Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov"

Transkript

1 Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov Personalärenden Lärcentret i Åbo Lärocenter Tritonia

2 Innehållsförteckning 2 1. Introduktion Åtgärder på basen av kartläggningen Personalutbildning Utrustning och programvara Skriftligt stöd och användarguider Grafer över resultaten för enheterna i Åbo Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Grafer över resultaten för enheterna i Vasa & Jakobstad Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Sammanfattning av och grafer över vissa resultat för hela ÅA Fråga Fråga Fråga Fråga BILAGOR Bilaga 1 Informationsmejlet till personalen om kartläggningen...35 Bilaga 2 Enkäten...36 Bilaga 3 Antal svar per enhet...42

3 1. Introduktion 3 Kartläggningen av personalens IT-färdigheter och den undervisande personalens ope.fifärdigheter (dvs. färdigheter i att använda IT i undervsining) samt kartläggning av behovet av utbildning genomfördes under tiden 25 september - 15 oktober 26 av de båda lärcentra i samarbete med personalärenden. Det skickades ut två mejl till personalen (25.9 och ), samt informerades om enkäten via ÅA:s webbsida/anställda-fliken och Lärcentrets webb. Se bilaga 1 för informationsmejlet. Frågorna framgår ur bilaga 2. Fördelning av svar Totalt besvarade 386 personer enkäten, fördelat enligt följande: Åbo: 327* Vasa/Jakobstad: 59 HF: 72* MNF: 55 ESF: 3 TkF: 62 TF: 6 PF: 23 SVF: 17 Fristående institutionerna i Åbo: 67 Fristående institutionerna i Vasa: 9 Förvaltningsämbetet i Åbo: 35 Förvaltningsämbetet i Vasa: 1 * De personer som i utvärderingen inte valde enhet ingår i siffran för HF/Engelska, vilket betyder att de i siffrorna finns vissa fel. Fördelningen av svar per ämne och enhet framgår ur bilaga 3. Av de svarande tillhörde 236 personalkategori 1 (professor, akademilektor, lektor, (tim)lärare, doktorassistent, överassistent, assistent, doktorand, forskare), 86 personalgrupp 2 (direktör, byråchef, amanuens, planerare, bibliotekarie, labbingenjör, avd.chef eller motsvarande) och 65 personalgrupp 3 (sekreterare, labbpersonal, teknisk personal och tryckeripersonal). Sammanställning av svaren I rapporten finns sammanställningar av frågorna i form av grafer. Frågorna 3-4, 7-8 och 1-11 och 13 berör önskemål på kurser. Frågorna 1-2, 5-6 och 12 berör kunskaper och färdigheter eller användningsgrad. Fråga 9 sammanställs inte (frågeställningen misslyckad). Fråga 2 finns i bilaga (inte sammanställd). Fråga 14: Kommentarerna finns noterade bl.a. med tanke på korrigeringar till enkäten (se nedan) och i åtgärdskapitlet (se kapitel 2).

4 Svaren är sammanställda skilt för Åbo och Vasa & Jakobstad, förutom för vissa frågor där en sådan särskiljning inte var relevant med tanke på åtgärder eller där det inte gick att särskilja svaren (gällde öppna frågor). 4 Korrigeringar i enkäten om den används på nytt Det som bör eller kunde åtgärdas i liknande kartläggning i framtiden är följande: - Det bör vara möjligt att välja Enhet: Övriga och första alternativet i listan över enheter bör vara tom. - Fråga 9 bör korrigeras. - I fråga 1 bör delas upp i olika typer av programvara ( allmän programvara (el.dyl), programvara för undervisningsbruk, programvara för administrativt bruk, ämnesspecifik programvara mm.) - I fråga 1 bör det ev. finnas en expertnivå (Utmärka kunskaper goda kunskaper grundkunskaper inga kunskaper). - Fråga 12 bör kompletteras med alternativet Lägre än ope.fi I-nivå - Fråga 13 bör kompletteras med alternativet individuell handledning - I stället för att kryssa i allt man önskar fortbildning i, skulle man vara tvungen att prioritera de fem viktigaste temata. Åbo den 3 november 26 Tove Forslund Lärcenterchef

5 2. Åtgärder på basen av kartläggningen 5 På basen av kartläggningen kommer åtgärder att vidtas inom personalutbildningen men också vad gäller utrustning och programvara samt skriftligt stöd och användarguider. 2.1 Personalutbildning Önskemålen på personalutbildningen (IT, universitetspedagogiska seminarier och ope.fi-kurser, dvs. kurser i användningen av IT i undervisningen) beaktas i planeringen av utbildningens innehåll och former. Innehåll Vid enheterna i Åbo önskades kurser framför allt i webbediteringsprogram i och med Akademins webbprojekt kommer personalen att få tillgång till ett s.k. content management system, med hjälp av vilket det blir enklare att producera webbsidor utgående från färdiga mallar. Det kommer säkert ändå att finnas ett behov av kurser i andra webbediteringsprogram, men kurserna bör koordineras med webbprojektgruppen. Andra grundkurser som önskades var i bildbehandling, databaser, videokonferens, presentationsprogram, ritprogram, datasäkerhet, Moodle, Blackboard och Flash. Fortsättningskurser önskades bl.a. i Excel, Word och operativsystemet. Vid enheterna i Vasa och Jakobstad var önskemålen rätt långt de samma, men här var också grund- och fortsättningskurser i Moodle högt på listan, liksom även kurser i införandet av kurser i och handledning av studieplaner i MinPlan. Det framkom även önskemål om introduktion till andra operativsystem än Windows (Mac, Linux, Unix). Formen på personalutbildning Både i Åbo och Vasa önskade en stor majoritet av de svarande, inte överraskande, att personalutbildningarna ordnas som intensivkurser (1/2-1 dags föreläsningar och workshops). Men det fanns även ett intresse för längre utbildningar och för minikonferenser, där personalen presenterar praktiska exempel för varandra. Vi frågade specifikt efter intresset att kunna delta i Lärocenter Tritonias program Learning in Networks (http://larocenter.tritonia.fi > Utbildning > Learning in Networkd), som redan flera år erbjudits för lärarna i Vasa och Jakobstad, och där även Åbo-personalen fr.o.m. januari 27 kan delta (i LIN1). Det enligt kartläggningen rätt låga intresset för utbildningen i Åbo beror antagligen på att utbildningen inte ännu hade marknadsförts speciellt mycket i Åbo. För speciellt Åbo-personalen har det skapats en möjlighet att sammanställa en ope.fi-portfolio, bestående av de korta personalutbildningskurser man deltagit i samt exempel på egna produktioner av IT i undervisningen. Portofolion bedöms till en omfattning av 2-1 sp. Ca 4 av de svarande var intresserad av en ope.fi-portfolio även personalen i Vasa och Jakobstad kan sammanställa en dylik portfolio (för närmare information, se Följande enskilda kommentarer framfördes angående formen på personalutbildningen: - Kurserna kunde ordnas som längre helhet som består av semisjälvständiga delar - Fortbildning kunde ges i form av nätkurs.

6 6 - Det kunde erbjudas korta kurser som sträcker sig över någon vecka, t.ex. 2 h två gånger/vecka i 2-3 veckor. - Kurser riktade till specifika målgrupper/enheter. - Fortbildning på lördag förmiddag kanske bäst? - Utbildningen får gärna leda till att man avklarat "grundstudier i nätpedagogik" eller dylikt och detta skulle gärna få kompletteras så att man så småningom skulle få "grund- och ämnesstudier i pedagogik" av något slag, dvs ope.fi kunde ingå som en del av en större helhet och ge t.ex. yrkesinriktad behörighet, naturligtvis då kompletterad med annan pedgaogik och också undervisningsövningar. - Bra med uppdateringskurser. I fråga 13 saknades alternativet enskild konsultation som form på personalutbildning. Detta är dock en form som efterfrågades av flera personer i de öppna frågorna nu tänker jag börja göra... hur ska jag börja?. ( Datacentralens Orakel är en förträfflig inrättning, som mycket väl kunde utvidgas till att omfatta annat än bara akut problemlösning ). Detta är något som noteras för planeringen av verksamheten då lärcentret får egna utrymmen. Notera att det finns en möjlighet till individuell konsultation i olika programvaror och produktion av nätkurser redan nu, se bl.a. Lärcentret i Åbo och Lärocenter i Vasa Det går även bra att beställa skräddarsydda utbildningar till det egna ämnet/den egna enheten. I de öppna frågorna konstaterade väldigt många att orsaken till att de inte deltar i så mycket personalutbildningar som de skulle vilja är tidsbrist. Det påpekades även att enen viss försiktighet borde eftersträvas av dem som ordnar program, det blir ineffektivt om det tutas och körs hela tiden. 2.2 Utrustning och programvara I fråga 14 (Övriga kommentarer) framkom många önskemål på utrustningen, främst önskan om dator och videoprojektor i föreläsningsutrymmena (allmänt önskemål om att det skulle finnas dator och projektor i alla föreläsningsutrymmen, specifika kommentarer om vissa utrymmen). De som planerar uppdateringen av utrustningen i auditorierna inför nästa år får ta del av dessa kommentarer i sin helhet, så att förhoppningsvis specifika problem kan åtgärdas. Även följande enskilda saker kommenterades angående utrustning och programvara: - den tekniska utrustningen och skötseln av den borde sättas i system - hela personalen kunde utrustas med egen webbcamera - det borde finnas mikrofon och hörlurar till datorerna - bra program behövs för att göra nätföreläsningar - konkurrenskraftiga priser på den utrustning som skaffas via Datacentralen - det är irriterande att det inte går att installera just någonting på en allmän PC i t.ex. bibliotek eller datorklass - fungerande skanner - önskan om programvara för layout av mindre skrifter. Det önskades ett bättre webbediteringsprogram än Mozilla Composer det nya CMS som tas i bruk inom webbportalprojekt är på kommande inom kort och kan förhoppningsvis vara till hjälp. Det kom även önskemål om att man skulle vilja ha programvara för att t.ex. ta del av ljud och film, Flashplayer, Skype mm. installerade på den egna datorn - det här är ju något som närstödaren kan hjälpa till med. På webben framgår vilken programvara som finns installerad i Akademins datorklasser i Åbo: Genom att kontakta Datacentralen kan ytterligare programvara installeras. Hörlurar med mikrofon finns i bl.a. ASA-husets datorklass (läget i november 26).

7 7 2.3 Skriftligt stöd och användarguider Användarguider önskades i bl.a. följande IT-tillämpningar: datasäkerhet, operativsystemet, kalkylprogram/excel, webbediteringsprogram, databaser/access, införandet av kurser i MinPlan, presentationsprogram, ritprogram, bildbehandlingsprogram, textbehandling/word, videokonferens och e-post. En samling ingående och detaljerade anvisningar och exempel (tutorials) för alla tänkbara program skulle kunna vara behändigt. Skulle kunna finnas samlat på webben i pdf/ppt/annat lämpligt format. Grunderna lär man sig lätt själv, ingen vits att sätta bara dem på nätet. Skulle gärna se en punkt med samlad information om de möjligheter till program/teknisk utrustning + guider man har möjlighet att få till egen dator. En hel del guider finns redan på webben, bl.a. via Lärcentrets sidor och på Datacentralens sidor vi kommer att sträva efter att försöka göra dem tydligare tillgängliga på Lärcentrets hemsidor Här försöker vi även samla exempel där detta är ändåmålsenligt. Informationen om tillgänglig programvara som man för sin undervisning kan få till den egna datorn skall också ses över: Även för nätundervisning önskades skriftligt stödmaterial. Här hänvisar vi i första hand till Handboken för utveckling av nätkurs på Lärcentrets hemsidor (anpassad till ÅA-förhållanden och i vissa fall specifikt till ÅA i Åbo): För andra universitetspedagogiska teman önskades även skriftligt stöd. För vissa teman har det producerats kompendier, bl.a. om examinationsformer och aktiverande metoder i närstudier (se ), men ofta kan man av föreläsarna på personalutbildningar få tips på litteratur. För handledning av seminarie- och pro gradu-arbeten kan lärarna hänvisa studerande till material som finns på Graduvägen

8 3. Grafer över resultaten för enheterna i Åbo 8

9 Fråga 1. Kunskaper i IT/Åbo ( svar på frågan av totalt 327 svarande från Åbo. Resultaten anges i %.) 9 Operativsystemet, t.ex. filhantering Datasäkerhet % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % E-post Ord- /Textbehandlingsprogram Kalkylprogram (t.ex. Excel) Databasprogram (t.ex. Access) Webbediteringsprogram Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) Bildbehandlingsprogram Att genomföra videokonferens Desktopvideokonferensing Producera kurser i Blackboard Producera kurser i Moodle Adobe Flash Goda kunskaper Grundkunskaper Inga kunskaper MS Producer för nätföreläsningar WebLec för nätföreläsningar Window s Movie Maker Tentbox Hot Potatoes Php-programmering i-pod Att söka information på nätet (ex. Google) Att söka information via Nelliportalen Rondo MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) MinPlan (handleda i uppgörande av Terese

10 Fråga 2. Andra programvaror och tillämpningar än de som nämndes i fråga 1 som personalen behärskar 1 Se s. 34. Fråga 6: Kunskaper i nätundervisning 6 Nätundervisning: Hurudana kunskaper har du i...? Antal personer Goda Grund Inga Totalt Planering och uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätet Upphovsrätt Kunskaper/färdigheter i nätunde rvisning/åbo (146 svar; resultaten redovisade i %) % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Planering och uppläggning av nätkurser 23 % 24 % 53 % Aktivering och examination på nätet 15 % 25 % 6 % Goda kunskaper Grundkunskaper Handledning på nätet 21 % 25 % 54 % Inga kunskaper Upphovsrätt 13 % 4 % 47 %

11 Fråga 5 Användning av IT och e-böcker i undervisningen/åbo I hur många kurser använder du? % Presentationsprogram och videoprojektor Kurshemsida på närundervisningskurs (med t.ex tilläggsmaterial eller föreläsningshandouts) Kursen helt eller delvis i inlärningsplattform Videokonferens Desktopsvideokonferensing (t.ex. Marratech, Breeze) E-böcker Användning av IT och eböcker i undervisningen/åbo ( svar; resultaten redovisade i %) % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Presentationsprogram & videoprojektor 67 % 2 % 12 % Kurshemsida på närundervisningskurs 43 % 25 % 32 % Kursen helt eller delvis i inlärningsplattform 13 % 25 % 63 % Videokonferens 1 % 8 % 91 % Desktopsvideokonferensing 4 % 96 % E-böcker 6 % 23 % 72 % Använder i 6-1% av sina kurser Använder i 1-4% av sina kurser Använder inte alls i sina kurser

12 Fråga 3/Önskad grundkurs (IT)/ Åbo, antal personer 12 antal Webbediteringsprogram 67 Bildbehandlingsprogram 55 Databasprogram (t.ex. Access) Att genomföra en videokonferens (teknisk/praktisk synvinkel) Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) Desktopvideokonferensing Datasäkerhet Producera kurser i Moodle Producera kurser i Blackboard Adobe Flash Kalkylprogram (t.ex. Excel) MS Producer för nätföreläsningar Php-programmering WebLec för nätföreläsningar MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) Operativsystemet, t.ex. filhantering Window s Movie Maker Att söka info via Nelliportalen Tentbox MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) i-pod Hot Potatoes Att söka information på nätet Rondo Ord-/Textbehandlingsprogram Terese E-post 2 3 4

13 Fråga 3 Önskad fortsättningskurs (IT)/Åbo, antal personer 13 antal Kalkylprogram (t.ex. Excel) Ord-/Textbehandlingsprogram 34 Operativsystemet, t.ex. filhantering 33 Webbediteringsprogram 31 Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) 31 Datasäkerhet 22 Bildbehandlingsprogram 22 E-post 19 Databasprogram (t.ex. Access) 18 Att söka information på nätet 15 Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 14 Producera kurser i Moodle 11 MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) 1 Att söka info via Nelliportalen 1 MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) 9 Rondo 9 Php-programmering 8 Adobe Flash 5 Producera kurser i Blackboard 5 Desktopvideokonferensing 4 Att genomföra en videokonferens (teknisk/praktisk synvinkel) 3 i-pod 3 Window s Movie Maker 2 Hot Potatoes 2 Terese 2 MS Producer för nätföreläsningar 1 WebLec för nätföreläsningar 1 Tentbox 1

14 Fråga 3 Önskat skriftligt stöd (IT)/Åbo, antal personer 14 antal Datasäkerhet Operativsystemet, t.ex. filhantering 54 Kalkylprogram (t.ex. Excel) 46 Databasprogram (t.ex. Access) 41 Webbediteringsprogram 4 Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) 4 Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 37 MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) 37 Att genomföra en videokonferens (teknisk/praktisk synvinkel) 37 Ord-/Textbehandlingsprogram 36 Bildbehandlingsprogram 35 Adobe Flash 33 Desktopvideokonferensing 32 E-post 31 MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) 3 Producera kurser i Moodle 28 Php-programmering 27 Producera kurser i Blackboard 27 Att söka info via Nelliportalen 26 Window s Movie Maker 26 Rondo 22 Hot Potatoes 22 MS Producer för nätföreläsningar 21 WebLec för nätföreläsningar 19 Tentbox 18 Att söka information på nätet 17 i-pod 16 Terese 16

15 Fråga 3. Önskade kurser och skriftligt stöd (IT)/Åbo, antal personer Webbediteringsprogram Bildbehandlingsprogram Databasprogram (t.ex. Access) Att genomföra en videokonferens (teknisk/praktisk Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) Desktopvideokonferensing Datasäkerhet Producera kurser i Moodle Producera kurser i Blackboard Adobe Flash Kalkylprogram (t.ex. Excel) MS Producer för nätföreläsningar Php-programmering WebLec för nätföreläsningar MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) Operativsystemet, t.ex. filhantering Skriftliga guider Fortsättningskurs Grundkurs Window s Movie Maker Att söka info via Nelliportalen Tentbox MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) i-pod Hot Potatoes Att söka information på nätet Rondo Ord- /Textbehandlingsprogram Terese E-post

16 Fråga 1. Önskad fortbildning och skriftligt stöd (Universitetspedagogik i allmänhet)/åbo, antal personer 16 Önskad fortbildning och stödmaterial/åbo (antal personer) önskar fortbildning önskar stödmaterial 1 Aktiverande metoder i föreläsningar/närstudier Handledning av seminariearbeten/pro gradu Beaktande av olika inlärningsstilar Olika examinationsformer Projektarbete Grupparbetsmetoder Problembaserat lärande Samarbetsinlärning och kollaborativt lärande Övriga önskemål: Om plagiathantering Fråga 7. Önskad fortbildning och skriftligt stöd (nätundervisning)/åbo, antal personer Önskad fortbildning och stödmaterial: Tema nätundervisning/åbo önskar fortbildning önskar stödmaterial 1 Fördelar och nackdelar med nätkurser, demon, exempel Planering och uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätet Upphovsrätt Föreläsa/undervisa via videokonferens (pedagogisk synvinkel)

17 Fråga 13: Önskad form på personalutbildning/åbo, antal personer 17 Önskad form på personalutbildning/åbo Intensivkurser (föreläsningar á ca 1/2-1 dag) 34 Intensivkurser (w orkshops, där deltagarna jobbar med egna projekt) 12 Längre utbildningar (omfattning minst 1 sp) med hemuppgifter Minikonferenser, där deltagarna presenterar egna erfarenheter Utbildningsprogram (15-25 sp) antal Fråga 11. Intresset för att sammanställa en ope.fi-portfolio/åbo antal Intresserad av ope.fi-portfolio/åbo (antal personer) Ja Nej Kan ej ta ställning 66 Fråga 8 Intresset för Learning in Networks-utbildningarna arrangerade vid Lärocenter Tritonia/Åbo Lärarna vid enheterna har hittills inte haft möjlighet att delta i LIN-utbildningana. LIN-utbildningarna/Åbo (antal personer) LIN 1 LIN 2 LIN 3 har deltagit Intresserad av att delta kan ej ta ställning i detta läge

18 4. Grafer över resultaten för enheterna i Vasa & Jakobstad 18

19 Fråga 1. Kunskaper i IT/Vasa & Jakobstad (58-59 svar på frågan av totalt 59 svarande från Vasa & Jakobstad. Resultaten anges i %.) 19 Operativsystemet, t.ex. filhantering % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Datasäkerhet E-post Ord- /Textbehandlingsprogram Kalkylprogram (t.ex. Excel) Databasprogram (t.ex. Access) Webbediteringsprogram Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) Bildbehandlingsprogram Att genomföra videokonferens Desktopvideokonferensing Producera kurser i Blackboard Producera kurser i Moodle Adobe Flash Goda kunskaper Grundkunskaper Inga kunskaper MS Producer för nätföreläsningar WebLec för nätföreläsningar Window s Movie Maker Tentbox Hot Potatoes Php-programmering i-pod Att söka information på nätet (ex. Google) Att söka information via Nelliportalen Rondo MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) MinPlan (handleda i uppgörande av Terese

20 2 Fråga 2. Andra programvaror och tillämpningar än de som nämndes i fråga 1 som personalen behärskar Se s. 34. Fråga 6: Kunskaper i nätundervisning/vasa & Jakobstad 6 Nätundervisning: Hurudana kunskaper har du i...? Antal personer Goda Grund Inga Totalt Planering och uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätet Upphovsrätt Kunskaper/färdigheter i nätundervisning/vasa & Jakobstad (31 svar; resultaten redovisade i %) % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Planering och uppläggning av nätkurser 26 % 35 % 39 % Aktivering och examination på nätet 2 % 37 % 43 % Goda kunskaper Grundkunskaper Handledning på nätet 2 % 37 % 43 % Inga kunskaper Upphovsrätt 1 % 37 % 53 %

21 Fråga 5 Användning av IT och e-böcker i undervisningen/vasa & Jakobstad I hur många kurser använder du...? Antal svar % Totalt Presentationsprogram och videoprojektor Kurshemsida på närundervisningskurs (med t.ex tilläggsmaterial eller föreläsningshandouts) Kursen helt eller delvis i inlärningsplattform Videokonferens Desktopsvideokonferensing (t.ex. Marratech, Breeze) E-böcker Användning av IT och eböcker i undervisningen/vasa & Jakobstad (24-3 svar; resultaten redovisade i %) % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Presentationsprogram & videoprojektor 57 % 3 % 13 % Kurshemsida 39 % 36 % 25 % Kursen helt eller delvis i inlärningsplattform 21 % 36 % 43 % Videokonferens 7 % 22 % 7 % Desktopsvideokonferensing 4 % 17 % 79 % E-böcker 8 % 23 % 69 % Använder i 6-1% av sina kurser Använder i 1-4% av sina kurser Använder inte alls i sina kurser

22 Fråga 3 Önskad grundkurs (IT)/Vasa & Jakobstad 22 antal Producera kurser i Moodle 11 Bildbehandlingsprogram 1 Webbediteringsprogram 9 Producera kurser i Blackboard 8 Databasprogram (t.ex. Access) 8 MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) 7 Kalkylprogram (t.ex. Excel) 7 Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 6 MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) 6 Desktopvideokonferensing 6 Operativsystemet, t.ex. filhantering 5 Datasäkerhet 5 Window s Movie Maker 4 Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) 4 MS Producer för nätföreläsningar Att genomföra en videokonferens (tekniskt/praktiskt) Adobe Flash WebLec för nätföreläsningar 3 Php-programmering 3 Att söka information via Nelliportalen 3 i-pod 2 Hot Potatoes 2 Terese 1 Ord-/Textbehandlingsprogram 1 E-post 1 Tentbox Rondo Att söka information på nätet

23 Fråga 3 Önskad fortsättningskurs (IT)/ Vasa & Jakobstad 23 antal Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ord-/Textbehandlingsprogram 7 Producera kurser i Moodle 6 Kalkylprogram (t.ex. Excel) 6 MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) 6 Att genomföra en videokonferens (tekniskt/praktiskt) 5 Webbediteringsprogram 4 Operativsystemet, t.ex. filhantering 3 Adobe Flash 3 Att söka information via Nelliportalen 3 Hot Potatoes 3 MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) 2 E-post 2 Bildbehandlingsprogram 1 Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 1 Desktopvideokonferensing 1 Datasäkerhet 1 Window s Movie Maker 1 Php-programmering 1 i-pod 1 Terese 1 Tentbox 1 Rondo 1 Att söka information på nätet 1 Producera kurser i Blackboard Databasprogram (t.ex. Access) MS Producer för nätföreläsningar WebLec för nätföreläsningar

24 Fråga 3 Önskat skriftligt stöd (IT)/ Vasa & Jakobstad 24 antal Datasäkerhet 15 Kalkylprogram (t.ex. Excel) 13 E-post 1 MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) 9 Bildbehandlingsprogram 9 Webbediteringsprogram 8 Operativsystemet, t.ex. filhantering 8 Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 7 i-pod 7 Ord-/Textbehandlingsprogram 6 Producera kurser i Moodle 6 Att söka information via Nelliportalen 6 Desktopvideokonferensing 6 Tentbox 6 Databasprogram (t.ex. Access) 6 MS Producer för nätföreläsningar 6 WebLec för nätföreläsningar 6 Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) 5 Att genomföra en videokonferens (tekniskt/praktiskt) Att söka information på nätet 5 5 Producera kurser i Blackboard 5 MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) 4 Hot Potatoes 4 Window s Movie Maker 4 Php-programmering 4 Terese 4 Adobe Flash 3 Rondo 1

25 Fråga 3 Önskade kurser och skriftliga guider (IT)/ Vasa & Jakobstad 25 antal Producera kurser i Moodle Bildbehandlingsprogram Webbediteringsprogram Databasprogram (t.ex. Access) Producera kurser i Blackboard Kalkylprogram (t.ex. Excel) MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) Desktopvideokonferensing MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) Operativsystemet, t.ex. filhantering Datasäkerhet Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Att genomföra en videokonferens (tekniskt/praktiskt) Adobe Flash Grundkurs Fortsättningskurs Skriftliga guider MS Producer för nätföreläsningar Window s Movie Maker WebLec för nätföreläsningar Php-programmering Att söka information via Nelliportalen Hot Potatoes i-pod E-post Ord-/Textbehandlingsprogram Terese Tentbox Att söka information på nätet Rondo

26 Fråga 1. Önskad fortbildning och stödmaterial (Universitetspedagogik i allmänhet)/vasa & Jakobstad, antal personer 26 Önskad fortbildning/vasa & Jakobstad (antal personer) önskar fortbildning önskar skriftligt stödmaterial 2 Aktiverande metoder i föreläsningar/närstudier Handledning av seminariearbeten/pro gradu Beaktande av olika inlärningsstilar Olika examinationsformer Projektarbete Grupparbetsmetoder Problembaserat lärande Samarbetsinlärning och kollaborativt lärande Övriga önskemål: Om plagiathantering Fråga 7. Önskad fortbildning och skriftligt stöd (nätundervisning)/ Vasa & Jakobstad, antal personer Önskad fortbildning och stödmaterial: Tema nätundervisning/vasa & Jakobstad (antal personer) önskar fortbildning önskar stödmaterial Fördelar och nackdelar med nätkurser, demon, exempel Planering och uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätet Upphovsrätt Föreläsa/undervisa via videokonferens (pedagogisk synvinkel)

27 Fråga 13 Önskad form på personalutbildningen/vasa & Jakobstad 27 Önskad form på personalutbildning/vasa & Jakobstad (antal personer) Intensivkurser (föreläsningar á ca 1/2-1 dag) 41 Intensivkurser (w orkshops, där deltagarna jobbar med egna projekt) Längre utbildningar (omfattning minst 1 sp) med hemuppgifter Minikonferenser, där deltagarna presenterar egna erfarenheter Utbildningsprogram (15-25 sp) antal Fråga 11. Intresset för att sammanställa en ope.fi-portfolio/vasa&jakobstad Personalen vid enheterna i Vasa&Jakobstad har hittills inte erbjudits möjligheten att sammanställa en ope.fi-portfolio. antal Intresserad av ope.fi-portfolio/vasa & Jakobstad (antal personer) 1 11 Ja Nej Kan ej ta ställning 18 Fråga 8. Intresset för Learning in Networks-utbildningarna arrangerade vid Lärocenter Tritonia/Vasa&Jakobstad LIN-utbildningarna/Vasa & Jakobstad (antal personer) LIN 1 LIN 2 LIN 3 har deltagit Intresserad av att delta kan ej ta ställning i detta läge

28 4. Sammanfattning av och grafer över vissa resultat för hela ÅA 28

29 29 Fråga 12 Uppskattad ope.fi-nivå/hela ÅA Ope.fi-nivå I Informationssamhällsprogrammet för utbildning och forskning sägs att målsättningen är 1 % av den undervisande personalen vid universiteten vid programperiodens slut bör ha ope.fi I- färdigheter och 75 % bör ha ope.fi II-färdigheter. Undervisningspersonalens centrala färdigheter i informationsteknik och användningen av IT i undervisningen definieras enligt tre ope.fi-nivåer i den nationella Kunskapsstrategin för utbildning och forskning 2-24: Ope.fi I grundläggande IT-färdigheter Ope.fi II färdigheter att använda IT i den egna undervisningen Ope.fi III specialfärdigheter, utbildarutbildning och färdigheter i att fungera som stödperson för användningen av IT i undervisningen. Totalt 169 personer besvarade frågan om på vilken ope.fi-nivå de befinner sig, av vilka 114 kunde göra en uppskattning av sin ope.fi-nivå: 67 % av de svarande har färdigheter motsvarande minst ope.fi I-nivå. 34 % av de svarande har färdigheter motsvarande minst ope.fi II-nivå. 6 % av de svarande har färdigheter motsvarande ope.fi III-nivå. antal Uppskattad ope.fi-nivå/hela ÅA (antal personer) OpeFi I OpeFi II OpeFi III vet ej 9 Åbo Vasa/Jakobstad

30 3 Fråga 3 Önskat skriftligt stöd (IT)/Hela ÅA antal Datasäkerhet Operativsystemet, t.ex. filhantering Kalkylprogram (t.ex. Excel) 59 Webbediteringsprogram 48 Databasprogram (t.ex. Access) MinPlan (föra in kurser i kursdatabasen) Presentationsprogam (t.ex. Pow erpoint) Ritprogram (t.ex. CorelDraw ) 44 Bildbehandlingsprogram 44 Ord-/Textbehandlingsprogram Att genomföra en videokonferens (tekniskt/praktiskt) E-post 41 Desktopvideokonferensing 38 Producera kurser i Moodle MinPlan (handleda i uppgörande av studieplan) Att söka information via Nelliportalen Php-programmering Producera kurser i Blackboard 3 Window s Movie Maker 3 MS Producer för nätföreläsningar 27 Adobe Flash 26 Hot Potatoes 26 WebLec för nätföreläsningar 25 Tentbox 24 i-pod 23 Rondo 23 Att söka information på nätet 22 Terese 2

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F)

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: Bioblocket: biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) BV Ämneskurser: Computers / Computational Methods in bioresearch nätet

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Bekanta dig med sidorna 1-2 av den här studieguiden inför studiestarten v. 35! Kontaktuppgifter: Matias Dahlbäck (till

Läs mer

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Vi firar avslutad utbildning Learning in Networks 8 sp! Åbo 29.1.2010 Tove Forslund, Lärcentret Malin Siimes, Personalärenden Carina Gräsbeck, Centret

Läs mer

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är...

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är... ANNA ÅBERG Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är......en glad och ambitiös tjej som försöker stå med båda fötterna på jorden, CURRICULUM VITAE...positiv

Läs mer

Lärcentrets verksamhetshandbok

Lärcentrets verksamhetshandbok Lärcentrets verksamhetshandbok Version 1.1 Uppgjord av Lärcentrets personal Ansvarsperson: lärcenterchef Tove Forslund Version 1.0 behandlad av Lärcentrets ledningsgrupp 26.5.2008 Version 1.1 godkänd av

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

UniNet Kvarken. Universitets- och högskolesamarbete i Kvarken

UniNet Kvarken. Universitets- och högskolesamarbete i Kvarken UniNet Kvarken Universitets- och högskolesamarbete i Kvarken Per Andersson, UniNet-koordinator, Ped inst, Umeå Ulf Stödberg, IT-pedagog, Ped inst, Umeå Maria Byholm, UniNet-koordinator, Tritonia, Vasa

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet och

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 1. Inledning Styrelsen för Åbo Akademi godkände den första strategin för Åbo Akademis virtualisering

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Installationsmanual OpenOffice 3.0

Installationsmanual OpenOffice 3.0 Installationsmanual OpenOffice 3.0 Ursprungligen skapad av Georg Bredberg 2003-03-27 för OpenOffice 1.0 Uppdaterad och kortad 2009-01-07 för OpenOffice 3.0 av Folkbildningsnätets Fria Programvarugrupp

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

P r i s u p p g i f t e r

P r i s u p p g i f t e r P r i s u p p g i f t e r Grafisk produktion -datum enligt hemsida eller överrenskommelse Uppdatering AdobeCS4/ CS5, 1dag InDesign grund, 2dgr InDesign steg2, 2dgr InDesign automatisera, spara tid 1dag

Läs mer

Studier och anställningsdokumentation

Studier och anställningsdokumentation Studier och anställningsdokumentation Carlos Oldenburg Björkhultsvägen 13b 63229 Eskilstuna UTBILDNINGAR Typ av utbildning Omfattning Påbörjad Avslutad Yrkesinrik. eftergymnasial Heltid 2002-08 2004-01

Läs mer

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Att undervisa och examinera på nätet Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Webbaserad undervisning hos oss? Virtuella appron Fem IB-kurser helt

Läs mer

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Innehållsförteckning 1 Allmänt...4 1.1

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Gratis programvara som kan vara till nytta för lärare

Gratis programvara som kan vara till nytta för lärare Markus Norrby April 2008 Datastöd Gratis programvara som kan vara till nytta för lärare Det är inte bara i undervisningen som datorstöd kan vara bra. Även för oss lärare kan bra dataprogram vara till stor

Läs mer

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska Högskoledidaktik: IT eller face-to-face? Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska användas borde

Läs mer

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapporten finns på webben http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/allmant/rapporter/rapporter2004.htm

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

1. Flervalsfråga Andel

1. Flervalsfråga Andel Page 1 of 8 Kursutvärdering Tillbaka till Välj resultat Antal svar: 39 1. Flervalsfråga Andel Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? Mycket låg 5,1% Låg 20,5% Godtagbar 43,6% Hög

Läs mer

Strategi för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi åren 2004-2006

Strategi för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi åren 2004-2006 Strategi för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi åren 2004-2006 Innehållsförteckning 1. Uppdraget...3 2. Vision för virtualiseringen av undervisningen vid Åbo Akademi...4 3. Åtgärdsprogram

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Meritförteckning - Mikael Tylmad

Meritförteckning - Mikael Tylmad Meritförteckning - Mikael Tylmad 2012-08-02 Namn Mikael Tylmad Personnummer 19840608-0195 Adress Tullingebergsvägen 1A, 14645 Tullinge E-post mikael@tylmad.com Civiltillstånd Gift Nationalitet Svensk Utbildning

Läs mer

Operativsystem och användargränssnitt

Operativsystem och användargränssnitt Operativsystem och användargränssnitt Som du fick läsa tidigare behöver datorn förutom hårdvara också ett program för att hantera hårdvaran, dvs. ett operativsystem. Denna sida behandlar bland annat följande

Läs mer

Årsrapport över lärcenter- och rådgivningsverksamheten i Åbo år 2009

Årsrapport över lärcenter- och rådgivningsverksamheten i Åbo år 2009 Årsrapport över lärcenter- och rådgivningsverksamheten i Åbo år 2009 Åbo 28.1.2010 Tove Forslund Lärcentret 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är tillgängliga på

Läs mer

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Tiina Alanko, tekn.stud. Leena Hupa, lektor Johan Werkelin, akademilektor Jan Westerholm, professor Inledning

Läs mer

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Ärende: Upphandling av IT-tjänster

Ärende: Upphandling av IT-tjänster ANBUDSBEGÄRAN Upphandling av IT-tjänster 24.11.2005 Till företagen Till handläggaren av anbudsbegäran Ärende: Upphandling av IT-tjänster Vi ber om anbud för experttjänster för utveckling av IT-tjänster

Läs mer

Människa-Dator Interaktion

Människa-Dator Interaktion Människa-Dator Interaktion Uppgift 1, Datainsamling Utbildningsföretag vill ha programvara (Håkan Johansson) Produkter på marknaden: 3 st gratisprogram för elearning/webkonferans: Yugma Låter dig köra

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

Kort och gott skulle jag kunna sammanfatta mig som en ordningsam, relationssökande individ med mycket humor och kunskap!

Kort och gott skulle jag kunna sammanfatta mig som en ordningsam, relationssökande individ med mycket humor och kunskap! Mika Perälä Född 1974-07-28 mika@kfib.org http://mika.kfib.org/ Konsistoriegatan 38 B 582 34 Linköping 013-17 99 14 073-263 02 20 PRESENTATION: Jag kan beskrivas som en energisk person med stor portion

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera med ljud

Läs mer

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall)

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se 1 Skärminspelningsprogram Det finns fler skärminspelningsprogram

Läs mer

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart GIT L0012B Implementation av geografiska informationssystem Information inför kursstart K U R S I N F O R M A T I O N Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination

Läs mer

Versioner och språk. ComAround Zero 2013-09-16

Versioner och språk. ComAround Zero 2013-09-16 Versioner och språk ComAround Zero 2013-09-16 Guider Office 2013 2013 2013 2013 2013 One Note 2013 SharePoint 2013 Office 2010 Introduktion till Office 2010 Introduktion till 2010 Web App 2010 2010 2010

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner 1 Back- End... 2 Två olika vyer över mötesrum... 2 Skapa nytt mötesrum... 3 Ändra rummets inställningar... 4 Uppladdat material... 4 Inspelningar...

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

Årsrapport samt utvärdering av Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2002

Årsrapport samt utvärdering av Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2002 Årsrapport samt utvärdering av Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2002 1. Allmänt Virtualiseringsverksamheten vid Åbo Akademi under 2002 har omfattat bl.a. utveckling av nätstödda kurser inom grundutbildning

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer

ADOBE FLASH 8. Vad är egentligen Flash

ADOBE FLASH 8. Vad är egentligen Flash Peter Stenlund, Presens Design Version 2008-01-20 Får endast användas i privat bruk För att få ut det mesta av denna kurs bör du behärska fönster- och filhantering, ordbehandling och Internet. Helst bör

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

ipad (som jag använder den) Sven-Erik Bengtsson Malmö den 9 februari

ipad (som jag använder den) Sven-Erik Bengtsson Malmö den 9 februari ipad (som jag använder den) Sven-Erik Bengtsson Malmö den 9 februari lite om mig ipad, kort överblick några användningsområden appar tillbehör resurser/hjälp övningar lite om mig Vad skrev Ina? "Min f.d.

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundäggande webbdesign HT6 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 6 Medel:,6

Läs mer

MODELL: KOMPETENSUTVECKLING FÖR VUXENSTUDERANDE MED HJÄLP AV IKT. HANDLEDNING ÖVER NÄTET

MODELL: KOMPETENSUTVECKLING FÖR VUXENSTUDERANDE MED HJÄLP AV IKT. HANDLEDNING ÖVER NÄTET MODELL: KOMPETENSUTVECKLING FÖR VUXENSTUDERANDE MED HJÄLP AV IKT. HANDLEDNING ÖVER NÄTET Eeva Dahlberg Novia, Formgivning, Åbo 2014 METODEN; HANDLEDNING ÖVER NÄTET Beskrivning av metoden för nätundervisning,

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

LP2016: Digitala resurser i olika läroämnen. Utvecklingsdagarna 8.12.2014 Kristian Smedlund

LP2016: Digitala resurser i olika läroämnen. Utvecklingsdagarna 8.12.2014 Kristian Smedlund LP2016: Digitala resurser i olika läroämnen Utvecklingsdagarna 8.12.2014 Kristian Smedlund LP2016: Utdrag ur matematiken M9 vägleda eleven att tillämpa informations- och kommunikationsteknik i matematikstudierna

Läs mer

Kursprogram för våra utbildningar 2008

Kursprogram för våra utbildningar 2008 Kursprogram för våra utbildningar 2008 IT-utbildningar i gemytlig miljö *IT utbildningar *Hyr datasal *Mobil datasal *Konsultation *Test av personal *Golf data KURSPROGRAM FÖR VÅRA UTBILDNINGAR Kursprogram

Läs mer

Åtagandet, MA/070028

Åtagandet, MA/070028 Bilaga 1 Åtagandet, MA/070028 Övergripande syfte och mål Syfte Att erbjuda anställda och förtroendevalda inom Region Skåne ett gemensamt kursutbud vad gäller standardiserad IT-utbildning oavsett organisation,

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Imperativ programmering

Imperativ programmering Imperativ programmering 1DL126 3p Imperativ programmering Jesper Wilhelmsson ICQ: 20328079 Yahoo: amigajoppe MSN / epost: jesperw@it.uu.se Rum: 1335 Tel: 471 1046 Imperativ programmering Vilka programmeringsspråk

Läs mer

Nedan lämnar jag kommentarer, funderingar och ett och annat råd till dig som lärare.

Nedan lämnar jag kommentarer, funderingar och ett och annat råd till dig som lärare. Information och kommunikation 1 Till lä rären Jag har efter bästa förmåga försökt ge detta läromedel det innehåll som Skolverket menar är centralt för kursen Information och kommunikation 1. Huruvida jag

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren 2000-03-17 specialversion inför kursstart Elektronik och mätteknik 2000 DATORINTRODUKTION Laboration E850-2000 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs:

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer

Kontakt Telefon: 073-0597734 E-mail: mail@thomasstenberg.com Hemsida: www.thomasstenberg.com

Kontakt Telefon: 073-0597734 E-mail: mail@thomasstenberg.com Hemsida: www.thomasstenberg.com CV-Thomas Stenberg Personnummer: 19821116-8557 Bostadsort: Stockholm, Bandhagen Nuvarande sysselsättning: GIS-samordnare, Värmdö kommun Kontakt Telefon: 073-0597734 E-mail: mail@thomasstenberg.com Hemsida:

Läs mer

Introduktionskurs i datavetenskap, 3p.

Introduktionskurs i datavetenskap, 3p. Kursens hemsida Introduktionskurs i datavetenskap, 3p. http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/datintro/h03 http://user.it.uu.se/~sanna (länkar till kurssidan) http://www.it.uu.se (lite letande) Översikt

Läs mer

Erik Ottengren Alhagsvägen 72 145 59 Norsborg 08-53 18 2222

Erik Ottengren Alhagsvägen 72 145 59 Norsborg 08-53 18 2222 Erik Ottengren Alhagsvägen 72 145 59 Norsborg 08-53 18 2222 Erfarenhet Systemutvecklare Svensk Krisledning AB Utvecklar och underhåller samt support för tre webbaserade applikationer; 2008-nuvarande Stockholm

Läs mer

Mac OS X. Video. Layout. Bild. Vektorgrafik. Webb PDF. s to c k h o l m g öt e b o r g m a l m ö lu n d vä s t e r å s vä x j ö

Mac OS X. Video. Layout. Bild. Vektorgrafik. Webb PDF. s to c k h o l m g öt e b o r g m a l m ö lu n d vä s t e r å s vä x j ö Mac OS X Video Layout Bild Vektorgrafik Webb PDF s to c k h o l m g öt e b o r g m a l m ö lu n d vä s t e r å s vä x j ö hur mycket man än satsar på tekniska lösningar så är det ändå personalens samlade

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Teknikblock på TIS Stockholm

Teknikblock på TIS Stockholm Det här är en beskrivning av hur vi kommer att jobba med teknik och entreprenörskap detta år. Teknikblock på TIS Stockholm Teknikblock är ämnesövergripande aktiviteter i undervisningen. De är kärnan i

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit)

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) N u ä r d e t e n k e l t a t t k o m m a i g å n g m e d v å r t n y a H i s s d e s i g n p r o g r a m! H i s s d e s i g n p r o g rammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både nyproduktion

Läs mer

Utvecklingsplan. elev i nykarleby ein.fi. education in nykarleby

Utvecklingsplan. elev i nykarleby ein.fi. education in nykarleby Utvecklingsplan elev i nykarleby ein.fi education in nykarleby 1 Utvecklingsplan för den pedagogiska användningen av utrustning som införskaffas. Innehåll Utvecklingsplan för den pedagogiska användningen

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

Nya möjligheter med Windows Vista

Nya möjligheter med Windows Vista Nya möjligheter med Windows Vista Göran Johannesson 21 maj 2007 www.programsupport.se Innehåll Modernt användargränssnitt...1 Ny Startknapp... 1 Sidpanelen... 1 Visa miniatyrer för bilder i mappar... 2

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Kursprogram för våra utbildningar. IT-utbildningar i gemytlig miljö

Kursprogram för våra utbildningar. IT-utbildningar i gemytlig miljö Kursprogram för våra utbildningar IT-utbildningar i gemytlig miljö KURSPROGRAM FÖR VÅRA UTBILDNINGAR Kursprogram Utbildning ger ekonomisk besparing på längre sikt. Företaget investerar i sin personal så

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Årsrapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2010

Årsrapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2010 Årsrapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2010 Åbo 31.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Rektor Jorma Mattinen i diskussion med studierådgivarna i samband med tutorutbildningen

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Uppdatering och underhåll av nätkurser Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Johanna Quiroz-Schauman, FC/ÅA VII Minikonferens, ÅA 4.5.2007 Uppdatering av nätkurser 1/3 Arkivkopia

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer