Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid"

Transkript

1 Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

2 Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad... 4 Kårval... 4 Kårfullmäktige... 4 Kårstyrelsen... 4 Arbetsutskottet... 4 Kårsektioner och kårföreningar... 4 Organisationskarta... 5 Kårfullmäktiges arbete... 6 Maj månad... 6 Senast i september... 6 Senast i december... 6 Senast i februari... 7 Starta ett parti... 7 Registrering av parti... 7 Partinamn, partistöd och information från partier... 8 Avslutningsvis... 8 Bilaga 1: valinfo Stopptider inför kårvalet Kontaktpersoner... 9 Övrigt... 9 Bilaga 2: Ordlista

3 Umeå studentkårs syfte Umeå studentkår har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. 16 april 1959 året då Umeå var med om bildandet av sin första studentkår. Att det skulle bli en studentkår just i Umeå var långt ifrån givet. Det hade förekommit mycket tal om att förlägga en högskola till norrland men det var länge oklart var den skulle förläggas. När så Umeå fick ett vetenskapligt bibliotek 1951 var avgörandet i stort sett klart: här skulle den framtida högre utbildningen i norrland ha sitt säte följde så den odontologiska kliniken och 1959 bildades Umeå studentkår (US) bestående av ett hundratal läkarstudenter. Idag omfattar Umeå studentkårs verksamhet studenter, varav 6400 är medlemmar, inom humaniora, samhällsvetenskap och lärarutbildning. US är en stark studentröst vid Umeå universitet men också i Sverige genom SFS Sveriges förenade studentkårer. Denna styrka har kommit från en lång erfarenhet av att verka inom utbildningsväsendet men också tack vare partier som vågat driva frågor som inte alltid är populära hos ledningen vid universitetet, men som är nödvändiga för ett stärkt studentinflytande. Vad är då syftet med Umeå studentkårs verksamhet? Det framgår tämligen klart i inledningen till detta avsnitt. Att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier är något som gäller för alla kårer i Sverige. Att sedan omsätta texten i handling är inte alltid helt lätt. För att garantera att fokus ständigt ligger på att leva upp till denna paragraf, styrs Umeå studentkår via ett kårfullmäktige. Kårfullmäktige har att godkänna den verksamhet som ska drivas under det kommande året och ska alltid väga verksamheten mot just ovanstående paragraf. I denna broschyr kommer Du att få insyn i vad det innebär att driva ett parti i kårfullmäktige: hur man startar partiet, hur valet till kårfullmäktige går till, hur US är uppbyggt samt vilka frågor som behandlas i kårfullmäktige. Broschyren är tänkt att vara ett stöd för främst nya partier som vill kunna få en ordentlig start på sin tid som en del i kårfullmäktiges arbete. 3

4 Umeå studentkårs uppbyggnad Sättet som Umeå studentkår styrs på har egentligen inte förändrats speciellt mycket under de 50 år kåren funnits. Det är ett system som på de allra flesta vis liknar det vi har i valet till riksdag och regering, men i en mindre skala. Kårval I april eller maj varje år genomförs normalt ett kårval för Umeå studentkårs medlemmar. Alla partier som registrerats i tid med godkända handlingar har rätt att kandidera i valet, som brukar ha ett valdeltagande på ca: 10-15%. Hela processen med valet sköts i huvudsak av en valnämnd, utsedd av kårfullmäktige. Den har att tillse att partierna blir korrekt registrerade, att man marknadsför valet gentemot medlemmarna och sammanställer valresultatet. Kårfullmäktige Kårfullmäktige har 31 ledamotsplatser som väljs för en tid av ett år och som fördelas efter resp. partis andel av valresultatet. Det finns ingen spärr till kårfullmäktige, likt 4%-spärren till riksdagen. Däremot kan ett parti få såpass få röster att det inte får något mandat i kårfullmäktige. Kårfullmäktiges uppgift är att fatta beslut i alla större principiella och ekonomiska frågor, samt se till att kårstyrelsen lever upp till verksamhetsplanen och sina åtaganden. Kårfullmäktige är att betrakta som det organ som sätter agendan för hela Umeå studentkårs verksamhet under det kommande året. Kårstyrelsen Normalt gäller att de som inom kårfullmäktige väljer att gå samman i en majoritet bildar kårstyrelse. Kårstyrelsen är att betrakta som kårens verkställande organ, och har att genomföra de beslut som kårfullmäktige fattar. Det är också kårstyrelsen som ansvarar för kårens ekonomi, har arbetsgivaransvar för de tjänstemän och funktionärer som kåren har och som ansvarar för att målen i verksamhetsberättelsen blir uppfyllda. Arbetsutskottet Arbetsutskottet består av kårordförande, vice kårordförande och 2:e vice kårordförande. Det är ett utskott till kårstyrelsen som fattar beslut i frågor som inte tål uppskov. Det har också vissa andra befogenheter som att besluta om nomineringar till SFS, gör val till vissa poster samt ge remissvar. Kårsektioner och kårföreningar En central del av Umeå studentkår är den som utgörs av kårsektioner, som i sin tur utgörs av kårföreningar. Kårsektionerna och deras föreningar utgör den del av kåren som ligger närmast utbildningarna och som bedriver påverkansarbete gentemot institutioner och fakulteter. Utan kårsektionerna skulle inte Umeå studentkår ha tillnärmelsevis så stort inflytande vid universitetet som man har och därför är det viktigt att även kårsektionerna har en stabil verksamhet. Kårsektionerna har inget formellt inflytande i Umeå studentkår i form av givna platser i kårfullmäktige men medlemmarna kan alltid starta partier, skriva motioner eller sitta med i grupper inom kåren. Vid varje fakultet finns dessutom minst en utbildningsbevakare som är starkt knuten till resp. kårsektion/-er som finns vid fakulteten. 4

5 Organisationskarta Till vänster i bild återges strukturen för den partipolitiska delen av Umeå studentkår. Till höger i bild återfinns kårsektionerna vid kåren. Utöver detta finns ett antal stiftelser och handelsbolag knutna till kåren samt flera organ och vägar genom vilka kåren och dess sektioner samarbetar. Kårsektionerna är: Utöver ovanstående finns ett antal fristående studentföreningar vid Umeå universitet: nationer, politiska föreningar, filmklubbar osv. 5

6 Kårfullmäktiges arbete Kårfullmäktige är, som tidigare nämnts, det högsta styrande organet inom Umeå studentkår. Därför är det också viktigt att fastställa vilka frågor som fullmäktige ska jobba med. Inför varje kårfullmäktige är det viktigt att bilda sig en uppfattning om innehållet i handlingarna då det ofta handlar om ganska omfattande handlingar. Att diskutera handlingarna inom partiet är också att föredra. Nedan följer en kortare förteckning över de frågor som fullmäktige under ett år behandlar. Maj månad Konstituerande fullmäktige hålls. Det är det fullmäktige som sätter ramarna för det kommande verksamhetsåret, bl.a. genom att: - Välja kårfullmäktiges ordförande och vice ordförande, dvs. de som håller i kommande möten - Välja 7 ledamöter till kårstyrelsen, däribland kårstyrelsens ordförande, 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande. Dessa blir dessutom Umeå studentkårs ordförande, 1.a vice ordförande och 2:a vice ordförande - Välja 3 revisorer, varav 1 auktoriserad, samt ersättare till dessa - Fastställa avgifter inför kommande år, dvs. avgifter som ska gälla för Umeå studentkårs medlemmar - Fastställa en preliminär budget för kommande verksamhetsår - Fastställa protokollet från valnämndens röstsammanräkning - Utse ledamot att representera Umeå studentkår i universitetsstyrelsen, universitetets högsta beslutande organ - Välja Umeå studentkårs representanter i stiftelsen studenthälsan, kårhusstiftelsen, stiftelsen folkuniversitetet i Umeå samt stiftelsen universitetshallarna Senast i september - Fastställa budgeten för kommande verksamhetsår - Välja ordförande, vice ordförande samt ledamöter till valnämnden - Fastställa tiden för kårvalet - Välja inspektor/proinspektor. Inspektor har till uppgift att både stödja men också granska kårens verksamhet. I vissa fall kan även inspektor kräva att kårfullmäktige drar tillbaka ett beslut och fattar ett nytt. Proinspektor är ersättare för inspektorn Senast i december Vid detta möte ska föregående års kårstyrelses verksamhet granskas. - Granska verksamhetsberättelsen för föregående år - Fastställa resultat- och balansräkning för föregående år - Besluta om hur ett ev. överskott ska disponeras alternativt täckas vid underskott - Besluta om föregående års kårstyrelse kan beviljas ansvarsfrihet för de beslut som fattats 6

7 Senast i februari - Fastställa ekonomiskt stöd åt partier för nästa val - Besluta om valprocedurens utformning - Utse eventuella representanter till SFS-fullmäktige Utöver ovanstående har kårfullmäktige i uppgift att anta en verksamhetsplan för kårstyrelsen under det kommande året. Det är bl.a. mot denna verksamhetsplan som kårstyrelsens arbete sedan granskas. De partier som går samman och bildar kårstyrelse brukar komma med en preliminär verksamhetsplan vid det konstituerande mötet i Maj, och en mer färdig version i september. Kårfullmäktige ska också behandla alla större ekonomiska och principiella frågor. Starta ett parti Vem som helst kan starta ett parti inom Umeå studentkår; det enda som krävs är egentligen att man har en idé om vad man vill driva för frågor och att man är medlem i Umeå studentkår. Vare sig det rör sig om några enskilda studenter, studenter aktiva i en studentförening, kårförening eller kårsektion så kan alla som vill bedriva aktivt påverkansarbete i kårfullmäktige bilda partier. Så har också skett genom åren. I kårfullmäktige har partier med många olika inriktningar suttit: från de med koppling till moderpartier på riksdagsnivå, till enfrågepartier eller partier med en mer partipolitiskt obunden inriktning. Att ha partier med olika sammansättning och inriktning är viktigt för en studentdriven verksamhet som Umeå studentkårs, som ska öppna upp för att så många som möjligt av medlemmarna kan komma till tals. Nedan beskrivs det formella tillvägagångssättet för att få registrera ett parti inför kårvalet. Utöver detta är det naturligtvis viktigt att diskutera vilka frågor Ditt parti vill/ska driva och hur Ni ska driva dessa, samt dokumentera detta. Inför och under ett val kommer mycket information att komma ut och i sammanhanget gäller det att få fram sina åsikter på ett tydligt sätt. Registrering av parti För att kunna registreras som nytt parti krävs vissa uppgifter som sammanfogas i en såkallad registreringshandling. Denna ska lämnas in tidigast 90 dagar och senast kl dagar innan kårvalets första valdag, detta för att partiet ska kunna registreras och därmed också delta. Registreringshandlingen tillhandahålls av valnämnden och ska innehålla underskrifter från minst 40 kårmedlemmar som säger sig stödja partiet. Samtliga måste vara registrerade som medlemmar vid Umeå studentkår i samband med att registreringshandlingen lämnas in Utöver ovanstående så måste samtliga partier, såväl nya som gamla, komma in med följande uppgifter för att registreras till kårvalet: - Namnet på gruppledaren: den person som är formell kontaktperson för partiet - Kandidatförteckning: de personer som avser ställa upp som kandidater till kårfullmäktige. Platser till kårfullmäktige fördelas sedan i ordning efter kandidatförteckningen. Samtliga kandidater måste vara registrerade medlemmar i Umeå studentkår vid tillfället då kandidatförteckningen lämnas in - Kandidatförsäkran: till kandidatförteckningen ska ett intyg bifogas där den nominerade förklarar sig villig att åta sig uppdraget som fullmäktigeledamot Det är valnämndens ansvar att meddela var man lämnar in registreringshandlingen, namn på gruppledare, kandidatförteckning och kandidatförsäkran. Det är också valnämnden som ansvarar för att en koll görs av vilka som är medlemmar i Umeå studentkår. 7

8 Partinamn, partistöd och information från partier Namnet på partiet ska komma in samtidigt med registerhandlingen och regleras, som mycket annat, av några regler: - Namnet samt förkortning får ej vara samma namn tillhörande annan sammanslutning av studenter, program/kurs eller universitetsorgan. - Partinamnet måste skilja sig tydligt från övriga registrerade partinamn för att få registreras - Tvister om partinamn löses i enlighet med Umeå studentkårs stadgar. Stadgarna hittar du på Umeå studentkårs hemsida eller genom att besöka kårens lokaler i Samhällsvetarhuset Alla registrerade partier till kårvalet har rätt till ekonomiskt stöd. Beloppet fastställs varje år av kårfullmäktige och är tänkt som en hjälp för partier som vill kopiera upp affischer och på andra sätt marknadsföra sig. Halva beloppet betalas ut innan valet och andra halvan efter valet till de partier som finns representerade i kårfullmäktige. Utöver partiets namn och det ekonomiska stödet, ges alla partier möjligheten att informera om sina åsikter och sin verksamhet på den plats som valnämnden fastställer. Dessutom ges alla partier möjligheten att informera i det nummer av Vertex som har utgivningsdag närmast kårvalet. Tidsplanen inför varje kårval samt kontaktuppgifter till valnämnen och centrala resurser på kåren återfinns i Bilaga: valinfo. Avslutningsvis Det kan se ut som att det är ett stort arbete att bilda och driva ett parti inom Umeå studentkår., men det viktigaste är att ta arbetet bit för bit. Börja med att forma en idé kring vad Du/Ni vill uppnå. Använd sedan denna broschyr och tillhörande bilaga som ett stöd för hur Ni genomför processen att registreras. När väl valet är avklarat så är det dags att sätta sig in i arbetet i kårfullmäktige. Här är denna broschyr ett stöd, men också arvoderade och anställda på kåren samt kårens övriga stöd som finns på klicka på Studentfackligt. Här hittar du budget, stadgar, studenthandbok, verksamhetsplan och handlingsplan. Dessutom finns protokoll och handlingar till både kårfullmäktige och kårstyrelsen. Allt för att du ska kunna bli så insatt som du själv väljer att vara. 8

9 Bilaga 1: valinfo 2011 Stopptider inför kårvalet 2011 Senast 1 februari: På Umeå studentkårs anslagstavla och valets officiella webbplats offentliggörs plats för inlämnande av de handlingar som krävs för att ställa upp i valet. Tidigast 1 februari och senast februari: Mellan dessa datum har partier möjlighet att registrera sig. Registerhandlingar tillhandahålls av valnämnden. Kom ihåg att alla kandidater och stödmedlemmar måste vara registrerade medlemmar i Umeå studentkår för att godkännas Senast 8 april: Valinformation om hur kårvalet går till skickas ut. I samband med utskicket meddelas var information om partierna och deras kandidater finns att tillgå. Dessutom är 8 april sista stoppdatum för att få med information om partiet i Vertex som utkommer 26 april 2-5 maj: Tidpunkten för vallokalernas öppnande. Kontaktpersoner Valnämndens ordförande: Umeå studentkårs ordförande: Central utbildningsbevakare: Informationsansvarig: Arbetsmarknad/externa relationer: Organisationssekreterare: Daniel Nyström: Zakarias Pante: Katarina Nilsson: Alexander Szögi: Micaela Molin: Stefan Brattlöf: Övrigt Aktuellt partistöd: Fastställs av kårfullmäktige i början av våren 2011 Umeå studentkårs hemsida: 9

10 Bilaga 2: Ordlista För att inte känna sig överkörd eller nonchalerad för att man inte känner till vad ett yrkande är eller hur man gör en reservation har vi nedan försökt göra en överskådlig beskrivning av det man bör känna till och kunna tillämpa i anslutning till ett sammanträde. Acklamation: Finns det bara ett förslag att fatta beslut om frågar ordföranden om förslaget skall bifallas. Om ordföranden bara hör ja betraktas beslutet som enhälligt. Ordföranden markerar beslutet genom att slå med klubban. Innan ordföranden slår skall dock ges möjlighet att begära votering. Adjungering: Låta utomstående personer närvara vid sammanträde med yttrande och förslags. Adjungering kan gälla visst sammanträde, viss tid eller viss punkt på föredragningslistan. Ajournering: Uppskjuta ett möte till senare tidpunkt, ta en paus. Ajournering kan bestämmas till fem minuter, en timme, en dag, en månad, etc. När mötet återupptas är det fråga om samma möte, även om de närvarande inte är de samma som vid föregående tillfälle. Ansvarsfrihet: Att avgående styrelse vid ett årsmöte svärs fria från ansvar för föregående års verksamhet. Avgående styrelse får ej delta i beslutet. Beredning: Beredning av ärenden görs för att förenkla beslutsprocessen i ärenden. Ordförande, kassör och sekreterare tillsammans kan ha denna roll. Bordläggning: Bordläggning innebär att man skjuter upp behandlingen av ett ärende till ett senare sammanträde. Föredragningslista: En förteckning över de ärenden som skall tas upp under mötet. Föredragning: Föredragaren presenterar ett ärende och ger förslag till beslut. Försöksvotering: En votering som genomförs utan att rösträkning sker. Försöksvotering sker enklast genom handuppräckning. Justering: I början av ett sammanträde utses en (eller flera) justeringsperson(er), som skall läsa protokollet och eventuellt justera detsamma och sedan godkänna det genom underskrift. För att ett protokoll skall vara giltigt krävs ordförandes, sekreterares och justerares underskrifter. Jämkning: När två förslag sammanförs till ett kallas det jämkning. Kan föreslås av ordförande eller av dem som ställt yrkandena. Jäv: Man är jävig om man ska delta i ett beslut där man på grund av olika anledningar inte kan anses vara opartisk. När en sådan situation uppstår ska man tala om att man anser sig själv jävig. Sedan får de övriga ledamöterna ta ställning till om de anser att en jävsituation är aktuell. Kallelse: Meddelande och information om ett kommande sammanträde. Styrelsen har möjlighet att kalla på eget initiativ eller då en grupp medlemmar så begär. Föreningens stadgar reglerar tidsram för utskick av kallelse samt utlysning av extra styrelsemöten. Kontrapropositionsvotering: Votering som görs för att få fram ett huvudförslag och ett motförslag. Motförslagen ställs mot varandra två och två tills endast ett motförslag återstår som ställs mot huvudförslaget. Närvarorätt beslutanderätt: Tillfaller enbart ledamöterna (eller suppleant i ledamots frånvaro) och ordförande i styrelsen. På årsmöten äger samtliga medlemmar närvaro- samt beslutsrätt. Omröstning: Görs vid beslut då man önskar exakt besked om vad deltagarna har för uppfattning. Omröstningen kan vara öppen eller sluten. Sluten omröstning förekommer endast vid personval. Ordningsfråga: En fråga som berör sammanträdesordningen, t.ex. paus, ordförandens sätt att leda mötet o.s.v. Protokoll: Skriftlig handling, förd av sekreteraren, innehållande en redogörelse för de beslut som fattas vid sammanträdet. Protokollet kan även vara av kommenterande och mer utförlig karaktär, s.k. diskussionsprotokoll. Protokollet skall justeras för att vara giltigt. 10

11 Remiss och återremiss: Ett ärende kan skickas på remiss till organ och personer utanför styrelsen för att dessa skall lämna synpunkter på ärendet. Ett ärende som har varit på remiss kan återremitteras om styrelsen inte kan enas om ett beslut. Replik: När man har blivit missförstådd eller feltolkad kan man begära replik, då får man i korta ordalag förklara sig. Replik bryter talarlistan. Reservation: Om man anser att ett beslut är gravt felaktigt och ej vill ta ansvar för fattat beslut kan man reservera sig. Reservationen kan vara blank, vilket innebär att reservationen förs in i protokollet. Den kan också vara motiverad och skall då motiveras skriftligt och bifogas till protokollet innan detta justeras. Revisionsberättelse: Redogörelse av revisorerna över föreningens ekonomiska förvaltning. Streck: Inga talare kan begära ordet eller komma med nya yrkanden efter streck. Innan streck ska alla som önskar, få ställa sig på talarlistan respektive inlämna sina förslag. Suppleant: Ersättare. Suppleanten inträder då ordinarie ledamot ej kan närvara. Suppleanten har då rösträtt. Talarlista: Lista över de personer som begär ordet. Tilläggsyrkande: Kompletterande yrkande som läggs till ett annat yrkande. Utslagsröst: Den extraröst som ordförande har om två förslag får lika många röster. Ordförandens röst avgör vilket förslag som vinner. Detta gäller dock ej personval. Valberedning. Arbetsgrupp som har till uppgift att ge förslag på kandidater som ska väljas Votering. Votering kan begäras av en eller flera personer och måste då genomföras. En votering genomförs med handuppräckning, där antalet röster räknas. Yrkande. Ett förslag som man vill att styrelsen ska ta ställning till brukar kallas för ett yrkande Yttranderätt. Rätt för person att delta i debatten och yttra sig. Personen har dock inte rösträtt. Årsberättelse. Redogörelse för styrelsens verksamhet under verksamhetsåret. Ändringsyrkande. Förslag som i princip stödjer original/huvudförslag men som i någon detalj innebär en ändring. Övriga frågor. Den punkt på föredragningslistan som alltid finns sist. Under denna punkt får inga beslut fattas. Frågor får väckas under punkten och remitteras till någon arbetsgrupp. 11

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti inom En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte...3 Umeå studentkårs uppbyggnad...4

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop.

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Maj 2012 Pensionärsverksamheten Ordlista mötesteknik Absolut majoritet Acklamation Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej.

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Ord. lista. Förenings. Idrottsförvaltningen

Ord. lista. Förenings. Idrottsförvaltningen Ord Förenings Idrottsförvaltningen lista 1 2 GRAFISK FORMGIVNING Christer Lind FOTO Juan Alvarez, Multimediabyrån TRYCK Bomastryck AB Föreningsordlista - ord i fet stil finns i sin tur i ordlistan. Acklamation

Läs mer

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet.

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet. Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Jämför votering. Adjungera Låta utomstående personer vara närvarande vid styrelsemöte. De har då ofta yttrande- och förslagsrätt men

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Till dig som är studentrepresentant

Till dig som är studentrepresentant Till dig som är studentrepresentant En skrift med nödvändig information för en studentrepresentant, alternativt någon som är eller vill bli engagerad i sin utbildning eller utbildningsfrågor. Studentrepresentationspolicy

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om sammanträdesteknik

FACKLIG HANDBOK. om sammanträdesteknik FACKLIG HANDBOK om sammanträdesteknik Akademikerförbundet SSR, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Naturvetareförbundet, Sveriges Farmacevtförbund 1. Inledning... 3

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten:

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten: Mötesordning SENAST UPPDATERAD: 28 FEBRUARI 2015 Nedan följer en genomgång av den ordning som gäller under fullmäktigemöten och årsmöten. Ordningen är baserad på organisationens tidigare praxis vid formella

Läs mer

Att sitta med i en styrelse innebär många gånger att komma i kontakt med nya begrepp. Här följer några ord och förklaringar som rör mötesteknik

Att sitta med i en styrelse innebär många gånger att komma i kontakt med nya begrepp. Här följer några ord och förklaringar som rör mötesteknik Ordlista Vanliga sammanträdesord. Att sitta med i en styrelse innebär många gånger att komma i kontakt med nya begrepp. Här följer några ord och förklaringar som rör mötesteknik A Absolut Majoritet - Innebär

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet.

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet. ARBETSORDNING FÖR UPPSALA STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE Antagen av fullmäktige den 16 april 2012 1 Ledamöter och suppleanter Vid röstsammanräkningen fördelas mandaten mellan i valet deltagande partier enligt

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01 SNS Sektionsstadga 2 3 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR...4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR...4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION...4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Stadgar för Umeå studentkår

Stadgar för Umeå studentkår Stadgar för Umeå studentkår - 1 - Innehåll Stadgar för Umeå studentkår... 1 Kapitel 1 Ändamål och verksamhetsområde... 4 Kapitel 2 Medlemskap och stödmedlemskap... 4 Stödmedlemskap... 4 Utträde... 4 Kapitel

Läs mer

Ja! Bra att kunna ord 1

Ja! Bra att kunna ord 1 Bra att kunna ord 1 Ja! 2 3 4 A Absolut majoritet Mer än två tredjedelar av rösterna. Acklamation Beslut fattat med ja-rop. Adjungera Tillfällig ledamot utan rösträtt. Administration I en förening ofta

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Ordet begärs genom att räcka upp sitt röstkort som delats ut i samband med inregistrering. Alla föreningsmedlemmar har rätt att yttra sig i en fråga.

Ordet begärs genom att räcka upp sitt röstkort som delats ut i samband med inregistrering. Alla föreningsmedlemmar har rätt att yttra sig i en fråga. Rösträtt innebär att en person har rätt att delta i beslut, det vill säga att rösta under mötet. Personer med rösträtt har automatiskt även yrkande-, närvaro- och yttranderätt. Personer som har betalat

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå Kapitel 1 Sammansättning och ändamål Inledning 1 Medicinska Föreningen är en sammanslutning av studerande vid Umeå Universitets medicinska fakultet och utgör en sektion inom Medicinska Studentkåren vid

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen.

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen. Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS Medlemmar Kårstyrelsen THS Funktionärer THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal Osqledaren Inspektor Stockholm, den 19 maj 2016 KALLELSE 1516-KF-81

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

1. KONSTITUTIONELLA STADGAR ORGANISATION SEKTIONSSTÄMMA SEKTIONSSTYRELSEN VALBEREDNING... 13

1. KONSTITUTIONELLA STADGAR ORGANISATION SEKTIONSSTÄMMA SEKTIONSSTYRELSEN VALBEREDNING... 13 Sektionsstadga 2 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR... 4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR... 4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION... 4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 1 Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 Riksombudsmötet är det högsta beslutande organet inom KFUM Sverige och utgörs av ombud utsedda av KFUM Sveriges medlemsföreningar. Riksombudsmötets arbetsformer

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

LÄKARUTBILDNINGSRÅDET

LÄKARUTBILDNINGSRÅDET Kallelse, handlingar och underlag Det är viktigt att kallelse, handlingar och underlag (för t.ex. beslutsärenden) kommer ut till samtliga ledamöter i tid (hur lång tid finns reglerat i stadgarna), och

Läs mer

Acklamation Adjungera Ajournera Anse besvarad Ansvarsfrihet Beslutsmäss Beslutsordning propositionsordning Bordläggning

Acklamation Adjungera Ajournera Anse besvarad Ansvarsfrihet Beslutsmäss Beslutsordning propositionsordning Bordläggning Liten ordlista Acklamation beslut fattas med jarop. Adjungera utse en tillfällig ledamot som inte har rösträtt. Ajournera avbryta ett möte för kortare eller längre tid. Ajournering skall beslutas av mötet.

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2014-06-23 Dnr: O11-5/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning SFS fullmäktige hålls i olika typer av forum. Det forum där formella beslut fattas benämns

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Här hittar du förklaring till några av de ord som kan dyka upp på Scouternas stämma. Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte

Läs mer

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat Stadgar för Föreningen G-gruppen - Genealogi över Östersjön antagna den 14 december 2000 samt ändrade den 26 februari 2004, den 20 februari 2007, den 21 februari 2009 och den 26 februari 2011 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA

STADGAR STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA 10 December 2008 STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA 1. NAMN Föreningens namn skall vara Svenska skolföreningen i Kenya. På engelska skall namnet vara The Swedish School Association of Kenya. Föreningens

Läs mer

Bilaga B5_1. Umeå studentkår, Biblioteksgränd 6, S-907 36 Umeå www.umeastudentkar.se - 1 -

Bilaga B5_1. Umeå studentkår, Biblioteksgränd 6, S-907 36 Umeå www.umeastudentkar.se - 1 - Bilaga B5_1-1 - ... 4... 4 Stödmedlemskap... 5 Alumnimedlemskap... 5 Utträde... 5... 5... 5... 6 Sammansättning och ändamål... 6 Medlemskap... 6 Sektionsstyrelsens uppgifter... 6 Ekonomi och årsmöte...

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Guide till SECO:s exempelstadga

Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Tove Ahlsten Datum: 2015-05-20 Dnr: O11-14/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning... 2 1.1 Plenum... 2 1.1.1 Talarlista... 2 1.1.2 Replik... 2 1.1.3 Ordningsfråga... 2 1.1.4 Streck

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer