FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE"

Transkript

1 Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.5 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: Tid: Plats: Formalia S505, Plan 5 i Samhällsvetarhuset Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: F1 Mötets öppnande F2 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 8/12 och handlingar 11/12 Att anse mötet behörigt utlyst F3 Val av justeringsperson Att utse en justeringsperson F4 Fastställande av föredragningslista Att fastställa föredragningslistan F5 Adjungeringar Att adjungera närvarande tjänstemän med närvaro och yttranderätt. Beslutsuppföljning Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: U1 Sammanfattning av beslut från föregående protokoll, KS Meddelanden/information Stefan Brattlöf Att lägga protokollet till handlingarna. Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: M1 Presidiet informerar M1_1 M1_2 Presidiet Sidan 1 av 2

2 Beslutspunkter Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: B1 Mötesdatum för KS och KF våren 2011 Det är nu dags att fastställa sammanträdestiderna för våren. Att fastställa mötesdatum för KS och KF våren 2011 B2 Införande av reglemente avseende hedersmedlemskap i Umeå studentkår B2 Katarina Nilsson Kårstyrelsen fick i uppdrag på senaste Kårfullmäktigesammanträdet att omarbeta sitt förslag till hedersmedlemskap. Ett reglemente föreslås inrättas istället för en stadgeändring. Detta ger ökad flexibilitet att också ändra i reglementet i framtiden om revideringar skulle anses behövas. Att föreslå kårfullmäktige att införa reglemente avseende hedersmedlemskap i i enlighet med kårstyrelsens förslag B3 Borgensåtagande för Vertex Bilaga utsänds på måndag Att ge ordförande i uppdrag att skriva avtal med NTK om delad risk i åtagandet gentemot Kårmedia i Umeå AB motsvarande ett belopp om kr. F6 Mötets avslutande Sidan 2 av 2

3 Information Presidiet informerar - Vertex: Det förslag med besparingar för att få en ekonomi i balans godtogs på Vertex förra styrelsemöte (22/11) med undantag för lokalflytten. Det innebär att Vertex kommer att fortsätta att vara kvar på nuvarande plats men med mindre lokalyta då ett av de tre rummen kommer avyttras. Inget avtal om överlåtelse av annonsförsäljningen till Display har ännu nåtts men detta bör vara klart innan utgången av detta år. - Omgruppering i lokalerna: Micaela Molin har bytt kontor och sitter numer där sammanträdesrummet Oasen tidigare var. Vi kommer dessutom inom en snar framtid att få tillgång till ett förråd i källarplan i Samhällsvetarhuset. - Campuskortet: Designen på Campuskortet (kommande terminers kårlegitimation) är framtagen och vi ser över möjligheten att införa diverse tjänster via Campuskortets magnetremsa så som kopiering, träning, luncher på campusrestauranger mm. - Kopiering för kårmedlemmar: Målsättningen är att under början av nästa termin skriva ett avtal med ett företag som kan tillhandahålla och serva kopieringsmaskiner. Tanken med detta är att erbjuda studenter billigare kopiering än i dagsläget samt öka studenttillströmningen till s kansli. Dessa kopieringsmaskiner ska då placeras i något av rummen i kårkorridoren. - Samarbetet med Nationernas Förbund (NF): Vi har diskuterat hur vårt framtida samarbete ska se ut och utformingen på framtida tillfälliga Campuskort (medlemskort i papper som gäller istället för dagens A4-kvitton) Se bifogat blad. Tecknar en person ett stödmedlemskap i kommer man framöver att ha möjligheten att välja en nation som tillhörighet istället för en sektion. Detta innebär då att får 50 procent av intäkten och den valda nationen 50 procent. Vi har kommit överens om att ska bekosta en marknadsföringsskylt på ett av Nationernas hus skyltfönster. Denna beräknas vara på plats innan starten på nästa termin. Kostnaden för detta kommer att bli ungefär 3000 kr. Se bifogat blad. - Webshop på studentumea.se: Vi har fått positiv respons då vi tillfrågat kårsektioner och kårföreningar om intresset för en webbshop för försäljning av profilmaterial, sittningsbiljetter mm. Jag har därför beslutat att en sådan ska upprättats och vara i gång i början av nästa termin. Avtal om tillhandahållande av tjänsten kommer att skrivas med tryckt.nu. - Införande av autogirobetalning: Det har varit en löpande dialog med berörda parter för att få till stånd en lösning där studenter ska kunna betala sin medlemsavgift via autogiro. Målsättningen är att detta ska fungera innan starten av nästa termin. Möjligheten att betala via mobiltelefon kommer dock inte att finnas då kostnaden för en sådan tjänst, i dagsläget, skulle uppgå till en betydande del av den totala medlemsavgiften. Sidan 1 av 5

4 Information - Kårhusstiftelsen: Vi har sammanfattat det gångna året och kan glädjas åt en god ekonomisk tillväxt i stiftelsen. Jag har fått i uppdrag från styrelsen i kårhusstiftelsen att försöka finna en extern ledamot till stiftelsen med god kunskap inom finansmarknaden i allmänhet och aktieplacering i synnerhet. - Kempestiftelsen: Det inkom 75st ansökningar från doktorander till Kempestiftelsen. Av dessa beviljades 60 procent medel och totalt kommer det att delas ut kr. Placeringarna i Kempestiftelsen har under året haft en god utveckling och detta kommer förhoppningsvis kunna medföra att vi också i framtiden kommer att kunna dela ut stora summor till doktorander vid Umeå universitet. Ett pressmeddelande kommer att komma ut i slutet av v. 50. Studiesocialt ansvarig - Jämlikt Lika Jämt?: Jag har genomfört temaveckan Jämlikt - Lika Jämt? tillsammans med NTK, UMS och SHS. Under veckan hade varje kår det övergripande ansvaret för en dag. Vi på US hade ansvar för onsdagen, där temat var jämställdhet. Dagen arrangerade vi tillsammans med SFS Equalizer och den bestod bl.a. av paneldebatt, utställningar i Lindellhallen och kvällsaktivitet på Origo. - Stiftelsen JC Kempes Minnes stipendiefonds styrelsemöte: Styrelsemöte med JC Kempes Minnesstipendiefond. - Sektionskontakt: Styrelsemöte med HHUS som är den kårsektion jag är kontaktperson för. - Rektorsmöte: Deltagit i rektorsmöte när Zakarias inte kunde närvara. - Studiesociala nätverket: Haft tre möten med studiesociala nätverket i dess nya format där enbart studiesocialt ansvariga från de fyra kårerna medverkar. Vi har dragit igång ett projekt; att granska universitetets likabehandlingsarbete och har därmed granskat alla institutioner på MedFak, TekNat och ett urval på HumFak och SamFak. Vi skall ta upp frågan på nästa arbetsmiljökommittémöte den 14 december då det visat sig att universitetet inte följer DO:s rekommendationer samt HF när det kommer till likabehandlingsplanens kontinuerliga uppdatering. - Kårfullmäktige: Deltagit i kårfullmäktige. - Arbetsmiljökommitté: Jag har deltagit i AMKs möte den 14 december där jag hade tre föredragningspunkter: Lindellhallen: studiemiljö Arbetsmiljöärenden studentfall Likabehandlingsplanen - Studentfall: Ett studentfall rörande diskriminering och ett doktorandfall rörande arbetsmiljö (skall tas upp i AMK) Sidan 2 av 5

5 Information Utbildningsansvarig - Gutbev: Fortsatt arbete med studentfallsskrivelsen. Principbeslut har nu tagits i Gutbev om att studentfallsskrivelsen ska skrivas var tredje år. Arbetsordning och underlag från de tidigare skrivelserna ska diskuteras vid nästa Gutbev. I övrigt diskuteras även nätverk för internationella studenter. Halvårsuppföljning sker nästa vecka. Jag arbetar nu med utkast till arbetsordning. - Examensrätter HSV: Haft det sista bedömarmötet på HSV angående examensrätter för lärarutbildningen. Besked om vilka lärosäten som får examensrätter kommer innan jul. - SFS höstmöte: Deltagit vid SFS höstmöte i Jönköping. - Anders F-möten: Deltagit i möte med vicerektor, studentkoordinator och utbildningsbevakare. Även diskuterat mötesstruktur för dessa möten i framtiden, tidsintervall och roller. - Förvaltningens chefsdagar: Presenterat och diskuterat studentfallsskrivelsen med enhetscheferna på förvaltningen. Ett uppskattat möte från båda sidor. - UPC:s styrelse: Deltagit i UPC:s styrelsemöte och gett synpunkter på kommande verksamhetsplan. Tog bland annat upp handledarutbildning, nätbaserat lärande och handledarutbildning för arbete med handledning av internationella studenter. - Studenträttsligt råd: Har arbetat fram ett förslag på ny studentinflytandepolicy. - Rättighetskampanj: Planerat och startat upp en regelsamlingskampanj. Den startar måndagen den 13 december. Kampanjen pågår i dec - feb. I januari planeras ett studenträttsligt torg i stil med uttryck dig om din utbildning. - Studentfacklig utbildning 8/12: 22 deltagande vid utbildningen, stort intresse och många frågor. - Cambro: Deltagit i referensgruppen, där vi diskuterar inkomna problem och hur projektgruppen ska hantera det. Mail har skickats ut till sektionerna för att få in åsikter kring vad som fungerar och fungerar mindre bra i Cambro. - Delegation till SFS FUM: Jag vill att alla partier börjar fundera över hur delegationen till SFS FUM ska se ut. Hur många ska skickas och hur ska delegationsledare utses? Personer från partierna inkommer med namn till mig om ni har förslag på delegationsledare. Detta gäller givetvis även oppositionspartierna. - Remisser: Jag sitter med två remisser för tillfället. Den ena är till SFS ang. rekommendationer från SUHF om vad som ska ingå i kurs- och utbildningsplaner. Den andra är handläggningsordning för indragande av resurser för studenter på forskarnivå. Sidan 3 av 5

6 Information Informations- och marknadsföringsansvarig - Studentdagar: Studentdagarna kommer att genomföras i slutet av januari i samverkan med kårsektionerna. US centralt kommer förutom med monter under studentdagarna ansvara för marknadsföring inför varje studentdag. Affischering via anslagstavlor och dörrpratare. Ekorren (US nyhetsbrev) SMS-utskick t-shirts till kårsektioner Kårsektionerna samt Nationernas förbund är informerade och planerar att genomföra aktiviteter under studentdagarna. Övrigt planeringsarbete kommer att ägnas åt att söka sponsring med giveaways. - Genomfört kampanjen Spara Cash : Kampanjen syftar till att tydliggöra US avtal med BTJ förlag som ger US medlemmar sju procents rabatt på kurslitteratur. Kampanjen har skett genom anslag på dörrpratare, Ekorren, affischer, annons i Vertex och fyra tygvepor under slutet av november och början av december. - Planerat kampanjen Du har rätt : Informationsinsatsen kommer att ske under vårterminens början och syftar till att tydliggöra grundläggande rättigheter för studenter inom US upptagningsområde samt synliggöra US utbildningsbevakning. Kampanjen kommer ske via informationsanslag på både svenska och engelska, samt uppsökande verksamhet på campus under dagtid. - Foldern Regelrätt? : Foldern Regelrätt? Beskriver vilka regler som är särskilt relevanta för studenter på grundnivå och kommer att användas i kampanjen Du har rätt... under terminsstarten. Foldern kommer att tryckas på både svenska och engelska så att den blir tillgänglig för alla studenter. Regelrätt? Kommer att finnas som nedladdningsbar pdf på umeastudentkar.se/utbildningsbevakning. Sidan 4 av 5

7 Information Arbetsmarknad- och externa relationer - Studentkommunen - Arbeta i Umeåregionen-projektet: Samarbetet mellan Näringslivsservice, ENS, NTK och US fortskrider. Arbeta i Umeåregionen-projektet blev presenterat för det lokala näringslivet över en lunch den 19 november, där kårerna fick utrymme att presentera sin verksamhet och sina marknadsföringsmöjligheter. Först ut att delta i projektet är Skogstekniskt kluster som kommer att hålla föreläsningar runt sin verksamhet den 16 februari (preliminärt datum) och berätta om sina rekryteringsbehov. Arbetsgruppen har även haft fokusgrupper med studenter från NTK:s och US:s omfång för att diskutera studenternas syn på arbetsmarknadsanknytning under studierna. - Headhunt 2011: Första reklamkampanjen jakten har börjat har gått ut på campus. Webbplatsen beräknas vara klar innan juluppehållet. Projektgruppen har haft sin första kampanj i Lindellhallen (8/12). Umeå kommun har gått in som medarrangör. Helhet reklam & marknadsföring AB är officiell leverantör. Försäljning av monterplatser kommer att påbörjas efter juluppehållet. - Samarbeta med bemanningsföretag eller ej?: HHUS ordförande Daniel Brink har uppmärksammat US om att de inte tagit ställning till ifall man vill samarbeta med bemanningsföretag eller ta aktivt avstånd från samarbete med bemanningsföretag och liknande verksamheter. HHUS menar på att kåren och kårsektionerna riskerar ekonomiskt bortfall om samarbeten med den typen av företag ej finns. Kårens representant för externa relationer och sektionsordförandena har sammanträtt och diskuterat frågan och kommit fram till att man vill se ett fortsatt samarbete med bemanningsföretag men där kåren måste förhandla med bemanningsföretagen om vissa garantikrav för att värva medlemmar. - Studentcertifiering: har i samarbete med Umeå C inlett ett samarbete där vi vill få fler studentrabatter i Umeås butiker. US kommer därför tidigt under vårterminen att bjuda upp medlemmarna av Umeå C till campus för att informera om universitetet och studentlivet. Målet med arrangemanget är att fler butiker i Umeå kommer att välja att studentcertifiera sig, vilket innebär att de har rabatter och speciella erbjudanden endast för studenter med kårleg. - Övriga samarbeten: Reklamkampanj Microsoft. - Enkät: Enkätundersökning för Nationella HIVrådet och ungdomsbarometern. Sidan 5 av 5

8 Betalt 200,00 kr amn Kårlegitimation ANDERSSON ANNA Personnummer E-postadress Kårmedlem t.om: Discounts valid thru: Nation Kårsektion Avgift Full (200kr, Campus) Reducerad (100 kr, Distans) Stöd (100 kr, Ej UmUstudent) BetSek DokSek HHUS HumSek SamSek UmPe Stung SfCS FSN GHD ÖNN Stödmedlem nation BetSek SamSek DokSek UmPe HHUS Stung HumSek SfCS Namn Personnummer Kårlegitimation Giltigt t.o.m: Telefonnummer OCR nr Personnummer Betalt Betalsätt Kreditkort Kvitto Avinr Avidatum STEFAN BRATTLÖF AXTORPSVÄGEN 29F UMEÅ Härmed intygas att STEFAN BRATTLÖF har betalat medlemsavgift till ht 2010 för UMPE-sektionen. Detta kvitto fungerar som medlemsbevis. För Box Umeå Avgifter Summa Full kåravgift (Campusstudenter) 200,00

9 Beslut Katarina Nilsson Utbildningsbevakare Införande av reglemente avseende hedersmedlemskap i Umeå studentkår är en organisation med ett huvudsakligt fokus: att bedriva ett starkt studentinflytande och att vara en stark studentröst vid Umeå universitet. Vi har varit framgångsrika i detta under de femtio år kåren vuxit fram och lyckats stärka studenternas rättigheter i Umeå. Huvuddelen av framgångarna kan tillskrivas alla de tusentals studentrepresentanter som genom åren drivit igenom många av de rättigheter som studenter i dagsläget kan åtnjuta. Vi hade däremot inte varit lika framgångsrika om det inte vore för de personer inom universitetsvärlden som ser nyttan med studenternas röst och ser oss som en likvärdig mot- och medpart i att skapa och upprätthålla kvalitativa utbildningar. Det handlar inte om att vara överens i alla sakfrågor utan snarare dela synen på att det vi alla gör är med universitetets, och därmed också studenternas, bästa i åtanke. har i dagsläget en hedersutmärkelse, i form av Lauramedaljen, som tilldelas personer som gjort betydande insatser inom vår egen verksamhet. Hedesmedlemskapet är en hedersutmärkelse i syfte att uppmärksamma personer inom universitetet som genom åren varit en stor resurs för s studentfackliga arbete, främjat studentinflytande och stärkt s position vid universitetet. Hedersmedlemskap är något som förekommer vid flera andra kårer och är ett sätt att visa att vi som studentföreträdare också uppmärksammar goda exempel vid universitetet. Med anledning av ovanstående föreslår kårstyrelsen kårfullmäktige: Att föreslå kårfullmäktige att införa ett reglemente avseende Hedersmedlemskap i Umeå studentkår i enlighet med kårstyrelsens förslag Sidan 1 av 1

10 Förslag Katarina Nilsson Utbildningsbevakare Reglemente avseende hedersmedlemskap Hedersmedlemskapet är en hedersutmärkelse i syfte att uppmärksamma personer inom universitetet som genom åren varit en stor resurs för s studentfackliga arbete, främjat studentinflytande och stärkt s position vid universitetet. 1. Definition och valbarhet Till hedersmedlem kan sådan person väljas som i hög grad främjat studentinflytande och s verksamhet. 2. Ej valbar Till hedersmedlem får inte nuvarande eller tidigare saktiva väljas för insatser som ingår i postens åtagande. 3. Nominering 4. Val Nominering till hedersmedlem skall ske på förslag av kårstyrelsen. Hedersmedlem kan endast utses av s fullmäktige. Faller förslaget, noteras varken förslag eller beslut i protokoll. 5. Rättigheter och skyldigheter Hedersmedlem har varken rättigheter eller skyldigheter gentemot. Hedersmedlem äger ej rösträtt i kårval eller motsvarande, samt är inte valbar till förtroendeuppdrag inom. Hedersmedlem är befriad från avgifter, under förutsättning att personen ej är aktiv studerande. 6. Återkallelse Hedersmedlemskap kan återkallas genom fullmäktigebeslut Sidan 1 av 1

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Zakarias Pante Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.5 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 12/13 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum:

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Linus Lundström

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Linus Lundström Föredragningslista Kårfullmäktige nr.1 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-05-21 Tid: 16.15 Plats: Tryggheten Punkt

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-02-12

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Styrelsemöte nr 4, 08/09 PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2008-11-19 Bilagor: M7 US 50-årsjubileum Tid: Plats: Noteringar: 15.15

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Zakarias Pante Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.9 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar S T Y R E L S E N Närvarande styrelseledamöter: Jonas Boström Kristina Ekholm Caroline Erlandsson Niclas Karlsson Cinna Lagestrand Johan Lundmark Carl Nettelblad Stella Papasotiriou (fr.om 4) Emil Paulsrud

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630 ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR För perioden 20100701-20130630 Ansökan om ställning som studentkår Härmed söker ställning som studentkår för perioden: 2010-07-01 till 2013-06-30 Studentföreningens

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Zakarias Pante Kårordförande 09/10 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 10/11 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Handlingsplan Info Projekt 1 Sammanställning av studentrabatter För att tydliggöra det värde som ett medlemskap i kåren innebär

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION Representanter: HHUS: Jimmy Kindholm ordf@hhus.se Betsek: Kristoffer Månsson kriztoffer@hotmail.com Humsek: Sebastian Andersson ordfhumsek@umeastudentkar.se

Läs mer

Meddelande Kristoffer Månsson Tillsättningsgruppens ordförande 2012-05-18 Tillsättning av central utbildningsbevakare Efter genomförd rekryteringsprocess så har tillsättningsgruppen enhälligt valt att

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti inom En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte...3 Umeå studentkårs uppbyggnad...4

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 10/11 : Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Datum: 2010-09-22

Läs mer

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Fullmäktigemöte nr.6 08/09 PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Datum 2009-03-11 Bilagor: Röstlängd/röstprotokoll Tid: Plats: Noteringar:

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Kårordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.6 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Närvarande Ordinarie: (MST) Katarina Nilsson (PED)

Läs mer

Övergripande... 2. Deltagande och studentinflytande... 5. Information... 6. Arbetsmarknad... 8. Externa relationer... 9. Bostäder...

Övergripande... 2. Deltagande och studentinflytande... 5. Information... 6. Arbetsmarknad... 8. Externa relationer... 9. Bostäder... 2011/2012 en beskriver kårstyrelsens arbete med att leva upp till Verksamhetsplanen som tas varje år. Den är nödvändig för att öka transparensen i kårens verksamhet och vara ett tydligt verktyg för medlemmar

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2013-09-26 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Calle Arkelid Emil

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: SAKS expedition på Odontologen Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090786 90 00 Beslutsuppföljning 20150601 Meddelande att US och NTK skickat en skrivelse till UmU med en förfrågan om kontorslokal vid Konstnärligt

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-11-01 Tid: Kl. 17.10-19.47 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR

MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR Reglering i s stadgar... 2 Kapitel 2: Medlemskap och stödmedlemskap... 2 Kapitel 5 Kårsektioner... 3 Medlemsavgifter... 4 Medlemskapets innehåll... 5 Medlemskapets

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-09-09 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Ordförande

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår

Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår Till Uppsala studentkårs fullmäktige Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår Uppsala studentkår har i dagsläget bara en typ av medlemskap. Detta innebär att alla medlemmar,

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Protokoll Fullmäktige 1 HT07 Protokoll från s Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Närvarande: Kursrepresentanter s Styrelse Erik Kempe T2 Mikael Edström Informationsansvarig

Läs mer

Umeå studentkår Linus Lundström Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.7 13/14

Umeå studentkår Linus Lundström Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.7 13/14 Umeå studentkår Linus Lundström Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.7 13/14 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-04-09

Läs mer

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå Kapitel 1 Sammansättning och ändamål Inledning 1 Medicinska Föreningen är en sammanslutning av studerande vid Umeå Universitets medicinska fakultet och utgör en sektion inom Medicinska Studentkåren vid

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-12-05 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Oktober Nominering: Ulrika Haake som inspektor för Umeå studentkår Val:

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Beslutsuppföljning 2011-09-15 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU September - Beslut: 4000 :- till juristernas finsittning - Beslut: 2000 :- till Novelltävling - Nominering: Åsa Zetterberg som studentrepresentant

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-02-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Calle Arkelid Emil

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14 2014-08-22 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-03-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 3 2016/2017 2016-12-08, kl 18.30 i C305 Föredragningslista 3-16/17, 21-30 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2016-12-08, kl 18.30 Ärenden: 21-30 Bilaga Föredragare

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: 17.30 på Örat Närvarande: Kårordförande Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar Vice Kårordförande med utbildningsansvar

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-01-27 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU September Nominering: Fanny Eriksson till Överklagandenämnden för studiestöd.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-01-22 Tid: Kl. 09:19-12:18 Plats: Björkögården, Björkö Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman* Niklas Aronsson*

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet Styrelsen Amanda Bjernestedt Kårordförande Praktisk information Datum: 2016-09-12 Tid: 12.15 14.00 Plats: HTS bibliotek Mat: Lunch Kallade

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-04 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Yrkande Punkt: B2 Parti: Studentpartiet Socialdemokraterna Yrkande: Studentpartiet Socialdemokraterna föreslår och yrkar bifall till Joakim Mäki som central utbildningsbevakare för Umeå studentkår. Punkt:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KONSTITUERANDE KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KONSTITUERANDE KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Åsa Zetterberg Kårordförande 10/11 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.2 11/12 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-11-09 Tid: Kl. 16.30-21.17 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Suzanne Green * Tobias Olausson

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Övergripande Det kommande verksamhetsåret är fyllt med utmaningar för Umeå studentkår. Under

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-08-24 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Styrelsemöte 140325 Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Närvarande röstberättigande: Närvarande övriga: Ekonomiansvarig Adjungerande Skåne Nation Amanda Lindborg Jonas Kjällgren Simon Göransson Marta

Läs mer

Datum: 2014-02-17 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet

Datum: 2014-02-17 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet Sid 1(4) Protokoll fört vid styrelsemöte 9 13/14 Datum: 2014-02-17 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F13-9 FORMALIA F13-9.1 Mötets öppnande Ordförande Linnea Kyrö Stenlund

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Kårordförande Nils Persson förklarar mötet öppnat

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Kårordförande Nils Persson förklarar mötet öppnat Umeå studentkår Kårordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 15/16 Datum: 2015-11-10 Tid: 15.15 Plats: Ringius Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå. Fastställda Reviderade

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå. Fastställda Reviderade 1. Namn och säte... 2 2. Principer... 2 3. Ändamål... 2 4. Medlemskap... 2 5. Föreningens organ... 3 6. Val och omröstning... 5 7. Stadgeändring... 5 8. Fusion och upplösning... 5 9. Dr Optimo... 6 Sidan

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Teknologkårens styrelse Simon Persson

Teknologkårens styrelse Simon Persson 2016-02-26 Simon Persson Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden LARV-projektledare Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde 1 15/16

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde 1 15/16 Sid 1(6) Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde 1 15/16 Datum: 2015-10-15 Tid: 17.15 Lokal: Östra Paviljongen F15-1 Formalia F15-1.1 Mötets öppnande Talman 14/15 Astrid Råberg, Sigmasektionen, förklarar

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-02-09 Tid: Kl. 16.39-21.08 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK)

Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK) Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK) Antaget: 2003-01-15 Ändrat: Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Detta reglemente gäller Sjuksköterskesektion (SSEK) vid Karolinska Institutet (KI),

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer