Granskning upphandlingar 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning upphandlingar 2010"

Transkript

1 Granskning upphandlingar 2010 Trelleborgs Hamn AB Alf Wahlgren

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund och syfte Metod och avgränsning Upphandling vad säger lag och kommunens policy? Lagen om offentlig upphandling Kommunens och Trelleborgs Hamn AB:s upphandlingspolicy... 5 Iakttagelser och bedömning Två upphandlingar Terminaltraktorer för RoRo hantering Bedömning Industrispår Bedömning Sammanfattande synpunkter och bedömning of 9

3 Granskning av upphandlingar Inledning 1.1 Bakgrund och syfte I dialog med Trelleborgs hamn AB och lekmannarevisorerna i bolaget har de senare beslutat att granska tillämpning av LOU (Lagen om offentlig upphandling) Syftet med denna granskning är att bedöma om upphandlingsverksamheten i Trelleborgs Hamn AB bedrivs ändamålsenligt med beaktande av LOU/LUF och kommunens och bolagets upphandlingspolicy? 1.2 Metod och avgränsning Upphandlingarna har granskats utifrån de moment som normalt ingår i upphandlingsprocessen; Anbud/inköpsbeslut Förfrågningsunderlag Upphandlingsform Avtalsform Anbudsöppning/protokoll Anbudsutvärdering Upphandlingsbeslut Insamling och genomläsning av upphandlingsunderlag, kommunens och bolagets upphandlingspolicy samt allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut har skett. Den analys som gjorts har även kompletterats med uppgifter från upphandlingsansvarig på Trelleborgs Hamn AB. Granskningen avgränsas till att omfatta upphandling av Terminaltraktorer och Industrispår. Rapporten har varit föremål för sakgranskning. 2. Upphandling vad säger lag och kommunens policy? 2.1 Lagen om offentlig upphandling Kommuner är upphandlande myndigheter och omfattas därmed av skyldigheten att upphandla enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen ska tillämpas vid upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader. Som ett komplement till lagstiftningen har Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn AB antagit en upphandlingspolicy. Tidigare LOU har sedan ersatts av två lagar; lag om offentlig upphandling (2007:1091) för upphandlingar inom den klassiska sektorn och lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092) för upphandling inom försörjningssektorn. Enligt övergångsbestämmelserna skall reglerna tillämpas på upphandlingar som påbörjats efter de nya upphandlingslagarnas ikraftträdande. Reglerna har sålunda ingen retroaktiv verkan. 3 of 9

4 LOU bygger i huvudsak på de obligatoriska delarna i upphandlingsdirektiven samt bestämmelserna om ramavtal inom den klassiska sektorn. I den nya lagen finns även följande förhöjda tröskelvärden; Varor och tjänster (kommuner, landsting) Byggentreprenader euro euro Vid upphandling över tröskelvärdena finns följande upphandlingsformer: Öppet förfarande, varmed avses ett förfarande där alla leverantörer får lämna anbud. Selektivt förfarande, varmed avses ett förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta, men endast anbudssökande som inbjuds av den upphandlande myndigheten att delta, får lämna anbud. Förhandlat förfarande, varmed avses ett förfarande där den upphandlande myndigheten inbjuder utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem. Vid upphandling under tröskelvärdena och vid upphandling av s.k. B-tjänster oavsett värde förekommer tre former av upphandling, förenklat förfarande (förenklad upphandling), urvalsupphandling och direktupphandling. Upphandling av sjukskötersketjänster är en B-tjänst inom kategorin Hälsovård och Socialtjänster. Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Det innebär ett skriftligt och formellt förfarande med annonsering och skriftligt förfrågningsunderlag. Med urvalsupphandling avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande myndigheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Även urvalsupphandling innebär ett skriftligt och formellt förfarande med annonsering och förfrågningsunderlag. Med direktupphandling avses ett förfarande utan krav på anbud. Direktupphandling får användas om värdet är lågt, eller om synnerliga skäl, såsom brådska som beror på omständigheter som inte kunnat förutses och som inte beror på den upphandlande enheten, föreligger. Det ankommer på den upphandlande myndigheten att vid behov fastställa riktlinjer för användningen av direktupphandling. Den största materiella skillnaden i den nya lagstiftningen i förhållande till tidigare är införandet av tydliga regler för upphandling och avrop av ramavtal. Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. De nya reglerna gäller inte retroaktivt, det vill säga påverkar inte sedan tidigare ingångna ramavtal eller avrop på dessa. De nya reglerna skall således tillämpas på ramavtalsupphandlingar och avrop på desamma som påbörjats efter de nya reglernas ikraftträdande. Vid upphandling av ramavtal kan den upphandlande myndigheten välja mellan tre alternativa metoder: 4 of 9

5 Att teckna ramavtal, innehållande samtliga fastställda avtalsvillkor, med en leverantör. Vid avrop skall avtalsvillkoren i ramavtalet tillämpas. Avsteg från ramavtalets avtalsvillkor får således inte ske. Att teckna ramavtal, innehållande samtliga fastställda avtalsvillkor, med minst tre rangordnade leverantörer. Avrop skall ske från ramavtalsleverantörerna enligt i ramavtalet fastställd rangordning, från i första hand den leverantör som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet. Det står således inte den upphandlande myndigheten att vid avrop fritt välja någon av ramavtalsleverantörerna. Vid avrop skall avtalsvillkoren i ramavtalet tillämpas och någon förnyad inbjudan att lämna anbud skall inte göras. Att teckna ramavtal, där inte samtliga avtalsvillkor är fastställda, med minst tre leverantörer. Avrop skall ske genom att ramavtalsleverantörerna inbjuds att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som angetts för detta i ramavtalet, så kallad förnyad konkurrensutsättning. Valet av metod skall framgå av förfrågningsunderlaget och tillämpas under såväl upphandlingens genomförande som under den efterföljande avtalsperioden. Det är sålunda inte tillåtet att vid avrop tillämpa annat förfarande än vad som följer av den metod som valdes då ramavtalsupphandlingen påbörjades. För upphandlingar som påbörjats efter den 15 juli gäller nya regler i upphandlingslagstiftningen: Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. De nya reglerna avser bland annat införandet av en så kallad avtalsspärr, införande av upphandlingsskadeavgift, fasta beloppsgränser för direktupphandling samt möjlighet att ogiltigförklara ingångna avtal. 2.2 Kommunens och Trelleborgs Hamn AB:s upphandlingspolicy Enligt kommunens upphandlingspolicy från 2005 gäller följande för de kommunala bolagen: Respektive styrelse för bolag, förbund och stiftelse har ett självständigt ansvar för den egna upphandlingsverksamheten. Om det finns fördelar för bolagen att tillvarata samordningsfördelar vid gemensamma upphandlingar tillsammans med kommunen eller andra organisationer skall detta i möjligaste mån utnyttjas. Trelleborgs Hamns AB har en egen inköps- och upphandlingpolicy som är från den 1 september Av policyn framgår att: Trelleborgs Hamn AB skall verka för att tillgodose våra kunders behov och förväntningar till så låg kostnad som möjligt, samtidigt som vi kan upprätthålla god kvalitet och god miljö. I policyn finns också ett antal punkter som anger vad bolaget skall: följa miljö- och kvalitetskrav vid inköp av tjänster och produkter följa uppsatta rutiner för inköp och upphandling följa uppsatta rutiner för bedömning av nya leverantörer beakta gällande lagar och förordningar sträva efter att sänka våra totala kostnader sträva efter långsiktiga och förtroendefulla relationer med leverantörer och entreprenörer Policyn är undertecknad av bolaget VD och ordförande. 5 of 9

6 Iakttagelser och bedömning Sen 2005 har lagen om offentlig upphandling genomgått en större förändring 2008 och under 2010 fått en rad nya regler som i väsentlig grad påverkar den offentliga upphandlingsverksamheten. Mot bakgrund av det anser vi att kommunstyrelsen bör initiera en omarbetning av nuvarande upphandlingspolicy. När det gäller bolagets policy bedömer vi att den bör göras tydligare med avseende på vilka miljö- och kvalitetskrav som avses och vilka uppsatta rutiner som policyn åsyftar på. Alternativt kan rutinerna skrivas in i policyn. 3. Två upphandlingar 3.1 Terminaltraktorer för RoRo hantering Under våren 2010 konstaterades det att Trelleborgs Hamn AB var i behov av nya så kallade terminaltraktorer. Den 28 augusti 2010 annonserades upphandling av 2+1 terminaltraktorer för RoRo hantering i OPIC. Upphandlingsförfarandet angavs vara en förenklad upphandling med ett beräknat värde på 3 mnkr. Av förfrågningsunderlaget framgår det att inbjudan att lämna anbud avsåg operationell leasing/leverans av 2 st terminaltraktorer plus 1 st terminaltraktor för RoRo hantering. Enligt den tekniska specifikationen skulle traktorerna motsvara eller vara bättre än de traktorer som Trelleborgs Hamn använde vid upphandlingstillfället. Leverantörerna uppmanades att lämna prisuppgift för operationell leasing d.v.s. ren hyra för antingen timmar eller 36 månader. Priset skulle delas upp på 2 plus 1 terminaltraktor, där beställaren avgör om en tredje traktor skall införskaffas. Till priset skulle uppgifter om servicegrad samt kostnader för service och reservdelar fogas. Prövning av anbud skulle ske i en kvalificeringsfas och en utvärderingsfas. I kvalificeringsfasen angavs sju skall-krav som bland annat innebar att leverantören skulle inge Skatteverkets blankett SKV 4820 och årsredovisning för senast avslutat räkenskapsår. I utvärderingsfasen angavs att Trelleborgs Hamn AB skulle anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med beaktande av följande kriterier: Servicegrad (20 %) Miljö (20 %) Kvalitet (20 %) Pris (40 %) Vid anbudstidens utgång förelåg anbud från tre leverantörer: Cargotech Sweden AB, Terberg Scandinavian N.C Nielsen, BAlling A/S samt Toyota Material Handling Sweden AB. I det upprättade anbudsöppningsprotokollet framgår namnen på anbudsgivarna och uppgifter om de klarat skall- 6 of 9

7 kraven. Det konstaterades att alla företagen blev accepterade som anbudslämnare och kunde gå vidare till utvärderingsfasen. I utvärderingsfasen redogörs för vad anbudsgivarna har erhållit för poäng på respektive utvärderingskriterium. För ett av företagen kunde poäng bara ges för priset då uppgifter saknades för övriga kriterier. I den sammanvägda utvärderingen erhöll Cargotech Sweden AB den högsta poängen och tilldelades därmed uppdraget Bedömning Upphandlingen är gjord efter det att nya regler för upphandling trätt i kraft (15 juli 2010). I de nya reglerna anges att det är den upphandlande myndigheten som ansvarar för att inhämta uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Därför bör skall-krav i förfrågningsunderlaget, om att leverantören skall foga upplysningar från Skatteverket, i fortsättningen utgå. I övrigt bedömer vi att den genomförda upphandlingen har skett i enlighet med gällande lagstiftning samt Trelleborgs Hamn AB:s och kommunens inköps- och upphandlingspolicy. 3.2 Industrispår Kockums industrier har förvärvat en fastighet av Trelleborgs kommun i vilken man har för avsikt att bygga järnvägsvagnar. I avtalet med Trelleborg kommun ingår bland annat att Trelleborgs hamn (benämnt THAB framöver) ska rusta upp befintligt spår från Trelleborgsbanan till fastigheten där det dessutom ska byggas två nya uppställningsspår. I förfrågningsunderlaget konstateras att existerande spår är spikade på träslipers med dålig kvalitet och att rälen ska återanvändas medan slipers skall vara begagnade betongslipers alternativt nya träslipers. Vidare framgår det att befintlig banvall behöver justeras och att ny behöver byggas där så behövs. Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling och har annonserats i Allego. För att ett anbud skulle tas upp till prövning skulle anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlaget: Uppfylla krav enligt LUF 10 kap Uppfylla betyg 3 eller högre enligt Upplysningscentralens betygsmodell (uppgiften inhämtades av THAB) Klara en prövning enligt SKV 4820 senaste utgåvan Redovisa kvalitetssystem enligt AFC 22 Redovisa en genomförandebeskrivning Redovisa minst 5 anläggningsprojekt som referensobjekt Redovisa en à-prislista på maskiner som ska användas samt à-priser på yrkesarbetstimmar. Om anbudsgivarna kom vidare i prövningen skulle grund för antagande av anbud vara det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet med hänsyn till följande kriterier i angiven rangordning: Pris på huvudanbud Pris på Option A -prista 7 of 9

8 I kriteriet pris skulle även värderas hur angivna procentsatser avseende reglering av ändringsoch/eller tilläggsarbeten kunde komma att påverka slutkostnaden. Innan anbudstidens utgång tvingades THAB gå ut med en förfrågan om förlängning av anbudstiden med en månad p. g. a. att fastighetsköpet av marken där entreprenaden skall anläggas inte var klar. Det är dock inte den anledningen som angavs i skrivelsen till anbudsgivarna, utan där står det att THAB beklagar att genomgången av inkomna anbud tagit längre tid än planerat och därför önskade en förlängning av anbudstiden. Samtliga anbudsgivare utom en accepterade en förlängning reservationslöst. Industrispår AB accepterade en förlängning men hade samtidigt tillfogat fem punkter med reservationer däribland en förväntad kraftig prishöjning på träslipers. Vid anbudstidens utgång upprättades och undertecknades ett anbudsöppningsprotokoll. Av det framgår att det förelåg anbud från Fjortontrettifem AB, Veidekke Entreprenad AB, PEAB, Skanska, BCA och Industrispår AB. I samband med anbudsutvärderingen förkastades anbudet från Industrispår AB med motiveringen att: Reservationen innehåller uppgifter som kan påverka priset, reservationen är ej prissatt varför anbudet kommer att förkastas enligt AFB.31. Av förfrågningsunderlagets administrativa föreskrifter AFB.31 framgår det att: Kostnadspåverkande reservationer skall vara prissatta vid risk att anbudet annars kommer att förkastas. Inga reservationer annat än branchöverenskomna accepteras. Industrispår AB kom att begära en överprövning av upphandlingen och yrkade i första hand på att rättelse skulle ske på så sätt att utvärderingen kund göras om. I andra hand yrkade bolaget på att upphandlingen skulle göras om. Förvaltningsrätten som hade att pröva fallet avslog i sin dom bolagets ansökan om överprövning. Emellertid lät sig Industrispår AB inte nöja sig med det utan drev ärendet vidare till Kammarrätten i Göteborg. I Kammarrättens dom framgår det att de instämmer i förvaltningsrättens bedömning och lämnade därför ej bifall till överklagandet. I den genomförda anbudsutvärderingen ges BCA totalranking 1 tack var sitt lägsta pris på huvudanbudet ( kronor). Om inte Industrispår hade uteslutits hade de sannolikt fått uppdraget eftersom de hade lägst pris på huvudanbudet ( kronor) Bedömning Denna upphandling är också gjord efter det att nya regler för upphandling trätt i kraft (15 juli 2010). Utifrån de nya reglerna anser vi att skall-krav i förfrågningsunderlaget, om att leverantören skall foga upplysningar från Skatteverket, i fortsättningen bör utgå. I övrigt bedömer vi att den genomförda upphandlingen har skett i enlighet med gällande lagstiftning samt Trelleborgs Hamn AB:s och kommunens inköps- och upphandlingspolicy. 8 of 9

9 4. Sammanfattande synpunkter och bedömning Syftet med denna granskning har varit att bedöma om upphandlingsverksamheten i Trelleborgs Hamn AB bedrivs ändamålsenligt med beaktande av LOU/LUF och kommunens och bolagets upphandlingspolicy. Gjorda iakttagelser i samband med granskningen av två genomförda upphandlingar har resulterat i följande synpunkter och bedömningar: Bolagets policy bör göras tydligare med avseende på vilka miljö- och kvalitetskrav som avses samt vilka uppsatta rutiner som policyn åsyftar på. Utifrån de nya upphandlingsreglerna från 15 juli bör skall-krav i förfrågningsunderlaget, om att leverantören skall foga upplysningar från Skatteverket, i fortsättningen utgå. De genomförda upphandlingarna av Terminaltraktorer och Industrispår har skett i enlighet med gällande lagstiftning samt Trelleborgs Hamn AB:s och kommunens inköps- och upphandlingspolicy. Utifrån den genomförda granskningen bedömer vi att upphandlingsverksamheten i Trelleborgs Hamn AB bedrivs ändamålsenligt med beaktande av LOU/LUF och kommunens och bolagets upphandlingspolicy. 9 of 9

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter:

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter: KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-016 PM 2 2007-10-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen och bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling genom tillämpning av en relativ (eller

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet,

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, uppföljning Hultsfreds kommun Revisionsrapport 2011-03-18 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning...

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (för kort anbudstid). Bollnäs kommun

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 50/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 259/2009 1 (7) Botkyrka kommun 147 85 Tumba Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling Beslut Botkyrka kommun har brutit mot 1 kap.

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av byggentreprenader. Sebastian Isaksson

Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av byggentreprenader. Sebastian Isaksson Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av Sebastian Isaksson Copyright Sebastian Isaksson Avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola ISRN LUTVDG/TVBP--10/5408--SE Lunds

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer