Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007"

Transkript

1 Vår omgivning är utmanande WÄRTSILÄ årsredovisning 2007

2 Innehåll 1 Verksamhetsöversikt 2 Detta är Wärtsilä 4 År 2007 i korthet 6 Koncernchefens hälsning 8 Strategi 12 Ship Power 18 Services 24 Power Plants 30 Wärtsilä Industrial Operations 31 Operativa risker och riskhantering 33 Corporate Governance 37 Styrelse 38 Direktion 39 Koncernledning 39 Affärsområdenas ledningsgrupper 40 Hållbar utveckling 76 Bokslut Vår strategiska riktning är att förstärka vår ledande ställning på våra marknader och garantera en fortsatt tillväxt genom att erbjuda våra kunder den bästa verkningsgraden och tillförlitligheten på marknaden under produkternas livscykel.

3 Vi låter det inte ändra vår riktning WÄRTSILÄ

4 Detta är Wärtsilä Vi levererar lösningar som stöder våra kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljön. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster är vår målsättning att vara våra kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över proffs i 150 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors. Omsättning per affärsområde Services 41% (40) Ship Power 35% (31) Power Plants 24% (29) Personal per affärsområde Services 60% (61) Ship Power 18% (18) Industrial Operations 17% (16) Power Plants 5% (6) Ship Power Wärtsilä är den ledande leverantören av fartygsmaskinerilösningar inklusive motorer, generatoraggregat, reduktionsväxlar, propulsionsutrustning, automations- och kraftöverföringssystem samt tätningslösningar för marinindustrin. Våra kunder består av globala eller lokala ledande företag inom handels-, offshore-, kryssningsfartyg och färjor, marin- och specialfartygssegmenten. Vi har en stark marknadsställning som leverantör av högt uppskattade maskinerier och system inom alla centrala sjöfartssegment. 2 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / DETTA ÄR WÄRTSILÄ

5 Services Wärtsilä erbjuder kundstöd under det levererade systemets hela livscykel genom att optimera dess verkningsgrad och prestanda. Vi erbjuder den mest omfattande portföljen och de bästa tjänsterna inom både sjöfartsoch kraftverksbranschen. Vi erbjuder expertis, närliggande tjänster och effektiva leveranser för alla kunder oberoende av märket på deras utrustning, så miljövänligt som möjligt. Power Plants Wärtsilä är en ledande leverantör av flexibla kraftverk för decentraliserad kraftgenerering. Vi erbjuder lösningar för generering av baskraft, stabilisering av elnät och utjämning av belastningstoppar, industriell självgenerering samt olje- och gasindustrin. Vår unika ställning på kraftverksmarknaden bygger på teknologiskt ledarskap, en stark och bred produktportfölj, hög verkningsgrad och bränsleflexibilitet samt förmåga att erbjuda kompletta nyckelfärdiga leveranser över hela världen. WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / DETTA ÄR WÄRTSILÄ 3

6 År 2007 i korthet Efterfrågan inom affärsområdet Ship Power var fortsatt livlig. Ordernivån steg med ca 20% från föregående år mätt i antal fartyg och 40% mätt i tonnage jämfört med Efterfrågan var mycket stark inom handelsfartygssegmentet. De höga oljepriserna ökade fortfarande efterfrågan inom offshoresegmentet. Den globala efterfrågan på kraftverksmarknaden var fortsatt stark och alla för Wärtsilä relevanta segment basbelastning, industriell självgenerering och kraftverk för stabilisering av elnät och toppbelastning var aktiva under rapportperioden. Marknaden var aktiv globalt. Orderingången växte 22% och uppgick till miljoner euro (4.621), orderboken var miljoner euro (4.439). Omsättningen ökade med 18% till miljoner euro (3.190) och lönsamheten förbättrades till 10,1% av omsättningen. Rörelseresultatet var 379 miljoner euro (262). Närvaron i Asien fördjupades ytterligare genom grundandet av ett 50/50-ägt samföretag i Korea för tillverkning av flerbränslemotorer till LNG-fartyg för den koreanska, japanska, kinesiska och taiwanesiska marknaden. Investeringsprogrammen för ökning av tillverkningskapaciteten för medelvarviga motorer i Finland och Italien slutfördes. Mätt enligt tillverkningsvolym levererades motorer med en total effekt på MW (4.256) från Wärtsiläs egna fabriker under Flera investeringsprogram för att öka produktionskapaciteten inom propulsionsutrustning har inletts. Resultat MEUR % Rörelseresultat Resultat före skatt Rörelseresultat, % Investeringsprogrammet i Trieste i Italien slutfördes under år Investeringen i ett modernt produktionskoncept förbättrar kvaliteten och effektiviteten samt ökar monterings- och provkörningskapaciteten. 4 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / ÅR 2007 I KORTHET

7 Nyckeltal MEUR / / / / Omsättning Ship Power Services Power Plants Imatra Steel Avskrivningar och nedskrivningar Power-affärsområden Imatra Steel Rörelseresultat Power-affärsområden Imatra Steel Försäljningsvinster Resultat före skatter Resultat/aktie, EUR 2,74 1,05 0,71 0,54 0,44 3,72 1,80 Balansomslutning Räntebärande främmande kapital, brutto Kassa och bank Rörelseresultat % 10,1 11,5 10,3 9,2 8,3 8,2 8,5 Power-affärsområden 10,1 11,5 10,3 9,2 8,3 8,2 8,0 Imatra Steel ,3 ROI, % 26, ,8 18,0 Power-affärsområden 26, ,8 18,9 Imatra Steel ,0 Nettoskuldsättningsgrad -0,01-0,01 0,08 0,18 0,19 0,07 0,24 Levererade MW Orderstock i slutet av perioden, Poweraffärsområden Orderingång, Power-affärsområden Personal i slutet av perioden Aktiestockens marknadsvärde i slutet av perioden Levererade megawatt Personal per marknadsområde Licenstillverkning (3 120) Ship Power (2 397) Power Plants (1 944) BioPower, värmeenergi 73 (167) Europa 59% (59) Asien 30% (29) Amerika 8% (9) Afrika 2% (2) Omsättning per marknadsområde Europa 38% (39) Asien 38% (36) Amerika 14% (18) Afrika 9% (6) Övriga 1% (1) Investeringarnas år WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / ÅR 2007 I KORTHET 5

8 Bästa aktieägare, År 2007 var i många avseenden åter ett rekordår för Wärtsiläs nuvarande verksamheter. Orderingången ökade med 22 procent och omsättningen med 18 procent. Lönsamheten uttryckt som rörelsemarginal steg till 10,1 procent. Och det bästa återstår. Orderboken på 6 miljarder euro utlovar en kraftig försäljningsökning och förbättrad lönsamhet också Året kommer att bli hektiskt för samtliga Wärtsilä-anställda. Den goda efterfrågan har givetvis bidragit till framgången. Antalet beställda fartyg fortsatte att växa, nu för sjätte året i följd. Kraftverksbeställningarna steg kraftigt som en följd av flera år av försummade eller otillräckliga investeringar inom denna sektor. Vi räknar med att beställningsaktiviteten kommer att vara god åtminstone under första delen av år 2008 och den höga beställningsaktiviteten i Power Plants kompenserar en eventuell försvagning i Ship Power. Serviceverksamhet har goda möjligheter att utvecklas och växa medan fartygen och kraftverken är högt utnyttjade. Miljön står högt på vår forskningsagenda Wärtsilä har under de senaste åren vuxit till en ledande leverantör av servicetjänster för fartyg och fartygsmaskineri samt kraftverk. Tillsammans med vårt utbud av framstående, miljömässigt fördelaktiga olje- och gasmotorer och kraftverk, effektiva propellerlösningar samt automation gör de oss till en attraktiv partner inom branschen. Vi upplever att utvecklandet av våra produkters och tjänsters miljöegenskaper är vår plikt och inte enbart en nödvändighet eller möjlighet. Detta sammanhänger med vår position som en ledande leverantör till världens handelsflotta och många viktiga kraftverksmarknader. Som en följd av detta står förbättrandet av motorernas verkningsgrad, avgasrening samt bränslecellforskning högt på vår forskningsagenda. Kapacitetsökning stöder tillväxten För att kunna dra nytta av det goda marknadsläget och samtidigt skapa mervärde åt våra kunder krävs omsorgsfullt hemarbete. Vi har ökat kapaciteten under året. De största projekten har varit förnyandet av motormonteringen i Trieste, Italien och Vasa, Finland samt propeller- och styrpropellertillverkningen i Drunen, Holland och i Kina. Investeringarna har främst hänfört sig till montage. Totalinvesteringarna under året uppgick till 166 miljoner euro mot 107 miljoner euro år Våra underleverantörer har startat kapacitetsprogram till ett värde av minst motsvarande belopp. Den snabba uppbyggnaden av kapacitet i hela leverantörskedjan har från tid till annan föranlett leverans- svårigheter och förseningar som gjort att vi inte helt har kunnat uppfylla kundernas förväntningar. Vi räknar med att leverantörskedjan kommer att vara högt belastad också år Vår strategiagenda toppas av tre teman Utvidgandet av vårt produkt- och serviceutbud till att omfatta allt fler produkter med en allt vidare geografisk spridning En fortlöpande strävan att förbättra våra tjänsters och våra produkters miljöegenskaper Tillgängligheten på personal i alla delar av världen för att upprätthålla tillväxttakten Wärtsilä har förbundit sig till att söka tillväxt baserad på kundernas förtroende. Vi måste framgångsrikt utvecklas på alla dessa tre punkter för att kunna räkna med en position som en ledande aktör inom detta krävande segment. Jag vill tacka våra kunder för deras fortsatta förtroende och stöd, alla medarbetare för deras engagemang och våra aktieägare för det förtroende de visat vårt bolag. Ole Johansson 6 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / KONCERNCHEFENS HÄLSNING

9 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / KONCERNCHEFENS HÄLSNING 7

10 Strategi Vi levererar kraftlösningar som stöder kundens verksamhet under produktens hela livscykel. Vi fokuserar på sjöfarts- och energimarknaden i vårt arbete för bättre och miljöanpassade teknologier. Vi erbjuder kraftlösningar för fartyg och flexibla kraftverk med relaterade tjänster till våra kunder. Med hjälp av innovativa produkter och tjänster strävar vi efter att vara alla våra kunders mest uppskattade affärspartner. Vår strategiska målsättning är att förstärka vår ledande ställning på våra marknader och garantera en fortsatt tillväxt genom att erbjuda våra kunder den bästa verkningsgraden och tillförlitligheten på marknaden under produkternas livscykel. Detta möjliggörs av ett integrerat utbud av anläggningar och tjänster som motsvarar kundernas behov överallt i världen. 8 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI

11 Vår riktning är lönsam tillväxt Ship Power Wärtsilä Ship Power levererar produkter till alla slags fartyg och offshoretillämpningar. Genom att leverera högt uppskattade marinlösningar garanterar vi en stark ställning inom alla centrala marinsegment. Vår strategi är att vara våra kunders första alternativ genom att erbjuda dem värdeökande lösningar för specifika behov. Därför måste vi befästa vår ledande ställning ytterligare och sträva efter fortsatt tillväxt genom att utvidga vårt produkt- och serviceutbud så att kunderna kan utnyttja sina kraftsystem ännu effektivare, säkrare och miljöanpassade. Vår målsättning är att ytterligare förbättra vårt totalleverantörskoncept genom att integrera komponenter och undersystem till kompletta lösningar och ytterligare fördjupa vår expertis på områden som stöder våra målsättningar, såsom automation och elektronik, miljö- Värden anpassade lösningar samt fartygsplanering. Vi förstärker vår ställning fortlöpande genom organisk tillväxt, partnerskap och förvärv. Asien fortsätter att ha en ledande ställning på skepssbyggnadsmarknaden och vi fortsätter att befästa vår närvaro i Asien genom partnerskap, genom att utöka produktionskapaciteten och genom att förstärka kundstödet under produkternas livscykel. Services Wärtsilä stöder kunden under den levererade produktens hela livscykel. Vi erbjuder service och stöd för såväl fartygsmaskinerier som kraftverk. Vi har branschens mest utbredda servicenätverk som omfattar motortjänster, automationstjänster, propulsionstjänster, drifts- & förvaltningstjänster, rekonditioneringstjänster, utbildningstjänster och fartygstjänster. Vårt service nätverk Mission är unikt i fråga om både tjänstesortimentets omfattning och den geografiska täckningen. Vi strävar efter tillväxt genom global geografisk närvaro och genom en utvidgning av vår serviceportfölj. Serviceportföljen har utvecklats konsek vent, huvudsakligen genom innovationer och förvärv. Under de senaste åren har vår serviceverksamhet upplevt en stark tillväxt som kommer att fortsätta organiskt samt genom förvärv och partnerskap. Affärsområdet Services utgör en stabil plattform för tillväxt. Power Plants Wärtsilä hör till de ledande leverantörerna av kraftverk för decentraliserad kraftgenerering. Vi siktar på att vara marknadsledare inom våra definierade segment som utgörs av flexibel baskraft, industriell självgenerering, stabilisering av elnät och toppbelastning samt lösningar för olje- och gasindustrin. Vision Energi Förträfflighet Entusiasm Grip tag i möjligheter och förverkliga dem. Överträffa alla konkurrenter i branschen. Stöd öppenhet, visa respekt och tillit. Vi levererar lösningar som stöder våra kunders verksamhet under produkternas hela livscykel. Samtidigt skapar vi bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljön. Vår vision är att vara alla våra kunders mest uppskattade partner. WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI 9

12 Vår målsättning är att ytterligare förstärka och utvidga vår globala position inom de valda segmenten. Vi ser en stark tillväxtpotential hos våra bränsleflexibla kraftverk eftersom dessa erbjuder flexibla och effektiva lösningar i en värld där tillgången till bränsle och säkerhet är nyckelfrågor. Wärtsilä utvidgar fortlöpande sina bränslealternativ. Betydande tillväxt kan noteras på marknaderna för gas och flytande biobränslen. Tillväxten är mer stabil på marknaden för tjockoljedrivna kraftverk, och Wärtsilä fokuserar på noggrant definierade marknadssegment där tillväxten är större än i genomsnitt. Oberoende av bränsle och marknad erbjuder Wärtsilä lösningar som maximerar kraftverkets totala verkningsgrad. Företagsförvärv en tillväxtkatalysator Omsättning MEUR Nya förvärv (kumul.) Förvärvens tillväxt (kumul.) Forskning och utveckling Wärtsilä utvecklar, planerar och tillverkar konkurrenskraftiga motor- och propulsionsprodukter samt på dem baserade lösningar. Målsättningen för vår forsknings- och utvecklingsverksamhet är att uppnå en ledande ställning inom motorteknologi, i synnerhet på områdena för miljöteknologi, tillförlitlighet, operativa livscykelkostnader och automation. Produktportföljen baserar sig både på vår egen tillverkning och på samarbete med strategiska partners. Wärtsilä fortsätter att utveckla totala lösningar för fartygsmaskineri och kraftverk som bygger på kundernas behov av och krav på en hög prestanda under hela livscykeln. För eftermarknaden utvecklar vi marknadslösningar som omfattar uppgraderingar för att förlänga installationernas livscykel och för att uppfylla framtida miljönormer. Förvärvens organiska tillväxt har i genomsnitt varit 22% p.a., Wärtsiläs totala tillväxt (exkl. förvärv) 8%. Obs! Inkl. följande företagsköp: John Crane Lips, Ciserv Gothenburg, Metalock Singapore, CGL, JMC, Caltax, Ciserv Baltica (JV), Decam, Deutz Marine Services, Gerhardt, Akpas, och Total Automation Tillverkning Wärtsilä upprätthåller en effektiv och flexibel tillverkningsstruktur som kan svara på varierande efterfrågan genom att utnyttja både intern och extern kapacitet. Vår tillverkning är processinriktad och den styrs av vår leveranscenterorganisation vars ansvar sträcker sig från orderingång till produktteknologi, operativa anskaffningar, montering och leverans av produkterna. Vi har nära samarbete med partners och leverantörer för att garantera en utmärkt fungerande leveranskedja. En nyckelfråga i detta sammanhang är att garantera tillgången på komponenter, kvaliteten och leveransnoggrannheten. Miljömålsättningar Wärtsiläs övergripande löfte är att leverera kraftlösningar med hög verkningsgrad och låg miljöbelastning. Vår målsättning är att kontinuerligt förbättra våra produkters och tjänsters miljöprestanda och att bevara vårt teknologiska ledarskap genom utnyttjande av nya teknologier och samarbete med våra kunder och andra intressenter. Därigenom gör vi det möjligt för t.ex. IMO och Världsbanken att införa strängare internationella miljönormer som vi betraktar som utgångspunkten för vår FoU-verksamhet. Socialt ansvar Wärtsilä är en god samhällsmedborgare överallt där vi är aktiva. Vår verksamhet och våra relationer till kunderna styrs av våra Strategiska företagsförvärv och samföretag 2007 För att förverkliga våra tillväxtmålsättningar har vi vidtagit flera strategiska åtgärder med målsättningen att utvidga Servicesoch Ship Power-affärsområdenas sortiment och som förstärker närvaron på de centrala marknaderna. I januari undertecknade Wärtsilä och Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) ett avtal om att grunda ett 50/50-ägt samföretag i Korea. Samföretaget kommer att tillverka flerbränslemotorer till LNG-fartyg för skeppsbyggnadsmarknaden i Korea, Japan, Kina och Taiwan. Den första motorn levereras under senare hälften av Samföretaget kommer att ha ca 150 anställda. I februari förvärvade Wärtsilä svenska Senitec AB. Företaget har specialiserat sig på produkter med vars hjälp avfall, såsom oljigt vatten och spillolja, separeras i kraftverk, hamnar och på fartyg. Genom förvärvet ökade vår personal med 5 personer. I februari förvärvade vi Marine Propeller (Pty) Ltd:s affärsverksamhet i Kapstaden, Sydafrika. Marine Propeller (Pty) Ltd fokuserar huvudsakligen på propellerreparationer. Genom förvärvet ökade vår personal med 8 personer. I maj utvidgade vi ytterligare vårt utbud av propulsionstjänster genom förvärvet av det brittiska propellerreparationsbolaget McCall Propellers Ltd. Genom förvärvet ökade vår personal med 33 personer. I juli slutfördes förvärvet av Railko Ltd:s marinverksamhet i Storbritannien. Företaget har specialiserat sig på teknologi för propelleraxellager och -tätningar. Förvärvet förbättrar vår konkurrenskraft inom oljesmorda lagerlösningar och utökar 10 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI

13 Verksamhetsprinciper. Vi vill erbjuda vår personal en intressant och spännande arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, lika möjligheter och utrymme för personlig utveckling. Vidare är vår målsättning att erbjuda en säker arbetsmiljö för vår personal och våra leverantörer samt att minimera de hälso- och säkerhetsrisker som anknyter till användningen av våra produkter och tjänster. Hanteringen och utvecklingen av leveranskedjan utgör en väsentlig del av vår verksamhet. Finansiella målsättningar Vår målsättning är en omsättningstillväxt på 6-7% över konjunkturcykeln. Affärsområdena Ship Power och Power Plants har ett tillväxtmål på 4% och affärsområdet Services har ett tillväxtmål på 10-15%. Vår målsättning för rörelsevinsten (EBIT) är 8-10% av omsättningen över konjunkturcykeln +/- 2%. Vår soliditetsmålsättning är 35-40%. Tillväxt över konjunkturcykeln MEUR % CAGR 1 = 8,4%* E Omsättning Nya företagsköp Tillväxt, % (inkl. företagsköp) Historisk tillväxt ca 1,7 X BNP (inkl. företagsköp) Stora förvärv ger ytterligare tillväxt Obs! Den nominella tillväxten i världs-bnp i wgenomsnitt 5,06% (källa IMF) 1 CAGR = Compound Annual Growth Rate *Inkl. förvärv; tillväxt utan förvärv 7,4% Dividend/aktie, resultat/aktie Dividend 2,25 1 1,75 0,90 0,45 0,50 Extra dividend 2,00 1-2,10 0,45 0,67 Resultat/aktie 2,74 3,72 2 1,80 1,42 2-0, enligt IFRS, 2003 enligt FAS. 1 Styrelsens förslag 2 Inkluderar intäkter av engångsnatur; Assa Abloy & Ovako Förbättrad lönsamhet MEUR % 12 Dividendpolitik Vi har som målsättning att dividenden skall utgöra 50% av det operativa resultatet per aktie. Utsikter för 2008 Tack vare den goda orderboken och affärsområdet Services fortsatt starka utveckling väntas omsättningen öka med ca 25% år Lönsamheten överstiger 11%. Vi har utvecklat en mera robust affärsmodell En stabilare affärsmix -Services andel av totala omsättningen har ökat -Breddat utbud på alla verksamhetsområden - Ökad global närvaro - Ökat bränsleutbud (bränsleoljor, biooljor, gas, fl erbränslen) Outsourcing av tillverkningskapaciteten En mera fl exibel verksamhetsmodell i Power Plants * E Omsättning Rörelseresultat, % Rörelseresultatestimat, % *2004 enligt IFRS, restruktureringskostnader justerade sortimentet med vattensmorda lager. Genom förvärvet ökade vår personal med 25 personer. I augusti förvärvade vi skotska Electrical Power Engineering (Scotland) Ltd, som har specialiserat sig på elteknik för fartyg, offshoreanläggningar och industri. Genom förvärvet ökade vår personal med 31 personer. Andra strategiska åtgärder: I januari lämnade Wärtsilä ett offentligt köpeanbud på aktier, dvs. 10,3% av aktiekapitalet, till minoritetsägarna i Wärtsilä India Ltd. Köpeanbudet lyckades och 8,5% av aktierna förvärvades. Noteringen av Wärtsilä India Ltd:s aktier upphörde på börsen i Bombay den 18 juni I mars öppnade Wärtsilä ett stort servicecenter i Shanghai för att förbättra kundservicen på den snabbt växande marknaden i Kina. I maj öppnades en serviceverkstad och ett kontor i Vietnam för att betjäna kunderna på de växande marknaderna för sjöfart, skeppsbyggnad och energiindustri i Vietnam. Efterfrågan på utbildningstjänster har stadigt ökat. Wärtsilä öppnade ett nytt utbildningscenter i Sydkorea för att erbjuda kunderna utbildning i världens största skeppsbyggnadsland. Wärtsilä och Vietnam Shipbuilding Industry Corporation (Vinashin) undertecknade i maj ett licensavtal om tillverkning och försäljning av lågvarviga Wärtsilä marinmotorer i Vietnam. I oktober undertecknade Wärtsilä och Bryansk Engineering Works (BMZ) ett licensavtal om tillverkning av lågvarviga Wärtsilä marindieselmotorer i Ryssland. I november slöt Wärtsilä och V.Ships, som specialiserat sig på personaltjänster inom sjöfart, ett samarbetsavtal om att erbjuda tjänster inom teknisk fartygsdrift på sjöfartsmarknaden. Wärtsiläs Ship Power verksamhet omorganiserades i fem kundsegment: Handelsfartyg, Offshorefartyg, Passagerarfartyg, Fartyg för marinen och Specialfartyg. Målsättningen för omorganiseringen är att bättre svara på marknadens krav och tekniska utveckling samt skapa beredskap för marknadsfluktuationer. WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI 11

14 Ship power Vår riktning: att vara en ledande leverantör av helhetslösningar. 12 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER

15 CASE OFFSHORE Omfattande order på krävande offshoremarknad I maj 2007 erhöll Wärtsilä en order på en helhetslösning bestående av kraftaggregat-, automations- och propulsionssystem till ett dynamiskt positionerat FPSO-oljeproduktionsfartyg för källtestning (floating production, storage & offloading) i anslutning till projektet PIPA II för det brasilianska offshorebolaget Dynamic Producer Inc. Wärtsilä levererar elektrisk propulsionsutrustning, kontroll- och eldistributionssystem, inklusive dieselaggregat, styrpropellrar och kompletta automations- och säkerhetssystem. Som en del av kontraktet erbjuder Wärtsilä ett integrerat planeringsteam som tar hand om alla tekniska frågor i anslutning till leveransen. Teamet deltar också i drifttagningen. Den här ordern utgör en fortsättning på Wärtsiläs framgång inom stora offshoreinstallationer. Den är ett exempel på vår omfattande interna leveransförmåga i samarbete med vår partner Emerson Process Management. Detta placerar oss i en unik position som total leverantör på marknaden, säger Jaakko Eskola, direktör, Wärtsilä Ship Power. Feugiatisi tie commy nosto del euisi. Uptat praessit prate minim ing essequam Hamnen do i eu Singapore. feugue ming endiam

16 Ship Power en stark ställning inom alla kundsegment Wärtsilä Ship Power levererar marinprodukter till alla slags fartyg och offshoretillämpningar. Vi är väl representerade i alla huvudsegment inom shipping med våra högt uppskattade fartygsmaskinerilösningar. Utgångspunkten för vår strategi är att förstärka vår ledande ställning och fortsätta att växa genom att utvidga vårt sortiment och ytterligare förstärka vår närvaro i Asien genom att intensifiera partnerskap på alla fronter. Wärtsilä tillverkar propellrar i Kina, Nederländerna, Spanien och Norge. 14 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER

17 Marknadsandelar för Wärtsiläs marinmotorer Q4/2007 Medelvarviga huvudmotorer Lågvarviga huvudmotorer Hjälpmotorer Wärtsilä 38%(42) MAN Diesel 27% (23) Caterpillar (MAK) 23% (23) Övriga 12%(12) Wärtsilä 16% (16) MAN Diesel 81% (81) Mitsubishi 3% (3) Wärtsilä 6%(5) Övriga 94%(95) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (8 700) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (34 100) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (8 200) Wärtsiläs egen kalkyl baserar sig på Marine Market Database. Marknadsandelarna baserar sig på installerad effekt, siffrorna inom parentes är från slutet av föregående kvartal. Den totala marknaden baserar sig på volymen under de senaste 12 månaderna, siffrorna inom parentes beskriver de 12 senaste månadernas volym i slutet av föregående kvartal. Vi har en unik och mycket konkurrenskraftig position tack vare den bredaste produktportföljen inom branschen, vår förmåga att kombinera produkter till stora helheter och lösningar samt vårt globala försäljnings- och servicenätverk. Efterfrågefaktorer och geografiska fokusområden Efterfrågan inom skeppsbyggnad och shipping drivs av den globala ekonomiska tillväxten och dess inverkan på handeln samt efterfrågan på och utbudet av transportkapacitet. Andra faktorer, såsom skeppsvarvens kapacitet, priset på nybyggen, nedmontering och skrotning, oljepriser, räntenivå och fraktpriser samt miljöfrågor inverkar också på investeringsbenägenheten inom sjöfart. Den huvudsakliga marknadsfaktorn för affärsområdet Ship Power är den globala efterfrågan på nya fartyg, i synnerhet fartyg för sjötransporter, offshore- och stödfartyg för oljeutvin ning, kryssnings- och färjetjänster samt marinen. Skeppsbyggnadsindustrin är geografiskt koncentrerad till Asien, med Kina och Korea i täten. De europeiska varven koncentrerar sig på specialfartyg, offshorefartyg, passagerarfartyg och kryssningsfartyg. Konkurrensläge och marknadsposition Vi är marknadsledare inom medelvarviga huvudmotorer. Våra största konkurrenter är de andra huvudleverantörerna av medelvarviga dieselmotorer, MAN Diesel och Caterpillar (MAK). Ovan nämnda leverantörers egen tillverkningskapacitet är huvudsakligen koncentrerad till deras europeiska fabriker. Därtill tillverkas en del konkurrerande produkter med licens, främst i Korea och Kina. Wärtsilä har grundat ett 50/50-samägt företag tillsammans med Hyundai Heavy Industries för att tillverka våra flerbränslemotorer för LNG-marknaden i Korea. Fabriken tas i drift i slutet av Marknaden för lågvarviga motorer domineras av MAN Diesel Vårt rykte inom marinindustrin bygger på vår planeringskapacitet, vår långa erfarenhet av tillverkning och våra lösningars teknologiska ledarskap. efterföljt av Wärtsilä och Mitsubishi Heavy Industries. Eftersom dessa motorer är stora och således svåra att transportera tillverkas de huvudsakligen med licens i Asien, i närheten av de skeppsvarv där större fartyg byggs. Under 2008 inleds tillverkningen av lågvarviga motorer i vårt samföretag med Chinese Shipbuilding Company CSIC och Mitsubishi Heavy Industries i Kina. Målsättningen är att förbättra vår ställning och konkurrenskraft inom lågvarviga motorer och ytterligare utvidga vår närvaro i Asien. Marknaden för hjälpmotorer är splittrad och konkurrensen hård. För att bemöta denna konkurrens grundade vi ett samfö- retag i Kina Företaget koncentrerar sig på tillverkning av hjälpmotorer. De största konkurrenterna inom segmentet är MAN Diesel och dess licenstillverkare, HiMSEN-motorer tillverkade av Hyundai Heavy Industries och andra tillverkare av högvarviga motorer. Inom propulsionsutrustning varierar konkurrensomgivningen mellan de olika tillämpningsområdena. Rolls-Royce och Schottel är huvudkonkurrenter inom propellrar med ställbara blad (CPP). Inom propellrar med fasta blad (FPP) kommer konkurrensen huvudsakligen från Asien - Nakashima, Hyundai Heavy Industries och Mitsubishi Heavy Industries är huvudaktörerna på detta område tillsammans med tyska Mecklenburger Metallguss. Inom styrpropellrar är konkurrensen mer splittrad. Dubbel kundstruktur Våra två kundgrupper utgörs av skeppsvarv och rederier, och vi måste bemöta båda dessa gruppers behov och krav. Skeppsvarvens beslut påverkas främst av fartygskomponentpriser, leveranstider och leveranssäkerhet, projekthantering och installationslätthet tillsammans med andra faktorer som är direkt relaterade till skeppsbyggnadsprocessen. Rederierna prioriterar å sin sida motorernas tillförlitlighet, driftsekonomi och -stöd, utsläpp och tillgången till service under fartygets 25-åriga livscykel. Andra faktorer som påverkar beslutsfattandet utgörs av fraktpriser, bränslepriser, räntenivå och fartygets kostnader. Variablerna varierar också med fartygstyp. WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER 15

18 Kundsegment för en bättre kundinriktning För att bättre svara på marknadens krav både i fråga om värdeproposition och teknologisk utveckling, håller vi på att omorganisera affärsområdet i fem Ship Power-kundsegment: Handelsfartyg inkluderar fartyg såsom containerfartyg, tankfartyg, bulklastfartyg, LNG-fartyg, RoRo- och andra lastfartyg. Offshore inkluderar fartyg och plattformar som används vid olje- och gasutvinning och -produktion samt stödfartyg; oljeborrningsriggar och -fartyg, ankarhanteringsfartyg, forskningsfartyg, flytande produktionsenheter, förbindelsefartyg för plattformar, etc. Passagerarfartyg inkluderar kryssningsfartyg, passagerarfärjor, passagerar/lastfärjor, snabba färjor och yachts. Fartyg för marinen inkluderar olika slags marinfartyg och ubåtar. Specialfartyg inkluderar ett brett spektrum av olika slags fartyg där huvudkategorierna utgörs av bogserbåtar, fiskefartyg, mudderverk och forskningsfartyg. Produktområden Medelvarviga motorer Lågvarviga motorer Propulsionsutrustning Tätningar och lager Automationssystem Kraftöverföringssystem och drev Relaterade tjänster Fartygsplanering Teknisk design Projekthantering Idrifttagning Livscykelstöd Ship Power produkter Vårt rykte inom marinindustrin bygger på vår planeringskapacitet, vår långa erfarenhet av tillverkning och våra lösningars teknologiska ledarskap. Våra produkter är kända för att vara tillförlitliga, ekonomiska och miljövänliga. Under årens lopp har vi fortlöpande utvidgat vårt utbud, och i dag ligger vår styrka i vår integrationsförmåga och branschens bredaste utbud. Vår produktstrategi bygger på Ship Power Supplier-konceptet. Genom denna strategi, som baserar sig på en omfattande portfölj med ett integrerat utbud av produkter, erbjuder vi våra kunder mervärde genom att låta dem koncentrera sig på sin kärnexpertis. Totalleverantörskonceptet erbjuder våra kunder olika fördelar skeppsvarvens risk i anslutning till installationer och systemkompabilitet minskar medan redarna erhåller bättre driftseffektivitet och underhåll. Seven Oceans, rörläggningsfartyg för djupa vatten som Wärtsilä levererat utrustning till. 16 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER

19 Ship Power och hållbar utveckling Med den växande sjöfarten ökar även utsläppsnivåerna i absoluta siffror. Den ökade miljömedvetenheten och klimatförändringen sätter press på marinindustrin att fortlöpande undersöka nya sätt genom vilka fartygens miljöverkningar kan reduceras. Wärtsilä är en teknologisk föregångare och ledande leverantör av kraftlösningar med livscykelstöd, och vi tar kontinuerligt fram nya och konkurrenskraftiga, innovativa och effektiva tillämpningar. Vi utvecklar och förbättrar våra lösningar så att de i ännu högre grad uppfyller de framtida behoven av och efterfrågan på miljövänliga lösningar. Att optimera fartygets totala verkningsgrad blir allt viktigare. Utnyttjandet av alternativa bränslen, t.ex. naturgas, blir ett alternativ inom vissa affärssegment. Vi har utvecklat flera koncept som förbättrar fartygets totala verkningsgrad och som gör det möjligt att driva fartyg med naturgas. Iakttagandet av bestämmelser är en naturlig utgångspunkt i all vår produktutveckling. Därtill fokuserar affärsområdet Ship Power i sin utvecklingsverksamhet på att förbättra verkningsgraden och reducera utsläppen. Vi strävar efter att stå i främsta ledet i fråga om miljö och hållbar utveckling. Iakttagande av bestämmelser Sjöfartens miljöbestämmelser revideras för närvarande och kommer att bli strängare. Internationella sjöfartsorganisationens (IMO:s) framtida utsläppsbestämmelser samt EU:s och USA:s lokala bestämmelser är bara några exempel på strängare miljöbestämmelser inom vår bransch. Vi utvecklar fortlöpande teknologier som reducerar NOx- och andra utsläpp och som gör det möjligt för oss att uppfylla den strängaste nationella och/eller regionala lagstiftningen, både i dag och i framtiden. Minimimiljökravet som vi uppställt för våra motorer är för närvarande att de skall klara de NOx-utsläpp som föreskrivs i MARPOL 73/78 annex VI. Förbättrad verkningsgrad Vår målsättning är att kontinuerligt utveckla bättre propulsionsmaskinerilösningar för fartyg. Detta inkluderar inte bara motorer och propellrar utan hela fartygskonceptet. Vi har god erfarenhet genom samarbete med våra partners i planeringen av olika fartygstyper. Exempel på detta är LNG-fartyget som utrustats med våra tvåbränslemotorer och de miljömässigt avancerade RoPax-fartygen. Reduktion av utsläpp De flesta hamnar i världen är belägna i närheten av tättbefolkade områden, och därför har kraven på osynlig rök varit stora. Commonrail-teknologi möjliggör rökfria motorer, och vi har det bredaste utbudet av commonrail-teknologi för tjockoljedrivna motorer i branschen. Minskade NOx-utsläpp fortsätter att vara en viktig angelägenhet inom sjöfart, och vi fortsätter att utveckla vår utrustning i enlighet med detta. Våra existerande motorer kan också modifieras med utvecklad teknologi för reduktion av NOx-utsläpp. I utbudet ingår både primära (t.ex. WETPAC-H) och sekundära metoder (t.ex. SCR). För att minska CO2- och SOx-utsläppen har vi höjt motorernas och hela fartygets verkningsgrad samt utvecklat flerbränslemotorer. Våra tätningssystem erbjuder miljövänliga alternativ för att minska oljeutsläpp från fartyg i vattnet. Vi erbjuder också effektiva hanteringssystem för bottensatser och slagvatten. Lösningar för förbättrad verkningsgrad Lösning Enviropax Maskineri för LNG - tanker Återvinning av spillvärme Delta Tuning LNG - kryssningsfartyg Mest betydande fördelar Lägre livscykelkostnader Större lastutrymme Mycket små rök- och NO x-utsläpp. Bättre verkningsgrad än med ångturbin Lägre avgasutsläpp Optimal fartygsplanering som möjliggör en större fraktkapacitet och hastighet. Lägre bränslekostnader Lägre utsläpp Lägre bränsleförbrukning Eliminerade SO x-utsläpp och reducerade NO x- och CO 2-utsläpp Kostnadseffektiv drift inom olika verksamhetsområden WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER 17

20 Services Vår riktning: marknadens bredaste serviceportfölj och geografiska närvaro. 18 WÄRTSILÄ 2007 / VERKSAMHETSÖVERSIKT / SERVICES

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling

ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling ÅRSREDOVISNING 5 Rapport om hållbar utveckling INNEHÅLL 2 GRI-innehållsindex 4 Översikt över hållbar utveckling 6 Wärtsiläs produkter och miljö 1 Produkter och miljöaspekter 2 Ship Power-lösningar Service

Läs mer

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä KONCERNPRESENTATION 2012 1 Wärtsilä Våra rötter och vårt arv Passion för motorer. 2 Wärtsilä Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 VISION Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. MISSION Skapa trygghet för människor genom att överbrygga intellektuella och tekniska barriärer. INNEHÅLL Saab i korthet Saab

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke Stena AB Årsöversikt 2011 Energi och omtanke INNEHÅLL ÅRSÖVErsikt Stena AB en överblick 1 Koncernchefens reflektioner 2 Hållbarhet 6 Rederi, Drilling och färjelinjer 8 Stena AB Stena Line 10 Stena Drilling

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Årsredovisning 2012 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Vision Affärsidé Drivkrafter Värderingar Att förse världen med SKFs kunskap Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Årsredovisning 2014. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2014. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2014 The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions ASSA ABLOY ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Verksamhetsbeskrivning ASSA ABLOY-koncernen Kommentar

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Årsredovisning 2012. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2012. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2012 The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions Innehåll Årsredovisning 2012 Verksamhetsbeskrivning ASSA ABLOY-koncernen Kommentar från VD och

Läs mer

välkommen till det uppkopplade samhället

välkommen till det uppkopplade samhället välkommen till det uppkopplade samhället Ericsson Årsredovisning 2014 innehåll Verksamheten Ericsson i korthet... 1 2014: en överblick... 2 Brev från VD... 4 Detta är Ericsson... 8 Strategisk inriktning...

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision 2012 Årsredovisning På väg mot vår vision INNEHÅLL SIFFROR 1 Swedish Match i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Swedish Match affärsmodell 6 Global marknadsöversikt 8 Swedish Match verksamhet 8 Snus

Läs mer

Årsredovisning 2003. inkluderande Hållbarhetsredovisning. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf.

Årsredovisning 2003. inkluderande Hållbarhetsredovisning. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf.com SKF Årsredovisning 2003 inkluderande Hållbarhetsredovisning Nyckeldata 2003 2002 2001 Försäljning, Mkr 41 377 42 430

Läs mer