PROTOKOLL 1 (62)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (62) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S) Heléna Lindahl (C) Håkan Lindh (FP) Bengt Markstedt (S) Bo Nilsson (M) Sonja Persson (S) Torvald Stefansson (S) Hans-Eric Wallin (V) Maria Wiksten (KD) Lars Åhman (FP) närvarande from kl , , , Ann Åström (S) Rose-Marie Johansson (S) tjg ers för Anders Hård (MP) Andreas Löwenhöök (M) tjg ers för Lars Åhman (FP), kl , , 355, 362 Övriga deltagande Ersättare Asmir Hajdarpasic (S) Stefan Hofverberg (S) Tjänstemän Susanne Aidanpää, ekonomichef, kl Mathias Rönngren, upphandlare, kl Kristin Lindgren, tf kommunchef, kl Lars Björklund, sekreterare, kl Utses att justera Torvald Stefansson med Maria Wiksten som ersättare Paragrafer Underskrifter.. Bert Öhlund, ordförande Lars Björklund, sekreterare.. Torvald Stefansson, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontorets/sekretariat Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 T 318 Dnr Omprövning av vattendom för slussen i Bergsbydammen TBåtklubbarna i Skellefteå har framfört att slussen i Bergsbydammen är för liten för dagens båtar och att djupet nedströms är för litet. TDammen byggdes av Skellefteå vattenregleringsföretag med villkor enligt vattendom. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunen begär hos länsstyrelsen omprövning av villkoren för vattendomen. T2. Kommunen uppmanar Skellefteälvens vattenregleringsföretag att finansiera ombyggnaden av slussen. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 584 Skrivelse till länsstyrelsen Skrivelse till Skellefteälvens vattenregleringsföretag Utredning från Advokatfirman Åberg & Co Beslutet sänds till: TLänsstyrelsen Skellefteälvens vattenregleringsföretag

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 T 319 Dnr Motion om att koldioxidmålet ska vara övergripande i kommunens miljöarbete (39/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i motion att koldioxidmålet Skellefteå Klimatsmart kommun 2020 ska vara ett övergripande mål för kommunens miljö- och klimatarbete. De föreslår även att kommunen ska utreda möjligheterna att upprätta en årlig klimatbalansräkning. I klimatbalansräkningen ska positiva och negativa aspekter vägas mot varandra och senast 2020 ska de positiva aspekterna väga tyngre. Motionärerna föreslår också att beslut som bedöms påverka de samlade koldioxidutsläppen alltid ska prövas av mot det övergripande klimatmålet. TKommunfullmäktige har beslutat att kommunens miljömålsarbete ska följas upp genom att en miljöredovisning ska tas fram. Därefter finns det också beslut om att vissa klimatrelaterade frågor, bland annat gällande klimatförändringar och eventuella justeringar av miljömålen, ska hanteras inom utvecklingsarbetet avseende kommunens miljöredovisning. På grund av detta anser kommunledningskontoret att det i dagsläget inte är aktuellt att anta det övergripande koldioxidmålet Skellefteå Klimatsmart kommun 2020 och tillhörande förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen avslås eftersom det nu inte är aktuellt att anta ett övergripande koldioxidmål. Reservation THeléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M) reserverar sig mot beslutet. Yrkande TArbetsutskottet föreslår att motionen avslås. THåkan Lindh (FP) yrkar att motionen bifalls. Beslutsgång TOrdföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. TVotering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: T Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej. Omröstningsresultat TVid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) ocht 5 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M)T).

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 587 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (39/08) T

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 T 320 Dnr Motion om att öka andelen koldioxidfri elproduktion (40/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i motion att T1. ett av målen för kommunens klimatarbete ska vara att andelen klimatsmart koldioxidfri elproduktion i vår region utökas T2. öka klimatsmart elektricitet som andel i vår egen totala energiförbrukning. TKommunledningskontoret föreslår att T1. förslaget avstyrks på grund av att kommunledningskontoret bedömer att kommunen redan arbetar med det som förslaget omfattar T2. förslaget om att öka andelen klimatsmart elektricitet, som andel av vår totala energiförbrukning, föreslås att det närmare ses över vid kommunens upphandling av elavtal, då det finns möjlighet att se över inköp av miljövänlig el. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen ska inte föranleda någon åtgärd med hänvisning till att Skellefteå kraftaktiebolag redan arbetar med att öka andelen förnyelsebar elproduktion och att inköp av miljövänlig el kan ske vid upphandling av elavtal. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 588 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (40/08)

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 T 321 Dnr Motion om att verka för användning av elhybridfordon (41/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lind (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i en motion att kommunen bör verka för att eldrivna pluginhybrider ska introduceras och att kommunen ska utreda lämpliga åtgärder för denna introduktion. TKommunledningskontoret anför att det är inte självklart att pluginhybrider är den bästa tekniska lösningen på lång sikt och kommunen ska inte ägna sig åt att utveckla fordonsteknik. Kommunen som organisation ska agera på ett så miljövänligt sätt som möjligt och kommunen ska självklart uppmuntra sina företag och invånare till ett miljövänligt beteende. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen avslås. Reservation THeléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M) reserverar sig mot beslutet. Yrkande TArbetsutskottet föreslår att motionen avslås. THeléna Lindahl (C) yrkar att motionen bifalls. Beslutsgång TOrdföranden ställer arbetsutskottets förslag och Heléna Lindahls yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsens bifallit arbetsutskottets förslag. TVotering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: T Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Heléna Lindahls yrkande röstar nej. Omröstningsresultat TVid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) otch 5 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M)T).

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 T Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 589 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (41/08)

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 T 322 Dnr Motion om att främja bebyggelse med energieffektiva hus (42/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i motion att T- Skellefteå kommun utarbetar en strategi med verksamma styrmedel för ett hållbart byggande i vår kommun T- Skellefteå kommun utarbetar/fastställer mål för nyproduktionen och renovering av fastigheter inom Skellefteå kommunkoncern avseende minskad klimatpåverkan T- strategi och mål föreläggs kommunfullmäktige för beslut före utgången av år TKommunledningskontoret anser att dagens byggnormer är tillräckliga, men att kommunen kan uppmuntra till högre standard än normen. TKommunledningskontoret anser att den obligatoriska energideklarationen är tillräcklig som underlag för att minska klimatpåverkan från kommunens egna byggnader. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen avslås eftersom byggnormerna och energideklarationen räcker för att minska energikonsumtionen i kommunens byggnader. Yrkande TArbetsutskottet föreslår att motionen avslås. TMaria Wiksten (KD) yrkar att motionen bifalls. Beslutsgång TOrdföranden ställer arbetsutskottets förslag och Maria Wikstens yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. TVotering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: T Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Maria Wikstens yrkande röstar nej. Omröstningsresultat TVid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) otch 5 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M)T).

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 590 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (42/08)

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 T 323 Dnr Motion om utökat byggande av hus i trä (43/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i motion att kommunen ska verka för ett utökat byggande i trä samt intensifierad forskning och utveckling på området, i samarbete med våra framgångsrika träföretag. TKommunen har tidigare deltagit i den numera avslutade nationella träbyggnadsstrategin. En fortsättning på strategin har påbörjats inom ramen för projektet Trästad Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska delta i Trästad Inom ramen för Trästad 2012 ryms bland annat ett aktivt arbete med de frågor som motionärerna föreslår. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen avslås eftersom kommunen redan arbetar aktivt med frågan. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 591 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (43/08)

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 T 324 Dnr Motion om att certifiera energieffektiviseringen i kommunens fastigheter (44/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i en motion att T1. Skellefteå kommun går igenom samtliga fastigheter inom kommunkoncernen, med avseende på dess klimatpåverkan T- resultatet av genomgången får ligga till grund för en långsiktig åtgärdsplan med inriktning mot att minska fastigheternas klimatpåverkan T- kommunen undersöker möjligheten att och förutsättningarna för att upprätta en klimatcertifiering av kommunkoncernens fastigheter samt i det fall en sådan certifieringsmodell beslutas T- kommunen fastställer som mål att samtliga fastigheter inom kommunkoncernen ska vara klimatcertifierade senast år TEnligt lagen om energideklaration måste de flesta av kommunens byggnader deklareras. Lagen kräver att kommunen går igenom sina fastigheter och upprättar åtgärdsförslag. Kommunledningskontoret anser att den genomgång och de åtgärdsförslag som upprättas i samband med energideklarationen är tillräckliga och täcker in eventuella klimateffekter. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen avslås eftersom energideklarationer ger tillräckligt underlag för energieffektivisering i kommunens byggnader. Yrkande TBeredningen föreslår att motionen avslås. TBo Nilsson (M) yrkar att motionen bifalls. Beslutsgång TOrdföranden ställer arbetsutskottets förslag och Bo Nilssons yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. TVotering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: T Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Bo Nilssons yrkande röstar nej.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Omröstningsresultat TVid uppropet avges Vid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) otch 5 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M)T). TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 592 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (44/08)

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 T 325 Dnr Motion om att kommunen ansöker om att få starta ett skiduniversitet (11/09) TKommunfullmäktigeledamoten Birgitta Burström (FP) föreslår i motion att kommunen ansöker om att få starta ett skiduniversitet. TKommunledningskontoret redovisar att Mittuniversitetet driver ett så kallat skiduniversitet i Östersund och Umeå universitet står bakom skidakademin i Tärnaby. De har anpassad studietakt och undervisningsform för elitåkare. Där finns också elitsatsande föreningar och tränare. TI Skellefteå finns god tillgång till skidspår, men det är osäkert om det finns föreningar med åkare och tränare på elitnivå som svarar mot det behov som ett skiduniversitet kräver. Samtidigt finns i Skellefteå andra föreningar med aktiva på elitnivå. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen bifalls på så sätt att Campus utveckling ska fortsätta dialogen med Umeå universitet. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 593 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (11/09)

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 T 326 Dnr Ansökan om bidrag för upprustning av Hembygdsgården i Bureå TBureå hembygdsförening ansöker om bidrag för upprustning av Hembygdsgården som innebär byte av fönster och installation av fjärrvärme. THembygdsgården står på fastigheten Bureå 2:79 och är enligt detaljplan markerad som parkmark, byggnad och mark ägs av kommunen. TBureå hembygdsförening har ett nyttjanderättsavtal på 25 år med en årlig avgift på 0 kronor under förutsättning att föreningen svarar för drift och underhåll. TBeräknad kostnad för fönsterbyte är ca kronor och för installation av fjärrvärme samt byte till vattenburet värmesystem ca kronor. Kommunstyrelsens beslut 1. Ansökan avslås med hänvisning till att kommunen bidrar tillräckligt genom en avgiftsfri upplåtelse av byggnaden. T2. Kommunen erbjuder föreningen att köpa Hembygdsgården för 0 kronor och ett tomträttsavtal med en avgift på 0 kronor. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Karta Kommunstyrelsens protokoll , 182 T Beslutet sänds till: Bureå hembygdsförening Kommunledningskontoret/planeringsavdelning Fritidsnämnden

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 T 327 Dnr Ansökan om medel till Brukarstödcentra Västerbotten 2010 TBrukarstödcentra Västerbotten ansöker om bidrag med kronor till sin verksamhet De ansöker om totalt kronor hos länets kommuner. TKommunstyrelsen har lämnat bidrag för år 2009 med kronor och beslutade att fortsatt bidrag bör prövas av Region Västerbotten. Kommunstyrelsens beslut 1. Ansökan avslås och sökanden hänvisas till Region Västerbotten. 2. Kommunstyrelsen är beredd att på nytt pröva ansökan i det fall Region Västerbotten inte lämnar bidrag. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Ansökan T Beslutet sänds till: Brukarstödcentra Västerbotten Region Västerbotten

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 T 328 Dnr Finansiering av projektanställningar för omvärldsbevakning och miljömål TKommunstyrelsen har inrättat dels en projektanställning för att formulera förslag till en omvärldsbevakningsstrategi och dels en projektanställning för att arbeta fram en miljöredovisningsmodell för kommunen. Båda anställningarna är på heltid under sex månader. Tillväxt Skellefteå har nu påbörjat arbetet. Kommunstyrelsens beslut T1. Kommunledningskontoret får kronor år 2009 och kronor år 2010 till projektanställningarna. T2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i respektive års budget. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Campusutvecklings tjänsteskrivelse T Beslutet sänds till: Kommunledningskontorets ekonom Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning Tillväxt Skellefteå

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 T 329 Dnr Godkännande av köpeskilling och infriande av förlustansvar för fastigheten Drängsmark 2:10 TFastigheten har sålts för en köpeskilling som innebär att långivaren SBAB inte fick sin fordran täckt på fördelningsdagen. TFastigheten såldes för en köpeskilling av kronor. TSBAB kräver att kommunen infriar sitt förlustansvar och betalar sin del av åtagandet, det vill säga 40 % av SBAB:s fordran, kronor. Kommunstyrelsens beslut T1. Godkänna försäljningen av Drängsmark 2:10. T2. Infria kommunens förlustansvar gentemot SBAB om kronor. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Inkomna handlingar från SBAB T Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/planeringsavdelning SBAB Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 T 330 Dnr Avtal med Malå kommun om konsumentvägledning TMalå kommun önskar köpa konsumentvägledning av Skellefteå kommun. TFörslag till avtal har upprättats. Malå kommun betalar kronor per år. Kommunstyrelsens beslut TAvtalet godkänns. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 614 Malå kommuns skrivelse Avtalsförslag T Beslutet sänds till: Malå kommun Kommunledningskontoret/Gerd Olofsson

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 T 331 Dnr Anslag till möbler till nya kårhuset, Tillväxt Skellefteå TKommunfullmäktige har beslutat om ett nytt kårhus på Campusområdet. Byggnaden konstrueras med byggteknik utvecklad av ett japanskt företag. Förutom kårverksamhet kommer huset också att användas som visningsobjekt för besökare. TEndast en mindre del av det gamla möblemanget samt möbler som redan finns i kommunens ägo kommer att kunna nyttjas. Detta främst i de kontorsutrymmen som har planerats för det övre planet. TBeräknad kostnad för att inreda kårhuset är kronor. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunledningskontoret får kronor till utrustning av nytt kårhus. T2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2009 års budget. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 620 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse T Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning Kommunledningskontorets ekonom Tillväxt Skellefteå

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 T 332 Dnr Bekräftelse av borgensförbindelse till Kommuninvest i Sverige AB TKommuninvest anför att det pågår ett arbete för samordning av medlemmarnas borgensåtaganden. Detta arbete ska ses bland annat mot bakgrund av att Kommuninvest ekonomisk förening för närvarande har drygt 240 medlemmar som vid olika tidpunkter har tecknat borgensförbindelse. Inom ramen för samordningsarbetet har en handling betecknad Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse tagits fram. TKommuninvest vill att kommunen bekräftar sitt borgensåtagande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Skellefteå kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 30 november 1993 ( Borgensförbindelsen ), vari Skellefteå kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Skellefteå kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. T2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas underteckna bekräftelsen. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 621 Kommuninvests skrivelse Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse T

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 T 333 Dnr Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per TKommunerna har skyldighet att till länsstyrelsen en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. TRapportering görs till länsstyrelsen på individnivå, till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. En sanktionsavgift har införts som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut enligt socialtjänstlagen ska verkställas inom skälig tid. TSocialnämnden rapporterar att fanns det 29 beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till skillnad mot föregående kvartal då 10 beslut ej verkställts. 24 beslut gäller särskilt boende och dessa personer har alla erbjudits plats inom tre månader, men tackat nej eller har särskilda önskemål. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TRapporten godkänns. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 626 Socialnämndens protokoll , 137 Socialkontorets tjänsteskrivelse T

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 T 334 Dnr Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per TKommunerna har en skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. TRapportering görs varje kvartal till länsstyrelsen på individnivå, till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. En sanktionsavgift har införts som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut ska verkställas inom skälig tid. TSocialnämnden rapporterar att antalet beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum har ökat från 20 beslut till 22 sedan förra kvartalet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TRapporten godkänns. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 627 Socialnämndens protokoll , 138 Socialkontorets tjänsteskrivelse T

23 T Dnr SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 T 335 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut TFöljande delegationsbeslut läggs till handlingarna: TLedningssekreterare Yngve Lindmark TBeslut om prövning av beslut om folkbokföring.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 T 336 Dnr Upphandlingspolicy Ny inköps- och upphandlingspolicy är moderniserad och ersätter gamla upphandlingspolicyn och beslut som tillfogats denna. Beslut som upphör att gälla är att personal vid Campus och personalavdelningen äger rätt att direktupphandla tjänster för 1,5 miljoner kronor. Nya riktlinjer för direktupphandlingar, där ökade och tydligare krav på hur detta ska skötas samt att nivån för direktupphandlingar gjorda av inköpsenheten höjs till 10 prisbasbelopp, för resterande verksamheter ligger gränsen kvar på dagens 2 prisbasbelopp. Nytt i policyn är också att ansvaret för inköp och upphandlingar klargörs, inköpsenhetens mandat ökar i form av standardisering av produktsortiment och möjlig insyn i behovsanalyser och investeringskalkyler. Detta för att underlätta arbetet med att effektivisera inköpsprocessen och i förlängningen spara tid och pengar för kommunen. TÖkad delegationsnivå för inköpschef till kronor för att avlasta kommunstyrelsens arbetsutskott och effektivisera hanteringen av mindre inköpsärenden för verksamheterna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunen fastställer ny upphandlingspolicy. Kommunstyrelsens beslut TInköpschefen får delegation att besluta om upphandlingsärenden upp till kronor. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 632 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Upphandlingspolicy T Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 T 337 Dnr Delårsrapport per , kommunstyrelsen TKommunstyrelsens delårsrapport är en uppföljning av kommunledningskontorets styrkort. Enligt denna uppföljningsmodell rapporteras till vilken grad uppställda mål kan uppfyllas under året. TKommunledningskontoret rapporterar följande måluppfyllelse per perspektiv: T- Medborgare/kund Måluppfyllelse - Utveckling/tillväxt Delvis måluppfyllelse - Ekonomi Måluppfyllelse - Medarbetare Måluppfyllelse - Arbetssätt/processer Måluppfyllelse TKommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 134 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Nettokostnaden på årsbasis beräknas uppgå till 181 miljoner kronor. TDen skattefinansierade verksamheten beräknas få ett överskott på ca 30 miljoner kronor vid årets slut. Affärsverksamheten elförsörjning beräknas inte nå sitt resultatkrav, främst beroende på lägre ränteintäkter än årsbudget. TEkonomiavdelningen är (under kommunstyrelsens tillsyn) förvaltare av förmögenheten i ett antal stiftelser. Kapitalet omplacerades under 2007 från aktier till stiftelsefonder och innebar en reavinst. Under 2008 minskade värdet på stiftelsefonderna med ca 22 %. Årets uppgång innebär att minskningen reducerats till ca 7,5 % av anskaffningsvärdet. Kommunstyrelsens beslut TRapporten godkänns. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 633 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse T Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 T 338 Dnr Nya avgifter i Musikskolan från och med TMusikskolan är en frivillig verksamhet som vänder sig till alla barn och ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan. TI Musikskolan har elevtalet under en femårsperiod legat kring Kön till Musikskolan är i stort konstant, mellan elever per år. TFör att klara de ekonomiska förutsättningarna som gäller för år 2010 och framåt måste olika åtgärder vidtas. En oförändrad ram innebär att personalorganisation måste ses över och avgifterna höjas. För att Musikskolan ska kunna upprätthålla dagens kvalitet och omfång krävs en avgiftshöjning. Terminsavgiften höjs från 575 kronor till 650 kronor. Familjerabatt och avgiftsfri termin tas bort. Avgift om 350 kronor införs för sång och spel. TBarn- och grundskolenämnden föreslår höjda avgifter i Musikskolan från och med Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TNya avgifter fastställs att gälla från och med Yrkande 1 THans-Eric Wallin (V) yrkar att förslaget bordläggs och behandlas i budgeten Yrkande 2 THåkan Lindh (FP) yrkar att familjerabatten behålls och att terminsavgiften inte höjs. THans-Eric Wallin (V) yrkar att avgifterna inte ändras. TArbetsutskottet föreslår att barn- och grundskolenämndens förslag till avgifter antas. Beslutsgång 1 TOrdföranden ställer bifall respektive avslag till bordläggningsyrkandet var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. TVotering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: T Den som önskar avslå yrkandet röstar ja. Den som stöder bordläggningsyrkandet röstar nej. Beslutsgång 2 A TOrdföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs och Hans-Eric Wallins yrkanden var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. TVotering begäres.

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 27 TFör fastställande av motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden först Håkan Lindhs och Hans-Eric Wallins yrkanden var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen antagit Håkan Lindhs yrkande till motförslag i huvudvoteringen. TVotering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: T Den som vill antaga Håkan Lindhs yrkande till motförslag i huvudvoteringen röstar ja. Den som vill antaga Hans-Eric Wallins yrkande till motförslag i huvudvoteringen röstar nej. Beslutsgång 2 B THuvudvoteringen verkställes därefter över följande godkända voteringsproposition: T Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej. Omröstningsresultat 1 TVid uppropet avges 14 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bengt Markstedt (S), Bo Nilsson (M), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD), Lars Åhman (FP), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) ocht 1 nej-röst (Hans-Eric Wallin (V)T). Omröstningsresultat 2 A TVid uppropet avges 12 ja-röster (Harriet Classon (S), Rose-Marie Johansson (S), Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bengt Markstedt (S), Bo Nilsson (M), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD), Lars Åhman (FP), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) otch 1 nej-röst (Hans-Eric Wallin (V)T). Rickard Carstedt (S) och Lena Håkansson (S) avstår från att rösta. Omröstningsresultat 2 B TVid uppropet avges 9 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) otch 6 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Hans-Eric Wallin (V), Maria Wiksten (KD) och Lars Åhman (FP)T). TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 634 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 125 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse T

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-20.55 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Agneta Hansson och Karl-Erik

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 09.00-12.45, 13.30-14.15 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Tore Gabrielsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2014-03-27 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Medlefors folkhögskola, kl. 08.00-12.15, 13.15-17.00 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Jan

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid B-rummet, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström,(s)ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(bv) Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sida 1 (10) Övriga deltagande

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Socialutskottets betänkande 2010/11:SoU12 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20

PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20 PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-19.30 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Jan-Anders Melander, vice ordförande i kommunrevisionen,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38)

Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38) YTTRANDE 1 (5) 21 september 2009 dnr KS2009/261-80 Kommunstyrelsen Agneta Wahnström Er beteckn: S2009/3464/ST Bilaga 253 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38)

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2013-04-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-18.50 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) 1(12) Plats och tid IFO-förvaltningen,, kl 13.30-16.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande Berndt Jendrny, förvaltningschef

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 2007-10-01 1 (11) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina W Jansson (S) Britt-Inger

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.35 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer