Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag"

Transkript

1 Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige KS Kommunstyrelsen Karlskrona kommun och dess bolag Varje mandatperiod Internationell handlingsplan 2007

2

3 1. Inledning Karlskrona kommun verkar på lokal nivå i en global värld. Gränser suddas ut, regionalisering sker och makroregioner bildas. Karlskrona kommun har en lång tradition av att arbeta internationellt, är medlem i flera internationella nätverk och deltar i ett flertal internationella samverkansprojekt. Karlskrona kommun påverkas av samma globala trender och förutsättningar som övriga organisationer i världen. Via internationell samverkan får vi kunskap och erfarenhet för att möta våra utmaningar och hitta utvecklingsmöjligheter. Ett internationellt perspektiv är ett av flera verktyg för att nå kommunens vision och mål. Genom att integrera internationellt arbete in i verksamheterna blir Karlskrona en attraktiv arbetsgivare som erbjuder de anställda att utvecklas i en internationell miljö. Karlskrona kommuns samverkan med kommuner och aktörer, regionalt, nationellt och internationellt, kommer att öka framöver eftersom utvecklingsfrågor allt mer kommer att hanteras genom samarbete i större geografiska områden. Det internationella arbetet ska ses som ett horisontellt perspektiv precis som mångfald och miljö. Det internationella arbetet ska integreras in i ordinarie arbete och naturligt diskuteras som en möjlighet i varje verksamhetsutveckling. Det internationella programmet ersätter den internationella handlingsplan som antogs av kommunstyrelsen den 9 januari Programmet ska omprövas varje ny mandatperiod.

4 2. Syfte med det internationella programmet Det internationella programmet ska bidra till att skapa en referensram och en gemensam plattform för Karlskrona kommuns internationella arbete. Programmet ska ligga som grund för det internationella arbetet i samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag inom Karlskrona kommun. Programmet belyser kommunens mål och ska ge underlag för prioriteringar samt definiera den organisation och den ansvarsfördelning som krävs för att skapa ett framgångsrikt internationellt arbete. 3. Syfte med det internationella arbetet Det internationella arbetet ska utgå från nyttan för medborgarna, bidra till att genomföra de verksamhetsplaner som fastställts av nämnder och bolagsstyrelser samt medverka till att uppnå kommunens vision Karlskrona 2030 och de mål som fastställs av kommunfullmäktige. Det internationella arbetet ska ge ökad förståelse för olika kulturer och tillföra kompetens och erfarenheter in i verksamheten i kommunen, men också in i vårt samhälle. En särskilt prioriterad grupp för det internationella arbetet är barn och ungdomar eftersom dessa grupper är framtidens bärare av internationell samverkan och internationell närvaro. 4. Mål Målen med det internationella arbetet är samma som de mål som är angivna i dokumentet Budget och planer och som fastställs årligen av kommunfullmäktige. Varje nämnd och bolagsstyrelse kan ta fram egna mål för sitt internationella arbete och dessa ska då överensstämma med de mål som fastställts av kommunfullmäktige. Beslutade mål i förvaltningar och bolag ska redovisas i verksamhetsplanerna.

5 5. Synergi med styrande dokument i Karlskrona kommun Det internationella arbetet ska ta hänsyn till andra styrande dokument som finns i Karlskrona kommun. Bland dessa finns Karlskrona kommuns vision Karlskrona 2030 och översiktsplanen. Det internationella arbetet ska vara en del av genomförandet av verksamhetsplaner kopplat till visionen. Visionens prioriterade områden är: Attraktiv livsmiljö, Snabba kommunikationer, Utbildning och kunskap, Upplevelsernas Karlskrona samt Näringslivets Karlskrona. Det internationella arbetet ska utgå från nyttan för medborgare, besökare och företag, vara hållbart och inkluderande samt ske med hänsyn till jämställdhet, integration, miljö och folkhälsa. Det internationella arbetet ska följa t.ex. Övergripande plan för social mångfald, CEMR-deklarationen och miljöpolicy. Enligt CEMR-deklarationen ska kommunen tillämpa jämställdhetsintegrering inom området vänorter och internationellt samarbete. Det internationella arbetet ska också följa kommunens resepolicy, men det är av ytterst vikt att prioritera och genomföra de resor och studiebesök som skapar strategiskt viktiga kontakter och nätverk för kommunens olika verksamheter. 6. Synergi med regionala, nationella och internationella strategier och program Det internationella arbetet ska samspela med regionala, nationella och internationella strategier och program. Internationella aktiviteter i kommunen bör ha en koppling till: 6.1 EU 2020 Den europeiska tillväxtstrategin EU 2020 strävar mot Smart och hållbar tillväxt för alla. Smart tillväxt genom effektivare investeringar i utbildning, forskning och innovation, Hållbar tillväxt genom en övergång till en koldioxidsnål ekonomi och ett konkurrenskraftigt näringsliv och Tillväxt för alla genom tydliga satsningar på nya jobb och fattigdomsminskning. Strategin är inriktad på fem överordnade mål: Sysselsättning, Forskning, Utbildning, Fattigdomsminskning samt Klimat och energi. 6.2 EU:s Östersjöstrategi EU:s strategi för Östersjöregionen ska bidra till en förbättrad havsmiljö, stark och hållbar tillväxt, minskade ekonomiska klyftor och en minskad gränsöverskridande brottslighet. Handlingsplanen är uppdelad i tre områden: Rädda havsmiljön, Öka välståndet och Koppla samman regionen.

6 6.3 Nationell strategi Den nationella strategin innehåller en samlad strategi för den regionala tillväxtpolitiken och ska knyta samman den nationella regionala tillväxtpolitiken samt utveckla samordningen mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och den europeiska sammanhållningspolitiken. 6.4 Blekingestrategin Blekingestrategin, Attraktiva Blekinge, är byggd på fyra insatsområden: Livskvalitet, arbetsliv, tillgänglighet och bilden av Blekinge. Målet med Blekingestrategin är att sträva efter en region där fler personer vill bo, arbeta och besöka. 7. Geografisk prioritering Sakfrågan och nyttan för kommunen i en internationell samverkan är viktigare än den geografiska platsen för en samverkanspartner. Sveriges medlemskap i Europeiska unionen medför samtidigt unika möjligheter till samarbeten inom Europa som kan finansieras av EU och detta ska prioriteras. Karlskronas geografiska läge erbjuder också en stor potential för samverkan inom Östersjöregionen där kommunen både har ett antal vänorter och orter med särskilda partnerskapsavtal. Karlskrona kommuns verksamheter ska därför i sitt internationella arbete prioritera i följande ordning: 1 Samverkan med organisationer i EU och Kaliningrad Samverkan inom detta geografiska område underlättas både av närhet och kulturella likheter. Vi har en färjeförbindelse med Polen och goda förbindelser med Baltikum vilket skapar potential för bl.a. transportprojekt samt barn och ungdomsutbyten. Det finns en potential för samverkan med strategiskt utvalda städer. I denna kategori ska även den ryska regionen Kaliningrad tillhöra då denna region har specialprioritet inom EU. Det finns möjlig medfinansiering i projekt via olika Interreg program. 2 Samverkan med organisationer i övriga länder. Samverkan med städer utanför Europa kan ske baserat på en förvaltning eller ett bolags behov. Samverkansavtal med städer ska dock alltid skrivas på kommunal nivå och antas av Kommunfullmäktige. Karlskrona kommun har bl.a. kommunala partnerskap med utvalda städer i Sydafrika och Kina. Om andra förvaltningar söker samverkan med länder utanför Europa bör de städer där Karlskrona kommun redan har samverkansavtal med att ha företräde som samverkanspart och enbart i undantagsfall ska samverkan ske med andra städer. Detta för att skapa synergieffekter och kostnadseffektivitet.

7 8. Internationellt arbete Med begreppet internationellt arbete menas att knyta internationella kontakter, delta i internationella nätverk, att genomföra internationella projekt och studiebesök, omvärldsbevakning samt positionera och marknadsföra Karlskrona internationellt. Det internationella arbetet i Karlskrona kommun kan delas upp i tre delar: Omvärldsbevakning, verksamhetsutveckling och positionering 8.1 Omvärldsbevakning Kontinuerlig internationell omvärldsbevakning krävs för att få information om de globala trender och lagstiftningar som påverkar vår kommun. Omvärldsbevakningen ska ge underlag för kommunens nämnder, förvaltningar och bolag att initiera de förändringsprocesser som krävs för att kommunen ska fortsätta vara attraktiv och konkurrenskraftig. Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag bör bedriva internationell omvärldsbevakning, genomföra internationella studiebesök, delta i internationella konferenser samt ingå i internationella nätverk för att få del av internationell kunskap och erfarenhet. Rapporteringar från dessa internationella aktiviteter ska ske och göras tillgängliga för hela verksamheten i kommunen. 8.2 Verksamhetsutveckling Karlskrona kommun ska delta i de internationella samarbeten och projekt som bidrar till och som förstärker kommunens service till invånarna, föreningsliv, företag och besökare. Internationella erfarenhetsutbyten, ungdoms- och kulturutbyten samt teknik- och kunskapsöverföring är exempel på aktiviteter som kan främja kommunens verksamhetsutveckling och bidra till att skapa bättre beslutsunderlag. I förvaltningarnas och bolagens projekt och utvecklingsarbete ska möjligheten till internationellt samarbete och extern medfinansiering alltid prövas. Medfinansiering från EU eller annan typ av extern finansiering ska användas för att förstärka avsatta resurser i förvaltningarnas och bolagens internbudgetar för angelägna och prioriterade utvecklingsinitiativ. EU-finansiering möjliggör för kommunens verksamheter att genomföra utvecklingsprojekt snabbare och/eller till större omfattning än utan EU-finansiering. Karlskrona kommun ska också inspirera organisationer, med vilka vi samverkar, att använda EU-finansiering i deras utveckling. Samverkan med Region Blekinge, kommuner och företag i Blekinge ska ske för att förstärka det internationella arbetet inom kommunen. Det är viktigt att Karlskrona kommun arbetar för att skapa en bra dialog och samverkansform för denna samverkan.

8 8.3 Positionering Karlskrona kommuns vision är att Karlskrona med sitt unika läge ska vara ett nav i en växande region. Via internationellt arbete och marknadsföring av varumärket Karlskrona samt andra varumärken som t.ex. Örlogstaden Karlskrona, Telecom- City, Blekinge Health Arena och Telenor Arena Karlskrona ska Karlskrona kommun kännetecknas som en hållbar tillväxtplats i Södra Östersjöområdet. Prioritering och fokusering ska ske inom utvalda fokusområden för att nå ett internationellt erkännande vilket skapar goda förutsättningar för företag och andra organisationer att verka internationellt samt attrahera nya investeringar och företag. Positioneringen ska resultera i verksamhetsutveckling inom kommunen samt ökade turismströmmar, näringslivsutveckling, föreningsutveckling, fler företagsetableringar och ett ökat antal invånare. 9. Prioriterade utvecklingsområden Det internationella arbetet ska vara kopplat till visionen Karlskrona 2030 olika områden enligt: Attraktiv livsmiljö Prioriterade insatser för internationell samverkan är att på ett hållbart och inkluderande sätt utveckla stad, landsbygd och skärgård för att erbjuda invånarna en attraktiv livsmiljö samt attrahera fler invånare och besökare. Inom begreppet attraktiv livsmiljö finns t.ex. varierat boende, god folkhälsa och möjlighet till aktiv fritid. Utvecklingen av självservicetjänster och andra kommunala tjänster t.ex. inom skola och omsorg är en viktig utmaning för att möta efterfrågan i dagens samhälle och för att förbli en attraktiv kommun. Snabba kommunikationer Prioriterade insatser för internationell samverkan handlar om att främja en väl uppbyggd och hållbar infrastruktur på lokal, regional och internationell nivå, utveckling av hamnen på Verkö till att bli ett centrum för gods- och persontrafik i Östersjön, nyttja den potential som finns i vår unika färjeförbindelse med Gdynia samt främja fossilfria transporter. Insatser handlar också om att utveckla den digitala infrastrukturen så att det t.ex. är möjligt att bo och verka på landsbygden. Utbildning och kunskap Prioriterade insatser för internationell samverkan är riktade till barn och ungdomar och erfarenhets- och kompetensutbyten för anställda i kommunens verksamheter. Viktigt är även samverkan med Blekinges Tekniska Högskola och Landstinget Blekinge angående verksamhetsutveckling av vår organisation, innovation, kompetensförsörjning och samverkan med näringslivet.

9 Upplevelsernas Karlskrona Prioriterade insatser för internationell samverkan handlar om att skapa upplevelser i stad, landsbygds- och skärgårdsmiljön samt att göra besöksnäringen till en basnäring i Karlskrona. Upplevelser handlar bl.a. om att utveckla hälsoturismen och genomföra större arrangemang inom fritid och kultur. En viktig prioritering är att skapa internationell samverkan inom världsarvet Örlogsstaden Karlskrona samt inom Biosfärområdet och Telenor Arena Karlskrona. Näringslivets Karlskrona Prioriterade insatser för internationell samverkan handlar om att inspirera företag och andra organisationer att ingå i internationella kluster och nätverk, samverka med universitet och högskolor samt öka antalet företag som tillverkar egna produkter och säljer på en internationell marknad. En prioriterad bransch är turismoch upplevelseföretag eftersom detta är en växande bransch samt företag inom miljö- och energiområdet. 10. Vänortsarbete och samverkansavtal Karlskronas arbete med vänorter startade i Norden efter andra världskriget och fortsatte med städer i Södra Östersjöområdet efter murens fall. Syftet med vänorter är att överbrygga motsättningar och öka förståelsen mellan människor. Val av vänorter skedde baserat på gemensamma nämnare som befolkningsstorlek, geografiska förutsättningar, historia eller näringar. I dagen samhälle minskar betydelsen av vänorter och samverkan övergår till tidsbestämda samverkansavtal inom utpekade verksamhetsområden. Så när kontakter tas med orter inför en ny långsiktig samverkan ska samverkansavtal väljas framför nya vänortsavtal. Det är viktigt att information sprids om de avtal som finns till hela verksamheten och att förvaltningar och bolag blir involverade inför skrivningen av nya avtal. Samverkan med vänorter och orter med samverkansavtal ska vara inriktade på konkreta utbyten och kompetensöverföring. När förvaltningar och bolag söker samverkanspartners i andra länder ska alltid de orter där Karlskrona kommun har vänorts- och samverkansavtal först utvärderas som lämplig partner. Förvaltningar och bolag ska inspirera organisationer, invånare och företag att dra nytta av de etablerade kontakter kommunen har med vän- och samverkansorter. 11. Organisation och ansvar För att bedriva ett framgångsrikt internationellt arbete krävs en tydlig struktur över ansvarsfördelning och organisation. Karlskrona kommun arbetar med det internationella arbetet enligt nedanstående struktur:

10 11.1 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar det internationella programmet. Kommunfullmäktige företräder kommunen vid officiell representation utöver kommunstyrelsens ansvarsområden samt fattar beslut om vänorter och kommunala partnerskap Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk ledning och uppföljning av det internationella programmets genomförande och för det övergripande internationella arbetet, projekt, aktiviteter och därav följande representation Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen ansvarar för samordningen av det internationella arbetet och för den internationella delen på kommunens hemsida. Kommunlednings-förvaltningen ska tillsätta personella resurser inom sin förvaltning som ska hantera samordningen av det internationella arbetet, minst bestående av en internationell samordnare. Kommunledningsförvaltningen ska årligen sammanställa en lista över de internationella nätverk och projekt som kommunen är engagerad i. Den internationella samordnaren ska vara ett stöd till samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag. Den internationella samordnaren ska inspirera alla förvaltningar och bolag att undersöka möjligheten till internationell samverkan. Den internationella samordnaren har ett ansvar att årligen erbjuda en utbildning för anställda angående EU och möjligheter för EU-finansiering Nämnder och bolagsstyrelser Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att styra och följa upp det internationella arbetet i sin verksamhet och för sin internationella omvärldsbevakning. Nämnder och bolagsstyrelser har ett eget ekonomiskt ansvar för sitt internationella arbete. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska skriva in sitt internationella arbete i internbudget och verksamhetsplan samt genomföra en årlig uppföljning av det internationella arbetet i verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Varje nämnd och bolagstyrelse ska sträva efter att avsätta resurser i form av tid och budget för det internationella arbetet Förvaltningar och bolag Varje förvaltning och bolag ansvarar för att integrera in det internationella arbetet i verksamheten samt hålla den internationelle samordnaren informerad angående samtliga pågående internationella samarbeten, nätverk och projekt. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att information om sitt internationella arbete läggs ut på kommunens internationella sida. Förvaltningar och bolag ska utse minst en person som kan representera förvaltningen i den internationella samordningsgruppen. Anställda bör ges möjlighet till kompetenshöjande insatser t.ex. angående internationellt arbete och språkutbildningar för att inspirera till engagemang i internationella frågor.

11 11.6 Internationell samordningsgrupp: Syftet med den internationella samordningsgruppen är att skapa en gemensam mötesplats för erfarenhetsutbyte, samverkansprojekt mellan förvaltningar/bolag, informationsspridning samt en plats för tips och råd. Den internationella samordningsgruppen träffas 4 6 gånger om året. Representanterna i den internationella samordningsgruppen ansvarar för att informera samordningsgruppen angående de internationella aktiviteter som sker eller kommer att ske inom den egna förvaltningen/bolaget. Dessutom ska representanten återkoppla information om vad som är på gång internationellt i kommunen nedåt i den egna förvaltningen. Den internationella samordnaren är sammankallande för gruppen. 12. Uppföljning/utvärdering Varje nämnd och bolagsstyrelse ska genomföra en årlig uppföljning av det internationella arbetet. Redovisningen sker i respektive förvaltnings verksamhetsberättelse och bolagens årsredovisningar. Denna sammanställning ska också redovisas till den internationella samordnaren som sedan gör en årlig sammanställning för hela kommunen. Sammanställningen ska lista medlemskap i internationella nätverk/organisationer och deltagande i internationella projekt/evenemang inklusive medfinansiering från EU eller annan finansieringskälla för internationellt samarbete. Sammanställningen ska innehålla kopplingar till kommunövergripande och verksamhetsspecifika mål samt redovisa de effekter, de resultat och det mervärde som tillkommit av det internationella arbetet. 13. Information och spridning Det är viktigt att sprida information angående det internationella arbetet i Karlskrona kommun internt och externt. Information ska ske både angående det internationella arbete som görs och de resultat som uppnås. Information om det internationella arbetet ska bland annat finnas på den internationella delen av kommunens hemsida. Det är också viktigt att Karlskrona kommuns information finns på flera språk för att underlätta kontaktskapandet.

12

Internationellt program för Karlskrona kommun

Internationellt program för Karlskrona kommun Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: Ansvar för revidering: Gäller för: Kommunstyrelsen Karlskrona kommun och dess bolag Giltighetstid: Ersätter: Internationellt

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Internationell policy INRIKTNING OCH ORGANISATION. osthammar.se

Internationell policy INRIKTNING OCH ORGANISATION. osthammar.se Internationell policy 2016-2020 INRIKTNING OCH ORGANISATION osthammar.se Internationellt samarbete Den ökade globaliseringen och medlemskapet i EU påverkar Östhammars kommun i allt högre utsträckning och

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Policy för internationellt samarbete. KS

Policy för internationellt samarbete. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-31 192 Policy för internationellt samarbete. KS 2015-236 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS

Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-06-07 189 Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS 2015-236 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Strategi för internationellt arbete

Strategi för internationellt arbete SID 1(6) Strategi för internationellt arbete Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se Beslutat av: Kommunfullmäktige Datum: 28 mars 2012

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Internationell strategi för Hjo kommun

Internationell strategi för Hjo kommun Internationell strategi för Hjo kommun Dokumenttyp Strategi Fastställd/upprättad 2009-04-27 av Kommunfullmäktige 40 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande/Internationellt Giltighetstid

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-04-26 132 KS 257/16 Internationell policy för Mölndals stad 2017-2022 Beslut s förslag till kommunfullmäktige Förslaget till Internationell policy för Mölndals

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer