The engine of industry

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The engine of industry"

Transkript

1 The engine of industry Wärtsilä Årsredovisning 2006

2

3 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / WÄRTSILÄ I KORTHET 1 Wärtsilä i korthet Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt tjänster inom sjöfarts- och energisektorn. Wärtsiläs lösningar stöder kundföretagens affärsverksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä utvecklar tekniska lösningar som gynnar både kunderna och miljön. Med hjälp av innovativa produkter och tjänster har Wärtsilä som mål att vara alla sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. För att uppnå det här målet arbetar över professionella medarbetare i 130 Wärtsiläenheter i nästan 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Helsingfors Börs. Ship Power Wärtsilä är den ledande leverantören av maskineri samt propulsions- och manöversystem för fartyg. Wärtsilä levererar motorer och generatoraggregat, reduktionsväxlar, propulsionsutrustning, övervakningssystem samt tätningslösningar för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä har en stark marknadsställning som leverantör av maskinerier och system inom alla centrala sjöfartssegment. Services Wärtsilä erbjuder kundstöd under det levererade systemets hela livscykel. Wärtsilä erbjuder service och underhåll för både fartygsmaskinerier och kraftverk. Vid sidan om den traditionella serviceverksamheten har Wärtsilä utvidgat sitt serviceutbud till innovativa tjänster som stöder kundens affärsverksamhet, såsom märkesoberoende service i huvudhamnar runt om i världen samt förebyggande konditionsbaserat underhåll av motorer och utbildning. Power Plants Wärtsilä är en betydande leverantör på kraftverksmarknaden för decentraliserad energiproduktion. Wärtsilä levererar kraftverk för generering av baskraft, utjämning av belastningstoppar och industriell självgenerering. Wärtsilä har en stark marknadsställning inom alla dessa huvudsegment. Omsättning per affärsområde Personal per affärsområde Power Plants 29% ( 27 ) Ship Power 31% ( 27 ) Engine Division 16% ( 15 ) Ship Power 18% ( 17 ) Power Plants 6% ( 7 ) Services 61% ( 61 ) Services 40% ( 42 )

4 2 VERKSAMHETSÖVERSIKT / ÅR 2006 I KORTHET WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 År 2006 i korthet Motorer går inte på prat Rekordår för nya fartygsbeställningar. Antalet beställda fartyg växte 10% och uppgick till Omsättningen per marknadsområde Personal per marknadsområde Höga oljepriser fortsatte intensifiera prospekteringen och utnyttjandet av både olja och naturgas. Efterfrågan inom offshore- och LNG-segmenten var mycket kraftig under Afrika 7% ( 7 ) Amerika 18% ( 16 ) Europa 39% ( 40 ) Afrika 3% ( 3 ) Amerika 9% ( 10 ) Europa 59% ( 62 ) Efterfrågan inom Wärtsilä Power Plants var fortsatt livlig på global nivå och aktiviteten var stor i alla huvudsegment: basbelastning, industriell självgenerering och nätstabilitet. Asien 36% ( 38 ) Asien 29% ( 26 ) Orderingången för år 2006 var 4.621,1 milj. euro ( 3.491,1 ) och orderstocken 4.438,9 milj. euro ( 2.905,7 ). Den jämförbara omsättningen ökade med över 26% till 3.189,6 milj. euro ( 2.520,3 ) och lönsamheten utvecklades planenligt. Det jämförbara rörelseresultatet förbättrades med över 29% och var 261,6 milj. euro ( 202,5 ). Utvecklingen av bolaget fortsatte bl.a. genom ett flertal företagsköp inom Ship Power- och Services-affärsområdena. Resultat Levererade megawatt Närvaron i Asien fördjupades ytterligare bl.a. genom grundandet av ett samföretag för tillverkningen av stora, lågvarviga marinmotorer i Kina. MEUR % BioPower, värmeenergi 167 ( 117 ) Ship Power ( ) Investeringar gjordes i såväl motor- som propellertillverkningen för att öka kapaciteten Licenstillverkning ( ) Power Plants ( ) Rörelseresultat Operativt resultat Resultat före skatt ROI% -10

5 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / ÅR 2006 I KORTHET 3 Vi har handlingskraften Nyckeltal IFRS FAS MEUR / / / / Omsättning 3.189,6 985,9 766,8 845,0 591, , , ,2 Ship Power 984,7 404,3 183,8 244,9 151,6 710,3 631,2 631,2 Services 1.266,5 350,4 312,0 304,4 299, ,1 936,8 936,8 Power Plants 934,2 227,8 274,2 292,4 139,7 710,3 651,9 651,9 Imatra Steel 119,0 254,4 254,4 Operativt rörelseresultat 261,6 99,2 56,3 70,2 35,9 224,3 112,0 132,0 Power-affärsområden 261,6 99,2 56,3 70,2 35,9 202,5 87,7 111,6 Imatra Steel 21,8 24,3 20,4 Avskrivningar och nedskrivningar 1-71,6-18,2-17,9-17,9-17,6-71,6-74,3-100,0 Power-affärsområden -71,6-18,2-17,9-17,9-17,6-67,2-62,0-87,6 Imatra Steel -4,4-12,3-12,4 Rörelseresultat 261,6 99,2 56,3 70,2 35,9 224,3 112,0 239,8 Power-affärsområden 261,6 99,2 56,3 70,2 35,9 202,5 87,7 111,6 Imatra Steel 21,8 24,3 20,4 Försäljningsvinster 3 123, , ,7 107,7 Resultat före skatter 446,8 141,3 61,4 204,1 40,0 212,4 217,3 236,5 Resultat/aktie, EUR 3,72 1,13 0,44 1,60 0,55 1,80 1,42 1,75 Balansomslutning 3.187, , , , , , , ,7 Räntebärande främmande kapital, brutto 270,4 270,4 331,7 434,7 576,0 403,6 320,0 319,5 Kassa och bank 179,4 179,4 142,6 137,2 114,8 119,6 169,6 168,5 Rörelseresultat, % 8,2 10,1 7,3 8,3 6,1 8,5 4,5 9,7 Operativ rörelseresultatmarginal, % 8,2 10,1 7,3 8,3 6,1 8,5 4,5 5,3 Power-affärsområden 2 8,2 10,1 7,3 8,3 6,1 8,0 3,9 5,0 Imatra Steel 2 18,3 9,5 8,0 ROI, % 31, ,0 18,0 20,1 Power-affärsområden 2 31, ,9 7,5 10,9 Imatra Steel 2 46,0 7,7 16,8 Nettoskuldsättningsgrad 0,07 0,07 0,15 0,25 0,41 0,24 0,17 0,18 Levererade MW Orderstock i slutet av perioden Power-affärsområden 4.438, , , , , , , ,3 Orderingång, Power-affärsområden 4.621, , , , , , , ,4 Personal i slutet av perioden Aktiestockens marknadsvärde i slutet av perioden exkl. nedskrivning som hänförs till omstruktureringsreservering. 2 Före engångskostnader. 3 I enlighet med IFRS ingår ej försäljningsvinster i rörelseresultatet.

6 4 VERKSAMHETSÖVERSIKT / KONCERNCHEFENS HÄLSNING WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 Bästa aktieägare Senaste år var det femte året i rad med successivt ökande fartygsbeställningar. Antalet beställda fartyg slog nytt rekord och uppgick till ( ). Till exempel tankfartyg beställdes i en takt som inte skådats sedan början av 1970-talet. Den höga aktivitetsnivån inom skeppsbyggnad, samtidigt som de höga olje- och gaspriserna upprätthöll efterfrågan inom offshoresektorn, ökade orderingången för Wärtsilä Ship Power. Den livliga aktiviteten inom energisektorn runt om i världen samt de underdimensionerade investeringarna i elproduktion upprätthöll den goda efterfrågan inom vår Power Plants -verksamhet. Det höga priset på fossila bränslen och strävan att minska utsläppen förbättrar konkurrenskraften för våra olje-, gas- och biooljelösningar. Wärtsilä Services, vars andel av omsättningen 2006 uppgick till ca 40 procent, fortsatte att växa i enlighet med de långsiktiga målsättningarna. Tillväxten var nästan 16 procent. Den livliga aktiviteten inom den globala sjöfarten och vårt utvidgade produktsortiment stödde tillväxten. Den rekordartade orderstocken ökade omsättningen och investeringarna Omsättningstillväxten ökade under året och var 26,6 procent ( 13 ). Lönsamheten utvecklades planenligt. Bolagets lönsamhet på 8,2 procent ( 8,0 ) i kombination med den kraftiga försäljningstillväxten resulterade i ett rörelseresultat på 261,6 miljoner euro ( 202,5 ). Försäljningen av Assa Abloy aktier och Ovako stödde den goda utvecklingen av resultatet per aktie. Kassaflödet var starkt tack vare den goda lönsamheten, rörelsekapitalets fördelaktiga utveckling och försäljningen av egendom. En sund lönsamhet och ett starkt kassaflöde är viktiga hörnstenar för bolagets vidareutveckling. Våra investeringar styrs av den globala skeppsbyggnadsindustrins koncentration till Asien, i synnerhet Kina, samt av vår målsättning att bredda kompetensen samt den geografiska täckningen för vår Services-verksamhet. Samtidigt har vi förbundit oss att öka produktionen och produktiviteten vid våra europeiska motor- och propellerfabriker. För närvarande genomför vi betydande investeringar i dessa fabriker för att kunna svara på de krav den mycket stora orderstocken ställer och den förväntade fortsatt starka efterfrågan. Fokus på tjänster som skapar värde Wärtsiläs målsättning är att stöda kunderna i utvecklingen av fartyg med bättre och miljövänligare prestanda. Vi erbjuder ett omfattande produktsortiment tillsammans med designtjänster för fartygsmaskineri och propellersystem. Vi har den bästa tillgängliga teknologin för att reducera utsläpp såväl i luften som i vattnet. Med stöd av det globala servicenätverket har Wärtsilä Ship Power blivit de ledande skeppsvarvens, rederiernas och operatörernas främsta alternativ. Wärtsiläs goda ställning beror på att både nationella och internationella sjöfartsbestämmelser förutsätter en reduktion av utsläppen och på att bolaget kan erbjuda den bästa tillgängliga teknologin för detta ändamål. Vi fortsätter idogt att förstärka vår ställning genom att utvidga vårt produktsortiment samt vår projekt- och servicekompetens. Affärsområdet Power Plants har uppnått en ledande ställning som leverantör av nyckelfärdiga kraftverk för den globala kraftverksmarknaden. Våra lösningar lämpar sig för generering av baskraft, industriell självgenerering samt elproduktion för förstärkningen av stabiliteten i nätverk. Våra kunder är allt mer intresserade av våra drifts- och underhållstjänster. Genom att marknadsandelarna för våra gas- och biooljekraftverk vuxit utgör miljövänliga lösningar i dag grunden för vår konkurrenskraft. Våra övergripande målsättningar stöds av de under år 2006 gjorda företagsförvärven. Sådana var till exempel bolagen i Norge och Singapore vilka fokuserar på automationslösningar för kraftsystemen i fartyg samt förvärvet av ett designbolag i Tyskland. Förvärven och de nygrundade företag inom affärsområdet Services tjänar samma ändamål. En ansvarsfull och motiverad personal driver konkurrenskraften och säkerställer en hållbar utveckling Wärtsiläs målsättning är att skapa och upprätthålla en angenäm och trygg arbetsmiljö. Den växande verksamheten kräver nya förmågor överallt i världen, och antalet anställda vid slutet av året ökade till I flera länder kräver rekryteringen av en kompetent personal särskild uppmärksamhet. De anställdas trivsel mäts regelbundet och under de senaste åren har betydande framsteg gjorts. Med hjälp av systematiska utbildningsprogram utvecklar och bevarar vi en högt utbildad, kompetent och motiverad personal med höga etiska värderingar. Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling har upprättats enligt Global Reporting Initiatives ( GRI:s ) anvisningar från Den ger en balanserad bild av organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationsförmåga. Tillväxten fortsätter 2007 och 2008 Tack vare den goda orderstocken och den livliga aktiviteten på marknaden förväntar vi oss att omsättningen fortsätter att öka med ca 15 procent Lönsamheten överstiger 9 procent. Därtill förväntar vi oss en fortsatt tillväxt Jag vill tacka våra aktieägare för deras förtroende för vårt bolag, våra kunder för deras förtroende för våra produkter och tjänster samt hela personalen för dess arbete för bolagets bästa. Ole Johansson

7 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / KONCERNCHEFENS HÄLSNING 5

8 6 VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 Strategi

9 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI 7 Strategi: Lönsam tillväxt som leverantör av helhetslösningar Ship Power -affärsområdets tillväxtfaser Produktlösningar Propulsionssystem Fartygsarmatur Automation & elektrifi ering Motor Design & funktionsmässigt stöd MERVÄRDE FÖR KUNDEN Den mest uppskattade affärspartnern Installation Integrering av design & fartygsdesign Servicelösningar Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundens verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljön. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Wärtsiläs strategiska målsättning är att förstärka den ledande ställningen på sina marknader och fortsätta att växa genom att erbjuda kunderna den bästa verkningsgraden och tillförlitligheten på marknaden under produkternas livscykel. Detta möjliggörs av ett integrerat utbud av anläggningar och tjänster som motsvarar kundernas behov överallt i världen. Ship Power Wärtsilä levererar produkter till alla slags fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä är väl representerat i alla huvudsegment inom shipping med sitt högt uppskattade maskineri och sina manövreringslösningar. Den strategiska målsättningen för affärsområdet Wärtsilä Ship Power är att förstärka den ledande ställningen inom alla marknadssegment. Tillväxt eftersträvas genom att utveckla nya produkter och tjänster som hjälper kunderna att driva sina kraftsystem effektivare och säkrare. Wärtsilä har som målsättning att utveckla sitt totalleverantörskoncept genom att integrera komponenter och delsystem till helhetslösningar som stöder kundernas affärsverksamhet. Mission Vi levererar lösningar som stöder våra kunders verksamhet under produkternas hela livscykel. Samtidigt skapar vi bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljön. Wärtsilä utvecklar sitt kunnande på områden som stöder denna målsättning; inom automation, elektronik och fartygsdesign. Wärtsilä förstärker sin ställning genom organisk tillväxt, partnerskapsavtal och företagsförvärv. Asiens ledande ställning på den globala skeppsbyggnadsmarknaden fortsätter och Wärtsilä har förstärkt sin närvaro på denna marknad genom att utveckla underleveranserna och produktionen samt genom att satsa på kundstöd under produkternas livscykel. Wärtsilä fortsätter att förstärka sin ställning bland annat genom partnerskapsavtal i den nuvarande affärsverksamheten och på nya tillväxtområden. Services Wärtsilä stöder kunden under den levererade produktens hela livscykel. Wärtsilä erbjuder service-, underhålls- samt rekonditioneringstjänster för såväl fartygsmaskinerier som kraftverk. Det välutvecklade servicenätverket omfattar reservdelar, fältservice, drifts- och underhållstjänster samt flera innovativa stödtjänster för kunden. Wärtsiläs servicenätverk är unikt i fråga om både tjänstesortimentets omfattning och den geografiska täckningen. Affärsområdet Wärtsilä Services har som målsättning att förstärka den ledande ställningen på marknaden för fartygs- och kraftverksunderhåll samt att utvidga det unika tjänstesortimentet för att stöda kundernas affärsverksamhet. Tillväxt eftersträvas också genom att ytterligare utvidga den geografiska närvaron. Tillväxten sker organiskt, genom partnerskapsavtal och företagsförvärv. Vision Vår vision är att vara alla våra kunders mest uppskattade partner. Värden Energi Grip tag i möjligheter och förverkliga dem. Förträfflighet Överträffa alla konkurrenter i branschen. Entusiasm Stöd öppenhet, visa respekt och tillit.

10 8 VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI Power Plants Wärtsilä erbjuder kraftverk för generering av baskraft, industriell självgenerering samt energiproduktion för upprätthållandet av ett stabilt elnät. Fördelarna med Wärtsiläs anläggningar är flexibilitet, en hög verkningsgrad och låga utsläpp. Affärsområdet Wärtsilä Power Plants har som målsättning att förstärka sin globala ställning på marknaden för decentraliserad energiproduktion. Wärtsiläs gas- och flerbränslekraftverk är konkurrenskraftiga och föremål för ett växande intresse. På marknaden för gasdrivna kraftverk utökar Wärtsilä sin marknadsandel genom att bland annat erbjuda sin motorbaserade teknologi som alternativ till andra teknologier. Tillväxten inom tjockoljedrivna kraftverk är jämnare, och där fokuserar Wärtsilä på noggrant definierade segment där tillväxten är större än i genomsnitt. Affärsområdet Power Plants eftersträvar tillväxt också genom att identifiera nya tillväxtområden, som samtidigt minskar bolagets konjunkturkänslighet. Strategiska åtgärder 2006 I februari förvärvade Wärtsilä bolaget Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS (AKPAS) av Aker Kvaerner. Affären stöder tillväxtstrategin och utvidgar Wärtsiläs sortiment inom elektriska propulsionssystem, kraftöverföring och automation i synnerhet inom olje-, gas- och offshoresektorn. Samarbetsavtalet mellan Wärtsilä Automation Norway och amerikanska Emerson Process Management utökar Wärtsiläs möjligheter att erbjuda processkunnande inom automationssektorn för oljeproduktionsfartyg. I februari meddelade Wärtsilä förvärvet av hela affärsverksamheten i det Singaporebaserade, börsnoterade marinautomationsföretaget Total Automation Ltd och alla Total Automations dotterbolag. Utöver automationssystem för fartyg har Total Automation ett starkt fotfäste inom offshore- och LNG-sektorn. Affären kompletterar Wärtsiläs tidigare förvärv av automationsföretag. I mars ingick Wärtsilä och estniska BLRT Grupp avtal om att bilda ett företag för fartygsservice i Litauen för att betjäna den baltiska marknaden. Servicegruppen Ciserv integrerades i Wärtsiläs Servicesorganisation från och med maj. I maj sålde Wärtsilä 10 miljoner B-aktier i Assa Abloy AB. Efter transaktionen äger Wärtsilä aktier i serie B, vilket motsvarar 2,0% av Assa Abloys aktier och 1,4% av rösterna. Tyska INTEC Injectortechnic GmbH, som förvärvades i juli, förstärker Wärtsiläs kompetens inom underhåll och installation av bränsleinsprutningssystem. WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 Wärtsiläs och kinesiska Shanghai Marine Diesel Engine Research Institutes (SMDERI) gemensamma hjälpmotorfabrik Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd (Shanghai) invigdes i slutet av juni. Samföretaget är ett steg i Wärtsiläs strategi att vara nära de asiatiska kunderna och utöka marknadsandelen inom hjälpmotorer. I september meddelade Wärtsilä, China Shipbuilding Industry Corporation och Mitsubishi Heavy Industries att de tänker bilda ett samföretag för tillverkning av stora lågvarviga marinmotorer i Kina. Samföretaget är en del av Wärtsiläs strategi att förbättra sina tjänster till den asiatiska skeppsbyggnadsindustrin och förstärka marknadsandelen inom lågvarviga motorer. Affärsverksamheten i Stockholm Fartygsreparationer AB, som specialiserat sig på fartygsreparationer, förvärvades i oktober och skapade förutsättningar för att ytterligare expandera Wärtsiläs serviceverksamhet på svenska östkusten. Affären är en del av affärsområdet Services tillväxtstrategi. I december undertecknade Wärtsilä ett avtal om att köpa den tyska företagsgruppen för fartygsdesign SCHIFFKO. SCHIFFKO specialiserar sig på planering och design av speciellt containerfartyg, forskningsfartyg och fartyg för offshoreindustrin. Företagsköpet stöder Wärtsiläs strategiska fokus att växa som systemintegrator och leverantör av helhetslösningar inom sjöfarten och varvsindustrin. I november avyttrade Wärtsilä, SKF och Rautaruukki de av Oy Ovako Ab ägda operativa bolagen. Avyttringen av innehavet i Ovako fullbordar Wärtsiläs plan att fokusera på sin kärnverksamhet. Marknader går upp och ner som kolvarna i en motor.

11 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI 9 FoU Wärtsilä planerar, utvecklar och tillverkar konkurrenskraftiga motorer och propellersystem samt därpå baserade lösningar. Målsättningen är en ledande ställning på följande delområden inom motorteknologi: miljöteknologi, tillförlitlighet, driftsekonomi samt automation. Motorsortimentet omfattar motorer designade både av Wärtsilä och av Wärtsilä och dess samarbetspartners. Framtida utvecklingsobjekt är också planering, integration och automation av helhetssystem. Tillverkning Wärtsilä upprätthåller en effektiv och flexibel produktionsstruktur, som svarar mot marknadsfluktuationer genom att utnyttja intern och extern kapacitet enligt behoven. Wärtsilä har nära samarbete med sina partners och leverantörer för att garantera optimala komponentleveranser under varierande efterfrågan. Ett centralt fokusområde är säkrandet av tillgången till komponenter. Miljömålsättningar Wärtsiläs huvudmålsättning är kraftlösningar med hög verkningsgrad och låg miljöbelastning. Bolaget strävar kontinuerligt efter att förbättra sina produkters och tjänsters miljöprestanda samt att bevara sitt teknologiska ledarskap genom att utnyttja nya teknologier och genom samarbete med kunder och andra intressenter. Sociala målsättningar Wärtsilä vill vara en god samhällsmedborgare överallt där koncernen har verksamhet. Vår affärsverksamhet och våra relationer till intressenterna baserar sig på våra verksamhetsprinciper ( Code of Conduct ). Målsättningen är att erbjuda personalen en intressant och sporrande arbetsplats, som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, jämlikhet och utvecklingsmöjligheter. Bolaget har också som mål att erbjuda en arbetsplats med trygga arbetsförhållanden för sina anställda och avtalspartners samt att minimera de hälso- och säkerhetsrisker som anknyter till användningen av produkterna och tjänsterna. Hanteringen och utvecklingen av leveranskedjan är en väsentlig del av bolagets verksamhet. Finansiella målsättningar Koncernens målsättning är en genomsnittlig årlig omsättningsökning på 6 7%. Affärsområdena Ship Power och Power Plants har ett tillväxtmål på 4% och affärsområdet Services har ett tillväxtmål på 10 15%. Wärtsiläs målsättning för rörelsevinsten ( EBIT ) är 8% av omsättningen över konjunkturcykeln. Wärtsiläs soliditetsmålsättning är 35 40%. Utsikter för 2007 Tack vare den goda orderboken väntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 15% år Lönsamheten överstiger 9%. Wärtsilä ser ytterligare tillväxtmöjligheter Dividendpolitik Wärtsilä har som målsättning att dividenden skall utgöra 50% av det operativa resultatet per aktie. Dividend/aktie, resultat/aktie Dividend 1,75 0,90 0,45 0,50 0,17 Extra dividend - 2,10 0,45 0,67 1,00 Resultat / aktie 3,72 1,80 1,42-0,44 1,37 Obs: enligt IFRS, enligt FAS 1 Styrelsens förslag Den jämförbara omsättningens utveckling MEUR CAGR , genomsnitt 6,2% CAGR = Compound Annual Growth Rate Det jämförbara rörelseresultatets utveckling MEUR Rörelsevinst Rörelsevinst, % Obs: I ingår ej omstruktureringsreserveringar eller effekten av behandlingen av förpliktelser i samband med det finska pensionssystemet. % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0 Riktiga proffs har framgång i alla marknadslägen.

12 10 VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER Ship Power: Vi bemästrar även de svåraste omständigheter WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006

13 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER 11 Wärtsilä levererar produkter till alla slags fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä är väl representerat i alla huvudsegment inom shipping med sitt högt uppskattade maskineri och sina manövreringslösningar. Utgångspunkten för strategin är att förstärka den ledande ställningen på marknaden och fortsätta att växa genom att utvidga sortimentet och ytterligare förstärka närvaron i Asien. Jämfört med konkurrenterna har Wärtsilä en unik position tack vare det globala försäljnings- och servicenätverket, det omfattande sortimentet samt kunnandet om helhetslösningar. Centrala produkter Wärtsiläs renommé baserar sig på designen av motorer och den långa tillverkningstraditionen samt de tekniskt avancerade lösningarna. Sortimentet av motorer och propulsionssystem har utvidgats kontinuerligt. Till Ship Powers styrkor hör konkurrenskraftiga produkter och det heltäckande sortimentet: Medelvarviga diesel- och gasmotorer Lågvarviga motorer Propulsionssystem, propellrar Tätningar Lager Automationssystem Helhetslösningar I sin produktstrategi har Wärtsilä fokuserat på ett totalleverantörskoncept. Det ger ett mervärde till skeppsvarv, som i sin tur kan fokusera på sin kärnkompetens. Även kompabilitetsriskerna mellan systemen minskar. Med tanke på fartygets slutkund, rederiet, innebär konceptet med en enda leverantör fördelar inom drift och underhåll. Kundstruktur Affärsområdet Ship Powers kunder består av både skeppsvarv och rederier. Wärtsilä bör svara på båda kundgruppernas behov och krav. Skeppsvarvens beslut påverkas av produkternas pris, leveranstider samt leveranssäkerhet, projekthantering, smidiga installationer samt andra faktorer som direkt anknyter till fartygskonstruktion. Viktiga faktorer för rederier är tillförlitliga motorer, driftsekonomi och -stöd samt smidigt underhåll. Beslutsfattandet påverkas också av fartygstyp: i utvecklade och specialiserade fartyg såsom kryssningsfartyg är rederiets roll vid valet av motor betydligt större än i till exempel traditionella fraktfartyg. Andra faktorer som påverkar beslutsfattandet är fraktpriser, bränslepriser, räntenivå och fartygets pris. Centrala marknadssegment Sjötransporter Offshore: oljeprospekterings- - Tankfartyg fartyg och stödfartyg - LNG-fartyg Kryssningsfartyg - Containerfartyg Passagerarfartyg - Bulkfartyg Fartyg för marinen - Torrlastfartyg Specialfartyg Marknader och faktorer som påverkar efterfrågan Under de senaste åren har efterfrågan på fartyg betydligt överstigit utbudet och skeppsbyggnadsindustrin har redan under en längre tid upplevt en högkonjunktur. Efterfrågan inom den globala skeppsbyggnadsindustrin och på affärsområdet Ship Powers produkter påverkas av världshandeln och därigenom också av fraktpriserna samt av utvecklingen i Kina och de andra asiatiska länderna. Energibehovet, som ökat under de senaste åren, har lett till stigande oljepriser vilket har intensifierat prospekteringen och utnyttjandet av både olja och naturgas. Efterfrågan inom bland annat offshore- och LNG-segmenten, där Wärtsiläs produkter har ett starkt fotfäste, har varit mycket kraftig under de senaste åren. Det här har också avspeglat sig som tillväxt i Wärtsiläs orderstock. Skeppsbyggnadsindustrin är geografiskt koncentrerad till Asien, där Korea och Kina har en ledande ställning. Wärtsilä har förstärkt sin närvaro i Asien bland annat genom att etablera flera tillverkningsföretag för motorer och propulsionssystem i Kina. Europeiska skeppsvarv fokuserar främst på specialfartyg samt passagerar- och kryssningsfartyg, för vilka Wärtsiläs sortiment också lämpar sig utmärkt. Marknadsställning och konkurrens Wärtsilä är marknadsledare inom medelvarviga huvudmotorer. Till de största konkurrenterna hör de andra leverantörerna av medelvarviga dieselmotorer, Caterpillar ( MAK ) och MAN Diesel, vars motortillverkning huvudsakligen är förlagd till Europa. Förutom av avancerade produkter består Wärtsiläs konkurrensfördelar av ett omfattande eget servicenätverk samt långvariga kundrelationer. Wärtsiläs lågvarviga huvudmotorer tillverkas på licens huvudsakligen i Asien. De största konkurrerande produkterna är motorer designade av MAN Diesel och Mitsubishi Heavy Industries. Wärtsilä har bildat ett samföretag med Mitsubishi Heavy Industries och det kinesiska varvsbolaget CSIC för att tillverka lågvarviga motorer i Kina. Målsättningen är att förbättra lågvarviga motorers konkurrenskraft och ytterligare förstärka närvaron i Asien. Marknaden för hjälpmotorer är splittrad och priskonkurrensen hård. För att svara på kraven från den ökande konkurrensen har Wärtsilä grundat ett samföretag i Kina för tillverkning av hjälpmotorer. Konkurrenter inom hjälpmotorer är MAN, dess licenstillverkare, Hyundai Heavy Industries HiMSEN-motorer samt högvarviga motorer. Läs mera om affärsområdet Ship Power i avsnittet om Hållbar utveckling. Marknadsandelar för Wärtsiläs marinmotorer 2006 Egen produktion Medelvarviga huvudmotorer Licenstillverkares produktion Lågvarviga huvudmotorer Egen produktion Hjälpmotorer Övriga 13% ( 13 ) Wärtsilä 51% ( 50 ) Konkurrent 3 3% ( 4 ) Wärtsilä 16% ( 17 ) Övriga 94% ( 91) Wärtsilä 6% ( 7 ) Konkurrent 1 13% ( 14 ) Konkurrent 2 23% ( 23 ) Konkurrent 1 81% ( 79 ) Marknaden totalt MW ( ) Marknaden totalt MW ( ) Marknaden totalt MW ( ) Wärtsiläs egen kalkyl baserar sig på: Lloyd s Register Fairplay, Clarkson s Research Studies och BRL Shipping Consultants. Marknadsandelarna baserar sig på installerad effekt, siffrorna inom parentes är från Q3/06. Den totala marknaden baserar sig på volymen under de senaste 12 månaderna Siffrorna inom parentes återspeglar de 12 senaste månadernas volym i slutet av föregående kvartal.

14 12 VERKSAMHETSÖVERSIKT / SERVICES WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 Services: Service också i den tätaste djungeln

15 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / SERVICES 13 Wärtsilä Services erbjuder innovativa lösningar som stöder kunderna under installationernas hela livscykel. Wärtsilä erbjuder service- och underhållslösningar för både fartygsmaskineri och kraftverk. Wärtsilä Services har över anställda runt om i världen, och de underhåller ett installerat bestånd på över MW. Wärtsilä strävar till tillväxt inom affärsområdet Services genom att introducera innovativa tjänster och möjligheter som stöder kundernas affärsverksamhet och genom att utvidga sin globala närvaro. Tillväxten inom Services uppnås genom en kombination av organisk tillväxt, partnerskap och företagsförvärv. Det unika globala nätverket ger serviceflexibilitet Wärtsilä är representerat i nästan 70 länder på över 130 orter. Det här globala nätverket gör det möjligt för Wärtsilä att erbjuda kunderna betydande serviceflexibilitet och optimal riskhantering. Nätverket, som i sin helhet ägs av Wärtsilä, gör det möjligt att erbjuda kompletta nyckelfärdiga projekt och bevara kontrollen över projekten och kundernas olika behov. Wärtsilä har inga direkta konkurrenter med en liknande serviceportfölj från en enda källa. Varje servicekategori har således sina egna specifika konkurrenter. Bortsett från andra motortillverkares servicenätverk finns det få globala aktörer på servicemarknaden. Konkurrensen är främst lokal. Ett brett sortiment av tjänster stöder kunderna Wärtsilä Services täcker affärsområdena Ship Power och Power Plants i sin helhet. Även om servicemarknaden domineras av Wärtsiläs egna installationer utvidgas bolagets utbud allt mer till att omfatta tjänster och lösningar utöver motorer liksom också kunder med andra motormärken och kraftlösningar. Wärtsilä är den enda aktören på servicemarknaden som kan erbjuda ett så omfattande serviceutbud inom branschen. Det breda serviceutbudet bygger på hela organisationens tekniska expertis för att bemöta både lokala och globala krav. Läs mera om affärsområdet Services i avsnittet om Hållbar utveckling. Wärtsiläs tjänster är indelade i 7 kategorier: Wärtsiläs tjänster Motortjänster Automationstjänster Rekonditioneringstjänster Propulsionstjänster Utbildningstjänster Fartygstjänster Drifts- och underhållstjänster Automationstjänsterna stöder totalleverantörskonceptet Förvärv, integration och utveckling av automationsföretag är ett steg i Wärtsiläs strategi att bli en leverantör av heltäckande lösningar. Tack vare dessa nya tjänster kan Wärtsilä erbjuda kunderna ett bredare sortiment av tjänster. Wärtsilä får även bättre kontroll över hela värdekedjan, från konstruktion till stöd under produkternas hela livscykel. Utöver detta har Wärtsilä erhållit en solid kundbas och kontakter i synnerhet i Nordsjöområdet samt inom olje- och gasindustrin. Wärtsiläs automationstjänster omfattar allt från instrumentering till nyckelfärdiga paket eller konversioner. Med verksamhet i Kina, Frankrike, Nederländerna, Norge, Arabemiraten, Storbritannien, USA och Singapore, tar Wärtsilä Automation Services hand om kontroll- och instrumenteringssystem, telefoncentraler, automations- och styrsystem för fartyg och maskineri, alarm- och övervakningssystem och system för kommandobryggor samt kraftlösningar oberoende av tillverkare. Rekonditionering maximerar utrustningens ekonomiska livslängd Wärtsilä erbjuder rekonditioneringstjänster för viktiga komponenter i 2-taktsmotorer och för vissa 4-taktsmotorkomponenter. Rekonditionering gör det möjligt för kunden att maximera utrustningens ekonomiska livslängd och samtidigt uppfylla nuvarande och framtida regler och bestämmelser. Wärtsilä Reconditioning Services, med verksamhet i Canada, Kina, Italien, Nederländerna och Singapore, erbjuder rekonditionering av motorkomponenter för alla låg- och medelvarviga motormärken. Wärtsiläs motorbestånd MW Kraftverk 21,8% Wärtsiläs motorbestånd MW 4-takt 55,3% Marinmotorer 78,2% 2-takt 44,7% Utbildningstjänster Som leverantör av kompletta kraftlösningar för kraftverk och fartyg har Wärtsilä kartlagt behovet av utbildning inte bara för motorer utan också för kringutrustning, system och personalutveckling. Detta har på ett naturligt sätt sporrat utvecklingen av Wärtsilä Land & Sea Academys heltäckande tjänster som uppfyller den internationella sjöfartsbranschens bestämmelser och andra myndighetsföreskrifter. Wärtsilä Land & Sea Academy har utbildningscenter i USA, Finland, Filippinerna och Indien. Ökad tillväxt inom drift- och underhållstjänster Wärtsilä har en stark ställning på drifts- och underhållsmarknaden ( O&M ) inom affärsområdet Power Plants, där ungefär 40% av försäljningen av ny utrustning omfattar ett serviceavtal. Wärtsiläs kraftverkskunder är intresserade av problemfri, tillförlitlig och högklassig kraftproduktion och underhållsservice för att stöda deras affärsverksamhet. Över 135 installationer runt om i världen drivs av Wärtsiläs servicepersonal. För kunder inom sjöfart erbjuder Wärtsiläs globala servicenätverk samma servicekvalitet oberoende av var fartyget råkar befinna sig. Användningen av O&M-tjänster på sjöfartsmarknaden är relativt oexploaterad och Wärtsilä strävar till ökad tillväxt inom denna sektor genom att utveckla nya koncept och underhållslösningar för att bemöta marknadens krav.

16 14 VERKSAMHETSÖVERSIKT / POWER PLANTS Power Plants: Även på de mest avlägsna öar är Wärtsilä som hemma WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006

17 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / POWER PLANTS 15 Wärtsilä är en betydande leverantör på kraftverksmarknaden för decentraliserad energiproduktion. Wärtsilä erbjuder kraftverk för generering av baskraft, industriell självgenerering samt energiproduktion som siktar på upprätthållandet av ett stabilt elnät. Wärtsiläs anläggningar är flexibla, har hög verkningsgrad och låga utsläpp. Wärtsilä erbjuder både anläggnings- och nyckelfärdiga leveranser överallt i världen enligt kundernas behov. Finansieringsarrangemang samt drifts- och underhållstjänster ingår i sortimentet. Affärsområdet Wärtsilä Power Plants har en stark marknadsställning inom alla sina huvudsegment. Huvudprodukterna inom affärsområdet Power Plants är gas-, olje- och biobränsledrivna kraftverk. Därtill erbjuder Wärtsilä gasmotorer för kompressordrift och lösningar för pumpning av olja. Generering av baskraft Wärtsilä erbjuder anläggningar för generering av baskraft för tillväxtmarknader, öar samt avlägsna regioner. Elförbrukningen ökar snabbt i dessa regioner och produktionskapaciteten utbyggs kontinuerligt. Wärtsiläs kunder inom segmentet baskraft är självständiga energiproducenter och elverk. Kunderna värdesätter låga kostnader under produkternas livscykel, tillförlitlighet, kvalitet samt flexibilitet i valet av bränsle. Inom baskraft har tjockoljedrivna kraftverk traditionellt haft ett starkt fotfäste, men efterfrågan på gas- och biooljedrivna kraftverk har ökat under den senaste tiden. Wärtsiläs konkurrenskraft förbättras av drifts- och underhållstjänsterna. Stabilitetstjänster för elnät Wärtsilä erbjuder lösningar för att garantera en stabil energiproduktion. Efterfrågan på stabilitetstjänster är redan nu stor i USA, där regler- och kapacitetsproblemen inom energiproduktionen lett till att man börjat leta efter nya lösningar. I i-länder är gaskraftverk det primära alternativet, och efterfrågan på dem ökar fortfarande. Konkurrenten till Wärtsiläs motorteknologi på marknaden för regler- och reservkraft är gasturbinen, som fortfarande har ett starkt fotfäste, i synnerhet på marknaden i USA. Wärtsiläs gaskraftverk är ett betydande alternativ, eftersom gasmotorer har en betydligt bättre verkningsgrad än gasturbiner. En hög verkningsgrad innebär även lägre utsläpp, vilket förbättrar konkurrenskraften för Wärtsiläs gaskraftverk. Kunderna för de anläggningar som använder Wärtsiläs stabilitetstjänster är självständiga energiproducenter och elverk. Kunderna erbjuds dynamiska och flexibla produktegenskaper såsom möjlighet till snabb start och belastning samt förmåga att operera effektivt på varierande belastningsnivåer. Till kraftverkens starka sidor hör också konkurrenskraftiga kapacitetskostnader och snabbt underhåll. Betydelsen av stabilitetstjänster och kraftproduktion för toppbelastning ökar i västländerna på grund av den allt större dygnsvariationen i förbrukningen. Wärtsilä har mycket goda förutsättningar att uppnå en betydande ställning som leverantör av dessa lösningar. Industriell självgenerering Det tredje huvudsegmentet för affärsområdet Wärtsilä Power Plants är industrin, för vilken Wärtsilä erbjuder kraftverkslösningar för dess egna produktionsbehov. En säker tillgång till energi och låga kostnader är väsentliga faktorer för att bevara konkurrenskraften för industrins egen produktion. Bränslet i dessa kraftverk är gas, tjockolja och biobränslen beroende på deras tillgänglighet. Egenskaperna hos Wärtsiläs produkter, såsom låga energikostnader, tillförlitlighet samt 24/7-underhållstjänster är viktiga faktorer för den här kundgruppen. Konkurrenssituation och marknadsställning Kraftverksmarknaden är mycket splittrad, vilket också avspeglas på konkurrenssituationen. Wärtsiläs största konkurrenter inom traditionella tjockoljedrivna kraftverk är andra motorleverantörer, som delvis är de samma som inom affärsområdet Ship Power. Wärtsilä har en ledande marknadsställning inom tjockoljedrivna kraftverk i sin storleksklass. Inom gasdrivna kraftverk är konkurrenterna både leverantörer av gasmotorer och gasturbiner. Wärtsilä kan utöka sin marknadsandel ytterligare genom att bland annat erövra marknadsandelar av andra teknologier. Marknader per bränsletyp MW Tjockolja 1 60 MW Lättolja 3,5 60 MW Gas 3,5 60 MW Wärtsiläs marknadsandel 8,1% ( 7,8 ) 23,0% ( 8,7 ) 33,8% ( 44,2 ) Inom biooljedrivna kraftverk är konkurrenterna lokala, marknadsspecifika tillverkare av pannanläggningar. Wärtsiläs kraftverk som drivs med flytande biobränslen har stärkt sin ställning på marknaden. Kolkraftverk är en konkurrerande teknologi på marknader med lokal tillgång till kol och med miljönormer som gör det möjligt att bränna kol. Geografisk efterfrågan och tillväxt Efterfrågan på kraftverksmarknaden är stor, och tack vare den höga verkningsgraden är Wärtsiläs motorer konkurrenskraftiga. Efterfrågan fördelar sig jämnt över hela världen, vilket minskar risken på enskilda marknader och risken för koncentration. Det höga oljepriset har haft en positiv inverkan på kraftverksefterfrågan på vissa marknader. Bland annat afrikanska länder samt Mellanöstern och Pakistan och andra oljeproducerande länder har investerat kraftigt i ny infrastruktur. Efterfrågan på gaskraftverk har varit stor bland annat i Japan. Kraftverk som drivs med flytande biobränsle ger Wärtsilä kontinuerligt nya möjligheter både i Europa och på tillväxtmarknader. Wärtsilä ser tillväxtmöjligheter på marknaden för stabilitetstjänster i Nordamerika och andra västländer. I Ryssland finns betydande marknader inom olje- och gasindustrin. På sistone har man kunnat observera en betydande tillväxt i efterfrågan på energiproduktion och ett behov av att förnya det gamla kraftverksbeståndet. Läs mera om affärsområdet Power Plants i avsnittet om Hållbar utveckling. Gaskraftverksmarknaden Kolvmotorer MW Wärtsilä 63,5% Gasturbiner MW Marknadspotential för Wärtsilä Obs. I: Wärtsiläs målmarknader för gaskraftverk har ändrats sedan Wärtsilä avslutat sin produktion och försäljning av snabbgående motorer ( effektområde < 3,5 MW ). Obs. II: Lättoljesiffran för år 2006 innehåller flytande biobränslen. Källa: Diesel & gas turbine worldwide, juni 2005 maj 2006

18 16 VERKSAMHETSÖVERSIKT / TILLVERKNING Tillverkning Flexibel tillverkning i alla marknadslägen WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 En flexibel tillverkningsmodell Wärtsiläs modell för motortillverkningen fokuserar huvudsakligen på montering och testkörning. Därtill bearbetar Wärtsilä vissa viktiga komponenter såsom motorblock, cylinderhuvuden, vevstakar, propellrar och propelleraxlar. Denna tillverkningsmodell garanterar flexibilitet både i fråga om multipla motor- och propulsionsleveranser samt volymer. Leveranscentren anpassar sig smidigt till fluktuationer på marknaden såväl i efterfrågan på olika produkter som i volymvariationer. Flexibiliteten stöds av ett omfattande leverantörsnätverk i Europa och Asien Flexibiliteten i produktionsvolymerna stöds av ett omfattande leverantörsnätverk. Tillverkningen och utbudet av komponenter tillhandahålls av leverantörer främst i Europa men också i Asien. De flesta komponentgrupperna har flera leverantörer, och Wärtsilä strävar efter att utvidga leverantörsnätverket i Asien ytterligare. Wärtsiläs centrala fokusområden är leverantörsrelationer, kvalitetssäkring, leveranser och kostnader. Motortillverkning i Europa och tillväxt i Asien Tillverkningen av medelvarviga huvudmotorer är koncentrerad till två leveranscenter i Vasa, Finland, och Trieste, Italien. Båda centren har planerats så att de kan producera flera motortyper. Lågvarviga huvudmotorer är mycket stora och byggs i närheten av skeppsvarv, eftersom de är svåra att transportera långa vägar. Därför tillverkas de på licens av flera licenstillverkare runt om i världen. För att möta den ökande efterfrågan i Asien och på den växande fartygskonstruktionsmarknaden i Kina har Wärtsilä, CSIC och Mitsubishi Heavy Industries grundat ett samföretag för tillverkning av lågvarviga motorer i Kina. Tillverkningen kommer i gång i början av Wärtsilä har grundat ett samföretag i Kina för tillverkning av dieselgeneratorer. Samföretagets fabrik uppnår full kapacitet I början koncentrerar sig fabriken på att tillverka Wärtsilä Auxpac 20 dieselgeneratorer. Tillverkningen av Wärtsilä Auxpac 26 börjar Investeringar i propulsionstillverkning i Asien Tillverkningen av propulsionsutrustning sker i Europa och Asien. Wärtsilä har två propellerfabriker i Kina och investerar för närvarande i ytterligare kapacitet i båda fabrikerna för att möta den ökade efterfrågan på propellrar med fasta blad och för att tillverka styrpropellrar. Framtida utveckling och investeringar i motortillverkning År 2006 lanserade Wärtsilä investeringsprogram för leveranscentren både i Vasa och i Trieste. Det primära målet för investeringen är att öka effektiviteten genom att ändra produktionen från monteringsceller till en mer linjebaserad produktion för högre volymer och mer flexibla tillverkningsverktyg. Tilläggskapaciteten förväntas vara tillgänglig från medlet av 2007.

19 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / RISKHANTERING 17 Operativa risker och riskhantering Riskhanteringens principer Riskhanteringens uppgift är att fortlöpande bedöma och hantera alla de möjligheter, hot och risker som förekommer i företagsverksamheten, så att de uppställda målen kan nås och verksamhetens kontinuitet tryggas. Riskhanteringen bygger på den höga kvaliteten i Wärtsiläs verksamhet och produkter samt på ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att förebygga skador på alla nivåer i organisationen, enligt principen alla är ansvariga. På längre sikt är detta det enda sättet att sänka riskkostnaderna. Wärtsiläs affärsområden ansvarar för de risker som berör deras verksamhet samt för att förebygga och skydda sig mot skador som dessa risker kan medföra. Riskhanteringsfunktionen är en del av den centraliserade finansfunktionen som rapporterar till ekonomi- och finansdirektören (CFO). Den kartlägger riskerna för olika affärsområden, bereder riskhanteringspolicyn och utvecklar tillsammans med försäkringsbolag och mäklare de nödvändiga globala och lokala försäkringslösningarna. Wärtsiläs styrelse har godkänt riskhanteringspolicyn. Operativa risker Allmänt Vid alla större enheter granskas riskerna vartannat år. År 2006 gjordes en granskning i bland annat de största leveranscentren i Vasa och Trieste. Hösten 2005 gjordes en mer omfattande, systematisk uppdatering av de operativa riskerna, och denna omfattade alla Wärtsiläs affärsområden samt produktionen. På basis av denna uppdatering har år 2006 arbetsgrupper med representanter från varje affärsområde tillsatts för de största, hela koncernen omfattande riskerna. Ifrågavarande arbetsgrupper för riskhantering behandlar bland annat följande risker: konkurrenssituations- och prisrisker, underleverantörs- och leverantörsrisker, kundrisker, politiska och lagstiftningsmässiga risker, miljörisker, produkt- och produktansvarsrisker samt egendomsrisker. Under 2006 har bolaget förvärvat automations-, tillverknings- och underhållsverksamhet som underkastats en separat riskbedömning. Kundrisk Cirka tre fjärdedelar av fartygsproduktionen är koncentrerad till Asien. Affärsområdet Ship Power har beaktat detta genom att etablera nya produktionsenheter i Kina och Indien. Ship Power säljer sina produkter till varv men marknadsför dem också för rederier. Wärtsilä har en god marknadsställning på alla huvudmarknader inom skeppsbyggnad och alla betydande fartygstyper, vilket har minskat riskerna i anslutning till enskilda kunder och geografiska områden. Affärsområdet Services har utvidgats genom både företagsköp och organisk tillväxt, och kundernas goda driftsgrad har bidragit till den ökade serviceförsäljningen. Försäljningen av kraftverk är fortfarande rätt jämnt fördelad globalt sett, och således har risken i anslutning till enskilda kundgrupper och länder minskat. Konkurrenssituations- och prisrisk Under 2006 var efterfrågan god inom alla affärsområden, och prisnivån steg eller förblev stabil. I fråga om huvudmotorer är affärsområdet Ship Powers största konkurrenter MAN och Caterpillar. Inga väsentliga förändringar inträffade i konkurrenssituationen, men Wärtsilä förbättrade sin marknadsställning något. Konkurrenssituationen inom propulsionsverksamheten är splittrad och olika produktsegment har olika konkurrenter. Wärtsiläs riskhanteringsorganisation 2006 Risker Policyn och andra anvisningar * Ansvariga Risker för verksamheten Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen Affärsområdena Risker i anslutning till leveranskedjan Teknologirisker Produktansvar och -säkerhet Personalrisker Leverantörskrav och leverantörshanteringssystem Patent och immateriella rättigheter Produktgarantier Säkerhetsföreskrifter och -handböcker Riskhanteringspolicy Personalpolitik Säkerhetsföreskrifter och -handböcker Arbetshälso- och arbetssäkerhetspolicy -system ( OH&S ) Riskhanteringspolicy Affärsområdena och anskaffningsfunktionen Affärsområdena och Wärtsiläs teknologifunktion Affärsområdena och Wärtsiläs riskhanteringsfunktion Affärsområdena och Wärtsiläs riskhanteringsfunktion Dataskyddsrisker Principerna för dataskydd Affärsområdena och Wärtsiläs IM-funktion Miljörisker Miljöpolicy Miljösystem ( ISO ) Affärsområdena och Wärtsiläs miljöfunktion Skade- och ansvarsrisker Riskhanteringspolicy och -anvisningar Affärsområdena och Wärtsiläs riskhanteringsfunktion Politisk risk Riskhanteringspolicy och -anvisningar Affärsområdena och Wärtsiläs riskhanteringsfunktion Finansiella risker Finansieringspolicy Affärsområdena och Wärtsiläs fi nansieringsfunktion Imagerisk Anvisningar för tillvägagångssätt Code of Conduct Wärtsiläs samhällsrelationer Hela personalen * Policyn och anvisningar finns beskrivna i koncernens interna Corporate Manual.

20 18 VERKSAMHETSÖVERSIKT / RISKHANTERING WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 Inom kraftverk påverkas konkurrenssituationen förutom av ovan nämnda konkurrenter också av andra teknologier. Wärtsiläs marknadsställning förbättrades i synnerhet inom gaskraftverk. Konkurrenskraften belastas fortfarande av tillgången till komponenter och pristrycket. Affärsområdet Services har inga egentliga konkurrenter med ett motsvarande brett utbud av tjänster från en och samma leverantör. Bortsett från andra motorleverantörers servicenätverk finns det få globala aktörer på servicemarknaden. Således har varje servicekategori sina egna konkurrenter. Konkurrensen är främst lokal. Underleverantörs- och leverantörsrisk De största utmaningarna under 2006 anknöt till underleverantörernas leveranskapacitet och -tider samt till pristrycket på komponenter. Underleverantörsfunktionen ( Supply Management ), som organiserades 2005, har utvecklat inköpsverksamheten och strävat efter ett närmare samarbete med de viktigaste varuleverantörerna genom långvariga leveransavtal samt också genom att öka antalet leverantörer av vissa kritiska komponenter. År 2006 infördes ett system för hantering av information om leverantörer. Syftet med systemet är att hantera information i anslutning till valet och bedömningen av leverantörer samt deras kapacitet. Produkt- och produktansvarsrisk Lanseringen av nya produkter medför alltid risker, som man försöker kontrollera genom att planera och tillverka produkterna omsorgsfullt och genom att simulera produkternas beteende med hjälp av tekniska planeringsmetoder för produkters tillförlitlighet ( t.ex. FMEA ). Därtill håller Wärtsilä på att införa en riskelimineringsmetod som stöder riskhanteringsprocessen och främjar riskklassificeringen, ansvarsfördelningen samt uppföljningen och rapporteringen av riskelimineringen. Strikta leveranstidtabeller orsakar ytterligare utmaningar för att garantera komponentleverantörernas kvalitet. Bolaget gör en garantireservering för levererade produkter för att täcka eventuella framtida garantikostnader. Oförväntade skador täcks av produktansvarsförsäkringar. Skaderisk Risker som inte kan påverkas genom egna åtgärder överförs i mån av möjlighet till försäkringsbolag. Målet är att skaderisker i anslutning till personal, tillgångar, avbrott i verksamheten samt verksamhets- och produktansvar täcks av ändamålsenliga försäkringar. För att hantera riskerna har Wärtsilä ett återförsäkringsbolag, Vulcan Insurance PCC Ltd. Miljörisker och sociala risker Miljörisker och sociala risker övervakas på samma sätt som risker i anslutning till affärsverksamheten, och det viktigaste verktyget är Wärtsiläs ledningssystem ( OpExS- Operational Excellence Systems ). Därtill hjälper miljö-, arbetarskydds- och arbetarsäkerhetssystemen, personalutbildningen och utvecklingen av kompetensen samt kontakterna med intressenterna bolaget att identifiera och minska de risker som anknyter till verksamheten, leveranskedjan och produkterna. Wärtsiläs fastighetsenhet upprätthåller ett fastighetsregister med vars hjälp miljöriskerna i anslutning till fastigheterna kan bedömas. Politiska och legislativa risker Hur den politiska miljön och lagstiftningen utvecklas kan ha en betydande inverkan på Wärtsiläs affärsverksamhet. Wärtsilä följer aktivt med den politiska och legislativa utvecklingen på olika marknadsområden samt upprätthåller kontakter med olika organ i sådana projekt som har betydelse för Wärtsiläs affärsverksamhet. En betydande del av påverkningsmöjligheterna aktualiseras genom deltagandet i intresse- och branschorganisationers verksamhet. Lagstiftningens utveckling följs upp på både koncernnivån och i dotterbolagen. Risk i anslutning till råvarupriser Olja Den direkta inverkan av förändringar i oljepriset på Wärtsiläs produktionsverksamhet är rätt begränsad. Fluktuationer i oljepriset påverkar kundernas beslut mindre än investeringarnas långa ekonomiska livslängd och tillgången till alternativa bränslen. Metaller Propulsionsverksamheten säkrar sina prisrisker för olika metaller. Dessa risker är små ur koncernens perspektiv. Metallpriserna har en indirekt inverkan på de komponenter som underleverantörerna levererar. Detta säkras inte separat, men de årsvisa avtalen utjämnar effekten av kortvariga fluktuationer. El Elpriset har ingen väsentlig inverkan på Wärtsiläs produktionsverksamhet. Finansiella risker De finansiella riskerna är presenterade på sidan 64 i koncernbokslutet, not 34.

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R JANUARI-SEPTEMBER TAMMI-JUNI

D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R JANUARI-SEPTEMBER TAMMI-JUNI D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R 06 06 TAMMI-JUNI JANUARI-SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006 Siffrorna i denna delårsrapport

Läs mer

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (52,7) Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1)

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1) Wärtsilä Oyj Apb BÖRSMEDDELANDE 4.5.2005 kl. 8.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: - Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (521,7) - Rörelseresultatet förbättrades och

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Vår omgivning är utmanande WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Innehåll 1 Verksamhetsöversikt 2 Detta är Wärtsilä 4 År 2007 i korthet 6 Koncernchefens hälsning 8 Strategi 12 Ship Power 18 Services 24 Power Plants

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) WÄRTSILÄS OMSÄTTNING ÖKADE TILL 2.519 MILJONER EURO. STYRELSEN FÖRESLÅR FÖR BOLAGSSTÄMMAN EN DIVIDEND PÅ SAMMANLAGT 1,75 EURO. - Omsättningen

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning...

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Affärsverksamhet Bokslut 1 Koncernchefens hälsning 2 Detta är Wärtsilä 7 Strategi 11 Marknadsomgivning 18 Ship Power-översikt 22 Power Plants-översikt 25 Services-översikt

Läs mer

Wärtsiläs informationsgivningspolicy

Wärtsiläs informationsgivningspolicy Wärtsiläs informationsgivningspolicy 1. Introduktion Denna policy beskriver Wärtsiläs operativa principer och procedurer för kommunikationen med kapitalmarknadsrepresentanter. Wärtsilä strävar efter att

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR ÅRSREDOVISNING 21 WÄRTSILÄs årsredovisning 21 Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Centralt under 21 Stabil utveckling på

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP KONCERNPRESENTATION 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP KONCERNPRESENTATION 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna och hållbara kraftlösningar. 2 Wärtsilä 11.9.2013 Vår mission, vision och

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005 kl. 8.30 WÄRTSILÄS LÖNSAMHET FÖRBÄTTRADES, ORDERSTOCKEN PÅ REKORDNIVÅ

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005 kl. 8.30 WÄRTSILÄS LÖNSAMHET FÖRBÄTTRADES, ORDERSTOCKEN PÅ REKORDNIVÅ Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005 kl. 8.30 WÄRTSILÄS LÖNSAMHET FÖRBÄTTRADES, ORDERSTOCKEN PÅ REKORDNIVÅ -Wärtsilä-koncernens omsättning 2.478,2 milj. euro (2.357,5) -Power-affärsområdenas operativa

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä KONCERNPRESENTATION 2012 1 Wärtsilä Våra rötter och vårt arv Passion för motorer. 2 Wärtsilä Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes inför nya rapporteringssegment. Från början av 2010 rapporterar Konecranes två affärsområden: Service och Utrustning. Tidigare var antalet rapporteringssegment

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Verksamhetsöversikt

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Verksamhetsöversikt Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Verksamhetsöversikt Information till aktieägarna Bolagsstämma Wärtsilä Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 15 mars 2004 kl. 16 i Helsingfors

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Omsättningen steg till 88,33 miljoner euro (86,93 miljoner euro år 2001). Rörelseresultatet förbättrades med 27 % till 18,70 miljoner euro (14,66 miljoner euro). Resultatet

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2000 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20 mars 2001 kl. 16 i Helsingfors i Finlandia-husets kongressflygel. Aktieägare som senast den

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Stabilitet, lönsamhet och tillväxt har länge varit kännetecknande för Atlas Copco och 2004 har inneburit ytterligare framsteg i dessa avseenden.

Stabilitet, lönsamhet och tillväxt har länge varit kännetecknande för Atlas Copco och 2004 har inneburit ytterligare framsteg i dessa avseenden. Gunnar Brocks anförande på bolagsstämman 2005 Ärade aktieägare, mina damer och herrar, varmt välkomna till Atlas Copcos bolagsstämma. Det är första gången vi är här i vackra Aula Magna och vi är glada

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 VERKSAMHETSÖVERSIKT 2002 Information till aktieägarna Bolagsstämma :s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 mars 2003 kl. 16.00 i Helsingfors i Mässcentrums kongressflygel, Mässplatsen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2001 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 12 mars 2002 kl. 16 i Helsingfors i Mässcentrum. Aktieägare som senast den 1 mars 2002 är antecknad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 2 Solid lönsamhet och starkt kassaflöde trots utmanande marknader Centralt under fjärde kvartalet Orderingången var stabil

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer