Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa"

Transkript

1 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2013/52 Maria Didi Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa Inledning Regionförbundets plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa tar sitt avstamp i länets regionala utvecklingsstrategi, Uppländsk Drivkraft 3.0. Utgångspunkten är att ett effektivt genomförande av utvecklingsstrategin förutsätter ett mer strukturerat arbete på den europeiska arenan. För att den regionala utvecklingsstrategins övergripande vision, Uppsalaregionen ska vara den mest attraktiva kunskapsregionen i Europa 2030, ska kunna nås ställs krav på profilering samt ökad internationell samverkan. I det europeiska sammanhanget ska förbundet lyfta fram regionens prioriterade frågor samt bidra med goda exempel. Förbundet ska också verka för att öka det europeiska kontaktnätet. Utbytet med andra regioner tillför kunskap och insikter som leder till att det regionala utvecklingsarbetet kan stärkas. Genom att tillvarata de tillväxtfrämjande initiativ som lanseras inom EU kan utvecklingsarbetet på hemmaplan berikas ytterligare. Nedanstående avsnitt ger riktlinjer och vägledning för förbundets arbete på den europeiska arenan Avsnitten inkluderar förutsättningar, målsättningar, genomförande samt kostnader och ansvarsfördelning. Förutsättningar Flera av den regionala utvecklingsstrategins fokusområden har direkt koppling till Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och arbetet som bedrivs på europeisk nivå. För att nå eftersträvade resultat är det centralt att förbundets positioneringsarbete koncentreras och inriktas mot de områden som prioriteras i den regionala utvecklingsstrategin. Det är även av vikt att arbetet fokuserar på sakfrågor där förbundet besitter regional kompetens och där EU:s beslutsmandat är starkt. Detta innefattar: Innovativa Uppsalaregionen Innovationsstödssystem, klusterutveckling, konkurrenskraft hos små och medelstora företag Växande Uppsalaregionen Infrastruktur, informations- och kommunikationsteknik Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon E-post Org. nr Postadress Box 1843, Uppsala Fax Hemsida Postgiro

2 Kompetenta Uppsalaregionen Gymnasieresultat, entreprenörskap, kompetensförsörjning, folkhälsa Attraktiva Uppsalaregionen Energiomställning, kunskapsbaserade välfärdssystem Målsättningar Målsättningen för förbundets positioneringsarbete på den europeiska arenan är följande: Skapa förutsättningar för ökad regional tillväxt och bidra till att de mål som fastställts i den regionala utvecklingsstrategins uppfylls genom att: Omvärldsbevakning Bedriva omvärldsbevakning i de sakfrågor som prioriteras i länets regionala utvecklingsstrategi Integrera ett omvärldsperspektiv i förbundets ordinarie verksamhet Tillvarata regionens möjligheter att bedriva påverkansarbete i de sakfrågor som prioriteras i länets regionala utvecklingsstrategi Ha god kunskap om finansieringsmöjligheter inom EU:s program samt förståelse för dess bakomliggande syfte Skapa beredskap för att när tillfälle ges kunna ta del av europeiska initiativ för att främja tillväxten i Uppsalaregionen Omvärldsrelationer Etablera goda kontakter med andra europeiska regioner i syfte att få inspiration och stöd i utvecklingsprocesser Profilera Uppsalaregionen som en attraktiv samarbetsregion i Europa Utöka kontakten med andra kunskapsregioner i Europa, som strukturellt påminner om Uppsalaregionen Utveckla samarbetet med befintliga vänregioner, Malopolska i Polen och Vallonien i Belgien Ingå i EU-finansierade projekt för att i samarbete med andra europeiska regioner hantera de utmaningar som fastställts i den regionala utvecklingsstrategin Profilera Uppsalaregionen som Europas mest attraktiva kunskapsregion genom att: Vara en offensiv aktör som tillvaratar möjligheter att marknadsföra, och sprida en positiv bild av Uppsalaregionen som attraktiv för människor och företag Byta erfarenheter med och lära från andra kunskapsregioner i Europa som strukturellt påminner om Uppsalaregionen 2 (6)

3 Etablera goda kontakter med beslutsfattare på europeisk nivå, inkluderat tjänstemän på Europeiska kommissionen, svenska europaparlamentariker och ledamöter i Regionkommittén Visa gott företrädarskap vid inkomande internationella besök En tydlig ambition är att förbundets positioneringsarbete koordineras och stärks genom nära samverkan med länets kommuner och landsting samt övriga nyckelaktörer inom akademi, näringsliv och offentlig sektor. Genomförande Regionförbundets verksamhet på den europeiska arenan kan delas in i två områden; påverkansarbete och profileringsarbete. Nedan beskrivs de verktyg som förbundet har till sitt förfogande inom respektive verksamhetsområde samt hur dessa kan bidra till att nå de uppställda målsättningarna. Påverkansarbete Assembly of Europan Regions Medlemskapet i en europeisk intresseorganisation för regioner, för närvarande Assembly of European Regions (AER), utgör paraplyet i förbundets omvärldsbevakning. Genom medlemskapet ges tidig information om kommande EU policys med påverkan på tillväxtskapande strukturer samt relaterade finansieringsmöjligheter. Deltagandet i AER ger även goda möjligheter att knyta kontakter, ta del av nya metoder, verktyg och arbetssätt vilket leder till att det regionala utvecklingsarbetet stärks och förbättras. För att dra maximal nytta av medlemskapet representeras förbundet av två politiker, en från majoriteten och en från oppositionen. Arbetet inriktas på de sakfrågor som prioriteras i länets regionala utvecklingsstrategi. Stockholmregionens Europaförening Stockholmregionens Europaförening (SEF) utgör en direktlänk mellan Regionförbundet och arbetet inom de europeiska institutionerna. Till skillnad från AER inriktas SEF:s arbete mot att påverka EU:s politik och program utifrån Stockholmregionens unika förutsättningar. Förbundet ska vara en aktiv medlem som bistår SEF med inspel till remissvar och positionspapper. SEF ska också användas som en plattform för att marknadsföra Uppsalaregionen i Bryssel genom att goda exempel lyfts fram i de sammanhang där SEF agerar. Inriktningen för förbundets medlemskap konkretiseras i årliga handlingsplaner. 3 (6)

4 Kontakterna i EU:s formella beslutsstruktur Utöver ovanstående påverkanskanaler ska Uppsalaregionen stärka de direkta kontakterna med representanter för EU:s formella beslutsstruktur. Det gäller i första hand kontakter med tjänstemän vid Europeiska kommissionen och de svenska europaparlamentarikerna. En gång per år i samband med ett styrelsesammanträde ska europaparlamentariker med särskild anknytning till länet bjudas in till regionen för ett gemensamt samtal om regionens prioriterade frågor i ett europeiskt perspektiv. En parallell kan här dras till den dialog som Regionförbundet och länsstyrelsen upprätthåller med länets riksdagsledamöter. Ingen ledamot i EU:s Regionkommitté har hittills haft sin hemvist i Uppsalaregionen, som är den institution som har till uppgift att föra fram lokala och regionala synpunkter på EU-lagstiftning. Länets arbete med att positionera Uppsalaregionen i Europa skulle understödjas av representation i Regionkommittén eftersom det ger direkt tillgång till information, påverkan och inflytande. SKL håller samman nomineringsarbetet inför varje ny mandatperiod. Profileringsarbete Benchmark Europe Förbundet har identifierat ett antal europeiska regioner som strukturellt påminner om Uppsalaregionen 1. Precis som Uppsala är dessa universitetsregioner som ligger nära en storstadsregion. Dessutom har de landsbygdsområden som viktiga delar i tillväxtarbetet. Förenklat uttryck utgör de exempel på andra attraktiva kunskapsregioner i Europa. Ett led i lärandet och positioneringen av Uppsalaregionen är att förbundsstyrelsen årligen genomför benchmarkingresor Benchmark Europe till en av de identifierade kunskapsregionerna. Fokus för resorna riktas mot att jämföra erfarenheter, politiska strategier och beslutade åtgärder. I planeringen av aktiviteter ska Mälardalsrådets omvärldsbevakning och benchmarkingarbetet tillvaratas. Ambitionen är att erfarenhetsutbytet konkretiseras genom att åtminstone ett samarbetsprojekt ingås med stöd från EU:s kommande finansieringsprogram. 1 De identifierade benchmarkingregionerna inkluderar; Aachen (DE), Bratislava (SK), Brighton (UK), Darmstadt (DE), Delft (NL), Gent (BE), Grenoble (FR), Liege (BE), Oxford (UK), Pisa (IT), Potsdam (DE), Tammerfors (FI) 4 (6)

5 Vänregioner Regionförbundet har tillsammans med Länsstyrelsen slutit samarbetsavtal med Malopolska i Polen samt Vallonien i Belgien. Förbundet ska arbeta för att upprätthålla och vidareutveckla de goda kontakter som etablerats samt verka för att fler gemensamma projekt kan lanseras. Företrädarskap Förbundet har en viktig roll som politisk företrädare för Uppsalaregionen i internationella sammanhang. Inkommande internationella besök ska tas om hand på ett professionellt sätt genom att samordning sker med andra berörda aktörer, i synnerhet Länsstyrelsen. För att kommunicera en samstämmig bild av regionen ska ett länsgemensamt presentationsmaterial om Uppsala som attraktiv kunskapsregion tas fram. De internationella besöken ska ses som ett tillfälle till ömsesidigt lärande och utvecklande av relationer till förmån för båda parter. Marknadsföring av kunskapsregionen Ett annat steg för att positionera Uppsalaregionen i Europa är att medverka och agera föredragshållare under större europeiska sammanhang vars program och syfte ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Exempel på ett sådant forum utgör Open Days, som är kommissionens årligen återkommande vecka för regioner och städer. Förbundets medverkan ska ses som ett bra sätt att marknadsföra och stärka den positiva bilden av Uppsalaregionen i Europa. Kostnader Kostnaderna för förbundets arbete på den europeiska arenan täcks inom nuvarande ramar. Bedömda kostnader för medlemskap, resor och traktamenten framgår nedan. Aktivitet Assembly of European Regions Stockholmregionens Europaförening Benchmark Europe Resor och logi för kansliet Kostnad sek varav medlemsavgift sek samt resor och traktamenten sek (2011) sek varav sek i medlemsavgift och sek till årligt specificerade aktiviteter sek per delegat sek per år 5 (6)

6 Ansvarsfördelning Nedan specificeras roller och ansvar för förbundsstyrelsen respektive tjänstemän vid förbundets kansli. Förbundsstyrelsen Bestämmer den strategiska inriktningen för arbetet på den europeiska arenan genom tvååriga positioneringsplaner Representerar regionen i förhållande till utländska regioner och europeiska organisationer Beslutar om medlemskap och politisk representation i europeiska organisationer Kan ingå regionövergripande internationella avtal Förses med kontinuerlig information kring europeiska processer med relevans för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Förbundets kansli Besitter god kännedom om utvecklingen inom EU inom respektive ansvarsområde Förmedlar kontinuerligt information kring EU-dimensionen inom sitt sakområde till relevanta nätverk och sammanslutningar i länet. Bistår andra aktörer i Uppsalaregionen med internationella kontakter och omvärldsorientering 6 (6)

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen KS 3 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2014-02-26 Diarienummer KSN-2014-0129 Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för internationellt arbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011

Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011 Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. UPPDRAG OCH ORGANISATION 3 3. VERKSAMHET 2011 4 4. EXTERNA MEDLEMSUPPDRAG 7 5. EKONOMI OCH BUDGET 9 KOMPLETTERANDE

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå Västerbottens läns tillväxtprogram 2008 Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå 1. INLEDNING Västerbottens ekonomi utvecklas väl och utgör ett positivt bidrag till den nationella

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014 03 26 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl 9 10. Kallelse har

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

North Sweden European Office Mål, arbetssätt och organisation, inklusive finansiering 2009-2013

North Sweden European Office Mål, arbetssätt och organisation, inklusive finansiering 2009-2013 Cirkulär 1-08 Expedierad 2008-03-06 Kommunstyrelsen North Sweden European Office Mål, arbetssätt och organisation, inklusive finansiering 2009-2013 NORDREGIO har på ägarnas uppdrag genomfört utvärdering

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Till arbetsutskottet 2008-10-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 3 Kommunikationer... 5 Lärande och arbetsmarknad...

Läs mer

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget.

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget. Mid Sweden Office - Prioriteter i Verksamhetsplan 2006 Förslag till Verksamhetsplan 2006 Aktivitetsplan Budget 10-års vision Verksamheten 1(43) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 PRIORITETER I VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer