Ärenden. 1. Öppnande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenden. 1. Öppnande"

Transkript

1 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft 4. Verksamhetsstöd och uppdrag till vissa organisationer Verksamhetsplan Visit Uppland 2014 FoU stöd 6. Stöd till en evidensbaserad praktik. Återrapportering av vissa delar avseende 2013 Länsplan för regional transportinfrastruktur 7. Länstransportplanen. Åtgärder för statlig medfinansiering 2014 Yttranden 8. Länsstyrelsenn Örebro län,, Regionförbundet Örebro och Örebro läns landsting. Örebro läns regionala digitala agenda Uppsala kommun. Förslag till fördjupad översiktsplan för förbindelse överr Fyrisån 10. Utredningen om eventuell ny organisation för myggbekämpningen i Nedre Dalälvsområdet 11. Näringsdepartementet. Promemoria om vissa ändringar i lagen om strukturfondspartnerskap Internt 12. Fyllnads val i arbetsutskottet efterr Ludvig Larsson (FP) 13. Verksamhetsplan Handlingsplaner

2 14. Sammanträdesplan Revidering Information/Rapporter 15. LTP. Dalabanan (skriftligt) 16. LTP. Planerade åtgärdsvalsstudier 2014 (skriftligt) 17. Regionkommittén. Nomineringsförfarande inför kommande mandatperiod (skriftlig) 18. Ev återbesök från Oxford (muntligt) års medlemsdialog 2014 (muntligt) 20. Regiondirektörens rapport (delas ut) Anmälningar Miljödepartementet. Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna. Yttrande Utbildningsdepartementet. Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) (förbundsstyrelsen ) Näringsdepartementet. Uppdrag att ansvara för utlandsbaserad omvärldsbevakande, omvärldsanalyserande och kontaktskapande verksamhet Miljödepartementet. Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68). Yttrande Landsbygdsdepartementet. Skogsstyrelsens förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige Förslag och ställningstagande (Meddelande ). Yttrande IVA. Innovationskraft Sverige. Slutrapport Västerås stad. Fördjupad översiktsplan för stationsområdet Regionförbundet. Beslut om ramupphandling Regionförbundet. Egen uppsägning

3 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2013/281 Tomas Stavbom Verksamhetsstöd och uppdrag till vissa organisationer 2014 Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att godkänna bifogat förslag till verksamhetsstöd för företagsfrämjande organisationer år 2014, att godkänna bifogat förslag till uppdrag för Drivhuset, Ung Företagsamhet, Coompanion, CONNECT Uppsala, STUNS/UIC och Almi samt handlingsplan för Stockholmsregionens Europaförening. Ärende Inför 2014 föreslås flera förändringar av stödet till företagsfrämjande organisationer. Efter beslut om ökad medlemsavgift till regionförbundet och omprioritering av resurser kan flera organistioner få utökat stöd. Det totalt beloppet uppgår under 2014 till kr, vilket är en utökning med ca kr från Regionförbundet har genomfört verksamhetsbesök och fört en dialog om nya uppdragsavtal med Drivhuset, Ung Företagsamhet, Coompanion, CONNECT, Stockholmsregionens Europaförening och Almi. Bilagor: Verksamhetsstöd till vissa organisationer 2014 Uppdragsavtal med Drivhuset, Ung Företagsamhet, Coompanion och CONNECT Handlingsplan Stockholmsregionens Europaförening 1 (1)

4 Tomas Stavbom Dnr: RFUL 2013/ Verksamhetsstöd till vissa organisationer 2014 Inför 2014 har en utökning av medlemsavgiften till regionförbundet skett för att medge ökat verksamhetsstöd till företagsfrämjande organisationer. En omprioritering av medel inom Regionförbundets ekonomiska ramar har frigjort ytterligare utrymme. Dessa fördelas enligt följande: Vallonbruk i Uppland Föreningen Vallonbruk i Uppland har haft oförändrat anslag under många år. Genom satsningar för att utveckla Vallonbrukens besökscentrum och en utökad samverkan med Vallonien skedde en höjning av anslaget inför 2013 från kronor till kronor. Oförändrat stöd föreslås år Almi Företagspartner Den 20 september 2013 beslutade Förbundsstyrelsen att öka anslaget till Almi Företagspartner med kr till totalt kr för år Nivån följer moderbolaget som föreslagit en uppräkning med kr, till totalt kr. Regionförbundets andel uppgår till 49 procent av totalbeloppet. VisitUppland Stöd till VisitUppland har under 2012 och 2013 uppgått till kr och genomförts av DestinationUppsala efter upphandling. Förbundsstyrelsen har beslutat att inte förlänga avtalet och istället föra över ansvaret för VisitUppland till regionförbundet. I samband med denna överföring föreslås att stödet till VisitUppland minskas till kr, vilket frigör medel till andra ändamål. Stödet till Visit Uppland bokförs under separat ansvarskod i regionförbundets budget. Turismakademin Till Turismakademin föreslås inför 2014 en tillfällig utökning på kr för att säkra verksamheten mellan olika EU-projekt. Anslaget uppgår till totalt kr under året. STUNS Oförändrat anslag på kr. Uppsala Innovation Center (UIC) Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon E-post Org. nr Postadress Box 1843, Uppsala Fax Hemsida Postgiro

5 Till regionens företagsinkubator UIC föreslås en utökning av medel från kr till kr, för att säkra en långsiktig regional medfinansiering av verksamheten. Regionförbundet föreslås därutöver att under 2014 stödja UIC med ytterligare kr för medfinansiering av det nationella programmet och stödet till landets främsta inkubatorer, BIG6 Sweden. Stödet till UIC utbetalas via STUNS, som är huvudägare för UIC. Stockholmsregionens Europaförening Medlemsavgiften till SEU hålls oförändrad på kr. För kostnader för tillkommande uppdrag efter avrop avsätts kr, enligt överenskommen handlingsplan. Uppsala BIO Enligt en ny finansieringsmodell från Vinnova avtrappas det statliga stödet till Uppsala BIO samtidigt som den regionala medfinansieringen förmodas öka. Inför 2014 har anspråket på regionförbundet ökat med kr, till kr. Nivån kommer att utökas successivt till 1,1 mkr år Ung Företagsamhet, Drivhuset och Coompanion I Ung Företagsamhet, Drivhuset och Coompanion är regionförbundet en betydande finansiär. Smärre justeringar av nivåerna har skett genom åren. Ung Företagsamhet och Drivhuset bedöms ha nått taket för sin verksamhet på nuvarande ekonomiska nivå. Båda aktörerna upplever en mycket stor efterfrågan på verksamheten och har ambition att utöka servicen i regionen. Ung Företagsamhet föreslås få en utökning av stödet från kr till kr. Efter beslut av Tillväxtverket och medel till Kompetensforum kommer Ung Företagsamhet därutöver att erhålla totalt kr för utveckling av verksamheten riktad mot grundskolan. Drivhuset föreslås få en utökning av stödet från kr till kr, vilket ger en ökad ekonomisk stabilitet till verksamheten. Coompanion finansieras huvudsakligen från Tillväxtverket med 1,3 mkr per år. Det regionala stödet till Coompanion föreslås oförändrat på kr. Stödet till dessa tre organisationer följs av separata uppdragsavtal. CONNECT Uppsala CONNECT Uppsala är en ideell förening som hjälper företag att hitta finansiering till expansion. Organisationen är relativt ung i Uppsalaregionen och erhåller sedan tidigare 2 (4)

6 inget stöd från regionförbundet eller några kommuner. CONNECT upplever ett stadigt ökat tryck på sin verksamhet, samtidigt som resurserna är mycket knappa (en tjänst). CONNECT är trots sin litenhet en nyckelaktör i länets innovationssystem och har under 2013 tagit på sig flera stora uppdrag, bl a för Uppsala kommun. CONNECT ingår i programmet Främja kvinnors företagande och ett nytt partnerskap för affärsutvecklingschecker från Tillväxtverket. CONNECT föreslås erhålla kr i verksamhetsstöd för att säkra en fortvarighet i regionen. Myggbekämpning Medel för myggbekämpning täcks under 2014 med 1:1-medel. AER Oförändrad medlemsavgift på kr. Företagslotsen Uppsala Företagslotsen har lagts ner, vilket gör att inga medel behöver anslås till ändamålet år Finansiering Finansieringen av de upptagna anslagsposterna för 2014 föreslås ske med kr från medlemsavgiften till regionförbundet i enlighet beslut i förbundsfullmäktige den 5 december (4)

7 Verksamhetsstöd, Förslag 2014 Organisation Kommentar Almi VisitUppland minskning med 275 tkr. Allt överförs till ansvar 3140 STUNS Ung Företagsamhet utökning med 225 tkr Coompanion Drivhuset utökning med 275 tkr Stockholms Europaförening (SEF) Varav kr köpta tjänster Vallonbruk Uppland AER Företagslotsen Uppsala Turismakademin tillfällig utökning på 100 tkr under 2014 Uppsala Bio Uppsala Innovation Cent Utökning med 200 tkr tkr som tidigare gick via Almi. 500 tkr bekostar Big6 under 2014 STUNS Energi Connect Uppsala Nytt stöd Myggbekämpning 0 (täcks av 1:1 under 2014) Summa Finansiering Verksamhetsstöd Ökad medlemsavgift kr, + omdisponering inom RF:s ram som frigör ytterligare 300 tkr. 4 (4)

8 Dnr: RFUL 2013/259 Uppdrag till Almi Företagspartner Uppsala Uppsala län ingår i en av landets främsta tillväxtregioner. Tjänste- och servicesektorn växer starkt och flera branscher hävdar sig väl i den internationella konkurrensen. I Uppsala län finns en grogrund för fler och växande företag. För att klara den globala konkurrensen måste kraft hämtas ur de lokala och regionala resurserna. Det bästa näringslivsklimatet och förutsättningarna för utveckling skapas genom ökad samverkan och mobilisering, på flera plan. RUS - en gemensam strategisk agenda Som grundplatta för länets tillväxtarbete ligger den nya regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft 3.0. Denna strategi är fastställd i förbundsfullmäktige och utgör den politiska kompass som det regionala tillväxtarbetet söker stöd i. Den regionala visionen är att Uppsala ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion år Verksamheten inom Almi är del av satsningen för att nå visionen. Almi ska vara väl förtroget med innehållet i RUS. Utvecklingsstrategin innehåller mål och förslag till åtaganden. Det mål och åtaganden som Almi särskilt bidrar till lyder: Mål: Vid 2014 års slut: ska det ha startats minst 600 nya företag i Uppsala län och 500 företag fått stöd att utveckla sin verksamhet. Minst 40 % av berörda företag ska ledas av kvinnor. (Bas 32 %) Åtaganden: Erbjud rådgivning och stöd till kvinnor och män som vill förverkliga sina idéer genom eget företagande. (Innovativ region) Främja framväxt av nya tillväxtbolag (Innovativ region) Utveckla det lokala företagsklimatet. (Innovativ region) Öka näringslivets internationalisering (Innovativ region) De medel som Regionförbundet disponerar, dels statliga regionala utvecklingsmedel och dels kommunala samt landstingsmedel, ska användas i syfte att uppnå strategins mål och åtaganden.

9 Almis verksamhet regleras dels genom ett treårigt Ägardirektiv, dels genom ett årligt uppdragsavtal som diskuteras och följs upp mellan Almi Uppsala, Almi Centralt och Regionförbundet. Almi skall lämna kvartalsrapporter samt årligen rapportera till Regionförbundet senast den 31 december med preliminär rapport och senast den 1 februari året efter kalenderåret med slutlig rapport. Rapporten skall innehålla följande: - Beskrivning av genomförda aktiviteter - Redovisning av resultat utifrån uppsatta mål med hjälp av indikatorer - Beskrivning av samverkan med andra företagsfrämjande aktörer; vilka och hur? - Beskrivning av vilka kommuner samverkan skett med - Kopia av rapport som redovisas till Almis huvudkontor. Anslag 2014 Verksamhetsstöd: kr Uppsala den januari 2014 Uppsala den januari Carl-Henrik Koit Catharina Blom VD Regiondirektör Almi företagspartner Uppsala Regionförbundet Uppsala län

10 Dnr: RFUL 2013/257 Uppdrag till Ung Företagsamhet (UF) 2014 Uppsala län ingår i en av landets främsta tillväxtregioner. Tjänste- och servicesektorn växer starkt och flera branscher hävdar sig väl i den internationella konkurrensen. I Uppsala län finns en grogrund för fler och växande företag. För att klara den globala konkurrensen måste kraft hämtas ur de lokala och regionala resurserna. Det bästa näringslivsklimatet och förutsättningarna för utveckling skapas genom ökad samverkan och mobilisering, på flera plan. RUS - en gemensam strategisk agenda Som grundplatta för länets tillväxtarbete ligger den nya regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft 3.0. Denna strategi är fastställd i förbundsfullmäktige och utgör den politiska kompass som det regionala tillväxtarbetet söker stöd i. Den regionala visionen är att Uppsala ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion år Verksamheten inom Ung företagsamhet är del av satsningen för att nå visionen. UF ska vara väl förtrogna med innehållet i RUS. Utvecklingsstrategin innehåller mål och förslag till åtaganden. Det mål och åtaganden som Ung Företagsamhet särskilt bidrar till lyder: Mål: Vid 2014 års slut: ska det ha startats minst 600 nya företag i Uppsala. Minst 40 % av berörda företag ska ledas av kvinnor. (Bas 32 %) Åtaganden: Utveckla det lokala företagsklimatet. (Innovativ region) Stärk barn och ungas kreativitet och entreprenöriella förmåga samt intresse för naturvetenskap och teknik. (Kompetent region) De medel som Regionförbundet disponerar, dels statliga regionala utvecklingsmedel, dels kommunala samt landstingsmedel, ska användas i syfte att uppnå strategins mål och åtaganden.. I den mån uppdraget behöver modifieras så att det stämmer överens med nationellt eller annat uppdrag ligger det på Ung Företagsamhet att föreslå sådana förändringar. 1

11 Syfte UF skall: - inspirera ungdomar i samtliga gymnasieskolor i länet till entreprenörskap och nyföretagande genom UFs utbildningskoncept Mål för UFs verksamhet jobba för att det nationella målet om att 40 procent av eleverna deltar i UF till år 2015/16 uppnås, (bas 20 procent år 2012) - arrangera en årlig UF-mässa i länet och utse bästa UF-företag för deltagande i nationell UF-tävling - bredda UF till fler yrkesprogram på fler skolor i länet, - vidareutveckla samverkan med framförallt Drivhuset men även med andra företagsfrämjande aktörer - delta i genomförandet av programmet Främja kvinnors företagande samt påbörja implementering av goda resultat från programmet inför Främst utveckling av Alumni-verksamheten. - medverka till att synliggöra Regionförbundet i externa aktiviteter. - utöka närvaron i hela länet, t ex genom att genomföra en gemensamt arrangerad aktivitet per kommun och år. - I enlighet med den regionala handlingsplanen för Jämställd tillväxt ska Ung Företagsamhet jämställdhetsintegrera sin verksamhetet under året. UF ska även under 2014 utveckla sin plan inför 2015, och om möjligt integrera UF-lärarna i arbetet.. Uppföljning UF ska årligen rapportera till Regionförbundet senast den 31 december verksamhetsåret med en preliminär rapport och senast den 1 februari året efter kalenderåret med en slutlig rapport. Rapporten skall innehålla följande: - Beskrivning av genomförda aktiviteter - Redovisning av resultat utifrån uppsatta mål med hjälp av indikatorer - Redovisning av hur andelen UF-elever förändras i förhållande till den nationella målsättning. - Jämställdhetsplan/Jämlikhetsplan för 2015, som bilaga till rapporten Exempel på indikatorer: - antal UF-elever uppdelat på flickor och pojkar som deltagit i verksamheten under året - antal UF-företag under året - fördelning av UF-företag på olika program - antal UF-företag som ställer ut på årlig mässa - nytt (nya) utbildningsprogram och skola (or) som deltar i UFs verksamhet - antal nya lärare som utbildats i UF-konceptet. All statistik ska vara könsuppdelad. 2

12 Redovisningar till andra finansiärer bör med fördel även lämnas till Regionförbundet. Anslag 2014 Verksamhetsstöd kr. Uppsala den januari 2014 Uppsala den januari Henrik Arwidsson Catharina Blom Regionchef Regiondirektör Ung Företagsamhet Uppsala Regionförbundet Uppsala län 3

13 Dnr: RFUL 2013/258 Uppdrag till Drivhuset 2014 Uppsala län ingår i en av landets främsta tillväxtregioner. Tjänste- och servicesektorn växer starkt och flera branscher hävdar sig väl i den internationella konkurrensen. I Uppsala län finns en grogrund för fler och växande företag. För att klara den globala konkurrensen måste kraft hämtas ur de lokala och regionala resurserna. Det bästa näringslivsklimatet och förutsättningarna för utveckling skapas genom ökad samverkan och mobilisering, på flera plan. RUS - en gemensam strategisk agenda Som grundplatta för länets tillväxtarbete ligger den nya regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft 3.0. Denna strategi är fastställd i förbundsfullmäktige och utgör den politiska kompass som det regionala tillväxtarbetet söker stöd i. Den regionala visionen är att Uppsala ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion år Verksamheten inom Drivhuset är del av satsningen för att nå visionen. Drivhuset ska vara väl förtroget med innehållet i RUS. Utvecklingsstrategin innehåller mål och förslag till åtaganden. Det mål och åtaganden som Drivhuset särskilt bidrar till lyder: Mål: Vid 2014 års slut: ska det ha startats minst 600 nya företag i Uppsala län och 500 företag fått stöd att utveckla sin verksamhet. Minst 40 % av berörda företag ska ledas av kvinnor. (Bas 32 %) Åtaganden: Erbjud rådgivning och stöd till kvinnor och män som vill förverkliga sina idéer genom eget företagande. (Innovativ region) Utveckla det lokala företagsklimatet. (Innovativ region) De medel som Regionförbundet disponerar, dels statliga regionala utvecklingsmedel, dels kommunala samt landstingsmedel, ska användas i syfte att uppnå strategins mål och åtaganden. I den mån uppdraget behöver modifieras så att det stämmer överens med nationellt eller annat uppdrag ligger det på Drivhuset att föreslå sådana förändringar.

14 Syfte Drivhuset skall: - inspirera studenter vid Uppsala universitet och SLU till idéutveckling, kommersiell kreativitet, entreprenörskap och företagande - vägleda och utbilda studenter som vill förverkliga sina idéer genom kostnadsfria konsulttjänster, kurser i säljteknik, bokföring, affärsjuridik, revision och patent - erbjuda studenter nätverk, mentorer och kontakter med näringslivet Mål för Drivhusets verksamhet genomföra minst 60 aktiviteter årligen av karaktären information, inspiration och nätverk för minst deltagare - genomföra minst 450 vägledningar årligen - medverka till att minst 120 nya företag startar årligen med stöd av Drivhusets aktiviteter - vidareutveckla samverkan dels med Ung Företagsamhet, dels övriga delar av innovationssystemet. - delta i genomförandet av programmet Främja kvinnors företagande. Påbörja implementering av goda resultat från programmet inför medverka till att synliggöra Regionförbundet - utöka närvaron i hela länet, t ex genom att genomföra en gemensamt arrangerad aktivitet per kommun och år. - I enlighet med den regionala handlingsplanen för Jämställd tillväxt ska Drivhuset arbeta med att jämställdhetsintegrera sin verksamhetet under året. Ett av målen för verksamheten är att nå minst 40 % kvinnor med sin rådgivning och utbildning. Ett annat mål för Drivhuset är att utveckla arbetet till att omfatta även jämlika aspekter. Uppföljning Drivhuset skall årligen rapportera till Regionförbundet senast den 31 december med preliminär rapport och senast den 1 februari året efter kalenderåret med slutlig rapport. Rapporten skall innehålla följande: - Beskrivning av genomförda aktiviteter - Redovisning av resultat utifrån uppsatta mål med hjälp av indikatorer - Beskrivning av samverkan med andra företagsfrämjande aktörer; vilka och hur? - Beskrivning av vilka universitetsinstitutioner samverkan skett med - Beskrivning av vilka kommuner samverkan skett med Exempel på indikatorer: - antal studenter som deltagit i olika aktiviteter, uppdelat på kvinnor och män - antal studenter som deltagit i olika aktiviteter, uppdelat på kvinnor och män - antal ungdomar som deltagit i ungdomsinkubator uppdelat på kvinnor och män - antal nya företag som startats med hjälp av Drivhusets aktiviteter och uppdelat på kvinnor och män. Företages säte ska anges per kommun. - fördelning av nystartade företag på olika branscher.

15 Redovisningar till andra finansiärer bör med fördel även lämnas till Regionförbundet. Anslag 2014 Verksamhetsstöd kr. Uppsala den januari 2014 Uppsala den januari Alexander Kinigalakis Catharina Blom VD Regiondirektör Drivhuset Uppsala Regionförbundet Uppsala län

16 Dnr: RFUL 2012/256 Uppdrag till STUNS/UIC 2014 Uppsala län ingår i en av landets främsta tillväxtregioner. Tjänste- och servicesektorn växer starkt och flera branscher hävdar sig väl i den internationella konkurrensen. I Uppsala län finns en grogrund för fler och växande företag. För att klara den globala konkurrensen måste kraft hämtas ur de lokala och regionala resurserna. Det bästa näringslivsklimatet och förutsättningarna för utveckling skapas genom ökad samverkan och mobilisering, på flera plan. RUS - en gemensam strategisk agenda Som grundplatta för länets tillväxtarbete ligger den nya regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft 3.0. Denna strategi är fastställd i förbundsfullmäktige och utgör den politiska kompass som det regionala tillväxtarbetet söker stöd i. Den regionala visionen är att Uppsala ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion år Verksamheten inom STUNS/UIC är del av satsningen för att nå visionen. STUNS/UIC ska vara väl förtroget med innehållet i RUS. Utvecklingsstrategin innehåller mål och förslag till åtaganden. Det mål och åtaganden som STUNS/UIC särskilt bidrar till lyder: Mål: Vid 2014 års slut: ska det ha startats minst 600 nya företag i Uppsala län och 500 företag fått stöd att utveckla sin verksamhet. Minst 40 % av berörda företag ska ledas av kvinnor. (Bas 32 %) Åtaganden: Erbjud rådgivning och stöd till kvinnor och män som vill förverkliga sina idéer genom eget företagande. (Innovativ region) Främja framväxt av nya tillväxtbolag (Innovativ region) Utveckla det lokala företagsklimatet. (Innovativ region) Öka näringslivets internationalisering (Innovativ region) De medel som Regionförbundet disponerar, dels statliga regionala utvecklingsmedel och dels kommunala samt landstingsmedel, ska användas i syfte att uppnå strategins mål och åtaganden.

17 I den mån uppdraget behöver modifieras så att det stämmer överens med nationellt eller annat uppdrag ligger det på STUNS/UIC att föreslå sådana förändringar. STUNS/UIC arbetar med årligen framtagen Verksamhetsplan och Handlingsplan som motsvarar de krav som ingår i uppdragsavtalet för att få finansiering. Verksamhetsplanen och Handlingsplanen följs upp regelbundet i UICs styrelse och i STUNS, där Regionförbundet är representerad. Anslag 2014 Verksamhetsstöd: kr. Fördelat på kr i varaktigt verksamhetsstöd och kr som medfinansiering till projektet Big6 under Uppsala den januari 2014 Uppsala den januari Christina Frimodig Catharina Blom VD Regiondirektör STUNS Regionförbundet Uppsala län

18 Dnr: RFUL 2013/254 Uppdrag till Connect Uppsala 2014 Uppsala län ingår i en av landets främsta tillväxtregioner. Tjänste- och servicesektorn växer starkt och flera branscher hävdar sig väl i den internationella konkurrensen. I Uppsala län finns en grogrund för fler och växande företag. För att klara den globala konkurrensen måste kraft hämtas ur de lokala och regionala resurserna. Det bästa näringslivsklimatet och förutsättningarna för utveckling skapas genom ökad samverkan och mobilisering, på flera plan. RUS - en gemensam strategisk agenda Som grundplatta för länets tillväxtarbete ligger den nya regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft 3.0. Denna strategi är fastställd i förbundsfullmäktige och utgör den politiska kompass som det regionala tillväxtarbetet söker stöd i. Den regionala visionen är att Uppsala ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion år Verksamheten inom Connect är del av satsningen för att nå visionen. Connect ska vara väl förtroget med innehållet i RUS. Utvecklingsstrategin innehåller mål och förslag till åtaganden. Det mål och åtaganden som Connect särskilt bidrar till lyder: Mål: Vid 2014 års slut: ska det ha startats minst 600 nya företag i Uppsala län och 500 företag fått stöd att utveckla sin verksamhet. Minst 40 % av berörda företag ska ledas av kvinnor. (Bas 32 %) Åtaganden: Erbjud rådgivning och stöd till kvinnor och män som vill förverkliga sina idéer genom eget företagande. (Innovativ region) Främja framväxt av nya tillväxtbolag (Innovativ region) Utveckla det lokala företagsklimatet. (Innovativ region) Öka näringslivets internationalisering (Innovativ region) De medel som Regionförbundet disponerar, dels statliga regionala utvecklingsmedel, dels kommunala samt landstingsmedel, ska användas i syfte att uppnå strategins mål och åtaganden.

19 I den mån uppdraget behöver modifieras så att det stämmer överens med nationellt eller annat uppdrag ligger det på Connect att föreslå sådana förändringar. Syfte Connect skall: - sammanföra entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital Mål för Connects verksamhet Genomföra minst 18 språngbrädor - Genomföra 4 Investeringsforum - Upprätthålla Uppsalas investerarnätverk till minst 40 medlemmar - genomföra minst 5 aktiviteter årligen av karaktären information, inspiration och nätverk för minst 100 deltagare, exempelvis o BIO-PUB o ICT-PUB o Piazza - vidareutveckla samverkan med Uppsala Innovation Centre och komplettera övriga delar av innovationssystemet. - delta i genomförandet av programmet Främja kvinnors företagande samt påbörja implementering av goda resultat från programmet inför medverka till att synliggöra Regionförbundet - utöka närvaron i hela länet. - I enlighet med den regionala handlingsplanen för Jämställd tillväxt ska Connect arbeta med att jämställdhetsintegrera sin verksamhetet under året. Ett av målen för verksamheten är att nå minst 40 % kvinnor i språngbrädorna. Ett annat mål är en ökning av kvinnor som investerare, (2013: 21 % (9 av 42). Uppföljning Connect skall årligen rapportera till regionförbundet senast den 31 december med preliminär rapport och senast den 1 februari året efter kalenderåret med slutlig rapport. Rapporten skall innehålla följande: - Beskrivning av genomförda aktiviteter - Redovisning av resultat utifrån uppsatta mål med hjälp av indikatorer - Beskrivning av samverkan med andra företagsfrämjande aktörer; vilka och hur? - Beskrivning av vilka kommuner samverkan skett med Indikatorer att följa under året - Faktiskt genomförda investeringar i SEK - Antal bolag som får nya investeringar - Investeringar som hanteras via investerare i nätverket (Mål 15 mkr) - Investeringar som hanteras via andra kontakter (Mål 19 mkr) - Antal bolag som fått finansiering genom nätverket tillsammans med andra finansiärer. Mål 6)

20 - Antal bolag som fått finansiering genom andra finansiärer (mål 4) Redovisningar till andra finansiärer bör med fördel även lämnas till Regionförbundet. Anslag 2014 Verksamhetsstöd: kr. Uppsala den januari 2014 Uppsala den januari Virginie Delporte Catharina Blom VD Regiondirektör Connect Uppsala Regionförbundet Uppsala län

21 Dnr: RFUL 2013/255 Uppdrag till Coompanion 2014 Uppsala län ingår i en av landets främsta tillväxtregioner. Tjänste- och servicesektorn växer starkt och flera branscher hävdar sig väl i den internationella konkurrensen. I Uppsala län finns en grogrund för fler och växande företag. För att klara den globala konkurrensen måste kraft hämtas ur de lokala och regionala resurserna. Det bästa näringslivsklimatet och förutsättningarna för utveckling skapas genom ökad samverkan och mobilisering, på flera plan. RUS - en gemensam strategisk agenda Som grundplatta för länets tillväxtarbete ligger den nya regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft 3.0. Denna strategi är fastställd i förbundsfullmäktige och utgör den politiska kompass som det regionala tillväxtarbetet söker stöd i. Den regionala visionen är att Uppsala ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion år Verksamheten inom Coompanion är del av satsningen för att nå visionen. Coompanion ska vara väl förtroget med innehållet i RUS. Utvecklingsstrategin innehåller mål och förslag till åtaganden. Det mål och åtaganden som Coompanion särskilt bidrar till lyder: Mål: Vid 2014 års slut: ska det ha startats minst 600 nya företag i Uppsala län och 500 företag fått stöd att utveckla sin verksamhet. Minst 40 % av berörda företag ska ledas av kvinnor. (Bas 32 %) Åtaganden: Erbjud rådgivning och stöd till kvinnor och män som vill förverkliga sina idéer genom eget företagande. (Innovativ region) Främja framväxt av nya tillväxtbolag (Innovativ region) Utveckla det lokala företagsklimatet. (Innovativ region) De medel som Regionförbundet disponerar, dels statliga regionala utvecklingsmedel, dels kommunala samt landstingsmedel, ska användas i syfte att uppnå strategins mål och åtaganden. I den mån uppdraget behöver modifieras så att det stämmer överens med nationellt eller annat uppdrag ligger det på Coompanion att föreslå sådana förändringar. 1

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Landshövdingen har ordet 2 Organisation 4 Resultatredovisning 5 Länsstyrelseinstruktion 2 5 Övrig förvaltning 10 Trafikföreskrifter 13 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer