EKONOMISK ÖVERSIKT. Får publiceras kl 900. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK ÖVERSIKT. Får publiceras 12.9.2006 kl 900. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007 1)"

Transkript

1 Får publiceras kl 900 Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för ) EKONOMISK ÖVERSIKT ) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

2 Innehåll 1 Allmän översikt... 3 Konjunkturbilden...3 Ekonomiska utsikter på medellång sikt Den internationella ekonomin Utrikeshandel...13 Export...19 Import...22 Bytesbalansen Produktion...27 Primärproduktion...27 Förädling...29 Tjänster...34 Totalproduktionen Arbetskraften Kostnader och priser Inkomster Konsumtion...51 Privat konsumtion...51 Offentlig konsumtion Investeringar Den offentliga ekonomin...59 Statsförvaltningen...59 Lokalförvaltningen...63 Socialskyddsfonderna...67 Den offentliga sektorn totalt Den finansiella balansen och finansmarknaden...81 Ekonomiska tilldragelser februari - augusti Bilagetabeller...93 Källor för historisk data: Finland: Statistikcentralen, om inget annat uppges Internationell ekonomi: Eurostat, IMF, OECD I tabellerna använda symboler - Ingenting att meddela 0 Storheten är mindre än hälften av den använda enheten.. Ingen uppgift har erhållits. Logiskt omöjligt att återge * Förhandsuppgift ** Prognos Varje tal i tabellerna har avrundats separat. Härav följer att summorna inte alltid stämmer.

3 1 Allmän översikt 1 ALLMÄN ÖVERSIKT Konjunkturbilden Den ekonomiska aktiviteten förstärktes och breddades markant under den första hälften av år 2006, då BNP med cirka 5 % översteg nivån ett år tidigare. Högkonjunkturen fortsätter, och BNP-ökningen i år blir i medeltal 4,5 %, för att nästa år jämnas ut till omkring 3 %. Sysselsättningen fortsätter att öka i år och nästa år, om än långsammare än i fjol, så målet att under regeringsperioden skapa arbetsplatser uppnås inte riktigt. Den offentliga ekonomins fi nansiella situation förstärks och överskottet i statsfi nanserna består. Totalt ser högkonjunkturen ut att hållas under kontroll, men trycken på resursgränserna på arbetsmarknaden och i byggsektorn växer. Den internationella efterfrågan fortsatte att växa livligt under årets första hälft, trots det höga oljepriset och de snabbt stigande priserna på andra produktionsinsatser. Dock kan tecken på en uppbromsning börja skönjas. Inom euro-området stärktes företagens och konsumenternas förtroende under första hälften av 2006 och den ekonomiska aktiviteten tilltog i takt med att den inhemska efterfrågan blev livligare, samtidigt som industriproduktionen fortsatte att växa i en god takt av 3½ % under hela årets första hälft. Under det andra kvartalet låg BNP i euroområdet 2,6 % högre än ett år tidigare och ökningen under hela året beräknas bli 2,2 %. Inom hela EU ökar produktionen snabbare än i euroområdet, för i både gamla och nya medlemsländer utanför euroområdet har tillväxten varit fortsatt snabb. I och med den starkare produktionen växer sysselsättningen i en takt av knappt en procent och arbetslösheten minskar, om än långsamt. I de stora euroländerna har framtidstron stärkts särskilt i Tyskland, där den inhemska efterfrågan har stärkts från investeringar till konsumtion samtidigt som exporten fortsätter att dra. Uppgången i euroområdets totalproduktion torde nästa år gå ner under 2 % när konsumtionsökningen i Tyskland avtar och bostadsmarknaden svalnar i 3

4 1 Allmän översikt övriga euroländer. Uppgången i konsumentpriserna ligger strax över 2 %. Antalet arbetsplatser ökar med något under 1 % och arbetslöshetsgraden går ner strax under 8½ %. I EU-länderna utanför euroområdet har den gynnsamma ekonomiska tillväxten fortsatt, men ekonomin i Förenta staterna väntas svalna enligt den trend som redan syns på bostadsmarknaden. Penningpolitiken i Förenta staterna har stramats åt ända till mitten av år 2006, och inte heller finanspolitiken stöder längre tillväxten som under tidigare år. Dessutom börjar det fortsatt växande underskottet i USA:s bytesbalans och hushållens negativa sparande så småningom begränsa tillväxtmöjligheterna för den inhemska efterfrågan. I Kina och Ryssland fortsätter den starka tillväxten. I Finland ökade totalproduktionen under första hälften av 2006 kännbart från fjolårets 2,9 %; motsvarande takt på 5 % uppnåddes senast vid millennieskiftet. Förårets höga siffror berodde visserligen delvis på tillfälliga faktorer, som fjolårets driftsstopp i skogsindustrin, men även bastillväxten var stark och bred. Utrikeshandeln förblev livlig, likaså hushållens konsumtion och bostadsinvesteringarna och även företagens investeringar tilltog. Både hushållens och företagens utsikter har förblivit goda under sommaren, och högkonjunkturen fortsätter längre än tidigare beräknat. BNP-prognosen för hela år 2006 har därför höjts med ½ procentenhet till 4½ %. Trots den i sig fortsatt stora arbetslösheten börjar gränsen för samhällsekonomins produktionsmöjligheter vara nådd, för trots den ökade importen av produktionsinsatser och den växande användningen av utländsk arbetskraft har resursbegränsningarna ökat och pristrycken vuxit. Nästa år avtar BNP-tillväxten men ligger kvar kring 3 %. I förhållande till hushållens konsumtions- och investeringsutgifter ökade deras disponibla realinkomst rätt litet i fjol, endast en procent. Hushållens stärkta förtroende, den snabbt växande sysselsättningen och den skäliga ökningen i löntagarnas köpkraft i kombination med den kraftigt tilltagande upplåningen upprätthöll dock en stark konsumtionsökning på nästan 4 %. I år fortsätter samma trend, men det faktum att skulden i förhållande till den disponibla inkomsten redan närmar sig 100 % och att sparandet är negativt för tredje året i följd börjar begränsa uppgången i konsumtion och bostadsinvesteringar år 2007 och utgör en småningom växande riskfaktor för den ekonomiska tillväxten. Byggandet har varit livligt i snart fyra års tid. En stor del av industrins fasta investeringar går till utlandet men med uppbackning av den starka efterfrågan och den goda lönsamheten byggs och förnyas också inhemsk kapacitet. De fasta investeringarnas andel av BNP stiger men ligger alltjämt just under 20 %. Utgifterna för forskning och utveckling har redan länge hållit internationellt hög nivå och syns inte med tillnärmelsevis hela sin tyngd i statistiken över kapitalstocken, men ökar produktionsmöjligheterna markant, särskilt inom teknologiindustrin. 4

5 1 Allmän översikt Den höga kostnadsnivån har redan i flera års tid ökat andelen varor tillverkade i länder med låg kostnadsnivå i den inhemska efterfrågan och produktionen. Därför har också export och import fortsatt att växa starkt. Vid sidan av varuexporten har tjänsteexporten överstigit tidigare prognoser, och när det gäller tjänsteexporten kan Finland inte längre anses vara ett underutvecklat euroland. Bytesförhållandet i utrikeshandeln fortsätter att försvagas en aning, men överskottet i bytesbalansen förblir stort både i år och nästa år. Sysselsättningsökningen har under de senaste månaderna avtagit något. En uppgång i antalet arbetsplatser med (1,5 %) under år 2006 höjer sysselsättningsgraden till 68,8 %. Detta i kombination med de arbetsplatser som uppkom under fjolåret innebär att det under regeringsperioden vid årets slut har tillkommit cirka arbetsplatser. Sysselsättningen förbättras, om än långsammare, även nästa år, men målet arbetsplatser uppnås inte riktigt till våren. Bortfallet av arbetsplatser har i år varit större, men ännu fler nya arbetsplatser uppkommer. Möjligheterna att besätta de nya arbetsplatserna begränsas dock ofta av problem med regional tillgång på yrkeskunnig arbetskraft. Antalet arbetslösa sjunker i år med i medeltal personer och arbetslöshetsgraden sjunker nästa år till 7½ %. Medeluppgången i konsumentpriserna på årsnivå accelererar i år till 1½ %. Inflationen tilltar mot slutet av året bl.a. på grund av de högre priserna på oljeprodukter, men utjämnas nästa år på nytt till omkring 1½ %. Till riskerna i Finland på kort sikt hör främst den ställvis strama arbetsmarknaden, särskilt flaskhalsarna i utbudet, i kombination med dyra bostäder och hushållens stora skuldsättning. Att få efterfrågan och utbud på arbetskraft att mötas på ett mer flexibelt sätt utgör en allt större utmaning för att sysselsättningen och ekonomin skall kunna utvecklas starkt. I fjol lindrades inte löntagarnas medelbeskattning, eftersom den genomsnittliga kommunalskatteprocenten och löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremie samt arbetspensionspremien för personer över 53 år steg. Men både 2006 och 2007 kommer lindringen av statens inkomstbeskattning på nytt att stödja köpkraften. Möjligheterna till sysselsättning stöds också av nya åtgärder, t.ex. det år 2006 tillfälligt införda låglönestödet till arbetsgivare som på heltid anställer 54 år fyllda arbetstagare till en lön av euro per månad, samt åtgärderna i budgeten för år 2007 för att få arbetsmarknaden att fungera bättre. Finanspolitiken blir både i år och nästa år närmast neutral, trots de omfattande lindringarna av löneinkomstbeskattningen. De av de offentliga samfunden insamlade skatterna och socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten var i fjol 43,8 % och skuldförhållandet var 40,5 %. I år sjunker skattegraden med en knapp procentenhet och skuldsättningsgraden ännu mer, till 38,4 %. De offentliga utgifterna i relation till BNP har hållit sig kring drygt 50 %, men beräknas i år sjunka till 49 5

6 1 Allmän översikt %. Den offentliga sektorns finansiella överskott i relation till bruttonationalprodukten blev i fjol omkring 2,5 %, och beräknas i år och nästa år stiga till knappt 3 %. År 2006 uppstår i statsfinanserna ett överskott, som består under hela regeringsperioden. Kommunalekonomin förbättras klart i år och nästa år på grund av att skatteinkomsterna vuxit snabbare än beräknat. Trots det går den kommunala ekonomin alltjämt en aning på minus, även om ökningen i kommunernas utgifter väntas att bli något långsammare. Överskottet i socialskyddsfonderna är nästan oförändrat och tack vare dessa överskott går hela den offentliga ekonomin på plus. Arbetspensionsfondernas växande placeringsstock utgjorde i slutet av fjolåret 66 % i relation till totalproduktionen. Den ekonomiska tillväxten på medellång sikt begränsas främst av förändringarna i befolkningens åldersstruktur och de senaste årens långsamt ökade produktionskapacitet. Omfördelningen av den internationella produktionen innebär också att den inhemska produktionen måste anpassas till de nya förhållandena. Den ekonomiska tillväxten avtar på medellång sikt från en potentiell produktionsökning på tre procent i dag till omkring två procent vid decennieskiftet, då befolkningen i arbetsför ålder redan börjar minska. 6

7 1 Allmän översikt Centrala prognossiffror 1) 2005* * 2005* 2006** 2007** md euro procentuell volymförändring BNP till marknadspris 157 1,8 3,5 2,9 4,5 3,0 Import 57 3,3 7,4 12,3 6,9 4,7 Totalutbud 214 2,1 4,4 5,2 5,2 3,4 Export 66-1,7 7,5 7,3 10,4 5,2 Konsumtion 116 3,8 2,8 3,2 2,8 2,1 privat 81 4,8 3,2 3,8 3,6 2,7 offentlig 35 1,5 1,7 1,6 1,0 0,7 Investeringar 30 4,0 4,9 3,3 5,3 3,7 privata 25 3,2 4,9 5,9 5,7 4,0 offentliga 4 8,4 4,5-10,4 2,9 1,6 Totalefterfrågan 214 2,1 4,4 5,2 5,2 3,4 inhemsk efterfrågan (inkl. statistisk differens) 148 3,8 3,1 4,2 2,8 2,6 1) Siffrorna bygger på de nya beräkningsmetoderna i nationalräkenskaperna * 2005* 2006** 2007** Tjänster, volymförändring, % 0,4 3,2 2,6 3,4 3,0 Industri, volymförändring, % 2,6 4,4 3,9 7,4 3,4 Produktivitet, förändring, % 1,2 2,8 2,1 2,7 2,6 Sysselsättningsgrad, % 67,3 67,2 68,0 68,8 69,1 Arbetslöshetsgrad, % 9,0 8,8 8,4 7,7 7,4 Konsumentprisindex, förändring, % 0,9 0,2 0,9 1,5 1,3 Förtjänstnivåindex, förändring, % 4,0 3,8 3,9 2,9 2,5 Bytesbalans, md euro 8,7 11,6 7,2 8,9 8,1 Bytesbalans /BNP, % 5,9 7,6 4,6 5,4 4,7 Korta räntor (3 mån. Euribor), % 2,3 2,1 2,2 3,0 3,6 Långa räntor (statens obligationer, 10 år), % 4,1 4,1 3,4 3,8 4,1 Offentliga utgifter /BNP, % 50,0 50,3 50,1 49,0 48,7 Skattegrad /BNP, % 43,8 43,5 43,8 43,0 42,7 Offentliga sektorns fi nansiella sparande /BNP, % 2,3 2,1 2,5 2,9 2,8 Statens fi nansiella sparande /BNP, % 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 Offentliga sektorns bruttoskuld (EMU) /BNP, % 44,3 44,3 40,5 38,4 37,0 Statens skuld /BNP, % 43,4 42,0 38,2 35,8 34,4 7

8 1 Allmän översikt Ekonomiska utsikter på medellång sikt Trots de senaste årens snabba ekonomiska tillväxt håller tillväxtförutsättningarna på medellång sikt, fram till år 2011, på att försämras. I början av 2010-talet väntas den årliga ekonomiska tillväxten gå ner under 2 %. Tillväxtmöjligheterna försämras särskilt av att befolkningen åldras, vilket minskar utbudet på arbetskraft, men också av den svagt växande produktionskapaciteten under detta decennium. Omfördelningen av den internationella produktionen innebär också att den inhemska produktionen måste anpassas till de nya förhållandena. Reell och potentiell BNP tillväxt, % BNP-volymtillväxt Potentiell tillväxt ** Hushållens skuldsättning och den långsammare förbättringen av sysselsättningen börjar för sin del begränsa hushållssektorns konsumtionsmöjligheter på medellång sikt. När arbets- och kapitalinsatsen utvecklas svagt kommer de närmaste årens ekonomiska tillväxt att bygga enbart på produktivitetsökningen. I den internationella ekonomin har konjunkturtoppen nåtts, men fortsatt stark tillväxt väntas i flera för Finland viktiga områden, som Ryssland. Inom euroområdet har tillväxten tagit fart, men internationellt blir tillväxten rätt blygsam också på medellång sikt. Den ekonomiska tillväxten i EU sker även i fortsättningen främst i de nya medlemsländerna. Tillväxten i Europa begränsas av rigida ekonomiska strukturer samt den åldrande befolkningen. Centrala frågor med tanke på världsekonomins utveckling är hållbarheten i Kinas ekonomiska tillväxt, USA:s skuldsättning samt oljeprisutvecklingen. Att förutse oljeprisets utveckling är svårt på grund av det nära sambandet med världspolitiken och störningarna i utbudet av råolja. Priset kan förbli högt under en lång tid, vilket skulle begränsa den ekonomiska tillväxten i hela världen. Om Förenta 8

9 1 Allmän översikt staterna snabbt lyckas korrigera sin externa balans blir också inverkan på dollarkursen och världsekonomin mer tydliga. Den årliga exporttillväxten beräknas till drygt 4 %, vilket är mindre än vad som blivit vanligt efter mitten av 1990-talet. Bakom ligger antagandet att de finska exportföretagen, särskilt inom elektronikindustrin, kommer att öka sin produktion i högre grad utanför Finland, närmare slutproduktmarknaderna. Dessutom försvagas exportindustrins lönsamhet också av den fortsatt starka eurokursen och de stigande råvarupriserna. Bytesförhållandet väntas även i fortsättningen bli sämre när exportpriserna sjunker, särskilt för mobiltelefonernas del, medan importpriserna samtidigt stiger. Att bytesförhållandet försvagas begränsar den finska inkomstutvecklingen och bidrar till att upplösa det nuvarande stora överskottet i bytesbalansen. Den privata konsumtionen har varit livlig, vilket har lett till en tydligt ökad skuldsättning. Skuldsättningsgraden är redan högre än i början av 1990-talet, men hushållens ränteutgifter i relation till den disponibla inkomsten är klart lägre än då. Medlemskapet i valutaunionen har bidragit till ökad stabilitet på finansmarknaden, och då kan skuldsättningen växa inom vissa gränser utan att balansen i ekonomin rubbas. Stigande räntor och skuldsättningen begränsar dock redan under de närmaste åren ökningen i den privata konsumtionen. Den privata konsumtionen väntas då växa något långsammare än totalproduktionen, i medeltal knappt 2 %. De privata investeringarna väntas på nytt öka långsammare efter en liten uppgång under de senaste åren. Investeringarna inom landet begränsas av ekonomins svaga tillväxtutsikter på längre sikt och de livliga investeringarna utomlands i länder med lägre produktionskostnader samt nära snabbt växande marknadsområden. Dessutom avtar tillväxten i bostadsbyggandet i takt med hushållens skuldsättning. Också de offentliga investeringarna väntas växa blygsamt, och investeringsgraden i samhällsekonomin förblir på medellång sikt stabil, knappt 20 %. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos börjar befolkningen i arbetsför ålder minska omkring decennieskiftet. Ökningen i utbudet av arbetskraft kan väntas börja minska redan tidigare, om inte den genomsnittliga pensioneringsåldern klart kan höjas från nuvarande nivå. Den pensionsreform som trädde i kraft i början av år 2005 beräknas dock bidra till att begränsa nedgången i utbudet av arbetskraft. Sysselsättningsutvecklingen har totalt sett varit gynnsam under de senaste åren. Nya arbetsplatser har uppkommit särskilt inom service och byggande. Den prognostiserade ekonomiska tillväxttakten på medellång sikt skapar dock inte förutsättningar för en fortsatt kraftigt växande sysselsättning. Med den antagna tillväxten och produktivitetsutvecklingen förbättras sysselsättningen till decennieskiftet med cirka personer. Arbetslösheten minskar något mer under förutsättning att utbudet av arbetskraft minskar enligt prognosen. Arbetslöshetsgraden är vid decennieskiftet 7 %, vilket är i linje med beräkningarna för den strukturella arbetslösheten. Utan nya ekonomisk- 9

10 1 Allmän översikt politiska åtgärder riskerar arbetslöshetsgraden att stabiliseras kring 69 %. Produktivitetsökningen väntas gå ner till cirka 2 % när arbetsplatserna minskar inom industrin, där produktiviteten är högre, och ökar inom servicesektorerna, där den är lägre. Inkomstnivån beräknas på medellång sikt stiga med cirka 3 % per år. Samordningsproblemen på arbetsmarknaden kan skapa tryck på till och med snabbare löneuppgång, vilket kan skada industrins kostnadskonkurrensförmåga och öka den offentliga sektorns löneutgifter. Bristen på yrkeskunnig arbetskraft hotar att begränsa den ekonomiska tillväxten, om inte tillväxten får ny fart genom förbättrad produktivitet. Den offentliga ekonomin Balansen i den offentliga ekonomin i relation till totalproduktionen stärks i år från 2½ % år 2005 till cirka 3 %, mycket tack vare den gynnsamma konjunkturutvecklingen. Den förbättrade sysselsättningen och den livliga privata konsumtionen har ökat skatteintäkterna mer än tidigare beräknats. När produktionens tillväxtmöjligheter försvagas försämras dock möjligheterna att finansiera de växande offentliga utgifterna till följd av att befolkningen åldras. Med tanke på den offentliga ekonomins hållbarhet på längre sikt är det därför synnerligen viktigt att produktivitetsökningen kan påskyndas, sysselsättningen förbättras och överskottet i den offentliga ekonomin ytterligare ökas. Balansen i statsfinanserna håller enligt utgiftsramarna och budgeterna på att etableras på ett litet plus, cirka ½ %, under hela prognosperioden. Den beräknade avmattningen i tillväxten på medellång sikt syns också så att inkomstbaserna växer långsammare. Skattebesluten gällande den återstående regeringsperioden har beaktats i prognosen. Ett antagande är att det från 2008 årligen görs en teknisk justering i inkomstskatteskalan, så att beskattningen inte för statsbeskattningens del skärps när inkomsterna ökar. Utgiftsökningen begränsas under de närmaste åren av produktivitetsprogrammet, som bidrar till att minska personalutgifterna. I år och nästa år förbättras den kommunala ekonomin snabbare än beräknat eftersom skatteinkomsterna och statsandelarna växer snabbare. Till följd av det förbättrade utgångsläget och den väntade uppbromsningen i omkostnadsökningen beräknas den kommunala ekonomin komma i balans på medellång sikt. Utsikterna för den kommunala ekonomin motsvarar beräkningarna enligt basserviceprogrammet. Skatteinkomsterna och statsandelarna väntas under prognosperioden öka med cirka 3½ % per år. Utgiftsökningen har i år fortsatt i nästan samma takt som under de senaste åren, men tillväxten väntas gå ner till cirka 4 % under de närmaste åren. Den moderata utgifts- 10

11 1 Allmän översikt utvecklingen hotas dock om löneutgifter och köpta tjänster växer snabbare än väntat när servicebehoven och svårigheterna att få arbetskraft ökar. Överskottet i den offentliga ekonomin bygger till största delen på arbetspensionsfonderna, som byggs upp med tanke på att befolkningen åldras. Fondernas överskott börjar dock redan på medellång sikt minska just på grund av att pensionsutgifterna växer snabbare. Till följd av de växande utgifterna uppstår på medellång sikt tryck att höja både arbetstagarnas och arbetsgivarnas socialskyddsavgifter. Överskottet i hela den offentliga ekonomin i förhållande till BNP beräknas ända till decenniets slut ligga kring 3 %. Statsskulden i relation till totalproduktionen minskar under samma period och närmar sig 30 %. Statsskulden minskar också räknat i euro, medan kommunernas skulder förblir ungefär oförändrade. Finland uppfyller kriterierna enligt EU-ländernas stabilitets- och tillväxtpakt när det gäller balansen i den offentliga ekonomin och skuldsättningen också på medellång sikt. 11

12

13 2 Den internationella ekonomin 2 DEN INTERNATIONELLA EKONOMIN Den internationella efterfrågan fortsatte att växa snabbt under årets första månader trots det höga oljepriset och de snabbt stigande priserna på andra produktionsinsatser. Under den senaste tiden har det dock börjat synas tecken på en avmattning i tillväxttakten. Penningpolitiken har allmänt stramats åt för att dämpa den tilltagande inflationen. Företagens kostnader har stigit och eftersom alla tryck inte kan överföras till priserna kan lönsamheten börja försvagas. Det finns således anledning att anta att den snabbaste tillväxttakten i världsekonomin och världshandeln är förbi och att tillväxten nu avtar i år och nästa år. Men förändringen är lindrig och världshandeln torde ännu år 2006 växa med 6½ % och produktionen med 4½ %. Oljepriset förblir högt bl.a. på grund av spänningarna i Mellanöstern, det strama marknadsläget och bristen på raffineringskapacitet. När produktionskapaciteten ökar och efterfrågeökningen avtar torde prisutvecklingen på andra produktionsförnödenheter vända nedåt. Hoten mot den ekonomiska utvecklingen utgörs av dels oljan, dels de växande över- respektive underskotten i bytesbalanserna och de höga bostadspriserna, som är en följd av den lätta penningpolitiken. Inflationstrycken har vuxit och osäkerheten beträffande den ekonomiska utvecklingen och prisutvecklingen försvårar centralbankernas beslutsfattande. I Förenta staterna ökade produktionen med 3,2 % i fjol. Den privata konsumtionen ökade i samma takt som året innan, men investeringarna och exporten ökade långsammare. Efter det svaga årsslutet 2005 nådde produktionstillväxten en takt av 5,6 % i början av året, men den avtog till 2,9 % under det andra kvartalet, vilket åtminstone delvis reflekterar inverkan av det höga oljepriset och den stramare penningpolitiken. Också bostadsmarknaden har börjat svalna. Sysselsättningsläget har försämrats en aning. Antalet arbetsplatser ökar inte lika snabbt och arbetslösheten har gått upp till 4,8 %. Sysselsättningsgraden är 66 %, nästan den samma som ett år tidigare. Löneförhöjningarna har varit moderata och produktiviteten har ökat så mycket att lönerna inte skapar inflationstryck. 12

14 2 Den internationella ekonomin USA:s externa obalans har tillspetsats ytterligare. Underskottet i bytesbalansen gick i fjol upp till 6,4 % av bruttonationalprodukten. I början av detta år förbättrades underskottsförhållandet, men det finns en risk att gränsen 7 % överskrids i år och obalansen kan ytterligare fördjupas nästa år. Hittills har det inte varit svårt att finansiera underskottet, men det växande finansieringsbehovet ökar beroendet av utländska placerare. En förändring i deras beteende kunde leda till att dollarn försvagas och de långa räntorna stiger. Penningpolitiken har stegvis stramats åt och styrräntan har gått upp till 5¼ %. Politikens effekt har dock dämpats av de fortsatt låga långa räntorna. I sina beslut om framtida åtgärder måste centralbanken överväga dels hur snabbt efterfrågan i ekonomin dämpas, dels hur inflationstrycken utvecklas. Underskottet i den offentliga ekonomin minskade i fjol. I år växer det igen bl.a. till följd av den långsammare inkomstökningen, de stora militära utgifterna och återuppbyggnadsarbetena vid Mexikanska golfen. Regeringen går in för att halvera underskottet fram till år Med hänsyn till att befolkningen åldras och övriga faktorer kunde också ett striktare mål ha varit motiverat. Förenta staternas ekonomi växer i år med knappt 3 %. Nästa år avtar tillväxttakten ytterligare något. Euroområdets ekonomi växte i slutet av fjolåret långsammare än väntat. Exportökningen blev långsammare och den privata konsumtionen minskade. Produktionsökningen år 2005 blev bara 1,3 %. I år har aktiviteten på nytt ökat och under det första kvartalet gick produktionen upp med 2 %. Tillväxten bygger alltjämt till stor del på export, som har drivits på av stark internationell efterfrågan. Återhämtningen syns särskilt i industriproduktionen och företagens förväntningar. Dessa förväntningar är nu bättre än på fem år och även hushållen har fått större tilltro för framtiden. Hushållens förtroende stärks också av det förbättrade sysselsättningsläget. I juni var den säsongrensade arbetslöshetsgraden 7,8 %, vilket är nästan en procentenhet mindre än ett år tidigare. Företagens lönsamhet är god och investeringarna väntas ta ny fart i år. Hushållens beteende är alltjämt försiktigt. Sparandet har här förblivit högt och konsumtionsviljan är relativt lam. Höjningen av mervärdesskatten i Tyskland nästa år har väntats skapa konsumtion år 2006, men tills vidare har inga större tecken på detta synts. Det är möjligt att konsumtionen förblir svag tills inverkan av det högre oljepriset på den disponibla inkomsten inte längre syns. Utvecklingsutsikterna i euroområdet är således även i framtiden mycket beroende av hur den internationella efterfrågan och oljepriset utvecklas. Om Förenta staternas bytesbalansproblem förvärras kan också euron stärkas. Ett bekymmer i många länder är också de nuvarande höga bostadspriserna. Produktionen i euroområdet beräknas i år växa med 2,2 % och nästan år med 1,8 %. 13

15 2 Den internationella ekonomin Bruttonationalprodukten * 2006** 2007** procentuell volymförändring Förenta staterna 2,5 3,9 3,2 2,9 2,3 Japan 1,8 2,3 2,6 2,5 2,3 EU-25 1,3 2,4 1,6 2,3 2,0 Tyskland -0,2 1,6 1,0 1,7 1,6 Frankrike 1,1 2,3 1,2 2,1 1,8 Italien 0,1 0,9 0,1 1,5 1,1 Storbritannien 2,7 3,3 1,9 2,4 2,0 Spanien 3,0 3,1 3,4 3,4 2,9 Sverige 1,7 3,7 2,7 3,6 2,8 Danmark 0,7 1,9 3,2 2,4 2,1 Finland 1,8 3,5 2,9 4,5 3,0 OECD 2,0 3,3 2,8 2,9 2,6 Kina 9,5 10,1 10,2 9,6 9,1 Ryssland 7,3 7,2 6,4 5,5 5,0 Hela världen 4,0 5,4 4,9 4,7 4,2 Arbetslöshetsgraden i vissa OECD-länder * 2006** 2007** procent Förenta staterna 6,0 5,5 5,1 4,8 4,9 Japan 5,3 4,7 4,4 4,0 4,1 Storbritannien 5,0 4,7 4,8 5,2 5,3 Italien 8,6 8,1 7,8 7,8 8,0 Frankrike 9,8 10,0 9,9 8,9 8,8 Tyskland 8,7 9,2 9,1 8,3 8,1 Sverige 4,9 5,5 5,8 4,8 4,4 Finland 9,0 8,8 8,4 7,7 7,4 Danmark 5,3 5,5 4,8 4,3 4,1 EU-25 9,0 9,1 8,7 8,8 8,7 OECD 6,9 6,7 6,5 6,2 6,3 14

16 2 Den internationella ekonomin De stigande energipriserna har drivit upp inflationen till 2,5 %, men basinflationen har hållits bättre i styr än på andra håll tack vare de låga löneförhöjningarna och den lamare efterfrågan. Pristrycken har dock vuxit och uppgången i konsumentpriserna beräknas bli över 2 % också nästa år. De förändrade prisutsikterna har synts också i centralbankens åtgärder, styrräntan har höjts till 3 %. Den offentliga ekonomins tillstånd förbättrades betydligt i euroområdet år Underskottet i relation till bruttonationalprodukten sjönk med 0,4 procentenheter till 2,4 %. Trots det berörs fem euroländer av förfarandet vid alltför stort underskott. I år väntas det offentliga underskottet inte minska, men år 2007 minskar det relativa underskottet något. Med beaktande av att befolkningen åldras förblir den offentliga ekonomins hållbarhet den ekonomiska politikens största utmaning vid sidan av de strukturella reformerna. Japans ekonomi fortsätter att förbättras. Produktionsökningen år 2005 blev 2,8 %. I början av detta år tilltog takten något när de privata investeringarna ökade. Även annars förefaller den ekonomiska tillväxten allt tydligare att vara beroende av den inhemska efterfrågan. Japan ser ut att komma ifrån den långvariga deflationen. Konsumentpriserna har börjat stiga. Företagens förväntningar har förbättrats och de strukturella reformerna ser ut att ge god avkastning. Hushållens förtroende och konsumtion stärks av växande inkomster och sjunkande arbetslöshet. Också den offentliga ekonomins ställning har förbättrats och underskottet i relation till bruttonationalprodukten var i fjol 5,8 %. I år förbättras situationen bara litet och en utmaning för ekonomin är att trygga den offentliga ekonomins hållbarhet när Euroområdets ekonomiska utveckling * 2006** 2007** procentuell volymförändring Privat konsumtion 1,0 1,5 1,3 1,7 1,4 Offentlig konsumtion 1,7 1,1 1,3 1,8 1,1 Bruttobildning av fast kapital 0,9 2,3 2,2 3,5 1,8 Export av varor och tjänster 1,1 6,5 3,9 5,1 4,9 Import av varor och tjänster 3,0 6,7 4,8 5,3 4,7 Bruttonationalprodukt till marknadspris 0,8 2,1 1,3 2,2 1,8 Den privata konsumtionens defl ator 2,0 2,0 1,9 2,2 2,1 Arbetslöshetsgrad, % 8,7 8,9 8,6 8,4 8,3 Offentliga samfundens fi nansiella sparande, %/BNP -3,0-2,8-2,4-2,4-2,2 Bytesbalans, %/BNP 0,4 0,5 0,2-0,3-0,3 15

17 2 Den internationella ekonomin befolkningen snabbt åldras. Penningpolitiken går över till en tid av positiva räntor, men det behövs försiktighet och måttfullhet för att den pågående återhämtningen inte skall komma av sig. Produktionen beräknas i år öka med 2,5 % och nästa år med 2,3 %. Kinas ekonomi fortsätter att växa mycket snabbt. Farten tilltog under det första kvartalet till 11 %. Tillväxten väntas i år och även nästa år bli marginellt långsammare än fjolårets 9,9 %. Antagandet bygger på uppskattningen att den externa efterfrågan avtar och att regeringen går in för att begränsa investeringarna inom sektorer som hotas av framtida överkapacitet. Pristryck förekommer inte nämnvärt. Uppgången i livsmedelspriserna har avtagit och inom vissa sektorer finns tryck att sänka priserna på grund av överkapacitet. Inom penningpolitiken kunde större flexibilitet vara av nöden. Rysslands ekonomi växte i fjol med 6,4 %. I år avtar tillväxttakten något för energisektorns exportkapacitet är fullt utnyttjad. Investeringstakten är lam och kan öka kapacitetsproblemen i produktionen. Hushållens inkomster och konsumtion växer snabbt, vilket bl.a. syns i en allt större import. Som motvikt till de stora löneförhöjningarna galopperar inflationen i en takt av nästan 10 %. Centralbankens inflationsmål på 8,5 % förefaller svårt att uppnå. Den ekonomiska tillväxten beräknas år 2006 bli 5,5 % och år 2007 en halv procentenhet lägre. 16

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) EKONOMISK ÖVERSIKT September 2004 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009. Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009. Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1) Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1) EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2 Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 1..9/ - - - - BNP och sysselsättningen förändring, % - - - Källa: Statistikcentralen -5 5 7 9 BNP Sysselsättningen, trend Prognos - Finlands

Läs mer

Finlands ekonomi faller brant in i recession

Finlands ekonomi faller brant in i recession Prognos 3..9 Economic Ekonomisk forecast prognos for för 7 8 9 1 Finlands ekonomi faller brant in i recession Tilläggsuppgifter Prognoschef Eero Lehto tel. (9) 3 73 Informatör Heikki Taimio tel. (9) 3

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II 23b/2009 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2009 rd Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II Finansministeriets publikationer 23b/2009 Styrning

Läs mer

Rapport 2002:3. Konjunkturläget våren 2002

Rapport 2002:3. Konjunkturläget våren 2002 Rapport 22:3 Konjunkturläget våren 22 Förord Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) utarbetar två gånger per år en konjunkturrapport gällande den åländska ekonomin. Syftet med översikten är dels att

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Samhällsekonomin. sviktar även i Finland tillväxten i totalproduktionen. avtar kännbart. Tilläggsuppgifter Prognoschef Eero Lehto tel.

Samhällsekonomin. sviktar även i Finland tillväxten i totalproduktionen. avtar kännbart. Tilläggsuppgifter Prognoschef Eero Lehto tel. Prognos 3.8.11 Economic Ekonomisk forecast prognosfor 7 8 11 1 Samhällsekonomin sviktar även i Finland tillväxten i totalproduktionen avtar kännbart Tilläggsuppgifter Prognoschef Eero Lehto tel. (9) 535

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2010 rd Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II Finansministeriets publikationer 24b/2010 Styrning

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Rapport 2008:3 De senaste rapporterna från ÅSUB 2006:4 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2006 2006:5 Kommunreform på Åland? En förstudie 2006:6 Konjunkturläget hösten 2006 2006:7 Ekonomisk

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 Ura 2006:2 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10/2012 rd Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II Finansministeriets publikationer 17b/2012 Styrning

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006 Helsingfors 2007 B 10/2007 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2006 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2007 ISSN 1237-4342 (tryct) ISSN 1796-9808 (webbpublikation)

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 Ura 2006:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Mohammad Taslimi Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 2010 Ekonomiska utsikter våren 2010 Ekonomiska utsikter Våren 2010 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal... 5 2:1 Internationella förutsättningar... 8 2:2 Svenska varuexportmarknader...15

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: BNP-fallet bromsades upp...sid 3 Den svenska konjunkturen var under andra kvartalet i år fortfarande präglad av det svaga internationella ekonomiska

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Konjunktur- och Strukturrapport

Konjunktur- och Strukturrapport Konjunktur- och Strukturrapport Swedbank bedömer svensk ekonomi 22 januari 2008 Svensk ekonomi minskar farten men undviker tvärnit Finansoron och den svagare omvärldskonjunkturen dämpar tillväxten i svensk

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Konjunktur laget Mars 2015

Konjunktur laget Mars 2015 Konjunktur laget Mars Konjunkturläget Mars KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX, STOCKHOLM TEL: 8-9 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN -, ISBN 978-9-8-9-7 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer