The engine of industry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The engine of industry"

Transkript

1 The engine of industry Wärtsilä Årsredovisning 2006

2

3 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / WÄRTSILÄ I KORTHET 1 Wärtsilä i korthet Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt tjänster inom sjöfarts- och energisektorn. Wärtsiläs lösningar stöder kundföretagens affärsverksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä utvecklar tekniska lösningar som gynnar både kunderna och miljön. Med hjälp av innovativa produkter och tjänster har Wärtsilä som mål att vara alla sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. För att uppnå det här målet arbetar över professionella medarbetare i 130 Wärtsiläenheter i nästan 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Helsingfors Börs. Ship Power Wärtsilä är den ledande leverantören av maskineri samt propulsions- och manöversystem för fartyg. Wärtsilä levererar motorer och generatoraggregat, reduktionsväxlar, propulsionsutrustning, övervakningssystem samt tätningslösningar för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä har en stark marknadsställning som leverantör av maskinerier och system inom alla centrala sjöfartssegment. Services Wärtsilä erbjuder kundstöd under det levererade systemets hela livscykel. Wärtsilä erbjuder service och underhåll för både fartygsmaskinerier och kraftverk. Vid sidan om den traditionella serviceverksamheten har Wärtsilä utvidgat sitt serviceutbud till innovativa tjänster som stöder kundens affärsverksamhet, såsom märkesoberoende service i huvudhamnar runt om i världen samt förebyggande konditionsbaserat underhåll av motorer och utbildning. Power Plants Wärtsilä är en betydande leverantör på kraftverksmarknaden för decentraliserad energiproduktion. Wärtsilä levererar kraftverk för generering av baskraft, utjämning av belastningstoppar och industriell självgenerering. Wärtsilä har en stark marknadsställning inom alla dessa huvudsegment. Omsättning per affärsområde Personal per affärsområde Power Plants 29% ( 27 ) Ship Power 31% ( 27 ) Engine Division 16% ( 15 ) Ship Power 18% ( 17 ) Power Plants 6% ( 7 ) Services 61% ( 61 ) Services 40% ( 42 )

4 2 VERKSAMHETSÖVERSIKT / ÅR 2006 I KORTHET WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 År 2006 i korthet Motorer går inte på prat Rekordår för nya fartygsbeställningar. Antalet beställda fartyg växte 10% och uppgick till Omsättningen per marknadsområde Personal per marknadsområde Höga oljepriser fortsatte intensifiera prospekteringen och utnyttjandet av både olja och naturgas. Efterfrågan inom offshore- och LNG-segmenten var mycket kraftig under Afrika 7% ( 7 ) Amerika 18% ( 16 ) Europa 39% ( 40 ) Afrika 3% ( 3 ) Amerika 9% ( 10 ) Europa 59% ( 62 ) Efterfrågan inom Wärtsilä Power Plants var fortsatt livlig på global nivå och aktiviteten var stor i alla huvudsegment: basbelastning, industriell självgenerering och nätstabilitet. Asien 36% ( 38 ) Asien 29% ( 26 ) Orderingången för år 2006 var 4.621,1 milj. euro ( 3.491,1 ) och orderstocken 4.438,9 milj. euro ( 2.905,7 ). Den jämförbara omsättningen ökade med över 26% till 3.189,6 milj. euro ( 2.520,3 ) och lönsamheten utvecklades planenligt. Det jämförbara rörelseresultatet förbättrades med över 29% och var 261,6 milj. euro ( 202,5 ). Utvecklingen av bolaget fortsatte bl.a. genom ett flertal företagsköp inom Ship Power- och Services-affärsområdena. Resultat Levererade megawatt Närvaron i Asien fördjupades ytterligare bl.a. genom grundandet av ett samföretag för tillverkningen av stora, lågvarviga marinmotorer i Kina. MEUR % BioPower, värmeenergi 167 ( 117 ) Ship Power ( ) Investeringar gjordes i såväl motor- som propellertillverkningen för att öka kapaciteten Licenstillverkning ( ) Power Plants ( ) Rörelseresultat Operativt resultat Resultat före skatt ROI% -10

5 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / ÅR 2006 I KORTHET 3 Vi har handlingskraften Nyckeltal IFRS FAS MEUR / / / / Omsättning 3.189,6 985,9 766,8 845,0 591, , , ,2 Ship Power 984,7 404,3 183,8 244,9 151,6 710,3 631,2 631,2 Services 1.266,5 350,4 312,0 304,4 299, ,1 936,8 936,8 Power Plants 934,2 227,8 274,2 292,4 139,7 710,3 651,9 651,9 Imatra Steel 119,0 254,4 254,4 Operativt rörelseresultat 261,6 99,2 56,3 70,2 35,9 224,3 112,0 132,0 Power-affärsområden 261,6 99,2 56,3 70,2 35,9 202,5 87,7 111,6 Imatra Steel 21,8 24,3 20,4 Avskrivningar och nedskrivningar 1-71,6-18,2-17,9-17,9-17,6-71,6-74,3-100,0 Power-affärsområden -71,6-18,2-17,9-17,9-17,6-67,2-62,0-87,6 Imatra Steel -4,4-12,3-12,4 Rörelseresultat 261,6 99,2 56,3 70,2 35,9 224,3 112,0 239,8 Power-affärsområden 261,6 99,2 56,3 70,2 35,9 202,5 87,7 111,6 Imatra Steel 21,8 24,3 20,4 Försäljningsvinster 3 123, , ,7 107,7 Resultat före skatter 446,8 141,3 61,4 204,1 40,0 212,4 217,3 236,5 Resultat/aktie, EUR 3,72 1,13 0,44 1,60 0,55 1,80 1,42 1,75 Balansomslutning 3.187, , , , , , , ,7 Räntebärande främmande kapital, brutto 270,4 270,4 331,7 434,7 576,0 403,6 320,0 319,5 Kassa och bank 179,4 179,4 142,6 137,2 114,8 119,6 169,6 168,5 Rörelseresultat, % 8,2 10,1 7,3 8,3 6,1 8,5 4,5 9,7 Operativ rörelseresultatmarginal, % 8,2 10,1 7,3 8,3 6,1 8,5 4,5 5,3 Power-affärsområden 2 8,2 10,1 7,3 8,3 6,1 8,0 3,9 5,0 Imatra Steel 2 18,3 9,5 8,0 ROI, % 31, ,0 18,0 20,1 Power-affärsområden 2 31, ,9 7,5 10,9 Imatra Steel 2 46,0 7,7 16,8 Nettoskuldsättningsgrad 0,07 0,07 0,15 0,25 0,41 0,24 0,17 0,18 Levererade MW Orderstock i slutet av perioden Power-affärsområden 4.438, , , , , , , ,3 Orderingång, Power-affärsområden 4.621, , , , , , , ,4 Personal i slutet av perioden Aktiestockens marknadsvärde i slutet av perioden exkl. nedskrivning som hänförs till omstruktureringsreservering. 2 Före engångskostnader. 3 I enlighet med IFRS ingår ej försäljningsvinster i rörelseresultatet.

6 4 VERKSAMHETSÖVERSIKT / KONCERNCHEFENS HÄLSNING WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 Bästa aktieägare Senaste år var det femte året i rad med successivt ökande fartygsbeställningar. Antalet beställda fartyg slog nytt rekord och uppgick till ( ). Till exempel tankfartyg beställdes i en takt som inte skådats sedan början av 1970-talet. Den höga aktivitetsnivån inom skeppsbyggnad, samtidigt som de höga olje- och gaspriserna upprätthöll efterfrågan inom offshoresektorn, ökade orderingången för Wärtsilä Ship Power. Den livliga aktiviteten inom energisektorn runt om i världen samt de underdimensionerade investeringarna i elproduktion upprätthöll den goda efterfrågan inom vår Power Plants -verksamhet. Det höga priset på fossila bränslen och strävan att minska utsläppen förbättrar konkurrenskraften för våra olje-, gas- och biooljelösningar. Wärtsilä Services, vars andel av omsättningen 2006 uppgick till ca 40 procent, fortsatte att växa i enlighet med de långsiktiga målsättningarna. Tillväxten var nästan 16 procent. Den livliga aktiviteten inom den globala sjöfarten och vårt utvidgade produktsortiment stödde tillväxten. Den rekordartade orderstocken ökade omsättningen och investeringarna Omsättningstillväxten ökade under året och var 26,6 procent ( 13 ). Lönsamheten utvecklades planenligt. Bolagets lönsamhet på 8,2 procent ( 8,0 ) i kombination med den kraftiga försäljningstillväxten resulterade i ett rörelseresultat på 261,6 miljoner euro ( 202,5 ). Försäljningen av Assa Abloy aktier och Ovako stödde den goda utvecklingen av resultatet per aktie. Kassaflödet var starkt tack vare den goda lönsamheten, rörelsekapitalets fördelaktiga utveckling och försäljningen av egendom. En sund lönsamhet och ett starkt kassaflöde är viktiga hörnstenar för bolagets vidareutveckling. Våra investeringar styrs av den globala skeppsbyggnadsindustrins koncentration till Asien, i synnerhet Kina, samt av vår målsättning att bredda kompetensen samt den geografiska täckningen för vår Services-verksamhet. Samtidigt har vi förbundit oss att öka produktionen och produktiviteten vid våra europeiska motor- och propellerfabriker. För närvarande genomför vi betydande investeringar i dessa fabriker för att kunna svara på de krav den mycket stora orderstocken ställer och den förväntade fortsatt starka efterfrågan. Fokus på tjänster som skapar värde Wärtsiläs målsättning är att stöda kunderna i utvecklingen av fartyg med bättre och miljövänligare prestanda. Vi erbjuder ett omfattande produktsortiment tillsammans med designtjänster för fartygsmaskineri och propellersystem. Vi har den bästa tillgängliga teknologin för att reducera utsläpp såväl i luften som i vattnet. Med stöd av det globala servicenätverket har Wärtsilä Ship Power blivit de ledande skeppsvarvens, rederiernas och operatörernas främsta alternativ. Wärtsiläs goda ställning beror på att både nationella och internationella sjöfartsbestämmelser förutsätter en reduktion av utsläppen och på att bolaget kan erbjuda den bästa tillgängliga teknologin för detta ändamål. Vi fortsätter idogt att förstärka vår ställning genom att utvidga vårt produktsortiment samt vår projekt- och servicekompetens. Affärsområdet Power Plants har uppnått en ledande ställning som leverantör av nyckelfärdiga kraftverk för den globala kraftverksmarknaden. Våra lösningar lämpar sig för generering av baskraft, industriell självgenerering samt elproduktion för förstärkningen av stabiliteten i nätverk. Våra kunder är allt mer intresserade av våra drifts- och underhållstjänster. Genom att marknadsandelarna för våra gas- och biooljekraftverk vuxit utgör miljövänliga lösningar i dag grunden för vår konkurrenskraft. Våra övergripande målsättningar stöds av de under år 2006 gjorda företagsförvärven. Sådana var till exempel bolagen i Norge och Singapore vilka fokuserar på automationslösningar för kraftsystemen i fartyg samt förvärvet av ett designbolag i Tyskland. Förvärven och de nygrundade företag inom affärsområdet Services tjänar samma ändamål. En ansvarsfull och motiverad personal driver konkurrenskraften och säkerställer en hållbar utveckling Wärtsiläs målsättning är att skapa och upprätthålla en angenäm och trygg arbetsmiljö. Den växande verksamheten kräver nya förmågor överallt i världen, och antalet anställda vid slutet av året ökade till I flera länder kräver rekryteringen av en kompetent personal särskild uppmärksamhet. De anställdas trivsel mäts regelbundet och under de senaste åren har betydande framsteg gjorts. Med hjälp av systematiska utbildningsprogram utvecklar och bevarar vi en högt utbildad, kompetent och motiverad personal med höga etiska värderingar. Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling har upprättats enligt Global Reporting Initiatives ( GRI:s ) anvisningar från Den ger en balanserad bild av organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationsförmåga. Tillväxten fortsätter 2007 och 2008 Tack vare den goda orderstocken och den livliga aktiviteten på marknaden förväntar vi oss att omsättningen fortsätter att öka med ca 15 procent Lönsamheten överstiger 9 procent. Därtill förväntar vi oss en fortsatt tillväxt Jag vill tacka våra aktieägare för deras förtroende för vårt bolag, våra kunder för deras förtroende för våra produkter och tjänster samt hela personalen för dess arbete för bolagets bästa. Ole Johansson

7 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / KONCERNCHEFENS HÄLSNING 5

8 6 VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 Strategi

9 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI 7 Strategi: Lönsam tillväxt som leverantör av helhetslösningar Ship Power -affärsområdets tillväxtfaser Produktlösningar Propulsionssystem Fartygsarmatur Automation & elektrifi ering Motor Design & funktionsmässigt stöd MERVÄRDE FÖR KUNDEN Den mest uppskattade affärspartnern Installation Integrering av design & fartygsdesign Servicelösningar Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundens verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljön. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Wärtsiläs strategiska målsättning är att förstärka den ledande ställningen på sina marknader och fortsätta att växa genom att erbjuda kunderna den bästa verkningsgraden och tillförlitligheten på marknaden under produkternas livscykel. Detta möjliggörs av ett integrerat utbud av anläggningar och tjänster som motsvarar kundernas behov överallt i världen. Ship Power Wärtsilä levererar produkter till alla slags fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä är väl representerat i alla huvudsegment inom shipping med sitt högt uppskattade maskineri och sina manövreringslösningar. Den strategiska målsättningen för affärsområdet Wärtsilä Ship Power är att förstärka den ledande ställningen inom alla marknadssegment. Tillväxt eftersträvas genom att utveckla nya produkter och tjänster som hjälper kunderna att driva sina kraftsystem effektivare och säkrare. Wärtsilä har som målsättning att utveckla sitt totalleverantörskoncept genom att integrera komponenter och delsystem till helhetslösningar som stöder kundernas affärsverksamhet. Mission Vi levererar lösningar som stöder våra kunders verksamhet under produkternas hela livscykel. Samtidigt skapar vi bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljön. Wärtsilä utvecklar sitt kunnande på områden som stöder denna målsättning; inom automation, elektronik och fartygsdesign. Wärtsilä förstärker sin ställning genom organisk tillväxt, partnerskapsavtal och företagsförvärv. Asiens ledande ställning på den globala skeppsbyggnadsmarknaden fortsätter och Wärtsilä har förstärkt sin närvaro på denna marknad genom att utveckla underleveranserna och produktionen samt genom att satsa på kundstöd under produkternas livscykel. Wärtsilä fortsätter att förstärka sin ställning bland annat genom partnerskapsavtal i den nuvarande affärsverksamheten och på nya tillväxtområden. Services Wärtsilä stöder kunden under den levererade produktens hela livscykel. Wärtsilä erbjuder service-, underhålls- samt rekonditioneringstjänster för såväl fartygsmaskinerier som kraftverk. Det välutvecklade servicenätverket omfattar reservdelar, fältservice, drifts- och underhållstjänster samt flera innovativa stödtjänster för kunden. Wärtsiläs servicenätverk är unikt i fråga om både tjänstesortimentets omfattning och den geografiska täckningen. Affärsområdet Wärtsilä Services har som målsättning att förstärka den ledande ställningen på marknaden för fartygs- och kraftverksunderhåll samt att utvidga det unika tjänstesortimentet för att stöda kundernas affärsverksamhet. Tillväxt eftersträvas också genom att ytterligare utvidga den geografiska närvaron. Tillväxten sker organiskt, genom partnerskapsavtal och företagsförvärv. Vision Vår vision är att vara alla våra kunders mest uppskattade partner. Värden Energi Grip tag i möjligheter och förverkliga dem. Förträfflighet Överträffa alla konkurrenter i branschen. Entusiasm Stöd öppenhet, visa respekt och tillit.

10 8 VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI Power Plants Wärtsilä erbjuder kraftverk för generering av baskraft, industriell självgenerering samt energiproduktion för upprätthållandet av ett stabilt elnät. Fördelarna med Wärtsiläs anläggningar är flexibilitet, en hög verkningsgrad och låga utsläpp. Affärsområdet Wärtsilä Power Plants har som målsättning att förstärka sin globala ställning på marknaden för decentraliserad energiproduktion. Wärtsiläs gas- och flerbränslekraftverk är konkurrenskraftiga och föremål för ett växande intresse. På marknaden för gasdrivna kraftverk utökar Wärtsilä sin marknadsandel genom att bland annat erbjuda sin motorbaserade teknologi som alternativ till andra teknologier. Tillväxten inom tjockoljedrivna kraftverk är jämnare, och där fokuserar Wärtsilä på noggrant definierade segment där tillväxten är större än i genomsnitt. Affärsområdet Power Plants eftersträvar tillväxt också genom att identifiera nya tillväxtområden, som samtidigt minskar bolagets konjunkturkänslighet. Strategiska åtgärder 2006 I februari förvärvade Wärtsilä bolaget Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS (AKPAS) av Aker Kvaerner. Affären stöder tillväxtstrategin och utvidgar Wärtsiläs sortiment inom elektriska propulsionssystem, kraftöverföring och automation i synnerhet inom olje-, gas- och offshoresektorn. Samarbetsavtalet mellan Wärtsilä Automation Norway och amerikanska Emerson Process Management utökar Wärtsiläs möjligheter att erbjuda processkunnande inom automationssektorn för oljeproduktionsfartyg. I februari meddelade Wärtsilä förvärvet av hela affärsverksamheten i det Singaporebaserade, börsnoterade marinautomationsföretaget Total Automation Ltd och alla Total Automations dotterbolag. Utöver automationssystem för fartyg har Total Automation ett starkt fotfäste inom offshore- och LNG-sektorn. Affären kompletterar Wärtsiläs tidigare förvärv av automationsföretag. I mars ingick Wärtsilä och estniska BLRT Grupp avtal om att bilda ett företag för fartygsservice i Litauen för att betjäna den baltiska marknaden. Servicegruppen Ciserv integrerades i Wärtsiläs Servicesorganisation från och med maj. I maj sålde Wärtsilä 10 miljoner B-aktier i Assa Abloy AB. Efter transaktionen äger Wärtsilä aktier i serie B, vilket motsvarar 2,0% av Assa Abloys aktier och 1,4% av rösterna. Tyska INTEC Injectortechnic GmbH, som förvärvades i juli, förstärker Wärtsiläs kompetens inom underhåll och installation av bränsleinsprutningssystem. WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 Wärtsiläs och kinesiska Shanghai Marine Diesel Engine Research Institutes (SMDERI) gemensamma hjälpmotorfabrik Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd (Shanghai) invigdes i slutet av juni. Samföretaget är ett steg i Wärtsiläs strategi att vara nära de asiatiska kunderna och utöka marknadsandelen inom hjälpmotorer. I september meddelade Wärtsilä, China Shipbuilding Industry Corporation och Mitsubishi Heavy Industries att de tänker bilda ett samföretag för tillverkning av stora lågvarviga marinmotorer i Kina. Samföretaget är en del av Wärtsiläs strategi att förbättra sina tjänster till den asiatiska skeppsbyggnadsindustrin och förstärka marknadsandelen inom lågvarviga motorer. Affärsverksamheten i Stockholm Fartygsreparationer AB, som specialiserat sig på fartygsreparationer, förvärvades i oktober och skapade förutsättningar för att ytterligare expandera Wärtsiläs serviceverksamhet på svenska östkusten. Affären är en del av affärsområdet Services tillväxtstrategi. I december undertecknade Wärtsilä ett avtal om att köpa den tyska företagsgruppen för fartygsdesign SCHIFFKO. SCHIFFKO specialiserar sig på planering och design av speciellt containerfartyg, forskningsfartyg och fartyg för offshoreindustrin. Företagsköpet stöder Wärtsiläs strategiska fokus att växa som systemintegrator och leverantör av helhetslösningar inom sjöfarten och varvsindustrin. I november avyttrade Wärtsilä, SKF och Rautaruukki de av Oy Ovako Ab ägda operativa bolagen. Avyttringen av innehavet i Ovako fullbordar Wärtsiläs plan att fokusera på sin kärnverksamhet. Marknader går upp och ner som kolvarna i en motor.

11 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / STRATEGI 9 FoU Wärtsilä planerar, utvecklar och tillverkar konkurrenskraftiga motorer och propellersystem samt därpå baserade lösningar. Målsättningen är en ledande ställning på följande delområden inom motorteknologi: miljöteknologi, tillförlitlighet, driftsekonomi samt automation. Motorsortimentet omfattar motorer designade både av Wärtsilä och av Wärtsilä och dess samarbetspartners. Framtida utvecklingsobjekt är också planering, integration och automation av helhetssystem. Tillverkning Wärtsilä upprätthåller en effektiv och flexibel produktionsstruktur, som svarar mot marknadsfluktuationer genom att utnyttja intern och extern kapacitet enligt behoven. Wärtsilä har nära samarbete med sina partners och leverantörer för att garantera optimala komponentleveranser under varierande efterfrågan. Ett centralt fokusområde är säkrandet av tillgången till komponenter. Miljömålsättningar Wärtsiläs huvudmålsättning är kraftlösningar med hög verkningsgrad och låg miljöbelastning. Bolaget strävar kontinuerligt efter att förbättra sina produkters och tjänsters miljöprestanda samt att bevara sitt teknologiska ledarskap genom att utnyttja nya teknologier och genom samarbete med kunder och andra intressenter. Sociala målsättningar Wärtsilä vill vara en god samhällsmedborgare överallt där koncernen har verksamhet. Vår affärsverksamhet och våra relationer till intressenterna baserar sig på våra verksamhetsprinciper ( Code of Conduct ). Målsättningen är att erbjuda personalen en intressant och sporrande arbetsplats, som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, jämlikhet och utvecklingsmöjligheter. Bolaget har också som mål att erbjuda en arbetsplats med trygga arbetsförhållanden för sina anställda och avtalspartners samt att minimera de hälso- och säkerhetsrisker som anknyter till användningen av produkterna och tjänsterna. Hanteringen och utvecklingen av leveranskedjan är en väsentlig del av bolagets verksamhet. Finansiella målsättningar Koncernens målsättning är en genomsnittlig årlig omsättningsökning på 6 7%. Affärsområdena Ship Power och Power Plants har ett tillväxtmål på 4% och affärsområdet Services har ett tillväxtmål på 10 15%. Wärtsiläs målsättning för rörelsevinsten ( EBIT ) är 8% av omsättningen över konjunkturcykeln. Wärtsiläs soliditetsmålsättning är 35 40%. Utsikter för 2007 Tack vare den goda orderboken väntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 15% år Lönsamheten överstiger 9%. Wärtsilä ser ytterligare tillväxtmöjligheter Dividendpolitik Wärtsilä har som målsättning att dividenden skall utgöra 50% av det operativa resultatet per aktie. Dividend/aktie, resultat/aktie Dividend 1,75 0,90 0,45 0,50 0,17 Extra dividend - 2,10 0,45 0,67 1,00 Resultat / aktie 3,72 1,80 1,42-0,44 1,37 Obs: enligt IFRS, enligt FAS 1 Styrelsens förslag Den jämförbara omsättningens utveckling MEUR CAGR , genomsnitt 6,2% CAGR = Compound Annual Growth Rate Det jämförbara rörelseresultatets utveckling MEUR Rörelsevinst Rörelsevinst, % Obs: I ingår ej omstruktureringsreserveringar eller effekten av behandlingen av förpliktelser i samband med det finska pensionssystemet. % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0 Riktiga proffs har framgång i alla marknadslägen.

12 10 VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER Ship Power: Vi bemästrar även de svåraste omständigheter WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006

13 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / SHIP POWER 11 Wärtsilä levererar produkter till alla slags fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä är väl representerat i alla huvudsegment inom shipping med sitt högt uppskattade maskineri och sina manövreringslösningar. Utgångspunkten för strategin är att förstärka den ledande ställningen på marknaden och fortsätta att växa genom att utvidga sortimentet och ytterligare förstärka närvaron i Asien. Jämfört med konkurrenterna har Wärtsilä en unik position tack vare det globala försäljnings- och servicenätverket, det omfattande sortimentet samt kunnandet om helhetslösningar. Centrala produkter Wärtsiläs renommé baserar sig på designen av motorer och den långa tillverkningstraditionen samt de tekniskt avancerade lösningarna. Sortimentet av motorer och propulsionssystem har utvidgats kontinuerligt. Till Ship Powers styrkor hör konkurrenskraftiga produkter och det heltäckande sortimentet: Medelvarviga diesel- och gasmotorer Lågvarviga motorer Propulsionssystem, propellrar Tätningar Lager Automationssystem Helhetslösningar I sin produktstrategi har Wärtsilä fokuserat på ett totalleverantörskoncept. Det ger ett mervärde till skeppsvarv, som i sin tur kan fokusera på sin kärnkompetens. Även kompabilitetsriskerna mellan systemen minskar. Med tanke på fartygets slutkund, rederiet, innebär konceptet med en enda leverantör fördelar inom drift och underhåll. Kundstruktur Affärsområdet Ship Powers kunder består av både skeppsvarv och rederier. Wärtsilä bör svara på båda kundgruppernas behov och krav. Skeppsvarvens beslut påverkas av produkternas pris, leveranstider samt leveranssäkerhet, projekthantering, smidiga installationer samt andra faktorer som direkt anknyter till fartygskonstruktion. Viktiga faktorer för rederier är tillförlitliga motorer, driftsekonomi och -stöd samt smidigt underhåll. Beslutsfattandet påverkas också av fartygstyp: i utvecklade och specialiserade fartyg såsom kryssningsfartyg är rederiets roll vid valet av motor betydligt större än i till exempel traditionella fraktfartyg. Andra faktorer som påverkar beslutsfattandet är fraktpriser, bränslepriser, räntenivå och fartygets pris. Centrala marknadssegment Sjötransporter Offshore: oljeprospekterings- - Tankfartyg fartyg och stödfartyg - LNG-fartyg Kryssningsfartyg - Containerfartyg Passagerarfartyg - Bulkfartyg Fartyg för marinen - Torrlastfartyg Specialfartyg Marknader och faktorer som påverkar efterfrågan Under de senaste åren har efterfrågan på fartyg betydligt överstigit utbudet och skeppsbyggnadsindustrin har redan under en längre tid upplevt en högkonjunktur. Efterfrågan inom den globala skeppsbyggnadsindustrin och på affärsområdet Ship Powers produkter påverkas av världshandeln och därigenom också av fraktpriserna samt av utvecklingen i Kina och de andra asiatiska länderna. Energibehovet, som ökat under de senaste åren, har lett till stigande oljepriser vilket har intensifierat prospekteringen och utnyttjandet av både olja och naturgas. Efterfrågan inom bland annat offshore- och LNG-segmenten, där Wärtsiläs produkter har ett starkt fotfäste, har varit mycket kraftig under de senaste åren. Det här har också avspeglat sig som tillväxt i Wärtsiläs orderstock. Skeppsbyggnadsindustrin är geografiskt koncentrerad till Asien, där Korea och Kina har en ledande ställning. Wärtsilä har förstärkt sin närvaro i Asien bland annat genom att etablera flera tillverkningsföretag för motorer och propulsionssystem i Kina. Europeiska skeppsvarv fokuserar främst på specialfartyg samt passagerar- och kryssningsfartyg, för vilka Wärtsiläs sortiment också lämpar sig utmärkt. Marknadsställning och konkurrens Wärtsilä är marknadsledare inom medelvarviga huvudmotorer. Till de största konkurrenterna hör de andra leverantörerna av medelvarviga dieselmotorer, Caterpillar ( MAK ) och MAN Diesel, vars motortillverkning huvudsakligen är förlagd till Europa. Förutom av avancerade produkter består Wärtsiläs konkurrensfördelar av ett omfattande eget servicenätverk samt långvariga kundrelationer. Wärtsiläs lågvarviga huvudmotorer tillverkas på licens huvudsakligen i Asien. De största konkurrerande produkterna är motorer designade av MAN Diesel och Mitsubishi Heavy Industries. Wärtsilä har bildat ett samföretag med Mitsubishi Heavy Industries och det kinesiska varvsbolaget CSIC för att tillverka lågvarviga motorer i Kina. Målsättningen är att förbättra lågvarviga motorers konkurrenskraft och ytterligare förstärka närvaron i Asien. Marknaden för hjälpmotorer är splittrad och priskonkurrensen hård. För att svara på kraven från den ökande konkurrensen har Wärtsilä grundat ett samföretag i Kina för tillverkning av hjälpmotorer. Konkurrenter inom hjälpmotorer är MAN, dess licenstillverkare, Hyundai Heavy Industries HiMSEN-motorer samt högvarviga motorer. Läs mera om affärsområdet Ship Power i avsnittet om Hållbar utveckling. Marknadsandelar för Wärtsiläs marinmotorer 2006 Egen produktion Medelvarviga huvudmotorer Licenstillverkares produktion Lågvarviga huvudmotorer Egen produktion Hjälpmotorer Övriga 13% ( 13 ) Wärtsilä 51% ( 50 ) Konkurrent 3 3% ( 4 ) Wärtsilä 16% ( 17 ) Övriga 94% ( 91) Wärtsilä 6% ( 7 ) Konkurrent 1 13% ( 14 ) Konkurrent 2 23% ( 23 ) Konkurrent 1 81% ( 79 ) Marknaden totalt MW ( ) Marknaden totalt MW ( ) Marknaden totalt MW ( ) Wärtsiläs egen kalkyl baserar sig på: Lloyd s Register Fairplay, Clarkson s Research Studies och BRL Shipping Consultants. Marknadsandelarna baserar sig på installerad effekt, siffrorna inom parentes är från Q3/06. Den totala marknaden baserar sig på volymen under de senaste 12 månaderna Siffrorna inom parentes återspeglar de 12 senaste månadernas volym i slutet av föregående kvartal.

14 12 VERKSAMHETSÖVERSIKT / SERVICES WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 Services: Service också i den tätaste djungeln

15 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / SERVICES 13 Wärtsilä Services erbjuder innovativa lösningar som stöder kunderna under installationernas hela livscykel. Wärtsilä erbjuder service- och underhållslösningar för både fartygsmaskineri och kraftverk. Wärtsilä Services har över anställda runt om i världen, och de underhåller ett installerat bestånd på över MW. Wärtsilä strävar till tillväxt inom affärsområdet Services genom att introducera innovativa tjänster och möjligheter som stöder kundernas affärsverksamhet och genom att utvidga sin globala närvaro. Tillväxten inom Services uppnås genom en kombination av organisk tillväxt, partnerskap och företagsförvärv. Det unika globala nätverket ger serviceflexibilitet Wärtsilä är representerat i nästan 70 länder på över 130 orter. Det här globala nätverket gör det möjligt för Wärtsilä att erbjuda kunderna betydande serviceflexibilitet och optimal riskhantering. Nätverket, som i sin helhet ägs av Wärtsilä, gör det möjligt att erbjuda kompletta nyckelfärdiga projekt och bevara kontrollen över projekten och kundernas olika behov. Wärtsilä har inga direkta konkurrenter med en liknande serviceportfölj från en enda källa. Varje servicekategori har således sina egna specifika konkurrenter. Bortsett från andra motortillverkares servicenätverk finns det få globala aktörer på servicemarknaden. Konkurrensen är främst lokal. Ett brett sortiment av tjänster stöder kunderna Wärtsilä Services täcker affärsområdena Ship Power och Power Plants i sin helhet. Även om servicemarknaden domineras av Wärtsiläs egna installationer utvidgas bolagets utbud allt mer till att omfatta tjänster och lösningar utöver motorer liksom också kunder med andra motormärken och kraftlösningar. Wärtsilä är den enda aktören på servicemarknaden som kan erbjuda ett så omfattande serviceutbud inom branschen. Det breda serviceutbudet bygger på hela organisationens tekniska expertis för att bemöta både lokala och globala krav. Läs mera om affärsområdet Services i avsnittet om Hållbar utveckling. Wärtsiläs tjänster är indelade i 7 kategorier: Wärtsiläs tjänster Motortjänster Automationstjänster Rekonditioneringstjänster Propulsionstjänster Utbildningstjänster Fartygstjänster Drifts- och underhållstjänster Automationstjänsterna stöder totalleverantörskonceptet Förvärv, integration och utveckling av automationsföretag är ett steg i Wärtsiläs strategi att bli en leverantör av heltäckande lösningar. Tack vare dessa nya tjänster kan Wärtsilä erbjuda kunderna ett bredare sortiment av tjänster. Wärtsilä får även bättre kontroll över hela värdekedjan, från konstruktion till stöd under produkternas hela livscykel. Utöver detta har Wärtsilä erhållit en solid kundbas och kontakter i synnerhet i Nordsjöområdet samt inom olje- och gasindustrin. Wärtsiläs automationstjänster omfattar allt från instrumentering till nyckelfärdiga paket eller konversioner. Med verksamhet i Kina, Frankrike, Nederländerna, Norge, Arabemiraten, Storbritannien, USA och Singapore, tar Wärtsilä Automation Services hand om kontroll- och instrumenteringssystem, telefoncentraler, automations- och styrsystem för fartyg och maskineri, alarm- och övervakningssystem och system för kommandobryggor samt kraftlösningar oberoende av tillverkare. Rekonditionering maximerar utrustningens ekonomiska livslängd Wärtsilä erbjuder rekonditioneringstjänster för viktiga komponenter i 2-taktsmotorer och för vissa 4-taktsmotorkomponenter. Rekonditionering gör det möjligt för kunden att maximera utrustningens ekonomiska livslängd och samtidigt uppfylla nuvarande och framtida regler och bestämmelser. Wärtsilä Reconditioning Services, med verksamhet i Canada, Kina, Italien, Nederländerna och Singapore, erbjuder rekonditionering av motorkomponenter för alla låg- och medelvarviga motormärken. Wärtsiläs motorbestånd MW Kraftverk 21,8% Wärtsiläs motorbestånd MW 4-takt 55,3% Marinmotorer 78,2% 2-takt 44,7% Utbildningstjänster Som leverantör av kompletta kraftlösningar för kraftverk och fartyg har Wärtsilä kartlagt behovet av utbildning inte bara för motorer utan också för kringutrustning, system och personalutveckling. Detta har på ett naturligt sätt sporrat utvecklingen av Wärtsilä Land & Sea Academys heltäckande tjänster som uppfyller den internationella sjöfartsbranschens bestämmelser och andra myndighetsföreskrifter. Wärtsilä Land & Sea Academy har utbildningscenter i USA, Finland, Filippinerna och Indien. Ökad tillväxt inom drift- och underhållstjänster Wärtsilä har en stark ställning på drifts- och underhållsmarknaden ( O&M ) inom affärsområdet Power Plants, där ungefär 40% av försäljningen av ny utrustning omfattar ett serviceavtal. Wärtsiläs kraftverkskunder är intresserade av problemfri, tillförlitlig och högklassig kraftproduktion och underhållsservice för att stöda deras affärsverksamhet. Över 135 installationer runt om i världen drivs av Wärtsiläs servicepersonal. För kunder inom sjöfart erbjuder Wärtsiläs globala servicenätverk samma servicekvalitet oberoende av var fartyget råkar befinna sig. Användningen av O&M-tjänster på sjöfartsmarknaden är relativt oexploaterad och Wärtsilä strävar till ökad tillväxt inom denna sektor genom att utveckla nya koncept och underhållslösningar för att bemöta marknadens krav.

16 14 VERKSAMHETSÖVERSIKT / POWER PLANTS Power Plants: Även på de mest avlägsna öar är Wärtsilä som hemma WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006

17 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / POWER PLANTS 15 Wärtsilä är en betydande leverantör på kraftverksmarknaden för decentraliserad energiproduktion. Wärtsilä erbjuder kraftverk för generering av baskraft, industriell självgenerering samt energiproduktion som siktar på upprätthållandet av ett stabilt elnät. Wärtsiläs anläggningar är flexibla, har hög verkningsgrad och låga utsläpp. Wärtsilä erbjuder både anläggnings- och nyckelfärdiga leveranser överallt i världen enligt kundernas behov. Finansieringsarrangemang samt drifts- och underhållstjänster ingår i sortimentet. Affärsområdet Wärtsilä Power Plants har en stark marknadsställning inom alla sina huvudsegment. Huvudprodukterna inom affärsområdet Power Plants är gas-, olje- och biobränsledrivna kraftverk. Därtill erbjuder Wärtsilä gasmotorer för kompressordrift och lösningar för pumpning av olja. Generering av baskraft Wärtsilä erbjuder anläggningar för generering av baskraft för tillväxtmarknader, öar samt avlägsna regioner. Elförbrukningen ökar snabbt i dessa regioner och produktionskapaciteten utbyggs kontinuerligt. Wärtsiläs kunder inom segmentet baskraft är självständiga energiproducenter och elverk. Kunderna värdesätter låga kostnader under produkternas livscykel, tillförlitlighet, kvalitet samt flexibilitet i valet av bränsle. Inom baskraft har tjockoljedrivna kraftverk traditionellt haft ett starkt fotfäste, men efterfrågan på gas- och biooljedrivna kraftverk har ökat under den senaste tiden. Wärtsiläs konkurrenskraft förbättras av drifts- och underhållstjänsterna. Stabilitetstjänster för elnät Wärtsilä erbjuder lösningar för att garantera en stabil energiproduktion. Efterfrågan på stabilitetstjänster är redan nu stor i USA, där regler- och kapacitetsproblemen inom energiproduktionen lett till att man börjat leta efter nya lösningar. I i-länder är gaskraftverk det primära alternativet, och efterfrågan på dem ökar fortfarande. Konkurrenten till Wärtsiläs motorteknologi på marknaden för regler- och reservkraft är gasturbinen, som fortfarande har ett starkt fotfäste, i synnerhet på marknaden i USA. Wärtsiläs gaskraftverk är ett betydande alternativ, eftersom gasmotorer har en betydligt bättre verkningsgrad än gasturbiner. En hög verkningsgrad innebär även lägre utsläpp, vilket förbättrar konkurrenskraften för Wärtsiläs gaskraftverk. Kunderna för de anläggningar som använder Wärtsiläs stabilitetstjänster är självständiga energiproducenter och elverk. Kunderna erbjuds dynamiska och flexibla produktegenskaper såsom möjlighet till snabb start och belastning samt förmåga att operera effektivt på varierande belastningsnivåer. Till kraftverkens starka sidor hör också konkurrenskraftiga kapacitetskostnader och snabbt underhåll. Betydelsen av stabilitetstjänster och kraftproduktion för toppbelastning ökar i västländerna på grund av den allt större dygnsvariationen i förbrukningen. Wärtsilä har mycket goda förutsättningar att uppnå en betydande ställning som leverantör av dessa lösningar. Industriell självgenerering Det tredje huvudsegmentet för affärsområdet Wärtsilä Power Plants är industrin, för vilken Wärtsilä erbjuder kraftverkslösningar för dess egna produktionsbehov. En säker tillgång till energi och låga kostnader är väsentliga faktorer för att bevara konkurrenskraften för industrins egen produktion. Bränslet i dessa kraftverk är gas, tjockolja och biobränslen beroende på deras tillgänglighet. Egenskaperna hos Wärtsiläs produkter, såsom låga energikostnader, tillförlitlighet samt 24/7-underhållstjänster är viktiga faktorer för den här kundgruppen. Konkurrenssituation och marknadsställning Kraftverksmarknaden är mycket splittrad, vilket också avspeglas på konkurrenssituationen. Wärtsiläs största konkurrenter inom traditionella tjockoljedrivna kraftverk är andra motorleverantörer, som delvis är de samma som inom affärsområdet Ship Power. Wärtsilä har en ledande marknadsställning inom tjockoljedrivna kraftverk i sin storleksklass. Inom gasdrivna kraftverk är konkurrenterna både leverantörer av gasmotorer och gasturbiner. Wärtsilä kan utöka sin marknadsandel ytterligare genom att bland annat erövra marknadsandelar av andra teknologier. Marknader per bränsletyp MW Tjockolja 1 60 MW Lättolja 3,5 60 MW Gas 3,5 60 MW Wärtsiläs marknadsandel 8,1% ( 7,8 ) 23,0% ( 8,7 ) 33,8% ( 44,2 ) Inom biooljedrivna kraftverk är konkurrenterna lokala, marknadsspecifika tillverkare av pannanläggningar. Wärtsiläs kraftverk som drivs med flytande biobränslen har stärkt sin ställning på marknaden. Kolkraftverk är en konkurrerande teknologi på marknader med lokal tillgång till kol och med miljönormer som gör det möjligt att bränna kol. Geografisk efterfrågan och tillväxt Efterfrågan på kraftverksmarknaden är stor, och tack vare den höga verkningsgraden är Wärtsiläs motorer konkurrenskraftiga. Efterfrågan fördelar sig jämnt över hela världen, vilket minskar risken på enskilda marknader och risken för koncentration. Det höga oljepriset har haft en positiv inverkan på kraftverksefterfrågan på vissa marknader. Bland annat afrikanska länder samt Mellanöstern och Pakistan och andra oljeproducerande länder har investerat kraftigt i ny infrastruktur. Efterfrågan på gaskraftverk har varit stor bland annat i Japan. Kraftverk som drivs med flytande biobränsle ger Wärtsilä kontinuerligt nya möjligheter både i Europa och på tillväxtmarknader. Wärtsilä ser tillväxtmöjligheter på marknaden för stabilitetstjänster i Nordamerika och andra västländer. I Ryssland finns betydande marknader inom olje- och gasindustrin. På sistone har man kunnat observera en betydande tillväxt i efterfrågan på energiproduktion och ett behov av att förnya det gamla kraftverksbeståndet. Läs mera om affärsområdet Power Plants i avsnittet om Hållbar utveckling. Gaskraftverksmarknaden Kolvmotorer MW Wärtsilä 63,5% Gasturbiner MW Marknadspotential för Wärtsilä Obs. I: Wärtsiläs målmarknader för gaskraftverk har ändrats sedan Wärtsilä avslutat sin produktion och försäljning av snabbgående motorer ( effektområde < 3,5 MW ). Obs. II: Lättoljesiffran för år 2006 innehåller flytande biobränslen. Källa: Diesel & gas turbine worldwide, juni 2005 maj 2006

18 16 VERKSAMHETSÖVERSIKT / TILLVERKNING Tillverkning Flexibel tillverkning i alla marknadslägen WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 En flexibel tillverkningsmodell Wärtsiläs modell för motortillverkningen fokuserar huvudsakligen på montering och testkörning. Därtill bearbetar Wärtsilä vissa viktiga komponenter såsom motorblock, cylinderhuvuden, vevstakar, propellrar och propelleraxlar. Denna tillverkningsmodell garanterar flexibilitet både i fråga om multipla motor- och propulsionsleveranser samt volymer. Leveranscentren anpassar sig smidigt till fluktuationer på marknaden såväl i efterfrågan på olika produkter som i volymvariationer. Flexibiliteten stöds av ett omfattande leverantörsnätverk i Europa och Asien Flexibiliteten i produktionsvolymerna stöds av ett omfattande leverantörsnätverk. Tillverkningen och utbudet av komponenter tillhandahålls av leverantörer främst i Europa men också i Asien. De flesta komponentgrupperna har flera leverantörer, och Wärtsilä strävar efter att utvidga leverantörsnätverket i Asien ytterligare. Wärtsiläs centrala fokusområden är leverantörsrelationer, kvalitetssäkring, leveranser och kostnader. Motortillverkning i Europa och tillväxt i Asien Tillverkningen av medelvarviga huvudmotorer är koncentrerad till två leveranscenter i Vasa, Finland, och Trieste, Italien. Båda centren har planerats så att de kan producera flera motortyper. Lågvarviga huvudmotorer är mycket stora och byggs i närheten av skeppsvarv, eftersom de är svåra att transportera långa vägar. Därför tillverkas de på licens av flera licenstillverkare runt om i världen. För att möta den ökande efterfrågan i Asien och på den växande fartygskonstruktionsmarknaden i Kina har Wärtsilä, CSIC och Mitsubishi Heavy Industries grundat ett samföretag för tillverkning av lågvarviga motorer i Kina. Tillverkningen kommer i gång i början av Wärtsilä har grundat ett samföretag i Kina för tillverkning av dieselgeneratorer. Samföretagets fabrik uppnår full kapacitet I början koncentrerar sig fabriken på att tillverka Wärtsilä Auxpac 20 dieselgeneratorer. Tillverkningen av Wärtsilä Auxpac 26 börjar Investeringar i propulsionstillverkning i Asien Tillverkningen av propulsionsutrustning sker i Europa och Asien. Wärtsilä har två propellerfabriker i Kina och investerar för närvarande i ytterligare kapacitet i båda fabrikerna för att möta den ökade efterfrågan på propellrar med fasta blad och för att tillverka styrpropellrar. Framtida utveckling och investeringar i motortillverkning År 2006 lanserade Wärtsilä investeringsprogram för leveranscentren både i Vasa och i Trieste. Det primära målet för investeringen är att öka effektiviteten genom att ändra produktionen från monteringsceller till en mer linjebaserad produktion för högre volymer och mer flexibla tillverkningsverktyg. Tilläggskapaciteten förväntas vara tillgänglig från medlet av 2007.

19 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / RISKHANTERING 17 Operativa risker och riskhantering Riskhanteringens principer Riskhanteringens uppgift är att fortlöpande bedöma och hantera alla de möjligheter, hot och risker som förekommer i företagsverksamheten, så att de uppställda målen kan nås och verksamhetens kontinuitet tryggas. Riskhanteringen bygger på den höga kvaliteten i Wärtsiläs verksamhet och produkter samt på ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att förebygga skador på alla nivåer i organisationen, enligt principen alla är ansvariga. På längre sikt är detta det enda sättet att sänka riskkostnaderna. Wärtsiläs affärsområden ansvarar för de risker som berör deras verksamhet samt för att förebygga och skydda sig mot skador som dessa risker kan medföra. Riskhanteringsfunktionen är en del av den centraliserade finansfunktionen som rapporterar till ekonomi- och finansdirektören (CFO). Den kartlägger riskerna för olika affärsområden, bereder riskhanteringspolicyn och utvecklar tillsammans med försäkringsbolag och mäklare de nödvändiga globala och lokala försäkringslösningarna. Wärtsiläs styrelse har godkänt riskhanteringspolicyn. Operativa risker Allmänt Vid alla större enheter granskas riskerna vartannat år. År 2006 gjordes en granskning i bland annat de största leveranscentren i Vasa och Trieste. Hösten 2005 gjordes en mer omfattande, systematisk uppdatering av de operativa riskerna, och denna omfattade alla Wärtsiläs affärsområden samt produktionen. På basis av denna uppdatering har år 2006 arbetsgrupper med representanter från varje affärsområde tillsatts för de största, hela koncernen omfattande riskerna. Ifrågavarande arbetsgrupper för riskhantering behandlar bland annat följande risker: konkurrenssituations- och prisrisker, underleverantörs- och leverantörsrisker, kundrisker, politiska och lagstiftningsmässiga risker, miljörisker, produkt- och produktansvarsrisker samt egendomsrisker. Under 2006 har bolaget förvärvat automations-, tillverknings- och underhållsverksamhet som underkastats en separat riskbedömning. Kundrisk Cirka tre fjärdedelar av fartygsproduktionen är koncentrerad till Asien. Affärsområdet Ship Power har beaktat detta genom att etablera nya produktionsenheter i Kina och Indien. Ship Power säljer sina produkter till varv men marknadsför dem också för rederier. Wärtsilä har en god marknadsställning på alla huvudmarknader inom skeppsbyggnad och alla betydande fartygstyper, vilket har minskat riskerna i anslutning till enskilda kunder och geografiska områden. Affärsområdet Services har utvidgats genom både företagsköp och organisk tillväxt, och kundernas goda driftsgrad har bidragit till den ökade serviceförsäljningen. Försäljningen av kraftverk är fortfarande rätt jämnt fördelad globalt sett, och således har risken i anslutning till enskilda kundgrupper och länder minskat. Konkurrenssituations- och prisrisk Under 2006 var efterfrågan god inom alla affärsområden, och prisnivån steg eller förblev stabil. I fråga om huvudmotorer är affärsområdet Ship Powers största konkurrenter MAN och Caterpillar. Inga väsentliga förändringar inträffade i konkurrenssituationen, men Wärtsilä förbättrade sin marknadsställning något. Konkurrenssituationen inom propulsionsverksamheten är splittrad och olika produktsegment har olika konkurrenter. Wärtsiläs riskhanteringsorganisation 2006 Risker Policyn och andra anvisningar * Ansvariga Risker för verksamheten Wärtsiläs strategi och verksamhetsplaner Direktionen Affärsområdena Risker i anslutning till leveranskedjan Teknologirisker Produktansvar och -säkerhet Personalrisker Leverantörskrav och leverantörshanteringssystem Patent och immateriella rättigheter Produktgarantier Säkerhetsföreskrifter och -handböcker Riskhanteringspolicy Personalpolitik Säkerhetsföreskrifter och -handböcker Arbetshälso- och arbetssäkerhetspolicy -system ( OH&S ) Riskhanteringspolicy Affärsområdena och anskaffningsfunktionen Affärsområdena och Wärtsiläs teknologifunktion Affärsområdena och Wärtsiläs riskhanteringsfunktion Affärsområdena och Wärtsiläs riskhanteringsfunktion Dataskyddsrisker Principerna för dataskydd Affärsområdena och Wärtsiläs IM-funktion Miljörisker Miljöpolicy Miljösystem ( ISO ) Affärsområdena och Wärtsiläs miljöfunktion Skade- och ansvarsrisker Riskhanteringspolicy och -anvisningar Affärsområdena och Wärtsiläs riskhanteringsfunktion Politisk risk Riskhanteringspolicy och -anvisningar Affärsområdena och Wärtsiläs riskhanteringsfunktion Finansiella risker Finansieringspolicy Affärsområdena och Wärtsiläs fi nansieringsfunktion Imagerisk Anvisningar för tillvägagångssätt Code of Conduct Wärtsiläs samhällsrelationer Hela personalen * Policyn och anvisningar finns beskrivna i koncernens interna Corporate Manual.

20 18 VERKSAMHETSÖVERSIKT / RISKHANTERING WÄRTSILÄ ÅRSREDOVISNING 2006 Inom kraftverk påverkas konkurrenssituationen förutom av ovan nämnda konkurrenter också av andra teknologier. Wärtsiläs marknadsställning förbättrades i synnerhet inom gaskraftverk. Konkurrenskraften belastas fortfarande av tillgången till komponenter och pristrycket. Affärsområdet Services har inga egentliga konkurrenter med ett motsvarande brett utbud av tjänster från en och samma leverantör. Bortsett från andra motorleverantörers servicenätverk finns det få globala aktörer på servicemarknaden. Således har varje servicekategori sina egna konkurrenter. Konkurrensen är främst lokal. Underleverantörs- och leverantörsrisk De största utmaningarna under 2006 anknöt till underleverantörernas leveranskapacitet och -tider samt till pristrycket på komponenter. Underleverantörsfunktionen ( Supply Management ), som organiserades 2005, har utvecklat inköpsverksamheten och strävat efter ett närmare samarbete med de viktigaste varuleverantörerna genom långvariga leveransavtal samt också genom att öka antalet leverantörer av vissa kritiska komponenter. År 2006 infördes ett system för hantering av information om leverantörer. Syftet med systemet är att hantera information i anslutning till valet och bedömningen av leverantörer samt deras kapacitet. Produkt- och produktansvarsrisk Lanseringen av nya produkter medför alltid risker, som man försöker kontrollera genom att planera och tillverka produkterna omsorgsfullt och genom att simulera produkternas beteende med hjälp av tekniska planeringsmetoder för produkters tillförlitlighet ( t.ex. FMEA ). Därtill håller Wärtsilä på att införa en riskelimineringsmetod som stöder riskhanteringsprocessen och främjar riskklassificeringen, ansvarsfördelningen samt uppföljningen och rapporteringen av riskelimineringen. Strikta leveranstidtabeller orsakar ytterligare utmaningar för att garantera komponentleverantörernas kvalitet. Bolaget gör en garantireservering för levererade produkter för att täcka eventuella framtida garantikostnader. Oförväntade skador täcks av produktansvarsförsäkringar. Skaderisk Risker som inte kan påverkas genom egna åtgärder överförs i mån av möjlighet till försäkringsbolag. Målet är att skaderisker i anslutning till personal, tillgångar, avbrott i verksamheten samt verksamhets- och produktansvar täcks av ändamålsenliga försäkringar. För att hantera riskerna har Wärtsilä ett återförsäkringsbolag, Vulcan Insurance PCC Ltd. Miljörisker och sociala risker Miljörisker och sociala risker övervakas på samma sätt som risker i anslutning till affärsverksamheten, och det viktigaste verktyget är Wärtsiläs ledningssystem ( OpExS- Operational Excellence Systems ). Därtill hjälper miljö-, arbetarskydds- och arbetarsäkerhetssystemen, personalutbildningen och utvecklingen av kompetensen samt kontakterna med intressenterna bolaget att identifiera och minska de risker som anknyter till verksamheten, leveranskedjan och produkterna. Wärtsiläs fastighetsenhet upprätthåller ett fastighetsregister med vars hjälp miljöriskerna i anslutning till fastigheterna kan bedömas. Politiska och legislativa risker Hur den politiska miljön och lagstiftningen utvecklas kan ha en betydande inverkan på Wärtsiläs affärsverksamhet. Wärtsilä följer aktivt med den politiska och legislativa utvecklingen på olika marknadsområden samt upprätthåller kontakter med olika organ i sådana projekt som har betydelse för Wärtsiläs affärsverksamhet. En betydande del av påverkningsmöjligheterna aktualiseras genom deltagandet i intresse- och branschorganisationers verksamhet. Lagstiftningens utveckling följs upp på både koncernnivån och i dotterbolagen. Risk i anslutning till råvarupriser Olja Den direkta inverkan av förändringar i oljepriset på Wärtsiläs produktionsverksamhet är rätt begränsad. Fluktuationer i oljepriset påverkar kundernas beslut mindre än investeringarnas långa ekonomiska livslängd och tillgången till alternativa bränslen. Metaller Propulsionsverksamheten säkrar sina prisrisker för olika metaller. Dessa risker är små ur koncernens perspektiv. Metallpriserna har en indirekt inverkan på de komponenter som underleverantörerna levererar. Detta säkras inte separat, men de årsvisa avtalen utjämnar effekten av kortvariga fluktuationer. El Elpriset har ingen väsentlig inverkan på Wärtsiläs produktionsverksamhet. Finansiella risker De finansiella riskerna är presenterade på sidan 64 i koncernbokslutet, not 34.

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-september 2005 Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-september 2005 Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-september 2005 Koncernchef Ole Johansson 28.10.2005 Mission och Vision Mission Vi levererar lösningar som stöder våra kunders verksamhet under produkternas hela livscykel.

Läs mer

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä Wärtsilä 2003 Koncernchef Ole Johansson Den 5 februari 2004 Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power Service Kraftverk Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 28 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 25.4.28 1 Wärtsilä Detta är Wärtsilä SHIP POWER POWER PLANTS SERVICES 2 Wärtsilä Centralt under rapportperioden Efterfrågan fortsatt

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 28 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 24.7.28 1 Wärtsilä Ett utmärkt andra kvartal Omsättning +37% Rörelseresultat (EBIT) +67%, 11,2% av omsättningen Livlig aktivitet

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

BOLAGSSTÄMMA 2007 Ole Johansson

BOLAGSSTÄMMA 2007 Ole Johansson BOLAGSSTÄMMA 2007 Ole Johansson 1 Wärtsilä Ship Power Tillväxt genom nya produkter och starkare närvaro i Asien Power Plants Starkare ställning inom decentraliserad energiproduktion 2 Wärtsilä Nyckeltal

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Kansi pitää vielä tehdä nätiksi Wärtsilä Oyj Abp Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Centralt 2015 Orderingång 4.932 milj. euro, -3% Omsättning 5.029 milj. euro, +5% Orderingång jmf.

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-september 2004 Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-september 2004 Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-september 2004 Koncernchef Ole Johansson 28.10.2004 Centralt under det tredje kvartalet Orderingången ökade med 7,7 %, orderstocken på god nivå Power-affärsområdenas

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q2 Resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q2 Resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 216 2.7.216 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 2.7.216 Q2 Resultatpresentation Centralt Q2/216 Orderingång 1.194 milj. euro, +3% Omsättning 1.196 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 2017 31.1.2018 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 31.1.2018 Resultatpresentation 2017 2017 ETT ÅR AV SOLID OMSÄTTNING OCH STARK ORDERINGÅNG 2 Nyckeltal 2017

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 218 24.4.218 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 24.4.218 Q1 resultatpresentation ORDERINGÅNGEN OCH OMSÄTTNINGEN UTVECKLADES POSITIVT INOM UTRUSTNINGSVERKSAMHETEN

Läs mer

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland DETTA ÄR WÄRTSILÄ ÄR EN VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV KOMPLETTA KRAFTLÖSNINGAR FÖR MARIN- OCH ENERGIMARKNADERNA. LÖSNINGARNA STÖDER KUNDEN UNDER PRODUKTENS HELA LIVSCYKEL. MED BETONING PÅ TEKNISK INNOVATION

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 218 23.1.218 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 23.1.218 Delårsrapport januari-september 218 OMSÄTTNINGEN UTVECKLADES POSITIVT 2 Centralt Q3/218

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 215 22.1.215 Björn Rosengren, Koncernchef Wärtsilä Centralt Q3/215 Orderingång 1.86 milj. euro, -17% Omsättning 1.222 milj. euro, +9% Orderingång jmf. med

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 217 25.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.217 Q3 resultatpresentation 217 Centralt Q3/217 Orderingång 1.354 milj. euro, +19% Omsättning

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 216 25.1.216 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.216 Q3 resultatpresentation Centralt Q3/216 Orderingång 1.139 milj. euro, +5% Omsättning

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016 WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 216 27.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 27.1.217 Resultatpresentation 216 Centralt 216 Stabil orderingång, 4.927 milj. euro Omsättning 4.81 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 217 2.7.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 2.7.217 Halvårsrapport 217 Centralt Q2/217 Orderingång 1.363 milj. euro, +14% Omsättning 1.292 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 Resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 Resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 216 21.4.216 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 21.4.216 Q1 Resultatpresentation Centralt Q1/216 Orderingång 1.271 milj. euro, -1% Omsättning 967 milj.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.7.213 Wärtsilä Centralt Q2/213 Orderingång 1.71 milj. euro, -11% Omsättning 1.152 milj. euro, +5% Orderingång jmf. med fakturering,93 EBITA

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2018

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2018 WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT 218 19.7.218 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 19.7.218 Halvårsrapport 218 ORDERINGÅNGEN UTVECKLADES POSITIVT 2 Centralt Q2/218 Orderingång 1.553 milj. euro,

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 215 23.4.215 Björn Rosengren, Koncernchef Wärtsilä Centralt Q1/215 Orderingång 1.285 milj. euro, +15% Omsättning 988 milj. euro, -1% Orderingång jmf. med fakturering

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 214 18.7.214 Björn Rosengren, Koncernchef Wärtsilä Centralt Q2/214 NEW PIC Orderingång 1.163 milj. euro, +9% Omsättning 1.132 milj. euro, -2% Orderingång jmf.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 214 24.4.214 Björn Rosengren, Koncernchef Wärtsilä Centralt Q1/214 NEW PIC Orderingång 1.142 milj. euro, -16% Omsättning 1.12 milj. euro, +15% Orderingång jmf.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 214 23.1.214 Björn Rosengren, Koncernchef Wärtsilä Centralt Q3/214 NEW PIC Orderingång 1.39 milj. euro, +21% Omsättning 1.117 milj. euro, -7% Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.4.213 Wärtsilä Centralt Q1/213 NEW PIC Orderingång 1.352 milj. euro, +22% Omsättning 882 milj. euro, -12% Orderstock 4.998 milj. euro, +13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 2.4.212 1 Centralt Q1/212 Orderingång 1.19 milj. euro, +13% Omsättning 1.5 milj. euro, -7% EBIT 12 milj. euro, 1,1% av omsättningen EBITA 19

Läs mer

RESULTATPRESENTATION 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

RESULTATPRESENTATION 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF RESULTATPRESENTATION 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 25.1.213 Omsättningen återvände till tillväxt, lönsamheten stabil Utveckling 212 Orderingång 4.94 milj. euro, +9% Omsättning 4.725 milj. euro, +12%

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 2014 29.1.2015 Björn Rosengren, Koncernchef Wärtsilä Centralt 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Orderingång 5.084 milj. euro, +5% Omsättning 4.779 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP

WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION 2008 1 Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP Detta är Wärtsilä SHIP POWER POWER PLANTS SERVICES 2 Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP Mission och Vision Mission

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R JANUARI-SEPTEMBER TAMMI-JUNI

D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R JANUARI-SEPTEMBER TAMMI-JUNI D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R 06 06 TAMMI-JUNI JANUARI-SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006 Siffrorna i denna delårsrapport

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power och Service tillväxt genom ökat produktsortiment samt företagsförvärv Kraftverk fokus på den växande marknaden för decentraliserad energiproduktion

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 3.3. Pekka Lundmark Verkställande direktör BELÄGGNINGSGRADEN: EU7 OCH USA 86 84 8 8 78 76 74 7 7 68 66 64 EU7: Capacity Beläggningsgraden utilisation of inom tillverkningsindustrin

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 17.1.212 Centralt Q3/212 Utsikterna för 212 förbättrade 1-15% tillväxt i omsättningen Lönsamheten kommer att vara 1,5-11% Orderingång 1.275

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Vår omgivning är utmanande WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Innehåll 1 Verksamhetsöversikt 2 Detta är Wärtsilä 4 År 2007 i korthet 6 Koncernchefens hälsning 8 Strategi 12 Ship Power 18 Services 24 Power Plants

Läs mer

RESULTATPRESENTATION 2013

RESULTATPRESENTATION 2013 RESULTATPRESENTATION 2013 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 29.1.2014 Wärtsilä Centralt 2013 Orderingång 4.872 milj. euro, -1% Omsättning 4.654 milj. euro, -1% Orderingång jmf. med fakturering 1,05 EBITA 552

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (52,7) Rörelseresultatet

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

Fiskars Oyj Abp. Ordinarie bolagsstämma

Fiskars Oyj Abp. Ordinarie bolagsstämma Fiskars Oyj Abp Ordinarie bolagsstämma 16.3.2010 Fiskars företagsvärde (EV) MEUR 1600 1400 1200 1000 800 600 Fiskarsverksamhet operations Wärtsiläaktier shares 400 200 0 Företagsvärdet av Fiskars verksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Mycronic Årsstämma maj 2016

Mycronic Årsstämma maj 2016 Mycronic Årsstämma 2016 3 maj 2016 Enabling the future of electronics Lena Olving, VD och koncernchef Det här är Mycronic års erfarenhet av innovation Mycronic är representerade i mer än 50 länder kunder

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Koncernpresentation 4/2002 1

Wärtsilä Oyj Abp Koncernpresentation 4/2002 1 Wärtsilä Oyj Abp 1 Vision Wärtsilä Kraft på land och till havs Vårt mål är att vara ledande inom områdena propulsionssystem för fartyg och decentraliserad energiproduktion genom att erbjuda marknadens

Läs mer

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1)

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1) Wärtsilä Oyj Apb BÖRSMEDDELANDE 4.5.2005 kl. 8.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: - Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (521,7) - Rörelseresultatet förbättrades och

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.7.212 Centralt Q2/212 Orderingång 1.198 milj. euro, +2% Omsättning 1.99 milj. euro, +6% Orderingång jmf. med fakturering 1,9 (1,13) EBIT 113

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Presentation av Addtech. Juli 2012

Presentation av Addtech. Juli 2012 Presentation av Addtech Juli 2012 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till

Läs mer

Rapport om löner och belöningar 2012

Rapport om löner och belöningar 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 28 Rapport om löner och belöningar 2012 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas arvoden för en verksamhetsperiod

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) WÄRTSILÄS OMSÄTTNING ÖKADE TILL 2.519 MILJONER EURO. STYRELSEN FÖRESLÅR FÖR BOLAGSSTÄMMAN EN DIVIDEND PÅ SAMMANLAGT 1,75 EURO. - Omsättningen

Läs mer

Presentation av Addtech. September 2012

Presentation av Addtech. September 2012 Presentation av Addtech September 2012 1 Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 Delårsrapport januari-juni 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

D E LL Å R S R A P P O R T

D E LL Å R S R A P P O R T D E LL Å R S R A P P O R T 06 JANUARI-JUNI TAMMI-JUNI DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2006 WÄRTSILÄ OYJ ABP ORDERINGÅNGEN ÖKADE 41,4% UNDER APRIL-JUNI, LÖN- SAMHETEN FÖRBÄTTRADES PLANENLIGT OCH EFTERFRÅ- GAN

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning...

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Affärsverksamhet Bokslut 1 Koncernchefens hälsning 2 Detta är Wärtsilä 7 Strategi 11 Marknadsomgivning 18 Ship Power-översikt 22 Power Plants-översikt 25 Services-översikt

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2008 I KORTHET MEUR 1-3/2008

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Gediget kunnande i 170 år 2 Wärtsilä opererar på två marknader Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer. Wärtsiläs kundbas utgörs

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2011 kl. 12.00 Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 1.2.2011 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet.

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

ARNON HAR BETJÄNAT SINA KUNDER I NÄSTAN FYRA ÅRTIONDEN, SEDAN 1978 DÅ TAMPEREEN KESKUSTEKNIIKKA OY INLEDDE SIN VERKSAMHET I TAMMERFORS.

ARNON HAR BETJÄNAT SINA KUNDER I NÄSTAN FYRA ÅRTIONDEN, SEDAN 1978 DÅ TAMPEREEN KESKUSTEKNIIKKA OY INLEDDE SIN VERKSAMHET I TAMMERFORS. ARNON HAR BETJÄNAT SINA KUNDER I NÄSTAN FYRA ÅRTIONDEN, SEDAN 1978 DÅ TAMPEREEN KESKUSTEKNIIKKA OY INLEDDE SIN VERKSAMHET I TAMMERFORS. SEDERMERA HAR ARNON EXPANDERAT OCH BLIVIT EN BETYDANDE INTERNATIONELL

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Årsstämma. 29 april 2015

Årsstämma. 29 april 2015 Årsstämma 29 april 2015 Viktiga händelser 2014 Ny organisation med tre affärsområden Konsulttjänster Bränsle- och materialteknik Avfallshantering Koncernövergripande omstruktureringsprogram (antal aktiva

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2005

Delårsrapport januari - juni 2005 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättning 828 (669) MKR Resultat efter finansnetto 42,6 (16,4) MKR Resultat efter skatt 29,8 (11,4) MKR Resultat per aktie 2,40 (0,92) kronor Orderingång 871 (709) MKR

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR ÅRSREDOVISNING 21 WÄRTSILÄs årsredovisning 21 Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Centralt under 21 Stabil utveckling på

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer