Betänkande av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betänkande av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen"

Transkript

1 Betänkande av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen Svarstiden går ut: Uppgifter om begäran om utlåtande Inledning, Bakgrund, Målen för begäran om utlåtande: Inledning I betänkandet av arbetsgruppen för beredning av en totalreform av upphandlingslagen föreslås det att det ska stiftas en ny lag om offentlig upphandling och koncession (upphandlingslag), som ska ersätta 2007 års upphandlingslag och upphandlingsförordning samt 2011 års lag om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem. I lagen ska också fortsättningsvis finnas bestämmelser om myndigheters och andra enheters, som omfattas av upphandlingslagen, förfaranden för konkurrensutsättning och rättsmedel i samband med dem. Det föreslås att det samtidigt ska stiftas en ny lag om upphandling och koncession som omfattar enheter inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslag) och som ska ersätta försörjningslagen från I arbetsgruppen för beredning av totalreformen har ingått en ordförande från arbets- och näringsministeriet samt som medlemmar företrädare för finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Näringsliv EK, Företagarna i Finland rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC), Tjänstemannacentralorganisationen rf ( FTFC), Finlands Kommunförbund, SOSTE Finlands social och hälsa rf och för Hansel Ab. Avsikten är att propositionen lämnas till riksdagen hösten Lagarna avses träda i kraft senast den 18 april 2016, då tiden för sättande i kraft av direktiven löper ut. Bakgrund Europeiska kommissionen framlade i december 2011 tre förslag till direktiv som gäller offentlig upphandling och koncessioner. Direktivförslagen antogs den 18 april 2014 (2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU). Med tanke på beredningen av en totalreform av lagstiftningen om offentlig upphandling och koncessioner tillsatte arbets- och näringsministeriet den 11 november 2013 en styrgrupp samt en arbetsgrupp med ansvar för beredningen vilkas mandattid löpte ut den 30 maj Arbetsgruppen för beredning av totalreformen överlämnade sitt betänkande till arbetsministern den 13 maj Målen för begäran om utlåtande: Syftet med begäran om utlåtande är att få synpunkter på innehållet i arbetsgruppens betänkande från så många parter som möjligt. Det är särskilt viktigt att få svar på de frågor som ställ i begäran med tanke på utarbetandet av en regeringsproposition. Svarsanvisningar för mottagare Sändlista:

2 Inga utlåtanden har getts till begäran Svarsanvisningar för mottagare Ni ombeds att i första hand avge ert utlåtande via denna tjänst senastmåndagen den 6 juli Alternativt kan utlåtandet skickas till arbets- och näringsministeriet per e-post, adress: i word-, pdf, rtf- eller openoffice(odt)-format. Något utlåtande behöver inte skickas per post. Utlåtandet kan lämnas av vem som helst. I era svar ombeds ni att hänvisa till ärendenummer TEM/2221/ /2013. Begäran om utlåtande och ett utkast till regeringens proposition finns i pdf-form under avsnittet Nyckelord, länkar, bilagor. Begäran om utlåtande finns dessutom på arbets- och näringsministeriets webbplats. Tidtabell, Kontaktuppgifter till ansvarig beredare: Tidtabell Utlåtandet ska skickas via denna tjänst eller på det sätt som beskrivs ovan i anvisningarna till arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast måndagen den 6 juli Kontaktuppgifter till ansvarig beredare: Äldre regeringssekreterare Markus Ukkola, arbets- och näringsministeriet. Tfn , markus.ukkola(at)tem.fi Överinspektör Tarja Sinivuori-Boldt, arbets- och näringsministeriet. Tfn , tarja.sinivuori-boldt(at)tem.fi Ämnesord Ämnesord offentlig upphandling försörjningslagen upphandlingslagen koncessioner upphandlingsdirektivet Mina utlåtanden Utlåtanden från remissinstanser Alla remissinstanser Respondenterna ombeds att gå igenom nedanstående punkter antingen genom att svara på de frågor som ställts eller genom att fylla i det tomma textfält som reserverats för svar. Det är inte obligatoriskt att svara på allt, dvs. respondenten får själv bestämma vilka synpunkter han eller hon vill komma med. Frågorna/utlåtandet har indelats i kapitel och teman i enlighet med innehållet i utkastet till regeringsproposition.

3 Allmän motivering I detta avsnitt har respondenten möjlighet att säga sin åsikt om de kapitel och deras innehåll som ingår i propositionens avsnitt Allmän motivering. 1. Nuläge I kapitlet om nuläge behandlas och bedöms nuläget i fråga om innehållet i och tillämpningen av upphandlingslagen samt upphandlingsväsendet i praktiken. I avsnittet ingår också en del som handlar om EU-rätt samt en del som innehåller en internationell jämförelse. Er åsikt om avsnittet Nuläge : 2. Systematiken och strukturen hos upphandlingslagarna enlig betänkandet I 3 kap. behandlas systematiken och strukturen hos de upphandlingslagar som presenteras i betänkandet. EU:s nya upphandlings- och koncessionsdirektiv (3 st.) föreslås bli genomförda nationellt med hjälp av två lagar: en upphandlingslag och en försörjningslag. Bestämmelserna i direktivet om koncessioner föreslås bli genomförda i sina egna kapitel inom respektive upphandlingslag. Bestämmelserna om annonsering och kommunikation i den gällande upphandlingsförordningen föreslås bli inkluderade i upphandlingslagarna. Det föreslås att bestämmelser om upphandling som underskrider EU:s tröskelvärden, om upphandling inom social- och hälsovårdssektorn och om annan särskild upphandling ska inkluderas i respektive kapitel inom upphandlingslagarna. Er åsikt om förslagen i betänkandet när det gäller systematiken och strukturen hos lagarna: 3. Konsekvensbedömning I betänkandets 4 kap. behandlas konsekvenserna av de förslag som ingår i betänkandet. I kapitlet bedöms bl.a. konsekvenserna för företag, myndigheter och i form av administrativ börda samt konsekvenserna för miljön och samhället. I kapitlet ingår bl.a. en bedömning av konsekvenserna för höjning av tröskelvärden. En del av konsekvensbedömningen saknas ännu i betänkandet. De respondenter som företräder upphandlande enheter ombeds att avge utlåtande särskilt över lagförslagens konsekvenser för enheten i form av administrativ börda, om minskning av antalet annonser om upphandlingen samt om sätten att genomföra s.k. upphandling i liten skala som underskrider de nationella tröskelvärdena. De respondenter som företräder anbudsgivare, kandidater och leverantörer ombeds att avge utlåtande särskilt över lagförslagens konsekvenser för affärsverksamhetsmöjligheterna, attraktionskraften hos offentlig upphandling och den administrativa börda som förslagen medför samt konsekvenserna för marknadens funktion i allmänhet.

4 Medborgarorganisationer och andra respondenter än företrädare för upphandlande enheter och anbudsgivare ombeds att avge utlåtande särskilt över betänkandets konsekvenser för kvaliteten på offentlig upphandling samt konsekvenser för miljön och samhället. Er åsikt om förslagens konsekvenser samt åsikt om betänkandets kapitel som handlar om konsekvensbedömning (bl.a. vads som saknas och huruvida konsekvenserna har bedömts på rätt sätt): 4. Tillsynen över och rådgivningen om upphandling Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 3/0 I betänkandets kapitel , , samt behandlas tillsynen över och rådgivningen om offentlig upphandling och upphandlingslagstiftningen. EU:s nya upphandlingsdirektiv förutsätter att varje medlemsstat har ett tillsynssystem som tillåter att resultaten av tillsynen kan vidarebefordras och publiceras. I betänkandet föreslås att Finlands nuvarande system för tillsyn är tillräckligt för att uppfylla de krav som anges i upphandlingsdirektiven och andra tillsynsbehov. Upphandlingsdirektiven förutsätter också att varje medlemsstat har ordnat rådgivning kring upphandlingslagstiftningen. I betänkandet föreslås att arbets- och näringsministeriet finansierar rådgivningen i enlighet med statsunderstödslagen så att direktivens krav angående rådgivning uppfylls. Har sättet att genomföra tillsynen enligt er åsikt presenterats på ett tillräckligt utförligt sätt i betänkandet eller borde man enligt er åsikt i Finland inrätta ett organ för tillsynen över efterlevnaden av upphandlingslagstiftningen eller anförtro tillsynsuppgiften åt en befintlig myndighet? nmlkj Förslagen i betänkandet är tillräckliga nmlkj Det bör inrättas en ny myndighet eller ett annat organ med tanke på tillsynen nmlkj Tillsynsuppgiften bör anförtros åt någon befintlig myndighet eller enhet, vilken Motivering till åsikten: Er åsikt om betänkandets avsnitt som handlar om rådgivningen om offentlig upphandling: 5. Andra synpunkter på Allmän motivering Har ni ytterligare åsikter om 1-5 kap. Allmän motivering i betänkandet:

5 Lagförslagen i betänkandet Lag om offentlig upphandling och koncession 1 kap. Syfte, principer och definitioner I 1 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om lagens syfte, principer och definitioner, t.ex. upphandlingskontrakt, koncessioner och upphandlande enheter. Er åsikt om bestämmelserna om syfte, principer och definitioner i den föreslagna upphandlingslagen: 2 kap. - Tillämpningsområde Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 8/0 I 2 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om upphandlingslagens tillämpningsområde och om begränsningar av tillämpningsområdet. I 2 kap. finns också bestämmelser om blandade kontrakt, om upphandling hos enheter anknutna till den upphandlande enheten, upphandling hos andra upphandlande enheter, försvars- och säkerhetsupphandling samt om den internationella dimensionen av offentlig upphandling. I de lagförslag som ingår i betänkandet har villkoren för upphandling hos anknutna enheter angivits, i enlighet med upphandlingsdirektivet, så att de är bundna vid en anknuten enhets verksamhet på marknaden och den procentuella andelen av sådan omsättning av den totala omsättningen som hänförs till upphandlande enheter med bestämmande inflytande. Anser ni att man i upphandlingslagen ska ha bestämmelser om upphandling hos en anknuten enhet nmlkj så som har föreslagits i betänkandet, dvs. bestämmelser om procentandelar av försäljningen till utomstående nmlkj eller i någon annan form? Motivering till ovan angivet val samt beskrivning av annat sätt Om det i upphandlingslagen ska föreskrivas om upphandling hos anknutna enheter genom att ha bestämmelser om procentuella andelar, vilken skulle då vara den rätta procentuella nivån för tillåten försäljning till utomstående? nmlkj 0 % nmlkj 10 % nmlkj 20 % nmlkj Någon annan, vilken Motivering till ovanstående val:

6 Anser ni att bestämmelserna om upphandling hos anknutna enheter och om upphandling hos andra upphandlande enheter är nyttiga ur den upphandlande enhetens synvinkel? nmlkj Ja nmlkj Nej Motivering till ovanstående val: Om ni representerar en upphandlande enhet, tänker ni i framtiden tillämpa undantagen från tillämpningen av bestämmelserna om upphandling hos anknutna enheter eller upphandling hos andra upphandlande enheter? nmlkj Ja, i vilken situation: nmlkj Nej Er åsikt om andra bestämmelser som gäller den föreslagna lagens tillämpningsområde och begränsningen av det: 3 kap. Gemensam upphandling och reservering av upphandling I 3 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om gemensam upphandling bl.a. genom en inköpscentral. I kapitlet föreslås också bestämmelser om att deltagandet i ett anbudsförfarande ska ske inom ramen för program för skyddad anställning samt om att reservera rätten att delta i ett anbudsförfarande för arbetscentraler eller motsvarande enheter vars främsta syfte är att anpassa personer med funktionsnedsättning och andra missgynnade personer till samhället och arbetslivet. Era åsikter om bestämmelserna om gemensam upphandling och om reservering av upphandling: 4 kap. Tröskelvärden och beräkning av det uppskattade värdet av en upphandling Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 10/0 I 4 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om EU-tröskelvärden och nationella tröskelvärden samt om beräkning av det uppskattade värdet av upphandling och koncession. I betänkandet föreslås det att de nationella tröskelvärdena ska höjas så att tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphandling höjs från euro till euro, tröskelvärdet för upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänsteupphandlingar höjs från euro till euro, tröskelvärdet för tjänstekoncessioner höjs från euro till euro och tröskelvärdet för koncessionsavtal om byggentreprenader höjs från till euro. Det föreslås att de nationella tröskelvärdena för byggentreprenader och för vissa utbildningstjänster ska kvarstå oförändrade.

7 Anser ni att höjningen av tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphandling på det sätt som föreslås i betänkandet innebär nmlkj en för stor höjning av tröskelvärdena nmlkj en tillräcklig höjning av tröskelvärdena nmlkj en för liten höjning av tröskelvärdena Eventuell motivering till er åsikt och ert eventuella förslag till ett lämpligt nationellt tröskelvärde för varu- och tjänsteupphandling jämte motivering: Anser ni att höjningen av tröskelvärdet för upphandling av social- och hälsovårdstjänster samt vissa andra tjänsteupphandlingar på det sätt som föreslås i betänkandet innebär nmlkj en för stor höjning av tröskelvärdena nmlkj en tillräcklig höjning av tröskelvärdena nmlkj en för liten höjning av tröskelvärdena Eventuell motivering till er åsikt och ert eventuella förslag till ett lämpligt nationellt tröskelvärde för upphandling av social- och hälsovårdstjänster samt viss annan tjänsteupphandling jämte motivering: Anser ni att höjningen av tröskelvärdet för tjänstekoncessioner på det sätt som föreslås i betänkandet innebär nmlkj en för stor höjning av tröskelvärdena nmlkj en tillräcklig höjning av tröskelvärdena nmlkj en för liten höjning av tröskelvärdena Eventuell motivering till er åsikt och ert eventuella förslag till ett lämpligt nationellt tröskelvärde för tjänstekoncessioner jämte motivering: Anser ni att höjningen av tröskelvärdet för koncessionsavtal om byggentreprenader på det sätt som föreslås i betänkandet innebär nmlkj en för stor höjning av tröskelvärdena nmlkj en tillräcklig höjning av tröskelvärdena nmlkj en för liten höjning av tröskelvärdena Eventuell motivering till er åsikt och ert eventuella förslag till ett lämpligt nationellt tröskelvärde för koncessionsavtal om byggentreprenader jämte motivering:

8 Er åsikt om nivån på det nationella tröskelvärdet för byggentreprenader och upphandling av vissa utbildningstjänster: Era övriga åsikter om tröskelvärdena och beräkningen av det uppskattade värdet av en upphandling: 5 kap. - Upphandlingsförfaranden Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 9/0 I 5 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om upphandlingsförfaranden. De viktigaste ändringarna handlar om utvidgning av tillämpningen av förhandlat förfarande och precisering av förhandlingsgången samt om strömlinjeformning av det dynamiska inköpssystemet. I betänkandet föreslås två nya upphandlingsförfaranden: innovationspartnerskap och elektroniska kataloger. Er åsikt om bestämmelserna om öppet förfarande och selektivt förfarande: Er åsikt om bestämmelserna om förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog: Er åsikt om bestämmelserna om direkt upphandling och direkt upphandling vid tilläggsbeställningar: Er åsikt om bestämmelserna om innovationspartnerskap: Er åsikt om bestämmelserna om ramavtal: Er åsikt om bestämmelserna om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem: Er åsikt om bestämmelserna om elektroniska kataloger:

9 Er åsikt om bestämmelserna om projekttävlingar: Er åsikt om bestämmelserna om minimitidsfrister för inlämning av anbud och ansökningar om deltagande: 7 kap. Skyldighet att annonsera om upphandling och annonseringsförfarandet I 7 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om skyldigheten att annonsera om upphandlingar samt om detaljerna kring annonseringen. Er åsikt om bestämmelserna om skyldigheten att annonsera om upphandling i 7 kap.: 8 kap. - Informationsutbyte I 8 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om informationsutbyte och kommunikation i anslutning till upphandlingsförfarandena. I betänkandet föreslås det att upphandlingslagen ska ändras så att senast år 2018 ska samtliga upphandlande enheter övergå till fullständigt elektroniskt informationsutbyte i samband med upphandlingsförfarandena. Detta innebär t.ex. att förfrågningsunderlaget ställs ut på webben så att alla har tillgång till det samt att anbud och ansökningar om deltagande tas emot elektroniskt. Upphandlingsförordningens bestämmelser om kommunikation ska överföras till 8 kap. i upphandlingslagen. I 8 kap. ska dessutom ingå närmare bestämmelser om datasäkerhet. Er åsikt om bestämmelserna om informationsutbyte i 8 kap.: 9 kap. - Förberedelser av upphandlingen, Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 3/0 anbudsförfrågan och beskrivning av föremålet för upphandlingen I 9 kap. idet lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om förberedelser av upphandlingen och om marknadsundersökning, utarbetande av och innehållet i anbudsförfrågningar samt om tillhandahållande av dem för anbudssökandena samt om beskrivning av föremålet för upphandlingen bl.a. med hjälp av miljömärken och andra märken. Kapitlet innehåller också bestämmelser om uppdelning av upphandlingskontrakt i delar. Syftet med dessa bestämmelser är särskilt att främja små och medelstora företags och sammanslutningars möjligheter att delta i offentlig upphandling. I 9 kap. i lagförslaget ingår också bestämmelser om underentreprenader. I betänkandet föreslås bl.a. att underleverantörerna till en upphandlingsenhets huvudsakliga avtalspartner ska specificeras och anmälas till den upphandlande enheten vid upphandling av viss typ. I de lagförslag som ingår i betänkandet ska det också göras möjligt, och i vissa situationer

10 obligatoriskt, för en upphandlande enhet att ersätta en underleverantör. Er åsikt om bestämmelserna om förberedelser av upphandlingen, anbudsförfrågan samt om beskrivningen av föremålet för upphandlingen (inkl. alternativa anbud): Er åsikt om bestämmelserna om uppdelning av upphandlingskontraktet i 9 kap.: Er åsikt om bestämmelserna om underentreprenader i 9 kap.: 10 kap. Val av anbudssökande och anbudsgivare samt val av anbud Punkter i utlåtandet/ifyllda punkter: 5/0 I 10 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om uteslutning av anbudssökande och anbudsgivare, krav gällande anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet samt om anbudssökandes och anbudsgivares avhjälpande åtgärder. I kapitlet ingår dessutom bestämmelser om utredning av villkoren för uteslutning och av uppfyllande av lämplighetskraven och om s.k. europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, som fungerar som en metod att uppvisa att kraven uppfylls preliminärt. I kapitlet finns vidare bestämmelser om verktyget e-certis, om miljöledningsåtgärder och kvalitetsledningsåtgärder, anbudssökandes och anbudsgivares juridiska form samt om deltagande i anbudsförfaranden i grupp och utnyttjande av andra enheters kapacitet. Utöver de kriterier som handlar om leverantörerna finns i kapitlet bestämmelser också om val av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, om jämförelse av anbud, om livscykelkostnader samt om onormalt låga anbud. Enligt betänkandet ska upphandlande enheter kunna välja vilken grund de väljer att tillämpa vid val av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet: det billigaste priset, de lägsta kostnaderna eller förhållandet mellan pris och kvalitet. Upphandlande enheter ska dock motivera sitt val att använda enbart det billigaste priset som urvalskriterium. Upphandlingsdirektiven ger också medlemsstaterna en möjlighet att helt slopa begreppet det billigaste priset i sin nationella lagstiftning. I 10 kap. ska dessutom finnas bestämmelser om särskilda villkor för upphandlingskontrakt. Enligt lagförslaget kan en upphandlande enhet fastställa särskilda villkor för upphandlingskontraktet vilka gäller sociala aspekter eller miljöaspekter. I lagrummet om specialvillkor ska det dessutom i enlighet med Internationella arbetsorganisationens konvention 94 ingå krav att till ett upphandlingskontrakt mellan en statlig centralförvaltningsmyndighet och den anbudsgivare som tilldelats kontraktet i ett anbudsförfarande ska fogas de minimivillkor för ett anställningsförhållande som enligt Finlands lag och bestämmelserna i ett villkor enligt vilket det i de i Finland utförda arbeten som ingår i upphandlingskontraktet ska följas åtminstone kollektivavtalen ska iakttas i likartat arbete. Det ovan angivna kravet att inskriva villkoret i upphandlingskontraktet ska också enligt betänkandet utsträckas till att gälla också andra upphandlande enheter då det är fråga om upphandlingskontrakt om byggentreprenader

11 Bör man i upphandlingslagen stryka möjligheten att som grund för det som helhet ekonomiskt mest förmånliga anbudet använda enbart det billigaste priset? nmlkj Ja, i vilka typer av upphandling (varor, tjänster, social- och hälsovårdstjänster, entreprenader) nmlkj Nej Bör lagförslagets bestämmelse om att i upphandlingskontraktet ska inkluderas ett villkor enligt vilket det i de i Finland utförda arbeten som ingår i upphandlingskontraktet ska följas åtminstone de minimivillkor för ett anställningsförhållande som enligt Finlands lag och bestämmelserna i kollektivavtalen ska iakttas i likartat arbete om att i det arbete som utförs i Finland utsträckas till att gälla samtliga upphandlande enheter (och alltså inte enbart byggentreprenader)? nmlkj Ja nmlkj Nej Er åsikt om bestämmelserna om uteslutningsgrunder, lämplighetsvillkor och om utredningar om dessa: Er åsikt om andra bestämmelser som handlar om val av anbud (inkl. livscykelkostnader): Andra åsikter om bestämmelserna i 10 kap.: 11 kap. Nationella förfaranden I 11 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om förfarandena i samband med s.k. nationella upphandlingar som underskrider EU:s tröskelvärden och nationella upphandlingar som överskrider nationella tröskelvärden. Procedurreglerna ska förenklas och luckras upp jämfört med den gällande upphandlingslagen så att en upphandlande enhet skulle relativt fritt kunna välja vilket upphandlingsförfarande som den vill tillämpa. Er åsikt om bestämmelserna om nationella förfaranden för upphandling i 11 kap.: 12 kap. Social- och hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänsteupphandlingar I 12 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om social- och hälsovårdstjänster som överskrider tröskelvärdet i upphandlingslagen samt om andra särskilda tjänsteupphandlingar som definieras i bilagan till lagen. I 12 kap. 107 i lagförslaget fästs särskild uppmärksamhet vid kvaliteten på de social- och hälsovårdstjänster som upphandlas, iakttagandet av den övriga lagstiftningen om social- och hälsovårdstjänster, kontinuiteten i tjänsterna samt hörandet av kunderna Er åsikt om bestämmelserna om upphandling av social- och hälsovårdstjänster samt om andra särskilda tjänsteupphandlingar i 12 kap.:

12 13 kap. Offentliga koncessioner I 13 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om reglerna för konkurrensutsättning av i 5 definierade koncessioner som överskrider tröskelvärdena i lagen. Er åsikt om de procedurbestämmelser i 13 kap. som ska tillämpas på koncessioner: 14 kap. - Upphandlingsbeslut och upphandlingskontrakt I 14 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om upphandlingsbeslut, delgivning av upphandlingsbeslut, väntetid och upphandlingsrättelse samt om upphandlingskontrakt och om ändring av upphandlingskontrakt under kontraktsperioden. I kapitlet ingår även ett nytt lagrum om hävning av upphandlingskontrakt. Enligt betänkandet ska skyldigheten att motivera upphandlingsbeslutet lindras, tillämpningsområdet för upphandlingsrättelse utvidgas jämfört med den gällande upphandlingslagen samt utfärdas mer omfattande och exakta bestämmelser om ändring av upphandlingskontrakt under kontraktsperioden. Er åsikt om bestämmelserna om upphandlingsbeslut och upphandlingskontrakt i 14 kap.: 15 kap. - Rättsmedel I 15 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om rättsmedlen i samband med offentlig upphandling. I betänkandet föreslås att systemet med rättsmedel ska ändras bl.a. så att överklagandet av marknadsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen ska förutsätta ett besvärstillstånd. Den föreslagna ändringens samband med grundlagen har behandlats på annat ställe i betänkandet. Er åsikt om bestämmelserna om rättsmedel i 15 kap.: 16 kap. - Särskilda bestämmelser I 16 kap. i det lagförslag som ingår i betänkandet finns bestämmelser om förvaring av upphandlingskontrakt, om övervakningsrapport som ska tillställas kommissionen samt om lagens ikraftträdande. Er åsikt om de särskilda bestämmelserna i 16 kap.: Andra synpunkter på förslaget till lag om offentlig upphandling Era ytterligare synpunkter på förslaget till en lag om offentlig upphandling:

13 Lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (s.k. försörjningslag) I arbetsgruppens betänkande ingår också ett utkast till en försörjningslag som ska ingå i regeringspropositionen. I lagförslaget ingår de flesta ändringar som föreslås i den allmänna upphandlingslagen för myndighetssektorn och dess mål. Försörjningslagen ska tillämpas på samma sektorer som den gällande upphandlingslagen. Särskilt i de kapitel som handlar om lagens tillämpningsområde och definitioner finns mer information än i den gällande försörjningslagen. I försörjningslagen ska enligt betänkandet bevaras den enda nivå för EUtröskelvärden som finns i den gällande försörjningslagen. I försörjningslagen ska också fortsättningsvis ingå vissa mer uppluckrade procedurregler bl.a. i fråga om förhandlat förfarande samt ramavtal. Er åsikt om bestämmelserna i försörjningslagen: Lag om ändring av 6 i straffregisterlagen I betänkandet föreslås det att 6 i straffregisterlagen ska ändras så att personer i en vinnande anbudsgivares förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan via Rättsregistercentralen ska få ett straffregisterutdrag beträffande sig själv och uppgifter som har samband med uteslutningsgrunder enligt upphandlingslagstiftningen. Straffregisterutdrag skulle också kunna lämnas till en upphandlande enhet för utredning av huruvida det föreligger grunder för uteslutning. Skyldigheten att kräva straffregisteruppgifter av den som tilldelats upphandlingskontrakt ska gälla endast vid upphandling som överskrider EU:s tröskelvärden. Lagförslaget skulle ha konsekvenser för bl.a. Rättsregistercentralens arbetsbörda. Er åsikt om bestämmelserna om ändring av straffregisterlagen: Andra synpunkter på betänkandet Här kan ni lämna andra synpunkter på betänkandet av arbetsgruppen för beredning av en totalreform om upphandlingslagen:

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 50/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

RP 216/2010 rd. ska inte kunna åläggas andra än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. I propositionen föreslås ändringar i åläggandet

RP 216/2010 rd. ska inte kunna åläggas andra än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. I propositionen föreslås ändringar i åläggandet RP 216/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till postlag samt om godkännande av världspostkonventionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

RP 232/2014 rd. Kvalifikationsgrunderna hänför sig till användningen

RP 232/2014 rd. Kvalifikationsgrunderna hänför sig till användningen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om nätbrott i strafflagen och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer