Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. UPPDRAG OCH ORGANISATION 3 3. VERKSAMHET EXTERNA MEDLEMSUPPDRAG 7 5. EKONOMI OCH BUDGET 9 KOMPLETTERANDE DOKUMENT: SEU:S MÅLBILDER FÖR OCH BEVAKNINGSOMRÅDEN FÖR

3 1. INLEDNING Stockholmsregionen har samverkat runt EU-frågor och varit aktiv i Bryssel under 15 års tid. Från och med 2011 organiseras samarbetet genom Stockholmsregionens Europaförening (SEU). Det är en ideell förening som efterträder den nu upplösta föreningen Stockholmsregionens Europakommitté. Syftet med organisationsförändringen är att skapa en tydligare juridisk form och samtidigt anpassa verksamheten till aktuella behov och förändrade förutsättningar. Medlemmarna har under 2010 sett över organisationens strategiska inriktning, struktur och organisation vilket lagt grund för den nya föreningen. 2. UPPDRAG OCH ORGANISATION Uppdrag Stockholmsregionens Europaförening har uppdraget att samordna och främja medlemmarnas gemensamma intressen, d.v.s. Stockholm-Mälarregionens intressen, i frågor som rör regionens förhållande till EU. SEU ska i enlighet med sitt uppdrag: Följa arbetet inom EU:s institutioner samt EU:s lagstiftningsprocess och skapa kontakter med beslutfattare och institutioner i syfte att påverka EU:s politik och programinnehåll Bidra till att förtroendevalda och tjänstemän i medlemmarnas organisationer får tidig information om relevanta EU-initiativ Stödja medlemmarna i kontaktskapande med EU-institutionerna Genom sitt uppdrag medverkar SEU även till: Att stärka Stockholmsregionens roll i Europa Att marknadsföra regionen i ett EU-perspektiv Att öka medlemmarnas kompetens i EU-frågor Att stödja medlemmarna i att finna och arbeta i relevanta nätverk och projekt Att föra dialog med svenska nationella aktörer Medlemmar Föreningen har grundats av de tre konstituerande medlemmarna; Stockholms stad, Stockholms Läns landsting (SLL), Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Vidare har Regionförbundet Uppsala län, Regionförbundet Sörmland, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL), Region Gotland och Mälardalsrådet anslutit sig till föreningen. Förening Stockholmsregionens Europaförening är en ideell förening som leds av en föreningsstyrelse. Föreningsstyrelsen har till uppgift att fastställa föreningens strategiska inriktning och ta beslut om prioriterade bevakningsområden samt om regionens ställningstagande i specifika EU-frågor. I styrelsen representeras Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län av tre ledamöter var. Övriga medlemmar har rätt att vardera utse en representant till styrelsen med närvaro- och yttranderätt samt gemensamt utse två ersättare. De ledamöter i EU:s Regionkommitté som har sin geografiska hemvist i Stockholmsregionen adjungeras till föreningsstyrelsen för ömsesidigt informations- och erfarenhetsutbyte. 3

4 Styrelseledamöter: Konstituerande medlemmar Stockholms Stad: Sten Nordin (m), ordförande Ulla Hamilton (m) Vakant (s) Stockholms läns landsting: Torbjörn Rosdahl (m) Anders Ekegren (fp) Ilija Batljan (s) Kommunförbundet Stockholms Län: Erik Langby (m) Mats Pertoft (mp) Lars Bryntesson (s) Stockholms Stad Stockholms Stad Stockholms Stad Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Kommunförbundet Stockholms Län Kommunförbundet Stockholms Län Kommunförbundet Stockholms Län Övriga medlemmar Cecilia Forss (m) Vakant Vakant Åke Svensson (s) Ingela Nylund Watz (s) Regionförbundet Uppsala län Västmanlands Kommuner och Landsting Regionförbundet Sörmland Region Gotland Mälardalsrådet Adjungerade ledamöter från EU:s Regionkommitté Lotta Håkansson Harju (s) Paul Lindquist (m) Jelena Drenjanin (m) Carin Jämtin (s) Järfälla kommun Lidingö stad Huddinge kommun Stockholms stad Bolag Föreningens verksamhet drivs genom det helägda dotterbolaget Stockholmsregionens Europakontor AB (Stockholm Region EU Office). Bolagets syfte är att inom ramen för ägaren och dess medlemmars kommunala/regionala kompetens arbeta med politisk intressebevakning och kontaktskapande verksamhet i EU-frågor. Bolagets styrelse består av chefstjänstemännen från de tre konstituerande medlemmarna. Bolagsstyrelse: - Lennart Dahlberg, förbundsdirektör, Kommunförbundet Stockholms län, styrelseordförande - Irene Svenonius, stadsdirektör, Stockholms stad, ledamot - Toivo Heinsoo, landstingsdirektör (tf), Stockholms Läns Landsting, ledamot - Anita Lidberg, personaldirektör, Stockholms stad, ersättare VD är Per Spolander som tillträder den 1 maj Till dess upprätthålls VD-uppdraget av Madeleine Sjöstrand, Public Partner. Vid kontoret i Bryssel arbetar för närvarande tre EU Policy Officers; Madelen Charysczak, Joanna Szyfter och Gustaf Lundgren samt Catharina Flodén, administrativ assistent. Kontoret tar varje halvår emot två praktikanter. 3. VERKSAMHET 2011 Inledning Stockholmsregionens Europaförening uppdrar åt bolaget, Stockholmsregionens Europakontor AB, nedan kallad Europakontoret, att följa EU:s arbete och aktuella policyinitiativ inom de bevakningsområden som föreningsstyrelsen prioriterar. I uppdraget ingår också att lyfta fram 4

5 Stockholmsregionens perspektiv gentemot EU-institutionerna när det är relevant. Till arbetet hör också samarbete och kommunikation med medlemmarnas organisationer, till exempel genom hemsidan, nyhetsbrev, olika referens- och arbetsgrupper mm. Europakontoret representerar också Stockholmsregionen i Bryssel och bidrar därigenom till regionens marknadsföring och bistår medlemmarna i kontaktskapande med internationella aktörer samt finns tillgängligt för medlemmarnas arbete med EU-frågor. Europakontoret arbetar även på direkta uppdrag av medlemmarna vilket beskrivs i avsnitt 4 Externa medlemsuppdrag. Stockholmsregionens Europakontor har säte i Stockholm med en filial i Bryssel, där den största verksamheten bedrivs. Kontoret i Stockholm fyller i första hand en administrativ funktion. Administrativa tjänster köps in av KSL och det finns en arbetsplats tillgänglig för Europakontorets personal i KSLs lokaler på Södermalmsallén. Bevakning av EU-policy I denna verksamhetsplan läggs fast vilka målbilder och bevakningsområden som är prioriterade för mandatperioden och i den mån det är möjligt även enskilda EU-initiativ för det närmaste året. Under 2010 inleddes ett fördjupat arbete med att ta fram de strategiskt viktigaste frågorna ur medlemmarnas och Stockholmsregionens perspektiv. Tillsammans med medlemmarnas chefstjänstemän beslöts att utgå ifrån målformuleringarna i utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS Även Mälardalsrådets målformuleringar för Stockholm-Mälarregionen 1, som bygger på de regionala utvecklingsplanerna (RUP) i Stockholm-Mälardalsregionens fem län samt Stockholms stads Vision 2030, har använts som underlag. Målen för regionen är att vara en: Öppen och tillgänglig region En ledande tillväxtregion En region med god livsmiljö En resurseffektiv region SEU arbetar gentemot målbilderna utifrån de bevakningsområden som är gemensamma och prioriterade för SEU:s medlemmar: Ekonomisk tillväxt Forskning och innovation Folkhälsa Miljö och Energi Sociala frågor Transport och Infrastruktur Utbildning Mer information om SEU:s målbilder och policybevakning finns i dokumentet SEU:s målbilder för och bevakningsområden för Även EU-frågor som inte direkt kan relateras till en målbild men ändå är av gemensamt intresse för medlemmarna kan bli aktuella att bevaka. Här ingår sektorsövergripande frågor som t.ex. EU:s Östersjö- eller sammanhållningspolitik Fokus för SEU:s policyarbete 2011 Prioriterade frågor att bevaka under 2011 är: Förslag till EU:s långtidsbudget Kommande ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP) Energiinitiativet Smart Cities Initiativ inom EU:s energipolitik Följande frågor bedöms under 2011 att vara särskilt relevanta för Stockholmsregionen att påverka: 1 Gemensam målbild för Stockholm-Mälarregionen, Mälardalsrådet 5

6 Utvärdering av EU:s sjätte miljöhandlingsprogram, inklusive den tematiska strategin för stadsmiljö och den tematiska strategin för förebyggande och återvinning av avfall, samt synpunkter inför EU:s framtida miljöpolitik Grönboken om offentlig upphandling Grönboken om kommande ramprogram för forskning ( ) Fortsatt uppföljning av tidigare påverkansarbete Diskussioner kring framtida sammanhållningspolitiken Vitbok om transport Fler initiativ tillkommer under året. Policy- och kommunikationsaktiviteter Europakontoret använder en rad olika kanaler och forum för kommunikation av policyfrågor med sina medlemmar: E-nyhetsbrev EU-länken, utkommer med ca 20 nr om året Hemsida där nyheter och aktuella aktiviteter publiceras, Riktade policyutskick till medlemmar via Dessutom anordnas policyrelaterade aktiviteter. Syftet med dessa kan vara att visa upp goda exempel från Stockholmsregionen, skapa arenor för kommunikation med medlemmarna, uppdatera medlemmarna kring aktuella och kommande EU-initiativ, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Under 2011 kommer Europakontoret att se över hela sin kommunikationsstrategi inklusive logga och grafisk profil. Kontakten med medlemmarnas organisationer behöver stärkas och effektiva stöd för mer direkt dialog ska utvecklas. Nedan ges exempel på tre policyrelaterade aktiviteter som planeras för 2011: SEU:s seminariedagar INFO-Days Europakontoret har i sin tidigare form arrangerat årligen återkommande seminariedagar, INFO-Days, i Bryssel. Inför årets seminariedagar kommer såväl inriktning, målgrupp och syfte att ses över. Det övergripande syftet har varit att diskutera aktuella EU-relaterade frågor av relevans för Stockholmsregionen med representanter från EU:s institutioner och andra Brysselbaserade aktörer. INFO-Days har i viss mån varit länkat till ett seminarium som anordnas av någon av medlemskommunerna kallat Pre-Infoday. Detta seminarium anordnas i Stockholmsregionen i syfte att lyfta EU-frågor på hemmaplan. Under 2011 är Järfälla värdkommun och SEU stödjer Järfälla i detta arbete. Open Days - Städernas och regionernas vecka i Bryssel Open Days -veckan kommer att äga rum den oktober Veckan är en årligen återkommande aktivitet som arrangeras av EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik och Regionkommittén i samarbete med företrädare för regioner och städer i Europa. Under 2010 års upplaga av Open Days anordnades 105 seminarier i Bryssel. Syftet är att visa upp goda exempel och diskutera frågor av relevans för städer och regioner i Europa. Europakontoret har deltagit i Open Days varje år sedan starten. Inför 2011 planeras inget projektledarskap men möjligheterna för deltagande kommer ses över beroende på om intressanta förfrågningar kommer in. Att påverka och påverkas av EU - konferens tillsammans med SKL och de svenska regionkontoren Den mars inträffar den konferens som SKL och de svenska regionkontoren i Bryssel arrangerar vartannat år och Europakontoret deltar i förberedelsearbetet. Konferensen riktar sig till alla som arbetar med internationella frågor på lokal/regional nivå i hela landet och kommer att samla ca 120 deltagare. Från Stockholmsregionen deltar 13 personer. Seminarierna under konferensen kommer att behandla aktuella EU-frågor med bäring på lokal/regional nivå. 6

7 Arbetsformer Under 2011 kommer arbetsformer för policyarbetet att utvecklas. Fokus kommer att ligga på att hitta närmare samarbetsformer med medlemmarna som bygger på ömsesidigt informationsutbyte. Redan under 2010 har steg tagits i denna riktning genom att i nära samarbete med tjänstemän från medlemmarna diskutera organisationens prioriteringar. Formerna för kontinuerlig dialog med medlemmarna i strategiska frågor för regionen kommer att utvecklas under Bl a kommer information om aktuella EU-frågor att kompletteras med en bedömning av frågans relevans för Stockholmsregionen. Informationsarbetet behöver även ta tydligare steg i riktning mot en tvåvägskommunikation för att bättre kunna följa upp frågor av intresse för regionen. Europakontoret kommer under året att ta fram verktyg för dessa samverkansformer. Under 2011 ska påverkansarbetet bli mer strategiskt där Europakontoret i ett tidigt skede identifierar EU-frågor av relevans för regionen, var i EU:s beslutsprocess frågan befinner sig, när eventuell påverkan bör ske, och hur påverkansarbetet på bästa sätt ska följas upp. Vid tillfällen där ett snabbt agerande krävs kan andra former än styrelsemöten bli aktuella för beslut. 4. SÄRSKILDA MEDLEMSUPPDRAG Med särskilda medlemsuppdrag avses aktiviteter som utförs av Europakontoret för medlemmarna och finansieras separat. Det kan t.ex. röra sig om: Arrangemang av studiebesök för exempelvis en kommun i Stockholmsregionen; Särskilda arrangemang för enskild medlem såsom konferenser, utställningar och liknande; Utbildningsinsatser för politiker eller tjänstemän från medlemmarna; Ledning eller medverkan i särskilda EU-projekt eller nätverk; Bevakning av frågor och områden utöver beslutad verksamhetsplan Varje medlem förväntas ta fram en handlingsplan tillsammans med Europakontoret där de särskilda uppdragen planeras i möjligaste mån. Handlingsplanen fokuserar på de områden där medlemmen önskar ett fördjupat stöd av Europakontorets personal och tas fram gemensamt. Handlingsplanen definierar tjänster utöver SEU:s grunduppdrag som bevakning av EU-frågor, framtagande av besöksprogram, organiserande av konferenser och seminarier mm. Handlingsplanen baseras på en fastslagen timkostnad för Europakontorets personal. Under 2011 ges varje medlem möjlighet att inleda arbetet med sin handlingsplan tillsammans med Europakontoret. Planerade särskilda medlemsuppdrag under 2011 Studiebesök Kommundirektörsresa på uppdrag av KSL Europakontoret har fått i uppdrag av KSL att tillsammans med KSL organisera en studieresa för Stockholms läns kommundirektörer till en stad i Europa. Syftet är att lära, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med motparter i Europa i frågor av intresse för Stockholmsregionen kommer resan att gå till Wien. Konferens/seminarium Konferens på uppdrag av KSL i samband med EU Sustainable Energy Week Den 13 april kommer Europakontoret på uppdrag av KSL att anordna en konferens i Bryssel inom ramen för EU:s vecka för hållbar energi. Konferensen arrangeras tillsammans med Föreningen Sveriges Energikontor (FSEK) med stöd av European Federation of Regional Energy and Environment Agencies (FEDARENE). Syftet är att lyfta fram det arbete som bedrivs på lokal och 7

8 regional nivå i Sverige och det samarbete som de regionala energikontoren har med aktörer på nationell och europeisk nivå. Goda exempel, främst vad gäller energieffektivitetsprojekt och produktion av biogas, fjärrvärme och solenergi kommer att framhållas. EU-projekt Under de senaste åren har Stockholmsregionens Europakommitté i samarbete med partners från andra europeiska regioner deltagit i två INTERREG IV C-projekt, POWER och PEOPLE. Europakontoret kommer att under 2011 slutföra projekten och fortsätter därför att tillhandahålla sekretariatsfunktion för Stockholmsregionen inom dessa två projekt. Genom detta arbete får Europakontoret en uppdaterad kunskap i projektarbete och ökade kunskaper inom projektens tematiska inriktningar; sociala frågor, miljö- och energi i och med erfarenhetsutbyte med de andra partnerregionerna samt bevakning av EU:s arbete inom dessa områden. POWER POWER syftar till att tillsammans med samarbetspartners utveckla en hållbar tillväxt med låga utsläpp av växthusgaser. Genom olika projekt utbyts erfarenheter och strategier kring områden som effektiv energi, återvinningsbar energi, miljöteknologi, hållbara transporter och attitydförändringar. Samarbetspartners är aktörer från följande regioner: Andalusien i Spanien, Emilia-Romagna i Italien, Malopolska i Polen, Nord-Brabant i Nederländerna, Tallinn i Estland och Sydöstra England. Budgeten för Stockholmsregionens del är Följande projekt där aktörer från Stockholmsregionen deltar har beviljats finansiering inom POWER och verkställs under 2010/2011: E-Mob - E-Mobility accelerator Det övergripande syftet med E-mob är att definiera gemensamma strategier och politiska rekommendationer för att påskynda en framgångsrik marknadsintroduktion av elfordon i de deltagande regionerna. STUNS deltar i projektet. ITACA - Innovative Transport Approach in Cities and metropolitan Areas Ett transportprojekt med syfte att minska koldioxidutsläppen genom tekniska innovationer och genom att ändra invånarnas beteendemönster. Lidingö stad deltar i projektet. SEECA - Strategy for Energy Efficiency through Climate Agreements Projektet handlar om energieffektivisering. De tre partnerregionerna ska var för sig genomföra s.k. klimatavtal där företag och myndigheter tecknar avtal om minskad energianvändning. Arbetet med sådana avtal med aktörer i Uppsala län pågår redan. En annan del av projektet handlar om hur man ska få ner jordbruks- och andra tyngre maskiners energiförbrukning genom bland annat sparsam körning, s.k. Eco-Driving. Länsstyrelsen i Uppsala län leder projektet TrisCo - Transition Island Communities: Empowering Localities to Act Ett projekt med syfte att utbyta erfarenheter om hur en offentlig organisation kan gå tillväga för att ändra invånarnas beteende för att minska energiförbrukningen. Region Gotland deltar i projektet. TIMBER - Tools for Integrated Management of Biomass Energy Resources Uppdraget är att utveckla en standardmodell där regional utveckling och lösningar för att öka insatsen av förnybara energier, främst biomassa, kombineras. SLL, Tillväxt och Regionplanering deltar i projektet. PEOPLE PEOPLE syftar till att undersöka möjligheterna till nya former av sysselsättning och sammanhållning inom ramen för demografiska och sociala förändringar i samhället. Genom olika pilotprojekt kommer innovativa idéer att utveckla sociala frågor som nya familjestrukturer, balans inom arbetslivet, IT för hälsa och större självständighet, silverekonomi och socialt entreprenörskap. 8

9 Samarbetspartners inom PEOPLE är aktörer från följande regioner: Andalusien i Spanien, Sydöstra England, Venedig i Italien, Nord-Brabant i Nederländerna, Malopolska i Polen och Timis i Rumänien. Budgeten för Stockholmsregionens del är Följande projekt där aktörer från Stockholmsregionen deltar har beviljats finansiering inom PEOPLE och slutförs under 2011: DIVERSIA - Family Diversity and Reconciliation Strategies Projektet handlar om att studera nya familjemodeller och förändringar hos invånarna utifrån jämställdhetsperspektiv och multikulturella skillnader. Södertälje kommun deltar i projektet. HOME04 - Networking for Integrated Care Homeless Projektet syftar till att utbyta erfarenheter kring omsorg av hemlösa och ta fram nya sociala strategier för att hjälpa personer i utanförskap in i samhället. Jobbtorget på Södermalm i Stockholm deltar i projektet. CIBUS5 - The Promotion of Social and Labour Integration Companies Projektet handlar om socialt företagande och stöd till personer som är på väg att hamna i utanförskap. Jobbtorget på Södermalm i Stockholm deltar i projektet. 5. EKONOMI/BUDGET Medlemsavgifter 2011 Konstituerande medlemmar Stockholms stad Stockholms Läns landsting Kommunförbundet Stockholms län kr kr kr Övriga medlemmar Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Västmanlands Kommuner och Landsting Region Gotland Mälardalsrådet Summa intäkter kr Kostnader 2011 Administrativa kostnader inkl revision Policybevakning genom Stockholmsregionens Europakontor AB Summa kostnader kr kr kr 9

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:73 1 (29) LS 1008-0662 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ny organisation för Stockholmsregionens Europasamarbete Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Stf landstingsdirektören

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Per Spolander, VD Stockholmsregionens Europakontor AB. EU-politiken 2015 Västmanlands RUP i omvärlden

Per Spolander, VD Stockholmsregionens Europakontor AB. EU-politiken 2015 Västmanlands RUP i omvärlden Per Spolander, VD Stockholmsregionens Europakontor AB EU-politiken 2015 Västmanlands RUP i omvärlden Presentation Stockholmsregionens Europaförening/kontor Aktuellt från EU Stockholmsregionens Europakontor

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Stockholmsregionen. Denna färdplan visar vägen för 4 policyrekommendationer med siktet mot en Stockholmsregion med låga koldioxidutsläpp.

Stockholmsregionen. Denna färdplan visar vägen för 4 policyrekommendationer med siktet mot en Stockholmsregion med låga koldioxidutsläpp. Stockholmsregionen Stockholmsregionen Denna färdplan visar vägen för 4 policyrekommendationer med siktet mot en Stockholmsregion med låga koldioxidutsläpp. Energieffektivitet Beteendeförändring Förnybar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Stockholmsregionens Europakontor AB. Org nr 556821-7821. Får härmed avge.

Styrelsen och verkställande direktören för. Stockholmsregionens Europakontor AB. Org nr 556821-7821. Får härmed avge. Styrelsen och verkställande direktören för Stockholmsregionens Europakontor AB Får härmed avge Årsredovisning För räkenskapsåret 1 jan 2013 31 dec 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...1 Resultaträkning...7

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 28 maj 2015

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 28 maj 2015 Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 28 maj 2015 Stockholmsregionens Europaförening Bildades 2011 (tidigare SEU) Varför? EU viktigt, 60% av fullmäktige dagordning Syfte: Ideell sammanslutning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa

Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa Förbundsstyrelsen 2013-02-28 2013-02-14 Dnr: RFUL 2013/52 Maria Didi 018-18 21 02 Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa Inledning Regionförbundets plan

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

INFO-DAYS 2010. BRYSSEL 9-10 november

INFO-DAYS 2010. BRYSSEL 9-10 november INFO-DAYS 2010 BRYSSEL 9-10 november Välkommen till INFO DAYS 2010 Många av EU:s beslut har direkt påverkan på regional och lokal nivå. Vilka verktyg har lokala och regionala företrädare idag för att möta

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare;

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare; Praktikrapport Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010 Handledare; Inge Andersson Inge.andersson@northsweden.eu +32 2 282 18 22 North Sweden European Office 26,

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

West Sweden. 71 medlemmar 3 regioner och 68 kommuner. Kontor i Bryssel och Göteborg. Projektutveckling, lobbying, utbildning och information

West Sweden. 71 medlemmar 3 regioner och 68 kommuner. Kontor i Bryssel och Göteborg. Projektutveckling, lobbying, utbildning och information Äldreomsorg i EU West Sweden West Sweden är en serviceorganisation för kommuner och landsting med uppgift att stimulera och stödja den lokala och regionala utvecklingen i Västsverige, med hjälp av de möjligheter

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Nätverk för skolan i e-samhället

Nätverk för skolan i e-samhället Nätverk för skolan i e-samhället Jens Lindh IT-forum/KSL Agenda 26/3 Frukost 09.00 Inledning, Jens Lindh, Per Falk - Om IT-forum, aktuella frågor - En framtidsspaning och diskussion om digitalisering av

Läs mer

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Blekinges nya energi och klimatstrategi Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Klimatsamverkan Blekinge Bildandemöte 23 november 2011 på Residenset Varför behövs Klimatsamverkan?

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Uppstart av kontoret Arbetsplats finns nu i Sweden House Skylt finns nu på väggen utanför min dörr! Ombyggnad

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen

Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen 2012 Verksamhetsmål... 2 Personella resurser... 2 Prioriteringar... 2 Planerade projekt gentemot redan diplomerade företag/verksamheter... 2 Marknadsföring och

Läs mer

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Utlysningar Bryssel Horisont2020 LIFE Horisont2020 3 fokusområden områden: Spetskompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar SC 5 Insatsområde:

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Stockholmsregionens Europaförening

Verksamhetsberättelse för Stockholmsregionens Europaförening Verksamhetsberättelse för Stockholmsregionens Europaförening 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bevakning... 3 Tillväxt... 3 Transport... 4 Forskning och Innovation... 4 Miljö... 4 3. Påverkan... 4 3.1

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Lägesrapport Brysselkontoret. Styrgruppen 16 oktober, Lund

Lägesrapport Brysselkontoret. Styrgruppen 16 oktober, Lund Lägesrapport Brysselkontoret Styrgruppen 16 oktober, Lund Hälsning från Bryssel https://www.youtube.com/watch? v=ogj8vzmqp0c Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning.

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-06-05 LS 1305-0691 Landstingsstyrelsen landstin&sstyr&se* 13*18 00020 Inriktning kommande strukturfondsprogram Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer