Kommunfullmäktige sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Hyltebruk Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde

2 Kommunfullmäktige Hyltebruk KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum, Hyltebruk Datum: Tid: kl Till ersättare för kännedom Ärendelista: 1. Val av justerare 2. IT-budget 2012 Tilläggsinvestering KS 54/12 3. Uppföljning och redovisning: Hylte kommuns årsredovisning 2011 samt fråga om ansvarsfrihet KS 35/12 4. Uppföljning och redovisning Ombudgetering 2011 KS 37/12 5. Revidering av reglementen: samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen KS 40/12 6. Motionssvar: Delegera beslutsrätten om vindkraftsutbyggnad till kommunchefen KS 44/12 7. Motionssvar - Öppen programvara i kommunen KS 45/12 8. Torups bibliotek - integrering med planerad förskola i Torup 9. Avsägelser Fyllnadsval Huvudmän i Södra Hestra Sparbank 12. Meddelanden kommunfullmäktige Motion: Laddning av elfordon - laddstolpar 14. Nya ärenden 15. Övrigt I anslutning till sammanträdet, kl 18.30, kan kommuninvånarna ställa frågor till kommunfullmäktige angående 2011 års årsredovisning. Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret och på kommunens hemsida. Allmänheten hälsas välkommen att närvara. Karl-Anders Thorsson Ordförande Eva Nordgaard Sekreterare

3 Kommunfullmäktige Hyltebruk IT-budget 2012 Tilläggsinvestering KS 54/12 Dnr 2010 KS0266 Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen: Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 54/12 Protokollsutdr ag Kommunstyrelsens arbetsutskott 104/12 Tjänsteskrivelse äskande om tilläggsinvesteringar IT Konsekvensbeskrivningar för IT-investeringsprojekt IT-budget justeringar Bilaga 1. Konsekvensbeskrivning Portal Bilaga 2. Konsekvensbeskrivning Platina Bilaga 3. Konsekvensbeskrivning Heroma Bilaga 4. Konsekvensbeskrivning SITHS-kort

4 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen (2) 54 IT-budget 2012 Tilläggsinvestering Dnr 2010 KS0266 Sammanfattning Ekonomi- och IT-enheten begär kompletterande tilldelning av medel till IT-investeringar Det projekt som behandlas i detta ärende är projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Projektet avser byte av IT-plattform för administrativa nätet i Hylte kommun och pågår mellan 2011 och Komplettering med plattformsbyte inom skolnätet kommer att startas under perioden. Ett avbrott i projektet skulle få svåra konsekvenser för Hylte kommuns fortsatta verksamhet, både arbetsmässiga och ekonomiska. Dessutom är tidigare investeringar i tid och pengar bortkastade, ett drygt års planering och förberedelser, samt ca 1,1 MKR i investerade medel. Medel som äskas är: 1 MKR som tidigare äskats till projektet för 2012, kostnad för MS-produkter. 1,2 MKR i extra anslag för att förse alla användare med en uppdaterad version av MS Office. Förutsatt att ombudgetering från 2011 beviljas till projektet ( SEK) saknas ytterligare 1,4 MKR för att få nödvändig finansiering att fortsätta driva projektet under Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU , 104 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Yrkanden Lennart Ohlsson (C) med instämmande av Johan Edenholm (KV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Beslutet skickas till: Ekonomienheten, IT-strategen

5 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (2) 104 IT-budget 2012 Tilläggsinvestering Dnr 2010 KS0266 Sammanfattning Ekonomi- och IT-enheten begär kompletterande tilldelning av medel till IT-investeringar Det projekt som behandlas i detta ärende är projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Projektet avser byte av IT-plattform för administrativa nätet i Hylte kommun och pågår mellan 2011 och Komplettering med plattformsbyte inom skolnätet kommer att startas under perioden. Ett avbrott i projektet skulle få svåra konsekvenser för Hylte kommuns fortsatta verksamhet, både arbetsmässiga och ekonomiska. Dessutom är tidigare investeringar i tid och pengar bortkastade, ett drygt års planering och förberedelser, samt ca 1,1 MKR i investerade medel. Medel som äskas är: 1 MKR som tidigare äskats till projektet för 2012, kostnad för MS-produkter. 1,2 MKR i extra anslag för att förse alla användare med en uppdaterad version av MS Office. Förutsatt att ombudgetering från 2011 beviljas till projektet ( SEK) saknas ytterligare 1,4 MKR för att få nödvändig finansiering att fortsätta driva projektet under Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse Ulrika Hjorth/Per Borg - IT-budget 2012 justeringar. - Konsekvensbeskrivningar av IT-investeringsprojekt , med bilagor. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Yrkanden Lennart Ohlsson (C) lägger ett tilläggsyrkande: I samband med arbetet med mål- och resursplanen redovisas ett samlat grepp på IT-investeringar. Proposition Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag till kommunledningskontorets förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla förslaget. Ordförande ställer därefter proposition på bifall eller avslag till Lennart Ohlssons tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifallit yrkandet.

6 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (2) Arbetsutskottets beslut I samband med arbetet med mål- och resursplanen redovisas ett samlat grepp på IT-investeringar Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Beslutet skickas till: Ekonomienheten IT-strategen

7 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Dnr :2010 KS0266 Hans Berntsson, IT-strateg Tfn: E-post: Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse äskande om tilläggsinvesteringar IT Sammanfattning Ekonomi- och IT-enheten begär kompletterande tilldelning av medel till IT-investeringar Det projekt som behandlas i detta ärende är projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Projektet avser byte av IT-plattform för administrativa nätet i Hylte kommun och pågår mellan 2011 och Komplettering med plattformsbyte inom skolnätet kommer att startas under perioden. Ett avbrott i projektet skulle få svåra konsekvenser för Hylte kommuns fortsatta verksamhet, både arbetsmässiga och ekonomiska. Dessutom är tidigare investeringar i tid och pengar bortkastade, ett drygt års planering och förberedelser, samt ca 1,1 MKR i investerade medel. Medel som äskas är: 1 MKR som tidigare äskats till projektet för 2012, kostnad för MS-produkter. 1,2 MKR i extra anslag för att förse alla användare med en uppdaterad version av MS Office. Förutsatt att ombudgetering från 2011 beviljas till projektet ( SEK) saknas ytterligare 1,4 MKR för att få nödvändig finansiering att fortsätta driva projektet under Beslutsunderlag IT-budget 2012 justeringar. Konsekvensbeskrivningar av IT-investeringsprojekt , med bilagor. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Per Borg kommunchef Ulrika Hjorth ekonomichef Beslutet skickas till: Hylte kommun Storgatan 8 Tfn vx Postgiro Kommunledningskontoret Hyltebruk Fax Bankgiro

8 HYLTE KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomi- och IT-enheten Konsekvensbeskrivningar av ITinvesteringsprojekt IT-investeringar inom ram Raminvesteringar gäller investeringar och reinvesteringar som krävs för att upprätthålla och utveckla IT-miljöns funktion. IT-miljön måste växa och förbättras i takt med att program och system som används av verksamheterna utvecklas. Nya system och nya användare tillkommer dessutom fortlöpande. De senaste åren har mellan ca 700 och 1000 TKR per år använts för den här typen av investeringar. Bedömningen är att raminvesteringar inom IT fortsättningsvis kommer att uppgå till TKR per år. Ingen prioritering sätts fortsättningsvis på raminvesteringarna, eftersom de är helt nödvändiga för att verksamheten ska kunna upprätthållas. De projekt som hänförs till KS IT-raminvesteringar är under åren följande: IT-investering övergripande. 034 Oförutsedda utgifter. 037 Nätverk IT. 038 Datakommunikation/IP-telefoni. 039 Servrar, säkerhet, backup IT-investering övergripande. 034 Oförutsedda utgifter. 037 Nätverk IT. 067 IT-infrastruktur övrigt IT-infrastruktur (SAN, Citrix och serverkomponenter). Nätverk och Kommunikation. Oförutsedda utgifter. Samordning projektnamn Investeringar som egentligen varit raminvesteringarför IT har genom åren hamnat i olika specifika projekt som pågått över två eller flera år. Detta har tyvärr medfört oklarheter ifråga om vilka projekt som ska vara inom- respektive utom ram. För att förtydliga vad Ekonomi-

9 och IT-enheten räknar till raminvesteringar kommer alla dessa fortsättningsvis (fr o m IT-plan 2013) att samlas under följande projektnamn: IT-infrastruktur Nätverk och kommunikation Övergripande För att uppnå denna samordning kommer ett antal befintliga projekt att avslutas för att sedan hanteras inom de nya benämningarna för raminvesteringar ovan. De projekt som avslutas 2011 är följande: 005 IT-investering övergripande (2011) 037 Nätverk IT (2011) 038 Datakommunikation/IP-telefoni (2010) 039 Servrar, säkerhet, backup (2010) 067 IT-infrastruktur övrigt (2011) Projekt som avslutas 2012 och därefter hanteras inom de nya benämningarna är följande: 034 Oförutsedda utgifter Konsekvensanalys, gemensam för raminvesteringsprojekten De verksamhetsspecifika systemen inom kommunen är nödvändiga för att verksamheterna ska fungera. Systemen stödjer verksamheten så att den utförs på ett kvalitetssäkrat, effektivt och lagenligt sätt. I vissa fall är lagkrav en direkt anledning till att systemet måste finnas. För att systemen tekniskt ska fungera krävs en plattform för IT-miljön (infrastruktur) som är fullt fungerande och kompatibel med alla verksamhetssystem och kontorsprogram. Servrar, lagring, backup och datanät ingår i IT-miljön som ständigt måste kvalitetssäkras och skyddas mot avbrott och obehörig åtkomst. Vissa system är också en intim del av IT-miljön och säkerställer att den fungerar, t ex katalog, servervirtualisering, övervakning, skydd mot spam, etc. Om inte budget för att upprätthålla och utveckla IT-miljön och dess funktioner finns kommer kommunen som organisation inte att kunna vidmakthålla godkänd nivå i den myndighetsutövning och den service till medborgare och näringsliv som är vårt uppdrag. Inom detta område hanteras även gemensam utrustning, t ex datorer och projektorer i sammanträdeslokaler. Denna utrustning är utsatt för hårt slitage och behöver supporteras och bytas regelbundet.

10 Prioriteringar för investeringsprojekt utöver ram 0 = Ingen prioritet p g a att projektet avslutas i år. 1 = Investeringen är absolut nödvändig för att verksamheten/systemet inte ska lida stor skada eller kraftigt försämras. Stor påverkan på planer, projekt, och system som hänger ihop med detta. Stora konsekvenser för större delen av organisationen. Stor ekonomisk skada kan uppstå. 2 = Investeringen är viktig för fortsatt utveckling av verksamheten/systemet. Stora konsekvenser för den aktuella verksamheten. Ekonomisk skada kan uppstå. 3 = Investeringen är viktig, men kan vänta till nästa budgetår.

11 IT-investeringar över ram 013, IT-investeringar BUN Prioritet 2 Projektägare BUN, Mikael Falk Projektbudget Årsbudget 2011: 445 tkr Förbrukat t o m : 337,9 tkr Prognos 2011: 445 tkr Ny budget 2012: 750 tkr Tidplan Budget 2012 beräknas endast täcka kostnaderna för nedan punkt 1. Projektet löper över Därefter finns behov av att fortsätta byta en tredjedel av datorbeståndet varje år. De interaktiva tavlorna har längre livslängd. Projektstart Projektet har pågått tidigare år, sedan början av 2000-talet, med huvudsakligt innehåll av reinvesteringar av PC samt utbyggnad datanät. Denna del slutförs Nystart 2012 av projektet innehåller dessa fyra delar: Elevdatorer, Åtgärder LAN, Arbetsdatorer för lärare, SmartBoards. Projektbeskrivning 1) Elevdatorer: Det är beslutat att avveckla programmet ThinLinc för tunna klienter i skolorna. Detta gör att ett stort antal arbetsstationer försvinner för eleverna. Samtidigt är befintliga vanliga datorer i skolorna till stor del av äldre datum och fungerar dåligt. Under MRPperioden behöver vi successivt byta ut alla de datorer som är äldre än tre år. 2) Åtgärder LAN: Skolornas lokala nätverk är också i behov av upprustning i olika delar, både avseende fast och trådlös teknik. 3) Arbetsdatorer för lärare: Syftet med detta är att öka antalet datorer per lärare.i dagsläget är detta antal mycket lågt. Pedagogerna är i stort behov av att ha tillgång till en egen arbetsdator för att kunna förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. 4) SmartBoards (interaktiva skrivtavlor): Syftet med denna investering är att öka antaletsmartboards ute i verksamheten. Ett nytt revolutionerande sätt att arbeta pedagogiskt med digitala verktyg och uppkoppling mot Internet. Anläggningen består av dels en projektor, dels en interaktiv skrivtavla där pedagogen kan ta snapshots som kan sparas ner och förklaras vidare. Konsekvensbeskrivning 1) Elevdatorer: Om inte investeringsmedel för denna omfattning tillställs skolan, kommer datortätheten således att sjunka markant.

12 2) Åtgärder LAN: Nätverkstekniken har utvecklats de senaste åren, framförallt trådlöst. I och med det ökande användandet av bärbara datorer i skolan, är det önskvärt att ha tillgång till trådlöst nät i alla skolor. Skolorna vill inte vara styrda av att eleverna måste sitta just vid de fast placerade stationära datorerna. Skall det pedagogiska arbetet vara så flexibelt som en individualiserad undervisning kräver för att eleverna skall kunna nå kunskapsmålen, måste även utrustningen vara flexibel. 3) Arbetsdatorer för lärare: För att rusta pedagogerna är det också viktigt att det finns tillgång till datorer även för dem, som ett pedagogiskt hjälpmedel. För att pedagogerna dessutom ska kunna använda de interaktiva skrivtavlorna (SmartBoardsen) i högre omfattning är det nödvändigt för dem att kunna göra det mesta av förarbetet på en egen dator. 4) SmartBoards (interaktiva skrivtavlor): De fåtaliga SmartBoards vi i dagsläget har installerade har verkligen varit revolutionerande för undervisningen på vissa av skolorna. Inte minst Elias Fries skola är långt framme i utvecklandet av en metodik för undervisning med stöd av detta redskap. Alla skolor bör ha några SmartBoards, samt alla elever bör vara förtrogna dels med tekniken att använda en SmartBoard, samt vara van vid sättet att lära in kring en SmartBoard. 018, Hylte24 Prioritet 1 Projektägare KS, IT, Hans Berntsson Projektbudget Årsbudget 2011: 600 tkr Förbrukat t o m : 0 tkr Prognos 2011: 0 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Budgeten på 600 tkr beräknas utnyttjas under åren med 200 tkr per år. Projektet planeras pågå under perioden t o m 2014 för att i första hand skapa en färdig plattform för etjänster. Därefter kan beslut om införande av nya etjänster tas utifrån verksamheternas behov och önskemål. Projektstart 2006 Projektbeskrivning Avser utveckling av etjänster enligt plan som lagts för projektet som numera går under namnet Hylte24. En rapport är framtagen och presenterad för kommunens ledningsgrupp De steg som tagits under föregående år är införande av ett system för dokumentoch ärendehantering (Platina), vilket kommer att utgöra en grund för eförvaltningen i Hylte kommun, samt en gemensam begäran till Region Halland om att agera samordnare av

13 insatser i länet för att gemensamt utveckla en plattform för etjänster. Viljan att samverka i länet är stark och samtliga kommuner visar intresse för detta. Detta arbete för att utveckla och erbjuda kommunal service är viktigt på flera grunder. Dels i ett samhällsperspektiv, då man räknar med att det snart kommer tvingande direktiv (EU, svenska regeringen) för kommuner att tillhandahålla etjänster för medborgarna - för att öka kvalitet, insyn och demokrati i den offentliga servicen - och dels då eförvaltning kommer att bli ett led i en effektiviserad kommunal organisation då färre anställda förväntas ge ökad service åt allt fler medborgare. Enligt den ursprungliga planen har målet varit att uppfylla direktivet från Hylte24-projektet att ta fram två etjänster per år. Arbetet har dock avstannat av olika skäl. Det krävs personella resurser, timing med Platina-projektet, och samsyn med verksamheterna för att komma vidare. För att få hjälp och stöd i fortsatt arbete avvaktar kommunen också resultat från samarbete inom länet angående Nationella IT-strategin för vård och omsorg och gemensam vårdplanering i Halland, vari det finns kopplingar även till samarbete kring en gemensam etjänsteplattform. Konsekvensbeskrivning För att kunna bibehålla kvaliteten i den service som ges kommunens medborgare, organisationer och näringsliv - och utveckla den i samma takt som omvärlden kräver - måste Hylte kommun stå redo att ta de steg som är nödvändiga. Vi avvaktar just nu vad som kommer ut av samarbetet i länet. I nästa skede kan vi gå med i ett samarbete, eller behöva agera vidare på egen hand. I båda fallen krävs att vi har tillgång till de egna resurser som behövs för att arbeta vidare och implementera etjänster i kommunen. 019, GIS Prioritet 0 Projektägare SBN, Lars Johansson/Frank Olsson Projektbudget Årsbudget 2011: 100 tkr Förbrukat t o m : 0 tkr Prognos 2011: 100 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Investeringen gäller Tekis GIS-modul, som är beställd och beräknas levereras under Dock finns en risk för försening till 2012 p g a problem hos leverantören. Beräknad kostnad ca 60 tkr. De medel som finns kvar beräknas användas till ByggR, ärendehanteringssystem för Plan- och Bygg, vilket innehåller karta med GIS-funktionalitet. Projektet beräknas avslutas 2011 under förutsättning att Tekis GIS-modul levereras. Äskande för framtida GIS-projekt kommer ske i kommande MRP-process.

14 Projektstart 2006 Projektbeskrivning Utvecklingen av kommunens GIS-plattform pågår sedan flera år tillbaka. Just nu håller man på med att införa två moduler i Tekis-miljön. Modulerna heter Tekis-Byggnad och Tekis-KID adressmatchning. För att få dessa moduler att fungera behövs även Tekis-transformation samt data. Syftet är att kunna göra analyser med hjälp av adressinformation, fastighetsinformation, samt byggnadsinformation. Utifrån analysen visa resultatet på karta, vilket t ex kan vara var det finns hushåll med barn mellan 0-5 år. Ju fler träffar på kartan - desto större behov av att det byggs en förskola i det området. Konsekvensbeskrivning Många verksamheter förutom Plan- och bygg är beroende av utvecklingen av GIS, eftersom man har stora möjligheter att effektivisera sin verksamhet med detta stöd. I Hylte kommun är utvecklingen på gång internt med olika tillämpningar. Målet är att också kunna tillhandahålla tjänster på hemsidan, för medborgare och presumtiva besökare i kommunen. 027, Metakatalog/ID-hantering Prioritet 1 Projektägare KS, IT, Hans Berntsson Projektbudget Årsbudget 2011: 600 tkr Förbrukat t o m : 0 tkr Prognos 2011: 100 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Resterande budget på 500 tkr beräknas utnyttjas åren med 300 tkr respektive 200 tkr. Projektstart 2010 Projektbeskrivning Inom ramen för detta projekt planeras 2-faktors inloggning, Singel Sign On, och Metakatalog. Påverkar även utvecklingen av andra projekt, t ex Portal, Smarta ID-kort i omsorgen, Plattform/Migrering, Hylte 24. Projektet avser utveckling av datasystemens användarhantering mot en säkrare och mer effektiv IT-miljö. Då IT-användandet som stöd i verksamheten ökat mycket under ett antal år befinner vi oss nu i en situation med en ID-hantering som inte är dimensionerad för den höga graden av användning funktionellt och säkerhetsmässigt. Ett säkrare inloggningsförfarande

15 krävs för att skydda kommunens information och system från olaga intrång och sabotage, samt för att garantera att rätt person (anställd) har tillgång till rätt information. Vidare skapar man med en metakatalog förutsättningar för att kvalitetssäkra data om användare, vilka kan återanvändas för olika funktioner i IT-miljön, t ex för att förse olika system med samma (kvalitetssäkrade) data. Delprojektet metakatalog kommer att genomföras i samverkan med Falkenbergs kommun. Införandet av säker inloggning och metakatalog ger också i sin förlängning nytta för externa användare (medborgare) som vill nyttja kommunens etjänster. Konsekvensbeskrivning Behovet av en säkrare inloggning och möjlighet till Single Sign On-funktionalitet, mm, är identifierat sedan ett par år tillbaka, och framtida utveckling bygger på att dessa funktioner är på plats. Säkerheten för kommunens informationstillgångar kan inte garanteras fullt ut om inte en 2-faktors inloggning finns. Idag kan alltså situationen uppstå att obehöriga får tillgång till kommunens interna system, eftersom ID-kontrollen i vissa delar är otillräcklig. En metakatalog ger möjlighet för kommunen att kvalitetssäkra alla användaruppgifter genom slagning mot Skatteverkets personregister. Denna kvalitetssäkring skapar högre säkerhet i kommunens system och är samtidigt en nödvändig förutsättning vid flertalet samverkansprojekt mellan huvudmän, t ex med andra kommuner, Region Halland, eller andra myndigheter. 029, Portal Projektet beskrivs mer utförligt i bilaga 1, Konsekvensbeskrivning Portal. Prioritet 1 Projektägare KS, Info, Susanne Mared/Niclas Hagel Projektbudget Årsbudget 2011: 374 tkr Förbrukat t o m : 23,4 tkr Prognos 2011: 374 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Nuvarande budget på 374 tkr beräknas utnyttjas under I övrigt är projektet planerat att pågå t o m utgången av 2013 och nya investeringsmedel kommer att äskas eftersom inte medel tillskjutits i MRP Projektstart 2009 Projektbeskrivning Projektet avser införande av nytt webbverktyg och ny plattform för webbmiljön, med ny kommunal hemsida, intranät och portal som påföljande etapper.

16 I takt med att informationstekniken utvecklas ställs även högre krav på offentliga webbplatsers tillgänglighet och service. Högre krav ställs också på organisationen att, för medarbetarna, skapa en användarvänlig plattform för kommunikation och informationsutbyte. För att tillgodose de rådanden kraven på tillgänglighet och användarvänlighet har Hylte kommun under våren 2011, i ett första steg, implementerat en ny webbplats med modern design, struktur och teknik. Webbplatsen är i dagslägen relativt statisk men kommer att utvecklas med e-tjänster för att underlätta för både medborgare och handläggare. Under hösten 2011 kommer en ett nytt intranät lanseras där det på sikt ska vara möjligt att samla de verktyg som vi behöver i det dagliga arbetet. En portal kan beskrivas som den centrala punkten i en organisations informationsförsörjning och informationsbearbetning. Portalen består i grunden av webbplatsen och intranätet men det är inte förrän delarna kopplas ihop med relevanta verktyg och e-tjänster som vi har en fullskalig portal. En portal ska vara tillgänglig och användarvänlig för både medborgare och medarbetare och på ett effektivt sätt tillhandahålla relevant information och verktyg. Konsekvensbeskrivning IT ska komma alla medborgare till nytta genom att kostnadseffektivisera, tillgängliggöra och förbättra livskvaliteten. Målsättningen är även att medborgare ska kunna utföra sina ärenden när som helst på dygnet och servicegraden ska förbättras samtidigt som kostnaderna för kommunen minskar. Genom framtagandet av Hylte kommuns nya webbplats uppnår vi grundläggande krav för användarvänlighet och tillgänglighet. För att underlätta för medborgaren krävs dock ytterligare satsningar på e-tjänster och tillgänglighet. Projektet har passerat etapperna nytt webbverktyg och ny hemsida. Att avbryta nu skulle innebära att kommunen går miste om att fullt ut nyttja effekterna av att ha en modern webbplattform att tillhandahålla interna tjänster och nutida etjänster i. Det senare skulle inte alls kunna tillhandahållas. Arbetet med medborgarportal och medarbetarportal är knutet till andra IT-projekt. För att medborgaren på ett säkert sätt ska kunna utföra ärenden när som helst på dygnet krävs en säkerhetslösning för att säkert kunna logga in och identifiera sig. Intranätet kommer att bli en utgångspunkt för medarbetaren i det dagliga arbetet och för detta krävs en ny plattform. Detta projekt innebär en migrering från dagens Novells personalkatalog till Microsofts AD. 036, Platina Projektet beskrivs ytterligare i bilaga 2, Konsekvensbeskrivning Platina. Prioritet 1 Projektägare KS, Komrätt, Eva Nordgaard Projektbudget Årsbudget 2011: 272 tkr Förbrukat t o m : 0 tkr

17 Prognos 2011: 20 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Resterande budget beräknas utnyttjas 2012 med 225 tkr och 2013 motsvarande 55 tkr. Nya investeringsmedel kommer också att äskas eftersom inte medel tillskjutits i MRP Projektets tidplan är spräckt, eftersom leverantören haft stora problem med införandet. Detta har orsakat ca 1,5 års försening. Troligen kommer projektet att pågå t o m 2014, kanske längre. Projektstart 2008 Projektbeskrivning Projektet bildat efter upphandling av Platina, kommunens dokument- och ärendehanteringssystem, för att hantera införandet i moduler och integrationer etappvis. Syftet med Platina är att det ska vara ett enhetligt system för all dokument- och ärendehantering i kommunen. Inga andra system ska finnas parallellt med Platina, eftersom deti så fall skapas en suboptimering av de resurser som läggs på ärendehantering, diarieföring, nämndsadministration och dokumenthantering. Viktigt för att införandet ska lyckas är att alla verksamheter upplever att Platina är ett system som ger nytta och stöd i arbetet, samt att det ersätter det gamla systemet på ett tillfredställande sätt. Bl a kommer integration med systemen på SBK att prioriteras för att snabbt få acceptans för den nya lösningen. Konsekvensbeskrivning Ett avbrott i införandet skulle bl a innebära att systemet inte kan nyttjas fullt ut, t ex med integrering av verksamhetssystemen på SBK, vilket är en viktig del av den ursprungliga planen. 043, PA-system (Heroma) Projektet beskrivs ytterligare i bilaga 3, Konsekvensbeskrivning Heroma.. Prioritet 1 Projektägare KS, Personal, Jari Rubensson/Marina Torstensson Projektbudget Årsbudget 2011: tkr Förbrukat t o m : 2,9 tkr Prognos 2011: 133 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Resterande budget, tkr, beräknas utnyttjas Detta är den sista av Heroma och dess moduler vi har kvar att implementera i vår organisation vilket betyder att vi vill ombudgetera projektbudgeten till 2012.

18 Projektstart 2003 Projektbeskrivning Syfte och mål är att minska totalkostnaden för personal- och lönehantering samt att förstärka personalplaneringen. Ett led i detta arbete är införandet av Heroma med där tillhörande moduler såsom resemodul, förtroendemannarutin, rehab, rekrytering och kompetensmodul. Under 2012 kommer arbetet med ProCompetens att påbörjas. ProCompetens är ett verktyg för strategisk kompetenshantering.procompetens ger varje medarbetare möjlighet att ta ansvar för sin egen kompentensutveckling kopplat till organisationens mål. Ledningen får ett strategiskt verktyg bland annat genom tydliga och aktuella indikatorer för kompetensbehov, utvecklingsbehov och rekryteringsbehov, både på individ- och gruppnivå.detta underlättar analysen av tillgänglig kompetens, vilken kompetens som försvinner i och med pensionsavgångar och vilken utveckling som behövs för att nå uppsatta mål. Konsekvensbeskrivning ProCompetens är en omfattande modul som kommer att kräva en stor del konsultstöd och vi ser inte att detta skulle gå utan att vi får behålla projektbudgeten för Heroma. 049, Ekonomi- och kvalitetssystem (Hypergene) Prioritet 1 Projektägare KS, Susanne Mared/Oskar Åhrén Projektbudget Årsbudget 2011: 380 tkr Förbrukat t o m : 0 tkr Prognos 2011: 0 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Om samtliga delar införs beräknas projektet att pågå under Projektstart 2011 Projektbeskrivning Upphandling och införande av system för kvalitetskontroll, uppföljning och beslutsstöd. Målet är att ge samtliga kommunala verksamheter ett verktyg att koppla uppföljning och styrning mellan ekonomi och kvalité. Detta genom att man i systemet kopplar olika sorters data till varandra, ekonomi, personal, statistik och prestationer Till programmet kan tre delar kopplas: 1, Rapporter, analyser samt gemensam portal 2, Budget och prognos

19 3, Verksamhetsplan VP Budgeten på 380 tkr beräknas täcka kostnader för del 1 och 3 samt licenser för ca 50 användare och ett par administratörer. Projektet inleds med att koppla information från ekonomisystem och personalsystem till ett antal rapporter. Visningen av rapporter och diagram blir samma oavsett vilken verksamhet man tittar på. Troligtvis behöver medel tillskjutas så småningom för att även få in den sista delen, Budget och Prognos, i systemet. Konsekvensbeskrivning Positiv och mer överblickbar uppföljning omöjliggörs då inte andra hårda data lika lätt kan kopplas samman med ekonomi och personal. Om systemet införs kan prognoser och uppföljningar göras på ett smidigare sätt och tid för annan kvalitetsförbättring frigörs både för den budgetansvarige och för det stöd som ges från ekonomienheten. De beslutsfattande som är beroende av underlag för att kunna ta relevanta beslut får det lite lättare att ta det till sig då det ser likadant ut vilken verksamhet det än kommer ifrån. Serviceåtaganden och övriga mål kan hanteras i systemet de skrivs in en gång per MRPperiod och följs sedan upp direkt i systemet. På så vis sker både kvalitetsförbättring man vet att i systemet ligger aktuell version och man slipper skriva om det i samband med uppföljningarna. Om den sista del inför underlättas även MRP-processen, dels med tanke på hanteringen av serviceåtaganden och med verktyget för budgetering. Det sistnämnda innebär möjligheter till simuleringar i systemet som gör det möjligt att lägga mer överensstämmande budgetposter. 055, Smarta ID-kort i omsorgen, SITHS-kort Projektet beskrivs mer utförligt i bilaga 4, Konsekvensbeskrivning SITHS-kort. Prioritet 1 Projektägare ON, Berit Winbladh/Cecilia Harley Projektbudget Årsbudget 2011: 300 tkr Förbrukat t o m : 62,3 tkr Prognos 2011: 100 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Resterande budget, 200 tkr, beräknas utnyttjas och nya medel kommer att äskas då projektet väntas fortsätta t o m Projektstart 2010

20 Projektbeskrivning Den Nationella strategin för ehälsa, som är steg två i den Nationella IT-strategin för vård och omsorg, uttalar att tiden är mogen för att ta ett nytt steg i arbetet med att förbättra informationshanteringen i vård- och omsorgssektorn. Nationellt sätts nu fokus på införandet, användningen och nyttan av tekniken snarare än den tekniska utvecklingen. I länet pågår nu ett samarbete mellan kommunerna och regionen som syftar till att skapa förutsättningar för att på ett säkert sätt byta patientdata mellan olika huvudmän. En grundförutsättning för att delta i samarbetet är att varje kommun implementerar en säker metod för autentisering. Kravet är bl a att man använder så kallade SITHS-kort, vilket i sig medför fler krav angående säkra rutiner, mm. Projektet pågår sedan Fas 1 för Hyltes del är att implementera lösningen för den omsorgspersonal som i ett inledningsskede ska ha tillgång till de aktuella systemen, säkra rutiner, samt att sätta upp en organisation för att administrera hantering av användaruppgifter och beställning av SITHS-kort. Korten har flera användningsområden vid sidan av inloggning till vårdsystemen, t ex som eid, passerkort, tjänstelegitimation, inloggning med stark autentisering i kommunens ordinarie IT-miljö. I en förlängning kommer sannolikt större delen av all omsorgspersonal att behöva ha tillgång till SITHS-kort, samt en förenklad in- och utloggning i det lokala nätet. Aktiviteter i Hylte att budgetera för: 1. Intern projektledare (eventuellt i senare skede) 2. Framtagande av policydokument och interna rutiner 3. Uppgradering/inköp av utrustning, inköp av kortläsare 4. Anslutning till Hallandskatalogen (HAK), Sjunet, mm 5. Inköp av kort piloter 6. Lösning för hantering av sessioner 7. Fortsatt införande. Fler klienter, fler användare Konsekvensbeskrivning Skulle resurser inte avsättas för att införa säkra inloggningar via SITHS kommer legitimerad personal och omsorgshandläggarna i Hylte kommun inte att kunna använda sig av ITsystemet som finns för samordnad vårdplanering (Meddix), eftersom detta system kommer att kräva säkra inloggningar inom en mycket snar framtid. Utan SITHS kort kan kommunens sjuksköterskor inte använda tjänsten pascal som är nödvändig för att de ska kunna utföra sitt arbete med patienternas läkemedelshantering på ett säkert sätt. Hylte kommun kommer utan möjligheterna till säkra inloggningar att stå utanför de nationella kvalitetsregistren. 056, IT-infrastruktur/plattform (Microsoft) Prioritet 1 Projektägare

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

BARNHÄLSODATAPILOTEN. - ett samverkansprojekt i Kalmar Län

BARNHÄLSODATAPILOTEN. - ett samverkansprojekt i Kalmar Län BARNHÄLSODATAPILOTEN - ett samverkansprojekt i Kalmar Län 2 Barnhälsodatapiloten - ett samverkansprojekt i Kalmar Län Förord 2006 genomförde Regionförbundet inom ramarna för EUprojektet Den digitala samhälls

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

KommITS. 2012 Nummer 1. Lidköping satsar på surfplattor. Sandviken skaffar ny lärplattform. Uddevalla odlar oberoende

KommITS. 2012 Nummer 1. Lidköping satsar på surfplattor. Sandviken skaffar ny lärplattform. Uddevalla odlar oberoende KommITS 2012 Nummer 1 Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se Lidköping satsar på surfplattor Sandviken skaffar ny lärplattform Uddevalla odlar oberoende KommITS vårkonferens

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning samhällsskydd och beredskap 1 (49) UB-RTJ Lars-Gunnar Strandberg Marie Norrby 010-240 51 62/51 68 lars-gunnar.strandberg@msb.se marie.norrby@msb.se Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Läs mer