Kommunfullmäktige sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Hyltebruk Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde

2 Kommunfullmäktige Hyltebruk KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum, Hyltebruk Datum: Tid: kl Till ersättare för kännedom Ärendelista: 1. Val av justerare 2. IT-budget 2012 Tilläggsinvestering KS 54/12 3. Uppföljning och redovisning: Hylte kommuns årsredovisning 2011 samt fråga om ansvarsfrihet KS 35/12 4. Uppföljning och redovisning Ombudgetering 2011 KS 37/12 5. Revidering av reglementen: samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen KS 40/12 6. Motionssvar: Delegera beslutsrätten om vindkraftsutbyggnad till kommunchefen KS 44/12 7. Motionssvar - Öppen programvara i kommunen KS 45/12 8. Torups bibliotek - integrering med planerad förskola i Torup 9. Avsägelser Fyllnadsval Huvudmän i Södra Hestra Sparbank 12. Meddelanden kommunfullmäktige Motion: Laddning av elfordon - laddstolpar 14. Nya ärenden 15. Övrigt I anslutning till sammanträdet, kl 18.30, kan kommuninvånarna ställa frågor till kommunfullmäktige angående 2011 års årsredovisning. Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret och på kommunens hemsida. Allmänheten hälsas välkommen att närvara. Karl-Anders Thorsson Ordförande Eva Nordgaard Sekreterare

3 Kommunfullmäktige Hyltebruk IT-budget 2012 Tilläggsinvestering KS 54/12 Dnr 2010 KS0266 Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen: Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 54/12 Protokollsutdr ag Kommunstyrelsens arbetsutskott 104/12 Tjänsteskrivelse äskande om tilläggsinvesteringar IT Konsekvensbeskrivningar för IT-investeringsprojekt IT-budget justeringar Bilaga 1. Konsekvensbeskrivning Portal Bilaga 2. Konsekvensbeskrivning Platina Bilaga 3. Konsekvensbeskrivning Heroma Bilaga 4. Konsekvensbeskrivning SITHS-kort

4 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen (2) 54 IT-budget 2012 Tilläggsinvestering Dnr 2010 KS0266 Sammanfattning Ekonomi- och IT-enheten begär kompletterande tilldelning av medel till IT-investeringar Det projekt som behandlas i detta ärende är projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Projektet avser byte av IT-plattform för administrativa nätet i Hylte kommun och pågår mellan 2011 och Komplettering med plattformsbyte inom skolnätet kommer att startas under perioden. Ett avbrott i projektet skulle få svåra konsekvenser för Hylte kommuns fortsatta verksamhet, både arbetsmässiga och ekonomiska. Dessutom är tidigare investeringar i tid och pengar bortkastade, ett drygt års planering och förberedelser, samt ca 1,1 MKR i investerade medel. Medel som äskas är: 1 MKR som tidigare äskats till projektet för 2012, kostnad för MS-produkter. 1,2 MKR i extra anslag för att förse alla användare med en uppdaterad version av MS Office. Förutsatt att ombudgetering från 2011 beviljas till projektet ( SEK) saknas ytterligare 1,4 MKR för att få nödvändig finansiering att fortsätta driva projektet under Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU , 104 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Yrkanden Lennart Ohlsson (C) med instämmande av Johan Edenholm (KV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Beslutet skickas till: Ekonomienheten, IT-strategen

5 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (2) 104 IT-budget 2012 Tilläggsinvestering Dnr 2010 KS0266 Sammanfattning Ekonomi- och IT-enheten begär kompletterande tilldelning av medel till IT-investeringar Det projekt som behandlas i detta ärende är projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Projektet avser byte av IT-plattform för administrativa nätet i Hylte kommun och pågår mellan 2011 och Komplettering med plattformsbyte inom skolnätet kommer att startas under perioden. Ett avbrott i projektet skulle få svåra konsekvenser för Hylte kommuns fortsatta verksamhet, både arbetsmässiga och ekonomiska. Dessutom är tidigare investeringar i tid och pengar bortkastade, ett drygt års planering och förberedelser, samt ca 1,1 MKR i investerade medel. Medel som äskas är: 1 MKR som tidigare äskats till projektet för 2012, kostnad för MS-produkter. 1,2 MKR i extra anslag för att förse alla användare med en uppdaterad version av MS Office. Förutsatt att ombudgetering från 2011 beviljas till projektet ( SEK) saknas ytterligare 1,4 MKR för att få nödvändig finansiering att fortsätta driva projektet under Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse Ulrika Hjorth/Per Borg - IT-budget 2012 justeringar. - Konsekvensbeskrivningar av IT-investeringsprojekt , med bilagor. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Yrkanden Lennart Ohlsson (C) lägger ett tilläggsyrkande: I samband med arbetet med mål- och resursplanen redovisas ett samlat grepp på IT-investeringar. Proposition Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag till kommunledningskontorets förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla förslaget. Ordförande ställer därefter proposition på bifall eller avslag till Lennart Ohlssons tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifallit yrkandet.

6 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (2) Arbetsutskottets beslut I samband med arbetet med mål- och resursplanen redovisas ett samlat grepp på IT-investeringar Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Beslutet skickas till: Ekonomienheten IT-strategen

7 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Dnr :2010 KS0266 Hans Berntsson, IT-strateg Tfn: E-post: Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse äskande om tilläggsinvesteringar IT Sammanfattning Ekonomi- och IT-enheten begär kompletterande tilldelning av medel till IT-investeringar Det projekt som behandlas i detta ärende är projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Projektet avser byte av IT-plattform för administrativa nätet i Hylte kommun och pågår mellan 2011 och Komplettering med plattformsbyte inom skolnätet kommer att startas under perioden. Ett avbrott i projektet skulle få svåra konsekvenser för Hylte kommuns fortsatta verksamhet, både arbetsmässiga och ekonomiska. Dessutom är tidigare investeringar i tid och pengar bortkastade, ett drygt års planering och förberedelser, samt ca 1,1 MKR i investerade medel. Medel som äskas är: 1 MKR som tidigare äskats till projektet för 2012, kostnad för MS-produkter. 1,2 MKR i extra anslag för att förse alla användare med en uppdaterad version av MS Office. Förutsatt att ombudgetering från 2011 beviljas till projektet ( SEK) saknas ytterligare 1,4 MKR för att få nödvändig finansiering att fortsätta driva projektet under Beslutsunderlag IT-budget 2012 justeringar. Konsekvensbeskrivningar av IT-investeringsprojekt , med bilagor. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om extra investeringsanslag för 2012 på 1,4 MKR till projekt 056, IT-infrastruktur/plattform (MS). Per Borg kommunchef Ulrika Hjorth ekonomichef Beslutet skickas till: Hylte kommun Storgatan 8 Tfn vx Postgiro Kommunledningskontoret Hyltebruk Fax Bankgiro

8 HYLTE KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomi- och IT-enheten Konsekvensbeskrivningar av ITinvesteringsprojekt IT-investeringar inom ram Raminvesteringar gäller investeringar och reinvesteringar som krävs för att upprätthålla och utveckla IT-miljöns funktion. IT-miljön måste växa och förbättras i takt med att program och system som används av verksamheterna utvecklas. Nya system och nya användare tillkommer dessutom fortlöpande. De senaste åren har mellan ca 700 och 1000 TKR per år använts för den här typen av investeringar. Bedömningen är att raminvesteringar inom IT fortsättningsvis kommer att uppgå till TKR per år. Ingen prioritering sätts fortsättningsvis på raminvesteringarna, eftersom de är helt nödvändiga för att verksamheten ska kunna upprätthållas. De projekt som hänförs till KS IT-raminvesteringar är under åren följande: IT-investering övergripande. 034 Oförutsedda utgifter. 037 Nätverk IT. 038 Datakommunikation/IP-telefoni. 039 Servrar, säkerhet, backup IT-investering övergripande. 034 Oförutsedda utgifter. 037 Nätverk IT. 067 IT-infrastruktur övrigt IT-infrastruktur (SAN, Citrix och serverkomponenter). Nätverk och Kommunikation. Oförutsedda utgifter. Samordning projektnamn Investeringar som egentligen varit raminvesteringarför IT har genom åren hamnat i olika specifika projekt som pågått över två eller flera år. Detta har tyvärr medfört oklarheter ifråga om vilka projekt som ska vara inom- respektive utom ram. För att förtydliga vad Ekonomi-

9 och IT-enheten räknar till raminvesteringar kommer alla dessa fortsättningsvis (fr o m IT-plan 2013) att samlas under följande projektnamn: IT-infrastruktur Nätverk och kommunikation Övergripande För att uppnå denna samordning kommer ett antal befintliga projekt att avslutas för att sedan hanteras inom de nya benämningarna för raminvesteringar ovan. De projekt som avslutas 2011 är följande: 005 IT-investering övergripande (2011) 037 Nätverk IT (2011) 038 Datakommunikation/IP-telefoni (2010) 039 Servrar, säkerhet, backup (2010) 067 IT-infrastruktur övrigt (2011) Projekt som avslutas 2012 och därefter hanteras inom de nya benämningarna är följande: 034 Oförutsedda utgifter Konsekvensanalys, gemensam för raminvesteringsprojekten De verksamhetsspecifika systemen inom kommunen är nödvändiga för att verksamheterna ska fungera. Systemen stödjer verksamheten så att den utförs på ett kvalitetssäkrat, effektivt och lagenligt sätt. I vissa fall är lagkrav en direkt anledning till att systemet måste finnas. För att systemen tekniskt ska fungera krävs en plattform för IT-miljön (infrastruktur) som är fullt fungerande och kompatibel med alla verksamhetssystem och kontorsprogram. Servrar, lagring, backup och datanät ingår i IT-miljön som ständigt måste kvalitetssäkras och skyddas mot avbrott och obehörig åtkomst. Vissa system är också en intim del av IT-miljön och säkerställer att den fungerar, t ex katalog, servervirtualisering, övervakning, skydd mot spam, etc. Om inte budget för att upprätthålla och utveckla IT-miljön och dess funktioner finns kommer kommunen som organisation inte att kunna vidmakthålla godkänd nivå i den myndighetsutövning och den service till medborgare och näringsliv som är vårt uppdrag. Inom detta område hanteras även gemensam utrustning, t ex datorer och projektorer i sammanträdeslokaler. Denna utrustning är utsatt för hårt slitage och behöver supporteras och bytas regelbundet.

10 Prioriteringar för investeringsprojekt utöver ram 0 = Ingen prioritet p g a att projektet avslutas i år. 1 = Investeringen är absolut nödvändig för att verksamheten/systemet inte ska lida stor skada eller kraftigt försämras. Stor påverkan på planer, projekt, och system som hänger ihop med detta. Stora konsekvenser för större delen av organisationen. Stor ekonomisk skada kan uppstå. 2 = Investeringen är viktig för fortsatt utveckling av verksamheten/systemet. Stora konsekvenser för den aktuella verksamheten. Ekonomisk skada kan uppstå. 3 = Investeringen är viktig, men kan vänta till nästa budgetår.

11 IT-investeringar över ram 013, IT-investeringar BUN Prioritet 2 Projektägare BUN, Mikael Falk Projektbudget Årsbudget 2011: 445 tkr Förbrukat t o m : 337,9 tkr Prognos 2011: 445 tkr Ny budget 2012: 750 tkr Tidplan Budget 2012 beräknas endast täcka kostnaderna för nedan punkt 1. Projektet löper över Därefter finns behov av att fortsätta byta en tredjedel av datorbeståndet varje år. De interaktiva tavlorna har längre livslängd. Projektstart Projektet har pågått tidigare år, sedan början av 2000-talet, med huvudsakligt innehåll av reinvesteringar av PC samt utbyggnad datanät. Denna del slutförs Nystart 2012 av projektet innehåller dessa fyra delar: Elevdatorer, Åtgärder LAN, Arbetsdatorer för lärare, SmartBoards. Projektbeskrivning 1) Elevdatorer: Det är beslutat att avveckla programmet ThinLinc för tunna klienter i skolorna. Detta gör att ett stort antal arbetsstationer försvinner för eleverna. Samtidigt är befintliga vanliga datorer i skolorna till stor del av äldre datum och fungerar dåligt. Under MRPperioden behöver vi successivt byta ut alla de datorer som är äldre än tre år. 2) Åtgärder LAN: Skolornas lokala nätverk är också i behov av upprustning i olika delar, både avseende fast och trådlös teknik. 3) Arbetsdatorer för lärare: Syftet med detta är att öka antalet datorer per lärare.i dagsläget är detta antal mycket lågt. Pedagogerna är i stort behov av att ha tillgång till en egen arbetsdator för att kunna förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. 4) SmartBoards (interaktiva skrivtavlor): Syftet med denna investering är att öka antaletsmartboards ute i verksamheten. Ett nytt revolutionerande sätt att arbeta pedagogiskt med digitala verktyg och uppkoppling mot Internet. Anläggningen består av dels en projektor, dels en interaktiv skrivtavla där pedagogen kan ta snapshots som kan sparas ner och förklaras vidare. Konsekvensbeskrivning 1) Elevdatorer: Om inte investeringsmedel för denna omfattning tillställs skolan, kommer datortätheten således att sjunka markant.

12 2) Åtgärder LAN: Nätverkstekniken har utvecklats de senaste åren, framförallt trådlöst. I och med det ökande användandet av bärbara datorer i skolan, är det önskvärt att ha tillgång till trådlöst nät i alla skolor. Skolorna vill inte vara styrda av att eleverna måste sitta just vid de fast placerade stationära datorerna. Skall det pedagogiska arbetet vara så flexibelt som en individualiserad undervisning kräver för att eleverna skall kunna nå kunskapsmålen, måste även utrustningen vara flexibel. 3) Arbetsdatorer för lärare: För att rusta pedagogerna är det också viktigt att det finns tillgång till datorer även för dem, som ett pedagogiskt hjälpmedel. För att pedagogerna dessutom ska kunna använda de interaktiva skrivtavlorna (SmartBoardsen) i högre omfattning är det nödvändigt för dem att kunna göra det mesta av förarbetet på en egen dator. 4) SmartBoards (interaktiva skrivtavlor): De fåtaliga SmartBoards vi i dagsläget har installerade har verkligen varit revolutionerande för undervisningen på vissa av skolorna. Inte minst Elias Fries skola är långt framme i utvecklandet av en metodik för undervisning med stöd av detta redskap. Alla skolor bör ha några SmartBoards, samt alla elever bör vara förtrogna dels med tekniken att använda en SmartBoard, samt vara van vid sättet att lära in kring en SmartBoard. 018, Hylte24 Prioritet 1 Projektägare KS, IT, Hans Berntsson Projektbudget Årsbudget 2011: 600 tkr Förbrukat t o m : 0 tkr Prognos 2011: 0 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Budgeten på 600 tkr beräknas utnyttjas under åren med 200 tkr per år. Projektet planeras pågå under perioden t o m 2014 för att i första hand skapa en färdig plattform för etjänster. Därefter kan beslut om införande av nya etjänster tas utifrån verksamheternas behov och önskemål. Projektstart 2006 Projektbeskrivning Avser utveckling av etjänster enligt plan som lagts för projektet som numera går under namnet Hylte24. En rapport är framtagen och presenterad för kommunens ledningsgrupp De steg som tagits under föregående år är införande av ett system för dokumentoch ärendehantering (Platina), vilket kommer att utgöra en grund för eförvaltningen i Hylte kommun, samt en gemensam begäran till Region Halland om att agera samordnare av

13 insatser i länet för att gemensamt utveckla en plattform för etjänster. Viljan att samverka i länet är stark och samtliga kommuner visar intresse för detta. Detta arbete för att utveckla och erbjuda kommunal service är viktigt på flera grunder. Dels i ett samhällsperspektiv, då man räknar med att det snart kommer tvingande direktiv (EU, svenska regeringen) för kommuner att tillhandahålla etjänster för medborgarna - för att öka kvalitet, insyn och demokrati i den offentliga servicen - och dels då eförvaltning kommer att bli ett led i en effektiviserad kommunal organisation då färre anställda förväntas ge ökad service åt allt fler medborgare. Enligt den ursprungliga planen har målet varit att uppfylla direktivet från Hylte24-projektet att ta fram två etjänster per år. Arbetet har dock avstannat av olika skäl. Det krävs personella resurser, timing med Platina-projektet, och samsyn med verksamheterna för att komma vidare. För att få hjälp och stöd i fortsatt arbete avvaktar kommunen också resultat från samarbete inom länet angående Nationella IT-strategin för vård och omsorg och gemensam vårdplanering i Halland, vari det finns kopplingar även till samarbete kring en gemensam etjänsteplattform. Konsekvensbeskrivning För att kunna bibehålla kvaliteten i den service som ges kommunens medborgare, organisationer och näringsliv - och utveckla den i samma takt som omvärlden kräver - måste Hylte kommun stå redo att ta de steg som är nödvändiga. Vi avvaktar just nu vad som kommer ut av samarbetet i länet. I nästa skede kan vi gå med i ett samarbete, eller behöva agera vidare på egen hand. I båda fallen krävs att vi har tillgång till de egna resurser som behövs för att arbeta vidare och implementera etjänster i kommunen. 019, GIS Prioritet 0 Projektägare SBN, Lars Johansson/Frank Olsson Projektbudget Årsbudget 2011: 100 tkr Förbrukat t o m : 0 tkr Prognos 2011: 100 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Investeringen gäller Tekis GIS-modul, som är beställd och beräknas levereras under Dock finns en risk för försening till 2012 p g a problem hos leverantören. Beräknad kostnad ca 60 tkr. De medel som finns kvar beräknas användas till ByggR, ärendehanteringssystem för Plan- och Bygg, vilket innehåller karta med GIS-funktionalitet. Projektet beräknas avslutas 2011 under förutsättning att Tekis GIS-modul levereras. Äskande för framtida GIS-projekt kommer ske i kommande MRP-process.

14 Projektstart 2006 Projektbeskrivning Utvecklingen av kommunens GIS-plattform pågår sedan flera år tillbaka. Just nu håller man på med att införa två moduler i Tekis-miljön. Modulerna heter Tekis-Byggnad och Tekis-KID adressmatchning. För att få dessa moduler att fungera behövs även Tekis-transformation samt data. Syftet är att kunna göra analyser med hjälp av adressinformation, fastighetsinformation, samt byggnadsinformation. Utifrån analysen visa resultatet på karta, vilket t ex kan vara var det finns hushåll med barn mellan 0-5 år. Ju fler träffar på kartan - desto större behov av att det byggs en förskola i det området. Konsekvensbeskrivning Många verksamheter förutom Plan- och bygg är beroende av utvecklingen av GIS, eftersom man har stora möjligheter att effektivisera sin verksamhet med detta stöd. I Hylte kommun är utvecklingen på gång internt med olika tillämpningar. Målet är att också kunna tillhandahålla tjänster på hemsidan, för medborgare och presumtiva besökare i kommunen. 027, Metakatalog/ID-hantering Prioritet 1 Projektägare KS, IT, Hans Berntsson Projektbudget Årsbudget 2011: 600 tkr Förbrukat t o m : 0 tkr Prognos 2011: 100 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Resterande budget på 500 tkr beräknas utnyttjas åren med 300 tkr respektive 200 tkr. Projektstart 2010 Projektbeskrivning Inom ramen för detta projekt planeras 2-faktors inloggning, Singel Sign On, och Metakatalog. Påverkar även utvecklingen av andra projekt, t ex Portal, Smarta ID-kort i omsorgen, Plattform/Migrering, Hylte 24. Projektet avser utveckling av datasystemens användarhantering mot en säkrare och mer effektiv IT-miljö. Då IT-användandet som stöd i verksamheten ökat mycket under ett antal år befinner vi oss nu i en situation med en ID-hantering som inte är dimensionerad för den höga graden av användning funktionellt och säkerhetsmässigt. Ett säkrare inloggningsförfarande

15 krävs för att skydda kommunens information och system från olaga intrång och sabotage, samt för att garantera att rätt person (anställd) har tillgång till rätt information. Vidare skapar man med en metakatalog förutsättningar för att kvalitetssäkra data om användare, vilka kan återanvändas för olika funktioner i IT-miljön, t ex för att förse olika system med samma (kvalitetssäkrade) data. Delprojektet metakatalog kommer att genomföras i samverkan med Falkenbergs kommun. Införandet av säker inloggning och metakatalog ger också i sin förlängning nytta för externa användare (medborgare) som vill nyttja kommunens etjänster. Konsekvensbeskrivning Behovet av en säkrare inloggning och möjlighet till Single Sign On-funktionalitet, mm, är identifierat sedan ett par år tillbaka, och framtida utveckling bygger på att dessa funktioner är på plats. Säkerheten för kommunens informationstillgångar kan inte garanteras fullt ut om inte en 2-faktors inloggning finns. Idag kan alltså situationen uppstå att obehöriga får tillgång till kommunens interna system, eftersom ID-kontrollen i vissa delar är otillräcklig. En metakatalog ger möjlighet för kommunen att kvalitetssäkra alla användaruppgifter genom slagning mot Skatteverkets personregister. Denna kvalitetssäkring skapar högre säkerhet i kommunens system och är samtidigt en nödvändig förutsättning vid flertalet samverkansprojekt mellan huvudmän, t ex med andra kommuner, Region Halland, eller andra myndigheter. 029, Portal Projektet beskrivs mer utförligt i bilaga 1, Konsekvensbeskrivning Portal. Prioritet 1 Projektägare KS, Info, Susanne Mared/Niclas Hagel Projektbudget Årsbudget 2011: 374 tkr Förbrukat t o m : 23,4 tkr Prognos 2011: 374 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Nuvarande budget på 374 tkr beräknas utnyttjas under I övrigt är projektet planerat att pågå t o m utgången av 2013 och nya investeringsmedel kommer att äskas eftersom inte medel tillskjutits i MRP Projektstart 2009 Projektbeskrivning Projektet avser införande av nytt webbverktyg och ny plattform för webbmiljön, med ny kommunal hemsida, intranät och portal som påföljande etapper.

16 I takt med att informationstekniken utvecklas ställs även högre krav på offentliga webbplatsers tillgänglighet och service. Högre krav ställs också på organisationen att, för medarbetarna, skapa en användarvänlig plattform för kommunikation och informationsutbyte. För att tillgodose de rådanden kraven på tillgänglighet och användarvänlighet har Hylte kommun under våren 2011, i ett första steg, implementerat en ny webbplats med modern design, struktur och teknik. Webbplatsen är i dagslägen relativt statisk men kommer att utvecklas med e-tjänster för att underlätta för både medborgare och handläggare. Under hösten 2011 kommer en ett nytt intranät lanseras där det på sikt ska vara möjligt att samla de verktyg som vi behöver i det dagliga arbetet. En portal kan beskrivas som den centrala punkten i en organisations informationsförsörjning och informationsbearbetning. Portalen består i grunden av webbplatsen och intranätet men det är inte förrän delarna kopplas ihop med relevanta verktyg och e-tjänster som vi har en fullskalig portal. En portal ska vara tillgänglig och användarvänlig för både medborgare och medarbetare och på ett effektivt sätt tillhandahålla relevant information och verktyg. Konsekvensbeskrivning IT ska komma alla medborgare till nytta genom att kostnadseffektivisera, tillgängliggöra och förbättra livskvaliteten. Målsättningen är även att medborgare ska kunna utföra sina ärenden när som helst på dygnet och servicegraden ska förbättras samtidigt som kostnaderna för kommunen minskar. Genom framtagandet av Hylte kommuns nya webbplats uppnår vi grundläggande krav för användarvänlighet och tillgänglighet. För att underlätta för medborgaren krävs dock ytterligare satsningar på e-tjänster och tillgänglighet. Projektet har passerat etapperna nytt webbverktyg och ny hemsida. Att avbryta nu skulle innebära att kommunen går miste om att fullt ut nyttja effekterna av att ha en modern webbplattform att tillhandahålla interna tjänster och nutida etjänster i. Det senare skulle inte alls kunna tillhandahållas. Arbetet med medborgarportal och medarbetarportal är knutet till andra IT-projekt. För att medborgaren på ett säkert sätt ska kunna utföra ärenden när som helst på dygnet krävs en säkerhetslösning för att säkert kunna logga in och identifiera sig. Intranätet kommer att bli en utgångspunkt för medarbetaren i det dagliga arbetet och för detta krävs en ny plattform. Detta projekt innebär en migrering från dagens Novells personalkatalog till Microsofts AD. 036, Platina Projektet beskrivs ytterligare i bilaga 2, Konsekvensbeskrivning Platina. Prioritet 1 Projektägare KS, Komrätt, Eva Nordgaard Projektbudget Årsbudget 2011: 272 tkr Förbrukat t o m : 0 tkr

17 Prognos 2011: 20 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Resterande budget beräknas utnyttjas 2012 med 225 tkr och 2013 motsvarande 55 tkr. Nya investeringsmedel kommer också att äskas eftersom inte medel tillskjutits i MRP Projektets tidplan är spräckt, eftersom leverantören haft stora problem med införandet. Detta har orsakat ca 1,5 års försening. Troligen kommer projektet att pågå t o m 2014, kanske längre. Projektstart 2008 Projektbeskrivning Projektet bildat efter upphandling av Platina, kommunens dokument- och ärendehanteringssystem, för att hantera införandet i moduler och integrationer etappvis. Syftet med Platina är att det ska vara ett enhetligt system för all dokument- och ärendehantering i kommunen. Inga andra system ska finnas parallellt med Platina, eftersom deti så fall skapas en suboptimering av de resurser som läggs på ärendehantering, diarieföring, nämndsadministration och dokumenthantering. Viktigt för att införandet ska lyckas är att alla verksamheter upplever att Platina är ett system som ger nytta och stöd i arbetet, samt att det ersätter det gamla systemet på ett tillfredställande sätt. Bl a kommer integration med systemen på SBK att prioriteras för att snabbt få acceptans för den nya lösningen. Konsekvensbeskrivning Ett avbrott i införandet skulle bl a innebära att systemet inte kan nyttjas fullt ut, t ex med integrering av verksamhetssystemen på SBK, vilket är en viktig del av den ursprungliga planen. 043, PA-system (Heroma) Projektet beskrivs ytterligare i bilaga 3, Konsekvensbeskrivning Heroma.. Prioritet 1 Projektägare KS, Personal, Jari Rubensson/Marina Torstensson Projektbudget Årsbudget 2011: tkr Förbrukat t o m : 2,9 tkr Prognos 2011: 133 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Resterande budget, tkr, beräknas utnyttjas Detta är den sista av Heroma och dess moduler vi har kvar att implementera i vår organisation vilket betyder att vi vill ombudgetera projektbudgeten till 2012.

18 Projektstart 2003 Projektbeskrivning Syfte och mål är att minska totalkostnaden för personal- och lönehantering samt att förstärka personalplaneringen. Ett led i detta arbete är införandet av Heroma med där tillhörande moduler såsom resemodul, förtroendemannarutin, rehab, rekrytering och kompetensmodul. Under 2012 kommer arbetet med ProCompetens att påbörjas. ProCompetens är ett verktyg för strategisk kompetenshantering.procompetens ger varje medarbetare möjlighet att ta ansvar för sin egen kompentensutveckling kopplat till organisationens mål. Ledningen får ett strategiskt verktyg bland annat genom tydliga och aktuella indikatorer för kompetensbehov, utvecklingsbehov och rekryteringsbehov, både på individ- och gruppnivå.detta underlättar analysen av tillgänglig kompetens, vilken kompetens som försvinner i och med pensionsavgångar och vilken utveckling som behövs för att nå uppsatta mål. Konsekvensbeskrivning ProCompetens är en omfattande modul som kommer att kräva en stor del konsultstöd och vi ser inte att detta skulle gå utan att vi får behålla projektbudgeten för Heroma. 049, Ekonomi- och kvalitetssystem (Hypergene) Prioritet 1 Projektägare KS, Susanne Mared/Oskar Åhrén Projektbudget Årsbudget 2011: 380 tkr Förbrukat t o m : 0 tkr Prognos 2011: 0 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Om samtliga delar införs beräknas projektet att pågå under Projektstart 2011 Projektbeskrivning Upphandling och införande av system för kvalitetskontroll, uppföljning och beslutsstöd. Målet är att ge samtliga kommunala verksamheter ett verktyg att koppla uppföljning och styrning mellan ekonomi och kvalité. Detta genom att man i systemet kopplar olika sorters data till varandra, ekonomi, personal, statistik och prestationer Till programmet kan tre delar kopplas: 1, Rapporter, analyser samt gemensam portal 2, Budget och prognos

19 3, Verksamhetsplan VP Budgeten på 380 tkr beräknas täcka kostnader för del 1 och 3 samt licenser för ca 50 användare och ett par administratörer. Projektet inleds med att koppla information från ekonomisystem och personalsystem till ett antal rapporter. Visningen av rapporter och diagram blir samma oavsett vilken verksamhet man tittar på. Troligtvis behöver medel tillskjutas så småningom för att även få in den sista delen, Budget och Prognos, i systemet. Konsekvensbeskrivning Positiv och mer överblickbar uppföljning omöjliggörs då inte andra hårda data lika lätt kan kopplas samman med ekonomi och personal. Om systemet införs kan prognoser och uppföljningar göras på ett smidigare sätt och tid för annan kvalitetsförbättring frigörs både för den budgetansvarige och för det stöd som ges från ekonomienheten. De beslutsfattande som är beroende av underlag för att kunna ta relevanta beslut får det lite lättare att ta det till sig då det ser likadant ut vilken verksamhet det än kommer ifrån. Serviceåtaganden och övriga mål kan hanteras i systemet de skrivs in en gång per MRPperiod och följs sedan upp direkt i systemet. På så vis sker både kvalitetsförbättring man vet att i systemet ligger aktuell version och man slipper skriva om det i samband med uppföljningarna. Om den sista del inför underlättas även MRP-processen, dels med tanke på hanteringen av serviceåtaganden och med verktyget för budgetering. Det sistnämnda innebär möjligheter till simuleringar i systemet som gör det möjligt att lägga mer överensstämmande budgetposter. 055, Smarta ID-kort i omsorgen, SITHS-kort Projektet beskrivs mer utförligt i bilaga 4, Konsekvensbeskrivning SITHS-kort. Prioritet 1 Projektägare ON, Berit Winbladh/Cecilia Harley Projektbudget Årsbudget 2011: 300 tkr Förbrukat t o m : 62,3 tkr Prognos 2011: 100 tkr Ny budget 2012: 0 tkr Tidplan Resterande budget, 200 tkr, beräknas utnyttjas och nya medel kommer att äskas då projektet väntas fortsätta t o m Projektstart 2010

20 Projektbeskrivning Den Nationella strategin för ehälsa, som är steg två i den Nationella IT-strategin för vård och omsorg, uttalar att tiden är mogen för att ta ett nytt steg i arbetet med att förbättra informationshanteringen i vård- och omsorgssektorn. Nationellt sätts nu fokus på införandet, användningen och nyttan av tekniken snarare än den tekniska utvecklingen. I länet pågår nu ett samarbete mellan kommunerna och regionen som syftar till att skapa förutsättningar för att på ett säkert sätt byta patientdata mellan olika huvudmän. En grundförutsättning för att delta i samarbetet är att varje kommun implementerar en säker metod för autentisering. Kravet är bl a att man använder så kallade SITHS-kort, vilket i sig medför fler krav angående säkra rutiner, mm. Projektet pågår sedan Fas 1 för Hyltes del är att implementera lösningen för den omsorgspersonal som i ett inledningsskede ska ha tillgång till de aktuella systemen, säkra rutiner, samt att sätta upp en organisation för att administrera hantering av användaruppgifter och beställning av SITHS-kort. Korten har flera användningsområden vid sidan av inloggning till vårdsystemen, t ex som eid, passerkort, tjänstelegitimation, inloggning med stark autentisering i kommunens ordinarie IT-miljö. I en förlängning kommer sannolikt större delen av all omsorgspersonal att behöva ha tillgång till SITHS-kort, samt en förenklad in- och utloggning i det lokala nätet. Aktiviteter i Hylte att budgetera för: 1. Intern projektledare (eventuellt i senare skede) 2. Framtagande av policydokument och interna rutiner 3. Uppgradering/inköp av utrustning, inköp av kortläsare 4. Anslutning till Hallandskatalogen (HAK), Sjunet, mm 5. Inköp av kort piloter 6. Lösning för hantering av sessioner 7. Fortsatt införande. Fler klienter, fler användare Konsekvensbeskrivning Skulle resurser inte avsättas för att införa säkra inloggningar via SITHS kommer legitimerad personal och omsorgshandläggarna i Hylte kommun inte att kunna använda sig av ITsystemet som finns för samordnad vårdplanering (Meddix), eftersom detta system kommer att kräva säkra inloggningar inom en mycket snar framtid. Utan SITHS kort kan kommunens sjuksköterskor inte använda tjänsten pascal som är nödvändig för att de ska kunna utföra sitt arbete med patienternas läkemedelshantering på ett säkert sätt. Hylte kommun kommer utan möjligheterna till säkra inloggningar att stå utanför de nationella kvalitetsregistren. 056, IT-infrastruktur/plattform (Microsoft) Prioritet 1 Projektägare

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd Avdelningen för strategi och stöd N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2002-12-02 DNR 051-269/02 Handläggare: Riitta Sköld, 508 09 307 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Inför genomförandet

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Tomas Mörtsell (C), ordförande Lilly Bäcklund (S) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M)

Tomas Mörtsell (C), ordförande Lilly Bäcklund (S) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) 1(8) Plats och tid Videokonferens, kl 10.00-12.00 ande Övriga närvarande Tomas Mörtsell (C), ordförande Lilly Bäcklund (S) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Kurt Forslund (KD) Gunilla Johansson

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 81 på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel Dnr 2016-000103 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/

Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/ 2013-09-30 rev. Ann-Cathrine Bergström Kanslichef 08 56039104 ann-cathrine.bergstrom@ekero.se Kommunstyrelsen Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/207-006 Förslag

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-28 1 (15) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-11 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm,

Läs mer

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012 SIGNERAD 2014-02-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-31 Vår referens Per Lövgren Controller Tjänsteskrivelse Per.Lovgren@malmo.se Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och

Läs mer

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29000

Läs mer

Huddinge kommun - första godkända utfärdare med kvalitetsmärket Svensk e- legitimation.

Huddinge kommun - första godkända utfärdare med kvalitetsmärket Svensk e- legitimation. Huddinge kommun - första godkända utfärdare med kvalitetsmärket Svensk e- legitimation. Kommunens vision Huddinge ska vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan 2017-05-08 1 (11) Serviceförvaltningen Beslutsorgan Servicenämndens arbetsutskott Tid Måndagen den 15 maj, kl. 8.30 Plats Kärrsnäppan Ärenden 1. Val av justerare 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal Avtal om Kundens användning av Pascal Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser... 2 3. Tjänstebeskrivning... 2 4. Åtaganden... 4 4.1 Kundens åtaganden... 4 4.2 Ineras

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-09-27

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-09-27 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-09-12 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-09-27 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-09-12 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30 10:45 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-04-19

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-04-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-04-19 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:30 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Breddinförande av Pascal för Västra Götaland blir 21 maj Ny tidplan för breddinförandet: 2012-05-18, E-dos stänger, överflyttning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 94 Investeringsmedel Heby KS-2016/266 Förslag till beslut Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka investeringsplanen

Läs mer

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum SLUTREDOVISNING 1(6) /Eget_Förvaltning/ Datum Diarienummer 2016-03-02 KS/2015:54 Handläggare Carina Stolt Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Mjölby

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Gem Servicenämnden IS/IT

Gem Servicenämnden IS/IT 1(11) Gem Servicenämnden IS/IT Plats och tid: IS/IT-enheten, 2015-11-20 kl. 09:00 Beslutande: Mikael Thalin (C) Orsa Peter Egardt (S) Älvdalen Lennart Sohlberg (S) Mora, ersättare för Anna Hed (C) Mora

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Omsorgsnämnden sammanträde

Omsorgsnämnden sammanträde Handlingar till Omsorgsnämnden sammanträde 2013-11-21 KALLELSE Omsorgsnämnden kallas till sammanträde: Plats: Datum: Tid: Till ersättare för kännedom Ärendelista: 1. Val av justerare 2. Uppföljning och

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9 KARLSTADS KOMMUN Ärende 9 Dnr KS-2012-378 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-30 Karin Holmgren, 064-640 10 12 karin. holmgren@karlstad.se Breddinförande

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-21 AN-2014/390.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Inledning Syfte med planen Kommunstyrelsen beslutade 2008 att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg och gav samtidigt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186. Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186. Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1 2016-02-11 SID 1/5 BILAGA 1 IT-strategi För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-09 Reviderad 2016-03-09 SID 2/5 IT strategi Syfte och bakgrund Digitaliseringen och IT som stöd och verktyg

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Infrastruktur för IT i Knivsta kommun

Infrastruktur för IT i Knivsta kommun Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/166 2013-02-18 Kommunstyrelsen Infrastruktur för IT i Knivsta kommun KS-2013/166 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

Inom kort kommer sjuksköterskor inte längre åt webbapplikationen e-dos om de inte har SITH- kort, Apotekets säkerhetsdosa eller en e-legitimation.

Inom kort kommer sjuksköterskor inte längre åt webbapplikationen e-dos om de inte har SITH- kort, Apotekets säkerhetsdosa eller en e-legitimation. Utmaningen att skapa en väl fungerande informationsförsörjning för den svenska vården och omsorgen är successivt på väg att bli verklighet. Flera av de IT-säkerhetslösningar som har utvecklats kan med

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-22 Kommunstyrelsen Anders Eklund Verksamhetsutvecklare IT Telefon 08 555 014 83 anders.eklund@nykvarn.se kommun KS/2016:69 IT-strategi för Nykvarns Förvaltningens förslag till

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid IFO sammanträdesrum kl. 13:00-15:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Mikael Andersson (S) Stigert

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Kommunens Intranät Utförare ska ha tillgång till Falkenbergs

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-03-10 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 13.15-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

Ny plattform för E-tjänster och hantering av handlingar till kommunens nämnder - PRIOSavtalet

Ny plattform för E-tjänster och hantering av handlingar till kommunens nämnder - PRIOSavtalet TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 2016-12-09 KSF 2016/637 1 (3) KOMMUNLEDNINGSKANSLI Kommunkansliet Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Ny plattform för E-tjänster och hantering av handlingar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

IT-strategi Bollebygds kommun

IT-strategi Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2015-03-16 Fastställd: KF 2015-04-23 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2015/78 IT-strategi Bollebygds kommun Postadress

Läs mer

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sidan 19 av 31 2011 "11" 0 2 125/2011 Dnr 2011/394 KS.033-1 DIARIENR It-policy för Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-30 1 (26) Plats och tid Kommunkontoret, Hyltebruk kl 8.30 12.15 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist

Läs mer

Informationsteknologi

Informationsteknologi Projektblad nr Förv.: 1 Upprättad den: 2013-02-13 Informationsteknologi ON 001 Omsorgsförvaltningens informationsteknologi består idag bl.a. av 140 administrativa arbetsplatser, 190 arbetsstationer för

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation Agenda Mötet öppnas Presentation Föregående mötesanteckningar Information

Läs mer

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden Dnr DSN-2015-9 Dpl sid 1 (6) TJÄNSTEYTTRANDE KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-enheten 2015-06-29 Per-Erik Karlsson, 054-540 12 20 Per-erik.karlsson@karlstad.se Drifts- och Servicenämnd En gemensam e-tjänsteplattform

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

Norrbottens e-nämnd. Verksamhetsplan 2016

Norrbottens e-nämnd. Verksamhetsplan 2016 Daniel Ahlqvist Sida: 1 (11) Norrbottens e-nämnd Verksamhetsplan 2016 Daniel Ahlqvist Sida: 2 (11) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-04-27 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-14:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-06 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Hyltebruk kl 8.30 11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-02-11 Plats och tid Storgatan 8C Blå rummet kl. 13:15-16:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande),

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer