Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. UPPDRAG OCH ORGANISATION 3 3. VERKSAMHET EXTERNA MEDLEMSUPPDRAG 7 5. EKONOMI OCH BUDGET 9 KOMPLETTERANDE DOKUMENT: SEU:S MÅLBILDER FÖR OCH BEVAKNINGSOMRÅDEN FÖR

3 1. INLEDNING Stockholmsregionen har samverkat runt EU-frågor och varit aktiv i Bryssel under 15 års tid. Från och med 2011 organiseras samarbetet genom Stockholmsregionens Europaförening (SEU). Det är en ideell förening som efterträder den nu upplösta föreningen Stockholmsregionens Europakommitté. Syftet med organisationsförändringen är att skapa en tydligare juridisk form och samtidigt anpassa verksamheten till aktuella behov och förändrade förutsättningar. Medlemmarna har under 2010 sett över organisationens strategiska inriktning, struktur och organisation vilket lagt grund för den nya föreningen. 2. UPPDRAG OCH ORGANISATION Uppdrag Stockholmsregionens Europaförening har uppdraget att samordna och främja medlemmarnas gemensamma intressen, d.v.s. Stockholm-Mälarregionens intressen, i frågor som rör regionens förhållande till EU. SEU ska i enlighet med sitt uppdrag: Följa arbetet inom EU:s institutioner samt EU:s lagstiftningsprocess och skapa kontakter med beslutfattare och institutioner i syfte att påverka EU:s politik och programinnehåll Bidra till att förtroendevalda och tjänstemän i medlemmarnas organisationer får tidig information om relevanta EU-initiativ Stödja medlemmarna i kontaktskapande med EU-institutionerna Genom sitt uppdrag medverkar SEU även till: Att stärka Stockholmsregionens roll i Europa Att marknadsföra regionen i ett EU-perspektiv Att öka medlemmarnas kompetens i EU-frågor Att stödja medlemmarna i att finna och arbeta i relevanta nätverk och projekt Att föra dialog med svenska nationella aktörer Medlemmar Föreningen har grundats av de tre konstituerande medlemmarna; Stockholms stad, Stockholms Läns landsting (SLL), Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Vidare har Regionförbundet Uppsala län, Regionförbundet Sörmland, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL), Region Gotland och Mälardalsrådet anslutit sig till föreningen. Förening Stockholmsregionens Europaförening är en ideell förening som leds av en föreningsstyrelse. Föreningsstyrelsen har till uppgift att fastställa föreningens strategiska inriktning och ta beslut om prioriterade bevakningsområden samt om regionens ställningstagande i specifika EU-frågor. I styrelsen representeras Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län av tre ledamöter var. Övriga medlemmar har rätt att vardera utse en representant till styrelsen med närvaro- och yttranderätt samt gemensamt utse två ersättare. De ledamöter i EU:s Regionkommitté som har sin geografiska hemvist i Stockholmsregionen adjungeras till föreningsstyrelsen för ömsesidigt informations- och erfarenhetsutbyte. 3

4 Styrelseledamöter: Konstituerande medlemmar Stockholms Stad: Sten Nordin (m), ordförande Ulla Hamilton (m) Vakant (s) Stockholms läns landsting: Torbjörn Rosdahl (m) Anders Ekegren (fp) Ilija Batljan (s) Kommunförbundet Stockholms Län: Erik Langby (m) Mats Pertoft (mp) Lars Bryntesson (s) Stockholms Stad Stockholms Stad Stockholms Stad Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Kommunförbundet Stockholms Län Kommunförbundet Stockholms Län Kommunförbundet Stockholms Län Övriga medlemmar Cecilia Forss (m) Vakant Vakant Åke Svensson (s) Ingela Nylund Watz (s) Regionförbundet Uppsala län Västmanlands Kommuner och Landsting Regionförbundet Sörmland Region Gotland Mälardalsrådet Adjungerade ledamöter från EU:s Regionkommitté Lotta Håkansson Harju (s) Paul Lindquist (m) Jelena Drenjanin (m) Carin Jämtin (s) Järfälla kommun Lidingö stad Huddinge kommun Stockholms stad Bolag Föreningens verksamhet drivs genom det helägda dotterbolaget Stockholmsregionens Europakontor AB (Stockholm Region EU Office). Bolagets syfte är att inom ramen för ägaren och dess medlemmars kommunala/regionala kompetens arbeta med politisk intressebevakning och kontaktskapande verksamhet i EU-frågor. Bolagets styrelse består av chefstjänstemännen från de tre konstituerande medlemmarna. Bolagsstyrelse: - Lennart Dahlberg, förbundsdirektör, Kommunförbundet Stockholms län, styrelseordförande - Irene Svenonius, stadsdirektör, Stockholms stad, ledamot - Toivo Heinsoo, landstingsdirektör (tf), Stockholms Läns Landsting, ledamot - Anita Lidberg, personaldirektör, Stockholms stad, ersättare VD är Per Spolander som tillträder den 1 maj Till dess upprätthålls VD-uppdraget av Madeleine Sjöstrand, Public Partner. Vid kontoret i Bryssel arbetar för närvarande tre EU Policy Officers; Madelen Charysczak, Joanna Szyfter och Gustaf Lundgren samt Catharina Flodén, administrativ assistent. Kontoret tar varje halvår emot två praktikanter. 3. VERKSAMHET 2011 Inledning Stockholmsregionens Europaförening uppdrar åt bolaget, Stockholmsregionens Europakontor AB, nedan kallad Europakontoret, att följa EU:s arbete och aktuella policyinitiativ inom de bevakningsområden som föreningsstyrelsen prioriterar. I uppdraget ingår också att lyfta fram 4

5 Stockholmsregionens perspektiv gentemot EU-institutionerna när det är relevant. Till arbetet hör också samarbete och kommunikation med medlemmarnas organisationer, till exempel genom hemsidan, nyhetsbrev, olika referens- och arbetsgrupper mm. Europakontoret representerar också Stockholmsregionen i Bryssel och bidrar därigenom till regionens marknadsföring och bistår medlemmarna i kontaktskapande med internationella aktörer samt finns tillgängligt för medlemmarnas arbete med EU-frågor. Europakontoret arbetar även på direkta uppdrag av medlemmarna vilket beskrivs i avsnitt 4 Externa medlemsuppdrag. Stockholmsregionens Europakontor har säte i Stockholm med en filial i Bryssel, där den största verksamheten bedrivs. Kontoret i Stockholm fyller i första hand en administrativ funktion. Administrativa tjänster köps in av KSL och det finns en arbetsplats tillgänglig för Europakontorets personal i KSLs lokaler på Södermalmsallén. Bevakning av EU-policy I denna verksamhetsplan läggs fast vilka målbilder och bevakningsområden som är prioriterade för mandatperioden och i den mån det är möjligt även enskilda EU-initiativ för det närmaste året. Under 2010 inleddes ett fördjupat arbete med att ta fram de strategiskt viktigaste frågorna ur medlemmarnas och Stockholmsregionens perspektiv. Tillsammans med medlemmarnas chefstjänstemän beslöts att utgå ifrån målformuleringarna i utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS Även Mälardalsrådets målformuleringar för Stockholm-Mälarregionen 1, som bygger på de regionala utvecklingsplanerna (RUP) i Stockholm-Mälardalsregionens fem län samt Stockholms stads Vision 2030, har använts som underlag. Målen för regionen är att vara en: Öppen och tillgänglig region En ledande tillväxtregion En region med god livsmiljö En resurseffektiv region SEU arbetar gentemot målbilderna utifrån de bevakningsområden som är gemensamma och prioriterade för SEU:s medlemmar: Ekonomisk tillväxt Forskning och innovation Folkhälsa Miljö och Energi Sociala frågor Transport och Infrastruktur Utbildning Mer information om SEU:s målbilder och policybevakning finns i dokumentet SEU:s målbilder för och bevakningsområden för Även EU-frågor som inte direkt kan relateras till en målbild men ändå är av gemensamt intresse för medlemmarna kan bli aktuella att bevaka. Här ingår sektorsövergripande frågor som t.ex. EU:s Östersjö- eller sammanhållningspolitik Fokus för SEU:s policyarbete 2011 Prioriterade frågor att bevaka under 2011 är: Förslag till EU:s långtidsbudget Kommande ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP) Energiinitiativet Smart Cities Initiativ inom EU:s energipolitik Följande frågor bedöms under 2011 att vara särskilt relevanta för Stockholmsregionen att påverka: 1 Gemensam målbild för Stockholm-Mälarregionen, Mälardalsrådet 5

6 Utvärdering av EU:s sjätte miljöhandlingsprogram, inklusive den tematiska strategin för stadsmiljö och den tematiska strategin för förebyggande och återvinning av avfall, samt synpunkter inför EU:s framtida miljöpolitik Grönboken om offentlig upphandling Grönboken om kommande ramprogram för forskning ( ) Fortsatt uppföljning av tidigare påverkansarbete Diskussioner kring framtida sammanhållningspolitiken Vitbok om transport Fler initiativ tillkommer under året. Policy- och kommunikationsaktiviteter Europakontoret använder en rad olika kanaler och forum för kommunikation av policyfrågor med sina medlemmar: E-nyhetsbrev EU-länken, utkommer med ca 20 nr om året Hemsida där nyheter och aktuella aktiviteter publiceras, Riktade policyutskick till medlemmar via Dessutom anordnas policyrelaterade aktiviteter. Syftet med dessa kan vara att visa upp goda exempel från Stockholmsregionen, skapa arenor för kommunikation med medlemmarna, uppdatera medlemmarna kring aktuella och kommande EU-initiativ, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Under 2011 kommer Europakontoret att se över hela sin kommunikationsstrategi inklusive logga och grafisk profil. Kontakten med medlemmarnas organisationer behöver stärkas och effektiva stöd för mer direkt dialog ska utvecklas. Nedan ges exempel på tre policyrelaterade aktiviteter som planeras för 2011: SEU:s seminariedagar INFO-Days Europakontoret har i sin tidigare form arrangerat årligen återkommande seminariedagar, INFO-Days, i Bryssel. Inför årets seminariedagar kommer såväl inriktning, målgrupp och syfte att ses över. Det övergripande syftet har varit att diskutera aktuella EU-relaterade frågor av relevans för Stockholmsregionen med representanter från EU:s institutioner och andra Brysselbaserade aktörer. INFO-Days har i viss mån varit länkat till ett seminarium som anordnas av någon av medlemskommunerna kallat Pre-Infoday. Detta seminarium anordnas i Stockholmsregionen i syfte att lyfta EU-frågor på hemmaplan. Under 2011 är Järfälla värdkommun och SEU stödjer Järfälla i detta arbete. Open Days - Städernas och regionernas vecka i Bryssel Open Days -veckan kommer att äga rum den oktober Veckan är en årligen återkommande aktivitet som arrangeras av EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik och Regionkommittén i samarbete med företrädare för regioner och städer i Europa. Under 2010 års upplaga av Open Days anordnades 105 seminarier i Bryssel. Syftet är att visa upp goda exempel och diskutera frågor av relevans för städer och regioner i Europa. Europakontoret har deltagit i Open Days varje år sedan starten. Inför 2011 planeras inget projektledarskap men möjligheterna för deltagande kommer ses över beroende på om intressanta förfrågningar kommer in. Att påverka och påverkas av EU - konferens tillsammans med SKL och de svenska regionkontoren Den mars inträffar den konferens som SKL och de svenska regionkontoren i Bryssel arrangerar vartannat år och Europakontoret deltar i förberedelsearbetet. Konferensen riktar sig till alla som arbetar med internationella frågor på lokal/regional nivå i hela landet och kommer att samla ca 120 deltagare. Från Stockholmsregionen deltar 13 personer. Seminarierna under konferensen kommer att behandla aktuella EU-frågor med bäring på lokal/regional nivå. 6

7 Arbetsformer Under 2011 kommer arbetsformer för policyarbetet att utvecklas. Fokus kommer att ligga på att hitta närmare samarbetsformer med medlemmarna som bygger på ömsesidigt informationsutbyte. Redan under 2010 har steg tagits i denna riktning genom att i nära samarbete med tjänstemän från medlemmarna diskutera organisationens prioriteringar. Formerna för kontinuerlig dialog med medlemmarna i strategiska frågor för regionen kommer att utvecklas under Bl a kommer information om aktuella EU-frågor att kompletteras med en bedömning av frågans relevans för Stockholmsregionen. Informationsarbetet behöver även ta tydligare steg i riktning mot en tvåvägskommunikation för att bättre kunna följa upp frågor av intresse för regionen. Europakontoret kommer under året att ta fram verktyg för dessa samverkansformer. Under 2011 ska påverkansarbetet bli mer strategiskt där Europakontoret i ett tidigt skede identifierar EU-frågor av relevans för regionen, var i EU:s beslutsprocess frågan befinner sig, när eventuell påverkan bör ske, och hur påverkansarbetet på bästa sätt ska följas upp. Vid tillfällen där ett snabbt agerande krävs kan andra former än styrelsemöten bli aktuella för beslut. 4. SÄRSKILDA MEDLEMSUPPDRAG Med särskilda medlemsuppdrag avses aktiviteter som utförs av Europakontoret för medlemmarna och finansieras separat. Det kan t.ex. röra sig om: Arrangemang av studiebesök för exempelvis en kommun i Stockholmsregionen; Särskilda arrangemang för enskild medlem såsom konferenser, utställningar och liknande; Utbildningsinsatser för politiker eller tjänstemän från medlemmarna; Ledning eller medverkan i särskilda EU-projekt eller nätverk; Bevakning av frågor och områden utöver beslutad verksamhetsplan Varje medlem förväntas ta fram en handlingsplan tillsammans med Europakontoret där de särskilda uppdragen planeras i möjligaste mån. Handlingsplanen fokuserar på de områden där medlemmen önskar ett fördjupat stöd av Europakontorets personal och tas fram gemensamt. Handlingsplanen definierar tjänster utöver SEU:s grunduppdrag som bevakning av EU-frågor, framtagande av besöksprogram, organiserande av konferenser och seminarier mm. Handlingsplanen baseras på en fastslagen timkostnad för Europakontorets personal. Under 2011 ges varje medlem möjlighet att inleda arbetet med sin handlingsplan tillsammans med Europakontoret. Planerade särskilda medlemsuppdrag under 2011 Studiebesök Kommundirektörsresa på uppdrag av KSL Europakontoret har fått i uppdrag av KSL att tillsammans med KSL organisera en studieresa för Stockholms läns kommundirektörer till en stad i Europa. Syftet är att lära, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med motparter i Europa i frågor av intresse för Stockholmsregionen kommer resan att gå till Wien. Konferens/seminarium Konferens på uppdrag av KSL i samband med EU Sustainable Energy Week Den 13 april kommer Europakontoret på uppdrag av KSL att anordna en konferens i Bryssel inom ramen för EU:s vecka för hållbar energi. Konferensen arrangeras tillsammans med Föreningen Sveriges Energikontor (FSEK) med stöd av European Federation of Regional Energy and Environment Agencies (FEDARENE). Syftet är att lyfta fram det arbete som bedrivs på lokal och 7

8 regional nivå i Sverige och det samarbete som de regionala energikontoren har med aktörer på nationell och europeisk nivå. Goda exempel, främst vad gäller energieffektivitetsprojekt och produktion av biogas, fjärrvärme och solenergi kommer att framhållas. EU-projekt Under de senaste åren har Stockholmsregionens Europakommitté i samarbete med partners från andra europeiska regioner deltagit i två INTERREG IV C-projekt, POWER och PEOPLE. Europakontoret kommer att under 2011 slutföra projekten och fortsätter därför att tillhandahålla sekretariatsfunktion för Stockholmsregionen inom dessa två projekt. Genom detta arbete får Europakontoret en uppdaterad kunskap i projektarbete och ökade kunskaper inom projektens tematiska inriktningar; sociala frågor, miljö- och energi i och med erfarenhetsutbyte med de andra partnerregionerna samt bevakning av EU:s arbete inom dessa områden. POWER POWER syftar till att tillsammans med samarbetspartners utveckla en hållbar tillväxt med låga utsläpp av växthusgaser. Genom olika projekt utbyts erfarenheter och strategier kring områden som effektiv energi, återvinningsbar energi, miljöteknologi, hållbara transporter och attitydförändringar. Samarbetspartners är aktörer från följande regioner: Andalusien i Spanien, Emilia-Romagna i Italien, Malopolska i Polen, Nord-Brabant i Nederländerna, Tallinn i Estland och Sydöstra England. Budgeten för Stockholmsregionens del är Följande projekt där aktörer från Stockholmsregionen deltar har beviljats finansiering inom POWER och verkställs under 2010/2011: E-Mob - E-Mobility accelerator Det övergripande syftet med E-mob är att definiera gemensamma strategier och politiska rekommendationer för att påskynda en framgångsrik marknadsintroduktion av elfordon i de deltagande regionerna. STUNS deltar i projektet. ITACA - Innovative Transport Approach in Cities and metropolitan Areas Ett transportprojekt med syfte att minska koldioxidutsläppen genom tekniska innovationer och genom att ändra invånarnas beteendemönster. Lidingö stad deltar i projektet. SEECA - Strategy for Energy Efficiency through Climate Agreements Projektet handlar om energieffektivisering. De tre partnerregionerna ska var för sig genomföra s.k. klimatavtal där företag och myndigheter tecknar avtal om minskad energianvändning. Arbetet med sådana avtal med aktörer i Uppsala län pågår redan. En annan del av projektet handlar om hur man ska få ner jordbruks- och andra tyngre maskiners energiförbrukning genom bland annat sparsam körning, s.k. Eco-Driving. Länsstyrelsen i Uppsala län leder projektet TrisCo - Transition Island Communities: Empowering Localities to Act Ett projekt med syfte att utbyta erfarenheter om hur en offentlig organisation kan gå tillväga för att ändra invånarnas beteende för att minska energiförbrukningen. Region Gotland deltar i projektet. TIMBER - Tools for Integrated Management of Biomass Energy Resources Uppdraget är att utveckla en standardmodell där regional utveckling och lösningar för att öka insatsen av förnybara energier, främst biomassa, kombineras. SLL, Tillväxt och Regionplanering deltar i projektet. PEOPLE PEOPLE syftar till att undersöka möjligheterna till nya former av sysselsättning och sammanhållning inom ramen för demografiska och sociala förändringar i samhället. Genom olika pilotprojekt kommer innovativa idéer att utveckla sociala frågor som nya familjestrukturer, balans inom arbetslivet, IT för hälsa och större självständighet, silverekonomi och socialt entreprenörskap. 8

9 Samarbetspartners inom PEOPLE är aktörer från följande regioner: Andalusien i Spanien, Sydöstra England, Venedig i Italien, Nord-Brabant i Nederländerna, Malopolska i Polen och Timis i Rumänien. Budgeten för Stockholmsregionens del är Följande projekt där aktörer från Stockholmsregionen deltar har beviljats finansiering inom PEOPLE och slutförs under 2011: DIVERSIA - Family Diversity and Reconciliation Strategies Projektet handlar om att studera nya familjemodeller och förändringar hos invånarna utifrån jämställdhetsperspektiv och multikulturella skillnader. Södertälje kommun deltar i projektet. HOME04 - Networking for Integrated Care Homeless Projektet syftar till att utbyta erfarenheter kring omsorg av hemlösa och ta fram nya sociala strategier för att hjälpa personer i utanförskap in i samhället. Jobbtorget på Södermalm i Stockholm deltar i projektet. CIBUS5 - The Promotion of Social and Labour Integration Companies Projektet handlar om socialt företagande och stöd till personer som är på väg att hamna i utanförskap. Jobbtorget på Södermalm i Stockholm deltar i projektet. 5. EKONOMI/BUDGET Medlemsavgifter 2011 Konstituerande medlemmar Stockholms stad Stockholms Läns landsting Kommunförbundet Stockholms län kr kr kr Övriga medlemmar Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Västmanlands Kommuner och Landsting Region Gotland Mälardalsrådet Summa intäkter kr Kostnader 2011 Administrativa kostnader inkl revision Policybevakning genom Stockholmsregionens Europakontor AB Summa kostnader kr kr kr 9

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2013... 5 Prioriterade frågor 2013... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:73 1 (29) LS 1008-0662 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ny organisation för Stockholmsregionens Europasamarbete Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Stf landstingsdirektören

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH SAMMANFATTNING... 3 Smartare EU... 4 Exempel på initiativ inom digitalisering 2016... 4 Grönare EU... 5 Exempel

Läs mer

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013 Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013 Verksamhetsrapport maj-sep 2013 Ordinarie föreningsstämma 31 maj Godkänd årsrapport 2012 och ansvarsfrihet åt styrelsen Stockholmsregionens

Läs mer

Per Spolander, VD Stockholmsregionens Europakontor AB. EU-politiken 2015 Västmanlands RUP i omvärlden

Per Spolander, VD Stockholmsregionens Europakontor AB. EU-politiken 2015 Västmanlands RUP i omvärlden Per Spolander, VD Stockholmsregionens Europakontor AB EU-politiken 2015 Västmanlands RUP i omvärlden Presentation Stockholmsregionens Europaförening/kontor Aktuellt från EU Stockholmsregionens Europakontor

Läs mer

Stockholmsregionen. Denna färdplan visar vägen för 4 policyrekommendationer med siktet mot en Stockholmsregion med låga koldioxidutsläpp.

Stockholmsregionen. Denna färdplan visar vägen för 4 policyrekommendationer med siktet mot en Stockholmsregion med låga koldioxidutsläpp. Stockholmsregionen Stockholmsregionen Denna färdplan visar vägen för 4 policyrekommendationer med siktet mot en Stockholmsregion med låga koldioxidutsläpp. Energieffektivitet Beteendeförändring Förnybar

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

clchölmsregiönens Eiiropakofiriraitté @k u för.

clchölmsregiönens Eiiropakofiriraitté @k u för. Bilaga STOCKHOLMS mmmoms Tid Fiats Närvarande ledamöter Ersättare Frånvarande Adjungerad Kansliet Sekreterare Övriga clchölmsregiönens Eiiropakofiriraitté @k u för. Torsdagen den 3 december 2009 kl 11.00-11.45.

Läs mer

Nyheter från Bryssel

Nyheter från Bryssel Nyheter från Bryssel Läget i Bryssel just nu! Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus på projektrådgivning, partnersök, hjälp med kontakter i Bryssel, deltagande i

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Ca 70% av lagstiftning som påverkar svenska kommuner har sitt ursprung i EU.

Ca 70% av lagstiftning som påverkar svenska kommuner har sitt ursprung i EU. Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel GR 29 september 2015 Ca 70% av lagstiftning som påverkar svenska kommuner har sitt ursprung i EU. Vad gör en lobbyist? Hur var det nu då? Europeiska

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen Praktikrapport Praktikplats: Central Sweden, Belgien Praktikperiod: 16 augusti - 16 januari, heltid Handledare: Maria Lunander, Director, Central Sweden Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bruxelles, Belgique,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Stockholmsregionens Europakontor AB. Org nr 556821-7821. Får härmed avge.

Styrelsen och verkställande direktören för. Stockholmsregionens Europakontor AB. Org nr 556821-7821. Får härmed avge. Styrelsen och verkställande direktören för Stockholmsregionens Europakontor AB Får härmed avge Årsredovisning För räkenskapsåret 1 jan 2013 31 dec 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...1 Resultaträkning...7

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

EU-strategi för Strängnäs kommun

EU-strategi för Strängnäs kommun Strategi 1/10 Beslutad: KF 2011-04-26 126 Gäller fr o m: 2011-05-01 Diarienummer: Myndighet: Ersätter: KS/2011:83-0061 Kommunstyrelsen Strategi för Strängnäs kommuns internationella kontakter, beslutad

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Verksamhetsdirektiv 2016

Verksamhetsdirektiv 2016 Verksamhetsdirektiv 2016 Fastställt vid Ägarråd 20160122 Mid Sweden European Office är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Kontoret drivs som ett samarbete mellan

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Stadens samlade EU arbete Påverkan Hur gör vi? Representation i Bryssel Verksamhetsutveckling Erfarenhetsutbyte Profilering Prioritering av Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 28 maj 2015

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 28 maj 2015 Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 28 maj 2015 Stockholmsregionens Europaförening Bildades 2011 (tidigare SEU) Varför? EU viktigt, 60% av fullmäktige dagordning Syfte: Ideell sammanslutning

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Medlemskap i Eurocities

Medlemskap i Eurocities KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Christian Dahlmann 2015-09-07 KSN-2015-1686 Kommunstyrelsen Medlemskap i Eurocities Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att ansöka

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Policy för Region Skånes internationella arbete

Policy för Region Skånes internationella arbete 2015-01-19 FÖRSLAG Per-Olof Persson Strateg internationella relationer Koncernstab kansli, Möten & Internationella relationer Tel: 040 675 32 26 / 0768 87 07 43 E-post: per-olof.persson@skane.se Policy

Läs mer

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Internationell strategi för Stockholms stad

Internationell strategi för Stockholms stad Bilaga 2 Dnr 171-482/2016 Sida 1 (8) 2016-06-02 Internationell strategi för Stockholms stad 1. Bakgrund och syfte I en globaliserad värld sammanlänkas det lokala med den globala utvecklingen. Det blir

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi Ny kunskap för ökad konkurrenskraft www.regionostergotland.se www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 4 1.1 Utgångspunkter... 4 1.1.1 Region Östergötlands strategiska

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0688 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa

Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa Förbundsstyrelsen 2013-02-28 2013-02-14 Dnr: RFUL 2013/52 Maria Didi 018-18 21 02 Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa Inledning Regionförbundets plan

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling. Hans Gulliksson, Energikontor Sydost

REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling. Hans Gulliksson, Energikontor Sydost REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling Hans Gulliksson, Energikontor Sydost 1 EU-program med anknytning till bioenergi IEE Intelligent Energy Europe programme

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare;

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare; Praktikrapport Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010 Handledare; Inge Andersson Inge.andersson@northsweden.eu +32 2 282 18 22 North Sweden European Office 26,

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Tillväxt, miljö och regionplanering

Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Stockholmsregionen och östra Mellansverige! Möjligheter och utmaningar när vi växer och blir 1,4 miljoner fler till 2050 Befolkning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen

North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen Huvudmännen uppdrog åt styrelsen vid ägarmötet 20 februari 2003 Att sondera intresset för samarbete

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL

VERKSAMHETSPLAN KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2016-2017 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Dagordning vid sammanträde med Regionförbundet Sörmlands styrelse den 7 maj 2009

Dagordning vid sammanträde med Regionförbundet Sörmlands styrelse den 7 maj 2009 PROTOKOLL DATUM Styrelsen 2009-05-07 DIARIENR Dagordning vid sammanträde med Regionförbundet Sörmlands styrelse den 7 maj 2009 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet kl 14.30.

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA Kalmar sunds kommissionen VISBY 2 JULI 2012 AVSIKTSFÖRKL ARING ÖSTERSJÖINITIATIVET GEMENSAM AVSIKTSFÖRKLARING OM ÖSTERSJÖSAMVERKAN MELLAN

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete 1(3) 2013-11-25 LiÖ 2012-3713 Landstingsstyrelsen Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete Arbetssätt

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer