06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling"

Transkript

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP

2 WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella målsättningar i korthet Affärsverksamheten 18 Power Plants-översikt 21 Verksamhetsomgivning 25 Power Plants-marknadens utveckling 26 Strategi 27 Power Plants och hållbar utveckling 30 Ship Power-översikt 32 Verksamhetsomgivning 38 Ship Power-marknadens utveckling 40 Strategi 42 Ship Power och hållbar utveckling 47 Services-översikt 51 Verksamhetsomgivning 53 Services-marknadens utveckling 54 Strategi 55 Services och hållbar utveckling 57 Tillverkningsöversikt 59 Strategi Hållbar utveckling 60 Wärtsilä och hållbar utveckling 62 Fokus på hållbar utveckling 64 Sammandrag av nyckeltal 66 Ledning av hållbar verksamhet 68 Verksamhetsprinciper 72 Ledningssystem 74 Produktansvar 75 Styrning av leverantörskedjan 76 Intressentrelationer 77 Kanaler för växelverkan 79 Wärtsilä och organisationer 80 Wärtsilä och index för hållbar utveckling 82 Erkännanden 83 Ekonomiskt ansvar 84 Kunder 85 Leverantörer 86 Personal 88 Offentliga sektorn 89 Finansiärer och aktieägare 90 Samhällsstöd 91 Wärtsilä och utsläppshandel 92 Miljöansvar 95 Miljömålsättningar 98 Wärtsiläs policy för kvalitet, arbetshälsa och arbetarskydd samt miljö 99 Lösningar för minskande av växthusgaser 102 Mot hållbarare lösningar 104 Miljölagstiftning och -initiativ 105 Wärtsiläs FoU-fokus 106 Säkerställande av produkternas tillförlitlighet och säkerhet 107 Förbättrad verkningsgrad 109 Minskning av svaveloxidutsläpp 115 Minskning av kväveoxidutsläpp 117 Minskning av växthusgasutsläpp 118 Vattenlösningar 119 Skapande av nya lösningar 121 Långsiktig forskningsverksamhet 122 Samarbete med intressenter 123 Livscykeltänkandets betydelse 125 Sammanfattning av miljöaspekter 129 Miljönyckeltal

3 Wärtsiläs årsredovisning Material, energi och vatten 134 Utsläpp och avfall 138 Iakttagande av lagstiftningen 140 Miljökostnader och ansvar 141 Personal och socialt ansvar 142 Sociala målsättningar 145 Personal 151 Personalpraxis 154 Arbetshälsa och arbetarskydd 156 Mänskliga rättigheter 157 Områden med svag regeringskontroll 158 Säkerhetspraxis 159 Samhället 160 Leverantörskedjan 162 Åtgärder mot korruption 163 Politisk verksamhet 164 Konkurrensbestämmelser 165 Produktansvar 166 Kundtillfredsställelse 168 Information om hållbar utveckling 169 Ekonomisk information 170 Miljöinformation 172 Social information 174 Vår rapportering 178 Rapporteringsprinciper 180 Oberoende bestyrkanderapport 183 GRI och UNGC index Corporate governance 192 Corporate governance 194 Bolagsstämman 196 Styrelsen 198 Styrelsens ansvar 199 Styrelsens CVn 208 Styrelsens kommittéer 210 Direktionen 211 VD och Vice VD 212 Direktionens CVn 221 Övrig ledning 222 Affärsområdenas ledningsgrupper 227 Dotterbolagens verkställande direktörer 228 Insiderförvaltning 229 Revision 230 Intern kontroll 234 Värden och kontrollmiljö 235 Affärsprocesser 236 Information och kommunikation 237 Uppföljning 238 Rapport om löner och belöningar Risker och riskhantering 245 Strategiska risker 250 Operativa risker 253 Skaderisker 254 Finansiella risker 255 Riskprofiler och ansvarsområden Investerarinformation 257 Aktier och aktieägare 258 Wärtsiläs aktie på Helsingfors Börs 260 Aktieägare 264 Wärtsilä på kapitalmarknaden 267 Analytiker 268 Information till aktieägarna 269 Finansiell information Börsmeddelanden 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse 273 Centralt under Strategi 276 Marknadsutveckling 278 Orderingång och orderstock 280 Omsättning och lönsamhet 282 Balans, finansiering och kassaflöde 285 Investeringar

4 Wärtsiläs årsredovisning Omstruktureringsåtgärder 287 Tillverkning 288 FoU, lansering av produkter 289 Personal 290 Förändringar i ledningen 291 Hållbar utveckling 292 Aktier och aktieägare 293 Beslut av ordinarie bolagsstämman 294 Risker och osäkerhetsfaktorer 295 Marknadsutsikter 296 Wärtsiläs utsikter för Styrelsens förslag om utdelning Bokslut 298 Femårsöversikt 300 Formler för nyckeltal 302 Koncernens resultaträkning 304 Koncernens balansräkning 306 Koncernens kassaflödesanalys 308 Sammanställning över förändring i eget kapital 310 Redovisningsprinciper för koncernredovisningen Segmentinformation Förvärv och avyttringar Långfristiga projekt och långfristiga drifts- och underhållsavtal Övriga intäkter Material och tjänster Kostnader för ersättningar till anställda Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Inkomstskatter Resultat per aktie Övriga totalresultat Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Investeringar i intresse- och samföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Varor i lager Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp Övriga fordringar Likvida medel Uppskjuten skattefordran och - skuld Pensionsansvar Moderbolagets aktiekapital Fond för verkligt värde Avsättningar Finansiella skulder Övriga skulder Finansiella instrument Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar Transaktioner med närkretsen Revisorernas arvoden och tjänster Valutakurser Dotterbolag Finansiella risker Händelser efter balansdagen 376 Moderbolagets resultaträkning 377 Moderbolagets balansräkning 380 Moderbolagets kassaflödesanalys 382 Redovisningsprinciper för moderbolaget 384 Noter Noter Noter Not Noter Not Noter 12-14

5 Wärtsiläs årsredovisning Noter Styrelsens förslag 398 Revisionsberättelse 400 Nyckeltal för kvartalen

6 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Koncernchefens hälsning 6 Koncernchefens hälsning Bästa aktieägare, År 2011 präglades av förändringar, både externa och interna. I början av året meddelade Ole Johansson sin avsikt att gå i pension och jag utnämndes till ny koncernchef från De första tecknen på finansiella problem på marknaderna i EU och USA dök upp under sommaren. De här problemen har eskalerat sedan dess så att de inverkade på den globala BNP-utvecklingen. I juli var vi tvungna att informera marknaden om att vi inte skulle uppnå vår tillväxtprognos för omsättningen Trots de här svåra marknadsförhållandena har vi presterat väl. Jag är särskilt nöjd med vår fortsatt starka orderingång, som ökade med 13%, och även med att vi uppnådde våra lönsamhetsmål med en lägre omsättning. Detta berodde på en bra ordermix, ett framgångsrikt verkställande och kostnadskontroll. Efter ett mycket starkt fjärde kvartal lyckades vi nå en lönsamhet på 11,1% och uppfylla vårt mål för orderingången. Wärtsiläs omsättning för januari-december 2011 var miljoner euro, en minskning med 7,6% från året innan. Tyvärr var minskningen i omsättningen något större än estimerade 0-5%. Kraftverksmarknaden var aktiv under hela året, vilket resulterade i en god orderingång. Endast under första kvartalet var orderingången sämre än väntat, och detta inverkade också på omsättningsutvecklingen för hela året. Marknadsaktiviteten var livligast på tillväxtmarknaderna inom segmenten flexibel basbelastning och industriell självgenerering. Överkapaciteten i handelsfartygssegmentet fortsatte på marina marknader. Den aktiva orderingången inom mer specialiserade fartyg såsom offshoreapplikationer, LNG-tankfartyg och kryssningsfartyg resulterade emellertid i en betydande ökning i orderingången för både Wärtsilä Ship Power och vårt koreanska samföretag. I början av 2011 verkade servicemarknaden återhämta sig, men från och med sommaren började osäkerhetsfaktorerna i den globala ekonomin spela en allt större roll, i synnerhet i Europa. Däremot var marknaderna i Mellanöstern, Asien samt Amerika fortfarande aktiva. Utvecklingen var starkast på marknaden för kraftverk och offshoretjänster. Våra strategier för affärsområdena reviderades hösten Denna process syftar till att styra våra aktiviteter under de kommande åren, och vi har nu en väl förankrad plan för hur vi ska uppnå våra tillväxt- och lönsamhetsmål. Stora förändringar kommer att äga rum på kraftförsörjningsmarknaden, och de kommer att öka efterfrågan på flexibel och effektiv gasbaserad kraftgenerering. Tack vare konceptet Smart Power Generation befinner sig Wärtsilä i en unik position med tillväxtmöjligheter på dessa föränderliga marknader. Vi kommer att sträva efter tillväxt inom stora gasdrivna kraftverk, och vi tror också att vi kan påverka dialogen om tariffsystemen så att det kan bli lättare att investera i reservkraftverk. Dessa insatser kommer att intensifieras och samordnas av en ny funktion för samhällsrelationer inom koncernledningen.

7 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Koncernchefens hälsning 7 På marinmarknaden införs nya miljöbestämmelser för både utsläpp och ballastvatten inom den nära framtiden, vilket innebär utmaningar för våra kunder. Bestämmelserna kommer att öka efterfrågan på gas som marinbränsle och på olika miljölösningar såsom skrubbrar. Utvecklingen av miljölösningar och gasteknologin är en prioritet för Wärtsilä för att kunna möta våra kunders föränderliga behov. Vi siktar på att ha den bästa gasmotorteknologin samt den rätta kompetensen och ändamålsenliga lösningar för en säker och effektiv hantering av gas ombord på fartyg. Vi fortsätter också att utveckla våra 2-taktsflerbränslemotorer så att de kan köras med lågtrycksgas. Miljölagstiftningen skapar affärsmöjligheter för både Ship Power och Services, och vi ser till att vår andel av dessa marknader blir så stor som möjligt. För att stärka vår position på marknaderna för offshore, marina gasapplikationer och miljölösningar bestämde vi oss för att förvärva Hamworthy, ett brittiskt bolag som har ett attraktivt produktutbud och en stark ställning på dessa marknader. Jag nöjd med att förvärvet slutfördes , och jag vill önska Hamworthys ledning och personal välkomna till Wärtsilä. År 2011 började det hårda arbetet med etablering av samföretag i Kina och Sydkorea att ge resultat. Orderingången för dessa bolag utgjorde mer än 30% av Wärtsilä Ship Powers totala orderingång, och vi har beslutat att stärka vår ställning i Asien ytterligare. År 2011 fattade vi också ett beslut om att förlägga tillverkningen av Wärtsilä 32-motorn till Kina genom att grunda ett samföretag för detta ändamål i Nantong. Närmare 40% av vår omsättning under 2011 kom från Asien. Det är viktigt att Wärtsilä har en stark ställning i denna del av världen där tillväxtmöjligheterna är goda. Konkurrensen ökar dock i Asien, och vi måste satsa hårt på vår konkurrenskraft i framtiden och bevara vårt tekniska ledarskap. Därför stärker vi även våra tekniska resurser i denna del av världen genom att intensivt söka högklassiga leverantörer och sträva efter lägre produktkostnader. Wärtsilä Services är unikt genom att stå för över 40% av koncernens omsättning med ett nätverk som så gott som täcker hela jordklotet. Detta globala nätverk och vår kompetenta personal hjälper oss att uppnå vårt strategiska mål, nämligen att bli den marknadsledande aktören inom miljölösningar i vår bransch. Affärsområdet Services har en viktig funktion, inte bara för försäljningen av utrustning utan också för att affärsområdet hjälper oss genom lågkonjunkturer. Affärsområdet är en bra plattform att bygga och förbättra lönsamheten på. Ett framgångsrikt genomförande av vår strategi förutsätter att vi tar hand om kompetensen och motivationen bland våra medarbetare. För att satsa mer på personalstrategin utnämndes Wärtsiläs HR-direktör till direktionsmedlem från Vi tror på en diversifierad ledning som representerar olika nationaliteter och kön, och vi har engagerat oss i att erbjuda jämlika möjligheter inom Wärtsilä. Miljövänliga lösningar är vårt viktigaste bidrag till hållbar utveckling. Det här kompletteras av att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi förbundit oss att stöda FN:s Global Compact och dess tio principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Vad gäller framtiden ser utvecklingen av orderingången för Power Plants lovande ut, och kraftförsörjningsmarknaden väntas förbli aktiv under Inom Ship Power väntas ordermixen vara i linje med 2011 och gynna order på offshorefartyg och andra mer specialiserade fartyg. Inga

8 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Koncernchefens hälsning 8 stora förändringar väntas inträffa i marknadsutsikterna för Services. Förvärvet av Hamworthy möjliggör viktiga synergier. Förvärvet kommer att öka våra intäkter för år 2012 men det medför svagt negativa konsekvenser för vår lönsamhet under året. Med beaktande av förvärvet av Hamworthy väntas omsättningen öka med 5-10% och lönsamheten uppgå till 10-11% under I det stora hela ser jag mycket förhoppningsfullt och optimistiskt på Wärtsilä och de förefintliga möjligheterna till en fortsatt tillväxt och en förbättrad lönsamhet, även om detta innebär hårt arbete i svåra marknadsförhållanden. Genom att fokusera på våra tre tillväxtområden gas, miljötjänster och Smart Power Generation har vi en bra chans att lyckas. Förvärvet av Hamworthy är också ett viktigt steg mot våra ambitiösa mål. Jag vill tacka våra aktieägare för deras intresse för vårt företag, våra kunder för deras förtroende för oss och hela Wärtsiläs organisation för ett utmärkt arbete och engagemang. Björn Rosengren Koncernchef

9 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Detta är Wärtsilä 9 Wärtsilä i korthet Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

10 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Affärsverksamheten i korthet 10 Affärsverksamheten i korthet Power Plants Wärtsilä är en ledande leverantör av moderna, miljömässigt avancerade, högeffektiva och dynamiska kraftverk som möjliggör maximal integration av periodiskt förnybar kraftgenerering. Vi erbjuder flerbränslelösningar för kraftverksmarknaden, från bas- och toppbelastning till efterföljande av elnätverkets belastning samt dynamisk balansering av system och ultrasnabba nätreserver för nuvarande och framtida kapacitetsmarknader. Våra snabba leveranser av kompletta kraftverk samt långfristiga drifts- och underhållsavtal erbjuder våra kunder flexibel kapacitet i både urbana miljöer och de mest krävande avlägsna områdena. Ship Power Wärtsilä främjar sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda kunder i marinindustrin lösningar som är ekologiskt hållbara, effektiva, flexibla och ekonomiska. Våra lösningar bygger på kundernas behov och omfattar produkter, system och tjänster. Tack vare vårt teknologiska ledarskap på området och genom vår erfarenhet, know-how och vår personals engagemang kan vi skräddarsy optimerade livscykellösningar som gynnar våra kunder runt om i världen. Services Wärtsilä stöder sina kunder under installationernas hela livscykel genom att optimera verkningsgraden och prestandan. Vi erbjuder den mest kompletta serviceportföljen och det mest omfattande servicenätverket på både energi- och marinmarknaden. Vi har förbundit oss att leverera hög kvalitet, expertstöd och tillgång till tjänster var än våra kunder befinner sig på ett så miljöanpassat sätt som möjligt.

11 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Verksamhetsomgivning 11 Wärtsiläs verksamhetsomgivning Under år 2011 började osäkerheten i den globala ekonomin öka. Jämfört med år 2010 minskade den globala BNP-tillväxten från 5,1% till 4,0%. Medan EU:s och USA:s ekonomier drabbades starkast av denna utveckling, klarade sig länderna utanför OECD bättre. Största delen av Wärtsilä Power Plants-affärsområdets beställningar kom från länder utanför OECD och den ekonomiska utvecklingen i dessa marknader förblev på en god nivå. BNP-minskningen hade en negativ inverkan på vissa Ship Powers och Services kundgrupper, speciellt på handelsfartygsmarknaden och i Europa. Fortsatt BNP-tillväxt krävs för att överkapaciteten på handelsfartygsmarknaden ska absorberas, och för att beställningsaktiviteten ska öka. Marina marknadernas överkapacitet och låga fraktpriser innebär minskade investeringar i valfria underhållsåtgärder och serviceprojekt. Under 2011 ökade oljepriserna jämfört med föregående år, vilket hade en positiv inverkan på offshore-industrin. Höga mineralpriser stödde speciellt gruvindustrins investeringar i ny kapacitet och kraftproduktion. Cirka 68% av försäljningen och 61% av Wärtsiläs operativa kostnader var denominerade i euro under år Valutakursförändringar har inte haft en betydande inverkan på vårt resultat.

12 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Koncernstrategi 12 Strategi Wärtsiläs mål är att vara den ledande leverantören av kompletta livscykelbaserade kraftlösningar på den globala marinmarknaden och utvalda energimarknader i hela världen. Vi ser tillväxtmöjligheter för gasdrivna kraftverk i anslutning till konceptet Smart Power Generation och för gasdrivna motorer samt relaterade system på marinmarknaderna. Vi strävar också efter tillväxt inom miljölösningar, inklusive skrubbrar och system för hantering av ballastvatten. Våra styrkor består av vårt teknologiska ledarskap, vårt integrerade produkt- och serviceutbud, våra nära och långvariga kundrelationer och vår överlägsna globala närvaro. Vår produktion och leveranskedjans hanteringsfunktion betjänar de båda slutmarknaderna, och vi strävar fortlöpande efter att bevara kostnadseffektivitet och hög kvalitet ofta i samarbete med ledande industriella partner på våra viktigaste tillväxtmarknader. Vår FoU-verksamhet är en annan källa till synergier som gör det möjligt för oss att vara en föregångare inom teknologi och innovationer i branschen. Vi har som avsikt att utnyttja tillväxtmöjligheterna på våra slutmarknader och samtidigt bevara vår solida lönsamhet.

13 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Hållbar utveckling 13 Hållbar utveckling Miljömålsättningar Wärtsiläs övergripande löfte är att leverera kraftlösningar med hög verkningsgrad och låg miljöbelastning. Vår målsättning är att kontinuerligt förbättra våra produkters och tjänsters miljöprestanda och att bevara vårt teknologiska ledarskap genom utnyttjande av nya teknologier och samarbete med våra kunder och andra intressenter. Därigenom gör vi det möjligt att införa strängare internationella miljönormer och riktlinjer. Målsättningar för socialt ansvar Wärtsilä är en god samhällsmedborgare överallt där vi är aktiva. Vår verksamhet och våra relationer till intressenterna styrs av våra verksamhetsprinciper. Wärtsilä är en ansvarsfull arbetsgivare, och vi vill erbjuda vår personal en intressant och spännande arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, lika möjligheter och utrymme för personlig utveckling. Vidare är vår målsättning att erbjuda en säker arbetsmiljö för vår personal och våra leverantörer samt att minimera de hälso- och säkerhetsrisker som anknyter till användningen av våra produkter och tjänster. Hanteringen och utvecklingen av leveranskedjan utgör en väsentlig del av vår verksamhet.

14 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Finansiella målsättningar 14 Finansiella målsättningar Målsättning Utveckling 2011 Omsättning Målet är att vår omsättning ska växa snabbare än den globala BNP-tillväxten. År 2011 minskade Wärtsiläs omsättning med 7,6% till milj. euro. Wärtsiläs genomsnittliga årliga tillväxt-% (CAGR) var 5,7%. Enligt WEO rapporten januari 2012 är BNPtillväxtprognosen för ,3%. Wärtsilä estimerar att omsättningen kommer att växa 5-10% under Lönsamhet Vårt mål för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 14% på toppen av konjunkturcykeln. I konjunkturdalarna är vårt mål att hålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10%. År 2011 var vår rörelsevinst 469 milj. euro, 11,1% av omsättningen. Kapitalstruktur Målet är att bibehålla vår skuldsättningsgrad under 0,50. År 2011 var vår skuldsättningsgrad 0,04. Dividend Vårt mål är att betala en dividend på 50% av resultatet per aktie. Styrelsen föreslår en dividend på 0,90 euro per aktie för den räkenskapsperiod som slutade

15 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT Finansiella målsättningar 15

16 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT 2011 i korthet i korthet År 2011 präglades av en god tillväxt i orderingången och en solid lönsamhet trots att omsättningen sjönk. Orderingången ökade med 13% från året innan. Power Plants orderingång ökade med 13% och Ship Powers med 52%. Orderingången jämfört med faktureringen översteg ett för första gången sedan år Wärtsiläs omsättning var miljoner euro, en minskning med 7,6% från året innan. Detta var något mer än den förväntade minskningen på 0-5%, och den främsta orsaken till detta var försenade kraftverksleveranser. Rörelseresultatet (EBIT) var 11,1% av omsättningen (10,7), vilket var i linje med Wärtsiläs estimat för Den fortsatt goda lönsamheten berodde på en bra ordermix, ett framgångsrikt verkställande och kostnadskontroll. År 2011 var också ett förändringarnas år. Wärtsiläs nya koncernchef Björn Rosengren tillträdde Den ekonomiska omgivningen förändrades också markant då de finansiella problemen på marknaderna i EU och USA började eskalera så att de inverkade på den globala BNPutvecklingen. Trots detta fortsatte de växande tillväxtmarknaderna att investera i ny kraftgenereringskapacitet. Under året fick Wärtsilä flera order på kraftverk där fördelarna med Wärtsiläs Smart Power Generation-koncept utnyttjas. Ship Powers orderingång utvecklades väl inom offshoresegmentet och segmenten för specialiserade fartyg tack vare den gedigna orderaktiviteten inom dessa fartygstyper. Orderaktiviteten var också livlig på marknaden för LNGtankfartyg, vilket resulterade i en stark orderingång för vårt koreanska samföretag. Osäkerheten i den globala ekonomin började synas på marknaden för marinservice i synnerhet i Europa och i handelsfartygsmarknaden. Denna utveckling motverkades emellertid av en högre aktivitet på marknaderna för offshore- och kraftverksservice, vilket resulterade i en stabil omsättning för Services under Flera strategiska investeringar gjordes under I juni slöt Wärtsilä och Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd. avtal om att etablera ett samföretag för tillverkning av medelvarviga Wärtsilä 26- och Wärtsilä 32-marinmotorer i Kina. I juli förvärvade Wärtsilä Cedervall, en ledande tillverkare av axeltätnings- och lagersystem för marinindustrin, och i november invigde Wärtsilä sin nya distributionscentral för reservdelar i Kampen, Nederländerna. För att stärka vår position på marknaderna för offshore, marina gasapplikationer och miljölösningar förvärvade vi Hamworthy, ett brittiskt bolag som har ett attraktivt produktutbud och en stark ställning på dessa marknader.

17 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT 2011 i korthet 17 Nyckeltal Q4 / Q3 / Q2 / Q1 / MEUR Omsättning Power Plants Ship Power Services Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Rörelseresultat 1, % 11,1 11,7 11,0 11,3 10,4 10,7 12,1 Resultat före skatter Resultat/aktie 1, EUR 1,52 0,48 0,28 0,39 0,38 1,68 2,15 Balansomslutning Räntebärande främmande kapital, brutto Kassa och bank ROI, % 20,4-26,0 29,9 Nettoskuldsättningsgrad 0,04 0,04-0,03 0,04 0,00-0,09 0,28 Orderstock i slutet av perioden Orderingång Personal i slutet av perioden Aktiestockens marknadsvärde i slutet av perioden Siffrorna visas exklusive engångsposter och försäljningsvinster.

18 WÄRTSILÄ OYJ ABP AFFÄRSVERKSAMHETEN Power Plants-översikt 18 Wärtsilä Power Plants Wärtsilä Power Plants erbjuder överlägset värde för sina kunder genom decentraliserade, flexibla, effektiva och miljömässigt avancerade kraftverkslösningar. Våra beprövade och testade kraftverk är modulbaserade och levereras med full livscykelstöd. Vårt affärsområde är indelat i fyra segment Flexibel baskraft Wärtsiläs kraftverk för flexibel baskraft levereras främst till u-länder, öar och avlägsna regioner. Den ökande energikonsumtionen på dessa marknader ökar kontinuerligt efterfrågan på nya kraftgenereringslösningar. Wärtsiläs kunder inom detta segment utgörs främst av elverk och självständiga kraftproducenter (IPP). De typiska kundbehoven utgörs av konkurrenskraftiga livscykelkostnader, tillförlitlighet, produktkvalitet av världsklass, bränsle- och driftsflexibilitet samt drifts- och underhållstjänster. Wärtsilä har en stark position som gör det möjligt att bemöta alla dessa behov. Kraftverk för flexibel baskraft drivs med både flytande bränslen och gas. Lösningar för stabilisering av elnät och toppbelastning Wärtsiläs kraftverk för stabilisering av elnät möjliggör en bättre integration av förnybara kraftsystem såsom vind-, sol- och vattenkraft. Vi erbjuder dynamiska lösningar för systemstöd, reservkraft, toppbelastning och för att uppfylla kraven i regioner där vindkraftskapaciteten växer kraftigt. Kunderna i detta segment utgörs främst av elverk och självständiga kraftproducenter samt stamnätsoperatörer. Styrkan hos Wärtsiläs produkter omfattar snabba starter, snabbt uppnående av full belastning, förmåga att operera effektivt på varierande belastningsnivåer, konkurrenskraftig elgenerering och konkurrenskraftiga kapacitetskostnader samt dygnet runt - service. Dessa egenskaper är kritiska med tanke på en lyckad balansering av system som bygger på sol- och vindkraft där inmatningen varierar hela tiden. Stabilisering av elnät och kraftverk för toppbelastning drivs främst med gas. Industriell självgenerering Wärtsilä erbjuder industriella tillverkare kraftverkslösningar för självgenerering till exempel inom cement-, textil- och gruvindustrin. Kunderna är huvudsakligen privata företag som fokuserar på tillförlitlighet, sänkta energikostnader och självständighet i elförsörjningen. Beroende på tillgången till bränsle drivs kraftverken inom detta segment oftast med gas eller flytande bränslen. Lösningar för olje- och gasindustrin samt kärnkraftsindustrin Wärtsilä erbjuder olje- och gasindustrin motorer för fältkraft, gaskompressor- och pumpstationer. Typiska kundbehov är maximal driftstid, bränsleflexibilitet, tillförlitlighet, långsiktigt tekniskt stöd och dygnet runt -service. De lösningar som vi erbjuder kan drivas med naturgas, gas från oljeproduktionen, råolja och tjockolja. Wärtsilä tillhandahåller även reservkraftlösningar för kärnkraftsindustrin.

19 WÄRTSILÄ OYJ ABP AFFÄRSVERKSAMHETEN Power Plants-översikt 19 Smart Power Generation Strävan efter att minska kolutsläppen förutsätter omfattande installationer av förnybar kapacitet, vilket skapar stora utmaningar i balanseringen av systemen. Kraftförsörjningens nuvarande kapacitetssammansättning möjliggör inte en effektiv anpassning till dessa utmaningar. Det som behövs för systembalansering är dynamisk och flexibel kapacitet. Wärtsilä har lanserat konceptet Smart Power Generation som möjliggör en global övergång till en hållbar, tillförlitlig och förmånlig energiinfrastruktur. Smart Power Generation kan användas på flera olika sätt - från effektiv generering av basbelastning till ultrasnabb dynamisk systembalansering. Konceptet erbjuder flexibel drift, dynamiska egenskaper, en hög verkningsgrad med lösningar för enkel cykel och möjlighet att använda ett stort antal olika bränslen. Tillsammans bildar dessa en unik kombination av värdefulla egenskaper som medför fördelar för både kraftsystem och kraftproducenter. Fördelar för kraftsystem: Smart Power Generation säkerställer utbudet av förmånlig och hållbar energi genom att möjliggöra ett så högt utnyttjande av vind- och solkraft som möjligt och genom att säkerställa systemets stabilitet i varierande förhållanden och oväntade situationer. Därigenom förbättras systemets effektivitet och dessutom minskar utsläppen, vilket optimerar den övergripande driften av kraftsystemet. Slutligen kan man uppnå betydande besparingar i nätinvesteringar eftersom Smart Power Generation-kapacitet kan installeras i områden med hög belastning, vilket utjämnar belastningstopparna.

20 WÄRTSILÄ OYJ ABP AFFÄRSVERKSAMHETEN Power Plants-översikt 20 Fördelar för kraftproducenter: Smart Power Generation-lösningar lämpar sig för flera marknader. De genererar kraft för energimarknaden och erbjuder lösningar för snabb start och stopp samt snabb och effektiv ökning av produktionsnivån för stödtjänsts- och kapacitetsmarknaden. Dessa effektiva, reglerbara lösningar möjliggör högre intäkter genom höga leveransnivåer. Våra kraftverk har en hög verkningsgrad i drift med både enkel och kombinerad cykel liksom i alla miljöförhållanden och över ett stort belastningsområde. Våra kraftverk kan drivas med ett stort antal flytande, gasformiga och förnybara bränslen enligt behov. De flesta av våra produkter har flerbränsleegenskaper och alla produkter kan konverteras till drift med ett annat bränsle. Våra kraftverk är driftsäkra och de kan kopplas ihop som parallella kraftgenereringsenheter. Den modulbaserade konstruktionen gör det möjligt att förlägga kraftverken optimalt i närheten av slutanvändarna, och kraftverken kan konstrueras i faser enligt kundens behov. Andra fördelar med våra kraftverk är bland annat snabba leveranser och konkurrenskraftiga drifts- och underhållskostnader.

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland DETTA ÄR WÄRTSILÄ ÄR EN VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV KOMPLETTA KRAFTLÖSNINGAR FÖR MARIN- OCH ENERGIMARKNADERNA. LÖSNINGARNA STÖDER KUNDEN UNDER PRODUKTENS HELA LIVSCYKEL. MED BETONING PÅ TEKNISK INNOVATION

Läs mer

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Kansi pitää vielä tehdä nätiksi Wärtsilä Oyj Abp Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Centralt 2015 Orderingång 4.932 milj. euro, -3% Omsättning 5.029 milj. euro, +5% Orderingång jmf.

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning...

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 217 25.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.217 Q3 resultatpresentation 217 Centralt Q3/217 Orderingång 1.354 milj. euro, +19% Omsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 2.4.212 1 Centralt Q1/212 Orderingång 1.19 milj. euro, +13% Omsättning 1.5 milj. euro, -7% EBIT 12 milj. euro, 1,1% av omsättningen EBITA 19

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016 WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 216 27.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 27.1.217 Resultatpresentation 216 Centralt 216 Stabil orderingång, 4.927 milj. euro Omsättning 4.81 milj.

Läs mer

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä Wärtsilä 2003 Koncernchef Ole Johansson Den 5 februari 2004 Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power Service Kraftverk Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.4.213 Wärtsilä Centralt Q1/213 NEW PIC Orderingång 1.352 milj. euro, +22% Omsättning 882 milj. euro, -12% Orderstock 4.998 milj. euro, +13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.7.213 Wärtsilä Centralt Q2/213 Orderingång 1.71 milj. euro, -11% Omsättning 1.152 milj. euro, +5% Orderingång jmf. med fakturering,93 EBITA

Läs mer

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Affärsverksamhet Bokslut 1 Koncernchefens hälsning 2 Detta är Wärtsilä 7 Strategi 11 Marknadsomgivning 18 Ship Power-översikt 22 Power Plants-översikt 25 Services-översikt

Läs mer

RESULTATPRESENTATION 2013

RESULTATPRESENTATION 2013 RESULTATPRESENTATION 2013 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 29.1.2014 Wärtsilä Centralt 2013 Orderingång 4.872 milj. euro, -1% Omsättning 4.654 milj. euro, -1% Orderingång jmf. med fakturering 1,05 EBITA 552

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014. En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014.

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014. En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Detta är Wärtsilä Hållbarhet Styrning Investerare Styrelsens

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP

WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION 2008 1 Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP Detta är Wärtsilä SHIP POWER POWER PLANTS SERVICES 2 Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP Mission och Vision Mission

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.7.212 Centralt Q2/212 Orderingång 1.198 milj. euro, +2% Omsättning 1.99 milj. euro, +6% Orderingång jmf. med fakturering 1,9 (1,13) EBIT 113

Läs mer

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä KONCERNPRESENTATION 2012 1 Wärtsilä Våra rötter och vårt arv Passion för motorer. 2 Wärtsilä Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna

Läs mer

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR ÅRSREDOVISNING 21 WÄRTSILÄs årsredovisning 21 Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Centralt under 21 Stabil utveckling på

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP KONCERNPRESENTATION 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP KONCERNPRESENTATION 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna och hållbara kraftlösningar. 2 Wärtsilä 11.9.2013 Vår mission, vision och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

24% 36% 41% 1.293 1.746 5.603 10.692 VISION: VÅR VISION ÄR ATT VARA VÅRA KUNDERS MEST UPPSKATTADE PARTNER.

24% 36% 41% 1.293 1.746 5.603 10.692 VISION: VÅR VISION ÄR ATT VARA VÅRA KUNDERS MEST UPPSKATTADE PARTNER. VISION: VÅR VISION ÄR ATT VARA VÅRA KUNDERS MEST UPPSKATTADE PARTNER. WÄRTSILÄ ÄR EN VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV KOMPLETTA KRAFTLÖSNINGAR FÖR MARIN- OCH ENERGIMARKNADERNA. LÖSNINGARNA STÖDER KUNDEN UNDER

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP KONCERNPRESENTATION 2014. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP KONCERNPRESENTATION 2014. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP KONCERNPRESENTATION 2014 1 Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna och hållbara kraftlösningar. 2 Vår mission, vision,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

The engine of industry

The engine of industry The engine of industry Wärtsilä Årsredovisning 2006 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / WÄRTSILÄ I KORTHET 1 Wärtsilä i korthet Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2008 I KORTHET MEUR 1-3/2008

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Vår omgivning är utmanande WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Innehåll 1 Verksamhetsöversikt 2 Detta är Wärtsilä 4 År 2007 i korthet 6 Koncernchefens hälsning 8 Strategi 12 Ship Power 18 Services 24 Power Plants

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 2 Omsättningen återvände till tillväxt, lönsamheten stabil Centralt under fjärde kvartalet Orderingången ökade med 9% till

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer