The engine of industry

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The engine of industry"

Transkript

1 The engine of industry Wärtsilä Årsredovisning 2006

2

3 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / WÄRTSILÄ I KORTHET 1 Wärtsilä i korthet Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt tjänster inom sjöfarts- och energisektorn. Wärtsiläs lösningar stöder kundföretagens affärsverksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä utvecklar tekniska lösningar som gynnar både kunderna och miljön. Med hjälp av innovativa produkter och tjänster har Wärtsilä som mål att vara alla sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. För att uppnå det här målet arbetar över professionella medarbetare i 130 Wärtsiläenheter i nästan 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Helsingfors Börs. Ship Power Wärtsilä är den ledande leverantören av maskineri samt propulsions- och manöversystem för fartyg. Wärtsilä levererar motorer och generatoraggregat, reduktionsväxlar, propulsionsutrustning, övervakningssystem samt tätningslösningar för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä har en stark marknadsställning som leverantör av maskinerier och system inom alla centrala sjöfartssegment. Services Wärtsilä erbjuder kundstöd under det levererade systemets hela livscykel. Wärtsilä erbjuder service och underhåll för både fartygsmaskinerier och kraftverk. Vid sidan om den traditionella serviceverksamheten har Wärtsilä utvidgat sitt serviceutbud till innovativa tjänster som stöder kundens affärsverksamhet, såsom märkesoberoende service i huvudhamnar runt om i världen samt förebyggande konditionsbaserat underhåll av motorer och utbildning. Power Plants Wärtsilä är en betydande leverantör på kraftverksmarknaden för decentraliserad energiproduktion. Wärtsilä levererar kraftverk för generering av baskraft, utjämning av belastningstoppar och industriell självgenerering. Wärtsilä har en stark marknadsställning inom alla dessa huvudsegment. Omsättning per affärsområde Personal per affärsområde Power Plants 29% ( 27 ) Ship Power 31% ( 27 ) Engine Division 16% ( 15 ) Ship Power 18% ( 17 ) Power Plants 6% ( 7 ) Services 61% ( 61 ) Services 40% ( 42 )

4 2 VERKSAMHETSÖVERSIKT / ÅR 2006 I KORTHET WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 År 2006 i korthet Motorer går inte på prat Rekordår för nya fartygsbeställningar. Antalet beställda fartyg växte 10% och uppgick till Omsättningen per marknadsområde Personal per marknadsområde Höga oljepriser fortsatte intensifiera prospekteringen och utnyttjandet av både olja och naturgas. Efterfrågan inom offshore- och LNG-segmenten var mycket kraftig under Afrika 7% ( 7 ) Amerika 18% ( 16 ) Europa 39% ( 40 ) Afrika 3% ( 3 ) Amerika 9% ( 10 ) Europa 59% ( 62 ) Efterfrågan inom Wärtsilä Power Plants var fortsatt livlig på global nivå och aktiviteten var stor i alla huvudsegment: basbelastning, industriell självgenerering och nätstabilitet. Asien 36% ( 38 ) Asien 29% ( 26 ) Orderingången för år 2006 var 4.621,1 milj. euro ( 3.491,1 ) och orderstocken 4.438,9 milj. euro ( 2.905,7 ). Den jämförbara omsättningen ökade med över 26% till 3.189,6 milj. euro ( 2.520,3 ) och lönsamheten utvecklades planenligt. Det jämförbara rörelseresultatet förbättrades med över 29% och var 261,6 milj. euro ( 202,5 ). Utvecklingen av bolaget fortsatte bl.a. genom ett flertal företagsköp inom Ship Power- och Services-affärsområdena. Resultat Levererade megawatt Närvaron i Asien fördjupades ytterligare bl.a. genom grundandet av ett samföretag för tillverkningen av stora, lågvarviga marinmotorer i Kina. MEUR % BioPower, värmeenergi 167 ( 117 ) Ship Power ( ) Investeringar gjordes i såväl motor- som propellertillverkningen för att öka kapaciteten Licenstillverkning ( ) Power Plants ( ) Rörelseresultat Operativt resultat Resultat före skatt ROI% -10

5 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / ÅR 2006 I KORTHET 3 Vi har handlingskraften Nyckeltal IFRS FAS MEUR / / / / Omsättning 3.189,6 985,9 766,8 845,0 591, , , ,2 Ship Power 984,7 404,3 183,8 244,9 151,6 710,3 631,2 631,2 Services 1.266,5 350,4 312,0 304,4 299, ,1 936,8 936,8 Power Plants 934,2 227,8 274,2 292,4 139,7 710,3 651,9 651,9 Imatra Steel 119,0 254,4 254,4 Operativt rörelseresultat 261,6 99,2 56,3 70,2 35,9 224,3 112,0 132,0 Power-affärsområden 261,6 99,2 56,3 70,2 35,9 202,5 87,7 111,6 Imatra Steel 21,8 24,3 20,4 Avskrivningar och nedskrivningar 1-71,6-18,2-17,9-17,9-17,6-71,6-74,3-100,0 Power-affärsområden -71,6-18,2-17,9-17,9-17,6-67,2-62,0-87,6 Imatra Steel -4,4-12,3-12,4 Rörelseresultat 261,6 99,2 56,3 70,2 35,9 224,3 112,0 239,8 Power-affärsområden 261,6 99,2 56,3 70,2 35,9 202,5 87,7 111,6 Imatra Steel 21,8 24,3 20,4 Försäljningsvinster 3 123, , ,7 107,7 Resultat före skatter 446,8 141,3 61,4 204,1 40,0 212,4 217,3 236,5 Resultat/aktie, EUR 3,72 1,13 0,44 1,60 0,55 1,80 1,42 1,75 Balansomslutning 3.187, , , , , , , ,7 Räntebärande främmande kapital, brutto 270,4 270,4 331,7 434,7 576,0 403,6 320,0 319,5 Kassa och bank 179,4 179,4 142,6 137,2 114,8 119,6 169,6 168,5 Rörelseresultat, % 8,2 10,1 7,3 8,3 6,1 8,5 4,5 9,7 Operativ rörelseresultatmarginal, % 8,2 10,1 7,3 8,3 6,1 8,5 4,5 5,3 Power-affärsområden 2 8,2 10,1 7,3 8,3 6,1 8,0 3,9 5,0 Imatra Steel 2 18,3 9,5 8,0 ROI, % 31, ,0 18,0 20,1 Power-affärsområden 2 31, ,9 7,5 10,9 Imatra Steel 2 46,0 7,7 16,8 Nettoskuldsättningsgrad 0,07 0,07 0,15 0,25 0,41 0,24 0,17 0,18 Levererade MW Orderstock i slutet av perioden Power-affärsområden 4.438, , , , , , , ,3 Orderingång, Power-affärsområden 4.621, , , , , , , ,4 Personal i slutet av perioden Aktiestockens marknadsvärde i slutet av perioden exkl. nedskrivning som hänförs till omstruktureringsreservering. 2 Före engångskostnader. 3 I enlighet med IFRS ingår ej försäljningsvinster i rörelseresultatet.

6 4 VERKSAMHETSÖVERSIKT / KONCERNCHEFENS HÄLSNING WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 Bästa aktieägare Senaste år var det femte året i rad med successivt ökande fartygsbeställningar. Antalet beställda fartyg slog nytt rekord och uppgick till ( ). Till exempel tankfartyg beställdes i en takt som inte skådats sedan början av 1970-talet. Den höga aktivitetsnivån inom skeppsbyggnad, samtidigt som de höga olje- och gaspriserna upprätthöll efterfrågan inom offshoresektorn, ökade orderingången för Wärtsilä Ship Power. Den livliga aktiviteten inom energisektorn runt om i världen samt de underdimensionerade investeringarna i elproduktion upprätthöll den goda efterfrågan inom vår Power Plants -verksamhet. Det höga priset på fossila bränslen och strävan att minska utsläppen förbättrar konkurrenskraften för våra olje-, gas- och biooljelösningar. Wärtsilä Services, vars andel av omsättningen 2006 uppgick till ca 40 procent, fortsatte att växa i enlighet med de långsiktiga målsättningarna. Tillväxten var nästan 16 procent. Den livliga aktiviteten inom den globala sjöfarten och vårt utvidgade produktsortiment stödde tillväxten. Den rekordartade orderstocken ökade omsättningen och investeringarna Omsättningstillväxten ökade under året och var 26,6 procent ( 13 ). Lönsamheten utvecklades planenligt. Bolagets lönsamhet på 8,2 procent ( 8,0 ) i kombination med den kraftiga försäljningstillväxten resulterade i ett rörelseresultat på 261,6 miljoner euro ( 202,5 ). Försäljningen av Assa Abloy aktier och Ovako stödde den goda utvecklingen av resultatet per aktie. Kassaflödet var starkt tack vare den goda lönsamheten, rörelsekapitalets fördelaktiga utveckling och försäljningen av egendom. En sund lönsamhet och ett starkt kassaflöde är viktiga hörnstenar för bolagets vidareutveckling. Våra investeringar styrs av den globala skeppsbyggnadsindustrins koncentration till Asien, i synnerhet Kina, samt av vår målsättning att bredda kompetensen samt den geografiska täckningen för vår Services-verksamhet. Samtidigt har vi förbundit oss att öka produktionen och produktiviteten vid våra europeiska motor- och propellerfabriker. För närvarande genomför vi betydande investeringar i dessa fabriker för att kunna svara på de krav den mycket stora orderstocken ställer och den förväntade fortsatt starka efterfrågan. Fokus på tjänster som skapar värde Wärtsiläs målsättning är att stöda kunderna i utvecklingen av fartyg med bättre och miljövänligare prestanda. Vi erbjuder ett omfattande produktsortiment tillsammans med designtjänster för fartygsmaskineri och propellersystem. Vi har den bästa tillgängliga teknologin för att reducera utsläpp såväl i luften som i vattnet. Med stöd av det globala servicenätverket har Wärtsilä Ship Power blivit de ledande skeppsvarvens, rederiernas och operatörernas främsta alternativ. Wärtsiläs goda ställning beror på att både nationella och internationella sjöfartsbestämmelser förutsätter en reduktion av utsläppen och på att bolaget kan erbjuda den bästa tillgängliga teknologin för detta ändamål. Vi fortsätter idogt att förstärka vår ställning genom att utvidga vårt produktsortiment samt vår projekt- och servicekompetens. Affärsområdet Power Plants har uppnått en ledande ställning som leverantör av nyckelfärdiga kraftverk för den globala kraftverksmarknaden. Våra lösningar lämpar sig för generering av baskraft, industriell självgenerering samt elproduktion för förstärkningen av stabiliteten i nätverk. Våra kunder är allt mer intresserade av våra drifts- och underhållstjänster. Genom att marknadsandelarna för våra gas- och biooljekraftverk vuxit utgör miljövänliga lösningar i dag grunden för vår konkurrenskraft. Våra övergripande målsättningar stöds av de under år 2006 gjorda företagsförvärven. Sådana var till exempel bolagen i Norge och Singapore vilka fokuserar på automationslösningar för kraftsystemen i fartyg samt förvärvet av ett designbolag i Tyskland. Förvärven och de nygrundade företag inom affärsområdet Services tjänar samma ändamål. En ansvarsfull och motiverad personal driver konkurrenskraften och säkerställer en hållbar utveckling Wärtsiläs målsättning är att skapa och upprätthålla en angenäm och trygg arbetsmiljö. Den växande verksamheten kräver nya förmågor överallt i världen, och antalet anställda vid slutet av året ökade till I flera länder kräver rekryteringen av en kompetent personal särskild uppmärksamhet. De anställdas trivsel mäts regelbundet och under de senaste åren har betydande framsteg gjorts. Med hjälp av systematiska utbildningsprogram utvecklar och bevarar vi en högt utbildad, kompetent och motiverad personal med höga etiska värderingar. Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling har upprättats enligt Global Reporting Initiatives ( GRI:s ) anvisningar från Den ger en balanserad bild av organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationsförmåga. Tillväxten fortsätter 2007 och 2008 Tack vare den goda orderstocken och den livliga aktiviteten på marknaden förväntar vi oss att omsättningen fortsätter att öka med ca 15 procent Lönsamheten överstiger 9 procent. Därtill förväntar vi oss en fortsatt tillväxt Jag vill tacka våra aktieägare för deras förtroende för vårt bolag, våra kunder för deras förtroende för våra produkter och tjänster samt hela personalen för dess arbete för bolagets bästa. Ole Johansson

7 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / KONCERNCHEFENS HÄLSNING 5

8 6 VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 Strategi

9 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI 7 Strategi: Lönsam tillväxt som leverantör av helhetslösningar Ship Power -affärsområdets tillväxtfaser Produktlösningar Propulsionssystem Fartygsarmatur Automation & elektrifi ering Motor Design & funktionsmässigt stöd MERVÄRDE FÖR KUNDEN Den mest uppskattade affärspartnern Installation Integrering av design & fartygsdesign Servicelösningar Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundens verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljön. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Wärtsiläs strategiska målsättning är att förstärka den ledande ställningen på sina marknader och fortsätta att växa genom att erbjuda kunderna den bästa verkningsgraden och tillförlitligheten på marknaden under produkternas livscykel. Detta möjliggörs av ett integrerat utbud av anläggningar och tjänster som motsvarar kundernas behov överallt i världen. Ship Power Wärtsilä levererar produkter till alla slags fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä är väl representerat i alla huvudsegment inom shipping med sitt högt uppskattade maskineri och sina manövreringslösningar. Den strategiska målsättningen för affärsområdet Wärtsilä Ship Power är att förstärka den ledande ställningen inom alla marknadssegment. Tillväxt eftersträvas genom att utveckla nya produkter och tjänster som hjälper kunderna att driva sina kraftsystem effektivare och säkrare. Wärtsilä har som målsättning att utveckla sitt totalleverantörskoncept genom att integrera komponenter och delsystem till helhetslösningar som stöder kundernas affärsverksamhet. Mission Vi levererar lösningar som stöder våra kunders verksamhet under produkternas hela livscykel. Samtidigt skapar vi bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljön. Wärtsilä utvecklar sitt kunnande på områden som stöder denna målsättning; inom automation, elektronik och fartygsdesign. Wärtsilä förstärker sin ställning genom organisk tillväxt, partnerskapsavtal och företagsförvärv. Asiens ledande ställning på den globala skeppsbyggnadsmarknaden fortsätter och Wärtsilä har förstärkt sin närvaro på denna marknad genom att utveckla underleveranserna och produktionen samt genom att satsa på kundstöd under produkternas livscykel. Wärtsilä fortsätter att förstärka sin ställning bland annat genom partnerskapsavtal i den nuvarande affärsverksamheten och på nya tillväxtområden. Services Wärtsilä stöder kunden under den levererade produktens hela livscykel. Wärtsilä erbjuder service-, underhålls- samt rekonditioneringstjänster för såväl fartygsmaskinerier som kraftverk. Det välutvecklade servicenätverket omfattar reservdelar, fältservice, drifts- och underhållstjänster samt flera innovativa stödtjänster för kunden. Wärtsiläs servicenätverk är unikt i fråga om både tjänstesortimentets omfattning och den geografiska täckningen. Affärsområdet Wärtsilä Services har som målsättning att förstärka den ledande ställningen på marknaden för fartygs- och kraftverksunderhåll samt att utvidga det unika tjänstesortimentet för att stöda kundernas affärsverksamhet. Tillväxt eftersträvas också genom att ytterligare utvidga den geografiska närvaron. Tillväxten sker organiskt, genom partnerskapsavtal och företagsförvärv. Vision Vår vision är att vara alla våra kunders mest uppskattade partner. Värden Energi Grip tag i möjligheter och förverkliga dem. Förträfflighet Överträffa alla konkurrenter i branschen. Entusiasm Stöd öppenhet, visa respekt och tillit.

10 8 VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI Power Plants Wärtsilä erbjuder kraftverk för generering av baskraft, industriell självgenerering samt energiproduktion för upprätthållandet av ett stabilt elnät. Fördelarna med Wärtsiläs anläggningar är flexibilitet, en hög verkningsgrad och låga utsläpp. Affärsområdet Wärtsilä Power Plants har som målsättning att förstärka sin globala ställning på marknaden för decentraliserad energiproduktion. Wärtsiläs gas- och flerbränslekraftverk är konkurrenskraftiga och föremål för ett växande intresse. På marknaden för gasdrivna kraftverk utökar Wärtsilä sin marknadsandel genom att bland annat erbjuda sin motorbaserade teknologi som alternativ till andra teknologier. Tillväxten inom tjockoljedrivna kraftverk är jämnare, och där fokuserar Wärtsilä på noggrant definierade segment där tillväxten är större än i genomsnitt. Affärsområdet Power Plants eftersträvar tillväxt också genom att identifiera nya tillväxtområden, som samtidigt minskar bolagets konjunkturkänslighet. Strategiska åtgärder 2006 I februari förvärvade Wärtsilä bolaget Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS (AKPAS) av Aker Kvaerner. Affären stöder tillväxtstrategin och utvidgar Wärtsiläs sortiment inom elektriska propulsionssystem, kraftöverföring och automation i synnerhet inom olje-, gas- och offshoresektorn. Samarbetsavtalet mellan Wärtsilä Automation Norway och amerikanska Emerson Process Management utökar Wärtsiläs möjligheter att erbjuda processkunnande inom automationssektorn för oljeproduktionsfartyg. I februari meddelade Wärtsilä förvärvet av hela affärsverksamheten i det Singaporebaserade, börsnoterade marinautomationsföretaget Total Automation Ltd och alla Total Automations dotterbolag. Utöver automationssystem för fartyg har Total Automation ett starkt fotfäste inom offshore- och LNG-sektorn. Affären kompletterar Wärtsiläs tidigare förvärv av automationsföretag. I mars ingick Wärtsilä och estniska BLRT Grupp avtal om att bilda ett företag för fartygsservice i Litauen för att betjäna den baltiska marknaden. Servicegruppen Ciserv integrerades i Wärtsiläs Servicesorganisation från och med maj. I maj sålde Wärtsilä 10 miljoner B-aktier i Assa Abloy AB. Efter transaktionen äger Wärtsilä aktier i serie B, vilket motsvarar 2,0% av Assa Abloys aktier och 1,4% av rösterna. Tyska INTEC Injectortechnic GmbH, som förvärvades i juli, förstärker Wärtsiläs kompetens inom underhåll och installation av bränsleinsprutningssystem. WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 Wärtsiläs och kinesiska Shanghai Marine Diesel Engine Research Institutes (SMDERI) gemensamma hjälpmotorfabrik Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd (Shanghai) invigdes i slutet av juni. Samföretaget är ett steg i Wärtsiläs strategi att vara nära de asiatiska kunderna och utöka marknadsandelen inom hjälpmotorer. I september meddelade Wärtsilä, China Shipbuilding Industry Corporation och Mitsubishi Heavy Industries att de tänker bilda ett samföretag för tillverkning av stora lågvarviga marinmotorer i Kina. Samföretaget är en del av Wärtsiläs strategi att förbättra sina tjänster till den asiatiska skeppsbyggnadsindustrin och förstärka marknadsandelen inom lågvarviga motorer. Affärsverksamheten i Stockholm Fartygsreparationer AB, som specialiserat sig på fartygsreparationer, förvärvades i oktober och skapade förutsättningar för att ytterligare expandera Wärtsiläs serviceverksamhet på svenska östkusten. Affären är en del av affärsområdet Services tillväxtstrategi. I december undertecknade Wärtsilä ett avtal om att köpa den tyska företagsgruppen för fartygsdesign SCHIFFKO. SCHIFFKO specialiserar sig på planering och design av speciellt containerfartyg, forskningsfartyg och fartyg för offshoreindustrin. Företagsköpet stöder Wärtsiläs strategiska fokus att växa som systemintegrator och leverantör av helhetslösningar inom sjöfarten och varvsindustrin. I november avyttrade Wärtsilä, SKF och Rautaruukki de av Oy Ovako Ab ägda operativa bolagen. Avyttringen av innehavet i Ovako fullbordar Wärtsiläs plan att fokusera på sin kärnverksamhet. Marknader går upp och ner som kolvarna i en motor.

11 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI 9 FoU Wärtsilä planerar, utvecklar och tillverkar konkurrenskraftiga motorer och propellersystem samt därpå baserade lösningar. Målsättningen är en ledande ställning på följande delområden inom motorteknologi: miljöteknologi, tillförlitlighet, driftsekonomi samt automation. Motorsortimentet omfattar motorer designade både av Wärtsilä och av Wärtsilä och dess samarbetspartners. Framtida utvecklingsobjekt är också planering, integration och automation av helhetssystem. Tillverkning Wärtsilä upprätthåller en effektiv och flexibel produktionsstruktur, som svarar mot marknadsfluktuationer genom att utnyttja intern och extern kapacitet enligt behoven. Wärtsilä har nära samarbete med sina partners och leverantörer för att garantera optimala komponentleveranser under varierande efterfrågan. Ett centralt fokusområde är säkrandet av tillgången till komponenter. Miljömålsättningar Wärtsiläs huvudmålsättning är kraftlösningar med hög verkningsgrad och låg miljöbelastning. Bolaget strävar kontinuerligt efter att förbättra sina produkters och tjänsters miljöprestanda samt att bevara sitt teknologiska ledarskap genom att utnyttja nya teknologier och genom samarbete med kunder och andra intressenter. Sociala målsättningar Wärtsilä vill vara en god samhällsmedborgare överallt där koncernen har verksamhet. Vår affärsverksamhet och våra relationer till intressenterna baserar sig på våra verksamhetsprinciper ( Code of Conduct ). Målsättningen är att erbjuda personalen en intressant och sporrande arbetsplats, som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, jämlikhet och utvecklingsmöjligheter. Bolaget har också som mål att erbjuda en arbetsplats med trygga arbetsförhållanden för sina anställda och avtalspartners samt att minimera de hälso- och säkerhetsrisker som anknyter till användningen av produkterna och tjänsterna. Hanteringen och utvecklingen av leveranskedjan är en väsentlig del av bolagets verksamhet. Finansiella målsättningar Koncernens målsättning är en genomsnittlig årlig omsättningsökning på 6 7%. Affärsområdena Ship Power och Power Plants har ett tillväxtmål på 4% och affärsområdet Services har ett tillväxtmål på 10 15%. Wärtsiläs målsättning för rörelsevinsten ( EBIT ) är 8% av omsättningen över konjunkturcykeln. Wärtsiläs soliditetsmålsättning är 35 40%. Utsikter för 2007 Tack vare den goda orderboken väntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 15% år Lönsamheten överstiger 9%. Wärtsilä ser ytterligare tillväxtmöjligheter Dividendpolitik Wärtsilä har som målsättning att dividenden skall utgöra 50% av det operativa resultatet per aktie. Dividend/aktie, resultat/aktie Dividend 1,75 0,90 0,45 0,50 0,17 Extra dividend - 2,10 0,45 0,67 1,00 Resultat / aktie 3,72 1,80 1,42-0,44 1,37 Obs: enligt IFRS, enligt FAS 1 Styrelsens förslag Den jämförbara omsättningens utveckling MEUR CAGR , genomsnitt 6,2% CAGR = Compound Annual Growth Rate Det jämförbara rörelseresultatets utveckling MEUR Rörelsevinst Rörelsevinst, % Obs: I ingår ej omstruktureringsreserveringar eller effekten av behandlingen av förpliktelser i samband med det finska pensionssystemet. % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0 Riktiga proffs har framgång i alla marknadslägen.

12 10 VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER Ship Power: Vi bemästrar även de svåraste omständigheter WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006

13 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER 11 Wärtsilä levererar produkter till alla slags fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä är väl representerat i alla huvudsegment inom shipping med sitt högt uppskattade maskineri och sina manövreringslösningar. Utgångspunkten för strategin är att förstärka den ledande ställningen på marknaden och fortsätta att växa genom att utvidga sortimentet och ytterligare förstärka närvaron i Asien. Jämfört med konkurrenterna har Wärtsilä en unik position tack vare det globala försäljnings- och servicenätverket, det omfattande sortimentet samt kunnandet om helhetslösningar. Centrala produkter Wärtsiläs renommé baserar sig på designen av motorer och den långa tillverkningstraditionen samt de tekniskt avancerade lösningarna. Sortimentet av motorer och propulsionssystem har utvidgats kontinuerligt. Till Ship Powers styrkor hör konkurrenskraftiga produkter och det heltäckande sortimentet: Medelvarviga diesel- och gasmotorer Lågvarviga motorer Propulsionssystem, propellrar Tätningar Lager Automationssystem Helhetslösningar I sin produktstrategi har Wärtsilä fokuserat på ett totalleverantörskoncept. Det ger ett mervärde till skeppsvarv, som i sin tur kan fokusera på sin kärnkompetens. Även kompabilitetsriskerna mellan systemen minskar. Med tanke på fartygets slutkund, rederiet, innebär konceptet med en enda leverantör fördelar inom drift och underhåll. Kundstruktur Affärsområdet Ship Powers kunder består av både skeppsvarv och rederier. Wärtsilä bör svara på båda kundgruppernas behov och krav. Skeppsvarvens beslut påverkas av produkternas pris, leveranstider samt leveranssäkerhet, projekthantering, smidiga installationer samt andra faktorer som direkt anknyter till fartygskonstruktion. Viktiga faktorer för rederier är tillförlitliga motorer, driftsekonomi och -stöd samt smidigt underhåll. Beslutsfattandet påverkas också av fartygstyp: i utvecklade och specialiserade fartyg såsom kryssningsfartyg är rederiets roll vid valet av motor betydligt större än i till exempel traditionella fraktfartyg. Andra faktorer som påverkar beslutsfattandet är fraktpriser, bränslepriser, räntenivå och fartygets pris. Centrala marknadssegment Sjötransporter Offshore: oljeprospekterings- - Tankfartyg fartyg och stödfartyg - LNG-fartyg Kryssningsfartyg - Containerfartyg Passagerarfartyg - Bulkfartyg Fartyg för marinen - Torrlastfartyg Specialfartyg Marknader och faktorer som påverkar efterfrågan Under de senaste åren har efterfrågan på fartyg betydligt överstigit utbudet och skeppsbyggnadsindustrin har redan under en längre tid upplevt en högkonjunktur. Efterfrågan inom den globala skeppsbyggnadsindustrin och på affärsområdet Ship Powers produkter påverkas av världshandeln och därigenom också av fraktpriserna samt av utvecklingen i Kina och de andra asiatiska länderna. Energibehovet, som ökat under de senaste åren, har lett till stigande oljepriser vilket har intensifierat prospekteringen och utnyttjandet av både olja och naturgas. Efterfrågan inom bland annat offshore- och LNG-segmenten, där Wärtsiläs produkter har ett starkt fotfäste, har varit mycket kraftig under de senaste åren. Det här har också avspeglat sig som tillväxt i Wärtsiläs orderstock. Skeppsbyggnadsindustrin är geografiskt koncentrerad till Asien, där Korea och Kina har en ledande ställning. Wärtsilä har förstärkt sin närvaro i Asien bland annat genom att etablera flera tillverkningsföretag för motorer och propulsionssystem i Kina. Europeiska skeppsvarv fokuserar främst på specialfartyg samt passagerar- och kryssningsfartyg, för vilka Wärtsiläs sortiment också lämpar sig utmärkt. Marknadsställning och konkurrens Wärtsilä är marknadsledare inom medelvarviga huvudmotorer. Till de största konkurrenterna hör de andra leverantörerna av medelvarviga dieselmotorer, Caterpillar ( MAK ) och MAN Diesel, vars motortillverkning huvudsakligen är förlagd till Europa. Förutom av avancerade produkter består Wärtsiläs konkurrensfördelar av ett omfattande eget servicenätverk samt långvariga kundrelationer. Wärtsiläs lågvarviga huvudmotorer tillverkas på licens huvudsakligen i Asien. De största konkurrerande produkterna är motorer designade av MAN Diesel och Mitsubishi Heavy Industries. Wärtsilä har bildat ett samföretag med Mitsubishi Heavy Industries och det kinesiska varvsbolaget CSIC för att tillverka lågvarviga motorer i Kina. Målsättningen är att förbättra lågvarviga motorers konkurrenskraft och ytterligare förstärka närvaron i Asien. Marknaden för hjälpmotorer är splittrad och priskonkurrensen hård. För att svara på kraven från den ökande konkurrensen har Wärtsilä grundat ett samföretag i Kina för tillverkning av hjälpmotorer. Konkurrenter inom hjälpmotorer är MAN, dess licenstillverkare, Hyundai Heavy Industries HiMSEN-motorer samt högvarviga motorer. Läs mera om affärsområdet Ship Power i avsnittet om Hållbar utveckling. Marknadsandelar för Wärtsiläs marinmotorer 2006 Egen produktion Medelvarviga huvudmotorer Licenstillverkares produktion Lågvarviga huvudmotorer Egen produktion Hjälpmotorer Övriga 13% ( 13 ) Wärtsilä 51% ( 50 ) Konkurrent 3 3% ( 4 ) Wärtsilä 16% ( 17 ) Övriga 94% ( 91) Wärtsilä 6% ( 7 ) Konkurrent 1 13% ( 14 ) Konkurrent 2 23% ( 23 ) Konkurrent 1 81% ( 79 ) Marknaden totalt MW ( ) Marknaden totalt MW ( ) Marknaden totalt MW ( ) Wärtsiläs egen kalkyl baserar sig på: Lloyd s Register Fairplay, Clarkson s Research Studies och BRL Shipping Consultants. Marknadsandelarna baserar sig på installerad effekt, siffrorna inom parentes är från Q3/06. Den totala marknaden baserar sig på volymen under de senaste 12 månaderna Siffrorna inom parentes återspeglar de 12 senaste månadernas volym i slutet av föregående kvartal.

14 12 VERKSAMHETSÖVERSIKT / SERVICES WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 Services: Service också i den tätaste djungeln

15 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / SERVICES 13 Wärtsilä Services erbjuder innovativa lösningar som stöder kunderna under installationernas hela livscykel. Wärtsilä erbjuder service- och underhållslösningar för både fartygsmaskineri och kraftverk. Wärtsilä Services har över anställda runt om i världen, och de underhåller ett installerat bestånd på över MW. Wärtsilä strävar till tillväxt inom affärsområdet Services genom att introducera innovativa tjänster och möjligheter som stöder kundernas affärsverksamhet och genom att utvidga sin globala närvaro. Tillväxten inom Services uppnås genom en kombination av organisk tillväxt, partnerskap och företagsförvärv. Det unika globala nätverket ger serviceflexibilitet Wärtsilä är representerat i nästan 70 länder på över 130 orter. Det här globala nätverket gör det möjligt för Wärtsilä att erbjuda kunderna betydande serviceflexibilitet och optimal riskhantering. Nätverket, som i sin helhet ägs av Wärtsilä, gör det möjligt att erbjuda kompletta nyckelfärdiga projekt och bevara kontrollen över projekten och kundernas olika behov. Wärtsilä har inga direkta konkurrenter med en liknande serviceportfölj från en enda källa. Varje servicekategori har således sina egna specifika konkurrenter. Bortsett från andra motortillverkares servicenätverk finns det få globala aktörer på servicemarknaden. Konkurrensen är främst lokal. Ett brett sortiment av tjänster stöder kunderna Wärtsilä Services täcker affärsområdena Ship Power och Power Plants i sin helhet. Även om servicemarknaden domineras av Wärtsiläs egna installationer utvidgas bolagets utbud allt mer till att omfatta tjänster och lösningar utöver motorer liksom också kunder med andra motormärken och kraftlösningar. Wärtsilä är den enda aktören på servicemarknaden som kan erbjuda ett så omfattande serviceutbud inom branschen. Det breda serviceutbudet bygger på hela organisationens tekniska expertis för att bemöta både lokala och globala krav. Läs mera om affärsområdet Services i avsnittet om Hållbar utveckling. Wärtsiläs tjänster är indelade i 7 kategorier: Wärtsiläs tjänster Motortjänster Automationstjänster Rekonditioneringstjänster Propulsionstjänster Utbildningstjänster Fartygstjänster Drifts- och underhållstjänster Automationstjänsterna stöder totalleverantörskonceptet Förvärv, integration och utveckling av automationsföretag är ett steg i Wärtsiläs strategi att bli en leverantör av heltäckande lösningar. Tack vare dessa nya tjänster kan Wärtsilä erbjuda kunderna ett bredare sortiment av tjänster. Wärtsilä får även bättre kontroll över hela värdekedjan, från konstruktion till stöd under produkternas hela livscykel. Utöver detta har Wärtsilä erhållit en solid kundbas och kontakter i synnerhet i Nordsjöområdet samt inom olje- och gasindustrin. Wärtsiläs automationstjänster omfattar allt från instrumentering till nyckelfärdiga paket eller konversioner. Med verksamhet i Kina, Frankrike, Nederländerna, Norge, Arabemiraten, Storbritannien, USA och Singapore, tar Wärtsilä Automation Services hand om kontroll- och instrumenteringssystem, telefoncentraler, automations- och styrsystem för fartyg och maskineri, alarm- och övervakningssystem och system för kommandobryggor samt kraftlösningar oberoende av tillverkare. Rekonditionering maximerar utrustningens ekonomiska livslängd Wärtsilä erbjuder rekonditioneringstjänster för viktiga komponenter i 2-taktsmotorer och för vissa 4-taktsmotorkomponenter. Rekonditionering gör det möjligt för kunden att maximera utrustningens ekonomiska livslängd och samtidigt uppfylla nuvarande och framtida regler och bestämmelser. Wärtsilä Reconditioning Services, med verksamhet i Canada, Kina, Italien, Nederländerna och Singapore, erbjuder rekonditionering av motorkomponenter för alla låg- och medelvarviga motormärken. Wärtsiläs motorbestånd MW Kraftverk 21,8% Wärtsiläs motorbestånd MW 4-takt 55,3% Marinmotorer 78,2% 2-takt 44,7% Utbildningstjänster Som leverantör av kompletta kraftlösningar för kraftverk och fartyg har Wärtsilä kartlagt behovet av utbildning inte bara för motorer utan också för kringutrustning, system och personalutveckling. Detta har på ett naturligt sätt sporrat utvecklingen av Wärtsilä Land & Sea Academys heltäckande tjänster som uppfyller den internationella sjöfartsbranschens bestämmelser och andra myndighetsföreskrifter. Wärtsilä Land & Sea Academy har utbildningscenter i USA, Finland, Filippinerna och Indien. Ökad tillväxt inom drift- och underhållstjänster Wärtsilä har en stark ställning på drifts- och underhållsmarknaden ( O&M ) inom affärsområdet Power Plants, där ungefär 40% av försäljningen av ny utrustning omfattar ett serviceavtal. Wärtsiläs kraftverkskunder är intresserade av problemfri, tillförlitlig och högklassig kraftproduktion och underhållsservice för att stöda deras affärsverksamhet. Över 135 installationer runt om i världen drivs av Wärtsiläs servicepersonal. För kunder inom sjöfart erbjuder Wärtsiläs globala servicenätverk samma servicekvalitet oberoende av var fartyget råkar befinna sig. Användningen av O&M-tjänster på sjöfartsmarknaden är relativt oexploaterad och Wärtsilä strävar till ökad tillväxt inom denna sektor genom att utveckla nya koncept och underhållslösningar för att bemöta marknadens krav.

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Vår omgivning är utmanande WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Innehåll 1 Verksamhetsöversikt 2 Detta är Wärtsilä 4 År 2007 i korthet 6 Koncernchefens hälsning 8 Strategi 12 Ship Power 18 Services 24 Power Plants

Läs mer

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Affärsverksamhet Bokslut 1 Koncernchefens hälsning 2 Detta är Wärtsilä 7 Strategi 11 Marknadsomgivning 18 Ship Power-översikt 22 Power Plants-översikt 25 Services-översikt

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning...

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet...

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 VERKSAMHETSÖVERSIKT 2002 Information till aktieägarna Bolagsstämma :s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 mars 2003 kl. 16.00 i Helsingfors i Mässcentrums kongressflygel, Mässplatsen

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2000 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20 mars 2001 kl. 16 i Helsingfors i Finlandia-husets kongressflygel. Aktieägare som senast den

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling

ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling ÅRSREDOVISNING 5 Rapport om hållbar utveckling INNEHÅLL 2 GRI-innehållsindex 4 Översikt över hållbar utveckling 6 Wärtsiläs produkter och miljö 1 Produkter och miljöaspekter 2 Ship Power-lösningar Service

Läs mer

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y KCI Konecranes Årsredovisning 2005 2005 Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y Produkter och tjänster MODERNISERINGAR Förbättrar tillgängligheten, prestandan och säkerheten.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

16 Kundinriktad produktutveckling. 18 Personal. 19 Värderingar. 20 Miljön. 22 Förvaltningsprinciper. 24 Styrelsen

16 Kundinriktad produktutveckling. 18 Personal. 19 Värderingar. 20 Miljön. 22 Förvaltningsprinciper. 24 Styrelsen 1 Vad är en frekvensomriktare? 3 Driven by drives - detta är Vacon 4 År 2003 6 Verkställande direktörens översikt 8 Ledningens resultatöversikt 10 Vision och strategiska val 12 Vacons kraftiga tillväxt

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev Industriellt internet tar uppkoppling till nya höjder Unika produkter

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012 Årsredovisning 2012 Detta är Ostnor Innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad 8 Varumärkesstrategi 10 Mora Armatur 12 FM Mattsson 14 Design och innovation

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

År sredo visning 2012

År sredo visning 2012 Årsredovisning 2012 Varje dag Innehållsförteckning Verksamheten Det här är Beijer Electronics 5 2012 i korthet 6 VD har ordet 8 Om vår verksamhet Vad är automation 14 Vårt produkterbjudande 16 Snabbfakta

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer