQ8, behöver ges ytterligare exponering. Nuvarande pris- och strukturutveckling inom drivmedelshandeln ställer krav på åtgärder för att försvara tidigare uppnådda marknadsandelar. Under 2006 kommer vi att öka våra insatser både ute i Volvohandeln och från Volvokortet centralt. Utvecklingen inom alternativa drivmedel följs noggrant och här ligger Volvokortet och Tanka väl i fas med marknaden. 5

8 L ASTVAGNSFINANSIERING På svenska vägar rullar idag ca lastbilar med vikt över 7 ton. Volvo har levererat 48% av dessa, det vill säga nära halva antalet. Totalmarknaden för år 2005 uppgick till fordon, varav Volvos andel uppgick till 46% (2 498 bilar). Detta innebar ännu ett starkt Volvoår och ett avstånd till marknadstvåan på 261 fordon. Det finansiella erbjudandet i samband med försäljningen av lastbilar är fortsatt starkt i en hårdnande konkurrens. Åkerinäringen Vi delar åkerinäringen i två avsnitt; Åkare och Producentåkare. Som Åkare betecknar vi dem som har lastbilen som utkomstkälla och säljer transporter som tjänst, som Producentåkare de som i huvudsak bedriver annan näring och endast har lastbilen för transport av producerat och/eller försålt gods. Båda dessa kategorier kräver sina specifika finansieringslösningar, som Volvofinans, med ambition att leda utvecklingen, ständigt strävar efter att lösa på bästa sätt. Volvo Lastbilslån Volvo Lastbilslån är den finansieringsprodukt som används mest frekvent i Volvohandeln och av kunder i Sverige. Under 2005 finansierades 49,4% av de nya och 72,3% av de begagnade fordonen med Volvo Lastbilslån. Kunden lånar med fordonet som säkerhet och gör affären direkt med sin Volvohandlare. Volvo Lastbilslån är kopplat till ett officiellt ränteindex, STIBOR 90 dagar, och kunden väljer själv fast eller rörlig ränta. Volvo Lastbilslån innebär: Lån med bilen som säkerhet Längre kredittid Fast eller rörlig ränta med räntetak Inga avgifter Kredit för större, oväntade reparationer Trygghetsförsäkring dygnet runt Försäkring för sjukhusvistelse (tillval) Volvo Lastbilsleasing Volvo Lastbilsleasing innefattar: Leasingfinansiering Ingen restvärdesrisk Lastbilsförsäkring Servicekostnader Reparationskostnader Möjlighet till komplettering för däck Möjlighet till komplettering för fordonsskatt Sten-Eric Helgesson, marknadschef lastvagnar 6

9 L ASTBILSKORTET Volvofinans och Volvohandlarna har arbetat med Volvo Lastbilskort i drygt fem år. Kortet har hela tiden utvecklats och nya tjänster tillförts, vilket gör att antalet användare ständigt ökar. Per sista december 2005 uppgick stocken till kort, en ökning sedan föregående år med 24%. Drivmedelsanslutning vid IDS och investeringar i Volvohandeln i nya tvättanläggningar och ökat användande i servicemarkandsaffären gör att vi under 2006 räknar med fortsatta framgångar. Potentialen för Lastbilskortet ligger vid ca kort. Kortets huvudingredienser Giltigt som betalningsmedel för alla köp i svensk Volvohandel Internationellt giltigt som betalningsmedel mot Volvo Action Service Möjlighet till 6 månaders delbetalning av service- och reparationsarbeten Giltigt som betalningsmedel på IDS-anläggningar i Sverige; f n ca 120 stationer, varav 22 hos Volvohandlare Betalningsmedel i tvättanläggningar för lastvagnar; det finns idag 28 anläggningar Betalning av Volvo Lastbilsförsäkring, inklusive möjlighet att utan extra kostnad betala årspremien månadsvis Betalning för tjänsten Dynafleet Online Betalning av bärgningskostnader Räntefria köp av däck och alkolås Tillgång till hemsidan Under 2005 togs det senaste steget, där kunden via hemsidan kan bevaka sina kostnader per fordon, inklusive samtliga gjorda transaktioner. 7

10 Den svenska Volvohandeln har en marknadsledande position både vad avser personbilar och lastvagnar. För personbilar var marknadsandelen % och för lastvagnar 46%. 8

11 D EN SVENSKA VOLVOHANDELN Bert Björn och Anders Nilsson, Bil-Nilsson i Alingsås AB Volvohandlarna bildar ett rikstäckande nät av återförsäljare, 65 privatägda och två börsnoterade, med tillsammans ca 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. Därutöver har generalagenten, Volvo Personbilar Sverige AB, ägarintresse i fyra säljbolag. Börsnoterade Bilia AB äger det största personbilsbolaget, medan AB Volvo äger det största lastvagnsbolaget. Dessa börsnoterade bolag svarar för ca 40% av Volvo- och Renaultförsäljningen i Sverige, på personbils- respektive lastvagnsmarknaden. Totalt finns hela 38 ägare och ägargrupper representerade i Volvohandeln. Verksamheterna i Volvohandeln är delade i en personbilsoch en lastvagnsdel. Majoriteten bolag, 45 stycken, säljer enbart personbilar (Volvo och Renault), 22 enbart lastbilar ( tunga lastbilar > 7 ton), medan övriga fyra bedriver såväl personbils- som lastvagnsrörelse. Ett tiotal Volvohandlare säljer numera även Fordbilar, flertalet i separata bolag. Volvohandelns marknadsandel uppgick under 2005 för nya personbilar till nära 25% (totalmarknad ) och för nya, tunga lastvagnar till 46% (totalmarknad 5 400). Volvohandelns produktprogram är det avgjort bredaste inom svensk fordonshandel. Här finns allt från person- och transportbilar (Volvo, Renault och Ford) till tunga lastvagnar och bussar (Volvo). Under det gångna året levererades nya och begagnade personbilar och strax över lastbilar vilket gav en omsättning på drygt 33 miljarder kronor. Tillgängligheten på serviceanläggningar, reservdels- och tillbehörsbutiker är mycket god. Nästan varhelst i landet kunden befinner sig med sin bil, finns en Volvoanläggning inom räckhåll. Det säljs årligen över 4,2 miljoner verkstadstimmar i Volvohandens svenska verkstäder och reservdelsverksamheten omsätter ca 4,7 miljarder kronor om året. Den svenska Volvohandeln är i nära samarbete med Volvofinans marknadsledare när det gäller fordonsrelaterade tjänster som finansiering och kontokort. Den som äger eller leasar en Volvo eller Renault, kan hos Volvohandlaren teckna försäkring i Volvia. Volvofinans fungerar som Volvohandlarnas bank och har till uppgift att låna upp pengar för finansiering av Volvohandlarnas låne- och leasingkontrakt; det vill säga verka till stöd för Volvohandlarnas affärer. Personbilsmarknaden i Sverige fordon fordon Volvohandelns försäljning, personbilar Totalmarknad nya personbilar Nya personbilar via Volvohandeln Totalt antal sålda personbilar Begagnade personbilar Nya personbilar Med Volvokortet, som administreras av Volvofinans Konto AB, kan bilägaren, förutom att betala försäkringen, köpa drivmedel (gäller oavsett bilmärke!) med rabatt på någon av landets Tanka- och OKQ8-stationer. Detsamma gäller Volvo Lastbilskort, som underlättar för åkare och chaufförer att hålla hjulen igång. Dessa så kallade mjukvaror är idag viktiga inslag i dagens fordonshandel. Bilägaren skall alltid erbjudas möjlighet till finansiering och försäkringslösningar till de bästa villkoren på marknaden. Därför utvecklar 9

12 D EN SVENSKA VOLVOHANDELN Volvohandelns marknadsandel 60 % Lastvagnar 16 ton Personbilar Volvofinans i nära samarbete med Volvohandlarna betalkort och tjänster med ett lyhört öra för kundernas behov. Det ska vara lätt att vara Volvo- och Renaultägare i alla lägen. Samtliga återförsäljare har krav från Volvo och Renault på att leva upp till högt ställda miljö- och kvalitetsstandarder. Flertalet Volvohandlare är idag certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001, resterande är i processen att bli det. Ett integrerat Webbaserat system för kvalitet och miljö har tagits fram i Volvohandeln. Flertalet PV-återförsäljare investerar i alternativbränsle inom Tanka-konceptet. Samtliga säljare har nyligen tagit del av utbildning inom miljöbilar och marknaden för den Volvohandelns resultat 900 Mkr Resultat 2000, inklusive jämförelsestörande post, SPP-återbäring 264 mkr. Exkl denna post var resultatet 351 mkr. Volvohandeln, tillgångar och eget kapital Mkr Tillgångar Eget kapital Balanssammandrag (Mkr) Fastigheter & Inventarier Leasingfordon Kontraktsfordringar Varulager Övrigt Summa tillgångar Eget kapital och obeskattade reserver Långa skulder Korta skulder Summa eget kapital och skulder Lån och leasing i Volvofinans BR Justerad balans Omsättning och resultat (Mkr) Omsättning Resultat Nyckeltal (%) Förräntning eget kapital Förräntning totalt kapital Soliditet Anm:2005 års värden är delvis prognosvärden då slutliga årsredovisningar för samtliga återförsäljare inte fanns tillgängliga vid publikationstillfället. 10

13 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för AB Volvofinans får härmed avge redovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för år 2005, bolagets fyrtiosjätte verksamhetsår. Ägarförhållande AB Volvofinans ägs till 50% av Ford och till 50% av de svenska Volvoåterförsäljarna. Ford handhar ägandet via Ford Credit International Inc., USA, och de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt holdingbolag, AB Volverkinvest. Volvoåterförsäljarna är delägare i bolaget sedan starten år Huvuduppgift Volvofinans huvuduppgift är, "att genom produkt- och säljfinansiering stödja försäljningen av Volvo- och Renaultprodukter på den svenska marknaden". Detta innebär dessutom att Volvofinans endast arbetar med kreditgivning avseende fordon och fordonsanknuten utrustning. Koncernstruktur AB Volvofinans, med säte i Göteborg, är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag och moderbolag i en koncern med ett kreditmarknadsbolag som dotterbolag, Volvofinans Konto AB, som bedriver kontokortrörelse och administrerar samt finansierar Volvohandelns betal- och förmånskort; Volvokortet. Volvofinans IT AB svarar för IT-verksamheten kopplad till finansiella tjänster för aktörer både inom och utom koncernen. Balansomslutning Mkr AB Volvofinans äger tillsammans med Volvo Personvagnar Norden AB, Volvohandlarnas Service AB, samt Volvohandelns PV Försäljnings AB, tillika komplementär, två kommanditbolag, varav det första bedriver kommissionsförsäljning inom den svenska Volvohandeln och det andra uthyrningsverksamhet, främst till bolag inom Volvo Personvagnar AB gruppen. Volvofinans Leasing AB, Autofinans Nordic AB och Automanagement AR AB är vilande bolag. Volymer/utlåning Kontraktstockarna, bestående av låne- och leasingkontrakt, innehöll vid årsskiftet kontrakt ( ), en minskning jämfört med föregående år med kontrakt, eller 2%. Stockarnas storlek påverkas av nybilsmarknaden i Sverige vad gäller personbilar och lastvagnar och av begagnatförsäljningen i den svenska Volvohandeln. Volvofinans marknadsandelar i form av kontraktsinflöde i relation till nybilsförsäljningen (Volvo/Renault) samt i relation till den svenska Volvohandelns begagnatförsäljning framgår av tabell nedan PV-nytt % PV-beg % LV-nytt % LV-beg % Minskningen av penetrationen i LV-marknaden beror huvudsakligen på att Volvoägda återförsäljaren Volvo Truck Center finansierar verksamheten internt, inom Volvokoncernen. Penetrationen för Volvohandeln exklusive Volvo Truck Center är 49%. De vägda marknadsandelarna för nytt och begagnat uppgår tillsammans för 2005 till 47,9% (PV). Koncernens utlåning inklusive leasing uppgick vid årsskiftet till 24,5 Mdr kr (24,9), en minskning med 2% jämfört med föregående år. Utlåningen består huvudsakligen av leasing, lån, kontraktskrediter, lagerkrediter till återförsäljare och kontokortkrediter. Utlåningen och den procentuella fördelningen jämfört med föregående år framgår av nedanstående tabell Förändring Mdr kr % Mdr kr % Mdr kr Säljfinansiering - Personbilar 17, ,0 72-0,1 - Lastvagnar&bussar 3,9 16 4,4 18-0,5 Lagerkrediter 1,1 4 0, ,3 Kontokortkrediter 1,6 7 1,7 7-0,1 24, , ,4 11

14 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utlåningsminskningen avser huvudsakligen säljfinansiering. Volvo Billån, Volvo Billeasing och Volvo Lastbilslån har minskat sedan föregående årsskifte med 0,6 Mdr kr, eller 3%. Kontraktsbelåningen, där Volvoåterförsäljarna har en kredit med underliggande lån- eller leasingkontrakt som säkerhet, har ökat något jämfört med föregående år. Kontokortkrediterna minskade jämfört med föregående år. Omsättningen över Volvokortet uppgick under året till 9,2 Mdr kr (8,8) och totalt levererades 7,9 miljoner fakturor/ kontoutdrag till kunderna. 25 miljoner kortköp genomfördes under 2005 via Volvokortet. Resultat Koncernens resultat före skatt uppgick till 254,7 Mkr (252,6). Resultatet har påverkats negativt av den historiskt låga räntan, med en reporänta första halvåret på 2,00% och det andra på 1,50%. Detta har kompenserats av bättre resultat inom kontokort- och vagnparksverksamheterna. En viss upplösning av riskreserver har också gjorts i den gynnsamma kreditförlustsituationen, där endast kontokortverksamheten, liksom tidigare, uppvisar kundförluster i mindre omfattning. Räntabiliteten på eget kapital uppgick för koncernen till 9,74% (10,53). Bolaget som främst har en säljstödjande uppgift i det svenska Volvosystemet ska kombinera detta med en långsiktig förräntning för ägarna till vid var tid acceptabel nivå. Volvofinans affärsidé gör att företaget inte i samma omfattning som konkurrenterna vinstmaximerar verksamheten. Marknadsräntorna sjönk kraftigt under andra kvartalet, vilket har påverkat rörelsens intäkter negativt. Rörelsens kostnader har ökat måttligt och avser huvudsakligen kontokortverksamheten, som med ökade volymer får en kostnadsökning. Moderbolaget, inklusive IT-verksamheten, har en i stort sett oförändrad kostnadsnivå jämfört med föregående år. Avskrivningen på materiella anläggningstillgångar avser huvudsakligen leasingobjekt. Den har påverkats av leasingvolymerna och avskrivningstakten, baserat på avtalade restvärden vid uthyrningsperiodens slut. Kreditförlusterna, inklusive reserveringar, uppgår till - 9,4 Mkr (11,6). Liksom tidigare år är det endast kontokortverksamheten som uppvisar kundförluster. Kontobolagets konstaterade kundförluster uppgår till 7,6 Mkr mot 6,4 föregående år. Kreditrisker och kreditförluster Volvofinans utlåning utgörs huvudsakligen av fordonsfinansiering. Utlåningen består till 89% av lån och leasingkrediter med underliggande kontrakt och fordon som säkerhet. Kontrakten finns som säkerhet för de lån som återförsäljarna eller deras kunder erhåller hos Volvofinans. För kontrakt direkt mot slutlig kund finns en regress gentemot återförsäljaren eller ramavtalstecknande företag, som således står den yttersta kreditrisken mot slutkund. För att en förlust ska uppstå för Volvofinans med anledning av dessa kontrakt ska samtliga följande händelser inträffa: 1. Slutlig kund upphör att betala. 2. Återförsäljare eller ramavtalskund ska ha ställt in betalningarna. 3. Marknadsvärdet på det återtagna fordonet understiger restskulden på kontraktet. Kontroll av kontraktstockarnas marknadsvärde görs regelbundet och en gruppbaserad reservering görs för att täcka avvikelse mellan kontraktens restskulder och fordonens aktuella marknadsvärden. Per 31 december 2005 fördelade sig kontrakten enligt nedan. Antal Snitt Belånings- Utnyttjad Bekontrakt kontrakt värde kredit lånings- Tkr Mkr Mkr procent Lån Leasing Totalt Obelånad del av inneliggande kontrakt uppgick per årsskiftet till 2,7 Mdr kr. Lagerfinansieringen som ska säkerställas till 100%, utgör 4% av den totala utlåningen och säkerställs med företagshypotek, obelånad del i kontraktsstockar eller erhållna borgensförbindelser. Kontokortfordringarnas värde, som utgör 1,6 Mdr kr av koncernens utlåning, redovisas efter nedskrivning av osäkra fordringar och efter generell riskreservering. Reserveringen uppgår till 4% av fordringarnas värde. Riskexponeringen mot privatpersoner begränsas genom låga snittskulder. Snittskulden per aktivt kontokort var per årsskiftet kronor. Volvokortets problemkrediter, d v s ej avskrivna inkassofordringar, uppgick vid årsskiftet till 50,7 Mkr (3,1% av kontokortsutlåningen) mot 39,1 Mkr (2,4%) föregående år. Volvokortets problemkrediter är de enda riskkrediter som förelåg inom koncernen per årsskiftet, vilket utgör 0,2% av koncernens utlåning. 12

15 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kapitalanskaffning De primära målen för Volvofinans kapitalanskaffning är enligt finanspolicyn att: Säkerställa nödvändig lånefinansiering. Säkerställa att upplåningen sker till bästa möjliga villkor. Säkerställa att räntebindningsperioderna i upplåningen i största möjliga mån korresponderar med utlåningen. Säkerställa att likviditetsrisk i största möjliga mån minimeras. Volvofinans finansieringsramar och upplåningsmöjligheter samt utnyttjad del per den 31 december 2005 framgår av tabell nedan. Limit Mkr Utnyttjat Mkr Nordiskt Företagscertifikatprogram Europeiskt Företagscertifikatprogram MTN-program Obligation Euro 813 Kortfristiga finansieringsramar hos bank Långfristiga finansieringsramar hos bank Övrig upplåning 545 Riskkapital Under Volvofinans Nordiska Företagscertifikatprogram, med ett rambelopp på 15 Mdr kr, kan emitteras, förutom svenska kronor, euro, norska och danska kronor. Emissioner förmedlas av SEB, Handelsbanken, FöreningsSparbanken, Nordea samt Danske Bank. Under året emitterades certifikat till ett värde av 14,1 Mdr kr. Snittbelopp per emission var vid årsskiftet 102 Mkr. Programmet är registrerat av Stockholmsbörsen AB. Lån och leasing 89 % Lagerkrediter 4 % Kontokort 7 % Utlåning Upplåning Kort upplåning 41 % Lång upplåning 47 % Riskkapital 12 % Volvofinans Europeiska Företagscertifikatprogram (Euro- Commercial Papers), med rambelopp 500 M euro, används för kortfristig finansiering i valutorna euro, US dollar eller annan valuta som överenskommes. Emissioner förmedlas av Handelsbanken, SEB och Credit Suisse. Under året emitterades certifikat till ett värde av 1,8 Mdr kr. Volvofinans obligationsprogram (Medium Term Notes) med ett rambelopp på 10 Mdr kr och med möjlighet att emittera även i euro, hade en utestående volym per årsskiftet som uppgick till 6,4 Mdr kr. Obligationerna är emitterade till fast eller rörlig ränta med löptider upp till fem år. Under 2005 har obligationer för drygt 3 Mdr kr emitterats. Obligationslånen noteras på Stockholmsbörsen AB. Under året har banklån till ett värde av 1,5 Mdr kr i svenska kronor och euro tagits upp, med löptider upp till fem år. Förfallostrukturen för koncernens totala finansiering per den 31 december 2005 framgår av följande tabell. Mkr % Inom 1 år år år Över 5 år Eget kapital (inkl skattedel i obeskattade reserver) Likviditetsrisk Likviditetsrisk uppstår när utlåning och upplåning har skilda löptider. När utlåningen har längre löptid än upplåningen måste refinansiering göras flera gånger. Om behovet av refinansiering under en enskild dag blir betydande, eller kapitalmarknaden blir illikvid, kan problem uppstå. Volvofinans begränsar denna risk bl a genom att i finanspolicyn statuera att: Back-up-faciliteter skall täcka hela utestående volymen av företagscertifikat samt annan upplåning med en återstående löptid under ett år. Outnyttjad del av faciliteter per årsskiftet uppgick till 10,1 Mdr kr. Det framtida refinansieringsbehovet ska mätas löpande och att refinansieringsbehovet ej får överstiga de enligt finanspolicyn fastställda gränsvärdena. I ett avvecklingsscenario skall bolagets upplåning, eget kapital samt disponibla back-up-faciliteter alltid uppgå till lägst 100% av utlåningen. Förfallande lån får inte någon enskild vecka överstiga 25% av outnyttjade back-up-faciliteter. 13

16 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ränterisk Ränterisk uppstår som ett resultat av att räntebindningstiderna och/eller räntebaserna för utlåningen och upplåningen inte sammanfaller. Den dominerande delen av Volvofinans krediter till Volvohandeln, eller dess kunder, följer den korta marknadsräntan både uppåt och neråt. Detta innebär att någon större ränterisk inte föreligger då även upplåningen är knuten till den korta räntan. För de krediter som löper med fast ränta eller med räntetak, utnyttjas derivatinstrument; företrädesvis ränteswap- och räntecapavtal. Den exakta riskexponeringen avseende dessa krediter beräknas löpande och täcks upp. Volvofinans räntekänslighet, beräknat enligt Finansinspektionens riktlinjer, var vid årets slut 52,7 Mkr, eller 1,9% av eget kapital. Räntekänsligheten är den förändring av räntenettot som skulle inträffa vid en samtidig nedgång eller uppgång med en procentenhet i alla marknadsräntor. Valutarisk Volvofinans utlåning och upplåning görs i normalfallet i svenska kronor, vilket medför att Volvofinans inte blir exponerat för valutakursrörelser. I de fall finansiering i utländsk valuta är fördelaktig elimineras valutarisken med ränte- och valutaswapavtal eller liknande arrangemang. I de fall utlåning görs i utländsk valuta ska valutarisk bäras av annan part. Operativa risker Operativa risker definieras som risker för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Definitionen inkluderar även legal risk. Återkommande utvärderingar genomförs för att identifiera operativa risker och vidta åtgärder i riskreducerande syfte. Koncernens fastställda policies syftar till att säkerställa kontrollen över riskerna i verksamheten. Det görs löpande granskning av att dessa policies efterlevs. Kapitaltäckningsgaranti från ägarna Sedan juni 2003 har Volvofinans en garanti från ägarna om kapitaltillskott i de fall koncernens kapitaltäckning skulle understiga lagstadgad miniminivå. Enligt avtalsvillkoren ska ett eventuellt tillskott göras efter pro rata 50/50 principen. Avtalet täcker framtida kapitaltillskott upp till Mkr; belopp därutöver kräver godkännande från respektive ägares styrelse. Kapitalbas och kapitaltäckning Koncernens kapitalbas uppgick per årsskiftet till Mkr (2.789) och koncernens kapitaltäckning till 10,73% (11,01). Primärkapitalet var Mkr (2.083) och primärkapitalrelationen var 8,96% (8,22). Nuvarande kapitaltäckningssituation, utöver lagstadgat krav på 8%, medger för koncernen en möjlig kreditexpansion med ca 8,5 Mdr kr. Moderbolagets kapitalbas var vid samma tillfälle Mkr (2.778) och kapitaltäckningsgraden 11,46% (11,79). Kapitalbaser och riskvägda tillgångar framgår av sidan 27. Kapitaltäckningsgraden för Volvofinans Konto AB uppgick vid årsskiftet till 9,80% (9,32). Nya kapitaltäckningsregler Basel II Den 1 januari 2007 införs nya kapitaltäckningsregler, de så kallade Basel II-reglerna. De nya reglerna innebär att kapitalkravet i högre grad baseras på kreditinstitutens faktiska risktagande. Efter Finansinspektionens godkännande kan kapitalkravet baseras på ett internt kreditriskklassificeringssystem (IRK). För företag som inte når upp till tillsynsmyndighetens krav, baseras kapitalkravet, som idag, på schablonregler. Volvofinans fattade under 2005 ett inriktningsbeslut om att använda IRK-metoden för klassificering av kreditrisker. Finansinspektionen ställer krav på att IRK-modellen har använts i två år innan den får användas som grund för beräkning av kapitaltäckningskrav. Volvofinans planerar att börja använda sin IRK-modell 1 januari 2007 för att den ska få genomslag på kapitaltäckningskravet från och med har ägnats åt en fördjupad förstudie och under 2006 intensifieras arbetet med att utveckla ett koncerngemensamt Data Warehouse, förändra befintliga kreditgivningsprocesser samt ta fram statistiska verktyg och scorekortsmodeller för att metoden ska kunna tas i bruk Fördelarna med IRK-metoden är många. Förutom den positiva effekten på kapitaltäckningskravet får Volvofinans en effektivare kreditgivningsprocess samt möjlighet till förbättrad ledningsinformation. 14

17 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Rating Volvofinans innehar internationellt kreditbetyg från kreditvärderingsinstitutet Moody s Investors Service. Aktuell rating är för långfristig finansiering A3 och för kortfristig finansiering P-2. Enligt Moody s är utsikterna för den långa ratingen Negative medan den korta ratingen har tillägget Stable. På hemsidan, publiceras löpande analyser från Moody s Investors Service. På Volvofinans begäran återkallade Standard & Poor s samtliga kreditbetyg på bolaget den 30 augusti. Denna begäran har sin grund i den direkta länkningen av företagets rating till Ford Motor Company, som ratinginstitutet valt att tillämpa. Enligt vår uppfattning reflekterade denna länkning inte rättvisande Volvofinans egen kreditvärdighet. IAS/IFRS Enligt en EU-förordning ska alla företag som har gett ut värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU använda International Accounting Standards (IAS) i sin koncernredovisning från och med Enligt särskilda övergångsregler som införts i Sverige för företag som bara har gett ut noterade skuldebrev ska tillämpningen starta senast Volvofinanskoncernen faller under dessa övergångsregler och måste alltså från och med 2007 anpassa koncernredovisningen till IAS/IFRS (International Financial Reporting Standards). Under 2005 har Volvofinans fortsatt den konsekvensanalys och det förberedande arbete som påbörjades under Volvofinans har identifierat de områden Åldersfördelning Volvofinanskoncernen Män år år år år 60 år Kvinnor som påverkas av de nya reglerna, men har ännu inte kvantifierat effekterna. De områden som står för de största förändringarna är: Omklassificering av leasingtillgångar i balansräkningen. Reserveringar för kreditförluster. Aktivering av IT-system. Nedlagda kostnader aktiveras som immateriella tillgångar. Tillämpning av säkringsredovisning för finansiella instrument. Personal Vid utgången av 2005 hade Volvofinanskoncernen 197 anställda, varav 176 i Göteborg. Övriga var anställda vid vårt kontor i Bromma. Av de 197 anställda var 82 anställda i moderbolaget, AB Volvofinans, 77 i Volvofinans Konto AB och 38 i Volvofinans IT AB. Rätt kompetens är en viktig konkurrensfaktor. Utveckling och utbildning av personalen är av stor strategisk betydelse i den värld vi lever, med stor förändringshastighet och ofta tekniskt avancerade uppgifter. Kompetensutveckling är därför en strategiskt viktig investering för bolaget. En god arbetsmiljö har stor betydelse för företagets lönsamhet. Den stimulerar till goda prestationer och personlig utveckling. Volvofinans värnar fortsatt om den goda arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala. Volvofinans har under året haft fokus på flera aktiviteter inom friskvårdsområdet; såsom möjlighet till motion och massage på arbetstid samt subventionerad träningsavgift. Balans mellan arbete och fritid är en förutsättning för goda arbetsinsatser. Volvofinans vill ha en öppen dialog om hur företaget uppfyller sina ambitioner och mål avseende medarbetare och organisation. Det sker genom en årlig personalenkät. Resultaten följs upp varje år där förbättringsåtgärder diskuteras både på avdelnings- och ledningsnivå. Volvofinans har generellt sett goda resultat. Bland annat kännetecknas Volvofinans av att medarbetarna har ett mycket stort engagemang. Uppgifter om utbetalda löner och ersättningar etc framgår av Not 6. Beträffande AB Volvofinans och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultaträkningar samt balansräkningar och kassaflödesanalyser. 15

18 F LERÅRSÖVERSIKT Belopp i Mkr Balanssammandrag KONCERNEN AB VOLVOFINANS Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Utlåning koncernbolag Immateriella tillgångar 1 Materiella tillgångar Aktier & andelsbevis i koncern- & intressebolag Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplåning Övriga skulder Skatteskuld i obeskattat Efterställda skulder Garantifondslån Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Kontraktstockar Antal kontrakt Lån Leasing Kreditförluster Mkr, staplar I % av genomsnittlig utlåning, kurva 50 0,5 40 0,4 30 0,3 20 0,2 10 0, , Kapitalbas Mkr Supplementärt Primärt 16

19 F LERÅRSÖVERSIKT Resultatsammandrag Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader Provisionsintäkter Provisionskostnader Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster, netto Summa kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Nettovinst* Nyckeltal Räntabilitet eget kapital % 9,40 11,56 10,42 10,53 9,74 9,23 9,53 8,14 7,63 7,10 Riskkapital/balansomslutning % 12,54 13,70 14,09 14,16 14,36 12,74 13,98 14,42 14,58 14,67 Kapitaltäckningsgrad % 10,17 10,87 11,06 11,01 10,73 10,76 11,54 11,75 11,79 11,46 Primärkapitalrelation % 6,84 7,43 7,94 8,22 8,96 7,23 7,87 8,42 8,79 9,55 Räntenetto/ø utlåning % 1,13 1,17 1,07 1,10 1,17 0,95 1,09 0,83 0,81 0,86 Kreditförluster/ø utlåning % 0,06 0,05 0,03 0,03 0,01 Rörelsekostnader/ø utlåning % 1,16 1,01 0,97 0,97 1,06 0,39 0,36 0,27 0,26 0,34 I/K-tal 1,67 1,96 1,97 2,06 1,97 3,00 3,24 3,78 3,96 3,43 I/K-tal exkl kreditförluster 1,76 2,06 1,91 1,96 2,04 3,21 3,35 2,97 3,00 3,19 I/K-tal exkl räntenetto och kreditförluster 0,73 0,83 0,85 0,87 0,90 0,59 0,24 0,57 0,62 0,68 Medelantal anställda Definitioner till nyckeltal: Se redovisningsprinciper. * Nettovinst avser vinst efter schablonskatt. KONCERNEN AB VOLVOFINANS

20 R ESULTATRÄKNING Volvofinanskoncernen Belopp i Tkr Rörelsens intäkter Ränteintäkter, NOT Leasingintäkter, NOT Räntekostnader, NOT Erhållna utdelningar, NOT Provisionsintäkter, NOT Provisionskostnader, NOT Summa intäkter Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader, NOT Avskrivning på materiella anläggningstillgångar, NOT Övriga rörelsekostnader, NOT Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto, NOT Resultat före skatt Skatt, NOT Årets resultat

Tillägg 2006:2 till AB Volvofinans (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 2 januari 2006.

Tillägg 2006:2 till AB Volvofinans (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 2 januari 2006. Finansinspektionens diarienummer 05-7412-413 Tillägg 2006:2 till AB Volvofinans (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 2 januari 2006. Detta tillägg har godkänts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13)

DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13) DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13) DELÅRSRAPPORT AB Volvofinans (publ) org nr 556069-0967 1 januari - 30 juni 2008 Informationen är sådan som AB Volvofinans skall offentliggöra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 1999 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av AB Volvo till 50

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2004 2 VOLVOFINANS 2004 4 PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT VOLVOFINANS BANK AB 1 JANUARI - 31 MARS 2010

DELÅRSRAPPORT VOLVOFINANS BANK AB 1 JANUARI - 31 MARS 2010 DELÅRSRAPPORT VOLVOFINANS BANK AB 1 JANUARI - 31 MARS 2010 VD HAR ORDET Efter ett turbulent 2009 kan vi konstatera att 2010 har startat mycket positivt för Volvofinans Bank. Den finanskris som så kraftigt

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab delårsrapport 2012 volvofinans bank ab vd har ordet Det europeiska finansiella systemet fortsätter att vara osäkert. Läget i Grekland är mycket ansträngt och Spanien ser allt mer bekymmersamt ut. Centralbankernas

Läs mer

Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens diarienummer 09-2289-413 Tillägg 2009:1 till Volvofinans Bank ABs (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 22 december samt offentliggjordes

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av Ford via det helägda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTNprogram

Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTNprogram Finansinspektionens diarienummer: 13-9294 Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTNprogram Tillägg till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTN-program,

Läs mer

DElÅRsRaPPoRT 1 JanUaRi - 30 september 2010 volvofinans bank ab

DElÅRsRaPPoRT 1 JanUaRi - 30 september 2010 volvofinans bank ab DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2010 volvofinans bank ab VD HAR ORDET Bilförsäljningen fortsätter att öka i spåren av en allt starkare konjunktur i Sverige. Nybilsregistreringarna förväntas uppgå

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 JANUARI - 30 september 2011 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT. 1 JANUARI - 30 september 2011 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 september 2011 VOLVOFINANS BANK AB vd har ordet Skuldkrisen i Europa har fortsatt varit i fokus under tredje kvartalet 2011. Oron har riktats mot Grekland men är mer en osäkerhet

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer