Bedömning, avseende Green Cargo. Rapport B QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömning, avseende Green Cargo. Rapport B07013. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2009-08-06"

Transkript

1 Bedömning, avseende Green Cargo Rapport B07013 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till

2 Bedömningsprotokoll för Green Cargo AB, ramavtal 2007 Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL FÖR QIII... 3 ALLMÄNT... 3 Förkortningar... 3 ORGANISATION... 3 Förutsättningar... 3 Organisationsuppgifter... 3 Allmänt om organisationen... 3 Omfattning och kategori av upphandlingar som genomförs... 4 Praxis och normer som omgärdar de upphandlade transporterna... 4 BEDÖMNINGEN AV ORGANISATIONEN Baskrav Arbetsmiljö Ergonomi Systematiskt Arbetsmiljöarbete TRAFIKSÄKERHET Hastigheter Säkra fordon Alkohol och droger MILJÖ Utsläpp till luft Effektivare bränsleanvändning Utsläpp av miljöstörande ämnen Kontroll av entreprenörer Omdöme Slutkommentar

3 Bedömningsprotokoll för QIII Protokollet upprättat vid bedömning av: Green Cargo ABs upphandling av transporttjänster bedömningen baseras på upphandling enligt Transportavtal A, mellan Green Cargo och transportörer. Bedömningen avser: Upphandling och avtal som avser tidsperioden från och med 2008 och tillsvidare. Protokollet upprättat av: Per Nybom Bedömningsarbetet har genomförts av: Per Nybom i samverkan med Per Anderberg QIIIs bedömningsgrupp. Datum: Allmänt Förkortningar QIII = Bedömningssystem för Tung Trafik Avtal = Transportavtal A med bilagor mellan Green Cargo och transportörerna (2p)= Anger bedömningsnivån på respektive kriterium Organisation Förutsättningar Den verksamhet som bedömts är Green Cargos upphandling, av transporter som gäller från och med Green Cargo är att betrakta som speditör och säljer, förmedlar transportuppdrag. Bedömningsunderlaget består av dokumentgranskning och intervjuer. De dokument som ligger till grund för denna bedömning är: Transportavtal A, mellan Green Cargo och transportörer Bilaga 4, Hållbar utveckling Bedömningen påbörjades med dokumentgranskning den 9 november och avslutades den 20 november Organisationsuppgifter Green Cargo AB ( ), Box 39, Svetsarvägen 10, Solna. Tel Allmänt om organisationen Green Cargo är ett nationellt och internationellt logistikföretag som har drygt medarbetare på drygt 100 platser i Norden och Europa. Över 90 procent av transporterna sker med tåg (eldrivna) och Green Cargos verksamhet är märkt Bra Miljöval. Green Cargo har ett 30-tal terminaler och logistikcentra för distribution av gods med lastbil. Av utrikestransporterna går merparten till Tyskland, Norge och Italien. Green Cargo arbetar mycket med hållbar utveckling och genomför årligen utvärdering av sina transportörer. 3

4 Omfattning och kategori av upphandlingar som genomförs Green Cargo genomför olika typer av transporter. Verksamheten bedrivs kontinuerligt alla dagar i veckan året runt. Transporterna genomförs företrädesvis på järnväg, för vägtransporterna gäller att de trafikerar både i tätbebyggda områden, stadsbebyggelse, där hastighetsgränserna är allt från km/h och på landsvägar där hastighetsgränsen är 90 och 110 km/h. Praxis och normer som omgärdar de upphandlade transporterna Inom arbetsmiljöområdet är det företrädesvis vid lastning och lossning av gods som problemen uppstår. Inom trafiksäkerhetsområdet är det flera faktorer som utgör säkerhetsrisker. De mest uppmärksammade är backning och manövrering, hastigheter och låg bältesanvändning. Inom miljöområdet är det fordonens avgasemissioner, utsläpp till luft som är det huvudsakliga problemområdet. 4

5 Bedömningen av organisationen 0. Baskrav Beställaren skall kontrollera att: - trafiktillstånd finns - organisationen är registrerad och F-skattebevis finns - sociala avgifter och skatter är betalda eller att en betalningsplan finns - tillstånd för internationell trafik finns (om sådant behövs) - trafik- och ansvarsförsäkring finns - lagar på arbetsmarknaden tillämpas - avtal på arbetsmarknaden tillämpas - organisationen inte är föremål för konkurs, likvidation, ackord eller tvångsförvaltning - organisationen inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom - ingen ersättning utgår till organisationen för last utöver vad som anges i lag/förordning (överlast) - stickprovskontroll genomförs av beställaren på att överlast inte förekommer 0.1 Allmänna förutsättningar Under punkten 9.3 i avtalet anger Green Cargo att de förbehåller sig rätten att genomföra stickprov samt så kallade andraparts revisioner hos leverantörerna. Green Cargo genomför årligen utvärdering av transportörerna enligt riktlinjerna i QIII. I avtalets punkt 5.5 beskrivs att Transportören ansvarar för att transporterna sker i enlighet med gällande lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter, anvisningar, tillstånd och beslut Trafiktillstånd Registreringsbevis FA/ F-skattebevis Tillstånd för internationell trafik finns Trafikförsäkringar Ansvarsförsäkring Att lagar och avtal på arbetsmarknaden tillämpas 5

6 0.2 Ekonomiska förutsättningar Föremål för konkurs, likvidation, ackord eller tvångsförvaltning Dömd för allvarligt fel i yrkesutövningen Sociala avgifter och skatter är betalda eller att betalningsplan finns 0.3 Överlast Utgår ersättning för överlast, last utöver vad som anges i lag/förordning Stickprovskontroll på att överlast inte förekommer Förslag till bedömning av baskraven. Organisationen uppfyller de baskrav som ställs. 6

7 1. Arbetsmiljö Green Cargo genomför årligen utvärderingar av leverantörerna. Utvärderingen resulterar i ett utfall innehållande ett antal poäng. Green Cargo höjer årligen ambitionen i arbetet med arbetsmiljön genom att höja kravet på antal poäng som krävs för att uppnå godkänd nivå. I de fall transportören inte uppnår godkänt antal poäng skall denne inom 13 veckor från Green Cargos meddelande återkomma med en ny plan innehållande de aktiviteter som krävs för att transportören skall uppnå gällande nivå. 1.1 Arbetsbelastning Planering av kör- och vilotider (2 p) Beställaren ska kräva att entreprenören säkerställer att kör- och vilotider respekteras och efterlevs Entreprenören ska ha en planering, rutiner eller förfaringssätt som eliminerar överträdelser av kör- och vilotider? Kontroll av kör- och vilotider (4p) Kör- och vilotider ska kontrolleras och dokumenteras. Entreprenören ska ha ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med eventuella avvikelser Entreprenören ska ha rutiner för att kontinuerligt (minst kvartalsvis) kontrollera köroch vilotider? Rutiner för avvikelsehantering ska finnas? Åtgärdsprogram ska finnas för att rätta till brister? Företagshälsovård och planering (6p) Entreprenören ska ha tillgång till företagshälsovård eller motsvarande. Planeringen av transporterna ska ske så att de kan utföras på ett trafiksäkert sätt. Detta innebär att man tar hänsyn till tidspåverkande faktorer som lastning, lossning, väder- och trafikförhållanden. Har beställaren krävt att entreprenören: Har tillgång till företagshälsovård eller motsvarande? Accepterar tidsavvikelser vid planeringen av transporter? 7

8 1.2 Ergonomi Skadeförebyggande åtgärder (2p) Entreprenören ska aktivt arbeta för att minska belastnings-, fall-, hopp- och klämskador Entreprenören ska ha en dokumenterad plan eller riktlinjer för att eliminera belastnings-, fall-, hopp- och klämskador? Aktiv skyddsverksamhet (4p) Entreprenören ska granska och följa upp de ergonomiska förhållandena genom skyddsronder eller motsvarande minst en gång per år. Företaget ska identifiera, dokumentera och åtgärda manuella arbetsmoment som medför lyft av gods eller stora skjuta/drakrafter samt arbetsmoment som innebär hopp till lägre nivå. Har beställaren krävt att entreprenören ska: Genomföra skyddsronder (motsv.) minst en gång per år? Identifiera och dokumentera hantering som medför lyft-, skjut- och dragmoment samt hopp? Ha etablerat kontakt med företagshälsovård eller liknande i syfte att få råd och stöd för att undvika lyft-, skjut- och dragmoment samt hopp? Lastning och lossning av gods (6p) Entreprenören ska arbeta aktivt för att påverka förhållandena på andras lastnings- och lossningsställen där den egna personalen brukar arbeta. Rutiner ska finnas för att påtala och åtgärda brister vid lastnings- och lossningsställen. Har beställaren krävt att entreprenören ska: Identifiera brister vid externa lastnings- och lossningsställen? Ha rutiner för att påtala brister vid lastnings- och lossningsställen? 1.3 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Förberedande arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöpolicy (2p) Entreprenören ska ha påbörjat och dokumenterat ett Systematiskt Arbetsmiljöarbete utifrån Arbetsmiljöverkets rekommendationer och AFS 2001:1, Föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete eller motsvarande Entreprenören ska ha en arbetsmiljöpolicy? 8

9 Entreprenören ska ha påbörjat arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån AFS 2001:1 eller motsvarande? Representanter för entreprenören ska delta i utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete? Dokumenterat Systematiskt Arbetsmiljöarbete (4p) Entreprenören ska ha ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete och därigenom aktivt arbeta med att förbättra arbetsmiljön. Entreprenören gör regelbundna och dokumenterade undersökningar, gör riskbedömningar samt tar fram åtgärds- och handlingsplaner. Har beställaren krävt att entreprenören ska: Ha ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 eller motsvarande? Genomför analyser och riskbedömningar av arbetsmiljön? Utarbetar åtgärds- och handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön? Fortlöpande förbättring av arbetsmiljön (6p) Entreprenören ska genomföra fortlöpande förbättringar av arbetsmiljön. Arbetsmiljökonsekvensanalys ska genomföras vid beslut och förändringar som påverkar arbetsmiljön. Har beställaren krävt att entreprenören ska: Ha ett dokumenterat arbete för att fortlöpande följa och förbättra arbetsmiljön? Genomföra konsekvensanalyser vid förändringar som kan påverka arbetsmiljön? Förslag till bedömning inom Arbetsmiljöområdet Inom kriterieområdet Arbetsbelastning uppfyller organisationen samtliga kriterier, vilket medför 6p. Inom området Ergonomi uppfyller organisationen också samtliga kriterier, vilket medför 6p. Systematiskt arbetsmiljöarbete uppfyller organisationen alla kriterier, vilket ger 6p. Totalt 18p 9

10 2 Trafiksäkerhet Green Cargo genomför årligen utvärderingar av leverantörerna. Utvärderingen resulterar i ett utfall innehållande ett antal poäng. Green Cargo höjer årligen ambitionen i arbetet med trafiksäkerhet genom att höja kravet på antal poäng som krävs för att uppnå godkänd nivå. I de fall transportören inte uppnår godkänt antal poäng skall denne inom 13 veckor från Green Cargos meddelande återkomma med en ny plan innehållande de aktiviteter som krävs för att transportören skall uppnå gällande nivå. 2.1 Hastigheter Trafiksäkerhetspolicy (4p) Det första kriteriet är att beakta och respektera hastigheten i samband med transporter. Beställaren ska kräva att entreprenören säkerställer att alla transporter utförs inom gällande hastighetsgränser samt att hastigheten alltid ska anpassas till rådande förhållanden. Har beställaren krävt att entreprenören ska ha: En trafiksäkerhetspolicy, där det framgår att hastigheten är den enskilt viktigaste faktorn för trafiksäkerheten? Dokumenterade riktlinjer/rutiner, där det framgår att hastigheten alltid ska anpassas till rådande förhållanden? Kontroll av hastigheter (8p) Entreprenören ska dokumentera fordonens hastigheter samt avvikelser. Avvikelser ska kommuniceras mellan ledning och förare Entreprenören ska ha rutiner för och kontinuerligt, minst kvartalsvis, genomföra hastighetskontroller på samtliga fordon? Entreprenören ska dokumentera avvikelser? Avvikelser ska kommuniceras mellan ledning och aktuell förare? Åtgärdsprogram och stödfunktioner (12p) Entreprenören ska ha ett åtgärdsprogram för att eliminera hastighetsöverträdelser. Tekniska stödfunktioner som kan lagra data ska finnas i fordonen. Har beställaren krävt att entreprenören ska: Ha ett åtgärdsprogram som sätts in om en förare överskridit gällande hastighetsgränser eller inte anpassat hastigheten efter rådande förhållanden? Utrusta alla fordon med stödsystem för att eliminera överträdelser? Såvitt QIII kunnat finna styrks ej kravet 10

11 2.2 Säkra fordon Säker utrustning (1p) Entreprenören ska ha rutiner för att säkerställa att däck och bromsar har god standard. Godkända bilbälten ska finnas i samtliga fordon. Lasten ska vara förankrad enligt gällande regler Entreprenören ska ha riktlinjer/rutiner för att säkerställa att däck har minst lagstadgat mönsterdjup, rätt lufttryck och inte är skadade? Entreprenören genomför godkända bromskontroller var sjätte månad hos ASB eller ackrediterad verkstad? Entreprenörens samtliga fordon som nyttjas har godkända bilbälten? Entreprenören är väl förtrogen med och kontinuerligt uppdaterar regelverk som avser överlast och lastsäkring? Handhavande och tillsyn (2p) Entreprenörens förare ska känna till regelverk och kunna använda befintlig säkerhetsutrustning. Entreprenören ska ha rutiner för kontinuerlig tillsyn av fordon Entreprenörens förare har utbildning i de regelverk som avser överlast och lastsäkring? Entreprenören har rutiner för att säkerställa att bilbälten alltid används? Entreprenören har rutiner för och tillämpar kontinuerlig tillsyn av fordon Entreprenören dokumenterar skador, tillsyn, underhåll och service av fordon? Stödsystem och säkerhetsutrustning (3p) Entreprenören ska ha tekniska stödsystem för att undvika överlast, ha bältespåminnare på samtliga sittplatser som används samt underkörningsskydd runt om. Har beställaren krävt att entreprenörens fordon ska ha: Stödsystem (mätinstrument) för att kontrollera lastvikten? Bältespåminnare med ljud- och ljussignal? Underkörningsskydd runt om? Såvitt QIII kunnat finna styrks ej kravet 2.3 Alkohol och droger Alkohol- och drogpolicy (1p) Entreprenören ska ha en alkohol- och drogpolicy inklusive ett åtgärdsprogram. Har beställaren krävt att entreprenören ska ha: En alkohol- och drogpolicy? 11

12 Åtgärdsprogram och en rehabiliteringsplan? Alkohol- och drogtester (2p) Entreprenören ska genomföra alkohol- och drogtester. Minst hälften av entreprenörens fordon ska ha tekniska stödsystem, alkolås, för att förhindra att alkoholpåverkad förare kan starta fordon. Stödsystemet ska kunna lagra data, som ska avläsas kontinuerligt och arkiveras i minst ett år Entreprenören genomför drogtester på personal som ska anställas? Entreprenören har rutiner för att säkerställa att alkohol inte förekommer i samband med arbetet? % av entreprenörens fordon har alkolås som kan lagra data? Alla data från alkolås arkiveras i minst ett år? Stödsystem, alkolås (3p) Entreprenörens samtliga fordon som används ska ha ett tekniskt stödsystem, alkolås, som eliminerar förekomsten av alkohol vid företagets transporter. Har följande krav ställts från beställaren: Att organisationens samtliga fordon skall vara utrustade med tekniska stödsystem, alkolås, som kan lagra data Förslag till bedömning inom Trafiksäkerhetsområdet Organisationen uppfyller flertalet av de kriterier som ställs inom Trafiksäkerhetsområdet. Inom kriterieområdet Hastigheter infrias flertalet kriterier, vilket medför 8p. Inom området Säkra fordon uppfylls flertalet kriterier, vilket inte innebär 2p. Inom kriterieområdet Alkohol och droger uppfylls samtliga kriteriet, vilket innebär 3p. Totalt inom Trafiksäkerhetsområdet tilldelas organisationen totalt 13p. 12

13 3 Miljö Green Cargo genomför årligen utvärderingar av leverantörerna. Utvärderingen resulterar i ett utfall innehållande ett antal poäng. Green Cargo höjer årligen ambitionen i arbetet med miljön genom att höja kravet på antal poäng som krävs för att uppnå godkänd nivå. I de fall transportören inte uppnår godkänt antal poäng skall denne inom 13 veckor från Green Cargos meddelande återkomma med en ny plan innehållande de aktiviteter som krävs för att transportören skall uppnå gällande nivå. 3.1 Utsläpp till luft Miljöpolicy och redovisning (3p) Entreprenören ska ha en miljöpolicy samt ett system för att kunna redovisa drivmedelsförbrukning och utsläpp. Har beställaren krävt att entreprenören: Ska ha en miljöpolicy som anger företagets långsiktiga miljömål? Kvartalsvis ska redovisa drivmedelsåtgången och utsläpp per tonkilometer och fordon? Drivmedelsförbrukning, mål och handlingsplan (6p) Entreprenören ska aktivt arbeta för att minska drivmedelsförbrukningen. Det ska finnas en handlingsplan för hur drivmedelsförbrukningen per tonkilometer ska minskas. Andel förnybart respektive fossilt bränsle ska anges. Högst 5 % av fordonen får vara äldre än tio år, räknat från tillverkningsår Entreprenören ska ha en plan med kvartalsvisa mål för att minska drivmedelsåtgången per tonkilometer? Resultatet som ska redovisas kvartalsvis ska också ange andelen förnybart respektive fossilt bränsle som använts Entreprenören ska ha en plan för att minska beroendet av fossila bränslen? Högst 5% av entreprenörens fordon får vara äldre än tio år? Såvitt QIII kunnat finna styrks ej kravet Fordon (9p) Entreprenören ska ha en handlingsplan för att öka fyllnadsgraden. Minst 30% av transporterna ska utföras av fordon som är Euro II-klassade eller bättre, alternativt motsvarande svensk miljöklassning av fordon. Minst 50 % av fordonen ska ha katalysator och partikelfilter. Transporternas energiåtgång ska dokumenteras kvartalsvis Entreprenören ska ha en handlingsplan för att öka fyllnadsgraden? (Resultatet ska redovisas kvartalsvis.) Minst 30% av transporterna ska utföras av fordon som är Euro II-klassade eller bättre? 13

14 Minst 50% av fordonen ska ha katalysator och partikelfilter? Transporternas energiåtgång ska dokumenteras kvartalsvis och redovisas i (kwh/tonkm) samt beräknas utifrån bränslets energiinnehåll (kwh/l)? Såvitt QIII kunnat finna styrks ej kravet 3.2 Effektivare bränsleanvändning Utbildning (2p) Entreprenörens förare ska ha utbildning i sparsamt körsätt Minst 50 % av entreprenörens förare ska ha utbildats i sparsamt körsätt, med motsvarande omfattning och innehåll som i Eco-Drivingutbildning? Entreprenören minst kvartalsvis ska informera förarna om drivmedelsåtgången? Utbildning, information och uppföljning (4p) Entreprenörens samtliga förare ska ha utbildning i sparsamt körsätt eller motsvarande med individuell uppföljning. Individuell uppföljning innebär att föraren får veta varje månad hur hans/hennes körsätt påverkar genomsnittlig bränsleförbrukning Entreprenörens samtliga förare ska ha utbildats i sparsamt körsätt med motsvarande omfattning och innehåll som i ECO-drivingutbildning? Entreprenören fortlöpande ska hålla kunskapen vid liv genom återkommande informationer/utbildningar eller incitamentprogram? Entreprenören ska följa upp individuellt så att föraren varje månad får veta hur körsättet påverkar bränsleförbrukningen? Stödsystem för lägre drivmedelsförbrukning (6p) Det tredje kriteriet är att minst 20 % av entreprenörens fordon har tekniska stödsystem för att ge direkt information till föraren om hur körsättet påverkar fordonets bränsleförbrukning Minst 20 % av entreprenörens fordon ska ha stödsystem som visar hur körsättet påverkar fordonets bränsleförbrukning? Såvitt QIII kunnat finna styrks ej kravet 14

15 3.3 Utsläpp av miljöstörande ämnen Underhållsplan och kemikalieförteckning (1p) Entreprenören ska ha en underhållsplan och en förteckning med tillhörande säkerhetsinformation över de kemikalier som används. Har beställaren krävt att entreprenören ska ha en: Plan för fordonsunderhåll där det framgår vilka miljöstörande ämnen som används och en förteckning över de kemikalier som används med tillhörande säkerhetsinformation? Plan/strategi för att avveckla miljöstörande ämnen? Produktval och serviceavtal (2p) Entreprenören ska tillämpa produktvalsprincipen enligt 2 kap. 6 Miljöbalken. Entreprenörens fordon ska ha däck utan HA-oljor/PAC (högaromatiska/polyaromatiska kolväten) och vattenlösliga åldringsskydd. Serviceavtal eller motsvarande ska finnas, vilket innebär att underhåll ska utföras regelbundet Entreprenören ska tillämpa produktvalsprincipen enligt Miljöbalken? Entreprenörens fordon ska ha däck utan HA-oljor samt vattenlösliga åldringsskydd? Entreprenören ska ha serviceavtal eller motsvarande för regelbundet underhåll av fordonen? Rengörning och underhåll av fordon (3p) Entreprenören ska använda miljömärkta produkter vid underhåll av fordonen. Om underleverantör utför rengöring, tvätt eller service av fordon gäller kravet även dessa. Med miljömärkning avses i detta fall etablerade miljömärkningar som den nordiska miljömärkningen Svanen, den europeiska EU-blomman eller SNFs Bra Miljöval Entreprenören alltid ska välja miljömärkta produkter (om de finns på marknaden) för rengörning och underhåll av fordon? Entreprenören i avtal med underleverantörer kräver att miljömärkta produkter (om de finns på marknaden) ska användas vid rengörning och underhåll av fordon? Förslag till bedömning inom Miljöområdet Organisationen uppfyller i allt väsentligt de krav som finns inom flertalet kriterier som är uppsatta. Inom kriterieområdet Utsläpp till luft infriar organisationen 3p. Inom kriterieområdet Effektivare bränsleanvändning infriar organisationen 4p och inom området Utsläpp av miljöstörande ämnen infriar organisationen 3p. Totalt inom miljöområdet uppnår organisationen 10p. 15

16 Sammanfattning Det dokument som vi granskat har tydliga krav även om kraven inte är så detaljerade. Inom kriterieområdet Arbetsbelastning uppfyller organisationen samtliga kriterier, vilket medför 6p. Inom området Ergonomi uppfyller organisationen också samtliga kriterier, vilket medför 6p. Systematiskt arbetsmiljöarbete uppfyller organisationen alla kriterier, vilket ger 6p. Inom Arbetsmiljöområdet uppnår organisationen 18p. Organisationen uppfyller flertalet av de kriterier som ställs inom Trafiksäkerhetsområdet. Inom kriterieområdet Hastigheter infrias flertalet kriterier, vilket medför 8p. Inom området Säkra fordon uppfylls flertalet kriterier, vilket inte innebär 2p. Inom kriterieområdet Alkohol och droger uppfylls samtliga kriteriet, vilket innebär 3p. Inom Trafiksäkerhetsområdet tilldelas organisationen totalt 13p. Organisationen uppfyller i allt väsentligt de krav som finns inom flertalet kriterier som är uppsatta. Inom kriterieområdet Utsläpp till luft infriar organisationen 3p. Inom kriterieområdet Effektivare bränsleanvändning infriar organisationen 4p och inom området Utsläpp av miljöstörande ämnen infriar organisationen 3p. Inom miljöområdet uppnår organisationen 10p. Totalt uppnår organisationen 41 av 54 poäng. Kontroll av entreprenörer Någon kontroll av huruvida entreprenörerna uppfyller ställda krav har inte genomförts. Omdöme Organisationen uppfyller de baskrav som ställs. Inom Arbetsmiljöområdet uppfyller organisationen enligt vår bedömning 18p. Inom Trafiksäkerhetsområdet uppfyller organisationen 13p och inom miljöområdet uppfyller organisationen 10p. Totalt uppnår organisationen 41p Slutkommentar Den upphandling som vi granskat har omfattats av ett dokument, avtal inklusive bilagor. Intervjuer har i viss mån genomförts. Dokumentet har varit väl strukturerade och tydligt. Solna den 15 januari 2008 På uppdrag av QIII Per Nybom 16

Upphandling av AVFALLSHÄMTNING

Upphandling av AVFALLSHÄMTNING Upphandling av AVFALLSHÄMTNING med bilagor Dnr: Sbn 2005/42 2005-04-19 2005-04-19 1 (48) Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING...5 1.1. Beställare...5 1.1.1. Beställarens ombud under anbudstiden...5 1.2. Verksamhet

Läs mer

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö - Upphandling av transporter - för säker trafik och bra miljö -? / / Förord Kommunernas och landstingens arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet är framgångsrikt. Många av Svenska Kommunförbundets skrifter

Läs mer

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Ni inbjuds att komma in med anbud avseende ovanstående upphandling till Halmstads kommun. Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV

TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV Trafikföreskrift & Miljö 1(9) /, LKAB 2010 TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV Utfärdad av: Per-Erik Hjerpe cpiv 2010-06-21 (reviderad ) Godkänd av: LKABs skyddskommitté Ersätter: Transporter, miljökrav/föreskrifter

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Förarhandbok. Bilfrakt.se

Förarhandbok. Bilfrakt.se Förarhandbok Bilfrakt.se Bilfrakt.se har ett certifierat ledningssystem inom kvalitet och miljö. Vår övergripande inriktning styrs av en vision, affärsidé och företagspolicy. Denna bryts ner i konkreta

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Värnamo kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KONTRAKTSHANDLINGAR RENHÅLLNING AVSEENDE FÖR 2011:021

Värnamo kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KONTRAKTSHANDLINGAR RENHÅLLNING AVSEENDE FÖR 2011:021 Detta är en del av förfrågningsunderlaget avseende Renhållning. Hela underlaget består av följande delar: Anbudsförutsättningar Kontraktshandlingar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE RENHÅLLNING FÖR Värnamo

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-03-23 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Taxitjänster Aida Colakovic 96-105-2014 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst

Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst Förslag till mallar för kommunal upphandling 2006-10-13 version 2 Förord Kommunernas trafiksäkerhetsarbete har traditionellt

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer

GUIDE #13 Februari 2015

GUIDE #13 Februari 2015 GUIDE #13 Februari 2015 Hållbar arbetsmiljö vid slamtömning av enskilda avlopp Vid slamtömning av enskilda avlopp har arbetsgivaren alltid huvudansvaret för sina anställdas arbetsmiljö och därmed även

Läs mer

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30 Verksamhetshandbok FR 2000 med EN 10 och SS-EN ISO 3834 med SS-EN10 och SS-EN ISO 3834 1(26 Innehållsförteckning 1. Ledningen... 4 1.1 AFFÄRSIDE... 4 1.2 RIKTLINJER POLICY... 4 1.3 VERKSAMHETSMÅL... 4

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Rev: 2.1 Utarbetad av: Håkan Sandin 2013-10-16 Godkänd av: Leif Petterson 2013-10-16 Verksamhetsbeskrivning 1. INLEDNING 2. OM FÖRETAGET Syftet med denna rutinbeskrivning är att

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 1 februari 2012

Handlingar till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 1 februari 2012 Handlingar till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 1 februari 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Dnr 2011-000760 1 Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 1 2 Innehållsförteckning Vd har ordet... 3 Bakgrund och organisation... 4 Uppförandekod... 7 Kvalitet... 14 Etik... 16 Miljö... 17 Medarbetare... 23 3 Vd har ordet Omsorg

Läs mer