PROTOKOLL 1 (62)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (62) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S) Heléna Lindahl (C) Håkan Lindh (FP) Bengt Markstedt (S) Bo Nilsson (M) Sonja Persson (S) Torvald Stefansson (S) Hans-Eric Wallin (V) Maria Wiksten (KD) Lars Åhman (FP) närvarande from kl , , , Ann Åström (S) Rose-Marie Johansson (S) tjg ers för Anders Hård (MP) Andreas Löwenhöök (M) tjg ers för Lars Åhman (FP), kl , , 355, 362 Övriga deltagande Ersättare Asmir Hajdarpasic (S) Stefan Hofverberg (S) Tjänstemän Susanne Aidanpää, ekonomichef, kl Mathias Rönngren, upphandlare, kl Kristin Lindgren, tf kommunchef, kl Lars Björklund, sekreterare, kl Utses att justera Torvald Stefansson med Maria Wiksten som ersättare Paragrafer Underskrifter.. Bert Öhlund, ordförande Lars Björklund, sekreterare.. Torvald Stefansson, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontorets/sekretariat Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 T 318 Dnr Omprövning av vattendom för slussen i Bergsbydammen TBåtklubbarna i Skellefteå har framfört att slussen i Bergsbydammen är för liten för dagens båtar och att djupet nedströms är för litet. TDammen byggdes av Skellefteå vattenregleringsföretag med villkor enligt vattendom. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunen begär hos länsstyrelsen omprövning av villkoren för vattendomen. T2. Kommunen uppmanar Skellefteälvens vattenregleringsföretag att finansiera ombyggnaden av slussen. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 584 Skrivelse till länsstyrelsen Skrivelse till Skellefteälvens vattenregleringsföretag Utredning från Advokatfirman Åberg & Co Beslutet sänds till: TLänsstyrelsen Skellefteälvens vattenregleringsföretag

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 T 319 Dnr Motion om att koldioxidmålet ska vara övergripande i kommunens miljöarbete (39/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i motion att koldioxidmålet Skellefteå Klimatsmart kommun 2020 ska vara ett övergripande mål för kommunens miljö- och klimatarbete. De föreslår även att kommunen ska utreda möjligheterna att upprätta en årlig klimatbalansräkning. I klimatbalansräkningen ska positiva och negativa aspekter vägas mot varandra och senast 2020 ska de positiva aspekterna väga tyngre. Motionärerna föreslår också att beslut som bedöms påverka de samlade koldioxidutsläppen alltid ska prövas av mot det övergripande klimatmålet. TKommunfullmäktige har beslutat att kommunens miljömålsarbete ska följas upp genom att en miljöredovisning ska tas fram. Därefter finns det också beslut om att vissa klimatrelaterade frågor, bland annat gällande klimatförändringar och eventuella justeringar av miljömålen, ska hanteras inom utvecklingsarbetet avseende kommunens miljöredovisning. På grund av detta anser kommunledningskontoret att det i dagsläget inte är aktuellt att anta det övergripande koldioxidmålet Skellefteå Klimatsmart kommun 2020 och tillhörande förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen avslås eftersom det nu inte är aktuellt att anta ett övergripande koldioxidmål. Reservation THeléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M) reserverar sig mot beslutet. Yrkande TArbetsutskottet föreslår att motionen avslås. THåkan Lindh (FP) yrkar att motionen bifalls. Beslutsgång TOrdföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. TVotering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: T Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej. Omröstningsresultat TVid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) ocht 5 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M)T).

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 587 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (39/08) T

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 T 320 Dnr Motion om att öka andelen koldioxidfri elproduktion (40/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i motion att T1. ett av målen för kommunens klimatarbete ska vara att andelen klimatsmart koldioxidfri elproduktion i vår region utökas T2. öka klimatsmart elektricitet som andel i vår egen totala energiförbrukning. TKommunledningskontoret föreslår att T1. förslaget avstyrks på grund av att kommunledningskontoret bedömer att kommunen redan arbetar med det som förslaget omfattar T2. förslaget om att öka andelen klimatsmart elektricitet, som andel av vår totala energiförbrukning, föreslås att det närmare ses över vid kommunens upphandling av elavtal, då det finns möjlighet att se över inköp av miljövänlig el. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen ska inte föranleda någon åtgärd med hänvisning till att Skellefteå kraftaktiebolag redan arbetar med att öka andelen förnyelsebar elproduktion och att inköp av miljövänlig el kan ske vid upphandling av elavtal. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 588 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (40/08)

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 T 321 Dnr Motion om att verka för användning av elhybridfordon (41/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lind (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i en motion att kommunen bör verka för att eldrivna pluginhybrider ska introduceras och att kommunen ska utreda lämpliga åtgärder för denna introduktion. TKommunledningskontoret anför att det är inte självklart att pluginhybrider är den bästa tekniska lösningen på lång sikt och kommunen ska inte ägna sig åt att utveckla fordonsteknik. Kommunen som organisation ska agera på ett så miljövänligt sätt som möjligt och kommunen ska självklart uppmuntra sina företag och invånare till ett miljövänligt beteende. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen avslås. Reservation THeléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M) reserverar sig mot beslutet. Yrkande TArbetsutskottet föreslår att motionen avslås. THeléna Lindahl (C) yrkar att motionen bifalls. Beslutsgång TOrdföranden ställer arbetsutskottets förslag och Heléna Lindahls yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsens bifallit arbetsutskottets förslag. TVotering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: T Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Heléna Lindahls yrkande röstar nej. Omröstningsresultat TVid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) otch 5 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M)T).

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 T Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 589 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (41/08)

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 T 322 Dnr Motion om att främja bebyggelse med energieffektiva hus (42/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i motion att T- Skellefteå kommun utarbetar en strategi med verksamma styrmedel för ett hållbart byggande i vår kommun T- Skellefteå kommun utarbetar/fastställer mål för nyproduktionen och renovering av fastigheter inom Skellefteå kommunkoncern avseende minskad klimatpåverkan T- strategi och mål föreläggs kommunfullmäktige för beslut före utgången av år TKommunledningskontoret anser att dagens byggnormer är tillräckliga, men att kommunen kan uppmuntra till högre standard än normen. TKommunledningskontoret anser att den obligatoriska energideklarationen är tillräcklig som underlag för att minska klimatpåverkan från kommunens egna byggnader. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen avslås eftersom byggnormerna och energideklarationen räcker för att minska energikonsumtionen i kommunens byggnader. Yrkande TArbetsutskottet föreslår att motionen avslås. TMaria Wiksten (KD) yrkar att motionen bifalls. Beslutsgång TOrdföranden ställer arbetsutskottets förslag och Maria Wikstens yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. TVotering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: T Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Maria Wikstens yrkande röstar nej. Omröstningsresultat TVid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) otch 5 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M)T).

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 590 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (42/08)

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 T 323 Dnr Motion om utökat byggande av hus i trä (43/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i motion att kommunen ska verka för ett utökat byggande i trä samt intensifierad forskning och utveckling på området, i samarbete med våra framgångsrika träföretag. TKommunen har tidigare deltagit i den numera avslutade nationella träbyggnadsstrategin. En fortsättning på strategin har påbörjats inom ramen för projektet Trästad Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska delta i Trästad Inom ramen för Trästad 2012 ryms bland annat ett aktivt arbete med de frågor som motionärerna föreslår. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen avslås eftersom kommunen redan arbetar aktivt med frågan. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 591 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (43/08)

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 T 324 Dnr Motion om att certifiera energieffektiviseringen i kommunens fastigheter (44/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i en motion att T1. Skellefteå kommun går igenom samtliga fastigheter inom kommunkoncernen, med avseende på dess klimatpåverkan T- resultatet av genomgången får ligga till grund för en långsiktig åtgärdsplan med inriktning mot att minska fastigheternas klimatpåverkan T- kommunen undersöker möjligheten att och förutsättningarna för att upprätta en klimatcertifiering av kommunkoncernens fastigheter samt i det fall en sådan certifieringsmodell beslutas T- kommunen fastställer som mål att samtliga fastigheter inom kommunkoncernen ska vara klimatcertifierade senast år TEnligt lagen om energideklaration måste de flesta av kommunens byggnader deklareras. Lagen kräver att kommunen går igenom sina fastigheter och upprättar åtgärdsförslag. Kommunledningskontoret anser att den genomgång och de åtgärdsförslag som upprättas i samband med energideklarationen är tillräckliga och täcker in eventuella klimateffekter. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen avslås eftersom energideklarationer ger tillräckligt underlag för energieffektivisering i kommunens byggnader. Yrkande TBeredningen föreslår att motionen avslås. TBo Nilsson (M) yrkar att motionen bifalls. Beslutsgång TOrdföranden ställer arbetsutskottets förslag och Bo Nilssons yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. TVotering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: T Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Bo Nilssons yrkande röstar nej.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Omröstningsresultat TVid uppropet avges Vid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) otch 5 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M)T). TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 592 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (44/08)

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 T 325 Dnr Motion om att kommunen ansöker om att få starta ett skiduniversitet (11/09) TKommunfullmäktigeledamoten Birgitta Burström (FP) föreslår i motion att kommunen ansöker om att få starta ett skiduniversitet. TKommunledningskontoret redovisar att Mittuniversitetet driver ett så kallat skiduniversitet i Östersund och Umeå universitet står bakom skidakademin i Tärnaby. De har anpassad studietakt och undervisningsform för elitåkare. Där finns också elitsatsande föreningar och tränare. TI Skellefteå finns god tillgång till skidspår, men det är osäkert om det finns föreningar med åkare och tränare på elitnivå som svarar mot det behov som ett skiduniversitet kräver. Samtidigt finns i Skellefteå andra föreningar med aktiva på elitnivå. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen bifalls på så sätt att Campus utveckling ska fortsätta dialogen med Umeå universitet. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 593 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (11/09)

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 T 326 Dnr Ansökan om bidrag för upprustning av Hembygdsgården i Bureå TBureå hembygdsförening ansöker om bidrag för upprustning av Hembygdsgården som innebär byte av fönster och installation av fjärrvärme. THembygdsgården står på fastigheten Bureå 2:79 och är enligt detaljplan markerad som parkmark, byggnad och mark ägs av kommunen. TBureå hembygdsförening har ett nyttjanderättsavtal på 25 år med en årlig avgift på 0 kronor under förutsättning att föreningen svarar för drift och underhåll. TBeräknad kostnad för fönsterbyte är ca kronor och för installation av fjärrvärme samt byte till vattenburet värmesystem ca kronor. Kommunstyrelsens beslut 1. Ansökan avslås med hänvisning till att kommunen bidrar tillräckligt genom en avgiftsfri upplåtelse av byggnaden. T2. Kommunen erbjuder föreningen att köpa Hembygdsgården för 0 kronor och ett tomträttsavtal med en avgift på 0 kronor. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Karta Kommunstyrelsens protokoll , 182 T Beslutet sänds till: Bureå hembygdsförening Kommunledningskontoret/planeringsavdelning Fritidsnämnden

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 T 327 Dnr Ansökan om medel till Brukarstödcentra Västerbotten 2010 TBrukarstödcentra Västerbotten ansöker om bidrag med kronor till sin verksamhet De ansöker om totalt kronor hos länets kommuner. TKommunstyrelsen har lämnat bidrag för år 2009 med kronor och beslutade att fortsatt bidrag bör prövas av Region Västerbotten. Kommunstyrelsens beslut 1. Ansökan avslås och sökanden hänvisas till Region Västerbotten. 2. Kommunstyrelsen är beredd att på nytt pröva ansökan i det fall Region Västerbotten inte lämnar bidrag. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Ansökan T Beslutet sänds till: Brukarstödcentra Västerbotten Region Västerbotten

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 T 328 Dnr Finansiering av projektanställningar för omvärldsbevakning och miljömål TKommunstyrelsen har inrättat dels en projektanställning för att formulera förslag till en omvärldsbevakningsstrategi och dels en projektanställning för att arbeta fram en miljöredovisningsmodell för kommunen. Båda anställningarna är på heltid under sex månader. Tillväxt Skellefteå har nu påbörjat arbetet. Kommunstyrelsens beslut T1. Kommunledningskontoret får kronor år 2009 och kronor år 2010 till projektanställningarna. T2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i respektive års budget. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Campusutvecklings tjänsteskrivelse T Beslutet sänds till: Kommunledningskontorets ekonom Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning Tillväxt Skellefteå

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 T 329 Dnr Godkännande av köpeskilling och infriande av förlustansvar för fastigheten Drängsmark 2:10 TFastigheten har sålts för en köpeskilling som innebär att långivaren SBAB inte fick sin fordran täckt på fördelningsdagen. TFastigheten såldes för en köpeskilling av kronor. TSBAB kräver att kommunen infriar sitt förlustansvar och betalar sin del av åtagandet, det vill säga 40 % av SBAB:s fordran, kronor. Kommunstyrelsens beslut T1. Godkänna försäljningen av Drängsmark 2:10. T2. Infria kommunens förlustansvar gentemot SBAB om kronor. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Inkomna handlingar från SBAB T Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/planeringsavdelning SBAB Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 T 330 Dnr Avtal med Malå kommun om konsumentvägledning TMalå kommun önskar köpa konsumentvägledning av Skellefteå kommun. TFörslag till avtal har upprättats. Malå kommun betalar kronor per år. Kommunstyrelsens beslut TAvtalet godkänns. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 614 Malå kommuns skrivelse Avtalsförslag T Beslutet sänds till: Malå kommun Kommunledningskontoret/Gerd Olofsson

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 T 331 Dnr Anslag till möbler till nya kårhuset, Tillväxt Skellefteå TKommunfullmäktige har beslutat om ett nytt kårhus på Campusområdet. Byggnaden konstrueras med byggteknik utvecklad av ett japanskt företag. Förutom kårverksamhet kommer huset också att användas som visningsobjekt för besökare. TEndast en mindre del av det gamla möblemanget samt möbler som redan finns i kommunens ägo kommer att kunna nyttjas. Detta främst i de kontorsutrymmen som har planerats för det övre planet. TBeräknad kostnad för att inreda kårhuset är kronor. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunledningskontoret får kronor till utrustning av nytt kårhus. T2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2009 års budget. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 620 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse T Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning Kommunledningskontorets ekonom Tillväxt Skellefteå

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 T 332 Dnr Bekräftelse av borgensförbindelse till Kommuninvest i Sverige AB TKommuninvest anför att det pågår ett arbete för samordning av medlemmarnas borgensåtaganden. Detta arbete ska ses bland annat mot bakgrund av att Kommuninvest ekonomisk förening för närvarande har drygt 240 medlemmar som vid olika tidpunkter har tecknat borgensförbindelse. Inom ramen för samordningsarbetet har en handling betecknad Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse tagits fram. TKommuninvest vill att kommunen bekräftar sitt borgensåtagande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Skellefteå kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 30 november 1993 ( Borgensförbindelsen ), vari Skellefteå kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Skellefteå kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. T2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas underteckna bekräftelsen. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 621 Kommuninvests skrivelse Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse T

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 T 333 Dnr Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per TKommunerna har skyldighet att till länsstyrelsen en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. TRapportering görs till länsstyrelsen på individnivå, till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. En sanktionsavgift har införts som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut enligt socialtjänstlagen ska verkställas inom skälig tid. TSocialnämnden rapporterar att fanns det 29 beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till skillnad mot föregående kvartal då 10 beslut ej verkställts. 24 beslut gäller särskilt boende och dessa personer har alla erbjudits plats inom tre månader, men tackat nej eller har särskilda önskemål. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TRapporten godkänns. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 626 Socialnämndens protokoll , 137 Socialkontorets tjänsteskrivelse T

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 T 334 Dnr Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per TKommunerna har en skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. TRapportering görs varje kvartal till länsstyrelsen på individnivå, till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. En sanktionsavgift har införts som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut ska verkställas inom skälig tid. TSocialnämnden rapporterar att antalet beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum har ökat från 20 beslut till 22 sedan förra kvartalet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TRapporten godkänns. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 627 Socialnämndens protokoll , 138 Socialkontorets tjänsteskrivelse T

23 T Dnr SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 T 335 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut TFöljande delegationsbeslut läggs till handlingarna: TLedningssekreterare Yngve Lindmark TBeslut om prövning av beslut om folkbokföring.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 T 336 Dnr Upphandlingspolicy Ny inköps- och upphandlingspolicy är moderniserad och ersätter gamla upphandlingspolicyn och beslut som tillfogats denna. Beslut som upphör att gälla är att personal vid Campus och personalavdelningen äger rätt att direktupphandla tjänster för 1,5 miljoner kronor. Nya riktlinjer för direktupphandlingar, där ökade och tydligare krav på hur detta ska skötas samt att nivån för direktupphandlingar gjorda av inköpsenheten höjs till 10 prisbasbelopp, för resterande verksamheter ligger gränsen kvar på dagens 2 prisbasbelopp. Nytt i policyn är också att ansvaret för inköp och upphandlingar klargörs, inköpsenhetens mandat ökar i form av standardisering av produktsortiment och möjlig insyn i behovsanalyser och investeringskalkyler. Detta för att underlätta arbetet med att effektivisera inköpsprocessen och i förlängningen spara tid och pengar för kommunen. TÖkad delegationsnivå för inköpschef till kronor för att avlasta kommunstyrelsens arbetsutskott och effektivisera hanteringen av mindre inköpsärenden för verksamheterna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunen fastställer ny upphandlingspolicy. Kommunstyrelsens beslut TInköpschefen får delegation att besluta om upphandlingsärenden upp till kronor. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 632 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Upphandlingspolicy T Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 T 337 Dnr Delårsrapport per , kommunstyrelsen TKommunstyrelsens delårsrapport är en uppföljning av kommunledningskontorets styrkort. Enligt denna uppföljningsmodell rapporteras till vilken grad uppställda mål kan uppfyllas under året. TKommunledningskontoret rapporterar följande måluppfyllelse per perspektiv: T- Medborgare/kund Måluppfyllelse - Utveckling/tillväxt Delvis måluppfyllelse - Ekonomi Måluppfyllelse - Medarbetare Måluppfyllelse - Arbetssätt/processer Måluppfyllelse TKommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 134 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Nettokostnaden på årsbasis beräknas uppgå till 181 miljoner kronor. TDen skattefinansierade verksamheten beräknas få ett överskott på ca 30 miljoner kronor vid årets slut. Affärsverksamheten elförsörjning beräknas inte nå sitt resultatkrav, främst beroende på lägre ränteintäkter än årsbudget. TEkonomiavdelningen är (under kommunstyrelsens tillsyn) förvaltare av förmögenheten i ett antal stiftelser. Kapitalet omplacerades under 2007 från aktier till stiftelsefonder och innebar en reavinst. Under 2008 minskade värdet på stiftelsefonderna med ca 22 %. Årets uppgång innebär att minskningen reducerats till ca 7,5 % av anskaffningsvärdet. Kommunstyrelsens beslut TRapporten godkänns. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 633 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse T Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 T 338 Dnr Nya avgifter i Musikskolan från och med TMusikskolan är en frivillig verksamhet som vänder sig till alla barn och ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan. TI Musikskolan har elevtalet under en femårsperiod legat kring Kön till Musikskolan är i stort konstant, mellan elever per år. TFör att klara de ekonomiska förutsättningarna som gäller för år 2010 och framåt måste olika åtgärder vidtas. En oförändrad ram innebär att personalorganisation måste ses över och avgifterna höjas. För att Musikskolan ska kunna upprätthålla dagens kvalitet och omfång krävs en avgiftshöjning. Terminsavgiften höjs från 575 kronor till 650 kronor. Familjerabatt och avgiftsfri termin tas bort. Avgift om 350 kronor införs för sång och spel. TBarn- och grundskolenämnden föreslår höjda avgifter i Musikskolan från och med Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TNya avgifter fastställs att gälla från och med Yrkande 1 THans-Eric Wallin (V) yrkar att förslaget bordläggs och behandlas i budgeten Yrkande 2 THåkan Lindh (FP) yrkar att familjerabatten behålls och att terminsavgiften inte höjs. THans-Eric Wallin (V) yrkar att avgifterna inte ändras. TArbetsutskottet föreslår att barn- och grundskolenämndens förslag till avgifter antas. Beslutsgång 1 TOrdföranden ställer bifall respektive avslag till bordläggningsyrkandet var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. TVotering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: T Den som önskar avslå yrkandet röstar ja. Den som stöder bordläggningsyrkandet röstar nej. Beslutsgång 2 A TOrdföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs och Hans-Eric Wallins yrkanden var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. TVotering begäres.

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 27 TFör fastställande av motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden först Håkan Lindhs och Hans-Eric Wallins yrkanden var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen antagit Håkan Lindhs yrkande till motförslag i huvudvoteringen. TVotering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: T Den som vill antaga Håkan Lindhs yrkande till motförslag i huvudvoteringen röstar ja. Den som vill antaga Hans-Eric Wallins yrkande till motförslag i huvudvoteringen röstar nej. Beslutsgång 2 B THuvudvoteringen verkställes därefter över följande godkända voteringsproposition: T Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej. Omröstningsresultat 1 TVid uppropet avges 14 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bengt Markstedt (S), Bo Nilsson (M), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD), Lars Åhman (FP), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) ocht 1 nej-röst (Hans-Eric Wallin (V)T). Omröstningsresultat 2 A TVid uppropet avges 12 ja-röster (Harriet Classon (S), Rose-Marie Johansson (S), Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bengt Markstedt (S), Bo Nilsson (M), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD), Lars Åhman (FP), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) otch 1 nej-röst (Hans-Eric Wallin (V)T). Rickard Carstedt (S) och Lena Håkansson (S) avstår från att rösta. Omröstningsresultat 2 B TVid uppropet avges 9 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) otch 6 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Hans-Eric Wallin (V), Maria Wiksten (KD) och Lars Åhman (FP)T). TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 634 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 125 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse T

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer