Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001"

Transkript

1 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001

2 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av Ford via det helägda dotterbolaget Ford Credit International Inc. till 50 % och de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt förvaltningsbolag AB Volverkinvest till 50 %. AB Volvofinans är moderbolag i Volvofinanskoncernen med dotterbolagen: Volvofinans Konto AB, ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver kontokortsverksamhet. Volvofinans IT AB som bedriver IT- samt produktionsverksamhet i samband med finansiella tjänster. Ford Ford Credit International Inc. 50% De svenska Volvoåterförsäljarna AB Volverkinvest 50% AB VOLVOFINANS 100% Volvofinans Konto AB 100% Volvofinans IT AB AB Volvofinans is an authorised credit market company working with sales financing via the Swedish Volvo dealership. AB Volvofinans is owned by Ford via the subsidiary Ford Credit International Inc. (50%) and the Swedish Volvo dealerships via their investment company AB Volverkinvest (50%). AB Volvofinans is the Parent Company of the Volvofinans Group and its subsidiaries: Volvofinans Konto AB, an authorised credit market company which conducts credit card operations. Volvofinans IT AB which conducts IT- and production operations in conjunction with financial services.

3 V OLVOFINANS Utlåningen ökade med 13 % under 2001 och uppgick vid årsskiftet till 23,5 Mdr kr. Antalet hanterade kontrakt uppgick vid årsskiftet till , en ökning med 5 %. Resultatet för verksamhetsåret 2001 uppgick till 174,3 Mkr. Kapitalbasen uppgick till Mkr. Antalet anställda i Volvofinanskoncernen vid utgången av 2001 var 184 personer. INNEHÅLL VOLVOFINANS ÅRSREDOVISNING VOLVOFINANS PERSONBILSAFFÄREN 5 LASTVAGNSAFFÄREN 6 VOLVOKORTET 7 FORD CREDIT INTERNATIONAL INC., USA 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 14 FLERÅRSÖVERSIKT 16 RESULTATRÄKNING KONCERNEN 17 BALANSRÄKNING KONCERNEN 18 RESULTATRÄKNING AB VOLVOFINANS 19 BALANSRÄKNING AB VOLVOFINANS 20 KASSAFLÖDESANALYSER 21 REDOVISNINGSPRINCIPER 21 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGAR OCH BALANSRÄKNINGAR 25 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 26 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 27 REVISIONSBERÄTTELSE 28 STYRELSE REVISORER LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 29 ANNUAL REPORT 2001

4 V OLVOFINANS 2001 År 2001 fortsatte Volvofinans att öka sina marknadsandelar och vi har ytterligare befäst vår position som det ledande fordonsfinansieringsföretaget i Sverige. Aldrig tidigare har vi tillsammans med de svenska Volvohandlarna finansierat en så stor del av nybilsförsäljningen, 57% av personbilarna och 53% av lastvagnarna. Detta ledde i sin tur till en kraftig ökning av Volvofinans utlåningsvolym och kontraktsstockar. Under året har AB Volvo sålt sin 50-procentiga ägarandel till Ford Credit International Inc. vilket innebär att Volvofinans därmed till hälften ingår i Fordfamiljen. Resterande 50 procent ägs som tidigare av de svenska Volvohandlarna. Den nya ägarstrukturen innebär ingen förändring av huvudverksamheten utan Volvofinans kommer även i framtiden att stödja försäljningen av Volvo- och Renaultprodukter på den svenska marknaden. Därutöver kan nya affärsmöjligheter öppnas för finansiering och administration av tillkommande varumärken sålda av de svenska Volvohandlarna. Utlåningen ökade med 2,6 miljarder kronor eller 13% och uppgick till 23,5 miljarder. Det totala antalet kontrakt ökade med 5% och uppgick vid årsskiftet till Volvokortet fortsätter att expandera och har nu över kunder som varje månad använder Volvokortet för inköp av drivmedel eller andra bilrelaterade inköp. Resultatet i koncernen uppgick till Mkr, vilket är en minskning sedan föregående år med 8%. Resultatförsämringen är huvudsakligen orsakad av ökade kostnader för IT-investeringar samt den låga räntenivån som ger lägre avkastning på det egna kapitalet. Personbilsförsäljningen i Sverige sjönk för andra året i rad till drygt nya bilar, vilket är en minskning med 15%. Totalt registrerades nya Volvo och Renault vilket är 25,8% av totalmarknaden. Inom svensk Volvohandel såldes även ca begagnade personbilar. Volvofinans finansierade 57% av samtliga nya och 45% av de begagnade bilarna, vilket är en ökning med 5 respektive 1 procentenhet jämfört med föregående år. Konjunkturavmattningen och osäkerheten inför framtiden har också gjort att investeringstakten inom Sveriges åkerinäring minskat. Totalmarknaden för nya lastbilar med en vikt över 7 ton minskade med 7% till fordon. Volvo gjorde ett starkt år och registrerade fordon, vilket är lika med året innan. Marknadsandelen för Volvo ökade därmed med 3% och uppgick för helåret till 46%. Volvofinans finansierade 53% av alla nya lastvagnar vilket innebär att vi håller en fortsatt hög och stabil nivå. Samarbetet med Volvo Lastvagnar och Volvohandeln har ytterligare intensifierats under året vilket innebär att finansieringen alltid är en naturlig del vid försäljningen av både nya och begagnade lastvagnar. År 2000 tecknade Volvofinans Konto ett avtal med OKQ8 för leverans av hela Volvohandelns framtida drivmedelsvolymer. Under år 2001 ersattes Hydrokedjan med marknadsledaren OKQ8 för Volvokortskundernas drivmedelsinköp utanför Volvohandeln. Volvohandelns eget varumärke, 2

5 Balansomslutning Mkr Tanka, har under 2001 framgångsrikt börjat lanseras och fanns vid utgången av 2001 på 50 platser runt om i landet. Innan 2002 är till ända kommer ytterligare 50 Tankastationer att finnas i drift. I och med det nya varumärket Tanka och samarbetet med marknadsledaren i Sverige, OKQ8, har Volvofinans Konto kraftigt förstärkt sina positioner inom det affärsområde som står för huvuddelen av bolagets intäkter. Volvokortet har redan idag en dominerande ställning när det gäller bilrelaterad konsumtion framförallt på privatmarknaden, i och med förstärkningen av drivmedelsaffären ökar Volvokortets konkurrenskraft rejält även på företagssidan. Kreditmarknaden för fordonsfinansiering har under året präglats av fortsatt hård konkurrens vilket intensifieras ytterligare under år då nybilsvolymerna minskar. Finansiella säljdrivande kampanjer i syfte att upprätthålla bilvolymerna är snarare regel än undantag från de flesta märkesleverantörer. Volvofinans höga aktivitetsnivå tillsammans med Volvohandlarna står sig väl i den hårdnande konkurrensen och kunderna upplever det som en fördel att lösa sitt finansieringsbehov i samband med bilköpet. Den korta marknadsräntan (Stibor 90 dagar) har under året, liksom under år 2000, varit stabil omkring 4%. Förväntningarna i början av året var inriktade på en konjunkturvändning med risk för ökad inflation och högre kort ränta. Årets högsta notering på 4,55% kom i slutet av juni strax efter Riksbankens höjning tidigare samma månad. Höjningen och mer därtill togs tillbaka i september då Riksbanken sänkte räntan med 0,50% efter terrordåden i USA. Under det sista kvartalet av 2001 låg den korta räntan strax under 4%. Under senare delen av 2002 väntas konjunkturen vända och ta fart igen. Riksbanken följer utvecklingen noga och verkar vara beredd att justera upp styrräntan närhelst tydliga tecken på återhämtning kommer. För svensk Volvohandel, som dominerar fordonsförsäljningen i Sverige, har året som gått varit framgångsrikt. Säljfinansieringen via Volvofinans samt bensinförsäljningen via Volvokortet har starkt bidragit till framgångarna. Det sammanlagda resultatet för Volvohandeln uppgick till 430 Mkr och innebär också en ökning av Volvohandlarnas egna kapital som uppgår till 2,8 miljarder kronor. Volvohandlarna svarar för kreditrisken, med bilen som säkerhet, mot Volvofinans slutkunder vilket innebär en bra riskspridning och som i sin tur leder till låga kreditförluster. Tillsammans med svensk Volvohandel står vi väl rustade för fortsatta framgångar i marknaden med ambitionen att ständigt utveckla våra produktkoncept för att möta nya och befintliga kunders behov av fordonsfinansiering. Björn Ingemanson Verkställande direktör 3

6 P ERSONBILSAFFÄREN Svensk Volvohandel verkar i huvudsak inom tre delmarknader konsument / företag / vagnpark. I samtliga segment har Volvohandeln en marknadsledande position, både avseende bilar och mjukvaror. Konsumentfinansiering När det gäller konsumentfinansiering har aktivitetsnivån fortsatt varit mycket hög under året.volvofinans finansierade drygt 48% av samtliga Volvo- och Renaultbilar som levererades till konsument under år Totalt tecknades ca konsumentfinansieringar i Volvohandeln. Volvo Billån och Renault Billån, vars huvuduppgift är att underlätta bilbyte, står för huvuddelen av dessa avtal.genom Volvo Billån och Renault Billån ger vi privatpersoner möjlighet att finansiera sitt bilköp till fast eller rörlig ränta. Både Volvo Billån och Renault Billån innehåller dessutom en unik Olycksfallsförsäkring. Vår uppfattning är att bilmarknaden framgent kommer att kännetecknas av kampanjer och aktiviteter i ännu större utsträckning än hittills. Vi tror också på en gradvis förändrad syn på bilinvesteringar hos konsumenterna. Utvecklingen går från ägande till ett mer cash-flow orienterat synsätt. I vilken omfattning konsumenter i framtiden kommer att välja att hyra, istället för att äga, beror på biltillverkarnas prissättning, marknadsföring och inte minst val av målgrupp. Företagsfinansiering I företagssegmentet är konkurrensen hårdare än i konsumentaffären. Marknaden är väl definierad och extremt leasingbenägen på grund av möjligheten till halvt momsavdrag på hyran. Där har Volvofinans en stark marknadsposition, genom den lokala förankringen som Volvoåterförsäljarna har hos ortens företag. Volvofinans finansierade ca 40% av samtliga nya och begagnade Volvo- och Renaultbilar, som levererades till företag under Detta innebar totalt ca tecknade leasingfinansieringar i Volvohandeln under förra året. Genom vår Billeasingprodukt ger vi företagskunden möjlighet att koppla till en rabatterad försäkring via Volvia, Trygghetsavtal med service och reparationer till fast månadskostnad och Volvokort med exempelvis bensinrabatt. Vi har noterat ett ökat behov i marknaden av mer fullserviceliknande koncept. Genom Volvo Totalleasing, som utvecklades under 2000 i samarbete med Volvo och Volvohandeln, har svensk Volvohandel nu ett förstärkt produktsortiment. Volvo Totalleasing är ett bra exempel på ett sådant kundorienterat erbjudande. För kunden innebär det en helhetslösning som omfattar bil, finansiering, försäkring, service, reparationer och drivmedel. Vagnparksfinansiering Allt fler företag efterfrågar en samlad finansiering och administration av sina bilparker. Svensk Vagnparksfinans, hjälper företagen med hanteringen av bilkostnader såsom drivmedel, leasingavgift, service, reparation, däck, tillbehör, ersättningsbil, försäkring, självrisk, skatt samt övriga inköp. Utöver denna hantering hjälper Svensk Vagnparksfinans till med att beställa kundens bilar, kontrollera priset mot tecknade ramavtal, upprätta bilkostnadskalkyler och räkna ut eventuella löneavdrag, förmånsvärde för drivmedel och bil. Idag erbjuder vi vagnparkskunden fem internetbaserade tjänster: AutoDisc Körjournal Bilbeställning Mätaravläsning Elektronisk körjournal Under detta verksamhetsåret har Svensk Vagnparksfinans ytterligare befäst sin ställning som marknadsledande inom sin nisch. Vid årets utgång hade cirka 300 företag tecknat ramavtal vilket innebär att vi nu hanterar drygt fordon i vårt administrativa system. 4

7 L ASTVAGNSAFFÄREN På den svenska marknaden rullar idag ca lastbilar över 7 ton och Volvo har levererat ca 48% av dessa. Totalmarknaden för år 2001 omfattade drygt sålda fordon. Volvohandelns andel av denna marknad var 46,3%. Betydelsen av det finansiella erbjudandet i samband med försäljning av lastbilar visar sig allt viktigare i den allt hårdare konkurrensen om lastbilskunden. Åkerinäringen Vår nuvarande segmentering delar in åkeribranschen i två huvudområden; Åkare De som har lastbilen som näring och säljer transporten som en tjänst. Producentåkare De som bedriver annan näring och endast har lastbilen för transport av det producerade och/eller försålda godset. Båda dessa segment ställer unika krav på kundanpassade finansieringslösningar, där Volvofinans ständigt strävar efter att leda utvecklingen. Volvo Lastbilslån Produkten Volvo Lastbilslån är den finansieringsprodukt som används frekvent av Volvohandeln och kunder i Sverige. Av fordonsförsäljningen under år 2001, finansierades 53% av de nya fordonen och 59% av samtliga begagnade fordon med Volvo Lastbilslån. Kunden lånar med fordonet som säkerhet och gör upp hela affären direkt med respektive Volvohandlare. Volvo Lastbilslån är kopplad till ett officiellt ränteindex, STIBOR 90 dagar och kunden väljer själv fast eller rörlig ränta. Volvo Lastbilslån innebär för kunden: Lån med bilen som säkerhet Längre kredittider Fast eller rörlig ränta med räntetak Inga avgifter Kredit för större, oväntade reparationer Trygghetsförsäkring dygnet runt Sjukhusvistelseförsäkring, genom tillval Volvo Lastbilslease Produkten Volvo Lastbilslease innefattar: Leasingfinansiering Ingen restvärdesrisk Lastbilsförsäkring Servicekostnader Reparationskostnader Kompletteringsmöjlighet för däck Kompletteringsmöjlighet för fordonsskatt Volvo Lastbilskort Volvohandeln har nu arbetat med Volvo Lastbilskort under ca tre år. Per den siste december år 2001 uppgick stocken till kort. Kortet har hela tiden utvecklats och man har lärt sig hur kortet fungerar i praktiken. Detta i kombination med en drivmedelsanslutning och tvätthantering gör att vi inför år 2002 räknar med att teckna ca nya kort. Målet för år 2002 är en stock på närmare kort. Det långsiktiga målet för år 2005 är Lastbilskort. Idag innehåller kortet följande huvudfunktioner: Giltigt betalningsmedel för all försäljning i den svenska Volvohandeln. Internationell giltighet som betalningsmedel mot Volvo Action Service. Möjlighet till sex månaders delbetalning av service- & reparationsarbeten. Betalningsmedel för diesel i samarbete med IDSanläggningar i Sverige. Idag ca 120 stationer varav 15 hos Volvohandlarna. Utbyggnad av LV-tvättanläggningar där kortet används som betalningsmedel. Idag finns det åtta färdiga anläggningar och under 2002 skall ytterligare tio anläggningar kopplas upp. Våren 2002 installeras en "egen" hemsida, där total kostnadsuppföljning per kort erhålls. 5

8 V OLVOKORTET Volvokortet syftar framförallt till att kunna erbjuda Volvohandelns kunder ett bekvämt och ekonomiskt bilägande. År 2000 tecknade Volvofinans Konto ett avtal med OKQ8 för leverans av hela Volvohandelns framtida drivmedelsvolymer. Under år 2001 ersattes Hydrokedjan med marknadsledaren OKQ8 för Volvokortskundernas drivmedelsinköp utanför Volvohandeln. Volvohandelns eget varumärke, Tanka, har under 2001 framgångsrikt börjat lanseras och fanns vid utgången av 2001 på 50 platser runt om i landet. Innan 2002 är till ända kommer ytterligare 50 Tankastationer att finnas i drift. Med det nya varumärket Tanka och samarbetet med OKQ8, har Volvofinans Konto kraftigt förstärkt sina positioner inom det affärsområde som står för huvuddelen av bolagets intäkter. Volvofinans Konto kan nu erbjuda sina kunder det bensinbolag som har den största täckningen i Sverige. Tillsammans med Volvohandeln har kunden tillgång till mer än stationer. Volvokortet har redan idag en dominerande ställning när det gäller transportrelaterad konsumtion framförallt på privatmarknaden, i och med förstärkningen av drivmedelsaffären ökar Volvokortets konkurrenskraft rejält även på företagssidan. Volvokortet fortsätter att utveckla attraktiva förmånskoncept på marknaden. Kunden skall erbjudas valfrihet med det upplägg som passar hans egen situation och ekonomi. Betalkort eller kreditkort, betala direkt eller dela upp, kunden bestämmer själv. 4 månaders räntefritt utan avgifter har blivit en stor framgång som genom ett rakt, ärligt och ekonomiskt erbjudande knyter kunden fastare till Volvohandeln. Internet-tjänster som underlättar bilägandet finns och utvecklas successivt. Kortet förnyas ständigt och målsättningen är att kunna ge sin ägare ett bekvämt och ekonomiskt betalningsmedel till det mesta som har med bilägande och transporter att göra. Självklart skall kunden kunna betala allt det som bilen behöver i form av reparationer, tillbehör och service men också det som underlättar för föraren som möjlighet att betala parkering, färjor etc. Under 2001 har Volvofinans Konto påbörjat ett projekt med försäkringsbolaget Volvia som syftar till att successivt ta över faktureringen av Volvias försäkringar. En åtgärd som kraftigt ökar Volvokortets potential. Under 2001 har ett avtal slutits med IDS vilket innebär att Volvo Lastbilskort fr o m januari kan användas till dieselköp. Detta är ett helt nytt affärsområde för Volvofinans Konto som på ett par års sikt kommer att ge ett mycket positivt bidrag till den befintliga verksamheten. Under år 2001 har Volvofinans Konto skickat ut över 7,8 miljoner kontoutdrag och hade vid årsskiftet över en halv miljon aktiva kunder. Dessa utgör den viktigaste och värdefullaste informations- och säljkanalen för den svenska Volvoorganisationen. Givetvis är det den lokale Volvohandlaren som är avsändare och som bestämmer innehåll och han har självklart också möjlighet att anpassa sina erbjudanden efter kunden och kundens bilinnehav. 6

9 F ORD C REDIT I NTERNATIONAL I NC. Ford Motor Company Ford Motor Company är världens näst största biltillverkare, med försäljning av fordon på 200 marknader och över anställda på sex kontinenter. Bilmärkena Ford, Volvo, Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mazda och Mercury ingår. De fordonsrelaterade tjänsterna omfattar Ford Credit, Hertz och Quality Care. Ford har många framstående produkter. Bland dem ingår Ford Focus, världens mest sålda bil, och Ford F-serien, som är världens mest sålda lastbil med en topposition bland de mest sålda i USA under 25 år i rad. Dessutom har Ford varit bland de mest sålda bilmärkena i USA under femton år i sträck. Ford Explorer är en bästsäljare bland fyrhjulsdriva lätta terrängfordon för elfte året i följd. Lägg därtill att Volvo och Jaguar slagit tidernas försäljningsrekord och satt försäljningsrekord för tredje året i rad. Omsättningen för 2001 uppgick till 162,4 miljarder USD med totalt försålda fordon. Under 2002 kommer Ford att lansera flera nya, framstående produkter, bl a Volvo XC90, Ford Expedition, Lincoln Navigator, Lincoln Aviator och Land Rover/Range Rover. Ford Motor Credit Company Ford Motor Credit Company är ett helägt dotterbolag till Ford Motor Company och världens största bilfinansieringsföretag, verksamt sedan 42 år tillbaka. Ford Motor Credit Company ordnar fordonsfinansiering i 40 länder och till fler än 10 miljoner privatoch företagskunder samt åt över bilåterförsäljare. Företaget har drygt anställda. Ford Motor Credit Company erbjuder bilfinansiering till konsumenter under ett flertal respekterade och välkända varumärken. Bland bolagets finansieringstjänster ingår Ford Credit, Volvo Car Finance/Volvo Auto Bank, Jaguar Financial Services, Mazda Credit, Land Rover Financial Services och PRIMUS. Ford Motor Credit Companys breda uppsättning produkter och tjänster ger en mängd möjligheter för dagens konsumenter. De erbjuds alla de mervärden och den service som en lojal kund kan förvänta sig. Ford Motor Credit Company rapporterade en intäkt om 839 miljoner USD för år Exklusive extraordinära kostnader, var intäkterna 1,2 miljarder USD för helåret. Den genomsnittliga avkastningen per aktie efter skatt uppgick till 9,5 % för år Den 31 december 2001 uppgick värdet av bolagets kontrakt till 149 miljarder USD och för de förvaltade kontrakten till 208 miljarder USD. Ford Credit International År 2001 förvärvade Ford Credit International (FCI), som är ett helägt dotterbolag till Ford Motor Credit Company, 50% av Volvofinans. FCI ser genom köpet stora potentialer att bygga vidare på Volvofinans goda rykte och starka marknadsposition på den svenska marknaden. Volvo Car Finance Europe representerar Ford i Volvofinans styrelse. 7

10 D EN SVENSKA VOLVOHANDELN AB Varberg Bil-Depot, Varberg Volvohandeln är det mest heltäckande återförsäljarnätet för fordon på den svenska marknaden. Det finns cirka 200 försäljningsställen med över anställda. Ägarstrukturen utgörs av 70 privatägda bolag och det börsnoterade Bilia AB som äger två bolag vilka tillsammans representerar närmare 40% av den totala Volvo-försäljningen i Sverige. Generalagenten på personbilssidan, Volvo Personbilar Sverige AB, äger en återförsäljare. Totalt finns 41 ägare/ägargrupper inom Volvohandeln. Verksamheterna är uppdelade i en personbilsdel och en lastvagnsdel, där 44 bolag är rena personbilsbolag, 22 enbart säljer tyngre fordon och 7 är blandbolag som bedriver både personbils- och lastvagnsrörelse. PV-återförsäljarna säljer i Sverige, förutom Volvos produkter, även Renaults produktprogram, med en total marknadsandel strax över 26%. Personbilsmarknaden i Sverige Volvohandelns försäljning, personbilar Volvohandelns marknadsandel, personbilar fordon Totalmarknad nya personbilar fordon Totalt antal sålda personbilar 60 % Nya personbilar via Volvohandeln Nya personbilar Begagnade personbilar

11 Volvos marknadsandel för lastvagnar över 7 ton ligger i Sverige runt 46%. Volvohandelns produktutbud är som helhet ett av det mest kompletta inom svensk fordonshandel. Totalt levererades drygt nya och begagnade personbilar och lastvagnar under Totalomsättningen uppgick till drygt 29 Mdr kr. Tillgängligheten på serviceanläggningar och reservdelsbutiker är mycket hög, och varhelst Volvokunden, personbils- eller lastvagnskund, befinner sig har han alltid nära till en Volvoanläggning. Årligen säljs över verkstadstimmar hos de svenska Volvoåterförsäljarna. Reservdelsverksamheten omsätter drygt 4,0 Mdr kr per år. Svensk Volvohandel är också marknadsledare inom den allt viktigare mjukvarusektorn, med bland annat finansiering, kontokort och försäkring. Kunderna har alltid möjlighet att köpa mjukvarutjänsterna i separata delar eller som ett paket, genom endast en kontakt med Volvohandlaren Balanssammandrag (Mkr) Fastigheter & Inventarier Leasingfordon Kontraktsfordringar Varulager Övrigt Summa tillgångar Eget kapital och obeskattade reserver Långa skulder Korta skulder Summa eget kapital och skulder Lån och leasing i Volvofinans BR Justerad balans Omsättning och resultat (Mkr) Omsättning Resultat Nyckeltal (%) Förräntning eget kapital Förräntning totalt kapital Anm: 2001 års värden är delvis prognosvärden då slutliga årsredovisningar för samtliga återförsäljare inte fanns tillgängliga vid publikationstillfället. Resultat 2000, inklusive jämförelsestörande post, SPP-återbäring 264 mkr. Exkl denna post var resultatet 351 mkr. Volvohandelns marknadsandel, lastvagnar 16 ton Volvohandelns resultat Volvohandeln, tillgångar och eget kapital 60 % 50 Resultat Mkr Mkr Tillgångar Eget kapital

12 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för AB Volvofinans får härmed avge redovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för år 2001, bolagets fyrtioandra verksamhetsår. Ägarförhållande AB Volvofinans ägs till 50 procent av Ford och till 50 procent av de svenska Volvoåterförsäljarna. AB Volvo sålde under året sin 50-procentiga ägarandel till Ford Credit International Inc., USA. Den andra 50-procentiga andelen innehas liksom tidigare av AB Volverkinvest, vilket ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna. Huvuduppgift Volvofinans huvuduppgift har inte ändrats till följd av ägarförändringen utan ägarparterna är överens om att bedriva verksamheten med oförändrad inriktning. Detta innebär att vår huvuduppgift liksom tidigare är att "genom produkt- och säljfinansiering stödja försäljningen av Volvo- och Renaultprodukter på den svenska marknaden". Det nya ägandet kan komma att innebära nya affärsmöjligheter för tillkommande varumärken sålda via de svenska Volvoåterförsäljarna. I likhet med tidigare innebär detta att Volvofinans även fortsatt endast sysslar med kreditgivning avseende fordon och fordonsanknuten utrustning. Koncernstruktur AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag och moderbolag i en koncern med ett kreditmarknadsbolag som dotterbolag, Volvofinans Konto AB som bedriver kontokortsrörelse och administrerar samt finansierar Volvohandelns betal- och förmånskort - Volvokortet. Volvofinans Leasing AB äger tillsammans med Volvo Personvagnar AB samt Volvohandelns PV Försäljnings AB, tillika komplementär, två kommanditbolag varav ett bedriver kommissionsförsäljning inom den svenska Volvohandeln och det andra uthyrningsverksamhet, främst till bolag inom Volvo Personvagnar AB gruppen. Volvofinans IT AB bedriver produktions- och IT-verksamhet i samband med finansiella tjänster för aktörer både inom och utom koncernen. Autofinans Nordic AB och Automanagement AR AB, är vilande bolag. Volymer/utlåning Kontraktsstockarna bestående av låne- samt leasingkontrakt uppgick vid årsskiftet till kontrakt ( ), en ökning jämfört med föregående år med kontrakt eller 5%. Stockarnas utveckling påverkas av nybilsmarknaden i Sverige avseende personbilar och lastvagnar samt begagnatförsäljningen via den svenska Volvohandeln. Volvofinans marknadsandelar i form av kontraktsinflöde i relation till nybilsförsäljningen av Volvo/Renault samt i relation till den svenska Volvohandelns begagnatförsäljning framgår av tabell nedan PV-nytt % PV-beg % LV-nytt % LV-beg % Resultat före skatt 200 Mkr De vägda marknadsandelarna för nytt och begagnat tillsammans uppgår 2001 för PV till 51% respektive LV till 55%. Koncernens utlåning inklusive leasing uppgick vid årsskiftet till 23,5 Mdr kr (20,9) en ökning med 12% jämfört med föregående år. Utlåningen består huvudsakligen av leasing, lån, kontraktskrediter, lagerkrediter till återförsäljare samt kontokortskrediter. Utlåningen samt den procentuella fördelningen jämfört med föregående år framgår av tabell nedan. För ändring Mdr kr % Mdr kr % Mdr kr Säljfinansiering 20, ,5 89 2,1 (varav lastvagnar & bussar) (4,5) (19) (4,1) (20) (0,4) Lagerkrediter 1,5 6 1,1 5 0,4 Kontokortskrediter 1,4 6 1,3 6 0,1 23, , ,6 10

13 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utlåningsökningen avser huvudsakligen säljfinansiering. Volvo Billån, Volvo Billeasing och Volvo Lastbilslån har ökat sedan föregående årsskifte med 1,3 Mdr kr eller 9%. Leasingutlåningen ökade med 1,2 Mdr kr eller 18%. Kontraktsbelåningen där Volvoåterförsäljarna har en kredit med underliggande lån- eller leasingkontrakt som säkerhet, är oförändrad jämfört med föregående år. Kontokortskrediterna ökade med 3% jämfört med föregående år. Omsättningen över Volvokortet uppgick under året till 9,9 Mdr kr (9,5) och totalt producerades 6,7 miljoner fakturor/kontoutdrag till kunderna. Över 20 miljoner kortköp genomfördes under 2001 via Volvokortet. Resultat Koncernens resultat före skatt uppgick till 174,4 Mkr (190,6), vilket är 9% lägre än föregående år. Föregående år innehöll en positiv resultatpåverkan av extraordinär karaktär med 19 Mkr i form av SPPsamt momsåterbäring. Exkluderat detta har resultatet ökat med 2%. Räntabiliteten på eget kapital uppgick för koncernen till 9,40% (11,28). Rörelsens intäkter har generellt ökat till följd av ökade utlåningsvolymer samt hanterade kontraktsoch kontokortsvolymer. Leasingverksamheten är den verksamhet som specifikt ökat mest. Marknadsräntorna var under året på en fortsatt låg nivå, beroende på den svaga ekonomiska utvecklingen i världsekonomin, som ju även fick en extra knäck i samband med terrordåden i USA i september. Den lägre räntenivån har givetvis påverkat ränte- och leasingintäkterna neråt. Rörelsens kostnader har ökat i högre omfattning än önskvärt. Administrations- och rörelsekostnaderna ökade, exkluderat SPP- samt momsåterbäring, med 15%. Den väsentligaste förklaringen till detta är att de totala IT-kostnaderna ökade kraftigt under året till följd av intensivt utvecklingsarbete, främst avseende kortverksamheten. Utvecklingen av ett nytt IT-stöd för vår kortverksamhet har under året omvärderats och fått en mindre expansiv inriktning med en kraftigt förstärkt kostnadskontroll. Kostnadsutvecklingen utöver detta är väl balanserad med beaktande av volymtillväxten. Kostnader per hanterat kontrakt respektive kontokort minskar som planerat. Avskrivningen på materiella anläggningstillgångar avser huvudsakligen avskrivning på leasingobjekt. Dessa har påverkats av de kraftigt ökade leasingvolymerna och den avskrivningstakt på objekten som görs baserat på de avtalade restvärdena vid uthyrningsperiodens slut. Kreditförlusterna har ökat något jämfört med föregående år. Kreditförlusterna består till en del av konstaterade förluster samt en del riskreservering. Den senare delen sker i form av reservering till så kallade gruppbaserade reserver i relation till utlåningsvolymen. Dessa har ökat i takt med utlåningsökningen. De konstaterade förlusterna avser liksom tidigare år huvudsakligen kontokortverksamheten. Under året har en vagnparkskund gått i konkurs, vilket förorsakat moderbolaget konstaterade förluster. Kreditrisker samt kreditförluster Volvofinans utlåning utgörs huvudsakligen av fordonsfinansiering. Utlåningen består till 88% av lån och leasingkrediter med underliggande kontrakt och fordon som säkerhet. Kontrakten finns som säkerhet för de lån som återförsäljarna eller deras kunder erhåller hos Volvofinans. För kontrakten direkt mot slutlig kund finns en regress gentemot återförsäljaren eller ramavtalstecknande företag som står den yttersta kreditrisken mot slutkunden. För att en förlust skall uppstå för Volvofinans med anledning av dessa kontrakt skall därför följande omständigheter inträffa. 1. Slutlig kund upphör med att betala. 2. Återförsäljare eller ramavtalskund skall ha ställt in betalningarna. 3. Marknadsvärdet på det återtagna fordonet understiger restskulden på kontraktet. Kontroll av kontraktsstockarnas marknadsvärde sker regelbundet och en gruppbaserad reservering görs för att täcka avvikelse mellan kontraktens restskulder och de aktuella marknadsvärdena på fordonen. Per 31 december 2001 fördelade sig kontrakten enligt nedan. Antal Snitt Belånings- Utnyttjad Bekontrakt kontrakt värde kredit lånings- Tkr Mkr Mkr procent Lån Leasing Totalt

14 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Obelånad del av inneliggande kontrakt uppgick per årsskiftet till 2,7 Mdr kr. Lagerfinansieringen som skall säkerställas till 100% utgör 6% av den totala utlåningen och säkerställs med företagshypotek, obelånad del i kontraktsstockar eller erhållna borgensförbindelser. Kontokortsfordringarnas värde, som utgör 6% av koncernens utlåning, redovisas efter nedskrivning av osäkra fordringar och efter en generell riskreservering. Reserveringen uppgår till 2,1% av fordringarnas värde. Riskexponeringen mot privatpersoner begränsas genom låga snittskulder. Snittskulden per aktivt kontokort var per årsskiftet kronor. Volvokortets problemkrediter, dvs ej avskrivna inkassofordringar, ökar inte trendmässigt utan ligger på tidigare nivå. Vid årsskiftet uppgick dessa till 27,9 Mkr (2,0% av kontokortsutlåningen) mot 27,2 Mkr (2,0%) föregående år. Den enda problemkredit inom koncernen som förekommer, förutom kontokortskrediterna, är den vagnparkskund som gick i konkurs i oktober månad Samtliga fordon i konkursen är återtagna. I stort sett samtliga återtagna fordon har av generalagent/billeverantör garanterade återköpsvärden, vilka i de flesta fall åberopas av Volvofinans. Avvikelser mot återköpsvärdena är reserverade i bokslutet. Kapitalanskaffning De primära målen för Volvofinans kapitalanskaffning är enligt finanspolicyn att: Säkerställa tillgång till nödvändig lånefinansiering Säkerställa att upplåningen sker till bästa möjliga villkor Säkerställa att räntebindningsperioderna i upplåningen i största möjliga mån korresponderar med utlåningen Volvofinans finansieringsramar och upplåningsmöjligheter samt utnyttjad del per den 31 december 2001 framgår av tabell nedan. Limit Utnyttjat Mkr Mkr Nordiskt Företagscertifikatprogram MTN-program Kortfristiga finansieringsramar hos bank Långfristiga finansieringsramar hos bank Kortfristiga finansieringsramar hos Ford Övrig upplåning Riskkapital Under Volvofinans Nordiska Företagscertifikatprogram med ett rambelopp på 15 Mdr kr kan vi emittera, förutom svenska kronor, även euro, norska och danska kronor. Programmet har kortfristig rating K-1 (inhemsk) och A-2 (internationell rating) och emissioner förmedlas av S E B, Handelsbanken, Förenings- Sparbanken, Nordea samt Danske Bank. Under året emitterades certifikat till ett värde av 45,6 Mdr kr. Snittbelopp per emission vid årsskiftet var 63 Mkr. Den 17 december börsregistrerades programmet hos OM Räntebörsen AB. Utlåning Lån och leasing 88 % Lagerkrediter 6 % Kontokort 6 % Upplåning Kort upplåning 61 % Lång upplåning 26 % Riskkapital 13 % Volvofinans obligationsprogram (MTN) med ett rambelopp på 4 Mdr kr och med möjlighet att emittera även i euro, hade en utestående volym per årsskiftet som uppgick till 2,8 Mdr kr. Under 2001 har obligationer på tillsammans Mkr emitterats varav 92 Mkr med ett motvärde i euro. Obligationerna är emitterade med antingen fast eller rörlig ränta och med löptider upp till fem år. Under året har banklån på Mkr tagits upp, varav 600 Mkr i en syndikerad kredit. Lånens löptid är upp till fem år. Förfallostrukturen för koncernens totala finansiering per den 31 december 2001 framgår av tabell nedan. Mkr % Inom 1 år år år Över 5 år Eget kapital (inkl skattedel i obeskattade reserver)

15 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Likviditetsrisk Likviditetsrisk uppstår när utlåning och upplåning har olika löptid. När utlåningen har längre löptid än upplåningen måste refinansiering ske flera gånger under löptiden. Om behovet av refinansiering under en enskild dag blir betydande eller kapitalmarknaden blir illikvid kan problem uppstå. Volvofinans begränsar denna risk bl a genom att i finanspolicyn statuera att: Back-up faciliteter skall täcka hela företagscertifikatprogrammet. Outnyttjad del per årsskiftet uppgick till 11,7 Mdr kr. Andelen lång upplåning samt riskkapital skall vara minst 35% av det totala finansieringsbehovet. Förfallande lån får inte någon enskild vecka överstiga 25% av outnyttjade back-up faciliteter. Ränterisk Ränterisk uppstår som ett resultat av att räntebindningstiderna och/eller räntebaserna för utlåningen och upplåningen inte sammanfaller. Den dominerande delen av Volvofinans krediter till Volvohandeln, eller dess kunder, följer den korta marknadsräntan både uppåt och neråt. Detta innebär att någon större ränterisk inte föreligger då även upplåningen är knuten till den korta räntan. För de krediter som löper med fast ränta eller med räntetak utnyttjas derivatinstrument som finns på marknaden - företrädesvis ränteswap- och räntecapavtal. Den exakta riskexponeringen avseende dessa krediter beräknas löpande och täcks upp. Volvofinans räntekänslighet, beräknat enligt Finansinspektionens riktlinjer, var vid årets slut 37,5 Mkr, eller 1,9% av eget kapital. Räntekänsligheten är den minskning av räntenettot som skulle inträffa vid en hypotetisk nedgång med en procentenhet i alla marknadsräntor. Valutarisk Volvofinans utlåning och upplåning sker i normalfallet i svenska kronor vilket medför att Volvofinans inte blir exponerad för valutakursrörelser. I det fall finansiering i utländsk valuta är fördelaktig skall valutarisken elimineras med ränte- och valutaswapavtal eller liknande arrangemang. I det fall utlåning sker i utländsk valuta skall valutarisk bäras av annan part. Kapitalbas och kapitaltäckning Koncernens kapitalbas uppgick per årsskiftet till Mkr och koncernens kapitaltäckning uppgick till 10,17% (9,82). Primärkapitalet var Mkr (1.535) och primärkapitalrelationen var 6,84% (7,25). Nuvarande kapitaltäckningssituation, utöver lagstadgat krav på 8%, medger en kreditexpansion med ca 6,5 Mdr kr. Moderbolagets kapitalbas var vid samma tillfälle Mkr och kapitaltäckningsgraden 10,76% (10,49). Kapitalbaser och riskvägda tillgångar framgår av sidan 25. Kapitaltäckningsgraden för Volvofinans Konto AB uppgick vid årsskiftet till 9,37% (9,17). Rating Till följd av ägarförändringen har Volvofinans sedan juni 2001 ett internationellt kreditbetyg för långfristig upplåning från Standard & Poor s AB. Standard & Poor s har valt att koppla Volvofinans rating till Ford Motor Co. Den 14 januari 2002 ändrades utsikterna för kreditbetyget BBB+ från Stable till Negative. Ratingen för kort internationell upplåning är A-2. Den korta domestika ratingen för upplåning på certifikatmarknaden är sedan 1988 K-1. Personal Vid utgången av 2001 hade Volvofinanskoncernen 184 anställda, varav 168 i Göteborg. Övriga var anställda vid vårt kontor i Bromma. Av de 184 anställda var 80 anställda i moderbolaget, AB Volvofinans, 74 var anställda i Volvofinans Konto AB samt 30 anställda i Volvofinans IT AB. Uppgifter om utbetalda löner och ersättningar etc framgår av Not 6. Beträffande AB Volvofinans och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultaträkningar och balansräkningar samt kassaflödesanalyser. 13

16 F LERÅRSÖVERSIKT Belopp i Mkr Balanssammandrag KONCERNEN AB VOLVOFINANS Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Utlåning koncernbolag Materiella tillgångar Aktier & andelsbevis i koncern- & intressebolag Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplåning Övriga skulder Skatteskuld i obeskattade reserver Efterställda skulder Garantifondslån Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Kontraktsstockar Kreditförluster Kapitalbas Antal kontrakt Mkr,staplar I % av genomsnittlig utlåning, kurva Mkr ,4 30 0, Supplementärt Lån 20 0, , , Primärt Leasing

17 F LERÅRSÖVERSIKT Resultatsammandrag KONCERNEN AB VOLVOFINANS Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader Provisionsintäkter Provisionskostnader Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster, netto Summa kostnader Resultat före skatt Nettovinst* Nyckeltal Räntabilitet eget kapital % Riskkapital/balansomslutning % Kapitaltäckningsgrad % Primärkapitalrelation % Räntenetto/ø utlåning % Kreditförluster/ø utlåning % Rörelsekostnader/ø utlåning % I/K-tal I/K-tal exkl kreditförluster I/K-tal exkl räntenetto och kreditförluster Medelantal anställda Definitioner till nyckeltal: Se redovisningsprinciper. * Nettovinst avser vinst efter schablonskatt. 15

18 R ESULTATRÄKNING Volvofinanskoncernen Belopp i Tkr Rörelsens intäkter Ränteintäkter, NOT Leasingintäkter, NOT Räntekostnader, NOT Erhållna utdelningar, NOT Provisionsintäkter, NOT Provisionskostnader, NOT Summa intäkter Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader, NOT Avskrivning på materiella anläggningstillgångar, NOT Övriga rörelsekostnader, NOT Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto, NOT Resultat före skatt Skatt, NOT Årets resultat

19 B ALANSRÄKNING Volvofinanskoncernen Belopp i Tkr TILLGÅNGAR december 31 december Kassa 4 7 Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten, NOT Aktier och andelar i intresseföretag, NOT Materiella tillgångar, NOT 13, Övriga tillgångar, NOT Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL december 31 december Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten, NOT Emitterade värdepapper Övriga skulder, NOT Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Efterställda skulder, NOT Skattedel i obeskattade reserver, NOT Summa skulder och avsättningar Garantifondslån, Not Eget kapital, NOT 24 Bundet eget kapital: Aktiekapital, aktier á nom 100: Bundna reserver Kapitaldel i obeskattade reserver, NOT Fritt eget kapital: Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Ställda panter Utestående limiter ANSVARSFÖRBINDELSER 17

20 R ESULTATRÄKNING AB Volvofinans Belopp i Tkr Rörelsens intäkter Ränteintäkter, NOT Leasingintäkter, NOT Räntekostnader, NOT Provisionsintäkter, NOT Provisionskostnader, NOT Summa intäkter Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader, NOT Avskrivning på materiella anläggningstillgångar, NOT Övriga rörelsekostnader, NOT Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto, NOT Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, NOT Resultat före skatt Skatt, NOT Årets resultat

21 B ALANSRÄKNING AB Volvofinans Belopp i Tkr TILLGÅNGAR december 31 december Kassa 4 4 Utlåning till kreditinstitut, NOT Utlåning till allmänheten, NOT Aktier och andelar i intresseföretag, NOT Aktier och andelar i koncernföretag, NOT Materiella tillgångar, NOT 13, Övriga tillgångar, NOT Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL december 31 december Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten, NOT Emitterade värdepapper Övriga skulder, NOT Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Efterställda skulder, NOT Summa skulder och avsättningar Garantifondslån, NOT Obeskattade reserver, NOT Eget kapital, NOT 24 Bundet eget kapital: Aktiekapital, aktier á nom 100: Reservfond Fritt eget kapital: Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Ställda panter Utestående limiter ANSVARSFÖRBINDELSER 19

22 K ASSAFLÖDESANALYSER Belopp i Tkr KONCERNEN MODERBOLAGET LÖPANDE VERKSAMHET Rörelseresultat Avskrivningar Betald skatt Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Kassaflöde av löpande verksamhet INVESTERINGSVERKSAMHET Förändring aktier och andelar Förändring materiella anläggningstillgångar Kassaflöde av investeringsverksamhet FINANSIERINGSVERKSAMHET Förlagslån Utbetald utdelning Koncernbidrag Kassaflöde av finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kassaflöde av löpande verksamhet Kassaflöde av investeringsverksamhet Kassaflöde av finansieringsverksamhet Likvida medel vid årets slut

23 R EDOVISNINGS- PRINCIPER N OTER Noter till moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning. AB Volvofinans och Volvofinanskoncernen bedriver sin verksamhet på den svenska marknaden. Belopp i Tkr om ej annat anges Allmänt Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2000:18) har beaktats. För att åstadkomma jämförbarhet mellan åren har i förekommande fall föregående års värden justerats då annat ej angivits. Koncernredovisning Koncernens bokslut omfattar boksluten för moderbolaget och samtliga dotterbolag, varmed avses de bolag i vilka AB Volvofinans äger mer än 50 % av aktiernas röstvärde. Koncernredovisningen utarbetas enligt de principer som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 01. Förvärv av bolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Definitioner till nyckeltal i flerårsöversikt Räntabilitet eget kapital: Resultat efter schablonskatt (28%) dividerat med det ingående justerade egna kapitalet. För moderbolaget beräknas eget kapital efter schablonskatt (28%) på obeskattade reserver. Riskkapital: För koncernen Eget kapital, garantifondslån, förlagslån samt skatteskuld i obeskattade reserver. För moderbolaget Eget kapital, garantifondslån, förlagslån samt obeskattade reserver. Ø Utlåning: Snittet av föregående års samt årets utlåning och leasingobjekt. I/K-tal: Rörelsens intäkter med avdrag för avskrivningar på leasingobjekt i relation till rörelsens kostnader. Kapitaltäckningsgrad och primärkapitalrelation: Definition och beräkning se sidan 25. KONCERNEN MODERBOLAGET Resultaträkning Ränteintäkter Ränteintäkter Utlåning kreditinstitut Utlåning allmänheten Räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Summa Av moderbolagets ränteintäkter avser (81.242) räntor från dotterbolag. Medelränta på utlåningen (inkl leasing) 5,18% 5,10% 4,97% 4,82% Räntenetto Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Avskrivning enl plan Summa Leasingintäkter Leasingintäkter Avskrivning enligt plan Summa Avskrivningen på leasingobjekten är i huvudsak beräknad enligt annuitetsmetoden och med utgångspunkt från objektens anskaffningsvärde och avtalade restvärden vid uthyrningsperiodens slut. Medelränta på utlåningen se Not Räntekostnader Skuld kreditinstitut Upplåning allmänheten Räntebärande värdepapper Efterställda skulder Övriga räntekostnader Summa Erhållna utdelningar KONCERNEN MODERBOLAGET Utdelning intresseföretag Provisions- intäkter och kostnader Provisionsintäkter Övrig provision Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovision Övrig provision Allmänna administrationskostnader Personalkostnader ingår med Löner och arvoden Därav till styrelse och VD Lönebikostnader Därav pensioner till styrelse och VD SPP-återbäring Medelantal anställda därav kvinnor Arbetade timmar I löner ovan ingår tantiem till VD med 333 (-). I lönebikostnader för koncernen ingår pensionskostnader med (4.284) och socialförsäkringsavgifter med (15.709). Motsvarande siffror för moderbolaget är (2.515) respektive (8.591). Överenskommelse med VD om 12 månaders avgångsvederlag finns. Lån till styrelse och ledande befattningshavare inom koncernen uppgår till 988 (1.071). Arvode revisorer, KPMG Bohlins AB, ingår med för koncernen (1.785), varav 447 (1.066) avser uppdrag utöver revisionsuppdraget. Motsvarande siffror för moderbolaget 911 (1.114) respektive 139 (664). Arvode PricewaterhouseCoopers ingår med

24 N OTER 7. Avskrivning på materiella anläggningstillgångar Leasingobjekt Inventarier Avskrivningen på leasingobjekten är i huvudsak beräknad enligt annuitetsmetoden och med utgångspunkt från objektens anskaffningsvärde och avtalade restvärde vid uthyrningsperiodens slut. Avskrivningen på inventarier är beräknad på inventariernas anskaffningsvärde och beräknade livslängd. Avskrivning enligt plan utgör 20% på årsbasis. 8. Övriga rörelsekostnader I övriga rörelsekostnader ingår kostnader för marknadsföring med för koncernen (24.521) och för moderbolaget (12.520). 9. Kreditförluster, netto KONCERNEN MODERBOLAGET Värdering av lånefordringar samt leasingobjekt med avseende på kreditrisk har skett i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Konstaterad kreditförlust är sådan förlust som är beloppsmässigt fastställd eller övervägande sannolik genom att konkursförvaltare lämnat uppskattning av utdelning i konkurs, ackordsförslag antagits eller fordran eftergivits på annat sätt. Kreditriskavsättning görs för befarade kreditförluster. För lån och leasingkrediter med underliggande kontrakt och objekt som säkerhet har riskreservens storlek fastställts huvudsakligen efter en gruppvis värdering av fordringar på basis av historisk statistik från bilhandeln avseende resultatutvecklingen och förlustnivåer vid kreditförsäljningen av nya respektive begagnade bilar. Då bolagets pant ytterst avser fordon är marknadsvärdet på panten, bedömning av marknadsutsikter samt kredittagarnas möjliga återbetalningsförmåga även avgörande för riskreservens storlek. För kontokortsfordringar görs utöver reserveringen för fordringar som förfallit sedan mer än 60 dagar, även en generell gruppbaserad reservering med 2,15% av reskontrans värde på basis av statistik från tidigare år. För övriga fordringar görs en individuell värdering. Riskavsättning har skett då hyror eller aviseringar sedan mer än 60 dagar förfallit till betalning eller andra omständigheter medfört osäkerhet om kreditens värde, exempelvis bedömning av kredittagarens återbetalningsförmåga. Den del av lånefordran som ej bedömes täckas av säkerhetens marknadsvärde har till fullo reserverats. Erhållna borgensförbindelser med (42.000) har beaktats i samband med riskreserveringar. Samtliga kreditförluster tillhör utlåning till allmänheten samt leasingobjekt. Individuellt värderade fordringar Årets reservering avseende befarade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster Årets nettokostnad för individuellt värderade kreditförluster Gruppvis värderade fordringar KONCERNEN MODERBOLAGET Årets nedskrivning avseende konstaterade kreditförluster Influtet på tidigare års konstaterade kreditförluster Avsättning av reserv för kreditförluster Årets nettokostnad för gruppvis värderade fordringar Årets nettokostnad för kreditförluster Bokslutsdispositioner KONCERNEN MODERBOLAGET Koncernbidrag från: Volvofinans Konto AB Volvofinans Leasing AB Koncernbidrag till: Volvofinans IT AB Förändring skatteutjämningsreserv K, NOT Förändring extraavskrivningar, NOT Summa bokslutsdispositioner Skatt Inkomstskatt Latent skattekostnad i obeskattade reserver

25 N OTER KONCERNEN MODERBOLAGET Balansräkning KONCERNEN MODERBOLAGET KONCERNEN MODERBOLAGET Balansräkning 31 december 12. Utlåning till kreditinstitut För moderbolaget ingår fordran koncernföretag ( ). 13. Utlåning till allmänheten Koncernens totala utlåning inklusive leasingobjekt uppgår till ( ). Motsvarande värde för moderbolaget är ( ). Angivna värden redovisas efter riskreservering för respektive kredit i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (se Not 9). Värdena understiger fordringarnas bruttovärden med för koncernen ( ) och för moderbolaget (82.526). (Se även Not 16 - leasingobjekt.) Oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförs uppgår till ( ) för såväl koncernen som moderbolaget. Problemkrediter enligt Finansinspektionens definition uppgår för koncernen till (27.186) och för moderbolaget till (-). Det förekommer inga krediter där ränteeftergifter överenskommits med kredittagaren. Utlåning till allmänheten Fordringarnas bruttovärde Oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförts Oreglerade fordringar för vilka ränta inte intäktsförts Gruppbaserade riskreserver Individuella riskreserver Problemkrediter Materiella tillgångar Tillgångarnas bruttovärde Oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförts Gruppbaserade riskreserver Problemkrediter Aktier och andelar i intresseföretag Onoterade värdepapper Antal Nom. värde Ägarandel Bokfört värde AB Volvofinans: Volvohandelns PV Försäljnings AB, Göteborg, % org nr Summa moderbolaget Resultatandel Ägarandel Bokfört värde Volvofinans Leasing AB: Volvohandelns PV Försäljnings KB, Göteborg org nr % 33% VCC Tjänstebilar KB, Göteborg org nr % 33% Summa Volvofinans Leasing AB Summa koncernen Aktier och andelar i koncernföretag Onoterade värdepapper Org nr Säte Resultat 2001 Automanagement AR AB Göteborg Volvofinans IT AB Göteborg (f d Volvofinans Produktions AB) Volvofinans Leasing AB Göteborg 19 Autofinans Nordic AB Göteborg Volvofinans Konto AB Göteborg Aktier i helägda koncernföretag Nom Bokfört värde Antal värde Automanagement AR AB Volvofinans IT AB (f d Volvofinans Produktions AB) Volvofinans Leasing AB Autofinans Nordic AB Kreditinstitut Volvofinans Konto AB Garantifondsbevis: Volvofinans Konto AB Efterställda tillgångar Förlagsbevis: Volvofinans Konto AB Summa Materiella tillgångar Leasingobjekt Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enl. plan Riskreserv Värdering av riskreserv se Not 9 och Not 13. Inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enl. plan Summa materiella tillgångar Övriga tillgångar Kundfordringar Skattefordran Mervärdesskatt Övriga fordringar

26 N OTER KONCERNEN MODERBOLAGET Upplåning från allmänheten För moderbolaget ingår skuld koncernföretag med (54.085). 19. Övriga skulder Leverantörsskulder Skuld till kund Skatteskuld Övriga skulder Efterställda skulder Förutom ett lån som upptogs i euro (EUR swappat till SEK ) är alla lån i svenska kronor. Lån Förfallodag Räntesats Bokfört värde Övriga Fast ränta / Fast ränta / STIBOR rörlig / STIBOR rörlig / STIBOR rörlig / STIBOR rörlig / STIBOR rörlig / EURIBOR rörlig / Fast ränta / STIBOR rörlig / STIBOR rörlig / STIBOR rörlig Efterställda skuldebrev har emitterats med beaktande av Finansinspektionens anvisningar. 21. Garantifondslån Garantifondslån Garantifondslånen är inbetalda av ägarna med vardera, totalt Finansinspektionen har lämnat medgivande att inräkna lånen som primärt kapital vid beräkning av kapitalbasen. Inlösen av lånen förutsätter Finansinspektionens godkännande därtill. Utbetalning av ränta förutsätter beslut vid ordinarie bolagsstämma, efter att det konstaterats att bolagets resultat medger räntebetalning. Den upplupna räntekostnaden hänförlig till lånen ingår i upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 22. Obeskattade reserver MODERBOLAGET Skatteutjämningsreserv K Vid årets början Upplösning Vid årets slut Ackumulerade extraavskrivningar Leasingobjekt Vid årets början Årets extraavskrivningar Vid årets slut Summa obeskattade reserver Obeskattade reserver KONCERNEN Ackumulerade extraavskrivningar Summa obeskattade reserver Kapitaldel i obeskattade reserver Skattedel i obeskattade reserver Eget kapital KONCERNEN Bundet eget kapital Kapitaldel i obeskat- Fritt Summa Aktie- Bundna tade re- eget eget kapital reserver server kapital kapital Vid årets början Utdelning Kapitaldel i årets dispositioner Årets resultat Vid årets slut MODERBOLAGET Bundet eget kapital Fritt Summa Aktie- Reserv- eget eget kapital fond kapital kapital Vid årets början Utdelning Årets resultat Vid årets slut

27 T ILLÄGGSUPPLYSNINGAR Åtaganden utanför balansräkningen AB Volvofinans har åtaganden utanför balansräkningen i form av räntebaserade kontrakt som ett led i affärsverksamheten. Åtagandena innebär en viss kreditrisk och skapar därmed ett kapitalkrav. Det riskvägda beloppet utgör 3,2% av koncernens egna kapital. KONCERNEN MODERBOLAGET Nominellt Riskvägt Nominellt Riskvägt belopp belopp belopp belopp Räntebaserade kontrakt Löptidsinformation Utlåning allmänheten Då Volvofinanskoncernen bedriver utlåningsverksamhet avseende fordonsfinansiering och kontokortsverksamhet är krediterna oberoende av löptidens längd möjliga att omsätta närhelst, varför någon uppdelning i löptid inte är genomförd. Koncernen Mkr < 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år Summa Utlåning kreditinstitut Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Kapitalbas och kapitalkrav 31 december Kreditmarknadsbolag skall i likhet med banker upprätthålla en så kallad kapitalbas på minst 8% av balansomslutningen samt åtaganden utanför balansräkningen beräknat enligt nedan: Kapitalbas KONCERNEN MODERBOLAGET Beskattat eget kapital Garantifondslån Obeskattade reserver 72% Summa primärt kapital Förlagslån efter reducering Summa supplementärt kapital Summa primärt och supplementärt kapital Avgår elimineringar Kapitalbas I kapitalbasen ingår styrelsens förslag till boksluts- och vinstdispositioner. Kapitalkrav Koncernen Utanför Riskvägt Utanför Riskvägt Riskklass Tillgångar bal. räkn belopp Tillgångar bal. räkn belopp 0% 20% % Summa Kapitaltäckningsgrad % 10,17 9,82 Primärkapitalrelation % 6, Moderbolaget Utanför Riskvägt Utanför Riskvägt Riskklass Tillgångar bal. räkn belopp Tillgångar bal. räkn belopp 0% 20% % Summa Kapitaltäckningsgrad % 10,76 10,49 Primärkapitalrelation % 7,23 7,74 Kapitaltäckningsgrad och primärkapitalrelation erhålles genom att sätta kapitalbasen respektive det primära kapitalet i relation till det riskvägda kapitalet. Moderbolaget Mkr < 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år Summa Utlåning kreditinstitut Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper

28 F ÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Belopp i Tkr VOLVOFINANSKONCERNEN Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgick fritt eget kapital till Någon avsättning till bundna fonder föreslås ej. AB VOLVOFINANS Efter utdelning med beslutad av 2001 års bolagsstämma: Balanserad vinst Tillkommer årets vinst Till bolagsstämmans förfogande Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att beloppet disponeras enligt följande: Till aktieägarna utdelas 20 kronor per aktie Till nästa år överföres Göteborg den 20 februari 2002 HEINRICH BLAUERT STEN BRANDT BOB PERSSON PER-OLOF GRYMLINGS Ordförande PETER HANSSON ALAIN VANDENPLAS JAN-ULF MYHRER BJÖRN INGEMANSON Verkställande direktör Revisionsberättelse har avgivits den 22 februari 2002 ROGER MATTSSON Auktoriserad revisor MICHAEL LINDENGREN Auktoriserad revisor Förordnad av Finansinspektionen 26

29 R EVISIONSBERÄTTELSE för AB Volvofinans (publ) Till bolagsstämman i AB Volvofinans (publ) Org nr Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB Volvofinans (publ) för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 22 februari 2002 ROGER MATTSSON Auktoriserad revisor MICHAEL LINDENGREN Auktoriserad revisor Förordnad av Finansinspektionen 27

30 S TYRELSE, REVISORER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE H EINRICH Styrelse B LAUERT Ordförande. VD, Sveriges Verkstadsindustrier VI, Stockholm. S TEN B RANDT Ordförande i Volvohandlarföreningen, Göteborg. VD, Bröderna Brandt Bil AB, Uddevalla. Stående: Sten-Eric Helgesson Bert Björn, Anders Brattelius Sittande: Björn Ingemanson Margareta Johansson Stephan Hultengren B OB P ERSSON VD, AB Persson Invest, Östersund. P ER-OLOF G RYMLINGS vvd, Bilia Lastbilar AB, Stockholm. P ETER H ANSSON VD, Volvo Personbilar Sverige AB, Göteborg. A LAIN V ANDENPLAS VD, Volvo Car Finance Europe, Bryssel, Belgien J AN-ULF M YHRER VD, Volvo Auto Bank Deutschland GmbH, Köln, Tyskland. O WE O RRBECK Suppleant VD, Volvohandlarföreningen, Göteborg A LF Å KERMAN Suppleant Direktör, Affärsutveckling Volvo Car Finance Europe, Bryssel, Belgien R OGER M ATTSSON Revisorer Auktoriserad revisor, Göteborg. M ICHAEL L INDENGREN Auktoriserad revisor, Göteborg. Förordnad av Finansinspektionen. A NDERS I VDAL Suppleant. Auktoriserad revisor, Göteborg. B JÖRN VD. B ERT Ledande befattningshavare I NGEMANSON B JÖRN v VD, Ekonomi- och finansdirektör. A NDERS B RATTELIUS Marknadschef personbilar. S TEN-ERIC Marknadschef lastvagnar. S TEPHAN H ELGESSON H ULTENGREN VD, Volvofinans Konto AB. M ARGARETA Personalchef. J OHANSSON 28

31 V OLVOFINANS The total lending increased by 13 % in 2001 and amounted to SEK 23.5 billion at the year-end. The number of contracts at year-end amounted to 213,500, which was an increase of 5 %. Income before taxes for the 2001 financial year amounted to SEK M. The capital base amounted to SEK 2,437 M. The number of employees in the Volvofinans Group at year-end was 184. CONTENTS VOLVOFINANS ANNUAL REPORT VOLVOFINANS CAR FINANCING 33 TRUCK FINANCING 34 THE VOLVO CARD 35 FORD CREDIT INTERNATIONAL INC., USA 36 THE SWEDISH VOLVO DEALERS 38 REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 42 FIVE-YEAR SUMMARY 44 CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME 45 CONSOLIDATED BALANCE SHEET 46 AB VOLVOFINANS INCOME STATEMENT 47 AB VOLVOFINANS BALANCE SHEET 48 CASH FLOW STATEMENT 49 ACCOUNTING PRINCIPLES 49 NOTES 53 ADDITIONAL INFORMATION 54 PROPOSED DISPOSITION OF UNAPPROPRIATED EARNINGS 55 AUDITORS REPORT 56 BOARD OF DIRECTORS AUDITORS SENIOR EXECUTIVES In the event of conflict in interpretation or differences between this annual report and the Swedish version, the latter will prevail. 29

32 V OLVOFINANS 2001 In 2001, Volvofinans continued to capture market share, further securing its position as the leading vehicle-financing company in Sweden. Never before has Volvofinans and the Volvo dealerships together financed such a large percentage of new vehicle sales 57% of the cars and 53% of the trucks. This in turn led to a substantial increase in Volvofinans s lending volume and stock of contracts. During the year, AB Volvo sold its 50-percent ownership stake to Ford Credit International Inc., as a result of which half of Volvofinans is now part of the Ford family. As previously, the remaining 50% is owned by the Swedish Volvo dealerships. The new ownership structure does not involve any change in core operations. Volvofinans will in the future continue to support sales of Volvo and Renault products in the Swedish market. In addition, new business opportunities could arise for financing and administration of future brands sold by the Swedish Volvo dealerships. Lending increased by SEK 2.6 billion, or 13%, amounting to SEK 23.5 billion. The total number of contracts rose by 5%, amounting at year-end to 213,500. Volvo Card continues to expand, and now has over 500,000 customers every month using the card to purchase fuel or other car-related items. Group earnings amounted to SEK M, down 8% from the preceding year. The earnings decline is mainly the result of increased costs for IT investments as well as the low level of interest rates causing a lower return on equity. Car sales in Sweden declined for the second consecutive year to slightly more than 246,000 new cars a 15% decrease. A total of 63,500 new Volvo and Renault products were registered that is, 25.8% of the total market. The Swedish Volvo dealerships also sold about 67,700 used cars. Volvofinans financed 57% of all new cars and 45% of all used cars representing a 5% increase and a 1% increase, respectively, compared with the preceding year. The economic slowdown and the uncertainty about the future have also meant that investment within the Swedish trucking industry has declined. The total market for new trucks weighing more than 7 tons declined by 7% to 5,000 vehicles. Volvo had a strong year, registering 2,330 vehicles, which is on a par with the year earlier. Consequently, Volvo s market share increased, amounting to 46% for the full-year. Volvofinans financed 53% of all new trucks, which means we are continuing to perform at a high, stable level. The cooperation with Volvo Trucks and the Volvo dealerships was further intensified during the year. As a result, financing is always a natural element of sales of both new and used trucks. In 2000, Volvofinans Konto signed an agreement with OKQ8 for the delivery of all future fuel volumes required by Volvo dealerships. During 2001, Hydro chain was replaced by the market-leading OKQ8 for Volvo Card customers fuel purchases outside Volvo dealerships. In 2001, Volvo dealerships own brand, Tanka, was successfully launched and, by year-end 2001, established at 50 locations throughout the country. Before the end of 2002, a further 50 Tanka stations will be in operation. With the new Tanka brand and the cooperation with the market-leader in Sweden OKQ8 Volvofinans Konto has substantially strengthened its positions 30

33 Balance Sheet Total SEK M within the business area that accounts for most of the company s revenues. The Volvo Card already has a dominant position in car-related consumption, particularly in the private-consumption market. The strengthening of the fuel business considerably increases the Volvo Card s competitiveness in the corporate market as well. During the year, the credit market for vehicle financing was characterized by continuing heavy competition, which is further intensified in periods when new-car sales decline. Financial sales-promotion campaigns aimed at maintaining car volumes are the rule rather than the exception among brand suppliers. Volvofinans s high level of activity in cooperation with the Volvo dealerships fared well in the increasingly tough competition, and customers consider it an advantage to be able to solve their financing needs in connection with their car purchase. During 2001, as in 2000, the short-term market interest rate (Stibor 90 days) remained stable at about 4%. Expectations at the beginning of the year focused on an economic upswing, involving a risk of increased inflation and higher short-term interest rates. The highest level for the year, 4.55%, came at the end of June just after the Riksbank raised its rate, earlier in the same month. This increase, and more, was retracted in September, when the Riksbank reduced its rate by 0.5% following the terrorist attacks in the US. During the last quarter of 2001, the short-term rate was just below 4%. An economic upswing is expected to occur in the latter part of The Riksbank is monitoring developments carefully and seems to be ready to make an upward adjustment of the key rate as soon as it perceives clear signs of a recovery. For the Swedish Volvo dealerships, which dominate vehicle sales in Sweden, the past year was highly successful. Sales financing through Volvofinans as well as fuel sales via the Volvo Card contributed substantially to this success. The aggregate earnings of the Volvo dealerships amounted to SEK 430 M, corresponding to an increase in the dealerships equity, which amounts to SEK 2.8 billion. The Volvo dealerships are responsible for the credit risk, with the cars as security, to Volvo s end-customers. This means the risk is well distributed, which in turn leads to low credit losses. In cooperation with the Swedish Volvo dealerships, Volvofinans is well equipped for continued successes on the market, with the ambition of continually developing our product concept to meet new and existing customer s needs for vehicle financing. Björn Ingemanson President 31

34 C AR FINANCING The Swedish Volvo dealership network is mainly active in three segments of the market for vehicle financing consumer, corporate and fleet. Volvo dealers occupy a leading position in all three segments, in terms of both vehicles and soft offer. Consumer financing The level of activity in consumer financing continued to be very high during the year. Volvofinans financed 48% of all Volvo and Renault cars that were delivered to consumers in In all, 41,000 consumer finance contracts were signed within the Volvo dealership network. Volvo Billån and Renault Billån, whose principal task is to facilitate car changes, are responsible for most of these contracts. Through Volvo Billån and Renault Billån, we make it possible for private individuals to finance their car purchases at fixed or floating interest rates of interest. In addition, Volvo Billån and Renault Billån contracts both contain a unique accident insurance policy. We believe that the car market of the future will be characterized by campaigns and activities to an even greater degree than today. We also believe that there will be a gradually changed consumer attitude toward investments in cars. The trend is away from ownership toward a more cashflow-oriented approach. The extent to which consumers in the future will choose to lease, rather than own, will depend on pricing by car manufacturers, on their marketing efforts and, in particular, on their choice of target groups. Corporate financing Competition in the corporate segment is more severe than in the consumer sphere. The market is well-defined and extremely inclined to favor leasing, due to the impact of value-added taxes. To compete effectively, a company requires a continuous market presence, solid knowledge of products by dealers, and attractive financial products. Most of the business is local. This is where Volvofinans has a strong market position as a result of the local acceptance that Volvo dealers enjoy with companies in their communities. Volvofinans financed approximately 40% of all new and used Volvo and Renault cars that were delivered to companies in This involved a total of approximately 16,000 leasing contracts signed in the Volvo dealer network during the year. With our Billeasing product, we can make it possible for a corporate customer to tie in with a discounted insurance policy via Volvia, a maintanance contract offering service and repairs at a fixed monthly cost, and the Volvo Card with discounts on gasoline. We have noted an increased market need for more concepts similar to full service. With Volvo Total-leasing, which was developed in 2000 in a joint venture of the Volvo dealers, Volvo and Volvofinans, the Swedish Volvo dealer network now has a stronger line of products. Volvo Totalleasing is a good example of a customer-oriented product offering. For the customer, it means true integration of a vehicle, financing, insurance, aftermarket activities and fuel. Fleet financing More and more companies are demanding combined financing and administration of their car fleets. Svensk Vagnparksfinans helps companies manage car costs such as those for fuel, leasing, service, repairs, tires, accessories, replacement cars, insurance, self-risk (deductible), taxes and other purchases. In addition to these management services, Svensk Vagnparksfinans helps with the procurement of customer cars, checks prices against the figures specified in the general agreements, prepares car-cost calculations and determines any applicable employee-salary deductions, and taxable value for fuel and car use. We are now offering five Internet-based services: AutoDisc Driving journal Car purchasing Milage reporting Electronic driving journal During the past fiscal year, Svensk Vagnparksfinans further consolidated its position as a market leader in its niche. As of December 31, 2001, more than 300 companies had signed framework agreements with Svensk Vagnparksfinans, with the result that we are now managing approximately 25,000 vehicles in our administrative system. 32

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2004 2 VOLVOFINANS 2004 4 PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN

Läs mer

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

S B A B Å R S R E D O V I S N I N G

S B A B Å R S R E D O V I S N I N G SBAB ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL SBAB under 1999 VD har ordet Förvaltningsberättelse Utlåning Upplåning Organisation Resultat Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SBABs kapitaltäckning Redovisningsprinciper

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer