Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Årsredovisning 2014

8 Grafisk produktion: Mediahavet AB

9 Årsredovisning 2014

10 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under Samordningsteam Ryd och Skäggetorp Steget Koll på läget Linkooperativet Hemmalaget På Gång Intensivteam Linköping Vidare Valla Folkhögskola- Förrehabiliteringsprojekt 4.10 Intensivteam Kinda/Åtvidaberg Conexi Våga livet Tillsammans är vi starkare Försäkringsmedicinska funktions bedöm ningar för medarbetare i Åtvidaberg/Kinda START Samordningsförbundet; Tjugofem procents möjlighet Administrativ Resurs Till projekt Förstudie; En väg in Förarbete; En ingång Förarbete; Mera Koll Förarbete; Finsamkonferens Statistik Utvärderingar Utvecklingsområden för 2015 Inför projektansökan 51 Bilaga 1 Projektansökan 53 Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. Samverkansutredningens betänkande SOU 2000: Bakgrund och viktiga händelser under 2014 Samordningsförbundet Centrala Östergötland utgår från Linköpings Samordningsförbund, som den 1 juli 2010 utökades med Kinda och Åtvidabergs kommuner och därmed ändrades namnet till Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ). Samordningsförbundet är en fristående juridisk person som bildades i slutet av 2007 av försäkringskassan, Linköpings kommun, Region Östergötland och arbetsförmedlingen. Samordningsförbunden bygger sin verksamhet på Socialdepartementets lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Utfärdad Ändring införd till och med SFS 2004:793. Syftet med SCÖ är att medborgare som står utanför arbetsmarknaden ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Detta kan ske genom insatser som utvecklar människors förmåga och funktioner mot egen försörjning. Medborgare ska inte hamna i en gråzon mellan olika huvudmän. SCÖ ska medverka till att insatser ges utifrån ett helhetsperspektiv för medborgaren och att huvudmännens organisationer ska få möjlighet att tillsammans pröva nya arbetssätt, gärna ett integrerat arbetssätt som underlättar för målgrupperna och organisationerna. Respektive myndighets ansvar och mål för medborgaren ligger fast, men syftet är att samordna en effektiv resursanvändning och att se till målgruppernas bästa ur ett långsiktigt perspektiv. Projekten ska erbjuda möjligheter till andra insatser än vad som tidigare kunnat erbjudas. Vårt synsätt är att de olika organisationernas uppdrag flätas in i varandra. De flesta projekt börjar med en gemensam utbildning för handläggare från olika huvudmän, för att få och behålla en respekt för varandras uppdrag, möjligheter och begränsningar. Vi vill att rätt insats ska ske till rätt målgrupp och i rätt tid. Förutom att projekten vänder sig till målgrupper kan projekten även vara metodutvecklingsprojekt, där olika huvudmän kan få pröva att arbeta på ett nytt och mer effektivt arbetssätt och framförallt med ett större samarbete än tidigare. Allt för att medborgare med behov av samordnade insatser inte ska falla mellan stolarna. Målgrupper för Samordningsförbunden är medborgare i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade insatser och som uppbär offentlig försörjning. SCÖ arbetar inte med enskilda medborgare utan med målgrupper. En eller flera av huvudmännen är ägare till projekten, där hittills högst 90 procent av kostnaderna täckts av SCÖ. Med samverkan vill vi utgå från de olika målgruppernas behov och tillsammans organisera verksamheter för att effektivt utnyttja SCÖ:s resurser. De ingående representanterna från de olika huvudmännen får respekt för och kunskap om varandras yrkesroller. Det till synes självklara förutsätter att huvudmännen bidrar med de resurser som finns inom vars och ens ansvarsområde. Då detta ibland kan råka i konflikt med de mål och uppdrag och belöningssystem som finns hos respektive huvudman behövs en struktur som ger legitimitet åt SCÖ:s insatser. Styrelsen ger denna legitimitet och själva finansieringen ger strukturen. Viktiga händelser under 2014 SCÖ har under 2014 finansierat 15 olika projekt och en förstudie. Under året har ett nytt projekt, START, startats. Det är ett projekt som drivs av kansliet där fyra medborgare med 25 procent arbetsförmåga erbjuds projektanställning och utbildas i administrativa göromål, som de sedan kan utföra i större projekt finansierade av SCÖ. Möjligheten att få arbete utanför SCÖ ökar, projekten får en administrativ resurs, SCÖ får ökade kunskaper om arbetsgivarbehoven, samt blir en förebild för huvudmännen. STEGET den enda tillsvidareverksamheten beslutade styrelsen under hösten, efter råd från beredningsgruppen, att avsluta och de tre medarbetarna anställda i SCÖ har sagts upp på grund av arbetsbrist. Projektmässan som genomfördes i februari visade upp 15 egna projekt samt verksamheter som arbetar gentemot samma målgrupper som SCÖ. Det kom cirka 155 besökare till Projektmässan, främst huvudmännens handläggare. Både handläggarna och deltagande projekt och verksamheter knyter nya kontakter och blir medvetna om varandras existens. Under året eller vid årets slut har sex projekt avslutats. Det är Koll på läget, som implementerats, Hemmalaget som implementerats i Kooptjänst Linköping, Valla Folk- 5

12 högskola, som implementerats av arbetsförmedlingen, Samordningsteam för Ryd och Skäggetorp, som ingår i en ny organisation med resursteam, På Gång i Kinda och Intensivteam Kinda/Åtvidaberg har avslutats utan implementation. Ett förberedelsearbete för ett nytt större projekt med projektnamnet En ingång har pågått sedan våren 2014, då beredningsgruppen fick uppdraget från styrelsen att rikta sitt intresse mot de unga, som idag till stora delar står utanför samhället, i arbetslöshet mm. Flera utökade beredningsgrupper har hållits under året och det har inom projektet Tillsammans är vi starkare genomförts fokusintervjuer med unga. SCÖ ansökte och fick i konkurrens med andra samordningsförbund uppdraget att vara värd för den nationella FINSAM-Konferensen som Nationella Rådet anordnar en gång per år ute i landet tillsammans med Nationella Rådet. En arbetsgrupp där SCÖ ingår har arbetat under hösten för att ta fram ett givande program. Konferensen har fått namnet Samverkan i Välfärden och i världen. Förstudie och kartläggning av en kommunal praktisk sysselsättning har genomförts i Kinda och en arbetsmarknadsenhet har bildats. Försäkringsmedicinska bedömningar i Åtvidaberg är en uppskattad integrerad samverkan, där alla fyra huvudmännens olika organisationer möts för att tillsammans diskutera hantering av medborgare med komplexa behov, samt informera om sina verksamheter, uppdrag och organisationer. Lokala Samverkansgruppen i Åtvidaberg är initiativtagare. Tyvärr har den Lokala Samverkansgruppen upphört i Kinda. Under 2014 har ett nationellt projekt, finansierat av Socialstyrelsen, för framtagande av indikatorer arbetat. SCÖ har följt projektet och även varit värd för en konferens för Mellansverige. Det har varit flera sammankomster angående ESF, både regionalt och i Mellansverige. SCÖ har haft möten med Östsam som från årsskiftet ingår i Region Östergötland. Under året har det varit två ägarmöten och styrelsemöten varje månad undantaget juli. Till decembermötet var även representanter för den nya styrelsen från 2015 inbjudna. Förbundschef och styrelseordförande har träffat revisorerna. Uppföljning enligt Östgötamodellen har under 2014 fasats ut och från 2015 kommer SCÖ istället använda sig av SUS kompletterat med egen månadsstatistik, se sidan 48. För kansliets del har 2014 inneburit en flytt i oktober och en flytt som sker vid årsskiftet Vid årsskiftet startar också den nya hemsidan för de fyra samordningsförbunden i Östergötland. SCÖ är numera ägaren till hemsidan och kontaktorganisation gentemot utvecklaren, samt behjälplig för Östergötlands övriga samordningsförbund. Projekt plattform, integrerad verksamhet Under 2014 har det i hela landet diskuterats plattform (kontinuerlig verksamhet) kontra projekt. SCÖ:s styrelse har tagit ställning för projekt. Anledningen är att projekt har ett avslut och i och med avslutet frisätts pengar för nya projekt. SCÖ:s styrelse anser inte att det är SCÖ:s uppdrag att ta över uppdrag från huvudmännens organisationer, däremot att medverka till en vidareutveckling av både uppdrag och organisationer. Om man har en kontinuerlig verksamhet så behöver man inte implementera. SCÖ:s styrelse anser att bra projekt ska implementeras. Om samordningsförbundet äger frågan är det lätt att huvudmännens organisationer helt lämnar över uppdraget till samordningsförbundet. Styrelsen och ägarna har tillsammans kommit överens om att upp till 40 procent ska kunna bestå av kontinuerlig verksamhet. Under 2014 är det dock endast Steget som tillhört gruppen tillsvidareverksamheter. Integrerad verksamhet ett par ord som har poängterats i samband med plattform, kan mycket väl också nämnas i samband med projekt. Integrerad samverkan är ett brobygge som stärker banden mellan huvudmännens olika organisationer. Arbetet med integrerad samverkan vill synliggöra och effektivisera den väv som omger medborgaren. ålsättningen är att människor som är utan arbete och försörjningsförmåga ska komma i arbete eller utbildning som leder till en långsiktig försörjning. Vi försöker uppnå det genom att ge individen verktyg för att öka sitt självförtroende och sin självinsikt och därmed också ta ett större eget ansvar för Msitt liv och sin hälsa. 6

13 2. Organisation SCÖ leds av en styrelse bestående av sex ordinarie ledamöter och under 2014 fem ersättare, för att informera om ekonomin och verksamheterna. För det dagliga arbetat har SCÖ ett kansli, bestående av en förbundschef, 100 procent, och en statistik- och utvärderingsansvarig tjänsteman som arbetat 50 procent samt en administrativ tjänst, 25 procent. Övriga administrativa tjänster sker genom tjänsteköp från Linköpings kommun, såsom styrelsesekreterare, ekonomiansvarig och löneansvarig. Förbundschefen svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information och stimulering till samverkan, samt ingår i vissa projekts styrgrupper och vissa förprojekteringsgrupper. Projektansökningar kommer först till förbundschefen som ställer sina frågor och efterfrågar eventuella kompletteringar innan ansökan går till beredningsgruppen. Förbundschefen deltar i den Lokala Samverkansgruppen i Åtvidaberg. I Kinda har den Lokala Samverkansgruppen ej varit aktiv. Statistik och utvärderingsansvarig tjänsteman sammanställer statistik från de olika projekten, samt deltar i vissa utvärderingar och i nätverk på lokal och nationell nivå, samt är också kontaktperson för hemsidan. Den administrativa tjänsten är sekreterare i beredningsgruppen samt behjälplig med administrativa uppgifter och inköp. Den ekonomiska funktionen omfattar kundfakturering, leverantörsfakturahantering, övriga in- och utbetalningar, momsredovisning, avstämningar, bokslut, årsredovisning, konsultation och information samt arkivering av bokföringsmaterial. Styrelsesekreteraren förbereder styrelsesammanträdena genom utskick och förslag på beslut, skriver protokoll och anslår. På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp. I den deltar representanter från; arbetsförmedlingen, försäkringskassan, primärvården, psykiatrisk öppenvård, utbildningskontoret, socialkontor, arbetsmarknadsenheter och omsorgskontor. Åtvidaberg och Kinda kommun företräds av två representanter var. Beredningsgruppen är ett strategiskt viktigt forum för dialog om behov och insatser, gemensamma utgångspunkter i det grundläggande samverkansarbetet mellan huvudmännen, information till den egna organisationen mm. Beredningsgruppen bereder projektansökningar innan dessa går till styrelsen för godkännande eller avslag. Förbundschefen är sammankallande och ordförande i beredningsgruppen. Kinda kommun Åtvidabergs kommun Linköpings kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Region Östergötland Styrelse Samordningsförbundet Adm. assistent Statistik- & utvärderingsansvarig Förbundschef Beredningsgrupp Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6 Projekt osv. 7

14 3. Syfte och mål Syfte Syftet är att medborgare som står utanför arbetsmarknaden ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Detta kan ske genom insatser som utvecklar människors förmåga och funktioner mot egen försörjning. Medborgare ska inte hamna i en gråzon mellan olika huvudmän. Mål Målsättningen för målgrupperna är att dessa ska komma i arbete eller utbildning som leder till arbete genom; Att ge verktyg för individen att öka sitt självförtroende och sin självinsikt och att ta ett större eget ansvar för sitt liv och sin hälsa samt Att medverka till att insatser ges utifrån ett helhetsperspektiv Prioriterade målgrupper under 2014 Målsättningen för målgrupperna är att dessa ska komma i arbete eller utbildning som leder till arbete genom; Under 2014 har följande målgrupper varit prioriterade: 1. Medborgare med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik 2. Nysvenskar med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden 3. Medborgare som har sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd med lång frånvaro från arbetslivet, men som bedöms ha en arbetsförmåga 4. Medborgare som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden 5. Medborgare som är helt sjukskrivna 6. Personer vars ersättning från försäkringskassan eller arbetsförmedlingen upphör De är inte föremål för bilateral samverkan som gör att de kan betraktas som väl omhändertagna. Särskilt prioriterade ur ovanstående grupper är grupp 1 och 2 samt medborgare som är 30 år och yngre ur alla grupperna. Mål för 2014 var att ha minst ett projekt för varje prioriterad målgrupp. (förstudie) Tabell 1. Prioriterade målgrupper under

15 4. Verksamhet under 2014 SCÖ:s verksamhet under 2014 har omfattat tretton projekt inklusive en tillsvidare verksamhet, Steget, en förstudie och en utvärdering. Ett nytt projekt, START, har startats upp. Sex projekt och en verksamhet har avslutats under året, varav fyra projekt har implementerats. Förstudien har lett till en försöksverksamhet. SCÖ har finansierat insatser såsom Försäkringsmedicinska bedömningar i Kinda och Åtvidaberg. I oktober var alla samordningsförbund från Mellansverige inbjudna till Linköping för en konferens angående Indikatorprojektet som startats upp av NNS med hjälp av projektpengar från Socialstyrelsen. Mera om Indikatorprojektet under den rubriken. SCÖ har även påbörjat förberedelserna för den Nationella konferensen som anordnas av Nationella Rådet och som i mars 2015 ska vara i Linköping och där SCÖ är värdar tillsammans med Nationella Rådet. Ett flertal möten har hållits i landet angående ESFmedel. SCÖ har deltagit i Västerås och Linköping. Tabell 2. Antal deltagare efter kön 2010, 2011, 2012, 2013 och

16 Diagram 1. Antal kvinnliga deltagare efter ålder Diagram 2. Antal manliga deltagare efter ålder 10

17 4.1 SAMORDNINGSTEAM RYD OCH SKÄGGETORP En utveckling av Förstärkta Resursteam som funnits som projekt i Ryd, Skäggetorp och Berga och Ett Friskare Skäggetorp som funnits i Skäggetorp Styrelsen har i november 2012 godkänt projektansökan Projektet vänder sig till målgrupperna 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1; Personer med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik. Speciellt kommer ungas psykiska ohälsa att observeras. 2; Nysvenskar med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. 3; Personer som har sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd med lång frånvaro från arbetslivet, men som bedöms ha en arbetsförmåga. Inom dessa grupper är kvinnor överepresenterade och kommer att uppmärksammas. 4; Personer som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden. 5; Personer som är helt sjukskrivna och behöver rehabiliteras/få en funktionsbedömning under sjukskrivningstiden. 6; Personer vars ersättningar från försäkringskassa och arbetsförmedling upphör Motiv för satsningen Projektet Förstärkta Resursteam har pågått under fyra år. Behoven av samverkan mellan aktörerna är stort på grund av befolkningsunderlaget och dess behov. Skäggetorps Förstärkta Resursteam har haft handläggare med från socialkontoret och arbetsförmedlingen. Sedan hösten 2011 finns handläggare från socialkontoret med även i Ryd. I Skäggetorp har tidigare projektet Ett friskare Skäggetorp drivits av SCÖ med mål att finna alternativa sätt för att stödja individer att ta ett eget aktivt ansvar för sin hälsa. Tanken var att involvera Korpen i Skäggetorp. Detta misslyckades på grund av att boende i Skäggetorp inte har råd att betala kostnaden till Korpen Syfte med satsningen Att skapa en modell för ett gemensamt samordningsteam genom en standardiserad metodutveckling, som medför en kvalitetsökning i det hälsofrämjande och det förebyggande arbetet. Syftet är även att handläggarna ska få kunskap om och förstå varandras uppdrag samt skapa en arena för gemensamma möten och nätverk. Att tidigt identifiera individer i riskzon för ohälsa, långtidssjukskrivning, långvarigt försörjningsstöd, långvarig arbetslöshet eller utanförskap, samt se till att individen får tillgång till individuella insatser från samtliga parter. Projektet vill uppnå större delaktighet för individen för att kunna påverka den egna hälsan och att på sikt komma till egen försörjning. Projektledaren ska fungera som koordinator i individarbetet samt skapa en arena för gemensamma möten Processmål Skapa förutsättningar för tidiga och gemensamma möten i individärenden Utveckla en sammanhållen processkedja som skall optimera förutsättningarna för individen Utveckla gemensam arbetsmodell Öka effektiviteten, kvalitén i arbetet samt skapa möjligheter för utökat erfarenhetsutbyte Säkra och ändamålsenliga sjukskrivningar Aktivt deltagande från individerna i sin rehabilitering Ge verktyg till ökad empowerment (egenmakt bland annat över sin hälsa) Resultatmål Alla sjukskrivna ska ha fått kontakt med samordningsteamet senast inom 35 dagar Status vid 2014 års utgång Samordningsteam har funnits i Skäggetorp och Ryd. Berga Vårdcentral, som var med de två första åren, är en privat vårdcentral, som har under avstått på grund av kostnadsskäl. Projektet upphör vid årsskiftet men Region Östergötland har ett krav på att både primärvård och psykiatrin ska införa resursteam och resursteamsamordnare så projektet implementeras men med hjälp av direktiv från Region Östergötland Kommentarer till ekonomiskt utfall Projektet har hållit sig inom angiven ram Utmaningar Att handläggarna från alla huvudmännen deltar också framöver. 11

18 Diagram 3. Månadsstatistik för Samordningsteam Ryd Tabell 3. Antal deltagare 2014, Samordningsteam Ryd Diagram 4. Månadsstatistik för Samordningsteam Skäggetorp Tabell 4. Antal deltagare 2014, Samordningsteam Skäggetorp 12

19 4.2 STEGET Styrelsen har godkänt projektansökan i maj 2009 Projektet vänder sig till målgrupperna 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1; Personer med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik. Speciellt kommer ungas psykiska ohälsa att observeras. 2; Nysvenskar med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. 3; Personer som har sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd med lång frånvaro från arbetslivet, men som bedöms ha en arbetsförmåga. Inom dessa grupper är kvinnor överepresenterade och kommer att uppmärksammas. 4; Personer som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden. 5; Personer som är helt sjukskrivna och behöver rehabiliteras/få en funktionsbedömning under sjukskrivningstiden. 6; Personer vars ersättningar från försäkringskassa och arbetsförmedling upphör Motiv för satsningen Projektet Steget tillkom efter erfarenheter av handlingsplanssamverkan mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Dessa påvisade att personer som varit borta länge från arbetsmarknaden och framför allt personer med psykisk sjukdom visat på stort behov av förberedande insatser, att få pröva sin förmåga och få den bedömd för att kunna gå vidare i processen mot egenförsörjning. Bedömningsperioden behövde vara längre än vad handlingsplanssamverkan mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan kunde tillåta Syfte Genom projektet ska individen få en möjlighet att förbereda sig för arbete, samt att det ska utmynna i ett bättre underlag för att avgöra arbetsförmåga. Projektet är ett kartläggningsprojekt under åtta veckor. De första fyra veckorna innehåller individuella samtal och gruppaktiviteter. De fyra därpå följande veckorna är praktik under handledare. Projektets tre arbetsterapeuter får rapport från handledarna på praktikplatsen och arbetsterapeuterna återrapporterar till inremitterande handläggare Processmål Medborgare som står långt från arbetsmarknaden ska få personlig utveckling och motivering genom utredning av arbetsterapeut, kurs, praktikplats samt genom samtal mellan handläggare, arbetsterapeut och klient för att avgöra om det finns arbetsförmåga Resultatmål Vid projektansökan skrevs att minst 50 procent av deltagarna som har sjukpeng eller sjukersättning eller aktivitetsersättning ska gå vidare mot arbetslivet i samverkan mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Deltagare från försörjningsstöd ska kunna fortsätta med arbetslivsinriktad rehabilitering. Vid projektansökan hade man inte klart för sig att Steget är en utredningsenhet. Man kan inte inom ramen för projektet påverka vad som händer efter projektet. Dock är återkopplingen till inremitterande handläggare och till deltagaren viktig och Steget kan medverka till att det görs en handlingsplan för deltagaren Status vid 2014 års utgång Stegets verksamhet är en tills vidare verksamhet från 1 januari Steget är organisatoriskt underställt förbundschefen på SCÖ. Under 2014 har antalet deltagare sjunkit dramatiskt och det har varit svårt att rekrytera deltagare trots att de som deltagit i Steget har fått en bra start på ett nytt liv. Detta leder till att Beredningsgruppen, tillika styrgruppen, under hösten föreslår styrelsen att avveckla verksamheten. Styrelsen beslutar om att avveckla verksamheten och en avvecklingsplan tar vid. Av de deltagare som fått en slutförd bedömning 2014 har inga stora förändringar skett i förhållande till offentlig försörjning, men några har gått från sjukersättning till försörjningsstöd. Dock har man fått en uppfattning om att arbetsförmågan har höjts en aning, vilket också framförts vid tre-partssamtal mellan deltagare, handläggare och Steget. Ett problem är att det efter projektet oftast vidtar en tid då inget händer gällande arbete. Det leder till besvikelse samt att utredningen hinner bli inaktuell. Då det är ett kartläggningsprojekt är resultatet väntat, dvs. att inga stora ändringar ska ske i försörjningen Kommentar till ekonomiskt utfall Projektet har inte utnyttjat kr. 13

20 Diagram 5. Månadsstatistik för Steget Tabell 5. Antal deltagare 2014, Steget Tabell 6. Försörjningsförändring för avslutade deltagare i projekt Steget; 38 deltagare för år 2014 och 158 (157 unika) deltagare mellan år Diagram 6. Försörjningsförändring för 38 unika avslutade deltagare år 2014, Steget. 14

21 4.3 KOLL PÅ LÄGET Styrelsen har godkänt projektansökan i juni 2010 Projektet vänder sig till målgrupperna; 1, 4; 1; Personer med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik. Speciellt kommer ungas psykiska ohälsa att observeras. 4; Personer som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden Bakgrund och syfte Mellan 1994 och 2006 ökade antalet skolungdomar i särskolan med nästan 70 procent och största delen är de med lindring utvecklingsstörning. Diagnosen utvecklingsstörning har en negativ laddning och individens brist på insikt kan också skapa problem. Många väljer hellre att vara arbetslös än att låta en eventuell arbetsgivare få veta om funktionsnedsättningen. Före projektet fick inga elever med lindrig utvecklingsstörning i Linköpings kommun arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Metodutvecklingsprogram för särskoleelever, med lättare utvecklingsstörning, på gymnasienivå, föräldrar syskon och skolpersonal Processmål Elever ska vara väl förberedda på ett vuxenliv som inkluderar arbete. Yrkeskategorier och anhöriga som finns nära särskoleeleverna ska få mer kunskap Resultatmål Alla särskoleelever ska ha en handlingsplan när de slutar gymnasiet. Noll av dessa elever kommer ut i arbetslivet. Resultatmålet är att höja siffran Status vid 2014 års utgång Under 2014 har det arbetats för en implementering av projektet. En arbetsterapeut har anställts på Anders Ljungstedtska gymnasiet. Ingående organisationer har skrivit under en handlingsplan om fortsatt samverkan. Dokument med mera har sammanställts. En avslutande konferens har hållits där redovisning har skett Kommentar till ekonomiskt utfall Projektet har inte utnyttjat cirka kr av sin budget. Detta har dock varit känt och framförts av förbundschefen sedan våren Utmaningar Under hösten har det arbetats på en ny projektansökan som vänder sig till gymnasieelever med Individuellt Anpassad Studiegång; Mera Koll. Syftet är att implementera metoden från Koll på läget på ytterligare en elevgrupp och även här använda sig av samarbetet mellan specialpedagog och arbetsterapeut. Diagram 7. Månadsstatistik för Koll på läget över funktionsbedömda deltagare i projektet. 15

22 Tabell 7. Antalet deltagare 2014, Koll på läget. Redovisningen visar hittills funktionsbedömda i projektet (elever som slutade år 2012 och 2013 är ej medräknade i tabellen). Tabell 8. Försörjningsförändring för avslutade deltagare, Koll på läget; 32 deltagare för år 2014 och 65 deltagare mellan år Diagram 8. Försörjningsförändring för 32 avslutade deltagare år 2014, Koll på läget. 16

23 4.4 LINKOOPERATIVET Styrelsen har godkänt projektansökan i september 2011 Projektet vänder sig till målgrupperna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 1; Personer med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik. Speciellt kommer ungas ohälsa att observeras. 2; Nysvenskar med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. 3; Medborgare som har sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd med lång frånvaro från arbetslivet, men som bedöms ha en arbetsförmåga. 4; Medborgare som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden. 5; Medborgare som är helt sjukskrivna. 6; Personer vars ersättning från försäkringskassan eller arbetsförmedlingen upphör. Kooptjänst ansvarar för bokföringen. Projektanslaget inkluderar eventuell moms. Styrelsen har under 2014 beviljat kr för Syfte Att bidra till en ökad grad av egenförsörjning i främst stadsdelen Skäggetorp. Att främja utveckling genom att skapa arbetstillfällen. Att det sociala företaget ska kunna erbjuda anställningar, bedriva utbildning, kompetensutveckling och rådgivning. Att erbjuda platser för rehabilitering och arbetsträning Processmål Att avhjälpa en del av de sociala och ekonomiska problem som ackumulerats och som manifesterar sig i hög arbetslöshet, låga inkomster, dålig hälsa med mera. Att arbeta med att få deltagare som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden att inleda utbildning för att på så sätt göra sig mer attraktiva på arbetsmarknaden. Att initiera och genomföra utvecklings- och utbildningsinsatser inom områden av gemensamt intresse. Att ta kontakt med andra sociala företag i Linköping och Östergötland i syfte att främja ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Att uppmuntra till att nya verksamheter/affärsidéer etableras och ges utrymme att utvecklas. Att tillvarata lokala kompetenser och resurser i syfte att främja lokal utveckling Resultatmål Projektet har pågått i tre år. Uppsatt mål har varit att få elva deltagare i egen försörjning. Totalt har 16 deltagare kommit ut i egen försörjning under projekttiden Med egenförsörjning åsyftas i det här fallet att deltagaren antingen får ett arbete inom Linkooperativet eller hos någon annan arbetsgivare på arbetsmarknaden alternativt att individen påbörjar studier eller startar eget företag. Antalet deltagare kommer att vara 20 stycken under första året. Under år två kommer projektet att ha 35 platser för projektdeltagare och under projektets tredje år kommer det att vara 50 deltagare. Antalet deltagare har varit 43 under Status vid 2014 års utgång Projektet är igång med främst en second hand och outletförsäljning. Dock är man inte i Skäggetorps centrum, främst på grund av att ägaren till centrumet hade omöjliga krav för lokal där. I projektet är man duktig att få fram arbete hos framförallt mindre invandrarföretag, som man sedan hjälper med administrationen gentemot arbetsförmedlingen Kommentar till ekonomiskt utfall Projektets ekonomi är i balans. Styrelsen har beviljat en ansökan på kr för Utmaningar Projektet behöver flera stabila verksamheter för att klara sig ekonomiskt som ett socialt företag. 17

24 Diagram 9. Månadsstatistik för Linkooperativet - arbetsträning/praktik Tabell 9. Antal deltagare 2014, Linkooperativet - arbetsträning/praktik. Diagram 10. Månadsstatistik för Linkooperativet - arbete med stöd Tabell 10. Antal deltagare 2014, Linkooperativet - arbete med stöd. 18

25 Tabell 11. Försörjningsförändring för avslutade deltagare, Linkooperativet; 39 deltagare för år 2014 och 69 deltagare mellan Diagram 11. Försörjningsförändring för 39 avslutade deltagare år 2014, Linkooperativet. 19

26 4.5 HEMMALAGET Styrelsen har godkänt projektansökan i mars 2011 Projektet vänder sig till målgrupperna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 1; Personer med psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatriska funktionshinder och missbruksproblematik. Speciellt kommer ungas ohälsa att observeras. 2; Nysvenskar med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. 3; Medborgare som har sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd med lång frånvaro från arbetslivet, men som bedöms ha en arbetsförmåga. 4; Medborgare som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknaden. 5; Medborgare som är helt sjukskrivna. 6; Personer vars ersättning från försäkringskassan eller arbetsförmedlingen upphör. Samordningsförbundet Centrala Östergötland godkänner projektansökan och budget på kr för år med följande fördelning: År Tkr Stödet till projektet kan upphöra i förtid om uppföljningen/resultaten av projektet inte uppfyller de i ansökan uppställda målen/delmålen. Beviljande av ovanstående projektmedel för tiden efter 2011 förutsätter att förbundet erhåller erforderliga medel i budget Syfte Syftet är att erbjuda deltagare som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att tillhöra en arbetsgemenskap och få praktik eller anställning. Syftet är också att underlätta för deltagare som står långt från arbetsmarknaden att komma ut på arbetsmarknaden eller söka utbildning Processmål Att ett socialt företag har etablerats i Sturefors som samarbetar med Sturefors IF. Att samtliga deltagare känner sig delaktiga i arbetet. Att ett samarbete har etablerats med ett par externa organisationer verksamma inom exempelvis grönyteskötsel för att de ska kunna hyra semester- och sjukvikarier av Hemmalaget. Att former för intern kompetensutveckling har etablerats som syftar till att både höja Hemmalagets kompetens och stärka deltagarnas anställningsbarhet på den öppna arbetsmarknaden Resultatmål Att 7-8 platser för arbete, praktik eller arbetsträning tillhandahålls för personer som annars saknar arbete. Somliga ska kunna delta under längre tid. Andra ska kunna delta under kortare tid, exempelvis för att pröva sin arbetsförmåga eller för att få praktik. Att 5-10 olika tjänster utvecklats som säljs till organisationer, fastighetsägare och boende i Sturefors Status vid 2014 års utgång Problemet för Hemmalaget har varit att rekrytera deltagare. Det har varit svårt/omöjligt för arbetsförmedlingen att få fram deltagare. Hemmalaget har under året avslutat samarbetet med Sturefors IF. Hemmalaget har implementerats i Kooptjänsts verksamhet i Linköping och projektledaren är nu verksamhetschef för Kooptjänst Linköping Kommentar till ekonomiskt utfall All ekonomihantering handhas av Kooptjänst som är ett företag via Coompanion som handhar administration för sociala företag. Ekonomin är i balans. Styrelsen har beviljat anslag på kr för 2015 för att underlätta implementeringen Utmaningar Det blir 2015 års utmaning att både få deltagare och nya verksamheter. 20

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare Samverkansprojektet AF-SOC AUC i Flens kommun Slutrapport Ulrika Westin Projektledare Samordningsförbundet RAR i Sörmlands uppdrag är att främja samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer