FÖREDRAGNINGSLISTA KONSTITUERANDE KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA KONSTITUERANDE KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE"

Transkript

1 Åsa Zetterberg Kårordförande 10/11 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.2 11/12 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KONSTITUERANDE KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Datum: Tid: Plats: Formalia Triple Helix, Samverkanshuset Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande F2 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 16/9 samt 21/9 och handlingar 23/9 Att anse mötet behörigt utlyst. F3 Val av justeringspersoner Att utse två justerare tillika rösträknare. F4 Tid för justering av protokoll Att fastställa tid för justering av protokoll F5 Adjungeringar Att adjungera närvarande tjänstemän med närvaro- och yttranderätt F6 Avsägelser och fyllnadsval F7_1 F7_2 Åsa Zetterberg Vi har fått in två avsägelser i styrelsen. Det åligger nu kårfullmäktige att göra fyllnadsval för dessa poster. Att lägga avsägelserna till handlingarna Att göra fyllnadsval till de vakanta ersättarplatserna i styrelsen F7 Justering av röstlängd Att fastställa röstlängden F8 Fastställande av föredragningslista Att fastställa föreslagen föredragningslista Sidan 1 av 4

2 Meddelanden/information Punkt Ärende Bilaga Föredragande: M1 Presidiet informerar M1_1 M1_2 Presidiet M2 Mötesdatum för KS+KF Presidiet På Kårstyrelsesammanträdet 21/9 fastställdes årets sammanträdestider till: KS: 19 oktober, 16 november, 7 december, 1 februari, 7 mars, 18 april samt 16 maj. Samtliga sammanträden börjar KF:14 december, 8 februari, 14 mars samt 23 maj. Samtliga sammanträden börjar M3 Verksamhetsmedel till kårsektioner M3 Åsa Zetterberg Beslutsuppföljning Punkt Ärende Bilaga Föredragande: U1 Sammanfattning av beslut från föregående protokoll, KF Att lägga protokollet till handlingarna Beslutspunkter Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: B1 Verksamhetsplan 2011/2012 B1 Presidiet Kårfullmäktige har till uppgift att fastställa den verksamhetsplan som kårstyrelsen ska arbeta efter under året. Att fastställa verksamhetsplan 2011/2012 i enlighet med kårstyrelsens förslag B2 Budget 2011/2012 B2_1 B2_2 Åsa Zetterberg Kårfullmäktige har till uppgift att fastställa budget för 2011/2012 Att fastställa budget 2011/2012 i enlighet med kårstyrelsens förslag Sidan 2 av 4

3 B3 Val av ordförande, vice ordförande samt ledamöter i valnämnden Åsa Zetterberg Att välja ordförande och vice ordförande för valnämnden samt utse de av de i fullmäktige representerade partierna, nominerade ledamöterna B4 Tidpunkt för val av kårfullmäktige Åsa Zetterberg Kårfullmäktige har till uppgift att fastställa tid för val av kårfullmäktige. Med första valdagen menas dagen då vallokalerna öppnas. Att fastställa tid för val av kårfullmäktige till april 2012 B5 Val av proinspektor till slutet av verksamhetsåret 2012/2013 Åsa Zetterberg Kårfullmäktige har att vartannat år tillsätta en proinspektor som har till uppgift att agera ersättare till Inspektor. Förra Proinspektorn Lena Andersson-Skog har blivit tillfrågad och meddelat sitt intresse att fortsätta i uppdraget. Att välja Lena Andersson-Skog som Proinspektor till slutet av verksamhetsåret 2012/2013 B6 Revidering av Umeå studentkårs stadgar B6 Åsa Zetterberg För att anpassa s stadgar till ett frivilligt medlemskap och de lagar och regler som omger vår verksamhet, är en stadgerevidering avseende rätten till medlemskap nödvändig. Att revidera stadgarna i enlighet med kårstyrelsens förslag Sidan 3 av 4

4 B7 Återbetalning av felaktiga medlemsinbetalningar B7 Åsa Zetterberg Då medlemskapet i kåren numera är frivilligt, är det viktigt att kåren har en grundläggande princip gällande de studenter från teknisknaturvetenskaplig fakultet samt medicinsk fakultet som av misstag tecknar medlemskap i. Att studerande vid Teknisk- Naturvetenskaplig fakultet eller Medicinsk fakultet, som tecknat medlemskap i, skall ha rätt att häva sitt medlemskap i samt få medlemsavgiften återbetald, mot uppvisande av betalt medlemskap i NTK eller UMS samt inlämnande av eventuellt medlemskort i Umeå studentkår. B8 Val av ersättare från NTK i Stiftelsen Universitetshallens styrelse till slutet av verksamhetsåret 2013/2014 Åsa Zetterberg I dagsläget innehar en ledamots- respektive ersättarplats i Stiftelsen Universitetshallens styrelse. NTK har dessutom en ersättarplats som tillsätts av US på förslag av NTK Att välja Anders Håkansson som ersättare från NTK i Stiftelsen Universitetshallens styrelse till slutet av verksamhetsåret 2013/2014 B9 Val av revisorer Åsa Zetterberg Då en av platserna som verksamhetsrevisor samt en av platserna som ersättare till verksamhetsrevisor vakantsattes på konstituerande fullmäktige, skall dessa poster tillsättas. Om förslag finns från oppositionen skall den personen väljas. Att välja en verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2011/2012 Att välja en ersättare till verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2011/2012 F9 Mötets avslutande Sidan 4 av 4

5 Hej! Idag den 20/ avsäger jag, Rebecka Jacobsson , mig min plats i s styrelse. /Rebecka

6 Härmed vill jag avsäga mig min suppleantplats i kårstyrelsen för 2011/2012 med omedelbar verkan. Niklas Svenlin Umeå den 21 september 2011

7 Information Åsa Zetterberg Kårordförande Presidiet informerar Kårordförande - Nattöppet café: Frågan har varit uppe för diskussion i Kårhusstiftelsen. Man har tittat på önskvärd lokal och en preliminär och högst grov budget har gjorts. Frågan har också nämnts till Universitetsledningen. Kårhusstiftelsen har även börjat fundera på andra intressenter i frågan. - SJCKMS (Kempe-fonden): Hade ett första AU-möte 30 Aug. Anmälningstiden till fonden går ut 10 okt. - Styrelsehelg: Kårstyrelsen var på styrelsehelg på Medlefors folkhögskola augusti, där verksamhetsplan och budgeten arbetades igenom. - ABF: Bor just nu en dag i veckan på kåren. Detta samarbete skall dock ses igenom med tanke på kårens relation till Folkuniversitetet. - UmU Campuskort: UmU vill ta fram ett Campuskort för studenter och anställda, US följer den processen noga. - Början på terminen: Under v 36 och 37 har studentdagar, Välkomstmässa och Infobesök i klasser gjorts med god respons. Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 7

8 Information Åsa Zetterberg Kårordförande Informationsansvarig - Räkmacka: Jag har varit tre möten med Studentkommunen (inkl ett i somras) Där vi planerat inför höstens Räkmackaprojekt. Vi beslutade där att vi ska ha tre räkmackor under hösten, där en kallas offentlig förvaltning, en kallas livsmedel och en är allmän. Därtill kommer vi även att medverka under Umeågalan där vi erbjuder en studentlunch på E-puben. För övrigt så har jag fått in en hel del ändringar i upplägget för framtida räkmackor så att projektet blivit mer inkluderande och mindre elitistiskt. - ABF: Ett samarbetsprojekt med ABF har upprättats där de får möjligheten att närvara under våra utåtriktade aktiviteter, ha material på kårexpen samt ett rum på kåren till förfogande. Projektet går ut på att, genom studiecirklar, engagera och på så sätt utbilda studenter inom olika ämnesområden. Även projektet Headhunt kommer att drivas med ABF i framtiden (om allt går som planerat). - Campusguiden: En campusguide har tagits fram för studenterna så att de lätt kan navigera sig runt området. Denna karta har delats ut under välkomstmässan och finns numera att tillhandahålla inte bara på kårexpen utan även på diverse ställen runtom campus. - Välkomstdagarna: Under välkomstdagarna har kåren fokuserat på att vara synliga i allra högsta mån. Inte minst genom att sälja medlemskap runtom på området varje dag, utan även genom ett gediget kvällsförsäljningsarbete av ideella krafter samt arvoderade sådana. Efter att förfrågan gått ut blev jag kontaktad av bla psykologstudenterna för att berätta för en ny klass om kårens arbete. Tillsammans med BetSeks utbildningsbevakare förklarade vi vad kåren var för någonting. - Välkomstmässan: Under välkomstmässan syntes Umeå Studentkår med partners (ABF, Keyback och Länsförsäkringar) på ovanvåningen i Universum. Där delade vi ut studentblock, kalendrar, kondomer, vattenflaskor mm. Resultatet var väldigt lyckat, vilket märktes genom studenternas respons. - Studentyran: Studentyran tvingades ställas in då för få lag i slutändan var anmälda. Detta berodde i allra högsta grad på att det var knappt med tid att informera och marknadsföra arrangemanget de första veckorna av terminen. - Malmö Aviation: Malmö Aviation har uttryckt att de åter vill samarbeta med oss, men då de inte har någonting av värde att erbjuda oss i utbyte, verkar det som att det inte kommer att hända så mycket på den fronten. work in progress. - Cykelmannen: Ett eventuellt samarbete med en cykelreparatör är på gång. Inget avtal är ännu skrivet. - Tidningsprenumeration: Ett projekt att erbjuda studenter ett ökat antal gratistidningar av kvalité har initierats. Än så länge har bara Flamman svarat och tackat ja. Fler tidningar inväntas dock svara inom kort. - Affischer: Nya affischer har tryckts upp där kåren olika arbetsområden tydligt exemplifieras. - Toapratare: Ett 30-tal nya toapratare har satts upp men det blir fler. Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 7

9 Information Åsa Zetterberg Kårordförande - Ultra: Ett projekt för att få en tydligare och enklare rabatt med lokaltrafiken har påbörjats. Tanken är att kåren i förlängningen ska kunna knyta rabattförmånerna till Campuskortet, samt eventuellt ha en ULTRA-kortförsäljning i kårexpen med rabatterat studentpris. - Distanssektioner: Utöver detta har vi varit i kontakt med våra distanssektioner i Övik, Sollefteå och Skellefteå för att distribuera material, medlemsvärvarblock samt inhämta information om vad de sektionerna vill ha ut av oss. - Campuskortet: Campuskortet är i utvecklingsfasen. Arbetet med att knyta fler studentförmåner och rabatter till det är prioriterat och kommer att fortsätta hela året. Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 3 av 7

10 Information Åsa Zetterberg Kårordförande Studiesocialt ansvarig - Central likabehandlingsplan: Hanna Lönnerskog Nilsson, som har arbetat med den nya likabehandlingsplanen och som är den enda på personalenheten som har pratat med kårerna om ett studentperspektiv i planen, ska sluta. Tidigare har det funnits en speciell jämställdhetsplan för studenter, men i år ska alla diskrimineringsgrunder och alla perspektiv in i en och samma plan. Det betyder att studentperspektivet riskerar att tappas bort i inkluderandeplanen för Jag sitter med i en arbetsgrupp som ska gå igenom material och diskutera formen för planen. Jag ska också ha ett möte med presidiet och utbildningsbevakarna samt NTK:s och UMS:s studiesocialt ansvariga. Där ska vi diskutera hur vi ska göra i nuläget och jag kan få in synpunkter på vad de tycker ska tas med i planen. Inkluderandeplanen kommer att gå ut på remiss senare i höst. - StudSoc: NTK har sagt att de vill vara med i ett nätverk för studiesociala frågor, men UMS har inte svarat än. Ett samarbete med NTK över kårernas verksamhetsområden blir det i alla fall. - Seriekrock: Jämställdhetsprojektet Seriekrock ska vara sitt eget projekt i år och kommer inte styras av någon kår. Jag kommer vara kontaktperson från US sida. Seriekrock har haft sitt första möte och kommer att ha ett till den 23/9 för att locka mer folk att vara med i projektgruppen. Affischer har satts upp och ett meddelande om detta finns på facebook. - Broschyr: Jag har skrivit ihop ett utkast på en informationsbroschyr om försäkringar, bidrag och CSN-lån för studenter. Ett First Aid Kit för ekonomin, med råd och varningar om fallgropar. Socialtjänsten har fått titta på den och kommit med synpunkter och Försäkringskassan har inte svarat än. Tanken är att ordna ett event där man uppmärksammar den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som pågår och informerar om hur trygghetssystemet ser ut för studenter idag, när broschyren är klar. - Barnpassning på campus: Planerna på att starta en verksamhet nere i källaren i Samhällsvetarhuset för barnpassning går framåt. Jag och Åsa har pratat med Lennart Arnesson på lokalförvaltningen, Åsa har tagit upp förslaget för universitetsdirektör Lars Lustig och Stefan har skickat en inbjudan till kåren på Helsingfors högskola om ett samarbete. - Studenter med barn: En inbjudan till ett första möte har skickats ut. - Föreläsning om psykisk ohälsa: Den 12/9 ordnar Umeå Studentkår i samarbete med ABF Campus och förhoppningsvis Studenthälsan en föreläsning om psykisk ohälsa med Gunilla Brändström. Jag och Joakim från ABF ska i och med föreläsningen undersöka om det finns ett intresse av att starta två studiecirklar kring psykisk ohälsa bland studenter. Cirklarna skulle rikta sig till studenter som t.ex. har frågor kring vad man kan göra när en kurskamrat mår dåligt, eller som bara vill prata av sig men inte vill gå till en psykolog. Efter att ha pratat med Studenthälsan och fått veta att personalen där är helt uppbokad med studentbesök tre veckor framåt, tror vi att det skulle finnas ett behov av studiecirklar. Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 4 av 7

11 Information Åsa Zetterberg Kårordförande - Tillgänglighetsgruppen: Det har visat sig att universitetet saknar en hanteringsordning för hur information om studenter med funktionsnedsättning förs vidare mellan olika kursansvariga på ett program. Som det är idag ligger ansvaret på studenten att kunna visa upp läkarintyg och berätta om sin funktionsnedsättning för varje ny kursansvarig för att få den hjälp han/hon har rätt till. På nästa möte med tillgänglighetsgruppen ska en hanteringsordning för hur informationen kan föras vidare på ett smidigare sätt presenteras. - Påverkanstorg under International Week: Jag och Åsa har bokat in ett möte med International Office för att planera ett åsiktstorg under International Week v.46 med tema utlandsstudier för att locka fler studenter till att plugga utomlands. - Remiss på Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26): Utredningen beskriver åtgärder som skulle kunna förenkla studiemedelsärenden för studenter som pluggar utomlands. Förslagen har ett tydligt studerandeperspektiv och verkar vettiga. Remissvaret ska skickas in till SFS senast 21/9. Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 5 av 7

12 Information Åsa Zetterberg Kårordförande Utbildningsansvarig - DokSek: Har haft årsmöte med DokSek där vi framförallt tagit fram en ny handlingsplan för 2011/2012. De fyra inriktningarna är; universitetsövergripande forskarutbildningsbevakare, kårgemensam doktorandsektion, rättighetskampanj och uppföljning av 2010/2011 års handlingsplan. Arbetar även med att stärka doktorandrepresentationen i olika universitetsråd. Även inbjuden till ett dialogmöte med vice rektorn för forskarutbildning. - Pressmeddelanden: Har hittills gått ut med två pressmeddelanden. 6:e juli Svenskt näringsliv har en föråldrad syn på svensk högre utbildning. där jag riktade skarp kritik mot deras rapport Konsten att strula till ett liv och deras syn på vad de kallar hobby-kurser. 14:e september Kvalitetssatsningen som var en illusion där jag riktar skarp kritik mot regeringens nya förslag till kvalitetssatsning inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik som snarare kommer att leda till försämringar för dessa områden än till förbättringar. - UPC: Hållit ett föredrag på engelska för 11 universitetslärare under UPC-kursen Lärandemiljön. Gick igenom kårens organisation, riktlinjer för hur vi hanterar studentärenden och även förde ett samtal med lärarna kring ett Case taget från studentfallsskrivelsen, specifikt kursutvärderingar. Lärarna verkade nöjda efteråt. - GutBev: I GutBev har vi valt att fortsätta med de arbetsgrupper som existerade under förra verksamhetsåret. Lena Holm kommer att delta på nästa möte och informera om sitt arbete. Dessutom kommer fyra av sektionsutbildningsbevakarna att besöka HSV:s kårdag i Stockholm den 6:e oktober. - USSR: Det som framförallt togs på Utbildningsstrategiska Rådet den 17:e augusti var att rådet ställer sig enhälligt positiv till en centralisering av tillgodoräknanden, vilket kårerna har drivit genom studentfallsskrivelsen under de senaste åren, samt en diskussion kring takbeloppet och vilka fyra kriterier som ska användas för att fördela de 135 miljoner som inte redan är öronmärkta från staten. De kriterier som ligger på förslag just nu är internationalisering, kurser på avancerad nivå, forskningsanknytning i utbildningen och samverkansanslag i utbildningen. Man har även startat upp två arbetsgrupper, pedagogisk meritering och studiebarometern, vilka studentrepresentanter är tillsatta i. - SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor: Nyligen invald i denna grupp på SFS mandat fram till 31 december Jag var den enda som hade sökt. De hade sitt första möte 13:e september, vilket jag dock inte kunde delta i på grund mindre än 24 timmars varsel. Gruppens uppgift är att hantera frågor som antagning, behörighet, tillgodoräknanden, regeltolkning, hantering av anmälnings- och studieavgifter, studiemedelshantering, NQF, högskoleprovet m.m. - Remissvar: Aktuell remiss just nu är studiemedel för gränslös kunskap som både jag och Elsa arbetar med. Denna remiss vill förenkla och effektivisera systemet för studiemedel vad gäller studier utomlands. Sista dag för remissvar är 21:a september. Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 6 av 7

13 Information Åsa Zetterberg Kårordförande - Regelrätt? : Uppdaterat regelrätt? -broschyren och studenträtt -bokmärken, samt tagit fram ett studenträtt -bokmärke på engelska. - Besök hos SOS & Stung: 13:e september besökte jag, Bore och Stefan Sollefteå och Örnsköldsvik. Sollefteå var väldigt pigga på att få saker att hända och visade ett brinnande engagemang. De var väldigt mycket inne på vad kåren kan göra för dem. Vi lämnade det mötet med en väldigt positiv känsla inför framtiden. - HSV: Jag kommer att delta i HSV:s konferens om rättsäkerhet den 27:e oktober i Stockholm där det bland annat kommer att diskuteras examination och doktoranders situation sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv, överklagandenämnden för högskolans praxis, regeringsuppdraget om disciplinåtgärder, utredningen om universitets och högskolors rätt att meddela föreskrifter, samt oredlighet i forskning (särskilt om doktoranders situation). Samtidigt kommer 4 av sektionsutbildningsbevakarna delta i HSV:s kårdag den 6:e oktober där man bland annat kommer att diskutera internationaliseringens konsekvenser, studenträtt, antagningsregler och fusk. - Centrala likabehandlingsplanen: Möte den 20:e september där Elsa informerar om vad som är på g inför framtagandet av en central jämställdhets- och likabehandlingsplan. - Anders F: Möte i fredags för att diskutera hur vi kan lägga upp årets arbete kring dialogmötena. - Examensrådet: I examensrådet den 16:e september diskuterades framförallt hanteringen av tillgodoräknanden. Universitetsstyrelsebeslut kommer att tas i december, men just nu råder konflikt om förvaltningen redan har tilldelats pengar eller inte för tillgodoräknanden, samtidigt som dekanerna inte anser det vara en prioriterad fråga. Det informerades även kring revideringen av den lokala examensordningen och kriterierna för inrättande av nya huvudområden för konstnärliga examen. - Stiftelsen Universitetshallen: På mötet 16:e september diskuterades framförallt delårsbokslutet och likviditeten. Man har även planer på ett utomhusgym. - Handläggningsrutiner för avrådan: Påbörjat så smått en dialog med psykologiska institutionen angående hur man ska handlägga arbetet med att avråda studenter från fortsatta studier. - HSV:s kvalitetsutvärderingar: Varit på universitetet för att få information om vad som gäller kring kvalitetsutvärderingarna på UmU. Efter någon veckas påtryckningar får jag nu fortlöpande information som vidarebefordras till sektionerna. - Projektet : Hade träff i augusti här i Umeå där det utbyttes många idéer och tankar kring hur man kan driva det studentfackliga arbetet. Nästa träff är i slutet av oktober i samband med HSV:s konferens om rättsäkerhet i Stockholm. - Facebook: Löpande uppdatering någon gång i veckan om aktuella händelser. Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 7 av 7

14 Sedan Studentkortet, ett rabattkort som grundades av SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) övergick i extern ägo 2003, har i huvudsak två kortproducenter konkurrerat om att ge Sveriges studenter bäst rabatter: Studentkortet samt Mecenat. Studentkortet och Mecenat gör ett mycket uppskattat arbete i att ta fram rabatter till landets studenter och har ständigt nya, innovativa idéer kring tjänster man kan erbjuda studenter. Redan i mitten av 00-talet identifierade däremot flera problem med att ha externa kortleverantörer. - Trots sitt, i många avseenden, framgångsrika arbete med att hitta rabatter, saknade de ofta ett student- och studentkårsperspektiv i sitt arbete och hade mycket liten koppling till studentkårerna på de faktiska lärosätena. Detta öppnade upp för många missförstånd mellan kårer och kortleverantörer då kortleverantörerna i första hand avser att tjäna pengar medan kårerna har ett medlemsperspektiv i sitt arbete. - Kåren hade dessutom ingen eller mycket liten kontroll över vilka rabatter som skulle erbjudas. Det försvårade också att sälja in nya rabatter, särskilt om en studentkår valde en ny kortleverantör. - Kåren hade ingen kontroll över leverans- eller produktionsfel vilket ytterst drabbar medlemmarna. Det blev också ofta kåren som beskylldes från medlemshåll för avsaknad av medlemskort vilket naturligtvis ger ett dåligt intryck. Då kårobligatoriet avskaffades 2010, skulle nya avtal skrivas för leverans av medlemskort till studenter som istället på frivillig basis tecknat medlemskap i en studentkår. I samband med avskaffandet diskuterade därför internt hur man såg på att ha externa kortleverantörer och hur man som medlemsorganisation kan göra sig mindre beroende av externa företag i framtiden. Under hösten 2010 växte så idén om Campuskortet fram, ett varumärke som syftar till att binda upp starka medlemsvärden, oberoende av de kortleverantörer som finns i dagsläget. Tanken är också att Campuskortet ska ägas gemensamt av studentkårerna och alltså vara fritt från externa intressen. Umeå studentkår fick varumärket godkänt i början av våren 2011 och är numera alltså formell ägare av Campuskortet som begrepp. - Varumärket Campuskortet utgörs av en färgad bakgrund på toppen av medlemskortet. Grundidén är att vare sig Studentkortet, Mecenat eller någon annan extern aktör skulle producera våra medlemskort, ska denna färgade bakgrund med logotyp alltid finnas med. - Rabatter som förhandlas fram knyts till Campuskortet, ej till kortleverantörerna. Detta är mycket viktigt då det gör våra rabatter mer framtidssäkra. - Logotypen har bakgrundsfärgen samt texten Campuskortet gemensamt för alla kårer medan emblemet för texten samt by anpassas till den kår som ger ut kortet. I övrigt designar kårer sina medlemskort så som de finner lämpligt. Om en hemsida tas fram ska även denna profileras utifrån varje medlemskår. - Det blir centralt att studentkårerna arbetar gemensamt kring Campuskortet då väl fler kårer gått med i samarbetet. Detta kommer stärka varumärket för att i framtiden kanske kunna stå på egna ben. Sidan 1 av 2

15 Nedan ses exempel på hur utformat sitt kort. Vårkorten har en orange bakgrund medan höstkorten har en grön bakgrund. På detta sätt förenklas processen att identifiera för vilken termin studenten tecknat medlemskap samt att viss variation i utseendet görs utan att förändra grundutseendet på medlemskorten. Vidare så lyfter US i sina medlemskort fram sina sektioner samt platsen där kåren har sitt kontro, Lindellhallen. För övriga studentkårer vid Umeå universitet skulle Campuskortet -logotypen alltså kunna se ut på följande sätt: Sidan 2 av 2

16 Verksamhetsmedel till kårsektionerna... 2 Beteendevetarsektionen BetSek... 3 Verksamhetsöversikt 2010/ Verksamhetsplan 2011/ Budget 2011/ Doktorandsektionen - DokSek... 8 Verksamhetsöversikt 2010/ Verksamhetsplan 2011/ Budget 2010/ Handelshögskolan i Umeå. Sektionen - HHUS Verksamhetsöversikt 2010/ Verksamhetsplan 2011/ Budget 2011/ Humanistiska sektionen - HumSek Verksamhetsöversikt 2010/ Verksamhetsplan 2011/ Budget 2010/ Samhällsvetarsektionen - SamSek Verksamhetsöversikt 2010/ Verksamhetsplan 2011/ Budget 2011/ UmePedagogerna - UmPe Verksamhetsöversikt 2010/ Verksamhetsplan 2011/ Budget 2010/ Studentföreningen Campus Skellefteå - SfCS Verksamhetsplan 2011/ Budget 2011/ Örnsköldsviks studentförening - Stung Verksamhetsplan 2011/ Budget 2011/ Sollefteås Organiserade Studenter - SOS Verksamhetsplan 2011/ Budget 2011/ Sidan 1 av 47

17 VERKSAMHETSMEDEL TILL KÅRSEKTIONERNA Principer bakom verksamhetsmedel har infört en enhetlig medlemsavgift där kårsektionerna ej ligger som en särskild pott som varierar beroende på sektionstillhörighet. Istället finns verksamhetsmedel som en egen budgetpost till kårsektionerna. De vägledande principerna för detta är: - Kårsektionerna ska behandlas likvärdigt - Modellen för verksamhetsmedel ska vara lättöverskådlig, lättförståelig samt flexibel - Modellen ska vara hållbar över tid - Kårsektionerna ska kunna behålla huvuddelen av sin verksamhet men också ha möjlighet att utveckla densammas Modell för verksamhetsmedel För att leva upp till dessa principer används följande modell för verksamhetsmedel: - I början av varje år görs en avstämning av det antal studenter som har funnits inom respektive kårsektions verksamhetsområde under föregående kalenderår - s konstituerande fullmäktige fastställer ett belopp/student som avsätts i verksamhetsmedel - För att erhålla dessa medel åligger det respektive kårsektion att inkomma med en preliminär verksamhetsplan, översikt över föregående verksamhetsår samt preliminär budget för kommande år - Verksamhetsmedlen avsätts halvårsvis, dvs. halva beloppet på hösten och halva beloppet på våren - Denna procedur upprepas sedan årligen i samband med konstituerande fullmäktige Rapportering i detta dokument Nedan följer den inrapportering fått från våra 9 kårsektioner. Den delas upp kårsektionsvis och innehåller; översikt över föregående års verksamhet, verksamhetsplan för kommande år samt budget för kommande år. Kårsektionerna utformar dessa dokument på lite olika vis vilket vi hoppas att Du som läser har översikt med. Inledningsvis anges dessutom hur många studenter en Kårsektion företräder och därmed hur mycket verksamhetsmedel denna kommer erhålla under året. Sidan 2 av 47

18 BETEENDEVETARSEKTIONEN BETSEK Antal studenter inom verksamhetsområdet: st. Verksamhetsmedel 2010/2011: kr. Verksamhetsöversikt 2010/2011 Under året har Beteendevetarsektionen (BetSek), arbetat med följande: Deltagit i följande råd/styrelser/nämnder: - Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden - Kårstyrelsens sammanträden - Utbildningsrådets sammanträden - Sektionsrådets sammanträden - Husrådets sammanträden Deltagit vid följande arrangemang/tillställningar: - SFS Equalizer - Psykologiska Föreningens vårmässa HeadHunt Beteendevetarens Dag Bildat en ny post: Marknadsföringsansvarig Den markandsföringsansvarige har ansvarat för att föra Betseks externa kontakter, säkra sponsringsavtal, samt att affischer och annan markandsföringsmaterial kommer upp på campus. Arrangerat följande tillställningar: - Styrelse Kick-Off, hösten Mingelkväll på Läkarvillan med kårföreningarna, hösten Städkväll i föreningsrummet med kårföreningarna, våren BetSek-fest (Myrornas Krig) på läkarvillan för alla studenter inom sektionen, våren BEPP, EPP på E-puben för alla studenter inom sektionen, våren Kubb och grillafton med kårföreningarna, våren 2011 Utformat och inhandlat följande marknadsföringsmaterial: - Utformat en ny BetSek logga - Utformat och inhandlat ett hundratal BetSek broschyrer - Inhandlat en BetSek-banderoll med den nya loggan - Medverkat i utformningen av en ny roll-up med den nya loggan. Sidan 3 av 47

19 - Utformat och inhandlat 500 tygpåsar med BetSek-tryck - Utformat, inhandlat samt distribuerat affischer till BetSek-festen samt BEPP. Genomfört följande ekonomiska revideringar: - Säkrat sponsring för eventuellt fortsatt tygpåse/väskprojekt - Utformat och genomfört en ny ekonomisk fördelningsmodell för terminsbidraget - Uppdaterat terminsbidragsansökan - Utformat en ny kategoriseringsmetod som möjliggör att vi kan kontrollera hur många kårmedlemmar respektive kårförening representerar. - Behandlat bidragsansökningar från kårföreningarna för höstterminen 2010 samt vårterminen Införandet av följande utskott: - Utformat och etablerat ett Arrangemangsutskott bestående av representanter från samtliga kårföreningar samt BetSeks arrangemangsansvarig. Utskottet har bland annat arrangerat BEPP och BetSek-festen. - Utformat och etablerat ett Utbildningsutskott bestående av representanter från samtliga kårföreningar, BetSeks utbildningsbevakare, samt BetSeks vice ordförande. Utskottet har bland annat utformat och distribuerad en enkät avseende utbildningskvalitet till samtliga studenter inom BetSek som tagit examen vårterminen Vice ordförande-posten har vidare omformats till en utbildningsansvarige post som agerar ordförande för Utbildningsutskottet. Deltagit i följande valberedningar: - Deltagit i rekryteringsarbetet för en ny Utbildningsbevakare för BetSek och HHUS hösten Deltagit i rekryteringsarbetet för en ny Central Utbildningsbevakare vid våren Övriga punkter: - Har utformat en rad ändringar i BetSeks stadgar, däribland inrättande av ett stormöte på höstterminen. Årsmötet kommer att äga rum i maj månad. - Har upprätthållit aktiviteten på BetSeks facenbook-sida. - Deltagit vid arbetet för ett starkare sektionssamarbete, däribland genom att inrätta ett nytt informellt Sektionsråd. - Förberett överlämningen för tillträdande styrelser samt deltagit i rekryteringen av kommande styrelse. - Genomfört adressändring från föreningsrummet i Beteendevetarhuset till Umeå studentkår samt stängt ner BetSeks hemsida. - Verkat för att BetSek ska erhålla nya kontorsutrymmen samt ytterligare föreningsrum. Sidan 4 av 47

20 Verksamhetsplan 2011/2012 Betsek är länken mellan Umeå Studentkår och samtliga programföreningar under Beteendevetarsektionen vars främsta uppgift är att dela ut bidrag till samtliga aktiva föreningar. Betseks syfte med verksamheten är att verka för att utveckla de representerade studenternas utbildningar på ett positivt sätt. BetSek ska också verka för att studentinflytandet ska öka. Möten: Fortsätta gå på de möten där BetSek har en plats: - Sektionsrådet - Utbildningsrådet - Kårstyrelsen - Kårfullmäktige - Husrådet - Pedagogiska institutionens utbildningsutskott - Studentrådet Arrangemang: - Anordna en styrelsekickoff - Fortsätta driva/utveckla/få rutin på BEPP (BeteendevetarEPP) - Arrangera i alla fall en stor tillställning för alla studenter inom BetSek - Undersöka möjligheterna till att genomföra en arbetsmarknasdag för alla studenter inom BetSek - Genomföra en Beteendevetardag för alla stundeter inom BetSek där fokus kommer att ligga på att informera studenterna om sina rättigheter samt sektionsverksamheten. Samarbete/sammanhållning: - Bibehålla och vidareutveckla sektionssamarbetet bland annat genom att delta i det nystartade sektionsrådet samt skapa projekt och arrangemang mellan de olika sektionerna. - Bibehålla en god kontakt samt ett gott samarbete med utbildningsbevakaren. - Fortsätta delta i kårföreningarnas tillställningar, till exempel Psykologiskas Vår/Höstmässa samt PLUM-dagen osv. - Bibehålla en god stämning med kårföreningarna, bland annat genom att hålla dem underrättade om vad som händer i sektionen samt arrangera mingelkvällar för dem. Utskotten: - Fortsätta driva och utveckla arrangemangsutskottet - Fortsätta driva och utveckla utbildningsutskottet. Sidan 5 av 47

21 Övriga uppdrag: - Delta i rekryteringsarbetet när BetSek och HHUS söker en ny utbildningsbevakare. - Designa och inhandla nya informationsfoldrar. - Fortsätta sökande efter ett nytt styrelsekontor samt ett nytt föreningsrum. - Tömma ur och fräscha upp föreningsrummet i Beteendevetarhuset. - Sträva efter att vara en deltagande faktor i s eventuella kårhusprojekt. - Att även detta verksamhetsår genomföra ett väsk/påsprojekt. - Undersöka möjligheten att genomföra personval vid tillsättningen av BetSeks kommande styrelser. Sidan 6 av 47

22 Budget 2011/2012 Tillgångar Företagskonto Swedbank Placeringskonto Swedbank ,66kr ,65kr Summa tillgångar ,31kr Intäkter 2011/2012 Sektionsbidrag från kåren kr Summa intäkter kr Utgifter 2011/2012 Terminsbidrag ht11/vt12 Enskilda bidrag Bankkostnad Kontorsmaterial Arrangemangskostnad Styrelseomkostnad Marknadsföring Utbildningsbevakare Överlämningsmiddag Övriga kostnader Buffert kr 4 000kr 3 100kr 1 000kr 9 425kr 4 000kr 2 000kr 4 000kr 2 000kr 1 400kr 2 000kr Sidan 7 av 47

23 DOKTORANDSEKTIONEN - DOKSEK Antal studenter inom verksamhetsområdet: 359 st. Verksamhetsmedel 2010/2011: kr. Verksamhetsöversikt 2010/2011 Doktorandsektionen vid företräder samtliga doktorander inom humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Sektionens uppgift är att driva frågor av relevans för forskarstuderande och att vara en röst för doktoranderna inom sektionens verksamhetsområde. Även verksamhetsåret 2010/2011 har präglats av nystart för sektionen. Ordförande tillika central utbildningsbevakare vid har drivit ett antal doktorandfrågor under hösten och under våren 2011 sammanträdde styrelsen för att börja forma en agenda för framtiden. Avgivna remissvar DokSeks doktorandföreningar har varit inblandade i ett antal remissvar via under året. - Handläggningsordning för indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet - Anställningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet - Regel för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag vid Umeå universitet - Regel för tid och plats för disputation, tillkännagivande av disputation, publicering av doktorsavhandling, disputation och betyg på doktorsavhandling vid Umeå universitet - Regel för handledning inom utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet - Handläggningsordning för disputationer vid Umeå universitet Genomförda frågor under året Under året har DokSek avhandlat ett antal frågor inom ramen för sin verksamhet: - Arbetsbeskrivning för central utbildningsbevakare: Styrelsen behandlade frågan om en arbetsbeskrivning för den centrala utbildningsbevakaren och ställde sig positiv till förslaget. - Forskarutbildningsbevakare: DokSek beslutade under våren att driva frågan om en kårgemensam forskarutbildningsbevakare vid Umeå universitet. - Medlemsrekrytering: En diskussion har inletts inom DokSek om hur man bättre ska kunna rekrytera medlemmar till sektionen. - Verksamhetsmedel i DokSek: DokSek fördelar varje år ut 5000:- till var och en av sina doktorandföreningar. En diskussion har förts under året om hur resterande medel i sektionen ska användas. - Doktorandrepresentation vid centrala organ: DokSek diskuterar löpande att större krav behöver ställas på studentkårerna vid Umeå universitet att bereda plats för doktorander i centrala organ av relevans för forskarutbildningen. - Doktorandrätt: DokSek beslutade i våras att ta fram en rättighetsfolder för doktorander. Målet är att det ska ske i samarbete med. Sidan 8 av 47

24 Verksamhetsplan 2011/2012 Doktorandsektionen vid företräder samtliga doktorander inom humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Sektionens uppgift är att driva frågor av relevans för forskarstuderande och att vara en röst för doktoranderna inom sektionens verksamhetsområde. Det är nu två år sedan DokSek ombildades efter att ha legat vilande under en period. Sektionen har ännu ej helt landat på sina fötter utan går fortfarande igenom en process med att identifiera vilken typ av organisation man vill vara. Under DokSek ligger i dagsläget tre doktorandföreningar: SamDok för doktorander med i huvudsak samhällsvetenskaplig inriktning, HDF för doktorander med i huvudsaklig humanistisk inriktning på sina forskarstudier samt DUV för doktorander inom utbildningsvetenskap. Det är viktigt att DokSek med tiden blir ett starkt stöd och en samordnande funktion för dessa föreningar och ambitionen för året kommer ligga på att komma allt närmre just detta mål. Universitetsövergripande forskarutbildningsbevakare Vid Umeå universitet finns i dagsläget en doktorandkoordinator vars uppgift är att vara en länk mellan universitetet och doktoranderna. Koordinatorn gör ett mycket uppskattat arbete, är en stor resurs för doktorander och en viktig del av universitetet. Doktorandkoordinatorn är däremot i första hand anställd av universitetet och företräder universitetet i relationen till forskarstuderande. För att kunna vara ett stöd för doktorander som hamnar i konflikt med sin handledare, ha ett professionellt stöd för sektionen i dess arbete och ha en person som på heltid jobbar med doktoranders frågor, behövs en forskarutbildningsbevakare som tillsätt på mandat av doktoranderna själva. Personen bör dessutom själv komma från forskarutbildningen. Detta är en fråga DokSek drivit under föregående verksamhetsår men som behöver få ett större fokus under det kommande året. Det är helt centralt att en forskarutbildningsbevakare inte på något sätt tar bort fokus från utbildningsfrågor på föreningsnivå, utan snarare bidrar till ett ökat intresse för just doktoranders rättigheter och möjligheter att påverka sin utbildningssituation. Därför är det också av största vikt att personen tillsätts av doktorander. Under året ska DokSek: Kontakta doktorandsektionerna vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt Medicinsk fakultet i syfte att sondera intresset för en kårgemensam forskarutbildningsbevakare. Ta fram en tänkt arbetsbeskrivning för en forskarutbildningsbevakare samt verka för att, NTK samt UMS lyfter frågan vidare mot universitetsledning. Kårgemensam doktorandsektion Doktoranderna vid Umeå universitet har redan idag informella samtal och samarbeten vid sidan av DokSek och studentkårerna vid universitetet. Som företrädare för forskarstudenterna har vi mer gemensamt än vad som skiljer oss åt och därför är vi inte i något behov av att skiljas åt via kår- eller fakultetsgränser. Delar av ledningen har dessutom under föregående år lyft upp problematiken med att doktorander inte finns representerade vid samtliga organ av relevans för forskarstuderande vilket ytterligare föranleder att en samlande kraft behövs för samtliga Sidan 9 av 47

25 doktorander i form av en kårgemensam doktorandsektion, en idé som också den stöds av ledningen. En kårgemensam doktorandsektion skulle kunna engagera många fler doktorander i sin verksamhet, få en tryggare ekonomisk grund att stå på samt bli en starkare röst inom respektive studentkår. Under året kommer DokSek: Kontakta doktorandsektionerna vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt Medicinsk fakultet i syfte att undersöka intresset för en kårgemensam doktorandsektion. Tillsammans med doktorander från hela universitetet ta fram en organisationsmodell för en kårgemensam doktorandsektion. Genomföra en översyn över vilka universitetsorgan som skulle vara av relevans för doktoranderna. Verka för att tar upp frågan med NTK och UMS Rättighetskampanj Under verksamhetsåret 2010/2011 genomförde Umeå universitet en rad revideringar av gällande regelverk för doktorander. Revideringarna är en del i att anpassa Umeå universitet till en framtid där staten har ett minskat inflytande över universitetets verksamhet. Då revideringarna är färdigställda under oktober månad, är det av största vikt att samtliga doktorander görs medvetna om dessa förändringar samt vilket stöd DokSek kan vara för doktorander som känner att deras rättigheter åsidosätts. Under året kommer DokSek: Genomföra en rättighetskampanj i syfte att uppmärksamma doktorander om deras rättigheter samt vilket stöd DokSek kan vara för doktorander i deras forskarutbildning. Uppföljning av 2010/2011 års handlingsplan - utbildningskvalitet Det finns ett antal frågor som är kvar sedan föregående år, där DokSek under året bör göra en uppföljning av vad som gjorts inom respektive område. DokSek ska: Följa upp hur riktlinjer för poängsystemet när det gäller avhandlings- och kurspoäng för alla doktorander utformas. Verka för att studieplanen är ett levande dokument som utvecklas i samråd mellan doktoranden och dess handledare samt i vissa fall studierektor. Arbeta för att alla doktorander antagna till forskarutbildning, i samband med antagningen, tilldelas expenser motsvarande en miniminivå som täcker erforderlig kurslitteratur och smärre övriga kostnader. Dessa medel kan till exempel avsättas ur det ackumulerade myndighetskapitalet. Verka för att en översyn görs kring behovet av kurser för icke-svenskspråkiga forskarstudenter samt vilka informationsinsatser som i dagsläget görs, centralt samt på institutioner, inom området och hur dessa eventuellt kan stärkas. Sidan 10 av 47

26 Budget 2010/2011 Intäkter Verksamhetsmedel :- Kostnader Verksamhetsmedel HDF 5 000:- Verksamhetsmedel SamDok 5 000:- Verksamhetsmedel DUV 5 000:- Resultat: 2 950:- Eget kapital DokSek :- HDF 7 400:- SamDok 6 391:- DUV 9 316:- Totalt: :- Sidan 11 av 47

27 HANDELSHÖGSKOLAN I UMEÅ. SEKTIONEN - HHUS Antal studenter inom verksamhetsområdet: st. Verksamhetsmedel 2010/2011: Verksamhetsöversikt 2010/2011 Inledning kr. Sektionen är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och har en enda underliggande studentförening, Handelshögskolan i Umeå Studentföreningen (HHUS). Sektionens löpande verksamhet sköts, förutom av utbildningsbevakaren, av studentföreningens styrelse. Sektionens styrelse utgörs av sittande styrelse för studentföreningen HHUS och tillsätts enligt studentföreningens stadgar. Utbildningsbevakning Under vår- och höstterminen har sektionen bedrivit utbildningsbevakning. Detta har skett genom ett samarbete mellan HHUS utbildningsutskott (numera kallat Kvalitetsutskottet) och sektionens arvoderade utbildningsbevakare. Ett stort fokus i arbetet har legat på omorganisationen av Handelshögskolan. Den arvoderade utbildningsbevakaren har under året funnits till som en resurs för våra medlemmar att vända sig till när studierelaterade problem dykt upp. Utöver samarbetet med utbildningsutskottet så har den arvoderade utbildningsbevakaren representerat sektionen i olika beslutande organ. Nationell utbildningsbevakning har genomförts. Tillsammans med den arvoderade utbildningsbevakaren har HHUS och dess utbildningsbevakning lyckats uppnå sitt huvudsyfte, det vill säga göra studenternas röster hörda samt påverka utbildningskvaliteten i en positiv riktning. Nationell utbildningsbevakning bedrivs även inom ramen för U9, ett samarbete mellan Sveriges nio största ekonomilärosäten. U9 sammanträder två gånger per termin och för HHUS räkning deltar ordförande och ordförande för Kvalitetsutskottet. Föreningens verksamhet Sociala utskottet har under året arrangerat sittningar, gasquer och sportevenemang samt en Åreresa. Under året har E-pubens leverantörer sagts upp och upphandling av nya leverantörer har genomförts. Juridiska föreningen har fortsatt genomföra quiz på E-puben och Beteendevetarsektionen har genomfört en första Beteendevetar-EPP som ett led i att öppna upp Epuben för andra delar av. Konsultgruppen som byggdes upp under föregående år har fortsatt stödja andra föreningar och sektioner med löpande bokföring och bokslut. Näringslivsutskottet har i samarbete med våra samarbetspartners anordnat ett flertal evenemang och föreläsningar för medlemmarna. Sidan 12 av 47

28 Verksamhetsplan 2011/2012 Inledning Sektionens kärnverksamhet kommer under det kommande året att vara fokuserad på utbildningsbevakning. Utbildningsbevakning Utbildningsbevakningen kommer att bedrivas i samarbete med och den arvoderade utbildningsbevakaren som HHUS och BetSek delar på. Den arvoderade utbildningsbevakaren kommer under året att representera sektionen i olika beslutande organ. Liksom föregående år kommer ett stort fokus ligga på att följa utvecklingen av Handelshögskolans organisation. Vi ser även över vår organisation för att möta den förändring som sker inom universitetet. Nationell utbildningsbevakning kommer främst ske genom det nationella samarbetet U9. Vi kommer även i de fall det kan anses fördelaktigt ta hjälp av den arvoderade utbildningsbevakaren. Sektionen kommer fortsätta delta i de beslutande organ där vi finns representerade och verka för att bibehålla ett tätt samarbete vid uppbyggnaden av den nya Handelshögskolan. Föreningens verksamhet Det sociala utskottet kommer under året att arrangera ett flertal gasquer, sittningar samt sportevenemang. Bland annat kommer de årliga Jaktstart, Julfesten samt Återsparken att arrangeras. Under året kommer även en innebandyturnering samt Ekonomerna vs Juristerna att arrangeras. Näringslivsutskottet kommer under året att fortsätta att försöka bredda vårt spektrum av samarbetspartners. Vi kommer bland annat att utveckla ett samarbete med en lokal marknadsföringsbyrå. Frukostklubben kommer att återuppta jobbet med att locka till sig intressanta föreläsare som förföll något under föregående år. Den årliga KPMG case competition kommer att hållas under hösten. Ekonomiutskottet kommer att förvalta det uppföljningssystem som byggdes upp under föregående år och säkerställa att vi bibehåller sektionens finansiella ställning. Konsultgruppens verksamhet kommer att fortlöpa och förhoppningsvis utvidgas den till fler verksamhetsområden, föreningar och sektioner. Den utveckling av E-pubens verksamhet som påbörjades under våren kommer att fortsätta kontinuerligt under året. Under året kommer vi fortsätta arbetet med att stärka sektionens varumärke genom att synas mer bland våra studenter. Vi kommer även att satsa på att kommunicera vikten av aktivitet och engagemang och att tänka på sitt personliga varumärke. Sidan 13 av 47

29 Budget 2011/2012 HT Rörliga kostnader Lista de rörliga kostnaderna vid tre utfall (se not 1) Sämsta Troligt Bästa Summa Fasta kostnader 5410 Förenings andelar i sektionsavgifter Övriga kostnader Utbildningskostnader Summa Sämsta Troligt Bästa 4. Totala kostnader Intäkter Sämsta Troligt Bästa Antal medlemmar Intäkt 50kr /st per termin Summa Sämsta Troligt Bästa 5. UTFALL Sidan 14 av 47

30 HUMANISTISKA SEKTIONEN - HUMSEK Antal studenter inom verksamhetsområdet: st. Verksamhetsmedel 2010/2011: Verksamhetsöversikt 2010/2011 Inledning kr. Humsek har haft fyra fokusområden som vi arbetat med på olika sätt. De olika områdena är följande: Utbildningsbevakning Utbildningsbevakning innebär att värna om studenternas rättigheter, utbildningarnas kvalitet, arbetsmiljön på universitet mm. Detta har vi främst gjort genom representation i olika kommittéer och råd. Vi har också en arvoderad utbildningsbevakare som arbetat med frågorna på heltid. Studentrepresentation Vi utser också studentrepresentanter till olika råd. För att kunna göra det informerar vi om vilka platser som är lediga till de studenter som vill engagera sig. Humsek utgör alltså kopplingen mellan student och fakultet. Studiesociala aktiviteter Syftet med studiesociala aktiviteter är att skapa social gemenskap för studenter på humanistiska fakulteten. Hit hör till exempel sittningar, filmkvällar och föreläsningar. Uppstart Institutionsföreningar Under våren genomfördes en omfattande marknadsföringskampanj i syfte att få igång fler institutionsföreningar inom HumSek. I slutet av våren hade två föreningar startat upp sin verksamhet. Dessa kommer få stärkt ekonomiskt stöd kommande år. Vad gjorde Humsek under hösten? - Fokusfråga: Styrelsen har arbetat med att stärka studentrepresentationen inom hela fakulteten. - Humanistiska nätverket och Projekt Athena: HumSek deltog i det Humanistiska nätverket och arbetet med Projekt Athena för att stärka humaniorans ställning som vetenskap och den humanistiska kompetensen. Detta genom att delta i nätverksträffar och sprida det humanistiska manifestet och kompetensguiden. - Marknadsföring: För att marknadsföra Humsek har styrelsen varit aktiva på webben genom vår webbplats facebook och twitter. Vi har arbetat med att förbättra och kontinuerligt uppdatera informationsmaterial om sektionen bland annat genom att beställa profilmaterial som skall användas under ett antal år. - Studiesocialt: Styrelse genomförde mottagningsaktiviteter vid höstterminens start Sidan 15 av 47

31 - Stipendier: Inga stipendier delades ut under året. - Humlan: Ett samarbete inleddes med kulturföreningen Humlan som bland annat gav våra medlemmar gratis medlemskap i Humlan. Utbildningsbevakare Övergripande frågor som: - Stärka studentinflytandet för studenter vid Konsthögskolan och dess koppling till Humsek och därmed. Bland annat har utbildningsbevakaren spenderat en dag i veckan på konstnärligt Campus. - Öppnat upp frågan att på sikt arvodera ytterligare utbildningsbevakare för uppdrag mot distans- och nätstudenter och studenter vid Konsthögskolan. - Fortlöpande har utbildningsbevakaren som HSAMO granskat arbetsmiljön för de humanistiska studenterna. Utbildningsbevakaren gör detta tillsammans med kårens huvudansvariga för studiesociala frågor och ansvarar i sin tur för utbildningen och koordineringen av SAMOS vid fakulteten. Vad gjorde Humsek under våren? Under våren kom allt fokus att ligga på uppstarten av institutionsföreningar: - Institutionsföreningar: HumSek arbetade aktivt med att stärka de nya institutionsföreningarna då det är viktigt att de kommer igång, får en stabil grund och blir självgående. Framförallt ville vi hjälpa till med rekrytering. Med stabila institutionsföreningar blir arbetet med studentrepresentation och studiesociala aktiviteter enklare och roligare. Samt att studenters inflytande ökar vid humanistiska fakulteten. Sidan 16 av 47

32 Verksamhetsplan 2011/2012 Inledning Humsek har fyra fokusområden som vi arbetar med på olika sätt. De olika områdena är följande: Utbildningsbevakning Utbildningsbevakning innebär att värna om studenternas rättigheter, utbildningarnas kvalitet, arbetsmiljön på universitet mm. Detta gör vi främst genom representation i olika kommittéer och råd. Vi har också en arvoderad utbildningsbevakare som arbetar med frågorna på heltid. Studentrepresentation Vi utser också studentrepresentanter till olika råd. För att kunna göra det informerar vi om vilka platser som är lediga till de studenter som vill engagera sig. Humsek utgör alltså kopplingen mellan student och fakultet. Studiesociala aktiviteter Syftet med studiesociala aktiviteter är att skapa social gemenskap för studenter på humanistiska fakulteten. Hit hör till exempel sittningar, filmkvällar och föreläsningar. Stöd Institutionsföreningar Under våren är vi en uppstartsfas för fyra nya instituonsföreningar. Dessa stöttar vi dels ekonomiskt, men även på andra sätt, för att öka gemenskapen på campus. Vad ska Humsek göra i höst? - Fokusfråga: Styrelsen ska arbeta med studentrepresentation över hela fakulteten genom de nya instituotionsföreningarna. - Institutionsföreningar: Vi kommer aktivt att arbeta med att stärka de nya institutionsföreningarna, det är viktigt att de kommer igång, får en stabil grund och blir självgående. Framförallt vill vi hjälpa till med rekrytering. Med stabila institutionsföreningar blir arbetet med studentrepresentation och studiesociala aktiviteter enklare och roligare. Samt att studenters inflytande ökar vid humanistiska fakulteten. - Humanistiska nätverket och Projekt Athena: Vi fortsätter att delta i det Humanistiska nätverket och arbetet med Projekt Athena för att stärka humaniorans ställning som vetenskap och den humanistiska kompetensen. Detta genom att delta i nätverksträffar och sprida det humanistiska manifestet och kompetensguiden. Samt årligen genomföra den nationella humanistdagen 16 mars. - Marknadsföring: För att marknadsföra Humsek ska vi försöka synas mer på campus samt skaffa en aktivitetstavla i humfiket. Styrelsen arbetar med att vara aktiva på webben genom vår webbplats facebook och twitter. Vi ska arbeta med att förbättra och kontinuerligt uppdatera informationsmaterial om sektionen. - Studiesocialt: Styrelse ska genomföra mottagningsaktiviteter vid höstterminens start Planen är att institutionsföreningar ska genomföra aktiviteter med stöd av Humsek. Vi ska också försöka ha ett större studiesocialt arrangeman under höstterminen, gärna tillsammans med föreningar. - Stipendier: På uppmaning av US delar vi inte ut några stipendier utan använder de resurserna till våra föreningar. - Humlan: Vi fortsätter vårt samarbetar med kulturföreningen Humlan och ett medlemskap i Humlan ingår i kåravgiften. Även planera ett gemensamt arrangemang. Sidan 17 av 47

33 - Headhunt: Tidigare år har vi deltagit i styrgruppen för arbetsmarknadsarrangemanget Headhunt, ägs av US, utan att känna att vi varit delaktiga på riktigt. Om det ska arrangeras under nästa år fortsätter vi påverka så att det ska bli tillgängligt för humanister. Utbildningsbevakare Övergripande frågor som: - Stärka studentinflytandet för studenter vid Konsthögskolan och dess koppling till Humsek och därmed Umeå Studentkår. Arbeta på en konkret nivå med granskningen av arbetsmiljön för studenter vid de humanistiska delarna av Konstnärligt Campus utifrån ett särskilt fokus under tiden av Balticgruppens byggnationer. - Fortsätta utredandet av Folkuniversitetets inblandning i högskolepoänggivande kurser. Detta arbete sker utifrån samråd med central utbildningsbevakare och utifrån Institutionen för Språkstudiers prefekt Görel Sandströms arbete med ärendet. En hållning från utbildningsbevakaren är att avskilja Folkuniversitetet från högskolepoänggivande kurser och se över rutiner och ansvar för studenter. Utbildningen ska vara rättssäker. - Granska Bolognaprocessens implementerande vid fakulteten utifrån frågor om utbud av masterkurser, hantering av tillgodoräknanden och behörigheter för forskarstudier, kursplaneutformning och flexibilitet. - Utreda möjligheterna att på sikt arvodera ytterligare utbildningsbevakare för uppdrag mot distansoch nätstudenter och studenter vid Konsthögskolan. - Fortlöpande ska utbildningsbevakaren som HSAMO granska arbetsmiljön för de humanistiska studenterna. Utbildningsbevakaren gör detta tillsammans med kårens huvudansvariga för studiesociala frågor och ansvarar i sin tur för utbildningen och koordineringen av SAMOS vid fakulteten. Vad ska Humsek göra under våren? Under våren kommer fokuseringen på studentrepresentation att fortsätta. Humsek ska även: - Anordna någon form av välkomstaktivitet vid vårterminens början. - Fortsätta vårt deltagande i Nätverk för humanister och arbetet med Projekt Athena. - Fira den nationella humanistdagen med tillsammans med Humlab, Humlan, Bildmuseet, DIK och andra intresserade. - Öka samhörigheten och trivseln i humanisthuset. - Stödja våra institutionsföreningar inte bara ekonomiskt utan även genom utbildning och samverkan med kåren. Hjälpa dem att knyta fler studenter till sig. - Anordna ett större studiesocialt arrangemang under vårterminen, exempelvis en sittning. - Löpande arbete Sidan 18 av 47

34 Budget 2010/2011 Intäkter Verksamhetsmedel Summa: kr kr Utgifter Studiesocialt Profilmaterial Mottagningsveckorna Föreningsstöd Resor utbildningsbevakare, resor styrelsen Kontorsutrustning Telefonkostnader Fika Styrelsen Bankkostnader Internettjänster Övrigt Summa Resultat: 4 000kr 2 000kr 4 000kr kr 2 000kr 4 000kr 4 000kr 1 500kr 2 000kr 2 500kr 1 000kr 4 000kr kr kr Sidan 19 av 47

35 SAMHÄLLSVETARSEKTIONEN - SAMSEK Antal studenter inom verksamhetsområdet: st. Verksamhetsmedel 2010/2011: kr. Verksamhetsöversikt 2010/2011 Verksamhetsåret 10/11 började med en turbulent höst för Samsek då presidiet tappade både vice ordförande och kassör. På grund av denna för sektionen något utmanande situation blev en del av sektionens arbete gentemot våra föreningar lidande. Det löpande arbetet med representation i samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, utbildningsrådet och medlemsmötena har dock kunnat fortgå. De forum där Samsek funnits som representant under det gångna verksamhetsåret är samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, utbildningsrådet, styrgruppen för arbetsarrangemanget Headhunt 2011 och kårens ordförandeluncher. Ett fördjupat samarbete mellan s sektioner har även utvecklats genom återkommande sektionsråd med ordf, vice ordf samt utbildningsbevakare. Samsek har avsatt medel för uppsatsstipendier under höst- och vårtermin som är budgeterade till 2500 kronor per termin. Under verksamhetsåret inkom inga ansökningar för uppsatsstipenderna, av den sannolika anledningen att någon marknadsföring för dessa inte genomfördes utöver information under medlemsmötena. Detta i sin tur kan härledas till den något arbetsamma situation som rådde. Samsek har även fördelat ut en stor del av pengarna till programföreningarna både för höst- och vårterminen. Under året har samarbetet mellan presidiet och HHUS konsultgrupp fortlöpt, något som visat sig mycket värdefullt då kassörsfunktionen under lång tid inte varit tillsatt. Samsek har haft sju medlemsmöten under verksamhetsåret, samt ett flertal kombinerade extra års- och stormöten under höstterminen och vårtermin i försök att fylla presidieplatserna, där verksamhetsberättelse presenterades samt ansvarsfrihet för tidigare styrelse gavs. Fyllnadsval till presidiet lyckades till slut mot våren och förändringar av stadgarna röstades igenom. Samsek hade även ett ordinarie stormöte i slutet av vårterminen under vilket bl.a. ny styrelse valdes och en preliminär budget antogs. Till nästa verksamhetsår har i Samsek genomförts förändringar för presidiet vilka i korthet innebär att kassörs och sekreterarrollen övertas av sektionens utbildningsbevakare. På så vis hoppas vi att kontinuiteten i styrelsearbetet ska förbättras med följd att sektionens reella arbetsuppgift, att stötta våra föreningar, ska kunna ges ett större utrymme än tidigare. Under året har främst arbetet i sektionen handlat om att bygga för nästkommande år, utöka samarbetet med övriga sektioner och stabilisera grunden för presidiets arbete. Sidan 20 av 47

36 Verksamhetsplan 2011/2012 Samseks primära mål för verksamhetsåret 2011/2012 är att verka för en förbättrad utbildningskvalitet och studiemiljö för de berörda studenterna. Att representera dessa i de beslutande organen som Samsek deltar i och att föra fram studenternas åsikter och intressen. Vi ser också att det är viktigt att införa mer kontinuitet och stabilitet i sektionens arbete. I och med att Samsek nu har en heltidsanställd utbildningsbevakare så upplever vi att Samsek också skall kunna genomföra dessa mål. Vi vill också ge tydligt stöd och hjälp till kårföreningarna i deras arbete för att de också skall kunna fungera optimalt. Styrelsemöten kommer att hållas med jämna mellanrum för att informera och kommunicera med kårföreningarna och på så sätt hålla varandra välinformerad om våra verksamheter och för att förbättra studentinflytandet. Samarbetet med HHUS konsultgrupp kommer också att fortsätta likt tidigare verksamhetsår. Detta för att underlätta kontinuitet i bokföring och redovisning. För att informera medlemmar och nya studenter om Samseks verksamheter så planeras att om möjlighet finns arrangera flera tillfällen och aktiviteter där Samsek syns i allmänheten. Exempelvis informationsspridning, försäljning av kårmedlemskap, events, tävlingar, stipendium tillfällen och försäljning av exempelvis väskor och liknande med Samsek-relaterad design. Vi ser också gärna att flera studenter söker stipendier och bidrag. Vi vill alltså synas mer bland studenterna och på så sätt informera om vår verksamhet, vilket kan leda till ökat förtroende och inflytande från studenternas sida. Styrelsen vill också att den kommande överlämningen sker på ett bra och ordentligt sätt. Detta för att också nästa styrelse skall kunna bedriva sin verksamhet på ett kontinuerligt och effektivt sätt. Sidan 21 av 47

37 Budget 2011/2012 Sidan 22 av 47

38 UMEPEDAGOGERNA - UMPE Antal studenter inom verksamhetsområdet: Verksamhetsmedel 2010/2011: st kr. Verksamhetsöversikt 2010/2011 UmePedagogerna (UmPe) är sektionen för den som studerar till lärare, studie- och yrkesvägledare, speciallärare samt specialpedagog vid Umeå universitet. Under verksamhetsåret 10/11 har UmPe haft 10 styrelsemöten, ett stormöte, ett årsmöte och ett extra årsmöte. Det extra årsmötet hölls den 8 september 2010 i sal N220 med 11 närvarande medlemmar. Det extra årsmötet hölls för godkänna en reviderad budget. Stormötet hölls den 16 november 2010 i sal N300 och 14 personer deltog. Årsmötet hölls den 11 maj 2011 i N220 med 19 deltagande medlemmar. Fortlöpande utbildningsbevakning Under året har den fortlöpande utbildningsbevakningen i huvudsak bedrivits att UmPes utbildningsbevakare tillsammans med styrelsen. I olika beredande och beslutande organ har studentrepresentanter från UmPe funnits för att företräda medlemmarna och utbildningsbevakarna har funnits som stöd för studenter i aktuella studentfall. I regelbundna möten med övriga utbildningsbevakare vid Umeå Studentkår, NTK och UMS har UmPes dito samarbetat om gemensamma frågor. Till skillnad från föregående år har inte den så kallade Studentfallsskrivelsen författats under verksamhetsåret. Det beror på att kårerna i samråd med universitetet centralt bedömde att det vore lämpligare med ett treårsintervall så att tid ges för att åtgärda de brister som framkommit i skrivelsen. Istället valde man att fokusera på valda problemområden som framkommit i föregående skrivelse vilket bl.a. resulterade i en granskning av distansutbildningarna vid Umeå universitet. UmPe har under året även arbetat med att fylla de studentrepresentantplatser man förfogar över, men då det har varit ett händelserikt år har en del råd försvunnit och andra tillkommit sent under året. I dagsläget är de flesta platser fyllda. För att hjälpa styrelsen i deras arbete har UmPe anordnat en presidieutbildning. Verksamhetsåret har bjudit på tre rektorsträffar där studenter och rektor för Umeå School of Education diskuterar aktuella frågor i utbildningen. Under året har bl.a. alumnienkäten och den nya lärarutbildningen tagits upp. Rektorsträffarna har varit givande både för medverkande studenter och rektor eftersom det ger ett tillfälle att utbyta idéer och framföra åsikter om förbättringar för utbildningen. Umeå School of Education Arbetet med Umeå School of Education (USE) har under året tagit mycket tid av främst utbildningsbevakarna och ordförande på UmPe på grund av 2011 års lärarutbildning. Dessa har varit studentrepresentanter i beredande och beslutande organ och har haft som uppgift att bevaka studenternas intressen i 2011 års lärarutbildning och framtagandet av den. UmPe har funnits med i så gott som varje steg av processen. Eftersom det hänt mycket på kort tid har det ibland varit komplicerat att förmedla allt som hänt för styrelsen, men de stora dragen i processen har Sidan 23 av 47

39 behandlats på t.ex. styrelsemöten då det också har getts tillfällen för de studerande att framföra sina åsikter. En aspekt som UmPe har sett som särskilt viktig är att 2001 års lärarutbildning inte glöms bort och tappar i kvalitet på grund av uppstartandet av en ny utbildning års lärarutbildning kommer att vara den största, sett till antalet studenter, i några år till och det är därför mycket viktigt att man under kommande verksamhetsår ser till att den inte faller mellan stolarna. Parallellt med ansökningarna om examensrätter för den nya lärarutbildningen har även en beställningsprocess skett. Även i detta arbete har UmPe varit involverade och arbetet har handlat om alltifrån beställningen av kurser till granskning av kursplaner. Eftersom de olika programråden under USE har fungerat sämre under året har et varit svårt att engagera fler studenter i organisationen. Under våren 2011 inrättades dock interimistiska programråd där studenter från sektionsföreningarna sitter som studentrepresentanter. VFU och praktik Under verksamhetsåret har UmPe tillsammans med RUC arbetat med kvalitetsfrågor av VFU. En representant från UmPe representerade studenterna i RUCs ledningsstämma då beslut om övergripande mål, verksamhetsplan, ekonomiska ramar och uppföljning tas. Arbetet med VFU och praktik har även skett fortlöpande i kommunikation med VFU-enheten och USEs ledning. UmPe har inkommit med kommentarer och synpunkter från studenter som sedan fångas upp av VFU-enheten. Det är även vanligt förekommande att desamma kontaktar UmPe med frågor och ber om synpunkter gällande VFU. Mottagandet av nya studenter UmPe har deltagit vid såväl höst- som vårintagning för att informera om verksamheten, hälsa de nya studenterna välkomna och dela ut UmPe-väskan. UmPes tre sektionsföreningar håller i samband med terminsstarten mottagning för de nya studenterna. Två mottagningsutbildningar har anordnats under året, där den senare även innehöll en utbildning i Hjärt-lungräddning. På utbildningarna deltar de studenter som är ansvariga för att samordna insparken och man går igenom alkohol- och drogpolicyn, aktivitetspolicyn samt beredskapsplanen. Den senare har under året reviderats och en ny fadderhandbok har författats. Kommunikationsarbete Under året har UmPe skapat en ny undergrupp till styrelsen som har som uppgift att sprida information om UmPe. Gruppen, bestående av Elisabeth Wallman och Charlotte Ljungberg, deltog i mottagningen av nya studenter och visade på ett fantasifullt sätt hur UmPe hänger ihop med Umeå Studentkår och sektionsföreningarna. Deras arbete var mycket populärt och såväl gamla som nya studenter gav uttryck för att de nu förstod hur saker hänger ihop. UmPe har haft en SYV-kampanj med syfte om att få mår information av SYV-studenterna och hur deras utbildning fungerar. Kampanjen föll väl ut och kontakten med SYV-studenterna stärktes. En rad klassrumsträffar i olika klasser har genomförts under såväl terminsstarter som under terminerna. Sektionstidningen Slumpen har utkommit med två normala och ett dubbelnummer under året. Upplagan ligger på samma nivå som för verksamhetsåret 2009/2010, dvs. 250 exemplar. Tidningen läggs utöver detta ut på hemsidan i digital version. Under föregående verksamhetsår uttrycktes en önskan om att skicka Slumpen till medlemmarna via mejl. Det har inte kunnat genomföras eftersom det inte finns någon bra kanal som samlar alla studenter och UmPe har Sidan 24 av 47

40 heller ingen mejllista över studenterna. Ansvarig utgivare för Slumpen har varit Anders Eriksson och chefredaktör har Markus Lindgren och Camilla Nilsson varit. UmPe har deltagit under sektionsdagar och SFS Equalizer dag för att bli mer synliga för medlemmar och övriga lärar/syv-studenter. Aktiviteter Styrelsen har under verksamhetsåret anordnat eller deltagit i en rad olika aktiviteter. Bland dessa kan nämnas: - Tre rektorsträffar - Anordnat julsittning tillsammans med sektionsföreningarna på Corona. Arrangemanget föll väl ut och ca. 60 personer deltog, - I november genomfördes ett styrelsesamkväm i syfte att medlemmarna i styrelsen skulle lära känna varandra, - Arrangerat FPS höstkonvent och deltagit i dess vårkonvent, - Arrangerat och deltagit i två examensceremonier tillsammans med USE. Ett på höstterminen och ett på vårterminen, - Tillsammans med RFSU visat filmen Sex på kartan med efterföljande diskussioner och sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, - Deltagit i SFS Equalizer dag, - Anordnat en sektionsdag för UmPes medlemmar där såväl UmPe som sektionsföreningarna fanns på plats för att svara på frågor och informera om verksamheten, - Deltagit i universitetets Öppet hus för gymnasiestudenter och informerat om lärarutbildningen. Arbetsmarknadsdag arrangerar årligen arbetsmarknadsarrangemanget Headhunt och UmPes styrelse ska verka för att detta genomförs. Tyvärr hade inte UmPe någon representant i arbetsgruppen för Headhunt och deltog heller inte under arrangemanget. Samarbete inom UmPe har, förutom de mer kontinuerliga delarna, såsom GutBev, deltagit i arrangemang skapade av Umeå Studentkår. Under UmPes sektionsdag var US på plats för att sälja medlemskap och UmPe har såväl deltagit i som varit med och arrangerat studentfackliga utbildningar för studenter. UmPe har under året haft så gott som daglig kontakt med US presidium och tjänstemän i olika frågor. Samarbetet med övriga sektioner har dels skett genom sektionsråd och dels genom utbildningsbevakarna. Den förstnämnda kontakten har skett i samband med kårstyrelsesammanträde och den sistnämnda i samband med GutBev. Inget av dessa rör dock sektionernas arbete sinsemellan, utan har Umeå Studentkår centralt som fokus. Det vore önskvärt att under kommande verksamhetsår knyta kontakt med övriga delar av sektionerna för att öka samarbetet. Sidan 25 av 47

41 Under vårens kårval fick UmPe möjlighet att tillsätta en person till valberedningen av ny central utbildningsbevakare. Ordförande Peter Hedberg valdes att representera UmPe i valberedningen där samtliga sektioner fanns med. Deras arbete bestod i att intervjua personer som sökt tjänsten och föra fram en kandidat till konstituerande kårfullmäktige. Gruppen hade även en träff med gruppledare för partierna som ställde upp i kårvalet för att de skulle få möjlighet att ställa frågor till valberedningen angående deras val och arbetsgång. Någon kritik riktades då inte mot vare sig valet av kandidat eller arbetsgången. Den 25 maj 2011 var det konstituerande kårfullmäktige och den nya kårmajoriteten lyfte fram en egen kandidat som central utbildningsbevakare och denna person blev således också vald. Samtliga sektioner reagerade starkt på vad som skett och ansåg att centralt visat att man inte har förtroende för sektionerna. Man underminerade deras val och förde fram en egen utan att meddela valberedningen eller sektionerna i stort om motivet till det. Under kommande verksamhetsår blir det således viktigt att UmPe tydligt tar ställning i sin position med US centralt och hur man vill arbeta med dem samt upprättar ett samarbete med övriga sektioner inom US. Nationellt samarbete Förenade Pedagogstudenter (FPS) har årligen två konvent, ett på höstterminen och ett på vårterminen. Höstkonventet gick av stapeln november och UmPe stod för arrangemanget. På konvetet deltog lärarstudenter från universitet och högskolor runt om i Sverige. Konventet föll väl ut och deltagarna var nöjda. Till vårkonventet april i Eskilstuna skickade UmPe två representanter, Charlotte Ljungberg och Camilla Nilsson. Dagarna bestod av diskussioner kring lärarutbildning, skola och skolreformer och var givande för deltagarna. Dock har det varit uppe för diskussion hos UmPes styrelse vad det verkliga värdet är av att medverka i FPS. Ofta är det givande att delta på konventen, men däremellan bidrar inte FPS med särskilt mycket. I dagsläget budgeterar UmPe för deltagande i FPS och det är därför viktigt att man får något ut av det. Under året har det skett mycket med lärarutbildningen och skolvärlden. Förutom en ny lärarutbildning har också nya läroplaner tagits fram, gymnasieskolan har reformerats och beslut om lärarlegitimation har tagits. UmPe har arbetat med dessa frågor såväl inåt som utåt i organisationen. Under rektorsträffarna har diskussioner angående ovanstående uppstått och UmPes ordförande har författat två debattartiklar som behandlar lärarlegitimationen och UmPes syn på denna. Artiklarna behandlades i styrelsen där styrelsen ställde sig bakom det skrivna och de publicerades sedan i VK. Ekonomi Verksamhetsåret var det första utan kårobligatorium. Medlemsavgifterna för 10/11 var visserligen redan beviljade inför verksamhetsåret, men kommande verksamhetsår skulle kunna komma att få betydligt lägre medlemsavgifter beroende på anslutningsgraden. Med detta i åtanke var det under verksamhetsåret en central punkt att rekrytera medlemmar. En del i arbetet var att under mottagningarna informera om UmPes och US verksamhet och värdet av medlemskapet. UmPe har tillsammans med sektionsföreningarna och US under sektionsdagarna varit synliga, informerat och sålt medlemskap. Resultatet av kårobligatoriets avskaffande var en anslutningsgrad på ca.60 procent vilket är ganska genomsnittligt sett över US totala verksamhet. Under kommande verksamhetsår bör arbetet med medlemsrekrytering fortgå och nya vägar utarbetas. Sidan 26 av 47

42 Verksamhetsplan 2011/2012 Övergripande I och med kårobligatoriets avskaffande 1 juli 2010 genomgick s verksamhet förändringar för att anpassa sig till de nya ekonomiska förutsättningarna och de nya kraven på organisationen. Som en del av påverkade detta naturligtvis också UmPes verksamhet. Verksamhetsåret 2010/11 blev därför på många sätt ett utmanande år då omställningen till en frivillig organisation genomfördes inom, ett år med både nya förutsättningar och nya arbetsmetoder. En konsekvens av kårobligatoriets avskaffande är att medlemsrekrytering och stark fokus på kommunikation med medlemmarna blivit en central del verksamheten, något som ytterligare bör utvecklas under verksamhetsåret 2011/2012. Medlemsrekrytering måste bli central i hela sektionens verksamhet. Rekrytering av medlemmar bör inte enbart ses ur ett ekonomiskt intresse, utan som en möjlighet att förstärka sektionens och föreningarnas verksamhet. Under verksamhetsåret 2010/11 har anslutningsgraden jämfört med andra kårsektioner varit relativt hög. UmPe bör dock arbeta för att öka anslutningsgraden ytterligare och målsättningen bör vara att göra det naturligt för alla studenter att vara medlem i och UmPe. UmPe bör visa på och informera om de fördelar och möjligheter ett medlemskap i och UmPe ger. Viktigt i detta arbete är att inte bara fokusera på rekrytering av nya medlemmar, utan också att de som varit medlemmar tidigare också fortsätter att vara det. Utåtriktad verksamhet i form av informationskampanjer och klassrumsbesök bör öka under verksamhetsåret 2011/2012. Genom att synliggöra UmPes verksamhet och informera om möjligheterna att engagera sig kommer UmPe att nå ut till fler studenter. Klassrumsbesök är också ett bra tillfälle att lyssna till studenternas åsikter och problem och därigenom ett bra tillfälle för dialog och diskussion angående studenternas utbildningssituation. Umeå School of Education har ansvar för lärarutbildningen, specialpedagog- och speciallärarutbildningen, yrkeslärarutbildningen, skolledarutbildningen och studie- och yrkesvägledarutbildningen. UmPe kommer att fortsätta verka mot USE under verksamhetsåret 2011/2012. Då organisationen Umeå School of Education ger oss stor möjlighet till studentmedverkan i form av hearings, utbildningsråd, styrelser och liknande har vi ett stort behov av många studenter som kan vara aktiva i dessa organ. Under verksamhetsåret 2010/11 har fokus legat på den nya lärarutbildningen som startar hösten Kvaliteten på den gamla lärarutbildningen får inte försämras bara för att en ny utbildning startar. Den gamla utbildningen, som under lång tid framöver kommer vara den med flest antalet studenter, ska även i fortsättningen upprätthålla en god kvalitet. UmPe har därmed en viktig uppgift att granska utbildningskvaliteten på både nya och gamla utbildningen. Den nya lärarutbildningen kommer också att innebära att UmPe måste säkerställa att samtliga studenter, såväl på den gamla som på den nya lärarutbildningen, kommer att företrädas likvärdigt. I dagsläget finns det inga studie- och yrkesvägledarstudenter engagerade i UmPe eller som studentrepresentanter. Därför har UmPe en viktig uppgift att och säkerställa att denna Sidan 27 av 47

43 studentgrupp finns representerade i såväl utbildningsrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet som UmPe. Att utveckla befintliga informationskanaler mot medlemmarna är ett prioriterat fokusområde för verksamhetsåret 2011/2012. Det är väldigt viktigt att UmPe även ser sig om efter andra sätt att effektivt kommunicera med sina medlemmar för att på ett trovärdigt sätt kunna driva en demokratisk sektion. UmPe bör på ett tydligt sätt visa vilken roll vi har på universitetet och samtidigt vara lyhörda för vad medlemmarna har för behov av oss. UmPe ska under året fortsatt bedriva sin ordinarie verksamhet samt därutöver fokusera på nedanstående områden: Fortlöpande utbildningsbevakning: Utbildningsbevakning är en stor del av UmPes dagliga verksamhet och styrelsen ansvarar för att den bedrivs på ett adekvat sätt. Ett mål med utbildningsbevakningen är att hjälpa studenter som har problem med eller frågor kring sin utbildning. Ett andra mål är att förebygga sådana problem och ett tredje är att medvetandegöra fler studenter om deras rättigheter och skyldigheter för att på så sätt öka studentinflytandet inom Umeå School of Educations program och kurser. Utbildningsbevakarna träffar löpande de tre kårernas utbildningsbevkare. Dessa möten är bra tillfällen att diskutera aktuella studentärenden, utbyta erfarenheter samt få överblick över aktuella, universitetsövergripande frågor. Den studentfallsskrivelse som utbildningsbevakarna vid de tre kårerna tidigare har skrivit varje år kommer i fortsättningen att skrivas var tredje år. Detta innebär att UmPe vid behov bör författa en egen studentfallsskrivelse som kan ställas till USE. Denna skrivelse kan, utifrån de studentfall utbildningsbevakarna haft under året, lyfta de problemområden som studenterna upplever i sin utbildning. Studenters syn på och åsikter kring utbildningen är viktiga kvalitetsaspekter. Därför bör studenter i så hög grad som möjligt delta i utformandet och genomförandet av utbildningen. Ett led i detta är rekrytering av studentrepresentanter och utbildning av dessa. Under verksamhetsåret 2010/2011 etablerade UmPe ett utbildningsutskott vars syfte var att utgöra ett forum för att löpande diskutera utbildningsfrågor. Detta utskott kan med fördel utvecklas då det är bra verktyg för utbildningsbevakarna och styrelsen att gå igenom och diskutera viktiga och aktuella utbildningsfrågor inför styrelsens möten. UmPes styrelse ska: - Arbeta för att fylla de studentrepresentantsplatser som man förfogar över. - Arbeta för att tydliggöra studentrepresentanternas uppdrag och tillse att dessa genomgår en utbildning för ändamålet - Arbeta för att rektorsträffar, öppna för alla UmPes medlemmar, hålls under verksamhetsåret. - Arbeta för att medvetandegöra UmPes medlemmar om sektionens styrelsemöten och deras närvaro- och yttranderätt vid dessa. - Fortsatt representera studenter och arbeta med att förebygga problem inom utbildningen. Sidan 28 av 47

44 - Ha ett fortsatt samarbete med de andra utbildningsbevakarna på de tre kårerna kring utbildningsfrågor - Utveckla UmPes utbildningsutskott till ett större forum för att fortlöpande diskutera aktuella utbildningsfrågor inför UmPes styrelsemöten. Umeå School of Education UmPe kommer under verksamhetsåret 2011/2012 fortsatt arbeta mot Umeå School of Education. UmPe ska fortsätta att verka för att tillvarata medlemmarnas intressen i Umeå School of Education. UmPes styrelse ska: - Fortsatt verka för att medlemmarnas intressen tillvaratas i Umeå School of Education. VFU och praktik Under verksamhetsåret 2010/2011 har flera problem med lärarstudenters verksamhetsmässiga precision i VFU uppdagats, dvs. i vilken verksamhet studenterna placeras och hur den överrensstämmer med deras utbildningsinriktning. Därför bör UmPe granska hur detta ser ut i både den gamla och den nya utbildningen. UmPes styrelse ska: - Granska hur den verksamhetsmässiga precisionen i lärarutbildningarna ser ut Mottagande av nya studenter Välkomnandet av nya studenter är en given del i UmPes verksamhet vid antagningen på hösten. Vid detta tillfälle ska UmPe informera om sin verksamhet samt dela ut UmPe väskor till alla nya programstudenter. Mottagningen är ett av de stora tillfällena där UmPe har stor möjlighet att rekrytera medlemmar till sektionen. I samband med terminsstarten på hösten anordnas mottagning av sektionsföreningarna för att välkomna nya studenter. UmPes styrelse ska: - Under våren anordna en mottagningsutbildning där alkohol- och drogpolicy, aktivitetspolicy samt beredskapsplan gås igenom. - I samarbete med anordna UmePedagogernas dag i samband med introduktionen av nya studenter. - Informera studenterna om UmPes organisation och verksamhet. - Dela ut väskor till alla nya programstudenter Kommunikationsarbete: God kommunikation är grunden för en livskraftig och framåtsträvande demokratisk organisation som UmPe ska vara. För att öka intresse samt kunskap om verksamheten och evenemang som arrangeras i UmPes och dess sektionsföreningars regi krävs det att styrelsen arbetar med kontinuerlig informationsspridning. UmPe bör se till att utveckla de befintliga kommunikationskanalerna såsom hemsidan och anslagstavlorna till mer aktiva och uppdaterade kanaler. Sidan 29 av 47

45 UmPe bör även arbeta för att hitta alternativa sätt att båda sprida information till studenter och bli bättre på att fånga upp idéer från studenter. Idag används sociala medier som Facebook och Twitter med gott resultat och dessa kan med fördel utvecklas vidare. UmPes styrelse ska: - Fortsätta arbetet med att utveckla kommunikationen med sina studenter. - På hemsidan lägga upp all den information som kommer ut via övriga kommunikationskanaler. - Aktivt arbeta för att fler medlemmar ska skriva i Slumpen. - Arbeta med att synliggöra den dagliga verksamheten för att öka intresset för och kunskapen om UmPe Överlämning För att ta tillvara erfarenheter som gjorts under föregående år, ska den avgående styrelsen tillse att den tillträdande styrelsen får insyn i styrelsearbetet och UmPe som organisation. Överlämningen är en viktig del i att skapa kontinuitet i organisationen och att underlätta de nya styrelseledamöternas arbete. UmPes styrelse ska: - Författa ett överlämningsdokument till kommande styrelse med lärdomar från året som varit. I dokumentet även föreslå förslag på förändringar för att göra UmPe bättre. Aktiviteter Det är viktigt för en kårsektion och dess kårföreningar att skapa mötesplatser för sina studenter för att skapa samhörighet och mervärde under deras studietid. UmPes styrelse har därför i uppgift att stödja kårföreningarna i deras arbete att anordna aktiviteter för medlemmarna som kan göra detta. Till sådana aktiviteter räknas bl. a aktiviteter i samband med inspark, sittningar, HLR-utbildning och föreläsningar. För att ytterligare stärka sektionens och föreningarnas verksamhet bör UmPe verka för att anskaffa en föreningslokal på campus. En sådan lokal skulle kunna bli en naturlig mötesplats för medlemmarna och vara en resurs för föreningarnas sociala verksamhet. Arbetsmarknadsdag UmPes styrelse skall verka för att s arbetsmarknadsarrangemang Headhunt arrangeras samt att det svarar väl mot UmPe medlemmars intressen. Samarbete inom Som en del av är det viktigt att ha god kontakt med alla de andra delarna av kåren för att kunna ta lärdom av varandra samt hjälpa varandra i arbetet med studentinflytande på universitetet. UmPes styrelse ska: - Arbeta för att sprida information och delta i de studentfackliga utbildningsdagar som kåren anordnar under verksamhetsåret. Sidan 30 av 47

46 - Informera om US gemensamma aktiviteter - Fortsatt verka för att UmPes medlemmars intressen tas tillvara inom Nationellt samarbete UmPe bedriver via organisationen Förenade Pedagogstudenter (FPS) samarbete med andra studentorganisationer nationellt i Sverige. Detta för att utbyta idéer och tankar kring lärarutbildning och studentinflytande och hur dessa kan förbättras på respektive utbildningsort. UmPes styrelse bör i slutet av varje verksamhetsår utvärdera sitt medverkande i FPS för att se hur arbetet kommer medlemmarna till del. UmPes styrelse ska: - Under året bibehålla kontakten med Förenade Pedagogstudenter - Efter verksamhetsåret utvärdera UmPes medverkan i Förenade Pedagogstudenter. Ekonomi I och med den ekonomiska situation som kårobligatoriets avskaffande har medfört bör UmPe arbeta för att säkra sin ekonomiska situation genom att undersöka möjligheten till exempelvis externa finansiärer. Sidan 31 av 47

47 Budget 2010/2011 Intäkter Väskor Medlemsavgifter Försäljning Ränteintäkter S:a intäkter Kostnader verksamhet Årsmöte/stormöte Styrelse Slumpen FPS Aktiviteter Utbildningsbevakning Föreningsbidrag Väskor S:a övriga kostnader Övriga kostnader Kontorsmaterial Datorer/IKT Telefon Reklam/profil Övriga kostnader Bankkostnader S:a övriga kostnader Personalkostnader Arvode ordf S:a personalkostnader S:a kostnader Resultat 50000, 00 kr , 00 kr 1000, 00 kr 500, 00 kr , 00 kr 1500, 00 kr 3000, 00 kr 30000, 00 kr 3500, 00 kr 2000, 00 kr 3500, 00 kr 50000, 00 kr 50000,00 kr , 00 kr 4000, 00 kr 1500, 00 kr 5500, 00 kr 2500, 00 kr 1500, 00 kr 2500, 00 kr 17500, 00 kr 17000, 00 kr 17000, 00 kr , 00 kr 3875, 00 kr Sidan 32 av 47

48 STUDENTFÖRENINGEN CAMPUS SKELLEFTEÅ - SFCS Antal studenter inom verksamhetsområdet: 205 st. Verksamhetsmedel 2010/2011: Verksamhetsöversikt 2010/2011 Möten kr. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 21 stycken protokollförda möten, samt höststämma Utöver detta har styrelsen haft representation på möten med kommunen, universiteten på Campus Skellefteå, samt de olika studentkårerna som med anknytningar till SFCS. Protokollen från styrelsemötena finns att läsa på studentexpeditionen. Beslut Under verksamhetsåret har styrelsen bland annat beslutat om: - Att köpa in en tv och ett Playstation 3 till STOCK. - Avgift för access till replokalen. - Medlemsavgifter till SFCS. - Vilka som skall vara Överphösare i Phöseriet. - Nya programmärken för utbildningar på Umeå universitet i Skellefteå. - Ny standard på studentoverallerna för studenter på Campus Skellefteå. - Studentoverallsfärger för utbildningar på Umeå universitet i Skellefteå. - Avgift för access till aktiviteterna i Campushallen. - Att starta upp en elektronikklubb (KRETS) som undersektion till SFCS. Utbildningsbevakning/samordning Studenterna skall informeras om deras rättigheter och vara medvetna om vart de kan vända sig om de har frågor eller problem angående utbildningsfrågor som inte är programspecifika. - Informera lärare om vad en utbildningsbevakare gör - Informera studenter om vad en utbildningsbevakare gör - Sammanställa ett överlämningsdokument till nästa utbildningsbevakare Under min tid som UBS har jag haft 9 st studentfall (3 på Lulesidan och 6 på Umesidan). Vissa har löst sig på en gång medan andra har varit lite krångligare. En del av fallen är fortfarande under utredning. Har haft bra kontakt med utbildningsbevakare/ordf på utbildningsenheter/utbildningskoordinatorer och har där igenom fått mycket bra hjälp. Jag har t.ex. varit både upp till Luleå och ner till Umeå där jag träffat alla dessa människor, suttit med på utbildningsbevakarmöten och fått en hel massa praktisk information om både UBS-relaterade saker och kårerna i övrigt. Sidan 33 av 47

49 Övrigt Under verksamhetsåret har samarbetet med studentkårerna ändras så att Luleå Teknologkår (TKL) hanterar alla LTU studenter på Campus Skellefteå Detta har gjort att kontakten mellan SFCS och studentkårerna har blivit enklare då det inte blir lika många parter som skall samarbeta. Sexmästeriet Verksamheten har pågått som vanligt med nästintill samma barlag som förut, med öppet tre kvällar i veckan. I början av vårterminen undergick baren en ordentlig renovering och det installerades fatöl. I samband med detta byttes huvudleverantör från Spendrups till Galatea och det har fungerat väldigt bra hittills. Film I Skellefteå på Traversen har visat film varannan söndag med bra deltagande. Ett par sittningar har anordnats med bra resultat Idrottsektionen Idrottssektionen har måndag till torsdag hållit i innebandy, badminton och fotboll i Campushallen. Deltagandet har detta verksamhetsår varit mycket bättre än förra året. Innebandyn har sett den starkaste ökningen i deltagande, där det gått från noll deltagare till stadiga tio deltagare. Priset på hallkortet har sänkts med 50 kronor, om detta bidragit till det ökade deltagandet är i skrivande stund oklart. Idrottssektionen höll i år en extra gratisvecka under vecka tio, detta för att ge studenterna vid campus en känsla av sportlov, denna vecka blev väldigt lyckad. Samarbetet med Friskis&Svettis har fortsatt som tidigare utan några förändringar. Ett bättre samarbete har dock påbörjats med Fritidskontoret, Skellefteå Kommun. Detta har resulterat i en gymutbildning för Idrottssektionens två gymansvariga, och en ny utbildning har lovats när två nya tillträder till denna post. Felsökningarna angående gymmet och dess utrustning har förbättrats avsevärt efter detta samarbete påbörjats. Snöklubben och Leviresan har lagts på is tillsvidare, då denna aktivitet har varit en alldeles för stor börda på ekonomin. Förhoppningsvis kommer den att plockas upp igen nästa år, då det varit en mycket uppskattad resa. FUSK FUSK har fortsatt med sin verksamhet i samma anda som den föregående terminen. Liksom tidigare vårterminer så märker man av ett sjunkande deltagande bland medlemmarna. Man har haft 10 FUSK-möten än så länge och det finns planer för möten fram till slutet av maj. Sittande FUSKmästare och vice-fuskmästare har gemensamt kommit överrens om att skapa ett dokument för att underlätta inträdet i rollen som FUSKmästare för framtida FUSKmästare. Man har även beslutat att inom en snar framtid skriva ihop en del recessioner för de speltitlar som finns tillgängliga hos FUSK. Dessa är tänkta att läggas upp under FUSK på Studentföreningens hemsida och ska underlätta för folk att bilda en uppfattning om vad respektive titlar handlar om. Sidan 34 av 47

50 Phöseriet Överphösarna rapporterar att den gångna terminen har gått enligt planerna. Vi har under terminen haft veckovis möten varje onsdag där vi bland annat använt träffarna till att ge lite extra information och framtidsplanering till närvarande phösare. Vi har utfört en phösarutbildning i Mars månad där samtliga deltagande fått utbildning inom bland annat ledarskap, alkohol och nolleperioden. En kompletterande utbildning kommer att hållas för dem som inte deltog. Överphösarna har deltagit på en utbildning med NPG i februari månad, en s.k. överphösarutbildning, samt varit och hälsat på när LTU-phösarna hade deras utbildning i april månad. Inmarschträningar är planerade att starta i maj så att phösarna kan lära sig grunderna till hösten. Phöseriet planerar även att ha en aktivitetsdag, den 20 april, för att alla phösare skall ha lite kul utanför det hårda arbetet också. I övrigt ser överphösarna och phöseriet fram emot årets nolleperiod och förberedelserna går som planerat, alla har nu fått en aktivitet de skall vara ansvariga för under nolleperioden. Replokalen Verksamheten Under verksamhetsperioden har 8 personer varit aktiva i lokalen under hösten och 1 under våren. Genom ett samarbete mellan ABF och SFCS kan man nu skriva in sitt band i en studiecirkel och efter att bandet cirklat 40 timmar är man berättigad att få tillbaka replokalsavgiften (300 kr). Replokalen lånar ut sin utrustning till Traversen vid spelningar, då Traversens egen utrustning inte räcker till. Krets - Det gångna året: Av dem som varit aktiva i replokalen har det varit 2 band som spelat under hösten och inget band som spelar nu på våren. - Inköp: Inga inköp har skett bortsett från förbrukningsvaror som strängar och trumstockar. Enligt reglerna ska den som nyttjar ta med egna trumstockar men lokalen ska alltid ha ett par hela pinnar till hands som reserv. Det är planerat ett byte av skinn på på trummorna. - Replokalsansvarig: Det ska utses en ny replokalsansvarig som får ta ställning till om det går att fortsätta driva replokalen eller om den ska läggas ner. Krets är en undersektion till Studentföreningen Campus Skellefteå som startades i Januarí. Syftet med Krets är att anordna experimenttillfällen där elektronikintresserade medlemmar i Studentföreningen kan låna verktyg och hjälpa varandra med elektronikprojekt av olika slag. Krets har skrivit ett reglemente och utsett en supraledare som godkänts av Studentföreningens styrelse. Krets har under våren träffats varje tisdag klockan 17 och arbetat i huvudsak på två olika projekt, vi har i snitt varit 7 deltagare vid varje tillfälle. Sidan 35 av 47

51 För tillfället driver Krets två studiecirklar, en cirkel där vi bygger hörlursförstärkare samt en huvudcirkel för alla föreningsarbete samt övriga projekt. En tredje cirkel är under uppstart (konstruktion av LED kuber). Krets har sökt (och blivit beviljade) en grundplåt till sektionens finanser från Skeriafonden, en del av pengarna har investerats i lödstationer samt andra verktyg och en del komponenter. Förhandlingar med LTU angående tillgång till lokaler och lån av utrustning pågår, vi har lov att låna salar och utrustning medans detta arbete slutförs. Sidan 36 av 47

52 Verksamhetsplan 2011/2012 Under höstterminen 2011 och vårterminen 2012 skall Studentföreningen Campus Skellefteå framförallt arbeta med att vidare utforma samarbetet mellan kårerna i Luleå och Umeå via Luleå Teknologkår och Umeå Studentkår, fortsätta sprida information till studenterna om utbildningsbevakning samt fortsätta arbetet för att ta fram en bra struktur för föreningen. Utbildning av styrelse Då nya ledamöter tillsätts i styrelsen är det viktigt att dessa får en bra introduktion till styrelsearbetet inom SFCS genom: - Utbildning av styrelsen utförs av Umeå Studentkår - Överlämning ansvarad av hela styrelsen Se över verksamheten och rutinerna För en organisation är det alltid viktigt att kontinuerligt se till att rutiner inom organisationen fungerar. Under tidigare år har rutinerna kring ekonomin fungerat dåligt. Detta anser vi behöver arbetas vidare med: - Gå till botten med exakt vad som gör att rutinerna kring ekonomin brister - Åtgärda dessa brister - Ta in ekonomiska rapporter på varje styrelsemöte så hela styrelsen är insatt i hur föreningens ekonomi fungerar - Se över och fastställa rutiner kring dagordningar - Månadsrapporter för varje undersektion. Detta bör upprätthållas: - Dokumentation i form av mötesprotokoll över samtliga möten - Skicka ut information i god tid Utöka verksamheten SFCS vill vara knytpunkten för engagemang på Campus Skellefteå. För att detta skall ske måste SFCS marknadsföra att vi är en hjälp för att starta olika föreningar på Campus Skellefteå och ge information och stöd till de som vill börja. Hemsidan För att hemsidan för en organisation skall ha någon funktion är det viktigt att den innehåller relevant information, att den är enkel att använda och att den är känd bland medlemmarna. Det måste arbetas vidare med att: - Marknadsföra hemsidan - Uppdatera hemsidan kontinuerligt. Sidan 37 av 47

53 Påverkansarbete Påverkanskanaler är en viktig del i föreningens arbete. Goda kontakter med Campusutveckling, kårerna, universiteten, kommunen och olika grupper på Campus Skellefteå är av stor vikt för att organisationen skall fungera. Detta bör upprätthållas: - Aktivt bedriva ett samarbete med Campusutveckling, kårerna, universiteten och kommunen. Utbildningsbevakning/samordning Studenterna skall informeras om deras rättigheter och vara medvetna om vart de kan vända sig om de har frågor eller problem angående utbildningsfrågor som inte är programspecifika. - Informera lärare om vad en utbildningsbevakare gör - Informera studenter om vad en utbildningsbevakare gör - Förhandla vidare med kårerna om hjälp med finansiering och ökad befogenhet för utbildningsbevakningen i Skellefteå Sexmästeriet Sexmästeriets verksamhet kommer att fortsätta som vanligt med försäljning av diverse drycker och tilltugg, alkoholhaltiga och inte. Livespelningar kommer att anordnas även i fortsättningen och uthyrningar kommar att göras till intresserade. Det kommer även att genomföras ett antal olika tema kvällar. Idrottssektionen Idrottssektionen kommer att fortsätta att hålla aktiviteter måndag till torsdag, det kommer fortsätta att vara innebandy, fotboll och badminton som kommer spelas dessa dagar. För att hålla uppe kvaliteten på aktiviteterna för alla deltagare, har idrottssektionen köpt in tio nya badmintonracketar, sju nya innebandyklubbor, tio innebandybollar och en inomhusfotboll. Gym ansvariga ska få en grundläggande genomgång av gymmet. Så de kan hjälpa andra studenter. FUSK Under 2011/12 så planerar FUSK att köpa in fler spel till föreningen, se om möjlighet att få extra hyllutrymme i förrådet på STOCK, dela ut FUSK-tygmärken till de som uppfyllt kraven för dem, samt ha en avslutning till våren med fika och tårta. Replokalen Verksamhetsplanen inför innefattar en utökning och ökad strukturering utav verksamheten. Detta innebär först och främst en önskan om att öka antalet medlemmar. Informationen om replokalens tillgänglighet för alla studenter behöver förbättras för att detta ska kunna möjliggöras. En rad mindre inköp finns inplanerade, så som utbyte av trumskinn, notställ och strängbyte för gitarrer. Phöseriet Överphösarna ska rekrytera en skara phösare bestående av första-, andra- och tredjeårsstudenter från Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet på Campus Skellefteå. Sidan 38 av 47

54 De kommer snarast att börja hålla regelbundna möten med phösarna, ett varje vecka, där de kan framföra information och umgås med varandra. Dessa möten är tänkta att hållas på Stock. Sökning av sponsring ska påbörjas, och dessa kommer att följas upp allt eftersom. Ansökningarna i år är väldigt lika förra årets, då verksamheten kommer att behöva i stort sett lika resurser. Alla nya phösare ska få genomgå en utbildning i allt från skådespel och lekar, till konflikt- och alkoholhantering. En förstahjälpenutbildning kommer även att hållas. Under 2010 och 2012 hade de en phösare som var ansvarig för att laga frukost och se till att folk höll ordning i lokalen, och de tänker följa denna tanke då den hjälpte till att lätta på den enskilde phösarens ansvar. För att arbetet på Traversen ska flyta på, tänker de fortsätta på samma sätt som 2010 och Då det fanns 2 ansvargrupper som drev Traversen. De var 3 phösare i varje grupp (barlag) och sedan plockades det in 2 extra personer varje dag. Under själva nolleperioden är det främst två kvällar som är av extra stor betydelse, nämligen sittningarna. Lokalerna i Skeriarestaurangen skall bokas snarast, och vikt kommer att läggas på planeringen så att dessa kvällar kan genomföras så smärtfritt som möjligt. Sittningarna är trots allt det enda under Nolle-P som nollorna faktiskt betalar för. Under årets nolleperiod kommer phöseriet att huseras i kårhuset, Stock, och vi ser fram emot att ha ordentliga lokaler att vistas i. Sidan 39 av 47

55 Budget 2011/ /11 11/12 10/11 11/12 SFCS Phöseriet Intäkter Intäkter Utgifter Utgifter Balans Balans FUSk Intäkter Intäkter Utgifter Utgifter Balans 0 0 Balans Replokalen IS Sexmästeriet Intäkter Intäkter Utgifter Utgifter Balans Balans KREETS Kulturarna Intäkter 0 0 Intäkter Utgifter 0 0 Utgifter Balans 0 0 Balans TOTALT Intäkter Utgifter Balans Sidan 40 av 47

56 ÖRNSKÖLDSVIKS STUDENTFÖRENING - STUNG Antal studenter inom verksamhetsområdet: 206 st. Verksamhetsmedel 2010/2011: Verksamhetsöversikt 2010/2011 Verksamheten kr. Kommunen har som föregående år betalat STUNGS medlemsavgifter samt betalat ut en större summa pengar som gör det möjligt för STUNG att arrangera större tillställningar. Tillväxtavdelningen på kommunen har sponsrat STUNG med pengar för att göra det möjligt för föreningen att existera. Under det gångna året har STUNG haft en anställd som har haft ansvaret för Facebookgruppen STUNG. Denna tjänst har kommunen betalat för. Det har också gjorts förändringar inom STUNG, årsmötet hålls numera i början på juni varje år. Arrangemang Skolåret började med insparksveckan som var väldigt lyckad. Under hösten provade STUNG att arrangera matchkvällar i lokalen som vi hoppas kommer bli en succe. Höstterminen avslutades med en sittning på Bellas. En skidresa anordnades till Hemavan för andra året i rad. Kontinuerligt under året har STUNG anordnat fester i studentlokalen och sportaktiviteter en gång i veckan. Lokalen Lokalen har under 2011 renoverats från grunden. Väggar, lister och dansgolv har målats. Utrustningen i lokalen har tvättats grundligt och musikanläggningen har kollats över av en tekniker. Slutord Styrelsen tackar alla som hjälpt till med olika arrangemang under det gångna året och uttalar till slut förhoppningen att period 11/12 skall bli ett framgångsrikt och lyckosamt år for alla medlemmar inom STUNG. Sidan 41 av 47

57 Verksamhetsplan 2011/2012 Vi i Örnsköldsviks studentförening STUNG kommer inleda läsåret 2011/2012 med en insparksvecka för de nya studenterna vid Campus Örnsköldsvik. Hit hör Umeå Universitet, KY-utbildningarna, lernia samt ITH Institutet för tillämpad hydraulik. Vi har som ambition att fler studenter ska delta vid det här årets inspark än föregående år då det endast deltog ett 50 tal studenter. Vi har planerade aktiviteter under hela veckan. För att locka fler studenter samt att studenterna ska få kännedom om oss så åker vi 2 stycken från STUNG runt på samtliga skolor och berättar om vår förening samt presenterar veckan ytterligare än vad de fått i sina utskick. - Måndag: Mingelkväll på kåren med lagindelning - Tisdag: Poängjakt på stan sedan olika lekar och mingel på kåren - Onsdag: Mingel på studentkåren sedan går vi gemensamt ner till O learys - Torsdag: Myskväll på kåren med några lekar - Fredag: Finsittning på Bellas med spextävling Tisdagen den 27/ startar vår Student sportdag där alla studenter får medverka. Varje tisdag under resterande av året och 2012 kommer vi att ha olika sporter för alla studenter från klockan Vi har hyrt Nolaskolans idrottshall. Om önskemål om andra sportaktiviteter under året kommer vi vara öppna att försöka ordna det. Lördagen den 24/9 kommer vi att ha årets första STUNG fest efter insparksveckan. Som tema kommer vi att ha superhjältar/ superskurkar. Fortsättningsvis kommer vi att anordna minst 1 fest i månaden på kåren och äen öppet varje fredag mellan klockan till där vi kommer ha EPP( efter-plugg-pub) och även varannan onsdag då vi har öppet mellan och några timmar framåt då vi sedan går ner till O learys. Under läsårets start är vi ca 15 stycken stycken aktiva studenter i STUNG men efter insparksveckan har vi fått ett tillskott på cirka 15 nya studenter Vi kommer att försöka köpa in fotbollsmatcher och visa genom vår projektor på storbild i kårlokalen. Det är inte bestämt än vem som kommer ha ansvaret för det men det är ett flertal som kan tänka sig det. Vi andra aktiva i STUNG kommer turas om att hålla baren öppen till matchens slut. Innan jul kommer vi att ha en julsittning, den kommer förmodligen att hållas på vår Bellas som har samma ägare som krogen Harrys i Örnsköldsvik. I februari kommer vi från Campus Örnsköldsvik försöka delta i Hemavans Student Ski, men vi skall så tidigt som möjligt försöka ta reda på hur stort intresset är för detta. Vi har ännu inte hyrt bäddplatser under veckan och inte heller en buss men sannolikheten är stort att vi kommer åka dit. Vid vårens terminslut kommer en större avslutningsfest att anordnas för studenterna. Vi kommer då att hyra en lokal, eventuellt bjuda på middag samt hyrt in ett band till kvällen. Sidan 42 av 47

58 Budget 2011/2012 Intäkter Rörelseintäkter Hyresintäkter Erhålln.offentl. stöd Verksamhetsmedel US Summa rörelseintäkter Summa intäkter kr kr kr kr kr Kostnader Inköp varor och material Inköp varor och material Summa inköp varor och material Lokalkostnader Lokalhyra Rep/Underhåll av lokaler Övriga lokalkostnader Summa lokalkostnader Fastighetskostnader Rep/Underhåll av fastighet Summa fastighetskostnader Övriga externa kostnader Förbrukningsmaterial Resekostnader Övrigt Summa övriga externa kostnader Summa utgifter kr kr kr 3000 kr kr kr 0 kr 0 kr 3000 kr kr 2000 kr kr kr Resultat kr Sidan 43 av 47

59 SOLLEFTEÅS ORGANISERADE STUDENTER - SOS Antal studenter inom verksamhetsområdet: 100 st. Verksamhetsmedel 2010/2011: Verksamhetsöversikt 2010/ kr. Sollefteås Organiserade Studenter bildades under år 2002 i samband med att IKK-utbildningen startade. Allt sedan dess har studenterna ordnat aktiviteter för att stimulera sig och på så sätt behålla kårandan i Sollefteå. Medlemmarna i organisationen kommer först och främst från Programmet Internationell Kris och Konflikthantering. Detta är ett utlokaliserat program som har sitt säte vid Umeå universitet. Under de första två åren bedrivs utbildningen i Sollefteås kommun för att sedan flyttas över till Umeå där de mer avancerade studierna sker. Genomfört verksamhetsåret 2010/2011 Vi har fört vidare de traditioner som har etablerats tidigare. Det har handlat om inspark, Hallsta ski/pulk- day, Halloween firande, nyårsfest, skidresa till Åre, vårsittning och utspark. Samtidigt har vi velat hålla det idrottsliga intresset vid liv genom att sponsra studenterna att hyra idrottshallen vid Nipanområdet en gång i veckan. Under verksamhetsåret har vi bedrivit en bred verksamhet som ser till många studenters olika intressen: detta har innefattat allt från idrottsengagemang till erfarenhetskvällar. Vi har även satsat på att få igång fler alkoholfria aktiviteter. Vi har bidragit till biståndsverksamheten och därför upprätthållit ett gott samarbete med Röda Korsets Ungdomsförbund och FN- föreningen i Sollefteå. Under våren inleddes ett samarbete med som gör att S.O.S till nästa år är en sektion inom kåren. En ytterligare viktig faktor i S.O.S har varit alla skall kunna vara med och påverka föreningen och dess verksamhet och vi finner det ytterst viktigt att alla känner sig välkomna samtidigt som alla ska få en chans att göra just sin röst hörd. Sidan 44 av 47

60 Verksamhetsplan 2011/2012 Sollefteås Organiserade Studenter bildades under år 2002 i samband med att IKK utbildningen startade. Allt sedan dess har studenterna ordnat aktiviteter för att stimulera sig och på så sätt behålla kårandan i Sollefteå. Medlemmarna i organisationen kommer först och främst från Programmet Internationell Kris och Konflikthantering. Detta är ett utlokaliserat program som har sitt säte vid Umeå universitet. Under de första två åren bedrivs utbildningen i Sollefteås kommun för att sedan flyttas över till Umeå där de mer avancerade studierna sker. Mål för verksamhetsåret 2011/2012 Vi vill föra vidare de traditioner som har etablerats tidigare. Detta handlar om inspark, Hallsta ski/pulk- day, Halloween firande, nyårsfest, skidresa till Åre, vårsittning och utspark. Samtidigt vill vi hålla det idrottsliga intresset vid liv genom att sponsra studenterna att hyra idrottshallen vid Nipanområdet en gång i veckan. Under verksamhetsåret vill vi bedriva en bred verksamhet som ser till många studenters olika intressen: detta innefattar allt från idrottsengagemang till erfarenhetskvällar. Vi anser även att det är speciellt viktigt att få igång fler alkoholfria aktiviteter. Vi vill även bidra till biståndsverksamheten och försöker därför upprätthålla ett gott samarbete med Röda Korsets Ungdomsförbund och FN- föreningen i Sollefteå. En ytterligare viktig faktor i S.O. S är att alla skall kunna vara med och påverka föreningen och dess verksamhet och vi finner det ytterst viktigt att alla känner sig välkomna samtidigt som alla ska få en chans att göra just sin röst hörd. Verksamhetsplanering ht11/vt12 - Inspark/Utspark: Planeras av en tillsatt arbetsgrupp som är till för att tacka av den tidigare årskullen och sedan välkomna den nya. - Halloweenfirande: Under Halloween anordnas firande och utsmyckning av Källstalokalen. - Luciafirande: Det obligatoriska luciatåget anordnas av den nya klassen följt av fest i Källstalokalen. - Julbak: S.O.S ser till att det ordnas julbak i Källstalokalen och under denna dag visas även en film kopplat till julen nere i Källstalokalen. - Nyår: Eftersom det nya året invigs på olika ställen i Sverige så samlas vi och firar det nya året ännu en gång. Ett andra nyår med en gemytlig stämning. - Hallsta ski/pulk- day: Är en skiddag/pulkdag på Hallstaberget där alla studenter är välkomna att delta. Vi arrangerar fika och samkväm. - Åre skiweek: En resa till Åre arrangeras av S.O.S. - Våffeldagen: S.O.S bjuder på våfflor och filmvisning. - Vårsittning: Är en finare sittning som arrangeras varje år av en tillsatt arbetsgrupp. - Vårstädning: Alla ettor vårstädar tillsammans Källstalokalen. Sidan 45 av 47

61 - Fotbolls- och brännbollsderby: De två IKK klasserna möts i ett derby för ta revansch från hösten. - Fotbolls- och brännbollsmatch: Match mellan IKK klasserna och andra som bor i Sollefteå, i syfte att skapa integration med personer som inte går IKK. - Filmkvällar: Dokumentär och filmkvällar, kommer att arrangeras minst två gånger i månaden i Källstalokalen. Vid eventuella visningsförslag kontaktas filmansvarig. - Hallen: En gång per vecka anordnas en idrottsverksamhet. Allt från fotboll, innebandy, volleyboll, självförsvarskurs och dans. - Erfarenhetskvällar: Andra studenter berättar om utlandsvistelser, t.ex. volontärarbete, utlandstjänst eller en resa. Sidan 46 av 47

62 Budget 2011/2012 Intäkter Medlemsavgifter Övriga intäkter kr 7 200kr Summa intäkter kr Kostnader Arrangemang Lokalhyra Källstalokalen Övrigt 6 617kr 7 053kr 1 221kr 512kr Summa kostnader kr Resultat: 5 796kr Sidan 47 av 47

63 Styrdokument Åsa Zetterberg Kårordförande VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011/2012 Verksamhetsledning Ett år efter kårobligatoriets avskaffande står fortfarande stark i det studentfackliga arbetet men många utmaningar finns ändå inför det nya verksamhetsåret. Det gäller att bibehålla värdet för studenter att bli medlemmar i kåren och öka medlemsantalet ytterligare. Detta går hand i hand med att tydliggöra att, tillsammans med sektionerna och studentföreningarna, är en viktig del i livet som student, både för studierna och vid sidan av. Även samverkan med övriga kårer vid Umeå universitet; UMS och NTK, är en viktig del i en stark studentrepresentation, och därför bör denna öka. Efter kårobligatoriets avskaffande, och de förändringar som det innebar, är det tydligt att Umeå studentkår kan komma att behöva ändra i sin organisation, det första steget mot detta togs föregående verksamhetsår med den organisationsutredning som då genomfördes. Denna utredning ska nu utvärderas och användas i arbetet för att stärka kårens interna organisation. För att öka transparensen inom kårorganisationen ska utskott skapas kring varje presidial, på detta sätt involveras fler personer i kårens löpande verksamhet och insynen ökar. För att öka studenternas medvetenhet om kårens verksamhet ska kåren under hela året vara en synlig del i det dagliga studentlivet och därför se till att aktivt möta studenterna i deras vardag. För att även i framtiden kunna göra detta på ett bra och för studenterna tilltalande sätt, bör kåren också göra en utredning kring studenters attityder kring kårmedlemskapet och dess värde för studenterna. Övergripande ska: Verka för att sammanhållningen och samordningen av verksamhet med de andra kårerna ökar Utveckla kontakten med, samt formalisera strukturen mellan, kåren, dess sektioner och föreningar Bedriva påverkansarbete för att förbättra studenternas ekonomiska och sociala situation Öka kårens regelbundna aktiviteter för att synas mot studenterna Se över alla befintliga kostnader för studentkåren i syfte att prioritera och kostnadseffektivisera. Mer resurser till direkt verksamhet Genomföra en översyn av s organisationsstruktur som en uppföljning av 2011 års organisationsutredning Tillsätta en utredning i syfte att undersöka attityder till medlemskap i Biblioteksgränd 6 bv, Umeå Sidan 1 av 12

64 Styrdokument Åsa Zetterberg Kårordförande Deltagande och studentinflytande ska: Införa utskott kopplade till respektive presidialies verksamhetsområde Genomföra en granskning av hur studentinflytandet fungerar vid institutionerna Verka för att stödja kårföreningar och kårsektioner genom regelbundna träffar Verka för att förbättra informationen om kårens företrädare och organisation Biblioteksgränd 6 bv, Umeå Sidan 2 av 12

65 Styrdokument Åsa Zetterberg Kårordförande Information, externa relationer och arbetsmarknad Kårens arbete har senaste året, efter avskaffandet av kårobligatoriet, strukturerats om ordentligt. Mer fokus ligger nu på att locka studenter till kåren än tidigare. Efter ett års tid har det blivit allt mer tydligt att arbetet med medlemsrekrytering inte enbart är en fråga om hur man säljer kåren som varumärke, utan snarare om hur man får studenter intresserade av vårt arbete. Genom tydliga informationskanaler, smarta samarbetspartners samt studentanpassade arbetsmarknadsarrangemang kommer kåren närmare studenterna, och uppfyller därmed sin uppgift som studentkår. Info Genom en tydlig profilering av kåren som ett studentfackligt organ, för och av studenter, kommer vi att uppfattas som det vi vill vara. En tidigare brist i kårens arbete har varit vår tendens att synas för lite och när vi väl synts, har det varit i form av en ledning för studenter, inte en ledning av studenter. Kåren måste därför bryta den till synes hierarkiska jargongen vi virat in oss själva i och bli mer studentnära. Detta kan vi göra genom att konsekvent öppna upp för dialoger med gemene student, exempelvis i form av åsiktstorg och fler sociala arrangemang. En viktig uppgift för kåren, som inte alltid har varit prioriterat, är vår funktion som debattskapare. Att kritisera, debattera och berömma högskolepolitiska reformer, på lokal såsom på nationell nivå, är en viktig del av vårt arbete. För att få studenter engagerade måste vi se till att förmedla, inte bara vad vi gör, utan även vad vi tycker. ska: - Arbeta för att universitetet höjer kraven på hållbar upphandling inom exempelvis administration och kaféer - Genomföra fler aktiviteter i syfte att skapa intresse för, och diskussion kring, kårens verksamhet, organisation och åsikter - Fortsätta utveckla kårvalet, med målsättning på ett högre valdeltagande - Genomföra sociala arrangemang riktade mot i huvudsak kårmedlemmar - Verka för att öka och tydliggöra fördelarna med ett medlemskap i studentkåren - Anta en kommunikationsplan - Inom Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) verka för en samlad nationell definition och certifiering av vad som får kallas för "studentbostad" eller "studentlägenhet" - Avsätta medel för sponsring av kårföreningars och kårsektioners material samt undersöka möjligheten att erbjuda medlemmar tryckt kårmaterial Biblioteksgränd 6 bv, Umeå Sidan 3 av 12

66 Styrdokument Åsa Zetterberg Kårordförande Arbetsmarknad En välutbildad befolkning är värt mycket för samhället i stort. Det är dock först när kunskaperna sätts i arbete som de får en betydande effekt. Att varje student någon gång under sin studietid kan koppla sin utbildning till ett framtida arbete är väsentligt, och måste därför kunna garanteras. Det studentkåren kan göra, utöver att bedriva påverkansarbete mot diverse organ och ledningar, är att hålla i arbetsmarknadsarrangemang tillsammans med studenterna inom respektive ämnesområde. Headhunt ska struktureras om till att bli mer folkligt och studentnära. Det så kallade nya Headhunt kommer att utarbetas tillsammans med respektive kårsektion för en tydligare inriktning på sin målgrupp. På så vis blir det också lättare att se till så att inga utbildningar faller mellan stolarna och glöms bort. Utöver Headhunt kommer kåren i samverkan med NTK och Studentkommunen att driva arbetsmarknadsarrangemanget Räkmacka. Skillnaden från tidigare år är att Räkmacka numera kommer att nå en betydligt bredare grupp studenter, samt att rekryteringsprocessen av studenter till arrangemanget öppnas upp för att verka mer inkluderande. ska: Tillsammans med kårsektionerna och deras föreningar se över möjligheterna att förändra Headhunt till att innehålla mer kvalitativa och nischade möten mellan arbetslivet och studenterna Samverka med enheten för näringsliv och samhälle vid Umeå universitet, samt Umeå kommuns näringslivsservice för att skapa kontakter mellan studenter och arbetsgivare Samverka med fackliga- samt arbetsgivarorganisationer i syfte att öka kunskapen bland studenter om regler och rättigheter på arbetsmarknaden, samt deras framtida branscher Externa relationer En viktig del av kårens profil utåt är dess samarbetspartners, inte bara för att vi kan erbjuda studentnyttiga tjänster och verktyg, utan även för att visa studenterna att vi är bra. Studentkåren måste alltid tänka på vilka det är vi syns tillsammans med, vilka vi sluter avtal med och för vems vinning/bekostnad vi gör detta. Samarbeten bör i första hand vara direkt studentnyttiga, exempelvis i form av gratis kollegieblock eller bra rabatter. Men i vår verksamhet är det en stor tillgång att få in externt kapital, därför kan rent ekonomiskt gynnsamma avtal även vara rimliga, mot att vi exempelvis marknadsför den andra parten. Projekt och samarbeten med ABF, Corona, Länsförsäkringar och Ultra kommer att vara extra prioriterat i år. ska: Tydligt och konsekvent redovisa kårens samarbetspartners gentemot medlemmar och allmänhet Verka för stärkta rabatter och förmåner för kårmedlemmarna, bl.a. i samarbete med kommunen och företag Biblioteksgränd 6 bv, Umeå Sidan 4 av 12

67 Styrdokument Åsa Zetterberg Kårordförande Utveckla Campuskortets användningsområde genom att koppla fler studentnyttiga tjänster och erbjudanden till kortet Satsa på att finna och studentcertifiera de studentrabatter som idag ges av företag i Umeå Verka för att Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) förhandlar fram och studentcertifierar rabatter hos resebolagen Bostäder Enligt granskningen av bostadssituationen i studentstäderna som publicerades av SFS i augusti 2011 får en del studenter inte ett boende förrän i slutet på höstterminen i Umeå. Vid terminsstart i fjol var 200 studenter utan bostad och fick bo på vandrarhem eller hos vänner. ska verka för att en studentkö, parallellt med den vanliga bostadskön, införs hos AB Bostaden. En sådan lösning finns på flera orter runt om i Sverige, t.ex. i Örebro. Med två köer kan man samla köpoäng under hela sin studietid så att man sedan har chans att få en vanlig lägenhet när man slutat studera och kan på så sätt flytta ifrån studentboendet lättare. Detta skulle kunna vara en del av en lösning på boendekaoset i början på varje läsår. ska även genomföra en granskning av bostäderna hos AB Bostaden samt Balticgruppen för att ta fram åtgärdspunkter för modernisering, renovering och miljöanpassning. Kåren ska också informera om rätten att gå med i hyresgästföreningar för att allmännyttiga aktörer i högre grad ska styra hyran. ska: Arbeta för att det under verksamhetsåret genomförs en granskning av studenters boendesituation och utifrån resultatet ta fram åtgärdspunkter som framläggs gentemot exempelvis AB Bostaden. Arbeta för en modernisering, renovering och miljöanpassning av studentkorridorsboenden. Verka på nationell och lokal nivå för att hyrorna bestäms av allmännyttiga aktörer. Arbeta mot AB Bostaden för att en särskild studentkö införs, parallellt med den vanliga bostadskön. Biblioteksgränd 6 bv, Umeå Sidan 5 av 12

68 Styrdokument Åsa Zetterberg Kårordförande Utbildningsbevakning och utbildningskvalité Ett av kårens viktigaste uppdrag är att verka för att utbildningen på Umeå universitet håller en fortsatt hög kvalitet. Detta arbete sker på två olika nivåer; på nationellt plan ska kåren bedriva påverkansarbete genom att vara remissinstans och driva nationella frågor som gynnar studenterna som kollektiv. På universitetsnivå sker påverkansarbetet genom aktiv studentrepresentation i viktiga beslutande och beredande organ på alla nivåer inom universitetets organisation, dessutom ska kåren i dialog med universitetet utveckla och säkerställa kvalitén i utbildningen. Kåren har tillsammans med sektionerna i uppgift att hjälpa den enskilde studenten med råd och stöd i specifika ärenden. Det är även viktigt att en transparens gentemot studenterna skapas och att kunskapen om den enskilde studentens rättigheter i samarbete med sektionerna sprids genom bland annat; uppsökande verksamhet gentemot studenterna, information om studenternas rättigheter samt att verka för att öka deras insyn i aktuella utbildningspolitiska frågor. Samarbetet mellan utbildningsbevakarna på kårsektionsnivå och kåren centralt samt dialogen mellan de tre kårerna ska utvecklas för att skapa starkare band inom organisationen genom att bland annat stödja sektionerna i deras arbete med utbildningskvalité och utbildningsbevakning. Under tidigare år har studentkårerna lämnat in ett av de enskilt viktigaste dokumenten kåren producerar, nämligen Studentfallskrivelsen, till universitetet i syfte att belysa de generella problem och synpunkter vi har på universitetets utbildningar. Under året kommer kåren att fortsätta dialogen med universitetet och belysa de problem vi anser behöver åtgärdas enligt studentfallskrivelsen. Stora förändringar har skett inom den akademiska världen under de senaste åren, till exempel autonomipropositionen som lett till stora förändringar i universitetets sätt att arbeta och införandet av studieavgifter för studenter från tredje land, men även det nya kvalitetsutvärderingssystemet, förändringarna kring Umeå School of Education och omorganiseringen av Handelshögskolan. Det är av stor vikt att fortsätter arbeta aktivt med dessa frågor och belyser de nya och kommande problem som har uppstått under den fortsatta implementeringen och utvecklingen kring dessa förändringar. Detta görs genom kontinuerlig kontakt med kårsektioner, kårer (såväl lokalt som nationellt) och ett aktivt deltagande i berörda organ och grupper. En central del i all form av utbildning är den lärarledda undervisningen där studenterna ges möjlighet att tillgodogöra sig ny kunskap och fortbilda sig. Interaktionen mellan lärare och student bidrar också till en fördjupad förståelse för ämnet och en känsla av samhörighet. Den lärarledda tiden för missgynnade grupper står kvar på liknande nivåer som det gjort under en längre tid av år, samtidigt som studentantalet fortsätter öka. Detta blir i längden ohållbart. Kåren ska därför verka för att den nationella debatten om ökade anslag till grundutbildningen hålls vid liv. Den nuvarande resurstilldelningen till grundutbildningen tillåter i många fall inte en snittnivå på 15 lärarledda timmar i veckan, som föreslaget av SFS, och resurstilldelningen till grundutbildningen måste därför öka. Samtidigt minskar anslagen till universiteten vilket kommer att innebära att de kommer att tvingas till prioriteringar i syfte att spara pengar och effektivisera verksamheten. Det är kårens uppgift i dialog med universitetet att i detta effektiviseringsarbete se till att studenternas rättigheter och Biblioteksgränd 6 bv, Umeå Sidan 6 av 12

69 Styrdokument Åsa Zetterberg Kårordförande möjligheter till utbildning och det livslånga lärandet inte glöms bort. Kåren måste därmed bevaka att de framtida anslagen till utbildning på grund-, avancerad och forskningsnivå används på ett optimalt sätt. Samtidigt som den lärarledda tiden måste öka, efterfrågar vi även mer tid med disputerade lärare. Vi är medvetna om att flera institutioner har en ansträngd personalsituation vilket får till följd att en orimligt stor andel av arbetet läggs på doktoranderna, ett merarbete som i många fall sker oavlönat. Umeå universitet har flest distansstudenter i landet visar statistik från Högskoleverket (Rapport 2011:2). Under hösten 2009 rörde det sig om studenter som studerade vid Umeå universitet. s kontakt med studenter på distans- och nätbaserade utbildningar har länge varit bristfällig men har under en senare period förbättrats. För kårens del måste detta arbete fortgå och utvecklas, det är annars väldigt lätt att dessa studenter glöms bort i arbetet med studenter på campus. Målet är att underlätta för dessa studenter att inhämta kunskap om sina rättigheter och skyldigheter gentemot universitetet. Internationella studenter har länge varit en bortglömd grupp, även för. Därför måste vi förbättra vårt arbete med att tidigt komma i kontakt med dessa studenter. Umeå universitet vill under kommande år stärka sin internationella profil och detta medför att Umeå studentkår måste bevaka, stärka och informera de internationella studenterna om deras rättigheter och skyldigheter, genom att bland annat ta fram mer material och information på engelska. Det har även visat sig att införandet av avgifter för studenter från tredje land radikalt har minskat antalet sådana studenter på framförallt magister- och masterutbildningar. Under det kommande verksamhetsåret ska belysa problemen dessa avgifter har inneburit och arbeta på ett nationellt plan för ett avskaffande av dessa avgifter. Problemen kring sommarkurser på universitetet har skapat en nedåtgående spiral där intresset från studenterna är svalt och institutionerna känner sig allt tveksammare till att anordna kurser. tror att om kårföreningarna får ökat inflytande över sommarkursutbudet vid institutionerna kan man därmed öka studenternas motivation och vända på den negativa trenden. Doktorandernas situation på universitetet skiljer sig i många avseenden från studenterna på grund- och avancerad nivå. Detta gör att vill fortsätta arbetet med att stärka och utveckla doktorandföreningarna, det är av allra yttersta vikt att doktorandernas påverkansarbete och samarbetsorgan fungerar och får möjlighet att utvecklas och stärkas. anser att det bästa påverkansarbetet kan genomföras av doktoranderna själva, kårens uppgift skall därför vara att bistå doktorandsektionen med stöd och stimulera utvecklandet av deras verksamhet samt att vara behjälplig i att föra fram deras åsikt i de påverkansorgan som dessa inte har möjlighet att delta i. Kåren skall även utveckla kontakten med doktorandkoordinatorn vid Studentcentrum för att i fortsättningen öka kunskapen kring doktorandernas situation och behov, samt utveckla och stärka banden mellan doktorandsektionen, övriga sektioner och kåren. vill under det kommande året arbeta med att stärka rättsäkerheten för forskarstudenter genom att verka för en gemensam Doktorandsektion och en forskarutbildningsbevakare, samt att granska Biblioteksgränd 6 bv, Umeå Sidan 7 av 12

70 Styrdokument Åsa Zetterberg Kårordförande förekomsten av skuggdoktorander vid Umeå universitet. Det är ett sätt att stärka doktorandernas röst. På Umeå universitet idag kan det ofta vara svårt för studenterna att få tillgång till den litteratur och andra kunskapskällor som de behöver för att kunna genomgå kursen. Därför anser Umeå studentkår att det i större utsträckning måste finnas möjlighet för studenterna att lättare få tillgång till olika kunskapskällor som bland annat kompendier och att utbudet av kurslitteratur ökar markant på UB, samt att examinationsgrundande föreläsningar på grundnivå ska finnas tillgängliga med ljud och bild på Cambro. För att bredda rekryteringen till universitetet och ge studenter möjlighet att komplettera särskilda behörigheter och därmed bli berättigade till universitetsstudier vill att ett samhällsvetenskapligt basår, liknande det naturvetenskapliga basåret, inrättas på Umeå universitet. Regeringen har under hösten presenterat en kvalitetssatsning inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik på sammanlagt 400 miljoner. Deras syfte är att stärka kvaliteten inom dessa områden, men för att finansiera förslaget kommer 440 miljoner dras in från lärosätena i form av medel som idag betalas ut för studenter som aldrig fullföljer sina studier. Denna kvalitetssatsning är snarare en illusion eftersom det är i huvudsak inom humaniora och samhällsvetenskap dessa nollpresterare idag finns. Regeringens förslag riskerar med andra ord att snarare försämra situationen för dessa, redan idag, ekonomiskt svagare utbildningsområdena. Ett annat problem är den signal regeringen riskerar att skicka till institutioner och lärare att sänka kraven på utbildningar med låg genomströmning i syfte att öka genomströmningen av studenter. Andra utbildningar med höga kravnivåer men med låg genomströmningen kan dessutom riskera att läggas ner då de riskerar att tappa sin ekonomiska bärkraft i framtiden. Umeå Studentkår anser att regeringen istället bör fokusera på att reformera hela resurstilldelningssystemet till att fokusera på kvalitet i undervisningen, inte kvantitativa mål. Med dessa kvalitetssatsningar som regeringen nu aviserar urholkas bara ett redan ihåligt resurstilldelningssystem i ännu högre utsträckning. ska: Arbeta för att det i större utsträckning ska finnas möjlighet att ladda ner kompendier och mer kurslitteratur som PDF:er via fakulteter Arbeta för att ett miljö- och klimatperspektiv införs i alla utbildningar Genom uppsökande verksamhet få till stånd fler möten med studenter i syfte att informera om deras rättigheter Öka studenternas möjlighet till insyn i aktuella utbildningspolitiska frågor, bland annat genom seminarier i syfte att medvetandegöra högskolesystemets utveckling Följa upp universitetets granskning av lärarledd tid samt verka för att den lärarledda tiden ökar för missgynnade studentgrupper Verka för att praktik möjliggörs för studenter inom samtliga programutbildningar Stödja kårsektionerna i deras arbete med utbildningskvalité och utbildningsbevakning Biblioteksgränd 6 bv, Umeå Sidan 8 av 12

71 Styrdokument Åsa Zetterberg Kårordförande Dela ut årets pedagogiska pris samt studievägledarpriset Arbeta för avgiftsfri utbildning för alla Verka för en ökad kontakt med internationella studenter samt att mer information och material finns på engelska Verka för att så många examinationsgrundande föreläsningar som möjligt på grundnivå ska finnas tillgängliga med ljud och bild på Cambro Verka för ett ökat utbud av kurslitteratur på UB Ta fram en distansrapport i syfte att uppmärksamma problem och utmaningar som distansstudenter identifierar Tillsammans med DokSek verka för en universitetsgemensam Doktorandsektion samt forskarutbildningsbevakare Genomföra en granskning av förekomsten av skuggdoktorander vid Umeå universitet Verka för att det finns ett HBTQ- och genusperspektiv inom utbildningarna Jobba för att ett Samhällsvetenskapligt basår inrättas på Umeå universitet liknande det Naturvetenskapliga basåret Verka för att universitet och högskolor ej blir återbetalningsskyldiga för nollpresterare Biblioteksgränd 6 bv, Umeå Sidan 9 av 12

72 Styrdokument Åsa Zetterberg Kårordförande Studiesocialt Idag är ungefär 60 % av de studerande på grundnivå vid Umeå universitet kvinnor, medan 60 % av de antagna till forskarutbildningarna är män. Unga med arbetarbakgrund eller utländsk bakgrund kommer fortfarande inte in vid universitetet i samma utsträckning som barnen till tjänstemän, födda i Sverige. Arbetet för en breddad rekrytering till universitetet har ännu inte uppnått målen om att de antagna studenterna ska spegla samhället. Högre studier borde vara en möjlighet för alla, därför ska genomföra aktiviteter och seminarier inom områden som genus, antirasism, sexuella trakasserier, tillgänglighet m.m. för att uppmärksamma de studiesociala problem som finns vid Umeå universitet. Projektet Studenter med barn ska fortsätta, och utvecklas mot att vara ett forum för studerande föräldrar. Där ska finnas en möjlighet att hjälpa varandra med att få vardagen att gå ihop och för föräldrar att driva sina intressefrågor vid universitetet. Under verksamhetsåret ska genomföra en granskning av jämställdhetsarbetet vid universitetet och likabehandlingsplanerna vid institutionerna, i och med denna granskning ska också det studiesociala nätverket Studsoc återupptas. Det uppskattade jämställdhetsprojektet Seriekrock ska stödja ekonomiskt, samt erbjuda projektgruppen ett kontor i s korridor. ska fortsätta verka för ett levande föreningsliv vid universitetet. Under våren och hösten ska mässdagar anordnas för föreningarna och de ska ha tillgång till bättre förvaringsutrymmen vid läsårets slut. Kåren ska utveckla registret för studentföreningar så att det blir uppdaterat och lättare att använda. I universitetets miljöarbete har kårerna ett inflytande, detta ska tas på större allvar läsåret 11/12. Universitetet håller på att miljöcertifieras enligt ISO14001 genom att det ska införas ett miljöledningssystem. Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att analysera verksamhetens miljöbelastning, föra miljöarbetet framåt och följa upp det. I och med införandet av systemet kommer utbildningar hållas i miljöcertifiering och miljöpåverkan. ska under året arbeta för att information om miljöarbetet vid Umeå universitet också når ut till studenterna och att dubbelsidig kopiering ska vara ett steg i miljöförbättrande åtgärder. Kåren ska även verka för en förbättrad arbetsmiljö, bättre lunchutrymmen och fler studieytor. I höst sätter den parlamentariska socialförsäkringsutredningen igång. Det är en granskning av det svenska socialförsäkringssystemet som förhoppningsvis kommer mynna ut i konkreta, konstruktiva förslag på förbättringar av systemet. Denna förhoppning gäller inte minst studenterna. Umeå Studentkår ska under läsåret arbeta för att nå ut med information till studenterna om vad som gäller för dem angående socialförsäkringarna och bedriva ett påverkansarbete för att studenter i högre utsträckning än idag ska omfattas av det sociala trygghetssystemet. Till läsåret 2012/2013 ska en ny rapport av Utbildning Straffbart ha författats. Denna rapport ska på ett konstruktivt och enkelt sätt ta upp brister och problem inom det studiesociala området och peka på de fallgropar som trygghetssystemet idag innehåller. Ett exempel i det nuvarande socialförsäkringssystemet är att många som drabbas av sjukdom eller andra olyckor inte fångas upp idag och står utan inkomst då studiemedlet stramas åt vid missade högskolepoäng. Ett annat Biblioteksgränd 6 bv, Umeå Sidan 10 av 12

73 Styrdokument Åsa Zetterberg Kårordförande exempel på fallgropar är problemen kring en vilande sjukförsäkringsgrundande inkomst, SGI. En student som innan studierna har arbetat och fått en högre ersättningsnivå i sjukförsäkringen anmäler ofta denna nivå som vilande för att få ut den högre ersättningen vid sjukdom. Men det många inte vet är att den upparbetade sjukersättningsnivån försvinner om man slutar att ta studiemedel, men fortsätter studera. Många gånger slår trygghetssystemet fel när det gäller studenter, därför ska i påverkansarbete mot den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, i författandet av Utbildning Straffbart, informationskampanjer och seminarier arbeta för att studenterna ska omfattas av ett bättre trygghetssystem i framtiden. Allmänt ska: Arbeta för att ett välfungerande miljöledningssystem ska införas på universitetet samt att universitetets ekologiska avtryck på sikt minskas Fortsätta utveckla kårens studentkopiering i syfte att främja dubbelsidig kopiering Arbeta för förbättrade arbets- och studiemiljöer för studenterna I samverkan med exempelvis Studenthälsan, International Office och UB, anordna utbildningar om hälsa och studievana Anordna en internationell mässa i samarbete med International Office Återupprätta Studiesociala nätverket Författa Utbildning straffbart tillsammans med Uppsala studentkår, Stockholms universitets studentkår samt SACO studentråd Arrangera mässdagar tillsammans med kårens sektioner, föreningar samt övriga studentföreningar vid Umeå universitet Verka för fler och bättre förvaringsutrymmen och lokaler för studentföreningar Utveckla registret för studentföreningar Ekonomi ska: Arbeta för att bidragsdelen i studiemedlet höjs så att studiemedlet är över fattigdomsgränsen Arbeta för att studenter omfattas av de sociala trygghetssystemen Arbeta för att karenstiden vid sjukdom jämställs med löntagarna och knyta rätten till vilande SGI till studier, inte studiemedlet Bedriva ett påverkansarbete för att CSN:s regler ändras med mål att utbetalningen av studiemedlet inte stramas åt vid missade högskolepoäng Biblioteksgränd 6 bv, Umeå Sidan 11 av 12

74 Styrdokument Åsa Zetterberg Kårordförande Jämlikhet, jämställdhet, likabehandling ska: Göra en uppföljning av omorganisationen av Umeå universitets likabehandlingsarbete Aktivt stödja jämlikhetsarbete och genusgrupper vid Umeå universitet Aktivt verka för att arbetet mot sexuella trakasserier vid Umeå universitet stärks Fortsätta utveckla nätverket för studenter med funktionsnedsättningar och arbeta för ett funktionsnedsättningsanpassat universitet Arbeta för att universitetet förbättrar situationen för studenter med barn Ta initiativ till ett samarbete med sektioner och föreningar kring internationella kvinnodagen Arbeta för breddad rekrytering till universitet Arrangera en föreläsning kring feministiskt självförsvar i samarbete med någon extern aktör Genomföra ett event på temat antirasism Fortsätta stödja projektet Seriekrock Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussion inom genus, makt och kön Studentdriven verksamhet ska: Tydliggöra studentföreningars rättigheter att verka på universitetet Stimulera studentföreningars verksamhet organisatoriskt och ekonomiskt vid Umeå universitet Utreda förutsättningarna för att etablera ett nattöppet, alkoholfritt fik på Campus Utreda förutsättningarna för att etablera en barnpassningsverksamhet på Campus Stödja och uppmuntra studentdriven verksamhet, såsom gym, kårhusverksamhet m.m Utreda möjligheten att skapa fler sociala mötesplatser där studenter kan träffas och umgås på campus under enkla sociala former Utreda förutsättningarna för Kårhusstiftelsen att driva Corona som kårhus Biblioteksgränd 6 bv, Umeå Sidan 12 av 12

Umeå studentkår Box 7652, 90713 Umeå 076-367 82 62 stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 1 av 47

Umeå studentkår Box 7652, 90713 Umeå 076-367 82 62 stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 1 av 47 Verksamhetsmedel till kårsektionerna... 2 Beteendevetarsektionen BetSek... 3 Verksamhetsöversikt 2010/2011... 3 Verksamhetsplan 2011/2012... 5 Budget 2011/2012... 7 Doktorandsektionen - DokSek... 8 Verksamhetsöversikt

Läs mer

Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2011-09-15 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Augusti - Skrivelse: tillgång till konferensrum - Beslut: revidering av logotyp - Val:

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-02-12

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION Representanter: HHUS: Jimmy Kindholm ordf@hhus.se Betsek: Kristoffer Månsson kriztoffer@hotmail.com Humsek: Sebastian Andersson ordfhumsek@umeastudentkar.se

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti inom En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte...3 Umeå studentkårs uppbyggnad...4

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Linus Lundström

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Linus Lundström Föredragningslista Kårfullmäktige nr.1 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-05-21 Tid: 16.15 Plats: Tryggheten Punkt

Läs mer

Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090786 90 00 Beslutsuppföljning 20150601 Meddelande att US och NTK skickat en skrivelse till UmU med en förfrågan om kontorslokal vid Konstnärligt

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630 ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR För perioden 20100701-20130630 Ansökan om ställning som studentkår Härmed söker ställning som studentkår för perioden: 2010-07-01 till 2013-06-30 Studentföreningens

Läs mer

Umeå studentkårs sektioner utgör själva grunden för kårens verksamhet. Det är i kårsektionerna majoriteten av alla aktiva finns och det är

Umeå studentkårs sektioner utgör själva grunden för kårens verksamhet. Det är i kårsektionerna majoriteten av alla aktiva finns och det är 1 Umeå studentkårs sektioner utgör själva grunden för kårens verksamhet. Det är i kårsektionerna majoriteten av alla aktiva finns och det är kårsektionerna som samordnar verksamheten för kårens föreningar.

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?...

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 1 Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 4 Hur blir jag studentrepresentant?... 4 Var finns

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 12/13 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum:

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.5 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2010-12-15

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-03-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Handlingsplan Info Projekt 1 Sammanställning av studentrabatter För att tydliggöra det värde som ett medlemskap i kåren innebär

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

Meddelande Kristoffer Månsson Tillsättningsgruppens ordförande 2012-05-18 Tillsättning av central utbildningsbevakare Efter genomförd rekryteringsprocess så har tillsättningsgruppen enhälligt valt att

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-09-09 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Ordförande

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Styrelsemöte nr 4, 08/09 PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2008-11-19 Bilagor: M7 US 50-årsjubileum Tid: Plats: Noteringar: 15.15

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Zakarias Pante Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.9 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 1. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ÄNDAMÅL 1.1. Verksamhetsområde Konstkåren verkar vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Konstkåren

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen Sida 1/8 Samhällsvetarsektionen styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2015-08-11 Tid: Kl. 15.10 18.02 Plats: Göta studentkårs samhällsvetarsektions kontor Kallade: Samhällsvetarsektionens styrelse

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Bilaga F8 Från: Nils Skickat: den 18 september 2014 16:30 Till: Ämne: Stefan Brattlöf Avsägelse Jag avsäger mig härmed alla mina uppdrag inom Stiftelsen kårhuset. Jag vill samtidigt

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-08-24 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Beslutsuppföljning 2011-09-15 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU September - Beslut: 4000 :- till juristernas finsittning - Beslut: 2000 :- till Novelltävling - Nominering: Åsa Zetterberg som studentrepresentant

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-03-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Ordförande Vice Ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: SAKS expedition på Odontologen Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2013-09-26 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Calle Arkelid Emil

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-02-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Calle Arkelid Emil

Läs mer

Yrkande Punkt: B2 Parti: Studentpartiet Socialdemokraterna Yrkande: Studentpartiet Socialdemokraterna föreslår och yrkar bifall till Joakim Mäki som central utbildningsbevakare för Umeå studentkår. Punkt:

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå Kapitel 1 Sammansättning och ändamål Inledning 1 Medicinska Föreningen är en sammanslutning av studerande vid Umeå Universitets medicinska fakultet och utgör en sektion inom Medicinska Studentkåren vid

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Zakarias Pante Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.5 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer