Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping november 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013"

Transkript

1 Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping november 2013 Västvärldens ökande intresse för kollektivtrafik och den vikande entusiasmen för bilism var i fokus för Spårvagnstädernas Höstkonferens med temat Samarbete, planering och byggande för attraktiva städer. Ett hundratal personer från hela landet samlades i Linköping för att diskutera stadsplanering och spårvagnens roll i den nya stadsbilden. Muharrem Demirok (C), ledamot i Spårvagnsstädernas styrelse och kommunalråd i Linköping hälsade alla välkomna till staden: Någon kanske tycker att det är konstigt att ha konferensen i en stad som inte har spårvagn ännu, men vi samarbetar med vår granne Norrköping både när det gäller administration och kommunikationer och vi har en gemensam översiktsplan. Vi ser fram emot Ostlänken med höghastighetståg mellan Stockholm och Linköping. Den är lika viktig för vår region som Öresundsbron är för Malmö. I samband med att vi planerar för Ostlänken och bygger ett nytt resecentrum har vi en chans att förändra stadens struktur. Det är en chans som inte kommer att komma igen på 150 år och den gör det också möjligt att ta med spårväg i planeringen. Våra medborgare förväntar sig en utökad kollektivtrafik, sa han. Spårvagnsstädernas samordnare Jens Forsmark och kommunikationschef Anna-Karin Johansson presenterade programmet och introducerade växelvis talarna. Lisa Hansson, som är fil.dr. vid Linköpings universitet, inledde under rubriken Så kan markanvändning och trafikplanering samverka. Att länka ihop dessa två faktorer utpekas ofta som helt avgörande för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Lisa Hansson har just avslutat ett treårigt forskningsprojekt som studerar hur olika aktörer samverkar kring kollektivtrafik. Projektet följer Trondheim, som genomför ett åtgärdspaket för att förbättra kollektivtrafiken och reducera biltrafikökningen och utsläppen av växthusgaser. I Danmark studeras Århus planering av spårtrafik och i Sverige granskas hur institutionella och organisatoriska förutsättningar i Skåne påverkar kollektivtrafikens utveckling. I Helsingborg undersöks hur organisations- och kontraktslösningar påverkar möjligheten till en integrering av infrastruktur och trafik. Samverkan kan vara styrd av kontroll som i exemplet Trondheim, där det finns tydliga fastlagda mål och resurser för att nå dem, eller mer förtroendebaserad som i Lund. I Helsingborg finns inslag av båda, sa hon.

2 Förändringarna berör såväl markanvändning som bebyggelse och trafik, där finns ofta olika organisationskulturer som är svåra att överbrygga. Även om förvaltningar slås ihop, till exempel till en stadsplaneringsförvaltning, tar de anställda ofta med sina respektive kulturer in i samarbetet. De konkreta råd som Lisa Hansson kan ge utifrån forskningsstudien, är att samarbetet bör börja i ett så tidigt skede som möjligt och att man måste avsätta särskilda resurser för samverkan. Parkering i täta attraktiva städer var temat för nästa talare, Pelle Envall som är doktor i trafikplanering och arbetar på företaget Trafikutredningsbyrån AB. Han talade om hur flexibla parkeringstal skulle göra det möjligt att bygga tätare utan att byggkostnaderna skenar iväg. I en stadsmiljö kan parkeringsnormen stjälpa möjligheterna att bygga nytt. Pelle Envall visade hur subventioner påverkar våra resvanor. Han presenterade ett diagram över hur resevalet till stadsdelen Kista i Stockholm påverkats av p-avgifter: Med gratis p-platser valde 58 procent att resa till jobbet med bil och 32 procent med kollektivtrafik. När avgifter infördes krympte andelen bilåkare till 20 procent medan kollektivresande ökade till 57 procent. Han visade också en studie av p- och garageplatser byggda efter Den visar att: P-platser utomhus bara är självfinansierade till 53 procent. Garageplatser är självfinansierade mellan 44 och 74 procent Vi måste sätta en tydligare prislapp på parkeringsplatser. Faktum är att p-platser och garageplatser subventioneras kraftigt idag genom höga parkeringsnormer som fördyrar byggandet. Istället för att bygga p-platser skulle vi kunna subventionera fria mil i bilpooler och kollektivtrafikkort, sa han. Att körkortsinnehavet bland unga minskar är en trend som är tydlig och som också bör påverka stadsplaneringen tog 70 procent av Sveriges unga mellan 18 och 24 år körkort var motsvarande siffra 40 procent, enligt Pelle Evall. Min slutsats är att dagens p-normer ger oss lösningar som inte är anpassade till dagens samhällsutveckling. Med flexibla p-tal kan nya hus byggas på ett sätt som gynnar alla boende, sa han. Alexander Ståhle, som är stadsbyggnadsforskare vid KTH och vd för Spacescape var näste talare. Så mäter man en lyckad stadsstruktur var ämnet för hans anförande. Varför vill vi bo i städer? frågade han och svarade att de ger lycka, välstånd och hälsa samt att innovationer kommer till stånd när man samlar folk på en liten yta.

3 Att människor värdesätter stadsboende visar sig inte minst i de stigande bostadspriserna i de större städernas centrala delar. Två drivkrafter är walkability, dvs möjlighet att ha god tillgänglighet utan bil i en tät miljö samt place, som innebär att det är något unikt med en viss plats. Till dessa drivkrafter hör att det finns ett gatunät som passar gående och cyklande med handel, restauranger och kultur, bostäder byggda i kvartersform med gröna gårdar, tillgång till parker och vatten samt närhet till spårburen och snabb kollektivtrafik. Däremot har inte biltillgänglighet visat sig påverka bostads- och kontorspriser. Några exempel på populära områden som Alexander Ståhle nämnde är Haga i Göteborg samt Södermalm och Hammarby Sjöstad i Stockholm det sistnämnda området den barntätaste stadsdelen i Sverige. Många städer arbetar nu allt mer aktivt för att göra gatumiljöerna mer attraktiva. Internationellt kan man se att biltrafiken tas bort på Regent Street i London och på Times Square i New York. Stockholm planerar för ökad gångtrafik och spårväg på Klarabergsgatan mitt i city. Endast 5 procent av Stockholm citys besökare kommer med bil och endast 35 procent av innerstadsborna äger en bil. Då är det vansinne att fylla det begränsade gaturummet med andras parkerade bilar. Istället för asfalt önskar människor lekplatser, platser för odling, food trucks och pop up-bibliotek i staden, sa han. Så finansierar man infrastruktursatsningar var rubriken för eftermiddagens första programpunkt. Gösta Ahlberg, som är projektstrateg på Region Skåne, berättade om det aktuella arbetet med att finansiera spårvägsutbyggnaden i Lund som är en del av Skånepaketet. I våras lämnade vi ett förslag på ett Skånepaket, våren 2014 beslutar riksdagen om medel till de kommande årens investeringar. Det finns ett behov av 36,5 miljarder kronor för Skånepaketet. Kommun, landsting och företag är medfinansiärer, andra medel kan komma från brukaravgifter/trängselskatter, bidrag från EU samt från de 522 miljarder som regeringen vill satsa på infrastrukturprojekt. Finansieringsmöjligheter som diskuteras är trängselskatt i Malmö, avgifter för tung trafik, förlängd betalning för resor över Öresundsbron, banavgifter, höjda biljettpriser för kollektivtrafiken och höjda p-avgifter. Skånepaketet är ett nationellt intresse. Region Skåne, skånska kommuner och Trafikverket lokalt har skrivit under en avsiktsförklaring där det bland annat ingår statlig medfinansiering av spårvägen i Lund. Nu återstår att se om det blir verklighet när riksdagen beslutar om tilldelningen av nationella infrastrukturmedel. Ulrik Berggren, trafikanalytiker på Ramböll talade om nyttoaspekter under rubriken Att beräkna spårvägens samhällsnytta. För att beräkna samhällsnytta utgår man från definitionerna i ASEK 5 (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet): Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

4 hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Långsiktig hållbarhet innebär att hänsyn skall tas till ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av transportpolitiska åtgärder inte bara idag och under en nära framtid, utan även på lång sikt. Man tittar på restider och tidsvinster, fastighetsvärden, investeringar och drift men också kostnader som hör ihop med luftföroreningar och buller, trafiksäkerhet och trängsel. Ulrik Berggren har undersökt samhällsnyttan av spårväg till Norra Älvstranden och Backa i Göteborg och jämfört med busstrafik. I kalkylen ingår en väntad fördubbling av befolkningen 2021 och en fyrdubbling 2035 samt avgiftsbelagda p-hus istället för gratis p-platser när områdena förtätas. Slutsatsen är att det finns en tydligt positiv samhällsekonomisk nytta med spårvagn istället för buss, med mindre trängsel och lägre driftskostnader. Nyttan stiger ytterligare med tätare turer eller längre tåg. Senare delen av konferensens första dag ägnades åt Linköpings utmaningar inför framtidens kollektivtrafik. Trafikplaneraren Christer Nilsson berättade om Ostlänken och planerna för Linköpings stadsutveckling. I Linköping pågår diskussionerna just nu om det nya resecentrum som ska knyta ihop riks- och regiontrafiken med Linköpings stadstrafik. Med resecentrum blir det möjligt att utvidga stadskärnan över Stångån. Vi har diskuterat en tunnel för tågtrafiken men den skulle bli allt för dyr. I det vinnande arkitektförslaget Åstad föreslår man att resecentrum ska byggas på en bro med perronger över Stångån. Samtidigt finns risk att en sådan byggnad blir för dominerande i stadsbilden. Vi får nog ta diskussionen om tunnel ett varv till, sa Christer Nilsson. I översiktsplanen från 2010 sägs att biltrafiken ska minska och att raka kollektivtrafikstråk ska byggas. Just nu arbetar man efter devisen kör buss tänk spår med busstråk som ska göra en eventuell etablering av spårväg möjlig i framtiden. Det krävs ett tydligare inriktningsbeslut, vi har många aktörer, bland andra landstinget, Östgötatrafiken, kommunen och operatörer, som måste fås att verka i samma riktning och vi behöver engagerade projektledare som driver på. I det efterföljande panelsamtalet om politik, planering och visioner deltog Anna Larsson (S) andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Östergötland, Nils Hillerbrand (Mp) oppositionsråd i Linköping samt Muharrem Demirok (C), kommunalråd. Diskussionen leddes av Helena Sederström, kommunikationschef på VTI. Ostlänken skapar nya förutsättningar. Det är en stor investering, för att få full nytta av den bör vi även satsa på riktigt bra lokal kollektivtrafik. Spårväg är i det perspektivet en måttlig investering som ger stor effekt, sa Demirok.

5 Spårväg är en intressant tanke som miljöpartiet är positivt till, men vi måste ha ett bra beslutsunderlag där vi även tar med stadsbyggnadsperspektivet, ansåg Hillerbrand. Stadsutveckling är viktig. Men vem betalar? frågade Larsson. Först måste alla vara med på att det är en bra sak. Vi måste möjliggöra istället för att omöjliggöra, svarade Demirok. Vi måste tänka in spårväg i en nära tidshorisont, det är nödvändigt inte minst utifrån våra klimatutmaningar, sa Hillerbrand. På frågan om hur spårväg skulle kunna finansieras ansåg Demirok att alla parter måste gå in - även det privata näringslivet - dock inte i ägandet av själva spåren. Larsson uttryckte tvivel om att det finns medel för att finansiera stora kollektivtrafiksatsningar. Hillerbrand menade att de regionala pengarna måste dirigeras om. Vad ska då till om spårvagnstrafik ska bli verklighet? Jag tror inte på att önska. Snart är vi en halv miljon boende i regionen. Vi måste lära av andra, som Skåne, och ta vårt öde i egna händer, sa Demirok. Det låter fint men huvuddelen av våra pengar går till biltrafikleder, svarade Hillerbrand som höll med om att trafikplaneringen i Skåne är ett gott exempel. Det krävs tuffa beslut av tuffa politiker för att minska bilismen, framhöll Larsson som inte ville binda upp sig kategoriskt för just spårlösningar för kollektivtrafiken. Hillerbrand tyckte att man måste ta ett helhetsgrepp och inte dutta med olika satsningar, Larsson ville fortsätta tänka spår vid planeringen och Demirok hoppades att det första spadtaget för spårväg ska tas 2017 i samband med att Ostlänken börjar byggas. Dagen avslutades med en rundvandring vid Stångån där det nya resecentrumet och en ny tät stadsdel planeras. Fredagens konferens inleddes med att Morten Engelbrecht som är trafikkonsult på Letbaner.dk talade om utbyggnad av Letbaner i Danmark. Letbaner är vårt ord för spårväg och just nu byggs den ut i Århus, Odense, Storköpenhamn och i Ålborg. I Århus byggs 12 km till en kostnad av 1,4 miljarder. Staten står för 47 procent av kostnaden, Århus kommun för 47,2 procent och regionen för 5,8 procent. Letbanen ska vara klar 2016 och hänger samman med ett stadsutvecklingsprojekt där man knyter ihop centralstationen med hamnområdet, universitetet och universitetssjukhuset samt bygger en ny stadsdel, Lisbjerg.

6 Motsvarande projekt finns i Odense där 14,5 km byggs till en kostnad av 2,1 miljarder med samma finansieringsfördelning som i Århus. Även här ska letbanen knyta ihop nya områden vid universitetsområdet, campus och vetenskapsparken med centrala staden. Vi fick höra att underlaget med boende är för litet, men pekade då på Norrköping som har invånare och spårväg. Även i Ålborg planeras för 11,7 km letbane för 1 miljard danska kronor. I storstadsregionen Köpenhamn byggs 27 km spårväg för 3,9 miljarder. Elva ytterkommuner går samman och finansierar letbanen tillsammans med staten och regionen. Banan ska gå från Lundtofte i norr till Ishöj i söder. Man räknar med att nya arbetsplatser och nya invånare längs med sträckningen. Enligt letbane.dk kostar tunnelbanan i Köpenhamn 1,4 miljarder danska kronor per km mot 140 miljoner per km för spårvägen. Vid en jämförelse av kostnaderna ser man att man kan få ett helt nät av letbaner till samma pris som en metrolinje, sa Morten Engelbrecht. Nästa ämne var Blir Lunds nya spårväg attraktiv? Pernilla von Strokirch är projektledare för spårvägens infrastruktur i Lund. Hon berättade om den nya spårvägen på 5,5 km som ska gå från centralstationen till sjukhus, universitet och forskarbyn. Vi har utgått från hållbarhet, kvalitet, öppenhet och tillgänglighet samt estetiskt genomtänkta lösningar. Gång- och cykelpassagerna över Lunds spårväg ska ha felstegszoner som en viktig säkerhetsåtgärd. Lavendel, lökväxter, gräs och träd kommer att finnas längs spårvägen. Cykeltrafiken kommer att få mer plats och biltrafiken mindre. Hållplatserna kommer att utformas utifrån de platser där de ligger, exempelvis får hållplatsen nära kårhuset rött tegel i markbeläggningen i stil med kårhuset. Johanna Appelberg, som är projektkoordinator på Spårvagnar i Skåne och ansvarig för designkonceptet för vagnar och hållplatser, berättade om idéerna bakom designen. Syftet är bland annat att signalera regional samhörighet, igenkänning och tydlighet och att skapa en gemensam varumärkesplattform. Både hållplatser och vagnar får en sval sida utåt och en varm och välkomnande insida. Vagnarna går i grått och har inslag av grönt och orange. De är prydda med pilar som på kvällen får en glittrande effekt. Hållplatserna är utformade som moduler med infomoduler mellan dem. Det kommer att finnas vindskivor som begränsar blåsten och solceller i glastaken.

7 Konferensen sista föredrag hade rubriken Peak Car minskar västvärldens bilanvändning? Tom Rye som är professor i Transport Policy och Mobility Management på Lunds tekniska högskola, beskrev Peak Car som en ny era av resande då tillväxten av dagligt bilresande per capita har upphört. Sedan 2000 har antalet bilresor planat ut i Europa, Nordamerika, Australien och delar av Asien, särskilt i storstadsregioner. Efter 2008 märks en nedgång men det är oklart hur stor del av det som är en effekt av den ekonomiska krisen. Trenden idag är att unga är mindre benägna att ta körkort och att de som kör bil idag kör mindre än förr samtidigt som antalet stadsbor ökar. Tom Rye visade statistik som visar att allt färre tar körkort: Från 1980 till 2008 har antalet minskat i åldersgrupperna år och år, men också bland åldergruppen märks en viss nedgång. Orsakerna kan vara stadstrenden, ett paradigmskifte bort från bilens inflytande i staden, uppskjutande av körkort högre upp i åldrarna, alternativa färdmedel, ökat medvetande om miljövänligt resande, e-kommunikationer och e-handel, höga bränslekostnader, men också att bilen idag har lägre status. Även om bilismen minskar gör klimatförändringarna att bilåkandet behöver minska mycket mer. I framtiden kommer städerna sannolikt fortsätta att bli tätare och efterfrågan att bo i städer kommer att öka. Fastighetsägare vill inte bygga p-platser, utan ha tillgång till kollektivtrafik. Är väginvesteringar vettiga utifrån trafikprognoserna? Nettonuvärdeskvoten för spårvagn förefaller bättre, sa han. Därefter följde gruppsamtal om forskningsbehov för spårväg. Tom Rye som även är centrumföreståndare för K2, kollektivtrafikens nya forskningscentrum samordnade samtalen tillsammans med Ragnar Hedström, forskare på VTI och biträdande centrumföreståndare på K2. De identifierade forskningsbehoven kommer att bidra som underlag till K2:s kommande forskningsarbete. Några av kommentarerna i grupperna var: Hur påverkas fastighetsvärdena av nya spårvagnslinjer och hur påverkar de i sin tur investeringar i nya bostäder, arbetsplatser och handel? Hur påverkar spårväg förutsättningarna för den övergripande samhällsplaneringen? Hur kan BRT och spårväg användas för att tillsammans och stegvis bygga upp attraktiva stomstråk för kollektivtrafiken?

8 Med spårvagn tillkommer nya resenärer som inte alltid syns i kalkylerna, hur kan beräkningsmetoderna utvecklas för att bättre förutsäga det verkliga utfallet? Bilen har en etablerad roll i samhället, vad behöver ändras för att spårväg och annan kollektivtrafik ska få en lika framstående roll? Christer G. Wennerholm, ordförande i Spårvagnsstäderna och ordförande i SL, avslutade konferensen: Det är roligt att se att det är fullsatt här och att det är ett så stort intresse för spårväg. Jag önskar att de som kallar oss spårvagnsnördar var här och följde våra breda diskussioner om stadsbyggnad, miljö och kollektivtrafik. Christer G. Wennerholm sa att det nya tunnelbanepaketet för Stockholm inte kommer att innebära inskränkningar i andra planer. Kollektivtrafiken är ett pussel som handlar om att få människors vardag att fungera där det gäller att välja rätt kollektivtrafik till rätt kvalitet för rätt plats. Då är det är viktigt att det finns olika arenor för samarbete där olika kompetenser kan mötas i diskussion om framtidens städer, sa han. Avslutningsvis hälsade Christer G. Wennerholm alla deltagare välkommen till Spårvagnsstädernas nästa arrangemang Årsmöteskonferensen som genomförs i Lund torsdag den 27:e och fredag den 28 mars Text: Maritha Sandberg Lööf Referatet får fritt spridas och publiceras med angivande av författare. Spårvagnsstäderna finns på Twitter under Twitterflödet från konferensen kan följas på #sparvag_konf.

Fenomenet Peak Car. Tom Rye, Transport and Roads, Lund University och Föreståndare, K2 Nationellt Centrum för Kunskap och Kompetens i Kollektivtrafik

Fenomenet Peak Car. Tom Rye, Transport and Roads, Lund University och Föreståndare, K2 Nationellt Centrum för Kunskap och Kompetens i Kollektivtrafik Fenomenet Peak Car Tom Rye, Transport and Roads, Lund University och Föreståndare, K2 Nationellt Centrum för Kunskap och Kompetens i Kollektivtrafik Jean Ryan Samförfättare Tim Larsson Oversättare Vad

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA?

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA? HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? Caroline Ljungberg SKL s Trafik- och gatudagar 2013 INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING HUR MAN RESER FÖR ATT HANDLA - ANTAL RESOR PER PERSON

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Samverkan mellan aktörer - markanvändning och trafikplanering

Samverkan mellan aktörer - markanvändning och trafikplanering Samverkan mellan aktörer - markanvändning och trafikplanering Lisa Hansson Statsvetenskapliga avdelningen Linköpings universitet Lisa.hansson@liu.se Attraktiv stad hållbar stadsutveckling Förtätning Diversifierad

Läs mer

Spårtaxis ekonomi, ett räkneexempel

Spårtaxis ekonomi, ett räkneexempel Spårtaxis ekonomi, ett räkneexempel När man debatterar för spårtaxi är det vanligaste motargumentet man hör att det blir för dyrt. Detta är helt fel. I stället kan spårtaxisystem vara självfinansierande

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Dokumentation: Kostnadseffektiva investeringar i spårväg

Dokumentation: Kostnadseffektiva investeringar i spårväg Dokumentation: Kostnadseffektiva investeringar i spårväg Kostnader för spårväg kan hållas nere genom att olika led granskas under lupp och om spårväg byggs enligt en lättare standard. Men stora investeringar

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

Utbyggnadsplaner för modern Spårväg i Tammerfors, Åbo och Helsingfors

Utbyggnadsplaner för modern Spårväg i Tammerfors, Åbo och Helsingfors 2013-11-22 Utbyggnadsplaner för modern Spårväg i Tammerfors, Åbo och Helsingfors Björn Silfverberg WSP Finland Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2015 Oy 2 Förankring av samspel stat / stadsregion Stadsrådets

Läs mer

PARKERINGSDAGARNA 2014

PARKERINGSDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 oktober 2014 VÅRA TALARE VTI Tomas Svensson Forskningsdirektör Umeå kommun Elin Pietroni Planeringschef Göteborgs stads Parkeringsbolag Maria Stenström Stockholms

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 105 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige. Sammanställda 2014-05-15

Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige. Sammanställda 2014-05-15 Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige Sammanställda 2014-05-15 Om Spårvagnsstäderna Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Vänersborg 2015-01-22

Vänersborg 2015-01-22 Vänersborg 2015-01-22 Regionstyrelsen Västra Götlandsregionen ärende 9 mötet 2015-01-27 Yttrande över Kungörande och granskning av Järnvägsplan för Västlänken (Remiss från Trafikverket) Sverigedemokraterna

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Dokumentation: Finansiering av spårvägsinvesteringar

Dokumentation: Finansiering av spårvägsinvesteringar Dokumentation: Finansiering av spårvägsinvesteringar Text: Maritha Sandberg Lööf Många faktorer talar för satsningar på spårvagnstrafik och det gör att intresset för att bygga nya spårvägar är stort i

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

04/07/2014 VÄLKOMMEN! HAR BILTRAFIKEN TOPPAT OCH VAD BETYDER DET I SÅ FALL FÖR DEN FRAMTIDA TRAFIKEN? Almedalen 3 juli 2014

04/07/2014 VÄLKOMMEN! HAR BILTRAFIKEN TOPPAT OCH VAD BETYDER DET I SÅ FALL FÖR DEN FRAMTIDA TRAFIKEN? Almedalen 3 juli 2014 VÄLKOMMEN! 09.30 Istället för parkering nya sanningar om parkeringsnormer och fastigheter 11.00 Löser städerna trafikens hållbarhetsproblem? Vilken stad i Sverige är bäst på hållbara transporter 2014?

Läs mer

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna. Nybildade Persontransportforum Soooorry, Åsa Torstensson, av 22 ledamöter har 2 gedigen verklighetsanknytning som egen företagare, 2 ytterligare i verksamheter som kan betraktas som möjligen företagsamhet

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

MaxLupoSE mobilitymanagement i planeringen

MaxLupoSE mobilitymanagement i planeringen MaxLupoSE mobilitymanagement i planeringen Björn Wendle, Trivector Transportforum, Linköping 11 januari 2012 MaxLupo Guidelines for the integration of mobility management with Land Use Planning Konkreta

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Parkering i samband med bostadsbyggande

Parkering i samband med bostadsbyggande Parkering i samband med bostadsbyggande En viktig nöt att knäcka för svenska städer Pelle Envall Stadsbyggnadsdagar Västerås, 5 feb 2014 Upplägg Bakgrund Flexibla parkeringstal Två utvärderingar Slutsatser

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Trafikverkets arbete med fotgängare

Trafikverkets arbete med fotgängare Trafikverkets arbete med fotgängare Vad gör Trafikverket när det gäller fotgängare? Vi gör en hel del men vi gör även en hel del för lite. Vi kan göra mer Uppmärksamma fotgängares skaderisker Uppmärksamma

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Spårvägens roll i den moderna staden - Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2013

Spårvägens roll i den moderna staden - Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2013 Dokumentation: Spårvägens roll i den moderna staden - Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2013 Spårvagnsstädernas årliga konferens började med årsmötesförhandlingar som leddes av Birgitta Dahl, riksdagens

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Miljövänligt låter bättre. Ensto Chago Laddningslösningar för elbilar

Miljövänligt låter bättre. Ensto Chago Laddningslösningar för elbilar Miljövänligt låter bättre Ensto Chago Laddningslösningar för elbilar Ensto Chago Miljövänligt låter bättre Vad är det första som slår dig när du möts av en stadsmiljö med bara elfordon? Att trafiken är

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten En statlig myndighet med lång historia Inrättades av Axel Oxenstierna, år 1634 Landshövding tillsattes som högsta chef Idag, 21 länsstyrelser

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer