Wärtsiläs delårsrapport januari-juni The engine of industry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry"

Transkript

1 Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007 The engine of industry

2 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 Delårsrapport januari-juni 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA KVARTALET 4-6/2007 I KORTHET MEUR 4-6/ /2006 Förändring Orderingång % Omsättning % Rörelseresultat % % av omsättningen 9,2% 8,3% Resultat före skatter Resultat per aktie, euro 0,54 1, I resultatet för april-juni 2006 ingår Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatter, 8 miljoner euro, och en försäljningsvinst på 124 miljoner euro från försäljning av B-aktier i Assa Abloy. RAPPORTPERIOD 1-6/2007 I KORTHET MEUR 1-6/ /2006 Förändring 2006 Orderingång % Orderstock % Omsättning % Rörelseresultat % 262 % av omsättningen 8,8% 7,4% 8,2% Resultat före skatter Resultat per aktie, euro 0,98 2,15 3 3,72 3 Rörelseverksamhetens kassaflöde Räntebärande nettoskulder vid slutet av perioden Bruttoinvesteringar I resultatet för januari-juni 2006 ingår Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatter, 15 miljoner euro, och en försäljningsvinst på 124 miljoner euro från försäljning av B-aktier i Assa Abloy. 2 I resultatet för 2006 ingår Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter skatter, 67 miljoner euro, och en försäljningsvinst på 124 miljoner euro från försäljning av B-aktier i Assa Abloy. 3 I resultatet för januari-juni 2006 ingår även en uppskjuten skattefordran på +26 miljoner euro som anknyter till tidigare redovisade kostnader för omstrukturering. MARKNADSUTVECKLING Ship Power Skeppsbyggnadsmarknaden var aktiv under första hälften av 2007, även om året inleddes relativt långsamt. Under rapportperioden beställdes fler nya fartyg än under motsvarande period året innan, dvs fartyg (1.566). Mätt i tonnage ökade ordernivån jämfört med motsvarande period året innan, i synnerhet på grund av flera order på bulklastfartyg. De geografiska skillnaderna inom skeppsbyggnad har minskat då beställningarna riktat sig från mindre till större fartyg och då marknaden för containerfartyg återhämtat sig. Kina är fortfarande det land som dragit mest nytta av utvecklingen, dess marknadsandel av beställda fartyg var 42% under första halvåret. Korea har tagit in Kinas försprång, och dess andel har ökat till 33%. Europa fick 8% och Japan 9% av de nya beställningarna under första halvåret. Wärtsilä Ship Power-affärsområdets marknadsandelar Den totala marknadsvolymen för medelvarviga huvudmotorer för de senaste 12 månaderna var MW vid slutet av andra kvartalet. Wärtsiläs andel sjönk något från den mycket höga nivån till 42% (46% vid slutet av föregående kvartal). En central orsak till minskningen var förändringen i beställningarnas produktmix från stora till mindre motorer. Den totala marknaden för lågvarviga huvudmotorer ökade till MW (27.700). Wärtsiläs marknadsandel var 15% (14% vid slutet av föregående kvartal). Wärtsiläs marknadsandel av hjälpmotormarknaden var 5% (6% vid slutet av föregående kvartal). Power Plants Efterfrågan på kraftverksmarknaden var fortsatt stark inom alla Power Plants affärsområdets huvudsegment: baskraft, industriell självgenerering och upprätthållande av stabila elnät. Marknaderna var fortsatt globalt aktiva. Efterfrågan på oljedrivna kraftverk var stark under rapportperioden i synnerhet i Afrika och Mellanöstern. Kraftverk som drivs med förnybara bränslen, bl.a. med flytande biobränslen, beställdes aktivt framförallt i Italien. Efterfrågan på gasdrivna kraftverk låg fortsättningsvis på en god nivå. Wärtsilä Power Plants-affärsområdets marknadsandelar Wärtsilä har ett starkt fotfäste på marknaden för tjockoljedrivna kraftverk. Bolaget står för ca en tredjedel av kraftverksmarknaden inom det egna effektområdet. Wärtsiläs andel av marknaden för sådana lättoljedrivna kraftverk som passar Wärtsiläs motorer, inklusive de som drivs med flytande biobränslen, är ca 25%. Marknaden för gaskraftverk är ett tillväxtområde, som ger Wärtsilä goda tillväxtmöjligheter. På de för Wärtsilä väsentliga marknaderna för gaskraftverk är bolagets nuvarande marknadsandel ca 8%. ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Wärtsiläs orderingång ökade fortsatt kraftigt, dvs. med 15% under andra kvartalet och uppgick till miljoner euro (1.190). Inom affärsområdet Ship Power uppnåddes alla tiders bästa kvartalsvisa orderingång, 673 miljoner euro (660). Orderingången för affärsområdet Power Plants uppgick till 326 miljoner euro (243) under andra kvartalet, vilket resulterade i en ökning på 34%. Under rapportperioden januari-juni var Wärtsiläs orderingång miljoner euro (2.214), ökningen var 14% jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången för affärsområdet Ship Power ökade ytterligare 3% till miljoner euro från den höga nivån (1.161) under motsvarande period året innan. Beställningar för offshorefartyg och oljeriggar fortsatte dominera orderingången. En viktig milstolpe var ordern på ett komplett kraftproduktions-, automationsoch propulsionssystem till brasilianska Dynamic Producer Inc:s oljeproduktionsfartyg. Inom kryssningsfartygssegmentet fick Wärtsilä en order på ett nytt Genesis fartyg från Caribbean Cruise Ltd. Leveransen omfattar huvudmotorerna och styrpropellrar. Orderingången för affärsområdet Power Plants uppgick till 537 miljoner euro (381) under rapportperioden, dvs. 41% mer än under motsvarande period året innan. De största beställningarna på oljekraftverk kom från Pakistan, Senegal och Aruba. Framgången på marknaden för kraftverk som drivs med flytande biobränslen fortsatte under andra kvartalet och Wärtsilä fick tre kraftverksorder från Italien med en total effekt på 114 MW. De största beställningarna på gaskraftverk kom från Ryssland och Bangladesh. Vid slutet av rapportperioden låg Wärtsiläs orderstock på en rekordnivå, miljoner euro (3.772), en ökning på 45%. Ca 30% av den totala orderstocken levereras under Affärsområdet Ship Powers orderstock var miljoner euro (2.505), vilket innebär leveranser för ungefär två år. Affärsområdet Power Plants orderstock var miljoner euro (887). Ungefär hälften av Power Plants orderstock levereras under 2007.

3 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT / OREVIDERAD 3 ORDERINGÅNG, ANDRA KVARTALET 4-6/2007 MEUR 4-6/ /2006 Förändring Ship Power % Services % Power Plants % Orderingång totalt % Orderingång Power Plants MW 4-6/ /2006 Förändring Olja % Gas % Förnybara bränslen % ORDERINGÅNG, RAPPORTPERIODEN 1-6/2007 MEUR 1-6/ /2006 Förändring 2006 Ship Power % Services % Power Plants % Orderingång totalt % Orderingång Power Plants MW 1-6/ /2006 Förändring 2006 Olja % 766 Gas % Förnybara bränslen % 353 ORDERSTOCK MEUR Förändring 2006 Ship Power % Services % 357 Power Plants % Orderstock totalt % OMSÄTTNING Wärtsiläs omsättning för andra kvartalet sjönk med 6%, vilket berodde på kraftverksleveransernas timing. Omsättningen för affärsområdet Ship Power ökade med 24% och för affärsområdet Services med 23%. Affärsområdet Services organiska tillväxt uppgick till 17%. Omsättningen för affärsområdet Power Plants sjönk med 62% jämfört med andra kvartalet året innan. Under rapportperioden januari-juni ökade omsättningen med 8% och uppgick till miljoner euro (1.437). Omsättningen för affärsområdet Ship Power ökade kraftigt med 42% till 561 miljoner euro (397). Omsättningen för affärsområdet Power Plants var 262 miljoner euro (432). Omsättningen för affärsområdet Services ökade till 726 miljoner euro (604), vilket resulterade i en tillväxt på 20% jämfört med motsvarande period året innan. Den organiska tillväxten uppgick till 15%. Ship Powers andel av Wärtsiläs totala omsättning var 36%, Power Plants andel var 17% och Services andel 47%. OMSÄTTNING, ANDRA KVARTALET 4-6/2007 MEUR 4-6/ /2006 Förändring Ship Power % Services % Power Plants % Omsättning totalt % OMSÄTTNING, RAPPORTPERIODEN 1-6/2007 MEUR 1-6/ /2006 Förändring 2006 Ship Power % 985 Services % Power Plants % 934 Omsättning totalt % RESULTAT Wärtsiläs rörelseresultat förbättrades under andra kvartalet till 73 miljoner euro (70), och lönsamheten steg till 9,2% (8,3). Rörelseresultatet för rapportperioden 1-6/2007 förbättrades till 136 miljoner euro (106) och lönsamheten var 8,8% (7,4). De finansiella posterna för rapportperioden var -5 miljoner euro (-1). Nettoräntorna var -6 miljoner euro (-7). Dividendintäkterna var 6 miljoner euro (8). Resultatet före skatter var 132 miljoner euro (244). Rapportperiodens skatter uppgick till 37 miljoner euro (41). I jämförelseperiodens skatter ingick en uppskjuten skattefordran på +26 miljoner euro som anknöt till tidigare redovisade kostnader för omstrukturering. Resultatet per aktie var 0,98 euro (2,15). BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE De likvida medlen vid slutet av perioden uppgick till 133 miljoner euro (137). Nettobeloppet för räntebärande lånekapital var 178 miljoner euro (293). Soliditeten var 44,3% (44,0) och nettoskuldsättningsgraden 0,18 (0,25). Kassaflödet från affärsverksamheten var starkt, 129 miljoner euro (49). INNEHAV Wärtsilä äger B-aktier i Assa Abloy, vilket motsvarar 2,0% av Assa Abloys aktier. Innehavet har upptagits i balansräkningen till marknadsvärdet vid slutet av rapportperioden, 119 miljoner euro. INVESTERINGAR Bruttoinvesteringarna i januari-juni uppgick till 112 miljoner euro (116), och dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och aktier till ett belopp av 43 miljoner euro (72) samt investeringar i produktion och informationsteknologi till ett belopp av 69 miljoner euro (44). Avskrivningarna uppgick till 37 miljoner euro (35). På grund av den stora volymtillväxten väntas investeringarna för hela 2007 stiga till ca 200 miljoner euro. STRATEGISKA FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH SAMFÖRETAG I januari undertecknade Wärtsilä och Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) ett avtal om att grunda ett 50/50- ägt samföretag i Korea. Samföretaget börjar tillverka flerbränslemotorer till LNG-fartyg som transporterar flytande naturgas. Bolagets aktiekapital är 58 miljoner euro, varav Wärtsiläs andel är 29 miljoner euro. Samföretaget tillverkar Wärtsilä 50DF flerbränslemotorer för skeppsbyggnadsmarknaden i Korea, Japan, Kina och Taiwan. Den första motorn blir klar under andra hälften av Wärtsiläs leveransenhet i Trieste, Italien, fortsätter att tillverka Wärtsilä 50DF motorer för skeppsbyggnadsmarknaden utanför Östasien och för den växande kraftverksmarknaden. Europeiska unionens konkurrensmyndigheter godkände samföretaget i juni, och alla tillstånd för inledandet av affärsverksamheten har erhållits från olika myndigheter. I februari förvärvade Wärtsilä svenska Senitec AB. Företaget har specialiserat sig på produkter med vars hjälp avfall, såsom oljigt vatten och spillolja, separeras i kraftverk, hamnar och på fartyg. Den förvärvade affärsverksamheten erbjuder Wärtsilä en möjlighet att utvidga sitt produktutbud av miljölösningar för avfallshantering.

4 4 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 I februari förvärvade Wärtsilä Marine Propeller (Pty) Ltd:s affärsverksamhet. Företaget är beläget i Kapstaden, Sydafrika, och dess huvudaffärsområde är propellerreparationer. I maj utvidgade Wärtsilä ytterligare sitt utbud av propellerservice genom förvärvet av det brittiska propellerreparationsbolaget McCall Propellers. Den totala köpesumman för ovan nämnda företagsförvärv var 25 miljoner euro. Efter allokeringen av köpesummorna uppstår goodwill på 17 miljoner euro. I maj undertecknade Wärtsilä ett avtal om förvärvet av engelska Railko Ltd:s Marine-verksamhet. Företaget har specialiserat sig på teknologi för propelleraxellager och -tätningar. Företagsförvärvet förbättrar Wärtsiläs konkurrenskraft inom oljesmorda lagerlösningar och utökar sortimentet med vattensmorda lager. Railkos produkter används i alla typer av fartyg från kryssningsfartyg till fraktfartyg. Affären slogs fast i början av juli. ANDRA STRATEGISKA ÅTGÄRDER I januari offentliggjorde Wärtsilä ett köpeanbud till Wärtsilä India Ltd:s minoritetsägare. Anbudet omfattade aktier, dvs. 10,3% av bolagets aktiekapital. Anbudstiden gick ut och köpeanbudet lyckades. På basis av anbudet köpte Wärtsilä 7,3% av aktierna till ett sammanlagt pris på ca 10 miljoner euro, varav 7 miljoner euro har redovisats som goodwill. Wärtsilä Oyj Abp äger direkt eller indirekt 97,0% av Wärtsilä India Ltd:s aktier. Noteringen av Wärtsilä India Ltd på Bombays börs upphörde I mars öppnade Wärtsilä ett stort servicecenter i Shanghai för att förbättra kundservicen på den snabbt växande marknaden i Kina. I maj öppnades också en serviceverkstad i Ho Chi Minh City i Vietnam nära hamnen i Saigon och ett kontor i Hanoi för att betjäna kunderna på de växande marknaderna för sjöfart, skeppsbyggnad och energiindustri i Vietnam. Efterfrågan på utbildningstjänster har stadigt ökat. Wärtsilä öppnade ett nytt utbildningscenter i Korea för att erbjuda kunderna utbildning i världens största skeppsbyggnadsland. PRODUKTION Wärtsiläs investeringsprogram för att öka produktionskapaciteten för medelvarviga motorer i Vasa och Trieste framskrider. Hela kapacitetsökningen tas i bruk planenligt under andra hälften av Wärtsiläs globala leverantörsnätverk har fortsatt utbyggnaden av kapaciteten, och största delen av leverantörernas investeringar tas i bruk i år. I maj slöt Wärtsilä och Vietnam Shipbuilding Industry Corporation (Vinashin) licenstillverkningsavtal gällande tillverkning och försäljning av vissa av Wärtsiläs lågvarviga motortyper i Vietnam. Den första motorn blir klar planenligt I juni öppnade Wärtsiläs samföretag Wartsila CME Zhenjiang Propeller Co Ltd en ny fabrik för tillverkning av propellrar med fasta blad i Kina. Den nya fabriken fördubblar Wärtsiläs produktionskapacitet för propellrar av denna typ. Propellerverksamhetens produktions- och produktutvecklingsfunktioner sammanslås med motortillverkningsorganisationen, och av dessa bildas organisationen Industrial Operations. Målsättningen med den nya organisationsstrukturen är att befästa de centrala kompetensområdena. FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING Wärtsilä fokuserar ytterligare på utvecklingen av förbrännings- och prestandateknologi för motorer genom investeringar i dessa områden. Det pågående Hercules-programmet, vars målsättning är att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen, avslutas i september Huvudparterna i det nuvarande programmet, Wärtsilä och MAN Diesel, planerar följande skade för projektet. Ett förslag till detta gavs till EU-kommissionen i början av juni. Provkörningen av Wärtsilä Auxpac 26 motorn inleddes under rapportperioden och resultaten har varit positiva. Produkten förbättrar Auxpac-sortimentet och svarar i synnerhet på efterfrågan på större hjälpmotorer. PERSONAL Under rapportperioden hade Wärtsilä (12.650) anställda i genomsnitt. I slutet av juni var antalet anställda (12.918). Personalen ökade mest inom affärsområdet Services, vars personal ökade med ca 19% jämfört med motsvarande period året innan. Vid slutet av rapportperioden hade affärsområdet Services anställda (7.537). AKTIER OCH AKTIEÄGARE AKTIERNA VID HELSINGFORS BÖRS Serie A Serie B Totalt Antal aktier Antal röster Aktieomsättning, st. 1-6/ Högsta Lägsta Medelkurs 1 Slutkurs A-aktie 50,50 38,05 45,80 47,80 B-aktie 51,40 38,44 46,38 48,90 1 Med handelsvolym vägd medelkurs. Marknadsvärde MEUR Utländskt innehav ,6% 28,8% FÖRÄNDRINGAR I INNEHAV EFTER RAPPORTPERIODEN Den 3 juli ökade Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter aktieaffären äger Varma A-aktier och B-aktier, sammanlagt aktier, dvs. 4,16% av Wärtsiläs aktier och 9,46% av rösterna. Den 3 juli minskade Sampo Oyj sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter aktieaffären äger Sampo A-aktier, dvs. 0,61% av Wärtsiläs aktier och 1,90% av rösterna. OPTIONSPROGRAM Wärtsilä hade två optionsprogram under rapportperioden. Optionsprogrammet för år 2001 avslutades Optionsprogrammet för år 2002 avslutas På basis av optionsprogrammen fanns det vid slutet av rapportperioden sammanlagt otecknade aktier, dvs. 0,2% av aktiekapitalet.

5 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT / OREVIDERAD 5 ORDINARIE BOLAGSSTÄMMANS BESLUT Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma, som hölls , fastställde bokslutet och beviljade verkställande direktören och styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret Bolagsstämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 1,75 euro per aktie i dividend. Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastslog antalet styrelseledamöter till sex. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria. Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab. FULLMAKTER BEVILJADE TILL STYRELSEN Bolagsstämman beviljade styrelsen fullmakt att besluta om emission av nya aktier i A- och/eller B-serien i ett eller flera partier. Aktieemissionen kan genomföras på styrelsens villkor och till ett av styrelsen fastslaget pris. Enligt fullmakten kan högst nya aktier emitteras så att högst aktier i serie A och högst i serie B emitteras till aktieägarna i samma proportion som deras tidigare innehav av bolagets aktier, och/eller att högst aktier i serie B emitteras genom att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier förutsatt att det finns vägande ekonomiska orsaker därtill ur bolagets perspektiv. Fullmakten kan med ovan nämnda begränsningar användas till att bl.a. utveckla kapitalstrukturen, utvidga ägarunderlaget, användas som vederlag i företagsförvärv eller för att anskaffa egendom som anknyter till bolagets affärsverksamhet. Nyemissionen kan också genomföras mot apportegendom eller genom att utnyttja kvittningsrätten. Fullmakten gäller till följande ordinarie bolagsstämma. STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Antti Lagerroos till ordförande och Göran J. Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig medlemmarna av kommittéerna enligt följande: Revisionskommittén: Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Maarit Aarni-Sirviö, Heikki Allonen och Matti Vuoria. Utnämningskommittén: Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Göran J. Ehrnrooth och Matti Vuoria. Premieringskommittén: Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen och Matti Vuoria. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN På grund av den mycket stora efterfrågan råder det brist på vissa centrala komponenter. Den globala efterfrågan på till exempel gjutgods och smiden överstiger utbudet. Wärtsilä har vidtagit åtgärder för att säkra tillgången till centrala komponenter. Flera leverantörer har investerat i produktionen och merparten av dessa investeringar tas i bruk under MARKNADSUTSIKTER Den starka globala ekonomiska utvecklingen fortsätter och utsikterna väntas förbli gynnsamma under den närmaste framtiden. Aktiviteten inom sjöfart och skeppsbyggnad fortsätter. Fraktmarknaden har varit livskraftig och fraktpriserna ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Den något högre räntenivån och inflationen har inte påverkat skeppsbyggnadsindustrin. Fartygsleveranserna ökar dock snabbare än efterfrågan på nya fartyg, och på medellång sikt väntas detta påverka fraktmarknaden. Marknaden väntas förbli aktiv åtminstone under de sex följande månaderna. Även offshoreinvesteringarna i både fartyg och olika produktionsenheter väntas hålla sig på en hög nivå åtminstone under följande halvår. På kraftverksmarknaden är läget fortsatt gott. Orderingången väntas hålla sig på en hög nivå under slutet av året, och utsikterna är särskilt goda i Sydasien, Afrika och Amerika. WÄRTSILÄS UTSIKTER 2007 Efterfrågan inom marinindustrin och på energimarknaden ser ut att förbli aktiv under de två följande kvartalen för Wärtsiläs del. Tack vare den goda orderstocken väntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 15% innevarande år. Lönsamheten överskrider 9%. Wärtsiläs lönsamhet varierar betydligt mellan kvartalen och så är det också innevarande år. Wärtsilä ser ytterligare tillväxtmöjligheter år DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Delårsrapporter) med iakttagande av samma principer för upprättandet och samma kalkylmetoder som i bokslutet för Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan. Användning av bedömningar Upprättandet av bokslutet enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar och skulder samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet använda värdena. Tillämpning av ändrade och nya standarder (IFRS) från : IFRS 7, Finansiella instrument: upplysningar i bokslutet Ändring av IAS 1-standarden, upplysningar om kapital i bokslutet IFRIC 8, Tillämpningsområde för IFRS 2 IFRIC 9, Omvärdering av inbäddade derivat IFRIC 10, Delårsrapportering och nedskrivning. De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

6 6 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MEUR 1-6/ / Omsättning Övriga intäkter Kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Nettovinst på tillgångar som kan säljas Resultatandel i intresseföretag Resultat före skatter Periodens skatter Räkenskapsperiodens resultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Minoriteten 1 2 Totalt Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare: Resultat per aktie, euro 0,98 2,15 3,72 Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,98 2,13 3,71 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MEUR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Innehav i intresseföretag Tillgångar som kan säljas Uppskjuten skattefordran Övriga tillgångar Kortfristiga tillgångar Innehav i intresseföretag 1 6 Omsättningstillgångar Övriga tillgångar Likvida medel Aktiva Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen Eget kapital totalt Långfristiga skulder Räntebärande lån Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande lån Övriga skulder Främmande kapital totalt Passiva

7 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT / OREVIDERAD 7 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG MEUR 1-6/ / Rörelseverksamhetens kassaflöde: Resultat före skatter Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Realisationsvinster och förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter Resultatandel i intresseföretag Förändring av rörelsekapital Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Finansiella poster och inkomstskatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i aktier och företagsförvärv Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från aktier Kassaflöde från övriga investeringar Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde: Konvertering av optioner Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån och andra förändringar Betalda dividender Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Förändringar i investeringarnas verkliga värde 1 1 Kursdifferenser Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

8 8 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL MEUR Till moderbolagets aktieägare Minoritets- Eget intressen kapital Omräk- Fond för totalt Aktie Överkurs- nings- verkligt Balanserad kapital fond differens värde vinst Eget kapital Omräkningsdifferens 3 4 Övriga förändringar -5-5 Finansiella tillgångar som kan säljas vinst / förlust vid värdering till verkligt värde efter skatt 1 1 Kassaflödessäkring efter skatt 1 1 Direkt mot eget kapital redovisade nettointäkter Räkenskapsperiodens resultat Totalt redovisade intäkter och kostnader under perioden Konvertering av optioner Betalda dividender Eget kapital Eget kapital Omräkningsdifferens Övriga förändringar 1 1 Finansiella tillgångar som kan säljas vinst / förlust vid värdering till verkligt värde efter skatt -1-1 överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter Kassaflödessäkring efter skatt Direkt mot eget kapital redovisade nettointäkter Räkenskapsperiodens resultat Totalt redovisade intäkter och kostnader under perioden Betalda dividender Eget kapital AFFÄRSOMRÅDESSEGMENT Resultaträkning 1-6/2007 MEUR Power-affärsområden Placeringar Oallokerad Koncernen Omsättning Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader samt dividender Resultat före skatter 132 Tillgångar Skulder Investeringar Avskrivningar och nedskrivningar Resultaträkning 1-6/2006 MEUR Power-affärsområden Placeringar Oallokerad Koncernen Omsättning Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader samt dividender Nettovinster på tillgångar som kan säljas Resultatandel i intresseföretag Resultat före skatter 244 Tillgångar Skulder Investeringar Avskrivningar och nedskrivningar Geografiska segment MEUR Europa Asien Amerika Övriga Koncernen Omsättning 1-6/ Omsättning 1-6/

9 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT / OREVIDERAD 9 IMMATERIELLA OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR MEUR 1-6/ / Immateriella tillgångar Bokvärde Valutakursdifferenser Företagsförvärv Ökning Avskrivningar och nedskrivningar Minskning och omklassificeringar Bokvärde i slutet av perioden Materiella tillgångar Bokvärde Valutakursdifferenser -4-6 Företagsförvärv Ökning Avyttring av företag -17 Avskrivningar och nedskrivningar Minskning och omklassificeringar Bokvärde i slutet av perioden BRUTTOINVESTERINGAR MEUR 1-6/ / Aktier och företagsköp Övriga investeringar Koncernen De största investeringarna under rapportperioden gjordes i fabrikerna i Vasa och Trieste, Italien, 18 miljoner euro, och förbindelserna i anslutning till dessa investeringsprogram uppgick till 9 miljoner euro i slutet av rapportperioden. I expansionen av propellerproduktionen i Holland och Kina gjordes investeringar på 5 miljoner euro, och förbindelserna i anslutning till dem uppgick till 11 miljoner euro. FÖRETAGSFÖRVÄRVENS INVERKAN PÅ DEN KONSOLIDERADE BALANSRÄKNINGEN Under rapportperioden förvärvade Wärtsilä propellerreparationsverksamheten av sydafrikanska Marine Propeller (Pty) Ltd, det svenska miljöteknikbolaget Senitec AB samt det engelska propellerservicebolaget McCall Propellers Ltd. D MEUR 1-6/2007 Anskaffningspris 35 Verkligt värde på de anskaffade tillgångarna 11 Goodwill 24 Specifikation av de anskaffade tillgångarna: Immateriella tillgångar 7 Materiella tillgångar 1 Omsättningstillgångar 1 Fordringar 4 Minoritetsintressen 3 Skulder -3 Uppskjuten skatteskuld -2 Totalt 11 RÄNTEBÄRANDE FRÄMMANDE KAPITAL MEUR Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Lånefordringar Kassa och bank Netto NYCKELTAL 1-6/ / Resultat per aktie, euro 0,98 2,15 3,72 Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,98 2,13 3,71 Eget kapital per aktie, euro 12,03 12,33 12,74 Soliditet, % 44,3 44,0 47,0 Nettoskuldsättningsgrad 0,18 0,25 0,07 PERSONAL 1-6/ / I medeltal I slutet av perioden

10 10 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 ANSVARSFÖRBINDELSER MEUR Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Totalt Borgens- och ansvarsförbindelser För företag inom samma koncern För intresseföretag 1 Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal Totalt DERIVATINSTRUMENTENS NOMINELLA VÄRDEN MEUR Totalt varav stängda Ränteswappar 140 Valutaterminer Valutaoptioner, köpta 22 7 Valutaoptioner, utfärdade 8 8 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, PER KVARTAL MEUR 4-6/ / / / / /2006 Omsättning Övriga intäkter Kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Nettovinst på tillgångar som kan säljas 124 Resultatandel i intresseföretag Resultat före skatter Periodens skatter Räkenskapsperiodens resultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Minoriteten 1 1 Totalt Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare: Resultat per aktie, euro 0,54 0,44 1,13 0,44 1,60 0,55 Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,54 0,44 1,15 0,43 1,58 0,55 FORMLER FÖR NYCKELTAL Resultat per aktie (EPS) resultat före skatter - inkomstskatter minoritetsandel av resultatet justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden Eget kapital/aktie eget kapital justerat antal aktier under räkenskapsperioden Soliditet eget kapital + minoritetsandel balansomslutning erhållna förskott x 100 Nettoskuldsättningsgrad räntebärande främmande kapital kassa och bank eget kapital + minoritetsandel Wärtsilä Oyj Abp Styrelsen

11 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT / OREVIDERAD 11 Wärtsilä i korthet Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

12 Wärtsilä Oyj Abp John Stenbergs strand 2 PB Helsingfors Tel (0) Fax +358 (0)

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars The engine of industry

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars The engine of industry Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Delårsrapport januari-mars 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RAPPORTPERIOD

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2008 I KORTHET MEUR 1-3/2008

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA KVARTALET 4-6/2008 I KORTHET MEUR 4-6/2008 4-6/2007

Läs mer

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (52,7) Rörelseresultatet

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R JANUARI-SEPTEMBER TAMMI-JUNI

D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R JANUARI-SEPTEMBER TAMMI-JUNI D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R 06 06 TAMMI-JUNI JANUARI-SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006 Siffrorna i denna delårsrapport

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1)

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1) Wärtsilä Oyj Apb BÖRSMEDDELANDE 4.5.2005 kl. 8.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: - Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (521,7) - Rörelseresultatet förbättrades och

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. TREDJE KVARTALET 7-9/2008 I KORTHET MEUR 7-9/2008

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) WÄRTSILÄS OMSÄTTNING ÖKADE TILL 2.519 MILJONER EURO. STYRELSEN FÖRESLÅR FÖR BOLAGSSTÄMMAN EN DIVIDEND PÅ SAMMANLAGT 1,75 EURO. - Omsättningen

Läs mer

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä Wärtsilä 2003 Koncernchef Ole Johansson Den 5 februari 2004 Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power Service Kraftverk Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer.

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T 1 (9) Delårsrapport 2.9.2009 EDITA-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2009 Omsättningen och rörelseresultatet ökade Under perioden januari juni ökade omsättningen för Edita-koncernens fortgående verksamheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 2 Stark tillväxt i orderingången Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under rapportperioden januari-mars

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2011 Period 1 april - 30 juni 2011 - Nettoomsättningen uppgår till 36 429 (33 191) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Den organiska

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer