Agenda för presentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agenda för presentation"

Transkript

1

2 Yrkesverksamma med hörselskada i arbetslivet: kognitiva förmågor, typ av yrkesrelaterad ljudmiljö och typ av arbetsuppgifter som förklaring till upplevda problem Håkan Hua Björn Lyxell, Claes Möller & Stephen Widén

3 Agenda för presentation Hur kommer kognition in i bilden? Vilka uppfattningar av arbetslivet har yrkesverksamma med HNS? Översikt av fynd

4 Bakgrund Mer än hälften av alla med hörselskada, cirka 55 procent, är i yrkesverksam ålder i Sverige. Totalt handlar det om cirka individer (SCB, 2012) Yrkesverksamma individer med HSK har oftast en mindre gynnsam position på arbetsmarknaden än normalhörande Studier visar att de upplever en högre grad av trötthet, utmattningssyndrom, utanförskap och lägre grad av arbetstillfredställelse (Hetu, 1996; Danermark and Gellerstedt, 2004; Gellerstedt and Danermark, 2004; Kramer et al, 2006) Vidare har tidigare studier visat att nedsatt hörsel innebär en påfrestning på arbetsminnet, speciellt i bullriga miljöer (Larsby et al, 2005; Rönnberg et al, 2008)

5 Hur kommer kognition in i bilden?

6 Syfte: Buller och kognition 1. Syftet med studien var att jämföra kognitiva förmågor mellan: Lätt-måttlig HNS (n = 20) Normal hörsel (n = 20) 2. Finns det något samband mellan kognitiva förmågor och upplevd ansträngning?

7 Material 40 vuxna, 20 normalhörande, i arbetsför ålder med svenska som modersmål rekryterades till projektet. Gruppen med hörselskada (20) hade en lätt-måttlig binaural sensorineural hörselnedsättning och var vana hörapparatsanvändare ( > 3 mån) Exkluderade är personer med svår tinnitus, ljudkänslighet, annan funktionsnedsättning, depression, utmattningssyndrom, dyslexi samt förtidspensionerade, sjukskrivna och personer med sjukersättning HSK & NH var matchade för ålder, utbildningsnivå och verbal förmåga

8 Demografi Normally hearing Hearing-impaired Variable Sex (n) Female 9 10 Male Age (yrs) Mean Standard deviation Education level (n) Junior high school -- 1 High school 6 9 University Work status (n) Student 3 1 Part-time 4 4 Full-time 13 15

9 Hörsel 0.5 k Hz (SD) 1 khz (SD) 2 khz (SD) 4 khz (SD) 8 khz (SD) PTA (SD) Speech recognition in noise (SD) Normal hearing Right ear 3.8 (6.6) 4.3 (5.2) 4.0 (9.6) 9.8 (10.6) 19.0 (16.6) 5.2 (6.3) 84.1 % (6.5) Left ear 2.3 (6.1) 2.8 (4.7) 5.8 (9.0) 13.8 (10.9) 20.3 (19.4) 7.0 (7.2) 80.7 % (4.1) Impaired hearing Right ear 24.0 (16.2) 33.1 (14.1) 43.0 (12.1) 45.5 (18.1) 42.8 (24.9) 36.5 (6.0) 62.3 % (17.0) Left ear 22.3 (15.7) 32.0 (17.8) 41.0 (12.0) 47.0 (20.7) 45.0 (25.2) 36.0 (7.0) 61.2% (16.9)

10 Metod för den här specifika studien Noise Traffic (73 db A) Quiet Hearing Working ability Perceived effort Cognitive abilities Normal/ Hearing loss Lexical access Phonologic ability Working memory Extraction of information Work related task EF: Inhibition EF: Shifting EF: Updating

11 Arbetsuppgiften Utfördes i ett ekofritt rum Inte knuten till någon specifik profession Hade två svårighetsnivåer

12 Informationsextraktion Lätt: Vem har högst lön? Svår: Vem av dem som arbetar i Skellefteå och som anställdes 1993 eller senare har högst lön?

13 Utfallsmått Andel korrekta svar Upplevd ansträngning av att göra uppgiften Borg CR-10 användes för att mäta ansträngning (Borg, 1990)

14 Resultat: kognitiva förmågor Table 2. Mean performance and standard deviations (SDs) of the cognitive tasks for the normally hearing group and the hearing-impaired group. Cognitive task (SD) Normally hearing Hearing-impaired Independent t-test Lexical decision-making 97% (0.03) 96% (0.04) t (38) =1.1, p = 0.29 Rhyme-judgment 93% (0.05) 90% (0.12) t (38) = 1.2, p = 0.24 Reading span 60.5% (0.13) 57% (0.11) t (38) = 0.9, p = 0.40 SART errors* 2.2 (2.3) 3.1 (3.2) t (38) = -1.0, p = 0.40 The Keep track task 79% (0.13) 70% (0.15) t (38) = 2.0, p = 0.06 The number-letter task 97% (0.38) 97% (0.42) t (38) = -0.4, p = 0.70 Shifting 769 ms (320) 707 ms (444) t (38) = 0.5, p = 0.62 * total errors.

15 Education PTA R PTA L Lexical Match Rhyme-judgment Reading span SART errors The keep track task The number-letter task Shifting Korrelation mellan demografiska variabler och kognitiva förmågor Table 3. Pearson correlation coefficients between demographic variables and cognitive skills in the total group of participants (N = 40). Age * 0.42** * Education ** 0.37* ** PTA R 0.95** PTA L ** Lexical decision-making Rhyme-judgment ** Reading span ** SART errors The keep track task The number-letter task -0.31* *. Correlation is significant at the 0.05 level; **. Correlation is significant at the 0.01 level.

16 Arbetsprestation Figure 2. Mean performance in the work-related task in quiet and in traffic noise for each group (error bars denote the 95% confidence interval).

17 Upplevd ansträngning Figure 3. Means scores of perceived effort in quiet and in traffic noise for each group (error bars denote the 95% confidence interval).

18 Kognitiva förmågor och upplevd ansträngning i tyst och i buller Table 4. Pearson correlation coefficients between cognitive skills and perceived effort in the different conditions for both groups. Normally hearing (n =20) Hearing impaired (n = 20) Quiet easy Quiet difficult Noise easy Noise difficult Quiet easy Quiet difficult Noise easy Noise difficult Lexical decision-making Rhyme-judgment Reading span SART errors The keep track task ** * The number-letter task Shifting [p = 0.02] [p = 0.057] [p = 0.04]

19 Perceived effort in noise - easy task Perceived effort in noise - difficult task Scatter-plots över de signifikanta korrelationerna 5 Normal hearing 8 Impaired hearing ,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Performance of the keep track task ,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Performance of the keep track task Figure 4. Scatter plots showing the significant relationship between the keep track task performance and perceived effort in noise for both groups.

20 Slutsats Buller orsakar högre grad av ansträngning oavsett hörsel. Explicit bearbetning blir därför involverad för att lösa arbetsuppgiften. - men i högre grad involverad hos HI pg a HA och/eller HNS Resultaten indikerar även att upplevd ansträngning hos HSK och NH är uppgiftsberoende, vilken ljudmiljö man sitter i och att det samspelar i högre grad med uppmärksamhetsaspekter än med arbetsminneskapaciteten. Hänsyn bör tas till individens förutsättningar, såsom hörsel, kognitiva förmågor, ljudmiljö och vilka arbetsuppgifter man utför, inom hörselvården och företagshälsovården. Mer forskning behövs!

21 Vilka uppfattningar av arbetslivet har yrkesverksamma individer med hörselnedsättning?

22 Studie 4 Syftet med studien är att undersöka hur yrkesverksamma med hörselskada uppfattar det är att ha en hörselskada i arbetslivet Specifika frågeställningar Hur är det att jobba med en hörselskada i arbetslivet? Hur uppfattar de sin arbetsmiljö? Hur uppfattar de sina arbetsuppgifter? Vilken betydelse har HA för dem i arbetslivet? Hinder? Möjligheter? Utmaningar?

23 Metod En fenomenografisk ansats har använts för att besvara frågeställningarna. Variationsmaximerande 14 intervjupersoner som tidigare deltagit i projektet har rekryterats + 1 pilotintervju som ingick i det slutgiltiga materialet Transkribering Dahlgren & Fallsberg (1991) Medbedömning inom forskargruppen

24 Resultat Publiceras inom kort!

25 Resultat: anpassningar i arbetsmiljön Akustiska åtgärder: XXXXXXXXXXXXXXX Tekniska anpassningar: XXXXXXXXXXXX

26 Resultat: påverkan i/på dagligt liv Socialt: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Känsla av utsatthet: Publiceras inom kort! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

27 Schematisk överblick över kategorier Publiceras inom kort!

28 Slutsats Liknande resultat med Hétu et al (1998) och Hallberg & Carlsson (1991) som använt andra kvalitativa metoder. Även samstämmighet med våra och andra tidigare kvantitativa studier Fungerar inte alltid optimalt även efter audiologisk rehab (HAanpassning) Faktorer att fokusera på vid rehab (utöver HA-anpassning) för denna population Behov av tekniska hjälpmedel? Kommunikationsstrategier Info till kollegor och arbetsgivare om hörselskador och dess konsekvenser Akustiska åtgärder? Yngre kvinnor & förskolepersonal högriskgrupper?

29 Take home-messages Yrkesverksamma hörselskadade upplever en sämre fysisk hälsostatus även vid en lätt-måttlig HNS (studie 1 & 4) Buller genererar en högre grad av upplevd ansträngning jämfört med en tyst miljö (studie 1-2, 4) och resultat indikerar även att WM blir mer belastad i en bullrig miljö pga. HNS (studie 2) Buller påverkar inte arbetsprestation (studie 2-3), men involverar explicita informationsprocesser när det är närvarande (studie 2) Yrkesverksamma med hörselskada är även mer känsliga för höga bullernivåer än normalhörande kontroller även om arbetsuppgifterna är visuella (studie 1, 3-4). Även om gruppen har en lätt-måttlig HNS & använder HA frekvent så ser vi att biopsyko-sociala konsekvenser genereras för individen (studie 1-4). Behov av övriga tekniska hjälpmedel? Psykosocial support från arbetsgivare och kollegor Info till arbetsplats om hörselskador Aktuellt med akustiska åtgärder?

30 Tack till: Handledare: Björn Lyxell Claes Möller Stephen Widén Forskningsaudionomer: Jennie Hjaldahl Kristina Ingvall Arvid Björndal Forskningsingenjörer: Tobias Åslund Jonas Birkelöf Medförfattare: Jan Karlsson Magnus Emilsson Rachel Ellis Kim Kähäri Agneta Anderzén Övriga kollegor: Elisabeth Classon Gitte Keidser Sushmit Mishra Elaine Ng Jerker Rönnberg Adriana Zekveld

Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa bland personal

Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa bland personal Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa bland personal Lena Söderberg, Ulf Landström och Anders Kjellberg arbetslivsrapport nr 01:11 issn 10-8211 http://www.niwl.se/ Programmet

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65?

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65? ANALYSERAR 2001:4 Vad får oss att arbeta fram till 65? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings- och konferensverksamhet

Läs mer

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013 INFORMATION OM UTBILDNING

Läs mer

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008 information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på

Läs mer

Åtgärder och implementering i ett stresspreventionsprojekt En delutvärdering

Åtgärder och implementering i ett stresspreventionsprojekt En delutvärdering Åtgärder och implementering i ett stresspreventionsprojekt En delutvärdering MARIA GJERDE RAPPORT II Skolan för Teknik och hälsa Enheten för ergonomi 1 2 Åtgärder och implementering i ett stresspreventionsprojekt

Läs mer

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Kunskapssammanställning Sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften Professor Dominique Anxo, docent Jonas Månsson samt civilekonom Ellinor Ivarsson Institutionen för nationalekonomi

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING. - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan en till fem månader

LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING. - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan en till fem månader UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats 20p Höstterminen 2001 LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

UNGA VUXNAS SKULDSATTHET

UNGA VUXNAS SKULDSATTHET UNGA VUXNAS SKULDSATTHET En kvalitativ studie om handläggares upplevelser av unga vuxnas skuldsättning. CAROLA YAKOUB SOFIA DÄSSMAN Akademin för hälsa, vård och välfärd Socialt arbete Grundnivå 15 Högskolepoäng

Läs mer

BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN

BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kandidatuppsats 15 hp Termin 6 Vårtermin 2014 BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN BREAK THE VICIOUS CYCLE!

Läs mer

ehabilitering ur ett individperspektiv

ehabilitering ur ett individperspektiv R ehabilitering ur ett individperspektiv En enkätundersökning bland sjukskrivna i Stockholms, Kristianstads och Västernorrlands län Rygg Nacke och 4 R ehabilitering ur ett individperspektiv En enkätundersökning

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting

Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting Hierarkier av hälsa Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting Projektgruppen består av: Fil Dr Christina Björklund, projektledare Med Dr Malin Lohela Karlsson Docent Gunnar Bergström

Läs mer

EGEN OCH SOCIAL PÅVERKAN PÅ PERFEKTIONISM HOS INDIVIDUELLA IDROTTARE

EGEN OCH SOCIAL PÅVERKAN PÅ PERFEKTIONISM HOS INDIVIDUELLA IDROTTARE EGEN OCH SOCIAL PÅVERKAN PÅ PERFEKTIONISM HOS INDIVIDUELLA IDROTTARE Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa & Samhälle: Psykologi inriktning idrott, 61 90 hp, HT-2008 Handledare: Rasmus Tornberg Examinator:

Läs mer

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten.

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Malin Apelqvist och Cecilia Sankoh Juni

Läs mer

Sjukfrånvaro över generationer

Sjukfrånvaro över generationer isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:20 Sjukfrånvaro över generationer sf Rapport 2014:20 Sjukfrånvaro över generationer En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2014

Läs mer

Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljö i primärvård och en kartläggning av arbetstidens innehåll

Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljö i primärvård och en kartläggning av arbetstidens innehåll Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljö i primärvård och en kartläggning av arbetss innehåll District nurses and nurses perception of the work environment in primary care as

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Enkätundersökning bland högskolestuderande våren 2007. Tre av fyra studerar för att öka sina chanser på arbetsmarknaden

Enkätundersökning bland högskolestuderande våren 2007. Tre av fyra studerar för att öka sina chanser på arbetsmarknaden UF 57 SM 0701 Högskolestuderandes levnadsvillkor Enkätundersökning bland högskolestuderande våren 2007 Living conditions of students in higher education I korta drag Tre av fyra studerar för att öka sina

Läs mer

Svensk normering av ordflödestesten FAS, Djur och Verb

Svensk normering av ordflödestesten FAS, Djur och Verb Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik Logopedprogrammet Logopedi Examensarbete D-nivå, 20 poäng Vårterminen 2007 Svensk normering av ordflödestesten FAS, Djur och Verb Författare:

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser

Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser Social Insurance Report Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser En studie av Sveriges befolkning 16 64 år ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Christina Olsson Bohlin 010-116

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward Imbalance

Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward Imbalance Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 148 Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward

Läs mer

Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden

Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden Krzysztof Karbownik Sara Martinson RAPPORT 2014:11 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering Annika Hellström

Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering Annika Hellström Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering Annika Hellström Handledare: Robert Wålinder, AMM Uppsala Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning

Läs mer

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv En handledning om att anpassa arbetsmiljön till äldre arbetstagares särskilda förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende Anpassning av arbetsförhållandena

Läs mer