1. Bakgrund och viktiga händelser under Organisation Syfte och mål Verksamhet under

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: DanagårdsLitho, 2014

3 Årsredovisning 2013

4 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under Samordningsteam Ryd och Skäggetorp Steget Koll på läget Linkooperativet Snacka sig ur Hemmalaget På Gång Förenings anställningar och föreningsstöd - en väg till arbete SAM-projektet Aktivitetssamordnare Intensivteam Linköping Vidare Valla Folkhögskola- Förrehabiliteringsprojekt Intensivteam Kinda/Åtvidaberg Conexi Våga livet Tillsammans är vi starkare Försäkringsmedicinska funktions bedöm ningar för medarbetare i Åtvidaberg/Kinda Statistik Utvärderingar Utvecklingsområden för Inför projektansökan 55 Bilaga 1 Projektansökan 56 Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. Samverkansutredningens betänkande SOU 2000: Bakgrund och viktiga händelser under 2013 Samordningsförbundet Centrala Östergötland utgår från Linköpings Samordningsförbund, som den 1 juli 2010 utökades med Kinda och Åtvidabergs kommuner och därmed ändrades namnet till Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ). Samordningsförbundet är en fristående juridisk person som bildades i slutet av 2007 av försäkringskassan, Linköpings kommun, Landstinget i Östergötland och arbetsförmedlingen. Samordningsförbunden bygger sin verksamhet på Socialdepartementets lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Utfärdad Ändring införd till och med SFS 2004:793. Syftet med SCÖ är att medborgare som står utanför arbetsmarknaden ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Detta kan ske genom insatser som utvecklar människors förmåga och funktioner mot egen försörjning. Medborgare ska inte hamna i en gråzon mellan olika huvudmän. SCÖ ska medverka till att insatser ges utifrån ett helhetsperspektiv för medborgaren och att huvudmännens organisationer ska få möjlighet att tillsammans pröva nya arbetssätt, gärna ett integrerat arbetssätt som underlättar för målgrupperna och organisationerna. Respektive myndighets ansvar och mål för medborgaren ligger fast, men syftet är att samordna en effektiv resursanvändning och att se till målgruppernas bästa ur ett långsiktigt perspektiv. Projekten ska erbjuda möjligheter till andra insatser än vad som tidigare kunnat erbjudas. Vårt synsätt är att de olika organisationernas uppdrag flätas in i varandra. De flesta projekt börjar med en gemensam utbildning för handläggare från olika huvudmän, för att få och behålla en respekt för varandras uppdrag, möjligheter och begränsningar. Vi vill att rätt insats ska ske till rätt målgrupp och i rätt tid. Förutom att projekten vänder sig till målgrupper kan projekten även vara metodutvecklingsprojekt, där olika huvudmän kan få pröva att arbeta på ett nytt och mer effektivt arbetssätt och framförallt med ett större samarbete än tidigare. Allt för att medborgare med behov av samordnade insatser inte ska falla mellan stolarna. Målgrupper för Samordningsförbunden är medborgare i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade insatser och som uppbär offentlig försörjning. SCÖ arbetar inte med enskilda medborgare utan med målgrupper. En eller flera av huvudmännen är ägare till projekten, där hittills högst 90 procent av kostnaderna täckts av SCÖ. Med samverkan vill vi utgå från de olika målgruppernas behov och tillsammans organisera verksamheter för att effektivt utnyttja SCÖ:s resurser. De ingående representanterna från de olika huvudmännen får respekt för och kunskap om varandras yrkesroller. Det till synes självklara förutsätter att huvudmännen bidrar med de resurser som finns inom vars och ens ansvarsområde. Då detta ibland kan råka i konflikt med de mål och uppdrag och belöningssystem som finns hos respektive huvudman behövs en struktur som ger legitimitet åt SCÖ:s insatser. Styrelsen ger denna legitimitet och själva finansieringen ger strukturen. Viktiga händelser under 2013 SCÖ har under 2013 finansierat 19 olika projekt. Tre har startats upp under 2013; Conexi, som ger ett stöd ut i arbetslivet till medborgare som har Aspbergers syndrom och Våga Livet som är ett projekt som riktar sig till medborgare som missbrukar läkemedel, projektet ska också ta fram en metod för att samverka mellan beroendekliniken och primärvården. Projektet Tillsammans är vi starkare är ett metod- och utbildningsprojekt för att uppnå en ökad integrerad samverkan mellan huvudmännen. Tillsammans är vi starkare driver också Projektmässan som genomfördes i maj. Till Projektmässan inbjuds främst huvudmännens handläggare. Projekt och verksamheter inom och utanför SCÖ har här möjlighet att visa upp sin verksamhet. Både handläggarna och deltagande projekt och verksamheter knyter nya kontakter och blir medvetna om varandras existens. Under året eller vid årets slut har fyra projekt avslutats. Det är Föreningsanställningar, SAM-projektet, Förrehabilitering Valla Folkhögskola och Aktivitetssamordnare hos försäkringskassan. Valla Folkhögskolas förrehabiliteringsprojekt har sökt annan finansiering, men vid årets slut visar 5

6 det sig att finansiering från annat håll ej tilldelats för 2014, så Valla Folkhögskola har inkommit med en ansökan om fortsättning som ännu ej varit upp till beredning och beslut. Två projekt har förlängts. Dels På Gång och dels Snacka sig ur som gått över i en implementeringsfas. Projektet Koll på läget som vänder sig till lindrigt utvecklingsstörda ligger helt rätt i tiden. Projektledaren har gått igenom elevernas beslutsunderlag före inskrivning i gymnasiesärskolan. Flera elever har därigenom haft behov av att få utredas på nytt på grund av för dåligt underbyggda beslutsunderlag. Flera elever som inte ska vara inskrivna i särskolan har upptäckts. Idag har Linköpings kommun tagit fram tidpunkter under elevernas skolgång då man kontrollerar att utredningen för placering i särskolan är tillfredställande och ingen elev tas emot i gymnasiesärskolan utan att det finns väl underbyggd utredning för valet av skolgång. Utredningar har inte varit projektets huvuduppdrag. Det är istället att för eleven, familjen och skolpersonalen ta fram en röd tråd, som ska visa när olika aktiviteter ska tas upp under de fyra åren i gymnasiesärskolan, samt att på bästa sätt förbereda eleven för ett framtida arbetsliv. Inom projektets ram anordnas varje år en Framtidsmässa, där olika aktörer som är viktiga för dessa elever när de slutar gymnasiesärskolan representeras. Framtidsmässan vänder sig till eleverna och är även öppen för föräldrar och elever på kvällen. Koll på läget har uppmärksammats nationellt och fått ta emot ett flertal studiebesök. Koll på läget hade också ett morgonmöte på Almedalsveckan inom Nationella Nätverket för Samordningsförbunds regi. Steget är från och med 1 januari 2013 en tillsvidare verksamhet. Under året har en medarbetare varit föräldraledig och det har också varit sjukskrivningar för de två återstående medarbetarna som påverkat möjligheten att ta in deltagare. Från januari 2014 så är den föräldralediga medarbetaren åter i tjänst. De sociala företagen Vidare inom Stadsmissionen, Linkooperativet och Hemmalaget är en utmaning. De sociala företagen behövs som arbetsgivare för de personer som står långt från arbetsmarknaden och som inte kan attrahera andra arbetsgivare. Å andra sidan är det svårt att få verksamheten inom de sociala företagen att klara sig själva ekonomiskt. De sociala företagen behöver tid för att utveckla olika möjligheter till intäkter. Om man bygger det sociala företaget på deltagare med en specifik ersättning så kan det vid en förändring av ersättningarna påverka det sociala företaget. Försäkringsmedicinska bedömningar i Kinda och Åtvidaberg är en uppskattad integrerad samverkan, där alla fyra huvudmännens olika organisationer möts för att tillsammans diskutera hantering av medborgare med komplexa behov. Fyra utvärderingar har slutförts under året. Utvärderingarna har gällt Snacka sig ur, SAM-projektet, Föreningsanställningar och Hemmalaget. Under året har det varit två ägarmöten och styrelsemöten varje månad undantaget juli och december. Förbundschef och ekonomiansvarig har träffat revisorerna på våren och revisorerna har träffat styrelsen vid ett möte under hösten då det också redovisades vad som går att få ut från uppföljningssystemet SUS. SUS har utvecklats och alla projektledarna har varit kallade till en halv dags möte för genomgång. SCÖ räknar med att från 2015 ha fasat ut Östgötamodellen som uppföljningssystem och enbart registrera i SUS. Målsättningen är att människor som är utan arbete och försörjningsförmåga ska komma i arbete eller utbildning som leder till en långsiktig försörjning. Vi försöker uppnå det genom att ge individen verktyg för att öka sitt självförtroende och sin självinsikt och därmed också ta ett större eget ansvar för sitt liv och sin hälsa. 6

7 2. Organisation SCÖ leds av en styrelse bestående av sex ordinarie ledamöter och under 2013 fyra ersättare för att informera om ekonomin och verksamheterna. För det dagliga arbetat har SCÖ ett kansli, bestående av en förbundschef, 100 procent, och en statistik- och utvärderingsansvarig tjänsteman som arbetat 50 procent samt en administrativ tjänst, 25 procent. Övriga administrativa tjänster sker genom tjänsteköp från Linköpings kommun, såsom styrelsesekreterare, ekonomiansvarig och löneansvarig. Förbundschefen svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information och stimulering till samverkan, samt ingår i vissa projekts styrgrupper och vissa förprojekteringsgrupper. Projektansökningar kommer först till förbundschefen som ställer sina frågor och efterfrågar eventuella kompletteringar innan ansökan går till beredningsgruppen. Förbundschefen deltar i de Lokala Samverkansgrupperna i Åtvidaberg och Kinda. Statistik och utvärderingsansvarig tjänsteman sammanställer statistik från de olika projekten, samt deltar i vissa utvärderingar och i nätverk på lokal och nationell nivå. Den administrativa tjänsten ansvarar för uppdatering av hemsidan, är sekreterare i beredningsgruppen samt behjälplig med administrativa uppgifter. Den ekonomiska funktionen omfattar kundfakturering, leverantörsfakturahantering, övriga in- och utbetalningar, momsredovisning, avstämningar, bokslut, årsredovisning, konsultation och information samt arkivering av bokföringsmaterial. Styrelsesekreteraren förbereder styrelsesammanträdena genom utskick och förslag på beslut, skriver protokoll och anslår. På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp. I den deltar representanter från; arbetsförmedlingen, försäkringskassan, primärvården, psykiatrisk öppenvård, utbildningskontoret, socialkontor, arbetsmarknadsenheter och omsorgskontor. Åtvidaberg och Kinda kommun företräds av två representanter var. Beredningsgruppen är ett strategiskt viktigt forum för dialog om behov och insatser, gemensamma utgångspunkter i det grundläggande samverkansarbetet mellan huvudmännen, information till den egna organisationen mm. Beredningsgruppen bereder projektansökningar innan dessa går till styrelsen för godkännande eller avslag. Förbundschefen är sammankallande och ordförande i beredningsgruppen. Kinda kommun Åtvidabergs kommun Linköpings kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget i Östergötland Styrelse Samordningsförbundet Adm. assistent Statistik- & utvärderingsansvarig Förbundschef Beredningsgrupp Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6 Projekt osv. 7

8 3. Syfte och mål Syfte Syftet är att medborgare som står utanför arbetsmarknaden ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Detta kan ske genom insatser som utvecklar människors förmåga och funktioner mot egen försörjning. Medborgare ska inte hamna i en gråzon mellan olika huvudmän. Mål Målsättningen för målgrupperna är att dessa ska komma i arbete eller utbildning som leder till arbete genom; Att ge verktyg för individen att öka sitt självförtroende och sin självinsikt och att ta ett större eget ansvar för sitt liv och sin hälsa samt Att medverka till att insatser ges utifrån ett helhetsperspektiv. Prioriterade målgrupper under 2013 Målgrupper för SCÖ är personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Under 2013 har följande målgrupper varit prioriterade: 1. Medborgare med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik 2. Nysvenskar med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden 3. Medborgare som har sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd med lång frånvaro från arbetslivet, men som bedöms ha en arbetsförmåga 4. Medborgare som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden 5. Medborgare som är helt sjukskrivna 6. Personer vars ersättning från försäkringskassan eller arbetsförmedlingen upphör. De är inte föremål för bilateral samverkan som gör att de kan betraktas som väl omhändertagna. Särskilt prioriterade ur ovanstående grupper är grupp 1 och 2 samt medborgare som är 30 år och yngre ur alla grupperna. Mål för 2013 var att ha minst ett projekt för varje prioriterad målgrupp. SCÖ har också haft ett uppdrag att verka för att det genomförs flera gemensamma utbildningar för huvudmännens medarbetare. Projekt Målgr.1 Målgr. 2 Målgr. 3 Målgr. 4 Målgr. 5 Målgr. 6 Samordningsteam x x x x x x Steget x x x x x Koll på läget x x Linkooperativet x x x x x x Snacka sig ur x Hemmalaget x x x x x x På gång x x Föreningsanställningar x x SAM- projektet x x x x x x Aktivitetssamordning x x x x Vidare x x x x x x Valla folkhögskola x x x x x x Projekt gemensamt x x Förs.med.bed. Åtv/Kinda x x x x Intensivteam Åtv/Kinda x x x x x x Intensivteam Linköping x Conexi x Våga livet x Tillsammans är vi starkare Totalt Tabell 1. Prioriterade målgrupper under Tillsammans är vi starkare är ett projekt riktat till chefer och handläggare. 8

9 4. Verksamhet under 2013 SCÖ:s verksamhet under 2013 har omfattat 19 projekt inklusive en tillsvidare verksamhet, Steget, och fem utvärderingar; SAM-projektet, Snacka sig ur, Vidare, Hemmalaget och På Gång. Ett projekt har förlängts under 2013 med hjälp av ytterligare finansiering; Förrehabilitering Valla Folkhögskola. Tre nya projekt har startats upp; Conexi, Tillsammans är vi starkare och Våga Livet. Ett projekt har gått över i implementeringsfas; Snacka sig ur. Förstärkta resursteam har omarbetats och är nu Samordningsteam. Tre projekt har avslutats utan implementering; Föreningsanställningar, SAM-projektet i Åtvidaberg och Aktivitetssamordnare hos Försäkringskassan. SCÖ har finansierat insatser såsom Försäkringsmedicinska bedömningar i Kinda och Åtvidaberg. Alla projektledare har inbjudits till en eftermiddag för genomgång av statens uppföljningssystem SUS. Antal kvinnliga deltagare e.er ålder Antal kvinnliga deltagare e.er ålder Kvinna 2010 Kvinna 2011 Kvinna 2012 Kvinna 2013 Kvinna 2010 Kvinna 2011 Kvinna Kvinna Uppg. saknas Uppg. saknas Antal manliga deltagare e.er ålder Antal manliga deltagare e.er ålder Man 2010 Man 2010 Man 2011 Man Man Man Man Man Uppg. saknas Uppg. saknas Diagram 1. Antal deltagare efter ålder och kön 2010, 2011, 2012 och 2013 Tabell X. Antal deltagare efter kön 2010, 2011, 2012 och 2013 Antal deltagare efter kön Kvinna Man Totalt Tabell X. Antal deltagare efter kön 2010, 2011, 2012 och Antal deltagare efter kön 520 Kvinna Man Totalt Tabell 2. Antal deltagare efter kön 2010, 2011, 2012 och

10 4.1 SAMORDNINGSTEAM RYD OCH SKÄGGETORP En utveckling av Förstärkta Resursteam som funnits som projekt i Ryd, Skäggetorp och Berga och Ett Friskare Skäggetorp som funnits i Skäggetorp Styrelsen har i november 2012 godkänt projektansökan Projektet vänder sig till målgrupperna 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1; Personer med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik. Speciellt kommer ungas psykiska ohälsa att observeras. 2; Nysvenskar med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. 3; Personer som har sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd med lång frånvaro från arbetslivet, men som bedöms ha en arbetsförmåga. Inom dessa grupper är kvinnor överepresenterade och kommer att uppmärksammas. 4; Personer som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden. 5; Personer som är helt sjukskrivna och behöver rehabiliteras/få en funktionsbedömning under sjukskrivningstiden. 6; Personer vars ersättningar från försäkringskassa och arbetsförmedling upphör Motiv för satsningen Projektet Förstärkta Resursteam har pågått under 4 år. Behoven av samverkan mellan aktörerna är stort på grund av befolkningsunderlaget och dess behov. Skäggetorps Förstärkta resursteam har haft handläggare med från Socialkontoret och Arbetsförmedlingen. Sedan hösten 2011 finns handläggare från Socialkontoret med även i Ryd. I Skäggetorp har även projektet Ett friskare Skäggetorp drivits av SCÖ, med mål att finna alternativa sätt för att stödja individer att ta ett eget aktivt ansvar för sin hälsa. Tanken var att involvera Korpen i Skäggetorp. Detta misslyckades på grund av att boende i Skäggetorp inte har råd att betala kostnaden till Korpen. Sjukgymnasten i Ett Friskare Skäggetorp har gjort 70 handlingsplaner tillsammans med deltagaren Syfte med satsningen Att skapa en modell för ett gemensamt samordningsteam genom en standardiserad metodutveckling, som medför en kvalitetsökning i det hälsofrämjande och det förebyggande arbetet. Syftet är även att handläggarna ska få kunskap om och förstå varandras uppdrag samt skapa en arena för gemensamma möten och nätverk. Att tidigt identifiera individer i riskzon för ohälsa, långtidssjukskrivning, långvarigt försörjningsstöd, långvarig arbetslöshet eller utanförskap, samt se till att individen får tillgång till individuella insatser från samtliga parter. Projektet vill uppnå större delaktighet för individen för att kunna påverka den egna hälsan och att på sikt komma till egen försörjning. Projektledaren, ska fungera som koordinator i individarbetet samt skapa en arena för gemensamma möten Processmål Skapa förutsättningar för tidiga och gemensamma möten i individärenden Utveckla en sammanhållen processkedja som skall optimera förutsättningarna för individen. Utveckla gemensam arbetsmodell Öka effektiviteten, kvalitén i arbetet samt skapa möjligheter för utökat erfarenhetsutbyte Säkra och ändamålsenliga sjukskrivningar Aktivt deltagande från individerna i sin rehabilitering Ge verktyg till ökad empowerment (egenmakt bland annat över sin hälsa) Resultatmål Alla sjukskrivna ska ha fått kontakt med samordningsteamet senast inom 35 dagar Status vid 2013 års utgång Samordningsteam finns i Skäggetorp och Ryd. Berga Vårdcentral, som är privat, har avstått på grund av kostnadsskäl. Från våren 2013 har samordningsteamen letts av en vikarie då ordinarie projektledare är föräldraledig. Samordningsteamets sjukgymnast vid Skäggetorps vårdcentral har gått i pension och det syns även på antalet utredningar som sjukgymnasten gjort är de 44 mot förväntade Kommentarer till ekonomiskt utfall Projektet har hållit sig inom angiven ram Utmaningar Att handläggarna från alla huvudmännen deltar. Arbetsförmedlingen har ej deltagit i Ryd. 10

11 Verksamhetsuppföljning December 2013 Diagrammen visar antalet deltagare inne i verksamheterna månad för månad respektive antalet deltagare påbörjade år Tabell 111. Antal deltagare efter försörjning och kön vid start Försörjning Kvinna Man Summa A-kassa Aktivitetsstöd Diagram Ej offentlig 2. Månadsstatistik försörjning för 3 Samordningsteam 0 3 Ryd Ekonomiskt bistånd Lön med subvention Tabell Lön utan 1. subvention Antal deltagare Verksamhet Sjuk/aktivitetsersättning 1 0 Kvinna 1 Man Totalt Samordningsteam Sjukpenning Ryd VC Studiestöd/-medel Deltagare påbörjade år Uppg. Saknas Tabell Summa 3. Antal deltagare 2013, 56 Samordningsteam Ryd Tabell 112. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön Kvinna Man Försörjning Före Efter Före Efter A-kassa Aktivitets stöd Ej offentlig försörjning Ek.bistånd Lön utan subvention Tabell Lön med 1. Antal subvention deltagare Verksamhet Sjuk/aktivitetsersättning 1 Kvinna 3 0 Man 2 Totalt Sjukpenning Samordningsteam Ryd VC Studiestöd/medel Deltagare påbörjade år Uppgift saknas Summa Tabell 4. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön 2013, Samordningsteam Tabell 113. Antal Ryd avslutade deltagare efter orsak Orsak avslut Kvinna Man Summa Uppgift saknas AF ALI Annan verksamhet Arbete Avbrutit Praktik Samverkan AF/FK Sjuk/aktivitetsersättning Sjukskriven Studier Annat Summa Resultatsammanställning, 2013 Sida 35 11

12 Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa Social problematik Språksvårigheter Annat Uppgift saknas Summa Tabell 119. Antal deltagare efter arbetsförhållanden och kön Arbetsförhållanden Kvinna Man Summa Arbetslös Egen företagare Anställd Studier Annat Uppgift saknas Summa Tabell 120. Antal deltagare efter försörjning och kön vid start Försörjning Kvinna Man Summa A-kassa Aktivitetsstöd Ej offentlig försörjning Diagram 3. Månadsstatistik för Samordningsteam Skäggetorp Ekonomiskt bistånd Lön med subvention Tabell Lön utan 2. Antal subvention deltagare Sjuk/aktivitetsersättning Verksamhet Kvinna Man Totalt Sjukpenning Samordningsteam Skäggetorps VC Studiestöd/-medel Deltagare påbörjade år Uppg. Saknas Tabell Summa 5. Antal deltagare 2013, 70 Samordningsteam Skäggetorp Tabell 121. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön Kvinna Man Försörjning Före Efter Före Efter A-kassa Aktivitets stöd Ej offentlig försörjning Ek.bistånd Lön utan subvention Tabell Lön 2. med Antal subvention deltagare Sjuk/aktivitetsersättning Verksamhet Kvinna Man Totalt Sjukpenning Samordningsteam Studiestöd/medel Skäggetorps VC Deltagare Uppgift påbörjade saknas år Summa Tabell 6. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön 2013, Samordningsteam Resultatsammanställning, Skäggetorp 2013 Sida 37 12

13 Diagram 4. Månadsstatistik för Samordningsteam Skäggetorp - sjukgymnast Tabell 3. Antal deltagare 2013 Verksamhet Kvinna Man Totalt Samordningsteam sjukgymnast Skäggetorps VC Deltagare påbörjade år Tabell 7. Antal deltagare 2013, Samordningsteam Skäggetorp - sjukgymnast Kvinna Man Försörjning Före Efter Före Efter A-kassa Aktivitets stöd Ej offentlig försörjning Ek.bistånd Lön utan subvention Tabell Lön 3 med. Antal subvention deltagare Verksamhet Sjuk/aktivitetsersättning 4 Kvinna 5 0 Man 0 Totalt Sjukpenning Samordningsteam sjukgymnast Skäggetorps VC Studiestöd/medel Deltagare påbörjade år Uppgift saknas Summa Tabell 8. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön 2013, Samordningsteam Tabell 131. Antal Skäggetorp avslutade deltagare - sjukgymnast efter orsak Orsak avslut Kvinna Man Summa Uppgift saknas AF ALI Annan verksamhet Arbete Avbrutit Praktik Samverkan AF/FK Sjuk/aktivitetsersättning Sjukskriven Studier Annat Summa Tabell 132. Sjukskrivningsgrad vid avslut Resultat Kvinna Man Summa 0% % % % % Uppgift saknas Summa

14 4.2 STEGET Styrelsen har godkänt projektansökan i maj 2009 Projektet vänder sig till målgrupperna 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1; Personer med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik. Speciellt kommer ungas psykiska ohälsa att observeras. 2; Nysvenskar med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. 3; Personer som har sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd med lång frånvaro från arbetslivet, men som bedöms ha en arbetsförmåga. Inom dessa grupper är kvinnor överepresenterade och kommer att uppmärksammas. 4; Personer som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden. 5; Personer som är helt sjukskrivna och behöver rehabiliteras/få en funktionsbedömning under sjukskrivningstiden. 6; Personer vars ersättningar från försäkringskassa och arbetsförmedling upphör Motiv för satsningen Projektet Steget tillkom efter erfarenheter av handlingsplanssamverkan mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Dessa påvisade att personer som varit borta länge från arbetsmarknaden och framför allt personer med psykisk sjukdom visat på stort behov av förberedande insatser, att få pröva sin förmåga och få den bedömd för att kunna gå vidare i processen mot egenförsörjning. Bedömningsperioden behövde vara längre än vad handlingsplanssamverkan mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan kunde tillåta Syfte Genom projektet ska individen få en möjlighet att förbereda sig för arbete, samt att det ska utmynna i ett bättre underlag för att avgöra arbetsförmåga. Projektet är ett kartläggningsprojekt under åtta veckor. De första fyra veckorna innehåller individuella samtal och gruppaktiviteter. De fyra därpå följande veckorna är praktik under handledare. Projektets tre arbetsterapeuter får rapport från handledarna på praktikplatsen och arbetsterapeuterna återrapporterar till inremitterande handläggare Processmål Medborgare som står långt från arbetsmarknaden ska få personlig utveckling och motivering genom utredning av arbetsterapeut, kurs, praktikplats samt genom samtal mellan handläggare, arbetsterapeut och klient för att avgöra om det finns arbetsförmåga Resultatmål Vid projektansökan skrevs att minst 50 procent av deltagarna som har sjukpeng eller sjukersättning eller aktivitetsersättning ska gå vidare mot arbetslivet i samverkan mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Deltagare från försörjningsstöd ska kunna fortsätta med Arbetslivsinriktad rehabilitering. Vid projektansökan hade man inte klart för sig att Steget är en utredningsenhet. Man kan inte inom ramen för projektet påverka vad som händer efter projektet. Dock är återkopplingen till inremitterande handläggare och till deltagaren viktig och Steget kan medverka till att det görs en handlingsplan för deltagaren Status vid 2013 års utgång Stegets verksamhet är en tills vidare verksamhet från 1 januari Steget är organisatoriskt underställt förbundschefen på SCÖ. En medarbetare inom Steget har varit föräldraledig hela året. En ny arbetsterapeut rekryterades under våren. På grund av föräldraledighet och sjukdom har inte grupperna inom Steget varit fyllda. Styrgruppen beslutade att Steget under 2013 skulle sträva mot målet 36 deltagare. 27 deltagare har startats inom Steget. En person har planerats för att börja men ej kommit. Av de deltagare som fått en slutförd bedömning 2013 har 75 procent bedömts som redo för arbetslivsinriktad rehabilitering. Sju deltagare har avbrutit på grund av kraftig försämring, pågående missbruk, samt en tillsvidareanställning. Arbetsförmedlingen är största remittenten. Inga remissser har kommit från Åtvidaberg eller Kinda Kommentar till ekonomiskt utfall Projektet har inte utnyttjat kr Utmaningar Utmaningen är att under 2014 ha full bemanning och fulla deltagargrupper. Ett av de största problemen under Stegets verksamhet har varit det glapp som blir efter deltagarens avslut i Steget. Många deltagare arbetar upp en kapacitet, ökar sin självkänsla och känner sig mer rustade för arbetslivsinriktade 14

15 insatser. Vid uppföljningar blir det tydligt att det i många fall tar för lång tid innan vidare insatser sker. Det är viktigt att Steget i så stor utsträckning som möjligt arbetar för att öka samarbetsarenorna parallellt med och efter Steget för att undvika långa glapp i aktiviteterna. Deltagaren och dennes behov ska alltid vara i fokus. Tabell 144. Antal deltagare efter arbetsförhållanden och kön Arbetsförhållanden Kvinna Man Summa Arbetslös Egen företagare Anställd Studier Annat Uppgift saknas Summa Tabell 145. Antal deltagare efter försörjning och kön vid start Försörjning Kvinna Man Summa A-kassa Aktivitetsstöd Diagram Ej offentlig 5. Månadsstatistik försörjning för 1 Steget 0 1 Ekonomiskt bistånd Lön med subvention Tabell Lön utan 4. Antal subvention deltagare Verksamhet Sjuk/aktivitetsersättning 1 0 Kvinna 1 Man Totalt Sjukpenning Steget Studiestöd/-medel Deltagare påbörjade år Uppg. Saknas Tabell Summa 9. Antal deltagare 2013, 18 Steget 7 25 Tabell 146. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön Kvinna Man Försörjning Före Efter Före Efter A-kassa Aktivitets stöd Ej offentlig försörjning Ek.bistånd Lön utan subvention Lön med subvention Tabell Sjuk/aktivitetsersättning 4. Antal deltagare Sjukpenning Verksamhet Kvinna Man Totalt Studiestöd/medel Steget Uppgift saknas Deltagare Summa påbörjade år Tabell 10. Avslutade deltagare efter försörjning och kön 2013, Steget Resultatsammanställning, 2013 Sida 44 15

16 4.3 KOLL PÅ LÄGET Styrelsen har godkänt projektansökan i juni 2010 Projektet vänder sig till målgrupperna; 1, 4; 1; Personer med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik. Speciellt kommer ungas psykiska ohälsa att observeras. 4; Personer som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden Bakgrund och syfte Mellan 1994 och 2006 ökade antalet skolungdomar i särskolan med nästan 70 procent och största delen är de med lindring utvecklingsstörning. Diagnosen utvecklingsstörning har en negativ laddning och individens brist på insikt kan också skapa problem. Många väljer hellre att vara arbetslös än att låta en eventuell arbetsgivare få veta om funktionsnedsättningen. Före projektet fick inga elever med lindrig utvecklingsstörning i Linköpings kommun arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Metodutvecklingsprogram för särskoleelever, med lättare utvecklingsstörning, på gymnasienivå, föräldrar syskon och skolpersonal Processmål Elever ska vara väl förberedda på ett vuxenliv som inkluderar arbete. Yrkeskategorier och anhöriga som finns nära särskoleeleverna ska få mer kunskap Resultatmål Alla särskoleelever ska ha en handlingsplan när de slutar gymnasiet. Noll av dessa elever kommer ut i arbetslivet. Resultatmålet är att höja siffran Status vid 2013 års utgång En arbetsterapeut, 100 procent, och en specialpedagog, 100 procent, finns i projektet förutom projektledaren på 25 procent. Under senhösten har specialpedagogen gått till andra arbetsuppgifter och kommer ej att ersättas under Psykologresurser har köpts in. Projektet har infört avstämningsmöten kring praktik (ArbetsPlatsförlagt Lärande, APL) tillsammans med gymnasiesärskolan, Jobb- och Kunskapstorget och arbetsförmedlingen. Socialkontoret, ekonomiskt bistånd har anslutit under hösten Samverkan ökar kunskapen om individen och möjligheterna att stötta på rätt sätt. Samverkan är nyckeln till framgång gjordes 16 utredningar för att se om eleven ska tillhöra särskolan eller ej. Tolv av utredningarna visade att diagnosen lindrig utvecklingsstörning/utvecklingsstörning inte fanns, samtliga utredningar gjordes inom ramen för Koll på läget. Under 2013 gjordes nio utredningar varav tre elever inte hade diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Ytterligare fyra utredningar är påbörjade men ännu inte avslutade. Tanken framöver är att ingen intagning ska kunna ske utan att det finns klara papper på att eleven har en lindrig utvecklingsstörning. Alla elever i årskurs 1 erbjuds en arbetsterapeutisk bedömning med syfte att ge skolan underlag kring elevens funktionsnedsättning och förslag på hur detta kan mötas upp för att underlätta skolvardagen. Alla elever i årskurs 3 och 4 erbjuds också en arbetsterapeutisk bedömning inför planeringen inför och under de Övergripande Samverkanssamtalen och Framtidssamtalen. Det har visat sig att dessa bedömningar spelar en viktig roll för läkaren som ska formulera läkarintyg och för beslut om aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga och olika typer av LSS-insatser. Arbetsterapeuten ingår i skolans elevhälsoteam och har varit delaktig, tillsammans med skolans specialpedagog, för att ta fram ipads som lärverktyg och som individuellt stöd. En framtidsmässa som riktar sig till eleverna, har genomförts för tredje året. Mässan har informerat om vilka möjligheter som finns efter gymnasiesärskolan. Projektet Koll På Läget representerade hedersvärt NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) på Almedalsveckan på Gotland. Implementeringsarbetet har påbörjats. Manualen för föräldraträffarna är färdigsammanställd och det är tydligt formulerat vem som bär ansvaret för de olika delarna. Linköpings föräldrautbildningsprogram blir huvudansvarigt för genomförandet. När det gäller de andra delarna i föräldraspåret, det vill säga utvecklingssamtal och föräldramöten, så tar skolan över de delar som Koll På Läget hjälpt till att utveckla. I projektet har det tagits fram samverkansmodeller och innehåll inom ramen för gymnasiesärskolans och dessa kommer att implementeras. En halvtidsrapportering har genomförts under en halv dag. Cirka 60 personer, både politiker och tjänstemän tog del av de resultat som projektet hittills kunde visa upp. Falu kommun har anammat konceptet Koll på läget och beslutat att införa hela konceptet i ordinarie verksamhet Kommentar till ekonomiskt utfall Projektet har inte utnyttjat cirka kr av sin budget Utmaningar Projektet är inne på sitt fjärde och sista år och implementering är det som nu gäller. 16

17 Tabell 71. Antal deltagare efter försörjning och kön vid start Försörjning Kvinna Man Summa Diagram A-kassa 6. Månadsstatistik för 0 Koll på läget 0 0 Aktivitetsstöd Ej offentlig försörjning Tabell Ekonomiskt 19. Antal bistånd deltagare Verksamhet Lön med subvention 0 0 Kvinna 0 Man Totalt Koll Lön på utan läget subvention Deltagare Sjuk/aktivitetsersättning påbörjade år Sjukpenning Tabell Studiestöd/-medel Kommentar: 11. Antalet Redovisning funktionsbedömda visar hittills deltagare funktionsbedömda 2013, 47 Koll på i projektet läget. Redovisningen Uppg. visar Saknas hittills 2012 är funktionsbedömda 0 0 (elever som slutade år ej medräknade i tabellen). i projektet 0 (elever som slutade år 2012 är Summa ej medräknade i tabellen) Tabell 72. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön Kvinna Man Försörjning Före Efter Före Efter A-kassa Aktivitets stöd Ej offentlig försörjning Tabell Ek.bistånd 19. Antal deltagare 2013 Verksamhet Lön utan subvention Kvinna Man 0 0 Totalt Koll Lön på med läget subvention Sjuk/aktivitetsersättning Deltagare påbörjade år Sjukpenning Studiestöd/medel Kommentar: Uppgift saknas Redovisning visar hittills funktionsbedömda i projektet 4 (elever som slutade år 2012 är ej medräknade i tabellen). Summa Tabell 12. Avslutade deltagare efter försörjning och kön 2013, Koll på läget. Tabell 73. Antal avslutade deltagare efter orsak Orsak avslut Kvinna Man Summa Uppgift saknas AF ALI Annan verksamhet Arbete Avbrutit Praktik Samverkan AF/FK Sjuk/aktivitetsersättning Sjukskriven Studier Annat Summa Resultatsammanställning, Sida 23

18 4.4 LINKOOPERATIVET Styrelsen har godkänt projektansökan i september 2011 Projektet vänder sig till målgrupperna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 1; Personer med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik. Speciellt kommer ungas ohälsa att observeras. 2; Nysvenskar med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. 3; Medborgare som har sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd med lång frånvaro från arbetslivet, men som bedöms ha en arbetsförmåga. 4; Medborgare som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden. 5; Medborgare som är helt sjukskrivna. 6; Personer vars ersättning från försäkringskassan eller arbetsförmedlingen upphör. Projektledare för projektet utses av projektägaren och initiativtagarna till projektet. Kooptjänst ansvarar för bokföringen. Projektledaren anställs av Kooptjänst. Projektanslaget inkluderar eventuell moms. Styrelsen utger kr under två år med möjlig förlängning i ett år omfattande Stödet till projektet kan upphöra i förtid om uppföljning/resultaten av projektet inte uppfyller uppställda mål/delmål. Beviljandet för tiden efter 2011 förutsätter att förbundet erhåller erforderliga medel i budget Syfte Att bidra till en ökad grad av egenförsörjning i främst stadsdelen Skäggetorp. Att främja utveckling genom att skapa arbetstillfällen. Att det sociala företaget ska kunna erbjuda anställningar, bedriva utbildning, kompetensutveckling och rådgivning. Att erbjuda platser för rehabilitering och arbetsträning Processmål Att avhjälpa en del av de sociala och ekonomiska problem som ackumulerats och som manifesterar sig i hög arbetslöshet, låga inkomster, dålig hälsa med mera. Att arbeta med att få deltagare som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden att inleda utbildning för att på så sätt göra sig mer attraktiva på arbetsmarknaden. Att initiera och genomföra utvecklings- och utbildningsinsatser inom områden av gemensamt intresse. Att ta kontakt med andra sociala företag i Linköping och Östergötland i syfte att främja ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Att uppmuntra till att nya verksamheter/affärsidéer etableras och ges utrymme att utvecklas. Att tillvarata lokala kompetenser och resurser i syfte att främja lokal utveckling Resultatmål Projektet är tänkt att pågå i två år, med möjlig förlängning i ytterligare ett år. Ambitionen är att få ut sammanlagt elva individer i egen försörjning. Under första året tre personer och under år två ytterligare tre personer. Under det sista projektåret ska fem deltagare bli självförsörjande. Med självförsörjning åsyftas i det här fallet att deltagaren antingen får ett arbete inom Linkooperativet eller hos någon annan arbetsgivare på arbetsmarknaden alternativt att individen påbörjar studier eller startar eget företag. Antalet deltagare kommer att vara 20 stycken under första året. Under år två kommer projektet att ha 35 platser för projektdeltagare och under projektets tredje år kommer det att vara 50 deltagare Status vid 2013 års utgång Projektet är igång med främst en second hand och outletförsäljning, dock är man inte i Skäggetorps centrum, främst på grund av att ägaren till centrumet hade omöjliga krav för lokal där. I projektet är man duktig att få fram arbete hos framförallt mindre invandrarföretag, som man sedan hjälper med administrationen gentemot arbetsförmedlingen. Totalt har elva individer gått till egen försörjning vilket uppfyller målen Kommentar till ekonomiskt utfall Ekonomin är i balans, men projektet har i mitten av året på grund av ekonomin avslutat projektledaren och den rollen innehas i dag av en av initiativtagarna Utmaningar Projektet behöver flera stabila verksamheter för att klara sig ekonomiskt som ett socialt företag. 18

19 Deltagare påbörjade år Tabell 15. Antal deltagare 2013 Verksamhet Kvinna Man Totalt Kommentar: Ytterligare 2 personer har under år 2013 fått hjälp genom projektet att hitta arbete, Linkooperativet arbete med stöd men redovisas ej i diagram/tabeller då personerna inte varit inskrivna i projektet. Deltagare påbörjade år Kommentar: Ytterligare 2 personer har under år 2013 fått hjälp genom projektet att hitta arbete, men redovisas ej i diagram/tabeller då personerna inte varit inskrivna i projektet. Tabell 79. Antal deltagare efter försörjning och kön vid start Försörjning Kvinna Man Summa A-kassa Aktivitetsstöd Diagram Ej offentlig 7. Månadsstatistik försörjning för 0 Linkooperativet 0-0 arbetsträning/praktik Tabell Ekonomiskt 16. Antal bistånd deltagare Verksamhet Lön med subvention Kvinna Man Totalt Linkooperativet Tabell Lön utan 16. subvention Antal arbetsträning deltagare 0 / 2013 praktik Deltagare Sjuk/aktivitetsersättning Verksamhet påbörjade år Kvinna 3 Man 14 Totalt 17 Sjukpenning Linkooperativet arbetsträning / praktik Studiestöd/-medel Deltagare påbörjade år Uppg. Saknas Tabell Summa 13. Antal deltagare 2013, 3 Linkooperativet arbetsträning/praktik Tabell 80. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön Kvinna Man Försörjning Före Efter Före Efter A-kassa Aktivitets stöd Ej offentlig försörjning Ek.bistånd Lön utan subvention Lön med subvention Sjuk/aktivitetsersättning Sjukpenning Studiestöd/medel Uppgift saknas Summa Tabell 14. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön 2013, Linkooperativet - arbetsträning/praktik Tabell 81. Antal avslutade deltagare efter orsak Orsak avslut Kvinna Man Summa Uppgift saknas AF ALI Annan verksamhet Arbete Avbrutit Praktik Samverkan AF/FK Sjuk/aktivitetsersättning Sjukskriven Studier Annat Summa Resultatsammanställning, 2013 Sida 26 19

20 Tabell 86. Antal deltagare efter arbetsförhållanden och kön Arbetsförhållanden Kvinna Man Summa Arbetslös Egen företagare Anställd Studier Annat Uppgift saknas Summa Tabell 87. Antal deltagare efter försörjning och kön vid start Diagram Försörjning 8. Månadsstatistik Kvinna för Linkooperativet Man Summa - arbete med stöd Tabell A-kassa 15. Antal deltagare Verksamhet Aktivitetsstöd Kvinna Man Totalt Linkooperativet Tabell Ej offentlig 15. Antal försörjning arbete deltagare med stöd Deltagare Verksamhet Ekonomiskt påbörjade bistånd år Kvinna 6 5 Man 10 Totalt 15 Linkooperativet Lön med subvention arbete med stöd Kommentar: Deltagare Lön utan påbörjade subvention Ytterligare år personer 0 har 0 under år fått hjälp 10 genom 15 projektet att hitta arbete, men Sjuk/aktivitetsersättning redovisas ej i diagram/tabeller 0 då personerna 0 0 inte varit inskrivna i projektet. Tabell Kommentar: Sjukpenning 15. Antal deltagare 2013, Linkooperativet - arbete med stöd. Ytterligare men Studiestöd/-medel redovisas två personer ej i diagram/tabeller har under 0 år 2013 då personerna fått 0 hjälp genom 0 inte varit projektet inskrivna att hitta i projektet. Ytterligare 2 personer 0 har 0 under år fått hjälp genom projektet att hitta arbete, arbete, Uppg. men Saknas redovisas ej i diagram/tabeller 1 2 då personerna 3 inte varit inskrivna i projektet. Summa Tabell 88. Antal avslutade deltagare efter försörjning och kön Kvinna Man Försörjning Före Efter Före Efter A-kassa Aktivitets stöd Ej offentlig försörjning Ek.bistånd Lön utan subvention Lön med subvention Sjuk/aktivitetsersättning Sjukpenning Studiestöd/medel Uppgift saknas Summa Tabell Tabell Antal Antal deltagare avslutade deltagare 2013 efter försörjning och kön 2013, Tabell Linkooperativet 16. Antal - deltagare arbete med 2013 stöd Verksamhet Kvinna Man Totalt Verksamhet Kvinna Man Totalt Linkooperativet arbetsträning / praktik Linkooperativet arbetsträning / praktik Deltagare påbörjade år Deltagare påbörjade år Resultatsammanställning, 2013 Sida 28 20

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 3. 2. Organisation 5. 3. Syfte och mål 6. 4. Verksamhet under 2013 7

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 3. 2. Organisation 5. 3. Syfte och mål 6. 4. Verksamhet under 2013 7 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 3 2. Organisation 5 3. Syfte och mål 6 4. Verksamhet under 2013 7 4.1 Samordningsteam Ryd och Skäggetorp 8 4.2 Steget 12 4.3 Koll

Läs mer

Bakgrund och viktiga händelser under 2014. 2. Organisation. Syfte och mål. Verksamhet under 2014. Samordningsteam Ryd och Skäggetorp.

Bakgrund och viktiga händelser under 2014. 2. Organisation. Syfte och mål. Verksamhet under 2014. Samordningsteam Ryd och Skäggetorp. Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdLiTHO april 2015 Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3.

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2012 3. 2. Organisation 5. 3. Syfte och mål 6. 4. Verksamhet under 2012 7. 4.1 SamInFörA 8

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2012 3. 2. Organisation 5. 3. Syfte och mål 6. 4. Verksamhet under 2012 7. 4.1 SamInFörA 8 Årsredovisning 2012 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2012 3 2. Organisation 5 3. Syfte och mål 6 4. Verksamhet under 2012 7 4.1 SamInFörA 8 4.2 Förstärkta resursteam i Skäggetorp, Ryd och

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Förord av förbundschefen (SCÖ) arbetar vid ingången av 2014 med 13 större projekt och en tillsvidareverksamhet. Kostnaderna för SCÖ 2013 uppgick till 19 905 889 kr, medan intäkterna

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Grafisk produktion: Mediahavet AB  Tryck: Samordningsförbundet Centrala Östergötland Årsredovisning 215 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: Samordningsförbundet Centrala Östergötland Årsredovisning 215 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 215 5 2. Organisation

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Datum: 2009-05-27 Tid: 9.00-12.00 Plats: Kommunhuset i Kumla Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt Ritzman, Örebro

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam KOLL PÅ LÄGET Bakgrund Insikten om funktionsnedsättningen Dialogen mellan verksamheterna Godtycklighet i stödinsatser Aktivitetsersättningen skolan vuxenlivet Läkarintyg Alla har uppdraget men ingen kan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2010

Verksamhetsplan Budget 2010 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inomrehabiliteringsområdet Verksamhetsplan 2010 Budget 2010 Planerad budget 2011-2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle

Läs mer

Målgruppen är personer som bor i Västerås och som har offentligt försörjning i form av sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning,

Målgruppen är personer som bor i Västerås och som har offentligt försörjning i form av sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, Pilotmodell: Samordningsteam Västerås Projektägare: AMA Arbetsmarknad Västerås stad 2013-11-01-2016-06-30 11 139 681 kr Antal: 100 deltagare/ år Idag finns praktisk erfarenhet från insatserna Vägen in

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2015 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro, Sal: Oscaria

Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro, Sal: Oscaria SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, 703 61 Örebro, Sal: Oscaria Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Behov av förstegsinsatser/motiverande insatser

Behov av förstegsinsatser/motiverande insatser Behov av förstegsinsatser/motiverande insatser Inledning Under våren 2017 initierade Laila Hämäläinen från Linköpings kommun ett möte för att diskutera målgruppen nollklassade, personer med ohälsa utan

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2011

Verksamhetsplan Budget 2011 Verksamhetsplan Budget 2011 Samordningsförbundet i Jämtlands län Arbetsförmedlingen Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen FINSAM och Utvägen Information den 30 maj 2012 Karina Andersson Monica Malmqvist vill arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap, trots

Läs mer

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Kartläggning unga vuxna år i Motala

Kartläggning unga vuxna år i Motala Kartläggning unga vuxna 16-24 år i Motala Motala maj 2016 Madeleine Öberg Samordningsförbundet Västra Östergötland 1 Sammanfattning Syftet med kartläggningen är att få en gemensam bild av situationen för

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

LINKOOPERATIVET Det sociala företaget i Skäggetorp

LINKOOPERATIVET Det sociala företaget i Skäggetorp Linköping 2011-08-12 LINKOOPERATIVET Det sociala företaget i Skäggetorp FC Linköping United är sedan år 2007 en fotbollsförening i Skäggetorp med 150 medlemmar. Fotbollsföreningen samarbetar med kommunen,

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 28/8-2 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ansvarig

Läs mer

A.4YldJ.. ... b.. >..:':..~~~..'S~~. Ulf Bergius. Samordningsförbundet sofkjteå. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå PROTOKOLL

A.4YldJ.. ... b.. >..:':..~~~..'S~~. Ulf Bergius. Samordningsförbundet sofkjteå. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå PROTOKOLL sofkjteå Finansiell samverkan inom rehabilteringsområdet mellan: Försäkringskassan-Landstinget- Arbetstönnedlingen -Sollefteå kommun Sammanträdesdatum 2014-03-24 l (5) Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Kort bakgrund. Lunds kommun 119 000 invånare Ca. 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Hög andel får försörjningsstöd

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Mera Koll PROJEKTANSÖKAN. Projektbenämning

Mera Koll PROJEKTANSÖKAN. Projektbenämning Projektbenämning Mera Koll Projektledare och projektägare Utbildningskontoret Bildningsavdelningen Sara Frank, sakkunnig Apotekaregatan 13C 581 81 Linköping Sara.frank@linkoping.se 013-207686 Målgrupp/målgrupper

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1.

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1. Samordningsförbundet Skellefteå 2007-03-13 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående projektet Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och

Läs mer

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (8) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-10-25 p 14 Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Beslutad av förbundsstyrelsen 2015-11-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. INRIKTNING...2 3. MÅL OCH PRIORITERADE OMRÅDEN

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer