EU-strategi för Strängnäs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-strategi för Strängnäs kommun"

Transkript

1 Strategi 1/10 Beslutad: KF Gäller fr o m: Diarienummer: Myndighet: Ersätter: KS/2011: Kommunstyrelsen Strategi för Strängnäs kommuns internationella kontakter, beslutad av KF (KS/2006: ) EU-strategi för Strängnäs kommun Bakgrund Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påverkar EU 60 procent av punkterna på dagordningen i kommunfullmäktige 1. I hälften av dessa fall är EU:s påverkan tvingande och i resten av fallen är den mer indirekt 2. Genom tioåriga tillväxtstrategier kan EU till exempel sätta upp övergripande mål för samarbetet mellan medlemsländerna och uppmuntra utveckling i en viss riktning. Den regionala och lokala nivån har idag också stora möjligheter att vara med och påverka EU:s beslut. Genom att följa EU:s utveckling och bevaka sina intresseområden kan kommunen öka sitt inflytande över den gemensamma agendan. Med aktuell kunskap om EU:s fonder och program kan kommunens verksamheter öka sina möjligheter att utvecklas. Ett större engagemang i EUprojekt och europeiska nätverk kan också göra kommunen mer synlig och attraktiv utåt. Utvecklingen tyder på att den lokala och regionala nivån kommer att få allt mer inflytande i ett framtida EU. Ibland kan det nästan vara lättare för kommuner att påverka EU:s politik än att påverka på nationell nivå. Flera vägar finns för att fånga upp lokala och regionala intressen. Allt fler kommuner antar internationella strategier och EU-strategier för att möta denna utveckling. I Strängnäs har det sedan 2007 funnits en Strategi för internationella kontakter. EU-strategin ska ersätta denna. Syfte EU-strategin för Strängnäs kommun drar riktlinjer för hur kommunen kan arbeta mer aktivt för att ta vara på de möjligheter som Sveriges EU-medlemskap för med sig. Strategin är kommunövergripande och ligger till grund för samtliga nämnders EU-arbete. EU-arbetet ska vara integrerat i kommunens ordinarie verksamhet och bidra till att uppfylla kommunens mål. 1 Nyberg Nyberg 2010, sid 5.

2 2/10 Mål och inriktning Strängnäs kommuns EU-strategi ska visa kommunens verksamheter hur ett mer integrerat EU-perspektiv kan bidra till att uppnå de kommunövergripande målen. Den ska vara ett redskap för att närma sig Vision 2020 för Strängnäs kommun och för att uppfylla målen i den strategiska planen Den ska bidra till att uppnå mål i kommunens årsplaner och årliga verksamhetsplaner 3. Strategin ska även vara ett hjälpmedel för kommunen när det gäller att uppnå målen i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Vision 2020 för Strängnäs kommun Vision 2020 för Strängnäs kommun beskriver ett framtida tillstånd som vi vill uppnå: Att leva i Strängnäs kommun är enkelt, tryggt och ger stora möjligheter. Samverkan, förnyelse och utveckling står i centrum. Vi har tillgång till det lilla och närhet till det stora och är måna om att växa på ett hållbart sätt. För att uppnå visionen finns sju målområden: - Hållbar utveckling och tillväxt - Utbildning - Trygghet - Företagsklimat - Kommunikationer - Ekonomisk hushållning - Insyn och inflytande Genom att EU-perspektivet integreras i den dagliga verksamheten kan kommunen öka sina möjligheter att uppnå dessa mål. Samarbetsprojekt kan förbättra miljöarbetet, kompetensutveckling och europeiska utbyten kan förbättra kvalitén i utbildningen och en starkare europeisk profil kan förbättra företagsklimatet. Idag varierar engagemanget i EU-projekt mycket mellan olika verksamhetsområden. I vissa verksamheter arbetar man redan strategiskt, i andra är EU:s möjligheter ganska okända. Strategin uppmuntrar personal inom alla områden att se över vilka av deras utvecklingsbehov som skulle kunna mötas med deltagande i EU-projekt och nätverk. 3 Se respektive års verksamhetsplan för specifika områden där EU-arbetet kan bidra till att uppnå målen.

3 3/10 Europa 2020 Ledorden för EU:s strategi Europa 2020 är: - Smart tillväxt utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation. - Hållbar tillväxt främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi. - Tillväxt för alla stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning. Europa 2020 har fem överordnade EU-mål 4 : - 75 % av befolkningen i åldrarna ska ha ett arbete % av EU:s BNP ska investeras i forskning och utveckling. - Energi- och klimatmålen 20/20/20 ska nås 6. - Den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 % och minst 40 % av den yngre generationen ska ha avslutad högre utbildning. - Antalet personer som hotas av fattigdom ska minska med 20 miljoner. Utifrån de gemensamma målen tar medlemsländerna fram nationella mål. I Sverige sker det genom Sveriges nationella reformprogram 7. Den lokala och regionala nivån betonas i strategin och så kallade partnerskap uppmuntras, som innebär att aktörer på olika nivåer i samhället ska samarbeta för att uppnå målen. Strängnäs kommun avser att göra detta genom projektet EU2020 going local, ett samarbetsprojekt mellan 15 europeiska regioner som drivs av Regionförbundet Sörmland 8. SKL samordnar kommunernas inflytande i Europa EU-samordnaren i Strängnäs kommun kommer att föra vidare relevant information via kommunens hemsida och intranät så att alla som arbetar i kommunen kan ta del av aktuella aktiviteter. EU-samordnaren kommer också att hålla utbildningar om Europa 2020 för kommunens förtroendevalda. 4 En sammanfattning av målen. Målen i sin helhet finns i Europa 2020, Europeiska kommissionen 2010, sid Sveriges regering har utökat detta mål till att omfatta både kvinnor och män. 6 Minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % jämfört med 1990-års nivåer och med 30 % på vissa villkor, öka andelen förnybara energikällor i vår slutliga energiförbrukning till 20 % och öka energieffektiviteten med 20 %. 7 Sveriges nationella mål utifrån Europa 2020 skickas till EU-kommissionen i april 2011 och ska ha utarbetats i samråd med lokal och regional nivå. 8 Se för mer information.

4 4/10 Strategiska prioriteringar Strängnäs kommun behöver engagera sig mer i EU-arbetet. Bara genom att aktivt delta i den politiska utvecklingen på EU-nivå och integrera EU-perspektivet i kommunens verksamhetsområden kommer Strängnäs att kunna nå sin fulla utvecklingspotential. Detta kräver engagemang från såväl förtroendevalda som anställda. Strängnäs kommuns internationella arbete ska fokusera på EU och Sveriges närområde. Inom EU finns just nu de största möjligheterna till effektivt samarbete och även vägar för påverkan. Strängnäs kommun ska också prioritera samarbeten med länderna kring Östersjön. I detta perspektiv ska Strängnäs kommuns EU-strategi inrikta sig på verksamhetsutveckling samt bevakning och påverkan. Verksamhetsutveckling Genom att delta i transnationella projekt och ansöka om medel från EU:s fonder och program finns stor potential till utveckling för kommunens olika verksamheter. Projekt och program med EU-stöd ska inte vara separata från den ordinarie verksamheten inom kommunen, utan bli en naturlig och integrerad del av den. För utvecklingsarbete inom kommunens verksamheter ska möjligheten till europeiska samarbetsprojekt och delfinansiering via EU:s fonder och program alltid prövas. Dels bidrar detta till en ekonomisk hushållning, eftersom projektmedel kan bekosta sådant som kommunen annars skulle stå för. Dels kan det tillåta större chansningar och mer entreprenörskap än vad som annars skulle vara möjligt, då projektmedel till exempel kan bekosta extra resurser inom ett projekt och ge utrymme för nya idéer. Deltagande i projekt och finansiering via EU-program medför också en ovärderlig kompetensutveckling, både för enskilda individer och för grupper och verksamheter. Detta är självklart i rena kompetensutvecklingsprojekt, där pengar finns för utbildning och kompetenshöjande åtgärder. Men även andra samarbeten, som europeiska partnerskap och projekt, höjer deltagarnas kompetens. Det kan handla om allt från förbättrad ämneskunskap och nya perspektiv till språkkunskaper och ökad kulturell förståelse. Strängnäs kommun prioriterar projektansökningar inom EU-program, samarbeten med länderna kring Östersjön och EU:s närområde. Projektpartners ska dock väljas utifrån nyttan av samarbetet, dvs. den kompetens de har, och inte endast av geografiska skäl. De vänorter som Strängnäs kommun ingått avtal med 9 kan med fördel prövas som projektpartners. Där har kommunen redan kontakter med nyckelpersoner och det finns goda möjligheter att hitta vidare samarbeten. Projekten ska dock även här utgå från nyttan av samarbetet och den kompetens 9 Se bilaga.

5 5/10 hos eventuella partners som kan vara av värde för Strängnäs kommun. Andra sätt att hitta projektpartners är att delta i kontaktseminarier eller att bevaka Stockholmsregionens Europaförenings (SEU) webbplats 10 där aktuella partnersök annonseras. Man kan också kontakta skolor, företag, organisationer och myndigheter i andra länder direkt och undersöka om de är intresserade av ett samarbete. Kommunen prioriterar inte några enskilda verksamhetsområden när det gäller deltagande i EU-projekt, utan uppmuntrar till att möjligheten prövas inom alla områden. Omfattningen på projekten kan givetvis variera mycket. En skolklass kan göra ett utbyte med en klass i ett annat land, och ett kontor kan delta i ett stort europeiskt samarbetsprojekt. Inte heller här gör kommunen någon skillnad, utan uppmuntrar alla initiativ som kan medföra ett mervärde för de inblandade. Ofta ger projektdeltagande ringar på vattnet, både genom att det involverar fler än de som aktivt arbetar med projektet, och i det att engagemang smittar av sig och inspirerar till nya idéer. Ett mindre partnerskap kan leda till en större projektansökan med samma partners några år senare. Bevakning och påverkan Strängnäs kommun påverkas i allra högsta grad av vad EU beslutar. Därför ska vi också vara med och påverka i den mån det går. Det finns många vägar för strategisk påverkan i EU för lokal och regional nivå: Regionkommittén för regionernas talan, olika europeiska nätverk och organisationer lämnar yttranden och remisser när det gäller nya lagförslag och den regionala och lokala nivån uppmuntras av den svenska regeringen att delta i dialogen kring exempelvis de nationella målen i EU:s tillväxtstrategi. I vissa fall finns möjligheter för förtroendevalda på kommunal nivå att själva delta i debatter och dialogforum kring hur EU:s politik och framtida program ska utformas. I andra fall representeras kommunen av Regionförbundet Sörmland och Stockholmsregionens Europaförening 11. Genom Regionförbundet är Strängnäs kommun medlem i de europeiska nätverken Assembly of European Regions (AER), Edge Counties Network och Lisbon Regions Network. Genom SEU ingår kommunen i European Local Inclusion & Social Action Network (ELISAN). Kommunen bör undersöka möjligheterna som de olika nätverken erbjuder och välja ut något eller några där man utser personer som deltar i möten och aktiviteter. Alternativt kan kommunen undersöka om det finns andra nätverk som skulle passa bättre att ingå i. Exempel på andra nätverk som Strängnäs kommun skulle kunna vara aktiv inom är Eurotowns, United Cities and Local Governments (UCLG), The Union of Baltic Cities (UBC) och European Network Stockholmsregionens Europaförening verkar på plats i Bryssel genom Stockholmsregionens Europakontor, på engelska Stockholm Region. Strängnäs kommun är medlemmar i föreningen genom Regionförbundet Sörmland.

6 6/10 of Social Authorities (ENSA). Genom att samarbeta med andra regioner i Europa kan kommunen avsevärt öka sina chanser att påverka EU:s utveckling. Nätverken används också för att utbyta erfarenheter och kunskap. Den viktigaste ingången för påverkan och inflytande är Sveriges Kommuner och Landsting. Organisationen är mycket aktiv när det gäller att samla åsikter från lokal nivå och föra dem vidare till EU-nivå. SKL har till exempel tagit på sig uppgiften att föra kommuners och regioners talan när det gäller utformandet av de nationella prioriteringarna utifrån Europa SKL har listat fyra prioriterade punkter som man anser är av stor strategisk vikt för kommuner de närmaste åren 12 : 1. Bevaka utvecklingen av tjänster av allmänt intresse/tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 2. Bevaka subsidiaritetsprincipen Bevaka sammanhållningspolitikens utveckling. 4. Bevaka det lokala och regionala intresset i genomförandet av EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi och den öppna samordningsmetoden. Dessa områden bör Strängnäs kommun vara extra uppmärksam på. Kommunen ska ha ett bättre och närmare samarbete med SKL och utse representanter som deltar i strategiskt viktiga möten och dialogforum. Genom ett aktivt samarbete med SKL kan förtroendevalda och tjänstemän i kommunen både öka kommunens inflytande i EU och hålla sig uppdaterade om vad som är på gång inom unionen. Andra möjligheter att påverka EU är genom intresseorganisationer på plats i Bryssel, politiska partier på europeisk nivå, Sveriges ledamöter i Europaparlamentet och ansvariga departement. Lika viktigt som påverkan är bevakning av EU:s program och politikområden. Genom att följa utvecklingen av politik och program kan ansvariga personer inom kommunens verksamhetsområden lättare ta del av de möjligheter som passar dem. Om man inte själv kan delta på plats i olika forum kan man vända sig till EU-samordnaren, SKL eller SEU för att få hjälp med bevakning av ett visst område. 12 Nyberg 2010, sid Subsidiaritetsprincipen är en av EU:s grundprinciper och innebär att beslut alltid ska fattas på lägsta möjliga nivå, så nära medborgarna som möjligt. Det betyder att EU endast ska agera i en fråga om det är mer effektivt än en åtgärd på nationell nivå. Medlemsstaterna ska själva bevaka att denna princip upprätthålls och protestera vid övertramp. Principen gäller även lokala och regionala nivåer.

7 7/10 Genom ett mer aktivt deltagande i EU:s program och nätverk kommer Strängnäs kommun även att stärka sin europeiska profil. Det kommer att öka intresset för omvärlden att samarbeta med kommunen, och det kommer också att öka kommunens attraktionskraft på hemmaplan. När det gäller profilering är det viktigt att börja i den egna regionen. Genom ett bra samarbete med Regionförbundet Sörmland och närliggande kommuner kan Strängnäs även stärka sin position på den europeiska arenan. Arbetssätt och ansvarsfördelning - Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för kommunens EU-arbete. - Respektive nämnd har ansvar för att föra in EU-perspektivet i kommunens olika verksamhetsområden och för att följa bevakningen av EU-politik som kan påverka de kommunala frågorna. - Kommunledningskontoret sköter samordningen av EU-arbetet, främst genom EU-samordnaren (se arbetsbeskrivning nedan). - Ett EU-nätverk med representanter från olika verksamheter ska bidra till att utveckla och följa upp EU-samordnarens arbete (se arbetsbeskrivning nedan). - De kontinuerliga kontakterna med kommunens vänorter sker via respektive vänortsförening 14. EU-samordnarens roll EU-samordnaren ska ta emot och föra vidare aktuell information om EU, bevaka EU-program som är relevanta för kommunen och stimulera och hjälpa fram projektidéer. EU-samordnaren är även ansvarig för det regionala samarbetet när det gäller EU och deltar i samarbetsprojekt och möten som gäller koordinering av regionens EU-arbete. EU-samordnaren ska också arrangera EU-utbildningar för politiker och tjänstemän, ordna informationsaktiviteter av intresse för kommunen, genom att t.ex. bjuda in företrädare för olika EU-program samt se till att Europadagen uppmärksammas. Sammanfattningsvis ska EU-samordnaren ge stöd åt kommunens verksamheter i att starta EU-projekt, bevaka EU:s politik och program, sprida information och samverka med EU-samordnare i andra kommuner. 14 Se bilaga.

8 8/10 EU-nätverket Ett EU-nätverk upprättas inom kommunen, där en eller flera representanter för varje kontor ingår. EU-samordnaren och representanterna för kommunens kontor träffas regelbundet för att planera konkreta åtgärder för EUsamordningen. Vilka aktiviteter som arrangeras bestäms utifrån verksamheternas behov och representanterna i nätverket ska uppdatera EU-samordnaren om dessa. EU-samordnaren ska föra relevant information vidare till representanterna och utifrån aktuell lägesanalys göra verksamhetsplanering och handlingsplan för ett år i taget. Vänortsverksamhet Den vänortsverksamhet som bedrivs idag kretsar kring utbyten inom bland annat idrott, utbildning och kultur 15. Dessa utbyten kommer att fortsätta. Strategin uppmanar dock till att vänorterna i största möjliga mån även prövas som partners i samarbetsprojekt. Vänorterna kommer då att få en tyngre och mer strategisk roll än tidigare. Ekonomi Varje nämnd har inom sin budgetram eget ekonomiskt ansvar för sitt EU-arbete. Inga centrala anslag finns att disponera. Respektive nämnd har att avgöra i vad mån ett särskilt konto ska läggas upp för det europeiska arbetet. Möjligheter att delta i samarbetsprojekt med koppling till EU:s fonder och program ska vägas in i samtliga nämnders ordinarie budget- och verksamhetsplanering i syfte att uppnå ett bättre resultat för kommunen och dess invånare och näringsliv. Uppföljning Strategin ses över av kommunledningskontoret en gång per mandatperiod. Uppföljning av verksamhetsplaner görs i halvårs- och delårsrapport. EUsamordnaren upprättar i samråd med EU-nätverket årliga handlingsplaner för EU-arbetet. 15 Se bilaga.

9 9/10 Referenser Nyberg, L. (2010). EU i lokalpolitiken. En undersökning av dagordningar från kommuner, landsting och regioner. Stockholm: Sveriges Kommuner och landsting. ISBN: Europeiska kommissionen (2010). Meddelande från kommissionen, Europa 2020, En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (slutlig). 16 februari februari 2011.

10 10/10 Bilaga Strängnäs kommuns vänorter Strängnäs kommun har elva vänorter. De första kontakterna ligger sextio år tillbaka i tiden. Vänortsarbetet organiseras och styrs från respektive vänortsförening men samordnas från Strängnäsbygdens Vänortsförening som fungerar som en paraplyorganisation och som också fördelar de kommunala anslagen. Land Vänort Ansvarig Norden Norge Leikanger (1950-talet) Föreningen Norden Danmark Ribe (1950-talet) Föreningen Norden Finland Salo(1940-talet) Föreningen Norden Sagu (1940-talet) Föreningen Norden Baltikum Estland Saku (1993) Vänortsföreningen Strängnäsbygden-Baltikum Lettland Kandava (1993) Vänortsföreningen Strängnäsbygden-Baltikum Ryssland Priozersk (1999) Vänortsföreningen Strängnäs-Priozersk Övriga Europa Tyskland Rheinsberg (1995) Vänortsföreningen Mariefred-Rheinsberg Tyskland Ratzeburg (1996) Vänortsföreningen Strängnäs-Ratzeburg Polen Olsztynek (1999) Vänortsföreningen Strängnäsbygden-Baltikum Afrika Tanzania Loiborsoit Simanjiro-Loiborsoit (1986) Vänortsföreningen Strängnäs-Simanjiro- Verksamhetsområden Föreningen Nordens vänorter har främst samarbetat kring olika utbyten mellan ungdomar och föreningar. Samarbets- och vänortsavtal finns. Vänortsföreningen Strängnäsbygden-Baltikum har hanterat kontakter mellan politiker och tjänstemän, olika former av ungdomsutbyten samt en hel del gemensamma projekt inom utbildnings- och näringslivsområdet. Vänortsavtal finns med de tre vänorterna. Vänortsföreningen Mariefred-Rheinsberg har tyngdpunkt på kulturellt utbyte, bland annat inom konst, musik och litteratur. Vänortsavtal finns. Vänortsföreningen Strängnäs-Ratzeburg har främst haft idrottsligt utbyte. Vänortsavtal finns. Vänortsföreningen Strängnäs-Simanjiro-Loiborsoit verkar inom kulturellt utbyte via ömsesidiga besöksgrupper samt inom bistånd avseende hälsa, vatten, sanitet och utbildning. Vänortsavtal finns. Vänortsföreningen Strängnäs-Priozersk har utbyten kring kommunala frågor som kultur, utbildning och socialtjänst. Vänortsavtal finns.

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI SAMT HANDLINGSPLAN FÖR EU- OCH VÄNORTSARBETE I FLENS KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI SAMT HANDLINGSPLAN FÖR EU- OCH VÄNORTSARBETE I FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2012:5-105 INTERNATIONELL STRATEGI SAMT HANDLINGSPLAN FÖR EU- OCH VÄNORTSARBETE I FLENS KOMMUN Antagen av KF 2012-08-30 106 1 1. BAKGRUND, SYFTE OCH ORGANISATION 1.1 Bakgrund

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Internationell policy INRIKTNING OCH ORGANISATION. osthammar.se

Internationell policy INRIKTNING OCH ORGANISATION. osthammar.se Internationell policy 2016-2020 INRIKTNING OCH ORGANISATION osthammar.se Internationellt samarbete Den ökade globaliseringen och medlemskapet i EU påverkar Östhammars kommun i allt högre utsträckning och

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer Christian Svanfeldt Europeiska kommissionen Regional- och stadspolitik Regional & SKL, Stockholm 18 November 2014 EU:s urbana

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi Ny kunskap för ökad konkurrenskraft www.regionostergotland.se www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 4 1.1 Utgångspunkter... 4 1.1.1 Region Östergötlands strategiska

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Medlemskap i Eurocities

Medlemskap i Eurocities KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Christian Dahlmann 2015-09-07 KSN-2015-1686 Kommunstyrelsen Medlemskap i Eurocities Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att ansöka

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Visionen, äventyret och allvaret i Europatanken Gunnar Anderszon, SKL, Socialfondskommittén

Läs mer

Kent Johansson Europaparlamentariker

Kent Johansson Europaparlamentariker Europa som möjlighetsskapare EU består av 500 miljoner invånare 25 000 Skara 400 Västra Götaland Europa 2020 EU:s utmaningar för en smart & hållbar tillväxt för alla Sysselsättning: 75% av 20-65-åringarna

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Stadens samlade EU arbete Påverkan Hur gör vi? Representation i Bryssel Verksamhetsutveckling Erfarenhetsutbyte Profilering Prioritering av Kommunstyrelsen

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete 1(3) 2013-11-25 LiÖ 2012-3713 Landstingsstyrelsen Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete Arbetssätt

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-04-26 132 KS 257/16 Internationell policy för Mölndals stad 2017-2022 Beslut s förslag till kommunfullmäktige Förslaget till Internationell policy för Mölndals

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Internationell strategi för Hjo kommun

Internationell strategi för Hjo kommun Internationell strategi för Hjo kommun Dokumenttyp Strategi Fastställd/upprättad 2009-04-27 av Kommunfullmäktige 40 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande/Internationellt Giltighetstid

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen 1.2.2016 B8-0165/2 2 Skäl H H. Tillgängligheten till regionerna och förbindelserna mellan öarna utgör viktiga faktorer för att öka öarnas attraktionskraft. Kostnaderna för sjö- och flygtransporter för

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS

Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-06-07 189 Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS 2015-236 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för internationellt samarbete. KS

Policy för internationellt samarbete. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-31 192 Policy för internationellt samarbete. KS 2015-236 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Policy för Region Skånes internationella arbete

Policy för Region Skånes internationella arbete 2015-01-19 FÖRSLAG Per-Olof Persson Strateg internationella relationer Koncernstab kansli, Möten & Internationella relationer Tel: 040 675 32 26 / 0768 87 07 43 E-post: per-olof.persson@skane.se Policy

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Internationell strategi för Stockholms stad

Internationell strategi för Stockholms stad Bilaga 2 Dnr 171-482/2016 Sida 1 (8) 2016-06-02 Internationell strategi för Stockholms stad 1. Bakgrund och syfte I en globaliserad värld sammanlänkas det lokala med den globala utvecklingen. Det blir

Läs mer

Policyarbete och intressebevakning Projektverksamhet Utbildning och information. Scenario 2. Med fokus på projektutveckling av kommunal kärnkompetens

Policyarbete och intressebevakning Projektverksamhet Utbildning och information. Scenario 2. Med fokus på projektutveckling av kommunal kärnkompetens Scenarion, 20130206 Den efterfrågade verksamheten i West Sweden (WS) kan beskrivas utifrån tre olika huvudområden; Policyarbete och intressebevakning Projektverksamhet Utbildning och information Scenario

Läs mer

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/161 157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer