Bedömning av Schenker AB i Sverige, transportörsavtal område utrikes. Rapport B QIII-system version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömning av Schenker AB i Sverige, transportörsavtal område utrikes. Rapport B05005. QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01"

Transkript

1 Bedömning av Schenker AB i Sverige, transportörsavtal område utrikes Rapport B05005 QIII-system version Bedömning giltig till

2 Bedömningsprotokoll för Schenker AB i Sverige, transportörsavtal område utrikes. Innehållsförteckning Bedömningsprotokoll för Schenker AB i Sverige, transportörsavtal område utrikes... 2 Bedömningsprotokoll för QIII Allmänt... 3 Begreppsförklaringar och förekommande förkortningar Organisation Förutsättningar Organisationsuppgifter Allmänt om organisationen Omfattning och kategori av upphandlingar som genomförs Praxis och normer som omgärdar de upphandlade transporterna Bedömningen av organisationen Baskrav Arbetsmiljö... 5 Arbetsbelastning... 5 Ergonomi... 6 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Trafiksäkerhet... 7 Hastigheter... 7 Säkra fordon... 8 Alkohol och droger Miljö Utsläpp till luft Effektivare bränsleanvändning Utsläpp av miljöstörande ämnen Sammanfattning Kontroll av entreprenörer Omdöme Förslag Slutkommentar

3 Bedömningsprotokoll för QIII Protokollet upprättat vid bedömning av: Schenker AB i Sveriges upphandlingar av internationella vägtransporter utifrån transportörsavtal, Schenker affärsområde utrikes. Bedömningen avser: Upphandling och avtal som avser tidsperioden från och med Protokollet upprättat av: Per Nybom I bedömningsarbetet har medverkat: Per Nybom, baskrav och trafiksäkerhetsavsnittet, Håkan Åström, arbetsmiljöavsnittet och Roland Andersson Miljöavsnittet. Datum: Allmänt Begreppsförklaringar och förekommande förkortningar QIII Bedömningssystem för Tung Trafik (2p) Anger bedömningsnivån på respektive kriterium 1. Organisation 1.1 Förutsättningar Upphandlande organisation som bedömts är Schenker AB Affärsområde utrikes i Sverige. Schenker är ett internationellt transportföretag som genomför transporter till sjöss i luften och på land. Vägtransporterna utgör en betydande del av Schenkers transporter. De vägtransporter som genomförs består i huvudsak av godstransporter. Vägtransporterna genomförs dels som fjärrtransporter dels som distribution i tätorter. Bedömningsunderlaget består av dokumentgranskning och intervjuer. Bedömningen påbörjades med dokumentgranskning den 18 april och avslutades den 30 juni

4 1.2 Organisationsuppgifter Schenker AB ( ) tel , Göteborg 1.3 Allmänt om organisationen Schenker producerar transporter samt logistik- och informationstjänster. Schenker är en av Sveriges största speditörer/transportörer. Företaget har över anställda. Schenker genomför europeiska landtransporter samt sjö- och flygfrakt med tillhörande logistiktjänster över hela världen. 1.4 Omfattning och kategori av upphandlingar som genomförs Schenker har avtal med cirka 300 åkerier. Den verksamhet som denna bedömning avser är internationella vägtransporter som bedrivs kontinuerligt alla dagar i veckan, året runt. Transporterna genomförs i huvudsak som fjärrtransporter. 1.5 Praxis och normer som omgärdar de upphandlade transporterna Inom arbetsmiljöområdet är det företrädesvis lastningen och lossningen som utgör de stora problemen. Inom trafiksäkerhetsområdet är det flera faktorer som utgör säkerhetsrisker. De mest uppmärksammade är backning och manövrering på arbetsplatser, hastigheter och låg bältesanvändning. 2. Bedömningen av organisationen 2.1 Baskrav Beställaren skall kontrollera att: - trafiktillstånd finns - organisationen är registrerad och F-skattebevis finns - sociala avgifter och skatter är betalda eller att en betalningsplan finns - tillstånd för internationell trafik finns (om sådant behövs) - trafik- och ansvarsförsäkring finns - organisationen inte är föremål för konkurs, likvidation, ackord eller tvångsförvaltning - organisationen inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom - ingen ersättning utgår till organisationen för last utöver vad som anges i lag/förordning (överlast) - stickprovskontroll genomförs av beställaren på att överlast inte förekommer Trafiktillstånd F-skattebevis 4

5 2.1.3 Sociala avgifter och skatter Tillstånd för internationell trafik finns Trafik- och ansvarsförsäkringar Föremål för konkurs, likvidation, ackord eller tvångsförvaltning Dömd för allvarligt fel i yrkesutövningen Utgår ersättning för överlast, last utöver vad som anges i lag/förordning Stickprovskontroll på att överlast inte förekommer Förslag till bedömning av baskraven Organisationen uppfyller de baskrav som ställs. 2.2 Arbetsmiljö Arbetsbelastning Planering av kör- och vilotider (2p) Den upphandlade organisationen skall ha en planering, rutiner eller förfaringssätt som eliminerar överträdelser av kör- och vilotider 5

6 2.2.2 Kontroll av kör- och vilotider (4p) Den upphandlade organisationen skall ha rutiner för att kontinuerligt, minst en gång per kvartal, kontrollera kör- och vilotiderna, att rutiner för avvikelsehantering finns och att åtgärdsprogram skall finnas som sätts in för att rätta till brister Företagshälsovård och planering (6p) Den upphandlade organisationen skall ha tillgång till företagshälsovård eller motsvarande samt att organisationen vid planeringen av transporter har acceptans för tidsavvikelser. Ergonomi Skadeförebyggande åtgärder (2p) Den upphandlade organisationen skall ha en dokumenterad plan eller riktlinjer för att eliminera belastnings-, fall-, hopp- och klämskador Aktiv skyddsverksamhet (4p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen genomför skyddsronder eller motsvarande minst en gång per år, att organisationen identifierar och dokumenterar hantering som medför lyft-, skjut- och dragmoment samt hopp samt att organisationen har etablerat kontakt med företagshälsovård eller liknande i syfte att få råd och stöd för att undvika lyft-, skjutoch dragmoment samt hopp Lastning och lossning av gods (6p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen identifierar brister vid externa lastnings- och lossningsställen samt har rutiner för att påtala brister vid lastnings- och lossningsställen. 6

7 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Förberedande arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöpolicy (2p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen har en arbetsmiljöpolicy, har påbörjat arbetet med ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån AFS 2001:1 och att representanter för organisationen skall delta i utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenterat Systematiskt Arbetsmiljöarbete (4p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen har ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1, genomför analyser och riskbedömningar av arbetsmiljön och att organisationen utarbetar åtgärds- och handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön Fortlöpande förbättring av arbetsmiljön (6p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen har ett dokumenterat arbete för att fortlöpande följa och förbättra arbetsmiljön samt att organisationen skall genomföra konsekvensanalyser vid förändringar som kan påverka arbetsmiljön. Förslag till bedömning inom Arbetsmiljöområdet Organisationen uppfyller 2p-nivå inom kriterieområdet Arbetsbelastning. Inom övriga kriterieområden uppfylls inga av de kriterier som finns. 2.3 Trafiksäkerhet Hastigheter Trafiksäkerhetspolicy (4p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen har en trafiksäkerhetspolicy, där det framgår att hastigheten är den enskilt viktigaste faktorn för trafiksäkerheten, har dokumenterade riktlinjer/rutiner, där det framgår att hastigheten alltid skall anpassas till rådande förhållanden. 7

8 2.3.2 Kontroll av hastigheter (8p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen har rutiner för att kontinuerligt, minst en gång per kvartal, genomföra kontroller av hastigheter på samtliga fordon, att organisationen skall dokumentera avvikelser och att avvikelser skall kommuniceras mellan ledning och aktuell förare Åtgärdsprogram och stödfunktioner (12p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen har ett åtgärdsprogram som sätts in i de fall en förare har överskridit gällande hastighetsgränser eller inte anpassat hastigheten efter rådande förhållanden samt att organisationen skall utrusta samtliga fordon med stödsystem för att eliminera hastighetsöverträdelser. Säkra fordon Säker utrustning (1p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen har riktlinjer/rutiner för att säkerställa att däck har minst lagstadgat mönsterdjup, rätt lufttryck och inte är skadade, genomför godkända bromskontroller var sjätte månad hos ASB eller ackrediterad verkstad, att samtliga fordon som nyttjas skall vara utrustade med godkända bilbälten och att organisationen är väl förtrogen med och kontinuerligt uppdaterar regelverk som avser överlast och lastsäkring Handhavande och tillsyn (2p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen har utbildning i de regelverk som avser överlast och lastsäkring, har rutiner för att säkerställa att bilbälten alltid används, har rutiner för och tillämpar kontinuerlig tillsyn av fordon och att organisationen dokumenterar skador, tillsyn, underhåll och service av fordon. Förekommande beställarkrav I bilagan 6, Trafiksäkerhet sidan 1, fastslås att åkeriets samtliga förare ska ha utbildning i lastsäkring. Organisationen skall också ha rutiner för att kontrollera att bilbälte används. Några krav på kontinuerlig tillsyn av fordon finns inte. 8

9 2.3.6 Stödsystem och säkerhetsutrustning (3p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationens samtliga fordon skall vara utrustade med stödsystem (mätinstrument) för att kunna kontrollera lastvikt, fordonen skall vara utrustade med bältespåminnare som har ljud- och ljussignal och att organisationens fordon har underkörningsskydd runt om. Kravet styrks delvis enligt QIII Alkohol och droger Alkohol- och drogpolicy (1p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen har en alkohol- och drogpolicy samt att organisationen skall ha ett åtgärdsprogram och en rehabiliteringsplan Alkohol- och drogtester (2p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen genomför drogtester på den personal som skall anställas, har rutiner för att säkerställa att alkohol inte förekommer i samband med arbetet, att 50% av organisationens fordon är utrustade med alkolås som kan lagra data och att all data från alkolås arkiveras i minst ett år Stödsystem, alkolås (3p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationens samtliga fordon skall vara utrustade med tekniska stödsystem, alkolås, som kan lagra data. Förslag till bedömning inom Trafiksäkerhetsområdet Organisationen uppfyller flera av de krav som ställs. Inom området Hastigheter infrias följande kriterier. Trafiksäkerhetspolicy skall finnas från Kontroll av hastigheter regleras genom att rutiner för kontroller skall finnas Rutiner skall finnas för att kontrollera att hastighet ej överskrids Rutiner skall finnas för att kontrollera att hastighet ej överskrids 2006, framgår ej i vilken intervall. Då kraven följer QIIIs krav så förutsätts att intervallen en gång per kvartal gäller. Avvikelser skall dokumenteras och arkiveras i 12 månader. Även om inte alla delar i kriterierna upprätthålls så infrias såpass många delar i de olika kriterierna att det är befogat med 8p inom området Hastigheter. 9

10 Inom området Säkra fordon infrias följande: Rutiner skall finnas för att kontrollera däck och bromsar. Detta innebär automatiskt en extra godkänd bromskontroll utöver den ordinarie besiktningen. Kravet på bilbälten ringas in genom att organisationen ska ha rutiner för att kontrollera att bilbälte används samt att bältespåminnare ska finnas från Kravet på uppdatering av lagkrav som avser överlast uppfylls genom att samtliga förare ska ha utbildning i regelverket för lastsäkring. Således måste organisationen vara väl förtrogen och uppdaterad inom området. Åkeriets samtliga förare ska ha utbildning i lastsäkring. Rutiner ska finnas för att kontrollera att bilbälte används enligt gällande lagkrav Nyinköpta fordon ska vara utrustade med bältespåminnare från Även om inte alla delar i kriterierna upprätthålls så infrias såpass många delar i de olika kriterierna att det är befogat med 2 p på området Säkra fordon. Inom området Alkohol och droger infrias följande: Alkohol- och drogpolicy från 2006 skall finnas. Rutiner skall finnas för att följa upp att fordonen framförs av alkohol- och drogfri personal. Alkolås på alla nyinköpta fordon från Vi har tolkat kravet på alkolås från 2006 som att 50% av fordonen inom en överskådlig tid kommer att ha alkolås. Även om inte alla delar i kriterierna upprätthålls så infrias såpass många delar i de olika kriterierna att det är befogat med 3 p på området Alkohol och droger. Totalt tilldelas organisationen 13 p inom området Trafiksäkerhet. 2.4 Miljö Utsläpp till luft Miljöpolicy och redovisning (3p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen har en miljöpolicy som anger företagets långsiktiga miljömål och att organisationen kvartalsvis skall redovisa drivmedelsåtgången och emissioner per tonkilometer och fordon Drivmedelsförbrukning, mål och handlingsplan (6p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen har en plan med kvartalsvisa mål för att minska drivmedelsåtgången per tonkilometer. Resultatet som redovisas kvartalsvis skall också omfatta andel förnyelsebar respektive fossilt bränsle som används, organisationen skall ha en plan för att minska beroendet av fossila bränslen samt att max 5 % av organisationens fordonsflotta får vara äldre än tio år. 10

11 2.4.3 Fordon (9p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen har en handlingsplan för att öka fyllnadsgraden, resultatet skall redovisas kvartalsvis, minst 30 % av transporterna skall utföras av fordon som är Euro II-klassade eller bättre, minst 50% av fordonen skall ha katalysator och partikelfilter monterade samt att transporternas energiåtgång skall dokumenteras kvartalsvis och skall redovisas i (kwh/tonkm) samt beräknas utifrån bränslets energiinnehåll (kwh/l). Kravet styrks delvis enligt QIII Effektivare bränsleanvändning Utbildning (2p) Beställaren skall ha krav på att minst 50 % av den upphandlade organisationens förare skall ha genomgått utbildning i sparsamt körsätt med motsvarande omfattning och innehåll som i ECO-drivingutbildningen samt att organisationen minst en gång per kvartal åskådliggör resultaten av drivmedelsåtgången för förarna Utbildning, information och uppföljning (4p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationens samtliga förare skall ha genomgått utbildning i sparsamt körsätt med motsvarande omfattning och innehåll som i ECOdrivingutbildningen, att organisationen fortlöpande upprätthåller kunskapen om sparsamt körsätt genom repetitiva informationer/utbildningar eller incitamentprogram samt att organisationen skall ha en individuell uppföljning som innebär att föraren får information varje månad om hur dennes körsätt påverkar bränsleförbrukningen Stödsystem för lägre drivmedelsförbrukning (6p) Beställaren skall ha krav på att minst 20 % den upphandlade organisationens fordon skall ha stödsystem som indikerar hur körsättet påverkar fordonets bränsleförbrukning. Kravet styrks delvis enligt QIII 11

12 Utsläpp av miljöstörande ämnen Underhållsplan och kemikalieförteckning (1p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen har en plan för fordonsunderhåll där det framgår vilka miljöstörande ämnen som används och en förteckning med tillhörande säkerhetsinformation över de kemikalier som används samt att det skall finnas en plan/strategi för avvecklingen av miljöstörande ämnen. Kravet styrks delvis enligt QIII Produktval och serviceavtal (2p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen tillämpar produktvalsprincipen enligt Miljöbalken, fordon skall ha däck utan HA-oljor och vattenlösliga åldringsskydd samt att organisationen skall ha serviceavtal eller motsvarande för regelbundet underhåll av fordonen. Kravet styrks delvis enligt QIII Rengörning och underhåll av fordon (3p) Beställaren skall ha krav på att den upphandlade organisationen alltid skall välja miljömärkta produkter (i de fall de finns att tillgå på marknaden) för rengörning och underhåll av fordon, att organisationen i avtal med underleverantörer kräver att miljömärkta produkter (i de fall de finns att tillgå på marknaden) för rengörning och underhåll av fordon skall användas Förslag till bedömning inom Miljöområdet Organisationen uppfyller i stor utsträckning de krav som finns inom delar av de kriterier som finns uppsatta. Vi rekommenderar därför följande, inom kriterieområdet Utsläpp till luft 6p. Effektivare bränsleanvändning ingen 4p. Utsläpp av miljöstörande ämnen 3p. Det finns i sig inga kriterier som helt uppfylls men det bör beaktas att Schenker har en god ambition inom miljöområdet som får sitt utfall i att de krav som ställs tangerar QIIIs kriterier. Totalt tilldelas organisationen 13 p inom området Miljö. 3. Sammanfattning Det avtal som vi granskat har förhållandevis långtgående krav. Arbetsmiljöområdet är förhållandevis eftersatt, inom övriga områden finns tydliga och konkreta krav. 12

13 3.1 Kontroll av entreprenörer QIII har inte gjort någon kontroll av huruvida entreprenörerna uppfyller ställda krav. Anledningen är att avtalet inte har börjat gälla ännu. Schenker har själva rutiner för att genomföra kontroller hos transportörer, vilket genomförs kontinuerligt vartefter avtalen kommer att tilllämpas. 3.2 Omdöme Organisationen uppfyller de baskrav som ställs. Inom Arbetsmiljöområdet uppfyller organisationen 2p inom kriterieområdet Arbetsbelastning. Inom övriga kriterieområden uppfylls inga av de kriterier som finns. Inom Trafiksäkerhetsområdet uppfyller organisationen flera av de krav som finns. Vår bedömning är 13p inom området. Inom Miljöområdet uppfyller organisationen i viss utsträckning de krav som finns inom delar av de kriterier som finns uppsatta, vår bedömning är 13p. 3.3 Förslag Totalt uppnår organisationen enligt vår bedömning 2p inom Arbetsmiljöområdet, 13p inom Trafiksäkerhetsområdet och inom Miljöområdet 13p. Summa 28 p. 3.4 Slutkommentar Den upphandling som vi granskat har omfattats av nio dokument som är kopplade till de avtal som utgjort grunden för bedömningen. Kravställningarna i dokumenten har varit tydliga, innehållet har varit lättillgängligt, vilket medfört att tolkningar och missförstånd har kunnat undvikas. Schenker genomför minst en gång per år möten med transportörerna samt därutöver kontroller. Vid mötena behandlas bland annat avvikelsehanteringen och förekommande avvikelser. Detta medför att Schenker fortlöpande kontrollerar att de kravställningar som finns i transportörsavtalet och andra styrande dokument infrias och upprätthålls hos transportörerna. 13

Bedömning av Vägverket Region Mitt, objekt 260290, Driftområde Ånge i Västernorrlands län, för utförande av drift och underhåll på allmänna vägar.

Bedömning av Vägverket Region Mitt, objekt 260290, Driftområde Ånge i Västernorrlands län, för utförande av drift och underhåll på allmänna vägar. Bedömning av Vägverket Region Mitt, objekt 260290, Driftområde Ånge i Västernorrlands län, för utförande av drift och underhåll på allmänna vägar. Rapport B05003 QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01

Läs mer

Bedömning av Vägverket Region Vägverket Region Väst, objekt Götatunneln, upphandlingar av tunga transporter. Rapport B05001

Bedömning av Vägverket Region Vägverket Region Väst, objekt Götatunneln, upphandlingar av tunga transporter. Rapport B05001 Bedömning av Vägverket Region Vägverket Region Väst, objekt Götatunneln, upphandlingar av tunga transporter Rapport B05001 QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01 Bedömning giltig till 2007-03-25 Bedömningsprotokoll

Läs mer

ägare finansiärer Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa Vägverket LO NTF

ägare finansiärer Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa Vägverket LO NTF ägare LO NTF finansiärer Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa Vägverket Omvärlden QIII Transportköpare Transportsäljare vi slutkonsumenter vill inte att de varor vi köper i något led skall innebära ohälsa

Läs mer

Rapport B06010. Bedömning, avseende Stockholms län landsting upphandling av transporttjänster. QIII-system version 05:08

Rapport B06010. Bedömning, avseende Stockholms län landsting upphandling av transporttjänster. QIII-system version 05:08 Bedömning, avseende Stockholms län landsting upphandling av transporttjänster Rapport B06010 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2008-02-25 Bedömningsprotokoll B06010 Stockholms läns landsting

Läs mer

Bedömning, avseende Green Cargo. Rapport B07013. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2009-08-06

Bedömning, avseende Green Cargo. Rapport B07013. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2009-08-06 Bedömning, avseende Green Cargo Rapport B07013 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2009-08-06 Bedömningsprotokoll för Green Cargo AB, ramavtal 2007 Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL

Läs mer

Bedömning av Skånemejeriers upphandling av transporter, kyl- och frystjänster. Rapport B05002. QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01

Bedömning av Skånemejeriers upphandling av transporter, kyl- och frystjänster. Rapport B05002. QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01 Bedömning av Skånemejeriers upphandling av transporter, kyl- och frystjänster Rapport B05002 QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01 Bedömning giltig till 2007-03-25 Bedömningsprotokoll för Skånemejerier

Läs mer

Bedömning, avseende Banverkets projekt Citytunneln, E201. Rapport B05008. QIII-system version 2005-06-09 2006-12-31. Bedömning giltig till 2007-09-09

Bedömning, avseende Banverkets projekt Citytunneln, E201. Rapport B05008. QIII-system version 2005-06-09 2006-12-31. Bedömning giltig till 2007-09-09 Bedömning, avseende Banverkets projekt Citytunneln, E201 Rapport B05008 QIII-system version 2005-06-09 2006-12-31 Bedömning giltig till 2007-09-09 Bedömningsprotokoll, B05008, avseende Banverkets projekt

Läs mer

Systembeskrivning 2005-04-04 2006-12-31

Systembeskrivning 2005-04-04 2006-12-31 Systembeskrivning 2005-04-04 2006-12-31 QIII ideell förening Västra vägen 11A 171 26 Solna Tel +46 (8) 734 52 51 info@q3.se www.q3.se Ägs av LO och NTF 1.12 QIII, Bedömningssystem för upphandlare av tunga

Läs mer

Bedömning, avseende Täby kommun. Rapport B QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till

Bedömning, avseende Täby kommun. Rapport B QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till Bedömning, avseende Täby kommun Rapport B07015 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2009-08-06 Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL FÖR QIII... 3 ALLMÄNT... 3 Förkortningar... 3 Förutsättningar...

Läs mer

Bedömning, avseende Stora Enso ramavtal 2007. Rapport B07004. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2008-09-08

Bedömning, avseende Stora Enso ramavtal 2007. Rapport B07004. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömning, avseende Stora Enso ramavtal 2007 Rapport B07004 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömningsprotokoll för Stora Enso, ramavtal 2007 Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL

Läs mer

Bedömning, avseende Sollentuna kommun/ Sollentuna Energi AB, avtal renhållningsentreprenad. Rapport B QIII-system version 05:08

Bedömning, avseende Sollentuna kommun/ Sollentuna Energi AB, avtal renhållningsentreprenad. Rapport B QIII-system version 05:08 Bedömning, avseende Sollentuna kommun/ Sollentuna Energi AB, avtal renhållningsentreprenad Rapport B06011 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2008-09-08 Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL

Läs mer

Bedömning, avseende SAKAB. Rapport B07008. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2008-09-08

Bedömning, avseende SAKAB. Rapport B07008. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömning, avseende SAKAB Rapport B07008 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömningsprotokoll för SAKAB Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL FÖR QIII...3 ALLMÄNT...3 Förkortningar...3

Läs mer

Bedömning, avseende Tarkett Sverige AB. Rapport B07014. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2009-08-06

Bedömning, avseende Tarkett Sverige AB. Rapport B07014. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2009-08-06 Bedömning, avseende Tarkett Sverige AB Rapport B07014 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2009-08-06 Bedömningsprotokoll avseende bedömning av Tarketts transportskvalitetsavtal Innehållsförteckning

Läs mer

Bedömning, avseende Höganäs AB. Rapport B QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till

Bedömning, avseende Höganäs AB. Rapport B QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till Bedömning, avseende Höganäs AB Rapport B07006 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömningsprotokoll för Höganäs AB Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL FÖR QIII...3 ALLMÄNT...3

Läs mer

Systembeskrivning till QIIIs nya bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av gods- och persontransporter

Systembeskrivning till QIIIs nya bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av gods- och persontransporter Systembeskrivning till QIIIs nya bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av gods- och persontransporter Bedömningssystemet är indelat i fyra områden som har numreringen 0 till 3. 0 utgörs av Baskraven,

Läs mer

Systemhandbok för bedömning

Systemhandbok för bedömning Systemhandbok för bedömning Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergripande trafiksäkerhets-, miljö- och arbetsmiljökrav...3 Nollvisionen...3 Agenda 21... 4 Arbetsmiljön... 4 Krav på

Läs mer

Systembeskrivning och guidelines Upphandling av persontransporter. QIII-system version 2007-04-16 2008-12-31

Systembeskrivning och guidelines Upphandling av persontransporter. QIII-system version 2007-04-16 2008-12-31 Systembeskrivning och guidelines Upphandling av persontransporter QIII-system version 2007-04-16 2008-12-31 System och guidelines för bedömning av upphandlingar av persontransporter QIIIs system för bedömningar

Läs mer

Systembeskrivning och förklaringar till QIIIs bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av godstransporter

Systembeskrivning och förklaringar till QIIIs bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av godstransporter Systembeskrivning och förklaringar till QIIIs bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av godstransporter QIIIs nya system för bedömningar av upphandlingar av godstransporter bygger på en analys

Läs mer

Systemhandbok för bedömning

Systemhandbok för bedömning Systemhandbok för bedömning VERSION 05:08 Systemhandbok för bedömning VERSION 05:08 QIII Systemhandbok 1 FOTO: KJELL OLAUSSON 2 QIII Systemhandbok Köpare av tunga vägtransporter ställs idag inför en rad

Läs mer

Systembeskrivning och förklaringar till QIIIs nya bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av gods- och persontransporter

Systembeskrivning och förklaringar till QIIIs nya bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av gods- och persontransporter Systembeskrivning och förklaringar till QIIIs nya bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av gods- och persontransporter QIIIs nya system för bedömningar av upphandlingar av gods- och persontransporter

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Systemhandbok för bedömning. version 2008:01

Systemhandbok för bedömning. version 2008:01 Systemhandbok för bedömning version 2008:01 Systemhandbok för bedömning version 2008:01 QIII Systemhandbok Köpare av tunga vägtransporter ställs inför en rad utmaningar. Samtidigt som transporterna fyller

Läs mer

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd.

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd. Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter Ralf Hansson, försäljningschef region syd. HeidelbergCement i världen Nummer ett inom ballast Nummer tre inom cement Nummer tre inom fabrikstillverkad

Läs mer

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 DHL Freight Sweden Trafiksäkerhet Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 Halmstad, Tylösandsseminariet, 5 Sept 2012, Ylva Öhrnell Teknik, lagar, policys, rutiner, regler, infrastruktur,

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sundare transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sund transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

Förklaringar till begrepp och förkortningar som förekommer i QIIIs system och dokument

Förklaringar till begrepp och förkortningar som förekommer i QIIIs system och dokument Förklaringar till begrepp och förkortningar som förekommer i QIIIs system och dokument Det finns flera begrepp och förkortningar som är mer eller mindre specifika och som används i både QIII-systemet och

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa kör- och vilotider. 2.3b), 2.3e), 1.5. Uppföljningsrutiner anges i avtalsvillkoren.

Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa kör- och vilotider. 2.3b), 2.3e), 1.5. Uppföljningsrutiner anges i avtalsvillkoren. Grönt = kvalificeringskrav Gult = mervärden Rött = Arbetsmiljö Arbetsmiljö Ämne Krav, mervärde eller A 1 Arbetsmiljöpolicy Kvalificeringskrav (metoder för Arbetsmiljöarbete kvalitetssäkring) Beskrivning

Läs mer

Upphandling av livsmedelsdistribution

Upphandling av livsmedelsdistribution Upphandling av Problemet Oligopolmarknad Alla små, lokala företag var, av praktiska skäl, utestängda eftersom de inte hade egna transportresurser Marknaden upplevs som uppdelad mellan olika storleverantörer

Läs mer

Miljö och trafiksäkerhetskrav

Miljö och trafiksäkerhetskrav Miljö och trafiksäkerhetskrav Specifikationen består av: A. Obligatoriska krav (skall-krav) B. Utvärderingskriterier (kriterier som ligger till grund för utvärdering av anbuden) C. Utförandevillkor (Dessa

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun

Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun TRAFIKSÄKERHETSPOLICY för HÄLLEFORS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-04-17, 48 Inledning Hällefors kommun som arbetsgivare har ett ansvar att bedriva

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

PUBLIKATION 2008:142 Utvärdering och jämförelse av upphandlingskrav inom miljö och trafiksäkerhet

PUBLIKATION 2008:142 Utvärdering och jämförelse av upphandlingskrav inom miljö och trafiksäkerhet PUBLIKATION 2008:142 Utvärdering och jämförelse av upphandlingskrav inom miljö och trafiksäkerhet Case-study på Volvo Logistics, Saab Automobile, DHL och Schenker Titel: Utvärdering och jämförelse av upphandlingskrav

Läs mer

Kvalitetspolicy. Ovanstående policy är antagen 97-11-03 och är senast reviderad 11-01-31

Kvalitetspolicy. Ovanstående policy är antagen 97-11-03 och är senast reviderad 11-01-31 Kvalitetspolicy Sundfrakts målsättning är att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet, till rätt pris, utförda i rätt tid och samtidigt med strävan efter ständig förbättring i hela organisationen.

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen.

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen. VÅRA ISO-MÅL K valitets mål Vårt övergripande kvalitetsmål är att minska antalet avvikelser genom förbättringsrapportering med fokus på kundklagomålen. För närvarande focuserar vi på andelen krediteringar.

Läs mer

LEVERANS, TILL VILKET PRIS?

LEVERANS, TILL VILKET PRIS? TRAFIKSÄKERHET Trafiksäkerhet handlar i grunden om kunskap, attityder och beteende. Syftet med att ställa krav och följa upp dem är att skapa ett aktivt trafiksäkerhetsarbete som bidrar till att nollvisionen

Läs mer

NTFs riktlinjer vid beställning av Säker bussresa

NTFs riktlinjer vid beställning av Säker bussresa NTFs riktlinjer vid beställning av Säker bussresa När din organisation ska beställa en säker bussresa bör ni först fundera igenom vilka krav ni vill ställa på bussen, föraren och på företaget som ni skall

Läs mer

Planera arbetet. Inventera lastning och lossningsställen

Planera arbetet. Inventera lastning och lossningsställen Åkerier Den här foldern vänder sig till dig som är arbetsgivare eller är anställd på ett åkeri. Syftet är att informera om vad man kan göra för att få en bra arbetsmiljö. Det tjänar alla på. Planera arbetet

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

GODSTRANSPORTER. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GODSTRANSPORTER. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GODSTRANSPORTER Ämnet godstransporter behandlar yrkesmässig vägtransport av gods. Det behandlar dels förarutbildning på de olika fordon som används för godstransporter på väg, dels säker hantering av det

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anders Alin POLICY Antagen av Fullmäktige Paragraf 60 1(5) Rese- och trafiksäkerhetspolicy för 2 Omfattning Denna policy gäller samtliga medarbetare i Bengtsfors koncern. Policyn

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Vi skall agera på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett pålitligt och kompetent företag. Vi skall genom utbildning av vår personal öka vårt kunnande om våra kunders

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Bransch Taxi och färdtjänst

Bransch Taxi och färdtjänst Bransch Taxi och färdtjänst Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbets sjukdomar/tillbud som kan vara till stöd när du upphandlar tjänster inom taxi och färdtjänst. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR De flesta anmälda

Läs mer

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 9 Förutsättningar och övergripande krav Dessa krav syftar till att åstadkomma

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga Vid en första anblick är det lätt att tro att det som händer i trafiken bara är frågor för Vägverket och Polisen, men så är det inte. Hundratusentals anställda i de flesta

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Energianvändning (TWh) Minskande utsläpp från lastbilstrafiken Positivt Utsläppen

Läs mer

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Loggbok - Komplement Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor 8-15

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförare Loggbok - Komplement Tank- och bulkbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik;

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik; Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik; beslutade den 5 december 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 1 yrkestrafikförordningen (2012:237) och 8 kap.

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning

Läs mer

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet.

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet. LASTBILSFÖRARES YRKESKOMPETENS Lag och förordningen om lastbilsförares yrkeskompetens trädde i kraft 1.8.2007. Denna lagstiftning som baserar sig på ett EU direktiv innehåller kraven beträffande anskaffning

Läs mer

PUBLIKATION 2008:141. Andel transportköpare som ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporter

PUBLIKATION 2008:141. Andel transportköpare som ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporter PUBLIKATION 2008:141 Andel transportköpare som ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporter Titel: Andel transportköpare som ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Rutiner som leder till god arbetsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet

Rutiner som leder till god arbetsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet Bergstena 2013-03-07 Rutiner som leder till god arbetsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet Arbetstider Gunnar Perssons Grävmaskins AB:s medarbetare följer de arbetstider som beställaren fastställer. Maskiner

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Har vi lärt oss något?

Har vi lärt oss något? Har vi lärt oss något? - Om Energikuppen i Söderköping Sandra Ljungdahl Energi- och klimatstrateg 0121-181 14 sandra.ljungdahl@soderkoping.se Söderköpings behov och hemläxor Söderköping har deltagit i

Läs mer

KVALITETSSÄKRA TRANSPORTER

KVALITETSSÄKRA TRANSPORTER KVALITETSSÄKRA TRANSPORTER A. Vi har aldrig transporterat så många varor och människor som vi gör i dag. Problemet är att vägtrafiken står för en stor del av de miljöskadliga utsläppen och orsakar ett

Läs mer

Företagens transporter

Företagens transporter Vägverket 1 Företagens transporter Magnus Bengtsson 12 år kommunal miljöinspektör (Båstad, Perstorp, Kristianstad,Sölvesborg,Bromölla) Miljökonsult (Falkenberg, Halmstad,Klippan,Karlshamn, Markaryd) Egen

Läs mer

TRANSPORTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

TRANSPORTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet TRANSPORTTEKNIK Ämnet transportteknik behandlar yrkesmässiga vägtransporter. Det omfattar dels yrkesförarutbildning för de fordon som används i transportverksamheter, dels säker hantering av det som transporteras.

Läs mer

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen Redovisningslista Skall - krav 1 (6) Miljö- och planeringsavdelningen Nr. Redovisningslista skall-krav Redovisning nr 1-35 hänvisar till resp krav enligt kravspecifikation avsnitt 2 i förfrågningsunderlaget.

Läs mer

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR Klimat och miljö Socialt ansvar Trafiksäkerhet 1400 företag (50 % av alla medlemsfordon) har skrivit under 341 Fair transport-företag gör tillsammans affärer för 1,2 miljarder

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.)

Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.) CHECKLISTA FÖR RISKBEDÖMNING Arbetsplats: Datum: Gäller för brukare: Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.) Viktigt När ni gått igenom frågorna, diskutera de punkter där ni inte

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen Socialförvaltningen Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen med utgångspunkt från kommunens trafiksäkerhetspolicy Reviderad 2013-04-03 2 Trafiksäkerhetspolicy ur arbetsmiljösynpunkt för Vimmerby

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM HANDLINGSPROGRAM OCH MÅL 2015-2017 Utgåva 1:16

LEDNINGSSYSTEM HANDLINGSPROGRAM OCH MÅL 2015-2017 Utgåva 1:16 LEDNINGSSYSTEM HANDLINGSPROGRAM OCH MÅL 2015-2017 Utgåva 1:16 FÖRETAGSFAKTA Närkefrakt är ett transportsäljande företag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Närke. Vår fordonsflotta på ca 300 enheter

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Checklista entreprenör

Checklista entreprenör Dokumentnamn: Checklista entreprenör Upprättad av Emil Modig Beslutad av Pär Färdmo C Fo Mark Diarienummer Datum 2014-02-26 Sida 1(2) Checklista entreprenör Företagsnamn: Adress: Kontaktperson: Telefonnr:

Läs mer

Bransch VVS. Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud. när du upphandlar tjänster inom VVS.

Bransch VVS. Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud. när du upphandlar tjänster inom VVS. Bransch VVS Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud som kan vara till stöd när du upphandlar tjänster inom VVS. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR De flesta anmälda olyckor som leder till sjukfrånvaro

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer