Vid villainbrottet var det mycket som var omkringstökat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid villainbrottet var det mycket som var omkringstökat."

Transkript

1 SÄTRTYCK UR KRIMINALTEKNIK NR Hur går en DNA-analys till? DNA utmålas ofta som det senaste undermedlet när det gäller att sätta fast brottslingar. Men vad är det som analyseras och hur går en kriminalteknisk DNA-analys till? Här får vi följa spårets väg från ett vanligt villainbrott, genom handläggningar och analyser hos polis och SKL fram till att en gärningsman har hittats. Vid villainbrottet var det mycket som var omkringstökat. Kriminalteknikern från polisens tekniska rotel får en hel del att arbeta med. En sak fångar särskilt hans uppmärksamhet: En halvdrucken läskedrycksflaska bredvid kylskåpet. En koll med villaägaren bekräftar att den flaskan inte stod där när han lämnade villan på morgonen. Alltså är det troligt att inbrottstjuven har druckit ur den. Kriminalteknikern tar fram en BioPack, som är påse och tops specialkonstruerade för att säkra biologiska spår. Han topsar av flasköppningen, i hopp om att säkra lite saliv/sekret och lägger tillbaka topsen i påsen samt fyller i etiketten på framsidan. Tillbaka på roteln skickar han via IntraPolis, som är polisens intranät, en digital begäran om DNA-undersökning till SKL Han begär undersökning K12 som är sekret. När han trycker på knappen Skicka sänds nu denna begäran från kriminalteknikerns dator rakt in i ärendehanteringssystemet Forum på SKL. Samtidigt skrivs denna begäran om undersökning ut på en vanlig skrivare på den tekniska roteln. Som följesedel bifogar han denna utskrift till SKL genom att lägga den i packsedelsfickan på utsidan av försändelsen. Materialet kommer till SKL På SKL ser man i Forum att ärendet är på väg och märker upp en brun mapp med ärendets nummer. Den här mappen kommer sedan att följa materialet på dess väg genom SKL, inklusive alla skrivelser och andra handlingar som kan På brottsplatsen topsas läskedrycksflaskan av. tillkomma. En bekräftelse på att ärendet nu är registrerat hos SKL mailas tillbaka till polisen. När försändelsen med topsen i BioPacken någon dag senare kommer till SKL ligger alltså en mapp redan färdig och väntar. Eftersom utskriften av den digitala begäran finns med i packsedelsfickan kan den personal som går igenom dagens material redan på utsidan av försändelsen se vad den innehåller. Innan materialet läggs in i mappen kontrolleras att alla uppgifter stämmer. Därefter placeras mapp med material i ett särskilt materialrum. I fortsättningen kommer materialet att handhas av flera olika personer och grupper, var och en med sin speciella uppgift i kedjan. Vid varje nytt moment sker därför noggranna kontroller av att nummer och material stämmer ihop. Ofta är man för säkerhets skull två personer, som båda kontrollerar och signerar att allt är rätt utfört. Uppackning och spårsäkring Personal från Biologienheten hämtar dagligen material från materialrummet. Man kontrollerar att både mappen med handlingar och själva materialet är med samt skiljer på olika typer av ärenden och lägger dessa i olika högar. Topsen från inbrottet är ett registerärende och får nu både materialnummmer och löpnummer i Forum. Man bedömer också vilken extraktionsmetod för utvinnning av DNA:t som passar bäst och beställer den. Det finns flera olika metoder att tillgå beroende på hur smutsigt materialet är. För just den här topsen beställer man Chelex. Topsen läggs i en BioPack-påse. 1

2 SÄRTRYCK UR KRIMINALTEKNIK NR Vad är DNA? DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) är den kemiska benämningen på vår arvsmassa. DNA finns i alla cellkärnor. Vi ärver hälften av det kärnbärande DNA:t från modern och hälften från fadern. DNA-molekylen består av två sammanbundna strängar med fyra olika kvävebaser, (nukleotider); adenin (A), tymin (T), cytosin (C) och guanin (G). Ett A i den ena strängen motsvaras alltid av ett T i den andra och ett C motsvaras alltid av ett G. Det två strängarna vrider sig runt varandra, därför talar man om DNA-spiral. En DNAmolekyl består av cirka tre miljarder sådana baspar. Varje ärende packas upp separat för att undvika risken för kontamination (överföring av DNA) mellan proverna. All bomull från topsen klipps därefter ner i ett mikrofugrör (ett litet provrör med lock) som märks med löpnummer och tvådimensionella streckkoder för att utesluta risken för sammmanblandning med andra prover. Därefter ställs det i en frys i väntan på extraktion och analys. Extraktion - utvinning av DNA I det lilla mikrofugröret har man nu förhoppningsvis sekret, det vill säga epitelceller som fastnat på bitarna av topsen. Först tillsätter man en milliliter vatten (det är en stor mängd i de här sammanhangen) för att få cellerna att släppa från topsens bomullsyta och skakar om alltihop noga med hjälp av en Vortex, en skakmaskin, flera gånger. Därefter centrifugeras proverna i tiotusen varv per minut i tre minuter. Resultatet blir att cellerna samlas till en liten klump, en pellet som är så liten att den nästan inte syns, i bottten av mikrofugröret. Det mesta av vattnet ovanför sugs bort med en vanlig handpipett. För att rena provet tillsätter man nu Chelex-kulor. Det är små kulor av ett material som binder till sig tvåvärda joner som annars kan störa den kommande PCR-kopieringen. Provets celler är dock fortfarande hela och DNA:t finns kvar inuti cellerna. För att få loss DNA:t ställer man in provet i ett värmeskåp i först 56 grader och sedan 100 grader. Då förstörs nämligen cellernas och cellkärnornas väggar och själva DNA:t, som tål högre temperaturer, blir fritt. Koncentrationsberäkning Provet är nu löst i 200 mikroliter vatten varefter man utför en koncentrationsberäkning. Det innebär att man med hjälp av en metod som kallas realtids-pcr tar reda på hur mycket DNA som finns i provet. Det är en förstörande analys där man tar ut en mycket liten del av provet och kopierar upp det. Resultatet jämförs med en standardkurva med kända DNA-mängder. Det gäller nämligen att för den slutliga analysen använda en lagom mängd DNA. För lite DNA ger dåliga och svårlästa resultat och för mycket gör att analysen blir otillförlitlig eftersom den slår i taket. För själva analysen vill man ha motsvarande celllers DNA och koncentrationsberäkningen ger svaret på hur mycket man ska ta av provet för att hamna i det området. Om provet skulle innehålla inget eller för lite DNA analyseras det inte vidare. Registerärenden är spår och material från i huvudsak mängdbrott utan misstänkta. Jämförelsematerial är blodprov eller salivprov från personer. Mikroliter = µl = miljondels liter Milliliter = ml = tusendels liter Allt skakas noga om flera gånger. Vatten tillsätts. Nedklippning i ett mikrofugrör. Illustration: Martin Ek 2

3 Pipetteringsroboten flyttar provet från mikrofugrören till plattan. Plattan sätts in i PCR-maskinen. 3 Vad analyseras? Vid en rutinmässig kriminalteknisk DNA-analys undersöks cirka en miljondel av DNA-molekylens baspar, det innebär tio olika STR-områden samt området för könsbestämning. Ett STR-område består av sekvenser om 2-5 baser som upprepas ett flertal gånger. Det som mäts vid analysen är hur många gånger upprepningarna sker, eftersom detta varierar mycket mellan olika individer. Alla har DNA från både moder och fader, alltså har man dubbel uppsättning av vart och ett av dessa områden. Det innebär att man har antingen två lika eller två olika varianter i varje STR-område. Vid fall där nära släktingar visar sig ha mycket snarlika DNA-profiler, eller vid identifieringsärenden då släktskapsberäkningar genomförs, kan ytterligare fem STRområden analyseras. SÄRTRYCK UR KRIMINALTEKNIK NR Kopiering Nu ska själva kopieringen göras. Det gäller att hitta tio i förväg utvalda STR-områden på DNA-t samt området för könsbestämning. Dessa bitar ska kopieras upp i ett stort antal för sedan sker själva DNA-analysen genom att man tar reda på hur långa STR-bitarna inom de olika områdena är. Till detta tar man ut den mängd av provet som koncentrationsberäkningen visade på, för vår tops handlade det om 10 mikroliter, och blandar detta med en PCR-mix. Ursprungsprovet fryses ner och sparas i två år. PCR-mixen är en blandning av många olika ämnen som hjälper till och används vid uppkopieringen av DNA. Först och främst innehåller den byggmaterial till DNA, det vill säga de olika baser, nukleotider, som DNA består av. Dessutom ingår primrar som har till uppgift att hitta STR-bitarna och visa var på DNA:t kopieringen ska börja. Till primrarna är även fluoroforer (som är inmärkta i tre olika färger) bundna. Det är fluorescensen hos dessa som i slutet av analysen visar vad som ska detekteras. Taq-polymeras är ett enzym som tål hög värme och som styr själva byggandet av kopiorna. Blandningen av prov och PCR-mix placeras i en brunn i en platta som totalt innehåller 96 brunnar. Man använder inte alla brunnar så på varje platta får man plats med 44 prover samt kontroller. Negativ-kontrollen innehåller bara vatten och ska alltså inte ge något DNA-resultat alls. Positiv-kontrollen innehåller ett DNA-prov där mängden och resultatet är känt. Plattan placeras i en PCR-maskin som egentligen är ett programmerbart värmeblock som ändrar temperatur efter ett visst schema. Först upphettar man till 94 grader. Då särar den dubbelsträngade DNA-molekylen på sig till två enkelsträngar och alla enzymreaktioner upphör. Därefter kyler man till 59 grader, varpå primrarna fäster på sina specifika ställen på strängarna. När temperaturen sedan höjs till 72 grader använder Taqpolymeraset PCR-mixens nukleotider för att bygga upp dubbelsträngade kopior av STR-bitarna. Det hela bygger på att A och T bara kan kopplas med varandra liksom C och G på samma sätt bara kan kopplas ihop med varandra. Har enkelsträngen sekvensen A-T-T-C-A-T-T-C kan inte polymeraset bygga på med något annat än T-A-A-G-T-A-A-G. För varje cykel, det vill säga omgång om dessa tre olika temperatursteg om vardera en minut, har antalet kopior av STR-bitarna fördubblats. Efter första cykeln har man dubbelt så många kopior som från början, efter andra fyra gånger så många, efter tredje sexton gånger och så vidare. Vid en vanlig DNA-analys kör man 28 cykler. På cirka tre timmar får man omkring 100 miljoner kopior. PCR-metoden är mycket lik kroppens egen DNA-process vid celldelning. När en cell delas och blir två celler fördubbblas även DNA:t - och denna kopiering sker exakt, något som är en stor fördel vid en kriminalteknisk analys där exakthet och reproducerbarhet är ett måste. Förkortningar CODIS Combined DNA Index System DNA Deoxyribo Nucleic Acid PCR Polymerase Chain Reaction STR Short Tandem Repeats

4 SÄRTRYCK UR KRIMINALTEKNIK NR Exempel på elektroferogram. Separering och utläsning Slutresultatet av PCR-kopieringen av spåret på vår tops är nu ett prov som innehåller stora mängder av olika STR-bitar som är märkta med molekyler som kommer att fluorescera vid den slutliga utläsningen. Dessa ska nu sorteras och separeras från varandra. Det gör man med hjälp av kapillär-elektrofores som utnyttjar det faktum att STR-bitarna är negativt laddade. Plattan lyfts ur PCR-maskinen och placeras i DNA-typbestämningsmaskinen. Denna suger upp provet i små kapilllärer och kopplar på en stark elektrisk spänning. De olika STR-bitarna börjar vandra genom kapillären. De kortaste fragmenten rör sig snabbast igenom och de längre tar lite mer tid på sig. Nu kan man med hjälp av avancerade datorer skilja melllan STR-bitar som har olika längd och olika färg. I slutet av kapillären finns en detektor som mäter fluorescensen och visar det hela som toppar i ett elektroferogram. Här finns tre olika kanaler vilka är samma som de tre färgerna. Det är toppparnas placering som är intressant, topparnas höjd anger kvaliteten. Det var ju för att få lagom höga toppar som man inledde med att göra en koncentrationsberäkning. Samtidigt körs en standard som innehåller DNA-bitar med kända längder. Kalibrering sker alltså vid varje analys. GeneMapper GeneMapper är det dataprogram som omvandlar toppparna i elektroferogrammet till en sifferkombination, själva DNA-profilen. Här görs också en kontroll där GeneMapper visar på prover där det finns frågetecken eller differenser enligt SKL:s kvalitetskriterier. Systemet är till exempel inställt för att varna vid ofullständiga DNA-profiler och vid blandbilder, det vill säga då man kan misstänka att det i provet finns DNA från två eller flera personer. Spåret från vår tops ger en fullständig DNA-profil i GeneMapper och den sifferkombination som blir resultatet skickas till Forum, som kopplar ihop det hela med rätt ärende. Plattan sätts in i DNA-typbestämningsmaskinen. Kapillärerna - mycket smala rör - syns i högra delen av bilden. Utvärdering med hjälp av GeneMapper. 4

5 CODIS - Combined DNA Index System Foto: Göran Billeson Träffrapport 5 Vilka DNA-register finns? På SKL:s Biologienhet finns sedan 1 april 1999 ett DNAspårregister, ett DNA-misstänktregister och ett DNAregister. I DNA-spårregistret får DNA-resultat från analys av spår som säkrats i samband med brottsutredning och som inte kan kopplas till en person, registreras. När spåret kan kopplas till en person, dvs vid träff mot person, gallras det från spårregistret. Spåret får som längst ligga kvar i DNA-spåregistret i 30 år. I DNA-misstänktregistret finns alla skäligen misstänkta (kroppsbesiktigade) personer som inkommmer till SKL i en biologisk undersökning. I DNA-registret registreras DNA-resultaten från personer som genomgått en DNA-analys under brottsutredningen och dömts för ett allvarligt brott på vilket det kan följa fängelse i mer än två år. Uppgifterna om en person i DNA-registret gallras efter avtjänat fängelsestraff plus tio år. Ett nytt lagförslag är på gång, och inom en ganska nära framtid kommer troligen även alla personer som begått brott på vilket det kan följa fängelse att kunna registreras i DNA-registret. SÄRTRYCK UR KRIMINALTEKNIK NR Träffhantering och träffrapportering Varje dag tas en lista med resultaten i alla registerärenden fram. Den skrivs ut och man går igenom den ärende för ärende. Eftersom det blivit en fullständig DNA-profil i vårt ärende registreras det i spårregistret och med en knapptryckning godkänner man att detta även förs över till CODIS för jämförelser mellan de olika registren. Om man inte får fram någon DNAprofil skrivs naturligtvis även detta in i ärendet i Forum. En DNA-redovisning sänds till uppdragsgivaren som i princip får reda på att DNA-spåret från topsen nu finns registrerat i spårregistret. På natten körs dagens DNA-profiler mot CODIS och nästa morgon kan rapporterna från CODIS hämtas upp och föras in i Forum. Nu ser man om det blivit träffar mot person eller mot spår. I vårt fall blev det träff mot 37 andra spår i spårregistret, men inte mot någon person i DNA-registret. De träffar som datorn presenterar godkänns manuellt. Det brukar bli runt 50 träffar i veckan. Träffrapporter spår mot spår sänds i pappersform till en särskild adress på varje polismyndighet. Samtidigt får den som begärt undersökningen ett mail med en kopia av träffrapporten. I och med att man har hittat DNA och redovisat resultaten inklusive sökningarna i registren slutar SKL:s uppdrag och ärendet avslutas i Forum. För vår kriminaltekniker är dock inte ärendet avslutat än. Han får i träffrapporten reda på att det spår han sände in gav träff mot 37 andra spår i spårregistret. Det handlar om villa- och lägenhetsinbrott i stora delar av Sverige. Nu har alltså gärningsmannnen lämnat spår på 38 olika brottsplatser, men man vet fortfarande inte vem han är. En månad senare I samband med ett grovt rån på annan ort grips en gärningsman och ett blodprov, ett jämförelseprov för DNA-analys, tas och skickas till SKL. Vägen genom SKL liknar det för ett registerärende med den skillnaden att jämförelseprover och registerärenden aldrig hanteras samtidigt och går olika vägar genom SKL. För ett jämförelseprov är man också mycket noga med att kontrollera att namn och personuppgifter finns med och stämmer. Det handlar ju om att att kunna fällas för ett brott och att eventuellt hamna i ett register. Saknas tydliga personuppgifter makuleras provet. Av ett blodprov tar man ut 3 mikroliter och av ett salivprov/munskrapsprov klipper man en del av topsen. Sedan sker analys och träffhantering på liknande sätt som för register-ärendet. Träff person - spår! När jämförelseprovet körs mot CODIS får man träff mellan person och spårregistret. Det visar sig att rånaren är samma person som tidigare har lämnat DNA-spår vid ett stort antal villaoch lägenhetsinbrott i stora delar av landet, och därmed ökar möjligheterna att klara upp även dessa. Det är inte ovanligt att personer som sysslar med grov brottslighet även har en hel del mängdbrott på sitt samvete. Text: EvaMarie Törnström Foto: Marcus Andrae Illustrationer: Martin Ek Tack till alla på SKL:s Biologienhet som hjälpt till med innehållet i artikeln!

Kopiera DNA med hjälp av PCR-metoden. Niklas Dahrén

Kopiera DNA med hjälp av PCR-metoden. Niklas Dahrén Kopiera DNA med hjälp av PCR-metoden Niklas Dahrén Först lite allmän kunskap om kromosomer, DNA, gener etc. Varje kromosom består av en lång DNAmolekyl som är lindad runt histoner En gen är en liten del

Läs mer

DNA-analyser av biologiska spår

DNA-analyser av biologiska spår DNA-analyser av biologiska spår DNA-tekniken gör det möjligt att analysera de flesta typer av biologiska spår som blod, sperma, vaginalsekret, saliv, snor, hår, vävnad, ben mm. Mycket små mängder DNA räcker

Läs mer

DNA och dess betydelse för upplösningen av brott

DNA och dess betydelse för upplösningen av brott DNA och dess betydelse för upplösningen av brott Tillämpande studier vid Jur. kand. programmet, Juridiska Institutionen i Göteborg Författare: Ulrika Delhag Handledare: Universitetslektor Gösta Westerlund

Läs mer

DNA-registret. Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2006 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapportnummer: 318

DNA-registret. Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2006 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapportnummer: 318 Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2006 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapportnummer: 318 DNA-registret Nya lagstiftningen på området och dess inverkan på den personliga integriteten Abstract

Läs mer

CSI - Katte DNA-fingerprinting Välkänt från polisarbete. Metoden föddes 1985 i England. Från början krävdes stora mängder DNA, men nu funkar även mycket små mängder. DNA-sekvens Användning Metoden

Läs mer

Bilaga Träffrapportinformation

Bilaga Träffrapportinformation Sida nr: 1 (1) Polisen i Sverige har register med DNA-profiler från brottsplatser, misstänkta och dömda personer. SKL har i uppdrag att administrera DNA-profilerna och förse uppdragsgivaren med de resultat

Läs mer

Spårsäkring och DNA-analys efter sexualbrott

Spårsäkring och DNA-analys efter sexualbrott Spårsäkring och DNA-analys efter sexualbrott Ricky Ansell Verksamhetsexpert Biologienheten, SKL Statens kriminaltekniska Statens laboratorium kriminaltekniska - SKLlaboratorium 1 Statens kriminaltekniska

Läs mer

JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND

JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND MPCR Multiplex Polymerase Chain Reaktion JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND Vad är multiplex PCR Variant av PCR Möjliggör samtidigt att amplifiera (masskopiera) många målsekvenser i en enda reaktion.

Läs mer

DNA som bevis i brottmål

DNA som bevis i brottmål JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Camilla Håkansson DNA som bevis i brottmål Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare Per-Ole Träskman Straff- och processrätt VT09 Innehåll SUMMARY 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

DNA-labb / Plasmidlabb

DNA-labb / Plasmidlabb Översikt DNA-labb Plasmidlabb Preparation och analys av -DNA från Escherichia coli Varför är vi här idag? Kort introduktion till biokemi och rekombinant DNA- teknologi Vad skall vi göra idag? Genomgång

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Linda E. Jeppsson. Processen kring DNA-analys och dess bevisvärde i brottmål. Examensarbete 20 poäng

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Linda E. Jeppsson. Processen kring DNA-analys och dess bevisvärde i brottmål. Examensarbete 20 poäng JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Linda E. Jeppsson Processen kring DNA-analys och dess bevisvärde i brottmål Examensarbete 20 poäng Handledare: Professor Per Ole Träskman Straffrätt Vårterminen

Läs mer

Sexualbrottsärenden. Kriminalteknik 4-2008

Sexualbrottsärenden. Kriminalteknik 4-2008 Sexualbrottsärenden Den forensiska analysen och utvärderingen av erhållna resultat i sexualbrottsärenden är ofta såväl tidsödande som komplicerad vilket tillsammans med ett högt ärendetryck leder till

Läs mer

Tillsyn mot elimineringsdatabasen vid Statens kriminaltekniska laboratorium

Tillsyn mot elimineringsdatabasen vid Statens kriminaltekniska laboratorium BESLUT Diarienr 2012-05-28 514-2012 Ert diarienr 2012200314 Statens kriminaltekniska laboratorium 581 94 LINKÖPING Tillsyn mot elimineringsdatabasen vid Statens kriminaltekniska laboratorium Datainspektionen

Läs mer

Jämförelse av känd person mot register I personärenden redovisas utvärderingen av jämförelsen (träffen) i en Träffrapport med graderad slutsatsskala.

Jämförelse av känd person mot register I personärenden redovisas utvärderingen av jämförelsen (träffen) i en Träffrapport med graderad slutsatsskala. Handläggning av dna-undersökning NFC analyserar biologiska spår och kan då få fram fullständiga eller partiella dnaprofiler. Dessa kan jämföras mot dna-profiler från anvisade personer eller från register.

Läs mer

Juridiska Fakulteten. Examensarbete i tillämpade studier vid jur.kand- programmet

Juridiska Fakulteten. Examensarbete i tillämpade studier vid jur.kand- programmet Juridiska Fakulteten BROTTSBEKÄMPNING OCH DNA- TEKNIKEN Examensarbete i tillämpade studier vid jur.kand- programmet Författare: Mattias Bengtsson Handledare: Universitetslektor Gösta Westerlund Ämne: Straffrätt

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:29

Regeringens proposition 2005/06:29 Regeringens proposition 2005/06:29 Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen m.m. Prop. 2005/06:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 oktober 2005

Läs mer

/LGM. Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores

/LGM. Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores 2008-01-18/LGM Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores Syfte: Med två olika DNA extraktionsmetoder försöka få fram tillräckligt mycket celler

Läs mer

Best Practice - Kriminalteknik. Promemoria

Best Practice - Kriminalteknik. Promemoria Best Practice - Kriminalteknik Promemoria RättsPM 2008:7 Utvecklingscentrum Göteborg April 2008 Innehållsförteckning Förord...4 Inledning...5 Bakgrund och syfte...5 Tvångsmedel...6 Grundläggande regler...6

Läs mer

DNA-molekylen. 1869 upptäcktes DNA - varken protein, kolhydrat eller lipid.

DNA-molekylen. 1869 upptäcktes DNA - varken protein, kolhydrat eller lipid. Genetik Ärftlighetslära - hur går det till när egenskaper går i arv? Molekylär genetik - information i DNA och RNA Klassisk genetik - hur olika egenskaper ärvs Bioteknik - Hur DNA flyttas mellan olika

Läs mer

Färdighetsprov. Rotlarnas möjlighet att kvalitetssäkra sig själva

Färdighetsprov. Rotlarnas möjlighet att kvalitetssäkra sig själva Färdighetsprov Rotlarnas möjlighet att kvalitetssäkra sig själva Text: Gunilla Nyström Två gånger per år erbjuder SKL de tekniska rotlarna färdighetsprov inom olika områden. Färdighetsproven ger kriminalteknikerna

Läs mer

NUKLEINSYRORNAS UPPBYGGNAD: Två olika nukleinsyror: DNA deoxyribonukleinsyra RNA ribonukleinsyra

NUKLEINSYRORNAS UPPBYGGNAD: Två olika nukleinsyror: DNA deoxyribonukleinsyra RNA ribonukleinsyra NUKLEINSYRORNAS UPPBYGGNAD: Två olika nukleinsyror: DNA deoxyribonukleinsyra RNA ribonukleinsyra Monomererna som bygger upp nukleinsyrorna kallas NUKLEOTIDER. En nukleotid består av tre delar: en kvävebas

Läs mer

Kalla fall blir heta. Reportage

Kalla fall blir heta. Reportage Reportage Kalla fall blir heta I januari 2011 säger det pling i datasystemet när k anadensisk polis matchar veckans a sylansökningar mot Interpols spaningsregister. En asylsökande är efterlyst för mord

Läs mer

DNA i brottmål - Ett bevismedel med framtidsutsikter?

DNA i brottmål - Ett bevismedel med framtidsutsikter? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Nina Myhrman DNA i brottmål - Ett bevismedel med framtidsutsikter? Examensarbete 20 poäng Handledare Professor Per Ole Träskman Straff- och processrätt VT 2006

Läs mer

Åtgärdskalender - spårsäkring och provtagning. För undersökning av kvinna/flicka

Åtgärdskalender - spårsäkring och provtagning. För undersökning av kvinna/flicka Åtgärdskalender - spårsäkring och provtagning För undersökning av kvinna/flicka Åtgärdskalendern fungerar som en checklista vid spårsäkring och provtagning. Fullständig spårsäkring/provtagning enligt åtgärdskalendern

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Thomas Bodström, beslutade den 26 november 2003 att ge överdirektören Ann-Marie Begler i uppdrag att biträda

Läs mer

Lagrådsremiss. Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juli 2005 Thomas Bodström Agneta Essén (Justitiedepartementet)

Läs mer

IT-baserat DNA-register

IT-baserat DNA-register School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI IT-baserat DNA-register Hur skulle ett heltäckande IT-baserat DNAregister kunna införas i Sverige för att få acceptans

Läs mer

Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction The Polymerase Chain Reaction Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: Studenten skall kunna: förklara grundläggande principer

Läs mer

RPI, Registrering, produktinfo och instruktion SmartDNA ver.1

RPI, Registrering, produktinfo och instruktion SmartDNA ver.1 Det är mycket enkelt att registrera sin SmartDNA förpackning. Du gör det via internet genom att gå in på www.safesolution.se och du kan också enkelt ändra, om du skulle byta mobilnummer eller adress. Tidigare

Läs mer

Kopiera DNA med hjälp av PCR-metoden. Niklas Dahrén

Kopiera DNA med hjälp av PCR-metoden. Niklas Dahrén Kopiera DNA med hjälp av PCR-metoden Niklas Dahrén PCR-metoden PCR= Polymerase chain reac/on. Kopiera upp specifika DNA-sekvenser: Med hjälp av PCR kan vi välja ut de områden i DNA:t (t.ex. STRområden

Läs mer

DNA-analyser av brottsbevis inom polisen

DNA-analyser av brottsbevis inom polisen DNA-analyser av brottsbevis inom polisen Elin Nygård Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, vårterminen 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet

Läs mer

GENETIK - Läran om arvet

GENETIK - Läran om arvet GENETIK - Läran om arvet Kroppens minsta levande enheter är cellerna I cellkärnorna finns vår arvsmassa - DNA (DNA - Deoxiribonukleinsyra) Proteiner Transportproteiner Strukturproteiner Enzymer Reglerande

Läs mer

Årsrapport 2014 dna-registerverksamheten

Årsrapport 2014 dna-registerverksamheten Årsrapport 2014 dna-registerverksamheten Anna Granlund Christina Widén Lars Andersson Karin Hedberg NFC Intern rapport Biologisektionen 2015:03 Sammanfattning Dna-registeråret har i stort präglats av Prümsamarbetet.

Läs mer

Kriminaltekniska DNA-analyser förr, nu och i framtiden

Kriminaltekniska DNA-analyser förr, nu och i framtiden Kriminaltekniska DNA-analyser förr, nu och i framtiden Särtryck ur tidningen Kriminalteknik Nr 4-2003 Beskrivning av biologienhetens verksamhet i mitten av 1980-talet PGM var det enzymsystem som var mest

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

DNA Att ta tillvara DNA på ett rättssäkert sätt

DNA Att ta tillvara DNA på ett rättssäkert sätt Polisutbildningen vid Umeå universitet Höstterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr 98 DNA Att ta tillvara DNA på ett rättssäkert sätt Författare: Sammanfattning Syftet med arbetet är att

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET.

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET. UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. 2 ½ ¾ = 5575186299632655785383929568162090376495104 n = 142 är det minsta värde på n för vilket 2 Ò inleds med siffrorna 55. Uppgiften består i att skriva ett program som tar emot

Läs mer

Kriminalteknisk utbildning

Kriminalteknisk utbildning Polisutbildningen vid Umeå universitet Höstterminen, 2005 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapport nr. 259 Kriminalteknisk utbildning Hur gör polismyndigheten i Västerbottens län för att motivera sina poliser

Läs mer

DNA som bevis en sammanställning av domar. Promemoria

DNA som bevis en sammanställning av domar. Promemoria DNA som bevis en sammanställning av domar Promemoria RättsPM 2008:5 Utvecklingscentrum Göteborg Februari 2008 Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte och metod...3 1 DNA som bevisning...4 1.1 Allmänt...4

Läs mer

Hur sitter DNA ihop? DNA betyder Deoxyribonukleinsyra.

Hur sitter DNA ihop? DNA betyder Deoxyribonukleinsyra. DNA betyder Deoxyribonukleinsyra. Hur sitter DNA ihop? DNA består två kedjor som sitter ihop genom att baserna: adenin, tymin, cytosin, och guanin binder till varandra. mar 10 10:42 1 Vad betyder celldifferentiering?

Läs mer

BJÖRNSPILLNING. - insamling till DNA-analyser

BJÖRNSPILLNING. - insamling till DNA-analyser BJÖRNSPILLNING - insamling till DNA-analyser Innehåll Inventering av björn 3 DNA-analys 4 Insamling av björnspillning och hår 5 Spårtecken av björn 6 Björnhår 7 Säsongsvariation av björnspillning 8 Köttspillningar

Läs mer

av misstänkt provtagning mottaget av undertecknad. ... ... ... ... ...

av misstänkt provtagning mottaget av undertecknad. ... ... ... ... ... Åtgärdskalender - spårsäkring och provtagning av misstänkt Åtgärdskalendern fungerar som en checklista vid spårsäkring och provtagning för misstänkt man eller kvinna. På sida 2 och 3 följer en specifik

Läs mer

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett

Läs mer

tisdag 8 oktober 13 Carl Von Linné

tisdag 8 oktober 13 Carl Von Linné Carl Von Linné Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Utformade ett taxonomi system. Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Utformade ett taxonomi system. Taxonomi:

Läs mer

Yttrande över betänkandet Forensiska institutet Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri (SOU 2006:63)

Yttrande över betänkandet Forensiska institutet Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri (SOU 2006:63) Åklagarmyndigheten Sida 1 (7) Överåklagare Lisbeth Johansson ÅM-A 2006/1343 Ert Er beteckning Ju 2006/5624/PO Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet

Läs mer

DNA-analys av blod - från tvättade kläder

DNA-analys av blod - från tvättade kläder DNA-analys av blod - från tvättade kläder Björn Helmbold-Öhling Polismyndigheten i Stockholms Län Specialarbete i kriminalteknisk Grundutbildning 2007-2008 vid Statens kriminaltekniska laboratorium Sammanfattning

Läs mer

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Fysik Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Sammanfattning Arv och Evolution

Sammanfattning Arv och Evolution Sammanfattning Arv och Evolution Genetik Ärftlighetslära Gen Information om ärftliga egenskaper. Från föräldrar till av komma. Tillverkar proteiner. DNA (deoxiribonukleinsyra) - DNA kan liknas ett recept

Läs mer

DNA-REGISTER HELTÄCKANDE ELLER INTE? Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2006 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapportnummer 319

DNA-REGISTER HELTÄCKANDE ELLER INTE? Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2006 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapportnummer 319 Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2006 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapportnummer 319 DNA-REGISTER HELTÄCKANDE ELLER INTE? Ted Persson Tomas Åman Sammanfattning Syftet med detta arbete

Läs mer

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml För att rena genomiskt DNA från insamlingssatser tillhörande Oragene och ORAcollect -familjerna. Besök vår hemsida, www.dnagenotek.com,

Läs mer

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek.

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Energispartips Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Kyl och frys: Frosta av kyl och frys regelbundet,

Läs mer

RP 140/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 5 kap. 12 och 6 kap. 5 i tvångsmedelslagen

RP 140/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 5 kap. 12 och 6 kap. 5 i tvångsmedelslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 5 kap. 12 och 6 kap. 5 i tvångsmedelslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås en ändring av tvångsmedelslagens

Läs mer

BESLUT. Uttalanden om möjligheterna till salivprovtagning för dnaanalys tillämpningen av proportionalitetsprincipen vid s.k.

BESLUT. Uttalanden om möjligheterna till salivprovtagning för dnaanalys tillämpningen av proportionalitetsprincipen vid s.k. BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin Datum 2009-12-23 Dnr 2703-2008 Sid 1 (6) Uttalanden om möjligheterna till salivprovtagning för dnaanalys tillämpningen av proportionalitetsprincipen vid s.k.

Läs mer

Mångfaldigande av mänskligt mitokondrie-dna

Mångfaldigande av mänskligt mitokondrie-dna John Schollar och Andy Harrison NCBE, The University of Reading Mångfaldigande av mänskligt mitokondrie-dna Syfte Med denna procedur kan du mångfaldiga ett 460 baspar långt stycke DNA, som finns i kontrollregion

Läs mer

Frågeformulär som ska besvaras av referenspersonen i Sverige

Frågeformulär som ska besvaras av referenspersonen i Sverige OBS! Detta formulär ska bara fyllas i av personer som fått uppmaning av Migrationsverket att göra det. Frågeformulär som ska besvaras av referenspersonen i Sverige Inkom Migrationsverket Din partner har

Läs mer

LAB 12. Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli

LAB 12. Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli Institutionen för biokemi och biofysik LAB 12 Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli Basåret 2012 (finns på basårshemsida: www.kemi.su.se, välj Basår) INTRODUKTION I denna laboration ska vi

Läs mer

Transkriptionen. Niklas Dahrén

Transkriptionen. Niklas Dahrén Transkriptionen Niklas Dahrén Innehållet i denna undervisningsfilm: Översikt över proteinsyntesen Transkrip1onen Modifiering (bearbetning) av mrna Fler filmer på samma tema: Från gen 1ll protein Den gene1ska

Läs mer

BASÅRET KEMI B BIOKEMI VT 2012. GENETISK INFORMATION 191-210 (sid. 157-177)

BASÅRET KEMI B BIOKEMI VT 2012. GENETISK INFORMATION 191-210 (sid. 157-177) BASÅRET KEMI B BIOKEMI GENETISK INFORMATION 191-210 (sid. 157-177) DNA/RNA, Transkription, Translation VAR I CELLEN SKER DETTA? Replikation - kopiering av DNA, sker i cellkärnan Transkription - avläsa

Läs mer

Utlåtandeskala. Resultaten talar med visshet för att inte. Resultaten talar starkt för att inte. Resultaten talar i någon mån för att inte

Utlåtandeskala. Resultaten talar med visshet för att inte. Resultaten talar starkt för att inte. Resultaten talar i någon mån för att inte Forensisk vetenskap 1 Utlåtandeskala Ett sakkunnigutlåtande från SKL är en redovisning av de resultat som erhålls vid en undersökning. Resultaten har prövats dels gentemot den hypotes (antagande) som ligger

Läs mer

Kap 26 Nukleinsyror och proteinsyntes. Bilder från McMurry

Kap 26 Nukleinsyror och proteinsyntes. Bilder från McMurry Kap 26 Nukleinsyror och proteinsyntes Bilder från McMurry Namn Efternamn 26 februari 2011 2 Varje DNA molekyl är uppbyggd av många gener induviduella DNA segmant som innehåller instruktioner för syntes

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

Hur gör man. Så fungerar det

Hur gör man. Så fungerar det 14. Bli ett batteri! Hur gör man Lägg din ena hand på kopparplattan och den andra handen på aluminiumplattan. Vad händer? Så fungerar det Inuti pelaren går en elektrisk ledning från kopparplattan, via

Läs mer

Diagnosticera sicklecellsanemi med DNA-analys. Niklas Dahrén

Diagnosticera sicklecellsanemi med DNA-analys. Niklas Dahrén Diagnosticera sicklecellsanemi med DNA-analys Niklas Dahrén Sicklecellsanemi Erytrocyterna ser ut som skäror : Sjukdomen innebär a0 de röda blodkropparna (erytrocyterna) ser ut som skäror (eng. sickle)

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Kemisk tipsrunda. Så trodde vi innan experimentet. Station 1 X 2 Hypotes 1

Kemisk tipsrunda. Så trodde vi innan experimentet. Station 1 X 2 Hypotes 1 Så trodde vi innan experimentet Station 1 X 2 Hypotes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Så blev resultatet av experimentet Försök att förklara resultatet och utveckla gärna något nytt experiment för att

Läs mer

Tidiga erfarenheter av arvets mysterier

Tidiga erfarenheter av arvets mysterier Cellens genetik Cellen Växtcellen Växtcellen Tidiga erfarenheter av arvets mysterier Artförädling genom riktad avel Religiösa förbud mot syskongiftemål Redan de gamla grekerna.. Aristoteles ~350 år före

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

Laboration DNA. Datum:16/11 20/ Labgrupp: 11 Laboranter: Johanna Olsson & Kent Johansson

Laboration DNA. Datum:16/11 20/ Labgrupp: 11 Laboranter: Johanna Olsson & Kent Johansson Laboration DNA Datum:16/11 20/11 2015 Labgrupp: 11 Laboranter: Johanna Olsson & Kent Johansson Material och metod Materiallista hänvisas till labhandledning s.3 (BIMA15 ht 2015, Lab III: DNA.) Uppsamling

Läs mer

Föreläsning 3.1: Datastrukturer, en översikt

Föreläsning 3.1: Datastrukturer, en översikt Föreläsning.: Datastrukturer, en översikt Hittills har vi i kursen lagt mycket fokus på algoritmiskt tänkande. Vi har inte egentligen ägna så mycket uppmärksamhet åt det andra som datorprogram också består,

Läs mer

Jordprover. Ta lite jord från vardera provet och placera i små högar på den runda plastskålen.

Jordprover. Ta lite jord från vardera provet och placera i små högar på den runda plastskålen. Jordprover Undersök de olika jordproverna i stereomikroskopet. Ta lite jord från vardera provet och placera i små högar på den runda plastskålen. Placera skålen under stereomikroskopet. Ställ in 2x förstoring

Läs mer

Hemlaboration 4 A (Norrköping)

Hemlaboration 4 A (Norrköping) Hemlaboration 4 A (Norrköping) Grundläggande om syror och baser Materiel: Det materiel som du behöver till denna hemlaboration finns i laborationslådan. Där hittar du 12-brunnars plattan, kassettfodralet

Läs mer

Årsrapport Dna-registerverksamheten. NFC Rapport vid Nationellt forensiskt centrum Biologisektionen 2016:02 Anna Granlund

Årsrapport Dna-registerverksamheten. NFC Rapport vid Nationellt forensiskt centrum Biologisektionen 2016:02 Anna Granlund Årsrapport 2015 Dna-registerverksamheten NFC Rapport vid Nationellt forensiskt centrum Biologisektionen 2016:02 Anna Granlund Christina Widén, Karin Hedberg, Lars Andersson Nationellt forensiskt centrum,

Läs mer

Bi-lagan. Genvägen till rättvisa s 2-3. Botkyrka kommunen som satsar på miljön s 4-5. Mångfotingar s 6-10. Unga Forskare s 14-15

Bi-lagan. Genvägen till rättvisa s 2-3. Botkyrka kommunen som satsar på miljön s 4-5. Mångfotingar s 6-10. Unga Forskare s 14-15 Bi-lagan Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik inspiration och information för lärare i skolan Bi-lagan nr 3 december 2005 Genvägen till rättvisa s 2-3 Botkyrka kommunen som satsar på miljön

Läs mer

Genetik, Gen-etik och Genteknik

Genetik, Gen-etik och Genteknik Genetik, Gen-etik och Genteknik Syfte och innehåll Att utveckla kunskap om det genetiska arvet och genteknikens möjligheter. Arbetssätt Vi kommer att varva föreläsningar, diskussioner, arbetsuppgifter

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Ask, beslutade den 22 augusti 2012 att uppdra åt f.d. överdirektören Olof Egerstedt att biträda departementet

Läs mer

Framkallning med amidosvart och visualisering med digital bildbehandling.

Framkallning med amidosvart och visualisering med digital bildbehandling. Framkallning med amidosvart och visualisering med digital bildbehandling. Kriminalteknikerutbildning på SKL ht 2000 vt 2001. Författare: Benny Samuelson, tekniska roteln i Eskilstuna. Handledare: Maria

Läs mer

DNA-ordlista. 16S: Egentligen 16S rrna. Mitokondriell gen med förhållandevis liten variation som ofta används för att artbestämma DNA från däggdjur.

DNA-ordlista. 16S: Egentligen 16S rrna. Mitokondriell gen med förhållandevis liten variation som ofta används för att artbestämma DNA från däggdjur. DNA-ordlista 16S: Egentligen 16S rrna. Mitokondriell gen med förhållandevis liten variation som ofta används för att artbestämma DNA från däggdjur. Alignment: Att placera DNA-sekvenser intill varandra.

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige. Vi

Läs mer

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi Diagnostik VTEC/EHEC Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi SVA Tänker prata om VTEC / EHEC Sjukdomsframkallande faktorer PCR Magnetiska kulor (Immunomagnetisk separation) Diagnostik de vanligaste

Läs mer

Genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen. från pacyc184 till puc19

Genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen. från pacyc184 till puc19 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen från pacyc184 till puc19 Årskull: Laborationsrapport i Molekylärbiologisk laboratoriemetodik, termin 3

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk AV-nr: 31404 tv 4 På span hos polisen (sas) /Programledarna Lina och Tobias vill sätta polisen på prov. De har bestämt att någon av dem ska göra inbrott. Polisen ska undersöka brottet och komma fram till

Läs mer

DNA-LABORATION Southern blot / PCR

DNA-LABORATION Southern blot / PCR Författare: xxx, yyy, zzzz, nnn Grupp: NR, DFM1, termin??? Namn och OBS student e-mail för de medlemmar i gruppen som godkänt rapporten skall stå på framsidan. DNA-LABORATION Southern blot / PCR Stockholm

Läs mer

Ärftliga sjukdomar och egenskaper hos hund

Ärftliga sjukdomar och egenskaper hos hund Engelsk bulldog Tibetansk terrier Västgötaspets Dvärgpinscher Chow chow Foto: Pleple2000 Foto: Flickr user skaty222 Foto: Sören T Eriksson Foto: Entheta Foto:Jurriaan Schulman Alla bilder Wikimedia commons

Läs mer

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Den absolut största nyheten inom ramen för hela NovapointDCM systemet är möjligheten att arbeta mot servern Quadri DCM och på så sätt kunna dela all data till

Läs mer

Med hopp om framtiden transposoner, DNA som flyttar sig själv

Med hopp om framtiden transposoner, DNA som flyttar sig själv Med hopp om framtiden transposoner, DNA som flyttar sig själv Jessica Bergman Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi VT 2008 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala

Läs mer

Från gen till protein. Niklas Dahrén

Från gen till protein. Niklas Dahrén Från gen till protein Niklas Dahrén Innehållet i denna undervisningsfilm: Vad är skillnaden mellan kromosom, DNA- molekyl, gen och protein? Hur kan vårt DNA avgöra hur vi ser ut och fungerar? Proteinernas

Läs mer

Tentamen. Kurskod: MC1004. Medicin A, Molekylär cellbiologi. Kursansvarig: Christina Karlsson. Datum 130814 Skrivtid 4h

Tentamen. Kurskod: MC1004. Medicin A, Molekylär cellbiologi. Kursansvarig: Christina Karlsson. Datum 130814 Skrivtid 4h Tentamen Medicin A, Molekylär cellbiologi Kurskod: MC1004 Kursansvarig: Christina Karlsson Datum 130814 Skrivtid 4h Totalpoäng: 86p Poängfördelning Johanna Sundin (fråga 1 8): 18p Ignacio Rangel (fråga

Läs mer

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB Stöldskyddsmärkning med Smart DNA Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB Ett enkelt sätt att förebygga brott och minska risk för avbrott i verksamheten Polismyndigheten och SKL (Statens

Läs mer

En bioinformatisk genjakt

En bioinformatisk genjakt En bioinformatisk genjakt Efter en ide från: CUSMOBIO, Milano, Italien. Hur man kan söka i databaser efter information om en gen som kan ge ökad risk för bröstcacer. Bakgrund Människor utan symptom men

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

Innehåll. Efterord 297 Tack 301 Noter 303 Bildkällor 309 Register 311

Innehåll. Efterord 297 Tack 301 Noter 303 Bildkällor 309 Register 311 Innehåll 1. Neandertalare ex machina 9 2. Mumier och molekyler 34 3. Att amplifiera det förflutna 50 4. Dinosaurier i labbet 64 5. Mänsklig frustration 79 6. Kroatien kopplas in 93 7. Ett nytt hem 99 8.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument

Läs mer

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 1. Starta Outlook 2. Gå till Arkiv längst upp till vänster. 3. Se till att fliken Info är markerad. Klicka sedan på Kontoinställningar

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77)

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Område: Ekologi Innehåll: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling:

Läs mer

Arvet och DNA. Genetik och genteknik

Arvet och DNA. Genetik och genteknik Arvet och DNA Genetik och genteknik Genetik Du är inte en kopia utav någon av dina föräldrar utan en unik blandning av egenskaper från båda dina föräldrar. Genetik är den del av biologin som handlar om

Läs mer

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se Kriminalteknisk strategi med handlingsplan www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm ISBN: 978-91-89475-73-1 Diarienr.: POA-470-7282/08 Upplaga: 1 000 ex juni 2007 1 000 ex

Läs mer

Workshop CSI Kemidetektiver

Workshop CSI Kemidetektiver Workshop CSI Kemidetektiver Ett tema vi genomfört på Umevatoriet som varit populärt både bland elever och lärare är kemidetektiver. Man kan genomföra detta tema på skolorna och det passar olika årskurser

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer