Betänkande av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betänkande av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen"

Transkript

1 Betänkande av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen Svarstiden går ut: Uppgifter om begäran om utlåtande Inledning, Bakgrund, Målen för begäran om utlåtande: Inledning I betänkandet av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen föreslås det att det ska stiftas en ny lag om offentlig upphandling och koncession (upphandlingslag), som ska ersätta 2007 års upphandlingslag och upphandlingsförordning samt 2011 års lag om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem. I lagen ska också fortsättningsvis finnas bestämmelser om myndigheters och andra enheters, som omfattas av upphandlingslagen, förfaranden för konkurrensutsättning och rättsmedel i samband med dem. Det föreslås att det samtidigt ska stiftas en ny lag om upphandling och koncession som omfattar enheter inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslag) och som ska ersätta försörjningslagen från I arbetsgruppen för beredning av totalreformen har ingått en ordförande från arbets- och näringsministeriet samt som medlemmar företrädare för finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Näringsliv EK, Företagarna i Finland rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC), Tjänstemannacentralorganisationen rf ( FTFC), Finlands Kommunförbund, SOSTE Finlands social och hälsa rf och för Hansel Ab. Avsikten är att propositionen lämnas till riksdagen hösten Lagarna avses träda i kraft senast den 18 april 2016, då tiden för sättande i kraft av direktiven löper ut. Bakgrund Europeiska kommissionen framlade i december 2011 tre förslag till direktiv som gäller offentlig upphandling och koncessioner. Direktivförslagen antogs den 18 april 2014 (2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU). Med tanke på beredningen av en totalreform av lagstiftningen om offentlig upphandling och koncessioner tillsatte arbets- och näringsministeriet den 11 november 2013 en styrgrupp samt en arbetsgrupp med ansvar för beredningen vilkas mandattid löpte ut den 30 maj Arbetsgruppen för beredning av totalreformen överlämnade sitt betänkande till arbetsministern den 13 maj Målen för begäran om utlåtande: Syftet med begäran om utlåtande är att få synpunkter på innehållet i arbetsgruppens betänkande från så många parter som möjligt. Det är särskilt viktigt att få svar på de frågor som ställ i begäran med tanke på utarbetandet av en regeringsproposition. Svarsanvisningar för mottagare Sändlista:

2 Inga utlåtanden har getts till begäran Svarsanvisningar för mottagare Ni ombeds att i första hand avge ert utlåtande via denna tjänst senastmåndagen den 6 juli Alternativt kan utlåtandet skickas till arbets- och näringsministeriet per e-post, adress: i word-, pdf, rtf- eller openoffice(odt)-format. Något utlåtande behöver inte skickas per post. Utlåtandet kan lämnas av vem som helst. I era svar ombeds ni att hänvisa till ärendenummer TEM/2221/ /2013. Begäran om utlåtande och ett utkast till regeringens proposition finns i pdf-form under avsnittet Nyckelord, länkar, bilagor. Begäran om utlåtande finns dessutom på arbets- och näringsministeriets webbplats. Tidtabell, Kontaktuppgifter till ansvarig beredare: Tidtabell Utlåtandet ska skickas via denna tjänst eller på det sätt som beskrivs ovan i anvisningarna till arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast måndagen den 6 juli Kontaktuppgifter till ansvarig beredare: Äldre regeringssekreterare Markus Ukkola, arbets- och näringsministeriet. Tfn , markus.ukkola(at)tem.fi Överinspektör Tarja Sinivuori-Boldt, arbets- och näringsministeriet. Tfn , tarja.sinivuori-boldt(at)tem.fi Ämnesord Ämnesord offentlig upphandling försörjningslagen upphandlingslagen koncessioner upphandlingsdirektivet Mina utlåtanden Utlåtanden från remissinstanser Alla remissinstanser Respondenterna ombeds att gå igenom nedanstående punkter antingen genom att svara på de frågor som ställts eller genom att fylla i det tomma textfält som reserverats för svar. Det är inte obligatoriskt att svara på allt, dvs. respondenten får själv bestämma vilka synpunkter han eller hon vill komma med. Frågorna/utlåtandet har indelats i kapitel och teman i enlighet med innehållet i utkastet till regeringsproposition.

3 Allmän motivering I detta avsnitt har respondenten möjlighet att säga sin åsikt om de kapitel och deras innehåll som ingår i propositionens avsnitt Allmän motivering. 1. Nuläge I kapitlet om nuläge behandlas och bedöms nuläget i fråga om innehållet i och tillämpningen av upphandlingslagen samt upphandlingsväsendet i praktiken. I avsnittet ingår också en del som handlar om EU-rätt samt en del som innehåller en internationell jämförelse. Er åsikt om avsnittet Nuläge : 2. Systematiken och strukturen hos upphandlingslagarna enlig betänkandet I 3 kap. behandlas systematiken och strukturen hos de upphandlingslagar som presenteras i betänkandet. EU:s nya upphandlings- och koncessionsdirektiv (3 st.) föreslås bli genomförda nationellt med hjälp av två lagar: en upphandlingslag och en försörjningslag. Bestämmelserna i direktivet om koncessioner föreslås bli genomförda i sina egna kapitel inom respektive upphandlingslag. Bestämmelserna om annonsering och kommunikation i den gällande upphandlingsförordningen föreslås bli inkluderade i upphandlingslagarna. Det föreslås att bestämmelser om upphandling som underskrider EU:s tröskelvärden, om upphandling inom social- och hälsovårdssektorn och om annan särskild upphandling ska inkluderas i respektive kapitel inom upphandlingslagarna. Er åsikt om förslagen i betänkandet när det gäller systematiken och strukturen hos lagarna: 3. Konsekvensbedömning I betänkandets 4 kap. behandlas konsekvenserna av de förslag som ingår i betänkandet. I kapitlet bedöms bl.a. konsekvenserna för företag, myndigheter och i form av administrativ börda samt konsekvenserna för miljön och samhället. I kapitlet ingår bl.a. en bedömning av konsekvenserna för höjning av tröskelvärden. En del av konsekvensbedömningen saknas ännu i betänkandet. De respondenter som företräder upphandlande enheter ombeds att avge utlåtande särskilt över lagförslagens konsekvenser för enheten i form av administrativ börda, om minskning av antalet annonser om upphandlingen samt om sätten att genomföra s.k. upphandling i liten skala som underskrider de nationella tröskelvärdena. De respondenter som företräder anbudsgivare, kandidater och leverantörer ombeds att avge utlåtande särskilt över lagförslagens konsekvenser för affärsverksamhetsmöjligheterna, attraktionskraften hos offentlig upphandling och den administrativa börda som förslagen medför samt konsekvenserna för marknadens funktion i allmänhet.

4 Medborgarorganisationer och andra respondenter än företrädare för upphandlande enheter och anbudsgivare ombeds att avge utlåtande särskilt över betänkandets konsekvenser för kvaliteten på offentlig upphandling samt konsekvenser för miljön och samhället. Er åsikt om förslagens konsekvenser samt åsikt om betänkandets kapitel som handlar om konsekvensbedömning (bl.a. vads som saknas och huruvida konsekvenserna har bedömts på rätt sätt): 4. Tillsynen över och rådgivningen om upphandling Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 3/0 I betänkandets kapitel , , samt behandlas tillsynen över och rådgivningen om offentlig upphandling och upphandlingslagstiftningen. EU:s nya upphandlingsdirektiv förutsätter att varje medlemsstat har ett tillsynssystem som tillåter att resultaten av tillsynen kan vidarebefordras och publiceras. I betänkandet föreslås att Finlands nuvarande system för tillsyn är tillräckligt för att uppfylla de krav som anges i upphandlingsdirektiven och andra tillsynsbehov. Upphandlingsdirektiven förutsätter också att varje medlemsstat har ordnat rådgivning kring upphandlingslagstiftningen. I betänkandet föreslås att arbets- och näringsministeriet finansierar rådgivningen i enlighet med statsunderstödslagen så att direktivens krav angående rådgivning uppfylls. Har sättet att genomföra tillsynen enligt er åsikt presenterats på ett tillräckligt utförligt sätt i betänkandet eller borde man enligt er åsikt i Finland inrätta ett organ för tillsynen över efterlevnaden av upphandlingslagstiftningen eller anförtro tillsynsuppgiften åt en befintlig myndighet? nmlkj Förslagen i betänkandet är tillräckliga nmlkj Det bör inrättas en ny myndighet eller ett annat organ med tanke på tillsynen nmlkj Tillsynsuppgiften bör anförtros åt någon befintlig myndighet eller enhet, vilken Motivering till åsikten: Er åsikt om betänkandets avsnitt som handlar om rådgivningen om offentlig upphandling: 5. Andra synpunkter på Allmän motivering Har ni ytterligare åsikter om 1-5 kap. Allmän motivering i betänkandet:

5 Lagförslagen i betänkandet Lag om offentlig upphandling och koncession 1 kap. Syfte, principer och definitioner I 1 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om lagens syfte, principer och definitioner, t.ex. upphandlingskontrakt, koncessioner och upphandlande enheter. Er åsikt om bestämmelserna om syfte, principer och definitioner i den föreslagna upphandlingslagen: 2 kap. - Tillämpningsområde Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 8/0 I 2 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om upphandlingslagens tillämpningsområde och om begränsningar av tillämpningsområdet. I 2 kap. finns också bestämmelser om blandade kontrakt, om upphandling hos enheter anknutna till den upphandlande enheten, upphandling hos andra upphandlande enheter, försvars- och säkerhetsupphandling samt om den internationella dimensionen av offentlig upphandling. I de lagförslag som ingår i betänkandet har villkoren för upphandling hos anknutna enheter angivits, i enlighet med upphandlingsdirektivet, så att de är bundna vid en anknuten enhets verksamhet på marknaden och den procentuella andelen av sådan omsättning av den totala omsättningen som hänförs till upphandlande enheter med bestämmande inflytande. Anser ni att man i upphandlingslagen ska ha bestämmelser om upphandling hos en anknuten enhet nmlkj så som har föreslagits i betänkandet, dvs. bestämmelser om procentandelar av försäljningen till utomstående nmlkj eller i någon annan form? Motivering till ovan angivet val samt beskrivning av annat sätt Om det i upphandlingslagen ska föreskrivas om upphandling hos anknutna enheter genom att ha bestämmelser om procentuella andelar, vilken skulle då vara den rätta procentuella nivån för tillåten försäljning till utomstående? nmlkj 0 % nmlkj 10 % nmlkj 20 % nmlkj Någon annan, vilken Motivering till ovanstående val:

6 Anser ni att bestämmelserna om upphandling hos anknutna enheter och om upphandling hos andra upphandlande enheter är nyttiga ur den upphandlande enhetens synvinkel? nmlkj Ja nmlkj Nej Motivering till ovanstående val: Om ni representerar en upphandlande enhet, tänker ni i framtiden tillämpa undantagen från tillämpningen av bestämmelserna om upphandling hos anknutna enheter eller upphandling hos andra upphandlande enheter? nmlkj Ja, i vilken situation: nmlkj Nej Er åsikt om andra bestämmelser som gäller den föreslagna lagens tillämpningsområde och begränsningen av det: 3 kap. Gemensam upphandling och reservering av upphandling I 3 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om gemensam upphandling bl.a. genom en inköpscentral. I kapitlet föreslås också bestämmelser om att deltagandet i ett anbudsförfarande ska ske inom ramen för program för skyddad anställning samt om att reservera rätten att delta i ett anbudsförfarande för arbetscentraler eller motsvarande enheter vars främsta syfte är att anpassa personer med funktionsnedsättning och andra missgynnade personer till samhället och arbetslivet. Era åsikter om bestämmelserna om gemensam upphandling och om reservering av upphandling: 4 kap. Tröskelvärden och beräkning av det uppskattade värdet av en upphandling Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 10/0 I 4 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om EU-tröskelvärden och nationella tröskelvärden samt om beräkning av det uppskattade värdet av upphandling och koncession. I betänkandet föreslås det att de nationella tröskelvärdena ska höjas så att tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphandling höjs från euro till euro, tröskelvärdet för upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänsteupphandlingar höjs från euro till euro, tröskelvärdet för tjänstekoncessioner höjs från euro till euro och tröskelvärdet för koncessionsavtal om byggentreprenader höjs från till euro. Det föreslås att de nationella tröskelvärdena för byggentreprenader och för vissa utbildningstjänster ska kvarstå oförändrade.

7 Anser ni att höjningen av tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphandling på det sätt som föreslås i betänkandet innebär nmlkj en för stor höjning av tröskelvärdena nmlkj en tillräcklig höjning av tröskelvärdena nmlkj en för liten höjning av tröskelvärdena Eventuell motivering till er åsikt och ert eventuella förslag till ett lämpligt nationellt tröskelvärde för varu- och tjänsteupphandling jämte motivering: Anser ni att höjningen av tröskelvärdet för upphandling av social- och hälsovårdstjänster samt vissa andra tjänsteupphandlingar på det sätt som föreslås i betänkandet innebär nmlkj en för stor höjning av tröskelvärdena nmlkj en tillräcklig höjning av tröskelvärdena nmlkj en för liten höjning av tröskelvärdena Eventuell motivering till er åsikt och ert eventuella förslag till ett lämpligt nationellt tröskelvärde för upphandling av social- och hälsovårdstjänster samt viss annan tjänsteupphandling jämte motivering: Anser ni att höjningen av tröskelvärdet för tjänstekoncessioner på det sätt som föreslås i betänkandet innebär nmlkj en för stor höjning av tröskelvärdena nmlkj en tillräcklig höjning av tröskelvärdena nmlkj en för liten höjning av tröskelvärdena Eventuell motivering till er åsikt och ert eventuella förslag till ett lämpligt nationellt tröskelvärde för tjänstekoncessioner jämte motivering: Anser ni att höjningen av tröskelvärdet för koncessionsavtal om byggentreprenader på det sätt som föreslås i betänkandet innebär nmlkj en för stor höjning av tröskelvärdena nmlkj en tillräcklig höjning av tröskelvärdena nmlkj en för liten höjning av tröskelvärdena Eventuell motivering till er åsikt och ert eventuella förslag till ett lämpligt nationellt tröskelvärde för koncessionsavtal om byggentreprenader jämte motivering:

8 Er åsikt om nivån på det nationella tröskelvärdet för byggentreprenader och upphandling av vissa utbildningstjänster: Era övriga åsikter om tröskelvärdena och beräkningen av det uppskattade värdet av en upphandling: 5 kap. - Upphandlingsförfaranden Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 9/0 I 5 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om upphandlingsförfaranden. De viktigaste ändringarna handlar om utvidgning av tillämpningen av förhandlat förfarande och precisering av förhandlingsgången samt om strömlinjeformning av det dynamiska inköpssystemet. I betänkandet föreslås två nya upphandlingsförfaranden: innovationspartnerskap och elektroniska kataloger. Er åsikt om bestämmelserna om öppet förfarande och selektivt förfarande: Er åsikt om bestämmelserna om förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog: Er åsikt om bestämmelserna om direkt upphandling och direkt upphandling vid tilläggsbeställningar: Er åsikt om bestämmelserna om innovationspartnerskap: Er åsikt om bestämmelserna om ramavtal: Er åsikt om bestämmelserna om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem: Er åsikt om bestämmelserna om elektroniska kataloger:

9 Er åsikt om bestämmelserna om projekttävlingar: Er åsikt om bestämmelserna om minimitidsfrister för inlämning av anbud och ansökningar om deltagande: 7 kap. Skyldighet att annonsera om upphandling och annonseringsförfarandet I 7 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om skyldigheten att annonsera om upphandlingar samt om detaljerna kring annonseringen. Er åsikt om bestämmelserna om skyldigheten att annonsera om upphandling i 7 kap.: 8 kap. - Informationsutbyte I 8 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om informationsutbyte och kommunikation i anslutning till upphandlingsförfarandena. I betänkandet föreslås det att upphandlingslagen ska ändras så att senast år 2018 ska samtliga upphandlande enheter övergå till fullständigt elektroniskt informationsutbyte i samband med upphandlingsförfarandena. Detta innebär t.ex. att förfrågningsunderlaget ställs ut på webben så att alla har tillgång till det samt att anbud och ansökningar om deltagande tas emot elektroniskt. Upphandlingsförordningens bestämmelser om kommunikation ska överföras till 8 kap. i upphandlingslagen. I 8 kap. ska dessutom ingå närmare bestämmelser om datasäkerhet. Er åsikt om bestämmelserna om informationsutbyte i 8 kap.: 9 kap. - Förberedelser av upphandlingen, Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 3/0 anbudsförfrågan och beskrivning av föremålet för upphandlingen I 9 kap. idet lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om förberedelser av upphandlingen och om marknadsundersökning, utarbetande av och innehållet i anbudsförfrågningar samt om tillhandahållande av dem för anbudssökandena samt om beskrivning av föremålet för upphandlingen bl.a. med hjälp av miljömärken och andra märken. Kapitlet innehåller också bestämmelser om uppdelning av upphandlingskontrakt i delar. Syftet med dessa bestämmelser är särskilt att främja små och medelstora företags och sammanslutningars möjligheter att delta i offentlig upphandling. I 9 kap. i lagförslaget ingår också bestämmelser om underentreprenader. I betänkandet föreslås bl.a. att underleverantörerna till en upphandlingsenhets huvudsakliga avtalspartner ska specificeras och anmälas till den upphandlande enheten vid upphandling av viss typ. I de lagförslag som ingår i betänkandet ska det också göras möjligt, och i vissa situationer

10 obligatoriskt, för en upphandlande enhet att ersätta en underleverantör. Er åsikt om bestämmelserna om förberedelser av upphandlingen, anbudsförfrågan samt om beskrivningen av föremålet för upphandlingen (inkl. alternativa anbud): Er åsikt om bestämmelserna om uppdelning av upphandlingskontraktet i 9 kap.: Er åsikt om bestämmelserna om underentreprenader i 9 kap.: 10 kap. Val av anbudssökande och anbudsgivare samt val av anbud Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 5/0 I 10 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om uteslutning av anbudssökande och anbudsgivare, krav gällande anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet samt om anbudssökandes och anbudsgivares avhjälpande åtgärder. I kapitlet ingår dessutom bestämmelser om utredning av villkoren för uteslutning och av uppfyllande av lämplighetskraven och om s.k. europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, som fungerar som en metod att uppvisa att kraven uppfylls preliminärt. I kapitlet finns vidare bestämmelser om verktyget e-certis, om miljöledningsåtgärder och kvalitetsledningsåtgärder, anbudssökandes och anbudsgivares juridiska form samt om deltagande i anbudsförfaranden i grupp och utnyttjande av andra enheters kapacitet. Utöver de kriterier som handlar om leverantörerna finns i kapitlet bestämmelser också om val av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, om jämförelse av anbud, om livscykelkostnader samt om onormalt låga anbud. Enligt betänkandet ska upphandlande enheter kunna välja vilken grund de väljer att tillämpa vid val av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet: det billigaste priset, de lägsta kostnaderna eller förhållandet mellan pris och kvalitet. Upphandlande enheter ska dock motivera sitt val att använda enbart det billigaste priset som urvalskriterium. Upphandlingsdirektiven ger också medlemsstaterna en möjlighet att helt slopa begreppet det billigaste priset i sin nationella lagstiftning. I 10 kap. ska dessutom finnas bestämmelser om särskilda villkor för upphandlingskontrakt. Enligt lagförslaget kan en upphandlande enhet fastställa särskilda villkor för upphandlingskontraktet vilka gäller sociala aspekter eller miljöaspekter. I lagrummet om specialvillkor ska det dessutom i enlighet med Internationella arbetsorganisationens konvention 94 ingå krav att till ett upphandlingskontrakt mellan en statlig centralförvaltningsmyndighet och den anbudsgivare som tilldelats kontraktet i ett anbudsförfarande ska fogas de minimivillkor för ett anställningsförhållande som enligt Finlands lag och bestämmelserna i ett villkor enligt vilket det i de i Finland utförda arbeten som ingår i upphandlingskontraktet ska följas åtminstone kollektivavtalen ska iakttas i likartat arbete. Det ovan angivna kravet att inskriva villkoret i upphandlingskontraktet ska också enligt betänkandet utsträckas till att gälla också andra upphandlande enheter då det är fråga om upphandlingskontrakt om byggentreprenader

11 Bör man i upphandlingslagen stryka möjligheten att som grund för det som helhet ekonomiskt mest förmånliga anbudet använda enbart det billigaste priset? nmlkj Ja, i vilka typer av upphandling (varor, tjänster, social- och hälsovårdstjänster, entreprenader) nmlkj Nej Bör lagförslagets bestämmelse om att i upphandlingskontraktet ska inkluderas ett villkor enligt vilket det i de i Finland utförda arbeten som ingår i upphandlingskontraktet ska följas åtminstone de minimivillkor för ett anställningsförhållande som enligt Finlands lag och bestämmelserna i kollektivavtalen ska iakttas i likartat arbete om att i det arbete som utförs i Finland utsträckas till att gälla samtliga upphandlande enheter (och alltså inte enbart byggentreprenader)? nmlkj Ja nmlkj Nej Er åsikt om bestämmelserna om uteslutningsgrunder, lämplighetsvillkor och om utredningar om dessa: Er åsikt om andra bestämmelser som handlar om val av anbud (inkl. livscykelkostnader): Andra åsikter om bestämmelserna i 10 kap.: 11 kap. Nationella förfaranden I 11 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om förfarandena i samband med s.k. nationella upphandlingar som underskrider EU:s tröskelvärden och nationella upphandlingar som överskrider nationella tröskelvärden. Procedurreglerna ska förenklas och luckras upp jämfört med den gällande upphandlingslagen så att en upphandlande enhet skulle relativt fritt kunna välja vilket upphandlingsförfarande som den vill tillämpa. Er åsikt om bestämmelserna om nationella förfaranden för upphandling i 11 kap.: 12 kap. Social- och hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänsteupphandlingar I 12 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om social- och hälsovårdstjänster som överskrider tröskelvärdet i upphandlingslagen samt om andra särskilda tjänsteupphandlingar som definieras i bilagan till lagen. I 12 kap. 107 i lagförslaget fästs särskild uppmärksamhet vid kvaliteten på de social- och hälsovårdstjänster som upphandlas, iakttagandet av den övriga lagstiftningen om social- och hälsovårdstjänster, kontinuiteten i tjänsterna samt hörandet av kunderna Er åsikt om bestämmelserna om upphandling av social- och hälsovårdstjänster samt om andra särskilda tjänsteupphandlingar i 12 kap.:

12 13 kap. Offentliga koncessioner I 13 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om reglerna för konkurrensutsättning av i 5 definierade koncessioner som överskrider tröskelvärdena i lagen. Er åsikt om de procedurbestämmelser i 13 kap. som ska tillämpas på koncessioner: 14 kap. - Upphandlingsbeslut och upphandlingskontrakt I 14 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om upphandlingsbeslut, delgivning av upphandlingsbeslut, väntetid och upphandlingsrättelse samt om upphandlingskontrakt och om ändring av upphandlingskontrakt under kontraktsperioden. I kapitlet ingår även ett nytt lagrum om hävning av upphandlingskontrakt. Enligt betänkandet ska skyldigheten att motivera upphandlingsbeslutet lindras, tillämpningsområdet för upphandlingsrättelse utvidgas jämfört med den gällande upphandlingslagen samt utfärdas mer omfattande och exakta bestämmelser om ändring av upphandlingskontrakt under kontraktsperioden. Er åsikt om bestämmelserna om upphandlingsbeslut och upphandlingskontrakt i 14 kap.: 15 kap. - Rättsmedel I 15 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om rättsmedlen i samband med offentlig upphandling. I betänkandet föreslås att systemet med rättsmedel ska ändras bl.a. så att överklagandet av marknadsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen ska förutsätta ett besvärstillstånd. Den föreslagna ändringens samband med grundlagen har behandlats på annat ställe i betänkandet. Er åsikt om bestämmelserna om rättsmedel i 15 kap.: 16 kap. - Särskilda bestämmelser I 16 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om förvaring av upphandlingskontrakt, om övervakningsrapport som ska tillställas kommissionen samt om lagens ikraftträdande. Er åsikt om de särskilda bestämmelserna i 16 kap.: Andra synpunkter på förslaget till lag om offentlig upphandling Era ytterligare synpunkter på förslaget till en lag om offentlig upphandling:

13 Lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (s.k. försörjningslag) I arbetsgruppens betänkande ingår också ett utkast till en försörjningslag som ska ingå i regeringspropositionen. I lagförslaget ingår de flesta ändringar som föreslås i den allmänna upphandlingslagen för myndighetssektorn och dess mål. Försörjningslagen ska tillämpas på samma sektorer som den gällande upphandlingslagen. Särskilt i de kapitel som handlar om lagens tillämpningsområde och definitioner finns mer information än i den gällande försörjningslagen. I försörjningslagen ska enligt betänkandet bevaras den enda nivå för EUtröskelvärden som finns i den gällande försörjningslagen. I försörjningslagen ska också fortsättningsvis ingå vissa mer uppluckrade procedurregler bl.a. i fråga om förhandlat förfarande samt ramavtal. Er åsikt om bestämmelserna i försörjningslagen: Lag om ändring av 6 i straffregisterlagen I betänkandet föreslås det att 6 i straffregisterlagen ska ändras så att personer i en vinnande anbudsgivares förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan via Rättsregistercentralen ska få ett straffregisterutdrag beträffande sig själv och uppgifter som har samband med uteslutningsgrunder enligt upphandlingslagstiftningen. Straffregisterutdrag skulle också kunna lämnas till en upphandlande enhet för utredning av huruvida det föreligger grunder för uteslutning. Skyldigheten att kräva straffregisteruppgifter av den som tilldelats upphandlingskontrakt ska gälla endast vid upphandling som överskrider EU:s tröskelvärden. Lagförslaget skulle ha konsekvenser för bl.a. Rättsregistercentralens arbetsbörda. Er åsikt om bestämmelserna om ändring av straffregisterlagen: Andra synpunkter på betänkandet Här kan ni lämna andra synpunkter på betänkandet av arbetsgruppen för beredning av en totalreform om upphandlingslagen:

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER: UPPHANDLINGSBESLUT, ÄNDRINGSSÖKANDE, ÄNDRING AV UPPHANDLINGSKONTRAKT SAMT OFFENTLIGHET

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER: UPPHANDLINGSBESLUT, ÄNDRINGSSÖKANDE, ÄNDRING AV UPPHANDLINGSKONTRAKT SAMT OFFENTLIGHET GEMENSAMMA BESTÄMMELSER: UPPHANDLINGSBESLUT, ÄNDRINGSSÖKANDE, ÄNDRING AV UPPHANDLINGSKONTRAKT SAMT OFFENTLIGHET 1 Upphandlingsbeslut och väntetid De faktorer som väsentligt har påverkat avgörandet ska

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 347/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om elektroniska auktioner och dynamiska

Lag. RIKSDAGENS SVAR 347/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om elektroniska auktioner och dynamiska RIKSDAGENS SVAR 347/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem samt till vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Ny upphandlingslag äntligen! Rådgivningsenhetens för offentlig upphandling förmiddagsseminarium

Ny upphandlingslag äntligen! Rådgivningsenhetens för offentlig upphandling förmiddagsseminarium Ny upphandlingslag äntligen! Rådgivningsenhetens för offentlig upphandling förmiddagsseminarium 15.2.2017 Kommunernas hus 9.00-12.00 Program 09.00-09.15 Välkommen till seminariet och inledning - jurist

Läs mer

CENTRALA ÄNDRINGAR I EU-FÖRFARANDET

CENTRALA ÄNDRINGAR I EU-FÖRFARANDET CENTRALA ÄNDRINGAR I EU-FÖRFARANDET 1 Upphandlingsförfaranden Öppet och selektivt förfarande - (nästan) som förut Förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog» Samma villkor för användning för båda»

Läs mer

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010 1.2. 2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande Ordförande Pekka Nurmi Sekreterare Johanna

Läs mer

Hur hantera ESPD? Aktualitetsdagar i upphandling Nagu Jurist Jonna Törnroos

Hur hantera ESPD? Aktualitetsdagar i upphandling Nagu Jurist Jonna Törnroos Hur hantera ESPD? Aktualitetsdagar i upphandling Nagu Jurist Jonna Törnroos ESPD - syfte Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument European Single Procurement Document Dokument med vilket anbudsgivare

Läs mer

Upphandlingslagen 2016 Enligt betänkandet av den 13 maj 2015 av beredningsgruppen för totalrevideringen av upphandlingslagen

Upphandlingslagen 2016 Enligt betänkandet av den 13 maj 2015 av beredningsgruppen för totalrevideringen av upphandlingslagen Upphandlingslagen 2016 Enligt betänkandet av den 13 maj 2015 av beredningsgruppen för totalrevideringen av upphandlingslagen Jonna Törnroos Jurist, vicehäradshövding Upplägg Syftemål, struktur och tillämpningsområde

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp 1. Upphandling Köp av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad mot ekonomisk ersättning. 2. Upphandlande enhet 3. Inköpscentral 4. Anknuten enhet 5. Beställare En aktör

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Upphandlingsförordning; utfärdad den 1 december 2016. SFS 2016:1162 Utkom från trycket den 9 december 2016 Regeringen föreskriver 1 följande. Förordningens innehåll 1 Denna förordning

Läs mer

Utgivningsdatum 31.10.2008

Utgivningsdatum 31.10.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för reform av rättskyddssystemet vid offentlig upphandling

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Aktuellt om upphandling

Aktuellt om upphandling Aktuellt om upphandling Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Jurist Varpu Laankoski 9.9.2009 Innehållet Statsrådets redogörelse om reformen av upphandlingslagen SRR 7/2008 rd och ekonomiutskottets

Läs mer

EU:s nya upphandlingsdirektiv vad ändras? Ajankohtaista EU-asioista Kommunmarknaden 11.9.-12.9.2013

EU:s nya upphandlingsdirektiv vad ändras? Ajankohtaista EU-asioista Kommunmarknaden 11.9.-12.9.2013 EU:s nya upphandlingsdirektiv vad ändras? Ajankohtaista EU-asioista Kommunmarknaden 11.9.-12.9.2013 Jonna Törnroos Jurist, vicehäradsdhövding Finlands Kommunförbund rf. och arbets- och näringsministeriet

Läs mer

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Nya upphandlingsregler 2016 Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 I denna presentation behandlar vi Lagstiftningsarbetet. Annonsering, förfaranden och förhandling. Uppdelning

Läs mer

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Lagstiftningsarbetet Ministerrådet antog den 11/2 2014 tre direktiv (2014:23 koncessioner, 2014:24 LOU och 2014:25 LUF ) för offentlig upphandling

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

ENSKILT VÄGLAG SOM ENTREPRENADUPPHANDLARE

ENSKILT VÄGLAG SOM ENTREPRENADUPPHANDLARE 1 (5) ANVISNINGAR ENSKILT VÄGLAG SOM ENTREPRENADUPPHANDLARE 1. Tillämpning av upphandlingsbestämmelserna på ett enskilt väglag Ett enskilt väglag anses vara en offentlig upphandlande enhet, och detta ska

Läs mer

Möjligheterna i LOU Presentation av gällande juridik och regelverk. Mathias Sylvan UHC-dagen Folkets Hus i Säter

Möjligheterna i LOU Presentation av gällande juridik och regelverk. Mathias Sylvan UHC-dagen Folkets Hus i Säter Möjligheterna i LOU Presentation av gällande juridik och regelverk Mathias Sylvan UHC-dagen 2016-05-26 Folkets Hus i Säter Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Obs: presentationen baserar sig på uppgifterna i förberedelseskedet, och situationen kan ändras under anbudsförfarandet Laglig grund för upphandlingen

Läs mer

DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA OCH AKTUELLA RÄTTSFALL. Upphandlingsdagen 2016 HBV Per-Ola Bergqvist Foyen advokatfirma

DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA OCH AKTUELLA RÄTTSFALL. Upphandlingsdagen 2016 HBV Per-Ola Bergqvist Foyen advokatfirma OCH AKTUELLA RÄTTSFALL Upphandlingsdagen 2016 HBV Per-Ola Bergqvist Foyen advokatfirma Ministerrådet antog den 11/2 2014 tre direktiv (2014:23 koncessioner, 2014:24 LOU och 2014:25 LUF ) för offentlig

Läs mer

Nya upphandlingsregler

Nya upphandlingsregler Nya upphandlingsregler Upphandling24 2017 Stockholm 2017-03-09 Henrik Grönberg, Upphandlingsmyndigheten 1 Innehåll Bakgrund och kort historik Tematisk genomgång av nyheterna De viktigaste nyheterna Observanda

Läs mer

Den reviderade upphandlingslagen

Den reviderade upphandlingslagen Den reviderade upphandlingslagen Mariehamn INNEHÅLL Reformens bakgrund och beredningen på fastlandet Jonna Törnroos Övergångsperioden Jonna Törnroos Lagberedningen på Åland Janina Reitz Upphandling under

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Upphandlingsförordning; utfärdad den 29 september 2011. SFS 2011:1040 Utkom från trycket den 11 oktober 2011 Regeringen föreskriver 1 följande. Förordningens innehåll 1 Denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 5 april 2007 Nr 348 349 INNEHÅLL Nr Sidan 348 349 Lag om offentlig upphandling... Lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter

Läs mer

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Nya EU-direktiv och implementering Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26

Läs mer

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Viktiga nyheter i upphandlingslagarna Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Nyheter inom offentlig upphandling. Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent

Nyheter inom offentlig upphandling. Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent Nyheter inom offentlig upphandling Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent 1 Tre nya upphandlingslagar 2017-01-01 Lagen om offentlig upphandling (LOU) + komplettering 2017-06-01 Lagen om upphandling inom

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING med fokus på närmat Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. NÄRMAT ÄR MÖJLIGT Helhetstänkande ska vara ledstjärna i den offentliga upphandlingen. Detta tål att uppmärksammas

Läs mer

OFFENTLIGA UPPHANDLINGSAVTAL

OFFENTLIGA UPPHANDLINGSAVTAL OFFENTLIGA UPPHANDLINGSAVTAL Offentliga myndigheter ingår avtal för att få bygg- och anläggningsarbeten utförda, varor levererade eller tjänster tillhandahållna. Dessa avtal, som ingås mot ersättning med

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord offentlig upphandling, rättsskydd, marknadsdomstolen, ändringssökande, sanktioner

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord offentlig upphandling, rättsskydd, marknadsdomstolen, ändringssökande, sanktioner PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 31.10.2008 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för reform av rättsskyddssystemet

Läs mer

Datum Dnr 1424/55/2015 16.9.2015

Datum Dnr 1424/55/2015 16.9.2015 1 Datum Dnr 1424/55/2015 16.9.2015 KONKURRENSUTSÄTTNING AV UPPHANDLINGAR I SAMBAND MED INVESTERINGAR INOM JORDBRUKET NÄR DET MAXIMALA STÖDBELOPPET UTGÖR MER ÄN 50 PROCENT AV KOSTNADSFÖRSLAGET FÖR UPPHANDLINGEN,

Läs mer

Specimen. Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna Resultat av upphandlingsförfarandet. Avsnitt I: Upphandlande enhet

Specimen. Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna Resultat av upphandlingsförfarandet. Avsnitt I: Upphandlande enhet Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning Information och blanketter online: http://simap.ted.europa.eu Avsnitt I: Upphandlande enhet Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA

ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA Principer för offentlig upphandling Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är en helt ny lagstiftning som omfattar upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner.

Läs mer

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund Nya upphandlingslagar Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund 2 Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Anvisning om hur man fyller i och använder det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet i den tjänst som EU-komissionen skapat

Anvisning om hur man fyller i och använder det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet i den tjänst som EU-komissionen skapat 1 Anvisning om hur man fyller i och använder det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet i den tjänst som EU-komissionen skapat Arbets- och näringsministeriet 14.4.2016 2 Bakgrund Europeiska unionens

Läs mer

Övergångsperioden för implementering av EU-direktiven om offentlig upphandling. Janina Reitz Upphandlingsjurist Helsingfors,

Övergångsperioden för implementering av EU-direktiven om offentlig upphandling. Janina Reitz Upphandlingsjurist Helsingfors, Övergångsperioden för implementering av EU-direktiven om offentlig upphandling Janina Reitz Upphandlingsjurist Helsingfors, 15.02.2017 Vilka är offentliga aktörer? statens, kommunernas och samkommunernas

Läs mer

Elektronisk offentlig upphandling

Elektronisk offentlig upphandling Elektronisk offentlig upphandling Vad innebär förslagen till nya upphandlingsdirektiv? Andra sätt EU kommissionen vill främja e-upphandling? Några reflexioner; vad anser vi från svensk sida? Vad händer

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund?

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Mathias Sylwan Nationell konferens för finansiell samordning i Skövde den 10-11 april, 2013 1. Lagen (1992:1528) om offentlig

Läs mer

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling? Upphandling och kvalitet inom äldreomsorgen blev det som vi tänkte oss? Jonna Törnroos, jurist och vicehäradshövding Vem vårdar vem? äldreomsorgen i ett vägskäl Parallellseminarium Rådgivningsenheten för

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Lag. om offentlig upphandling och koncession AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1 kap. Syfte, principer och definitioner.

Lag. om offentlig upphandling och koncession AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1 kap. Syfte, principer och definitioner. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om offentlig upphandling och koncession AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 kap. Syfte, principer och definitioner 1 Lagens syfte Statliga och kommunala

Läs mer

Vad gäller enligt LOU? Mathias Sylwan Upphandlingsteknik & Investeringsbeslut Stockholm 12 september 2013

Vad gäller enligt LOU? Mathias Sylwan Upphandlingsteknik & Investeringsbeslut Stockholm 12 september 2013 Vad gäller enligt LOU? Mathias Sylwan Upphandlingsteknik & Investeringsbeslut Stockholm 12 september 2013 1. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (ÄLOU) och 2. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

Promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30)

Promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och Upphandling Handläggare: Paul Collins Landstingsstyrelsen Promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) Ärendet Finansdepartementet

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Nytt regelverk om upphandling. Upphandlingskonferens Eva Sveman

Nytt regelverk om upphandling. Upphandlingskonferens Eva Sveman Nytt regelverk om upphandling Upphandlingskonferens 2015-09-17 Eva Sveman 1 Förslag på implementering av EU:s nya upphandlingsdirektiv inom den klassiska sektorn och försörjningssektorn Ikraftträdande

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Upphandlingsdagarna Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster Catharina Piper den 24 januari 2017

Upphandlingsdagarna Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster Catharina Piper den 24 januari 2017 Upphandlingsdagarna Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster Catharina Piper den 24 januari 2017 Presentation av åhörare och föreläsare Era förväntningar? Upphandling då och nu! Tempora

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet (SOU 2006:28) Nya upphandlingsregler 2

Yttrande över slutbetänkandet (SOU 2006:28) Nya upphandlingsregler 2 Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Juridik TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-06-28 Handläggare: Carina Sandin Yttrande över slutbetänkandet (SOU 2006:28) Nya upphandlingsregler 2 Ärendet I slutbetänkandet

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Lagrådsremiss Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 december 2009 Mats Odell Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 48/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om elektroniska auktioner och dynamiska

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 48/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om elektroniska auktioner och dynamiska EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 48/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem samt till vissa lagar som har samband med den INLEDNING Remiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik; SFS 2016:1212 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 9 LS

Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 9 LS Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 9 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-29 Yttrande över

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Anvisning om hur man fyller i och använder det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet i den tjänst som EU-kommissionen skapat

Anvisning om hur man fyller i och använder det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet i den tjänst som EU-kommissionen skapat 1 Anvisning om hur man fyller i och använder det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet i den tjänst som EU-kommissionen skapat Arbets- och näringsministeriet 27.1.2017 / uppdaterad version 2 2 Bakgrund

Läs mer

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 50/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

Ny lagstiftning om offentlig upphandling

Ny lagstiftning om offentlig upphandling Ny lagstiftning om offentlig upphandling vad innebär den för dig som leverantör? När myndigheter och kommuner köper varor, tjänster och byggentreprenader måste de följa reglerna i våra upphandlingslagar.

Läs mer

Offentlig e-upphandling; dags att förbereda sig

Offentlig e-upphandling; dags att förbereda sig Offentlig e-upphandling; dags att förbereda sig Obligatoriskt med e-upphandling framöver Nyheter kring kvalificering (det enhetliga upphandlingsdokumentet) Dynamiska inköpssystem Elektroniska kataloger

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) PM 2015:1 RI (001-1364/2014) En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 15 januari 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument. Förenklingar vid anbudslämnande

Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument. Förenklingar vid anbudslämnande Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument Förenklingar vid anbudslämnande Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument Bestämmelser genom förordning ESPD är ett standardformulär som fastställts av kommissionen

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:163

Regeringens proposition 2016/17:163 Regeringens proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Prop. 2016/17:163 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:180

Regeringens proposition 2009/10:180 Regeringens proposition 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet Prop. 2009/10:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 maj 2016 Ardalan Shekarabi Rikard Jermsten (Finansdepartementet)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Aktuellt från Avfall Sverige

Aktuellt från Avfall Sverige Nätverk för avfallsupphandlare 11 mars 2014 Aktuellt från Avfall Sverige Reviderad mall för upphandling av avfallshämtning, februari 2014 Hänvisning Avfallsindex, nya tröskelvärden samt lite språkliga

Läs mer

RP 190/2009 rd. upphandling som inte omfattas av marknadsdomstolens behörighet. Inom försörjningssektorerna

RP 190/2009 rd. upphandling som inte omfattas av marknadsdomstolens behörighet. Inom försörjningssektorerna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster och marknadsdomstolslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2010:572 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3

Läs mer

Datum: 17.9.2012 Finanschefens beslut 19. Mariehamns stads upphandlingsanvisningar

Datum: 17.9.2012 Finanschefens beslut 19. Mariehamns stads upphandlingsanvisningar Datum: 17.9.2012 Finanschefens beslut 19 Mariehamns stads upphandlingsanvisningar Innehållsförteckning Checklista... 3 1. Allmänt... 4 1.1 Tillämpningen av upphandlingsanvisningarna... 4 1.2 Allmänna principer

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Innovativa upphandlingar Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Innovativa upphandlingar det är möjligt! 2008-09-26 Company presentation

Läs mer

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng Upphandlingsordlista Anbudsgivare: Med anbudsgivare avses den eller de leverantörer som lämnar anbud i en upphandling 1 Anbudssökande: Med anbudssökande avses

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Front Advokater. Väsentliga ändringar av kontrakt. Advokat Kaisa Adlercreutz, Advokat Johan Lidén, jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Väsentliga ändringar av kontrakt. Advokat Kaisa Adlercreutz, Advokat Johan Lidén, jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Väsentliga ändringar av kontrakt Advokat Kaisa Adlercreutz, Advokat Johan Lidén, jur kand Amir Daneshpip 28 september 2016 Nuvarande ordning Inga regler som explicit tar sikte på ändringar

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Nykarleby stads direktiv för upphandling. Checklistor

Nykarleby stads direktiv för upphandling. Checklistor Nykarleby stads direktiv för upphandling Checklistor ALLMÄNT Av anbuden ska antas det totalekonomiskt mest fördelaktiga eller det billigaste i enlighet med vad som anges i anbudsförfrågan. Oberoende av

Läs mer

De väsentligaste ändringarna i nya LOU för leverantörer inom byggoch anläggningssektorn. Fredrik Linder 8 november 2016

De väsentligaste ändringarna i nya LOU för leverantörer inom byggoch anläggningssektorn. Fredrik Linder 8 november 2016 KONFERENS OM LOU SVENSK BYGGTJÄNST De väsentligaste ändringarna i nya LOU för leverantörer inom byggoch anläggningssektorn Fredrik Linder 8 november 2016 www.hamilton.se 2 Program Förhandling Ny grund

Läs mer

EU:s nya standardformulär för meddelanden

EU:s nya standardformulär för meddelanden EU:s nya standardformulär för meddelanden Upphandlingsbestämmelserna under övergångsperioden vad ska tillämpas från 18.4.2016? 7.4.2016 Niina Hannonen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling, seminarium

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg. Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer