1. Bakgrund och viktiga händelser under Organisation Syfte och mål Verksamhet under

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: DanagårdsLitho, 2014

3 Årsredovisning 2013

4 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under Samordningsteam Ryd och Skäggetorp Steget Koll på läget Linkooperativet Snacka sig ur Hemmalaget På Gång Förenings anställningar och föreningsstöd - en väg till arbete SAM-projektet Aktivitetssamordnare Intensivteam Linköping Vidare Valla Folkhögskola- Förrehabiliteringsprojekt Intensivteam Kinda/Åtvidaberg Conexi Våga livet Tillsammans är vi starkare Försäkringsmedicinska funktions bedöm ningar för medarbetare i Åtvidaberg/Kinda Statistik Utvärderingar Utvecklingsområden för Inför projektansökan 55 Bilaga 1 Projektansökan 56 Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. Samverkansutredningens betänkande SOU 2000: Bakgrund och viktiga händelser under 2013 Samordningsförbundet Centrala Östergötland utgår från Linköpings Samordningsförbund, som den 1 juli 2010 utökades med Kinda och Åtvidabergs kommuner och därmed ändrades namnet till Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ). Samordningsförbundet är en fristående juridisk person som bildades i slutet av 2007 av försäkringskassan, Linköpings kommun, Landstinget i Östergötland och arbetsförmedlingen. Samordningsförbunden bygger sin verksamhet på Socialdepartementets lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Utfärdad Ändring införd till och med SFS 2004:793. Syftet med SCÖ är att medborgare som står utanför arbetsmarknaden ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Detta kan ske genom insatser som utvecklar människors förmåga och funktioner mot egen försörjning. Medborgare ska inte hamna i en gråzon mellan olika huvudmän. SCÖ ska medverka till att insatser ges utifrån ett helhetsperspektiv för medborgaren och att huvudmännens organisationer ska få möjlighet att tillsammans pröva nya arbetssätt, gärna ett integrerat arbetssätt som underlättar för målgrupperna och organisationerna. Respektive myndighets ansvar och mål för medborgaren ligger fast, men syftet är att samordna en effektiv resursanvändning och att se till målgruppernas bästa ur ett långsiktigt perspektiv. Projekten ska erbjuda möjligheter till andra insatser än vad som tidigare kunnat erbjudas. Vårt synsätt är att de olika organisationernas uppdrag flätas in i varandra. De flesta projekt börjar med en gemensam utbildning för handläggare från olika huvudmän, för att få och behålla en respekt för varandras uppdrag, möjligheter och begränsningar. Vi vill att rätt insats ska ske till rätt målgrupp och i rätt tid. Förutom att projekten vänder sig till målgrupper kan projekten även vara metodutvecklingsprojekt, där olika huvudmän kan få pröva att arbeta på ett nytt och mer effektivt arbetssätt och framförallt med ett större samarbete än tidigare. Allt för att medborgare med behov av samordnade insatser inte ska falla mellan stolarna. Målgrupper för Samordningsförbunden är medborgare i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade insatser och som uppbär offentlig försörjning. SCÖ arbetar inte med enskilda medborgare utan med målgrupper. En eller flera av huvudmännen är ägare till projekten, där hittills högst 90 procent av kostnaderna täckts av SCÖ. Med samverkan vill vi utgå från de olika målgruppernas behov och tillsammans organisera verksamheter för att effektivt utnyttja SCÖ:s resurser. De ingående representanterna från de olika huvudmännen får respekt för och kunskap om varandras yrkesroller. Det till synes självklara förutsätter att huvudmännen bidrar med de resurser som finns inom vars och ens ansvarsområde. Då detta ibland kan råka i konflikt med de mål och uppdrag och belöningssystem som finns hos respektive huvudman behövs en struktur som ger legitimitet åt SCÖ:s insatser. Styrelsen ger denna legitimitet och själva finansieringen ger strukturen. Viktiga händelser under 2013 SCÖ har under 2013 finansierat 19 olika projekt. Tre har startats upp under 2013; Conexi, som ger ett stöd ut i arbetslivet till medborgare som har Aspbergers syndrom och Våga Livet som är ett projekt som riktar sig till medborgare som missbrukar läkemedel, projektet ska också ta fram en metod för att samverka mellan beroendekliniken och primärvården. Projektet Tillsammans är vi starkare är ett metod- och utbildningsprojekt för att uppnå en ökad integrerad samverkan mellan huvudmännen. Tillsammans är vi starkare driver också Projektmässan som genomfördes i maj. Till Projektmässan inbjuds främst huvudmännens handläggare. Projekt och verksamheter inom och utanför SCÖ har här möjlighet att visa upp sin verksamhet. Både handläggarna och deltagande projekt och verksamheter knyter nya kontakter och blir medvetna om varandras existens. Under året eller vid årets slut har fyra projekt avslutats. Det är Föreningsanställningar, SAM-projektet, Förrehabilitering Valla Folkhögskola och Aktivitetssamordnare hos försäkringskassan. Valla Folkhögskolas förrehabiliteringsprojekt har sökt annan finansiering, men vid årets slut visar 5

6 det sig att finansiering från annat håll ej tilldelats för 2014, så Valla Folkhögskola har inkommit med en ansökan om fortsättning som ännu ej varit upp till beredning och beslut. Två projekt har förlängts. Dels På Gång och dels Snacka sig ur som gått över i en implementeringsfas. Projektet Koll på läget som vänder sig till lindrigt utvecklingsstörda ligger helt rätt i tiden. Projektledaren har gått igenom elevernas beslutsunderlag före inskrivning i gymnasiesärskolan. Flera elever har därigenom haft behov av att få utredas på nytt på grund av för dåligt underbyggda beslutsunderlag. Flera elever som inte ska vara inskrivna i särskolan har upptäckts. Idag har Linköpings kommun tagit fram tidpunkter under elevernas skolgång då man kontrollerar att utredningen för placering i särskolan är tillfredställande och ingen elev tas emot i gymnasiesärskolan utan att det finns väl underbyggd utredning för valet av skolgång. Utredningar har inte varit projektets huvuduppdrag. Det är istället att för eleven, familjen och skolpersonalen ta fram en röd tråd, som ska visa när olika aktiviteter ska tas upp under de fyra åren i gymnasiesärskolan, samt att på bästa sätt förbereda eleven för ett framtida arbetsliv. Inom projektets ram anordnas varje år en Framtidsmässa, där olika aktörer som är viktiga för dessa elever när de slutar gymnasiesärskolan representeras. Framtidsmässan vänder sig till eleverna och är även öppen för föräldrar och elever på kvällen. Koll på läget har uppmärksammats nationellt och fått ta emot ett flertal studiebesök. Koll på läget hade också ett morgonmöte på Almedalsveckan inom Nationella Nätverket för Samordningsförbunds regi. Steget är från och med 1 januari 2013 en tillsvidare verksamhet. Under året har en medarbetare varit föräldraledig och det har också varit sjukskrivningar för de två återstående medarbetarna som påverkat möjligheten att ta in deltagare. Från januari 2014 så är den föräldralediga medarbetaren åter i tjänst. De sociala företagen Vidare inom Stadsmissionen, Linkooperativet och Hemmalaget är en utmaning. De sociala företagen behövs som arbetsgivare för de personer som står långt från arbetsmarknaden och som inte kan attrahera andra arbetsgivare. Å andra sidan är det svårt att få verksamheten inom de sociala företagen att klara sig själva ekonomiskt. De sociala företagen behöver tid för att utveckla olika möjligheter till intäkter. Om man bygger det sociala företaget på deltagare med en specifik ersättning så kan det vid en förändring av ersättningarna påverka det sociala företaget. Försäkringsmedicinska bedömningar i Kinda och Åtvidaberg är en uppskattad integrerad samverkan, där alla fyra huvudmännens olika organisationer möts för att tillsammans diskutera hantering av medborgare med komplexa behov. Fyra utvärderingar har slutförts under året. Utvärderingarna har gällt Snacka sig ur, SAM-projektet, Föreningsanställningar och Hemmalaget. Under året har det varit två ägarmöten och styrelsemöten varje månad undantaget juli och december. Förbundschef och ekonomiansvarig har träffat revisorerna på våren och revisorerna har träffat styrelsen vid ett möte under hösten då det också redovisades vad som går att få ut från uppföljningssystemet SUS. SUS har utvecklats och alla projektledarna har varit kallade till en halv dags möte för genomgång. SCÖ räknar med att från 2015 ha fasat ut Östgötamodellen som uppföljningssystem och enbart registrera i SUS. Målsättningen är att människor som är utan arbete och försörjningsförmåga ska komma i arbete eller utbildning som leder till en långsiktig försörjning. Vi försöker uppnå det genom att ge individen verktyg för att öka sitt självförtroende och sin självinsikt och därmed också ta ett större eget ansvar för sitt liv och sin hälsa. 6

7 2. Organisation SCÖ leds av en styrelse bestående av sex ordinarie ledamöter och under 2013 fyra ersättare för att informera om ekonomin och verksamheterna. För det dagliga arbetat har SCÖ ett kansli, bestående av en förbundschef, 100 procent, och en statistik- och utvärderingsansvarig tjänsteman som arbetat 50 procent samt en administrativ tjänst, 25 procent. Övriga administrativa tjänster sker genom tjänsteköp från Linköpings kommun, såsom styrelsesekreterare, ekonomiansvarig och löneansvarig. Förbundschefen svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information och stimulering till samverkan, samt ingår i vissa projekts styrgrupper och vissa förprojekteringsgrupper. Projektansökningar kommer först till förbundschefen som ställer sina frågor och efterfrågar eventuella kompletteringar innan ansökan går till beredningsgruppen. Förbundschefen deltar i de Lokala Samverkansgrupperna i Åtvidaberg och Kinda. Statistik och utvärderingsansvarig tjänsteman sammanställer statistik från de olika projekten, samt deltar i vissa utvärderingar och i nätverk på lokal och nationell nivå. Den administrativa tjänsten ansvarar för uppdatering av hemsidan, är sekreterare i beredningsgruppen samt behjälplig med administrativa uppgifter. Den ekonomiska funktionen omfattar kundfakturering, leverantörsfakturahantering, övriga in- och utbetalningar, momsredovisning, avstämningar, bokslut, årsredovisning, konsultation och information samt arkivering av bokföringsmaterial. Styrelsesekreteraren förbereder styrelsesammanträdena genom utskick och förslag på beslut, skriver protokoll och anslår. På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp. I den deltar representanter från; arbetsförmedlingen, försäkringskassan, primärvården, psykiatrisk öppenvård, utbildningskontoret, socialkontor, arbetsmarknadsenheter och omsorgskontor. Åtvidaberg och Kinda kommun företräds av två representanter var. Beredningsgruppen är ett strategiskt viktigt forum för dialog om behov och insatser, gemensamma utgångspunkter i det grundläggande samverkansarbetet mellan huvudmännen, information till den egna organisationen mm. Beredningsgruppen bereder projektansökningar innan dessa går till styrelsen för godkännande eller avslag. Förbundschefen är sammankallande och ordförande i beredningsgruppen. Kinda kommun Åtvidabergs kommun Linköpings kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget i Östergötland Styrelse Samordningsförbundet Adm. assistent Statistik- & utvärderingsansvarig Förbundschef Beredningsgrupp Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6 Projekt osv. 7

8 3. Syfte och mål Syfte Syftet är att medborgare som står utanför arbetsmarknaden ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Detta kan ske genom insatser som utvecklar människors förmåga och funktioner mot egen försörjning. Medborgare ska inte hamna i en gråzon mellan olika huvudmän. Mål Målsättningen för målgrupperna är att dessa ska komma i arbete eller utbildning som leder till arbete genom; Att ge verktyg för individen att öka sitt självförtroende och sin självinsikt och att ta ett större eget ansvar för sitt liv och sin hälsa samt Att medverka till att insatser ges utifrån ett helhetsperspektiv. Prioriterade målgrupper under 2013 Målgrupper för SCÖ är personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Under 2013 har följande målgrupper varit prioriterade: 1. Medborgare med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik 2. Nysvenskar med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden 3. Medborgare som har sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd med lång frånvaro från arbetslivet, men som bedöms ha en arbetsförmåga 4. Medborgare som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden 5. Medborgare som är helt sjukskrivna 6. Personer vars ersättning från försäkringskassan eller arbetsförmedlingen upphör. De är inte föremål för bilateral samverkan som gör att de kan betraktas som väl omhändertagna. Särskilt prioriterade ur ovanstående grupper är grupp 1 och 2 samt medborgare som är 30 år och yngre ur alla grupperna. Mål för 2013 var att ha minst ett projekt för varje prioriterad målgrupp. SCÖ har också haft ett uppdrag att verka för att det genomförs flera gemensamma utbildningar för huvudmännens medarbetare. Projekt Målgr.1 Målgr. 2 Målgr. 3 Målgr. 4 Målgr. 5 Målgr. 6 Samordningsteam x x x x x x Steget x x x x x Koll på läget x x Linkooperativet x x x x x x Snacka sig ur x Hemmalaget x x x x x x På gång x x Föreningsanställningar x x SAM- projektet x x x x x x Aktivitetssamordning x x x x Vidare x x x x x x Valla folkhögskola x x x x x x Projekt gemensamt x x Förs.med.bed. Åtv/Kinda x x x x Intensivteam Åtv/Kinda x x x x x x Intensivteam Linköping x Conexi x Våga livet x Tillsammans är vi starkare Totalt Tabell 1. Prioriterade målgrupper under Tillsammans är vi starkare är ett projekt riktat till chefer och handläggare. 8

9 4. Verksamhet under 2013 SCÖ:s verksamhet under 2013 har omfattat 19 projekt inklusive en tillsvidare verksamhet, Steget, och fem utvärderingar; SAM-projektet, Snacka sig ur, Vidare, Hemmalaget och På Gång. Ett projekt har förlängts under 2013 med hjälp av ytterligare finansiering; Förrehabilitering Valla Folkhögskola. Tre nya projekt har startats upp; Conexi, Tillsammans är vi starkare och Våga Livet. Ett projekt har gått över i implementeringsfas; Snacka sig ur. Förstärkta resursteam har omarbetats och är nu Samordningsteam. Tre projekt har avslutats utan implementering; Föreningsanställningar, SAM-projektet i Åtvidaberg och Aktivitetssamordnare hos Försäkringskassan. SCÖ har finansierat insatser såsom Försäkringsmedicinska bedömningar i Kinda och Åtvidaberg. Alla projektledare har inbjudits till en eftermiddag för genomgång av statens uppföljningssystem SUS. Antal kvinnliga deltagare e.er ålder Antal kvinnliga deltagare e.er ålder Kvinna 2010 Kvinna 2011 Kvinna 2012 Kvinna 2013 Kvinna 2010 Kvinna 2011 Kvinna Kvinna Uppg. saknas Uppg. saknas Antal manliga deltagare e.er ålder Antal manliga deltagare e.er ålder Man 2010 Man 2010 Man 2011 Man Man Man Man Man Uppg. saknas Uppg. saknas Diagram 1. Antal deltagare efter ålder och kön 2010, 2011, 2012 och 2013 Tabell X. Antal deltagare efter kön 2010, 2011, 2012 och 2013 Antal deltagare efter kön Kvinna Man Totalt Tabell X. Antal deltagare efter kön 2010, 2011, 2012 och Antal deltagare efter kön 520 Kvinna Man Totalt Tabell 2. Antal deltagare efter kön 2010, 2011, 2012 och

10 4.1 SAMORDNINGSTEAM RYD OCH SKÄGGETORP En utveckling av Förstärkta Resursteam som funnits som projekt i Ryd, Skäggetorp och Berga och Ett Friskare Skäggetorp som funnits i Skäggetorp Styrelsen har i november 2012 godkänt projektansökan Projektet vänder sig till målgrupperna 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1; Personer med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik. Speciellt kommer ungas psykiska ohälsa att observeras. 2; Nysvenskar med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. 3; Personer som har sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd med lång frånvaro från arbetslivet, men som bedöms ha en arbetsförmåga. Inom dessa grupper är kvinnor överepresenterade och kommer att uppmärksammas. 4; Personer som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden. 5; Personer som är helt sjukskrivna och behöver rehabiliteras/få en funktionsbedömning under sjukskrivningstiden. 6; Personer vars ersättningar från försäkringskassa och arbetsförmedling upphör Motiv för satsningen Projektet Förstärkta Resursteam har pågått under 4 år. Behoven av samverkan mellan aktörerna är stort på grund av befolkningsunderlaget och dess behov. Skäggetorps Förstärkta resursteam har haft handläggare med från Socialkontoret och Arbetsförmedlingen. Sedan hösten 2011 finns handläggare från Socialkontoret med även i Ryd. I Skäggetorp har även projektet Ett friskare Skäggetorp drivits av SCÖ, med mål att finna alternativa sätt för att stödja individer att ta ett eget aktivt ansvar för sin hälsa. Tanken var att involvera Korpen i Skäggetorp. Detta misslyckades på grund av att boende i Skäggetorp inte har råd att betala kostnaden till Korpen. Sjukgymnasten i Ett Friskare Skäggetorp har gjort 70 handlingsplaner tillsammans med deltagaren Syfte med satsningen Att skapa en modell för ett gemensamt samordningsteam genom en standardiserad metodutveckling, som medför en kvalitetsökning i det hälsofrämjande och det förebyggande arbetet. Syftet är även att handläggarna ska få kunskap om och förstå varandras uppdrag samt skapa en arena för gemensamma möten och nätverk. Att tidigt identifiera individer i riskzon för ohälsa, långtidssjukskrivning, långvarigt försörjningsstöd, långvarig arbetslöshet eller utanförskap, samt se till att individen får tillgång till individuella insatser från samtliga parter. Projektet vill uppnå större delaktighet för individen för att kunna påverka den egna hälsan och att på sikt komma till egen försörjning. Projektledaren, ska fungera som koordinator i individarbetet samt skapa en arena för gemensamma möten Processmål Skapa förutsättningar för tidiga och gemensamma möten i individärenden Utveckla en sammanhållen processkedja som skall optimera förutsättningarna för individen. Utveckla gemensam arbetsmodell Öka effektiviteten, kvalitén i arbetet samt skapa möjligheter för utökat erfarenhetsutbyte Säkra och ändamålsenliga sjukskrivningar Aktivt deltagande från individerna i sin rehabilitering Ge verktyg till ökad empowerment (egenmakt bland annat över sin hälsa) Resultatmål Alla sjukskrivna ska ha fått kontakt med samordningsteamet senast inom 35 dagar Status vid 2013 års utgång Samordningsteam finns i Skäggetorp och Ryd. Berga Vårdcentral, som är privat, har avstått på grund av kostnadsskäl. Från våren 2013 har samordningsteamen letts av en vikarie då ordinarie projektledare är föräldraledig. Samordningsteamets sjukgymnast vid Skäggetorps vårdcentral har gått i pension och det syns även på antalet utredningar som sjukgymnasten gjort är de 44 mot förväntade Kommentarer till ekonomiskt utfall Projektet har hållit sig inom angiven ram Utmaningar Att handläggarna från alla huvudmännen deltar. Arbetsförmedlingen har ej deltagit i Ryd. 10

11 Verksamhetsuppföljning December 2013 Diagrammen visar antalet deltagare inne i verksamheterna månad för månad respektive antalet deltagare påbörjade år Tabell 111. Antal deltagare efter försörjning och kön vid start Försörjning Kvinna Man Summa A-kassa Aktivitetsstöd Diagram Ej offentlig 2. Månadsstatistik försörjning för 3 Samordningsteam 0 3 Ryd Ekonomiskt bistånd Lön med subvention Tabell Lön utan 1. subvention Antal deltagare Verksamhet Sjuk/aktivitetsersättning 1 0 Kvinna 1 Man Totalt Samordningsteam Sjukpenning Ryd VC Studiestöd/-medel Deltagare påbörjade år Uppg. Saknas Tabell Summa 3. Antal deltagare 2013, 56 Samordningsteam Ryd Tabell 112. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön Kvinna Man Försörjning Före Efter Före Efter A-kassa Aktivitets stöd Ej offentlig försörjning Ek.bistånd Lön utan subvention Tabell Lön med 1. Antal subvention deltagare Verksamhet Sjuk/aktivitetsersättning 1 Kvinna 3 0 Man 2 Totalt Sjukpenning Samordningsteam Ryd VC Studiestöd/medel Deltagare påbörjade år Uppgift saknas Summa Tabell 4. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön 2013, Samordningsteam Tabell 113. Antal Ryd avslutade deltagare efter orsak Orsak avslut Kvinna Man Summa Uppgift saknas AF ALI Annan verksamhet Arbete Avbrutit Praktik Samverkan AF/FK Sjuk/aktivitetsersättning Sjukskriven Studier Annat Summa Resultatsammanställning, 2013 Sida 35 11

12 Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa Social problematik Språksvårigheter Annat Uppgift saknas Summa Tabell 119. Antal deltagare efter arbetsförhållanden och kön Arbetsförhållanden Kvinna Man Summa Arbetslös Egen företagare Anställd Studier Annat Uppgift saknas Summa Tabell 120. Antal deltagare efter försörjning och kön vid start Försörjning Kvinna Man Summa A-kassa Aktivitetsstöd Ej offentlig försörjning Diagram 3. Månadsstatistik för Samordningsteam Skäggetorp Ekonomiskt bistånd Lön med subvention Tabell Lön utan 2. Antal subvention deltagare Sjuk/aktivitetsersättning Verksamhet Kvinna Man Totalt Sjukpenning Samordningsteam Skäggetorps VC Studiestöd/-medel Deltagare påbörjade år Uppg. Saknas Tabell Summa 5. Antal deltagare 2013, 70 Samordningsteam Skäggetorp Tabell 121. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön Kvinna Man Försörjning Före Efter Före Efter A-kassa Aktivitets stöd Ej offentlig försörjning Ek.bistånd Lön utan subvention Tabell Lön 2. med Antal subvention deltagare Sjuk/aktivitetsersättning Verksamhet Kvinna Man Totalt Sjukpenning Samordningsteam Studiestöd/medel Skäggetorps VC Deltagare Uppgift påbörjade saknas år Summa Tabell 6. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön 2013, Samordningsteam Resultatsammanställning, Skäggetorp 2013 Sida 37 12

13 Diagram 4. Månadsstatistik för Samordningsteam Skäggetorp - sjukgymnast Tabell 3. Antal deltagare 2013 Verksamhet Kvinna Man Totalt Samordningsteam sjukgymnast Skäggetorps VC Deltagare påbörjade år Tabell 7. Antal deltagare 2013, Samordningsteam Skäggetorp - sjukgymnast Kvinna Man Försörjning Före Efter Före Efter A-kassa Aktivitets stöd Ej offentlig försörjning Ek.bistånd Lön utan subvention Tabell Lön 3 med. Antal subvention deltagare Verksamhet Sjuk/aktivitetsersättning 4 Kvinna 5 0 Man 0 Totalt Sjukpenning Samordningsteam sjukgymnast Skäggetorps VC Studiestöd/medel Deltagare påbörjade år Uppgift saknas Summa Tabell 8. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön 2013, Samordningsteam Tabell 131. Antal Skäggetorp avslutade deltagare - sjukgymnast efter orsak Orsak avslut Kvinna Man Summa Uppgift saknas AF ALI Annan verksamhet Arbete Avbrutit Praktik Samverkan AF/FK Sjuk/aktivitetsersättning Sjukskriven Studier Annat Summa Tabell 132. Sjukskrivningsgrad vid avslut Resultat Kvinna Man Summa 0% % % % % Uppgift saknas Summa

14 4.2 STEGET Styrelsen har godkänt projektansökan i maj 2009 Projektet vänder sig till målgrupperna 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1; Personer med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik. Speciellt kommer ungas psykiska ohälsa att observeras. 2; Nysvenskar med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. 3; Personer som har sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd med lång frånvaro från arbetslivet, men som bedöms ha en arbetsförmåga. Inom dessa grupper är kvinnor överepresenterade och kommer att uppmärksammas. 4; Personer som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden. 5; Personer som är helt sjukskrivna och behöver rehabiliteras/få en funktionsbedömning under sjukskrivningstiden. 6; Personer vars ersättningar från försäkringskassa och arbetsförmedling upphör Motiv för satsningen Projektet Steget tillkom efter erfarenheter av handlingsplanssamverkan mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Dessa påvisade att personer som varit borta länge från arbetsmarknaden och framför allt personer med psykisk sjukdom visat på stort behov av förberedande insatser, att få pröva sin förmåga och få den bedömd för att kunna gå vidare i processen mot egenförsörjning. Bedömningsperioden behövde vara längre än vad handlingsplanssamverkan mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan kunde tillåta Syfte Genom projektet ska individen få en möjlighet att förbereda sig för arbete, samt att det ska utmynna i ett bättre underlag för att avgöra arbetsförmåga. Projektet är ett kartläggningsprojekt under åtta veckor. De första fyra veckorna innehåller individuella samtal och gruppaktiviteter. De fyra därpå följande veckorna är praktik under handledare. Projektets tre arbetsterapeuter får rapport från handledarna på praktikplatsen och arbetsterapeuterna återrapporterar till inremitterande handläggare Processmål Medborgare som står långt från arbetsmarknaden ska få personlig utveckling och motivering genom utredning av arbetsterapeut, kurs, praktikplats samt genom samtal mellan handläggare, arbetsterapeut och klient för att avgöra om det finns arbetsförmåga Resultatmål Vid projektansökan skrevs att minst 50 procent av deltagarna som har sjukpeng eller sjukersättning eller aktivitetsersättning ska gå vidare mot arbetslivet i samverkan mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Deltagare från försörjningsstöd ska kunna fortsätta med Arbetslivsinriktad rehabilitering. Vid projektansökan hade man inte klart för sig att Steget är en utredningsenhet. Man kan inte inom ramen för projektet påverka vad som händer efter projektet. Dock är återkopplingen till inremitterande handläggare och till deltagaren viktig och Steget kan medverka till att det görs en handlingsplan för deltagaren Status vid 2013 års utgång Stegets verksamhet är en tills vidare verksamhet från 1 januari Steget är organisatoriskt underställt förbundschefen på SCÖ. En medarbetare inom Steget har varit föräldraledig hela året. En ny arbetsterapeut rekryterades under våren. På grund av föräldraledighet och sjukdom har inte grupperna inom Steget varit fyllda. Styrgruppen beslutade att Steget under 2013 skulle sträva mot målet 36 deltagare. 27 deltagare har startats inom Steget. En person har planerats för att börja men ej kommit. Av de deltagare som fått en slutförd bedömning 2013 har 75 procent bedömts som redo för arbetslivsinriktad rehabilitering. Sju deltagare har avbrutit på grund av kraftig försämring, pågående missbruk, samt en tillsvidareanställning. Arbetsförmedlingen är största remittenten. Inga remissser har kommit från Åtvidaberg eller Kinda Kommentar till ekonomiskt utfall Projektet har inte utnyttjat kr Utmaningar Utmaningen är att under 2014 ha full bemanning och fulla deltagargrupper. Ett av de största problemen under Stegets verksamhet har varit det glapp som blir efter deltagarens avslut i Steget. Många deltagare arbetar upp en kapacitet, ökar sin självkänsla och känner sig mer rustade för arbetslivsinriktade 14

15 insatser. Vid uppföljningar blir det tydligt att det i många fall tar för lång tid innan vidare insatser sker. Det är viktigt att Steget i så stor utsträckning som möjligt arbetar för att öka samarbetsarenorna parallellt med och efter Steget för att undvika långa glapp i aktiviteterna. Deltagaren och dennes behov ska alltid vara i fokus. Tabell 144. Antal deltagare efter arbetsförhållanden och kön Arbetsförhållanden Kvinna Man Summa Arbetslös Egen företagare Anställd Studier Annat Uppgift saknas Summa Tabell 145. Antal deltagare efter försörjning och kön vid start Försörjning Kvinna Man Summa A-kassa Aktivitetsstöd Diagram Ej offentlig 5. Månadsstatistik försörjning för 1 Steget 0 1 Ekonomiskt bistånd Lön med subvention Tabell Lön utan 4. Antal subvention deltagare Verksamhet Sjuk/aktivitetsersättning 1 0 Kvinna 1 Man Totalt Sjukpenning Steget Studiestöd/-medel Deltagare påbörjade år Uppg. Saknas Tabell Summa 9. Antal deltagare 2013, 18 Steget 7 25 Tabell 146. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön Kvinna Man Försörjning Före Efter Före Efter A-kassa Aktivitets stöd Ej offentlig försörjning Ek.bistånd Lön utan subvention Lön med subvention Tabell Sjuk/aktivitetsersättning 4. Antal deltagare Sjukpenning Verksamhet Kvinna Man Totalt Studiestöd/medel Steget Uppgift saknas Deltagare Summa påbörjade år Tabell 10. Avslutade deltagare efter försörjning och kön 2013, Steget Resultatsammanställning, 2013 Sida 44 15

16 4.3 KOLL PÅ LÄGET Styrelsen har godkänt projektansökan i juni 2010 Projektet vänder sig till målgrupperna; 1, 4; 1; Personer med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik. Speciellt kommer ungas psykiska ohälsa att observeras. 4; Personer som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden Bakgrund och syfte Mellan 1994 och 2006 ökade antalet skolungdomar i särskolan med nästan 70 procent och största delen är de med lindring utvecklingsstörning. Diagnosen utvecklingsstörning har en negativ laddning och individens brist på insikt kan också skapa problem. Många väljer hellre att vara arbetslös än att låta en eventuell arbetsgivare få veta om funktionsnedsättningen. Före projektet fick inga elever med lindrig utvecklingsstörning i Linköpings kommun arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Metodutvecklingsprogram för särskoleelever, med lättare utvecklingsstörning, på gymnasienivå, föräldrar syskon och skolpersonal Processmål Elever ska vara väl förberedda på ett vuxenliv som inkluderar arbete. Yrkeskategorier och anhöriga som finns nära särskoleeleverna ska få mer kunskap Resultatmål Alla särskoleelever ska ha en handlingsplan när de slutar gymnasiet. Noll av dessa elever kommer ut i arbetslivet. Resultatmålet är att höja siffran Status vid 2013 års utgång En arbetsterapeut, 100 procent, och en specialpedagog, 100 procent, finns i projektet förutom projektledaren på 25 procent. Under senhösten har specialpedagogen gått till andra arbetsuppgifter och kommer ej att ersättas under Psykologresurser har köpts in. Projektet har infört avstämningsmöten kring praktik (ArbetsPlatsförlagt Lärande, APL) tillsammans med gymnasiesärskolan, Jobb- och Kunskapstorget och arbetsförmedlingen. Socialkontoret, ekonomiskt bistånd har anslutit under hösten Samverkan ökar kunskapen om individen och möjligheterna att stötta på rätt sätt. Samverkan är nyckeln till framgång gjordes 16 utredningar för att se om eleven ska tillhöra särskolan eller ej. Tolv av utredningarna visade att diagnosen lindrig utvecklingsstörning/utvecklingsstörning inte fanns, samtliga utredningar gjordes inom ramen för Koll på läget. Under 2013 gjordes nio utredningar varav tre elever inte hade diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Ytterligare fyra utredningar är påbörjade men ännu inte avslutade. Tanken framöver är att ingen intagning ska kunna ske utan att det finns klara papper på att eleven har en lindrig utvecklingsstörning. Alla elever i årskurs 1 erbjuds en arbetsterapeutisk bedömning med syfte att ge skolan underlag kring elevens funktionsnedsättning och förslag på hur detta kan mötas upp för att underlätta skolvardagen. Alla elever i årskurs 3 och 4 erbjuds också en arbetsterapeutisk bedömning inför planeringen inför och under de Övergripande Samverkanssamtalen och Framtidssamtalen. Det har visat sig att dessa bedömningar spelar en viktig roll för läkaren som ska formulera läkarintyg och för beslut om aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga och olika typer av LSS-insatser. Arbetsterapeuten ingår i skolans elevhälsoteam och har varit delaktig, tillsammans med skolans specialpedagog, för att ta fram ipads som lärverktyg och som individuellt stöd. En framtidsmässa som riktar sig till eleverna, har genomförts för tredje året. Mässan har informerat om vilka möjligheter som finns efter gymnasiesärskolan. Projektet Koll På Läget representerade hedersvärt NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) på Almedalsveckan på Gotland. Implementeringsarbetet har påbörjats. Manualen för föräldraträffarna är färdigsammanställd och det är tydligt formulerat vem som bär ansvaret för de olika delarna. Linköpings föräldrautbildningsprogram blir huvudansvarigt för genomförandet. När det gäller de andra delarna i föräldraspåret, det vill säga utvecklingssamtal och föräldramöten, så tar skolan över de delar som Koll På Läget hjälpt till att utveckla. I projektet har det tagits fram samverkansmodeller och innehåll inom ramen för gymnasiesärskolans och dessa kommer att implementeras. En halvtidsrapportering har genomförts under en halv dag. Cirka 60 personer, både politiker och tjänstemän tog del av de resultat som projektet hittills kunde visa upp. Falu kommun har anammat konceptet Koll på läget och beslutat att införa hela konceptet i ordinarie verksamhet Kommentar till ekonomiskt utfall Projektet har inte utnyttjat cirka kr av sin budget Utmaningar Projektet är inne på sitt fjärde och sista år och implementering är det som nu gäller. 16

17 Tabell 71. Antal deltagare efter försörjning och kön vid start Försörjning Kvinna Man Summa Diagram A-kassa 6. Månadsstatistik för 0 Koll på läget 0 0 Aktivitetsstöd Ej offentlig försörjning Tabell Ekonomiskt 19. Antal bistånd deltagare Verksamhet Lön med subvention 0 0 Kvinna 0 Man Totalt Koll Lön på utan läget subvention Deltagare Sjuk/aktivitetsersättning påbörjade år Sjukpenning Tabell Studiestöd/-medel Kommentar: 11. Antalet Redovisning funktionsbedömda visar hittills deltagare funktionsbedömda 2013, 47 Koll på i projektet läget. Redovisningen Uppg. visar Saknas hittills 2012 är funktionsbedömda 0 0 (elever som slutade år ej medräknade i tabellen). i projektet 0 (elever som slutade år 2012 är Summa ej medräknade i tabellen) Tabell 72. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön Kvinna Man Försörjning Före Efter Före Efter A-kassa Aktivitets stöd Ej offentlig försörjning Tabell Ek.bistånd 19. Antal deltagare 2013 Verksamhet Lön utan subvention Kvinna Man 0 0 Totalt Koll Lön på med läget subvention Sjuk/aktivitetsersättning Deltagare påbörjade år Sjukpenning Studiestöd/medel Kommentar: Uppgift saknas Redovisning visar hittills funktionsbedömda i projektet 4 (elever som slutade år 2012 är ej medräknade i tabellen). Summa Tabell 12. Avslutade deltagare efter försörjning och kön 2013, Koll på läget. Tabell 73. Antal avslutade deltagare efter orsak Orsak avslut Kvinna Man Summa Uppgift saknas AF ALI Annan verksamhet Arbete Avbrutit Praktik Samverkan AF/FK Sjuk/aktivitetsersättning Sjukskriven Studier Annat Summa Resultatsammanställning, Sida 23

18 4.4 LINKOOPERATIVET Styrelsen har godkänt projektansökan i september 2011 Projektet vänder sig till målgrupperna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 1; Personer med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik. Speciellt kommer ungas ohälsa att observeras. 2; Nysvenskar med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. 3; Medborgare som har sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd med lång frånvaro från arbetslivet, men som bedöms ha en arbetsförmåga. 4; Medborgare som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden. 5; Medborgare som är helt sjukskrivna. 6; Personer vars ersättning från försäkringskassan eller arbetsförmedlingen upphör. Projektledare för projektet utses av projektägaren och initiativtagarna till projektet. Kooptjänst ansvarar för bokföringen. Projektledaren anställs av Kooptjänst. Projektanslaget inkluderar eventuell moms. Styrelsen utger kr under två år med möjlig förlängning i ett år omfattande Stödet till projektet kan upphöra i förtid om uppföljning/resultaten av projektet inte uppfyller uppställda mål/delmål. Beviljandet för tiden efter 2011 förutsätter att förbundet erhåller erforderliga medel i budget Syfte Att bidra till en ökad grad av egenförsörjning i främst stadsdelen Skäggetorp. Att främja utveckling genom att skapa arbetstillfällen. Att det sociala företaget ska kunna erbjuda anställningar, bedriva utbildning, kompetensutveckling och rådgivning. Att erbjuda platser för rehabilitering och arbetsträning Processmål Att avhjälpa en del av de sociala och ekonomiska problem som ackumulerats och som manifesterar sig i hög arbetslöshet, låga inkomster, dålig hälsa med mera. Att arbeta med att få deltagare som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden att inleda utbildning för att på så sätt göra sig mer attraktiva på arbetsmarknaden. Att initiera och genomföra utvecklings- och utbildningsinsatser inom områden av gemensamt intresse. Att ta kontakt med andra sociala företag i Linköping och Östergötland i syfte att främja ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Att uppmuntra till att nya verksamheter/affärsidéer etableras och ges utrymme att utvecklas. Att tillvarata lokala kompetenser och resurser i syfte att främja lokal utveckling Resultatmål Projektet är tänkt att pågå i två år, med möjlig förlängning i ytterligare ett år. Ambitionen är att få ut sammanlagt elva individer i egen försörjning. Under första året tre personer och under år två ytterligare tre personer. Under det sista projektåret ska fem deltagare bli självförsörjande. Med självförsörjning åsyftas i det här fallet att deltagaren antingen får ett arbete inom Linkooperativet eller hos någon annan arbetsgivare på arbetsmarknaden alternativt att individen påbörjar studier eller startar eget företag. Antalet deltagare kommer att vara 20 stycken under första året. Under år två kommer projektet att ha 35 platser för projektdeltagare och under projektets tredje år kommer det att vara 50 deltagare Status vid 2013 års utgång Projektet är igång med främst en second hand och outletförsäljning, dock är man inte i Skäggetorps centrum, främst på grund av att ägaren till centrumet hade omöjliga krav för lokal där. I projektet är man duktig att få fram arbete hos framförallt mindre invandrarföretag, som man sedan hjälper med administrationen gentemot arbetsförmedlingen. Totalt har elva individer gått till egen försörjning vilket uppfyller målen Kommentar till ekonomiskt utfall Ekonomin är i balans, men projektet har i mitten av året på grund av ekonomin avslutat projektledaren och den rollen innehas i dag av en av initiativtagarna Utmaningar Projektet behöver flera stabila verksamheter för att klara sig ekonomiskt som ett socialt företag. 18

19 Deltagare påbörjade år Tabell 15. Antal deltagare 2013 Verksamhet Kvinna Man Totalt Kommentar: Ytterligare 2 personer har under år 2013 fått hjälp genom projektet att hitta arbete, Linkooperativet arbete med stöd men redovisas ej i diagram/tabeller då personerna inte varit inskrivna i projektet. Deltagare påbörjade år Kommentar: Ytterligare 2 personer har under år 2013 fått hjälp genom projektet att hitta arbete, men redovisas ej i diagram/tabeller då personerna inte varit inskrivna i projektet. Tabell 79. Antal deltagare efter försörjning och kön vid start Försörjning Kvinna Man Summa A-kassa Aktivitetsstöd Diagram Ej offentlig 7. Månadsstatistik försörjning för 0 Linkooperativet 0-0 arbetsträning/praktik Tabell Ekonomiskt 16. Antal bistånd deltagare Verksamhet Lön med subvention Kvinna Man Totalt Linkooperativet Tabell Lön utan 16. subvention Antal arbetsträning deltagare 0 / 2013 praktik Deltagare Sjuk/aktivitetsersättning Verksamhet påbörjade år Kvinna 3 Man 14 Totalt 17 Sjukpenning Linkooperativet arbetsträning / praktik Studiestöd/-medel Deltagare påbörjade år Uppg. Saknas Tabell Summa 13. Antal deltagare 2013, 3 Linkooperativet arbetsträning/praktik Tabell 80. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön Kvinna Man Försörjning Före Efter Före Efter A-kassa Aktivitets stöd Ej offentlig försörjning Ek.bistånd Lön utan subvention Lön med subvention Sjuk/aktivitetsersättning Sjukpenning Studiestöd/medel Uppgift saknas Summa Tabell 14. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön 2013, Linkooperativet - arbetsträning/praktik Tabell 81. Antal avslutade deltagare efter orsak Orsak avslut Kvinna Man Summa Uppgift saknas AF ALI Annan verksamhet Arbete Avbrutit Praktik Samverkan AF/FK Sjuk/aktivitetsersättning Sjukskriven Studier Annat Summa Resultatsammanställning, 2013 Sida 26 19

20 Tabell 86. Antal deltagare efter arbetsförhållanden och kön Arbetsförhållanden Kvinna Man Summa Arbetslös Egen företagare Anställd Studier Annat Uppgift saknas Summa Tabell 87. Antal deltagare efter försörjning och kön vid start Diagram Försörjning 8. Månadsstatistik Kvinna för Linkooperativet Man Summa - arbete med stöd Tabell A-kassa 15. Antal deltagare Verksamhet Aktivitetsstöd Kvinna Man Totalt Linkooperativet Tabell Ej offentlig 15. Antal försörjning arbete deltagare med stöd Deltagare Verksamhet Ekonomiskt påbörjade bistånd år Kvinna 6 5 Man 10 Totalt 15 Linkooperativet Lön med subvention arbete med stöd Kommentar: Deltagare Lön utan påbörjade subvention Ytterligare år personer 0 har 0 under år fått hjälp 10 genom 15 projektet att hitta arbete, men Sjuk/aktivitetsersättning redovisas ej i diagram/tabeller 0 då personerna 0 0 inte varit inskrivna i projektet. Tabell Kommentar: Sjukpenning 15. Antal deltagare 2013, Linkooperativet - arbete med stöd. Ytterligare men Studiestöd/-medel redovisas två personer ej i diagram/tabeller har under 0 år 2013 då personerna fått 0 hjälp genom 0 inte varit projektet inskrivna att hitta i projektet. Ytterligare 2 personer 0 har 0 under år fått hjälp genom projektet att hitta arbete, arbete, Uppg. men Saknas redovisas ej i diagram/tabeller 1 2 då personerna 3 inte varit inskrivna i projektet. Summa Tabell 88. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön Kvinna Man Försörjning Före Efter Före Efter A-kassa Aktivitets stöd Ej offentlig försörjning Ek.bistånd Lön utan subvention Lön med subvention Sjuk/aktivitetsersättning Sjukpenning Studiestöd/medel Uppgift saknas Summa Tabell Tabell Antal Antal deltagare avslutade deltagare 2013 efter försörjning och kön 2013, Tabell Linkooperativet 16. Antal - deltagare arbete med 2013 stöd Verksamhet Kvinna Man Totalt Verksamhet Kvinna Man Totalt Linkooperativet arbetsträning / praktik Linkooperativet arbetsträning / praktik Deltagare påbörjade år Deltagare påbörjade år Resultatsammanställning, 2013 Sida 28 20

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Unga i JOBB eller inga i jobb?

Unga i JOBB eller inga i jobb? Unga i JOBB eller inga i jobb? - Om projektet Unga i JOBB som riktades till unga arbetslösa Therese Bengtsson, Gabi Djordjevic, Lena Hedström, Sara Holmberg, Fahreta Rakanovic, Rebecca Svensson och Matz

Läs mer

Arbetsmarknadstorget Skellefteå

Arbetsmarknadstorget Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå Arbetsmarknadstorget Skellefteå Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen Skellefteå och Skellefteå Kommun (gm. Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning, Gymnasiekontoret,

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer