Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag"

Transkript

1 Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige KS Kommunstyrelsen Karlskrona kommun och dess bolag Varje mandatperiod Internationell handlingsplan 2007

2

3 1. Inledning Karlskrona kommun verkar på lokal nivå i en global värld. Gränser suddas ut, regionalisering sker och makroregioner bildas. Karlskrona kommun har en lång tradition av att arbeta internationellt, är medlem i flera internationella nätverk och deltar i ett flertal internationella samverkansprojekt. Karlskrona kommun påverkas av samma globala trender och förutsättningar som övriga organisationer i världen. Via internationell samverkan får vi kunskap och erfarenhet för att möta våra utmaningar och hitta utvecklingsmöjligheter. Ett internationellt perspektiv är ett av flera verktyg för att nå kommunens vision och mål. Genom att integrera internationellt arbete in i verksamheterna blir Karlskrona en attraktiv arbetsgivare som erbjuder de anställda att utvecklas i en internationell miljö. Karlskrona kommuns samverkan med kommuner och aktörer, regionalt, nationellt och internationellt, kommer att öka framöver eftersom utvecklingsfrågor allt mer kommer att hanteras genom samarbete i större geografiska områden. Det internationella arbetet ska ses som ett horisontellt perspektiv precis som mångfald och miljö. Det internationella arbetet ska integreras in i ordinarie arbete och naturligt diskuteras som en möjlighet i varje verksamhetsutveckling. Det internationella programmet ersätter den internationella handlingsplan som antogs av kommunstyrelsen den 9 januari Programmet ska omprövas varje ny mandatperiod.

4 2. Syfte med det internationella programmet Det internationella programmet ska bidra till att skapa en referensram och en gemensam plattform för Karlskrona kommuns internationella arbete. Programmet ska ligga som grund för det internationella arbetet i samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag inom Karlskrona kommun. Programmet belyser kommunens mål och ska ge underlag för prioriteringar samt definiera den organisation och den ansvarsfördelning som krävs för att skapa ett framgångsrikt internationellt arbete. 3. Syfte med det internationella arbetet Det internationella arbetet ska utgå från nyttan för medborgarna, bidra till att genomföra de verksamhetsplaner som fastställts av nämnder och bolagsstyrelser samt medverka till att uppnå kommunens vision Karlskrona 2030 och de mål som fastställs av kommunfullmäktige. Det internationella arbetet ska ge ökad förståelse för olika kulturer och tillföra kompetens och erfarenheter in i verksamheten i kommunen, men också in i vårt samhälle. En särskilt prioriterad grupp för det internationella arbetet är barn och ungdomar eftersom dessa grupper är framtidens bärare av internationell samverkan och internationell närvaro. 4. Mål Målen med det internationella arbetet är samma som de mål som är angivna i dokumentet Budget och planer och som fastställs årligen av kommunfullmäktige. Varje nämnd och bolagsstyrelse kan ta fram egna mål för sitt internationella arbete och dessa ska då överensstämma med de mål som fastställts av kommunfullmäktige. Beslutade mål i förvaltningar och bolag ska redovisas i verksamhetsplanerna.

5 5. Synergi med styrande dokument i Karlskrona kommun Det internationella arbetet ska ta hänsyn till andra styrande dokument som finns i Karlskrona kommun. Bland dessa finns Karlskrona kommuns vision Karlskrona 2030 och översiktsplanen. Det internationella arbetet ska vara en del av genomförandet av verksamhetsplaner kopplat till visionen. Visionens prioriterade områden är: Attraktiv livsmiljö, Snabba kommunikationer, Utbildning och kunskap, Upplevelsernas Karlskrona samt Näringslivets Karlskrona. Det internationella arbetet ska utgå från nyttan för medborgare, besökare och företag, vara hållbart och inkluderande samt ske med hänsyn till jämställdhet, integration, miljö och folkhälsa. Det internationella arbetet ska följa t.ex. Övergripande plan för social mångfald, CEMR-deklarationen och miljöpolicy. Enligt CEMR-deklarationen ska kommunen tillämpa jämställdhetsintegrering inom området vänorter och internationellt samarbete. Det internationella arbetet ska också följa kommunens resepolicy, men det är av ytterst vikt att prioritera och genomföra de resor och studiebesök som skapar strategiskt viktiga kontakter och nätverk för kommunens olika verksamheter. 6. Synergi med regionala, nationella och internationella strategier och program Det internationella arbetet ska samspela med regionala, nationella och internationella strategier och program. Internationella aktiviteter i kommunen bör ha en koppling till: 6.1 EU 2020 Den europeiska tillväxtstrategin EU 2020 strävar mot Smart och hållbar tillväxt för alla. Smart tillväxt genom effektivare investeringar i utbildning, forskning och innovation, Hållbar tillväxt genom en övergång till en koldioxidsnål ekonomi och ett konkurrenskraftigt näringsliv och Tillväxt för alla genom tydliga satsningar på nya jobb och fattigdomsminskning. Strategin är inriktad på fem överordnade mål: Sysselsättning, Forskning, Utbildning, Fattigdomsminskning samt Klimat och energi. 6.2 EU:s Östersjöstrategi EU:s strategi för Östersjöregionen ska bidra till en förbättrad havsmiljö, stark och hållbar tillväxt, minskade ekonomiska klyftor och en minskad gränsöverskridande brottslighet. Handlingsplanen är uppdelad i tre områden: Rädda havsmiljön, Öka välståndet och Koppla samman regionen.

6 6.3 Nationell strategi Den nationella strategin innehåller en samlad strategi för den regionala tillväxtpolitiken och ska knyta samman den nationella regionala tillväxtpolitiken samt utveckla samordningen mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och den europeiska sammanhållningspolitiken. 6.4 Blekingestrategin Blekingestrategin, Attraktiva Blekinge, är byggd på fyra insatsområden: Livskvalitet, arbetsliv, tillgänglighet och bilden av Blekinge. Målet med Blekingestrategin är att sträva efter en region där fler personer vill bo, arbeta och besöka. 7. Geografisk prioritering Sakfrågan och nyttan för kommunen i en internationell samverkan är viktigare än den geografiska platsen för en samverkanspartner. Sveriges medlemskap i Europeiska unionen medför samtidigt unika möjligheter till samarbeten inom Europa som kan finansieras av EU och detta ska prioriteras. Karlskronas geografiska läge erbjuder också en stor potential för samverkan inom Östersjöregionen där kommunen både har ett antal vänorter och orter med särskilda partnerskapsavtal. Karlskrona kommuns verksamheter ska därför i sitt internationella arbete prioritera i följande ordning: 1 Samverkan med organisationer i EU och Kaliningrad Samverkan inom detta geografiska område underlättas både av närhet och kulturella likheter. Vi har en färjeförbindelse med Polen och goda förbindelser med Baltikum vilket skapar potential för bl.a. transportprojekt samt barn och ungdomsutbyten. Det finns en potential för samverkan med strategiskt utvalda städer. I denna kategori ska även den ryska regionen Kaliningrad tillhöra då denna region har specialprioritet inom EU. Det finns möjlig medfinansiering i projekt via olika Interreg program. 2 Samverkan med organisationer i övriga länder. Samverkan med städer utanför Europa kan ske baserat på en förvaltning eller ett bolags behov. Samverkansavtal med städer ska dock alltid skrivas på kommunal nivå och antas av Kommunfullmäktige. Karlskrona kommun har bl.a. kommunala partnerskap med utvalda städer i Sydafrika och Kina. Om andra förvaltningar söker samverkan med länder utanför Europa bör de städer där Karlskrona kommun redan har samverkansavtal med att ha företräde som samverkanspart och enbart i undantagsfall ska samverkan ske med andra städer. Detta för att skapa synergieffekter och kostnadseffektivitet.

7 8. Internationellt arbete Med begreppet internationellt arbete menas att knyta internationella kontakter, delta i internationella nätverk, att genomföra internationella projekt och studiebesök, omvärldsbevakning samt positionera och marknadsföra Karlskrona internationellt. Det internationella arbetet i Karlskrona kommun kan delas upp i tre delar: Omvärldsbevakning, verksamhetsutveckling och positionering 8.1 Omvärldsbevakning Kontinuerlig internationell omvärldsbevakning krävs för att få information om de globala trender och lagstiftningar som påverkar vår kommun. Omvärldsbevakningen ska ge underlag för kommunens nämnder, förvaltningar och bolag att initiera de förändringsprocesser som krävs för att kommunen ska fortsätta vara attraktiv och konkurrenskraftig. Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag bör bedriva internationell omvärldsbevakning, genomföra internationella studiebesök, delta i internationella konferenser samt ingå i internationella nätverk för att få del av internationell kunskap och erfarenhet. Rapporteringar från dessa internationella aktiviteter ska ske och göras tillgängliga för hela verksamheten i kommunen. 8.2 Verksamhetsutveckling Karlskrona kommun ska delta i de internationella samarbeten och projekt som bidrar till och som förstärker kommunens service till invånarna, föreningsliv, företag och besökare. Internationella erfarenhetsutbyten, ungdoms- och kulturutbyten samt teknik- och kunskapsöverföring är exempel på aktiviteter som kan främja kommunens verksamhetsutveckling och bidra till att skapa bättre beslutsunderlag. I förvaltningarnas och bolagens projekt och utvecklingsarbete ska möjligheten till internationellt samarbete och extern medfinansiering alltid prövas. Medfinansiering från EU eller annan typ av extern finansiering ska användas för att förstärka avsatta resurser i förvaltningarnas och bolagens internbudgetar för angelägna och prioriterade utvecklingsinitiativ. EU-finansiering möjliggör för kommunens verksamheter att genomföra utvecklingsprojekt snabbare och/eller till större omfattning än utan EU-finansiering. Karlskrona kommun ska också inspirera organisationer, med vilka vi samverkar, att använda EU-finansiering i deras utveckling. Samverkan med Region Blekinge, kommuner och företag i Blekinge ska ske för att förstärka det internationella arbetet inom kommunen. Det är viktigt att Karlskrona kommun arbetar för att skapa en bra dialog och samverkansform för denna samverkan.

8 8.3 Positionering Karlskrona kommuns vision är att Karlskrona med sitt unika läge ska vara ett nav i en växande region. Via internationellt arbete och marknadsföring av varumärket Karlskrona samt andra varumärken som t.ex. Örlogstaden Karlskrona, Telecom- City, Blekinge Health Arena och Telenor Arena Karlskrona ska Karlskrona kommun kännetecknas som en hållbar tillväxtplats i Södra Östersjöområdet. Prioritering och fokusering ska ske inom utvalda fokusområden för att nå ett internationellt erkännande vilket skapar goda förutsättningar för företag och andra organisationer att verka internationellt samt attrahera nya investeringar och företag. Positioneringen ska resultera i verksamhetsutveckling inom kommunen samt ökade turismströmmar, näringslivsutveckling, föreningsutveckling, fler företagsetableringar och ett ökat antal invånare. 9. Prioriterade utvecklingsområden Det internationella arbetet ska vara kopplat till visionen Karlskrona 2030 olika områden enligt: Attraktiv livsmiljö Prioriterade insatser för internationell samverkan är att på ett hållbart och inkluderande sätt utveckla stad, landsbygd och skärgård för att erbjuda invånarna en attraktiv livsmiljö samt attrahera fler invånare och besökare. Inom begreppet attraktiv livsmiljö finns t.ex. varierat boende, god folkhälsa och möjlighet till aktiv fritid. Utvecklingen av självservicetjänster och andra kommunala tjänster t.ex. inom skola och omsorg är en viktig utmaning för att möta efterfrågan i dagens samhälle och för att förbli en attraktiv kommun. Snabba kommunikationer Prioriterade insatser för internationell samverkan handlar om att främja en väl uppbyggd och hållbar infrastruktur på lokal, regional och internationell nivå, utveckling av hamnen på Verkö till att bli ett centrum för gods- och persontrafik i Östersjön, nyttja den potential som finns i vår unika färjeförbindelse med Gdynia samt främja fossilfria transporter. Insatser handlar också om att utveckla den digitala infrastrukturen så att det t.ex. är möjligt att bo och verka på landsbygden. Utbildning och kunskap Prioriterade insatser för internationell samverkan är riktade till barn och ungdomar och erfarenhets- och kompetensutbyten för anställda i kommunens verksamheter. Viktigt är även samverkan med Blekinges Tekniska Högskola och Landstinget Blekinge angående verksamhetsutveckling av vår organisation, innovation, kompetensförsörjning och samverkan med näringslivet.

9 Upplevelsernas Karlskrona Prioriterade insatser för internationell samverkan handlar om att skapa upplevelser i stad, landsbygds- och skärgårdsmiljön samt att göra besöksnäringen till en basnäring i Karlskrona. Upplevelser handlar bl.a. om att utveckla hälsoturismen och genomföra större arrangemang inom fritid och kultur. En viktig prioritering är att skapa internationell samverkan inom världsarvet Örlogsstaden Karlskrona samt inom Biosfärområdet och Telenor Arena Karlskrona. Näringslivets Karlskrona Prioriterade insatser för internationell samverkan handlar om att inspirera företag och andra organisationer att ingå i internationella kluster och nätverk, samverka med universitet och högskolor samt öka antalet företag som tillverkar egna produkter och säljer på en internationell marknad. En prioriterad bransch är turismoch upplevelseföretag eftersom detta är en växande bransch samt företag inom miljö- och energiområdet. 10. Vänortsarbete och samverkansavtal Karlskronas arbete med vänorter startade i Norden efter andra världskriget och fortsatte med städer i Södra Östersjöområdet efter murens fall. Syftet med vänorter är att överbrygga motsättningar och öka förståelsen mellan människor. Val av vänorter skedde baserat på gemensamma nämnare som befolkningsstorlek, geografiska förutsättningar, historia eller näringar. I dagen samhälle minskar betydelsen av vänorter och samverkan övergår till tidsbestämda samverkansavtal inom utpekade verksamhetsområden. Så när kontakter tas med orter inför en ny långsiktig samverkan ska samverkansavtal väljas framför nya vänortsavtal. Det är viktigt att information sprids om de avtal som finns till hela verksamheten och att förvaltningar och bolag blir involverade inför skrivningen av nya avtal. Samverkan med vänorter och orter med samverkansavtal ska vara inriktade på konkreta utbyten och kompetensöverföring. När förvaltningar och bolag söker samverkanspartners i andra länder ska alltid de orter där Karlskrona kommun har vänorts- och samverkansavtal först utvärderas som lämplig partner. Förvaltningar och bolag ska inspirera organisationer, invånare och företag att dra nytta av de etablerade kontakter kommunen har med vän- och samverkansorter. 11. Organisation och ansvar För att bedriva ett framgångsrikt internationellt arbete krävs en tydlig struktur över ansvarsfördelning och organisation. Karlskrona kommun arbetar med det internationella arbetet enligt nedanstående struktur:

10 11.1 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar det internationella programmet. Kommunfullmäktige företräder kommunen vid officiell representation utöver kommunstyrelsens ansvarsområden samt fattar beslut om vänorter och kommunala partnerskap Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk ledning och uppföljning av det internationella programmets genomförande och för det övergripande internationella arbetet, projekt, aktiviteter och därav följande representation Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen ansvarar för samordningen av det internationella arbetet och för den internationella delen på kommunens hemsida. Kommunlednings-förvaltningen ska tillsätta personella resurser inom sin förvaltning som ska hantera samordningen av det internationella arbetet, minst bestående av en internationell samordnare. Kommunledningsförvaltningen ska årligen sammanställa en lista över de internationella nätverk och projekt som kommunen är engagerad i. Den internationella samordnaren ska vara ett stöd till samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag. Den internationella samordnaren ska inspirera alla förvaltningar och bolag att undersöka möjligheten till internationell samverkan. Den internationella samordnaren har ett ansvar att årligen erbjuda en utbildning för anställda angående EU och möjligheter för EU-finansiering Nämnder och bolagsstyrelser Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att styra och följa upp det internationella arbetet i sin verksamhet och för sin internationella omvärldsbevakning. Nämnder och bolagsstyrelser har ett eget ekonomiskt ansvar för sitt internationella arbete. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska skriva in sitt internationella arbete i internbudget och verksamhetsplan samt genomföra en årlig uppföljning av det internationella arbetet i verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Varje nämnd och bolagstyrelse ska sträva efter att avsätta resurser i form av tid och budget för det internationella arbetet Förvaltningar och bolag Varje förvaltning och bolag ansvarar för att integrera in det internationella arbetet i verksamheten samt hålla den internationelle samordnaren informerad angående samtliga pågående internationella samarbeten, nätverk och projekt. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att information om sitt internationella arbete läggs ut på kommunens internationella sida. Förvaltningar och bolag ska utse minst en person som kan representera förvaltningen i den internationella samordningsgruppen. Anställda bör ges möjlighet till kompetenshöjande insatser t.ex. angående internationellt arbete och språkutbildningar för att inspirera till engagemang i internationella frågor.

11 11.6 Internationell samordningsgrupp: Syftet med den internationella samordningsgruppen är att skapa en gemensam mötesplats för erfarenhetsutbyte, samverkansprojekt mellan förvaltningar/bolag, informationsspridning samt en plats för tips och råd. Den internationella samordningsgruppen träffas 4 6 gånger om året. Representanterna i den internationella samordningsgruppen ansvarar för att informera samordningsgruppen angående de internationella aktiviteter som sker eller kommer att ske inom den egna förvaltningen/bolaget. Dessutom ska representanten återkoppla information om vad som är på gång internationellt i kommunen nedåt i den egna förvaltningen. Den internationella samordnaren är sammankallande för gruppen. 12. Uppföljning/utvärdering Varje nämnd och bolagsstyrelse ska genomföra en årlig uppföljning av det internationella arbetet. Redovisningen sker i respektive förvaltnings verksamhetsberättelse och bolagens årsredovisningar. Denna sammanställning ska också redovisas till den internationella samordnaren som sedan gör en årlig sammanställning för hela kommunen. Sammanställningen ska lista medlemskap i internationella nätverk/organisationer och deltagande i internationella projekt/evenemang inklusive medfinansiering från EU eller annan finansieringskälla för internationellt samarbete. Sammanställningen ska innehålla kopplingar till kommunövergripande och verksamhetsspecifika mål samt redovisa de effekter, de resultat och det mervärde som tillkommit av det internationella arbetet. 13. Information och spridning Det är viktigt att sprida information angående det internationella arbetet i Karlskrona kommun internt och externt. Information ska ske både angående det internationella arbete som görs och de resultat som uppnås. Information om det internationella arbetet ska bland annat finnas på den internationella delen av kommunens hemsida. Det är också viktigt att Karlskrona kommuns information finns på flera språk för att underlätta kontaktskapandet.

12

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun 2001.

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun 2001. 1 Program för det internationella arbetet i Umeå kommun 2001. Bakgrund Den ökade internationaliseringen av ekonomi och samhällsliv har under 1990-talet inneburit att även regioner och kommuner berörs alltmer

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

EU-finansiering av projekt

EU-finansiering av projekt Revisionsrapport EU-finansiering av projekt - Uppföljning Halmstads kommun 22 februari 2010 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun genomförde 2004 en granskning om ansvar och befogenheter

Läs mer

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun.

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun. 1 Program för det internationella arbetet i Umeå kommun. Bakgrund Den ökade internationaliseringen av ekonomi och samhällsliv har under 1990-talet inneburit att även regioner och kommuner berörs alltmer

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22 Projekt EU-kompetens Småland Blekinge Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013 Agneta Klippvik, 2013-05-22 1 EU-coach, förankringen - Satsningen politiskt godkänd eller förankrad genom

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer