Vid villainbrottet var det mycket som var omkringstökat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid villainbrottet var det mycket som var omkringstökat."

Transkript

1 SÄTRTYCK UR KRIMINALTEKNIK NR Hur går en DNA-analys till? DNA utmålas ofta som det senaste undermedlet när det gäller att sätta fast brottslingar. Men vad är det som analyseras och hur går en kriminalteknisk DNA-analys till? Här får vi följa spårets väg från ett vanligt villainbrott, genom handläggningar och analyser hos polis och SKL fram till att en gärningsman har hittats. Vid villainbrottet var det mycket som var omkringstökat. Kriminalteknikern från polisens tekniska rotel får en hel del att arbeta med. En sak fångar särskilt hans uppmärksamhet: En halvdrucken läskedrycksflaska bredvid kylskåpet. En koll med villaägaren bekräftar att den flaskan inte stod där när han lämnade villan på morgonen. Alltså är det troligt att inbrottstjuven har druckit ur den. Kriminalteknikern tar fram en BioPack, som är påse och tops specialkonstruerade för att säkra biologiska spår. Han topsar av flasköppningen, i hopp om att säkra lite saliv/sekret och lägger tillbaka topsen i påsen samt fyller i etiketten på framsidan. Tillbaka på roteln skickar han via IntraPolis, som är polisens intranät, en digital begäran om DNA-undersökning till SKL Han begär undersökning K12 som är sekret. När han trycker på knappen Skicka sänds nu denna begäran från kriminalteknikerns dator rakt in i ärendehanteringssystemet Forum på SKL. Samtidigt skrivs denna begäran om undersökning ut på en vanlig skrivare på den tekniska roteln. Som följesedel bifogar han denna utskrift till SKL genom att lägga den i packsedelsfickan på utsidan av försändelsen. Materialet kommer till SKL På SKL ser man i Forum att ärendet är på väg och märker upp en brun mapp med ärendets nummer. Den här mappen kommer sedan att följa materialet på dess väg genom SKL, inklusive alla skrivelser och andra handlingar som kan På brottsplatsen topsas läskedrycksflaskan av. tillkomma. En bekräftelse på att ärendet nu är registrerat hos SKL mailas tillbaka till polisen. När försändelsen med topsen i BioPacken någon dag senare kommer till SKL ligger alltså en mapp redan färdig och väntar. Eftersom utskriften av den digitala begäran finns med i packsedelsfickan kan den personal som går igenom dagens material redan på utsidan av försändelsen se vad den innehåller. Innan materialet läggs in i mappen kontrolleras att alla uppgifter stämmer. Därefter placeras mapp med material i ett särskilt materialrum. I fortsättningen kommer materialet att handhas av flera olika personer och grupper, var och en med sin speciella uppgift i kedjan. Vid varje nytt moment sker därför noggranna kontroller av att nummer och material stämmer ihop. Ofta är man för säkerhets skull två personer, som båda kontrollerar och signerar att allt är rätt utfört. Uppackning och spårsäkring Personal från Biologienheten hämtar dagligen material från materialrummet. Man kontrollerar att både mappen med handlingar och själva materialet är med samt skiljer på olika typer av ärenden och lägger dessa i olika högar. Topsen från inbrottet är ett registerärende och får nu både materialnummmer och löpnummer i Forum. Man bedömer också vilken extraktionsmetod för utvinnning av DNA:t som passar bäst och beställer den. Det finns flera olika metoder att tillgå beroende på hur smutsigt materialet är. För just den här topsen beställer man Chelex. Topsen läggs i en BioPack-påse. 1

2 SÄRTRYCK UR KRIMINALTEKNIK NR Vad är DNA? DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) är den kemiska benämningen på vår arvsmassa. DNA finns i alla cellkärnor. Vi ärver hälften av det kärnbärande DNA:t från modern och hälften från fadern. DNA-molekylen består av två sammanbundna strängar med fyra olika kvävebaser, (nukleotider); adenin (A), tymin (T), cytosin (C) och guanin (G). Ett A i den ena strängen motsvaras alltid av ett T i den andra och ett C motsvaras alltid av ett G. Det två strängarna vrider sig runt varandra, därför talar man om DNA-spiral. En DNAmolekyl består av cirka tre miljarder sådana baspar. Varje ärende packas upp separat för att undvika risken för kontamination (överföring av DNA) mellan proverna. All bomull från topsen klipps därefter ner i ett mikrofugrör (ett litet provrör med lock) som märks med löpnummer och tvådimensionella streckkoder för att utesluta risken för sammmanblandning med andra prover. Därefter ställs det i en frys i väntan på extraktion och analys. Extraktion - utvinning av DNA I det lilla mikrofugröret har man nu förhoppningsvis sekret, det vill säga epitelceller som fastnat på bitarna av topsen. Först tillsätter man en milliliter vatten (det är en stor mängd i de här sammanhangen) för att få cellerna att släppa från topsens bomullsyta och skakar om alltihop noga med hjälp av en Vortex, en skakmaskin, flera gånger. Därefter centrifugeras proverna i tiotusen varv per minut i tre minuter. Resultatet blir att cellerna samlas till en liten klump, en pellet som är så liten att den nästan inte syns, i bottten av mikrofugröret. Det mesta av vattnet ovanför sugs bort med en vanlig handpipett. För att rena provet tillsätter man nu Chelex-kulor. Det är små kulor av ett material som binder till sig tvåvärda joner som annars kan störa den kommande PCR-kopieringen. Provets celler är dock fortfarande hela och DNA:t finns kvar inuti cellerna. För att få loss DNA:t ställer man in provet i ett värmeskåp i först 56 grader och sedan 100 grader. Då förstörs nämligen cellernas och cellkärnornas väggar och själva DNA:t, som tål högre temperaturer, blir fritt. Koncentrationsberäkning Provet är nu löst i 200 mikroliter vatten varefter man utför en koncentrationsberäkning. Det innebär att man med hjälp av en metod som kallas realtids-pcr tar reda på hur mycket DNA som finns i provet. Det är en förstörande analys där man tar ut en mycket liten del av provet och kopierar upp det. Resultatet jämförs med en standardkurva med kända DNA-mängder. Det gäller nämligen att för den slutliga analysen använda en lagom mängd DNA. För lite DNA ger dåliga och svårlästa resultat och för mycket gör att analysen blir otillförlitlig eftersom den slår i taket. För själva analysen vill man ha motsvarande celllers DNA och koncentrationsberäkningen ger svaret på hur mycket man ska ta av provet för att hamna i det området. Om provet skulle innehålla inget eller för lite DNA analyseras det inte vidare. Registerärenden är spår och material från i huvudsak mängdbrott utan misstänkta. Jämförelsematerial är blodprov eller salivprov från personer. Mikroliter = µl = miljondels liter Milliliter = ml = tusendels liter Allt skakas noga om flera gånger. Vatten tillsätts. Nedklippning i ett mikrofugrör. Illustration: Martin Ek 2

3 Pipetteringsroboten flyttar provet från mikrofugrören till plattan. Plattan sätts in i PCR-maskinen. 3 Vad analyseras? Vid en rutinmässig kriminalteknisk DNA-analys undersöks cirka en miljondel av DNA-molekylens baspar, det innebär tio olika STR-områden samt området för könsbestämning. Ett STR-område består av sekvenser om 2-5 baser som upprepas ett flertal gånger. Det som mäts vid analysen är hur många gånger upprepningarna sker, eftersom detta varierar mycket mellan olika individer. Alla har DNA från både moder och fader, alltså har man dubbel uppsättning av vart och ett av dessa områden. Det innebär att man har antingen två lika eller två olika varianter i varje STR-område. Vid fall där nära släktingar visar sig ha mycket snarlika DNA-profiler, eller vid identifieringsärenden då släktskapsberäkningar genomförs, kan ytterligare fem STRområden analyseras. SÄRTRYCK UR KRIMINALTEKNIK NR Kopiering Nu ska själva kopieringen göras. Det gäller att hitta tio i förväg utvalda STR-områden på DNA-t samt området för könsbestämning. Dessa bitar ska kopieras upp i ett stort antal för sedan sker själva DNA-analysen genom att man tar reda på hur långa STR-bitarna inom de olika områdena är. Till detta tar man ut den mängd av provet som koncentrationsberäkningen visade på, för vår tops handlade det om 10 mikroliter, och blandar detta med en PCR-mix. Ursprungsprovet fryses ner och sparas i två år. PCR-mixen är en blandning av många olika ämnen som hjälper till och används vid uppkopieringen av DNA. Först och främst innehåller den byggmaterial till DNA, det vill säga de olika baser, nukleotider, som DNA består av. Dessutom ingår primrar som har till uppgift att hitta STR-bitarna och visa var på DNA:t kopieringen ska börja. Till primrarna är även fluoroforer (som är inmärkta i tre olika färger) bundna. Det är fluorescensen hos dessa som i slutet av analysen visar vad som ska detekteras. Taq-polymeras är ett enzym som tål hög värme och som styr själva byggandet av kopiorna. Blandningen av prov och PCR-mix placeras i en brunn i en platta som totalt innehåller 96 brunnar. Man använder inte alla brunnar så på varje platta får man plats med 44 prover samt kontroller. Negativ-kontrollen innehåller bara vatten och ska alltså inte ge något DNA-resultat alls. Positiv-kontrollen innehåller ett DNA-prov där mängden och resultatet är känt. Plattan placeras i en PCR-maskin som egentligen är ett programmerbart värmeblock som ändrar temperatur efter ett visst schema. Först upphettar man till 94 grader. Då särar den dubbelsträngade DNA-molekylen på sig till två enkelsträngar och alla enzymreaktioner upphör. Därefter kyler man till 59 grader, varpå primrarna fäster på sina specifika ställen på strängarna. När temperaturen sedan höjs till 72 grader använder Taqpolymeraset PCR-mixens nukleotider för att bygga upp dubbelsträngade kopior av STR-bitarna. Det hela bygger på att A och T bara kan kopplas med varandra liksom C och G på samma sätt bara kan kopplas ihop med varandra. Har enkelsträngen sekvensen A-T-T-C-A-T-T-C kan inte polymeraset bygga på med något annat än T-A-A-G-T-A-A-G. För varje cykel, det vill säga omgång om dessa tre olika temperatursteg om vardera en minut, har antalet kopior av STR-bitarna fördubblats. Efter första cykeln har man dubbelt så många kopior som från början, efter andra fyra gånger så många, efter tredje sexton gånger och så vidare. Vid en vanlig DNA-analys kör man 28 cykler. På cirka tre timmar får man omkring 100 miljoner kopior. PCR-metoden är mycket lik kroppens egen DNA-process vid celldelning. När en cell delas och blir två celler fördubbblas även DNA:t - och denna kopiering sker exakt, något som är en stor fördel vid en kriminalteknisk analys där exakthet och reproducerbarhet är ett måste. Förkortningar CODIS Combined DNA Index System DNA Deoxyribo Nucleic Acid PCR Polymerase Chain Reaction STR Short Tandem Repeats

4 SÄRTRYCK UR KRIMINALTEKNIK NR Exempel på elektroferogram. Separering och utläsning Slutresultatet av PCR-kopieringen av spåret på vår tops är nu ett prov som innehåller stora mängder av olika STR-bitar som är märkta med molekyler som kommer att fluorescera vid den slutliga utläsningen. Dessa ska nu sorteras och separeras från varandra. Det gör man med hjälp av kapillär-elektrofores som utnyttjar det faktum att STR-bitarna är negativt laddade. Plattan lyfts ur PCR-maskinen och placeras i DNA-typbestämningsmaskinen. Denna suger upp provet i små kapilllärer och kopplar på en stark elektrisk spänning. De olika STR-bitarna börjar vandra genom kapillären. De kortaste fragmenten rör sig snabbast igenom och de längre tar lite mer tid på sig. Nu kan man med hjälp av avancerade datorer skilja melllan STR-bitar som har olika längd och olika färg. I slutet av kapillären finns en detektor som mäter fluorescensen och visar det hela som toppar i ett elektroferogram. Här finns tre olika kanaler vilka är samma som de tre färgerna. Det är toppparnas placering som är intressant, topparnas höjd anger kvaliteten. Det var ju för att få lagom höga toppar som man inledde med att göra en koncentrationsberäkning. Samtidigt körs en standard som innehåller DNA-bitar med kända längder. Kalibrering sker alltså vid varje analys. GeneMapper GeneMapper är det dataprogram som omvandlar toppparna i elektroferogrammet till en sifferkombination, själva DNA-profilen. Här görs också en kontroll där GeneMapper visar på prover där det finns frågetecken eller differenser enligt SKL:s kvalitetskriterier. Systemet är till exempel inställt för att varna vid ofullständiga DNA-profiler och vid blandbilder, det vill säga då man kan misstänka att det i provet finns DNA från två eller flera personer. Spåret från vår tops ger en fullständig DNA-profil i GeneMapper och den sifferkombination som blir resultatet skickas till Forum, som kopplar ihop det hela med rätt ärende. Plattan sätts in i DNA-typbestämningsmaskinen. Kapillärerna - mycket smala rör - syns i högra delen av bilden. Utvärdering med hjälp av GeneMapper. 4

5 CODIS - Combined DNA Index System Foto: Göran Billeson Träffrapport 5 Vilka DNA-register finns? På SKL:s Biologienhet finns sedan 1 april 1999 ett DNAspårregister, ett DNA-misstänktregister och ett DNAregister. I DNA-spårregistret får DNA-resultat från analys av spår som säkrats i samband med brottsutredning och som inte kan kopplas till en person, registreras. När spåret kan kopplas till en person, dvs vid träff mot person, gallras det från spårregistret. Spåret får som längst ligga kvar i DNA-spåregistret i 30 år. I DNA-misstänktregistret finns alla skäligen misstänkta (kroppsbesiktigade) personer som inkommmer till SKL i en biologisk undersökning. I DNA-registret registreras DNA-resultaten från personer som genomgått en DNA-analys under brottsutredningen och dömts för ett allvarligt brott på vilket det kan följa fängelse i mer än två år. Uppgifterna om en person i DNA-registret gallras efter avtjänat fängelsestraff plus tio år. Ett nytt lagförslag är på gång, och inom en ganska nära framtid kommer troligen även alla personer som begått brott på vilket det kan följa fängelse att kunna registreras i DNA-registret. SÄRTRYCK UR KRIMINALTEKNIK NR Träffhantering och träffrapportering Varje dag tas en lista med resultaten i alla registerärenden fram. Den skrivs ut och man går igenom den ärende för ärende. Eftersom det blivit en fullständig DNA-profil i vårt ärende registreras det i spårregistret och med en knapptryckning godkänner man att detta även förs över till CODIS för jämförelser mellan de olika registren. Om man inte får fram någon DNAprofil skrivs naturligtvis även detta in i ärendet i Forum. En DNA-redovisning sänds till uppdragsgivaren som i princip får reda på att DNA-spåret från topsen nu finns registrerat i spårregistret. På natten körs dagens DNA-profiler mot CODIS och nästa morgon kan rapporterna från CODIS hämtas upp och föras in i Forum. Nu ser man om det blivit träffar mot person eller mot spår. I vårt fall blev det träff mot 37 andra spår i spårregistret, men inte mot någon person i DNA-registret. De träffar som datorn presenterar godkänns manuellt. Det brukar bli runt 50 träffar i veckan. Träffrapporter spår mot spår sänds i pappersform till en särskild adress på varje polismyndighet. Samtidigt får den som begärt undersökningen ett mail med en kopia av träffrapporten. I och med att man har hittat DNA och redovisat resultaten inklusive sökningarna i registren slutar SKL:s uppdrag och ärendet avslutas i Forum. För vår kriminaltekniker är dock inte ärendet avslutat än. Han får i träffrapporten reda på att det spår han sände in gav träff mot 37 andra spår i spårregistret. Det handlar om villa- och lägenhetsinbrott i stora delar av Sverige. Nu har alltså gärningsmannnen lämnat spår på 38 olika brottsplatser, men man vet fortfarande inte vem han är. En månad senare I samband med ett grovt rån på annan ort grips en gärningsman och ett blodprov, ett jämförelseprov för DNA-analys, tas och skickas till SKL. Vägen genom SKL liknar det för ett registerärende med den skillnaden att jämförelseprover och registerärenden aldrig hanteras samtidigt och går olika vägar genom SKL. För ett jämförelseprov är man också mycket noga med att kontrollera att namn och personuppgifter finns med och stämmer. Det handlar ju om att att kunna fällas för ett brott och att eventuellt hamna i ett register. Saknas tydliga personuppgifter makuleras provet. Av ett blodprov tar man ut 3 mikroliter och av ett salivprov/munskrapsprov klipper man en del av topsen. Sedan sker analys och träffhantering på liknande sätt som för register-ärendet. Träff person - spår! När jämförelseprovet körs mot CODIS får man träff mellan person och spårregistret. Det visar sig att rånaren är samma person som tidigare har lämnat DNA-spår vid ett stort antal villaoch lägenhetsinbrott i stora delar av landet, och därmed ökar möjligheterna att klara upp även dessa. Det är inte ovanligt att personer som sysslar med grov brottslighet även har en hel del mängdbrott på sitt samvete. Text: EvaMarie Törnström Foto: Marcus Andrae Illustrationer: Martin Ek Tack till alla på SKL:s Biologienhet som hjälpt till med innehållet i artikeln!

CSI - Katte DNA-fingerprinting Välkänt från polisarbete. Metoden föddes 1985 i England. Från början krävdes stora mängder DNA, men nu funkar även mycket små mängder. DNA-sekvens Användning Metoden

Läs mer

Tillsyn mot elimineringsdatabasen vid Statens kriminaltekniska laboratorium

Tillsyn mot elimineringsdatabasen vid Statens kriminaltekniska laboratorium BESLUT Diarienr 2012-05-28 514-2012 Ert diarienr 2012200314 Statens kriminaltekniska laboratorium 581 94 LINKÖPING Tillsyn mot elimineringsdatabasen vid Statens kriminaltekniska laboratorium Datainspektionen

Läs mer

JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND

JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND MPCR Multiplex Polymerase Chain Reaktion JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND Vad är multiplex PCR Variant av PCR Möjliggör samtidigt att amplifiera (masskopiera) många målsekvenser i en enda reaktion.

Läs mer

Spårsäkring och DNA-analys efter sexualbrott

Spårsäkring och DNA-analys efter sexualbrott Spårsäkring och DNA-analys efter sexualbrott Ricky Ansell Verksamhetsexpert Biologienheten, SKL Statens kriminaltekniska Statens laboratorium kriminaltekniska - SKLlaboratorium 1 Statens kriminaltekniska

Läs mer

Sexualbrottsärenden. Kriminalteknik 4-2008

Sexualbrottsärenden. Kriminalteknik 4-2008 Sexualbrottsärenden Den forensiska analysen och utvärderingen av erhållna resultat i sexualbrottsärenden är ofta såväl tidsödande som komplicerad vilket tillsammans med ett högt ärendetryck leder till

Läs mer

Kalla fall blir heta. Reportage

Kalla fall blir heta. Reportage Reportage Kalla fall blir heta I januari 2011 säger det pling i datasystemet när k anadensisk polis matchar veckans a sylansökningar mot Interpols spaningsregister. En asylsökande är efterlyst för mord

Läs mer

DNA-labb / Plasmidlabb

DNA-labb / Plasmidlabb Översikt DNA-labb Plasmidlabb Preparation och analys av -DNA från Escherichia coli Varför är vi här idag? Kort introduktion till biokemi och rekombinant DNA- teknologi Vad skall vi göra idag? Genomgång

Läs mer

Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction The Polymerase Chain Reaction Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: Studenten skall kunna: förklara grundläggande principer

Läs mer

IT-baserat DNA-register

IT-baserat DNA-register School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI IT-baserat DNA-register Hur skulle ett heltäckande IT-baserat DNAregister kunna införas i Sverige för att få acceptans

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

Kriminaltekniska DNA-analyser förr, nu och i framtiden

Kriminaltekniska DNA-analyser förr, nu och i framtiden Kriminaltekniska DNA-analyser förr, nu och i framtiden Särtryck ur tidningen Kriminalteknik Nr 4-2003 Beskrivning av biologienhetens verksamhet i mitten av 1980-talet PGM var det enzymsystem som var mest

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

DNA som bevis en sammanställning av domar. Promemoria

DNA som bevis en sammanställning av domar. Promemoria DNA som bevis en sammanställning av domar Promemoria RättsPM 2008:5 Utvecklingscentrum Göteborg Februari 2008 Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte och metod...3 1 DNA som bevisning...4 1.1 Allmänt...4

Läs mer

tisdag 8 oktober 13 Carl Von Linné

tisdag 8 oktober 13 Carl Von Linné Carl Von Linné Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Utformade ett taxonomi system. Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Utformade ett taxonomi system. Taxonomi:

Läs mer

RPI, Registrering, produktinfo och instruktion SmartDNA ver.1

RPI, Registrering, produktinfo och instruktion SmartDNA ver.1 Det är mycket enkelt att registrera sin SmartDNA förpackning. Du gör det via internet genom att gå in på www.safesolution.se och du kan också enkelt ändra, om du skulle byta mobilnummer eller adress. Tidigare

Läs mer

av misstänkt provtagning mottaget av undertecknad. ... ... ... ... ...

av misstänkt provtagning mottaget av undertecknad. ... ... ... ... ... Åtgärdskalender - spårsäkring och provtagning av misstänkt Åtgärdskalendern fungerar som en checklista vid spårsäkring och provtagning för misstänkt man eller kvinna. På sida 2 och 3 följer en specifik

Läs mer

BASÅRET KEMI B BIOKEMI VT 2012. GENETISK INFORMATION 191-210 (sid. 157-177)

BASÅRET KEMI B BIOKEMI VT 2012. GENETISK INFORMATION 191-210 (sid. 157-177) BASÅRET KEMI B BIOKEMI GENETISK INFORMATION 191-210 (sid. 157-177) DNA/RNA, Transkription, Translation VAR I CELLEN SKER DETTA? Replikation - kopiering av DNA, sker i cellkärnan Transkription - avläsa

Läs mer

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett

Läs mer

Tidiga erfarenheter av arvets mysterier

Tidiga erfarenheter av arvets mysterier Cellens genetik Cellen Växtcellen Växtcellen Tidiga erfarenheter av arvets mysterier Artförädling genom riktad avel Religiösa förbud mot syskongiftemål Redan de gamla grekerna.. Aristoteles ~350 år före

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Arvet och DNA. Genetik och genteknik

Arvet och DNA. Genetik och genteknik Arvet och DNA Genetik och genteknik Genetik Du är inte en kopia utav någon av dina föräldrar utan en unik blandning av egenskaper från båda dina föräldrar. Genetik är den del av biologin som handlar om

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk AV-nr: 31404 tv 4 På span hos polisen (sas) /Programledarna Lina och Tobias vill sätta polisen på prov. De har bestämt att någon av dem ska göra inbrott. Polisen ska undersöka brottet och komma fram till

Läs mer

Innehåll. Efterord 297 Tack 301 Noter 303 Bildkällor 309 Register 311

Innehåll. Efterord 297 Tack 301 Noter 303 Bildkällor 309 Register 311 Innehåll 1. Neandertalare ex machina 9 2. Mumier och molekyler 34 3. Att amplifiera det förflutna 50 4. Dinosaurier i labbet 64 5. Mänsklig frustration 79 6. Kroatien kopplas in 93 7. Ett nytt hem 99 8.

Läs mer

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET.

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET. UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. 2 ½ ¾ = 5575186299632655785383929568162090376495104 n = 142 är det minsta värde på n för vilket 2 Ò inleds med siffrorna 55. Uppgiften består i att skriva ett program som tar emot

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument

Läs mer

En bioinformatisk genjakt

En bioinformatisk genjakt En bioinformatisk genjakt Efter en ide från: CUSMOBIO, Milano, Italien. Hur man kan söka i databaser efter information om en gen som kan ge ökad risk för bröstcacer. Bakgrund Människor utan symptom men

Läs mer

Produktblad från. Nordkrim AB

Produktblad från. Nordkrim AB Produktblad från Nordkrim AB Faxen håller på att gå ur tiden. Beställ via webbutiken på vår hemsida, www.nordkrim.se. Det går också bra att skicka en beställning via e-post till order@nordkrim.se. Vår

Läs mer

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Fysik Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

P K U- bioban k en för forsk n in g eller för alla? Arbetsgrupp: Magdalena Andersson, Cecilia Klynne och Erica Lejonroos.

P K U- bioban k en för forsk n in g eller för alla? Arbetsgrupp: Magdalena Andersson, Cecilia Klynne och Erica Lejonroos. P K U- bioban k en för forsk n in g eller för alla? Arbetsgrupp: Magdalena Andersson, Cecilia Klynne och Erica Lejonroos. Maj 2009 In ledn in g I PKU-biobanken sparas vävnadsprover från nyfödda barn födda

Läs mer

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se Kriminalteknisk strategi med handlingsplan www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm ISBN: 978-91-89475-73-1 Diarienr.: POA-470-7282/08 Upplaga: 1 000 ex juni 2007 1 000 ex

Läs mer

Facit tds kapitel 18

Facit tds kapitel 18 Facit tds kapitel 18 Testa dig själv 18.1 1. Arvsanlagen finns i cellkärnan. Inför celldelningen samlas de i kromosomer. 2. Det kemiska ämne som bär på arvet kallas DNA. 3. Instruktionerna i DNA är ritningar,

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB och Moderna Försäkringar

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB och Moderna Försäkringar Stöldskyddsmärkning med Smart DNA Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB och Moderna Försäkringar Minska risk för avbrott - enkelt och tryggt Polismyndigheten och SKL (Statens Kriminaltekniska

Läs mer

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi Diagnostik VTEC/EHEC Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi SVA Tänker prata om VTEC / EHEC Sjukdomsframkallande faktorer PCR Magnetiska kulor (Immunomagnetisk separation) Diagnostik de vanligaste

Läs mer

Hemlaboration 4 A (Norrköping)

Hemlaboration 4 A (Norrköping) Hemlaboration 4 A (Norrköping) Grundläggande om syror och baser Materiel: Det materiel som du behöver till denna hemlaboration finns i laborationslådan. Där hittar du 12-brunnars plattan, kassettfodralet

Läs mer

Workshop CSI Kemidetektiver

Workshop CSI Kemidetektiver Workshop CSI Kemidetektiver Ett tema vi genomfört på Umevatoriet som varit populärt både bland elever och lärare är kemidetektiver. Man kan genomföra detta tema på skolorna och det passar olika årskurser

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Klippa, klistra och hitta en gen

Klippa, klistra och hitta en gen Del VI Hur man gör I detta kapitel ska vi titta mer i detalj på hur genteknik går till. Hur man hittar och analyserar gener, hur man tar genetiska fingeravtryck och hur man egentligen gjorde när man kartlade

Läs mer

Erfarenheter från övergången till den nya typningsmetodiken MIRU-VNTR

Erfarenheter från övergången till den nya typningsmetodiken MIRU-VNTR Erfarenheter från övergången till den nya typningsmetodiken MIRU-VNTR Ramona Groenheit PhD, Mikrobiolog 2012-12-05 Med molekylära typningsmetoder kan vi: Upptäcka och övervaka utbrott Övervaka behandlingen

Läs mer

Årsberättelse 2011. Statens kriminaltekniska laboratorium SKL

Årsberättelse 2011. Statens kriminaltekniska laboratorium SKL Denna skrift ger en inblick i Statens kriminaltekniska laboratoriums (SKL:s) verksamhet under 2011. Årets upplaga fokuserar särskilt på SKL:s roll som kundorienterat expertorgan inom det svenska rättsväsendet.

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

Stöldskyddsmärkning med DNA - SmartDNA

Stöldskyddsmärkning med DNA - SmartDNA Stöldskyddsmärkning med DNA - SmartDNA - Skadeförebygg och minimera risk för stöld SmartDNA i samarbete med Maila din beställning med företagsnamn, organisationsnummer, post- och fakturaadress till; info@safesolution.se

Läs mer

FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen

FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen 1(5) FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen Målsättning Syftet med detta faktablad är att ge en översikt av den genetiska provtagningen som tillämpas vid rovdjursinventeringen i Sverige

Läs mer

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y.

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Bruksanvisning revision 6 (December 2008) ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Se förpackning Se förpackning

Läs mer

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden 9.1.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Jussi Matikkala 1/2013

Läs mer

Bakgrund. Bomullsmögel- ny metod ger ökad precision och förbättrad riskbedömning. Bomullsmögel är en sjukdom som vissa år

Bakgrund. Bomullsmögel- ny metod ger ökad precision och förbättrad riskbedömning. Bomullsmögel är en sjukdom som vissa år Bomullsmögel- ny metod ger ökad precision och förbättrad riskbedömning Rapsarealen i Sverige 2008 Ann-Charlotte Wallenhammar, 2 Charlotta Almquist, Anna Redner och 3 Anki Sjöberg HS Konsult AB, Örebro

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2010 Västerorts gemensamma sida 2011 är här och jullovet har avlöpt lugnt i Västerorts polismästardistrikt. Ett stort antal poliser har arbetat för att öka tryggheten

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument m.m.;

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT 1 Fakta Engelskt företag/varumärke, 17 års erfarenhet. Har idag teoretiskt 3 miljarder unika koder tillgängliga, antalet kan utökas om

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Del II. Analysera gener

Del II. Analysera gener Del II Analysera gener Den moderna gentekniken ger oss inte bara möjlighet att ändra arvsanlag. Den har också lärt oss att läsa och analysera våra egna gener. Detta reser en rad komplicerade frågor om

Läs mer

Vad gör växten med vattnet?

Vad gör växten med vattnet? Innehåll ver.2 Vad gör växten med vattnet? Du har säkert undrat över varför dina växter behöver så mycket vatten. Det är inte mera märkligt än att du själv behöver 1-3 liter vatten om dagen. Du får det

Läs mer

Socialförvaltningens administration

Socialförvaltningens administration Socialförvaltningens administration 18 20 januari 2010 Kartlagd process: Intern information Nulägeskarta Orsaksanalys Protokollshantering Nr 1 Identifierat slöseri/spill Kopierar original Orsak Använder

Läs mer

BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping

BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping KAMMARRÄTTEN [JÖNKÖPING * >s - '' Avdelning l BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping Skin l (4) Mål nr 3943-12 KLAGANDE Manju Andersson, 851111-6512 Anstalten Tillberga Box 1133 721 28 Västerås ÖVERKLAGAT

Läs mer

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se

Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Lär dig programmera! Prova på programmering med enkla exempel! Björn Regnell www.bjornregnell.se Mål Så enkelt som möjligt: låg tröskel Ett riktigt programmeringsspråk: inget tak Roliga uppgifter som går

Läs mer

Framställning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Framställning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet 1 (11) FRAMSTÄLLNING Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2011-08-29 RA-188-4256/11 Verksjurist Aimée Jillger Er referens Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Program: Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin. Kurs: BMLV C, Biomedicinsk laboratorievetenskap, Examensarbete, BL1701

Program: Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin. Kurs: BMLV C, Biomedicinsk laboratorievetenskap, Examensarbete, BL1701 Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Enheten för klinisk medicin Program: Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin Kurs: BMLV C, Biomedicinsk laboratorievetenskap,

Läs mer

Disposition. snabb bedömning med ny metod. Jordbundna sjukdomar Detektionsteknik Markartor Jordanalyser Ärtrotröta

Disposition. snabb bedömning med ny metod. Jordbundna sjukdomar Detektionsteknik Markartor Jordanalyser Ärtrotröta Risken för f klumprotsjuka säker och snabb bedömning med ny metod Disposition Jordbundna sjukdomar Detektionsteknik Markartor Jordanalyser Ärtrotröta Ann-Charlotte Wallenhammar HS Konsult AB Örebro Kravet

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2012 Västerorts gemensamma sida Antalet bostadsinbrott är på tok för många och vi måste alla samverka för att bryta denna brottskurva. Västerort har nu startat upp

Läs mer

Nationell Biobanksutbildning

Nationell Biobanksutbildning Nationell Biobanksutbildning -praktisk tillämpning och tillgång till blodprov Karolin Bergenstråhle, Agenda s uppdrag och organisation Preanalytiska faktorer, några exempel Praktisk tillämpning i Uppsala-Örebro

Läs mer

2012-12-12 1668-2012. Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA. Datainspektionen meddelar följande BESLUT

2012-12-12 1668-2012. Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA. Datainspektionen meddelar följande BESLUT BESLUT Diarienr 2012-12-12 1668-2012 Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 UPPSALA Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) och polisdatalagen (2010:361) avseende publicering av bilder på

Läs mer

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Den absolut största nyheten inom ramen för hela NovapointDCM systemet är möjligheten att arbeta mot servern Quadri DCM och på så sätt kunna dela all data till

Läs mer

Du hittar en knöl vad händer sen?

Du hittar en knöl vad händer sen? Du hittar en knöl vad händer sen? Följ med på en resa från provtagning till provsvar. Vi har besökt punktionsmottagningen och patologiska/cytologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 1 På

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar Maj 211 Västerorts gemensamma sida Under maj månad har arbete bedrivits i distriktet mot överkonsumtion av alkohol bland ungdomar och vid krogar. Under Elitloppshelgen den

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Albin går på toaletten

Albin går på toaletten Albin går på toaletten Det är en helt vanlig dag hemma hos Albin. Albin bor hemma hos mamma och pappa i ett helt vanligt hus. Han är sex år gammal. Igår kväll åt Albin spaghetti och köttfärssås till middag.

Läs mer

Mattias Martinsson Länskriminalpolisen Halland

Mattias Martinsson Länskriminalpolisen Halland Mattias Martinsson Länskriminalpolisen Halland - Bakgrund. - Att arbeta inom polisen. - Andra arbetsgivare. - Från beslag till protokoll. - Presentation av projektarbete. 1 - Utbildningsbakgrund. - Yk

Läs mer

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 56-2012 Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter 1 SAMMANFATTNING Nämnden har, utifrån de 21 polismyndigheternas svar

Läs mer

En sax för gener kan få Nobelpris

En sax för gener kan få Nobelpris En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2015 09 28 11:56:30 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/en sax for gener kan fa nobelpris/ En sax för gener kan få Nobelpris

Läs mer

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriella sjukdomar Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriell sjukdom Definition Oxidativ fosforylering Genetik och ärftlighet Biokemisk utredning av mitokondriefunktion

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Metoder för att identifiera genetisk sjukdomar

Metoder för att identifiera genetisk sjukdomar Hunden människans sjukaste vän Olof Vadell Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Hunden har varit en

Läs mer

Optimering av realtids-pcr för identifiering och kvantifiering av Humant T-lymfotropt virus

Optimering av realtids-pcr för identifiering och kvantifiering av Humant T-lymfotropt virus Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Enheten för klinisk medicin Program: Biomedicinsk analytiker Kurs: BMLV C, Biomedicinsk laboratorievetenskap, Examensarbete, HT12 Datum:

Läs mer

Undersökning av växternas evolution

Undersökning av växternas evolution 134567 Andy Harrison, John Schollar and Dean Madden NCBE, The University of Reading, Earley Gate, Reading, RG6 6BZ, UK Undersökning av växternas evolution Mångfaldigande av kloroplast-dna med hjälp av

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne Namn: Kemiprov åk 4 Datum: Para ihop ord och förklaring grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne hypotes När ett ämne försvinner i ett annat ämne och man ser det inte men kan

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant Burken Berta och flaskan Frans - En saga om pant Fakta om burken 1 1 miljard dryckesburkar säljs varje år i Sverige och av dessa återvinns 90 %. Alla pantade aluminiumburkar kan bli till nya burkar, utan

Läs mer

Tillverkning av DNA-konstrukt med hjälp av enzymatiska metoder Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet Bioteknik

Tillverkning av DNA-konstrukt med hjälp av enzymatiska metoder Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet Bioteknik Tillverkning av DNA-konstrukt med hjälp av enzymatiska metoder Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet Bioteknik EMELIE ANDERSSON, JOHANNES BORGQVIST JAUQULINE NORDQVIST, CHRISTOFFER SUNDSTRÖM AMANDA

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. Huvudman Personnummer God man/förvaltare/förmyndare Personnummer Viktigt! Denna redogörelse

Läs mer

Henrik Österman. Kriminalgåtan. Uttag: 5000

Henrik Österman. Kriminalgåtan. Uttag: 5000 1 Kriminalgåtan Uttag: 5000 Henrik Österman Polisen söker en allvarlig brottsling. En förfalskare. Någon har lurat till sig tusentals euro på banken genom att skriva falska namnteckningar. Man vet att

Läs mer

20 frågor om Kriminalvården

20 frågor om Kriminalvården 20 frågor om Kriminalvården Frågor och svar Duveholmsskolan Läsåret 2002-03 Innehållsförteckning HUR MÅNGA FÄNGELSER FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA HÄKTEN FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA FRIVÅRDSENHETER

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Instruktioner, steg för steg, kapitel 1

Instruktioner, steg för steg, kapitel 1 Instruktioner, steg för steg, kapitel 1 Instruktioner till Övning1.1 Logga in till statistiken i din verksamhetsuppföljning (eller till Ungdomsrådgivningens statistik): Gå med webbläsaren till www.netigate.se

Läs mer

Påvisande av Echinococcus multilocularis med specifikt fiske av mitokondrie-dna

Påvisande av Echinococcus multilocularis med specifikt fiske av mitokondrie-dna Påvisande av Echinococcus multilocularis med specifikt fiske av mitokondrie-dna Åsa Hagström Statens Veterinärmedicinska Anstalt Avdelning för virologi, immunbiologi och parasitologi Innehåll Bakgrund

Läs mer

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt.

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. Top tips guide - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. HUSHÅLLSMASKINER Kylskåp och frysar Fyll hela frysen den fungerar bäst när den är helt fylld. Överbelasta inte kylen den arbetar bäst

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer