Betänkande av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betänkande av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen"

Transkript

1 Betänkande av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen Svarstiden går ut: Uppgifter om begäran om utlåtande Inledning, Bakgrund, Målen för begäran om utlåtande: Inledning I betänkandet av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen föreslås det att det ska stiftas en ny lag om offentlig upphandling och koncession (upphandlingslag), som ska ersätta 2007 års upphandlingslag och upphandlingsförordning samt 2011 års lag om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem. I lagen ska också fortsättningsvis finnas bestämmelser om myndigheters och andra enheters, som omfattas av upphandlingslagen, förfaranden för konkurrensutsättning och rättsmedel i samband med dem. Det föreslås att det samtidigt ska stiftas en ny lag om upphandling och koncession som omfattar enheter inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslag) och som ska ersätta försörjningslagen från I arbetsgruppen för beredning av totalreformen har ingått en ordförande från arbets- och näringsministeriet samt som medlemmar företrädare för finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Näringsliv EK, Företagarna i Finland rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC), Tjänstemannacentralorganisationen rf ( FTFC), Finlands Kommunförbund, SOSTE Finlands social och hälsa rf och för Hansel Ab. Avsikten är att propositionen lämnas till riksdagen hösten Lagarna avses träda i kraft senast den 18 april 2016, då tiden för sättande i kraft av direktiven löper ut. Bakgrund Europeiska kommissionen framlade i december 2011 tre förslag till direktiv som gäller offentlig upphandling och koncessioner. Direktivförslagen antogs den 18 april 2014 (2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU). Med tanke på beredningen av en totalreform av lagstiftningen om offentlig upphandling och koncessioner tillsatte arbets- och näringsministeriet den 11 november 2013 en styrgrupp samt en arbetsgrupp med ansvar för beredningen vilkas mandattid löpte ut den 30 maj Arbetsgruppen för beredning av totalreformen överlämnade sitt betänkande till arbetsministern den 13 maj Målen för begäran om utlåtande: Syftet med begäran om utlåtande är att få synpunkter på innehållet i arbetsgruppens betänkande från så många parter som möjligt. Det är särskilt viktigt att få svar på de frågor som ställ i begäran med tanke på utarbetandet av en regeringsproposition. Svarsanvisningar för mottagare Sändlista:

2 Inga utlåtanden har getts till begäran Svarsanvisningar för mottagare Ni ombeds att i första hand avge ert utlåtande via denna tjänst senastmåndagen den 6 juli Alternativt kan utlåtandet skickas till arbets- och näringsministeriet per e-post, adress: i word-, pdf, rtf- eller openoffice(odt)-format. Något utlåtande behöver inte skickas per post. Utlåtandet kan lämnas av vem som helst. I era svar ombeds ni att hänvisa till ärendenummer TEM/2221/ /2013. Begäran om utlåtande och ett utkast till regeringens proposition finns i pdf-form under avsnittet Nyckelord, länkar, bilagor. Begäran om utlåtande finns dessutom på arbets- och näringsministeriets webbplats. Tidtabell, Kontaktuppgifter till ansvarig beredare: Tidtabell Utlåtandet ska skickas via denna tjänst eller på det sätt som beskrivs ovan i anvisningarna till arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast måndagen den 6 juli Kontaktuppgifter till ansvarig beredare: Äldre regeringssekreterare Markus Ukkola, arbets- och näringsministeriet. Tfn , markus.ukkola(at)tem.fi Överinspektör Tarja Sinivuori-Boldt, arbets- och näringsministeriet. Tfn , tarja.sinivuori-boldt(at)tem.fi Ämnesord Ämnesord offentlig upphandling försörjningslagen upphandlingslagen koncessioner upphandlingsdirektivet Mina utlåtanden Utlåtanden från remissinstanser Alla remissinstanser Respondenterna ombeds att gå igenom nedanstående punkter antingen genom att svara på de frågor som ställts eller genom att fylla i det tomma textfält som reserverats för svar. Det är inte obligatoriskt att svara på allt, dvs. respondenten får själv bestämma vilka synpunkter han eller hon vill komma med. Frågorna/utlåtandet har indelats i kapitel och teman i enlighet med innehållet i utkastet till regeringsproposition.

3 Allmän motivering I detta avsnitt har respondenten möjlighet att säga sin åsikt om de kapitel och deras innehåll som ingår i propositionens avsnitt Allmän motivering. 1. Nuläge I kapitlet om nuläge behandlas och bedöms nuläget i fråga om innehållet i och tillämpningen av upphandlingslagen samt upphandlingsväsendet i praktiken. I avsnittet ingår också en del som handlar om EU-rätt samt en del som innehåller en internationell jämförelse. Er åsikt om avsnittet Nuläge : 2. Systematiken och strukturen hos upphandlingslagarna enlig betänkandet I 3 kap. behandlas systematiken och strukturen hos de upphandlingslagar som presenteras i betänkandet. EU:s nya upphandlings- och koncessionsdirektiv (3 st.) föreslås bli genomförda nationellt med hjälp av två lagar: en upphandlingslag och en försörjningslag. Bestämmelserna i direktivet om koncessioner föreslås bli genomförda i sina egna kapitel inom respektive upphandlingslag. Bestämmelserna om annonsering och kommunikation i den gällande upphandlingsförordningen föreslås bli inkluderade i upphandlingslagarna. Det föreslås att bestämmelser om upphandling som underskrider EU:s tröskelvärden, om upphandling inom social- och hälsovårdssektorn och om annan särskild upphandling ska inkluderas i respektive kapitel inom upphandlingslagarna. Er åsikt om förslagen i betänkandet när det gäller systematiken och strukturen hos lagarna: 3. Konsekvensbedömning I betänkandets 4 kap. behandlas konsekvenserna av de förslag som ingår i betänkandet. I kapitlet bedöms bl.a. konsekvenserna för företag, myndigheter och i form av administrativ börda samt konsekvenserna för miljön och samhället. I kapitlet ingår bl.a. en bedömning av konsekvenserna för höjning av tröskelvärden. En del av konsekvensbedömningen saknas ännu i betänkandet. De respondenter som företräder upphandlande enheter ombeds att avge utlåtande särskilt över lagförslagens konsekvenser för enheten i form av administrativ börda, om minskning av antalet annonser om upphandlingen samt om sätten att genomföra s.k. upphandling i liten skala som underskrider de nationella tröskelvärdena. De respondenter som företräder anbudsgivare, kandidater och leverantörer ombeds att avge utlåtande särskilt över lagförslagens konsekvenser för affärsverksamhetsmöjligheterna, attraktionskraften hos offentlig upphandling och den administrativa börda som förslagen medför samt konsekvenserna för marknadens funktion i allmänhet.

4 Medborgarorganisationer och andra respondenter än företrädare för upphandlande enheter och anbudsgivare ombeds att avge utlåtande särskilt över betänkandets konsekvenser för kvaliteten på offentlig upphandling samt konsekvenser för miljön och samhället. Er åsikt om förslagens konsekvenser samt åsikt om betänkandets kapitel som handlar om konsekvensbedömning (bl.a. vads som saknas och huruvida konsekvenserna har bedömts på rätt sätt): 4. Tillsynen över och rådgivningen om upphandling Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 3/0 I betänkandets kapitel , , samt behandlas tillsynen över och rådgivningen om offentlig upphandling och upphandlingslagstiftningen. EU:s nya upphandlingsdirektiv förutsätter att varje medlemsstat har ett tillsynssystem som tillåter att resultaten av tillsynen kan vidarebefordras och publiceras. I betänkandet föreslås att Finlands nuvarande system för tillsyn är tillräckligt för att uppfylla de krav som anges i upphandlingsdirektiven och andra tillsynsbehov. Upphandlingsdirektiven förutsätter också att varje medlemsstat har ordnat rådgivning kring upphandlingslagstiftningen. I betänkandet föreslås att arbets- och näringsministeriet finansierar rådgivningen i enlighet med statsunderstödslagen så att direktivens krav angående rådgivning uppfylls. Har sättet att genomföra tillsynen enligt er åsikt presenterats på ett tillräckligt utförligt sätt i betänkandet eller borde man enligt er åsikt i Finland inrätta ett organ för tillsynen över efterlevnaden av upphandlingslagstiftningen eller anförtro tillsynsuppgiften åt en befintlig myndighet? nmlkj Förslagen i betänkandet är tillräckliga nmlkj Det bör inrättas en ny myndighet eller ett annat organ med tanke på tillsynen nmlkj Tillsynsuppgiften bör anförtros åt någon befintlig myndighet eller enhet, vilken Motivering till åsikten: Er åsikt om betänkandets avsnitt som handlar om rådgivningen om offentlig upphandling: 5. Andra synpunkter på Allmän motivering Har ni ytterligare åsikter om 1-5 kap. Allmän motivering i betänkandet:

5 Lagförslagen i betänkandet Lag om offentlig upphandling och koncession 1 kap. Syfte, principer och definitioner I 1 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om lagens syfte, principer och definitioner, t.ex. upphandlingskontrakt, koncessioner och upphandlande enheter. Er åsikt om bestämmelserna om syfte, principer och definitioner i den föreslagna upphandlingslagen: 2 kap. - Tillämpningsområde Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 8/0 I 2 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om upphandlingslagens tillämpningsområde och om begränsningar av tillämpningsområdet. I 2 kap. finns också bestämmelser om blandade kontrakt, om upphandling hos enheter anknutna till den upphandlande enheten, upphandling hos andra upphandlande enheter, försvars- och säkerhetsupphandling samt om den internationella dimensionen av offentlig upphandling. I de lagförslag som ingår i betänkandet har villkoren för upphandling hos anknutna enheter angivits, i enlighet med upphandlingsdirektivet, så att de är bundna vid en anknuten enhets verksamhet på marknaden och den procentuella andelen av sådan omsättning av den totala omsättningen som hänförs till upphandlande enheter med bestämmande inflytande. Anser ni att man i upphandlingslagen ska ha bestämmelser om upphandling hos en anknuten enhet nmlkj så som har föreslagits i betänkandet, dvs. bestämmelser om procentandelar av försäljningen till utomstående nmlkj eller i någon annan form? Motivering till ovan angivet val samt beskrivning av annat sätt Om det i upphandlingslagen ska föreskrivas om upphandling hos anknutna enheter genom att ha bestämmelser om procentuella andelar, vilken skulle då vara den rätta procentuella nivån för tillåten försäljning till utomstående? nmlkj 0 % nmlkj 10 % nmlkj 20 % nmlkj Någon annan, vilken Motivering till ovanstående val:

6 Anser ni att bestämmelserna om upphandling hos anknutna enheter och om upphandling hos andra upphandlande enheter är nyttiga ur den upphandlande enhetens synvinkel? nmlkj Ja nmlkj Nej Motivering till ovanstående val: Om ni representerar en upphandlande enhet, tänker ni i framtiden tillämpa undantagen från tillämpningen av bestämmelserna om upphandling hos anknutna enheter eller upphandling hos andra upphandlande enheter? nmlkj Ja, i vilken situation: nmlkj Nej Er åsikt om andra bestämmelser som gäller den föreslagna lagens tillämpningsområde och begränsningen av det: 3 kap. Gemensam upphandling och reservering av upphandling I 3 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om gemensam upphandling bl.a. genom en inköpscentral. I kapitlet föreslås också bestämmelser om att deltagandet i ett anbudsförfarande ska ske inom ramen för program för skyddad anställning samt om att reservera rätten att delta i ett anbudsförfarande för arbetscentraler eller motsvarande enheter vars främsta syfte är att anpassa personer med funktionsnedsättning och andra missgynnade personer till samhället och arbetslivet. Era åsikter om bestämmelserna om gemensam upphandling och om reservering av upphandling: 4 kap. Tröskelvärden och beräkning av det uppskattade värdet av en upphandling Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 10/0 I 4 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om EU-tröskelvärden och nationella tröskelvärden samt om beräkning av det uppskattade värdet av upphandling och koncession. I betänkandet föreslås det att de nationella tröskelvärdena ska höjas så att tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphandling höjs från euro till euro, tröskelvärdet för upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänsteupphandlingar höjs från euro till euro, tröskelvärdet för tjänstekoncessioner höjs från euro till euro och tröskelvärdet för koncessionsavtal om byggentreprenader höjs från till euro. Det föreslås att de nationella tröskelvärdena för byggentreprenader och för vissa utbildningstjänster ska kvarstå oförändrade.

7 Anser ni att höjningen av tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphandling på det sätt som föreslås i betänkandet innebär nmlkj en för stor höjning av tröskelvärdena nmlkj en tillräcklig höjning av tröskelvärdena nmlkj en för liten höjning av tröskelvärdena Eventuell motivering till er åsikt och ert eventuella förslag till ett lämpligt nationellt tröskelvärde för varu- och tjänsteupphandling jämte motivering: Anser ni att höjningen av tröskelvärdet för upphandling av social- och hälsovårdstjänster samt vissa andra tjänsteupphandlingar på det sätt som föreslås i betänkandet innebär nmlkj en för stor höjning av tröskelvärdena nmlkj en tillräcklig höjning av tröskelvärdena nmlkj en för liten höjning av tröskelvärdena Eventuell motivering till er åsikt och ert eventuella förslag till ett lämpligt nationellt tröskelvärde för upphandling av social- och hälsovårdstjänster samt viss annan tjänsteupphandling jämte motivering: Anser ni att höjningen av tröskelvärdet för tjänstekoncessioner på det sätt som föreslås i betänkandet innebär nmlkj en för stor höjning av tröskelvärdena nmlkj en tillräcklig höjning av tröskelvärdena nmlkj en för liten höjning av tröskelvärdena Eventuell motivering till er åsikt och ert eventuella förslag till ett lämpligt nationellt tröskelvärde för tjänstekoncessioner jämte motivering: Anser ni att höjningen av tröskelvärdet för koncessionsavtal om byggentreprenader på det sätt som föreslås i betänkandet innebär nmlkj en för stor höjning av tröskelvärdena nmlkj en tillräcklig höjning av tröskelvärdena nmlkj en för liten höjning av tröskelvärdena Eventuell motivering till er åsikt och ert eventuella förslag till ett lämpligt nationellt tröskelvärde för koncessionsavtal om byggentreprenader jämte motivering:

8 Er åsikt om nivån på det nationella tröskelvärdet för byggentreprenader och upphandling av vissa utbildningstjänster: Era övriga åsikter om tröskelvärdena och beräkningen av det uppskattade värdet av en upphandling: 5 kap. - Upphandlingsförfaranden Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 9/0 I 5 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om upphandlingsförfaranden. De viktigaste ändringarna handlar om utvidgning av tillämpningen av förhandlat förfarande och precisering av förhandlingsgången samt om strömlinjeformning av det dynamiska inköpssystemet. I betänkandet föreslås två nya upphandlingsförfaranden: innovationspartnerskap och elektroniska kataloger. Er åsikt om bestämmelserna om öppet förfarande och selektivt förfarande: Er åsikt om bestämmelserna om förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog: Er åsikt om bestämmelserna om direkt upphandling och direkt upphandling vid tilläggsbeställningar: Er åsikt om bestämmelserna om innovationspartnerskap: Er åsikt om bestämmelserna om ramavtal: Er åsikt om bestämmelserna om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem: Er åsikt om bestämmelserna om elektroniska kataloger:

9 Er åsikt om bestämmelserna om projekttävlingar: Er åsikt om bestämmelserna om minimitidsfrister för inlämning av anbud och ansökningar om deltagande: 7 kap. Skyldighet att annonsera om upphandling och annonseringsförfarandet I 7 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om skyldigheten att annonsera om upphandlingar samt om detaljerna kring annonseringen. Er åsikt om bestämmelserna om skyldigheten att annonsera om upphandling i 7 kap.: 8 kap. - Informationsutbyte I 8 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om informationsutbyte och kommunikation i anslutning till upphandlingsförfarandena. I betänkandet föreslås det att upphandlingslagen ska ändras så att senast år 2018 ska samtliga upphandlande enheter övergå till fullständigt elektroniskt informationsutbyte i samband med upphandlingsförfarandena. Detta innebär t.ex. att förfrågningsunderlaget ställs ut på webben så att alla har tillgång till det samt att anbud och ansökningar om deltagande tas emot elektroniskt. Upphandlingsförordningens bestämmelser om kommunikation ska överföras till 8 kap. i upphandlingslagen. I 8 kap. ska dessutom ingå närmare bestämmelser om datasäkerhet. Er åsikt om bestämmelserna om informationsutbyte i 8 kap.: 9 kap. - Förberedelser av upphandlingen, Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 3/0 anbudsförfrågan och beskrivning av föremålet för upphandlingen I 9 kap. idet lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om förberedelser av upphandlingen och om marknadsundersökning, utarbetande av och innehållet i anbudsförfrågningar samt om tillhandahållande av dem för anbudssökandena samt om beskrivning av föremålet för upphandlingen bl.a. med hjälp av miljömärken och andra märken. Kapitlet innehåller också bestämmelser om uppdelning av upphandlingskontrakt i delar. Syftet med dessa bestämmelser är särskilt att främja små och medelstora företags och sammanslutningars möjligheter att delta i offentlig upphandling. I 9 kap. i lagförslaget ingår också bestämmelser om underentreprenader. I betänkandet föreslås bl.a. att underleverantörerna till en upphandlingsenhets huvudsakliga avtalspartner ska specificeras och anmälas till den upphandlande enheten vid upphandling av viss typ. I de lagförslag som ingår i betänkandet ska det också göras möjligt, och i vissa situationer

10 obligatoriskt, för en upphandlande enhet att ersätta en underleverantör. Er åsikt om bestämmelserna om förberedelser av upphandlingen, anbudsförfrågan samt om beskrivningen av föremålet för upphandlingen (inkl. alternativa anbud): Er åsikt om bestämmelserna om uppdelning av upphandlingskontraktet i 9 kap.: Er åsikt om bestämmelserna om underentreprenader i 9 kap.: 10 kap. Val av anbudssökande och anbudsgivare samt val av anbud Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 5/0 I 10 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om uteslutning av anbudssökande och anbudsgivare, krav gällande anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet samt om anbudssökandes och anbudsgivares avhjälpande åtgärder. I kapitlet ingår dessutom bestämmelser om utredning av villkoren för uteslutning och av uppfyllande av lämplighetskraven och om s.k. europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, som fungerar som en metod att uppvisa att kraven uppfylls preliminärt. I kapitlet finns vidare bestämmelser om verktyget e-certis, om miljöledningsåtgärder och kvalitetsledningsåtgärder, anbudssökandes och anbudsgivares juridiska form samt om deltagande i anbudsförfaranden i grupp och utnyttjande av andra enheters kapacitet. Utöver de kriterier som handlar om leverantörerna finns i kapitlet bestämmelser också om val av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, om jämförelse av anbud, om livscykelkostnader samt om onormalt låga anbud. Enligt betänkandet ska upphandlande enheter kunna välja vilken grund de väljer att tillämpa vid val av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet: det billigaste priset, de lägsta kostnaderna eller förhållandet mellan pris och kvalitet. Upphandlande enheter ska dock motivera sitt val att använda enbart det billigaste priset som urvalskriterium. Upphandlingsdirektiven ger också medlemsstaterna en möjlighet att helt slopa begreppet det billigaste priset i sin nationella lagstiftning. I 10 kap. ska dessutom finnas bestämmelser om särskilda villkor för upphandlingskontrakt. Enligt lagförslaget kan en upphandlande enhet fastställa särskilda villkor för upphandlingskontraktet vilka gäller sociala aspekter eller miljöaspekter. I lagrummet om specialvillkor ska det dessutom i enlighet med Internationella arbetsorganisationens konvention 94 ingå krav att till ett upphandlingskontrakt mellan en statlig centralförvaltningsmyndighet och den anbudsgivare som tilldelats kontraktet i ett anbudsförfarande ska fogas de minimivillkor för ett anställningsförhållande som enligt Finlands lag och bestämmelserna i ett villkor enligt vilket det i de i Finland utförda arbeten som ingår i upphandlingskontraktet ska följas åtminstone kollektivavtalen ska iakttas i likartat arbete. Det ovan angivna kravet att inskriva villkoret i upphandlingskontraktet ska också enligt betänkandet utsträckas till att gälla också andra upphandlande enheter då det är fråga om upphandlingskontrakt om byggentreprenader

11 Bör man i upphandlingslagen stryka möjligheten att som grund för det som helhet ekonomiskt mest förmånliga anbudet använda enbart det billigaste priset? nmlkj Ja, i vilka typer av upphandling (varor, tjänster, social- och hälsovårdstjänster, entreprenader) nmlkj Nej Bör lagförslagets bestämmelse om att i upphandlingskontraktet ska inkluderas ett villkor enligt vilket det i de i Finland utförda arbeten som ingår i upphandlingskontraktet ska följas åtminstone de minimivillkor för ett anställningsförhållande som enligt Finlands lag och bestämmelserna i kollektivavtalen ska iakttas i likartat arbete om att i det arbete som utförs i Finland utsträckas till att gälla samtliga upphandlande enheter (och alltså inte enbart byggentreprenader)? nmlkj Ja nmlkj Nej Er åsikt om bestämmelserna om uteslutningsgrunder, lämplighetsvillkor och om utredningar om dessa: Er åsikt om andra bestämmelser som handlar om val av anbud (inkl. livscykelkostnader): Andra åsikter om bestämmelserna i 10 kap.: 11 kap. Nationella förfaranden I 11 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om förfarandena i samband med s.k. nationella upphandlingar som underskrider EU:s tröskelvärden och nationella upphandlingar som överskrider nationella tröskelvärden. Procedurreglerna ska förenklas och luckras upp jämfört med den gällande upphandlingslagen så att en upphandlande enhet skulle relativt fritt kunna välja vilket upphandlingsförfarande som den vill tillämpa. Er åsikt om bestämmelserna om nationella förfaranden för upphandling i 11 kap.: 12 kap. Social- och hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänsteupphandlingar I 12 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om social- och hälsovårdstjänster som överskrider tröskelvärdet i upphandlingslagen samt om andra särskilda tjänsteupphandlingar som definieras i bilagan till lagen. I 12 kap. 107 i lagförslaget fästs särskild uppmärksamhet vid kvaliteten på de social- och hälsovårdstjänster som upphandlas, iakttagandet av den övriga lagstiftningen om social- och hälsovårdstjänster, kontinuiteten i tjänsterna samt hörandet av kunderna Er åsikt om bestämmelserna om upphandling av social- och hälsovårdstjänster samt om andra särskilda tjänsteupphandlingar i 12 kap.:

12 13 kap. Offentliga koncessioner I 13 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om reglerna för konkurrensutsättning av i 5 definierade koncessioner som överskrider tröskelvärdena i lagen. Er åsikt om de procedurbestämmelser i 13 kap. som ska tillämpas på koncessioner: 14 kap. - Upphandlingsbeslut och upphandlingskontrakt I 14 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om upphandlingsbeslut, delgivning av upphandlingsbeslut, väntetid och upphandlingsrättelse samt om upphandlingskontrakt och om ändring av upphandlingskontrakt under kontraktsperioden. I kapitlet ingår även ett nytt lagrum om hävning av upphandlingskontrakt. Enligt betänkandet ska skyldigheten att motivera upphandlingsbeslutet lindras, tillämpningsområdet för upphandlingsrättelse utvidgas jämfört med den gällande upphandlingslagen samt utfärdas mer omfattande och exakta bestämmelser om ändring av upphandlingskontrakt under kontraktsperioden. Er åsikt om bestämmelserna om upphandlingsbeslut och upphandlingskontrakt i 14 kap.: 15 kap. - Rättsmedel I 15 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om rättsmedlen i samband med offentlig upphandling. I betänkandet föreslås att systemet med rättsmedel ska ändras bl.a. så att överklagandet av marknadsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen ska förutsätta ett besvärstillstånd. Den föreslagna ändringens samband med grundlagen har behandlats på annat ställe i betänkandet. Er åsikt om bestämmelserna om rättsmedel i 15 kap.: 16 kap. - Särskilda bestämmelser I 16 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om förvaring av upphandlingskontrakt, om övervakningsrapport som ska tillställas kommissionen samt om lagens ikraftträdande. Er åsikt om de särskilda bestämmelserna i 16 kap.: Andra synpunkter på förslaget till lag om offentlig upphandling Era ytterligare synpunkter på förslaget till en lag om offentlig upphandling:

13 Lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (s.k. försörjningslag) I arbetsgruppens betänkande ingår också ett utkast till en försörjningslag som ska ingå i regeringspropositionen. I lagförslaget ingår de flesta ändringar som föreslås i den allmänna upphandlingslagen för myndighetssektorn och dess mål. Försörjningslagen ska tillämpas på samma sektorer som den gällande upphandlingslagen. Särskilt i de kapitel som handlar om lagens tillämpningsområde och definitioner finns mer information än i den gällande försörjningslagen. I försörjningslagen ska enligt betänkandet bevaras den enda nivå för EUtröskelvärden som finns i den gällande försörjningslagen. I försörjningslagen ska också fortsättningsvis ingå vissa mer uppluckrade procedurregler bl.a. i fråga om förhandlat förfarande samt ramavtal. Er åsikt om bestämmelserna i försörjningslagen: Lag om ändring av 6 i straffregisterlagen I betänkandet föreslås det att 6 i straffregisterlagen ska ändras så att personer i en vinnande anbudsgivares förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan via Rättsregistercentralen ska få ett straffregisterutdrag beträffande sig själv och uppgifter som har samband med uteslutningsgrunder enligt upphandlingslagstiftningen. Straffregisterutdrag skulle också kunna lämnas till en upphandlande enhet för utredning av huruvida det föreligger grunder för uteslutning. Skyldigheten att kräva straffregisteruppgifter av den som tilldelats upphandlingskontrakt ska gälla endast vid upphandling som överskrider EU:s tröskelvärden. Lagförslaget skulle ha konsekvenser för bl.a. Rättsregistercentralens arbetsbörda. Er åsikt om bestämmelserna om ändring av straffregisterlagen: Andra synpunkter på betänkandet Här kan ni lämna andra synpunkter på betänkandet av arbetsgruppen för beredning av en totalreform om upphandlingslagen:

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010 1.2. 2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande Ordförande Pekka Nurmi Sekreterare Johanna

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp 1. Upphandling Köp av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad mot ekonomisk ersättning. 2. Upphandlande enhet 3. Inköpscentral 4. Anknuten enhet 5. Beställare En aktör

Läs mer

EU:s nya upphandlingsdirektiv vad ändras? Ajankohtaista EU-asioista Kommunmarknaden 11.9.-12.9.2013

EU:s nya upphandlingsdirektiv vad ändras? Ajankohtaista EU-asioista Kommunmarknaden 11.9.-12.9.2013 EU:s nya upphandlingsdirektiv vad ändras? Ajankohtaista EU-asioista Kommunmarknaden 11.9.-12.9.2013 Jonna Törnroos Jurist, vicehäradsdhövding Finlands Kommunförbund rf. och arbets- och näringsministeriet

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Obs: presentationen baserar sig på uppgifterna i förberedelseskedet, och situationen kan ändras under anbudsförfarandet Laglig grund för upphandlingen

Läs mer

Datum Dnr 1424/55/2015 16.9.2015

Datum Dnr 1424/55/2015 16.9.2015 1 Datum Dnr 1424/55/2015 16.9.2015 KONKURRENSUTSÄTTNING AV UPPHANDLINGAR I SAMBAND MED INVESTERINGAR INOM JORDBRUKET NÄR DET MAXIMALA STÖDBELOPPET UTGÖR MER ÄN 50 PROCENT AV KOSTNADSFÖRSLAGET FÖR UPPHANDLINGEN,

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING med fokus på närmat Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. NÄRMAT ÄR MÖJLIGT Helhetstänkande ska vara ledstjärna i den offentliga upphandlingen. Detta tål att uppmärksammas

Läs mer

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 50/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

RP 190/2009 rd. upphandling som inte omfattas av marknadsdomstolens behörighet. Inom försörjningssektorerna

RP 190/2009 rd. upphandling som inte omfattas av marknadsdomstolens behörighet. Inom försörjningssektorerna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster och marknadsdomstolslagen

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund?

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Mathias Sylwan Nationell konferens för finansiell samordning i Skövde den 10-11 april, 2013 1. Lagen (1992:1528) om offentlig

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:180

Regeringens proposition 2009/10:180 Regeringens proposition 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet Prop. 2009/10:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2010:572 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3

Läs mer

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Datum: 17.9.2012 Finanschefens beslut 19. Mariehamns stads upphandlingsanvisningar

Datum: 17.9.2012 Finanschefens beslut 19. Mariehamns stads upphandlingsanvisningar Datum: 17.9.2012 Finanschefens beslut 19 Mariehamns stads upphandlingsanvisningar Innehållsförteckning Checklista... 3 1. Allmänt... 4 1.1 Tillämpningen av upphandlingsanvisningarna... 4 1.2 Allmänna principer

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Mars 2014 INNEHÅLL Sid. Nya upphandlingsdirektiv 2 Nya författningar SFS 2014:5 Nya tröskelvärden vid

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

www.korsholm.fi www.mustasaari.fi UPPHANDLINGSDIREKTIV

www.korsholm.fi www.mustasaari.fi UPPHANDLINGSDIREKTIV www.korsholm.fi www.mustasaari.fi UPPHANDLINGSDIREKTIV GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 8.6.2015 TRÄDER I KRAFT 1.8.2015 UPPHANDLINGSDIREKTIV FÖR KORSHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Kommittédirektiv. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Dir. 2014:162. Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014

Kommittédirektiv. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Dir. 2014:162. Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Kommittédirektiv Upphandling och villkor enligt kollektivavtal Dir. 2014:162 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav

Läs mer

Innehåll. sisältö. 1 Definitioner o begrepp... 5. 2.3 Gemensam upphandling och mellankommunalt upphandlingssamarbete... 12

Innehåll. sisältö. 1 Definitioner o begrepp... 5. 2.3 Gemensam upphandling och mellankommunalt upphandlingssamarbete... 12 Upphandlingsanvisningar Godkända av stadsstyrelsen 2011 Innehåll sisältö 1 Definitioner o begrepp... 5 2 Allmänt... 10 2.1 Tillämpning av upphandlingsanvisningarna... 10 2.2 Allmänna principer för upphandling...

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling? Upphandling och kvalitet inom äldreomsorgen blev det som vi tänkte oss? Jonna Törnroos, jurist och vicehäradshövding Vem vårdar vem? äldreomsorgen i ett vägskäl Parallellseminarium Rådgivningsenheten för

Läs mer

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Innovativa upphandlingar Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Innovativa upphandlingar det är möjligt! 2008-09-26 Company presentation

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir.

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir. 0009 2010 08-02 1 (8) CIRKULÄR 10:51 och landsting Upphandlingsansvariga i kommuner Upphandlingsansvariga i landsting Kommunjurister Landstingsjurister Bolag i kommuner och landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

LOVISA STADS ALLMÄNNA UPPHANDLINGSANVISNINGAR

LOVISA STADS ALLMÄNNA UPPHANDLINGSANVISNINGAR LOVISA STADS ALLMÄNNA UPPHANDLINGSANVISNINGAR Godkänts genom beslut av stadsstyrelsen 300, bilaga 86, 23.08.2010 2 ALLMÄNNA UPPHANDLINGSANVISNINGAR Definitioner och begrepp 3 1. Allmänt 8 1.1. Tillämpning

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2009 rd

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2009 rd EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 76/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

Närmat upphandlingens ABC

Närmat upphandlingens ABC Närmat upphandlingens ABC Kommunmarknaden 12.-13.9.2012 Kommunmarknaden 13.09.2012 Jonna Törnroos jurist Närmatens definition Lagen känner inte till begreppen närmat eller närproducerad mat. Rapporten

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13)

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) Socialdepartementet Remiss "Europeiska kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk

Läs mer

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet; SFS 2011:1029 Utkom från trycket den 11 oktober 2011 utfärdad den 29 september 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Finansdepartementet Enheten för Upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Vid möte på Finansdepartementet, Enheten för upphandlingsrätt,

Läs mer

UPPHANDLINGSREGLER för Lessebo Kommuns nämnder, förvaltningar och bolag

UPPHANDLINGSREGLER för Lessebo Kommuns nämnder, förvaltningar och bolag UPPHANDLINGSREGLER för Lessebo Kommuns nämnder, förvaltningar och bolag 2009-04-15 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte...3 Omfattning...3 Vad är offentlig upphandling?...3 Principer vid offentlig upphandling...4

Läs mer

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar KONKURRENSVERKEr Swedish Gompetition Authority 2014-11-19 Dnr 179/2014 1 (7) stiftelsen Högskolan i Jönköping Box 1026 55111 Jönköping Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar Konkurrensverkets

Läs mer

Lag om offentlig upphandling - en kommentar

Lag om offentlig upphandling - en kommentar Lag om offentlig upphandling - en kommentar Andra upplagan JAN-ERIK FALK Innehåll Förkortningar 23 Förord 24 Inledning Regler och principer som måste beaktas i offentlig upphandling 26 Historiken om upphandlingsreglerna

Läs mer

Sammanfattning av betänkandet Nya regler om upphandling (SOU 2014:51)

Sammanfattning av betänkandet Nya regler om upphandling (SOU 2014:51) Bilaga 4 Sammanfattning av betänkandet Nya regler om upphandling (SOU 2014:51) 4 Delbetänkandet innehåller författningsförslag som syftar till att genomföra delar av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Stockholm den 14 mars 2011 R-2011/0238. Till Socialdepartementet S2011/1259/RU

Stockholm den 14 mars 2011 R-2011/0238. Till Socialdepartementet S2011/1259/RU R-2011/0238 Stockholm den 14 mars 2011 Till Socialdepartementet S2011/1259/RU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 februari 2011 beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på Grönbok om en

Läs mer

Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser 2 kap. Definitioner 3 kap. Tröskelvärden 4 kap. Upphandlingsförfaranden

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET C5-0141/2003. Gemensam ståndpunkt. Sammanträdeshandling 2000/0115(COD) 27/03/2003

EUROPAPARLAMENTET C5-0141/2003. Gemensam ståndpunkt. Sammanträdeshandling 2000/0115(COD) 27/03/2003 EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0141/2003 2000/0115(COD) SV 27/03/2003 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion 2 3 Del 1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) sid 5 Del 2 Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) sid 37 Ordlista sid

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om tilldelning av koncessioner. (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om tilldelning av koncessioner. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2011 KOM(2011) 897 slutlig 2011/0437 (COD)C7-0004/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tilldelning av koncessioner (Text av betydelse för

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Nya upphandlingsregler 2, slutbetänkande Upphandlingsutredningen 2004 (SOU 2006:28)

Nya upphandlingsregler 2, slutbetänkande Upphandlingsutredningen 2004 (SOU 2006:28) REMISSVAR 1 (11) ERT ER BETECKNING 2006-04-12 Fi2006/1649 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Nya upphandlingsregler 2, slutbetänkande Upphandlingsutredningen 2004 (SOU 2006:28) Nedan följer Verket för

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

Socialdepartementet. Remissyttrande Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

Socialdepartementet. Remissyttrande Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51) SVENSK ENERGI Juridik Lennart Sandebjer 08-677 26 53 lennart.sandebjer@svenskenergi.se YTTRANDE Datum Beteckning 052/2014 1 (6) Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt s.registrator@reqerinqskansliet.se

Läs mer

Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende, dnr 34/2015

Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende, dnr 34/2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-03-05 Diarienummer SCN-2015-0064 Socialnämnden Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende, dnr 34/2015 Förslag

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Publicerad 2011-11-28. Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02)

Publicerad 2011-11-28. Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02) Publicerad 2011-11-28 Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02) Om vägledningen Bakgrund och syfte Kammarkollegiets upphandlingsstöd har i uppdrag att bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker

Läs mer