EKONOMISK ÖVERSIKT. September Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1)"

Transkript

1 Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för ) EKONOMISK ÖVERSIKT September ) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

2 Innehåll 1 Allmän översikt Den internationella ekonomin Utrikeshandel...21 Export...21 Import...24 Bytesbalansen Produktion...29 Primärproduktion...29 Förädlings...30 Servicenäringar...36 Totalproduktionen Arbetskraften Kostnader och priser Inkomster Konsumtion...53 Privat konsumtion...53 Offentlig konsumtion Investeringar...57 Fasta investeringar...57 Lagerinvesteringar Den offentliga ekonomin...61 Statsförvaltningen...61 Lokalförvaltningen...65 Socialskyddsfonderna...70 De offentliga samfunden totalt Den finansiella balansen och finansmarknaden...83 Ekonomiska tilldragelser mars - september Bilagetabeller...93 Källor för historisk data: Finland: Statistikcentralen, om inget annat uppges Internationell ekonomi: OECD, Eurostat I tabellerna använda symboler - Ingenting att meddela 0 Storheten är mindre än hälften av den använda enheten.. Ingen uppgift har erhållits. Logiskt omöjligt att återge * Förhandsuppgift ** Prognos Varje tal i tabellerna har avrundats separat. Härav följer att summorna inte alltid stämmer.

3 Översikten utarbetad av Allmän översikt Konjunkturer Utsikterna på medellång sikt Den internationella ekonomin Utrikeshandel Produktion Jordbruket Skogsbruket Industri Byggande Privata tjänster Totalproduktionen Arbetskraft Kostnader och priser Inkomster Konsumtion Investeringar Fasta investeringar Lagerinvesteringar Den offentliga ekonomin Statsförvaltningen Lokalförvaltningen Socialskyddsfonderna De offentliga samfunden Den finansiella balansen och finansmarknaden Ekonomiska tilldragelser Forskningssekreterare Eero Kallio Lauri Taro Martti Kuusisto Ilona Junka Kati Jussila Ilona Junka Ilona Junka Kati Jussila Kati Jussila Harri Kähkönen Pentti Vesterinen Erkki Karonen Erkki Karonen Harri Kähkönen Pentti Vesterinen Harri Kähkönen Eino Lahikainen Marko Synkkänen Tuomo Mäki Jorma Tuukkanen Immo Pohjola Sari Sontag Rauno Niinimäki Laura Wallén Ritva Kivekäs Mirjam Lehtimäki Ulla Luukkonen

4 1 Allmän översikt 1 ALLMÄN ÖVERSIKT Konjunkturer Den internationella ekonomiska tillväxten har varit stark redan i ett års tid. Snabbast har takten varit i de stora asiatiska länderna Kina och Indien, men produktionen har ökat snabbt också i världens största ekonomi, Förenta staterna. En uppbromsning finns dock inom synhåll, beroende dels på det höga oljepriset, dels på en oundviklig åtstramning av den ekonomiska politiken i länderna med snabb tillväxt. Inom euroområdet har tillväxten varit rätt blygsam och exportdriven, men också den interna efterfrågan väntas så småningom bli bättre och påskynda produktionsökningen. I Finland byggde den ekonomiska tillväxten under årets första hälft på konsumtionsefterfrågan. Exportsiffrorna i början av året drevs upp av några fartygsleveranser, men i övrigt var exporten stillsam, till stor del på grund av elektronikindustrins svårigheter. Suget inom den internationella ekonomin väntas dock bli kännbart också i Finlands export, och industrins förväntningar på exportutvecklingen är positiva. Utrikeshandeln väntas i år ge ekonomin en klart större tillväxtimpuls än senaste år. Den privata konsumtionen, stödd av skattelättnaderna och den låga inflationen, är trots det alltjämt ekonomins viktigaste tillväxtfaktor; den privata konsumtionen väntas stiga med 3½ % från fjolåret. Också investeringarna börjar öka något efter ett par år av tillbakagång, men återhämtningen är alltjämt långsam. Efterfrågan på arbetskraft minskar även i år en aning, när antalet arbetsplatser fortsätter att sjunka inom primärproduktion och industri. Den genomsnittliga arbetslöshetsgraden sjunker trots det till 8,8 %, för också utbudet av arbetskraft beräknas bli mindre än senaste år. Ett litet överskott består i statsekonomin på grund av de växande skatteinkomsterna, och överskottet inom hela den offentliga ekonomin ligger tack vare arbetspensionssektorn kring 2½ %. 4 4

5 1 Allmän översikt Nästa år blir effekten av den privata konsumtionsefterfrågan redan klart svagare, när inverkan av de specialfaktorer som i år upprätthållit konsumtionen avtar. Exporten däremot väntas öka något snabbare än i år i och med att den ekonomiska tillväxten i euroområdet tar fart; mycket beror dock på hur de i Finland producerade mobiltelefonerna klarar sig på exportmarknaden. Investeringsökningen torde förbli långsam också nästa år, för tillväxtutsikterna är fortsatt osäkra, och den allt mer internationella produktionsverksamheten styr investeringsflödena utomlands. Uppgången i totalproduktionen beräknas bli något långsammare än i år, men den prognostiserade tillväxten på 2,7 % hör alltjämt till de snabbaste i euroländerna. Antalet arbetsplatser ökar sannolikt något nästa år, och arbetslöshetsgraden väntas sjunka till 8,5 %. I statsfinanserna uppstår ett litet underskott, men överskottet inom hela den offentliga ekonomin består i det närmaste på samma nivå som i år. Internationella konjunkturer Den internationella ekonomiska tillväxten tog fart under fjolårets senare hälft och förblev stark också under det första halvåret i år. Tillväxten har byggt på en rätt bred bas, men varit särskilt snabb i Kina och Indien samt Förenta staterna. Underskotten i den offentliga ekonomin och bytesbalansen i Förenta staterna utgör dock alltjämt en riskfaktor med tanke på tillväxtens hållbarhet, vartill det höga oljepriset väntas börja dämpa tillväxten i länderna med stor energiförbrukning. Konjunkturtoppen i världsekonomin kan därför redan vara nådd eller rent av passerad. I Förenta staternas ekonomi finns indikationer på att den häftiga tillväxten i början av året har dämpats; konsumtionsökningen som i hög grad byggde på skuldsättning ser ut att ha avstannat åtminstone temporärt och antalet arbetsplatser har ökat mindre än förväntat. Räntetrenden har vänt uppåt och en gradvis åtstramning av finanspolitiken är oundviklig. Tack vare det starka föråret torde ökningen i totalproduktionen i år nå upp till 4 %, men nästa år blir den klart långsammare. I Kina har den ekonomiska tillväxten fortsatt i en takt av 8 9 %, vilket å ena sidan har dragit andra länder i Asien med sig, men å andra sidan skyndat på prisstegringen på råvaror och energi. Den kinesiska ekonomin kan redan vara nära överhettning, vilket skulle leda till obalanser och långsammare tillväxt. Japan har dragit nytta av grannarnas vitalitet, men vissa grundläggande problem i ekonomin, som den offentliga sektorns stora skuldsättning, är alltjämt olösta. Också euroområdet ser ut att uppnå tillväxt efter ett par år av tillbakagång. Tillväxten har hittills till stor del byggt på export, som möjliggjorts av att efterfrågan varit livlig i den övriga världen och av att euron inte längre stigit i värde. Den interna efterfrågan däremot har förblivit svag, när såväl konsumenternas som företagens agerande har präglats av försiktighet inför stora projekt. Totalproduktionen beräknas i år gå upp med 1½ % och nästa år något mer. 5

6 1 Allmän översikt Utrikeshandeln Under början av året var exporten lam, frånsett några fartygsleveranser. Sedermera har exporten blivit livligare, exportpriserna är på väg uppåt i takt med den växande efterfrågan och företagens exportorderingång har varit god. Metallindustrin drar nytta av den spirande investeringsverksamheten och av den stora efterfrågan på metaller. Exportvolymen väntas därmed stiga med nästan 3 % från fjolåret, och när exportpriserna slutar sjunka stiger också exportens värde, första gången efter tre år av nedgång. Exportutvecklingen inom den största exportbranschen, elektronikindustrin, är svår att förutse, för förändringarna är snabba både i produkterna och i konsumenternas smak. Importvolymen stiger i år med ett par procent från fjolårsnivån; importen av konsumtionsvaror har passerat det snabbaste tillväxtskedet, men industrins import av råvaror går upp i takt med produktionsökningen. Importpriserna stiger klart i och med att råvaror och energi snabbt blir dyrare. Överskottet i handelsbalansen krymper också i år, till stor del på grund av det svagare bytesförhållandet. Räknat i euro ligger överskottet i bytesbalansen ungefär på samma nivå som senaste år, men i relation till totalproduktionen sjunker det till knappt 5 %. Konsumtion Den privata konsumtionen ökade rätt snabbt under årets första hälft, när den livliga handeln med personbilar fortsatte i stöd av den sänkta bilskatten och efterfrågan på elektronikprodukter ökade genom lanseringen av nya produktgenerationer. Den starka konsumtionen har varit möjlig genom att hushållens köpkraft vuxit med drygt 4 %, på grund av dels de stigande lönerna, dels inkomstskattelättnaderna och den exceptionellt låga inflationen. Konsumenternas förtroende för den egna och Finlands ekonomi har också förblivit starkt. Den privata konsumtionen väntas i år stiga med ytterligare 3½ %, trots fjolårets snabba konsumtionsökning. Den häftigaste tillväxten beräknas dock redan vara passerad, för det största köptrycket inom bilhandeln ser ut att fått utlopp under våren. Hushållens nu höga skuldsättning börjar också dämpa benägenheten för stora anskaffningar. Investeringar Investeringarna väntas börja tillta en aning i år efter ett par år av nedgång. En större tillväxt finns dock tills vidare bara i bostadsbyggnadsinvesteringarna, som upprätthålls av de låga räntorna och hushållens fortsatt starka förtroende för de ekonomiska utsikterna. Men också de produktiva investeringarnas nedgångsperiod är på väg mot sitt slut i och med att avsättningsutsikterna förbättras och kapacitetsutnyttjandet stiger, men en stor del av in- 6

7 1 Allmän översikt dustrins investeringar går utomlands, närmare marknaderna. Anläggningsarbetena växer jämnt, för många långvariga väg- och banprojekt är på gång. Totalproduktionen Att den internationella ekonomin har börjat växa starkt har tills vidare synts bara litet i Finlands ekonomi, för produktionsökningen har hos oss alltjämt byggt på den inhemska efterfrågan; den tillfälliga exportruschen i början av året berodde närmast på tidpunkten för vissa fartygsleveranser. Förårets tillväxt visade sig vara starkare än väntat, till stor del för att den privata konsumtionen ökade markant, men tillväxtsiffrorna har delvis stigit också av statistiktekniska orsaker. Det snabbaste tillväxtskedet i ekonomin torde dock redan vara passerat. Konsumtionens tillväxtkontribution håller redan på att avta, och ersätts inte till fullo av den livligare exporten. Den för i år prognostiserade tillväxten på 2,9 % i totaproduktionen bygger alltjämt starkt på privata tjänster, men dessutom blir industrins tillväxtimpuls klart större än senaste år. Tillgång och efterfrågan 1990 = Export Import BNP Inhemsk efterfrågan * 04**05** Arbetskraften Den långsamma ekonomiska tillväxten har lett till en minskad efterfrågan på arbetskraft. Den sysselsatta arbetskraften var i fjol mindre än året innan, och trenden är densamma också i år. Industrins arbetsplatser minskar redan för tredje året i följd, delvis också för att funktioner av logistiska och kostnadsmässiga skäl flyttas till produktionsanläggningar 7

8 1 Allmän översikt utomlands. Tack vare den livliga inhemska efterfrågan ökar däremot antalet arbetsplatser inom servicesektorn och förblir i stort sett oförändrat också inom byggande. Sysselsättningsgraden väntas sjunka till 67,0 %. Men eftersom utbudet av arbetskraft beräknas fortsätta att minska sjunker arbetslöshetsgraden trots den svaga sysselsättningsutvecklingen; den genomsnittliga arbetslöshetsgraden i år förutses bli 8,8 %. Arbetslösheten är till stor del strukturell. Priser Inflationen blir i år mycket långsam, trots den branta stegringen i världsmarknadspriserna på råolja och andra råvaror. Den främsta orsaken till att konsumentprisindex stiger så litet är vårens sänkning av alkoholpriserna, som drog ner den genomsnittliga konsumentprisnivån med nästan en procent i mars. Arbetskostnaderna stiger mindre än i fjol. Under hela år 2004 i genomsnitt håller konsumentprisindex ungefär samma nivå som senaste år, eftersom den förväntas stiga med bara 0,2 procent. Finansmarknaden Penningmarknaden är alltjämt mycket lätt i euroområdet och Förenta staterna. På en förändring i en stramare riktning tyder dock den amerikanska centralbankens höjningar av styrräntan med totalt 0,50 procentenheter till 1,50 % i juni och augusti. Europeiska centralbankens styrränta är alltjämt 2,00 %. Till följd av den tillväxtstimulerande penningpolitiken och den långsamma inflationen är räntorna fortsatt rekordlåga. Den i Finland allmänt tillämpade referensräntan för lån, 12 månaders euribor, har oavbrutet hållit sig under 2,5 % redan i cirka ett och ett halvt år. Också de långa räntorna är låga; 10 års obligationsräntan har rört sig kring drygt 4 % i ett och ett halvt års tid, men har på sista tiden börjat stiga en aning. Hushållens skuldsättning är klart på väg uppåt; skulden innebär en ränterisk, för merparten av lånen har rörlig ränta. I jämförelse med toppåren i början av det förra decenniet är skuldsättningen dock alltjämt måttlig. Den offentliga ekonomin Statens finansiella situation har förblivit gynnsammare än väntat. I år blir uppgången i statens totala inkomster snabbare än senaste år, tack vare den kraftigt ökade konsumtionen, trots att alkoholskatten på våren sänktes kännbart och beskattningen av förvärvsinkomster har lindrats. Till den positiva utvecklingen har också bidragit ökningen i intäkterna av samfundsskatt och dividender. Samtidigt ökar dock statens utgifter klart, särskilt finan- 8

9 sieringsandelarna till kommunerna och socialskyddsfonderna. I statsfinanserna består ett litet överskott, och skuldsättningen börjar åter sjunka. Nedgången i kommunernas skatteinkomster avstannar och ökningen i totalutgifterna blir något långsammare. Kommunernas finansiella situation totalt sett förblir stram, även om det i år sker en vändning till det bättre. Den kommunala sektorn går för fjärde året i följd på minus, i år med 0,4 % i relation till totalproduktionen, vilket dock är något mindre än i fjol. Den offentliga sektorn som helhet uppnår ett klart överskott; i relation till totalproduktionen blir överskottet nästan 2½ %, det största i EU-länderna. Överskottet beror på att framtida pensioner samlas in genom arbetspensionspremier och fonderas i arbetspensionsfonderna. Fonderna utgör i dag omkring 57 % i relation till totalproduktionen. År 2005 Den internationella ekonomiska tillväxten beräknas bli långsammare nästa år, för i Förenta staterna väntas en åtstramning av den ekonomiska politiken i syfte att lindra de långvariga obalanserna, och det höga oljepriset minskar tillväxtmöjligheterna i de kraftigt oljeberoende länderna i Asien. De inhemska förutsättningarna för en produktionsökning är alltjämt tillfredsställande när det gäller konkurrensförmåga, finansiella strukturer o.a. grundfaktorer. Exportökningen beräknas gå upp till 4½ %, för en livligare efterfrågan förutses inom det för exporten viktiga euroområdet och mobiltelefonexporten torde återhämta sig en aning när de nya modellerna kommer ut på marknaden. Också den mer traditionella exporten drar nytta av att konsumtion och investeringar stärks i Europa. Överskottet i bytesbalansen torde bli större än i år. Hushållens köpkraft ökar klart mindre än i år, för effekten av många av de faktorer som har stött köpkraften märks inte längre nästa år. Också den högre skuldsättningen och de stegvis stigande räntorna beräknas dämpa den privata konsumtionen, vars tillväxt väntas gå ner till ett par procent. Investeringstillväxten blir sannolikt också nästa år moderat, även om de goda finansieringsmöjligheterna och kapacitetsläget i sig skapar ett tillfredsställande utgångsläge för investeringar. Totalproduktionen beräknas öka med 2,7 %, vilket redan är något mindre än i år. Tillväxten är såtillvida mer balanserad än under de senaste åren, att såväl nettoexporten och konsumtionen som investeringarna bidrar positivt till tillväxten. Nya arbetsplatser väntas nästa år uppstå i första hand inom servicenäringarna, men också inom industrin avstannar nedgången i antalet arbetsplatser nästan, och antalet sysselsatta ökar totalt med Sysselsättningsgraden beräknas återgå till 2003 års nivå, 67,3 %. Trots att också utbudet på arbetskraft ökar något, sjunker arbetslöshetsgraden till 8,5 %. Prisstegringen blir snabbare när inverkan av den lägre alkoholskatten, som i år hej- 9

10 dade inflationen, uteblir. I statsfinanserna uppstår till följd av den avstannade inkomstökningen och utgiftsökningarna ett underskott, men arbetspensionsanstalternas överskott innebär att vi även nästa år i hela den offentliga ekonomin uppnår ett överskott på över 2 % i relation till totalproduktionen. Relationstalet är även nästa år det högsta i euroländerna. Centrala prognossiffror 2003* * 2003* 2004** 2005** mrd. EUR procentuell volymförändring BNP till marknadspris 143 1,1 2,3 2,0 2,9 2,7 Import 44 0,2 1,9 2,6 2,3 3,2 Totalutbud 186 0,9 2,2 2,2 2,8 2,8 Export 53-0,8 5,1 1,1 2,9 4,5 Konsumtion 106 2,0 2,2 3,5 2,9 1,9 privat 75 1,8 1,5 4,3 3,5 2,1 offentlig 32 2,4 3,8 1,6 1,4 1,5 Investeringar 26 3,9-3,1-2,1 1,8 2,6 privata 22 3,3-4,6-3,0 2,2 3,1 offentliga 4 8,1 6,6 2,7-0,3-0,2 Lagerförändring 1) (inkl. statistisk differens) 1-0,5-0,1 0,3 0,0 0,0 Totalefterfrågan 186 0,9 2,2 2,2 2,8 2,8 inhemsk efterfrågan (inkl. statistisk differens) 133 1,7 0,8 2,7 2,7 2,0 1) Mrd. EUR och inverkan på förändringen i den totala efterfrågan i procentenheter * 2003* 2004** 2005** Fabriksindustri, volymförändring, % -0,2 2,1 0,3 3,7 4,8 Sysselsättningsgrad, % 67,7 67,7 67,3 67,0 67,3 Arbetslöshetsgrad, % 9,1 9,1 9,0 8,8 8,5 Konsumentprisindex, förändring, % 2,6 1,6 0,9 0,2 1,8 Förtjänstnivåindex, förändring, % 4,5 3,5 4,0 3,5 3,5 Bytesbalans, mrd, EUR 9,4 10,3 7,4 7,3 7,3 Bytesbalans /BNP, % 6,9 7,4 5,2 4,9 4,8 Utländsk nettoskuld /BNP, % 5,6 2,0-6,1-3,5-8,2 Korta räntor (3 mån, Euribor), % 4,3 3,3 2,4 2,1 2,6 Långa räntor (statens obligationer, 10 år), % 5,0 5,0 4,1 4,4 4,7 Offentliga utgifter /BNP, % 49,2 50,1 51,1 51,0 50,9 Skattegrad /BNP, % 45,8 45,8 44,8 44,8 44,8 Offentliga sektorns finansiella sparande /BNP, % 5,2 4,3 2,1 2,3 2,2 Statens finansiella sparande /BNP, % 2,0 1,4 0,2 0,2-0,3 Offentliga sektorns bruttoskuld /BNP (EMU), % 43,8 42,6 45,6 44,9 43,7 Statens skuld /BNP, % 45,6 42,4 44,4 43,3 41,9

11 1 Allmän översikt Utsikter på medellång sikt Tillväxten i den internationella ekonomin väntas bli svagare år 2006, när tillväxten i USA och Asien avtar. I USA har stimulansmarginalen i den ekonomiska politikens förbrukats och trycken på en minskning av budgetunderskottet ökar. Toppen i tillväxtspurten i Kina väntas var nådd senast år Till följd av den svagare exportefterfrågan ser också Finlands ekonomiska tillväxt ut att gå ner till omkring 2½ %. Investeringsökningen väntas förbli relativt blygsam, för investeringarna utomlands tar en stor del av investeringsmarginalen. Den privata konsumtionen utvecklas sannolikt ungefär som år 2005 och ökar med cirka 2 %. Sysselsättningen fortsätter att förbättras med eftersläpning efter konjunkturcykeln. Samtidigt sjunker arbetslöshetsgraden till 8 %. Statens finansiella underskott ser ut att år 2006 växa till omkring ½ % av totalproduktionen. Lokalförvaltningens och arbetspensionsfondernas förbättrade finansiella balans begränsar nedgången i hela den offentliga ekonomins finansiella balans. På grund av statens växande underskott minskar statens skuldförhållande långsammare än under tidigare år. Utsikterna för den ekonomiska tillväxten också under hela den medellånga prognosperioden, fram till år 2008, är relativt svaga. Tillväxttakten stannar vid 2 2½ %. De viktigaste tillväxtbegränsande faktorerna är befolkningens försvagade åldersstruktur samt de tilltagande investeringarna utomlands, vilket kommer att begränsa också förbättringen av sysselsättningen. När den internationella konkurrensen skärps står elektronikindustrin inför allt större utmaningar. Skattekonkurrensen för sin del skapar tryck på statsfinanserna. Statens finansiella balans blir negativ, och skuldförhållandet sjunker långsammare. Även om tillväxten i världsekonomin har blivit klart snabbare under året, är världsekonomins utveckling förknippad med stora osäkerhetsfaktorer på medellång sikt. Utsikterna för den internationella ekonomin fördunklas bl.a. av olika strukturella problem och obalanser, som Förenta staternas skuldsättning och de strukturella rigiditeterna i de europeiska ekonomierna. Den ekonomiska tillväxten i Förenta staterna har till stor del blivit snabbare på grund av kraftiga ekonomisk-politiska stimulansåtgärder, och hållbarheten i den ekonomiska tillväxten är osäker. Instabilitet i Förenta staternas ekonomiska utsikter skapar de fortsatt stora underskotten i bytesbalansen samt statsfinanserna. Den ekonomiska tillväxten i euroländerna har förbättrats något med stöd av exporten medan den interna efterfrågan förblivit lam. Trots osäkerhetsfaktorerna kan världsekonomin anses ha kommit ur lågkonjunkturen, vilket på medellång sikt förväntas stödja exportefterfrågan också i Finland. Exporten beräknas dock växa långsammare än exportmarknaderna, under 4 % per år. Detta bygger på antagandet att särskilt den inhemska elektronikindustrin i fortsättningen i högre grad kommer att öka sin produktion utanför Finland, närmare slutproduktmarknaderna. Exportsektorns tillväxtmöjligheter begränsas också av den fortsatt starka euron. Elektronikindustrins betydelse för hela exporten fortsätter att öka medan övriga exportbranscher 11

12 1 Allmän översikt alltjämt växer klart långsammare. Med tanke på den ekonomiska tillväxten kommer elektronikexporten dock inte att spela en lika central roll som den hade på 1990-talet. Elektronikindustrins lönsamhet försvagas av de sjunkande exportpriserna, vilket syns särskilt i exporten av mobiltelefoner. Exportpriserna väntas sjunka inom hela ekonomin, vilket i kombination med den förväntade uppgången i importpriserna innebär att bytesförhållandet fortsatt försämras och överskottsförhållandet i bytesbalansen övergår i en långsam nedgång. Även detta beräknas begränsa den ekonomiska tillväxten under kommande år. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos börjar befolkningen i arbetsför ålder (15 64-åringar) minska i slutet av detta decennium. Utbudet av arbetskraft hotar att sjunka redan tidigare, om inte den genomsnittliga pensionsåldern kan höjas markant från nuvarande cirka 59 år. De första tecknen på att arbetskraften krymper syns redan under de närmaste åren. Minskningen i arbetskraften är tillsammans med den höga strukturella arbetslösheten en central faktor som begränsar den ekonomiska tillväxten på medellång sikt. Pensionsreformen, som träder i kraft från början av år 2005, väntas dock bidra till att begränsa nedgången i utbudet av arbetskraft. Att befolkningen åldras syns i det första skedet som en hårdare konkurrens om den kunniga arbetskraften. Detta skapar tryck på en snabbare stegring av arbetskraftskostnaderna i relation till den övriga ekonomiska utvecklingen, vilket skulle försämra industrins priskonkurrensförmåga. Det minskande utbudet av yrkeskunnig arbetskraft leder till långsammare tillväxt, om inte produktivitetsökningen kan göras snabbare. Produktiviteten beräknas på medellång sikt stiga med drygt 2 % per år, vilket är något långsammare än den långsiktiga historiska utvecklingen. Produktivitetsökningen kan dock bli ännu långsammare, om utvecklingen inom elektronikindustrin, där produktiviteten tidigare har vuxit snabbare än genomsnittet, blir svagare än vad här beräknats. Produktivitetsökningen kan väntas börja avta stegvis mot slutet av decenniet, när den inhemska produktionen växer allt mer inom servicesektorn, där produktiviteten är lägre. De privata investeringarna väntas börja öka i år efter några svaga år. På medellång sikt beräknas ökningen i de privata investeringarna dock bli bara cirka 1½ %. Orsaken ligger i att en mycket moderat ekonomisk tillväxt förväntas i Finland och att företagen mer än tidigare investerar utomlands. Samhällsekonomins investeringsgrad kvarstår i grundkalkylen på medellång sikt på samma nivå som under de senaste åren, cirka 18 %. Den privata konsumtionen har stärkts av skattelindringarna samt den långvarigt låga räntenivån. På grund av de förmånliga banklånen och det fortsatt goda förtroendet har hushållens skuldsättning under de senaste åren vuxit klart, även om skuldsättningsgraden alltjämt är lägre än toppnivån under depressionen i början av 1990-talet. Medlemskapet i valutaunionen har gett en stabilare finansieringsmarknad, vilket möjliggör en försiktig uppgång i skuldsättningen utan störningar i den ekonomiska balansen. På medellång sikt börjar skuldsättningen och förväntningarna på stigande räntor dock redan begränsa konsumtionsökningen. Därför beräknas den privata konsumtionen under perioden realt gå upp med cirka 2 % per år. 12

13 1 Allmän översikt I maj 2004 utvidgades EU med tio nya länder, närmast i Central- och Östeuropa. Nästa gång förväntas unionen växa år 2007, då Bulgarien och Rumänien planeras bli medlemmar. För den finska samhällsekonomin blir de direkta följderna av utvidgningen relativt små, på grund av att de nya medlemsländerna har liten ekonomisk tyngd. Den växande inre marknaden öppnar dock nya marknader för företagen, och särskilt i de nya medlemsländerna är köpkraften snabbt på väg uppåt. Även om utvidgningen i första hand är en politisk process, är den tilltagande ekonomiska konkurrensen samt säkerheten och den politiska stabiliteten viktiga för att Europas tillväxtmöjligheter och ekonomiska välfärd skall kunna upprätthållas så länge den ekonomiska tillväxten i övrigt är moderat. Den skärpta skattekonkurrensen till följd av utvidgningen kan på längre sikt förväntas minska EU-ländernas offentliga sektorer, vilket ger plats för den privata sektorn, som har snabbare tillväxtförutsättningar, samt för potentiell produktion. De senaste årens långsammare ekonomiska tillväxt har framför allt berott på den svagare exporten, och den långsammare tillväxtens direkta verkningar på sysselsättningen blev mindre än vad man hade kunnat anta utgående från det historiska sambandet mellan tillväxt och sysselsättning. Trots det har arbetsplatserna inom industrin minskat kraftigt, närmast på grund av att affärsverksamhet har flyttats utomlands. Om ekonomin utvecklas som beräknat växer antalet sysselsatta under de följande fyra åren med knappt personer, men arbetslösheten minskar ännu mer i och med att utbudet av arbetskraft minskar. Arbetslöshetsgraden blir vid prognosperiodens slut något under 8 %. Med den prognostiserade tillväxttakten förefaller det bli svårt att uppnå regeringens mål att under regeringsperioden förbättra sysselsättningen med personer. Utan nya ekonomisk-politiska åtgärder finns det risk för att sysselsättningsgraden under de kommande åren stabiliseras kring %. Den offentliga ekonomin Till följd av den långsammare ekonomiska tillväxten under de senaste åren har den offentliga ekonomins och särskilt statens finansiella situation försämrats. Ännu i år uppnås ett litet överskott i statsfinanserna, men år 2005 uppstår ett underskott. Utsikterna för statsfinanserna är svaga också på medellång sikt. Statens skatteinkomster växer långsammare när man har gått in för att stärka den inhemska efterfrågan och de ekonomiska strukturerna genom att lindra inkomstbeskattningen. Också den indirekta beskattningen har sänkts när det gäller alkohol och bilar. Den företags- och kapitalskattereform som träder i kraft i samband med beskattningen för år 2005 minskar i de statiska kalkylerna skatteinkomsterna, men reformen beräknas med tiden öka skatteintäkterna i och med att företagsverksamhetens lönsamhet förbättras. Trycken på att sänka statens totala skatteinkomster leder till att om inga nya åtgärder vidtas och den ekonomiska 13

14 1 Allmän översikt tillväxten motsvarar beskrivningen ovan, finns det risk för att underskottet i statsfinanserna under de närmaste åren blir en halv procent i relation till totalproduktionen. Under de senaste fem åren har kommunernas utgifter nominellt ökat med i medeltal över 5 % per år. Denna utveckling i kombination med den svaga ekonomiska tillväxten har i den kommunala ekonomin skapat ett underskott på ½ % i relation till totalproduktionen. Den kommunala ekonomins finansiella balans förbättras dock under de närmaste åren på grund av växande skatteinkomster och statsandelar. De skatteintäkter som går förlorade på grund av företags- och kapitalskattereformen kompenseras till fullo ur statsbudgeten. Skyldigheten att uppnå balans på medellång sikt tvingar kommunerna att hålla ekonomin i jämvikt, vilket i många kommuner förr eller senare torde innebära effektiverad serviceproduktion, nedbantad verksamhet eller tryck på en skärpning av beskattningen. Arbetspensionsfonderna upprätthåller överskottet i hela den offentliga ekonomin, trots statens och kommunernas försämrade finansiella balans. De pensionsbelopp som utbetalas av arbetspensionsfonderna kommer att växa snabbare när allt fler personer varje år avgår med pension. Fonderingen av arbetspensionerna måste stärkas inför de växande pensionsutgifterna när befolkningen åldras på lång sikt. Detta innebär ökade höjningstryck på både arbetstagarnas och arbetsgivarnas arbetspensionsavgifter. Överskottet i APL-fonderna väntas därför under de följande fyra åren växa till cirka 3 % i relation till totalproduktionen. Den ökade fonderingen minskar trycken att höja premierna på lång sikt. Överskottet i hela den offentliga ekonomin förblir under de följande fyra åren i medeltal drygt 2 % av totalproduktionen. Den offentliga ekonomins EMU-skuld beräknas långsamt gå ner mot 40 % av BNP. Finland uppfyller skyldigheterna i EU-ländernas stabilitets- och tillväxtpakt i fråga om den offentliga ekonomins överskott och skuldsättning också på medellång sikt. 14

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2 Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 1..9/ - - - - BNP och sysselsättningen förändring, % - - - Källa: Statistikcentralen -5 5 7 9 BNP Sysselsättningen, trend Prognos - Finlands

Läs mer

Finlands ekonomi faller brant in i recession

Finlands ekonomi faller brant in i recession Prognos 3..9 Economic Ekonomisk forecast prognos for för 7 8 9 1 Finlands ekonomi faller brant in i recession Tilläggsuppgifter Prognoschef Eero Lehto tel. (9) 3 73 Informatör Heikki Taimio tel. (9) 3

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II 23b/2009 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2009 rd Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II Finansministeriets publikationer 23b/2009 Styrning

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2010 rd Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II Finansministeriets publikationer 24b/2010 Styrning

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10/2012 rd Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II Finansministeriets publikationer 17b/2012 Styrning

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 45 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport för Finland 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar...sid 3 Svensk ekonomi har hittills i år visat en bra fart på tillväxten efter ett svagare fjärde

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

Regeringens årsberättelse 2013. Del 1/4: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna

Regeringens årsberättelse 2013. Del 1/4: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna Regeringens årsberättelse 2013 Del 1/4: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna Regeringens publikationsserie 5/2014 Regeringens årsberättelse 2013 Del 1/4: Regeringens redogörelse för

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer