06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling"

Transkript

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP

2 WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella målsättningar i korthet Affärsverksamheten 18 Power Plants-översikt 21 Verksamhetsomgivning 25 Power Plants-marknadens utveckling 26 Strategi 27 Power Plants och hållbar utveckling 30 Ship Power-översikt 32 Verksamhetsomgivning 38 Ship Power-marknadens utveckling 40 Strategi 42 Ship Power och hållbar utveckling 47 Services-översikt 51 Verksamhetsomgivning 53 Services-marknadens utveckling 54 Strategi 55 Services och hållbar utveckling 57 Tillverkningsöversikt 59 Strategi Hållbar utveckling 60 Wärtsilä och hållbar utveckling 62 Fokus på hållbar utveckling 64 Sammandrag av nyckeltal 66 Ledning av hållbar verksamhet 68 Verksamhetsprinciper 72 Ledningssystem 74 Produktansvar 75 Styrning av leverantörskedjan 76 Intressentrelationer 77 Kanaler för växelverkan 79 Wärtsilä och organisationer 80 Wärtsilä och index för hållbar utveckling 82 Erkännanden 83 Ekonomiskt ansvar 84 Kunder 85 Leverantörer 86 Personal 88 Offentliga sektorn 89 Finansiärer och aktieägare 90 Samhällsstöd 91 Wärtsilä och utsläppshandel 92 Miljöansvar 95 Miljömålsättningar 98 Wärtsiläs policy för kvalitet, arbetshälsa och arbetarskydd samt miljö 99 Lösningar för minskande av växthusgaser 102 Mot hållbarare lösningar 104 Miljölagstiftning och -initiativ 105 Wärtsiläs FoU-fokus 106 Säkerställande av produkternas tillförlitlighet och säkerhet 107 Förbättrad verkningsgrad 109 Minskning av svaveloxidutsläpp 115 Minskning av kväveoxidutsläpp 117 Minskning av växthusgasutsläpp 118 Vattenlösningar 119 Skapande av nya lösningar 121 Långsiktig forskningsverksamhet 122 Samarbete med intressenter 123 Livscykeltänkandets betydelse 125 Sammanfattning av miljöaspekter 129 Miljönyckeltal

3 Wärtsiläs årsredovisning Material, energi och vatten 134 Utsläpp och avfall 138 Iakttagande av lagstiftningen 140 Miljökostnader och ansvar 141 Personal och socialt ansvar 142 Sociala målsättningar 145 Personal 151 Personalpraxis 154 Arbetshälsa och arbetarskydd 156 Mänskliga rättigheter 157 Områden med svag regeringskontroll 158 Säkerhetspraxis 159 Samhället 160 Leverantörskedjan 162 Åtgärder mot korruption 163 Politisk verksamhet 164 Konkurrensbestämmelser 165 Produktansvar 166 Kundtillfredsställelse 168 Information om hållbar utveckling 169 Ekonomisk information 170 Miljöinformation 172 Social information 174 Vår rapportering 178 Rapporteringsprinciper 180 Oberoende bestyrkanderapport 183 GRI och UNGC index Corporate governance 192 Corporate governance 194 Bolagsstämman 196 Styrelsen 198 Styrelsens ansvar 199 Styrelsens CVn 208 Styrelsens kommittéer 210 Direktionen 211 VD och Vice VD 212 Direktionens CVn 221 Övrig ledning 222 Affärsområdenas ledningsgrupper 227 Dotterbolagens verkställande direktörer 228 Insiderförvaltning 229 Revision 230 Intern kontroll 234 Värden och kontrollmiljö 235 Affärsprocesser 236 Information och kommunikation 237 Uppföljning 238 Rapport om löner och belöningar Risker och riskhantering 245 Strategiska risker 250 Operativa risker 253 Skaderisker 254 Finansiella risker 255 Riskprofiler och ansvarsområden Investerarinformation 257 Aktier och aktieägare 258 Wärtsiläs aktie på Helsingfors Börs 260 Aktieägare 264 Wärtsilä på kapitalmarknaden 267 Analytiker 268 Information till aktieägarna 269 Finansiell information Börsmeddelanden 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse 273 Centralt under Strategi 276 Marknadsutveckling 278 Orderingång och orderstock 280 Omsättning och lönsamhet 282 Balans, finansiering och kassaflöde 285 Investeringar

4 Wärtsiläs årsredovisning Omstruktureringsåtgärder 287 Tillverkning 288 FoU, lansering av produkter 289 Personal 290 Förändringar i ledningen 291 Hållbar utveckling 292 Aktier och aktieägare 293 Beslut av ordinarie bolagsstämman 294 Risker och osäkerhetsfaktorer 295 Marknadsutsikter 296 Wärtsiläs utsikter för Styrelsens förslag om utdelning Bokslut 298 Femårsöversikt 300 Formler för nyckeltal 302 Koncernens resultaträkning 304 Koncernens balansräkning 306 Koncernens kassaflödesanalys 308 Sammanställning över förändring i eget kapital 310 Redovisningsprinciper för koncernredovisningen Segmentinformation Förvärv och avyttringar Långfristiga projekt och långfristiga drifts- och underhållsavtal Övriga intäkter Material och tjänster Kostnader för ersättningar till anställda Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Inkomstskatter Resultat per aktie Övriga totalresultat Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Investeringar i intresse- och samföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Varor i lager Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp Övriga fordringar Likvida medel Uppskjuten skattefordran och - skuld Pensionsansvar Moderbolagets aktiekapital Fond för verkligt värde Avsättningar Finansiella skulder Övriga skulder Finansiella instrument Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar Transaktioner med närkretsen Revisorernas arvoden och tjänster Valutakurser Dotterbolag Finansiella risker Händelser efter balansdagen 376 Moderbolagets resultaträkning 377 Moderbolagets balansräkning 380 Moderbolagets kassaflödesanalys 382 Redovisningsprinciper för moderbolaget 384 Noter Noter Noter Not Noter Not Noter 12-14

5 Wärtsiläs årsredovisning Noter Styrelsens förslag 398 Revisionsberättelse 400 Nyckeltal för kvartalen

6 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Koncernchefens hälsning 6 Koncernchefens hälsning Bästa aktieägare, År 2011 präglades av förändringar, både externa och interna. I början av året meddelade Ole Johansson sin avsikt att gå i pension och jag utnämndes till ny koncernchef från De första tecknen på finansiella problem på marknaderna i EU och USA dök upp under sommaren. De här problemen har eskalerat sedan dess så att de inverkade på den globala BNP-utvecklingen. I juli var vi tvungna att informera marknaden om att vi inte skulle uppnå vår tillväxtprognos för omsättningen Trots de här svåra marknadsförhållandena har vi presterat väl. Jag är särskilt nöjd med vår fortsatt starka orderingång, som ökade med 13%, och även med att vi uppnådde våra lönsamhetsmål med en lägre omsättning. Detta berodde på en bra ordermix, ett framgångsrikt verkställande och kostnadskontroll. Efter ett mycket starkt fjärde kvartal lyckades vi nå en lönsamhet på 11,1% och uppfylla vårt mål för orderingången. Wärtsiläs omsättning för januari-december 2011 var miljoner euro, en minskning med 7,6% från året innan. Tyvärr var minskningen i omsättningen något större än estimerade 0-5%. Kraftverksmarknaden var aktiv under hela året, vilket resulterade i en god orderingång. Endast under första kvartalet var orderingången sämre än väntat, och detta inverkade också på omsättningsutvecklingen för hela året. Marknadsaktiviteten var livligast på tillväxtmarknaderna inom segmenten flexibel basbelastning och industriell självgenerering. Överkapaciteten i handelsfartygssegmentet fortsatte på marina marknader. Den aktiva orderingången inom mer specialiserade fartyg såsom offshoreapplikationer, LNG-tankfartyg och kryssningsfartyg resulterade emellertid i en betydande ökning i orderingången för både Wärtsilä Ship Power och vårt koreanska samföretag. I början av 2011 verkade servicemarknaden återhämta sig, men från och med sommaren började osäkerhetsfaktorerna i den globala ekonomin spela en allt större roll, i synnerhet i Europa. Däremot var marknaderna i Mellanöstern, Asien samt Amerika fortfarande aktiva. Utvecklingen var starkast på marknaden för kraftverk och offshoretjänster. Våra strategier för affärsområdena reviderades hösten Denna process syftar till att styra våra aktiviteter under de kommande åren, och vi har nu en väl förankrad plan för hur vi ska uppnå våra tillväxt- och lönsamhetsmål. Stora förändringar kommer att äga rum på kraftförsörjningsmarknaden, och de kommer att öka efterfrågan på flexibel och effektiv gasbaserad kraftgenerering. Tack vare konceptet Smart Power Generation befinner sig Wärtsilä i en unik position med tillväxtmöjligheter på dessa föränderliga marknader. Vi kommer att sträva efter tillväxt inom stora gasdrivna kraftverk, och vi tror också att vi kan påverka dialogen om tariffsystemen så att det kan bli lättare att investera i reservkraftverk. Dessa insatser kommer att intensifieras och samordnas av en ny funktion för samhällsrelationer inom koncernledningen.

7 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Koncernchefens hälsning 7 På marinmarknaden införs nya miljöbestämmelser för både utsläpp och ballastvatten inom den nära framtiden, vilket innebär utmaningar för våra kunder. Bestämmelserna kommer att öka efterfrågan på gas som marinbränsle och på olika miljölösningar såsom skrubbrar. Utvecklingen av miljölösningar och gasteknologin är en prioritet för Wärtsilä för att kunna möta våra kunders föränderliga behov. Vi siktar på att ha den bästa gasmotorteknologin samt den rätta kompetensen och ändamålsenliga lösningar för en säker och effektiv hantering av gas ombord på fartyg. Vi fortsätter också att utveckla våra 2-taktsflerbränslemotorer så att de kan köras med lågtrycksgas. Miljölagstiftningen skapar affärsmöjligheter för både Ship Power och Services, och vi ser till att vår andel av dessa marknader blir så stor som möjligt. För att stärka vår position på marknaderna för offshore, marina gasapplikationer och miljölösningar bestämde vi oss för att förvärva Hamworthy, ett brittiskt bolag som har ett attraktivt produktutbud och en stark ställning på dessa marknader. Jag nöjd med att förvärvet slutfördes , och jag vill önska Hamworthys ledning och personal välkomna till Wärtsilä. År 2011 började det hårda arbetet med etablering av samföretag i Kina och Sydkorea att ge resultat. Orderingången för dessa bolag utgjorde mer än 30% av Wärtsilä Ship Powers totala orderingång, och vi har beslutat att stärka vår ställning i Asien ytterligare. År 2011 fattade vi också ett beslut om att förlägga tillverkningen av Wärtsilä 32-motorn till Kina genom att grunda ett samföretag för detta ändamål i Nantong. Närmare 40% av vår omsättning under 2011 kom från Asien. Det är viktigt att Wärtsilä har en stark ställning i denna del av världen där tillväxtmöjligheterna är goda. Konkurrensen ökar dock i Asien, och vi måste satsa hårt på vår konkurrenskraft i framtiden och bevara vårt tekniska ledarskap. Därför stärker vi även våra tekniska resurser i denna del av världen genom att intensivt söka högklassiga leverantörer och sträva efter lägre produktkostnader. Wärtsilä Services är unikt genom att stå för över 40% av koncernens omsättning med ett nätverk som så gott som täcker hela jordklotet. Detta globala nätverk och vår kompetenta personal hjälper oss att uppnå vårt strategiska mål, nämligen att bli den marknadsledande aktören inom miljölösningar i vår bransch. Affärsområdet Services har en viktig funktion, inte bara för försäljningen av utrustning utan också för att affärsområdet hjälper oss genom lågkonjunkturer. Affärsområdet är en bra plattform att bygga och förbättra lönsamheten på. Ett framgångsrikt genomförande av vår strategi förutsätter att vi tar hand om kompetensen och motivationen bland våra medarbetare. För att satsa mer på personalstrategin utnämndes Wärtsiläs HR-direktör till direktionsmedlem från Vi tror på en diversifierad ledning som representerar olika nationaliteter och kön, och vi har engagerat oss i att erbjuda jämlika möjligheter inom Wärtsilä. Miljövänliga lösningar är vårt viktigaste bidrag till hållbar utveckling. Det här kompletteras av att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi förbundit oss att stöda FN:s Global Compact och dess tio principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Vad gäller framtiden ser utvecklingen av orderingången för Power Plants lovande ut, och kraftförsörjningsmarknaden väntas förbli aktiv under Inom Ship Power väntas ordermixen vara i linje med 2011 och gynna order på offshorefartyg och andra mer specialiserade fartyg. Inga

8 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Koncernchefens hälsning 8 stora förändringar väntas inträffa i marknadsutsikterna för Services. Förvärvet av Hamworthy möjliggör viktiga synergier. Förvärvet kommer att öka våra intäkter för år 2012 men det medför svagt negativa konsekvenser för vår lönsamhet under året. Med beaktande av förvärvet av Hamworthy väntas omsättningen öka med 5-10% och lönsamheten uppgå till 10-11% under I det stora hela ser jag mycket förhoppningsfullt och optimistiskt på Wärtsilä och de förefintliga möjligheterna till en fortsatt tillväxt och en förbättrad lönsamhet, även om detta innebär hårt arbete i svåra marknadsförhållanden. Genom att fokusera på våra tre tillväxtområden gas, miljötjänster och Smart Power Generation har vi en bra chans att lyckas. Förvärvet av Hamworthy är också ett viktigt steg mot våra ambitiösa mål. Jag vill tacka våra aktieägare för deras intresse för vårt företag, våra kunder för deras förtroende för oss och hela Wärtsiläs organisation för ett utmärkt arbete och engagemang. Björn Rosengren Koncernchef

9 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Detta är Wärtsilä 9 Wärtsilä i korthet Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

10 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Affärsverksamheten i korthet 10 Affärsverksamheten i korthet Power Plants Wärtsilä är en ledande leverantör av moderna, miljömässigt avancerade, högeffektiva och dynamiska kraftverk som möjliggör maximal integration av periodiskt förnybar kraftgenerering. Vi erbjuder flerbränslelösningar för kraftverksmarknaden, från bas- och toppbelastning till efterföljande av elnätverkets belastning samt dynamisk balansering av system och ultrasnabba nätreserver för nuvarande och framtida kapacitetsmarknader. Våra snabba leveranser av kompletta kraftverk samt långfristiga drifts- och underhållsavtal erbjuder våra kunder flexibel kapacitet i både urbana miljöer och de mest krävande avlägsna områdena. Ship Power Wärtsilä främjar sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda kunder i marinindustrin lösningar som är ekologiskt hållbara, effektiva, flexibla och ekonomiska. Våra lösningar bygger på kundernas behov och omfattar produkter, system och tjänster. Tack vare vårt teknologiska ledarskap på området och genom vår erfarenhet, know-how och vår personals engagemang kan vi skräddarsy optimerade livscykellösningar som gynnar våra kunder runt om i världen. Services Wärtsilä stöder sina kunder under installationernas hela livscykel genom att optimera verkningsgraden och prestandan. Vi erbjuder den mest kompletta serviceportföljen och det mest omfattande servicenätverket på både energi- och marinmarknaden. Vi har förbundit oss att leverera hög kvalitet, expertstöd och tillgång till tjänster var än våra kunder befinner sig på ett så miljöanpassat sätt som möjligt.

11 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Verksamhetsomgivning 11 Wärtsiläs verksamhetsomgivning Under år 2011 började osäkerheten i den globala ekonomin öka. Jämfört med år 2010 minskade den globala BNP-tillväxten från 5,1% till 4,0%. Medan EU:s och USA:s ekonomier drabbades starkast av denna utveckling, klarade sig länderna utanför OECD bättre. Största delen av Wärtsilä Power Plants-affärsområdets beställningar kom från länder utanför OECD och den ekonomiska utvecklingen i dessa marknader förblev på en god nivå. BNP-minskningen hade en negativ inverkan på vissa Ship Powers och Services kundgrupper, speciellt på handelsfartygsmarknaden och i Europa. Fortsatt BNP-tillväxt krävs för att överkapaciteten på handelsfartygsmarknaden ska absorberas, och för att beställningsaktiviteten ska öka. Marina marknadernas överkapacitet och låga fraktpriser innebär minskade investeringar i valfria underhållsåtgärder och serviceprojekt. Under 2011 ökade oljepriserna jämfört med föregående år, vilket hade en positiv inverkan på offshore-industrin. Höga mineralpriser stödde speciellt gruvindustrins investeringar i ny kapacitet och kraftproduktion. Cirka 68% av försäljningen och 61% av Wärtsiläs operativa kostnader var denominerade i euro under år Valutakursförändringar har inte haft en betydande inverkan på vårt resultat.

12 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Koncernstrategi 12 Strategi Wärtsiläs mål är att vara den ledande leverantören av kompletta livscykelbaserade kraftlösningar på den globala marinmarknaden och utvalda energimarknader i hela världen. Vi ser tillväxtmöjligheter för gasdrivna kraftverk i anslutning till konceptet Smart Power Generation och för gasdrivna motorer samt relaterade system på marinmarknaderna. Vi strävar också efter tillväxt inom miljölösningar, inklusive skrubbrar och system för hantering av ballastvatten. Våra styrkor består av vårt teknologiska ledarskap, vårt integrerade produkt- och serviceutbud, våra nära och långvariga kundrelationer och vår överlägsna globala närvaro. Vår produktion och leveranskedjans hanteringsfunktion betjänar de båda slutmarknaderna, och vi strävar fortlöpande efter att bevara kostnadseffektivitet och hög kvalitet ofta i samarbete med ledande industriella partner på våra viktigaste tillväxtmarknader. Vår FoU-verksamhet är en annan källa till synergier som gör det möjligt för oss att vara en föregångare inom teknologi och innovationer i branschen. Vi har som avsikt att utnyttja tillväxtmöjligheterna på våra slutmarknader och samtidigt bevara vår solida lönsamhet.

13 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Hållbar utveckling 13 Hållbar utveckling Miljömålsättningar Wärtsiläs övergripande löfte är att leverera kraftlösningar med hög verkningsgrad och låg miljöbelastning. Vår målsättning är att kontinuerligt förbättra våra produkters och tjänsters miljöprestanda och att bevara vårt teknologiska ledarskap genom utnyttjande av nya teknologier och samarbete med våra kunder och andra intressenter. Därigenom gör vi det möjligt att införa strängare internationella miljönormer och riktlinjer. Målsättningar för socialt ansvar Wärtsilä är en god samhällsmedborgare överallt där vi är aktiva. Vår verksamhet och våra relationer till intressenterna styrs av våra verksamhetsprinciper. Wärtsilä är en ansvarsfull arbetsgivare, och vi vill erbjuda vår personal en intressant och spännande arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, lika möjligheter och utrymme för personlig utveckling. Vidare är vår målsättning att erbjuda en säker arbetsmiljö för vår personal och våra leverantörer samt att minimera de hälso- och säkerhetsrisker som anknyter till användningen av våra produkter och tjänster. Hanteringen och utvecklingen av leveranskedjan utgör en väsentlig del av vår verksamhet.

14 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Finansiella målsättningar 14 Finansiella målsättningar Målsättning Utveckling 2011 Omsättning Målet är att vår omsättning ska växa snabbare än den globala BNP-tillväxten. År 2011 minskade Wärtsiläs omsättning med 7,6% till milj. euro. Wärtsiläs genomsnittliga årliga tillväxt-% (CAGR) var 5,7%. Enligt WEO rapporten januari 2012 är BNPtillväxtprognosen för ,3%. Wärtsilä estimerar att omsättningen kommer att växa 5-10% under Lönsamhet Vårt mål för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 14% på toppen av konjunkturcykeln. I konjunkturdalarna är vårt mål att hålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10%. År 2011 var vår rörelsevinst 469 milj. euro, 11,1% av omsättningen. Kapitalstruktur Målet är att bibehålla vår skuldsättningsgrad under 0,50. År 2011 var vår skuldsättningsgrad 0,04. Dividend Vårt mål är att betala en dividend på 50% av resultatet per aktie. Styrelsen föreslår en dividend på 0,90 euro per aktie för den räkenskapsperiod som slutade

15 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Finansiella målsättningar 15

16 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT 2011 i korthet i korthet År 2011 präglades av en god tillväxt i orderingången och en solid lönsamhet trots att omsättningen sjönk. Orderingången ökade med 13% från året innan. Power Plants orderingång ökade med 13% och Ship Powers med 52%. Orderingången jämfört med faktureringen översteg ett för första gången sedan år Wärtsiläs omsättning var miljoner euro, en minskning med 7,6% från året innan. Detta var något mer än den förväntade minskningen på 0-5%, och den främsta orsaken till detta var försenade kraftverksleveranser. Rörelseresultatet (EBIT) var 11,1% av omsättningen (10,7), vilket var i linje med Wärtsiläs estimat för Den fortsatt goda lönsamheten berodde på en bra ordermix, ett framgångsrikt verkställande och kostnadskontroll. År 2011 var också ett förändringarnas år. Wärtsiläs nya koncernchef Björn Rosengren tillträdde Den ekonomiska omgivningen förändrades också markant då de finansiella problemen på marknaderna i EU och USA började eskalera så att de inverkade på den globala BNPutvecklingen. Trots detta fortsatte de växande tillväxtmarknaderna att investera i ny kraftgenereringskapacitet. Under året fick Wärtsilä flera order på kraftverk där fördelarna med Wärtsiläs Smart Power Generation-koncept utnyttjas. Ship Powers orderingång utvecklades väl inom offshoresegmentet och segmenten för specialiserade fartyg tack vare den gedigna orderaktiviteten inom dessa fartygstyper. Orderaktiviteten var också livlig på marknaden för LNGtankfartyg, vilket resulterade i en stark orderingång för vårt koreanska samföretag. Osäkerheten i den globala ekonomin började synas på marknaden för marinservice i synnerhet i Europa och i handelsfartygsmarknaden. Denna utveckling motverkades emellertid av en högre aktivitet på marknaderna för offshore- och kraftverksservice, vilket resulterade i en stabil omsättning för Services under Flera strategiska investeringar gjordes under I juni slöt Wärtsilä och Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd. avtal om att etablera ett samföretag för tillverkning av medelvarviga Wärtsilä 26- och Wärtsilä 32-marinmotorer i Kina. I juli förvärvade Wärtsilä Cedervall, en ledande tillverkare av axeltätnings- och lagersystem för marinindustrin, och i november invigde Wärtsilä sin nya distributionscentral för reservdelar i Kampen, Nederländerna. För att stärka vår position på marknaderna för offshore, marina gasapplikationer och miljölösningar förvärvade vi Hamworthy, ett brittiskt bolag som har ett attraktivt produktutbud och en stark ställning på dessa marknader.

17 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT 2011 i korthet 17 Nyckeltal Q4 / Q3 / Q2 / Q1 / MEUR Omsättning Power Plants Ship Power Services Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Rörelseresultat 1, % 11,1 11,7 11,0 11,3 10,4 10,7 12,1 Resultat före skatter Resultat/aktie 1, EUR 1,52 0,48 0,28 0,39 0,38 1,68 2,15 Balansomslutning Räntebärande främmande kapital, brutto Kassa och bank ROI, % 20,4-26,0 29,9 Nettoskuldsättningsgrad 0,04 0,04-0,03 0,04 0,00-0,09 0,28 Orderstock i slutet av perioden Orderingång Personal i slutet av perioden Aktiestockens marknadsvärde i slutet av perioden Siffrorna visas exklusive engångsposter och försäljningsvinster.

18 WÄRTSILÄ OYJ ABP AFFÄRSVERKSAMHETEN Power Plants-översikt 18 Wärtsilä Power Plants Wärtsilä Power Plants erbjuder överlägset värde för sina kunder genom decentraliserade, flexibla, effektiva och miljömässigt avancerade kraftverkslösningar. Våra beprövade och testade kraftverk är modulbaserade och levereras med full livscykelstöd. Vårt affärsområde är indelat i fyra segment Flexibel baskraft Wärtsiläs kraftverk för flexibel baskraft levereras främst till u-länder, öar och avlägsna regioner. Den ökande energikonsumtionen på dessa marknader ökar kontinuerligt efterfrågan på nya kraftgenereringslösningar. Wärtsiläs kunder inom detta segment utgörs främst av elverk och självständiga kraftproducenter (IPP). De typiska kundbehoven utgörs av konkurrenskraftiga livscykelkostnader, tillförlitlighet, produktkvalitet av världsklass, bränsle- och driftsflexibilitet samt drifts- och underhållstjänster. Wärtsilä har en stark position som gör det möjligt att bemöta alla dessa behov. Kraftverk för flexibel baskraft drivs med både flytande bränslen och gas. Lösningar för stabilisering av elnät och toppbelastning Wärtsiläs kraftverk för stabilisering av elnät möjliggör en bättre integration av förnybara kraftsystem såsom vind-, sol- och vattenkraft. Vi erbjuder dynamiska lösningar för systemstöd, reservkraft, toppbelastning och för att uppfylla kraven i regioner där vindkraftskapaciteten växer kraftigt. Kunderna i detta segment utgörs främst av elverk och självständiga kraftproducenter samt stamnätsoperatörer. Styrkan hos Wärtsiläs produkter omfattar snabba starter, snabbt uppnående av full belastning, förmåga att operera effektivt på varierande belastningsnivåer, konkurrenskraftig elgenerering och konkurrenskraftiga kapacitetskostnader samt dygnet runt - service. Dessa egenskaper är kritiska med tanke på en lyckad balansering av system som bygger på sol- och vindkraft där inmatningen varierar hela tiden. Stabilisering av elnät och kraftverk för toppbelastning drivs främst med gas. Industriell självgenerering Wärtsilä erbjuder industriella tillverkare kraftverkslösningar för självgenerering till exempel inom cement-, textil- och gruvindustrin. Kunderna är huvudsakligen privata företag som fokuserar på tillförlitlighet, sänkta energikostnader och självständighet i elförsörjningen. Beroende på tillgången till bränsle drivs kraftverken inom detta segment oftast med gas eller flytande bränslen. Lösningar för olje- och gasindustrin samt kärnkraftsindustrin Wärtsilä erbjuder olje- och gasindustrin motorer för fältkraft, gaskompressor- och pumpstationer. Typiska kundbehov är maximal driftstid, bränsleflexibilitet, tillförlitlighet, långsiktigt tekniskt stöd och dygnet runt -service. De lösningar som vi erbjuder kan drivas med naturgas, gas från oljeproduktionen, råolja och tjockolja. Wärtsilä tillhandahåller även reservkraftlösningar för kärnkraftsindustrin.

19 WÄRTSILÄ OYJ ABP AFFÄRSVERKSAMHETEN Power Plants-översikt 19 Smart Power Generation Strävan efter att minska kolutsläppen förutsätter omfattande installationer av förnybar kapacitet, vilket skapar stora utmaningar i balanseringen av systemen. Kraftförsörjningens nuvarande kapacitetssammansättning möjliggör inte en effektiv anpassning till dessa utmaningar. Det som behövs för systembalansering är dynamisk och flexibel kapacitet. Wärtsilä har lanserat konceptet Smart Power Generation som möjliggör en global övergång till en hållbar, tillförlitlig och förmånlig energiinfrastruktur. Smart Power Generation kan användas på flera olika sätt - från effektiv generering av basbelastning till ultrasnabb dynamisk systembalansering. Konceptet erbjuder flexibel drift, dynamiska egenskaper, en hög verkningsgrad med lösningar för enkel cykel och möjlighet att använda ett stort antal olika bränslen. Tillsammans bildar dessa en unik kombination av värdefulla egenskaper som medför fördelar för både kraftsystem och kraftproducenter. Fördelar för kraftsystem: Smart Power Generation säkerställer utbudet av förmånlig och hållbar energi genom att möjliggöra ett så högt utnyttjande av vind- och solkraft som möjligt och genom att säkerställa systemets stabilitet i varierande förhållanden och oväntade situationer. Därigenom förbättras systemets effektivitet och dessutom minskar utsläppen, vilket optimerar den övergripande driften av kraftsystemet. Slutligen kan man uppnå betydande besparingar i nätinvesteringar eftersom Smart Power Generation-kapacitet kan installeras i områden med hög belastning, vilket utjämnar belastningstopparna.

20 WÄRTSILÄ OYJ ABP AFFÄRSVERKSAMHETEN Power Plants-översikt 20 Fördelar för kraftproducenter: Smart Power Generation-lösningar lämpar sig för flera marknader. De genererar kraft för energimarknaden och erbjuder lösningar för snabb start och stopp samt snabb och effektiv ökning av produktionsnivån för stödtjänsts- och kapacitetsmarknaden. Dessa effektiva, reglerbara lösningar möjliggör högre intäkter genom höga leveransnivåer. Våra kraftverk har en hög verkningsgrad i drift med både enkel och kombinerad cykel liksom i alla miljöförhållanden och över ett stort belastningsområde. Våra kraftverk kan drivas med ett stort antal flytande, gasformiga och förnybara bränslen enligt behov. De flesta av våra produkter har flerbränsleegenskaper och alla produkter kan konverteras till drift med ett annat bränsle. Våra kraftverk är driftsäkra och de kan kopplas ihop som parallella kraftgenereringsenheter. Den modulbaserade konstruktionen gör det möjligt att förlägga kraftverken optimalt i närheten av slutanvändarna, och kraftverken kan konstrueras i faser enligt kundens behov. Andra fördelar med våra kraftverk är bland annat snabba leveranser och konkurrenskraftiga drifts- och underhållskostnader.

ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling

ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling ÅRSREDOVISNING 5 Rapport om hållbar utveckling INNEHÅLL 2 GRI-innehållsindex 4 Översikt över hållbar utveckling 6 Wärtsiläs produkter och miljö 1 Produkter och miljöaspekter 2 Ship Power-lösningar Service

Läs mer

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä KONCERNPRESENTATION 2012 1 Wärtsilä Våra rötter och vårt arv Passion för motorer. 2 Wärtsilä Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

TÄNKA SMART LEVA SMART

TÄNKA SMART LEVA SMART TÄNKA SMART LEVA SMART ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2009 TÄNKA SMART Fantasi är en gåva som måste vårdas och utvecklas. Hos oss på Ericsson genomsyrar den verksamheten. Vi har ett rikt arv av innovationer från

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke Stena AB Årsöversikt 2011 Energi och omtanke INNEHÅLL ÅRSÖVErsikt Stena AB en överblick 1 Koncernchefens reflektioner 2 Hållbarhet 6 Rederi, Drilling och färjelinjer 8 Stena AB Stena Line 10 Stena Drilling

Läs mer

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 VISION Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. MISSION Skapa trygghet för människor genom att överbrygga intellektuella och tekniska barriärer. INNEHÅLL Saab i korthet Saab

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer