FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE"

Transkript

1 UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: Tid: Plats: Oasen, Umeå studentkår Formalia Tid Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: F1 Mötets öppnande F2 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 11/3 och handlingar 15/3 Att anse mötet behörigt utlyst F3 Val av justeringsperson Att utse en till justeringsperson F4 Fastställande av föredragningslista Att fastställa föredragningslistan F5 Adjungeringar Att adjungera närvarande tjänstemän med närvaro och yttranderätt. Beslutsuppföljning Tid Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: U1 Sammanfattning av beslut från Stefan Brattlöf föregående protokoll, KS Att lägga protokollet till handlingarna. U2 Sammanfattning av beslut fattade i U2 Stefan Brattlöf AU Att lägga sammanfattningen till handlingarna till handlingarna Meddelanden/Informationspunkter Tid Punkt Ärende Bilaga Föredragande M1 Presidiet informerar Presidiet M2 Återrapportering kårutredning Robert Östberg Sidan 1 av 2

2 M3 Uppföljning verksamhetsplan och handlingsplan Presidiet M4 Ekonomisk rapport Lars-Göran Bokeskog Beslutspunkter Tid Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: B1 Utdelning av Lauramedaljen Robert Östberg Att föreslå kårfullmäktige att tilldela Tommy Bäckström Lauramedaljen för lång och trogen tjänst B2 Motion från föreningen Bivus om B1_1 Robert Östberg byte av sektionstillhörighet B1_2 Att föreslå kårfullmäktige att bifalla motionen i sin helhet B3 Framtidsrapporten B2 Stefan Brattlöf Att föreslå kårfullmäktige att anta framtidsrapporten som ett arbetsdokument för kommande verksamhetsår F6 Mötets avslutande Sidan 2 av 2

3 UMEÅ STUDENTKÅR Box Umeå Tel: Beslutsuppföljning UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Februari - Nominering: Karolina Lindkvist till Längmanska kulturfonden - Beslut: Utökad budget för SFS fum - Beslut: Att anta Plakats offert på kr. exkl. moms för inköp av en hemsida Mars - Remissvar: Långtidsutredningen Beslut: Fördelning av ej inrapporterade SFS-mandat [Namn], [Befattning] Tel: [telefonnummer] [e-postadress] Sidan 1 av 1

4 MOTION TILL KÅRFULLMÄKTIGE Umeå, 19 januari 2009 Med denna motion till Kårfullmäktiges sammanträde (11 februari 2009) anhåller styrelsen för föreningen BIVUS (http://www.acc.umu.se/~bivus) om att Kårfullmäktige skall besluta att de studenter som studerar biblioteks- och informationsvetenskap från och med höst-terminen 2009 skall vara medlemmar i Samhällsvetarsektionen. Som stöd för denna anhållan hänvisar BIVUS-styrelsen till Umeå studentkårs stadgar och i synnerhet till kapitel 5, 1 som lyder enligt följande:»umeå studentkår är indelad i sektioner efter de studerandes studieinriktning.» Såsom studenter i biblioteks- och informationsvetenskap identifierar vi oss inte i första hand som beteendevetare och vi anser att vi skulle passa bättre som medlemmar i Samhällsvetarsektionen. Som vidare stöd för denna anhållan hänvisar vi till det beslut som togs under BIVUS stormöte den tolfte januari 2009, där samtliga närvarande BIVUS-medlemmarna röstade för ett sektionsbyte. Som bilaga till denna motion bifogas kallelsen till och protokollet från BIVUS stormöte Med vänliga hälsningar,

5 Stormöte för BIVUS! Härmed kallas till stormöte klockan 11:00 i BT-104 Den preliminära dagordningen blir följande: 1 Mötets öppnande 1.1 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 1.2 Fastställande av dagordning 1.3 Val av mötesordförande 1.4 Val av mötessekreterare 1.5 Val av två justerare 2 Personval 2.1 Val av nya styrelseledamöter 2.2 Val av revisor 3 Proposition 3.1 BIVUS styrelseledamöter redogör för sitt beslut om att komma med en proposition om en eventuell motion till Kårfullmäktige med anhållan om att (med hänvisning till kårens egna stadgar) BIVUS-medlemmarna skall byta sektion från Beteendevetarsektionen till Samhällsvetarsektionen (se bilaga) 4 Motioner 5 Övriga frågor 6 Mötets avslutande Bilaga: BIVUS-styrelsens proposition om motion till Kårfullmäktige:

6 MOTION TILL KÅRFULLMÄKTIGE Umeå, 12 januari 2009 Med denna motion till Kårfullmäktiges sammanträde (11 februari 2009) anhåller styrelsen för föreningen BIVUS (http://www.acc.umu.se/~bivus) om att Kårfullmäktige skall besluta att de studenter som studerar biblioteks- och informationsvetenskap från och med höst-terminen 2009 skall vara medlemmar i Samhällsvetarsektionen. Som stöd för denna anhållan hänvisar BIVUS-styrelsen till Umeå studentkårs stadgar och i synnerhet till kapitel 5, 1 som lyder enligt följande:»umeå studentkår är indelad i sektioner efter de studerandes studieinriktning.» Såsom studenter i biblioteks- och informationsvetenskap identifierar vi oss inte i första hand som beteendevetare och vi anser att vi skulle passa bättre som medlemmar i Samhällsvetarsektionen. Som vidare stöd för denna anhållan hänvisar vi till det beslut som togs under BIVUS stormöte den tolfte januari 2009, där en majoritet av de närvarande BIVUS-medlemmarna röstade för ett sektionsbyte. Som bilaga till denna motion bifogas protokollet från BIVUS stormöte inklusive dess bilagor. Med vänliga hälsningar,

7 Stormöte Datum Tid och plats: kl 11 i sal BT104. Närvarande: Linda Carlsson, Nina Grensjö, Linda Lassfolk, Marléne Lindberg, Saašha Metsärantala, Nils Nyman, Joakim Pasma (från 4), Sarata Persson, Anja Säker, Mirza Zjajo. 1 Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat. 1.1 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande Mötet anses stadgeenligt utlyst. 1.2 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 1.3 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Anja Säker. 1.4 Val av mötessekreterare Till mötessekreterare väljs Linda Lassfolk. 1.5 Val av två justerare Till justerare väljs Linda Carlsson och Mirza Zjajo. 2 Personval 2.1 Val av nya styrelseledamöter Nils Nyman väljs in som ledamot och tillika BetSek representant. 2.2 Val av revisor Helena Jonsson väljs till revisor för verksamhetsåret. 3 Proposition 3.1 Byte av sektion Saašha Metsärantala redogör för styrelsens proposition att BIVUS skall inlämna en motion till kårfullmäktige angående sektionsbyte (från BetSek till SamSek) då vi inte känner att vår utbildning passar in bland de beteendevetenskapliga utbildningarna. Mötet röstar enhälligt för att denna motion inlämnas. Nils Nyman informerar Beteendevetarsektionen om våra intentioner att lämna sektionen. 4 Motioner Förfrågan om eventuell ekonomisk ersättning för det arbete BIVUS gjort å institutionens vägnar angående kursutvärderingar. Mötet röstar enhälligt för att till institutionen inlämna en formell förfrågan om symbolisk ekonomisk ersättning för detta arbete. 5 Övriga frågor Utspark för kandidaterna: Då terminen snart är slut och en del av de

8 Stormöte Datum studenter som tar sin examen kommer att flytta bestäms om gemensam middag fredagen den 16.1 kl 18. Sarata Persson hör med Scharinska om eventuell bokning samt mailar ut vidare information. Droskan utses som reservalternativ ifall Scharinska inte kan ta emot oss. Avgående styrelseledamöter: Linda Carlsson har kontaktat Elin Wrethén (tidigare ordförande för BIVUS) angående mallar för intyg för avgående styrelseledamöter. Inga ytterligare styrelseledamöter beslutas för närvarande att tas in för att ersätta de som kommer att avgå. 6 Mötets avslutande Mötesordförande förklarar mötet avslutat. Datum för justering... Linda Lassfolk Sekreterare Linda Carlsson Justerare Mirza Zjajo Justerare

9 UMEÅ STUDENTKÅR Box Umeå Tel: Förslag till motionssvar SEKTIONSTILLHÖRIGHET FÖR BIVUS Den 19 januari 2009 antog Bivus (Biblioteks- och informationsvetenskap Umeåstudenterna) en motion vid sitt årsmöte. I denna anhåller styrelsen för Bivus, på uppdrag av årsmötet, att få byta sektion från Betsek (sektionen för studenter inom beteendevetenskap) till Samsek (sektionen för studenter inom samhällsvetenskap). Som huvudsakligt argument framhåller föreningen att de inte identifierar sig som beteendevetare och att de därför skulle passa bättre som medlemmar i Samsek. Vidare hänvisar de till det enhälliga beslut som fattats vid föreningens årsmöte, där samtliga närvarande medlemmar stödjer motionen. En övergång för en förening från en sektion till en annan är en omfattande fråga som måste tas på största allvar. Övergången handlar inte bara om föreningen som vill byta sektion, utan också om sektionernas ekonomi, principerna bakom sektionstillhörighet samt kårens syn på att ha en organisation som lever i sin helhet. Den grundläggande principen för Umeå studentkår när sektionsindelningen av medlemmar görs, är att programmets hemmainstitution får vara vägledande för tilldelningen (i enlighet med av kårfullmäktige fattat beslut ) förutom de fall då programmet har en tydlig koppling till en sektion. För Biblioteks- och informationsvetenskap är denna institution Sociologi, vars studenter tilldelas Betsek. Detta är även en princip som sektionerna jobbar efter och som är viktig för att få en struktur och översikt över medlemsfördelningen inom kåren. Utifrån vad Umeå studentkår erfar, har dock programmet för Biblioteks- och informationsvetenskap ytterst lite kontakt med sin hemmainstitution Sociologi. Området beteendevetenskap är ej heller detta speciellt i fokus under utbildningens gång. I samråd med Samsek och Betsek har framkommit att dessa ej har några invändningar, varken principiellt eller ekonomiskt, mot att Bivus skulle byta sektion. Centralt för sektionerna har varit att Bivus medlemmar uttryckt sin vilja att byta sektion, vilket är fallet. Övriga föreningar inom Betsek har en tydlig inriktning mot beteendevetenskap, medan Bivus medlemmar istället i hög utsträckning sysslar med informationsvetenskap under sin utbildning. Då informatik och informationsvetenskap är ett område inom vilket Samsek organiserar medlemmar, delar Umeå studentkår Bivus uppfattning att programmet bör ha sin hemvist inom Samseks område. Med anledning av ovanstående föreslår kårstyrelsen kårfullmäktige Att bifalla motionen i sin helhet Robert Östberg, Kårordförande 08/09 Tel: Sidan 1 av 1

10 UMEÅ STUDENTKÅR Box Umeå Tel: Framtidsrapporten UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring vad som är kårens uppgifter, hur kåren ska jobba och hur verksamheten ska finansieras vid ett avskaffande av kår- och nationsobligatoriet. Arbetet har i huvudsak varit uppbyggt kring möten dit alla medlemmar har varit välkomna att delta. Inbjudan till mötena har gått ut till kåfullmäktigeledamöterna, sektionerna och utbildningsbevakarna för att bredda kommunikationen så mycket som möjligt. Tre möten har hållits där gruppen definierat sitt arbetsområde och vilka förslag som ska tas med i framtidsrapporten. Rapporten är tänkt att inte vara allt för omfattande (fast med konkreta förslag) för att vara lättillgänglig men samtidigt innehållsrik. Konsekvensanalys: hur ett avskaffande drabbar underföreningar, sektioner och kåren centralt Det första som måste klargöras är att kåren som helhet gör ett fantastiskt jobb för medlemmarna. Vare sig det är studiesociala aktiviteter, studentfackligt arbete eller det dagliga jobb som krävs för att hålla verksamheten igång, så gör alla ideellt engagerade medlemmar, arvoderade och anställda en mycket stark insats. Underföreningarna och sektionerna är byggstenarna till denna verksamhet och därför är det extra viktigt att diskutera konsekvenserna av ett kårobligatorieavskaffande för alla delar i organisationen. Den 25 februari presenterade Lars Leijonborg innehållet i den proposition om ett kårobligatorieavskaffande som läggs fram 10 mars. Propositionen går i korthet ut på: För att få status som studentkår krävs att: 1)huvudsakliga syftet är att delta i utvecklingen av utbildning och studieförutsättningar. 2)samtliga studenter inom en kårs område har rätt att bli medlemmar. 3) alla medlemmar har rätt att rösta i val till det högsta beslutande organet. Staten avsätter 40 miljoner 2010 i statsbidrag som stöd för landets alla kårer. Det motsvarar ca: 133 kr/helårsstudent. För 2011 har man avsatt 30 miljoner eller 100 kr/helårsstudent. Idag har kårerna inget statligt stöd utan får sina intäkter via främst kårobligatoriet. Det föreslagna stödet är tyvärr långt under vad Umeå studentkår får in idag via medlemsintäkter (en minskning med ca: 85%) och för naturligtvis med sig att kåren måste få in medlemsintäkter via frivilliga avgifter. I utredningen fastslogs att 310kr/helårsstudent var den lägsta summa som är acceptabel för att kårerna ska kunna driva en fortsatt god verksamhet inom studentinflytande. Detta gör propositionen nu ett klart avsteg från. Stefan Brattlöf, Organisationssekreterare Tel: Sidan 1 av 6

11 Man vidgar ändamålsparagrafen för kårerna och nationerna. Idag har kårer en tydlig uppgift i att främja medlemmarnas studier och vad som därmed har sammanhang med studierna. Denna definition ska tydligen vidgas, oklart är dock på vilket sätt. Däremot kommer det ge kårerna större möjligheter att själva definiera vad de ska syssla med för verksamhet. I Erland Ringborgs utredning vill man snarare tydliggöra kårernas ändamål så att medlemmarnas pengar gör störst nytta för utbildningskvalité och studentinflytande. Studentkårerna har även fortsättningsvis rätten att utse studentrepresentanter till de olika beredande och beslutande organen inom högskolan. Nationerna i Uppsala och Lund samt studentkårerna får behålla sina skattelättnader. Många underföreningar och sektioner har idag tämligen snäva marginaler. Detta beror till stor del på att föreningarna så långt som möjligt ska undvika att generera för starka resultat, utan medlemsintäkterna ska gå medlemmarna till del. Vid ett avskaffande försvinner mycket av intäkterna om inte de frivilliga intäkterna täcker upp tomrummet. Vissa föreningar och sektioner befarar att färre kommer känna till verksamheten och därmed kommer antalet engagerade att minska. Detta skulle bli ett allvarligt slag mot studentinflytandet och möjligheterna att genomföra studiesociala aktiviteter. Även för kåren centralt är effekterna tydliga och allvarliga. Mycket av det arbete som görs för att driva verksamheten framåt, utförs av arvoderade presidialer som på heltid sitter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för studenterna vid Umeå universitet. Tjänstemännen i sin tur har ansvaret att hjälpa till att hålla ihop verksamheten ekonomiskt och administrativt, sköta medlemsregister och vara minnet i kåren. Allt detta finansieras i hög utsträckning av medlemsavgifter och därför är det angeläget att hitta lösningar som bibehåller en stark kår på alla nivåer men som också är kostnadseffektiv. Ovanstående förändringar ställer högre krav på en mer sammanhållen organisation och gemensamt fokus på vad som är bäst för Umeå studentkår i sin helhet. Vi måste ta fram finansiering till vår verksamhet som är tämligen säker, i vissa fall långsiktig och väl förankrad i organisationen. Först måste vi däremot klargöra vad vi ska jobba med, hur vi ska jobba och till sist hur vi ska finansiera vårt arbete. Vad ska Umeå studentkår jobba med och hur ska vi nå ut med vår verksamhet? Umeå studentkår har en lång historia bakom sig. Detta år, 2009, firar man 50 år som en av Sveriges starkaste studentröster. Men 50 år av studentfacklig verksamhet har varit både varierande och emellanåt kontroversiell. En sak är dock klar: studentkårer berör. Vare sig det rör statens syn på kårernas verksamhet, medlemmarnas ifrågasättande av vad deras pengar ska gå till eller tidningarnas bevakning av vad kårerna gör, är vi alla aktiva i en organisation som ständigt finns aktuell i medierna. Det är viktigt att bära med sig vad det är som gör att personer väljer att engagera sig studentfackligt. I detta sammanhang har framtidsgruppen kommit fram till sju möjliga bakomliggande faktorer till engagemang och sex för bristen på engagemang: Stefan Brattlöf, Organisationssekreterare Tel: Sidan 2 av 6

12 Engagemang Har ett intresse att jobba med utbildningspolitiska frågor Vill ha insyn i sin utbildning Har en vilja att kunna påverka Vill bygga upp sociala kontakter Har ett intresse för att jobba studentfackligt Vill få med sig erfarenheter och meriter Bristande engagemang Har fått för lite information Har fått felaktig information Rädsla för att ta på sig för mycket ansvar Anser att engagemanget är för tidskrävande Ointresse Lathet Känner sig tvingad för att ingen annan ville Hur ska då kåren av idag se ut? Hur ska kåren kunna beröra och intressera omgivningen? Från framtidsgruppen har vi kommit fram till ett antal kärnområden som rör kårens verksamhet och som vi tror kommer ge ett fortsatt intryck i medier och hos medlemmarna. Vi tar också upp våra funderingar kring varför medlemmar väljer att engagera sig i kåren. US ska definiera sin kärnverksamhet som utbildningsfrågor och studentinflytande. Internt ska vårt fokus vara att jobba med vi-känslan i hela organisationen. Vi måste skapa en känsla av samhörighet och engagemang som vi vill visa utåt. Medlemmarna ska erbjudas en rad förmåner för att vara med i US men samtidigt också bli informerade om vad medlemskapet finansierar, hur vi jobbar för medlemmarnas rättigheter och hur den enskilda medlemmen kan påverka vilka frågor US ska jobba med. US ska komma ut med sitt budskap bland sektionerna och föreningarna. Detta gör vi inte i tillräckligt stor utsträckning idag. US ska jobba ännu hårdare på att synas med sitt budskap i medierna. Här bör kårfullmäktige ta fram en mediestrategi för hur vi agerar i utbildningsfrågor. När US yttrar sig i olika frågor, ska föreningar och sektioner ha en större delaktighet i detta. Idag är organisationen för splittrad när det kommer till samarbete i utbildningsfrågor. Hur ska vi jobba som en studentkår? Som studentkår är det oerhört viktigt att hålla samman organisationen, från underförenings- till kårcentralt håll. Detta har inte alltid varit lätt: Umeå studentkår har länge varit en splittrad organisation. De senaste åren har dock en förändrad struktur på sektionsrådet, arbetsmarknadsarrangemanget Headhunt och kontaktpersoner från kåren ute bland sektionerna, stärkt samarbetet och intresset i organisationen för de olika delarna. Stefan Brattlöf, Organisationssekreterare Tel: Sidan 3 av 6

13 Hur ett avskaffande påverkar sektioner och föreningar är svårt att sia om. Vissa sektioner har ett stort beroende av medlemsintäkter medan andra har externa inkomster. Samma sak gäller många av våra föreningar. För att föra samman alla olika verksamheter så att vi tillsammans jobbar för en kår, föreslår framtidsgruppen att Umeå studentkår: Pekar på vinsterna (ekonomiska och legitimitetsmässiga) för sektioner och föreningar att vara en del av kåren och att driva utbildningsfrågor gemensamt. I ännu högre utsträckning anordnar föreläsningar och arrangemang (i samarbete med sektioner och föreningar) som slår an till våra kärnområden, och som är intressanta, aktuella och lockande för medlemmarna. Detta kan vara allt ifrån att bjuda in politiker, ordna mässor eller ha medlemsmöten och studentrepresentantträffar. Kåren bör vidare i så stor utsträckning som möjligt dokumentera dessa arrangemang och göra de tillgängliga via hemsidan. Premierar studentfackligt engagemang genom att ge intyg till alla som är aktiva i sektionsstyrelser, kårfullmäktige osv. Strukturerar upp och förtydligar hur vår organisation ser ut och förenklar kontaktvägarna mellan kåren centralt, till sektionerna och föreningarna. Erbjuder utbildningar till våra föreningar och sektioner och är ett stöd i deras arbete (även dagligen). Detta får dock inte bara sluta som ett outtalat stöd, utan vara något som marknadsförs gentemot hela organisationen. Är en ambassadör för föreningarna och sektionerna genom att framhäva dessa i marknadsföringen och i kontakten med medlemmarna. Vidare ska föreningar och sektioner vara ambassadörer för Umeå studentkår mot den enskilda studenten för att möjliggöra ett större kontaktnät och ett större intresse för att bli medlem i kåren. Så ska verksamheten finansieras Umeå studentkår är en omfattande verksamhet medlemsservice, utbildningsbevakning, stiftelseverksamhet allt detta är saker som byggts upp under många år och som har ett stort mervärde för medlemmarna idag. En del av verksamheten är självfinansierad, bl.a. stiftelserna. Annan verksamhet, som utbildningsbevakning, erhåller vi idag medel för från fakulteterna för att kunna täcka en stor del av de arvoderingar som betalas ut. Under detta år har Umeå studentkår dessutom fått igenom att man från universitetetshåll ska fastställa en lägsta nivå för vilket stöd fakulteterna ska ge till utbildningsbevakning. Detta är en stor vinst då det innebär en säkerhet även för framtiden. Medlemsintäkterna finansierar en stor del av de arvoderingar som finns på kårcentralt håll. Ansvarsområden som finansieras är: verksamhetsledning, utbildningsbevakning, stöd i studiesociala frågor och informationsarbete. Utöver detta finns ett kansli som dels fungerar som ett minne för hela organisationen, men som främst har uppgiften att sköta ekonomi, utredningar, expeditions- och administrativa sysslor. Kansliet har en viktig uppgift i att hålla samman organisationen. Stefan Brattlöf, Organisationssekreterare Tel: Sidan 4 av 6

14 Umeå studentkår har en annan oerhört viktig uppgift i att förmedla medlemsintäkterna vidare till sektionerna och underföreningarna. Detta för att man ska kunna ha en levande verksamhet med mottagningar, studiesociala aktiviteter, föreläsningar osv. närmre programmen. Ovanstående är alla viktiga delar för att Umeå studentkår ska fortsätta vara en professionell och framgångsrik studentkår. Då de fasta medlemsintäkterna kommer att minska med 85% vid ett avskaffande, måste vi därmed också få in intäkter via andra kanaler och via frivilliga medlemskap. Framtidsgruppen föreslår därför att Umeå studentkår: Ser över vilka besparingar som kan göras utan att verksamheten och servicen försämras allt för mycket. Även se över ev. effektiviseringar som kan göras inom ramen för befintlig verksamhet. Genomför en större marknadsundersökning bland kårens nuvarande medlemmar. Den bör rikta in sig på att identifiera behoven och kraven från de olika studentgrupperna (utbytes, distans, decentraliserade, fristående, programstudenter osv.) avseende vad en studentkår ska jobba med för att leva upp till kraven medlemmarna ställer. Tar fram och tillämpar en mediestrategi med syftet att lyfta fram hela verksamheten och öka intresset från den enskilda medlemmen för Umeå studentkårs verksamhet. Ser över vilka avtal, såväl nya som befintliga, som kan skrivas fast samt vilka avtal som bör omförhandlas eller sägas upp för att under längre tidsperioder säkra finanserna. Säkrar vilka rabatter och förmåner som enbart ska erbjudas studenter som väljer att bli medlemmar. Mecenat har meddelat att de endast kommer att samarbeta med studentkårer vilket kommer att ge större legitimitet till medlemskap i dessa. Ser över möjligheterna att endast erbjuda medlemmar tillgång till studentpubarna, studentrabatt på IKSU, bussar, övriga lokala rabatter osv. Umeå studentkår ska kunna visa utåt att medlemskap krävs i de verksamheter som kåren dessutom byggt upp och ha en bredd på erbjudanden som lockar olika studentgrupper. Ska det vara möjligt att endast få studentboende hos Bostaden om man är medlem i studentkåren? Tar fram en tydlig och enkel process för att bli medlem. Denna process ska vara tillämpbar såväl på förenings- som sektions och kårnivå. Utveckla, förbättra och marknadsföra hemsidan där man som student enkelt ska kunna bli medlem i kåren och få snabb tillgång till aktuella rabatter och erbjudanden. Avslutningsvis Ett avskaffande av kår- och nationsobligatoriet kan innebära en hård smäll för landets alla kårer och nationer initialt. Det är svårt att beräkna hur många som kommer att bli medlemmar vid ett avskaffande och hur man på bästa sätt kan locka studenter att fortsätta stödja kårerna. Men från framtidsgruppen tror vi att kåren med ovanstående förslag skulle bygga en organisation som har en större medlemsförankring, sammanhållning och som är ekonomiskt hållbar. Stefan Brattlöf, Organisationssekreterare Tel: Sidan 5 av 6

15 UMEÅ STUDENTKÅR Box Umeå Tel: Bilaga ÖVERSIKT ÖVER UMEÅ STUDENTKÅRS STRUKTUR För att hålla samman en organisation av Umeå studentkårs storlek finns: - 1 heltidsarvoderad ordförande med ansvar för verksamhetsledning - 6 heltidsarvoderade utbildningsbevakare på såväl kårcentralt håll som bland sektionerna. Sektionerna får också en del ekonomiskt stöd från universitetet för utbildningsbevakningen. Humsek har ytterligare en arvoderad med mer administrativa sysslor. För denna post får sektionen ekonomiskt stöd från fakulteten - 1 heltidsarvoderad med ansvar för informationsfrågor och sektionskontakter - 1 heltidsarvoderad med ansvar för arbetsmiljö, miljö och jämställdhetsfrågor - 7 anställda på hel- eller deltid som är minnet i organisationen och som jobbar med ekonomi, medlemsregister, organisation, marknadsföring och vaktmästeri Stefan Brattlöf, Organisationssekreterare Tel: Sidan 6 av 6

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630 ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR För perioden 20100701-20130630 Ansökan om ställning som studentkår Härmed söker ställning som studentkår för perioden: 2010-07-01 till 2013-06-30 Studentföreningens

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Fullmäktigemöte nr.6 08/09 PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Datum 2009-03-11 Bilagor: Röstlängd/röstprotokoll Tid: Plats: Noteringar:

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Styrelsemöte nr 4, 08/09 PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2008-11-19 Bilagor: M7 US 50-årsjubileum Tid: Plats: Noteringar: 15.15

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen Sida 1/8 Samhällsvetarsektionen styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2015-08-11 Tid: Kl. 15.10 18.02 Plats: Göta studentkårs samhällsvetarsektions kontor Kallade: Samhällsvetarsektionens styrelse

Läs mer

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå. Fastställda Reviderade

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå. Fastställda Reviderade 1. Namn och säte... 2 2. Principer... 2 3. Ändamål... 2 4. Medlemskap... 2 5. Föreningens organ... 3 6. Val och omröstning... 5 7. Stadgeändring... 5 8. Fusion och upplösning... 5 9. Dr Optimo... 6 Sidan

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå Kapitel 1 Sammansättning och ändamål Inledning 1 Medicinska Föreningen är en sammanslutning av studerande vid Umeå Universitets medicinska fakultet och utgör en sektion inom Medicinska Studentkåren vid

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Årsmöte 14/15 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-27 Tid: 15:15 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Filip Åhlander Ordförande Alexandra Eriksson Vice ordförande Pontus

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-02-09 Tid: Kl. 16.39-21.08 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 3 2016/2017 2016-12-08, kl 18.30 i C305 Föredragningslista 3-16/17, 21-30 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2016-12-08, kl 18.30 Ärenden: 21-30 Bilaga Föredragare

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2013-08-28 Tid: Kl. 16.20-17.54 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry

Läs mer

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Styrelsemöte 140325 Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Närvarande röstberättigande: Närvarande övriga: Ekonomiansvarig Adjungerande Skåne Nation Amanda Lindborg Jonas Kjällgren Simon Göransson Marta

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti inom En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte...3 Umeå studentkårs uppbyggnad...4

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Propositioner Vårmöte.

Propositioner Vårmöte. Propositioner 2013-03-08 Vårmöte. Dessa ändringar som önskas göras är för att förtydliga samt åtgärda en del fel som är skrivna i KogVets stadgar. Samtliga ändringar, förutom tillägget av 7.3.2 har blivit

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Teknologkårens styrelse Simon Persson

Teknologkårens styrelse Simon Persson 2016-02-26 Simon Persson Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden LARV-projektledare Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning...

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14 2014-08-22 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-11-09 Tid: Kl. 16.30-21.17 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Suzanne Green * Tobias Olausson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer