FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE"

Transkript

1 UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: Tid: Plats: Oasen, Umeå studentkår Formalia Tid Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: F1 Mötets öppnande F2 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 11/3 och handlingar 15/3 Att anse mötet behörigt utlyst F3 Val av justeringsperson Att utse en till justeringsperson F4 Fastställande av föredragningslista Att fastställa föredragningslistan F5 Adjungeringar Att adjungera närvarande tjänstemän med närvaro och yttranderätt. Beslutsuppföljning Tid Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: U1 Sammanfattning av beslut från Stefan Brattlöf föregående protokoll, KS Att lägga protokollet till handlingarna. U2 Sammanfattning av beslut fattade i U2 Stefan Brattlöf AU Att lägga sammanfattningen till handlingarna till handlingarna Meddelanden/Informationspunkter Tid Punkt Ärende Bilaga Föredragande M1 Presidiet informerar Presidiet M2 Återrapportering kårutredning Robert Östberg Sidan 1 av 2

2 M3 Uppföljning verksamhetsplan och handlingsplan Presidiet M4 Ekonomisk rapport Lars-Göran Bokeskog Beslutspunkter Tid Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: B1 Utdelning av Lauramedaljen Robert Östberg Att föreslå kårfullmäktige att tilldela Tommy Bäckström Lauramedaljen för lång och trogen tjänst B2 Motion från föreningen Bivus om B1_1 Robert Östberg byte av sektionstillhörighet B1_2 Att föreslå kårfullmäktige att bifalla motionen i sin helhet B3 Framtidsrapporten B2 Stefan Brattlöf Att föreslå kårfullmäktige att anta framtidsrapporten som ett arbetsdokument för kommande verksamhetsår F6 Mötets avslutande Sidan 2 av 2

3 UMEÅ STUDENTKÅR Box Umeå Tel: Beslutsuppföljning UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Februari - Nominering: Karolina Lindkvist till Längmanska kulturfonden - Beslut: Utökad budget för SFS fum - Beslut: Att anta Plakats offert på kr. exkl. moms för inköp av en hemsida Mars - Remissvar: Långtidsutredningen Beslut: Fördelning av ej inrapporterade SFS-mandat [Namn], [Befattning] Tel: [telefonnummer] [e-postadress] Sidan 1 av 1

4 MOTION TILL KÅRFULLMÄKTIGE Umeå, 19 januari 2009 Med denna motion till Kårfullmäktiges sammanträde (11 februari 2009) anhåller styrelsen för föreningen BIVUS (http://www.acc.umu.se/~bivus) om att Kårfullmäktige skall besluta att de studenter som studerar biblioteks- och informationsvetenskap från och med höst-terminen 2009 skall vara medlemmar i Samhällsvetarsektionen. Som stöd för denna anhållan hänvisar BIVUS-styrelsen till Umeå studentkårs stadgar och i synnerhet till kapitel 5, 1 som lyder enligt följande:»umeå studentkår är indelad i sektioner efter de studerandes studieinriktning.» Såsom studenter i biblioteks- och informationsvetenskap identifierar vi oss inte i första hand som beteendevetare och vi anser att vi skulle passa bättre som medlemmar i Samhällsvetarsektionen. Som vidare stöd för denna anhållan hänvisar vi till det beslut som togs under BIVUS stormöte den tolfte januari 2009, där samtliga närvarande BIVUS-medlemmarna röstade för ett sektionsbyte. Som bilaga till denna motion bifogas kallelsen till och protokollet från BIVUS stormöte Med vänliga hälsningar,

5 Stormöte för BIVUS! Härmed kallas till stormöte klockan 11:00 i BT-104 Den preliminära dagordningen blir följande: 1 Mötets öppnande 1.1 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 1.2 Fastställande av dagordning 1.3 Val av mötesordförande 1.4 Val av mötessekreterare 1.5 Val av två justerare 2 Personval 2.1 Val av nya styrelseledamöter 2.2 Val av revisor 3 Proposition 3.1 BIVUS styrelseledamöter redogör för sitt beslut om att komma med en proposition om en eventuell motion till Kårfullmäktige med anhållan om att (med hänvisning till kårens egna stadgar) BIVUS-medlemmarna skall byta sektion från Beteendevetarsektionen till Samhällsvetarsektionen (se bilaga) 4 Motioner 5 Övriga frågor 6 Mötets avslutande Bilaga: BIVUS-styrelsens proposition om motion till Kårfullmäktige:

6 MOTION TILL KÅRFULLMÄKTIGE Umeå, 12 januari 2009 Med denna motion till Kårfullmäktiges sammanträde (11 februari 2009) anhåller styrelsen för föreningen BIVUS (http://www.acc.umu.se/~bivus) om att Kårfullmäktige skall besluta att de studenter som studerar biblioteks- och informationsvetenskap från och med höst-terminen 2009 skall vara medlemmar i Samhällsvetarsektionen. Som stöd för denna anhållan hänvisar BIVUS-styrelsen till Umeå studentkårs stadgar och i synnerhet till kapitel 5, 1 som lyder enligt följande:»umeå studentkår är indelad i sektioner efter de studerandes studieinriktning.» Såsom studenter i biblioteks- och informationsvetenskap identifierar vi oss inte i första hand som beteendevetare och vi anser att vi skulle passa bättre som medlemmar i Samhällsvetarsektionen. Som vidare stöd för denna anhållan hänvisar vi till det beslut som togs under BIVUS stormöte den tolfte januari 2009, där en majoritet av de närvarande BIVUS-medlemmarna röstade för ett sektionsbyte. Som bilaga till denna motion bifogas protokollet från BIVUS stormöte inklusive dess bilagor. Med vänliga hälsningar,

7 Stormöte Datum Tid och plats: kl 11 i sal BT104. Närvarande: Linda Carlsson, Nina Grensjö, Linda Lassfolk, Marléne Lindberg, Saašha Metsärantala, Nils Nyman, Joakim Pasma (från 4), Sarata Persson, Anja Säker, Mirza Zjajo. 1 Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat. 1.1 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande Mötet anses stadgeenligt utlyst. 1.2 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 1.3 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Anja Säker. 1.4 Val av mötessekreterare Till mötessekreterare väljs Linda Lassfolk. 1.5 Val av två justerare Till justerare väljs Linda Carlsson och Mirza Zjajo. 2 Personval 2.1 Val av nya styrelseledamöter Nils Nyman väljs in som ledamot och tillika BetSek representant. 2.2 Val av revisor Helena Jonsson väljs till revisor för verksamhetsåret. 3 Proposition 3.1 Byte av sektion Saašha Metsärantala redogör för styrelsens proposition att BIVUS skall inlämna en motion till kårfullmäktige angående sektionsbyte (från BetSek till SamSek) då vi inte känner att vår utbildning passar in bland de beteendevetenskapliga utbildningarna. Mötet röstar enhälligt för att denna motion inlämnas. Nils Nyman informerar Beteendevetarsektionen om våra intentioner att lämna sektionen. 4 Motioner Förfrågan om eventuell ekonomisk ersättning för det arbete BIVUS gjort å institutionens vägnar angående kursutvärderingar. Mötet röstar enhälligt för att till institutionen inlämna en formell förfrågan om symbolisk ekonomisk ersättning för detta arbete. 5 Övriga frågor Utspark för kandidaterna: Då terminen snart är slut och en del av de

8 Stormöte Datum studenter som tar sin examen kommer att flytta bestäms om gemensam middag fredagen den 16.1 kl 18. Sarata Persson hör med Scharinska om eventuell bokning samt mailar ut vidare information. Droskan utses som reservalternativ ifall Scharinska inte kan ta emot oss. Avgående styrelseledamöter: Linda Carlsson har kontaktat Elin Wrethén (tidigare ordförande för BIVUS) angående mallar för intyg för avgående styrelseledamöter. Inga ytterligare styrelseledamöter beslutas för närvarande att tas in för att ersätta de som kommer att avgå. 6 Mötets avslutande Mötesordförande förklarar mötet avslutat. Datum för justering... Linda Lassfolk Sekreterare Linda Carlsson Justerare Mirza Zjajo Justerare

9 UMEÅ STUDENTKÅR Box Umeå Tel: Förslag till motionssvar SEKTIONSTILLHÖRIGHET FÖR BIVUS Den 19 januari 2009 antog Bivus (Biblioteks- och informationsvetenskap Umeåstudenterna) en motion vid sitt årsmöte. I denna anhåller styrelsen för Bivus, på uppdrag av årsmötet, att få byta sektion från Betsek (sektionen för studenter inom beteendevetenskap) till Samsek (sektionen för studenter inom samhällsvetenskap). Som huvudsakligt argument framhåller föreningen att de inte identifierar sig som beteendevetare och att de därför skulle passa bättre som medlemmar i Samsek. Vidare hänvisar de till det enhälliga beslut som fattats vid föreningens årsmöte, där samtliga närvarande medlemmar stödjer motionen. En övergång för en förening från en sektion till en annan är en omfattande fråga som måste tas på största allvar. Övergången handlar inte bara om föreningen som vill byta sektion, utan också om sektionernas ekonomi, principerna bakom sektionstillhörighet samt kårens syn på att ha en organisation som lever i sin helhet. Den grundläggande principen för Umeå studentkår när sektionsindelningen av medlemmar görs, är att programmets hemmainstitution får vara vägledande för tilldelningen (i enlighet med av kårfullmäktige fattat beslut ) förutom de fall då programmet har en tydlig koppling till en sektion. För Biblioteks- och informationsvetenskap är denna institution Sociologi, vars studenter tilldelas Betsek. Detta är även en princip som sektionerna jobbar efter och som är viktig för att få en struktur och översikt över medlemsfördelningen inom kåren. Utifrån vad Umeå studentkår erfar, har dock programmet för Biblioteks- och informationsvetenskap ytterst lite kontakt med sin hemmainstitution Sociologi. Området beteendevetenskap är ej heller detta speciellt i fokus under utbildningens gång. I samråd med Samsek och Betsek har framkommit att dessa ej har några invändningar, varken principiellt eller ekonomiskt, mot att Bivus skulle byta sektion. Centralt för sektionerna har varit att Bivus medlemmar uttryckt sin vilja att byta sektion, vilket är fallet. Övriga föreningar inom Betsek har en tydlig inriktning mot beteendevetenskap, medan Bivus medlemmar istället i hög utsträckning sysslar med informationsvetenskap under sin utbildning. Då informatik och informationsvetenskap är ett område inom vilket Samsek organiserar medlemmar, delar Umeå studentkår Bivus uppfattning att programmet bör ha sin hemvist inom Samseks område. Med anledning av ovanstående föreslår kårstyrelsen kårfullmäktige Att bifalla motionen i sin helhet Robert Östberg, Kårordförande 08/09 Tel: Sidan 1 av 1

10 UMEÅ STUDENTKÅR Box Umeå Tel: Framtidsrapporten UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring vad som är kårens uppgifter, hur kåren ska jobba och hur verksamheten ska finansieras vid ett avskaffande av kår- och nationsobligatoriet. Arbetet har i huvudsak varit uppbyggt kring möten dit alla medlemmar har varit välkomna att delta. Inbjudan till mötena har gått ut till kåfullmäktigeledamöterna, sektionerna och utbildningsbevakarna för att bredda kommunikationen så mycket som möjligt. Tre möten har hållits där gruppen definierat sitt arbetsområde och vilka förslag som ska tas med i framtidsrapporten. Rapporten är tänkt att inte vara allt för omfattande (fast med konkreta förslag) för att vara lättillgänglig men samtidigt innehållsrik. Konsekvensanalys: hur ett avskaffande drabbar underföreningar, sektioner och kåren centralt Det första som måste klargöras är att kåren som helhet gör ett fantastiskt jobb för medlemmarna. Vare sig det är studiesociala aktiviteter, studentfackligt arbete eller det dagliga jobb som krävs för att hålla verksamheten igång, så gör alla ideellt engagerade medlemmar, arvoderade och anställda en mycket stark insats. Underföreningarna och sektionerna är byggstenarna till denna verksamhet och därför är det extra viktigt att diskutera konsekvenserna av ett kårobligatorieavskaffande för alla delar i organisationen. Den 25 februari presenterade Lars Leijonborg innehållet i den proposition om ett kårobligatorieavskaffande som läggs fram 10 mars. Propositionen går i korthet ut på: För att få status som studentkår krävs att: 1)huvudsakliga syftet är att delta i utvecklingen av utbildning och studieförutsättningar. 2)samtliga studenter inom en kårs område har rätt att bli medlemmar. 3) alla medlemmar har rätt att rösta i val till det högsta beslutande organet. Staten avsätter 40 miljoner 2010 i statsbidrag som stöd för landets alla kårer. Det motsvarar ca: 133 kr/helårsstudent. För 2011 har man avsatt 30 miljoner eller 100 kr/helårsstudent. Idag har kårerna inget statligt stöd utan får sina intäkter via främst kårobligatoriet. Det föreslagna stödet är tyvärr långt under vad Umeå studentkår får in idag via medlemsintäkter (en minskning med ca: 85%) och för naturligtvis med sig att kåren måste få in medlemsintäkter via frivilliga avgifter. I utredningen fastslogs att 310kr/helårsstudent var den lägsta summa som är acceptabel för att kårerna ska kunna driva en fortsatt god verksamhet inom studentinflytande. Detta gör propositionen nu ett klart avsteg från. Stefan Brattlöf, Organisationssekreterare Tel: Sidan 1 av 6

11 Man vidgar ändamålsparagrafen för kårerna och nationerna. Idag har kårer en tydlig uppgift i att främja medlemmarnas studier och vad som därmed har sammanhang med studierna. Denna definition ska tydligen vidgas, oklart är dock på vilket sätt. Däremot kommer det ge kårerna större möjligheter att själva definiera vad de ska syssla med för verksamhet. I Erland Ringborgs utredning vill man snarare tydliggöra kårernas ändamål så att medlemmarnas pengar gör störst nytta för utbildningskvalité och studentinflytande. Studentkårerna har även fortsättningsvis rätten att utse studentrepresentanter till de olika beredande och beslutande organen inom högskolan. Nationerna i Uppsala och Lund samt studentkårerna får behålla sina skattelättnader. Många underföreningar och sektioner har idag tämligen snäva marginaler. Detta beror till stor del på att föreningarna så långt som möjligt ska undvika att generera för starka resultat, utan medlemsintäkterna ska gå medlemmarna till del. Vid ett avskaffande försvinner mycket av intäkterna om inte de frivilliga intäkterna täcker upp tomrummet. Vissa föreningar och sektioner befarar att färre kommer känna till verksamheten och därmed kommer antalet engagerade att minska. Detta skulle bli ett allvarligt slag mot studentinflytandet och möjligheterna att genomföra studiesociala aktiviteter. Även för kåren centralt är effekterna tydliga och allvarliga. Mycket av det arbete som görs för att driva verksamheten framåt, utförs av arvoderade presidialer som på heltid sitter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för studenterna vid Umeå universitet. Tjänstemännen i sin tur har ansvaret att hjälpa till att hålla ihop verksamheten ekonomiskt och administrativt, sköta medlemsregister och vara minnet i kåren. Allt detta finansieras i hög utsträckning av medlemsavgifter och därför är det angeläget att hitta lösningar som bibehåller en stark kår på alla nivåer men som också är kostnadseffektiv. Ovanstående förändringar ställer högre krav på en mer sammanhållen organisation och gemensamt fokus på vad som är bäst för Umeå studentkår i sin helhet. Vi måste ta fram finansiering till vår verksamhet som är tämligen säker, i vissa fall långsiktig och väl förankrad i organisationen. Först måste vi däremot klargöra vad vi ska jobba med, hur vi ska jobba och till sist hur vi ska finansiera vårt arbete. Vad ska Umeå studentkår jobba med och hur ska vi nå ut med vår verksamhet? Umeå studentkår har en lång historia bakom sig. Detta år, 2009, firar man 50 år som en av Sveriges starkaste studentröster. Men 50 år av studentfacklig verksamhet har varit både varierande och emellanåt kontroversiell. En sak är dock klar: studentkårer berör. Vare sig det rör statens syn på kårernas verksamhet, medlemmarnas ifrågasättande av vad deras pengar ska gå till eller tidningarnas bevakning av vad kårerna gör, är vi alla aktiva i en organisation som ständigt finns aktuell i medierna. Det är viktigt att bära med sig vad det är som gör att personer väljer att engagera sig studentfackligt. I detta sammanhang har framtidsgruppen kommit fram till sju möjliga bakomliggande faktorer till engagemang och sex för bristen på engagemang: Stefan Brattlöf, Organisationssekreterare Tel: Sidan 2 av 6

12 Engagemang Har ett intresse att jobba med utbildningspolitiska frågor Vill ha insyn i sin utbildning Har en vilja att kunna påverka Vill bygga upp sociala kontakter Har ett intresse för att jobba studentfackligt Vill få med sig erfarenheter och meriter Bristande engagemang Har fått för lite information Har fått felaktig information Rädsla för att ta på sig för mycket ansvar Anser att engagemanget är för tidskrävande Ointresse Lathet Känner sig tvingad för att ingen annan ville Hur ska då kåren av idag se ut? Hur ska kåren kunna beröra och intressera omgivningen? Från framtidsgruppen har vi kommit fram till ett antal kärnområden som rör kårens verksamhet och som vi tror kommer ge ett fortsatt intryck i medier och hos medlemmarna. Vi tar också upp våra funderingar kring varför medlemmar väljer att engagera sig i kåren. US ska definiera sin kärnverksamhet som utbildningsfrågor och studentinflytande. Internt ska vårt fokus vara att jobba med vi-känslan i hela organisationen. Vi måste skapa en känsla av samhörighet och engagemang som vi vill visa utåt. Medlemmarna ska erbjudas en rad förmåner för att vara med i US men samtidigt också bli informerade om vad medlemskapet finansierar, hur vi jobbar för medlemmarnas rättigheter och hur den enskilda medlemmen kan påverka vilka frågor US ska jobba med. US ska komma ut med sitt budskap bland sektionerna och föreningarna. Detta gör vi inte i tillräckligt stor utsträckning idag. US ska jobba ännu hårdare på att synas med sitt budskap i medierna. Här bör kårfullmäktige ta fram en mediestrategi för hur vi agerar i utbildningsfrågor. När US yttrar sig i olika frågor, ska föreningar och sektioner ha en större delaktighet i detta. Idag är organisationen för splittrad när det kommer till samarbete i utbildningsfrågor. Hur ska vi jobba som en studentkår? Som studentkår är det oerhört viktigt att hålla samman organisationen, från underförenings- till kårcentralt håll. Detta har inte alltid varit lätt: Umeå studentkår har länge varit en splittrad organisation. De senaste åren har dock en förändrad struktur på sektionsrådet, arbetsmarknadsarrangemanget Headhunt och kontaktpersoner från kåren ute bland sektionerna, stärkt samarbetet och intresset i organisationen för de olika delarna. Stefan Brattlöf, Organisationssekreterare Tel: Sidan 3 av 6

13 Hur ett avskaffande påverkar sektioner och föreningar är svårt att sia om. Vissa sektioner har ett stort beroende av medlemsintäkter medan andra har externa inkomster. Samma sak gäller många av våra föreningar. För att föra samman alla olika verksamheter så att vi tillsammans jobbar för en kår, föreslår framtidsgruppen att Umeå studentkår: Pekar på vinsterna (ekonomiska och legitimitetsmässiga) för sektioner och föreningar att vara en del av kåren och att driva utbildningsfrågor gemensamt. I ännu högre utsträckning anordnar föreläsningar och arrangemang (i samarbete med sektioner och föreningar) som slår an till våra kärnområden, och som är intressanta, aktuella och lockande för medlemmarna. Detta kan vara allt ifrån att bjuda in politiker, ordna mässor eller ha medlemsmöten och studentrepresentantträffar. Kåren bör vidare i så stor utsträckning som möjligt dokumentera dessa arrangemang och göra de tillgängliga via hemsidan. Premierar studentfackligt engagemang genom att ge intyg till alla som är aktiva i sektionsstyrelser, kårfullmäktige osv. Strukturerar upp och förtydligar hur vår organisation ser ut och förenklar kontaktvägarna mellan kåren centralt, till sektionerna och föreningarna. Erbjuder utbildningar till våra föreningar och sektioner och är ett stöd i deras arbete (även dagligen). Detta får dock inte bara sluta som ett outtalat stöd, utan vara något som marknadsförs gentemot hela organisationen. Är en ambassadör för föreningarna och sektionerna genom att framhäva dessa i marknadsföringen och i kontakten med medlemmarna. Vidare ska föreningar och sektioner vara ambassadörer för Umeå studentkår mot den enskilda studenten för att möjliggöra ett större kontaktnät och ett större intresse för att bli medlem i kåren. Så ska verksamheten finansieras Umeå studentkår är en omfattande verksamhet medlemsservice, utbildningsbevakning, stiftelseverksamhet allt detta är saker som byggts upp under många år och som har ett stort mervärde för medlemmarna idag. En del av verksamheten är självfinansierad, bl.a. stiftelserna. Annan verksamhet, som utbildningsbevakning, erhåller vi idag medel för från fakulteterna för att kunna täcka en stor del av de arvoderingar som betalas ut. Under detta år har Umeå studentkår dessutom fått igenom att man från universitetetshåll ska fastställa en lägsta nivå för vilket stöd fakulteterna ska ge till utbildningsbevakning. Detta är en stor vinst då det innebär en säkerhet även för framtiden. Medlemsintäkterna finansierar en stor del av de arvoderingar som finns på kårcentralt håll. Ansvarsområden som finansieras är: verksamhetsledning, utbildningsbevakning, stöd i studiesociala frågor och informationsarbete. Utöver detta finns ett kansli som dels fungerar som ett minne för hela organisationen, men som främst har uppgiften att sköta ekonomi, utredningar, expeditions- och administrativa sysslor. Kansliet har en viktig uppgift i att hålla samman organisationen. Stefan Brattlöf, Organisationssekreterare Tel: Sidan 4 av 6

14 Umeå studentkår har en annan oerhört viktig uppgift i att förmedla medlemsintäkterna vidare till sektionerna och underföreningarna. Detta för att man ska kunna ha en levande verksamhet med mottagningar, studiesociala aktiviteter, föreläsningar osv. närmre programmen. Ovanstående är alla viktiga delar för att Umeå studentkår ska fortsätta vara en professionell och framgångsrik studentkår. Då de fasta medlemsintäkterna kommer att minska med 85% vid ett avskaffande, måste vi därmed också få in intäkter via andra kanaler och via frivilliga medlemskap. Framtidsgruppen föreslår därför att Umeå studentkår: Ser över vilka besparingar som kan göras utan att verksamheten och servicen försämras allt för mycket. Även se över ev. effektiviseringar som kan göras inom ramen för befintlig verksamhet. Genomför en större marknadsundersökning bland kårens nuvarande medlemmar. Den bör rikta in sig på att identifiera behoven och kraven från de olika studentgrupperna (utbytes, distans, decentraliserade, fristående, programstudenter osv.) avseende vad en studentkår ska jobba med för att leva upp till kraven medlemmarna ställer. Tar fram och tillämpar en mediestrategi med syftet att lyfta fram hela verksamheten och öka intresset från den enskilda medlemmen för Umeå studentkårs verksamhet. Ser över vilka avtal, såväl nya som befintliga, som kan skrivas fast samt vilka avtal som bör omförhandlas eller sägas upp för att under längre tidsperioder säkra finanserna. Säkrar vilka rabatter och förmåner som enbart ska erbjudas studenter som väljer att bli medlemmar. Mecenat har meddelat att de endast kommer att samarbeta med studentkårer vilket kommer att ge större legitimitet till medlemskap i dessa. Ser över möjligheterna att endast erbjuda medlemmar tillgång till studentpubarna, studentrabatt på IKSU, bussar, övriga lokala rabatter osv. Umeå studentkår ska kunna visa utåt att medlemskap krävs i de verksamheter som kåren dessutom byggt upp och ha en bredd på erbjudanden som lockar olika studentgrupper. Ska det vara möjligt att endast få studentboende hos Bostaden om man är medlem i studentkåren? Tar fram en tydlig och enkel process för att bli medlem. Denna process ska vara tillämpbar såväl på förenings- som sektions och kårnivå. Utveckla, förbättra och marknadsföra hemsidan där man som student enkelt ska kunna bli medlem i kåren och få snabb tillgång till aktuella rabatter och erbjudanden. Avslutningsvis Ett avskaffande av kår- och nationsobligatoriet kan innebära en hård smäll för landets alla kårer och nationer initialt. Det är svårt att beräkna hur många som kommer att bli medlemmar vid ett avskaffande och hur man på bästa sätt kan locka studenter att fortsätta stödja kårerna. Men från framtidsgruppen tror vi att kåren med ovanstående förslag skulle bygga en organisation som har en större medlemsförankring, sammanhållning och som är ekonomiskt hållbar. Stefan Brattlöf, Organisationssekreterare Tel: Sidan 5 av 6

15 UMEÅ STUDENTKÅR Box Umeå Tel: Bilaga ÖVERSIKT ÖVER UMEÅ STUDENTKÅRS STRUKTUR För att hålla samman en organisation av Umeå studentkårs storlek finns: - 1 heltidsarvoderad ordförande med ansvar för verksamhetsledning - 6 heltidsarvoderade utbildningsbevakare på såväl kårcentralt håll som bland sektionerna. Sektionerna får också en del ekonomiskt stöd från universitetet för utbildningsbevakningen. Humsek har ytterligare en arvoderad med mer administrativa sysslor. För denna post får sektionen ekonomiskt stöd från fakulteten - 1 heltidsarvoderad med ansvar för informationsfrågor och sektionskontakter - 1 heltidsarvoderad med ansvar för arbetsmiljö, miljö och jämställdhetsfrågor - 7 anställda på hel- eller deltid som är minnet i organisationen och som jobbar med ekonomi, medlemsregister, organisation, marknadsföring och vaktmästeri Stefan Brattlöf, Organisationssekreterare Tel: Sidan 6 av 6

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Kårordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.6 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Närvarande Ordinarie: (MST) Katarina Nilsson (PED)

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 04/05

Verksamhetsberättelse 04/05 Verksamhetsberättelse 04/05 1. FÖRORD Denna verksamhetsberättelse är ett sätt för oss att avsluta och summera vårt verksamhetsår. Den är också en redovisning av vårt arv till våra efterträdare. Summeringen

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Under våren har UTN och Uppsala studentkår förhandlat fram ett sektionsavtal som i princip uppfyller

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning 120222 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna

Läs mer