PROTOKOLL 1 (47)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (47) Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl , Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Birgitta Burström och Maalin Wikström med Paragrafer Agneta Burman-Ljungblad och Stefan Bergman som Underskrifter ersättare.. Ann-Christin Westerlund, ordförande Lars Björklund, sekreterare.. Birgitta Burström,justerare/ Agneta Burman-Ljungblad Maalin Wikström, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Förhindrad ledamot Inkallad ersättare Ulla Bråndal (FP) närv t o m David Lundmark (FP), närv kl , kl 17.30, 250 tjg fr o m kl 17.30, 251 Helen Englund-Åberg (S) Sickan Forsberg (S) Eva Enqvist (C) närv t o m Tore Gabrielsson (C), närv kl , kl 18.00, 253 tjg fr o m kl 18.00, 255 Lennart Gustavsson (FP) Daniela Wikström (FP) Gunnar Holmlund (S) Asmir Hajdarpasic (S) Erika Häggblad (KD) Herbert Lundberg (KD) Christer Johansson (KD) närv Lennart Hägglund (KD), närv kl , t o m kl 11.45, 237 tjg fr o m kl 11.45, 239 Håkan Lindh (FP) närv t o m Kurt Karlsson (FP), närv kl , kl 18.00, 252 tjg fr o m kl 18.00, 253 Kamel Mnad (S) närv fr o m Lorents Burman (S), närv kl , kl 12.10, 240 tjg t o m kl 12.10, 239 Pia Risan (V) närv t o m kl 17.30, Catarina Lindgren (V), närv kl , 250 tjg fr o m kl 17.30, 251 Valter Stenberg (S) Ulrika Lindström (S) Maalin Wikström (MP) närv t o m Benny Lindqvist (MP), närv kl , kl 18.00, 251 tjg fr o m kl 18.00, 252 Ann Åström (S) närv t o m Lorents Burman (S), närv kl , kl 16.00, 244 tjg fr o m kl 16.00, 245

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Fråga av Lars Åhman (FP) om att avstå från tidningen Dagens samhälle Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman (FP) har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga: Som fullmäktigeledamot får jag 41 nummer per år av tidningen Dagens samhälle hem i brevlådan, betald av skattebetalarna. Tidningen är organ för SKL, Sveriges kommuner och landsting. Dagens samhälle motsvarar inte mina förväntningar. Dessutom hinner jag inte (tar mig inte tid att) ta del av tidningens innehåll. Bra och korrekt samhällsinformation får jag från andra håll. Priset för en helårsprenumeration är 695 kronor exklusive moms, men Skellefteå kommun har rimligen mängdrabatt. Eftersom min behållning av tidningen är begränsad, önskar jag bli kvitt prenumerationen. De hundralapparna behövs så väl inom andra områden! Med anledning av ovan vill jag fråga: Kan jag och andra säga upp prenumerationen, så att pengarna i stället kan gå till central verksamhet inom skola och omsorg? Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund (S) frågan. Sedan Lars Åhman (FP) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Fråga av Inger Andersson-Öberg (FP) om dåligt fungerande teknik i Forumsalen Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg (FP) har till kommunfullmäktiges ordförande ställt följande fråga: I åtta fall av tio fungerar inte tekniken vid fullmäktiges sammanträden. Detta är ett störande moment både vad gäller knapptryckning och det hackande ljudet i mikrofonen i talarstolen. Den firma som har levererat denna tydligen avancerade teknik förväntas kunna åtgärda problemen. Fråga: Går felen att åtgärda? Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar kommunfullmäktiges ordförande Ann-Christin Westerlund (S) frågan. Sedan Inger Andersson-Öberg (FP) och Elisabeth Grönlund (KD) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Kurt Vallmark (C) om stöd till ungdomar med skulder Kommunfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark (C) har till socialnämndens ordförande ställt följande interpellation: För över ett år sedan skrev jag en motion om att fördjupa undervisningen i ekonomikunskap och varna ungdomar för skuldsättning genom bland annat sms-lån (snabba lån). Svaret på motionen kom i fullmäktiges maj sammanträde. Konsumentnämndens svar var att det bland annat saknas medel till detta akuta ärende. Gymnasienämnden sa ja emedan barn och grundskolenämnden sa nej. När sedan ärendet kom till kommunstyrelsen blev det nej liksom hos majoriteten i kommunfullmäktige. Förra veckan kom så ett annat svar, nämligen hur det såg ut i verkligheten, 182 ungdomar i Skellefteå kommun har fastnat i fällan hos kronofogden.(totalskuld 5 miljoner) Till följd av detta vill jag ställa följande frågor? - Hur kan kommunen stötta de ungdomar som inte själva eller med nära vuxnas hjälp kan klara finanserna. - Om inget görs vad händer med dessa ungdomar? Finns det någon statistik? Reder man upp problemen? Visst hade det varit bättre att dämma i bäcken än i ån eller har kommunen tänkt dämma först i havet? Socialnämndens ordförande Gunilla Åström (S) lämnar följande svar: Interpellanten anger att 182 ungdomar i Skellefteå fastnat i fällan hos kronofogden. Den totala skulden för dessa är 5 miljoner kronor. Inledningsvis vill jag tydliggöra att skulden på 5 miljoner utgörs för gruppen år av 72 skatteskulder, 69 avgifter till brottsofferfonden, 68 böter, 60 TV-avgifter, 45 CSN avgifter, 35 fordonskatter, 26 felparkeringar, 7 rätthjälpskostnader, 47 skadestånd på grund av brott, 21 SMS lån, 10 obetalda hyror, 17 mobiltelefoner, 10 elräkningar och 23 som rör sig om allt från Ellos till apoteksräkningar m fl. Interpellanten ställer två frågor. Fråga 1. Hur kan kommunen stötta de ungdomar som inte själva eller med nära vuxnas hjälp kan klara finanserna? Kommunen erbjuder individuell budgetrådgivning av konsumentrådgivningen i samverkan med enheten för försörjningsstöd. En samverkan sker också med kronofogden eftersom kronofogden remitterar ungdomen som har en skuld att betala till konsumentrådgivningen.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Ungdomen som behöver stöd kan också vägledas via kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet till budgetrådgivning. Fråga 2. Om inget görs vad händer med dessa ungdomar? Finns någon statistik? Reder man upp problemen? Om ungdomen inte vidtar några åtgärder för att betala av sin skuld t ex inte går till budgetrådgivning blir det tydliga följer eftersom kronofogden gör införsel på ungdomens lön. Ungdomen får leva på existensminimum. Då kan det bli svårt att t ex få ett eget hyreskontrakt, mycket svårt att teckna ett eget telefonabonnemang eller ta andra lån. Kronofogden oroas av utvecklingen och visar i sin statistik att den största skuldökningen i landet finns hos 18-åringarna. Ökningen är 14 % jämfört med 2007 (195 personer). Variationen mellan länen är stor när det gäller gruppen år. I Värmland och Skåne är 5 % skuldsatta hos kronofogden jämfört med Västerbotten och Halland där siffran är 2,3 %. Den procentuella ökningen för Västerbotten när det gäller sms-lån är 22 % mellan första halvåret 2008 och förstahalvåret 2009 jämfört med Gotland som låg på en 266 % ökning. Bedömningen från konsumentrådgivningen Skellefteå är att de flesta reder upp problemen inom ett år. Skuldsanering ges aldrig till ungdomar. Avslutningsvis så vill jag lyfta fram att barn- och grundskolan och gymnasieskolan ger ekonomikunskap enligt gällande kursplaner. Konsumentrådgivningens tjänstemän deltar med sin kunskap om konsumenträtt och privatekonomi bl a i skolan, på bibliotek, på E4:an, i kommunens Trainee-utbildning. Och vi som föräldrar och far- och morföräldrar måste dessutom var och en för sig eller tillsammans med frivilliga sektorn bidra med vår erfarenhet och kunskap om att den som är satt i skuld är aldrig fri. Allt för att de unga ska lära sig handskas med sina pengar. I den därpå följande debatten deltar Kurt Vallmark (C), Lars Åhman (FP), Catrine Arvidsson (S), Harriet Classon (S), Ann Åström (S), Bertil Almgren (S) och Gunilla Hedström (M). Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Maria Wiksten (KD) om vården vid livets slutskede (40/09) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten (KD) har till socialnämndens ordförande ställt följande interpellation: Varje persons känsla inför döden är olika. För vissa kommer döden som en befrielse för andra är döden förknippat med ångest och smärta. Oavsett hur livet är det oerhört viktigt att var och en får närma sig döden med värdighet. Att det finns någon vid en sida. Jag har nu fått rapporterat till mig det inte är självklart att det är så på alla äldreboenden i Skellefteå kommun. Att det på vissa äldreboenden inte finns någon vid den äldres sida vid livet slutskede. Att det saknas resurser till detta. Mina frågor till socialnämndens ordförande är: Vad är värdighet inför livet slut för äldre som bor på äldreboenden i Skellefteå kommun? Vad innebär det i praktiken? Kan socialdemokraterna i Skellefteå kommun garantera de äldre och deras anhöriga att de får detta omhändertagande? Socialnämndens ordförande Gunilla Åström lämnar följande svar: Interpellanten beskriver vikten av att ha en person vid sin sida när döden närmar sig och att den äldre med värdighet får närma sig döden. Men att det saknas resurser till detta. Interpellanten ställer tre frågar: Fråga 1. Vad är värdighet inför livets slut för äldre som bor på äldreboenden i Skellefteå kommun? Äldreomsorgen erbjuder individuellt anpassad vård och omsorg där personalen lyssnar till den äldre och dess närstående och tillgodoser deras önskemål och behov. Adekvat symptomlindring och andra behovsanpassade insatser erbjuds i alla dess dimensioner. Att erbjuda god vård innebär bland annat att ingen ska behöva dö ensam, att det ges möjlighet till avskildhet och integritet och att bemötandet är varmt, tryggt, värdigt och att miljön är rogivande. Socialnämnden beslutade i september om nya riktlinjer för vård och omsorg i livets slutskede. Riktlinjernas utgångspunkt i att den äldre ska få ett värdigt avslut när livets slut närmar sig. Vården och omsorgen ska bidra till en så god livskvalitet som möjligt för personen.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 De närmaste åren kommer äldreomsorgen att delta i en studie, i samarbete med omvårdnadsinstitutionen Umeå universitet, för att studera kvaliteten i vården av döende och dess närstående på särskilda boenden de sista dagarna i livet. Äldreomsorgen kommer också att följa upp den vård som ges till äldre personer i livets slut genom registrering i det nationella palliativa kvalitetsregistret. Samarbetet med landstinget vidareutvecklas nu även när det gäller palliativ vård i Skellefteå. En inventering av vilka förbättringsområden som finns på området ska göras. Fråga 2. Vad innebär det i praktiken? När en person flyttar in på ett boende efterfrågas uppgifter om vem/vilka som är närstående. Det kan vara en anhörig men även en god vän. Den enskilde avgör vem som ska kontaktas vid behov. Detta är viktigt eftersom det av sekretesskäl är det svårt att lämna ut uppgifter när någon ringer och frågar. Vid sådana tillfällen ska den ansvarige hänvisa till den som är närstående. När en persons tillstånd försämras eller vid vård i livets slut kontaktar äldreomsorgen de som är närstående och de avgör då om de vill och kan komma och vara med sin anhörig. Oftast vill man vara med dygnets alla timmar. Personalen avlöser då vid behov och ibland hela nätter. Om inga närstående kan vara med finns personalen där och ofta tas extra personal in men inte alltid. Det avgörs från person till person, om personen är lugn kanske det räcker med många besök, är personen ångestfylld eller uttrycker att någon ska finnas med då sätts extra personal in. Och personalen finns ju alltid i närheten oavsett om närstående finns där eller om extra personal är insatt. Fråga 3. Kan socialdemokraterna i Skellefteå kommun garantera de äldre och deras anhöriga att de får detta omhändertagande? Socialdemokraterna kan garantera att det är vår starka politiska vilja att vid vård i livets slutskede ska de äldre och deras anhöriga möta personal med hög kompetens när det gäller såväl känslomässigt, socialt, medicinskt och omvårdnadsmässigt omhändertagande. Hög kompetens kräver kontinuerlig fortbildning. Nu i höst startar fortbildning i vård i livets slutskede för all personal i hemtjänsten och på äldreboendena personal ska utbildas under tre halvdagar under Äldreomsorgen har sökt och fått statliga stimulansmedel till detta. Politiskt följer vi också förutsättningarna för boende- och hemtjänstchefer att organisera, följa upp, stödja och stimulera sin personal speciellt inom detta område. Avvikelser rapporteras in och åtgärder vidtas när verkligheten inte stämmer med de politiskt fastställda målen. Vård i livets slutskede är prioriterat både när det gäller ekonomiska och personella resurser. I den därpå följande debatten deltar Maria Wiksten (KD), Stina Enström (FP), Gunilla Lundström (S), Gunilla Åström (S), Birgitta Burström (FP), Harriet Classon (S), Marlene Degerman (S), Agneta Hansson (V), Hans-Eric Wallin (V) och Åsa Gustafsson (FP).

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Christina Björck (C) om kommunorganisationens insatser för integration av flyktingar (41/09) Kommunfullmäktigeledamoten Christina Björck (C) har till personalnämndens ordförande ställt följande interpellation: Tidskriften Fokus har i nr 13/09 rankat Sveriges kommuner vilka som är bäst på integration utifrån sju olika kriterier, bl a flyktingmottagning, sysselsättning, ohälsotal samt inkomst. Av 290 kommuner hamnar Skellefteå på en mindre hedersam 245:e plats och listan toppas av Gnosjö. I den nämnda artikeln i Fokus skildras hur de olika kommunerna löser integrationsfrågorna på olika sätt. Eftersom Skellefteå kommun är den största arbetsgivaren i vår kommun och som sådan har möjlighet att bidra till en förbättrad integration uppstår följande undringar: Vad görs i dag för att anställda i kommunen i sin yrkesroll ska tänka på att de har en stor uppgift att medverka till att de asylsökande ska känna sig delaktiga och integreras i samhället? Hur många flyktingar har fått anställning av Skellefteå kommun? De asylsökande har en mycket begränsad ekonomi. Kan man underlätta deras möjlighet att nyttja och njuta av hela kommunens utbud av service och fritidsaktiviteter? Personalnämndens ordförande Harriet Classon (S) lämnar följande svar: Kommunen deltar i asylprocessen inom ramen för ett lokalt avtal mellan Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skellefteå kommun. Samarbetet sker inom ISA-verksamheten, introduktion i samverkan. För närvarande har Migrationsverket huvudansvar för den asylsökande fram till beskedet om uppehållstillståndet är lämnat. Lokala avtalet reglerar bl a att kommunpersonal deltar i de etableringssamtal som ligger till grund för kommunplaceringen när den asylsökande fått uppehållstillstånd. I etableringssamtalet fokuseras på den asylsökandes väg till egen försörjning men också kommunens erbjudande i allmänhet beträffande arbete, boende, barnomsorg och övrig samhällsservice. Ibland pågår projekt för asylsökande som alla tre myndigheterna deltar i, som aktörer eller i finansieringen. Kommunanställd personal möter asylsökande i sin yrkesutövning men framför allt är det i förskole- och fritidsverksamhet, i skolor, i fritidskontorets verksamhet. Det är på denna basnivå som kommunanställda främst bidrar till att asylsökande ska känna sig delaktiga i samhället. Insatser sker då utifrån individers eller gruppers behov på lokal nivå.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 I Skellefteå kommuns värdegrundsarbete finns mycket stark koppling till det som Christina efterfrågar beträffande anställdas yrkesroll och frågor som berör delaktighet och integration. Jag tar några citat ur värdegrundsboken som visar på detta. - vi utför vårt arbete på ett professionellt och samtidigt välkomnande sätt - vi strävar alltid efter att skapa goda relationer till alla som har kontakt med vår verksamhet - vi sätter medborgaren i centrum och tar ansvar för vårt arbete. Kommunens värdegrund kommuniceras på många olika sätt på våra arbetsplatser och därmed får vår personal också ett bra förhållningssätt i alla möten och kontakter som de har. Antalet flyktingar som fått anställning av Skellefteå kommun går inte att ta fram ur kommunens personalsystem, registreras ej av integritetsskäl. Kommunen har ett anslag för instegsjobb som är till för de som nyligen fått uppehållstillstånd, är arbetslösa och som deltar i SFI-undervisning. Anslaget hanteras av personalavdelningens enhet för arbetsmarknad. Hittills har 65 flyktingar fått tillfällig anställning med instegsjobb, några har arbetat flera perioder. Arbetslösa utlandsfödda omfattas av alla arbetsmarknadsprogram där Arbetsförmedlingen och kommunen samverkar. Det finns skäl att nämna att praktik ingår i de flesta av SFI-undervisningens spår. Praktiken förläggs efter individernas intresse och yrkesinriktning, praktik inom kommunen är vanligt förekommande. Ibland övergår praktiken till ett instegsjobb. Asylsökande ensamkommande barn deltar i kommunens ferieverksamhet när de tillhör målgruppen för ferieverksamheten. När det gäller hur asylsökande nyttjar kommunens hela utbud av service och fritidsaktiviteter har fritidsnämnden ingen särbehandling av asylsökande, utan behandlar dem som vanliga Skelleftebor. Inom flera verksamheter och i föreningslivet förekommer det att egna initiativ och spontana insatser görs men det finns inga generella beslut för dessa. Ett exempel på detta är hur man i Boliden iordningställt området runt Sidtjärn. Där finns nu ett välskött friluftsområde med grillplatser med ved, inplanterad fisk att dra upp och en särskild fotbollsplan för spontanidrott. Dessa insatser har gjorts i första hand för att ge asylsökande fritidssysselsättning som inte kostar något och har blivit mycket populärt. I Boliden håller man också ishallen öppen för spontanverksamhet under eftermiddagar och lånar även ut skridskor som privatpersoner skänkt.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Fritidskontorets personal är också med i en lokal samverkansgrupp som träffas en gång i månaden där bland annat fritidsverksamheten för asylsökande diskuteras. Badhuset och styrketräningslokalen används också flitigt av asylsökande trots att det är avgiftsbelagt. Liknande åtgärder görs även på andra orter med asylsökande och fritidsgårdarna har i några fall särskilda projekt som riktar sig mot denna grupp. Allmänt bedöms föreningsverksamheten som ytterst viktig för att komma in i samhället. De möten som sker t ex när föräldrar är delaktiga i barns olika fritidsverksamheter är kanske det som främst bidrar till att asylsökande känner delaktighet och trivsel med att vara kommunmedborgare i Skellefteå kommun. I den därpå följande debatten deltar Christina Björck (C), Harriet Classon (S), Heléna Lindahl (C), Bertil Almgren (S), Pia Risan (V), Agneta Hansson (V) och Leif Öberg (S). Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Christina Björck (C) om information om statsbidrag till installation av solenergiutrustning (42/09) Kommunfullmäktigeledamoten Christina Björck (C) har till byggnadsnämndens ordförande ställt följande interpellation: I somras fanns ett reportage i NV där det framgick att det är klent intresse för solceller i både Norr- och Västerbotten och Skellefteå ligger på plats 181 i det s k solenergiindexet. Detta baseras på hur hushåll, företag och organisationer har utnyttjat stöden till solel och solvärme, räknat från millennieskiftet och fram till halvårsskiftet detta år. De solenergistöd som finns i dagsläget handläggs på landets länsstyrelser men på Svensk Solenergi hävdar man att man från kommunen kan göra en viktig insats för klimatet genom att aktivt uppmuntra till installation av solfångare och solceller. Hur upplyser man från Skellefteå kommun om de olika möjligheterna till solenergibidrag? Interpellationen bordläggs enligt arbetsordningen 19.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Delårsrapport per , Skellefteå kommun Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för kommunkoncernen per Kommunrevisionen har lämnat utlåtande om delårsrapporten. Delårsrapporten godkänns. Inlägg Inlägg görs av Agneta Hansson (V) och Bert Öhlund (S). Kommunstyrelsen , 355 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 669 Delårsrapport per Kommunledningskontoret/ekonomiavd

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Nya avgifter i Musikskolan från och med Musikskolan är en frivillig verksamhet som vänder sig till alla barn och ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan. I Musikskolan har elevtalet under en femårsperiod legat kring Kön till Musikskolan är i stort konstant, mellan elever per år. För att klara de ekonomiska förutsättningarna som gäller för år 2010 och framåt måste olika åtgärder vidtas. En oförändrad ram innebär att personalorganisation måste ses över och avgifterna höjas. För att Musikskolan ska kunna upprätthålla dagens kvalitet och omfång krävs en avgiftshöjning. Terminsavgiften höjs från 575 kronor till 650 kronor. Familjerabatt och avgiftsfri termin tas bort. Avgift om 350 kronor införs för sång och spel. Barn- och grundskolenämnden föreslår höjda avgifter i Musikskolan från och med Nya avgifter, med undantag av familjerabatten som behålls, fastställs att gälla från och med Inlägg Inlägg görs av Håkan Lindh (FP), Hans-Eric Wallin (V), Lennart Hägglund (KD), Maria Marklund (S), Anders Hård (MP), Elisabeth Grönlund (KD), Lars Åhman (FP), Catrine Arvidsson (S), Joakim Wallström (V), Bo Nilsson (M), Heléna Lindahl (C), Åsa Gustafsson (FP) och Bert Öhlund (S). Yrkande 1 Hans-Eric Wallin (V) yrkar att förslaget bordläggs och behandlas i budgeten Yrkande 2 Lennart Hägglund (KD) med instämmande av Maria Marklund (S), Bo Nilsson (M), Håkan Lindh (FP), Anders Hård (MP) och Heléna Lindahl (C) yrkar att familjerabatten behålls. Hans-Eric Wallin (V) yrkar att avgifterna inte ändras. Beslutsgång 1 Ordföranden ställer bifall respektive avslag till bordläggningsyrkandet var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige avslagit bordläggningsyrkandet. Votering begärs och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som vill avslå bordläggningsyrkandet röstar ja. Den som stöder bordläggningsyrkandet yrkande röstar nej

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Beslutsgång 2 Ordföranden ställer Lennart Hägglunds och Hans-Eric Wallins yrkanden var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit Lennart Hägglunds yrkande. Votering begärs och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder Lennart Hägglunds yrkande röstar ja. Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande röstar nej. Omröstningsresultat 1 Vid uppropet avges 51 ja-röster och 14 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Omröstningsresultat 2 Vid uppropet avges 57 ja-röster och 8 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Kommunstyrelsen , 338 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 634 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 125 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Barn- och grundskolenämnden Kommunledningskontoret/ekonomiavdelningen

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Upphandlingspolicy Ny inköps- och upphandlingspolicy är moderniserad och ersätter gamla upphandlingspolicyn och beslut som tillfogats denna. Beslut som upphör att gälla är att personal vid Campus och personalavdelningen äger rätt att direktupphandla tjänster för 1,5 miljoner kronor. Nya riktlinjer för direktupphandlingar, där ökade och tydligare krav på hur detta ska skötas samt att nivån för direktupphandlingar gjorda av inköpsenheten höjs till 10 prisbasbelopp, för resterande verksamheter ligger gränsen kvar på dagens 2 prisbasbelopp. Nytt i policyn är också att ansvaret för inköp och upphandlingar klargörs, inköpsenhetens mandat ökar i form av standardisering av produktsortiment och möjlig insyn i behovsanalyser och investeringskalkyler. Detta för att underlätta arbetet med att effektivisera inköpsprocessen och i förlängningen spara tid och pengar för kommunen. Ökad delegationsnivå för inköpschef till kronor för att avlasta kommunstyrelsens arbetsutskott och effektivisera hanteringen av mindre inköpsärenden för verksamheterna. Kommunen fastställer ny upphandlingspolicy. Kommunstyrelsens protokoll , 336 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 632 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Upphandlingspolicy Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion om temadag om barns situation (26/08) Kommunfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark (C) föreslår i motion att kommunfullmäktige ska ge presidiet i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utforma en första frivillig utbildningsdag som på sikt kan hjälpa till att Skellefteå blir den kommun där barn och ungdomar mår bäst. Vidare föreslår han att olika organisationer, föreningar, skola, vård med flera som alla arbetar för barn och ungdomars bästa ska bjudas in. Förebyggande rådet i Skellefteå, FRIS, tillstyrker motionen. Motionen bifalls genom att kommunstyrelsen ska genomföra temadagen sedan kommunledningskontoret har presenterat ett förslag till genomförande. Inlägg Inlägg görs av Kurt Vallmark (C). Kommunstyrelsens protokoll , 353 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 653 FRIS yttrande Motion (26/08) Motionären Kommunledningskontoret/Yngve Lindmark Förebyggande rådet, FRIS

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion om att koldioxidmålet ska vara övergripande i kommunens miljöarbete (39/08) Kommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i motion att koldioxidmålet Skellefteå Klimatsmart kommun 2020 ska vara ett övergripande mål för kommunens miljö- och klimatarbete. De föreslår även att kommunen ska utreda möjligheterna att upprätta en årlig klimatbalansräkning. I klimatbalansräkningen ska positiva och negativa aspekter vägas mot varandra och senast 2020 ska de positiva aspekterna väga tyngre. Motionärerna föreslår också att beslut som bedöms påverka de samlade koldioxidutsläppen alltid ska prövas av mot det övergripande klimatmålet. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens miljömålsarbete ska följas upp genom att en miljöredovisning ska tas fram. Därefter finns det också beslut om att vissa klimatrelaterade frågor, bland annat gällande klimatförändringar och eventuella justeringar av miljömålen, ska hanteras inom utvecklingsarbetet avseende kommunens miljöredovisning. På grund av detta anser kommunledningskontoret att det i dagsläget inte är aktuellt att anta det övergripande koldioxidmålet Skellefteå Klimatsmart kommun 2020 och tillhörande förslag. Motionen avslås eftersom det nu inte är aktuellt att anta ett övergripande koldioxidmål. Inlägg Inlägg görs av Håkan Lindh (FP), Heléna Lindahl (C), Maria Wiksten (KD), Katarina Köhler (S), Ola Burström (S), Stefan Bergman (S), Bert Öhlund (S), Joakim Wallström (V), Anders Hård (MP), Hans-Eric Wallin (V), Harriet Classon (S) och Pia Risan (V). Yrkande 1 Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås eftersom det nu inte är aktuellt att anta ett övergripande koldioxidmål. Håkan Lindh (FP) yrkar att motionen bifalls. Yrkande 2 Anders Hård (MP) yrkar att kommunen utreder möjligheten att som mått och uppföljning av kommunens klimatarbete upprätta en koldioxidbalansräkning. Beslutsgång 1 Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 Beslutsgång 2 Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Anders Hårds yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som vill avslå Anders Hårds yrkande röstar ja. Den som stöder Anders Hårds yrkande röstar nej. Omröstningsresultat 1 Vid uppropet avges 44 ja-röster och 21 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Omröstningsresultat 2 Vid uppropet avges 39 ja-röster och 26 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Kommunstyrelsens protokoll , 319 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 587 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (39/08) Motionärerna Kommunledningskontoret/planeringsavdelningen

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion om att öka andelen koldioxidfri elproduktion (40/08) Kommunfullmäktigeledamöterna Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i motion att 1. ett av målen för kommunens klimatarbete ska vara att andelen klimatsmart koldioxidfri elproduktion i vår region utökas 2. öka klimatsmart elektricitet som andel i vår egen totala energiförbrukning. Kommunledningskontoret föreslår att 1. förslaget avstyrks på grund av att kommunledningskontoret bedömer att kommunen redan arbetar med det som förslaget omfattar 2. förslaget om att öka andelen klimatsmart elektricitet, som andel av vår totala energiförbrukning, föreslås att det närmare ses över vid kommunens upphandling av elavtal, då det finns möjlighet att se över inköp av miljövänlig el. Motionen ska inte föranleda någon åtgärd med hänvisning till att Skellefteå kraftaktiebolag redan arbetar med att öka andelen förnyelsebar elproduktion och att inköp av miljövänlig el kan ske vid upphandling av elavtal. Inlägg Inlägg görs av Håkan Lindh (FP), Heléna Lindahl (C), Maria Wiksten (KD), Katarina Köhler (S), Ola Burström (S), Stefan Bergman (S), Bert Öhlund (S), Joakim Wallström (V), Anders Hård (MP), Hans-Eric Wallin (V), Harriet Classon (S) och Pia Risan (V). Kommunstyrelsens protokoll , 320 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 588 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (40/08) Motionärerna Kommunledningskontoret/planeringsavdelningen

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-20.55 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Agneta Hansson och Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2013-04-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-18.50 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20

PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20 PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-19.30 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Jan-Anders Melander, vice ordförande i kommunrevisionen,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2012-11-06 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.25, 13.25-18.00 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2015-04-21 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare Hans

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2011-12-13

PROTOKOLL 1 (23) 2011-12-13 PROTOKOLL 1 (23) 2011-12-13 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-16.35 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Alf Granström, ordförande Skelleftebostäder

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.20 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

8. Interpellation av Carina Sundbom (C) om testanläggning för spårbunden teknik inom Skellefteå kommun (22/15)

8. Interpellation av Carina Sundbom (C) om testanläggning för spårbunden teknik inom Skellefteå kommun (22/15) Kommunfullmäktige Kungörelse Tid och plats för Tisdag 15 september 2015, klockan 10.00 sammanträde Forumsalen, Campus Skellefteå Klockan 10.00-10.30 Gunnar Landsell, Luleå tekniska universitet, berättar

Läs mer

PROTOKOLL 1 (42) 2010-02-23

PROTOKOLL 1 (42) 2010-02-23 PROTOKOLL 1 (42) 2010-02-23 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.20, 13.20-19.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 09.00-12.45, 13.30-14.15 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Tore Gabrielsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 273 Dnr KS 2013-000764 214 Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-04-27 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, samhällsbyggnadskontoret, kl 08.00 15.45 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-05-10 Personalnämnden Plats och tid Medelfors kl 08.00 17.15 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 14.35 Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Stig Stefansson (C)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2012-01-24

PROTOKOLL 1 (32) 2012-01-24 PROTOKOLL 1 (32) 2012-01-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.20, 13.20-15.30 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-03-10

PROTOKOLL 1 (8) 2015-03-10 PROTOKOLL 1 (8) 2015-03-10 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2014-08-15 Valnämnden Plats och tid Sammanträdesrum E3, bottenvåningen Stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Lennart Bergman (S) Kjell Norén (S) Gun Sundberg

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-12.05 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen, klockan 14.00 16.55 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2016-10-11 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid E1 Brinken kl. 14:00 15:30 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Roger Johansson (S) Anna-Karin

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(9) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 15:00 16:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande Mussa

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer