Internationell strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell strategi"

Transkript

1 Internationell strategi Ny kunskap för ökad konkurrenskraft

2

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Utgångspunkter Region Östergötlands strategiska årsplan Regionalt utvecklingsprogram EU:s Östersjöstrategi EU Syfte Mål Geografiska prioriteringar Östersjöområdet EU Övriga världen Genomförande Framgångsfaktorer Påverkansarbete Verksamhetsutveckling Samverkan Styrprocess Styrning Ansvar och roller Uppföljning Bilagor

4 1 Bakgrund Region Östergötlands internationella strategi har beslutats av Regionstyrelsen den 6 april Strategin är ett resultat av den översyn som Regionstyrelsen beslutade 30 sept Strategin är övergripande och gäller för samtliga verksamheter inom Region Östergötland. 1.1 Utgångspunkter Region Östergötlands internationella strategi tar sin utgångspunkt i följande styrdokument och strategier Region Östergötlands strategiska årsplan Region Östergötlands internationella samverkan ska bidra till att realisera visionen och målen i Region Östergötlands strategiska årsplan som beskriver den övergripande strategiska inriktningen för Region Östergötland. Planen omfattar bland annat vision, utmaningar, strategiska mål inom fem olika perspektiv - samhälle, medborgare, process, medarbetare, ekonomi, samt framgångsfaktorer som är avgörande för att nå en positiv utveckling inom respektive målområde. Region Östergötlands internationella samverkan relaterar till flera perspektiv i den strategiska årsplanen. De internationella aktiviteter som bedrivs inom organisationen ska bidra till att uppfylla uppsatta mål och framgångsfaktorer. Perspektivet Samhälle beskriver hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara. Ett kontinuerligt lärande och förmågan att implementera ny kunskap i den egna organisationen är viktiga förutsättningar för att Region Östergötlands verksamhet ska utvecklas ytterligare. Ett internationellt engagemang ger möjligheter till påverkan och kan leda till samarbeten inom olika områden. Påverkansarbetet stärker den regionala handlingsförmågan vilket ökar Östergötlands attraktivitet och konkurrenskraft. Perspektivet Process beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands arbetsmetoder och arbetsprocesser, där kunskapsbaserad verksamhet är en viktig del. Internationellt utbyte och deltagande i internationella nätverk genererar ny kunskap som bidar till att utveckla hälso- och sjukvården. Perspektivet Medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas. Ett aktivt internationellt utbyte stärker Region Östergötlands attraktivitet som arbetsgivare och ökar möjligheterna till att rekrytera värdefull kompetens Regionalt utvecklingsprogram Internationell samverkan ska också bidra till att realisera visionen och målen i Östergötlands regionala utvecklingsprogram. I programmet har följande tre mål lagts fast för regionens utveckling: goda livsvillkor för regionens invånare, ett starkt näringsliv och hög sysselsättning, samt hållbart utnyttjande av naturens resurser. Till målen finns strategier som anger handlingsinriktningen utifrån uppsatta mål och svarar mot de utmaningar som Östergötland står inför EU:s Östersjöstrategi EU:s strategi för Östersjöregionen är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Syftet med strategin är att möta de gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför dag. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Strategins mål ska uppnås via ett antal åtgärder och projekt. Östergötland är en Östersjöregion och deltar aktivt i Östersjösamarbetet via EU-finansierade projekt som ska bidra till att uppfylla strategins mål EU2020 Europa 2020 är EU:s tioåriga strategi som syftar till att skapa smart, hållbar tillväxt för alla. Strategin innehåller fem överordnade mål som ska nås innan år De handlar om sysselsättning, energi och klimat, innovation, utbildning och social sammanhållning. Regional utveckling är en central fråga i strategin 4 (11)

5 och lokal och regional förankring av strategin är avgörande för att nå de uppsatta målen. Östergötlands regionala utvecklingsprogram tar sin utgångspunkt i EU2020, och insatser för lokal och regional utveckling som finansieras av EU:s fonder och program ska bidra till att uppfylla EU2020-strategins mål. 1.2 Syfte Syftet med Region Östergötlands internationella strategi är att skapa en gemensam plattform för internationell samverkan i samverkan med andra aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Strategin redogör för de riktlinjer som gäller Region Östergötlands internationella samverkan och ger en vägledning i frågor som rör organisationens engagemang internationellt. 1.3 Mål Målen med Region Östergötlands internationella samverkan är följande: 1. Stärka Östergötlands konkurrenskraft och position 2. Förstärka Region Östergötland genom ny tillämpbar kunskap från andra internationella aktörer 3. Utveckla det regionala ledarskapet i samverkan med andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Målen anger en gemensam riktning för Region Östergötlands internationella samverkan där ett starkt regionalt ledarskap i samverkan med andra aktörer skapar förutsättningar för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. 1.4 Geografiska prioriteringar Region Östergötlands internationella verksamhet bedrivs huvudsakligen på tre olika arenor: Östersjöområdet, EU eller övriga världen Östersjöområdet Östergötland är en Östersjöregion och utvecklingen i Östersjöområdet har betydelse för Östergötlands utveckling och tillväxt. De flesta kommuner i Östergötland har ett mångårigt etablerat samarbete med vänorter i Östersjöregionen. Enheten för internationell samverkan har ett särskilt Östersjöfokus och ansvarar också för ett sekretariat inom EU:s gränsöverskridande program Central Baltic EU Sveriges kommuner och regioner påverkas direkt eller indirekt av de beslut som fattas av EU. Regional och lokal nivå kan också påverka de beslut som fattas på EU-nivå. EU:s regionalpolitik syftar till att minska skillnaderna i utveckling mellan EU:s regioner och via EU:s strukturfonder kan lokal och regional nivå finansiera utvecklingsinsatser som stärker regionens konkurrenskraft och bidrar till att uppfylla målen i EU2020-strategin Övriga världen Region Östergötland har ett etablerat samarbete med länder i övriga världen som t ex Kina, Kenya och Bosnien. Dessa samarbeten regleras via samarbetsavtal som bygger på ömsesidigt kunskapsutbyte och har en tydlig koppling till Region Östergötlands verksamheter inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. 2 Genomförande Region Östergötlands internationella samverkan är inriktad på följande tre områden: påverkansarbete, verksamhetsutveckling samt samverkan. 5 (11)

6 2.1 Framgångsfaktorer För att Region Östergötland ska uppnå målet med internationell samverkan bör följande kriterier vara uppfyllda: Skarpa prioriteringar som utgår ifrån Region Östergötlands strategiska styrdokument Tydlig koppling till ordinarie verksamhet där man utgår från verksamheternas behov Förankring i politiska organ med utsedda kontaktpersoner Verka för långsiktighet, uthållighet och ett aktivt engagemang Skapa strategiska allianser med Östergötlands kommuner, samt andra regioner i Sverige eller internationellt Kontinuerlig utvärdering och uppföljning 2.2 Påverkansarbete EU påverkar i allt högre grad lokal och regional nivå. Region Östergötland ska därför bedriva ett aktivt påverkansarbete för att få genomslag och skapa förändring inom EU i sakfrågor som har betydelse för Östergötlands konkurrenskraft och position. Påverkansarbetet kan utföras gemensamt i strategiska allianser med andra regioner i Sverige eller hela EU, i samarbete med kommunerna i Östergötland, eller enskilt. Arbetet sker alltid i nära samarbete med politik och tjänstemän på hemmaplan och på EU-kontoret i Bryssel. För att bedriva ett framgångsrikt påverkansarbete i frågor som har betydelse för hela regionen ska Region Östergötlands ta det regionala ledarskapet i samarbete med kommunerna. Genom att skapa regional förankring och samsyn i gemensamt prioriterade frågor kan regionen tillsammans med kommunerna driva ett aktivt påverkansarbete gentemot EU. Region Östergötlands medlemskap i internationella nätverk och samarbetsorganisationer ger särskilda möjligheter att verka och agera utifrån en större politisk plattform. Samarbetet inom Östra Mellansverige och Sydöstra sjukvårdsregionen kan också fungera som en plattform för påverkansarbete. Region Östergötland ska vara en aktiv region i Östersjösamarbetet och ingå i strategiska allianser för att påverka utvecklingen i Östersjöregionen och skapa samarbeten som bidrar till att öka regionens konkurrenskraft. Vid val av medlemskap i nya nätverk och samarbetsavtal med andra regioner bör det ske utifrån följande principer: Det ska finnas en tydlig koppling till Region Östergötlands prioriterade sakfrågor och verksamheternas behov Samarbetet ska präglas av ett tydligt mervärde, en ömsesidig nytta samt ha en tydlig målformulering En ansvarig politiker och tjänsteman ska utses för varje medlemskap eller samarbetsavtal Samarbetet bör bygga på samverkan med andra aktörer i regionen eller i Sverige Medlemskap och samarbetsavtal ska återrapporteras och utvärderas kontinuerligt för att följa upp mervärde och resultat. Region Östergötland ska också strategiskt verka för att erhålla positioner i sammanhang och sakfrågor som har betydelse för regionens utveckling. 2.3 Verksamhetsutveckling Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med andra regioner genererar ny kunskap som förstärker Region Östergötland och skapar goda förutsättningar för regionens invånare. Det är därför viktigt att det internationella perspektivet integreras i samtliga verksamheter inom Region Östergötland. Ett aktivt internationellt utbyte är viktigt för att hälso- och sjukvården ska kunna utveckla och upprätthålla kvalitet och konkurrenskraft, och kan ske i form av internationell forskning, utbildningsinsatser i andra länder eller via samarbetsprojekt. Inom regional utveckling ger internationella samarbetsprojekt ökade möjligheter till att växla upp och genomföra redan planerade insatser, vilket ökar effekterna av de egna insatserna. I valet av samarbetsprojekt ska Region Östergötlands styrdokument i form av strategisk årsplan, regionalt utvecklingsprogram, samt styrelsens och nämnderas verksamhetsplaner vara styrande. Det är 6 (11)

7 också viktigt att utgå från verksamheternas behov och mål så att resultatet av det internationella utbytet leder till verksamhetsutveckling. Region Östergötlands medlemskap i internationella nätverk utgör också en viktig del av verksamhetsutvecklingen. Deltagandet ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte, nya kontakter, nya metoder och arbetssätt som kan stärka och utveckla Region Östergötland. Internationella kontakter och utbyten stärker också Region Östergötlands attraktivitet som arbetsgivare och ökar möjligheterna till att rekrytera kompetenser särskilt inom hälso- och sjukvården. 2.4 Samverkan En förutsättning för Region Östergötlands internationella verksamhet är en god samverkan med andra aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. I samverkan med lokal nivå, främst kommunerna, fungerar Region Östergötland som ett kunskapsstöd i finansieringsfrågor och kommunicerar EU-relaterad information. Samverkan kan bestå av gemensamt påverkansarbete i prioriterade sakfrågor, gemensamma utvecklingsprojekt, seminarier, kompetensutveckling för politiker och tjänstemän samt regionala nätverk. För att nå framgång i regionens gemensamma arbete med internationell samverkan är det viktigt att Region Östergötland och kommunerna har en samsyn i vilka frågor som ska vara prioriterade för internationell samverkan, både vad gäller påverkansarbete och verksamhetsutveckling. Detta förutsätter att kommunerna har en strategi för sitt internationella arbete, en mottagningskapacitet på tjänstemannanivå och ett tydligt engagemang från politiken. På regional nivå sker samverkan med andra regionala aktörer som till exempel Linköpings Universitet och Länsstyrelsen, eller i större geografiska regioner som till exempel sydöstra hälso- och sjukvårdsregionen och Östra Mellansverige. På nationell nivå sker samverkan med andra svenska regioner och nationell nivå inom en rad olika områden både inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. Internationellt samverkar Region Östergötland med lokala och regionala aktörer både inom EU och övriga världen i form av deltagande i internationella nätverk, erfarenhetsutbyten med samarbetsorganisationer, projekt, utbildningsinsatser för medicinsk personal etc. 3 Styrprocess 3.1 Styrning Regionstyrelsen har tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafikoch samhällsplaneringsnämnden uppdraget att verkställa det uppdrag som beskrivs i den strategiska planen. Detta innebär att styrelse och nämnder arbetar mot samma mål men med olika utgångspunkter. 3.2 Ansvar och roller Regionstyrelsen samordnar Region Östergötlands internationella samverkan och ansvarar för de internationella frågor som rör styrelsens sakområde. Hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden ansvarar för de internationella frågor som rör respektive nämnds sakområde. Regionstyrelsen fattar beslut om val av politiska företrädare till internationella uppdrag, både vad gäller styrelseposter och permanent deltagande i kommittéer och arbetsgrupper. Principen är att det är endast politiska företrädare i regionstyrelsen eller nämndernas presidier som kan väljas till internationella uppdrag. Enheten för internationell samverkan där Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel också ingår bistår regionstyrelsen och nämnderna i arbetet med internationell samverkan. 7 (11)

8 3.3 Uppföljning I uppföljningsprocessen via delårsrapporter och årsredovisning ska Region Östergötlands internationella samarbete belysas, för att tydliggöra resultat och mervärdet av de insatser som genomförs. 3.4 Bilagor Förteckning över Region Östergötlands internationella nätverk. 8 (11)

9 Bilaga 1 - Förteckning över Region Östergötlands internationella nätverk AER - Assembly of European Regions AER är en interregional samarbetsorganisation och politiskt forum med 260 medlemsregioner från 33 länder. AER bildades 1985 och huvudmålet var då att få regionernas ställning och roll i uppbyggnaden av ett demokratiskt Europa erkänd. AER:s synsätt är att regionerna är grunden till demokratin i Europa eftersom de har en närhet till medborgarna och därför kan företräda deras intressen och lösa ekonomiska och sociala problem. Att främja regionalism och etablera regioners deltagande i europeisk politik har från början varit ett av organisationens främsta mål. Övertygelsen är att politiska beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå och subsidiaritetsprincipen värdesätts högt. ERLAI (European Regional and Local Authorities on Asylum and Immigration) ERLAI är ett Brysselbaserat nätverk för lokal och regionala organisationer som arbetar med asyl- och immigrationsfrågor. Nätverket leds av regionen Emilia-Romagna i Italien. Syftet med nätverket är att skapa erfarenhetsutbyte mellan regional och lokal nivå i Europa och sprida information och goda exempel. Nätverket skapar också goda möjligheter för gemensamma EU-projekt med fokus på asyl- och immigrationsfrågor. Ett 30-tal regioner och kommuner från totalt åtta EU-länder är idag medlemmar i nätverket. ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) ERRIN är ett Brysselbaserat nätverk för regioner och städer. Nätverkets syfte är att hjälpa regionala aktörer att ta del av det europeiska arbetet inom innovation och forskning. Mer än 90 regioner är medlemmar i nätverket. Medlemskapet ger regionen möjligheter att utbyta kunskap om forskning och innovation på europeisk nivå. Nätverket fungerar också som ett verktyg för dialog mellan regioner och EU-institutioner och som en grund för samarbete med andra nätverk. EUREGHA (European Regional and Local Health Authorities) EUREGHA är ett Brysselbaserat hälsonätverk som består av 13 europeiska regionala och lokala hälsomyndigheter. EUREGHA främjar samarbete mellan regioner och lokala hälsomyndigheter inom folkhälsa och hälso- och sjukvård med målsättningen att förbättra regionala strategier inom vård och hälsa i hela Europa. Nätverket samverkar också med EU:s institutioner och internationella intresseorganisationer om initiativ inom hälsa och sjukvård. 9 (11)

10 Healthy Cities Network Healthy Cities Network är ett europeiskt nätverk med fokus på folkhälsa. Nätverket är en del av WHO. Region Östergötland deltar i den nationella delen av nätverket. Nätverkets medlemmar är svenska regioner, kommuner och städer som arbetar på strategisk nivå med folkhälsofrågor. Nätverket fokuserar på att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling. The International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services (HPH) Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HPH) består av mer än 40 nationella nätverk. HPH-nätverket, som initierades av WHO 1993, syftar till att driva utvecklingen av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning. HPH-nätverket har ett antal internationella temagrupper i olika sakfrågor, samt arbetsgrupper med bredare teman. Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFSnätverket) har ett sekretariat som organisatoriskt är placerat på Region Östergötland. Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete Nordiska skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län, i Egentliga Finland och Nyland samt Ålands sex skärgårdskommuner. REVES (European Network of Cities and Regions for the Social Economy) REVES är ett europeiskt nätverk för städer och regioner som arbetar aktivt med området social ekonomi. Nätverket har ca 75 medlemmar från tolv länder. Nätverket syftar till att skapa en dialog med EU och andra internationella institutioner för att skapa goda förutsättningar för den sociala ekonomin. Nätverket arbetar också med att tydliggöra vikten av partnerskap mellan privata/offentliga/sociala ekonomins aktörer för att utveckla den lokala ekonomin. SERN (Sweden Emilia-Romagna Network) Sedan halvårsskiftet 2008 är regionen medlem i Sweden Emilia-Romagna Network, SERN, ett nätverk som syftar till att underlätta erfarenhetsutbyte och deltagande i samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer - i synnerhet inom områdena miljö, utbildning och kultur, social ekonomi, entreprenörskap och turism. Nätverket samlar idag ett 50-tal kommuner, regioner och organisationer i Sverige och Italien för olika gemensamma utvecklingssatsningar (11)

11 S3-plattformen Region Östergötland är medlem i EU-kommissionens S3- plattform, som är ett europeiskt nätverk för regioner som arbetar med strategier för smart specialisering. Smart specialisering är en process som innebär att regionerna analyserar och identifierar sina styrkeområden för att skapa ökad konkurrenskraft och tillväxt. Nätverket bistår Europas regioner med information, expertis, metodutveckling, kunskaps- och erfarenhetsutbyte i arbetet med att utarbeta och implementera strategier för smart specialisering (11)

12 Region Östergötland, kommunikationsenheten 2016

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Internationell policy INRIKTNING OCH ORGANISATION. osthammar.se

Internationell policy INRIKTNING OCH ORGANISATION. osthammar.se Internationell policy 2016-2020 INRIKTNING OCH ORGANISATION osthammar.se Internationellt samarbete Den ökade globaliseringen och medlemskapet i EU påverkar Östhammars kommun i allt högre utsträckning och

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

EU-strategi för Strängnäs kommun

EU-strategi för Strängnäs kommun Strategi 1/10 Beslutad: KF 2011-04-26 126 Gäller fr o m: 2011-05-01 Diarienummer: Myndighet: Ersätter: KS/2011:83-0061 Kommunstyrelsen Strategi för Strängnäs kommuns internationella kontakter, beslutad

Läs mer

Nyheter från Bryssel

Nyheter från Bryssel Nyheter från Bryssel Läget i Bryssel just nu! Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus på projektrådgivning, partnersök, hjälp med kontakter i Bryssel, deltagande i

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete 1(3) 2013-11-25 LiÖ 2012-3713 Landstingsstyrelsen Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete Arbetssätt

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Policy för internationellt samarbete. KS

Policy för internationellt samarbete. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-31 192 Policy för internationellt samarbete. KS 2015-236 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Medlemskap i Eurocities

Medlemskap i Eurocities KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Christian Dahlmann 2015-09-07 KSN-2015-1686 Kommunstyrelsen Medlemskap i Eurocities Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att ansöka

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2016-11-30 Dnr: RS 2016-843 Regionstyrelsen Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet Bakgrund Region Östergötland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS

Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-06-07 189 Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS 2015-236 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer Christian Svanfeldt Europeiska kommissionen Regional- och stadspolitik Regional & SKL, Stockholm 18 November 2014 EU:s urbana

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4 D.Nr 2011-105 Antagen av Regionförbundet Jämtlands läns styrelse 24/2 2010 REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN VERKSAMHETSPLAN VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer