V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005"

Transkript

1

2 Svensk Volvohandel består av 65 privatägda och två börsnoterade företag. De bildar tillsammans ett rikstäckande nät med ca 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. The Swedish Volvo dealerships comprise 65 privatly-owned and two listed companies. Combined, they form a nationwide network with approximatly 200 points of sale and slightly more than 250 service workshops.

3 V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING VOLVOFINANS PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET OCH TANKA 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 9 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 16 FLERÅRSÖVERSIKT 18 RESULTATRÄKNING KONCERNEN 19 BALANSRÄKNING KONCERNEN Resultatet för verksamhetsåret 2005 uppgick till 254,7 Mkr. Utlåningen minskade med 1% under 2005 och uppgick vid årsskiftet till 24,5 Mdr kr. Antalet hanterade kontrakt uppgick vid årsskiftet till Antalet köpaktiva Volvokort uppgick vid årsskiftet till ca Kapitalbasen uppgick till Mkr. Antalet anställda i Volvofinanskoncernen vid utgången av 2005 var 197 personer. 20 RESULTATRÄKNING AB VOLVOFINANS 21 BALANSRÄKNING AB VOLVOFINANS 22 KASSAFLÖDESANALYSER 23 REDOVISNINGSPRINCIPER 23 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGAR OCH BALANSRÄKNINGAR 27 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 28 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 29 REVISIONSBERÄTTELSE 30 STYRELSE REVISORER LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE BOARD OF DIRECTORS AUDITORS SENIOR EXECUTIVES 31 ANNUAL REPORT 2005 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna via förvaltningsbolaget AB Volverkinvest till 50% och Ford, via det helägda dotterbolaget Ford Credit International Inc., till 50%. AB Volvofinans är moderbolag i Volvofinanskoncernen.Volvofinans Konto AB, är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag, som bedriver kontokortsverksamhet. Volvofinans IT AB bedriver IT- och produktionsverksamhet i samband med finansiella tjänster. De svenska Volvoåterförsäljarna AB Volverkinvest 50% 100% Volvofinans Konto AB AB VOLVOFINANS Ford Ford Credit International Inc. 100% 50% Volvofinans IT AB

4 V OLVOFINANS var ännu ett bra år för Volvofinans. Grunden för framgången är det unika affärsupplägget med de svenska Volvohandlare som också är företagets hälftenägare. Detta affärsupplägg innebär att återförsäljarna gör bilaffärerna med kunderna, affärer som vanligen inkluderar någon form av finansiering. Detta ger i sin tur finansiella kontrakt som automatiskt överförs till Volvofinans via väl utvecklade IT-system. Volvohandlarna bedriver sedan 1959 säljfinansiering, som ett viktigt och prioriterat affärsområde, dels för lönsam heten, dels för att underhålla långsiktigt goda kundrelationer. Volvofinans får genom denna verksamhet tillgång till finansiering som är kopplad till den dagliga säljverksamheten i det svenska återförsäljarsystemet. Till de renodlade bilaffärerna kommer att en stor del av försäljningen i verkstäder, butiker och bensinstationer finansieras via Volvokortet, som marknadsförs och administreras av dotterbolaget Volvofinans Konto AB. Drivmedelsförsäljningen i det nu fullt utbyggda Tankanätet genererar allt större affärsvolymer. Volvofinans utsågs 2005 för andra året i rad till Bästa finansbolag av oberoende marknadsundersökningsbolaget ISI Wissing. Denna utnämning är ännu ett kvitto på att Volvofinans och återförsäljarna levererar något som kunderna upplever som smidigt, stabilt och tryggt. Konkurrensen inom området fordonsfinansiering har ytterligare skärpts under det gångna året. Aktiviteten bland marknadens aktörer har varit stor och bankerna har fortsatt att satsa på fordonsfinansiering, på vilket Volvofinans svarat med intensifierad marknadsföring och stora säljinsatser. Volvofinans leder också utvecklingen inom området och håller fortsatt positionen som marknadens största aktör. Koncernen har idag över aktiva kunder; finansierings- och kontokortskunder, som minst en gång per månad har någon form av affärskontakt med Volvofinans. Koncernens utlåning uppgick vid årsskiftet 2005/2006 till 24,5 Mdr kronor. Utlåningsportföljerna, i vilka återförsäljarna står för huvuddelen av kreditrisken, visar god kvalitet med mycket små kreditförluster. Den goda kreditkvaliteten i portföljerna i kombination med återförsäljarnas återköpsgaranti kommer att ge stora fördelar när de nya kapitaltäckningsreglerna, de så kallade Basel II-reglerna, träder i kraft om några år. Volvofinans arbetar nu, tillsammans med de svenska återförsäljarna, intensivt med att anpassa kreditsystemen för att kunna erbjuda en effektiv och enhetlig kreditgivningsprocess med tillgång till bästa information om kundernas betalningsförmåga. Volvofinans har internationella kreditbetyg, utfärdade av Moody s Investor Service. De aktuella ratingbetygen är för långfristig finansiering A3 och för kortfristig finansiering P-2. Enligt Moody s är utsikterna för den långa ratingen Negative, medan den korta betecknas som Stable. På Volvofinans begäran återkallade Standard & Poor s samtliga sina kreditbetyg för koncernen den 30 augusti Denna begäran bottnar i att den direkta länkningen till hälftenägaren Ford Motor Company, som Standard & Poor s valt att göra, inte rättvisande speglar Volvofinans kreditvärdighet. Under 2005 emitterade Volvofinans 19 Mdr kronor med löptider upp till fem år i tre marknadsprogram. Därutöver har banklån i såväl svenska kronor som euro tagits upp. Koncernresultatet uppgick till 254,7 Mkr, vilket återigen är all-time-high. Resultatet före kreditförluster ökade med 23 Mkr eller 10%. Volvofinans intjäningsförmåga är stabil. Samtliga affärsområden utvecklas positivt. Kontokortsverksamheten och vagnsparksaffären bidrar med resultat bättre än plan, medan fordonsfinansieringen personvagnar (PV) och lastvagnar (LV) uppvisar bidrag enligt plan. Den historiskt låga räntan, med en reporänta på 1,50%, satte press på bankernas och finansbolagens marginaler. Den låga räntan ger även en sämre avkastning på det egna kapitalet vilket gav Volvofinans en lägre räntabilitet (9,74%) jämfört med föregående år (10,53%). Kreditförlusterna är fortsatt mycket små och som tidigare begränsade till kontokortverksamheten. Utlåningen minskade med 0,4 Mdr kronor, eller 1%, och uppgick vid årsskiftet till 24,5 Mdr kronor. Minskningen beror huvudsakligen på att återförsäljaren Volvo Truck Center numera finansierar säljverksamheten internt, inom AB Volvo. 2

5 Resultat före skatt 250 Mkr Det totala antalet kontrakt som hanteras av Volvofinans minskade något under 2005 och var vid årsskiftet , varav drygt avser vagnparksadministration. Volvokortet fortsätter att generera framgångar. Över kunder använder nu kortet varje månad för inköp huvudsakligen i Volvohandeln; för drivmedel och andra bilrelaterade inköp. Försäljningen via Volvokortet blev under året rekordhöga 9,2 Mdr kronor. Volvofinans kapitalbas uppgår till 2,7 Mdr kronor. Primärkapitalet har under året förstärkts med 156 Mkr och var vid årsskiftet 2,2 Mdr kronor. Kapitaltäckningsgraden blev vid årsskiftet 10,73%. Redan primärkapitalrelationen på 8,96%, överstiger väl lagstadgade 8%. Personbilsförsäljningen i Sverige fortsätter att öka. Det registrerades nya bilar under året, vilket är en ökning med ca , eller 4%, jämfört med året innan. För Volvo var året åter framgångsrikt med nya bilar registrerade, vilket ger en marknadsandel på 19,7%. Renaultregistreringarna uppgick till nya bilar vilket ger en marknadsandel på 4,6%. Den svenska Volvohandeln sålde därutöver ca begagnade personbilar. Volvofinans finansierade ca 52% av de nya och 44% av de begagnade bilarna. Lastvagnsmarknaden var under 2005 mycket stark med fortsatta framgångar för Volvo. Det registrerades ca nya fordon, vilket var 10% mer än föregående år. Volvos marknadsandel uppgick till 46%. Volvofinans andel i finansieringen av nya lastbilar sålda i Volvohandeln minskade till följd av att det av AB Volvo ägda, Volvo Truck Center, nu finansierar säljverksamheten internt. Övriga, icke Volvoägda återförsäljare, som har 63% av den svenska lastvagnsmarknaden, fortsätter samarbetet med Volvofinans. De hade under året en penetration på 49,5%. Samarbetet mellan Volvofinans och Volvohandlarna har inneburit ytterligare förbättringar i produktutbudet. Användningen av Volvo Lastbilskort ökar i omfattning och kortet är nu ett mycket viktigt verktyg för Volvohandlarna när det gäller kundlojaliteten. Antalet utgivna kort, med allt högre nyttjandegrad, har nu nått en nivå som kommer att ge bra resultattillskott för Volvofinans. Den svenska Volvohandeln hade 2005 ännu ett framgångsrikt år, ett år med fortsatt god lönsamhet, ökade säljvolymer, bra beläggning i verkstäderna och stor reservdelsförsäljning. Volvohandelns säljfinansiering via Volvofinans är fortsatt mycket lönsam och en starkt bidragande orsak till återförsäljarnas goda lönsamhet. Den fortsatt positiva drivmedelsförsäljningen i stationsnätet Tanka uppvisar också stora volymer och god lönsamhet. Det totala årsresultatet för samtliga svenska återförsäljare uppgår till ca 815 Mkr. Volvokortet har en central och mycket viktig roll i försäljningen av verkstads-, butikstjänster och drivmedel i Sverige och Volvofinans Konto fortsätter att utveckla attraktiva erbjudanden för innehavarna. Kunden erbjuds valfrihet och det upplägg som bäst passar den individuella ekonomin. Syftet med Volvokortet är att erbjuda ett bekvämt och ekonomiskt tilltalande betalningsmedel som för det mesta har med bilägande att göra. Förutom betalning av service, reservdelar, tillbehör och reparationer kan man med kortet bland annat betala parkering. Volvohandelns Tanka-stationer, som säljer drivmedel, har nu en marknadsandel på ca 10%. Med Tanka-stationerna och samarbetet med OKQ8 har Volvofinans kraftigt förstärkt positionerna och kan nu erbjuda kunderna den bästa täckningen i landet med drygt stationer. Detta stationsnät har dessutom den bästa täckningen för miljövänliga drivmedel. Med motiverade medarbetare, stärkta av årets framgångar, står Volvofinans väl rustat att möta den fortsatta konkurrensen på de marknader där koncernen verkar, med målsättningen att ytterligare öka volymer och marknadsandelar och därmed även Volvohandelns konkurrenskraft. Bert Björn Verkställande direktör 3

6 P ERSONBILSFINANSIERING Den svenska Volvohandeln arbetar i huvudsak med försäljning till privatpersoner och företag; inklusive vagnparksadministration. I dessa segment har Volvohandeln en marknadsledande position både vad avser bilar och därtill relaterade tjänster. Privatmarknaden Privatmarknaden präglades under 2005 av hård konkurrens och fokus på räntesättningen i finansavtalen. Volvofinans kunde relativt väl försvara sin marknadsandel och svarade för finansieringen av drygt 40% av de sålda Volvo- och Renaultbilarna. Totalt tecknades ca avtal. Volvo och Renault Billån står för större delen av dessa. Billånen ger privatpersoner möjlighet att finansiera köpet till fast eller rörlig ränta. Hos Volvohandlaren kan kunden dessutom teckna försäkring och skaffa Volvokort. Bilmarknaden kommer sannolikt att i allt större omfattning innehålla kampanjer från leverantörer och finansbolag. Alla tecken tyder dessutom på att kunderna i större utsträckning väljer att lånefinansiera bilköpen. Företagsmarknaden Företagen hade samma fokus på räntan som privatkunderna. Volvofinans var dock framgångsrikt även här och finansierade ca 58% av de nya Volvo- och Renaultbilar som levererades under Totalt tecknades knappt nya finansieringsavtal för företag i Volvohandeln. Marknaden är väl definierad och företagen leasingbenägna, bland annat tack vare det halva momsavdraget. Idag leasingfinansieras ca 85% av de Volvo- och Renaultbilar som finns i svenska företag. Volvo och Renault Billeasing står för större delen av dessa avtal. Till leasingavtalet kan företagen lokalt, hos Volvohandlaren, addera förmånlig försäkring, inklusive trygghetsavtal, service och reparation, till fast månadskostnad. Mikael Berggren (t.h.), marknadschef personbilar Dessutom finns här möjlighet att skaffa Volvokort, som ger rabatt på drivmedel. Vagnparksfinansiering Leasingmarknaden delas i flera segment, med vagnparksfinansiering som dominerande del, om drygt bilar. Allt fler företag efterfrågar nu samlad finansiering och administration av bilparken. Administrationen har blivit alltmer komplex och få företag har internt den kompetens som krävs för hanteringen. Svensk Vagnparksfinans, ett affärsområde fokuserat på stora företagskunder, hjälper företagen med administration av drivmedelskostnader, leasingavgifter, service, reparationer, däck, tillbehör, ersättningsbilar, försäkring, självrisk, skatt med mera. Utöver detta ges hjälp att beställa nya bilar, kontrollera priser mot tecknade avtal, göra kostnadskalkyler, räkna fram löneavdrag samt bestämma förmånsvärde för bil och drivmedel. Dessutom finns här en omfattande tradingverksamhet, där Svensk Vagnparksfinans under 2005 sålde drygt begagnade leasingbilar för kundernas räkning. Efterfrågan på operationell leasing ökar. Till skillnad från den idag dominerande finansiella leasingen, ingår i operationell leasing ett garanterat restvärde (från leasinggivaren), vanligen i kombination med garanterat värde för service och reparationer. Ett ökat intresse för denna leasingform kommer främst av ändrad redovisningspraxis (IAS) och ökad internationell harmonisering. Finansiell leasing är mindre vanlig i övriga Europa än i Sverige. På några års sikt kommer uppskattningsvis 25% av leasingavtalen att vara operationella också i Sverige. Denna bedömning grundas på en sammanvägning av uteliggande offerter, konkurrenternas uppskattning och situationen i övriga Europa. Svensk Vagnparksfinans lanserade operationell leasing under senhösten 2002 och nu växer efterfrågan starkt. Företagets operationella leasingprodukt står sig väl i konkurrens med vad andra aktörer erbjuder och målet är att Svensk Vagnparksfinans ska bli marknadsledande även inom detta segment. Under det gångna året har Svensk Vagnparksfinans ytterligare befäst positionen som ledande inom området i Sverige. Vid årets utgång listades drygt 350 kundföretag, för vilka hanterades över fordon. 4

7 V OLVOKORTET OCH T ANKA Volvokortet Målet för 2005 var till stor del inriktat på att med olika medel fortsätta aktivera befintliga kunder. Antalet kommunicerade kunder via kontoutdraget uppgick till ca vid årets slut. Under 2005 lanserades Volvokortslånet, som är ett komplement till dagens kreditfunktion. Volvokortslånet ger Volvokortsinnehavare möjlighet att låna upp till kr utan säkerhet. Lanseringen av det nya lånet mottogs positivt av marknaden. Dock har marknaden för blancolån exploderat under 2005 med intensiva marknadsinsatser från en mängd aktörer. På några års sikt räknar vi trots detta med att lånet ger mycket stora positiva effekter för Volvohandelns och bolagets lönsamhet. Den totalt positiva utveckling som kreditaffären haft under ett antal år har stabiliserats på en hög och lönsam nivå. Marknadsinsatserna under 2005 fokuserades på olika åtgärder i syfte att få Volvokortsinnehavare att använda Volvokortet vid tankning och för inköp av produkter och tjänster i Volvohandeln. Bland annat infördes differentierade sparräntor, lägre ränta vid tecknande av Volvokortslån och rabatt på Färdförsäkring för aktiva kunder ökade priserna på drivmedel dramatiskt. Tillsammans med ett stort antal priskrig som pågick under hela 2005 har det medfört att konkurrensen på drivmedelsmarknaden har hårdnat. Under 2006 kommer fokus att ligga på åtgärder i syfte att hävda Volvokortet och Tanka på en tuffare marknad där pris- och rabatterbjudanden dominerar. Stephan Hultengren, VD Volvofinans Konto AB Tanka Vid slutet av 2005 var omprofileringen till Tanka slutförd för samtliga Volvohandlares bensinstationer. För 2006 gäller det närmast att fortsätta det långsiktiga arbetet med inarbetning av varumärket Tanka. Vårt budskap om de dubbla kundfördelarna, med ett av marknadens lägsta bensinpriser för Volvokortskunder, samtidigt som vi erbjuder tillgång till landets största stationsnät genom samarbetet med OKQ8, behöver ges ytterligare exponering. Nuvarande pris- och strukturutveckling inom drivmedelshandeln ställer krav på åtgärder för att försvara tidigare uppnådda marknadsandelar. Under 2006 kommer vi att öka våra insatser både ute i Volvohandeln och från Volvokortet centralt. Utvecklingen inom alternativa drivmedel följs noggrant och här ligger Volvokortet och Tanka väl i fas med marknaden. 5

8 L ASTVAGNSFINANSIERING På svenska vägar rullar idag ca lastbilar med vikt över 7 ton. Volvo har levererat 48% av dessa, det vill säga nära halva antalet. Totalmarknaden för år 2005 uppgick till fordon, varav Volvos andel uppgick till 46% (2 498 bilar). Detta innebar ännu ett starkt Volvoår och ett avstånd till marknadstvåan på 261 fordon. Det finansiella erbjudandet i samband med försäljningen av lastbilar är fortsatt starkt i en hårdnande konkurrens. Åkerinäringen Vi delar åkerinäringen i två avsnitt; Åkare och Producentåkare. Som Åkare betecknar vi dem som har lastbilen som utkomstkälla och säljer transporter som tjänst, som Producentåkare de som i huvudsak bedriver annan näring och endast har lastbilen för transport av producerat och/eller försålt gods. Båda dessa kategorier kräver sina specifika finansieringslösningar, som Volvofinans, med ambition att leda utvecklingen, ständigt strävar efter att lösa på bästa sätt. Volvo Lastbilslån Volvo Lastbilslån är den finansieringsprodukt som används mest frekvent i Volvohandeln och av kunder i Sverige. Under 2005 finansierades 49,4% av de nya och 72,3% av de begagnade fordonen med Volvo Lastbilslån. Kunden lånar med fordonet som säkerhet och gör affären direkt med sin Volvohandlare. Volvo Lastbilslån är kopplat till ett officiellt ränteindex, STIBOR 90 dagar, och kunden väljer själv fast eller rörlig ränta. Volvo Lastbilslån innebär: Lån med bilen som säkerhet Längre kredittid Fast eller rörlig ränta med räntetak Inga avgifter Kredit för större, oväntade reparationer Trygghetsförsäkring dygnet runt Försäkring för sjukhusvistelse (tillval) Volvo Lastbilsleasing Volvo Lastbilsleasing innefattar: Leasingfinansiering Ingen restvärdesrisk Lastbilsförsäkring Servicekostnader Reparationskostnader Möjlighet till komplettering för däck Möjlighet till komplettering för fordonsskatt Sten-Eric Helgesson, marknadschef lastvagnar 6

9 L ASTBILSKORTET Volvofinans och Volvohandlarna har arbetat med Volvo Lastbilskort i drygt fem år. Kortet har hela tiden utvecklats och nya tjänster tillförts, vilket gör att antalet användare ständigt ökar. Per sista december 2005 uppgick stocken till kort, en ökning sedan föregående år med 24%. Drivmedelsanslutning vid IDS och investeringar i Volvohandeln i nya tvättanläggningar och ökat användande i servicemarkandsaffären gör att vi under 2006 räknar med fortsatta framgångar. Potentialen för Lastbilskortet ligger vid ca kort. Kortets huvudingredienser Giltigt som betalningsmedel för alla köp i svensk Volvohandel Internationellt giltigt som betalningsmedel mot Volvo Action Service Möjlighet till 6 månaders delbetalning av service- och reparationsarbeten Giltigt som betalningsmedel på IDS-anläggningar i Sverige; f n ca 120 stationer, varav 22 hos Volvohandlare Betalningsmedel i tvättanläggningar för lastvagnar; det finns idag 28 anläggningar Betalning av Volvo Lastbilsförsäkring, inklusive möjlighet att utan extra kostnad betala årspremien månadsvis Betalning för tjänsten Dynafleet Online Betalning av bärgningskostnader Räntefria köp av däck och alkolås Tillgång till hemsidan Under 2005 togs det senaste steget, där kunden via hemsidan kan bevaka sina kostnader per fordon, inklusive samtliga gjorda transaktioner. 7

10 Den svenska Volvohandeln har en marknadsledande position både vad avser personbilar och lastvagnar. För personbilar var marknadsandelen % och för lastvagnar 46%. 8

11 D EN SVENSKA VOLVOHANDELN Bert Björn och Anders Nilsson, Bil-Nilsson i Alingsås AB Volvohandlarna bildar ett rikstäckande nät av återförsäljare, 65 privatägda och två börsnoterade, med tillsammans ca 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. Därutöver har generalagenten, Volvo Personbilar Sverige AB, ägarintresse i fyra säljbolag. Börsnoterade Bilia AB äger det största personbilsbolaget, medan AB Volvo äger det största lastvagnsbolaget. Dessa börsnoterade bolag svarar för ca 40% av Volvo- och Renaultförsäljningen i Sverige, på personbils- respektive lastvagnsmarknaden. Totalt finns hela 38 ägare och ägargrupper representerade i Volvohandeln. Verksamheterna i Volvohandeln är delade i en personbilsoch en lastvagnsdel. Majoriteten bolag, 45 stycken, säljer enbart personbilar (Volvo och Renault), 22 enbart lastbilar ( tunga lastbilar > 7 ton), medan övriga fyra bedriver såväl personbils- som lastvagnsrörelse. Ett tiotal Volvohandlare säljer numera även Fordbilar, flertalet i separata bolag. Volvohandelns marknadsandel uppgick under 2005 för nya personbilar till nära 25% (totalmarknad ) och för nya, tunga lastvagnar till 46% (totalmarknad 5 400). Volvohandelns produktprogram är det avgjort bredaste inom svensk fordonshandel. Här finns allt från person- och transportbilar (Volvo, Renault och Ford) till tunga lastvagnar och bussar (Volvo). Under det gångna året levererades nya och begagnade personbilar och strax över lastbilar vilket gav en omsättning på drygt 33 miljarder kronor. Tillgängligheten på serviceanläggningar, reservdels- och tillbehörsbutiker är mycket god. Nästan varhelst i landet kunden befinner sig med sin bil, finns en Volvoanläggning inom räckhåll. Det säljs årligen över 4,2 miljoner verkstadstimmar i Volvohandens svenska verkstäder och reservdelsverksamheten omsätter ca 4,7 miljarder kronor om året. Den svenska Volvohandeln är i nära samarbete med Volvofinans marknadsledare när det gäller fordonsrelaterade tjänster som finansiering och kontokort. Den som äger eller leasar en Volvo eller Renault, kan hos Volvohandlaren teckna försäkring i Volvia. Volvofinans fungerar som Volvohandlarnas bank och har till uppgift att låna upp pengar för finansiering av Volvohandlarnas låne- och leasingkontrakt; det vill säga verka till stöd för Volvohandlarnas affärer. Personbilsmarknaden i Sverige fordon fordon Volvohandelns försäljning, personbilar Totalmarknad nya personbilar Nya personbilar via Volvohandeln Totalt antal sålda personbilar Begagnade personbilar Nya personbilar Med Volvokortet, som administreras av Volvofinans Konto AB, kan bilägaren, förutom att betala försäkringen, köpa drivmedel (gäller oavsett bilmärke!) med rabatt på någon av landets Tanka- och OKQ8-stationer. Detsamma gäller Volvo Lastbilskort, som underlättar för åkare och chaufförer att hålla hjulen igång. Dessa så kallade mjukvaror är idag viktiga inslag i dagens fordonshandel. Bilägaren skall alltid erbjudas möjlighet till finansiering och försäkringslösningar till de bästa villkoren på marknaden. Därför utvecklar 9

12 D EN SVENSKA VOLVOHANDELN Volvohandelns marknadsandel 60 % Lastvagnar 16 ton Personbilar Volvofinans i nära samarbete med Volvohandlarna betalkort och tjänster med ett lyhört öra för kundernas behov. Det ska vara lätt att vara Volvo- och Renaultägare i alla lägen. Samtliga återförsäljare har krav från Volvo och Renault på att leva upp till högt ställda miljö- och kvalitetsstandarder. Flertalet Volvohandlare är idag certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001, resterande är i processen att bli det. Ett integrerat Webbaserat system för kvalitet och miljö har tagits fram i Volvohandeln. Flertalet PV-återförsäljare investerar i alternativbränsle inom Tanka-konceptet. Samtliga säljare har nyligen tagit del av utbildning inom miljöbilar och marknaden för den Volvohandelns resultat 900 Mkr Resultat 2000, inklusive jämförelsestörande post, SPP-återbäring 264 mkr. Exkl denna post var resultatet 351 mkr. Volvohandeln, tillgångar och eget kapital Mkr Tillgångar Eget kapital Balanssammandrag (Mkr) Fastigheter & Inventarier Leasingfordon Kontraktsfordringar Varulager Övrigt Summa tillgångar Eget kapital och obeskattade reserver Långa skulder Korta skulder Summa eget kapital och skulder Lån och leasing i Volvofinans BR Justerad balans Omsättning och resultat (Mkr) Omsättning Resultat Nyckeltal (%) Förräntning eget kapital Förräntning totalt kapital Soliditet Anm:2005 års värden är delvis prognosvärden då slutliga årsredovisningar för samtliga återförsäljare inte fanns tillgängliga vid publikationstillfället. 10

13 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för AB Volvofinans får härmed avge redovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för år 2005, bolagets fyrtiosjätte verksamhetsår. Ägarförhållande AB Volvofinans ägs till 50% av Ford och till 50% av de svenska Volvoåterförsäljarna. Ford handhar ägandet via Ford Credit International Inc., USA, och de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt holdingbolag, AB Volverkinvest. Volvoåterförsäljarna är delägare i bolaget sedan starten år Huvuduppgift Volvofinans huvuduppgift är, "att genom produkt- och säljfinansiering stödja försäljningen av Volvo- och Renaultprodukter på den svenska marknaden". Detta innebär dessutom att Volvofinans endast arbetar med kreditgivning avseende fordon och fordonsanknuten utrustning. Koncernstruktur AB Volvofinans, med säte i Göteborg, är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag och moderbolag i en koncern med ett kreditmarknadsbolag som dotterbolag, Volvofinans Konto AB, som bedriver kontokortrörelse och administrerar samt finansierar Volvohandelns betal- och förmånskort; Volvokortet. Volvofinans IT AB svarar för IT-verksamheten kopplad till finansiella tjänster för aktörer både inom och utom koncernen. Balansomslutning Mkr AB Volvofinans äger tillsammans med Volvo Personvagnar Norden AB, Volvohandlarnas Service AB, samt Volvohandelns PV Försäljnings AB, tillika komplementär, två kommanditbolag, varav det första bedriver kommissionsförsäljning inom den svenska Volvohandeln och det andra uthyrningsverksamhet, främst till bolag inom Volvo Personvagnar AB gruppen. Volvofinans Leasing AB, Autofinans Nordic AB och Automanagement AR AB är vilande bolag. Volymer/utlåning Kontraktstockarna, bestående av låne- och leasingkontrakt, innehöll vid årsskiftet kontrakt ( ), en minskning jämfört med föregående år med kontrakt, eller 2%. Stockarnas storlek påverkas av nybilsmarknaden i Sverige vad gäller personbilar och lastvagnar och av begagnatförsäljningen i den svenska Volvohandeln. Volvofinans marknadsandelar i form av kontraktsinflöde i relation till nybilsförsäljningen (Volvo/Renault) samt i relation till den svenska Volvohandelns begagnatförsäljning framgår av tabell nedan PV-nytt % PV-beg % LV-nytt % LV-beg % Minskningen av penetrationen i LV-marknaden beror huvudsakligen på att Volvoägda återförsäljaren Volvo Truck Center finansierar verksamheten internt, inom Volvokoncernen. Penetrationen för Volvohandeln exklusive Volvo Truck Center är 49%. De vägda marknadsandelarna för nytt och begagnat uppgår tillsammans för 2005 till 47,9% (PV). Koncernens utlåning inklusive leasing uppgick vid årsskiftet till 24,5 Mdr kr (24,9), en minskning med 2% jämfört med föregående år. Utlåningen består huvudsakligen av leasing, lån, kontraktskrediter, lagerkrediter till återförsäljare och kontokortkrediter. Utlåningen och den procentuella fördelningen jämfört med föregående år framgår av nedanstående tabell Förändring Mdr kr % Mdr kr % Mdr kr Säljfinansiering - Personbilar 17, ,0 72-0,1 - Lastvagnar&bussar 3,9 16 4,4 18-0,5 Lagerkrediter 1,1 4 0, ,3 Kontokortkrediter 1,6 7 1,7 7-0,1 24, , ,4 11

14 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utlåningsminskningen avser huvudsakligen säljfinansiering. Volvo Billån, Volvo Billeasing och Volvo Lastbilslån har minskat sedan föregående årsskifte med 0,6 Mdr kr, eller 3%. Kontraktsbelåningen, där Volvoåterförsäljarna har en kredit med underliggande lån- eller leasingkontrakt som säkerhet, har ökat något jämfört med föregående år. Kontokortkrediterna minskade jämfört med föregående år. Omsättningen över Volvokortet uppgick under året till 9,2 Mdr kr (8,8) och totalt levererades 7,9 miljoner fakturor/ kontoutdrag till kunderna. 25 miljoner kortköp genomfördes under 2005 via Volvokortet. Resultat Koncernens resultat före skatt uppgick till 254,7 Mkr (252,6). Resultatet har påverkats negativt av den historiskt låga räntan, med en reporänta första halvåret på 2,00% och det andra på 1,50%. Detta har kompenserats av bättre resultat inom kontokort- och vagnparksverksamheterna. En viss upplösning av riskreserver har också gjorts i den gynnsamma kreditförlustsituationen, där endast kontokortverksamheten, liksom tidigare, uppvisar kundförluster i mindre omfattning. Räntabiliteten på eget kapital uppgick för koncernen till 9,74% (10,53). Bolaget som främst har en säljstödjande uppgift i det svenska Volvosystemet ska kombinera detta med en långsiktig förräntning för ägarna till vid var tid acceptabel nivå. Volvofinans affärsidé gör att företaget inte i samma omfattning som konkurrenterna vinstmaximerar verksamheten. Marknadsräntorna sjönk kraftigt under andra kvartalet, vilket har påverkat rörelsens intäkter negativt. Rörelsens kostnader har ökat måttligt och avser huvudsakligen kontokortverksamheten, som med ökade volymer får en kostnadsökning. Moderbolaget, inklusive IT-verksamheten, har en i stort sett oförändrad kostnadsnivå jämfört med föregående år. Avskrivningen på materiella anläggningstillgångar avser huvudsakligen leasingobjekt. Den har påverkats av leasingvolymerna och avskrivningstakten, baserat på avtalade restvärden vid uthyrningsperiodens slut. Kreditförlusterna, inklusive reserveringar, uppgår till - 9,4 Mkr (11,6). Liksom tidigare år är det endast kontokortverksamheten som uppvisar kundförluster. Kontobolagets konstaterade kundförluster uppgår till 7,6 Mkr mot 6,4 föregående år. Kreditrisker och kreditförluster Volvofinans utlåning utgörs huvudsakligen av fordonsfinansiering. Utlåningen består till 89% av lån och leasingkrediter med underliggande kontrakt och fordon som säkerhet. Kontrakten finns som säkerhet för de lån som återförsäljarna eller deras kunder erhåller hos Volvofinans. För kontrakt direkt mot slutlig kund finns en regress gentemot återförsäljaren eller ramavtalstecknande företag, som således står den yttersta kreditrisken mot slutkund. För att en förlust ska uppstå för Volvofinans med anledning av dessa kontrakt ska samtliga följande händelser inträffa: 1. Slutlig kund upphör att betala. 2. Återförsäljare eller ramavtalskund ska ha ställt in betalningarna. 3. Marknadsvärdet på det återtagna fordonet understiger restskulden på kontraktet. Kontroll av kontraktstockarnas marknadsvärde görs regelbundet och en gruppbaserad reservering görs för att täcka avvikelse mellan kontraktens restskulder och fordonens aktuella marknadsvärden. Per 31 december 2005 fördelade sig kontrakten enligt nedan. Antal Snitt Belånings- Utnyttjad Bekontrakt kontrakt värde kredit lånings- Tkr Mkr Mkr procent Lån Leasing Totalt Obelånad del av inneliggande kontrakt uppgick per årsskiftet till 2,7 Mdr kr. Lagerfinansieringen som ska säkerställas till 100%, utgör 4% av den totala utlåningen och säkerställs med företagshypotek, obelånad del i kontraktsstockar eller erhållna borgensförbindelser. Kontokortfordringarnas värde, som utgör 1,6 Mdr kr av koncernens utlåning, redovisas efter nedskrivning av osäkra fordringar och efter generell riskreservering. Reserveringen uppgår till 4% av fordringarnas värde. Riskexponeringen mot privatpersoner begränsas genom låga snittskulder. Snittskulden per aktivt kontokort var per årsskiftet kronor. Volvokortets problemkrediter, d v s ej avskrivna inkassofordringar, uppgick vid årsskiftet till 50,7 Mkr (3,1% av kontokortsutlåningen) mot 39,1 Mkr (2,4%) föregående år. Volvokortets problemkrediter är de enda riskkrediter som förelåg inom koncernen per årsskiftet, vilket utgör 0,2% av koncernens utlåning. 12

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2004 2 VOLVOFINANS 2004 4 PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av Ford via det helägda

Läs mer

Årsredovisning. volvofinans bank ab

Årsredovisning. volvofinans bank ab Årsredovisning volvofinans bank ab 2 4 Inledning 4 VD har ordet 7 Volvofinans Bank 8 Den svenska Volvohandeln 2010 11 Förvaltningsberättelse 11 Ägarförhållande Huvuduppgift Koncernstruktur Volymer/utlåning

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5 ÅrsrEDOVISNING 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal 2005...6 Resultat-

Läs mer

S B A B Å R S R E D O V I S N I N G

S B A B Å R S R E D O V I S N I N G SBAB ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL SBAB under 1999 VD har ordet Förvaltningsberättelse Utlåning Upplåning Organisation Resultat Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SBABs kapitaltäckning Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

PayEx Credit Årsredovisning 2012

PayEx Credit Årsredovisning 2012 PayEx Credit Årsredovisning 2012 1 2 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Kapitelrubrik Innehåll Innehållsförteckning 3 Bolaget i korthet 5 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Mål och strategier 7 Marknad 9 Våra

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2008 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2008 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2008, sparbankens

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer