Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT"

Transkript

1 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

2

3 V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING VOLVOFINANS PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 14 FLERÅRSÖVERSIKT 16 RESULTATRÄKNING KONCERNEN 17 BALANSRÄKNING KONCERNEN Resultatet för verksamhetsåret 2004 uppgick till 252,6 Mkr. Utlåningen ökade med 4 % under 2004 och uppgick vid årsskiftet till 24,9 Mdr kr. Antalet hanterade kontrakt uppgick vid årsskiftet till Antalet köpaktiva Volvokort uppgick vid årsskiftet till Kapitalbasen uppgick till Mkr. Antalet anställda i Volvofinanskoncernen vid utgången av 2004 var 191 personer. 18 RESULTATRÄKNING AB VOLVOFINANS 19 BALANSRÄKNING AB VOLVOFINANS 20 KASSAFLÖDESANALYSER 21 REDOVISNINGSPRINCIPER 21 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGAR OCH BALANSRÄKNINGAR 25 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 26 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 27 REVISIONSBERÄTTELSE 28 STYRELSE REVISORER LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE BOARD OF DIRECTORS AUDITORS SENIOR EXECUTIVES 29 ANNUAL REPORT 2004 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna via förvaltningsbolaget AB Volverkinvest till 50 % och Ford, via det helägda dotterbolaget Ford Credit International Inc. till 50 %. AB Volvofinans är moderbolag i Volvofinanskoncernen.Volvofinans Konto AB, är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag, som bedriver kontokortsverksamhet. Volvofinans IT AB, bedriver IT- och produktionsverksamhet i samband med finansiella tjänster.

4 V OLVOFINANS 2004 Det är med både stolthet och glädje som vi på Volvofinans nu lägger vårt 45:e verksamhetsår bakom oss. Vi har gjort det bästa resultatet någonsin och än en gång utsetts till "Årets finansbolag" av oberoende analysföretaget ISI. Vår balansomslutning översteg 25 miljarder kronor och kapitalbasen på 2,8 Mdr kr ger en kapitaltäckning på över 11%. Våra stabila utlåningsportföljer, med ytterst små kreditrisker, ger tillgång till en bred bas av finansieringskällor som fungerar mycket bra. Koncernresultatet uppgick till 252,6 Mkr. Mot bakgrund av en fortsatt sjunkande ränta, till historiskt låg nivå, är vi mycket nöjda med att kunna leverera detta resultat. Fortsatta resultatförbättringar inom kontokortverksamheten och vagnparksaffären, i kombination med måttlig kostnadsutveckling och fortsatt små kreditförluster, har kompenserat effekten av en lägre ränta. Kreditförlusterna är fortsatt begränsade till kontokortverksamheten. En viss upplösning av riskreserver har genomförts, vilket även medfört ett positivt resultatbidrag. Räntabiliteten på eget kapital nådde 10,53%, vilket är över budget och bättre än föregående år. Kapitalbasen har stärkts och kapitaltäckningen uppgick till 11,01%. Redan primärkapitalet klarar det lagstadgade kravet på 8%; med ett utfall på 8,22%. Utlåningen ökade med 4% 0,9 miljarder kronor till 24,9 miljarder kronor. Det totala antalet kontrakt minskade marginellt till strax under , varav avser vagnparksadministration. Volvokortaffären går fortsatt mycket bra. Fler än kunder använder nu kortet varje månad för inköp av drivmedel och bilrelaterade inköp, huvudsakligen i Volvohandeln. Försäljningen via Volvokortet uppgick under året till 8,8 miljarder kronor och över 25 miljoner kortköp genomfördes. Volvofinans rating har under året varit stabil. Den aktuella ratingen från de ledande kreditvärderingsinstituten är oförändrad; enligt Moody s A3/P-2 och enligt Standard & Poor s BBB/A-2. Båda instituten ger för Volvofinans högre rating än för delägaren Ford. Personbilförsäljningen i Sverige ökade något. Under året registrerades totalt nya bilar, en ökning med 1%. Volvo och Renault var båda framgångsrika med totalt nya bilar registrerade, vilket motsvarar en marknadsandel på 25.5%. Den svenska Volvohandeln sålde därutöver ca begagnade personbilar. Volvofinans finansierade 54% av de nya bilarna och 45% av de begagnade. 2

5 Resultat före skatt 250 Mkr Den svenska lastbilsmarknaden hade ännu ett bra år 2004 och Volvo var fortsatt framgångsrikt. Totalt registrerades ca fordon, vilket var något färre än föregående år. Volvos marknadsandel uppgick till 47%, varav Volvofinans via Volvohandeln finansierade 54%. Samarbetet med Volvo Lastvagnar och Volvohandeln fortsätter som förut. Vi har nu ytterligare förbättrat våra produkter, Volvo Lastbilskort och våra säljfinansieringsprodukter. Lastbilskortet har nu fått stor spridning och affären visar kraftig tillväxt. Under år 2005 kommer AB Volvo-ägda återförsäljaren Volvo Truck Center att börja finansiera säljverksamheten internt via AB Volvo. Detta betyder att affärsområdet Lastvagnar successivt får något mindre utlåningsvolymer, vilket dock endast marginellt påverkar Volvofinans totala utlåning. Under det gångna året tecknades, via det svenska Volvohandlarnätet, nya finansieringsavtal hos Volvofinans. Volvofinans leder fortsatt utvecklingen av fordonsfinansiering i Sverige och är den dominerade marknadsaktören. Det unika samarbetet med Volvohandlarna har befäst Volvos och Volvofinans position i Sverige när det gäller fordonsfinansiering. För Volvohandeln var 2004 ett av de bästa åren någonsin, med fortsatt god lönsamhet, ökade säljvolymer, hög beläggning i verkstäderna och bra reservdelsförsäljning. Den genom Volvofinans hanterade finansieringen har tillsammans med drivmedelsförsäljning via Volvokortet och Volvohandelns Tanka-stationer starkt bidragit till framgångarna. Volvokortet har en central och mycket viktig del i försäljningen av verkstadstjänster och butiksförsäljning i Volvohandeln. Addera till detta drivmedelsförsäljningen i Tanka-stationerna, som närmar sig en 10-procentig marknadsandel, så framgår Volvokortets betydelse med all önskvärd tydlighet. Fakturering av Volvias kunder som görs via Volvokortet har givit mycket positiva effekter för både kunderna och Volvofinans samt övriga parter inom den svenska Volvohandeln. Utbyggnaden av Tanka-nätet är nu i stort genomförd enligt plan. Tanka-konceptet ger i kombination med Volvokortet Volvohandeln lönsamhet, samordningsfördelar och ett effektivt kommunikationsverktyg. Volvofinans står väl rustat för fortsatta framgångar. Det unika samarbetet med våra delägare, Volvohandlarna, som dagligen förser oss med nya affärer, gör att vi med stor tillförsikt ser framtiden an och räknar med att ytterligare kunna stärka våra positioner. Bert Björn Verkställande direktör AB Volvofinans 3

6 P ERSONBILSFINANSIERING Den svenska Volvohandeln arbetar i huvudsak med försäljning till konsument och företag; inklusive vagnparksadministration. I dessa segment har Volvohandeln en marknadsledande position både vad avser bilar och bilrelaterade tjänster. Konsumentmarknad Aktivitetsnivån var fortsatt hög på konsumentmarknaden under det gångna året. Volvofinans finansierade drygt 48% av de Volvo- och Renaultbilar som levererades till konsument under Totalt tecknades ca avtal. Volvo och Renault Billån, som är ägnade att underlätta bilbyte, står för större delen av dessa avtal. Genom Billånen får privatpersoner möjlighet att finansiera köpet till fast eller rörlig ränta (valfritt). Båda dessa Billån innehåller en unik olycksfallsförsäkring. Vi tror att bilmarknaden under de närmaste åren i allt större omfattning kommer att innehålla kampanjer från leverantörer och finansbolag och ser dessutom tydliga tecken på att konsumenterna blir alltmer lånebenägna när det gäller bilköp. Företagsmarknaden I företagssegmentet är konkurrensen tuffare än på konsumentsidan. Marknaden är väl definierad och kunderna (företagen) extremt leasingbenägna, tack vare möjligheten till halvt momsavdrag. Idag leasingfinansieras ca 85% av de Volvo- och Renaultbilar som svenska företag har i sina vagnparker. I Billeasingavtalet får företagskunden möjlighet att addera en konkurrenskraftig Volviaförsäkring, inklusive trygghetsavtal med service och reparation till fast månadskostnad och Volvokort med drivmedelsrabatt. Volvofinans finansierade ca 57 % av de nya Volvo- och Renaultbilar som levererades till företag under Totalt tecknades ca nya finansieringsavtal för företag i Volvohandeln. Vagnparksfinansiering Leasingmarknaden delas i flera segment med vagnparksdelen som den dominerande; med drygt bilar. Alltfler företag efterfrågar nu samlad finansiering och administration av bilparken. Administrationen har med åren blivit alltmer komplex och få företag har internt den kompetens som krävs för professionell hantering. Inom Svensk Vagnparksfinans, ett affärsområde fokuserat på större företagskunder, hjälper vi företagen med administrationen av kostnader för drivmedel, leasingavgifter, service, reparationer, däck, tillbehör, ersättningsbilar, försäkring, självrisk, skatt m.m. Utöver detta hjälper vi till med att beställa nya bilar, kontrollera priser mot tecknade ramavtal, göra kostnadskalkyler, räkna ut eventuella löneavdrag samt bestämma förmånsvärdet för bil och drivmedel. Efterfrågan på operationell leasing ökar. Till skillnad från finansiell leasing, den idag klart dominerande leasingformen, ingår i operationell leasing ett garanterat restvärde från leasinggivaren, vanligen i kombination med garanterat värde för service och reparationer. Ett ökat intresse för dessa lösningar kommer främst av förändrad redovisningspraxis (IAS/IFRS) och ökad harmonisering. Finansiell leasing är mindre vanlig i övriga Europa än i Sverige. Mikael Berggren, marknadschef personbilar På några års sikt kommer uppskattningsvis ca 25% av leasingavtalen att vara operationella. Bedömningen grundas på en sammanvägning av uteliggande offerter från nya och befintliga kunder, plus konkurrenternas bedömningar och situationen i övriga Europa. Vi lanserade operationell leasing under senhösten 2002 och den har under 2004 givit ett antal nya affärer. Vår operationella leasingprodukt står sig väl i konkurrensen med vad övriga aktörer erbjuder och målet är att vi ska bli marknadsledare också inom detta område. Under det gångna året har Svensk Vagnparksfinans ytterligare befäst ställningen som marknadsledare inom finansiering och administration av vagnparker i Sverige. Vid årets utgång hade vi drygt 300 kundföretag, vilket innebär att vi nu hanterar över fordon i systemet. 4

7 V OLVOKORTET Efter rekordåret 2003, då vi hade en mycket kraftig ökning av antalet nyrekryterade kunder till Volvokortet, var målet för 2004 till stor del inriktat på att med olika medel aktivera befintliga kunder. Siffrorna över antalet kommunicerade kunder via kontoutdraget ökade kraftigt under året och uppgick under december månad till drygt Marknadsinsatserna under 2004 fokuserades mycket kring kommunikation och åtgärder i syfte att få Volvokortsinnehavare att i större utsträckning använda Volvokortet vid köp i butik och verkstad. Detta gav också resultat i form av en kraftig ökning av antalet köpaktiva kunder med ca 10%. En grundpelare i kommunikationen under året var firandet av Volvokortets 20-årsjubileum, vilket utnyttjades med stor framgång i en mängd olika säljaktiviteter i Volvohandeln. För att engagera frontpersonal i kassa och kundmottagning till att uppmana kunden att betala med kortet, genomfördes en framgångsrik konsumenttävling med bland annat en Volvo S60 och en Renault Clio som priser. De senaste åren har bolaget haft fokus på utveckling av kreditaffären och risk management. Resultatet har blivit en synnerligen positiv resultatutveckling som fortsatt även under Under 2004 har också en ny låneprodukt utvecklats, som kommer att introduceras under Volvokortslånet som är ett komplement till dagens kreditfunktion ger Volvokortsinnehavaren möjlighet att låna upp till kr utan säkerhet. På Stephan Hultengren, VD Volvofinans Konto AB några års sikt bedöms den nya låneprodukten att få stora positiva effekter både på Volvohandelns och bolagets lönsamhet. Under 2004 har diverse åtgärder genomförts för att ytterligare öka lojaliteten mot Volvohandeln och Volvokortet. Kunder som handlar i Volvohandeln och/eller tankar belönas med bonus på försäkringspremier, högre ränta på insatta medel, lägre ränta på lån (för Volvokortslånet) etc. Under 2005 kommer fokus att ligga på att öka kundernas genomsnittliga omsättning. Tanka Under 2004 genomfördes sista etappen i lanseringen av Tanka, Volvohandelns gemensamma varumärke för bensinförsäljning. I och med anslutningen av ytterligare ett 20-tal omprofilerade stationer i Stockholmsregionen och några fler orter är vi med nuvarande 176 stationer i stort sett klara med den riksomfattande omprofileringen av Volvohandelns bensinstationer till Tanka. Drivmedelsförsäljningen under 2004 har haft en mycket positiv utveckling. Under 2005 kommer vi att fortsätta det långsiktiga arbetet med inarbetning av varumärket Tanka, Volvohandelns egen drivmedelskedja, i kundernas medvetande, vilket också är en viktig del i vår breda satsning på lojalitetsstärkande åtgärder. Vårt budskap om de dubbla kundfördelarna, med ett av marknadens lägsta bensinpriser samtidigt som vi erbjuder tillgång till landets största stationsnät genom samarbetet med OKQ8, behöver ges ytterligare exponering. Detta kommer att ske genom förnyade mediainsatser under 2005, vilka kommer att stärka Volvohandelns position och bidra till försvaret av uppnådda marknadsandelar inom drivmedelshandeln. 5

8 L ASTVAGNSFINANSIERING På svenska vägar rullar idag ca lastbilar med vikt över 7 ton. Volvo har levererat 48% av dessa, det vill säga nära halva antalet. Totalmarknaden för år 2004 uppgick till fordon, varav Volvos andel uppgick till 46,7% (2.300 bilar). Detta innebar ännu ett starkt Volvoår och ett avstånd till marknadstvåan på 312 fordon. Det finansiella erbjudandet i samband med försäljningen av lastbilar visar sig nu vara allt viktigare i en hårdnande konkurrens. Åkerinäringen Vi delar åkerinäringen i två avsnitt; Åkare och Producentåkare. Som Åkare betecknar vi dem som har lastbilen som utkomstkälla och säljer transporter som tjänst, som Producentåkare de som i huvudsak bedriver annan näring och endast har lastbilen för transport av producerat och/eller försålt gods. Båda dessa kategorier kräver sina specifika finansieringslösningar, som Volvofinans, med ambition att leda utvecklingen, ständigt strävar efter att lösa på bästa sätt. Volvo Lastbilslån Volvo Lastbilslån är den finansieringsprodukt som används mest frekvent i Volvohandeln och av kunder i Sverige. Under 2004 finansierades 53,8% av de nya och 58,2% av de begagnade fordonen med Volvo Lastbilslån. Kunden lånar med fordonet som säkerhet och gör affären direkt med sin Volvohandlare. Volvo Lastbilslån är kopplat till ett officiellt ränteindex, STI- BOR 90 dagar, och kunden väljer själv fast eller rörlig ränta. Volvo Lastbilslån innebär: Lån med bilen som säkerhet Längre kredittid Fast eller rörlig ränta med räntetak Inga avgifter Kredit för större, oväntade reparationer Trygghetsförsäkring dygnet runt Försäkring för sjukhusvistelse (tillval) Volvo Lastbilsleasing Volvo Lastbilsleasing innefattar: Leasingfinansiering Ingen restvärdesrisk Lastbilsförsäkring Servicekostnader Reparationskostnader Möjlighet till komplettering för däck Möjlighet till komplettering för fordonsskatt Sten-Eric Helgesson, marknadschef lastvagnar 6

9 L ASTBILSKORTET Volvofinans och Volvohandlarna har arbetat med Volvo Lastbilskort i drygt fyra år. Kortet har hela tiden utvecklats och nya tjänster tillförts, vilket gör att antalet användare ständigt ökar. Per sista december 2004 uppgick stocken till kort, en ökning sedan föregående år med 32%. Drivmedelsanslutning vid IDS och investeringar i Volvohandeln i nya tvättanläggningar gör att vi under 2005 räknar med fortsatta framgångar. Potentialen för Lastbilskortet ligger vid ca kort. Kortets huvudingredienser Giltigt som betalningsmedel för alla köp i svensk Volvohandel Internationellt giltigt som betalningsmedel mot Volvo Action Service Möjlighet till 6 månaders delbetalning av service- och reparationsarbeten Giltigt som betalningsmedel på IDS-anläggningar i Sverige; f n ca 120 stationer, varav 22 hos Volvohandlare Betalningsmedel i tvättanläggningar för lastvagnar; det finns idag 26 körklara anläggningar och 5 tillkommer under 2005 Betalning av Volvo Lastbilsförsäkring, inklusive möjlighet att utan extra kostnad betala årspremien månadsvis Betalning för tjänsten Dynafleet Online Betalning av bärgningskostnader Räntefria köp av däck och alkolås Tillgång till hemsidan Under hösten 2004 togs det senaste steget, där kunden via hemsidan kan bevaka sina kostnader per fordon, inklusive samtliga gjorda transaktioner. 7

10 D EN SVENSKA VOLVOHANDELN Volvohandeln har ett heltäckande återförsäljarnät. Det finns idag ca 200 försäljningsställen med närmare anställda i landet. Ägarstrukturen omfattar 65 helt privatägda och två börsnoterade bolag. Därutöver har generalagenten på personbilssidan, Volvo Personbilar Sverige AB, ägarintressen i tre återförsäljare. Bilia AB äger två personbilsbolag, förutom det största personbilsbolaget äger Bilia ytterligare ett bolag. Volvokoncernen är ägare till det största lastvagnsbolaget. Dessa börsnoterade bolag svarar för drygt 40% av Volvoförsäljningen i Sverige på PV- respektive LV-marknaden. Totalt finns 39 ägare/ägargrupper inom Volvohandeln. Bröderna Brandt Personbilar AB, Vänersborg Verksamheterna är delade i en personbils- och en lastvagnsdel, med 43 bolag som renodlade personbilsbolag, 21 som enbart säljer tyngre fordon och 7 som är blandbolag och bedriver både personbils- och lastvagnsrörelse. PV-återförsäljarna säljer i Sverige, förutom Volvos produkter, Renaults produktprogram, med en total marknadsandel på 25%. Ett tiotal PV-återförsäljare är numera även Personbilsmarknaden i Sverige fordon Volvohandelns försäljning, personbilar fordon Totalmarknad nya personbilar Totalt antal sålda personbilar Nya personbilar via Volvohandeln Begagnade personbilar Nya personbilar

11 Fordåterförsäljare. De flesta återförsäljare har Fordverksamheten i separata bolag. Volvos marknadsandel för lastvagnar över 7 ton ligger i Sverige runt 47%. Volvohandelns produktutbud är det avgjort bredaste inom svensk fordonshandel. Totalt levererades över nya och begagnade personbilar och lastvagnar under Totalomsättningen uppgick till närmare 33 Mdr kr. Tillgängligheten på serviceanläggningar och reservdelsbutiker är mycket god, och varhelst Volvokunden befinner sig, finns en Volvoanläggning inom räckhåll. Årligen säljs över verkstadstimmar hos de svenska Volvoåterförsäljarna. Reservdelsverksamheten omsätter cirka 4,7 Mdr kr per år. Svensk Volvohandel är också marknadsledare inom den allt viktigare mjukvarusektorn, med bland annat finansiering, kontokort och försäkring. Kunderna har alltid möjlighet att köpa tjänsterna i separata delar eller som paket, genom en enda kontakt med Volvohandlaren Balanssammandrag (Mkr) Fastigheter & Inventarier Leasingfordon Kontraktsfordringar Varulager Övrigt Summa tillgångar Eget kapital och obeskattade reserver Långa skulder Korta skulder Summa eget kapital och skulder Lån och leasing i Volvofinans BR Justerad balans Omsättning och resultat (Mkr) Omsättning Resultat Nyckeltal (%) Förräntning eget kapital Förräntning totalt kapital Anm: 2004 års värden är delvis prognosvärden då slutliga årsredovisningar för samtliga återförsäljare inte fanns tillgängliga vid publikationstillfället. Resultat 2000, inklusive jämförelsestörande post, SPP-återbäring 264 Mkr. Exkl denna post var resultatet 351 Mkr. Volvohandelns marknadsandel Volvohandelns resultat Volvohandeln, tillgångar och eget kapital 60 % Lastvagnar 16 ton Personbilar 900 Mkr Mkr Tillgångar Eget kapital

12 10

13 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för AB Volvofinans får härmed avge redovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för år 2004, bolagets fyrtiofemte verksamhetsår. Ägarförhållande AB Volvofinans ägs till 50% av Ford och till 50% av de svenska Volvoåterförsäljarna. Ford som år 2001 köpte Volvos 50-procentiga aktieinnehav handhar ägandet via Ford Credit International Inc., USA och de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt holdingbolag, AB Volverkinvest. Volvoåterförsäljarna är delägare i bolaget sedan starten år Huvuduppgift Volvofinans huvuduppgift ändrades inte till följd av ägarförändringen 2001 utan ägarparterna är fortsatt överens om att bedriva verksamheten med samma inriktning som tidigare. Detta innebär att affärsidén är oförändrad och att uppgiften liksom tidigare är, "att genom produkt- och säljfinansiering stödja försäljningen av Volvo- och Renaultprodukter på den svenska marknaden". Detta innebär dessutom att Volvofinans endast arbetar med kreditgivning för fordon och fordonsanknuten utrustning. Balansomslutning Mkr Koncernstruktur AB Volvofinans, med säte i Göteborg, är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag och moderbolag i en koncern med ett kreditmarknadsbolag som dotterbolag, Volvofinans Konto AB, som bedriver kontokortrörelse och administrerar samt finansierar Volvohandelns betal- och förmånskort; Volvokortet. Volvofinans IT AB bedriver produktions- och ITverksamhet kopplat till finansiella tjänster för aktörer både inom och utom koncernen. AB Volvofinans äger tillsammans med Volvo Personvagnar Norden AB, Volvohandlarnas Service AB samt Volvohandelns PV Försäljnings AB, tillika komplementär, två kommanditbolag, varav ett bedriver kommissionsförsäljning inom den svenska Volvohandeln och ett uthyrningsverksamhet, främst till bolag inom Volvo Personvagnar AB gruppen. Volvofinans Leasing AB, Autofinans Nordic AB och Automanagement AR AB är vilande bolag. Volymer/utlåning Kontraktstockarna, bestående av låne- och leasingkontrakt, innehöll vid årsskiftet kontrakt ( ), en minskning jämfört med föregående år med kontrakt, eller 1%. Stockarnas storlek påverkas av nybilsmarknaden i Sverige vad gäller personbilar och lastvagnar och av begagnatförsäljningen i den svenska Volvohandeln. Volvofinans marknadsandelar i form av kontraktsinflöde i relation till nybilsförsäljningen (Volvo/Renault) samt i relation till den svenska Volvohandelns begagnatförsäljning framgår av tabell PV-nytt % PV-beg % LV-nytt % LV-beg % De vägda marknadsandelarna för nytt och begagnat uppgår tillsammans för 2004 till 49,5% (PV) respektive till 55,2% (LV). Koncernens utlåning inklusive leasing uppgick vid årsskiftet till 24,9 Mdr kr (23,9), en ökning med 4% jämfört med föregående år. Utlåningen består huvudsakligen av leasing, lån, kontraktskrediter, lagerkrediter till återförsäljare och kontokortkrediter. Utlåningen och den procentuella fördelningen jämfört med föregående år framgår av nedanstående tabell Förändring Mdr kr % Mdr kr % Mdr kr Säljfinansiering - Personbilar 18, ,2 72 0,8 - Lastvagnar&bussar 4,4 18 4,4 18 Lagerkrediter 0,8 3 0,9 4-0,1 Kontokortkrediter 1,7 7 1,4 6 0,3 24, , ,0 Utlåningsökningen avser huvudsakligen säljfinansiering. Volvo Billån, Volvo Billeasing och Volvo Lastbilslån har ökat sedan föregående årsskifte med 0,7 Mdr kr, eller 6%. Leasingutlåningen minskade marginellt jämfört med föregående år. Kontraktsbelåningen, där Volvoåterförsäljarna har en kredit med underliggande lån- eller leasingkontrakt som säkerhet, har minskat något jämfört med föregående år. 11

14 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kontokortkrediterna ökade jämfört med föregående år. Omsättningen över Volvokortet uppgick under året till 8,8 Mdr kr (8,2) och totalt levererades 7,9 miljoner fakturor/ kontoutdrag till kunderna. 25 miljoner kortköp genomfördes under 2004 via Volvokortet. Resultat Koncernens resultat före skatt uppgick till 252,6 Mkr (229,5). Resultatet har påverkats negativt av den historiskt låga räntenivån, med en reporänta på 2,0% under större delen av året. Detta har kompenserats av bättre resultat inom kontokort- och vagnparksverksamheterna. En viss upplösning av riskreserver har också gjorts i den gynnsamma kreditförlustsituationen, där endast kontokortverksamheten, liksom tidigare, uppvisar kundförluster i mindre omfattning. Räntabiliteten på eget kapital uppgick för koncernen till 10,53% (10,42). Bolaget som främst har en säljstödjande uppgift i det svenska Volvosystemet ska kombinera detta med en långsiktig förräntning på 12,00%. Volvofinans affärsidé gör att företaget inte i samma omfattning som konkurrenterna vinstmaximerar verksamheten. Marknadsräntorna sjönk kraftigt under första kvartalet, vilket har påverkat rörelsens intäkter negativt. De något ökade utlåningsvolymerna och en större volym hanterade kontokort har till viss del kompenserat ränteeffekten. Rörelsens kostnader har ökat måttligt och avser huvudsakligen kontokortverksamheten, som med ökade volymer får en kostnadsökning. Moderbolaget, inklusive IT-verksamheten, har oförändrad kostnadsnivå jämfört med föregående år. Avskrivningen på materiella anläggningstillgångar avser huvudsakligen leasingobjekt. Den har påverkats av leasingvolymerna och den avskrivningstakten baserat på avtalade restvärden vid uthyrningsperiodens slut. Kreditförlusterna uppvisar ett positivt resultat; 11,6 Mkr (8,0). Detta beror på att viss upplösning av de gruppbaserade riskreserverna i moderbolaget gjorts i den gynnsamma kreditsituationen. Inga kreditförluster finns i moderbolaget. Det är som under tidigare år endast kontokortverksamheten som uppvisar kundförluster. Dessa uppgår till 6,4 Mkr mot 6,7 föregående år. Kreditrisker och kreditförluster Volvofinans utlåning utgörs huvudsakligen av fordonsfinansiering. Utlåningen består till 91% av lån och leasingkrediter med underliggande kontrakt och fordon som säkerhet. Kontrakten finns som säkerhet för de lån som återförsäljarna eller deras kunder erhåller hos Volvofinans. För kontrakten direkt mot slutlig kund finns en regress gentemot återförsäljaren eller ramavtalstecknande företag, som således står den yttersta kreditrisken mot slutkund. För att en förlust ska uppstå för Volvofinans med anledning av dessa kontrakt ska därför följande omständigheter inträffa. 1. Slutlig kund upphör att betala. 2. Återförsäljare eller ramavtalskund ska ha ställt in betalningarna. 3. Marknadsvärdet på det återtagna fordonet understiger restskulden på kontraktet. Kontroll av kontraktstockarnas marknadsvärde görs regelbundet och en gruppbaserad reservering görs för att täcka avvikelse mellan kontraktens restskulder och fordonens aktuella marknadsvärde. Per 31 december 2004 fördelade sig kontrakten enligt nedan. Antal Snitt Belånings- Utnyttjad Bekontrakt kontrakt värde kredit lånings- Tkr Mkr Mkr procent Lån Leasing Totalt Obelånad del av inneliggande kontrakt uppgick per årsskiftet till 2,6 Mdr kr. Lagerfinansieringen som ska säkerställas till 100%, utgör 3% av den totala utlåningen och säkerställs med företagshypotek, obelånad del i kontraktstockar eller erhållna borgensförbindelser. Kontokortfordringarnas värde, som utgör 1,7 Mdr kr av koncernens utlåning, redovisas efter nedskrivning av osäkra fordringar och efter generell riskreservering. Reserveringen uppgår till 3,4% av fordringarnas värde. Riskexponeringen mot privatpersoner begränsas genom låga snittskulder. Snittskulden per aktivt kontokort var per årsskiftet kronor. Volvokortets problemkrediter, d v s ej avskrivna inkassofordringar, uppgick vid årsskiftet till 39,1 Mkr (2,4% av kontokortsutlåningen) mot 31,8 Mkr (2,2%) föregående år. Volvokortets problemkrediter är de enda som förelåg inom koncernen per årsskiftet, vilket utgör 0,2% av koncernens utlåning. Kapitalanskaffning De primära målen för Volvofinans kapitalanskaffning är enligt finanspolicyn att: Säkerställa tillgång till nödvändig lånefinansiering Säkerställa att upplåningen sker till bästa möjliga villkor Säkerställa att räntebindningsperioderna i upplåningen i största möjliga mån korresponderar med utlåningen Säkerställa att likviditetsrisk i största möjliga mån minimeras Volvofinans finansieringsramar och upplåningsmöjligheter samt utnyttjad del per den 31 december 2004 framgår av tabell på nästa sida. 12

15 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Limit Mkr Utnyttjat Mkr Nordiskt Företagscertifikatprogram Europeiskt Företagscertifikatprogram MTN-program Obligation Euro Kortfristiga finansieringsramar hos bank Långfristiga finansieringsramar hos bank Övrig upplåning 488 Riskkapital Under Volvofinans Nordiska Företagscertifikatprogram, med ett rambelopp på 15 Mdr kr, kan emitteras, förutom svenska kronor, även euro, norska och danska kronor. Programmet har kortfristig rating K-2 (inhemsk) och A-2 (internationell rating), emissioner förmedlas av SEB, Handelsbanken, FöreningsSparbanken, Nordea samt Danske Bank. Under året emitterades certifikat till ett värde av 21,9 Mdr kr. Snittbelopp per emission var vid årsskiftet 93 Mkr. Programmet är börsregistrerat på Stockholmsbörsen AB. Volvofinans Europeiska Företagscertifikatprogram (ECP), med rambelopp 500 M euro, används för kortfristig finansiering i valutorna euro, US dollar, brittiska pund, schweiziska franc eller annan valuta som överenskommes. Programmet har A-2 rating och emissioner förmedlas av Handelsbanken, SEB och Crédit Suisse First Boston. Under året emitterades certifikat till ett värde av 3,1 Mdr kr i valutorna euro, US dollar samt svenska kronor. Volvofinans obligationsprogram (MTN) med ett rambelopp på 7,5 Mdr kr och med möjlighet att emittera även i euro, hade en utestående volym per årsskiftet som uppgick till 4,9 Mdr kr. Obligationerna är emitterade till fast eller rörlig ränta och med löptider upp till fem år. Under 2004 har obligationer för drygt 1,1 Mdr kr emitterats. Obligationslånen noteras på Stockholmsbörsen AB. Lån och leasing 90 % Lagerkrediter 3 % Kontokort 7 % Utlåning Upplåning Kort upplåning 52 % Lång upplåning 33 % Riskkapital 15 % Under året har banklån på 2,2 Mdr kr tagits med löptider upp till fem år, varav ett lån är ett s k syndikerat lån på 1,0 Mdr kr med Nordea som arrangör för ett syndikat bestående av fem europeiska banker. Förfallostrukturen för koncernens totala finansiering per den 31 december 2004 framgår av följande tabell. Mkr % Inom 1 år år år Över 5 år Eget kapital (inkl skattedel i obeskattade reserver) Likviditetsrisk Likviditetsrisk uppstår när utlåning och upplåning har skilda löptider. När utlåningen har längre löptid än upplåningen måste refinansiering göras flera gånger. Om behovet av refinansiering under en enskild dag blir betydande, eller kapitalmarknaden blir illikvid, kan problem uppstå. Volvofinans begränsar denna risk bl a genom att i finanspolicyn statuera att: Back-up faciliteter skall täcka hela utestående volymen av företagscertifikat samt annan upplåning med en återstående löptid under ett år. Outnyttjad del av faciliteter per årsskiftet uppgick till 13,1 Mdr kr. Det framtida refinansieringsbehovet ska mätas löpande och att refinansieringsbehovet ej får överstiga de enligt finanspolicyn fastställda gränsvärdena. I ett avvecklingsscenario skall bolagets upplåning, egna kapital samt disponibla back-up faciliteter alltid uppgå till lägst 100% av utlåningen. Förfallande lån får inte någon enskild vecka överstiga 25% av outnyttjade back-up faciliteter. Ränterisk Ränterisk uppstår som ett resultat av att räntebindningstiderna och/eller räntebaserna för utlåningen och upplåningen inte sammanfaller. Den dominerande delen av Volvofinans krediter till Volvohandeln, eller dess kunder, följer den korta marknadsräntan både uppåt och neråt. Detta innebär att någon större ränterisk inte föreligger då även upplåningen är knuten till den korta räntan. För de krediter som löper med fast ränta eller med räntetak, utnyttjas derivatinstrument; företrädesvis ränteswap- och räntecapavtal. Den exakta riskexponeringen avseende dessa krediter beräknas löpande och täcks upp. Volvofinans räntekänslighet, beräknat enligt Finansinspektionens riktlinjer, var vid årets slut 56 Mkr, eller 2,9% av eget kapital. Räntekänsligheten är den minskning av räntenettot som skulle inträffa vid en samtidig nedgång med en procentenhet i alla marknadsräntor. 13

16 14

17 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Valutarisk Volvofinans utlåning och upplåning görs i normalfallet i svenska kronor, vilket medför att Volvofinans inte blir exponerat för valutakursrörelser. I det fall finansiering i utländsk valuta är fördelaktig ska valutarisken elimineras med ränte- och valutaswapavtal eller liknande arrangemang. I det fall utlåning görs i utländsk valuta ska valutarisk bäras av annan part. Kapitaltäckningsgaranti från ägarna Sedan juni 2003 har Volvofinans en garanti från ägarna om kapitaltillskott i det fall koncernens kapitaltäckning skulle understiga lagstadgad miniminivå. Enligt avtalsvillkoren ska ett eventuellt tillskott göras efter pro rata 50/50 principen. Avtalet täcker framtida kapitaltillskott upp till Mkr; belopp därutöver kräver godkännande från respektive ägares styrelse. Kapitalbas och kapitaltäckning Koncernens kapitalbas uppgick per årsskiftet till Mkr (2.684) och koncernens kapitaltäckning till 11,01% (11,06). Primärkapitalet var Mkr (1.927) och primärkapitalrelationen var 8,22% (7,94). Nuvarande kapitaltäckningssituation, utöver lagstadgat krav på 8%, medger en kreditexpansion med ca 9 Mdr kr. Moderbolagets kapitalbas var vid samma tillfälle Mkr (2.673) och kapitaltäckningsgraden 11,79% (11,75). Kapitalbaser och riskvägda tillgångar framgår av sidan 27. Kapitaltäckningsgraden för Volvofinans Konto AB uppgick vid årsskiftet till 9,32% (10,86). Åldersfördelning Volvofinanskoncernen Män Kvinnor år år år år 60 år Rating Volvofinans innehar kreditbetyg från de två ledande internationella kreditvärderingsinstituten. Aktuell rating från Moody s Investor Service är för långfristig finansiering A3 och för kortfristig finansiering P-2. Enligt Moody s är utsikterna för den långa ratingen Negative medan den korta ratingen har tillägget Stable. Från Standard & Poor s har Volvofinans ratingen BBB för långfristig finansiering och A-2 för kortfristig finansiering, båda med tillägget Stable. Volvofinans har sedan 1988 erhållit en kort domestik rating från Standard & Poor s, för upplåning på den svenska certifikatmarknaden, där kreditbetyget K-2 innehas sedan oktober Detaljerade analyser från ratinginstituten återfinns på hemsidan; Personal Vid utgången av 2004 hade Volvofinanskoncernen 191 anställda, varav 170 i Göteborg. Övriga var anställda vid kontoret i Bromma. Av de 191 anställda var 78 anställda i moderbolaget, AB Volvofinans, 76 anställda i Volvofinans Konto AB och 37 anställda i Volvofinans IT AB. Med personalenkäter mäts årligen hur väl företaget uppfyller sina ambitioner och mål avseende medarbetare och organisation. Resultatet följs upp varje år och förbättringsåtgärder diskuteras. Rätt kompetens är en viktig konkurrensfaktor. Utveckling och utbildning av personalen är av stor strategisk betydelse i den värld vi lever, med stort förändringstryck och ofta tekniskt avancerade uppgifter. Kompetensutveckling är därför en viktig investering för bolaget. Volvofinans värnar om en god arbetsmiljö och satsar på friskvård för att förebygga ohälsa. Uppgifter om utbetalda löner och ersättningar etc framgår av Not 6. Beträffande AB Volvofinans och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultaträkningar samt balansräkningar och kassaflödesanalyser. 15

18 F LERÅRSÖVERSIKT Belopp i Mkr Balanssammandrag KONCERNEN AB VOLVOFINANS Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Utlåning koncernbolag Materiella tillgångar Aktier & andelsbevis i koncern- & intressebolag Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplåning Övriga skulder Skatteskuld i obeskattat Efterställda skulder Garantifondslån Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Kontraktstockar Antal kontrakt Lån Leasing Kreditförluster Mkr, staplar I % av genomsnittlig utlåning, kurva 50 0,5 40 0,4 30 0,3 20 0,2 10 0, , Kapitalbas Mkr Supplementärt Primärt 16

19 F LERÅRSÖVERSIKT Resultatsammandrag Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader Provisionsintäkter Provisionskostnader Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster, netto Summa kostnader Resultat före skatt Nettovinst* Nyckeltal Räntabilitet eget kapital % Riskkapital/balansomslutning % Kapitaltäckningsgrad % Primärkapitalrelation % Räntenetto/ø utlåning % Kreditförluster/ø utlåning % Rörelsekostnader/ø utlåning % I/K-tal I/K-tal exkl kreditförluster I/K-tal exkl räntenetto och kreditförluster Medelantal anställda Definitioner till nyckeltal: Se redovisningsprinciper. * Nettovinst avser vinst efter schablonskatt. KONCERNEN AB VOLVOFINANS

20 R ESULTATRÄKNING Volvofinanskoncernen Belopp i Tkr Rörelsens intäkter Ränteintäkter, NOT Leasingintäkter, NOT Räntekostnader, NOT Erhållna utdelningar, NOT Provisionsintäkter, NOT Provisionskostnader, NOT Summa intäkter Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader, NOT Avskrivning på materiella anläggningstillgångar, NOT Övriga rörelsekostnader, NOT Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto, NOT Resultat före skatt Skatt, NOT Årets resultat

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Nordax Group Holding AB

Nordax Group Holding AB 29 april 2015 Nordax Group Holding AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 (Siffror jämfört med januari-mars 2014) Rörelseintäkterna ökade med 21,1 % till 218 MSEK (180) Resultat före kreditförluster

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer