Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)"

Transkript

1 Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa Nätverket är en del av Jämförelseprojektet Ett samarbete mellan SKL, RKA och Finansdepartementet

2 Innehåll Innehåll Bakgrund Metod och avgränsning LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sammanfattning Insatser och kostnader Utjämningssystemet Utveckling av antal personer, insatser och kostnader Bostad med särskild service Daglig verksamhet Nettokostnad för LSS per invånare Total kostnad per brukare Utrednings- och verkställighetstid Utgångspunkt och beskrivning Resultat Antal beslut och kostnad per beslut Utgångspunkt och beskrivning Resultat Kommentar Rättssäkerhet andel beslut som ändrats av Länsrätten Utgångspunkt och beskrivning Resultat Kommentar Hälso- och sjukvårdsinsatser Utgångspunkt och beskrivning Resultat Sammanfattande kommentar Anhörigstöd Utgångspunkt och beskrivning Resultat Kommentar Möjlighet till inflytande Utgångspunkt och beskrivning Resultat Kommentar Informationsgivning Utgångspunkt och beskrivning, webbinformation Resultat, webbinformation Kommentar, webbinformation Tillgänglighet Utgångspunkt och beskrivning Resultat Brukarnas nöjdhet Boende med särskild service för vuxna Daglig verksamhet Projektledarna för kommunerna i nätverket Femklövern Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Utjämningssystemet Tillgänglighetsrapport Enkätresultat Trosa

3 1 Bakgrund Femklövern är ett nätverk som sedan 2000 jämfört sig inom grundskola, äldreomsorg och fastigheter. De kommuner som för närvarande deltar i nätverket är Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa. Tillsammans finns det cirka invånare i dessa kommuner. Nätverket har beslutat att förbättra sitt jämförelsearbete genom att ta fram och utveckla kvalitativa mått på resultat varför man anslöt sig till den nationella satsningen som Jämförelseprojektet utgör. Femklövern har tidigare publicerat rapporterna Hemtjänst och särskilt boende en jämförelse av äldreomsorgen ur ett medborgarperspektiv och Bygglov, detaljplan och livsmedelstillsyn en jämförelse av kommunens bygg- och miljöarbete ur ett medborgarperspektiv , IFO en jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv och Grundskolan en jämförelse av kommunens grundskola ur ett medborgarperspektiv. I denna femte rapport har nätverket haft uppdraget från sin styrgrupp att jämföra verksamheten för funktionsnedsatta ur ett medborgarperspektiv. Jämförelseprojekts primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Det är också en uttalad ambition att skapa en arbetskultur där kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. För att lyckas med detta bygger projektets arbetsmetod på kommunernas egen kraft och uppfinningsrikedom. Syftet med rapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. I samband med detta ska man kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen i förhållande till insatta medel, och kunna jämföra vad som görs i andra kommuner. Goda exempel ska lyftas fram och vara en inspirationskälla för andra kommuner. För att lyckas har ett par riktlinjer för det genomförda arbetet varit vägledande: Vi ska undvika att ta fram en ny sifferskog. Ett par enkla och mer eller mindre givna mått ska ges uppmärksamhet. Vi ska ta fram kvalitetsmått utifrån i första hand ett kommunlednings- eller medborgarperspektiv, inte professionens perspektiv. Fokus ska vara att hitta de goda exemplen. Dessa exempel ska lyftas fram och andra kommuner ska ges tillfälle att plocka idéer till den egna verksamheten. Sambandet mellan kostnader/resurser och kvalitet ska belysas. Syftet är att se om det finns ett direkt samband mellan höga kostnader och hög kvalitet. Förklaringar till skillnader överlämnas till respektive kommun att analysera. 1

4 Det är omöjligt att ta fram en helt sann och heltäckande bild av verksamhetens kvalitet med ett par mått. Måtten ska ses som indikatorer på att det finns skillnader i kvalitet. Dessa skillnader kan sedan ges olika förklaringar. 1.1 Metod och avgränsning Projektgruppen har i sitt arbete hämtat statistik och uppgifter från centrala dataregister där det visat sig möjligt. Merparten av måtten har dock fått undersökas lokalt genom att ibland göra retrospektiva studier och ibland genomföra undersökningar under gemensamma undersökningsveckor. Femklöverns nätverk har valt att titta på verksamheten för funktionsnedsatta ur främst tio olika delar. Rapporten består av följande delar: 1. Insatser och kostnader 2. Utrednings- och verkställighetstid 3. Antal beslut och kostnad per beslut 4. Rättssäkerhet andel beslut som överklagats och ändrats av Länsrätten 5. Hälso- och sjukvårdsinsatser 6. Anhörigstöd 7. Möjlighet till inflytande 8. Informationsgivning 9. Tillgänglighet 10. Brukarenkät: Boende med särskild service och daglig verksamhet Verksamheten för funktionsnedsatta bedrivs/organiseras på olika sätt med utgångspunkt från kommunernas olika förutsättningar och politiska vägval. Det är inte möjligt att ta fram en sann och heltäckande bild av verksamhetens kvalitet genom en undersökning av det här slaget. Måtten och de gjorda jämförelserna ska ses som indikationer på de skillnader som finns mellan kommunerna. Skillnaderna kan sedan ges ytterligare förklaringar. 1.2 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och LASS Lagen om assistansersättning Dessa båda lagar utgör kärnan i den omfattande reformering av handikappolitiken som ägde rum i mitten av 90-talet. Genom dessa lagar ökade valfriheten för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. LSS och LASS trädde i kraft den 1 januari LSS-lagen är en rättighetslag, vilket innebär att den som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkrets har rätt att få vissa i lagen angivna insatser, förutsatt att ett behov av insatsen föreligger och att behovet inte tillgodoses på annat sätt. LSS lagen kom till för att människor med funktionsnedsättning i allt för liten grad hade tagit del av Sveriges välståndsutveckling. Många saknade tillträde till arbetsmarknaden och levnadsvillkoren för familjer med funktionsnedsatta barn 2

5 var ofta svåra. Handikapputredningen hade dokumenterat bristfälliga förhållanden när det gällde svårt funktionsnedsattas möjligheter att bestämma över sin egen situation och kunna påverka utformningen av service och stödinsatser. LSS-lagens intentioner innebär att: Den funktionsnedsatte skall ha största möjliga inflytande över insatserna. Den funktionsnedsatte, vårdnadshavaren (barn under 15 år), god man eller förvaltare kan ansöka om LSS-insatser. Kommunen skall främja samarbetet med organisationer som företräder funktionsnedsatta. Landstinget är huvudman för rådgivning och annat personligt stöd Kommunen är huvudman för de övriga rättigheterna. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med tio angivna insatser som den enskilde har rätt till under vissa omständigheter och om denne ingår i lagens personkrets. Det finns tre målgrupper för LSS, nämligen personer med: 1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1) 2. betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (personkrets 2) 3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service (personkrets 3) Insatserna är: 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar (Landstingets ansvar) 2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, personlig assistans inkl. assistansersättning 3. ledsagarservice 4. biträde av kontaktperson 5. avlösarservice i hemmet 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig Lag (1997:723). Ej personkrets 3. 3

6 2 Sammanfattning Femklövern är ett nätverk som sedan 2000 jämfört sig inom grundskola, äldreomsorg och fastigheter. De kommuner som för närvarande deltar i nätverket är Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa. Tillsammans finns det cirka invånare i dessa kommuner. Denna rapport är nätverkets femte inom Jämförelseprojektet och avser funktionsnedsatta. För samtliga nätverkskommuner är standardkostnaden lägre än riksgenomsnittet vilket medför att de betalar en avgift till utjämningssystemet. Störst procentuell ökning under senare år av andel personer och kostnader har Trosa medan Knivsta har störst ökning av antal insatser. Kostnaden per person i bostad med särskild service och daglig verksamhet skiljer stort mellan kommunerna. Hur lång tid får brukaren vänta på beslut och att insatsen genomförs? Nätverket har jämfört utrednings- och verkställighetstiden för personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson och korttidsvistelse. Här är det skillnader mellan kommunerna och störst för personlig assistans och korttidsvistelse. Knivsta har generellt kortast tid från ansökan till verkställighet. Kostnaden per LSS-beslut är relativt lika mellan kommunerna. Andelen beslut som ändrats i Länsrätt har undersökts. Andel avslag skiljer stort mellan kommunerna och sammantaget är det 1 procent av totala antalet beslut som ändrats för nätverkets kommuner. Tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal har jämförts inom boende och daglig verksamhet. Jämförelsen visar på att det är stora skillnader mellan kommunerna. Vilket stöd ger kommunen till anhöriga? Flertalet kommuner har en anställd anhörigkonsulent och erbjuder avlösning och stödsamtal. Trosa har anhörigcentral och Knivsta erbjuder må-bra-aktiviteter. Vilka forum och former finns i kommunerna för att ge brukarna möjlighet till inflytande över insatsens utformning? Former och möjlighet varierar mycket mellan kommunerna, men även mellan olika insatser. Gnesta och Knivsta har goda exempel genom erbjudandet av flexibla arbetstider och möjlighet till att relativt fritt välja arbetsuppgifter inom daglig verksamhet. Gnesta har även påbörjat brukarmedverkan vid rekrytering av personal. Information till kommunens invånare är en viktig kvalitetsfråga. Kan man ta del och finna svar på viktiga frågor? Kommunernas webbsidor har granskats både 2009 och 2010 utifrån 12 vanliga medborgarfrågor liksom webbsidornas anpassningsförmåga så att alla kan förstå och ta del av informationen. Samtliga kommuner har förbättrat sig i den nya undersökningen och Gnestas hemsida har bäst funktionalitet och tillgänglighet. Dock finns det förbättringspotential i alla kommuner. Kommunernas servicenivå via telefon och e-post har undersökts av ett externt företag. Servicenivån varierar mellan kommunerna och sammantaget har Trosa högst tillgänglighet och kortaste svarstider. 4

7 Brukarnas nöjdhet har undersökts i bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet liksom personalens uppfattning om brukarnas nöjdhet. Överlag är brukarna nöjda och samstämmigheten god mellan brukare och personal. Genomgående är brukarna mer nöjda med daglig verksamhet än med sitt boende. 5

8 3 Insatser och kostnader 3.1 Utjämningssystemet Kostnadsskillnaderna mellan rikets kommuner för LSS-verksamheten är av en sådan omfattning att de måste utjämnas för att kommunerna ska få likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Utjämningssystemet är ett inomkommunalt system utan att några statliga medel tillförs. För varje insats finns en beräknad riksgenomsnittlig kostnad framtagen. Kostnaden för respektive insats multipliceras med antalet beviljade insatser och resultatet utgör kommunens grundläggande standardkostnad. Denna justeras sedan där hänsyn tas till om kommunens brukare har större eller mindre behov av personalinsatser än riksgenomsnittet. Då beräkningarna görs på underlag med två års fördröjning görs också en uppräkning med nettoprisindex. Sen jämförs den framtagna standardkostnaden för respektive kommun med riksgenomsnittet. Om kommunens standardkostnad är högre än riksgenomsnittet får man bidrag i systemet, är kommunens standardkostnad lägre blir det en avgift till systemet. Standardkostnad per invånare v r/in K Hela riket Gnesta Håbo Knivsta Trosa Nedanstående tabell visar utfallet utjämningssystemet de senaste fem åren. Avgifter i utjämningssystemet Gnesta Håbo Knivsta Trosa Belopp i miljoner kronor ,2-15,7-8,7-9,2 Belopp i miljoner kronor ,2-21,4-6,8-11,3 Belopp i miljoner kronor ,8-27,3-13,3-11,4 Belopp i miljoner kronor ,3-33,2-18,2-14,9 Belopp i miljoner kronor ,8-30,6-20,4-14,5 6

9 Såväl Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa har färre insatser enligt LSS-lagen än riksgenomsnittet och lägger därför en avgift till systemet Hur väl stämmer då förändringarna i de faktiskt redovisade kostnaderna för LSS med hur avgifterna i systemet har förändrats? I de flesta fall finns en stor överenskommelse. I Gnestas fall är det väldigt tydligt att avgifterna ökar respektive minskar då nettokostnaden ökat eller minskat två år tidigare. 3.2 Utveckling av antal personer, insatser och kostnader Gnesta Håbo Knivsta Trosa Femklövern Utveckling antal personer i % 1,5 % 6,3 % 25,9 % 30,8 % 11,6 % Utveckling antal insatser i % 1,8 % 5 % 24,7 % 22,7 % 11 % Kostnadsutveckling i %, % 27,6 % 5,3 % 32 % 18,9 % Antal personer med LSS-insatser för hela nätverket ökade med 26 personer, eller 11,6 procent, mellan 2007 och Kostnaderna i nätverket har ökat med 18,9 procent för motsvarande period. Trosa har stor volymutveckling och stora kostnadsökningar medan Knivsta har måttliga kostnadsökningar trots stora volymökningar, vilket förklaras av minskade kostnader för särskilda boenden. Håbo har stora kostnadsökningar med måttlig volymökning och Gnesta har relativt stor kostnadsökning trots nästan oförändrad andel personer och insatser. 7

10 3.3 Bostad med särskild service Kostnad per person Kostnad per person, tkr, i bostad med särskild service Tkr Kostnaderna för boendet 2009 uppvisar stora variationer mellan kommunerna, från drygt 600 tkr per person till tkr per person. För år 2009 motsvarar kostnaden i Knivsta snittet i nätverket medan Gnesta och Trosa har lägre kostnader än snittet och Håbo har klart över snittkostnaden per person i särskilt boende. Beror dessa skillnader på att omvårdnadsbehov skiljer sig mellan kommunerna eller finns det en koppling till andelen köpta platser? Antal personer i bostad med särskild service per inv Antal

11 Faktiskt antal personer i bostad med särskild service Antal Samtliga kommuner har ökat antalet platser i särskilda boenden under perioden Ser man till antalet personer som bor i bostad med särskild service finns allra flest i den befolkningsmässigt minsta kommunen som är Gnesta. Antalet personer i bostad med särskild service, räknat på invånare, är nästan tre gånger fler i Gnesta än i Håbo Andel personer i gruppbostad, servicebostad respektive särskilt anpassad bostad Boende med särskild service utformas på olika sätt. Tre huvudformer kan urskiljas. Det kan vara fråga om en gruppbostad med fast bemanning dygnet runt som i huvudsak skall täcka de boendes hela stödbehov. En annan form är servicebostad med stöd under delar av dygnet, eller slutligen en av kommunen anvisad särskilt anpassad bostad utan fast bemanning Gnesta Håbo Knivsta Trosa Femklövern Andel i gruppbostad 67 % 100 % 100 % 44 % 80 % Andel i servicebostad 33 % 0 % 0 % 37 % 15 % Andel i särskilt anpassad bostad 0 % 0 % 0 % 19 % 5 % I Håbo och Knivsta bor samtliga personer med insatsen i gruppbostad medan de i Trosa är fördelade i samtliga boendeformer. Speglar denna fördelning brukarnas behov eller är det kommunens utbud som avgör? 9

12 3.4 Daglig verksamhet Kostnad per person Kostnad per person i daglig verksamhet , tkr Tkr Kostnaden per person för daglig verksamhet uppvisar stora olikheter mellan kommunerna. Knivsta har mer än dubbelt så hög kostnad som kommunen med lägst kostnad (Håbo) och 73 tkr per person högre än snittet för nätverket. 3.5 Nettokostnad för LSS per invånare Kostnad (kr) per invånare för LSS-verksamhet (nettokostnad och avgift till utjämning) Kr Gnesta 2007 Håbo 2007 Knivsta 2007 Trosa 2007 Gnesta 2008 Håbo 2008 Knivsta 2008 Trosa 2008 Gnesta 2009 Håbo 2009 Knivsta 2009 Trosa 2009 nettokostnad avgift 10

13 För åren 2007 och 2008 har Gnesta den högsta kostnaden per invånare då man slagit samman kostnaden för verksamhet och avgift till utjämningssystemet. För år 2009 är skillnaderna mellan kommunerna mindre beroende på att Gnestas höga kostnader från och med 2007 har kompenserats i utjämningssystemet två år senare. 3.6 Total kostnad per brukare Kostnad per brukare , tkr Tkr Snittkostnaden per brukare blir relativt lika i de fyra kommunerna. Variationen mellan åren beror bland annat på vilken mix av insatser som brukarna har beviljats. Tillkommer eller försvinner brukare med andra insatser än de tidigare påverkas detta mått. 11

14 4 Utrednings- och verkställighetstid 4.1 Utgångspunkt och beskrivning I ett försök att mäta kvalitet har vi valt att mäta hur lång tid som behövs från brukarens ansökan till verkställighet. Detta utifrån att tiden är en viktig faktor för den enskilde. När brukaren ansökt om LSS kontaktas sökande för att boka tid för en träff. Vid träffen diskuteras behov och situation. Handläggaren samlar in eventuella utlåtande/intyg från läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog med mera. Utredning, där beslut framgår, meddelas muntligen och skriftligen. Avslag skickas alltid skriftligen tillsammans med en besvärshänvisning, det vill säga information om hur en överklagan går till. Enligt lag är kommunen skyldig att hjälpa till vid en överklagan. Mätningen omfattar tiden från ansökan till den är komplett, till beslut och till verkställighet. Här avses tiden från: Ansökan Komplettering Utredning Beslut Verkställighet I mätningen ingår dels alla LSS-beslut som fattades under 2009, dels beslut rörande såväl nyansökningar för nya brukare som ansökningar kring ny insats för personer som redan har en insats. I det senare fallet ingår ej omprövningar. Därefter identifierades datum när personen ansökte om insats, när ansökan var komplett, när beslut fattades och när insatsen verkställdes. Redovisningen avser antal dagar mellan ansökan, komplett ansökan, beslut och verkställighet. Framtagandet av uppgifter om ansökan till verkställighet har till stor del gjorts manuellt. Gnesta saknar uppgifter för när ansökan är fullständig. 4.2 Resultat Samtliga beslut 2009 Gnesta Håbo Knivsta Trosa Ansökan - Fullständig 118 ansökn. 101 ansökn. 117 ansökn. 81 ansökn. Snitt antal dagar Medianvärde - 1,5 7 0 Fullständig - Beslut Snitt antal dagar 21* Medianvärde 15* Beslut - Verkställighet Snitt antal dagar Medianvärde *Avser ansökan beslut 12

15 Genomsnittlig tid från ansökan till verkställighet (samtliga beslut) Ansökan-Fullständig Fullständig-Beslut Beslut-Verkställighet Dagar Gnesta Håbo Knivsta Trosa Kommentar Den genomsnittliga tiden från ansökan till verkställighet är längst i Håbo och kortast i Knivsta. I Gnesta registrerar inte verksamhetssystemet tiden till fullständig ansökan, dvs. stapeln avser tiden från ansökan till beslut samt tom i rutan för fullständig. Snittiderna från att ansökan kommer in till att den är fullständig är relativt lika i de övriga kommunerna. Tiden från fullständig ansökan till beslut är kortast i Knivsta och längst i Håbo. Tiden från beslut till verkställighet är längst i Håbo och kortast i Trosa avseende samtliga beslut inkluderat omprövningar. Kommunen har en skyldighet att verkställa gynnande beslut omgående, dock senast inom tre månader från beslutsdatum. Efter enskilds egen begäran kan verkställighet för beslutet läggas längre fram än tre månader från beslutsdatum. Ett exempel på det är om en person i januari ansöker om och blir beviljad korttidsvistelse på läger som verkställs under juli månad. Det finns även tillfällen då akuta behov av utökad hjälp uppstår hos en brukare. I dessa fall kan ett beslut verkställas direkt. Med tanke på ovanstående möjligheter är inte tid från beslut till verkställighet en säker indikator på kvalitet eller effektivitet i verksamheten. För att säkerställa kvaliteten i den här frågan måste beslut om verkställighet sättas i relation till önskat verkställighetsdatum. Gruppens rekommendation är att kommunerna börjar dokumentera detta Beslut rörande nya personer och/eller nya insatser Tiden är en viktig kvalitetsfaktor för den enskilde. Att inte behöva vänta för länge på kontakt och insats när man är i en utsatt situation har stor betydelse. Nya beslut rörande nya personer och/eller nya insatser tar längre tid att verkställa än omprövningsbeslut och är därför intressantare att jämföra ur ett medborgarperspektiv. 13

16 Omprövningar är ett nödvändigt instrument för att säkerställa att brukarens behov blir tillgodosedda men eftersom omprövningsbeslut i regel verkställs redan från dag 1 leder det till orimligt korta snittider. I detta kapitel exkluderas därför omprövningar. Nya personer och/eller nya insatser Gnesta Håbo Knivsta Trosa Ansökan - Fullständig 49 ansökn. 43 ansökn. 54 ansökn. 31 ansökn. Snitt antal dagar Medianvärde Fullständig - Beslut Snitt antal dagar 59* Medianvärde 45* Beslut - Verkställighet Snitt antal dagar Medianvärde *Avser ansökan beslut Genomsnittlig tid från ansökan till verkställighet Ansökan-Fullständig Fullständig-Beslut Beslut-Verkställighet Dagar Gnesta Håbo Knivsta Trosa Kommentar Den genomsnittliga tiden från ansökan till verkställighet är även här längst i Håbo och kortast i Knivsta. I Gnesta registrerar inte verksamhetssystemet tiden till fullständig ansökan, dvs. stapeln avser tiden från ansökan till beslut samt tom i rutan för fullständig. Tiden från beslut till verkställighet är längst i Håbo och kortast i Trosa och Knivsta. 14

17 Fördelning av LSS-beslut per insats. Avser nya brukare och/eller nya insatser. Antal beslut per LSS insats 2009 Gnesta Håbo Knivsta Trosa Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse Korttidstillsyn Boende barn Boende vuxna Daglig verksamhet Summa Gnesta Håbo Knivsta Trosa Antal inrapporterade ej verkställda beslut Kommentar Trosa sticker ut med relativt få beslut jämfört med de andra. Beslut kring boende och avlösarservice är minst förekommande i alla kommunerna medan beslut om personlig assistans, kontaktperson och korttidsvistelse är oftast förekommande. Såväl Knivsta som Trosa har inga ej verkställda beslut medan Gnesta har ett och Håbo tre. Vissa insatser kan vara svårare att verkställa än andra, exempelvis kontaktperson. Detta innebär att verkställighetstiderna kan variera stort mellan olika insatser. Då är det förstås intressant att särredovisa sådana insatser för att se om det föreligger några skillnader mellan kommunerna. För att kunna säga något säkert om snittider per insats krävs dock en viss volym för att inte ett ärende ska påverka resultaten oproportionerligt. Med tanke på de små volymerna går det inte att bryta ut och särredovisa alla insatser. Vi har valt att särredovisa personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson samt korttidsvistelse. Snittider för dessa redovisas nedan Beslut rörande personlig assistans 2009 Gnesta Håbo Knivsta Trosa Antal

18 Genomsnittlig tid från ansökan till verkställighet Ansökan-Fullständig Fullständig-Beslut Beslut-Verkställighet Dagar Gnesta Håbo Knivsta Trosa Kommentar Kortast tid har Gnesta med 2 dagar i snitt, sedan kommer Knivsta och Trosa. I Håbo har man lång tid innan ansökan blir komplett men en kort utredningstid när ansökan väl är komplett. Tiden från beslut till verkställighet är relativt kort i samtliga kommuner Beslut rörande ledsagarservice 2009 Gnesta Håbo Knivsta Trosa Antal Genomsnittlig tid från ansökan till verkställighet 100 Ansökan-Fullständig Fullständig-Beslut Beslut-Verkställighet 80 Dagar Gnesta Håbo Knivsta Trosa Kommentar Kortast tid har Håbo och Knivsta med i snitt 16 respektive 18 dagar, Gnesta har 45 dagar medan Trosa har 52 dagar. 16

19 4.2.5 Beslut rörande kontaktperson 2009 Gnesta Håbo Knivsta Trosa Antal Genomsnittlig tid från ansökan till verkställighet 100 Ansökan-Fullständig Fullständig-Beslut Beslut-Verkställighet 80 Dagar Gnesta Håbo Knivsta Trosa Kommentar Knivsta har kortast tid med 48 dagar, Gnesta 60 dagar. Trosa och Håbo har 73 respektive 75 dagar Beslut rörande korttidsvistelse 2009 Gnesta Håbo Knivsta Trosa Antal Genomsnittlig tid från ansökan till verkställighet (exkl. omprövningar) 150 Ansökan-Fullständig Fullständig-Beslut Beslut-Verkställighet 100 Dagar 50 0 Gnesta Håbo Knivsta Trosa 17

20 Kommentar Tiden är kortast i Knivsta och längst i Håbo. Den långa verkställighetstiden i Gnesta och Håbo kan förmodligen förklaras med att efter enskilds egen begäran kan verkställighet för beslutet läggas längre fram än tre månader från beslutsdatum. 18

21 5 Antal beslut och kostnad per beslut 5.1 Utgångspunkt och beskrivning Resultaten från föregående avsnitt blir mer intressanta om vi ställer dessa i förhållande till de resurser vi har lagt på utredningarna i kommunen. Dessa uppgifter kan inte tas ur någon offentlig statistik utan resultaten har hämtats och sammanställts av respektive kommun. Modellen som använts har även prövats i flera andra nätverk som studerat myndighetsutövning. För att göra resultaten jämförbara har enbart den totala lönekostnaden inklusive PO för respektive kommuns handläggare tagits fram och ställts i relation till antalet beslut. Därmed får man en bild av antal beslut per handläggare och en kostnad. 5.2 Resultat Handläggning 2009 Gnesta Håbo Knivsta Trosa Antal beslut Antal handläggare* 1,15 0,87 1,05 0,9 Antal beslut/handläggare Lönekostnad för handläggare Lönekostnad/beslut *Innefattar även handläggning av LASS-ärenden Kostnad per beslut Kronor Gnesta Håbo Knivsta Trosa 19

22 5.3 Kommentar Kostnad för en handläggare förefaller vara liknande i alla kommunerna. Gnesta och Knivsta har flest handläggare men några stora skillnader föreligger inte. Kostnaderna per beslut är relativt lika mellan kommunerna, förutom för Trosa som är dyrast. Trosa har färre beslut per handläggare i förhållande till de övriga. 20

23 6 Rättssäkerhet andel beslut som ändrats av Länsrätten 6.1 Utgångspunkt och beskrivning Rättsäkerhet är av central betydelse inom LSS-området. LSS är en så kallad rättighetslag som ger den enskilde rätt till vissa insatser om han eller hon ingår i lagens personkrets och bedöms ha behov av insatserna. Kommunen är skyldig att verkställa de insatser som den enskilde befinns ha rätt till. Rättssäkerheten är viktig för den enskilde liksom för allmänhetens bild av i vilken grad kommunen lever upp till innehållet i de lagar och riktlinjer som styr verksamheten. Som mått på rättsäkerhet redovisas i detta kapitel andelen av kommunernas beslut om LSS-insatser som överklagats och sedan av länsrätten ändrats till den enskildes fördel. Förekomsten av ändrade beslut vid prövning i högre instans är en vanlig och vedertagen indikator på rättssäkerhet inom olika samhällsområden. 6.2 Resultat I tabellen nedan redovisas alla LSS-beslut (inklusive omprövningar av tidigare fattade beslut) som fattades under 2009 och hur många av dessa som efter överklagan till länsrätten ändrades till den enskildes fördel. Uppgifterna har sammanställts av respektive kommun för denna undersökning Gnesta Håbo Knivsta Trosa Femklövern Antal LSS-beslut inkl. omprövningar Därav antal avslag Andel avslag 12 % 5 % 4 % 0 % 6 % Antal beslut som överklagats till Länsrätten Antal beslut som ändrats i Länsrätten Andel avslagsbeslut som ändrats i Länsrätten Antal beslut som ändrats i Kammarrätten Andel av totala antalet beslut som ändrats 0 % 80 % 0 % 0 % 17 % % 4 % 0 % 0 1 % Antal beslut som ännu inte avgjorts

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Bohus Handikappomsorg

Bohus Handikappomsorg RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post Bohus Handikappomsorg November 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll 1. Beskrivning av utjämningssystemet för LSS... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning av utfallet i LSS-utjämningen... 5 1.3 Historik... 6 Förfrågningar

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) \. HABO KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ank. 2010-08- O 9 Dnr Dl/\\t \. \5L{ I Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs,

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148. Övertagen av socialnämnden 2012-09-01.

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer