Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag"

Transkript

1 Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige KS Kommunstyrelsen Karlskrona kommun och dess bolag Varje mandatperiod Internationell handlingsplan 2007

2

3 1. Inledning Karlskrona kommun verkar på lokal nivå i en global värld. Gränser suddas ut, regionalisering sker och makroregioner bildas. Karlskrona kommun har en lång tradition av att arbeta internationellt, är medlem i flera internationella nätverk och deltar i ett flertal internationella samverkansprojekt. Karlskrona kommun påverkas av samma globala trender och förutsättningar som övriga organisationer i världen. Via internationell samverkan får vi kunskap och erfarenhet för att möta våra utmaningar och hitta utvecklingsmöjligheter. Ett internationellt perspektiv är ett av flera verktyg för att nå kommunens vision och mål. Genom att integrera internationellt arbete in i verksamheterna blir Karlskrona en attraktiv arbetsgivare som erbjuder de anställda att utvecklas i en internationell miljö. Karlskrona kommuns samverkan med kommuner och aktörer, regionalt, nationellt och internationellt, kommer att öka framöver eftersom utvecklingsfrågor allt mer kommer att hanteras genom samarbete i större geografiska områden. Det internationella arbetet ska ses som ett horisontellt perspektiv precis som mångfald och miljö. Det internationella arbetet ska integreras in i ordinarie arbete och naturligt diskuteras som en möjlighet i varje verksamhetsutveckling. Det internationella programmet ersätter den internationella handlingsplan som antogs av kommunstyrelsen den 9 januari Programmet ska omprövas varje ny mandatperiod.

4 2. Syfte med det internationella programmet Det internationella programmet ska bidra till att skapa en referensram och en gemensam plattform för Karlskrona kommuns internationella arbete. Programmet ska ligga som grund för det internationella arbetet i samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag inom Karlskrona kommun. Programmet belyser kommunens mål och ska ge underlag för prioriteringar samt definiera den organisation och den ansvarsfördelning som krävs för att skapa ett framgångsrikt internationellt arbete. 3. Syfte med det internationella arbetet Det internationella arbetet ska utgå från nyttan för medborgarna, bidra till att genomföra de verksamhetsplaner som fastställts av nämnder och bolagsstyrelser samt medverka till att uppnå kommunens vision Karlskrona 2030 och de mål som fastställs av kommunfullmäktige. Det internationella arbetet ska ge ökad förståelse för olika kulturer och tillföra kompetens och erfarenheter in i verksamheten i kommunen, men också in i vårt samhälle. En särskilt prioriterad grupp för det internationella arbetet är barn och ungdomar eftersom dessa grupper är framtidens bärare av internationell samverkan och internationell närvaro. 4. Mål Målen med det internationella arbetet är samma som de mål som är angivna i dokumentet Budget och planer och som fastställs årligen av kommunfullmäktige. Varje nämnd och bolagsstyrelse kan ta fram egna mål för sitt internationella arbete och dessa ska då överensstämma med de mål som fastställts av kommunfullmäktige. Beslutade mål i förvaltningar och bolag ska redovisas i verksamhetsplanerna.

5 5. Synergi med styrande dokument i Karlskrona kommun Det internationella arbetet ska ta hänsyn till andra styrande dokument som finns i Karlskrona kommun. Bland dessa finns Karlskrona kommuns vision Karlskrona 2030 och översiktsplanen. Det internationella arbetet ska vara en del av genomförandet av verksamhetsplaner kopplat till visionen. Visionens prioriterade områden är: Attraktiv livsmiljö, Snabba kommunikationer, Utbildning och kunskap, Upplevelsernas Karlskrona samt Näringslivets Karlskrona. Det internationella arbetet ska utgå från nyttan för medborgare, besökare och företag, vara hållbart och inkluderande samt ske med hänsyn till jämställdhet, integration, miljö och folkhälsa. Det internationella arbetet ska följa t.ex. Övergripande plan för social mångfald, CEMR-deklarationen och miljöpolicy. Enligt CEMR-deklarationen ska kommunen tillämpa jämställdhetsintegrering inom området vänorter och internationellt samarbete. Det internationella arbetet ska också följa kommunens resepolicy, men det är av ytterst vikt att prioritera och genomföra de resor och studiebesök som skapar strategiskt viktiga kontakter och nätverk för kommunens olika verksamheter. 6. Synergi med regionala, nationella och internationella strategier och program Det internationella arbetet ska samspela med regionala, nationella och internationella strategier och program. Internationella aktiviteter i kommunen bör ha en koppling till: 6.1 EU 2020 Den europeiska tillväxtstrategin EU 2020 strävar mot Smart och hållbar tillväxt för alla. Smart tillväxt genom effektivare investeringar i utbildning, forskning och innovation, Hållbar tillväxt genom en övergång till en koldioxidsnål ekonomi och ett konkurrenskraftigt näringsliv och Tillväxt för alla genom tydliga satsningar på nya jobb och fattigdomsminskning. Strategin är inriktad på fem överordnade mål: Sysselsättning, Forskning, Utbildning, Fattigdomsminskning samt Klimat och energi. 6.2 EU:s Östersjöstrategi EU:s strategi för Östersjöregionen ska bidra till en förbättrad havsmiljö, stark och hållbar tillväxt, minskade ekonomiska klyftor och en minskad gränsöverskridande brottslighet. Handlingsplanen är uppdelad i tre områden: Rädda havsmiljön, Öka välståndet och Koppla samman regionen.

6 6.3 Nationell strategi Den nationella strategin innehåller en samlad strategi för den regionala tillväxtpolitiken och ska knyta samman den nationella regionala tillväxtpolitiken samt utveckla samordningen mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och den europeiska sammanhållningspolitiken. 6.4 Blekingestrategin Blekingestrategin, Attraktiva Blekinge, är byggd på fyra insatsområden: Livskvalitet, arbetsliv, tillgänglighet och bilden av Blekinge. Målet med Blekingestrategin är att sträva efter en region där fler personer vill bo, arbeta och besöka. 7. Geografisk prioritering Sakfrågan och nyttan för kommunen i en internationell samverkan är viktigare än den geografiska platsen för en samverkanspartner. Sveriges medlemskap i Europeiska unionen medför samtidigt unika möjligheter till samarbeten inom Europa som kan finansieras av EU och detta ska prioriteras. Karlskronas geografiska läge erbjuder också en stor potential för samverkan inom Östersjöregionen där kommunen både har ett antal vänorter och orter med särskilda partnerskapsavtal. Karlskrona kommuns verksamheter ska därför i sitt internationella arbete prioritera i följande ordning: 1 Samverkan med organisationer i EU och Kaliningrad Samverkan inom detta geografiska område underlättas både av närhet och kulturella likheter. Vi har en färjeförbindelse med Polen och goda förbindelser med Baltikum vilket skapar potential för bl.a. transportprojekt samt barn och ungdomsutbyten. Det finns en potential för samverkan med strategiskt utvalda städer. I denna kategori ska även den ryska regionen Kaliningrad tillhöra då denna region har specialprioritet inom EU. Det finns möjlig medfinansiering i projekt via olika Interreg program. 2 Samverkan med organisationer i övriga länder. Samverkan med städer utanför Europa kan ske baserat på en förvaltning eller ett bolags behov. Samverkansavtal med städer ska dock alltid skrivas på kommunal nivå och antas av Kommunfullmäktige. Karlskrona kommun har bl.a. kommunala partnerskap med utvalda städer i Sydafrika och Kina. Om andra förvaltningar söker samverkan med länder utanför Europa bör de städer där Karlskrona kommun redan har samverkansavtal med att ha företräde som samverkanspart och enbart i undantagsfall ska samverkan ske med andra städer. Detta för att skapa synergieffekter och kostnadseffektivitet.

7 8. Internationellt arbete Med begreppet internationellt arbete menas att knyta internationella kontakter, delta i internationella nätverk, att genomföra internationella projekt och studiebesök, omvärldsbevakning samt positionera och marknadsföra Karlskrona internationellt. Det internationella arbetet i Karlskrona kommun kan delas upp i tre delar: Omvärldsbevakning, verksamhetsutveckling och positionering 8.1 Omvärldsbevakning Kontinuerlig internationell omvärldsbevakning krävs för att få information om de globala trender och lagstiftningar som påverkar vår kommun. Omvärldsbevakningen ska ge underlag för kommunens nämnder, förvaltningar och bolag att initiera de förändringsprocesser som krävs för att kommunen ska fortsätta vara attraktiv och konkurrenskraftig. Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag bör bedriva internationell omvärldsbevakning, genomföra internationella studiebesök, delta i internationella konferenser samt ingå i internationella nätverk för att få del av internationell kunskap och erfarenhet. Rapporteringar från dessa internationella aktiviteter ska ske och göras tillgängliga för hela verksamheten i kommunen. 8.2 Verksamhetsutveckling Karlskrona kommun ska delta i de internationella samarbeten och projekt som bidrar till och som förstärker kommunens service till invånarna, föreningsliv, företag och besökare. Internationella erfarenhetsutbyten, ungdoms- och kulturutbyten samt teknik- och kunskapsöverföring är exempel på aktiviteter som kan främja kommunens verksamhetsutveckling och bidra till att skapa bättre beslutsunderlag. I förvaltningarnas och bolagens projekt och utvecklingsarbete ska möjligheten till internationellt samarbete och extern medfinansiering alltid prövas. Medfinansiering från EU eller annan typ av extern finansiering ska användas för att förstärka avsatta resurser i förvaltningarnas och bolagens internbudgetar för angelägna och prioriterade utvecklingsinitiativ. EU-finansiering möjliggör för kommunens verksamheter att genomföra utvecklingsprojekt snabbare och/eller till större omfattning än utan EU-finansiering. Karlskrona kommun ska också inspirera organisationer, med vilka vi samverkar, att använda EU-finansiering i deras utveckling. Samverkan med Region Blekinge, kommuner och företag i Blekinge ska ske för att förstärka det internationella arbetet inom kommunen. Det är viktigt att Karlskrona kommun arbetar för att skapa en bra dialog och samverkansform för denna samverkan.

8 8.3 Positionering Karlskrona kommuns vision är att Karlskrona med sitt unika läge ska vara ett nav i en växande region. Via internationellt arbete och marknadsföring av varumärket Karlskrona samt andra varumärken som t.ex. Örlogstaden Karlskrona, Telecom- City, Blekinge Health Arena och Telenor Arena Karlskrona ska Karlskrona kommun kännetecknas som en hållbar tillväxtplats i Södra Östersjöområdet. Prioritering och fokusering ska ske inom utvalda fokusområden för att nå ett internationellt erkännande vilket skapar goda förutsättningar för företag och andra organisationer att verka internationellt samt attrahera nya investeringar och företag. Positioneringen ska resultera i verksamhetsutveckling inom kommunen samt ökade turismströmmar, näringslivsutveckling, föreningsutveckling, fler företagsetableringar och ett ökat antal invånare. 9. Prioriterade utvecklingsområden Det internationella arbetet ska vara kopplat till visionen Karlskrona 2030 olika områden enligt: Attraktiv livsmiljö Prioriterade insatser för internationell samverkan är att på ett hållbart och inkluderande sätt utveckla stad, landsbygd och skärgård för att erbjuda invånarna en attraktiv livsmiljö samt attrahera fler invånare och besökare. Inom begreppet attraktiv livsmiljö finns t.ex. varierat boende, god folkhälsa och möjlighet till aktiv fritid. Utvecklingen av självservicetjänster och andra kommunala tjänster t.ex. inom skola och omsorg är en viktig utmaning för att möta efterfrågan i dagens samhälle och för att förbli en attraktiv kommun. Snabba kommunikationer Prioriterade insatser för internationell samverkan handlar om att främja en väl uppbyggd och hållbar infrastruktur på lokal, regional och internationell nivå, utveckling av hamnen på Verkö till att bli ett centrum för gods- och persontrafik i Östersjön, nyttja den potential som finns i vår unika färjeförbindelse med Gdynia samt främja fossilfria transporter. Insatser handlar också om att utveckla den digitala infrastrukturen så att det t.ex. är möjligt att bo och verka på landsbygden. Utbildning och kunskap Prioriterade insatser för internationell samverkan är riktade till barn och ungdomar och erfarenhets- och kompetensutbyten för anställda i kommunens verksamheter. Viktigt är även samverkan med Blekinges Tekniska Högskola och Landstinget Blekinge angående verksamhetsutveckling av vår organisation, innovation, kompetensförsörjning och samverkan med näringslivet.

9 Upplevelsernas Karlskrona Prioriterade insatser för internationell samverkan handlar om att skapa upplevelser i stad, landsbygds- och skärgårdsmiljön samt att göra besöksnäringen till en basnäring i Karlskrona. Upplevelser handlar bl.a. om att utveckla hälsoturismen och genomföra större arrangemang inom fritid och kultur. En viktig prioritering är att skapa internationell samverkan inom världsarvet Örlogsstaden Karlskrona samt inom Biosfärområdet och Telenor Arena Karlskrona. Näringslivets Karlskrona Prioriterade insatser för internationell samverkan handlar om att inspirera företag och andra organisationer att ingå i internationella kluster och nätverk, samverka med universitet och högskolor samt öka antalet företag som tillverkar egna produkter och säljer på en internationell marknad. En prioriterad bransch är turismoch upplevelseföretag eftersom detta är en växande bransch samt företag inom miljö- och energiområdet. 10. Vänortsarbete och samverkansavtal Karlskronas arbete med vänorter startade i Norden efter andra världskriget och fortsatte med städer i Södra Östersjöområdet efter murens fall. Syftet med vänorter är att överbrygga motsättningar och öka förståelsen mellan människor. Val av vänorter skedde baserat på gemensamma nämnare som befolkningsstorlek, geografiska förutsättningar, historia eller näringar. I dagen samhälle minskar betydelsen av vänorter och samverkan övergår till tidsbestämda samverkansavtal inom utpekade verksamhetsområden. Så när kontakter tas med orter inför en ny långsiktig samverkan ska samverkansavtal väljas framför nya vänortsavtal. Det är viktigt att information sprids om de avtal som finns till hela verksamheten och att förvaltningar och bolag blir involverade inför skrivningen av nya avtal. Samverkan med vänorter och orter med samverkansavtal ska vara inriktade på konkreta utbyten och kompetensöverföring. När förvaltningar och bolag söker samverkanspartners i andra länder ska alltid de orter där Karlskrona kommun har vänorts- och samverkansavtal först utvärderas som lämplig partner. Förvaltningar och bolag ska inspirera organisationer, invånare och företag att dra nytta av de etablerade kontakter kommunen har med vän- och samverkansorter. 11. Organisation och ansvar För att bedriva ett framgångsrikt internationellt arbete krävs en tydlig struktur över ansvarsfördelning och organisation. Karlskrona kommun arbetar med det internationella arbetet enligt nedanstående struktur:

10 11.1 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar det internationella programmet. Kommunfullmäktige företräder kommunen vid officiell representation utöver kommunstyrelsens ansvarsområden samt fattar beslut om vänorter och kommunala partnerskap Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk ledning och uppföljning av det internationella programmets genomförande och för det övergripande internationella arbetet, projekt, aktiviteter och därav följande representation Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen ansvarar för samordningen av det internationella arbetet och för den internationella delen på kommunens hemsida. Kommunlednings-förvaltningen ska tillsätta personella resurser inom sin förvaltning som ska hantera samordningen av det internationella arbetet, minst bestående av en internationell samordnare. Kommunledningsförvaltningen ska årligen sammanställa en lista över de internationella nätverk och projekt som kommunen är engagerad i. Den internationella samordnaren ska vara ett stöd till samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag. Den internationella samordnaren ska inspirera alla förvaltningar och bolag att undersöka möjligheten till internationell samverkan. Den internationella samordnaren har ett ansvar att årligen erbjuda en utbildning för anställda angående EU och möjligheter för EU-finansiering Nämnder och bolagsstyrelser Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att styra och följa upp det internationella arbetet i sin verksamhet och för sin internationella omvärldsbevakning. Nämnder och bolagsstyrelser har ett eget ekonomiskt ansvar för sitt internationella arbete. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska skriva in sitt internationella arbete i internbudget och verksamhetsplan samt genomföra en årlig uppföljning av det internationella arbetet i verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Varje nämnd och bolagstyrelse ska sträva efter att avsätta resurser i form av tid och budget för det internationella arbetet Förvaltningar och bolag Varje förvaltning och bolag ansvarar för att integrera in det internationella arbetet i verksamheten samt hålla den internationelle samordnaren informerad angående samtliga pågående internationella samarbeten, nätverk och projekt. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att information om sitt internationella arbete läggs ut på kommunens internationella sida. Förvaltningar och bolag ska utse minst en person som kan representera förvaltningen i den internationella samordningsgruppen. Anställda bör ges möjlighet till kompetenshöjande insatser t.ex. angående internationellt arbete och språkutbildningar för att inspirera till engagemang i internationella frågor.

11 11.6 Internationell samordningsgrupp: Syftet med den internationella samordningsgruppen är att skapa en gemensam mötesplats för erfarenhetsutbyte, samverkansprojekt mellan förvaltningar/bolag, informationsspridning samt en plats för tips och råd. Den internationella samordningsgruppen träffas 4 6 gånger om året. Representanterna i den internationella samordningsgruppen ansvarar för att informera samordningsgruppen angående de internationella aktiviteter som sker eller kommer att ske inom den egna förvaltningen/bolaget. Dessutom ska representanten återkoppla information om vad som är på gång internationellt i kommunen nedåt i den egna förvaltningen. Den internationella samordnaren är sammankallande för gruppen. 12. Uppföljning/utvärdering Varje nämnd och bolagsstyrelse ska genomföra en årlig uppföljning av det internationella arbetet. Redovisningen sker i respektive förvaltnings verksamhetsberättelse och bolagens årsredovisningar. Denna sammanställning ska också redovisas till den internationella samordnaren som sedan gör en årlig sammanställning för hela kommunen. Sammanställningen ska lista medlemskap i internationella nätverk/organisationer och deltagande i internationella projekt/evenemang inklusive medfinansiering från EU eller annan finansieringskälla för internationellt samarbete. Sammanställningen ska innehålla kopplingar till kommunövergripande och verksamhetsspecifika mål samt redovisa de effekter, de resultat och det mervärde som tillkommit av det internationella arbetet. 13. Information och spridning Det är viktigt att sprida information angående det internationella arbetet i Karlskrona kommun internt och externt. Information ska ske både angående det internationella arbete som görs och de resultat som uppnås. Information om det internationella arbetet ska bland annat finnas på den internationella delen av kommunens hemsida. Det är också viktigt att Karlskrona kommuns information finns på flera språk för att underlätta kontaktskapandet.

12

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer