Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov"

Transkript

1 Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov Personalärenden Lärcentret i Åbo Lärocenter Tritonia

2 Innehållsförteckning 2 1. Introduktion Åtgärder på basen av kartläggningen Personalutbildning Utrustning och programvara Skriftligt stöd och användarguider Grafer över resultaten för enheterna i Åbo Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Grafer över resultaten för enheterna i Vasa & Jakobstad Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Sammanfattning av och grafer över vissa resultat för hela ÅA Fråga Fråga Fråga Fråga BILAGOR Bilaga 1 Informationsmejlet till personalen om kartläggningen...35 Bilaga 2 Enkäten...36 Bilaga 3 Antal svar per enhet...42

3 1. Introduktion 3 Kartläggningen av personalens IT-färdigheter och den undervisande personalens ope.fifärdigheter (dvs. färdigheter i att använda IT i undervsining) samt kartläggning av behovet av utbildning genomfördes under tiden 25 september - 15 oktober 26 av de båda lärcentra i samarbete med personalärenden. Det skickades ut två mejl till personalen (25.9 och ), samt informerades om enkäten via ÅA:s webbsida/anställda-fliken och Lärcentrets webb. Se bilaga 1 för informationsmejlet. Frågorna framgår ur bilaga 2. Fördelning av svar Totalt besvarade 386 personer enkäten, fördelat enligt följande: Åbo: 327* Vasa/Jakobstad: 59 HF: 72* MNF: 55 ESF: 3 TkF: 62 TF: 6 PF: 23 SVF: 17 Fristående institutionerna i Åbo: 67 Fristående institutionerna i Vasa: 9 Förvaltningsämbetet i Åbo: 35 Förvaltningsämbetet i Vasa: 1 * De personer som i utvärderingen inte valde enhet ingår i siffran för HF/Engelska, vilket betyder att de i siffrorna finns vissa fel. Fördelningen av svar per ämne och enhet framgår ur bilaga 3. Av de svarande tillhörde 236 personalkategori 1 (professor, akademilektor, lektor, (tim)lärare, doktorassistent, överassistent, assistent, doktorand, forskare), 86 personalgrupp 2 (direktör, byråchef, amanuens, planerare, bibliotekarie, labbingenjör, avd.chef eller motsvarande) och 65 personalgrupp 3 (sekreterare, labbpersonal, teknisk personal och tryckeripersonal). Sammanställning av svaren I rapporten finns sammanställningar av frågorna i form av grafer. Frågorna 3-4, 7-8 och 1-11 och 13 berör önskemål på kurser. Frågorna 1-2, 5-6 och 12 berör kunskaper och färdigheter eller användningsgrad. Fråga 9 sammanställs inte (frågeställningen misslyckad). Fråga 2 finns i bilaga (inte sammanställd). Fråga 14: Kommentarerna finns noterade bl.a. med tanke på korrigeringar till enkäten (se nedan) och i åtgärdskapitlet (se kapitel 2).

4 Svaren är sammanställda skilt för Åbo och Vasa & Jakobstad, förutom för vissa frågor där en sådan särskiljning inte var relevant med tanke på åtgärder eller där det inte gick att särskilja svaren (gällde öppna frågor). 4 Korrigeringar i enkäten om den används på nytt Det som bör eller kunde åtgärdas i liknande kartläggning i framtiden är följande: - Det bör vara möjligt att välja Enhet: Övriga och första alternativet i listan över enheter bör vara tom. - Fråga 9 bör korrigeras. - I fråga 1 bör delas upp i olika typer av programvara ( allmän programvara (el.dyl), programvara för undervisningsbruk, programvara för administrativt bruk, ämnesspecifik programvara mm.) - I fråga 1 bör det ev. finnas en expertnivå (Utmärka kunskaper goda kunskaper grundkunskaper inga kunskaper). - Fråga 12 bör kompletteras med alternativet Lägre än ope.fi I-nivå - Fråga 13 bör kompletteras med alternativet individuell handledning - I stället för att kryssa i allt man önskar fortbildning i, skulle man vara tvungen att prioritera de fem viktigaste temata. Åbo den 3 november 26 Tove Forslund Lärcenterchef

5 2. Åtgärder på basen av kartläggningen 5 På basen av kartläggningen kommer åtgärder att vidtas inom personalutbildningen men också vad gäller utrustning och programvara samt skriftligt stöd och användarguider. 2.1 Personalutbildning Önskemålen på personalutbildningen (IT, universitetspedagogiska seminarier och ope.fi-kurser, dvs. kurser i användningen av IT i undervisningen) beaktas i planeringen av utbildningens innehåll och former. Innehåll Vid enheterna i Åbo önskades kurser framför allt i webbediteringsprogram i och med Akademins webbprojekt kommer personalen att få tillgång till ett s.k. content management system, med hjälp av vilket det blir enklare att producera webbsidor utgående från färdiga mallar. Det kommer säkert ändå att finnas ett behov av kurser i andra webbediteringsprogram, men kurserna bör koordineras med webbprojektgruppen. Andra grundkurser som önskades var i bildbehandling, databaser, videokonferens, presentationsprogram, ritprogram, datasäkerhet, Moodle, Blackboard och Flash. Fortsättningskurser önskades bl.a. i Excel, Word och operativsystemet. Vid enheterna i Vasa och Jakobstad var önskemålen rätt långt de samma, men här var också grund- och fortsättningskurser i Moodle högt på listan, liksom även kurser i införandet av kurser i och handledning av studieplaner i MinPlan. Det framkom även önskemål om introduktion till andra operativsystem än Windows (Mac, Linux, Unix). Formen på personalutbildning Både i Åbo och Vasa önskade en stor majoritet av de svarande, inte överraskande, att personalutbildningarna ordnas som intensivkurser (1/2-1 dags föreläsningar och workshops). Men det fanns även ett intresse för längre utbildningar och för minikonferenser, där personalen presenterar praktiska exempel för varandra. Vi frågade specifikt efter intresset att kunna delta i Lärocenter Tritonias program Learning in Networks (http://larocenter.tritonia.fi > Utbildning > Learning in Networkd), som redan flera år erbjudits för lärarna i Vasa och Jakobstad, och där även Åbo-personalen fr.o.m. januari 27 kan delta (i LIN1). Det enligt kartläggningen rätt låga intresset för utbildningen i Åbo beror antagligen på att utbildningen inte ännu hade marknadsförts speciellt mycket i Åbo. För speciellt Åbo-personalen har det skapats en möjlighet att sammanställa en ope.fi-portfolio, bestående av de korta personalutbildningskurser man deltagit i samt exempel på egna produktioner av IT i undervisningen. Portofolion bedöms till en omfattning av 2-1 sp. Ca 4 av de svarande var intresserad av en ope.fi-portfolio även personalen i Vasa och Jakobstad kan sammanställa en dylik portfolio (för närmare information, se Följande enskilda kommentarer framfördes angående formen på personalutbildningen: - Kurserna kunde ordnas som längre helhet som består av semisjälvständiga delar - Fortbildning kunde ges i form av nätkurs.

6 6 - Det kunde erbjudas korta kurser som sträcker sig över någon vecka, t.ex. 2 h två gånger/vecka i 2-3 veckor. - Kurser riktade till specifika målgrupper/enheter. - Fortbildning på lördag förmiddag kanske bäst? - Utbildningen får gärna leda till att man avklarat "grundstudier i nätpedagogik" eller dylikt och detta skulle gärna få kompletteras så att man så småningom skulle få "grund- och ämnesstudier i pedagogik" av något slag, dvs ope.fi kunde ingå som en del av en större helhet och ge t.ex. yrkesinriktad behörighet, naturligtvis då kompletterad med annan pedgaogik och också undervisningsövningar. - Bra med uppdateringskurser. I fråga 13 saknades alternativet enskild konsultation som form på personalutbildning. Detta är dock en form som efterfrågades av flera personer i de öppna frågorna nu tänker jag börja göra... hur ska jag börja?. ( Datacentralens Orakel är en förträfflig inrättning, som mycket väl kunde utvidgas till att omfatta annat än bara akut problemlösning ). Detta är något som noteras för planeringen av verksamheten då lärcentret får egna utrymmen. Notera att det finns en möjlighet till individuell konsultation i olika programvaror och produktion av nätkurser redan nu, se bl.a. Lärcentret i Åbo och Lärocenter i Vasa Det går även bra att beställa skräddarsydda utbildningar till det egna ämnet/den egna enheten. I de öppna frågorna konstaterade väldigt många att orsaken till att de inte deltar i så mycket personalutbildningar som de skulle vilja är tidsbrist. Det påpekades även att enen viss försiktighet borde eftersträvas av dem som ordnar program, det blir ineffektivt om det tutas och körs hela tiden. 2.2 Utrustning och programvara I fråga 14 (Övriga kommentarer) framkom många önskemål på utrustningen, främst önskan om dator och videoprojektor i föreläsningsutrymmena (allmänt önskemål om att det skulle finnas dator och projektor i alla föreläsningsutrymmen, specifika kommentarer om vissa utrymmen). De som planerar uppdateringen av utrustningen i auditorierna inför nästa år får ta del av dessa kommentarer i sin helhet, så att förhoppningsvis specifika problem kan åtgärdas. Även följande enskilda saker kommenterades angående utrustning och programvara: - den tekniska utrustningen och skötseln av den borde sättas i system - hela personalen kunde utrustas med egen webbcamera - det borde finnas mikrofon och hörlurar till datorerna - bra program behövs för att göra nätföreläsningar - konkurrenskraftiga priser på den utrustning som skaffas via Datacentralen - det är irriterande att det inte går att installera just någonting på en allmän PC i t.ex. bibliotek eller datorklass - fungerande skanner - önskan om programvara för layout av mindre skrifter. Det önskades ett bättre webbediteringsprogram än Mozilla Composer det nya CMS som tas i bruk inom webbportalprojekt är på kommande inom kort och kan förhoppningsvis vara till hjälp. Det kom även önskemål om att man skulle vilja ha programvara för att t.ex. ta del av ljud och film, Flashplayer, Skype mm. installerade på den egna datorn - det här är ju något som närstödaren kan hjälpa till med. På webben framgår vilken programvara som finns installerad i Akademins datorklasser i Åbo: Genom att kontakta Datacentralen kan ytterligare programvara installeras. Hörlurar med mikrofon finns i bl.a. ASA-husets datorklass (läget i november 26).

7 7 2.3 Skriftligt stöd och användarguider Användarguider önskades i bl.a. följande IT-tillämpningar: datasäkerhet, operativsystemet, kalkylprogram/excel, webbediteringsprogram, databaser/access, införandet av kurser i MinPlan, presentationsprogram, ritprogram, bildbehandlingsprogram, textbehandling/word, videokonferens och e-post. En samling ingående och detaljerade anvisningar och exempel (tutorials) för alla tänkbara program skulle kunna vara behändigt. Skulle kunna finnas samlat på webben i pdf/ppt/annat lämpligt format. Grunderna lär man sig lätt själv, ingen vits att sätta bara dem på nätet. Skulle gärna se en punkt med samlad information om de möjligheter till program/teknisk utrustning + guider man har möjlighet att få till egen dator. En hel del guider finns redan på webben, bl.a. via Lärcentrets sidor och på Datacentralens sidor vi kommer att sträva efter att försöka göra dem tydligare tillgängliga på Lärcentrets hemsidor Här försöker vi även samla exempel där detta är ändåmålsenligt. Informationen om tillgänglig programvara som man för sin undervisning kan få till den egna datorn skall också ses över: Även för nätundervisning önskades skriftligt stödmaterial. Här hänvisar vi i första hand till Handboken för utveckling av nätkurs på Lärcentrets hemsidor (anpassad till ÅA-förhållanden och i vissa fall specifikt till ÅA i Åbo): För andra universitetspedagogiska teman önskades även skriftligt stöd. För vissa teman har det producerats kompendier, bl.a. om examinationsformer och aktiverande metoder i närstudier (se ), men ofta kan man av föreläsarna på personalutbildningar få tips på litteratur. För handledning av seminarie- och pro gradu-arbeten kan lärarna hänvisa studerande till material som finns på Graduvägen

8 3. Grafer över resultaten för enheterna i Åbo 8

9 Fråga 1. Kunskaper i IT/Åbo ( svar på frågan av totalt 327 svarande från Åbo. Resultaten anges i %.) 9 Operativsystemet, t.ex. filhantering Datasäkerhet % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % E-post Ord- /Textbehandlingsprogram Kalkylprogram (t.ex. Excel) Databasprogram (t.ex. Access) Webbediteringsprogram Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) Bildbehandlingsprogram Att genomföra videokonferens Desktopvideokonferensing Producera kurser i Blackboard Producera kurser i Moodle Adobe Flash Goda kunskaper Grundkunskaper Inga kunskaper MS Producer för nätföreläsningar WebLec för nätföreläsningar Window s Movie Maker Tentbox Hot Potatoes Php-programmering i-pod Att söka information på nätet (ex. Google) Att söka information via Nelliportalen Rondo MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) MinPlan (handleda i uppgörande av Terese

10 Fråga 2. Andra programvaror och tillämpningar än de som nämndes i fråga 1 som personalen behärskar 1 Se s. 34. Fråga 6: Kunskaper i nätundervisning 6 Nätundervisning: Hurudana kunskaper har du i...? Antal personer Goda Grund Inga Totalt Planering och uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätet Upphovsrätt Kunskaper/färdigheter i nätunde rvisning/åbo (146 svar; resultaten redovisade i %) % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Planering och uppläggning av nätkurser 23 % 24 % 53 % Aktivering och examination på nätet 15 % 25 % 6 % Goda kunskaper Grundkunskaper Handledning på nätet 21 % 25 % 54 % Inga kunskaper Upphovsrätt 13 % 4 % 47 %

11 Fråga 5 Användning av IT och e-böcker i undervisningen/åbo I hur många kurser använder du? % Presentationsprogram och videoprojektor Kurshemsida på närundervisningskurs (med t.ex tilläggsmaterial eller föreläsningshandouts) Kursen helt eller delvis i inlärningsplattform Videokonferens Desktopsvideokonferensing (t.ex. Marratech, Breeze) E-böcker Användning av IT och eböcker i undervisningen/åbo ( svar; resultaten redovisade i %) % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Presentationsprogram & videoprojektor 67 % 2 % 12 % Kurshemsida på närundervisningskurs 43 % 25 % 32 % Kursen helt eller delvis i inlärningsplattform 13 % 25 % 63 % Videokonferens 1 % 8 % 91 % Desktopsvideokonferensing 4 % 96 % E-böcker 6 % 23 % 72 % Använder i 6-1% av sina kurser Använder i 1-4% av sina kurser Använder inte alls i sina kurser

12 Fråga 3/Önskad grundkurs (IT)/ Åbo, antal personer 12 antal Webbediteringsprogram 67 Bildbehandlingsprogram 55 Databasprogram (t.ex. Access) Att genomföra en videokonferens (teknisk/praktisk synvinkel) Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) Desktopvideokonferensing Datasäkerhet Producera kurser i Moodle Producera kurser i Blackboard Adobe Flash Kalkylprogram (t.ex. Excel) MS Producer för nätföreläsningar Php-programmering WebLec för nätföreläsningar MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) Operativsystemet, t.ex. filhantering Window s Movie Maker Att söka info via Nelliportalen Tentbox MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) i-pod Hot Potatoes Att söka information på nätet Rondo Ord-/Textbehandlingsprogram Terese E-post 2 3 4

13 Fråga 3 Önskad fortsättningskurs (IT)/Åbo, antal personer 13 antal Kalkylprogram (t.ex. Excel) Ord-/Textbehandlingsprogram 34 Operativsystemet, t.ex. filhantering 33 Webbediteringsprogram 31 Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) 31 Datasäkerhet 22 Bildbehandlingsprogram 22 E-post 19 Databasprogram (t.ex. Access) 18 Att söka information på nätet 15 Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 14 Producera kurser i Moodle 11 MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) 1 Att söka info via Nelliportalen 1 MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) 9 Rondo 9 Php-programmering 8 Adobe Flash 5 Producera kurser i Blackboard 5 Desktopvideokonferensing 4 Att genomföra en videokonferens (teknisk/praktisk synvinkel) 3 i-pod 3 Window s Movie Maker 2 Hot Potatoes 2 Terese 2 MS Producer för nätföreläsningar 1 WebLec för nätföreläsningar 1 Tentbox 1

14 Fråga 3 Önskat skriftligt stöd (IT)/Åbo, antal personer 14 antal Datasäkerhet Operativsystemet, t.ex. filhantering 54 Kalkylprogram (t.ex. Excel) 46 Databasprogram (t.ex. Access) 41 Webbediteringsprogram 4 Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) 4 Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 37 MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) 37 Att genomföra en videokonferens (teknisk/praktisk synvinkel) 37 Ord-/Textbehandlingsprogram 36 Bildbehandlingsprogram 35 Adobe Flash 33 Desktopvideokonferensing 32 E-post 31 MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) 3 Producera kurser i Moodle 28 Php-programmering 27 Producera kurser i Blackboard 27 Att söka info via Nelliportalen 26 Window s Movie Maker 26 Rondo 22 Hot Potatoes 22 MS Producer för nätföreläsningar 21 WebLec för nätföreläsningar 19 Tentbox 18 Att söka information på nätet 17 i-pod 16 Terese 16

15 Fråga 3. Önskade kurser och skriftligt stöd (IT)/Åbo, antal personer Webbediteringsprogram Bildbehandlingsprogram Databasprogram (t.ex. Access) Att genomföra en videokonferens (teknisk/praktisk Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) Desktopvideokonferensing Datasäkerhet Producera kurser i Moodle Producera kurser i Blackboard Adobe Flash Kalkylprogram (t.ex. Excel) MS Producer för nätföreläsningar Php-programmering WebLec för nätföreläsningar MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) Operativsystemet, t.ex. filhantering Skriftliga guider Fortsättningskurs Grundkurs Window s Movie Maker Att söka info via Nelliportalen Tentbox MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) i-pod Hot Potatoes Att söka information på nätet Rondo Ord- /Textbehandlingsprogram Terese E-post

16 Fråga 1. Önskad fortbildning och skriftligt stöd (Universitetspedagogik i allmänhet)/åbo, antal personer 16 Önskad fortbildning och stödmaterial/åbo (antal personer) önskar fortbildning önskar stödmaterial 1 Aktiverande metoder i föreläsningar/närstudier Handledning av seminariearbeten/pro gradu Beaktande av olika inlärningsstilar Olika examinationsformer Projektarbete Grupparbetsmetoder Problembaserat lärande Samarbetsinlärning och kollaborativt lärande Övriga önskemål: Om plagiathantering Fråga 7. Önskad fortbildning och skriftligt stöd (nätundervisning)/åbo, antal personer Önskad fortbildning och stödmaterial: Tema nätundervisning/åbo önskar fortbildning önskar stödmaterial 1 Fördelar och nackdelar med nätkurser, demon, exempel Planering och uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätet Upphovsrätt Föreläsa/undervisa via videokonferens (pedagogisk synvinkel)

17 Fråga 13: Önskad form på personalutbildning/åbo, antal personer 17 Önskad form på personalutbildning/åbo Intensivkurser (föreläsningar á ca 1/2-1 dag) 34 Intensivkurser (w orkshops, där deltagarna jobbar med egna projekt) 12 Längre utbildningar (omfattning minst 1 sp) med hemuppgifter Minikonferenser, där deltagarna presenterar egna erfarenheter Utbildningsprogram (15-25 sp) antal Fråga 11. Intresset för att sammanställa en ope.fi-portfolio/åbo antal Intresserad av ope.fi-portfolio/åbo (antal personer) Ja Nej Kan ej ta ställning 66 Fråga 8 Intresset för Learning in Networks-utbildningarna arrangerade vid Lärocenter Tritonia/Åbo Lärarna vid enheterna har hittills inte haft möjlighet att delta i LIN-utbildningana. LIN-utbildningarna/Åbo (antal personer) LIN 1 LIN 2 LIN 3 har deltagit Intresserad av att delta kan ej ta ställning i detta läge

18 4. Grafer över resultaten för enheterna i Vasa & Jakobstad 18

19 Fråga 1. Kunskaper i IT/Vasa & Jakobstad (58-59 svar på frågan av totalt 59 svarande från Vasa & Jakobstad. Resultaten anges i %.) 19 Operativsystemet, t.ex. filhantering % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Datasäkerhet E-post Ord- /Textbehandlingsprogram Kalkylprogram (t.ex. Excel) Databasprogram (t.ex. Access) Webbediteringsprogram Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) Bildbehandlingsprogram Att genomföra videokonferens Desktopvideokonferensing Producera kurser i Blackboard Producera kurser i Moodle Adobe Flash Goda kunskaper Grundkunskaper Inga kunskaper MS Producer för nätföreläsningar WebLec för nätföreläsningar Window s Movie Maker Tentbox Hot Potatoes Php-programmering i-pod Att söka information på nätet (ex. Google) Att söka information via Nelliportalen Rondo MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) MinPlan (handleda i uppgörande av Terese

20 2 Fråga 2. Andra programvaror och tillämpningar än de som nämndes i fråga 1 som personalen behärskar Se s. 34. Fråga 6: Kunskaper i nätundervisning/vasa & Jakobstad 6 Nätundervisning: Hurudana kunskaper har du i...? Antal personer Goda Grund Inga Totalt Planering och uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätet Upphovsrätt Kunskaper/färdigheter i nätundervisning/vasa & Jakobstad (31 svar; resultaten redovisade i %) % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Planering och uppläggning av nätkurser 26 % 35 % 39 % Aktivering och examination på nätet 2 % 37 % 43 % Goda kunskaper Grundkunskaper Handledning på nätet 2 % 37 % 43 % Inga kunskaper Upphovsrätt 1 % 37 % 53 %

21 Fråga 5 Användning av IT och e-böcker i undervisningen/vasa & Jakobstad I hur många kurser använder du...? Antal svar % Totalt Presentationsprogram och videoprojektor Kurshemsida på närundervisningskurs (med t.ex tilläggsmaterial eller föreläsningshandouts) Kursen helt eller delvis i inlärningsplattform Videokonferens Desktopsvideokonferensing (t.ex. Marratech, Breeze) E-böcker Användning av IT och eböcker i undervisningen/vasa & Jakobstad (24-3 svar; resultaten redovisade i %) % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Presentationsprogram & videoprojektor 57 % 3 % 13 % Kurshemsida 39 % 36 % 25 % Kursen helt eller delvis i inlärningsplattform 21 % 36 % 43 % Videokonferens 7 % 22 % 7 % Desktopsvideokonferensing 4 % 17 % 79 % E-böcker 8 % 23 % 69 % Använder i 6-1% av sina kurser Använder i 1-4% av sina kurser Använder inte alls i sina kurser

22 Fråga 3 Önskad grundkurs (IT)/Vasa & Jakobstad 22 antal Producera kurser i Moodle 11 Bildbehandlingsprogram 1 Webbediteringsprogram 9 Producera kurser i Blackboard 8 Databasprogram (t.ex. Access) 8 MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) 7 Kalkylprogram (t.ex. Excel) 7 Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 6 MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) 6 Desktopvideokonferensing 6 Operativsystemet, t.ex. filhantering 5 Datasäkerhet 5 Window s Movie Maker 4 Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) 4 MS Producer för nätföreläsningar Att genomföra en videokonferens (tekniskt/praktiskt) Adobe Flash WebLec för nätföreläsningar 3 Php-programmering 3 Att söka information via Nelliportalen 3 i-pod 2 Hot Potatoes 2 Terese 1 Ord-/Textbehandlingsprogram 1 E-post 1 Tentbox Rondo Att söka information på nätet

23 Fråga 3 Önskad fortsättningskurs (IT)/ Vasa & Jakobstad 23 antal Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ord-/Textbehandlingsprogram 7 Producera kurser i Moodle 6 Kalkylprogram (t.ex. Excel) 6 MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) 6 Att genomföra en videokonferens (tekniskt/praktiskt) 5 Webbediteringsprogram 4 Operativsystemet, t.ex. filhantering 3 Adobe Flash 3 Att söka information via Nelliportalen 3 Hot Potatoes 3 MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) 2 E-post 2 Bildbehandlingsprogram 1 Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 1 Desktopvideokonferensing 1 Datasäkerhet 1 Window s Movie Maker 1 Php-programmering 1 i-pod 1 Terese 1 Tentbox 1 Rondo 1 Att söka information på nätet 1 Producera kurser i Blackboard Databasprogram (t.ex. Access) MS Producer för nätföreläsningar WebLec för nätföreläsningar

24 Fråga 3 Önskat skriftligt stöd (IT)/ Vasa & Jakobstad 24 antal Datasäkerhet 15 Kalkylprogram (t.ex. Excel) 13 E-post 1 MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) 9 Bildbehandlingsprogram 9 Webbediteringsprogram 8 Operativsystemet, t.ex. filhantering 8 Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 7 i-pod 7 Ord-/Textbehandlingsprogram 6 Producera kurser i Moodle 6 Att söka information via Nelliportalen 6 Desktopvideokonferensing 6 Tentbox 6 Databasprogram (t.ex. Access) 6 MS Producer för nätföreläsningar 6 WebLec för nätföreläsningar 6 Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) 5 Att genomföra en videokonferens (tekniskt/praktiskt) Att söka information på nätet 5 5 Producera kurser i Blackboard 5 MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) 4 Hot Potatoes 4 Window s Movie Maker 4 Php-programmering 4 Terese 4 Adobe Flash 3 Rondo 1

25 Fråga 3 Önskade kurser och skriftliga guider (IT)/ Vasa & Jakobstad 25 antal Producera kurser i Moodle Bildbehandlingsprogram Webbediteringsprogram Databasprogram (t.ex. Access) Producera kurser i Blackboard Kalkylprogram (t.ex. Excel) MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) Desktopvideokonferensing MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) Operativsystemet, t.ex. filhantering Datasäkerhet Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Att genomföra en videokonferens (tekniskt/praktiskt) Adobe Flash Grundkurs Fortsättningskurs Skriftliga guider MS Producer för nätföreläsningar Window s Movie Maker WebLec för nätföreläsningar Php-programmering Att söka information via Nelliportalen Hot Potatoes i-pod E-post Ord-/Textbehandlingsprogram Terese Tentbox Att söka information på nätet Rondo

26 Fråga 1. Önskad fortbildning och stödmaterial (Universitetspedagogik i allmänhet)/vasa & Jakobstad, antal personer 26 Önskad fortbildning/vasa & Jakobstad (antal personer) önskar fortbildning önskar skriftligt stödmaterial 2 Aktiverande metoder i föreläsningar/närstudier Handledning av seminariearbeten/pro gradu Beaktande av olika inlärningsstilar Olika examinationsformer Projektarbete Grupparbetsmetoder Problembaserat lärande Samarbetsinlärning och kollaborativt lärande Övriga önskemål: Om plagiathantering Fråga 7. Önskad fortbildning och skriftligt stöd (nätundervisning)/ Vasa & Jakobstad, antal personer Önskad fortbildning och stödmaterial: Tema nätundervisning/vasa & Jakobstad (antal personer) önskar fortbildning önskar stödmaterial Fördelar och nackdelar med nätkurser, demon, exempel Planering och uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätet Upphovsrätt Föreläsa/undervisa via videokonferens (pedagogisk synvinkel)

27 Fråga 13 Önskad form på personalutbildningen/vasa & Jakobstad 27 Önskad form på personalutbildning/vasa & Jakobstad (antal personer) Intensivkurser (föreläsningar á ca 1/2-1 dag) 41 Intensivkurser (w orkshops, där deltagarna jobbar med egna projekt) Längre utbildningar (omfattning minst 1 sp) med hemuppgifter Minikonferenser, där deltagarna presenterar egna erfarenheter Utbildningsprogram (15-25 sp) antal Fråga 11. Intresset för att sammanställa en ope.fi-portfolio/vasa&jakobstad Personalen vid enheterna i Vasa&Jakobstad har hittills inte erbjudits möjligheten att sammanställa en ope.fi-portfolio. antal Intresserad av ope.fi-portfolio/vasa & Jakobstad (antal personer) 1 11 Ja Nej Kan ej ta ställning 18 Fråga 8. Intresset för Learning in Networks-utbildningarna arrangerade vid Lärocenter Tritonia/Vasa&Jakobstad LIN-utbildningarna/Vasa & Jakobstad (antal personer) LIN 1 LIN 2 LIN 3 har deltagit Intresserad av att delta kan ej ta ställning i detta läge

28 4. Sammanfattning av och grafer över vissa resultat för hela ÅA 28

29 29 Fråga 12 Uppskattad ope.fi-nivå/hela ÅA Ope.fi-nivå I Informationssamhällsprogrammet för utbildning och forskning sägs att målsättningen är 1 % av den undervisande personalen vid universiteten vid programperiodens slut bör ha ope.fi I- färdigheter och 75 % bör ha ope.fi II-färdigheter. Undervisningspersonalens centrala färdigheter i informationsteknik och användningen av IT i undervisningen definieras enligt tre ope.fi-nivåer i den nationella Kunskapsstrategin för utbildning och forskning 2-24: Ope.fi I grundläggande IT-färdigheter Ope.fi II färdigheter att använda IT i den egna undervisningen Ope.fi III specialfärdigheter, utbildarutbildning och färdigheter i att fungera som stödperson för användningen av IT i undervisningen. Totalt 169 personer besvarade frågan om på vilken ope.fi-nivå de befinner sig, av vilka 114 kunde göra en uppskattning av sin ope.fi-nivå: 67 % av de svarande har färdigheter motsvarande minst ope.fi I-nivå. 34 % av de svarande har färdigheter motsvarande minst ope.fi II-nivå. 6 % av de svarande har färdigheter motsvarande ope.fi III-nivå. antal Uppskattad ope.fi-nivå/hela ÅA (antal personer) OpeFi I OpeFi II OpeFi III vet ej 9 Åbo Vasa/Jakobstad

30 3 Fråga 3 Önskat skriftligt stöd (IT)/Hela ÅA antal Datasäkerhet Operativsystemet, t.ex. filhantering Kalkylprogram (t.ex. Excel) 59 Webbediteringsprogram 48 Databasprogram (t.ex. Access) MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 44 Bildbehandlingsprogram 44 Ord-/Textbehandlingsprogram Att genomföra en videokonferens (tekniskt/praktiskt) E-post 41 Desktopvideokonferensing 38 Producera kurser i Moodle MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) Att söka information via Nelliportalen Php-programmering Producera kurser i Blackboard 3 Window s Movie Maker 3 MS Producer för nätföreläsningar 27 Adobe Flash 26 Hot Potatoes 26 WebLec för nätföreläsningar 25 Tentbox 24 i-pod 23 Rondo 23 Att söka information på nätet 22 Terese 2

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Åbo 31.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Första året i nya ASA. 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är

Läs mer

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare EN FRÅGA FÅR SVAR Nytt telefonsystem För att spara pengar har Åbo Akademi tagit i bruk ett nytt system som gör det billigare att ringa från akademins bordstelefoner till mobiltelefoner. Hur fungerar det

Läs mer

Datacentralens informationstidning

Datacentralens informationstidning DC -papperet 76 13.5 2011 Datacentralens informationstidning 2011 paul@gnurf.net Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Sari Lindström Stig-Göran Lindqvist I detta nummer: 13.5 2011 Töväder.................................................................

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006)

Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006) Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006) Baseras delvis på kapitel 3 i Årsrapporten om Åbo Akademis virtualiserings-

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Tritonia Bilaga 1 Direktionen 3.5.2005 TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Innehåll: 1 Översikt 2 Bibliotekstjänster 2.1 Utvecklingen av samlingarna 2.2 Användningen av bibliotekets tjänster 2.3 Utbildning

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Informationsbehandling 2010 2 FÖRORD Detta lärdomsprov har skrivits under hösten 2010 i syfte att erhålla tradenomexamen inom utbildningsprogrammet

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT LÄROMEDEL 2010 DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT Under de mer än 20 år som Docendo har utvecklat läromedel för datoranvändning, har vi kunnat se hur datorns roll i samhället förändrats

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Vart tar språkteknologer vägen?

Vart tar språkteknologer vägen? Vart tar språkteknologer vägen? En miniundersökning av f.d. språkteknologstudenters arbeten och syn på sin utbildning Beáta B. Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet bea@stp.ling.uu.se

Läs mer

KUNSKAPA PÅ NÄTET MED HJÄLP AV LÄROBJEKT

KUNSKAPA PÅ NÄTET MED HJÄLP AV LÄROBJEKT Liisa Ilomäki (red.) KUNSKAPA PÅ NÄTET MED HJÄLP AV LÄROBJEKT Handbok för lärare, utbildare och dig som skapar lärobjekt UTBILDNINGSSTYRELSEN Liisa Ilomäki, forskare, FK, Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun

Läs mer

Hur mäta effektivitet?

Hur mäta effektivitet? från Åbo Akademi Nr 12 15.9.2006 Hur mäta effektivitet? Nytt forskningsprojekt i samarbete med den marina industrin Professor Kim Wikström (t.v.) och forskare Thomas Westerholm ser projektet M-Net som

Läs mer