Bedömning, avseende Green Cargo. Rapport B QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömning, avseende Green Cargo. Rapport B07013. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2009-08-06"

Transkript

1 Bedömning, avseende Green Cargo Rapport B07013 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till

2 Bedömningsprotokoll för Green Cargo AB, ramavtal 2007 Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL FÖR QIII... 3 ALLMÄNT... 3 Förkortningar... 3 ORGANISATION... 3 Förutsättningar... 3 Organisationsuppgifter... 3 Allmänt om organisationen... 3 Omfattning och kategori av upphandlingar som genomförs... 4 Praxis och normer som omgärdar de upphandlade transporterna... 4 BEDÖMNINGEN AV ORGANISATIONEN Baskrav Arbetsmiljö Ergonomi Systematiskt Arbetsmiljöarbete TRAFIKSÄKERHET Hastigheter Säkra fordon Alkohol och droger MILJÖ Utsläpp till luft Effektivare bränsleanvändning Utsläpp av miljöstörande ämnen Kontroll av entreprenörer Omdöme Slutkommentar

3 Bedömningsprotokoll för QIII Protokollet upprättat vid bedömning av: Green Cargo ABs upphandling av transporttjänster bedömningen baseras på upphandling enligt Transportavtal A, mellan Green Cargo och transportörer. Bedömningen avser: Upphandling och avtal som avser tidsperioden från och med 2008 och tillsvidare. Protokollet upprättat av: Per Nybom Bedömningsarbetet har genomförts av: Per Nybom i samverkan med Per Anderberg QIIIs bedömningsgrupp. Datum: Allmänt Förkortningar QIII = Bedömningssystem för Tung Trafik Avtal = Transportavtal A med bilagor mellan Green Cargo och transportörerna (2p)= Anger bedömningsnivån på respektive kriterium Organisation Förutsättningar Den verksamhet som bedömts är Green Cargos upphandling, av transporter som gäller från och med Green Cargo är att betrakta som speditör och säljer, förmedlar transportuppdrag. Bedömningsunderlaget består av dokumentgranskning och intervjuer. De dokument som ligger till grund för denna bedömning är: Transportavtal A, mellan Green Cargo och transportörer Bilaga 4, Hållbar utveckling Bedömningen påbörjades med dokumentgranskning den 9 november och avslutades den 20 november Organisationsuppgifter Green Cargo AB ( ), Box 39, Svetsarvägen 10, Solna. Tel Allmänt om organisationen Green Cargo är ett nationellt och internationellt logistikföretag som har drygt medarbetare på drygt 100 platser i Norden och Europa. Över 90 procent av transporterna sker med tåg (eldrivna) och Green Cargos verksamhet är märkt Bra Miljöval. Green Cargo har ett 30-tal terminaler och logistikcentra för distribution av gods med lastbil. Av utrikestransporterna går merparten till Tyskland, Norge och Italien. Green Cargo arbetar mycket med hållbar utveckling och genomför årligen utvärdering av sina transportörer. 3

4 Omfattning och kategori av upphandlingar som genomförs Green Cargo genomför olika typer av transporter. Verksamheten bedrivs kontinuerligt alla dagar i veckan året runt. Transporterna genomförs företrädesvis på järnväg, för vägtransporterna gäller att de trafikerar både i tätbebyggda områden, stadsbebyggelse, där hastighetsgränserna är allt från km/h och på landsvägar där hastighetsgränsen är 90 och 110 km/h. Praxis och normer som omgärdar de upphandlade transporterna Inom arbetsmiljöområdet är det företrädesvis vid lastning och lossning av gods som problemen uppstår. Inom trafiksäkerhetsområdet är det flera faktorer som utgör säkerhetsrisker. De mest uppmärksammade är backning och manövrering, hastigheter och låg bältesanvändning. Inom miljöområdet är det fordonens avgasemissioner, utsläpp till luft som är det huvudsakliga problemområdet. 4

5 Bedömningen av organisationen 0. Baskrav Beställaren skall kontrollera att: - trafiktillstånd finns - organisationen är registrerad och F-skattebevis finns - sociala avgifter och skatter är betalda eller att en betalningsplan finns - tillstånd för internationell trafik finns (om sådant behövs) - trafik- och ansvarsförsäkring finns - lagar på arbetsmarknaden tillämpas - avtal på arbetsmarknaden tillämpas - organisationen inte är föremål för konkurs, likvidation, ackord eller tvångsförvaltning - organisationen inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom - ingen ersättning utgår till organisationen för last utöver vad som anges i lag/förordning (överlast) - stickprovskontroll genomförs av beställaren på att överlast inte förekommer 0.1 Allmänna förutsättningar Under punkten 9.3 i avtalet anger Green Cargo att de förbehåller sig rätten att genomföra stickprov samt så kallade andraparts revisioner hos leverantörerna. Green Cargo genomför årligen utvärdering av transportörerna enligt riktlinjerna i QIII. I avtalets punkt 5.5 beskrivs att Transportören ansvarar för att transporterna sker i enlighet med gällande lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter, anvisningar, tillstånd och beslut Trafiktillstånd Registreringsbevis FA/ F-skattebevis Tillstånd för internationell trafik finns Trafikförsäkringar Ansvarsförsäkring Att lagar och avtal på arbetsmarknaden tillämpas 5

6 0.2 Ekonomiska förutsättningar Föremål för konkurs, likvidation, ackord eller tvångsförvaltning Dömd för allvarligt fel i yrkesutövningen Sociala avgifter och skatter är betalda eller att betalningsplan finns 0.3 Överlast Utgår ersättning för överlast, last utöver vad som anges i lag/förordning Stickprovskontroll på att överlast inte förekommer Förslag till bedömning av baskraven. Organisationen uppfyller de baskrav som ställs. 6

7 1. Arbetsmiljö Green Cargo genomför årligen utvärderingar av leverantörerna. Utvärderingen resulterar i ett utfall innehållande ett antal poäng. Green Cargo höjer årligen ambitionen i arbetet med arbetsmiljön genom att höja kravet på antal poäng som krävs för att uppnå godkänd nivå. I de fall transportören inte uppnår godkänt antal poäng skall denne inom 13 veckor från Green Cargos meddelande återkomma med en ny plan innehållande de aktiviteter som krävs för att transportören skall uppnå gällande nivå. 1.1 Arbetsbelastning Planering av kör- och vilotider (2 p) Beställaren ska kräva att entreprenören säkerställer att kör- och vilotider respekteras och efterlevs Entreprenören ska ha en planering, rutiner eller förfaringssätt som eliminerar överträdelser av kör- och vilotider? Kontroll av kör- och vilotider (4p) Kör- och vilotider ska kontrolleras och dokumenteras. Entreprenören ska ha ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med eventuella avvikelser Entreprenören ska ha rutiner för att kontinuerligt (minst kvartalsvis) kontrollera köroch vilotider? Rutiner för avvikelsehantering ska finnas? Åtgärdsprogram ska finnas för att rätta till brister? Företagshälsovård och planering (6p) Entreprenören ska ha tillgång till företagshälsovård eller motsvarande. Planeringen av transporterna ska ske så att de kan utföras på ett trafiksäkert sätt. Detta innebär att man tar hänsyn till tidspåverkande faktorer som lastning, lossning, väder- och trafikförhållanden. Har beställaren krävt att entreprenören: Har tillgång till företagshälsovård eller motsvarande? Accepterar tidsavvikelser vid planeringen av transporter? 7

8 1.2 Ergonomi Skadeförebyggande åtgärder (2p) Entreprenören ska aktivt arbeta för att minska belastnings-, fall-, hopp- och klämskador Entreprenören ska ha en dokumenterad plan eller riktlinjer för att eliminera belastnings-, fall-, hopp- och klämskador? Aktiv skyddsverksamhet (4p) Entreprenören ska granska och följa upp de ergonomiska förhållandena genom skyddsronder eller motsvarande minst en gång per år. Företaget ska identifiera, dokumentera och åtgärda manuella arbetsmoment som medför lyft av gods eller stora skjuta/drakrafter samt arbetsmoment som innebär hopp till lägre nivå. Har beställaren krävt att entreprenören ska: Genomföra skyddsronder (motsv.) minst en gång per år? Identifiera och dokumentera hantering som medför lyft-, skjut- och dragmoment samt hopp? Ha etablerat kontakt med företagshälsovård eller liknande i syfte att få råd och stöd för att undvika lyft-, skjut- och dragmoment samt hopp? Lastning och lossning av gods (6p) Entreprenören ska arbeta aktivt för att påverka förhållandena på andras lastnings- och lossningsställen där den egna personalen brukar arbeta. Rutiner ska finnas för att påtala och åtgärda brister vid lastnings- och lossningsställen. Har beställaren krävt att entreprenören ska: Identifiera brister vid externa lastnings- och lossningsställen? Ha rutiner för att påtala brister vid lastnings- och lossningsställen? 1.3 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Förberedande arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöpolicy (2p) Entreprenören ska ha påbörjat och dokumenterat ett Systematiskt Arbetsmiljöarbete utifrån Arbetsmiljöverkets rekommendationer och AFS 2001:1, Föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete eller motsvarande Entreprenören ska ha en arbetsmiljöpolicy? 8

9 Entreprenören ska ha påbörjat arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån AFS 2001:1 eller motsvarande? Representanter för entreprenören ska delta i utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete? Dokumenterat Systematiskt Arbetsmiljöarbete (4p) Entreprenören ska ha ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete och därigenom aktivt arbeta med att förbättra arbetsmiljön. Entreprenören gör regelbundna och dokumenterade undersökningar, gör riskbedömningar samt tar fram åtgärds- och handlingsplaner. Har beställaren krävt att entreprenören ska: Ha ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 eller motsvarande? Genomför analyser och riskbedömningar av arbetsmiljön? Utarbetar åtgärds- och handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön? Fortlöpande förbättring av arbetsmiljön (6p) Entreprenören ska genomföra fortlöpande förbättringar av arbetsmiljön. Arbetsmiljökonsekvensanalys ska genomföras vid beslut och förändringar som påverkar arbetsmiljön. Har beställaren krävt att entreprenören ska: Ha ett dokumenterat arbete för att fortlöpande följa och förbättra arbetsmiljön? Genomföra konsekvensanalyser vid förändringar som kan påverka arbetsmiljön? Förslag till bedömning inom Arbetsmiljöområdet Inom kriterieområdet Arbetsbelastning uppfyller organisationen samtliga kriterier, vilket medför 6p. Inom området Ergonomi uppfyller organisationen också samtliga kriterier, vilket medför 6p. Systematiskt arbetsmiljöarbete uppfyller organisationen alla kriterier, vilket ger 6p. Totalt 18p 9

10 2 Trafiksäkerhet Green Cargo genomför årligen utvärderingar av leverantörerna. Utvärderingen resulterar i ett utfall innehållande ett antal poäng. Green Cargo höjer årligen ambitionen i arbetet med trafiksäkerhet genom att höja kravet på antal poäng som krävs för att uppnå godkänd nivå. I de fall transportören inte uppnår godkänt antal poäng skall denne inom 13 veckor från Green Cargos meddelande återkomma med en ny plan innehållande de aktiviteter som krävs för att transportören skall uppnå gällande nivå. 2.1 Hastigheter Trafiksäkerhetspolicy (4p) Det första kriteriet är att beakta och respektera hastigheten i samband med transporter. Beställaren ska kräva att entreprenören säkerställer att alla transporter utförs inom gällande hastighetsgränser samt att hastigheten alltid ska anpassas till rådande förhållanden. Har beställaren krävt att entreprenören ska ha: En trafiksäkerhetspolicy, där det framgår att hastigheten är den enskilt viktigaste faktorn för trafiksäkerheten? Dokumenterade riktlinjer/rutiner, där det framgår att hastigheten alltid ska anpassas till rådande förhållanden? Kontroll av hastigheter (8p) Entreprenören ska dokumentera fordonens hastigheter samt avvikelser. Avvikelser ska kommuniceras mellan ledning och förare Entreprenören ska ha rutiner för och kontinuerligt, minst kvartalsvis, genomföra hastighetskontroller på samtliga fordon? Entreprenören ska dokumentera avvikelser? Avvikelser ska kommuniceras mellan ledning och aktuell förare? Åtgärdsprogram och stödfunktioner (12p) Entreprenören ska ha ett åtgärdsprogram för att eliminera hastighetsöverträdelser. Tekniska stödfunktioner som kan lagra data ska finnas i fordonen. Har beställaren krävt att entreprenören ska: Ha ett åtgärdsprogram som sätts in om en förare överskridit gällande hastighetsgränser eller inte anpassat hastigheten efter rådande förhållanden? Utrusta alla fordon med stödsystem för att eliminera överträdelser? Såvitt QIII kunnat finna styrks ej kravet 10

11 2.2 Säkra fordon Säker utrustning (1p) Entreprenören ska ha rutiner för att säkerställa att däck och bromsar har god standard. Godkända bilbälten ska finnas i samtliga fordon. Lasten ska vara förankrad enligt gällande regler Entreprenören ska ha riktlinjer/rutiner för att säkerställa att däck har minst lagstadgat mönsterdjup, rätt lufttryck och inte är skadade? Entreprenören genomför godkända bromskontroller var sjätte månad hos ASB eller ackrediterad verkstad? Entreprenörens samtliga fordon som nyttjas har godkända bilbälten? Entreprenören är väl förtrogen med och kontinuerligt uppdaterar regelverk som avser överlast och lastsäkring? Handhavande och tillsyn (2p) Entreprenörens förare ska känna till regelverk och kunna använda befintlig säkerhetsutrustning. Entreprenören ska ha rutiner för kontinuerlig tillsyn av fordon Entreprenörens förare har utbildning i de regelverk som avser överlast och lastsäkring? Entreprenören har rutiner för att säkerställa att bilbälten alltid används? Entreprenören har rutiner för och tillämpar kontinuerlig tillsyn av fordon Entreprenören dokumenterar skador, tillsyn, underhåll och service av fordon? Stödsystem och säkerhetsutrustning (3p) Entreprenören ska ha tekniska stödsystem för att undvika överlast, ha bältespåminnare på samtliga sittplatser som används samt underkörningsskydd runt om. Har beställaren krävt att entreprenörens fordon ska ha: Stödsystem (mätinstrument) för att kontrollera lastvikten? Bältespåminnare med ljud- och ljussignal? Underkörningsskydd runt om? Såvitt QIII kunnat finna styrks ej kravet 2.3 Alkohol och droger Alkohol- och drogpolicy (1p) Entreprenören ska ha en alkohol- och drogpolicy inklusive ett åtgärdsprogram. Har beställaren krävt att entreprenören ska ha: En alkohol- och drogpolicy? 11

12 Åtgärdsprogram och en rehabiliteringsplan? Alkohol- och drogtester (2p) Entreprenören ska genomföra alkohol- och drogtester. Minst hälften av entreprenörens fordon ska ha tekniska stödsystem, alkolås, för att förhindra att alkoholpåverkad förare kan starta fordon. Stödsystemet ska kunna lagra data, som ska avläsas kontinuerligt och arkiveras i minst ett år Entreprenören genomför drogtester på personal som ska anställas? Entreprenören har rutiner för att säkerställa att alkohol inte förekommer i samband med arbetet? % av entreprenörens fordon har alkolås som kan lagra data? Alla data från alkolås arkiveras i minst ett år? Stödsystem, alkolås (3p) Entreprenörens samtliga fordon som används ska ha ett tekniskt stödsystem, alkolås, som eliminerar förekomsten av alkohol vid företagets transporter. Har följande krav ställts från beställaren: Att organisationens samtliga fordon skall vara utrustade med tekniska stödsystem, alkolås, som kan lagra data Förslag till bedömning inom Trafiksäkerhetsområdet Organisationen uppfyller flertalet av de kriterier som ställs inom Trafiksäkerhetsområdet. Inom kriterieområdet Hastigheter infrias flertalet kriterier, vilket medför 8p. Inom området Säkra fordon uppfylls flertalet kriterier, vilket inte innebär 2p. Inom kriterieområdet Alkohol och droger uppfylls samtliga kriteriet, vilket innebär 3p. Totalt inom Trafiksäkerhetsområdet tilldelas organisationen totalt 13p. 12

13 3 Miljö Green Cargo genomför årligen utvärderingar av leverantörerna. Utvärderingen resulterar i ett utfall innehållande ett antal poäng. Green Cargo höjer årligen ambitionen i arbetet med miljön genom att höja kravet på antal poäng som krävs för att uppnå godkänd nivå. I de fall transportören inte uppnår godkänt antal poäng skall denne inom 13 veckor från Green Cargos meddelande återkomma med en ny plan innehållande de aktiviteter som krävs för att transportören skall uppnå gällande nivå. 3.1 Utsläpp till luft Miljöpolicy och redovisning (3p) Entreprenören ska ha en miljöpolicy samt ett system för att kunna redovisa drivmedelsförbrukning och utsläpp. Har beställaren krävt att entreprenören: Ska ha en miljöpolicy som anger företagets långsiktiga miljömål? Kvartalsvis ska redovisa drivmedelsåtgången och utsläpp per tonkilometer och fordon? Drivmedelsförbrukning, mål och handlingsplan (6p) Entreprenören ska aktivt arbeta för att minska drivmedelsförbrukningen. Det ska finnas en handlingsplan för hur drivmedelsförbrukningen per tonkilometer ska minskas. Andel förnybart respektive fossilt bränsle ska anges. Högst 5 % av fordonen får vara äldre än tio år, räknat från tillverkningsår Entreprenören ska ha en plan med kvartalsvisa mål för att minska drivmedelsåtgången per tonkilometer? Resultatet som ska redovisas kvartalsvis ska också ange andelen förnybart respektive fossilt bränsle som använts Entreprenören ska ha en plan för att minska beroendet av fossila bränslen? Högst 5% av entreprenörens fordon får vara äldre än tio år? Såvitt QIII kunnat finna styrks ej kravet Fordon (9p) Entreprenören ska ha en handlingsplan för att öka fyllnadsgraden. Minst 30% av transporterna ska utföras av fordon som är Euro II-klassade eller bättre, alternativt motsvarande svensk miljöklassning av fordon. Minst 50 % av fordonen ska ha katalysator och partikelfilter. Transporternas energiåtgång ska dokumenteras kvartalsvis Entreprenören ska ha en handlingsplan för att öka fyllnadsgraden? (Resultatet ska redovisas kvartalsvis.) Minst 30% av transporterna ska utföras av fordon som är Euro II-klassade eller bättre? 13

14 Minst 50% av fordonen ska ha katalysator och partikelfilter? Transporternas energiåtgång ska dokumenteras kvartalsvis och redovisas i (kwh/tonkm) samt beräknas utifrån bränslets energiinnehåll (kwh/l)? Såvitt QIII kunnat finna styrks ej kravet 3.2 Effektivare bränsleanvändning Utbildning (2p) Entreprenörens förare ska ha utbildning i sparsamt körsätt Minst 50 % av entreprenörens förare ska ha utbildats i sparsamt körsätt, med motsvarande omfattning och innehåll som i Eco-Drivingutbildning? Entreprenören minst kvartalsvis ska informera förarna om drivmedelsåtgången? Utbildning, information och uppföljning (4p) Entreprenörens samtliga förare ska ha utbildning i sparsamt körsätt eller motsvarande med individuell uppföljning. Individuell uppföljning innebär att föraren får veta varje månad hur hans/hennes körsätt påverkar genomsnittlig bränsleförbrukning Entreprenörens samtliga förare ska ha utbildats i sparsamt körsätt med motsvarande omfattning och innehåll som i ECO-drivingutbildning? Entreprenören fortlöpande ska hålla kunskapen vid liv genom återkommande informationer/utbildningar eller incitamentprogram? Entreprenören ska följa upp individuellt så att föraren varje månad får veta hur körsättet påverkar bränsleförbrukningen? Stödsystem för lägre drivmedelsförbrukning (6p) Det tredje kriteriet är att minst 20 % av entreprenörens fordon har tekniska stödsystem för att ge direkt information till föraren om hur körsättet påverkar fordonets bränsleförbrukning Minst 20 % av entreprenörens fordon ska ha stödsystem som visar hur körsättet påverkar fordonets bränsleförbrukning? Såvitt QIII kunnat finna styrks ej kravet 14

15 3.3 Utsläpp av miljöstörande ämnen Underhållsplan och kemikalieförteckning (1p) Entreprenören ska ha en underhållsplan och en förteckning med tillhörande säkerhetsinformation över de kemikalier som används. Har beställaren krävt att entreprenören ska ha en: Plan för fordonsunderhåll där det framgår vilka miljöstörande ämnen som används och en förteckning över de kemikalier som används med tillhörande säkerhetsinformation? Plan/strategi för att avveckla miljöstörande ämnen? Produktval och serviceavtal (2p) Entreprenören ska tillämpa produktvalsprincipen enligt 2 kap. 6 Miljöbalken. Entreprenörens fordon ska ha däck utan HA-oljor/PAC (högaromatiska/polyaromatiska kolväten) och vattenlösliga åldringsskydd. Serviceavtal eller motsvarande ska finnas, vilket innebär att underhåll ska utföras regelbundet Entreprenören ska tillämpa produktvalsprincipen enligt Miljöbalken? Entreprenörens fordon ska ha däck utan HA-oljor samt vattenlösliga åldringsskydd? Entreprenören ska ha serviceavtal eller motsvarande för regelbundet underhåll av fordonen? Rengörning och underhåll av fordon (3p) Entreprenören ska använda miljömärkta produkter vid underhåll av fordonen. Om underleverantör utför rengöring, tvätt eller service av fordon gäller kravet även dessa. Med miljömärkning avses i detta fall etablerade miljömärkningar som den nordiska miljömärkningen Svanen, den europeiska EU-blomman eller SNFs Bra Miljöval Entreprenören alltid ska välja miljömärkta produkter (om de finns på marknaden) för rengörning och underhåll av fordon? Entreprenören i avtal med underleverantörer kräver att miljömärkta produkter (om de finns på marknaden) ska användas vid rengörning och underhåll av fordon? Förslag till bedömning inom Miljöområdet Organisationen uppfyller i allt väsentligt de krav som finns inom flertalet kriterier som är uppsatta. Inom kriterieområdet Utsläpp till luft infriar organisationen 3p. Inom kriterieområdet Effektivare bränsleanvändning infriar organisationen 4p och inom området Utsläpp av miljöstörande ämnen infriar organisationen 3p. Totalt inom miljöområdet uppnår organisationen 10p. 15

16 Sammanfattning Det dokument som vi granskat har tydliga krav även om kraven inte är så detaljerade. Inom kriterieområdet Arbetsbelastning uppfyller organisationen samtliga kriterier, vilket medför 6p. Inom området Ergonomi uppfyller organisationen också samtliga kriterier, vilket medför 6p. Systematiskt arbetsmiljöarbete uppfyller organisationen alla kriterier, vilket ger 6p. Inom Arbetsmiljöområdet uppnår organisationen 18p. Organisationen uppfyller flertalet av de kriterier som ställs inom Trafiksäkerhetsområdet. Inom kriterieområdet Hastigheter infrias flertalet kriterier, vilket medför 8p. Inom området Säkra fordon uppfylls flertalet kriterier, vilket inte innebär 2p. Inom kriterieområdet Alkohol och droger uppfylls samtliga kriteriet, vilket innebär 3p. Inom Trafiksäkerhetsområdet tilldelas organisationen totalt 13p. Organisationen uppfyller i allt väsentligt de krav som finns inom flertalet kriterier som är uppsatta. Inom kriterieområdet Utsläpp till luft infriar organisationen 3p. Inom kriterieområdet Effektivare bränsleanvändning infriar organisationen 4p och inom området Utsläpp av miljöstörande ämnen infriar organisationen 3p. Inom miljöområdet uppnår organisationen 10p. Totalt uppnår organisationen 41 av 54 poäng. Kontroll av entreprenörer Någon kontroll av huruvida entreprenörerna uppfyller ställda krav har inte genomförts. Omdöme Organisationen uppfyller de baskrav som ställs. Inom Arbetsmiljöområdet uppfyller organisationen enligt vår bedömning 18p. Inom Trafiksäkerhetsområdet uppfyller organisationen 13p och inom miljöområdet uppfyller organisationen 10p. Totalt uppnår organisationen 41p Slutkommentar Den upphandling som vi granskat har omfattats av ett dokument, avtal inklusive bilagor. Intervjuer har i viss mån genomförts. Dokumentet har varit väl strukturerade och tydligt. Solna den 15 januari 2008 På uppdrag av QIII Per Nybom 16

Rapport B06010. Bedömning, avseende Stockholms län landsting upphandling av transporttjänster. QIII-system version 05:08

Rapport B06010. Bedömning, avseende Stockholms län landsting upphandling av transporttjänster. QIII-system version 05:08 Bedömning, avseende Stockholms län landsting upphandling av transporttjänster Rapport B06010 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2008-02-25 Bedömningsprotokoll B06010 Stockholms läns landsting

Läs mer

Bedömning, avseende Täby kommun. Rapport B QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till

Bedömning, avseende Täby kommun. Rapport B QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till Bedömning, avseende Täby kommun Rapport B07015 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2009-08-06 Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL FÖR QIII... 3 ALLMÄNT... 3 Förkortningar... 3 Förutsättningar...

Läs mer

Bedömning, avseende SAKAB. Rapport B07008. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2008-09-08

Bedömning, avseende SAKAB. Rapport B07008. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömning, avseende SAKAB Rapport B07008 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömningsprotokoll för SAKAB Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL FÖR QIII...3 ALLMÄNT...3 Förkortningar...3

Läs mer

Systembeskrivning 2005-04-04 2006-12-31

Systembeskrivning 2005-04-04 2006-12-31 Systembeskrivning 2005-04-04 2006-12-31 QIII ideell förening Västra vägen 11A 171 26 Solna Tel +46 (8) 734 52 51 info@q3.se www.q3.se Ägs av LO och NTF 1.12 QIII, Bedömningssystem för upphandlare av tunga

Läs mer

Bedömning, avseende Banverkets projekt Citytunneln, E201. Rapport B05008. QIII-system version 2005-06-09 2006-12-31. Bedömning giltig till 2007-09-09

Bedömning, avseende Banverkets projekt Citytunneln, E201. Rapport B05008. QIII-system version 2005-06-09 2006-12-31. Bedömning giltig till 2007-09-09 Bedömning, avseende Banverkets projekt Citytunneln, E201 Rapport B05008 QIII-system version 2005-06-09 2006-12-31 Bedömning giltig till 2007-09-09 Bedömningsprotokoll, B05008, avseende Banverkets projekt

Läs mer

Bedömning, avseende Tarkett Sverige AB. Rapport B07014. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2009-08-06

Bedömning, avseende Tarkett Sverige AB. Rapport B07014. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2009-08-06 Bedömning, avseende Tarkett Sverige AB Rapport B07014 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2009-08-06 Bedömningsprotokoll avseende bedömning av Tarketts transportskvalitetsavtal Innehållsförteckning

Läs mer

Bedömning, avseende Stora Enso ramavtal 2007. Rapport B07004. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2008-09-08

Bedömning, avseende Stora Enso ramavtal 2007. Rapport B07004. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömning, avseende Stora Enso ramavtal 2007 Rapport B07004 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömningsprotokoll för Stora Enso, ramavtal 2007 Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL

Läs mer

Bedömning, avseende Sollentuna kommun/ Sollentuna Energi AB, avtal renhållningsentreprenad. Rapport B QIII-system version 05:08

Bedömning, avseende Sollentuna kommun/ Sollentuna Energi AB, avtal renhållningsentreprenad. Rapport B QIII-system version 05:08 Bedömning, avseende Sollentuna kommun/ Sollentuna Energi AB, avtal renhållningsentreprenad Rapport B06011 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2008-09-08 Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL

Läs mer

Bedömning av Vägverket Region Mitt, objekt 260290, Driftområde Ånge i Västernorrlands län, för utförande av drift och underhåll på allmänna vägar.

Bedömning av Vägverket Region Mitt, objekt 260290, Driftområde Ånge i Västernorrlands län, för utförande av drift och underhåll på allmänna vägar. Bedömning av Vägverket Region Mitt, objekt 260290, Driftområde Ånge i Västernorrlands län, för utförande av drift och underhåll på allmänna vägar. Rapport B05003 QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01

Läs mer

Bedömning av Schenker AB i Sverige, transportörsavtal område utrikes. Rapport B05005. QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01

Bedömning av Schenker AB i Sverige, transportörsavtal område utrikes. Rapport B05005. QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01 Bedömning av Schenker AB i Sverige, transportörsavtal område utrikes Rapport B05005 QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01 Bedömning giltig till 2007-03-25 Bedömningsprotokoll för Schenker AB i Sverige,

Läs mer

Bedömning, avseende Höganäs AB. Rapport B QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till

Bedömning, avseende Höganäs AB. Rapport B QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till Bedömning, avseende Höganäs AB Rapport B07006 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömningsprotokoll för Höganäs AB Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL FÖR QIII...3 ALLMÄNT...3

Läs mer

Bedömning av Vägverket Region Vägverket Region Väst, objekt Götatunneln, upphandlingar av tunga transporter. Rapport B05001

Bedömning av Vägverket Region Vägverket Region Väst, objekt Götatunneln, upphandlingar av tunga transporter. Rapport B05001 Bedömning av Vägverket Region Vägverket Region Väst, objekt Götatunneln, upphandlingar av tunga transporter Rapport B05001 QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01 Bedömning giltig till 2007-03-25 Bedömningsprotokoll

Läs mer

ägare finansiärer Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa Vägverket LO NTF

ägare finansiärer Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa Vägverket LO NTF ägare LO NTF finansiärer Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa Vägverket Omvärlden QIII Transportköpare Transportsäljare vi slutkonsumenter vill inte att de varor vi köper i något led skall innebära ohälsa

Läs mer

Bedömning av Skånemejeriers upphandling av transporter, kyl- och frystjänster. Rapport B05002. QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01

Bedömning av Skånemejeriers upphandling av transporter, kyl- och frystjänster. Rapport B05002. QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01 Bedömning av Skånemejeriers upphandling av transporter, kyl- och frystjänster Rapport B05002 QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01 Bedömning giltig till 2007-03-25 Bedömningsprotokoll för Skånemejerier

Läs mer

Systembeskrivning till QIIIs nya bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av gods- och persontransporter

Systembeskrivning till QIIIs nya bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av gods- och persontransporter Systembeskrivning till QIIIs nya bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av gods- och persontransporter Bedömningssystemet är indelat i fyra områden som har numreringen 0 till 3. 0 utgörs av Baskraven,

Läs mer

Systembeskrivning och förklaringar till QIIIs bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av godstransporter

Systembeskrivning och förklaringar till QIIIs bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av godstransporter Systembeskrivning och förklaringar till QIIIs bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av godstransporter QIIIs nya system för bedömningar av upphandlingar av godstransporter bygger på en analys

Läs mer

Systembeskrivning och guidelines Upphandling av persontransporter. QIII-system version 2007-04-16 2008-12-31

Systembeskrivning och guidelines Upphandling av persontransporter. QIII-system version 2007-04-16 2008-12-31 Systembeskrivning och guidelines Upphandling av persontransporter QIII-system version 2007-04-16 2008-12-31 System och guidelines för bedömning av upphandlingar av persontransporter QIIIs system för bedömningar

Läs mer

Systemhandbok för bedömning

Systemhandbok för bedömning Systemhandbok för bedömning Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergripande trafiksäkerhets-, miljö- och arbetsmiljökrav...3 Nollvisionen...3 Agenda 21... 4 Arbetsmiljön... 4 Krav på

Läs mer

Systembeskrivning och förklaringar till QIIIs nya bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av gods- och persontransporter

Systembeskrivning och förklaringar till QIIIs nya bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av gods- och persontransporter Systembeskrivning och förklaringar till QIIIs nya bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av gods- och persontransporter QIIIs nya system för bedömningar av upphandlingar av gods- och persontransporter

Läs mer

Systemhandbok för bedömning

Systemhandbok för bedömning Systemhandbok för bedömning VERSION 05:08 Systemhandbok för bedömning VERSION 05:08 QIII Systemhandbok 1 FOTO: KJELL OLAUSSON 2 QIII Systemhandbok Köpare av tunga vägtransporter ställs idag inför en rad

Läs mer

Systemhandbok för bedömning. version 2008:01

Systemhandbok för bedömning. version 2008:01 Systemhandbok för bedömning version 2008:01 Systemhandbok för bedömning version 2008:01 QIII Systemhandbok Köpare av tunga vägtransporter ställs inför en rad utmaningar. Samtidigt som transporterna fyller

Läs mer

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd.

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd. Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter Ralf Hansson, försäljningschef region syd. HeidelbergCement i världen Nummer ett inom ballast Nummer tre inom cement Nummer tre inom fabrikstillverkad

Läs mer

Förklaringar till begrepp och förkortningar som förekommer i QIIIs system och dokument

Förklaringar till begrepp och förkortningar som förekommer i QIIIs system och dokument Förklaringar till begrepp och förkortningar som förekommer i QIIIs system och dokument Det finns flera begrepp och förkortningar som är mer eller mindre specifika och som används i både QIII-systemet och

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 DHL Freight Sweden Trafiksäkerhet Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 Halmstad, Tylösandsseminariet, 5 Sept 2012, Ylva Öhrnell Teknik, lagar, policys, rutiner, regler, infrastruktur,

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sundare transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa kör- och vilotider. 2.3b), 2.3e), 1.5. Uppföljningsrutiner anges i avtalsvillkoren.

Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa kör- och vilotider. 2.3b), 2.3e), 1.5. Uppföljningsrutiner anges i avtalsvillkoren. Grönt = kvalificeringskrav Gult = mervärden Rött = Arbetsmiljö Arbetsmiljö Ämne Krav, mervärde eller A 1 Arbetsmiljöpolicy Kvalificeringskrav (metoder för Arbetsmiljöarbete kvalitetssäkring) Beskrivning

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sund transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

Har vi lärt oss något?

Har vi lärt oss något? Har vi lärt oss något? - Om Energikuppen i Söderköping Sandra Ljungdahl Energi- och klimatstrateg 0121-181 14 sandra.ljungdahl@soderkoping.se Söderköpings behov och hemläxor Söderköping har deltagit i

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun

Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun TRAFIKSÄKERHETSPOLICY för HÄLLEFORS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-04-17, 48 Inledning Hällefors kommun som arbetsgivare har ett ansvar att bedriva

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Upphandling av livsmedelsdistribution

Upphandling av livsmedelsdistribution Upphandling av Problemet Oligopolmarknad Alla små, lokala företag var, av praktiska skäl, utestängda eftersom de inte hade egna transportresurser Marknaden upplevs som uppdelad mellan olika storleverantörer

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Miljö och trafiksäkerhetskrav

Miljö och trafiksäkerhetskrav Miljö och trafiksäkerhetskrav Specifikationen består av: A. Obligatoriska krav (skall-krav) B. Utvärderingskriterier (kriterier som ligger till grund för utvärdering av anbuden) C. Utförandevillkor (Dessa

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anders Alin POLICY Antagen av Fullmäktige Paragraf 60 1(5) Rese- och trafiksäkerhetspolicy för 2 Omfattning Denna policy gäller samtliga medarbetare i Bengtsfors koncern. Policyn

Läs mer

GODSTRANSPORTER. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GODSTRANSPORTER. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GODSTRANSPORTER Ämnet godstransporter behandlar yrkesmässig vägtransport av gods. Det behandlar dels förarutbildning på de olika fordon som används för godstransporter på väg, dels säker hantering av det

Läs mer

Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.)

Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.) CHECKLISTA FÖR RISKBEDÖMNING Arbetsplats: Datum: Gäller för brukare: Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.) Viktigt När ni gått igenom frågorna, diskutera de punkter där ni inte

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Kvalitetspolicy. Ovanstående policy är antagen 97-11-03 och är senast reviderad 11-01-31

Kvalitetspolicy. Ovanstående policy är antagen 97-11-03 och är senast reviderad 11-01-31 Kvalitetspolicy Sundfrakts målsättning är att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet, till rätt pris, utförda i rätt tid och samtidigt med strävan efter ständig förbättring i hela organisationen.

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen.

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen. VÅRA ISO-MÅL K valitets mål Vårt övergripande kvalitetsmål är att minska antalet avvikelser genom förbättringsrapportering med fokus på kundklagomålen. För närvarande focuserar vi på andelen krediteringar.

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

TRANSPORTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

TRANSPORTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet TRANSPORTTEKNIK Ämnet transportteknik behandlar yrkesmässiga vägtransporter. Det omfattar dels yrkesförarutbildning för de fordon som används i transportverksamheter, dels säker hantering av det som transporteras.

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

LEVERANS, TILL VILKET PRIS?

LEVERANS, TILL VILKET PRIS? TRAFIKSÄKERHET Trafiksäkerhet handlar i grunden om kunskap, attityder och beteende. Syftet med att ställa krav och följa upp dem är att skapa ett aktivt trafiksäkerhetsarbete som bidrar till att nollvisionen

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

LICENSIERINGSREGLER FÖR REPARATÖRER AV EUROPEISK BYTESPALL LICENSIERING ENLIGT DEN SVENSKA ORDNINGEN

LICENSIERINGSREGLER FÖR REPARATÖRER AV EUROPEISK BYTESPALL LICENSIERING ENLIGT DEN SVENSKA ORDNINGEN LICENSIERINGSREGLER FÖR REPARATÖRER AV EUROPEISK BYTESPALL LICENSIERING ENLIGT DEN SVENSKA ORDNINGEN 1 INLEDNING Dokumentet beskriver processen för licensiering av reparatörer av EUR-pall enligt den svenska

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga Vid en första anblick är det lätt att tro att det som händer i trafiken bara är frågor för Vägverket och Polisen, men så är det inte. Hundratusentals anställda i de flesta

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik;

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik; Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik; beslutade den 5 december 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 1 yrkestrafikförordningen (2012:237) och 8 kap.

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar Diarienr. 2014/996-KS nternati Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar Beslutad av kommunstyrelsen den 4 mars 2015, 72 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

A1. Uppgifter om företaget. A2. Uppgifter om säkerhetsrådgivaren. Säkerhetsrådgivarens årliga rapport för verksamheten 2010 Greencarrier Sweden AB

A1. Uppgifter om företaget. A2. Uppgifter om säkerhetsrådgivaren. Säkerhetsrådgivarens årliga rapport för verksamheten 2010 Greencarrier Sweden AB Säkerhetsrådgivarens årliga rapport för verksamheten 2010 Företag: Greencarrier Sweden AB Upprättad av: A1. Uppgifter om företaget Företag/myndighet Greencarrier Sweden AB Organisationsnr 556382-7327 Besöksadress

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförare Loggbok - Komplement Tank- och bulkbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 1(5) MAH/Rektor Datum: Dnr: 12- Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från till Namn. Namn I min egenskap av fördelar jag arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön

Läs mer

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014 Uppgiftsfördelning Vid inspektionstillfället saknades en tydlig, skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av skolledare och berörd skolintendent. Ni ska upprätta en tydlig fördelning

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen Socialförvaltningen Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen med utgångspunkt från kommunens trafiksäkerhetspolicy Reviderad 2013-04-03 2 Trafiksäkerhetspolicy ur arbetsmiljösynpunkt för Vimmerby

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 2012-03-16 1 (6) Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för samtliga anbudsområden. 1.2 Disposition Kravspecifikationen innehåller

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Bransch Taxi och färdtjänst

Bransch Taxi och färdtjänst Bransch Taxi och färdtjänst Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbets sjukdomar/tillbud som kan vara till stöd när du upphandlar tjänster inom taxi och färdtjänst. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR De flesta anmälda

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Loggbok - Komplement Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor 8-15

Läs mer

NTFs riktlinjer vid beställning av Säker bussresa

NTFs riktlinjer vid beställning av Säker bussresa NTFs riktlinjer vid beställning av Säker bussresa När din organisation ska beställa en säker bussresa bör ni först fundera igenom vilka krav ni vill ställa på bussen, föraren och på företaget som ni skall

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

UPPHANDLING AV SKOLSKJUTSTRANSPORTER OCH LIKNANDE UPPDRAG BILAGA 2

UPPHANDLING AV SKOLSKJUTSTRANSPORTER OCH LIKNANDE UPPDRAG BILAGA 2 UPPHANDLING AV SKOLSKJUTSTRANSPORTER OCH LIKNANDE UPPDRAG UN-2012/291 BILAGA 2 Kravspecifikation Samtliga krav ska även uppfyllas av underleverantör. KRAV PÅ TRAFIKSÄKERHETSRUTINER MM 1. Leverantören ska

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING KÖP ELLER LEASING AV PERSONBILAR, MINIBUSSAR OCH LÄTTA LASTBILAR För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/.

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

Planera arbetet. Inventera lastning och lossningsställen

Planera arbetet. Inventera lastning och lossningsställen Åkerier Den här foldern vänder sig till dig som är arbetsgivare eller är anställd på ett åkeri. Syftet är att informera om vad man kan göra för att få en bra arbetsmiljö. Det tjänar alla på. Planera arbetet

Läs mer

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer