PROTOKOLL 1 (62)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (62) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S) Heléna Lindahl (C) Håkan Lindh (FP) Bengt Markstedt (S) Bo Nilsson (M) Sonja Persson (S) Torvald Stefansson (S) Hans-Eric Wallin (V) Maria Wiksten (KD) Lars Åhman (FP) närvarande from kl , , , Ann Åström (S) Rose-Marie Johansson (S) tjg ers för Anders Hård (MP) Andreas Löwenhöök (M) tjg ers för Lars Åhman (FP), kl , , 355, 362 Övriga deltagande Ersättare Asmir Hajdarpasic (S) Stefan Hofverberg (S) Tjänstemän Susanne Aidanpää, ekonomichef, kl Mathias Rönngren, upphandlare, kl Kristin Lindgren, tf kommunchef, kl Lars Björklund, sekreterare, kl Utses att justera Torvald Stefansson med Maria Wiksten som ersättare Paragrafer Underskrifter.. Bert Öhlund, ordförande Lars Björklund, sekreterare.. Torvald Stefansson, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontorets/sekretariat Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 T 318 Dnr Omprövning av vattendom för slussen i Bergsbydammen TBåtklubbarna i Skellefteå har framfört att slussen i Bergsbydammen är för liten för dagens båtar och att djupet nedströms är för litet. TDammen byggdes av Skellefteå vattenregleringsföretag med villkor enligt vattendom. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunen begär hos länsstyrelsen omprövning av villkoren för vattendomen. T2. Kommunen uppmanar Skellefteälvens vattenregleringsföretag att finansiera ombyggnaden av slussen. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 584 Skrivelse till länsstyrelsen Skrivelse till Skellefteälvens vattenregleringsföretag Utredning från Advokatfirman Åberg & Co Beslutet sänds till: TLänsstyrelsen Skellefteälvens vattenregleringsföretag

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 T 319 Dnr Motion om att koldioxidmålet ska vara övergripande i kommunens miljöarbete (39/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i motion att koldioxidmålet Skellefteå Klimatsmart kommun 2020 ska vara ett övergripande mål för kommunens miljö- och klimatarbete. De föreslår även att kommunen ska utreda möjligheterna att upprätta en årlig klimatbalansräkning. I klimatbalansräkningen ska positiva och negativa aspekter vägas mot varandra och senast 2020 ska de positiva aspekterna väga tyngre. Motionärerna föreslår också att beslut som bedöms påverka de samlade koldioxidutsläppen alltid ska prövas av mot det övergripande klimatmålet. TKommunfullmäktige har beslutat att kommunens miljömålsarbete ska följas upp genom att en miljöredovisning ska tas fram. Därefter finns det också beslut om att vissa klimatrelaterade frågor, bland annat gällande klimatförändringar och eventuella justeringar av miljömålen, ska hanteras inom utvecklingsarbetet avseende kommunens miljöredovisning. På grund av detta anser kommunledningskontoret att det i dagsläget inte är aktuellt att anta det övergripande koldioxidmålet Skellefteå Klimatsmart kommun 2020 och tillhörande förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen avslås eftersom det nu inte är aktuellt att anta ett övergripande koldioxidmål. Reservation THeléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M) reserverar sig mot beslutet. Yrkande TArbetsutskottet föreslår att motionen avslås. THåkan Lindh (FP) yrkar att motionen bifalls. Beslutsgång TOrdföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. TVotering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: T Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej. Omröstningsresultat TVid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) ocht 5 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M)T).

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 587 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (39/08) T

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 T 320 Dnr Motion om att öka andelen koldioxidfri elproduktion (40/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i motion att T1. ett av målen för kommunens klimatarbete ska vara att andelen klimatsmart koldioxidfri elproduktion i vår region utökas T2. öka klimatsmart elektricitet som andel i vår egen totala energiförbrukning. TKommunledningskontoret föreslår att T1. förslaget avstyrks på grund av att kommunledningskontoret bedömer att kommunen redan arbetar med det som förslaget omfattar T2. förslaget om att öka andelen klimatsmart elektricitet, som andel av vår totala energiförbrukning, föreslås att det närmare ses över vid kommunens upphandling av elavtal, då det finns möjlighet att se över inköp av miljövänlig el. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen ska inte föranleda någon åtgärd med hänvisning till att Skellefteå kraftaktiebolag redan arbetar med att öka andelen förnyelsebar elproduktion och att inköp av miljövänlig el kan ske vid upphandling av elavtal. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 588 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (40/08)

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 T 321 Dnr Motion om att verka för användning av elhybridfordon (41/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lind (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i en motion att kommunen bör verka för att eldrivna pluginhybrider ska introduceras och att kommunen ska utreda lämpliga åtgärder för denna introduktion. TKommunledningskontoret anför att det är inte självklart att pluginhybrider är den bästa tekniska lösningen på lång sikt och kommunen ska inte ägna sig åt att utveckla fordonsteknik. Kommunen som organisation ska agera på ett så miljövänligt sätt som möjligt och kommunen ska självklart uppmuntra sina företag och invånare till ett miljövänligt beteende. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen avslås. Reservation THeléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M) reserverar sig mot beslutet. Yrkande TArbetsutskottet föreslår att motionen avslås. THeléna Lindahl (C) yrkar att motionen bifalls. Beslutsgång TOrdföranden ställer arbetsutskottets förslag och Heléna Lindahls yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsens bifallit arbetsutskottets förslag. TVotering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: T Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Heléna Lindahls yrkande röstar nej. Omröstningsresultat TVid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) otch 5 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M)T).

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 T Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 589 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (41/08)

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 T 322 Dnr Motion om att främja bebyggelse med energieffektiva hus (42/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i motion att T- Skellefteå kommun utarbetar en strategi med verksamma styrmedel för ett hållbart byggande i vår kommun T- Skellefteå kommun utarbetar/fastställer mål för nyproduktionen och renovering av fastigheter inom Skellefteå kommunkoncern avseende minskad klimatpåverkan T- strategi och mål föreläggs kommunfullmäktige för beslut före utgången av år TKommunledningskontoret anser att dagens byggnormer är tillräckliga, men att kommunen kan uppmuntra till högre standard än normen. TKommunledningskontoret anser att den obligatoriska energideklarationen är tillräcklig som underlag för att minska klimatpåverkan från kommunens egna byggnader. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen avslås eftersom byggnormerna och energideklarationen räcker för att minska energikonsumtionen i kommunens byggnader. Yrkande TArbetsutskottet föreslår att motionen avslås. TMaria Wiksten (KD) yrkar att motionen bifalls. Beslutsgång TOrdföranden ställer arbetsutskottets förslag och Maria Wikstens yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. TVotering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: T Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Maria Wikstens yrkande röstar nej. Omröstningsresultat TVid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) otch 5 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M)T).

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 590 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (42/08)

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 T 323 Dnr Motion om utökat byggande av hus i trä (43/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i motion att kommunen ska verka för ett utökat byggande i trä samt intensifierad forskning och utveckling på området, i samarbete med våra framgångsrika träföretag. TKommunen har tidigare deltagit i den numera avslutade nationella träbyggnadsstrategin. En fortsättning på strategin har påbörjats inom ramen för projektet Trästad Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska delta i Trästad Inom ramen för Trästad 2012 ryms bland annat ett aktivt arbete med de frågor som motionärerna föreslår. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen avslås eftersom kommunen redan arbetar aktivt med frågan. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 591 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (43/08)

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 T 324 Dnr Motion om att certifiera energieffektiviseringen i kommunens fastigheter (44/08) TKommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i en motion att T1. Skellefteå kommun går igenom samtliga fastigheter inom kommunkoncernen, med avseende på dess klimatpåverkan T- resultatet av genomgången får ligga till grund för en långsiktig åtgärdsplan med inriktning mot att minska fastigheternas klimatpåverkan T- kommunen undersöker möjligheten att och förutsättningarna för att upprätta en klimatcertifiering av kommunkoncernens fastigheter samt i det fall en sådan certifieringsmodell beslutas T- kommunen fastställer som mål att samtliga fastigheter inom kommunkoncernen ska vara klimatcertifierade senast år TEnligt lagen om energideklaration måste de flesta av kommunens byggnader deklareras. Lagen kräver att kommunen går igenom sina fastigheter och upprättar åtgärdsförslag. Kommunledningskontoret anser att den genomgång och de åtgärdsförslag som upprättas i samband med energideklarationen är tillräckliga och täcker in eventuella klimateffekter. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen avslås eftersom energideklarationer ger tillräckligt underlag för energieffektivisering i kommunens byggnader. Yrkande TBeredningen föreslår att motionen avslås. TBo Nilsson (M) yrkar att motionen bifalls. Beslutsgång TOrdföranden ställer arbetsutskottets förslag och Bo Nilssons yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. TVotering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: T Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Bo Nilssons yrkande röstar nej.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Omröstningsresultat TVid uppropet avges Vid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) otch 5 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M)T). TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 592 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (44/08)

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 T 325 Dnr Motion om att kommunen ansöker om att få starta ett skiduniversitet (11/09) TKommunfullmäktigeledamoten Birgitta Burström (FP) föreslår i motion att kommunen ansöker om att få starta ett skiduniversitet. TKommunledningskontoret redovisar att Mittuniversitetet driver ett så kallat skiduniversitet i Östersund och Umeå universitet står bakom skidakademin i Tärnaby. De har anpassad studietakt och undervisningsform för elitåkare. Där finns också elitsatsande föreningar och tränare. TI Skellefteå finns god tillgång till skidspår, men det är osäkert om det finns föreningar med åkare och tränare på elitnivå som svarar mot det behov som ett skiduniversitet kräver. Samtidigt finns i Skellefteå andra föreningar med aktiva på elitnivå. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TMotionen bifalls på så sätt att Campus utveckling ska fortsätta dialogen med Umeå universitet. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 593 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (11/09)

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 T 326 Dnr Ansökan om bidrag för upprustning av Hembygdsgården i Bureå TBureå hembygdsförening ansöker om bidrag för upprustning av Hembygdsgården som innebär byte av fönster och installation av fjärrvärme. THembygdsgården står på fastigheten Bureå 2:79 och är enligt detaljplan markerad som parkmark, byggnad och mark ägs av kommunen. TBureå hembygdsförening har ett nyttjanderättsavtal på 25 år med en årlig avgift på 0 kronor under förutsättning att föreningen svarar för drift och underhåll. TBeräknad kostnad för fönsterbyte är ca kronor och för installation av fjärrvärme samt byte till vattenburet värmesystem ca kronor. Kommunstyrelsens beslut 1. Ansökan avslås med hänvisning till att kommunen bidrar tillräckligt genom en avgiftsfri upplåtelse av byggnaden. T2. Kommunen erbjuder föreningen att köpa Hembygdsgården för 0 kronor och ett tomträttsavtal med en avgift på 0 kronor. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Karta Kommunstyrelsens protokoll , 182 T Beslutet sänds till: Bureå hembygdsförening Kommunledningskontoret/planeringsavdelning Fritidsnämnden

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 T 327 Dnr Ansökan om medel till Brukarstödcentra Västerbotten 2010 TBrukarstödcentra Västerbotten ansöker om bidrag med kronor till sin verksamhet De ansöker om totalt kronor hos länets kommuner. TKommunstyrelsen har lämnat bidrag för år 2009 med kronor och beslutade att fortsatt bidrag bör prövas av Region Västerbotten. Kommunstyrelsens beslut 1. Ansökan avslås och sökanden hänvisas till Region Västerbotten. 2. Kommunstyrelsen är beredd att på nytt pröva ansökan i det fall Region Västerbotten inte lämnar bidrag. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Ansökan T Beslutet sänds till: Brukarstödcentra Västerbotten Region Västerbotten

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 T 328 Dnr Finansiering av projektanställningar för omvärldsbevakning och miljömål TKommunstyrelsen har inrättat dels en projektanställning för att formulera förslag till en omvärldsbevakningsstrategi och dels en projektanställning för att arbeta fram en miljöredovisningsmodell för kommunen. Båda anställningarna är på heltid under sex månader. Tillväxt Skellefteå har nu påbörjat arbetet. Kommunstyrelsens beslut T1. Kommunledningskontoret får kronor år 2009 och kronor år 2010 till projektanställningarna. T2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i respektive års budget. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Campusutvecklings tjänsteskrivelse T Beslutet sänds till: Kommunledningskontorets ekonom Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning Tillväxt Skellefteå

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 T 329 Dnr Godkännande av köpeskilling och infriande av förlustansvar för fastigheten Drängsmark 2:10 TFastigheten har sålts för en köpeskilling som innebär att långivaren SBAB inte fick sin fordran täckt på fördelningsdagen. TFastigheten såldes för en köpeskilling av kronor. TSBAB kräver att kommunen infriar sitt förlustansvar och betalar sin del av åtagandet, det vill säga 40 % av SBAB:s fordran, kronor. Kommunstyrelsens beslut T1. Godkänna försäljningen av Drängsmark 2:10. T2. Infria kommunens förlustansvar gentemot SBAB om kronor. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Inkomna handlingar från SBAB T Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/planeringsavdelning SBAB Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 T 330 Dnr Avtal med Malå kommun om konsumentvägledning TMalå kommun önskar köpa konsumentvägledning av Skellefteå kommun. TFörslag till avtal har upprättats. Malå kommun betalar kronor per år. Kommunstyrelsens beslut TAvtalet godkänns. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 614 Malå kommuns skrivelse Avtalsförslag T Beslutet sänds till: Malå kommun Kommunledningskontoret/Gerd Olofsson

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 T 331 Dnr Anslag till möbler till nya kårhuset, Tillväxt Skellefteå TKommunfullmäktige har beslutat om ett nytt kårhus på Campusområdet. Byggnaden konstrueras med byggteknik utvecklad av ett japanskt företag. Förutom kårverksamhet kommer huset också att användas som visningsobjekt för besökare. TEndast en mindre del av det gamla möblemanget samt möbler som redan finns i kommunens ägo kommer att kunna nyttjas. Detta främst i de kontorsutrymmen som har planerats för det övre planet. TBeräknad kostnad för att inreda kårhuset är kronor. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunledningskontoret får kronor till utrustning av nytt kårhus. T2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2009 års budget. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 620 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse T Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning Kommunledningskontorets ekonom Tillväxt Skellefteå

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 T 332 Dnr Bekräftelse av borgensförbindelse till Kommuninvest i Sverige AB TKommuninvest anför att det pågår ett arbete för samordning av medlemmarnas borgensåtaganden. Detta arbete ska ses bland annat mot bakgrund av att Kommuninvest ekonomisk förening för närvarande har drygt 240 medlemmar som vid olika tidpunkter har tecknat borgensförbindelse. Inom ramen för samordningsarbetet har en handling betecknad Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse tagits fram. TKommuninvest vill att kommunen bekräftar sitt borgensåtagande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Skellefteå kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 30 november 1993 ( Borgensförbindelsen ), vari Skellefteå kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Skellefteå kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. T2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas underteckna bekräftelsen. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 621 Kommuninvests skrivelse Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse T

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 T 333 Dnr Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per TKommunerna har skyldighet att till länsstyrelsen en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. TRapportering görs till länsstyrelsen på individnivå, till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. En sanktionsavgift har införts som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut enligt socialtjänstlagen ska verkställas inom skälig tid. TSocialnämnden rapporterar att fanns det 29 beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till skillnad mot föregående kvartal då 10 beslut ej verkställts. 24 beslut gäller särskilt boende och dessa personer har alla erbjudits plats inom tre månader, men tackat nej eller har särskilda önskemål. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TRapporten godkänns. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 626 Socialnämndens protokoll , 137 Socialkontorets tjänsteskrivelse T

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 T 334 Dnr Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per TKommunerna har en skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. TRapportering görs varje kvartal till länsstyrelsen på individnivå, till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. En sanktionsavgift har införts som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut ska verkställas inom skälig tid. TSocialnämnden rapporterar att antalet beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum har ökat från 20 beslut till 22 sedan förra kvartalet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TRapporten godkänns. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 627 Socialnämndens protokoll , 138 Socialkontorets tjänsteskrivelse T

23 T Dnr SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 T 335 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut TFöljande delegationsbeslut läggs till handlingarna: TLedningssekreterare Yngve Lindmark TBeslut om prövning av beslut om folkbokföring.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 T 336 Dnr Upphandlingspolicy Ny inköps- och upphandlingspolicy är moderniserad och ersätter gamla upphandlingspolicyn och beslut som tillfogats denna. Beslut som upphör att gälla är att personal vid Campus och personalavdelningen äger rätt att direktupphandla tjänster för 1,5 miljoner kronor. Nya riktlinjer för direktupphandlingar, där ökade och tydligare krav på hur detta ska skötas samt att nivån för direktupphandlingar gjorda av inköpsenheten höjs till 10 prisbasbelopp, för resterande verksamheter ligger gränsen kvar på dagens 2 prisbasbelopp. Nytt i policyn är också att ansvaret för inköp och upphandlingar klargörs, inköpsenhetens mandat ökar i form av standardisering av produktsortiment och möjlig insyn i behovsanalyser och investeringskalkyler. Detta för att underlätta arbetet med att effektivisera inköpsprocessen och i förlängningen spara tid och pengar för kommunen. TÖkad delegationsnivå för inköpschef till kronor för att avlasta kommunstyrelsens arbetsutskott och effektivisera hanteringen av mindre inköpsärenden för verksamheterna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunen fastställer ny upphandlingspolicy. Kommunstyrelsens beslut TInköpschefen får delegation att besluta om upphandlingsärenden upp till kronor. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 632 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Upphandlingspolicy T Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 T 337 Dnr Delårsrapport per , kommunstyrelsen TKommunstyrelsens delårsrapport är en uppföljning av kommunledningskontorets styrkort. Enligt denna uppföljningsmodell rapporteras till vilken grad uppställda mål kan uppfyllas under året. TKommunledningskontoret rapporterar följande måluppfyllelse per perspektiv: T- Medborgare/kund Måluppfyllelse - Utveckling/tillväxt Delvis måluppfyllelse - Ekonomi Måluppfyllelse - Medarbetare Måluppfyllelse - Arbetssätt/processer Måluppfyllelse TKommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 134 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Nettokostnaden på årsbasis beräknas uppgå till 181 miljoner kronor. TDen skattefinansierade verksamheten beräknas få ett överskott på ca 30 miljoner kronor vid årets slut. Affärsverksamheten elförsörjning beräknas inte nå sitt resultatkrav, främst beroende på lägre ränteintäkter än årsbudget. TEkonomiavdelningen är (under kommunstyrelsens tillsyn) förvaltare av förmögenheten i ett antal stiftelser. Kapitalet omplacerades under 2007 från aktier till stiftelsefonder och innebar en reavinst. Under 2008 minskade värdet på stiftelsefonderna med ca 22 %. Årets uppgång innebär att minskningen reducerats till ca 7,5 % av anskaffningsvärdet. Kommunstyrelsens beslut TRapporten godkänns. TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 633 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse T Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 T 338 Dnr Nya avgifter i Musikskolan från och med TMusikskolan är en frivillig verksamhet som vänder sig till alla barn och ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan. TI Musikskolan har elevtalet under en femårsperiod legat kring Kön till Musikskolan är i stort konstant, mellan elever per år. TFör att klara de ekonomiska förutsättningarna som gäller för år 2010 och framåt måste olika åtgärder vidtas. En oförändrad ram innebär att personalorganisation måste ses över och avgifterna höjas. För att Musikskolan ska kunna upprätthålla dagens kvalitet och omfång krävs en avgiftshöjning. Terminsavgiften höjs från 575 kronor till 650 kronor. Familjerabatt och avgiftsfri termin tas bort. Avgift om 350 kronor införs för sång och spel. TBarn- och grundskolenämnden föreslår höjda avgifter i Musikskolan från och med Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige TNya avgifter fastställs att gälla från och med Yrkande 1 THans-Eric Wallin (V) yrkar att förslaget bordläggs och behandlas i budgeten Yrkande 2 THåkan Lindh (FP) yrkar att familjerabatten behålls och att terminsavgiften inte höjs. THans-Eric Wallin (V) yrkar att avgifterna inte ändras. TArbetsutskottet föreslår att barn- och grundskolenämndens förslag till avgifter antas. Beslutsgång 1 TOrdföranden ställer bifall respektive avslag till bordläggningsyrkandet var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. TVotering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: T Den som önskar avslå yrkandet röstar ja. Den som stöder bordläggningsyrkandet röstar nej. Beslutsgång 2 A TOrdföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs och Hans-Eric Wallins yrkanden var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. TVotering begäres.

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 27 TFör fastställande av motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden först Håkan Lindhs och Hans-Eric Wallins yrkanden var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen antagit Håkan Lindhs yrkande till motförslag i huvudvoteringen. TVotering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: T Den som vill antaga Håkan Lindhs yrkande till motförslag i huvudvoteringen röstar ja. Den som vill antaga Hans-Eric Wallins yrkande till motförslag i huvudvoteringen röstar nej. Beslutsgång 2 B THuvudvoteringen verkställes därefter över följande godkända voteringsproposition: T Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej. Omröstningsresultat 1 TVid uppropet avges 14 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bengt Markstedt (S), Bo Nilsson (M), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD), Lars Åhman (FP), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) ocht 1 nej-röst (Hans-Eric Wallin (V)T). Omröstningsresultat 2 A TVid uppropet avges 12 ja-röster (Harriet Classon (S), Rose-Marie Johansson (S), Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bengt Markstedt (S), Bo Nilsson (M), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD), Lars Åhman (FP), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) otch 1 nej-röst (Hans-Eric Wallin (V)T). Rickard Carstedt (S) och Lena Håkansson (S) avstår från att rösta. Omröstningsresultat 2 B TVid uppropet avges 9 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Rose-Marie Johansson (S), Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Torvald Stefansson (S), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) otch 6 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Hans-Eric Wallin (V), Maria Wiksten (KD) och Lars Åhman (FP)T). TKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 634 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 125 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse T

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.35 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer