Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov"

Transkript

1 Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov Personalärenden Lärcentret i Åbo Lärocenter Tritonia

2 Innehållsförteckning 2 1. Introduktion Åtgärder på basen av kartläggningen Personalutbildning Utrustning och programvara Skriftligt stöd och användarguider Grafer över resultaten för enheterna i Åbo Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Grafer över resultaten för enheterna i Vasa & Jakobstad Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Sammanfattning av och grafer över vissa resultat för hela ÅA Fråga Fråga Fråga Fråga BILAGOR Bilaga 1 Informationsmejlet till personalen om kartläggningen...35 Bilaga 2 Enkäten...36 Bilaga 3 Antal svar per enhet...42

3 1. Introduktion 3 Kartläggningen av personalens IT-färdigheter och den undervisande personalens ope.fifärdigheter (dvs. färdigheter i att använda IT i undervsining) samt kartläggning av behovet av utbildning genomfördes under tiden 25 september - 15 oktober 26 av de båda lärcentra i samarbete med personalärenden. Det skickades ut två mejl till personalen (25.9 och ), samt informerades om enkäten via ÅA:s webbsida/anställda-fliken och Lärcentrets webb. Se bilaga 1 för informationsmejlet. Frågorna framgår ur bilaga 2. Fördelning av svar Totalt besvarade 386 personer enkäten, fördelat enligt följande: Åbo: 327* Vasa/Jakobstad: 59 HF: 72* MNF: 55 ESF: 3 TkF: 62 TF: 6 PF: 23 SVF: 17 Fristående institutionerna i Åbo: 67 Fristående institutionerna i Vasa: 9 Förvaltningsämbetet i Åbo: 35 Förvaltningsämbetet i Vasa: 1 * De personer som i utvärderingen inte valde enhet ingår i siffran för HF/Engelska, vilket betyder att de i siffrorna finns vissa fel. Fördelningen av svar per ämne och enhet framgår ur bilaga 3. Av de svarande tillhörde 236 personalkategori 1 (professor, akademilektor, lektor, (tim)lärare, doktorassistent, överassistent, assistent, doktorand, forskare), 86 personalgrupp 2 (direktör, byråchef, amanuens, planerare, bibliotekarie, labbingenjör, avd.chef eller motsvarande) och 65 personalgrupp 3 (sekreterare, labbpersonal, teknisk personal och tryckeripersonal). Sammanställning av svaren I rapporten finns sammanställningar av frågorna i form av grafer. Frågorna 3-4, 7-8 och 1-11 och 13 berör önskemål på kurser. Frågorna 1-2, 5-6 och 12 berör kunskaper och färdigheter eller användningsgrad. Fråga 9 sammanställs inte (frågeställningen misslyckad). Fråga 2 finns i bilaga (inte sammanställd). Fråga 14: Kommentarerna finns noterade bl.a. med tanke på korrigeringar till enkäten (se nedan) och i åtgärdskapitlet (se kapitel 2).

4 Svaren är sammanställda skilt för Åbo och Vasa & Jakobstad, förutom för vissa frågor där en sådan särskiljning inte var relevant med tanke på åtgärder eller där det inte gick att särskilja svaren (gällde öppna frågor). 4 Korrigeringar i enkäten om den används på nytt Det som bör eller kunde åtgärdas i liknande kartläggning i framtiden är följande: - Det bör vara möjligt att välja Enhet: Övriga och första alternativet i listan över enheter bör vara tom. - Fråga 9 bör korrigeras. - I fråga 1 bör delas upp i olika typer av programvara ( allmän programvara (el.dyl), programvara för undervisningsbruk, programvara för administrativt bruk, ämnesspecifik programvara mm.) - I fråga 1 bör det ev. finnas en expertnivå (Utmärka kunskaper goda kunskaper grundkunskaper inga kunskaper). - Fråga 12 bör kompletteras med alternativet Lägre än ope.fi I-nivå - Fråga 13 bör kompletteras med alternativet individuell handledning - I stället för att kryssa i allt man önskar fortbildning i, skulle man vara tvungen att prioritera de fem viktigaste temata. Åbo den 3 november 26 Tove Forslund Lärcenterchef

5 2. Åtgärder på basen av kartläggningen 5 På basen av kartläggningen kommer åtgärder att vidtas inom personalutbildningen men också vad gäller utrustning och programvara samt skriftligt stöd och användarguider. 2.1 Personalutbildning Önskemålen på personalutbildningen (IT, universitetspedagogiska seminarier och ope.fi-kurser, dvs. kurser i användningen av IT i undervisningen) beaktas i planeringen av utbildningens innehåll och former. Innehåll Vid enheterna i Åbo önskades kurser framför allt i webbediteringsprogram i och med Akademins webbprojekt kommer personalen att få tillgång till ett s.k. content management system, med hjälp av vilket det blir enklare att producera webbsidor utgående från färdiga mallar. Det kommer säkert ändå att finnas ett behov av kurser i andra webbediteringsprogram, men kurserna bör koordineras med webbprojektgruppen. Andra grundkurser som önskades var i bildbehandling, databaser, videokonferens, presentationsprogram, ritprogram, datasäkerhet, Moodle, Blackboard och Flash. Fortsättningskurser önskades bl.a. i Excel, Word och operativsystemet. Vid enheterna i Vasa och Jakobstad var önskemålen rätt långt de samma, men här var också grund- och fortsättningskurser i Moodle högt på listan, liksom även kurser i införandet av kurser i och handledning av studieplaner i MinPlan. Det framkom även önskemål om introduktion till andra operativsystem än Windows (Mac, Linux, Unix). Formen på personalutbildning Både i Åbo och Vasa önskade en stor majoritet av de svarande, inte överraskande, att personalutbildningarna ordnas som intensivkurser (1/2-1 dags föreläsningar och workshops). Men det fanns även ett intresse för längre utbildningar och för minikonferenser, där personalen presenterar praktiska exempel för varandra. Vi frågade specifikt efter intresset att kunna delta i Lärocenter Tritonias program Learning in Networks (http://larocenter.tritonia.fi > Utbildning > Learning in Networkd), som redan flera år erbjudits för lärarna i Vasa och Jakobstad, och där även Åbo-personalen fr.o.m. januari 27 kan delta (i LIN1). Det enligt kartläggningen rätt låga intresset för utbildningen i Åbo beror antagligen på att utbildningen inte ännu hade marknadsförts speciellt mycket i Åbo. För speciellt Åbo-personalen har det skapats en möjlighet att sammanställa en ope.fi-portfolio, bestående av de korta personalutbildningskurser man deltagit i samt exempel på egna produktioner av IT i undervisningen. Portofolion bedöms till en omfattning av 2-1 sp. Ca 4 av de svarande var intresserad av en ope.fi-portfolio även personalen i Vasa och Jakobstad kan sammanställa en dylik portfolio (för närmare information, se Följande enskilda kommentarer framfördes angående formen på personalutbildningen: - Kurserna kunde ordnas som längre helhet som består av semisjälvständiga delar - Fortbildning kunde ges i form av nätkurs.

6 6 - Det kunde erbjudas korta kurser som sträcker sig över någon vecka, t.ex. 2 h två gånger/vecka i 2-3 veckor. - Kurser riktade till specifika målgrupper/enheter. - Fortbildning på lördag förmiddag kanske bäst? - Utbildningen får gärna leda till att man avklarat "grundstudier i nätpedagogik" eller dylikt och detta skulle gärna få kompletteras så att man så småningom skulle få "grund- och ämnesstudier i pedagogik" av något slag, dvs ope.fi kunde ingå som en del av en större helhet och ge t.ex. yrkesinriktad behörighet, naturligtvis då kompletterad med annan pedgaogik och också undervisningsövningar. - Bra med uppdateringskurser. I fråga 13 saknades alternativet enskild konsultation som form på personalutbildning. Detta är dock en form som efterfrågades av flera personer i de öppna frågorna nu tänker jag börja göra... hur ska jag börja?. ( Datacentralens Orakel är en förträfflig inrättning, som mycket väl kunde utvidgas till att omfatta annat än bara akut problemlösning ). Detta är något som noteras för planeringen av verksamheten då lärcentret får egna utrymmen. Notera att det finns en möjlighet till individuell konsultation i olika programvaror och produktion av nätkurser redan nu, se bl.a. Lärcentret i Åbo och Lärocenter i Vasa Det går även bra att beställa skräddarsydda utbildningar till det egna ämnet/den egna enheten. I de öppna frågorna konstaterade väldigt många att orsaken till att de inte deltar i så mycket personalutbildningar som de skulle vilja är tidsbrist. Det påpekades även att enen viss försiktighet borde eftersträvas av dem som ordnar program, det blir ineffektivt om det tutas och körs hela tiden. 2.2 Utrustning och programvara I fråga 14 (Övriga kommentarer) framkom många önskemål på utrustningen, främst önskan om dator och videoprojektor i föreläsningsutrymmena (allmänt önskemål om att det skulle finnas dator och projektor i alla föreläsningsutrymmen, specifika kommentarer om vissa utrymmen). De som planerar uppdateringen av utrustningen i auditorierna inför nästa år får ta del av dessa kommentarer i sin helhet, så att förhoppningsvis specifika problem kan åtgärdas. Även följande enskilda saker kommenterades angående utrustning och programvara: - den tekniska utrustningen och skötseln av den borde sättas i system - hela personalen kunde utrustas med egen webbcamera - det borde finnas mikrofon och hörlurar till datorerna - bra program behövs för att göra nätföreläsningar - konkurrenskraftiga priser på den utrustning som skaffas via Datacentralen - det är irriterande att det inte går att installera just någonting på en allmän PC i t.ex. bibliotek eller datorklass - fungerande skanner - önskan om programvara för layout av mindre skrifter. Det önskades ett bättre webbediteringsprogram än Mozilla Composer det nya CMS som tas i bruk inom webbportalprojekt är på kommande inom kort och kan förhoppningsvis vara till hjälp. Det kom även önskemål om att man skulle vilja ha programvara för att t.ex. ta del av ljud och film, Flashplayer, Skype mm. installerade på den egna datorn - det här är ju något som närstödaren kan hjälpa till med. På webben framgår vilken programvara som finns installerad i Akademins datorklasser i Åbo: Genom att kontakta Datacentralen kan ytterligare programvara installeras. Hörlurar med mikrofon finns i bl.a. ASA-husets datorklass (läget i november 26).

7 7 2.3 Skriftligt stöd och användarguider Användarguider önskades i bl.a. följande IT-tillämpningar: datasäkerhet, operativsystemet, kalkylprogram/excel, webbediteringsprogram, databaser/access, införandet av kurser i MinPlan, presentationsprogram, ritprogram, bildbehandlingsprogram, textbehandling/word, videokonferens och e-post. En samling ingående och detaljerade anvisningar och exempel (tutorials) för alla tänkbara program skulle kunna vara behändigt. Skulle kunna finnas samlat på webben i pdf/ppt/annat lämpligt format. Grunderna lär man sig lätt själv, ingen vits att sätta bara dem på nätet. Skulle gärna se en punkt med samlad information om de möjligheter till program/teknisk utrustning + guider man har möjlighet att få till egen dator. En hel del guider finns redan på webben, bl.a. via Lärcentrets sidor och på Datacentralens sidor vi kommer att sträva efter att försöka göra dem tydligare tillgängliga på Lärcentrets hemsidor Här försöker vi även samla exempel där detta är ändåmålsenligt. Informationen om tillgänglig programvara som man för sin undervisning kan få till den egna datorn skall också ses över: Även för nätundervisning önskades skriftligt stödmaterial. Här hänvisar vi i första hand till Handboken för utveckling av nätkurs på Lärcentrets hemsidor (anpassad till ÅA-förhållanden och i vissa fall specifikt till ÅA i Åbo): För andra universitetspedagogiska teman önskades även skriftligt stöd. För vissa teman har det producerats kompendier, bl.a. om examinationsformer och aktiverande metoder i närstudier (se ), men ofta kan man av föreläsarna på personalutbildningar få tips på litteratur. För handledning av seminarie- och pro gradu-arbeten kan lärarna hänvisa studerande till material som finns på Graduvägen

8 3. Grafer över resultaten för enheterna i Åbo 8

9 Fråga 1. Kunskaper i IT/Åbo ( svar på frågan av totalt 327 svarande från Åbo. Resultaten anges i %.) 9 Operativsystemet, t.ex. filhantering Datasäkerhet % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % E-post Ord- /Textbehandlingsprogram Kalkylprogram (t.ex. Excel) Databasprogram (t.ex. Access) Webbediteringsprogram Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) Bildbehandlingsprogram Att genomföra videokonferens Desktopvideokonferensing Producera kurser i Blackboard Producera kurser i Moodle Adobe Flash Goda kunskaper Grundkunskaper Inga kunskaper MS Producer för nätföreläsningar WebLec för nätföreläsningar Window s Movie Maker Tentbox Hot Potatoes Php-programmering i-pod Att söka information på nätet (ex. Google) Att söka information via Nelliportalen Rondo MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) MinPlan (handleda i uppgörande av Terese

10 Fråga 2. Andra programvaror och tillämpningar än de som nämndes i fråga 1 som personalen behärskar 1 Se s. 34. Fråga 6: Kunskaper i nätundervisning 6 Nätundervisning: Hurudana kunskaper har du i...? Antal personer Goda Grund Inga Totalt Planering och uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätet Upphovsrätt Kunskaper/färdigheter i nätunde rvisning/åbo (146 svar; resultaten redovisade i %) % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Planering och uppläggning av nätkurser 23 % 24 % 53 % Aktivering och examination på nätet 15 % 25 % 6 % Goda kunskaper Grundkunskaper Handledning på nätet 21 % 25 % 54 % Inga kunskaper Upphovsrätt 13 % 4 % 47 %

11 Fråga 5 Användning av IT och e-böcker i undervisningen/åbo I hur många kurser använder du? % Presentationsprogram och videoprojektor Kurshemsida på närundervisningskurs (med t.ex tilläggsmaterial eller föreläsningshandouts) Kursen helt eller delvis i inlärningsplattform Videokonferens Desktopsvideokonferensing (t.ex. Marratech, Breeze) E-böcker Användning av IT och eböcker i undervisningen/åbo ( svar; resultaten redovisade i %) % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Presentationsprogram & videoprojektor 67 % 2 % 12 % Kurshemsida på närundervisningskurs 43 % 25 % 32 % Kursen helt eller delvis i inlärningsplattform 13 % 25 % 63 % Videokonferens 1 % 8 % 91 % Desktopsvideokonferensing 4 % 96 % E-böcker 6 % 23 % 72 % Använder i 6-1% av sina kurser Använder i 1-4% av sina kurser Använder inte alls i sina kurser

12 Fråga 3/Önskad grundkurs (IT)/ Åbo, antal personer 12 antal Webbediteringsprogram 67 Bildbehandlingsprogram 55 Databasprogram (t.ex. Access) Att genomföra en videokonferens (teknisk/praktisk synvinkel) Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) Desktopvideokonferensing Datasäkerhet Producera kurser i Moodle Producera kurser i Blackboard Adobe Flash Kalkylprogram (t.ex. Excel) MS Producer för nätföreläsningar Php-programmering WebLec för nätföreläsningar MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) Operativsystemet, t.ex. filhantering Window s Movie Maker Att söka info via Nelliportalen Tentbox MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) i-pod Hot Potatoes Att söka information på nätet Rondo Ord-/Textbehandlingsprogram Terese E-post 2 3 4

13 Fråga 3 Önskad fortsättningskurs (IT)/Åbo, antal personer 13 antal Kalkylprogram (t.ex. Excel) Ord-/Textbehandlingsprogram 34 Operativsystemet, t.ex. filhantering 33 Webbediteringsprogram 31 Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) 31 Datasäkerhet 22 Bildbehandlingsprogram 22 E-post 19 Databasprogram (t.ex. Access) 18 Att söka information på nätet 15 Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 14 Producera kurser i Moodle 11 MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) 1 Att söka info via Nelliportalen 1 MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) 9 Rondo 9 Php-programmering 8 Adobe Flash 5 Producera kurser i Blackboard 5 Desktopvideokonferensing 4 Att genomföra en videokonferens (teknisk/praktisk synvinkel) 3 i-pod 3 Window s Movie Maker 2 Hot Potatoes 2 Terese 2 MS Producer för nätföreläsningar 1 WebLec för nätföreläsningar 1 Tentbox 1

14 Fråga 3 Önskat skriftligt stöd (IT)/Åbo, antal personer 14 antal Datasäkerhet Operativsystemet, t.ex. filhantering 54 Kalkylprogram (t.ex. Excel) 46 Databasprogram (t.ex. Access) 41 Webbediteringsprogram 4 Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) 4 Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 37 MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) 37 Att genomföra en videokonferens (teknisk/praktisk synvinkel) 37 Ord-/Textbehandlingsprogram 36 Bildbehandlingsprogram 35 Adobe Flash 33 Desktopvideokonferensing 32 E-post 31 MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) 3 Producera kurser i Moodle 28 Php-programmering 27 Producera kurser i Blackboard 27 Att söka info via Nelliportalen 26 Window s Movie Maker 26 Rondo 22 Hot Potatoes 22 MS Producer för nätföreläsningar 21 WebLec för nätföreläsningar 19 Tentbox 18 Att söka information på nätet 17 i-pod 16 Terese 16

15 Fråga 3. Önskade kurser och skriftligt stöd (IT)/Åbo, antal personer Webbediteringsprogram Bildbehandlingsprogram Databasprogram (t.ex. Access) Att genomföra en videokonferens (teknisk/praktisk Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) Desktopvideokonferensing Datasäkerhet Producera kurser i Moodle Producera kurser i Blackboard Adobe Flash Kalkylprogram (t.ex. Excel) MS Producer för nätföreläsningar Php-programmering WebLec för nätföreläsningar MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) Operativsystemet, t.ex. filhantering Skriftliga guider Fortsättningskurs Grundkurs Window s Movie Maker Att söka info via Nelliportalen Tentbox MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) i-pod Hot Potatoes Att söka information på nätet Rondo Ord- /Textbehandlingsprogram Terese E-post

16 Fråga 1. Önskad fortbildning och skriftligt stöd (Universitetspedagogik i allmänhet)/åbo, antal personer 16 Önskad fortbildning och stödmaterial/åbo (antal personer) önskar fortbildning önskar stödmaterial 1 Aktiverande metoder i föreläsningar/närstudier Handledning av seminariearbeten/pro gradu Beaktande av olika inlärningsstilar Olika examinationsformer Projektarbete Grupparbetsmetoder Problembaserat lärande Samarbetsinlärning och kollaborativt lärande Övriga önskemål: Om plagiathantering Fråga 7. Önskad fortbildning och skriftligt stöd (nätundervisning)/åbo, antal personer Önskad fortbildning och stödmaterial: Tema nätundervisning/åbo önskar fortbildning önskar stödmaterial 1 Fördelar och nackdelar med nätkurser, demon, exempel Planering och uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätet Upphovsrätt Föreläsa/undervisa via videokonferens (pedagogisk synvinkel)

17 Fråga 13: Önskad form på personalutbildning/åbo, antal personer 17 Önskad form på personalutbildning/åbo Intensivkurser (föreläsningar á ca 1/2-1 dag) 34 Intensivkurser (w orkshops, där deltagarna jobbar med egna projekt) 12 Längre utbildningar (omfattning minst 1 sp) med hemuppgifter Minikonferenser, där deltagarna presenterar egna erfarenheter Utbildningsprogram (15-25 sp) antal Fråga 11. Intresset för att sammanställa en ope.fi-portfolio/åbo antal Intresserad av ope.fi-portfolio/åbo (antal personer) Ja Nej Kan ej ta ställning 66 Fråga 8 Intresset för Learning in Networks-utbildningarna arrangerade vid Lärocenter Tritonia/Åbo Lärarna vid enheterna har hittills inte haft möjlighet att delta i LIN-utbildningana. LIN-utbildningarna/Åbo (antal personer) LIN 1 LIN 2 LIN 3 har deltagit Intresserad av att delta kan ej ta ställning i detta läge

18 4. Grafer över resultaten för enheterna i Vasa & Jakobstad 18

19 Fråga 1. Kunskaper i IT/Vasa & Jakobstad (58-59 svar på frågan av totalt 59 svarande från Vasa & Jakobstad. Resultaten anges i %.) 19 Operativsystemet, t.ex. filhantering % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Datasäkerhet E-post Ord- /Textbehandlingsprogram Kalkylprogram (t.ex. Excel) Databasprogram (t.ex. Access) Webbediteringsprogram Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) Bildbehandlingsprogram Att genomföra videokonferens Desktopvideokonferensing Producera kurser i Blackboard Producera kurser i Moodle Adobe Flash Goda kunskaper Grundkunskaper Inga kunskaper MS Producer för nätföreläsningar WebLec för nätföreläsningar Window s Movie Maker Tentbox Hot Potatoes Php-programmering i-pod Att söka information på nätet (ex. Google) Att söka information via Nelliportalen Rondo MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) MinPlan (handleda i uppgörande av Terese

20 2 Fråga 2. Andra programvaror och tillämpningar än de som nämndes i fråga 1 som personalen behärskar Se s. 34. Fråga 6: Kunskaper i nätundervisning/vasa & Jakobstad 6 Nätundervisning: Hurudana kunskaper har du i...? Antal personer Goda Grund Inga Totalt Planering och uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätet Upphovsrätt Kunskaper/färdigheter i nätundervisning/vasa & Jakobstad (31 svar; resultaten redovisade i %) % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Planering och uppläggning av nätkurser 26 % 35 % 39 % Aktivering och examination på nätet 2 % 37 % 43 % Goda kunskaper Grundkunskaper Handledning på nätet 2 % 37 % 43 % Inga kunskaper Upphovsrätt 1 % 37 % 53 %

21 Fråga 5 Användning av IT och e-böcker i undervisningen/vasa & Jakobstad I hur många kurser använder du...? Antal svar % Totalt Presentationsprogram och videoprojektor Kurshemsida på närundervisningskurs (med t.ex tilläggsmaterial eller föreläsningshandouts) Kursen helt eller delvis i inlärningsplattform Videokonferens Desktopsvideokonferensing (t.ex. Marratech, Breeze) E-böcker Användning av IT och eböcker i undervisningen/vasa & Jakobstad (24-3 svar; resultaten redovisade i %) % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Presentationsprogram & videoprojektor 57 % 3 % 13 % Kurshemsida 39 % 36 % 25 % Kursen helt eller delvis i inlärningsplattform 21 % 36 % 43 % Videokonferens 7 % 22 % 7 % Desktopsvideokonferensing 4 % 17 % 79 % E-böcker 8 % 23 % 69 % Använder i 6-1% av sina kurser Använder i 1-4% av sina kurser Använder inte alls i sina kurser

22 Fråga 3 Önskad grundkurs (IT)/Vasa & Jakobstad 22 antal Producera kurser i Moodle 11 Bildbehandlingsprogram 1 Webbediteringsprogram 9 Producera kurser i Blackboard 8 Databasprogram (t.ex. Access) 8 MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) 7 Kalkylprogram (t.ex. Excel) 7 Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 6 MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) 6 Desktopvideokonferensing 6 Operativsystemet, t.ex. filhantering 5 Datasäkerhet 5 Window s Movie Maker 4 Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) 4 MS Producer för nätföreläsningar Att genomföra en videokonferens (tekniskt/praktiskt) Adobe Flash WebLec för nätföreläsningar 3 Php-programmering 3 Att söka information via Nelliportalen 3 i-pod 2 Hot Potatoes 2 Terese 1 Ord-/Textbehandlingsprogram 1 E-post 1 Tentbox Rondo Att söka information på nätet

23 Fråga 3 Önskad fortsättningskurs (IT)/ Vasa & Jakobstad 23 antal Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ord-/Textbehandlingsprogram 7 Producera kurser i Moodle 6 Kalkylprogram (t.ex. Excel) 6 MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) 6 Att genomföra en videokonferens (tekniskt/praktiskt) 5 Webbediteringsprogram 4 Operativsystemet, t.ex. filhantering 3 Adobe Flash 3 Att söka information via Nelliportalen 3 Hot Potatoes 3 MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) 2 E-post 2 Bildbehandlingsprogram 1 Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 1 Desktopvideokonferensing 1 Datasäkerhet 1 Window s Movie Maker 1 Php-programmering 1 i-pod 1 Terese 1 Tentbox 1 Rondo 1 Att söka information på nätet 1 Producera kurser i Blackboard Databasprogram (t.ex. Access) MS Producer för nätföreläsningar WebLec för nätföreläsningar

24 Fråga 3 Önskat skriftligt stöd (IT)/ Vasa & Jakobstad 24 antal Datasäkerhet 15 Kalkylprogram (t.ex. Excel) 13 E-post 1 MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) 9 Bildbehandlingsprogram 9 Webbediteringsprogram 8 Operativsystemet, t.ex. filhantering 8 Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 7 i-pod 7 Ord-/Textbehandlingsprogram 6 Producera kurser i Moodle 6 Att söka information via Nelliportalen 6 Desktopvideokonferensing 6 Tentbox 6 Databasprogram (t.ex. Access) 6 MS Producer för nätföreläsningar 6 WebLec för nätföreläsningar 6 Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) 5 Att genomföra en videokonferens (tekniskt/praktiskt) Att söka information på nätet 5 5 Producera kurser i Blackboard 5 MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) 4 Hot Potatoes 4 Window s Movie Maker 4 Php-programmering 4 Terese 4 Adobe Flash 3 Rondo 1

25 Fråga 3 Önskade kurser och skriftliga guider (IT)/ Vasa & Jakobstad 25 antal Producera kurser i Moodle Bildbehandlingsprogram Webbediteringsprogram Databasprogram (t.ex. Access) Producera kurser i Blackboard Kalkylprogram (t.ex. Excel) MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) Desktopvideokonferensing MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) Operativsystemet, t.ex. filhantering Datasäkerhet Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Att genomföra en videokonferens (tekniskt/praktiskt) Adobe Flash Grundkurs Fortsättningskurs Skriftliga guider MS Producer för nätföreläsningar Window s Movie Maker WebLec för nätföreläsningar Php-programmering Att söka information via Nelliportalen Hot Potatoes i-pod E-post Ord-/Textbehandlingsprogram Terese Tentbox Att söka information på nätet Rondo

26 Fråga 1. Önskad fortbildning och stödmaterial (Universitetspedagogik i allmänhet)/vasa & Jakobstad, antal personer 26 Önskad fortbildning/vasa & Jakobstad (antal personer) önskar fortbildning önskar skriftligt stödmaterial 2 Aktiverande metoder i föreläsningar/närstudier Handledning av seminariearbeten/pro gradu Beaktande av olika inlärningsstilar Olika examinationsformer Projektarbete Grupparbetsmetoder Problembaserat lärande Samarbetsinlärning och kollaborativt lärande Övriga önskemål: Om plagiathantering Fråga 7. Önskad fortbildning och skriftligt stöd (nätundervisning)/ Vasa & Jakobstad, antal personer Önskad fortbildning och stödmaterial: Tema nätundervisning/vasa & Jakobstad (antal personer) önskar fortbildning önskar stödmaterial Fördelar och nackdelar med nätkurser, demon, exempel Planering och uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätet Upphovsrätt Föreläsa/undervisa via videokonferens (pedagogisk synvinkel)

27 Fråga 13 Önskad form på personalutbildningen/vasa & Jakobstad 27 Önskad form på personalutbildning/vasa & Jakobstad (antal personer) Intensivkurser (föreläsningar á ca 1/2-1 dag) 41 Intensivkurser (w orkshops, där deltagarna jobbar med egna projekt) Längre utbildningar (omfattning minst 1 sp) med hemuppgifter Minikonferenser, där deltagarna presenterar egna erfarenheter Utbildningsprogram (15-25 sp) antal Fråga 11. Intresset för att sammanställa en ope.fi-portfolio/vasa&jakobstad Personalen vid enheterna i Vasa&Jakobstad har hittills inte erbjudits möjligheten att sammanställa en ope.fi-portfolio. antal Intresserad av ope.fi-portfolio/vasa & Jakobstad (antal personer) 1 11 Ja Nej Kan ej ta ställning 18 Fråga 8. Intresset för Learning in Networks-utbildningarna arrangerade vid Lärocenter Tritonia/Vasa&Jakobstad LIN-utbildningarna/Vasa & Jakobstad (antal personer) LIN 1 LIN 2 LIN 3 har deltagit Intresserad av att delta kan ej ta ställning i detta läge

28 4. Sammanfattning av och grafer över vissa resultat för hela ÅA 28

29 29 Fråga 12 Uppskattad ope.fi-nivå/hela ÅA Ope.fi-nivå I Informationssamhällsprogrammet för utbildning och forskning sägs att målsättningen är 1 % av den undervisande personalen vid universiteten vid programperiodens slut bör ha ope.fi I- färdigheter och 75 % bör ha ope.fi II-färdigheter. Undervisningspersonalens centrala färdigheter i informationsteknik och användningen av IT i undervisningen definieras enligt tre ope.fi-nivåer i den nationella Kunskapsstrategin för utbildning och forskning 2-24: Ope.fi I grundläggande IT-färdigheter Ope.fi II färdigheter att använda IT i den egna undervisningen Ope.fi III specialfärdigheter, utbildarutbildning och färdigheter i att fungera som stödperson för användningen av IT i undervisningen. Totalt 169 personer besvarade frågan om på vilken ope.fi-nivå de befinner sig, av vilka 114 kunde göra en uppskattning av sin ope.fi-nivå: 67 % av de svarande har färdigheter motsvarande minst ope.fi I-nivå. 34 % av de svarande har färdigheter motsvarande minst ope.fi II-nivå. 6 % av de svarande har färdigheter motsvarande ope.fi III-nivå. antal Uppskattad ope.fi-nivå/hela ÅA (antal personer) OpeFi I OpeFi II OpeFi III vet ej 9 Åbo Vasa/Jakobstad

30 3 Fråga 3 Önskat skriftligt stöd (IT)/Hela ÅA antal Datasäkerhet Operativsystemet, t.ex. filhantering Kalkylprogram (t.ex. Excel) 59 Webbediteringsprogram 48 Databasprogram (t.ex. Access) MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 44 Bildbehandlingsprogram 44 Ord-/Textbehandlingsprogram Att genomföra en videokonferens (tekniskt/praktiskt) E-post 41 Desktopvideokonferensing 38 Producera kurser i Moodle MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) Att söka information via Nelliportalen Php-programmering Producera kurser i Blackboard 3 Window s Movie Maker 3 MS Producer för nätföreläsningar 27 Adobe Flash 26 Hot Potatoes 26 WebLec för nätföreläsningar 25 Tentbox 24 i-pod 23 Rondo 23 Att söka information på nätet 22 Terese 2

PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006

PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006 PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006 Projekt: För virtuella undervisningsprojekt som prioriteras av universitetet samt för personalutbildning i anknytning till dem samt för nationell virtualuniversitetsverksamhet

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

Uppsala LearningLab

Uppsala LearningLab Uppsala LearningLab 19.6.2007 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ ÅBO AKADEMI Grundades 1640, flyttas till Helsingfors 1828 och blir Helsingfors universitet; ÅA grundad på nytt

Läs mer

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN 1996-25/per 31.12.5/17.1.26 HF/doktorsexamen Svenska 1 2 3 Engelska 1 1 1 1 3 1 8 Finska 1 1 1 1 1 1 6 Franska 1 1 2 Klassiska Ryska 1 1 2 Tyska 1 1 1 3 Historia 2

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Moodle2

Studieguide och användarhandbok för Moodle2 Uppdaterad i maj 2012/NKallio Studieguide och användarhandbok för Moodle2 för kursen PF:s studieorientering, 2 sp 1. Introduktion till kursen Studieperioden PF:s studieorientering (2 sp) är en obligatorisk

Läs mer

Deltagarpresentationer och handledning via desktopvideokonferens ConnectPro erfarenheter från nätkursen "Akademiska studiefärdigheter"

Deltagarpresentationer och handledning via desktopvideokonferens ConnectPro erfarenheter från nätkursen Akademiska studiefärdigheter Deltagarpresentationer och handledning via desktopvideokonferens ConnectPro - erfarenheter från nätkursen "Akademiska studiefärdigheter" Minikonferensen om kursutveckling 4 maj 2007 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi,

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010

Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010 Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010 25.5.2007 Utskick till fakulteterna för utlåtande Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Beskrivning av hur strategin har utarbetats...3

Läs mer

Tritonia, LIN Tove Forslund. Innehåll

Tritonia, LIN Tove Forslund.  Innehåll Tritonia, LIN3 13.10.2006 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ 1 Innehåll Planeringsprocessen Yttre ramar Planering och beskrivning av studerandes inlärningsprocess Planering av aktivering

Läs mer

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F)

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: Bioblocket: biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) BV Ämneskurser: Computers / Computational Methods in bioresearch nätet

Läs mer

Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 31.12.2009)

Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 31.12.2009) Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 31.12.2009) Åtgärdsförslag i strategin för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- Allmänt Information

Läs mer

BILAGA 1 Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.2009)

BILAGA 1 Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.2009) Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.) Åtgärdsförslag i strategin för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- Allmänt Information om strategin

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) 14 6 Utbildningslinjen för kemiteknik Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. 6.1 Teknologie

Läs mer

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Vi firar avslutad utbildning Learning in Networks 8 sp! Åbo 29.1.2010 Tove Forslund, Lärcentret Malin Siimes, Personalärenden Carina Gräsbeck, Centret

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Bekanta dig med sidorna 1-2 av den här studieguiden inför studiestarten v. 35! Kontaktuppgifter: Matias Dahlbäck (till

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

UniNet. Ronneby 10-12/5.2004. Maria Byholm och Peter Ahlroos, Lärocenter vid Tritonia i Vasa

UniNet. Ronneby 10-12/5.2004. Maria Byholm och Peter Ahlroos, Lärocenter vid Tritonia i Vasa Ronneby 10-12/5.2004 Maria Byholm och Peter Ahlroos, Lärocenter vid Tritonia i Vasa Innehåll Tillbakablick (UniNet I) - Bakgrund, syfte - Verksamhet -Resultat UniNet II - Medverkande -Aktiviteter - Varför

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Varför välja oss? Kursplan Presentation av våra datatekniska kurser Eftersom företag mycket sällan anställer gymnasieelever (de vill att ni ska

Läs mer

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är...

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är... ANNA ÅBERG Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är......en glad och ambitiös tjej som försöker stå med båda fötterna på jorden, CURRICULUM VITAE...positiv

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik 6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik Studierna inom utbildningsprogrammet ändrades hösten 2005 så att man först avlägger teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen

Läs mer

UniNet Kvarken. Universitets- och högskolesamarbete i Kvarken

UniNet Kvarken. Universitets- och högskolesamarbete i Kvarken UniNet Kvarken Universitets- och högskolesamarbete i Kvarken Per Andersson, UniNet-koordinator, Ped inst, Umeå Ulf Stödberg, IT-pedagog, Ped inst, Umeå Maria Byholm, UniNet-koordinator, Tritonia, Vasa

Läs mer

Tove Forslund, Lärcenterchef/ÅA

Tove Forslund, Lärcenterchef/ÅA "! #$&% '( )(*++, Tove Forslund, Lärcenterchef/ÅA www.abo.fi/lc/, tove.forslund@abo.fi 1 Startade som virtuellt lärcenter 1.9.2003 nya webbsidor www.abo.fi/lc/ all service från ett ställe: en konktaktperson,

Läs mer

Lärcentrets verksamhetshandbok

Lärcentrets verksamhetshandbok Lärcentrets verksamhetshandbok Version 1.1 Uppgjord av Lärcentrets personal Ansvarsperson: lärcenterchef Tove Forslund Version 1.0 behandlad av Lärcentrets ledningsgrupp 26.5.2008 Version 1.1 godkänd av

Läs mer

2002-2006 Filosofie kandidatexamen i folkloristik med etnologi och skärgårdskunskap som biämnen.

2002-2006 Filosofie kandidatexamen i folkloristik med etnologi och skärgårdskunskap som biämnen. Maria Johansson KONTAKTUPPGIFTER Maria Johansson Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Åboenheten (f.d. Fortbildningscentralen) Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Besöksadress: Arken, byggnad G, vån. 1,

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

KARTLÄGGNING AV 9-KLASSARNAS FÄRDIGHETER I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I ÅBO 2007 Yhteenvetoraportti N=132 Julkaistu: 14.5.

KARTLÄGGNING AV 9-KLASSARNAS FÄRDIGHETER I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I ÅBO 2007 Yhteenvetoraportti N=132 Julkaistu: 14.5. KARTLÄGGNING AV 9-KLASSARNAS FÄRDIGHETER I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I ÅBO 2007 Yhteenvetoraportti N=132 Julkaistu: 15.2007 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat DATORANVÄNDNING Jag kan INTE, använda

Läs mer

I den här h r presentationen. Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi

I den här h r presentationen. Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi NU2010, 15.10.2010 Tove Forslund Lärcenterchef vid Lärcentret i Åbo/Åbo Akademi tove.forslund@abo.fi,

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

Installationsmanual OpenOffice 3.0

Installationsmanual OpenOffice 3.0 Installationsmanual OpenOffice 3.0 Ursprungligen skapad av Georg Bredberg 2003-03-27 för OpenOffice 1.0 Uppdaterad och kortad 2009-01-07 för OpenOffice 3.0 av Folkbildningsnätets Fria Programvarugrupp

Läs mer

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet och

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid Åbo Akademi rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens

Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid Åbo Akademi rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid Åbo Akademi rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön,

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

EFTERANMÄLNINGAR BEAKTAS INTE! Hösten Allmän kemi x x Analytisk kemi I x x Analytisk kemi II x Anläggnings- och apparatteknik x Apparatteknik I

EFTERANMÄLNINGAR BEAKTAS INTE! Hösten Allmän kemi x x Analytisk kemi I x x Analytisk kemi II x Anläggnings- och apparatteknik x Apparatteknik I KT-avdelningens tentamenstillfällen OBS! Anmälan till tentamen är obligatorisk och sker via MinPlan för kurser som finns i kursdatabasen. Anmälan börjar 1 månad före tentamenstillfället och utgår fem arbetsdagar

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227 Möteskallelse Datadirektionen sammanträder onsdagen den 15.12.2004 kl 9.15 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin

Läs mer

Rapport över uppföljning av egenlärarverksamheten i Åbo i juni 2008

Rapport över uppföljning av egenlärarverksamheten i Åbo i juni 2008 Rapport över uppföljning av egenlärarverksamheten i Åbo i juni 2008 Lärcentret i Åbo 2008 Introduktion För att bättre kunna stöda egenlärarna i framtiden och för att få en bättre översikt över hur egenlärarverksamheten

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning Beslut 20120306 Dnr: FAK 2012/39 Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) Kompletterande pedagogisk utbildning ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning 1. Antagning görs i samtliga ämnen som Linnéuniversitetet

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering 6.11.2013 Humanistiska fakulteten och Institutionen för psykologi och logopedi Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering hösten

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

OUTSOURCING PAKETERINGSKURS. Fördelar med outsourcing:

OUTSOURCING PAKETERINGSKURS. Fördelar med outsourcing: PROGRAMPAKETERING Vi sköter alla slags paketering av applikation: MSi, App-V och Thinapp. Vi packar i genomsnitt mer än 6 000 paket om året, vilket gör oss till ett av Danmarks största paketeringsföretag.

Läs mer

P r i s u p p g i f t e r

P r i s u p p g i f t e r P r i s u p p g i f t e r Grafisk produktion -datum enligt hemsida eller överrenskommelse Uppdatering AdobeCS, 1dag InDesign grund, 2dgr InDesign steg2, 1dag InDesign automatisera, spara tid 1dag InDesign

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

ÅRSKURS 1 Period 1 v

ÅRSKURS 1 Period 1 v Information för nybörjare (åk 1) i matematik och statistik ges den 29.8.2013 kl. 14.15-16 i, ASA B, Fänriksg.3, III vån. Tutorer: Jenni Hakala och Jennifer Lindholm Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Läs mer

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Att undervisa och examinera på nätet Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Webbaserad undervisning hos oss? Virtuella appron Fem IB-kurser helt

Läs mer

Syfte : Lära sig objektorienterad programmering Syfte : Lära sig programmering i ett OO-språk vilket?

Syfte : Lära sig objektorienterad programmering Syfte : Lära sig programmering i ett OO-språk vilket? Jonas Kvarnström jonkv@ida.liu.se 2013 Syfte : Lära sig objektorienterad programmering Syfte : Lära sig programmering i ett OO-språk vilket? Rena OO-språk (allt är objekt) Scala, Smalltalk, Eiffel, Ruby,

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

Studier och anställningsdokumentation

Studier och anställningsdokumentation Studier och anställningsdokumentation Carlos Oldenburg Björkhultsvägen 13b 63229 Eskilstuna UTBILDNINGAR Typ av utbildning Omfattning Påbörjad Avslutad Yrkesinrik. eftergymnasial Heltid 2002-08 2004-01

Läs mer

Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT)

Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) Studieorientering 24.8.2015 Ulla Bäckström Studieorientering Kort presentation av Fakulteten Denna veckas program Var få information om studierna

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

Matematik och statistik

Matematik och statistik och statistik ens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den tekniskvetenskapliga

Läs mer

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret 2017 2018 Innehållsförteckning Ny organisation...3 Kursutbud för lärare...3 Pedagogisk utveckling...5

Läs mer

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området 3340 Nr 568 Humanistiska eamina Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området Bilaga I HU

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

Dagens program. Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013. Aktuellt från studiekansliet. Antagningen 2013. Inskrivningen

Dagens program. Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013. Aktuellt från studiekansliet. Antagningen 2013. Inskrivningen Dagens program Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb Aktuellt från institutionerna Rådgivning

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin Evaluation Summary CDT Grundläggande Webbdesign HT7 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) 9 Skriv kommentarer här... Q. a

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Årsrapport över Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2010

Årsrapport över Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2010 Årsrapport över Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2010 27.1.2011 2 Innehåll 1 Om rapporten... 4 2 Organiseringen av virtualiseringsverksamheten år 2010... 4 2.1 Aktörer inom virtualiseringen vid

Läs mer

P r i s u p p g i f t e r

P r i s u p p g i f t e r P r i s u p p g i f t e r Grafisk produktion -datum enligt hemsida eller överrenskommelse Uppdatering AdobeCS4/ CS5, 1dag InDesign grund, 2dgr InDesign steg2, 2dgr InDesign automatisera, spara tid 1dag

Läs mer

Meritförteckning - Mikael Tylmad

Meritförteckning - Mikael Tylmad Meritförteckning - Mikael Tylmad 2012-08-02 Namn Mikael Tylmad Personnummer 19840608-0195 Adress Tullingebergsvägen 1A, 14645 Tullinge E-post mikael@tylmad.com Civiltillstånd Gift Nationalitet Svensk Utbildning

Läs mer

Kursbeskrivningar och kursdatabasen

Kursbeskrivningar och kursdatabasen Kursbeskrivningar och kursdatabasen - Att skapa och revidera kurser i MinPlan Uppdaterad 4/2016 Innehåll 1 Begrepp och information om undervisning och utbildning vid Åbo Akademi... 4 1.1 Studiehandbok,

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Kartläggning gällande IT i undervisning

Kartläggning gällande IT i undervisning Kartläggning gällande IT i undervisning Utgångskartläggning april 2002 inför Arcadas IKT-strategi Datorn som arbetsmiljö Q1 Q2 Jag vet vilka program som finns installerade på min dator och hur jag hittar

Läs mer

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska Högskoledidaktik: IT eller face-to-face? Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska användas borde

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 1. Inledning Styrelsen för Åbo Akademi godkände den första strategin för Åbo Akademis virtualisering

Läs mer

Matematik MÅLSÄTTNING

Matematik MÅLSÄTTNING Matematik Matematikens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den teknisk-vetenskapliga

Läs mer

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier Kemi Utbildningen för huvudämnesstuderande i kemin är indelad på två linjer; den ena leder till filosofie magisterexamen i kemi (kemist) och den andra till filosofie magisterexamen i kemi (kemilärare).

Läs mer

6-KLASSARNAS FÄRDIGHETER I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I SKOLORNA I ÅBO - KARTLÄGG Yhteenvetoraportti N=130. jag är osäker (Arvo: 2)

6-KLASSARNAS FÄRDIGHETER I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I SKOLORNA I ÅBO - KARTLÄGG Yhteenvetoraportti N=130. jag är osäker (Arvo: 2) 6-KLASSARNAS FÄRDIGHETER I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I SKOLORNA I ÅBO - KARTLÄGG Yhteenvetoraportti N=130 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat DATORANVÄNDNING Jag kan sätta på och stänga av datamaskinen.

Läs mer

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering 3.4.212 Humanistiska fakulteten och Institutionen för psykologi och logopedi Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering hösten 211

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Människa-Dator Interaktion

Människa-Dator Interaktion Människa-Dator Interaktion Uppgift 1, Datainsamling Utbildningsföretag vill ha programvara (Håkan Johansson) Produkter på marknaden: 3 st gratisprogram för elearning/webkonferans: Yugma Låter dig köra

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2007

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2007 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2007 Åbo 31.1.2008 Tove Forslund Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2007 Rapporten och bilagor är tillgängliga på http://www.abo.fi/personal/vuarkiv.

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Undervisningsprogram Uppdaterat Matematik

Undervisningsprogram Uppdaterat Matematik Undervisningsprogram 2017-2018 Uppdaterat 29.06.2017 Matematik Tutorer: Jessica Heinonen och Jenni Salomäki Föreläsningstider: 8-10 = kl. 8.15-9.45, 10-12 = kl. 10.15-11.45, 13-15 = kl. 13.30-15.00, 15-17

Läs mer

CV2014 WYNONA EKESRYD

CV2014 WYNONA EKESRYD PERSONUPPGIFTER Jag heter Wynona Ekesryd och är 40+. Då IT är i ständig utveckling har jag lång erfarenhet och utmaningar för mig är tillfredsställande. Jag har arbetat med IT de senaste 20 åren och har

Läs mer

Samling av de bästa datorprogrammen! Postad av Ronnie Lidström - 17 jan 2011 14:48

Samling av de bästa datorprogrammen! Postad av Ronnie Lidström - 17 jan 2011 14:48 Samling av de bästa datorprogrammen! Postad av Ronnie Lidström - 17 jan 2011 14:48 Gratis program InfraRecorder Program för att bränna CD/DVD/Isofiler osv Länk: infrarecorder.org CloneZilla För att klona

Läs mer

Mediaverktyg. Grafik. Video. Ljud. Animationer. Strömmande media. Webb

Mediaverktyg. Grafik. Video. Ljud. Animationer. Strömmande media. Webb Mediaverktyg Grafik Video Ljud Animationer Strömmande media Webb Björn Thuresson November 2003 1 Följande lista är inte heltäckande, men ger exempel på relevanta, användbara och spridda datorverktyg för

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

Operativsystem och användargränssnitt

Operativsystem och användargränssnitt Operativsystem och användargränssnitt Som du fick läsa tidigare behöver datorn förutom hårdvara också ett program för att hantera hårdvaran, dvs. ett operativsystem. Denna sida behandlar bland annat följande

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Ansökan om extra tilldelning för datatekniska tjänster

Ansökan om extra tilldelning för datatekniska tjänster Institutionen för Lingvistik Åsa Abelin Göteborg 2005-03-02 Dekanus Humanistiska fakulteten Ansökan om extra tilldelning för datatekniska tjänster Humanistiska fakultetskansliet har förhört sig beträffande

Läs mer

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING En biokemist med kandidatexamen i naturvetenskaper bör: - förstå biokemins betydelse för naturvetenskaperna och samhället, liksom också för tekniken

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera med ljud

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundäggande webbdesign HT6 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 6 Medel:,6

Läs mer

Guide för kursutvärdering

Guide för kursutvärdering Guide för kursutvärdering Inloggning: Anställda-portalen www.abo.fi/personal > Verktyg > Flera verktyg > Kursutvärdering Information om kursutvärderingen vid ÅA och guider: www.abo.fi/stodenhet/sv/kursutvardering

Läs mer