Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT"

Transkript

1 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

2

3 V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING VOLVOFINANS PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 14 FLERÅRSÖVERSIKT 16 RESULTATRÄKNING KONCERNEN 17 BALANSRÄKNING KONCERNEN Resultatet för verksamhetsåret 2004 uppgick till 252,6 Mkr. Utlåningen ökade med 4 % under 2004 och uppgick vid årsskiftet till 24,9 Mdr kr. Antalet hanterade kontrakt uppgick vid årsskiftet till Antalet köpaktiva Volvokort uppgick vid årsskiftet till Kapitalbasen uppgick till Mkr. Antalet anställda i Volvofinanskoncernen vid utgången av 2004 var 191 personer. 18 RESULTATRÄKNING AB VOLVOFINANS 19 BALANSRÄKNING AB VOLVOFINANS 20 KASSAFLÖDESANALYSER 21 REDOVISNINGSPRINCIPER 21 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGAR OCH BALANSRÄKNINGAR 25 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 26 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 27 REVISIONSBERÄTTELSE 28 STYRELSE REVISORER LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE BOARD OF DIRECTORS AUDITORS SENIOR EXECUTIVES 29 ANNUAL REPORT 2004 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna via förvaltningsbolaget AB Volverkinvest till 50 % och Ford, via det helägda dotterbolaget Ford Credit International Inc. till 50 %. AB Volvofinans är moderbolag i Volvofinanskoncernen.Volvofinans Konto AB, är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag, som bedriver kontokortsverksamhet. Volvofinans IT AB, bedriver IT- och produktionsverksamhet i samband med finansiella tjänster.

4 V OLVOFINANS 2004 Det är med både stolthet och glädje som vi på Volvofinans nu lägger vårt 45:e verksamhetsår bakom oss. Vi har gjort det bästa resultatet någonsin och än en gång utsetts till "Årets finansbolag" av oberoende analysföretaget ISI. Vår balansomslutning översteg 25 miljarder kronor och kapitalbasen på 2,8 Mdr kr ger en kapitaltäckning på över 11%. Våra stabila utlåningsportföljer, med ytterst små kreditrisker, ger tillgång till en bred bas av finansieringskällor som fungerar mycket bra. Koncernresultatet uppgick till 252,6 Mkr. Mot bakgrund av en fortsatt sjunkande ränta, till historiskt låg nivå, är vi mycket nöjda med att kunna leverera detta resultat. Fortsatta resultatförbättringar inom kontokortverksamheten och vagnparksaffären, i kombination med måttlig kostnadsutveckling och fortsatt små kreditförluster, har kompenserat effekten av en lägre ränta. Kreditförlusterna är fortsatt begränsade till kontokortverksamheten. En viss upplösning av riskreserver har genomförts, vilket även medfört ett positivt resultatbidrag. Räntabiliteten på eget kapital nådde 10,53%, vilket är över budget och bättre än föregående år. Kapitalbasen har stärkts och kapitaltäckningen uppgick till 11,01%. Redan primärkapitalet klarar det lagstadgade kravet på 8%; med ett utfall på 8,22%. Utlåningen ökade med 4% 0,9 miljarder kronor till 24,9 miljarder kronor. Det totala antalet kontrakt minskade marginellt till strax under , varav avser vagnparksadministration. Volvokortaffären går fortsatt mycket bra. Fler än kunder använder nu kortet varje månad för inköp av drivmedel och bilrelaterade inköp, huvudsakligen i Volvohandeln. Försäljningen via Volvokortet uppgick under året till 8,8 miljarder kronor och över 25 miljoner kortköp genomfördes. Volvofinans rating har under året varit stabil. Den aktuella ratingen från de ledande kreditvärderingsinstituten är oförändrad; enligt Moody s A3/P-2 och enligt Standard & Poor s BBB/A-2. Båda instituten ger för Volvofinans högre rating än för delägaren Ford. Personbilförsäljningen i Sverige ökade något. Under året registrerades totalt nya bilar, en ökning med 1%. Volvo och Renault var båda framgångsrika med totalt nya bilar registrerade, vilket motsvarar en marknadsandel på 25.5%. Den svenska Volvohandeln sålde därutöver ca begagnade personbilar. Volvofinans finansierade 54% av de nya bilarna och 45% av de begagnade. 2

5 Resultat före skatt 250 Mkr Den svenska lastbilsmarknaden hade ännu ett bra år 2004 och Volvo var fortsatt framgångsrikt. Totalt registrerades ca fordon, vilket var något färre än föregående år. Volvos marknadsandel uppgick till 47%, varav Volvofinans via Volvohandeln finansierade 54%. Samarbetet med Volvo Lastvagnar och Volvohandeln fortsätter som förut. Vi har nu ytterligare förbättrat våra produkter, Volvo Lastbilskort och våra säljfinansieringsprodukter. Lastbilskortet har nu fått stor spridning och affären visar kraftig tillväxt. Under år 2005 kommer AB Volvo-ägda återförsäljaren Volvo Truck Center att börja finansiera säljverksamheten internt via AB Volvo. Detta betyder att affärsområdet Lastvagnar successivt får något mindre utlåningsvolymer, vilket dock endast marginellt påverkar Volvofinans totala utlåning. Under det gångna året tecknades, via det svenska Volvohandlarnätet, nya finansieringsavtal hos Volvofinans. Volvofinans leder fortsatt utvecklingen av fordonsfinansiering i Sverige och är den dominerade marknadsaktören. Det unika samarbetet med Volvohandlarna har befäst Volvos och Volvofinans position i Sverige när det gäller fordonsfinansiering. För Volvohandeln var 2004 ett av de bästa åren någonsin, med fortsatt god lönsamhet, ökade säljvolymer, hög beläggning i verkstäderna och bra reservdelsförsäljning. Den genom Volvofinans hanterade finansieringen har tillsammans med drivmedelsförsäljning via Volvokortet och Volvohandelns Tanka-stationer starkt bidragit till framgångarna. Volvokortet har en central och mycket viktig del i försäljningen av verkstadstjänster och butiksförsäljning i Volvohandeln. Addera till detta drivmedelsförsäljningen i Tanka-stationerna, som närmar sig en 10-procentig marknadsandel, så framgår Volvokortets betydelse med all önskvärd tydlighet. Fakturering av Volvias kunder som görs via Volvokortet har givit mycket positiva effekter för både kunderna och Volvofinans samt övriga parter inom den svenska Volvohandeln. Utbyggnaden av Tanka-nätet är nu i stort genomförd enligt plan. Tanka-konceptet ger i kombination med Volvokortet Volvohandeln lönsamhet, samordningsfördelar och ett effektivt kommunikationsverktyg. Volvofinans står väl rustat för fortsatta framgångar. Det unika samarbetet med våra delägare, Volvohandlarna, som dagligen förser oss med nya affärer, gör att vi med stor tillförsikt ser framtiden an och räknar med att ytterligare kunna stärka våra positioner. Bert Björn Verkställande direktör AB Volvofinans 3

6 P ERSONBILSFINANSIERING Den svenska Volvohandeln arbetar i huvudsak med försäljning till konsument och företag; inklusive vagnparksadministration. I dessa segment har Volvohandeln en marknadsledande position både vad avser bilar och bilrelaterade tjänster. Konsumentmarknad Aktivitetsnivån var fortsatt hög på konsumentmarknaden under det gångna året. Volvofinans finansierade drygt 48% av de Volvo- och Renaultbilar som levererades till konsument under Totalt tecknades ca avtal. Volvo och Renault Billån, som är ägnade att underlätta bilbyte, står för större delen av dessa avtal. Genom Billånen får privatpersoner möjlighet att finansiera köpet till fast eller rörlig ränta (valfritt). Båda dessa Billån innehåller en unik olycksfallsförsäkring. Vi tror att bilmarknaden under de närmaste åren i allt större omfattning kommer att innehålla kampanjer från leverantörer och finansbolag och ser dessutom tydliga tecken på att konsumenterna blir alltmer lånebenägna när det gäller bilköp. Företagsmarknaden I företagssegmentet är konkurrensen tuffare än på konsumentsidan. Marknaden är väl definierad och kunderna (företagen) extremt leasingbenägna, tack vare möjligheten till halvt momsavdrag. Idag leasingfinansieras ca 85% av de Volvo- och Renaultbilar som svenska företag har i sina vagnparker. I Billeasingavtalet får företagskunden möjlighet att addera en konkurrenskraftig Volviaförsäkring, inklusive trygghetsavtal med service och reparation till fast månadskostnad och Volvokort med drivmedelsrabatt. Volvofinans finansierade ca 57 % av de nya Volvo- och Renaultbilar som levererades till företag under Totalt tecknades ca nya finansieringsavtal för företag i Volvohandeln. Vagnparksfinansiering Leasingmarknaden delas i flera segment med vagnparksdelen som den dominerande; med drygt bilar. Alltfler företag efterfrågar nu samlad finansiering och administration av bilparken. Administrationen har med åren blivit alltmer komplex och få företag har internt den kompetens som krävs för professionell hantering. Inom Svensk Vagnparksfinans, ett affärsområde fokuserat på större företagskunder, hjälper vi företagen med administrationen av kostnader för drivmedel, leasingavgifter, service, reparationer, däck, tillbehör, ersättningsbilar, försäkring, självrisk, skatt m.m. Utöver detta hjälper vi till med att beställa nya bilar, kontrollera priser mot tecknade ramavtal, göra kostnadskalkyler, räkna ut eventuella löneavdrag samt bestämma förmånsvärdet för bil och drivmedel. Efterfrågan på operationell leasing ökar. Till skillnad från finansiell leasing, den idag klart dominerande leasingformen, ingår i operationell leasing ett garanterat restvärde från leasinggivaren, vanligen i kombination med garanterat värde för service och reparationer. Ett ökat intresse för dessa lösningar kommer främst av förändrad redovisningspraxis (IAS/IFRS) och ökad harmonisering. Finansiell leasing är mindre vanlig i övriga Europa än i Sverige. Mikael Berggren, marknadschef personbilar På några års sikt kommer uppskattningsvis ca 25% av leasingavtalen att vara operationella. Bedömningen grundas på en sammanvägning av uteliggande offerter från nya och befintliga kunder, plus konkurrenternas bedömningar och situationen i övriga Europa. Vi lanserade operationell leasing under senhösten 2002 och den har under 2004 givit ett antal nya affärer. Vår operationella leasingprodukt står sig väl i konkurrensen med vad övriga aktörer erbjuder och målet är att vi ska bli marknadsledare också inom detta område. Under det gångna året har Svensk Vagnparksfinans ytterligare befäst ställningen som marknadsledare inom finansiering och administration av vagnparker i Sverige. Vid årets utgång hade vi drygt 300 kundföretag, vilket innebär att vi nu hanterar över fordon i systemet. 4

7 V OLVOKORTET Efter rekordåret 2003, då vi hade en mycket kraftig ökning av antalet nyrekryterade kunder till Volvokortet, var målet för 2004 till stor del inriktat på att med olika medel aktivera befintliga kunder. Siffrorna över antalet kommunicerade kunder via kontoutdraget ökade kraftigt under året och uppgick under december månad till drygt Marknadsinsatserna under 2004 fokuserades mycket kring kommunikation och åtgärder i syfte att få Volvokortsinnehavare att i större utsträckning använda Volvokortet vid köp i butik och verkstad. Detta gav också resultat i form av en kraftig ökning av antalet köpaktiva kunder med ca 10%. En grundpelare i kommunikationen under året var firandet av Volvokortets 20-årsjubileum, vilket utnyttjades med stor framgång i en mängd olika säljaktiviteter i Volvohandeln. För att engagera frontpersonal i kassa och kundmottagning till att uppmana kunden att betala med kortet, genomfördes en framgångsrik konsumenttävling med bland annat en Volvo S60 och en Renault Clio som priser. De senaste åren har bolaget haft fokus på utveckling av kreditaffären och risk management. Resultatet har blivit en synnerligen positiv resultatutveckling som fortsatt även under Under 2004 har också en ny låneprodukt utvecklats, som kommer att introduceras under Volvokortslånet som är ett komplement till dagens kreditfunktion ger Volvokortsinnehavaren möjlighet att låna upp till kr utan säkerhet. På Stephan Hultengren, VD Volvofinans Konto AB några års sikt bedöms den nya låneprodukten att få stora positiva effekter både på Volvohandelns och bolagets lönsamhet. Under 2004 har diverse åtgärder genomförts för att ytterligare öka lojaliteten mot Volvohandeln och Volvokortet. Kunder som handlar i Volvohandeln och/eller tankar belönas med bonus på försäkringspremier, högre ränta på insatta medel, lägre ränta på lån (för Volvokortslånet) etc. Under 2005 kommer fokus att ligga på att öka kundernas genomsnittliga omsättning. Tanka Under 2004 genomfördes sista etappen i lanseringen av Tanka, Volvohandelns gemensamma varumärke för bensinförsäljning. I och med anslutningen av ytterligare ett 20-tal omprofilerade stationer i Stockholmsregionen och några fler orter är vi med nuvarande 176 stationer i stort sett klara med den riksomfattande omprofileringen av Volvohandelns bensinstationer till Tanka. Drivmedelsförsäljningen under 2004 har haft en mycket positiv utveckling. Under 2005 kommer vi att fortsätta det långsiktiga arbetet med inarbetning av varumärket Tanka, Volvohandelns egen drivmedelskedja, i kundernas medvetande, vilket också är en viktig del i vår breda satsning på lojalitetsstärkande åtgärder. Vårt budskap om de dubbla kundfördelarna, med ett av marknadens lägsta bensinpriser samtidigt som vi erbjuder tillgång till landets största stationsnät genom samarbetet med OKQ8, behöver ges ytterligare exponering. Detta kommer att ske genom förnyade mediainsatser under 2005, vilka kommer att stärka Volvohandelns position och bidra till försvaret av uppnådda marknadsandelar inom drivmedelshandeln. 5

8 L ASTVAGNSFINANSIERING På svenska vägar rullar idag ca lastbilar med vikt över 7 ton. Volvo har levererat 48% av dessa, det vill säga nära halva antalet. Totalmarknaden för år 2004 uppgick till fordon, varav Volvos andel uppgick till 46,7% (2.300 bilar). Detta innebar ännu ett starkt Volvoår och ett avstånd till marknadstvåan på 312 fordon. Det finansiella erbjudandet i samband med försäljningen av lastbilar visar sig nu vara allt viktigare i en hårdnande konkurrens. Åkerinäringen Vi delar åkerinäringen i två avsnitt; Åkare och Producentåkare. Som Åkare betecknar vi dem som har lastbilen som utkomstkälla och säljer transporter som tjänst, som Producentåkare de som i huvudsak bedriver annan näring och endast har lastbilen för transport av producerat och/eller försålt gods. Båda dessa kategorier kräver sina specifika finansieringslösningar, som Volvofinans, med ambition att leda utvecklingen, ständigt strävar efter att lösa på bästa sätt. Volvo Lastbilslån Volvo Lastbilslån är den finansieringsprodukt som används mest frekvent i Volvohandeln och av kunder i Sverige. Under 2004 finansierades 53,8% av de nya och 58,2% av de begagnade fordonen med Volvo Lastbilslån. Kunden lånar med fordonet som säkerhet och gör affären direkt med sin Volvohandlare. Volvo Lastbilslån är kopplat till ett officiellt ränteindex, STI- BOR 90 dagar, och kunden väljer själv fast eller rörlig ränta. Volvo Lastbilslån innebär: Lån med bilen som säkerhet Längre kredittid Fast eller rörlig ränta med räntetak Inga avgifter Kredit för större, oväntade reparationer Trygghetsförsäkring dygnet runt Försäkring för sjukhusvistelse (tillval) Volvo Lastbilsleasing Volvo Lastbilsleasing innefattar: Leasingfinansiering Ingen restvärdesrisk Lastbilsförsäkring Servicekostnader Reparationskostnader Möjlighet till komplettering för däck Möjlighet till komplettering för fordonsskatt Sten-Eric Helgesson, marknadschef lastvagnar 6

9 L ASTBILSKORTET Volvofinans och Volvohandlarna har arbetat med Volvo Lastbilskort i drygt fyra år. Kortet har hela tiden utvecklats och nya tjänster tillförts, vilket gör att antalet användare ständigt ökar. Per sista december 2004 uppgick stocken till kort, en ökning sedan föregående år med 32%. Drivmedelsanslutning vid IDS och investeringar i Volvohandeln i nya tvättanläggningar gör att vi under 2005 räknar med fortsatta framgångar. Potentialen för Lastbilskortet ligger vid ca kort. Kortets huvudingredienser Giltigt som betalningsmedel för alla köp i svensk Volvohandel Internationellt giltigt som betalningsmedel mot Volvo Action Service Möjlighet till 6 månaders delbetalning av service- och reparationsarbeten Giltigt som betalningsmedel på IDS-anläggningar i Sverige; f n ca 120 stationer, varav 22 hos Volvohandlare Betalningsmedel i tvättanläggningar för lastvagnar; det finns idag 26 körklara anläggningar och 5 tillkommer under 2005 Betalning av Volvo Lastbilsförsäkring, inklusive möjlighet att utan extra kostnad betala årspremien månadsvis Betalning för tjänsten Dynafleet Online Betalning av bärgningskostnader Räntefria köp av däck och alkolås Tillgång till hemsidan Under hösten 2004 togs det senaste steget, där kunden via hemsidan kan bevaka sina kostnader per fordon, inklusive samtliga gjorda transaktioner. 7

10 D EN SVENSKA VOLVOHANDELN Volvohandeln har ett heltäckande återförsäljarnät. Det finns idag ca 200 försäljningsställen med närmare anställda i landet. Ägarstrukturen omfattar 65 helt privatägda och två börsnoterade bolag. Därutöver har generalagenten på personbilssidan, Volvo Personbilar Sverige AB, ägarintressen i tre återförsäljare. Bilia AB äger två personbilsbolag, förutom det största personbilsbolaget äger Bilia ytterligare ett bolag. Volvokoncernen är ägare till det största lastvagnsbolaget. Dessa börsnoterade bolag svarar för drygt 40% av Volvoförsäljningen i Sverige på PV- respektive LV-marknaden. Totalt finns 39 ägare/ägargrupper inom Volvohandeln. Bröderna Brandt Personbilar AB, Vänersborg Verksamheterna är delade i en personbils- och en lastvagnsdel, med 43 bolag som renodlade personbilsbolag, 21 som enbart säljer tyngre fordon och 7 som är blandbolag och bedriver både personbils- och lastvagnsrörelse. PV-återförsäljarna säljer i Sverige, förutom Volvos produkter, Renaults produktprogram, med en total marknadsandel på 25%. Ett tiotal PV-återförsäljare är numera även Personbilsmarknaden i Sverige fordon Volvohandelns försäljning, personbilar fordon Totalmarknad nya personbilar Totalt antal sålda personbilar Nya personbilar via Volvohandeln Begagnade personbilar Nya personbilar

11 Fordåterförsäljare. De flesta återförsäljare har Fordverksamheten i separata bolag. Volvos marknadsandel för lastvagnar över 7 ton ligger i Sverige runt 47%. Volvohandelns produktutbud är det avgjort bredaste inom svensk fordonshandel. Totalt levererades över nya och begagnade personbilar och lastvagnar under Totalomsättningen uppgick till närmare 33 Mdr kr. Tillgängligheten på serviceanläggningar och reservdelsbutiker är mycket god, och varhelst Volvokunden befinner sig, finns en Volvoanläggning inom räckhåll. Årligen säljs över verkstadstimmar hos de svenska Volvoåterförsäljarna. Reservdelsverksamheten omsätter cirka 4,7 Mdr kr per år. Svensk Volvohandel är också marknadsledare inom den allt viktigare mjukvarusektorn, med bland annat finansiering, kontokort och försäkring. Kunderna har alltid möjlighet att köpa tjänsterna i separata delar eller som paket, genom en enda kontakt med Volvohandlaren Balanssammandrag (Mkr) Fastigheter & Inventarier Leasingfordon Kontraktsfordringar Varulager Övrigt Summa tillgångar Eget kapital och obeskattade reserver Långa skulder Korta skulder Summa eget kapital och skulder Lån och leasing i Volvofinans BR Justerad balans Omsättning och resultat (Mkr) Omsättning Resultat Nyckeltal (%) Förräntning eget kapital Förräntning totalt kapital Anm: 2004 års värden är delvis prognosvärden då slutliga årsredovisningar för samtliga återförsäljare inte fanns tillgängliga vid publikationstillfället. Resultat 2000, inklusive jämförelsestörande post, SPP-återbäring 264 Mkr. Exkl denna post var resultatet 351 Mkr. Volvohandelns marknadsandel Volvohandelns resultat Volvohandeln, tillgångar och eget kapital 60 % Lastvagnar 16 ton Personbilar 900 Mkr Mkr Tillgångar Eget kapital

12 10

13 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för AB Volvofinans får härmed avge redovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för år 2004, bolagets fyrtiofemte verksamhetsår. Ägarförhållande AB Volvofinans ägs till 50% av Ford och till 50% av de svenska Volvoåterförsäljarna. Ford som år 2001 köpte Volvos 50-procentiga aktieinnehav handhar ägandet via Ford Credit International Inc., USA och de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt holdingbolag, AB Volverkinvest. Volvoåterförsäljarna är delägare i bolaget sedan starten år Huvuduppgift Volvofinans huvuduppgift ändrades inte till följd av ägarförändringen 2001 utan ägarparterna är fortsatt överens om att bedriva verksamheten med samma inriktning som tidigare. Detta innebär att affärsidén är oförändrad och att uppgiften liksom tidigare är, "att genom produkt- och säljfinansiering stödja försäljningen av Volvo- och Renaultprodukter på den svenska marknaden". Detta innebär dessutom att Volvofinans endast arbetar med kreditgivning för fordon och fordonsanknuten utrustning. Balansomslutning Mkr Koncernstruktur AB Volvofinans, med säte i Göteborg, är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag och moderbolag i en koncern med ett kreditmarknadsbolag som dotterbolag, Volvofinans Konto AB, som bedriver kontokortrörelse och administrerar samt finansierar Volvohandelns betal- och förmånskort; Volvokortet. Volvofinans IT AB bedriver produktions- och ITverksamhet kopplat till finansiella tjänster för aktörer både inom och utom koncernen. AB Volvofinans äger tillsammans med Volvo Personvagnar Norden AB, Volvohandlarnas Service AB samt Volvohandelns PV Försäljnings AB, tillika komplementär, två kommanditbolag, varav ett bedriver kommissionsförsäljning inom den svenska Volvohandeln och ett uthyrningsverksamhet, främst till bolag inom Volvo Personvagnar AB gruppen. Volvofinans Leasing AB, Autofinans Nordic AB och Automanagement AR AB är vilande bolag. Volymer/utlåning Kontraktstockarna, bestående av låne- och leasingkontrakt, innehöll vid årsskiftet kontrakt ( ), en minskning jämfört med föregående år med kontrakt, eller 1%. Stockarnas storlek påverkas av nybilsmarknaden i Sverige vad gäller personbilar och lastvagnar och av begagnatförsäljningen i den svenska Volvohandeln. Volvofinans marknadsandelar i form av kontraktsinflöde i relation till nybilsförsäljningen (Volvo/Renault) samt i relation till den svenska Volvohandelns begagnatförsäljning framgår av tabell PV-nytt % PV-beg % LV-nytt % LV-beg % De vägda marknadsandelarna för nytt och begagnat uppgår tillsammans för 2004 till 49,5% (PV) respektive till 55,2% (LV). Koncernens utlåning inklusive leasing uppgick vid årsskiftet till 24,9 Mdr kr (23,9), en ökning med 4% jämfört med föregående år. Utlåningen består huvudsakligen av leasing, lån, kontraktskrediter, lagerkrediter till återförsäljare och kontokortkrediter. Utlåningen och den procentuella fördelningen jämfört med föregående år framgår av nedanstående tabell Förändring Mdr kr % Mdr kr % Mdr kr Säljfinansiering - Personbilar 18, ,2 72 0,8 - Lastvagnar&bussar 4,4 18 4,4 18 Lagerkrediter 0,8 3 0,9 4-0,1 Kontokortkrediter 1,7 7 1,4 6 0,3 24, , ,0 Utlåningsökningen avser huvudsakligen säljfinansiering. Volvo Billån, Volvo Billeasing och Volvo Lastbilslån har ökat sedan föregående årsskifte med 0,7 Mdr kr, eller 6%. Leasingutlåningen minskade marginellt jämfört med föregående år. Kontraktsbelåningen, där Volvoåterförsäljarna har en kredit med underliggande lån- eller leasingkontrakt som säkerhet, har minskat något jämfört med föregående år. 11

14 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kontokortkrediterna ökade jämfört med föregående år. Omsättningen över Volvokortet uppgick under året till 8,8 Mdr kr (8,2) och totalt levererades 7,9 miljoner fakturor/ kontoutdrag till kunderna. 25 miljoner kortköp genomfördes under 2004 via Volvokortet. Resultat Koncernens resultat före skatt uppgick till 252,6 Mkr (229,5). Resultatet har påverkats negativt av den historiskt låga räntenivån, med en reporänta på 2,0% under större delen av året. Detta har kompenserats av bättre resultat inom kontokort- och vagnparksverksamheterna. En viss upplösning av riskreserver har också gjorts i den gynnsamma kreditförlustsituationen, där endast kontokortverksamheten, liksom tidigare, uppvisar kundförluster i mindre omfattning. Räntabiliteten på eget kapital uppgick för koncernen till 10,53% (10,42). Bolaget som främst har en säljstödjande uppgift i det svenska Volvosystemet ska kombinera detta med en långsiktig förräntning på 12,00%. Volvofinans affärsidé gör att företaget inte i samma omfattning som konkurrenterna vinstmaximerar verksamheten. Marknadsräntorna sjönk kraftigt under första kvartalet, vilket har påverkat rörelsens intäkter negativt. De något ökade utlåningsvolymerna och en större volym hanterade kontokort har till viss del kompenserat ränteeffekten. Rörelsens kostnader har ökat måttligt och avser huvudsakligen kontokortverksamheten, som med ökade volymer får en kostnadsökning. Moderbolaget, inklusive IT-verksamheten, har oförändrad kostnadsnivå jämfört med föregående år. Avskrivningen på materiella anläggningstillgångar avser huvudsakligen leasingobjekt. Den har påverkats av leasingvolymerna och den avskrivningstakten baserat på avtalade restvärden vid uthyrningsperiodens slut. Kreditförlusterna uppvisar ett positivt resultat; 11,6 Mkr (8,0). Detta beror på att viss upplösning av de gruppbaserade riskreserverna i moderbolaget gjorts i den gynnsamma kreditsituationen. Inga kreditförluster finns i moderbolaget. Det är som under tidigare år endast kontokortverksamheten som uppvisar kundförluster. Dessa uppgår till 6,4 Mkr mot 6,7 föregående år. Kreditrisker och kreditförluster Volvofinans utlåning utgörs huvudsakligen av fordonsfinansiering. Utlåningen består till 91% av lån och leasingkrediter med underliggande kontrakt och fordon som säkerhet. Kontrakten finns som säkerhet för de lån som återförsäljarna eller deras kunder erhåller hos Volvofinans. För kontrakten direkt mot slutlig kund finns en regress gentemot återförsäljaren eller ramavtalstecknande företag, som således står den yttersta kreditrisken mot slutkund. För att en förlust ska uppstå för Volvofinans med anledning av dessa kontrakt ska därför följande omständigheter inträffa. 1. Slutlig kund upphör att betala. 2. Återförsäljare eller ramavtalskund ska ha ställt in betalningarna. 3. Marknadsvärdet på det återtagna fordonet understiger restskulden på kontraktet. Kontroll av kontraktstockarnas marknadsvärde görs regelbundet och en gruppbaserad reservering görs för att täcka avvikelse mellan kontraktens restskulder och fordonens aktuella marknadsvärde. Per 31 december 2004 fördelade sig kontrakten enligt nedan. Antal Snitt Belånings- Utnyttjad Bekontrakt kontrakt värde kredit lånings- Tkr Mkr Mkr procent Lån Leasing Totalt Obelånad del av inneliggande kontrakt uppgick per årsskiftet till 2,6 Mdr kr. Lagerfinansieringen som ska säkerställas till 100%, utgör 3% av den totala utlåningen och säkerställs med företagshypotek, obelånad del i kontraktstockar eller erhållna borgensförbindelser. Kontokortfordringarnas värde, som utgör 1,7 Mdr kr av koncernens utlåning, redovisas efter nedskrivning av osäkra fordringar och efter generell riskreservering. Reserveringen uppgår till 3,4% av fordringarnas värde. Riskexponeringen mot privatpersoner begränsas genom låga snittskulder. Snittskulden per aktivt kontokort var per årsskiftet kronor. Volvokortets problemkrediter, d v s ej avskrivna inkassofordringar, uppgick vid årsskiftet till 39,1 Mkr (2,4% av kontokortsutlåningen) mot 31,8 Mkr (2,2%) föregående år. Volvokortets problemkrediter är de enda som förelåg inom koncernen per årsskiftet, vilket utgör 0,2% av koncernens utlåning. Kapitalanskaffning De primära målen för Volvofinans kapitalanskaffning är enligt finanspolicyn att: Säkerställa tillgång till nödvändig lånefinansiering Säkerställa att upplåningen sker till bästa möjliga villkor Säkerställa att räntebindningsperioderna i upplåningen i största möjliga mån korresponderar med utlåningen Säkerställa att likviditetsrisk i största möjliga mån minimeras Volvofinans finansieringsramar och upplåningsmöjligheter samt utnyttjad del per den 31 december 2004 framgår av tabell på nästa sida. 12

15 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Limit Mkr Utnyttjat Mkr Nordiskt Företagscertifikatprogram Europeiskt Företagscertifikatprogram MTN-program Obligation Euro Kortfristiga finansieringsramar hos bank Långfristiga finansieringsramar hos bank Övrig upplåning 488 Riskkapital Under Volvofinans Nordiska Företagscertifikatprogram, med ett rambelopp på 15 Mdr kr, kan emitteras, förutom svenska kronor, även euro, norska och danska kronor. Programmet har kortfristig rating K-2 (inhemsk) och A-2 (internationell rating), emissioner förmedlas av SEB, Handelsbanken, FöreningsSparbanken, Nordea samt Danske Bank. Under året emitterades certifikat till ett värde av 21,9 Mdr kr. Snittbelopp per emission var vid årsskiftet 93 Mkr. Programmet är börsregistrerat på Stockholmsbörsen AB. Volvofinans Europeiska Företagscertifikatprogram (ECP), med rambelopp 500 M euro, används för kortfristig finansiering i valutorna euro, US dollar, brittiska pund, schweiziska franc eller annan valuta som överenskommes. Programmet har A-2 rating och emissioner förmedlas av Handelsbanken, SEB och Crédit Suisse First Boston. Under året emitterades certifikat till ett värde av 3,1 Mdr kr i valutorna euro, US dollar samt svenska kronor. Volvofinans obligationsprogram (MTN) med ett rambelopp på 7,5 Mdr kr och med möjlighet att emittera även i euro, hade en utestående volym per årsskiftet som uppgick till 4,9 Mdr kr. Obligationerna är emitterade till fast eller rörlig ränta och med löptider upp till fem år. Under 2004 har obligationer för drygt 1,1 Mdr kr emitterats. Obligationslånen noteras på Stockholmsbörsen AB. Lån och leasing 90 % Lagerkrediter 3 % Kontokort 7 % Utlåning Upplåning Kort upplåning 52 % Lång upplåning 33 % Riskkapital 15 % Under året har banklån på 2,2 Mdr kr tagits med löptider upp till fem år, varav ett lån är ett s k syndikerat lån på 1,0 Mdr kr med Nordea som arrangör för ett syndikat bestående av fem europeiska banker. Förfallostrukturen för koncernens totala finansiering per den 31 december 2004 framgår av följande tabell. Mkr % Inom 1 år år år Över 5 år Eget kapital (inkl skattedel i obeskattade reserver) Likviditetsrisk Likviditetsrisk uppstår när utlåning och upplåning har skilda löptider. När utlåningen har längre löptid än upplåningen måste refinansiering göras flera gånger. Om behovet av refinansiering under en enskild dag blir betydande, eller kapitalmarknaden blir illikvid, kan problem uppstå. Volvofinans begränsar denna risk bl a genom att i finanspolicyn statuera att: Back-up faciliteter skall täcka hela utestående volymen av företagscertifikat samt annan upplåning med en återstående löptid under ett år. Outnyttjad del av faciliteter per årsskiftet uppgick till 13,1 Mdr kr. Det framtida refinansieringsbehovet ska mätas löpande och att refinansieringsbehovet ej får överstiga de enligt finanspolicyn fastställda gränsvärdena. I ett avvecklingsscenario skall bolagets upplåning, egna kapital samt disponibla back-up faciliteter alltid uppgå till lägst 100% av utlåningen. Förfallande lån får inte någon enskild vecka överstiga 25% av outnyttjade back-up faciliteter. Ränterisk Ränterisk uppstår som ett resultat av att räntebindningstiderna och/eller räntebaserna för utlåningen och upplåningen inte sammanfaller. Den dominerande delen av Volvofinans krediter till Volvohandeln, eller dess kunder, följer den korta marknadsräntan både uppåt och neråt. Detta innebär att någon större ränterisk inte föreligger då även upplåningen är knuten till den korta räntan. För de krediter som löper med fast ränta eller med räntetak, utnyttjas derivatinstrument; företrädesvis ränteswap- och räntecapavtal. Den exakta riskexponeringen avseende dessa krediter beräknas löpande och täcks upp. Volvofinans räntekänslighet, beräknat enligt Finansinspektionens riktlinjer, var vid årets slut 56 Mkr, eller 2,9% av eget kapital. Räntekänsligheten är den minskning av räntenettot som skulle inträffa vid en samtidig nedgång med en procentenhet i alla marknadsräntor. 13

16 14

17 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Valutarisk Volvofinans utlåning och upplåning görs i normalfallet i svenska kronor, vilket medför att Volvofinans inte blir exponerat för valutakursrörelser. I det fall finansiering i utländsk valuta är fördelaktig ska valutarisken elimineras med ränte- och valutaswapavtal eller liknande arrangemang. I det fall utlåning görs i utländsk valuta ska valutarisk bäras av annan part. Kapitaltäckningsgaranti från ägarna Sedan juni 2003 har Volvofinans en garanti från ägarna om kapitaltillskott i det fall koncernens kapitaltäckning skulle understiga lagstadgad miniminivå. Enligt avtalsvillkoren ska ett eventuellt tillskott göras efter pro rata 50/50 principen. Avtalet täcker framtida kapitaltillskott upp till Mkr; belopp därutöver kräver godkännande från respektive ägares styrelse. Kapitalbas och kapitaltäckning Koncernens kapitalbas uppgick per årsskiftet till Mkr (2.684) och koncernens kapitaltäckning till 11,01% (11,06). Primärkapitalet var Mkr (1.927) och primärkapitalrelationen var 8,22% (7,94). Nuvarande kapitaltäckningssituation, utöver lagstadgat krav på 8%, medger en kreditexpansion med ca 9 Mdr kr. Moderbolagets kapitalbas var vid samma tillfälle Mkr (2.673) och kapitaltäckningsgraden 11,79% (11,75). Kapitalbaser och riskvägda tillgångar framgår av sidan 27. Kapitaltäckningsgraden för Volvofinans Konto AB uppgick vid årsskiftet till 9,32% (10,86). Åldersfördelning Volvofinanskoncernen Män Kvinnor år år år år 60 år Rating Volvofinans innehar kreditbetyg från de två ledande internationella kreditvärderingsinstituten. Aktuell rating från Moody s Investor Service är för långfristig finansiering A3 och för kortfristig finansiering P-2. Enligt Moody s är utsikterna för den långa ratingen Negative medan den korta ratingen har tillägget Stable. Från Standard & Poor s har Volvofinans ratingen BBB för långfristig finansiering och A-2 för kortfristig finansiering, båda med tillägget Stable. Volvofinans har sedan 1988 erhållit en kort domestik rating från Standard & Poor s, för upplåning på den svenska certifikatmarknaden, där kreditbetyget K-2 innehas sedan oktober Detaljerade analyser från ratinginstituten återfinns på hemsidan; Personal Vid utgången av 2004 hade Volvofinanskoncernen 191 anställda, varav 170 i Göteborg. Övriga var anställda vid kontoret i Bromma. Av de 191 anställda var 78 anställda i moderbolaget, AB Volvofinans, 76 anställda i Volvofinans Konto AB och 37 anställda i Volvofinans IT AB. Med personalenkäter mäts årligen hur väl företaget uppfyller sina ambitioner och mål avseende medarbetare och organisation. Resultatet följs upp varje år och förbättringsåtgärder diskuteras. Rätt kompetens är en viktig konkurrensfaktor. Utveckling och utbildning av personalen är av stor strategisk betydelse i den värld vi lever, med stort förändringstryck och ofta tekniskt avancerade uppgifter. Kompetensutveckling är därför en viktig investering för bolaget. Volvofinans värnar om en god arbetsmiljö och satsar på friskvård för att förebygga ohälsa. Uppgifter om utbetalda löner och ersättningar etc framgår av Not 6. Beträffande AB Volvofinans och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultaträkningar samt balansräkningar och kassaflödesanalyser. 15

18 F LERÅRSÖVERSIKT Belopp i Mkr Balanssammandrag KONCERNEN AB VOLVOFINANS Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Utlåning koncernbolag Materiella tillgångar Aktier & andelsbevis i koncern- & intressebolag Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplåning Övriga skulder Skatteskuld i obeskattat Efterställda skulder Garantifondslån Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Kontraktstockar Antal kontrakt Lån Leasing Kreditförluster Mkr, staplar I % av genomsnittlig utlåning, kurva 50 0,5 40 0,4 30 0,3 20 0,2 10 0, , Kapitalbas Mkr Supplementärt Primärt 16

19 F LERÅRSÖVERSIKT Resultatsammandrag Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader Provisionsintäkter Provisionskostnader Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster, netto Summa kostnader Resultat före skatt Nettovinst* Nyckeltal Räntabilitet eget kapital % Riskkapital/balansomslutning % Kapitaltäckningsgrad % Primärkapitalrelation % Räntenetto/ø utlåning % Kreditförluster/ø utlåning % Rörelsekostnader/ø utlåning % I/K-tal I/K-tal exkl kreditförluster I/K-tal exkl räntenetto och kreditförluster Medelantal anställda Definitioner till nyckeltal: Se redovisningsprinciper. * Nettovinst avser vinst efter schablonskatt. KONCERNEN AB VOLVOFINANS

20 R ESULTATRÄKNING Volvofinanskoncernen Belopp i Tkr Rörelsens intäkter Ränteintäkter, NOT Leasingintäkter, NOT Räntekostnader, NOT Erhållna utdelningar, NOT Provisionsintäkter, NOT Provisionskostnader, NOT Summa intäkter Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader, NOT Avskrivning på materiella anläggningstillgångar, NOT Övriga rörelsekostnader, NOT Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto, NOT Resultat före skatt Skatt, NOT Årets resultat

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 1999 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av AB Volvo till 50

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13)

DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13) DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13) DELÅRSRAPPORT AB Volvofinans (publ) org nr 556069-0967 1 januari - 30 juni 2008 Informationen är sådan som AB Volvofinans skall offentliggöra

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av Ford via det helägda

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005 Svensk Volvohandel består av 65 privatägda och två börsnoterade företag. De bildar tillsammans ett rikstäckande nät med ca 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. The Swedish Volvo dealerships

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Tillägg 2006:2 till AB Volvofinans (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 2 januari 2006.

Tillägg 2006:2 till AB Volvofinans (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 2 januari 2006. Finansinspektionens diarienummer 05-7412-413 Tillägg 2006:2 till AB Volvofinans (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 2 januari 2006. Detta tillägg har godkänts

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT VOLVOFINANS BANK AB 1 JANUARI - 31 MARS 2010

DELÅRSRAPPORT VOLVOFINANS BANK AB 1 JANUARI - 31 MARS 2010 DELÅRSRAPPORT VOLVOFINANS BANK AB 1 JANUARI - 31 MARS 2010 VD HAR ORDET Efter ett turbulent 2009 kan vi konstatera att 2010 har startat mycket positivt för Volvofinans Bank. Den finanskris som så kraftigt

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab delårsrapport 2012 volvofinans bank ab vd har ordet Det europeiska finansiella systemet fortsätter att vara osäkert. Läget i Grekland är mycket ansträngt och Spanien ser allt mer bekymmersamt ut. Centralbankernas

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

PETROKRAFT AB

PETROKRAFT AB Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2012-30 juni 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer