Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. UPPDRAG OCH ORGANISATION 3 3. VERKSAMHET EXTERNA MEDLEMSUPPDRAG 7 5. EKONOMI OCH BUDGET 9 KOMPLETTERANDE DOKUMENT: SEU:S MÅLBILDER FÖR OCH BEVAKNINGSOMRÅDEN FÖR

3 1. INLEDNING Stockholmsregionen har samverkat runt EU-frågor och varit aktiv i Bryssel under 15 års tid. Från och med 2011 organiseras samarbetet genom Stockholmsregionens Europaförening (SEU). Det är en ideell förening som efterträder den nu upplösta föreningen Stockholmsregionens Europakommitté. Syftet med organisationsförändringen är att skapa en tydligare juridisk form och samtidigt anpassa verksamheten till aktuella behov och förändrade förutsättningar. Medlemmarna har under 2010 sett över organisationens strategiska inriktning, struktur och organisation vilket lagt grund för den nya föreningen. 2. UPPDRAG OCH ORGANISATION Uppdrag Stockholmsregionens Europaförening har uppdraget att samordna och främja medlemmarnas gemensamma intressen, d.v.s. Stockholm-Mälarregionens intressen, i frågor som rör regionens förhållande till EU. SEU ska i enlighet med sitt uppdrag: Följa arbetet inom EU:s institutioner samt EU:s lagstiftningsprocess och skapa kontakter med beslutfattare och institutioner i syfte att påverka EU:s politik och programinnehåll Bidra till att förtroendevalda och tjänstemän i medlemmarnas organisationer får tidig information om relevanta EU-initiativ Stödja medlemmarna i kontaktskapande med EU-institutionerna Genom sitt uppdrag medverkar SEU även till: Att stärka Stockholmsregionens roll i Europa Att marknadsföra regionen i ett EU-perspektiv Att öka medlemmarnas kompetens i EU-frågor Att stödja medlemmarna i att finna och arbeta i relevanta nätverk och projekt Att föra dialog med svenska nationella aktörer Medlemmar Föreningen har grundats av de tre konstituerande medlemmarna; Stockholms stad, Stockholms Läns landsting (SLL), Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Vidare har Regionförbundet Uppsala län, Regionförbundet Sörmland, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL), Region Gotland och Mälardalsrådet anslutit sig till föreningen. Förening Stockholmsregionens Europaförening är en ideell förening som leds av en föreningsstyrelse. Föreningsstyrelsen har till uppgift att fastställa föreningens strategiska inriktning och ta beslut om prioriterade bevakningsområden samt om regionens ställningstagande i specifika EU-frågor. I styrelsen representeras Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län av tre ledamöter var. Övriga medlemmar har rätt att vardera utse en representant till styrelsen med närvaro- och yttranderätt samt gemensamt utse två ersättare. De ledamöter i EU:s Regionkommitté som har sin geografiska hemvist i Stockholmsregionen adjungeras till föreningsstyrelsen för ömsesidigt informations- och erfarenhetsutbyte. 3

4 Styrelseledamöter: Konstituerande medlemmar Stockholms Stad: Sten Nordin (m), ordförande Ulla Hamilton (m) Vakant (s) Stockholms läns landsting: Torbjörn Rosdahl (m) Anders Ekegren (fp) Ilija Batljan (s) Kommunförbundet Stockholms Län: Erik Langby (m) Mats Pertoft (mp) Lars Bryntesson (s) Stockholms Stad Stockholms Stad Stockholms Stad Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Kommunförbundet Stockholms Län Kommunförbundet Stockholms Län Kommunförbundet Stockholms Län Övriga medlemmar Cecilia Forss (m) Vakant Vakant Åke Svensson (s) Ingela Nylund Watz (s) Regionförbundet Uppsala län Västmanlands Kommuner och Landsting Regionförbundet Sörmland Region Gotland Mälardalsrådet Adjungerade ledamöter från EU:s Regionkommitté Lotta Håkansson Harju (s) Paul Lindquist (m) Jelena Drenjanin (m) Carin Jämtin (s) Järfälla kommun Lidingö stad Huddinge kommun Stockholms stad Bolag Föreningens verksamhet drivs genom det helägda dotterbolaget Stockholmsregionens Europakontor AB (Stockholm Region EU Office). Bolagets syfte är att inom ramen för ägaren och dess medlemmars kommunala/regionala kompetens arbeta med politisk intressebevakning och kontaktskapande verksamhet i EU-frågor. Bolagets styrelse består av chefstjänstemännen från de tre konstituerande medlemmarna. Bolagsstyrelse: - Lennart Dahlberg, förbundsdirektör, Kommunförbundet Stockholms län, styrelseordförande - Irene Svenonius, stadsdirektör, Stockholms stad, ledamot - Toivo Heinsoo, landstingsdirektör (tf), Stockholms Läns Landsting, ledamot - Anita Lidberg, personaldirektör, Stockholms stad, ersättare VD är Per Spolander som tillträder den 1 maj Till dess upprätthålls VD-uppdraget av Madeleine Sjöstrand, Public Partner. Vid kontoret i Bryssel arbetar för närvarande tre EU Policy Officers; Madelen Charysczak, Joanna Szyfter och Gustaf Lundgren samt Catharina Flodén, administrativ assistent. Kontoret tar varje halvår emot två praktikanter. 3. VERKSAMHET 2011 Inledning Stockholmsregionens Europaförening uppdrar åt bolaget, Stockholmsregionens Europakontor AB, nedan kallad Europakontoret, att följa EU:s arbete och aktuella policyinitiativ inom de bevakningsområden som föreningsstyrelsen prioriterar. I uppdraget ingår också att lyfta fram 4

5 Stockholmsregionens perspektiv gentemot EU-institutionerna när det är relevant. Till arbetet hör också samarbete och kommunikation med medlemmarnas organisationer, till exempel genom hemsidan, nyhetsbrev, olika referens- och arbetsgrupper mm. Europakontoret representerar också Stockholmsregionen i Bryssel och bidrar därigenom till regionens marknadsföring och bistår medlemmarna i kontaktskapande med internationella aktörer samt finns tillgängligt för medlemmarnas arbete med EU-frågor. Europakontoret arbetar även på direkta uppdrag av medlemmarna vilket beskrivs i avsnitt 4 Externa medlemsuppdrag. Stockholmsregionens Europakontor har säte i Stockholm med en filial i Bryssel, där den största verksamheten bedrivs. Kontoret i Stockholm fyller i första hand en administrativ funktion. Administrativa tjänster köps in av KSL och det finns en arbetsplats tillgänglig för Europakontorets personal i KSLs lokaler på Södermalmsallén. Bevakning av EU-policy I denna verksamhetsplan läggs fast vilka målbilder och bevakningsområden som är prioriterade för mandatperioden och i den mån det är möjligt även enskilda EU-initiativ för det närmaste året. Under 2010 inleddes ett fördjupat arbete med att ta fram de strategiskt viktigaste frågorna ur medlemmarnas och Stockholmsregionens perspektiv. Tillsammans med medlemmarnas chefstjänstemän beslöts att utgå ifrån målformuleringarna i utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS Även Mälardalsrådets målformuleringar för Stockholm-Mälarregionen 1, som bygger på de regionala utvecklingsplanerna (RUP) i Stockholm-Mälardalsregionens fem län samt Stockholms stads Vision 2030, har använts som underlag. Målen för regionen är att vara en: Öppen och tillgänglig region En ledande tillväxtregion En region med god livsmiljö En resurseffektiv region SEU arbetar gentemot målbilderna utifrån de bevakningsområden som är gemensamma och prioriterade för SEU:s medlemmar: Ekonomisk tillväxt Forskning och innovation Folkhälsa Miljö och Energi Sociala frågor Transport och Infrastruktur Utbildning Mer information om SEU:s målbilder och policybevakning finns i dokumentet SEU:s målbilder för och bevakningsområden för Även EU-frågor som inte direkt kan relateras till en målbild men ändå är av gemensamt intresse för medlemmarna kan bli aktuella att bevaka. Här ingår sektorsövergripande frågor som t.ex. EU:s Östersjö- eller sammanhållningspolitik Fokus för SEU:s policyarbete 2011 Prioriterade frågor att bevaka under 2011 är: Förslag till EU:s långtidsbudget Kommande ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP) Energiinitiativet Smart Cities Initiativ inom EU:s energipolitik Följande frågor bedöms under 2011 att vara särskilt relevanta för Stockholmsregionen att påverka: 1 Gemensam målbild för Stockholm-Mälarregionen, Mälardalsrådet 5

6 Utvärdering av EU:s sjätte miljöhandlingsprogram, inklusive den tematiska strategin för stadsmiljö och den tematiska strategin för förebyggande och återvinning av avfall, samt synpunkter inför EU:s framtida miljöpolitik Grönboken om offentlig upphandling Grönboken om kommande ramprogram för forskning ( ) Fortsatt uppföljning av tidigare påverkansarbete Diskussioner kring framtida sammanhållningspolitiken Vitbok om transport Fler initiativ tillkommer under året. Policy- och kommunikationsaktiviteter Europakontoret använder en rad olika kanaler och forum för kommunikation av policyfrågor med sina medlemmar: E-nyhetsbrev EU-länken, utkommer med ca 20 nr om året Hemsida där nyheter och aktuella aktiviteter publiceras, Riktade policyutskick till medlemmar via Dessutom anordnas policyrelaterade aktiviteter. Syftet med dessa kan vara att visa upp goda exempel från Stockholmsregionen, skapa arenor för kommunikation med medlemmarna, uppdatera medlemmarna kring aktuella och kommande EU-initiativ, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Under 2011 kommer Europakontoret att se över hela sin kommunikationsstrategi inklusive logga och grafisk profil. Kontakten med medlemmarnas organisationer behöver stärkas och effektiva stöd för mer direkt dialog ska utvecklas. Nedan ges exempel på tre policyrelaterade aktiviteter som planeras för 2011: SEU:s seminariedagar INFO-Days Europakontoret har i sin tidigare form arrangerat årligen återkommande seminariedagar, INFO-Days, i Bryssel. Inför årets seminariedagar kommer såväl inriktning, målgrupp och syfte att ses över. Det övergripande syftet har varit att diskutera aktuella EU-relaterade frågor av relevans för Stockholmsregionen med representanter från EU:s institutioner och andra Brysselbaserade aktörer. INFO-Days har i viss mån varit länkat till ett seminarium som anordnas av någon av medlemskommunerna kallat Pre-Infoday. Detta seminarium anordnas i Stockholmsregionen i syfte att lyfta EU-frågor på hemmaplan. Under 2011 är Järfälla värdkommun och SEU stödjer Järfälla i detta arbete. Open Days - Städernas och regionernas vecka i Bryssel Open Days -veckan kommer att äga rum den oktober Veckan är en årligen återkommande aktivitet som arrangeras av EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik och Regionkommittén i samarbete med företrädare för regioner och städer i Europa. Under 2010 års upplaga av Open Days anordnades 105 seminarier i Bryssel. Syftet är att visa upp goda exempel och diskutera frågor av relevans för städer och regioner i Europa. Europakontoret har deltagit i Open Days varje år sedan starten. Inför 2011 planeras inget projektledarskap men möjligheterna för deltagande kommer ses över beroende på om intressanta förfrågningar kommer in. Att påverka och påverkas av EU - konferens tillsammans med SKL och de svenska regionkontoren Den mars inträffar den konferens som SKL och de svenska regionkontoren i Bryssel arrangerar vartannat år och Europakontoret deltar i förberedelsearbetet. Konferensen riktar sig till alla som arbetar med internationella frågor på lokal/regional nivå i hela landet och kommer att samla ca 120 deltagare. Från Stockholmsregionen deltar 13 personer. Seminarierna under konferensen kommer att behandla aktuella EU-frågor med bäring på lokal/regional nivå. 6

7 Arbetsformer Under 2011 kommer arbetsformer för policyarbetet att utvecklas. Fokus kommer att ligga på att hitta närmare samarbetsformer med medlemmarna som bygger på ömsesidigt informationsutbyte. Redan under 2010 har steg tagits i denna riktning genom att i nära samarbete med tjänstemän från medlemmarna diskutera organisationens prioriteringar. Formerna för kontinuerlig dialog med medlemmarna i strategiska frågor för regionen kommer att utvecklas under Bl a kommer information om aktuella EU-frågor att kompletteras med en bedömning av frågans relevans för Stockholmsregionen. Informationsarbetet behöver även ta tydligare steg i riktning mot en tvåvägskommunikation för att bättre kunna följa upp frågor av intresse för regionen. Europakontoret kommer under året att ta fram verktyg för dessa samverkansformer. Under 2011 ska påverkansarbetet bli mer strategiskt där Europakontoret i ett tidigt skede identifierar EU-frågor av relevans för regionen, var i EU:s beslutsprocess frågan befinner sig, när eventuell påverkan bör ske, och hur påverkansarbetet på bästa sätt ska följas upp. Vid tillfällen där ett snabbt agerande krävs kan andra former än styrelsemöten bli aktuella för beslut. 4. SÄRSKILDA MEDLEMSUPPDRAG Med särskilda medlemsuppdrag avses aktiviteter som utförs av Europakontoret för medlemmarna och finansieras separat. Det kan t.ex. röra sig om: Arrangemang av studiebesök för exempelvis en kommun i Stockholmsregionen; Särskilda arrangemang för enskild medlem såsom konferenser, utställningar och liknande; Utbildningsinsatser för politiker eller tjänstemän från medlemmarna; Ledning eller medverkan i särskilda EU-projekt eller nätverk; Bevakning av frågor och områden utöver beslutad verksamhetsplan Varje medlem förväntas ta fram en handlingsplan tillsammans med Europakontoret där de särskilda uppdragen planeras i möjligaste mån. Handlingsplanen fokuserar på de områden där medlemmen önskar ett fördjupat stöd av Europakontorets personal och tas fram gemensamt. Handlingsplanen definierar tjänster utöver SEU:s grunduppdrag som bevakning av EU-frågor, framtagande av besöksprogram, organiserande av konferenser och seminarier mm. Handlingsplanen baseras på en fastslagen timkostnad för Europakontorets personal. Under 2011 ges varje medlem möjlighet att inleda arbetet med sin handlingsplan tillsammans med Europakontoret. Planerade särskilda medlemsuppdrag under 2011 Studiebesök Kommundirektörsresa på uppdrag av KSL Europakontoret har fått i uppdrag av KSL att tillsammans med KSL organisera en studieresa för Stockholms läns kommundirektörer till en stad i Europa. Syftet är att lära, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med motparter i Europa i frågor av intresse för Stockholmsregionen kommer resan att gå till Wien. Konferens/seminarium Konferens på uppdrag av KSL i samband med EU Sustainable Energy Week Den 13 april kommer Europakontoret på uppdrag av KSL att anordna en konferens i Bryssel inom ramen för EU:s vecka för hållbar energi. Konferensen arrangeras tillsammans med Föreningen Sveriges Energikontor (FSEK) med stöd av European Federation of Regional Energy and Environment Agencies (FEDARENE). Syftet är att lyfta fram det arbete som bedrivs på lokal och 7

8 regional nivå i Sverige och det samarbete som de regionala energikontoren har med aktörer på nationell och europeisk nivå. Goda exempel, främst vad gäller energieffektivitetsprojekt och produktion av biogas, fjärrvärme och solenergi kommer att framhållas. EU-projekt Under de senaste åren har Stockholmsregionens Europakommitté i samarbete med partners från andra europeiska regioner deltagit i två INTERREG IV C-projekt, POWER och PEOPLE. Europakontoret kommer att under 2011 slutföra projekten och fortsätter därför att tillhandahålla sekretariatsfunktion för Stockholmsregionen inom dessa två projekt. Genom detta arbete får Europakontoret en uppdaterad kunskap i projektarbete och ökade kunskaper inom projektens tematiska inriktningar; sociala frågor, miljö- och energi i och med erfarenhetsutbyte med de andra partnerregionerna samt bevakning av EU:s arbete inom dessa områden. POWER POWER syftar till att tillsammans med samarbetspartners utveckla en hållbar tillväxt med låga utsläpp av växthusgaser. Genom olika projekt utbyts erfarenheter och strategier kring områden som effektiv energi, återvinningsbar energi, miljöteknologi, hållbara transporter och attitydförändringar. Samarbetspartners är aktörer från följande regioner: Andalusien i Spanien, Emilia-Romagna i Italien, Malopolska i Polen, Nord-Brabant i Nederländerna, Tallinn i Estland och Sydöstra England. Budgeten för Stockholmsregionens del är Följande projekt där aktörer från Stockholmsregionen deltar har beviljats finansiering inom POWER och verkställs under 2010/2011: E-Mob - E-Mobility accelerator Det övergripande syftet med E-mob är att definiera gemensamma strategier och politiska rekommendationer för att påskynda en framgångsrik marknadsintroduktion av elfordon i de deltagande regionerna. STUNS deltar i projektet. ITACA - Innovative Transport Approach in Cities and metropolitan Areas Ett transportprojekt med syfte att minska koldioxidutsläppen genom tekniska innovationer och genom att ändra invånarnas beteendemönster. Lidingö stad deltar i projektet. SEECA - Strategy for Energy Efficiency through Climate Agreements Projektet handlar om energieffektivisering. De tre partnerregionerna ska var för sig genomföra s.k. klimatavtal där företag och myndigheter tecknar avtal om minskad energianvändning. Arbetet med sådana avtal med aktörer i Uppsala län pågår redan. En annan del av projektet handlar om hur man ska få ner jordbruks- och andra tyngre maskiners energiförbrukning genom bland annat sparsam körning, s.k. Eco-Driving. Länsstyrelsen i Uppsala län leder projektet TrisCo - Transition Island Communities: Empowering Localities to Act Ett projekt med syfte att utbyta erfarenheter om hur en offentlig organisation kan gå tillväga för att ändra invånarnas beteende för att minska energiförbrukningen. Region Gotland deltar i projektet. TIMBER - Tools for Integrated Management of Biomass Energy Resources Uppdraget är att utveckla en standardmodell där regional utveckling och lösningar för att öka insatsen av förnybara energier, främst biomassa, kombineras. SLL, Tillväxt och Regionplanering deltar i projektet. PEOPLE PEOPLE syftar till att undersöka möjligheterna till nya former av sysselsättning och sammanhållning inom ramen för demografiska och sociala förändringar i samhället. Genom olika pilotprojekt kommer innovativa idéer att utveckla sociala frågor som nya familjestrukturer, balans inom arbetslivet, IT för hälsa och större självständighet, silverekonomi och socialt entreprenörskap. 8

9 Samarbetspartners inom PEOPLE är aktörer från följande regioner: Andalusien i Spanien, Sydöstra England, Venedig i Italien, Nord-Brabant i Nederländerna, Malopolska i Polen och Timis i Rumänien. Budgeten för Stockholmsregionens del är Följande projekt där aktörer från Stockholmsregionen deltar har beviljats finansiering inom PEOPLE och slutförs under 2011: DIVERSIA - Family Diversity and Reconciliation Strategies Projektet handlar om att studera nya familjemodeller och förändringar hos invånarna utifrån jämställdhetsperspektiv och multikulturella skillnader. Södertälje kommun deltar i projektet. HOME04 - Networking for Integrated Care Homeless Projektet syftar till att utbyta erfarenheter kring omsorg av hemlösa och ta fram nya sociala strategier för att hjälpa personer i utanförskap in i samhället. Jobbtorget på Södermalm i Stockholm deltar i projektet. CIBUS5 - The Promotion of Social and Labour Integration Companies Projektet handlar om socialt företagande och stöd till personer som är på väg att hamna i utanförskap. Jobbtorget på Södermalm i Stockholm deltar i projektet. 5. EKONOMI/BUDGET Medlemsavgifter 2011 Konstituerande medlemmar Stockholms stad Stockholms Läns landsting Kommunförbundet Stockholms län kr kr kr Övriga medlemmar Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Västmanlands Kommuner och Landsting Region Gotland Mälardalsrådet Summa intäkter kr Kostnader 2011 Administrativa kostnader inkl revision Policybevakning genom Stockholmsregionens Europakontor AB Summa kostnader kr kr kr 9

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

INFO-DAYS 2010. BRYSSEL 9-10 november

INFO-DAYS 2010. BRYSSEL 9-10 november INFO-DAYS 2010 BRYSSEL 9-10 november Välkommen till INFO DAYS 2010 Många av EU:s beslut har direkt påverkan på regional och lokal nivå. Vilka verktyg har lokala och regionala företrädare idag för att möta

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5 Vår ordförande om 2005... 3 En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3 Årets händelser och verksamhet...5 En kort sammanfattning av året... 5 Ökad dialog med våra medlemmar... 6 Samverkan ger resultat...

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Kunskap Information Verktyg. En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige.

Kunskap Information Verktyg. En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige. Kunskap Information Verktyg En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige. Innehåll Europas framtid samarbete mellan medlemsstaterna......................................

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09 SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008 Växjö 2009-02-09 Dokumentinformation Titel: Slutrapport Klimatinvesteringsprogram I 2005 2008 Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Dokumentet innerhåller

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer