Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 23 oktober 2009, kl , First Hotel Grand, Alingsås kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 23 oktober 2009, kl. 9.00-13.30, First Hotel Grand, Alingsås kommun"

Transkript

1 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 23 oktober 2009, kl , First Hotel Grand, Alingsås kommun Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille Jarl Karlsson (S), Ale Helene Odenjung (FP), Göteborg Henrik Ripa (M), Lerum Ing-Marie Samuelsson (S), Härryda Kia Andréasson (MP), Göteborg Carina Liljesand (KD), Göteborg Kenneth Johansson (S), Lerum Marie Lindén (V), Göteborg Eva Carlsson (S), Partille Elisabeth Mattsson (FP), Kungälv Bjarne Färjhage (C), Lilla Edet Bo Pettersson (S), Stenungsund ( ) Daniel Filipsson (M), Alingsås Benny Andersson (S), Tjörn Rolf Edvardsson (S), Öckerö Hans Broberg (FP), Mölndal Ersättare Dario Espiga (S), Göteborg, tjänstgörande Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Tore Hult (S), Alingsås Annette Eiserman-Wikström (M), Härryda, tjänstgörande Eva Borg (S), Kungsbacka Mikael Janson (FP), Göteborg Ove Andersson (M), Stenungsund Miguel Odhner (S), Kungälv (endast muntliga föredragningar) Patrik Karlsson (S), Mölndal Sekreterare Gunnel Rydberg, GR

2 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 2 Övriga Nils-Gunnar Ernstson, GR Bo Aronsson, GR Georgia Larsson, GR Gustav Höjer, GR Börje Rådesjö, GR Margaretha Allen, GR Anci Eyoum, kommunsekreterare, Alingsås, samt ledamöter och ersättare från Alingsås kommunstyrelse Paragrafer: Muntliga föredragningar och diskussion (Se särskilda minnesanteckningar) - Johan Trouvé, VD Västsvenska Industri- och Handelskammaren, informerar om Viktiga utvecklingsfrågor för Göteborgsregionen. - Henrik Einarsson, BRG, informerar om kundundersökning kring kommunal service. - Bo Aronsson och Georgia Larsson, GR, ger en lägesrapport från infrastrukturplaneringen och om paket för infrastrukturåtgärder i Västsverige. - Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande, informerar om Alingsås kommun. Förbundsstyrelsen fattar följande beslut: 294 Rapport från BRU 13 oktober Nils-Gunnar Ernstson ger en kort summering från möte med BRU 13 oktober. att anteckna informationen till protokollet.

3 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR Ett paket för infrastrukturåtgärder i Västsverige Dnr: Inom ramen för åtgärdsplaneringen har Vägverket och Banverket, tillsammans med representanter för Västsverige, tagit fram ett förslag till paket för infrastrukturåtgärder i Västsverige. Tidplanen innebär att avtal mellan berörda parter ska tecknas senast 9 november 2009 för att åtgärderna ska kunna ingå i investeringsplanerna som träder i kraft 1 januari Ett förslag till avtal med tillhörande bilaga har upprättats, enligt bilaga. Bakgrund och arbetsprocess beskrivs i handling daterad Yrkande Efter överläggning i partigrupperna yrkar Jan Hallberg (M), under instämmande av Owe Nilsson (S), att förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med reviderat förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att förslaget från Jan Hallberg och Owe Nilsson har bifallits. att föreslå förbundsfullmäktige att besluta att godkänna upprättat förslag till avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige, att uttala att innehållet i avtalet är i linje med de mål och strategier som genom rådslagen lagts fast för Göteborgsregionens utveckling (Uthållig tillväxt, Strukturbild och K2020), att, då GR inte är finansierande avtalspart, i detta sammanhang ej ta ställning till de specificerade objekten i bilaga 1 utöver de tre huvudobjekten i avtalet, att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för ett fullföljande av paketet och att ett trängselskattesystem kommer till stånd, att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande att underteckna avtalet;

4 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 4 samt att omedelbart justera denna protokollsparagraf. santeckningar Hans Broberg (FP) anmäler att han inte deltar i beslutet mot bakgrund av eget bilagt yttrande, daterat. Stefan Svensson (M) antecknar med stöd av Henrik Ripa (M) följande tilläggsyttrande till protokollet: GR bör i det fortsatta arbetet med det Västsvenska paketet positivt bidraga till att nå de transportslagsövergripande målen genom att föra fram lokala K2020- lösningar och åtgärder för trimning, trafiksäkerhet och förbättrad kapacitet, t.ex. tvärlänken E20-Rv40. Patrik Karlsson (S) antecknar till protokollet att han stöder förbundsstyrelsens beslut. 296 Förslag till yttrande över Förstudie Dnr: Götalandsbanan delen Linköping till Borås Banverket har skickat förstudien Götalandsbanan, delen Linköping till Borås på remiss. GR har inte fått utredningen på remiss, men har valt att svara på remissen i egenskap av regionplaneorgan och vårt engagemang i Europakorridoren. Förslag till yttrande, daterat har upprättats. att godkänna förslag till yttrande, daterat , samt att omedelbart justera paragrafen.

5 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR Förslag till yttrande över Höghastighetsbanor, Dnr: SOU 2009:74 Betänkandet Höghastighetsbanor, SOU 2009:74, har överlämnats till regeringen och skickats på remiss. GR är ingen formell remissinstans, men svarar på remissen i egenskap av regionplaneorgan och vårt engagemang i Europakorridoren. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad fick information och diskuterade utredningen på möte den 28 september. Förslag till yttrande, daterat , har upprättats. Hans Broberg föreslår att yttrandet revideras på sidan 3 för att betona vikten av att snarast få klarlagt att banan kan dras via knutpunkten Mölndals centrum. att uppdra åt presidiet att revidera förslag till yttrande, daterat , i linje med Hans Broberg förslag samt att därefter översända yttrandet till regeringen. 298 Förslag till samverkansavtal för Dnr: förskoleverksamhet i Göteborgsregionen Utbildningsgruppen har vid sammanträde enats om ett förslag till samverkansavtal för förskoleverksamhet att träda i kraft Göteborgsregionens kommuner erbjuds i förslaget att ingå i avtalet från start alternativt ansluta vid senare tillfälle. Förbundsstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. Yrkanden Jan Hallberg yrkar att förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med kansliets förslag.

6 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 6 Jarl Karlsson yrkar att ärendet återremitteras till kansliet med motivet att uppnå samstämmighet bland medlemskommunerna, enligt GRs praxis. Helene Odenjung yrkar att ärendet avgörs idag med motivet att Utbildningsgruppen flera gånger behandlat frågan och att 12 kommuner nu är redo att underteckna avtalet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Jarl Karlssons och Helene Odenjungs yrkanden och finner att förbundsstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Yrkanden Jarl Karlsson yrkar att ärendet utgår, med motivet att ingen överenskommelse behövs pga. att lagstiftningen redan ger efterfrågade möjligheter via pågående nätverk/överenskommelser. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Jan Hallbergs och Jarl Karlssons yrkanden och finner att förbundsstyrelsens beslutar i enlighet med kansliets förslag. att för sin del godkänna förslaget till samverkansavtal för förskoleverksamhet i Göteborgsregionen i enlighet med dokument, daterat , samt att a) rekommendera kommunerna att godkänna förslaget till samverkansavtal för förskoleverksamhet i Göteborgsregionen i enlighet med dokument, daterat , b) kommunerna själva avgör på vilken politisk nivå beslut fattas, c) kommunerna senast till GR meddelar beslut om godkännande, samt att förklara förbundsstyrelsens beslut vara omedelbart justerat.

7 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 7 Reservation Jarl Karlsson (S) reserverar sig mot förbundsstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande enligt följande: Jag yrkar att ärendet utgår dvs. att ingen överenskommelse behövs pga. att lagstiftningen redan ger efterfrågade möjligheter via pågående nätverk/överenskommelser. 299 Förslag till interkommunal ersättning inom Dnr: kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2010 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2010 för de vuxenutbildningar som inte ingår i samverkansavtalet följer gängse prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen utgår och avser gymnasial vuxenutbildning (gym), påbyggnadsutbildningar (pu) och grundläggande vuxenutbildning (gruv). Utbildningsgruppen har ställt sig bakom förslaget. att rekommendera medlemskommunerna att fastställa en prismodell och prisnivå för gymnasial vuxenutbildning (gym), påbyggnadsutbildningar (pu) och grundläggande vuxenutbildning (gruv) i Göteborgsregionen kalenderåret 2010 enligt följande: a) ett enhetspris på 43 kr per gymnasiepoäng (gyp / vp) tillämpas, b) för dyrare resp billigare kurser ska beräkningsgrunderna rimlighetsbedömas av GRs Vuxgrupp, samt c) för sfi och särvux gäller bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, samt att förklara förbundsstyrelsens beslut vara omedelbart justerat.

8 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR Förslag till interkommunal ersättning inom Dnr: gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2010 Ett förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2010, för de kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund, presenteras i ett material daterat Utbildningsgruppen har för sin del godkänt förslaget. att föreslå medlemskommunerna fastställa prislista för interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2010 i enlighet med innehåll i material daterat , samt att förklara förbundsstyrelsens beslut vara omedelbart justerat. 301 Förslag till interkommunal ersättning för Dnr: förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem, samt obligatorisk särskola 2010 Föreligger förslag till interkommunala ersättningar där ersättningen för 2010 utgår från 2008 års redovisade kostnader schablonmässigt indexerade till 2010 års penningvärde. Utbildningsgruppen har ställt sig bakom förslaget. att rekommendera medlemskommunerna: att för kalenderåret 2010 fastställa en interkommunal ersättning för förskoleverksamhet i Göteborgsregionen enligt följande: Förskola Barn

9 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR år med upp till 15 tim kr/år; Förskola Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim kr/år Förskola Barn 3-5 år med upp till 15 tim kr/år Förskola Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim kr/år Familjedaghem Barn 1-2 år med upp till 15 tim kr/år Familjedaghem Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim kr/år Familjedaghem Barn 3-5 år med upp till 15 tim kr/år Familjedaghem Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim kr/år, att för kalenderåret 2010, med avstämningstidpunkterna 15 mars och 15 oktober, fastställa en interkommunal ersättning i Göteborgsregionen enligt följande: Förskoleklass kr/elev och termin Grundskola åk kr/elev och termin Grundskola åk kr/elev och termin Fritidshem åk F kr/elev och termin Fritidshem åk kr/elev och termin, att för kalenderåret 2010, med avstämningstidpunkterna 15 mars och 15 oktober, fastställa en interkommunal ersättning i Göteborgsregionen för den obligatoriska särskolan enligt följande: Nivå kr/elev och termin Nivå kr/elev och termin Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna, att för kalenderåret 2010 följa ovanstående ersättningsmodell för den nationella delen av ISGR, samt att förklara förbundsstyrelsens beslut vara omedelbart justerat. Helene Odenjung och Ing-Marie Samuelsson deltar inte i beslutet pga. jäv. 302 Ekonomisk rapport för GR kvartal 3 (janaug år 2009) Ekonomisk rapport för GR kvartal 3 (jan-aug år 2009) har förelagts förbundsstyrelsen. att godkänna förelagd ekonomisk rapport för GR kvartal 3 (jan-aug år 2009).

10 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR Anmälningsärende från presidiet Från sammanträde Clean Shipping - Presidiet beslöt att GR för sin del ställer sig positivt till fortsatt stöd till projektet under två år samt att med BRG diskutera omfattningen av bidragen till finansieringen. 309 Information om C3-konferens culture, conservation and climate Presidiet beslöt att GR ställer sig positivt till att ett första sonderande möte mellan berörda tjänstemän äger rum som därefter återrapporteras till presidiet. 315 Förbundsdirektörsfrågor - Besök från regionplanekontoret i Stockholm Presidiet beslöt att ställa sig positivt till ett erfarenhetsutbyte kring storstadsfrågorna. Från sammanträde Information om C3-konferens culture, conservation and climate Presidiet beslöt att GR ställer sig positivt till att tillsammans med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen ta initiativ till en träff med initiativtagarna och intresserade parter för att närmare diskutera förutsättningarna för ett toppmöte och en konferens. 332 Ensamkommande asylsökande barn Presidiet beslöt att uppdra åt förbundsdirektören att kontakta Migrationsverket för att få till stånd ett möte mellan representanter för GR och Migrationsverket.

11 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 11 att anteckna anmälningsärendena till protokollet 304 Västtrafiks organisation Kia Andréasson (MP) framför uppfattningen att förbundsstyrelsen vid tillfälle bör diskutera Västtrafiks framtida organisation. 305 Tack till Alingsås kommun Ordföranden framför ett varmt tack till Alingsås kommun för värdskapet och intressant föredragning vid dagens möte. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jan Hallberg Ing-Marie Samuelsson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla 2009.

12 PROTOKOLLSANTECKNING avseende beslut kring avtal om infrastrukturitgiirder i Vflstsverige. Undertecknad stdller sig inte bakom forslag till avtal i dess nuvarande form avseende infrastrukturitgdrder i Vdstsverig eller GRs fiirbundsstyrelses beslut i frfrgan. Molndals Stad har, siviil till GR forbundsstyrelse (redan den25 augusti) som till Goteborgs Stad och Vdstra Gotalandsregionen pitalat, att om ett antal infrastrukturitgdrder skall genomforas, delfinansierat med biltullar, iir det rimligt att ndrmast berorda kommuner ocksi kan piverka q- d el s triirffel skattens utformning med tull stationernas placering, dels infrastrukturpaketets innehill. Av det nu loreliggande avtalet framgir tydligt, att av kommunerna i G<iteborgsregionen det endast dr Gciteborgs Stad som i den framtida processen kan piverka dessa tvi frigor (mf avtalets punkt 5 och 7). Trots tidigare utflistelser om att det i ett senare skede gemensamt skall diskuteras vilka objekt, utover Vdstldnken och Marieholmstunneln, som skall ingi i paketet framgir nu tydligt att si inte blir fallet. Vi har ftireslagit, att en tviirliink mellan E6-rv 40 och 820-rv40 bor ingi. Detta ftir att fiirbiittra infrastrukturen dven utanfiir Griteborgs Stads griinser - paketet kommer i hog grad att finansieras av bilister frin Goteborgs kranskommuner. Avtalet b<ir ocksi siikerstdlla, att kommun/-er som p6verkas fysiskt av placering av tullstationer, eller i pdtaglig grad piverkas av ftirdndrade trafikmrinster pi grund av trdnselskattens inftirande, f6r vara med och avgrira stationemas placering. For Molndals del sker en sidan piverkan oberoende av om alla tullstationerna placeras inom Goteborgs grdnser eller n6gra i Molndal. Niistan varje "tullring" inom G<iteborg kommer att oka trafiken i Molndal och det finns en uppenbar risk, att miljokvalitetsproblem eller triingsel di exporteras till en annan kommun. Det kan heller inte uteslutas, att boende i Molndal kommer att tvingas passera stationer fiir att kunna fiirdas i Molndal, dven om stationerna placeras enbart inom G6teborgs kommungrdns. F<ir var och en som vet hur de b6da kommunerna i realiteten 6r sammanbyggda, ar det nirmast sjiilvklart, att stationernas placering miste ske i samforstind. Detta siikerstiills inte i avtalet. Hans Broberg (fp) Mrilndals Stad 1

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 oktober, kl. 9.00-13.35, Hotell Halland, Kungsbacka kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 oktober, kl. 9.00-13.35, Hotell Halland, Kungsbacka kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 oktober, kl. 9.00-13.35, Hotell Halland, Kungsbacka kommun Ledamöter Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda, ordf. Owe Nilsson (s),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl , Nääs slott, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl , Nääs slott, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl. 11.00-14.25, Nääs slott, Lerums kommun Ledamöter Ing-Marie Samuelsson (S), ordf. 361-369, 371-375 Owe Nilsson (S),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 oktober 2008 kl , Fars Hatt, Kungälv

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 oktober 2008 kl , Fars Hatt, Kungälv FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 oktober 2008 kl. 9.00 14.25, Fars Hatt, Kungälv Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Stefan Svensson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 18 september 2008, kl 13.00-16.00 Plats: Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 15 oktober 2004, kl , i stadshuset, Mölndals kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 15 oktober 2004, kl , i stadshuset, Mölndals kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 15 oktober 2004, kl. 13.40 14.05, i stadshuset, Mölndals kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl , Kommunhuset, Partille kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl , Kommunhuset, Partille kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl. 9.00 13.15, Kommunhuset, Partille kommun Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S), Göteborg Ann

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl i Folkets hus, Lilla Edet

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl i Folkets hus, Lilla Edet FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl. 10.00-13.30 i Folkets hus, Lilla Edet Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Patrik Karlsson (S), Mölndal

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 21 april 2005, kl , i Ale gymnasium, Ale kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 21 april 2005, kl , i Ale gymnasium, Ale kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 21 april 2005, kl. 12.45-13.05, i Ale gymnasium, Ale kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 29 oktober 2010, kl , Bergabo hotell och konferens, Rönnäng, Tjörns kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 29 oktober 2010, kl , Bergabo hotell och konferens, Rönnäng, Tjörns kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 29 oktober 2010, kl. 11.00 14.25, Bergabo hotell och konferens, Rönnäng, Tjörns kommun Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf Owe Nilsson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 18 april, kl , Ale gymnasium, Ale kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 18 april, kl , Ale gymnasium, Ale kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 18 april, kl. 9.00-14.50, Ale gymnasium, Ale kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Stefan

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdag 5 maj 2011, kl , Scancic Hotel Swania, Trollhättan

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdag 5 maj 2011, kl , Scancic Hotel Swania, Trollhättan FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdag 5 maj 2011, kl. 17.30-18.00, Scancic Hotel Swania, Trollhättan Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl , Nolhaga slott, Alingsås

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl , Nolhaga slott, Alingsås FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl. 13.45-14.00, Nolhaga slott, Alingsås Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordf Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 8 september 2011, kl 09.00-12.00 Plats: GR, Rum 255 och 253 Ledamöter Carola Granell (S), Stenungsund, ordförande vid sammanträdet Kristina

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009-12-02 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 25 november 2009, kl 13.00 på Utbildningscentrum i Skärhamn.

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Anneli Hulthén

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl , Ullevi konferens, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl , Ullevi konferens, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl. 9.00-14.20, Ullevi konferens, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf Stefan Svensson (M), Partille Jarl Karlsson

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 14 september 2012, kl. 11.30-12.00, på Säröhus i Kungsbacka

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 14 september 2012, kl. 11.30-12.00, på Säröhus i Kungsbacka Protokoll 2012-09-14 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 14 september 2012, kl. 11.30-12.00, på Säröhus i Kungsbacka Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Inga-Lill

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 888 1 av 8 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2009-12-02 Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 9 december 2009, klockan 17.00, kommunkontoret, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Kenneth

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 24 oktober 2005, kl , i Mimers Hus, Kungälvs kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 24 oktober 2005, kl , i Mimers Hus, Kungälvs kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 24 oktober 2005, kl. 13.30 13.50, i Mimers Hus, Kungälvs kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Inga-Lill Andersson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 26 februari 2010, kl , Stadshuset, Mölndals stad

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 26 februari 2010, kl , Stadshuset, Mölndals stad FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 26 februari 2010, kl. 9.00-14.35, Stadshuset, Mölndals stad Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf Owe Nilsson (S), Göteborg Stefan

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 februari 2011, kl , Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 februari 2011, kl , Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 februari 2011, kl. 9.00-15.20, Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 20 september 2013, kl på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 20 september 2013, kl på Aspenäs, Lerums kommun från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 20 september 2013, kl. 11.40-12.10 på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Inga-Lill

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Patrik Karlsson

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges sammanträde onsdagen den 4 november 2009, klockan 18.05 18.35, på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter: Åke Eliasson (S),

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Fredagen 17 september 2004, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Carola Granell (s), Stenungsund Ingegerd

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 27 mars 2015, kl. 13.30-14.12 Plats: Burgården konferens, Göteborg Ledamöter Paula Örn (S), Ale, ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille

Läs mer

Förslag till ledamöter i GRs styrgrupper

Förslag till ledamöter i GRs styrgrupper Dnr: 11-16.012 Styrelseärende 2 Förslag till ledamöter i GRs styrgrupper 2011-2014 GRs valberedning har fått uppdraget att till förbundsstyrelsen föreslå ledamöter i GRs styrgrupper för arbetsmarknad,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 september, kl. 14.30-15.00, Gunnebo slott, Mölndals kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 september, kl. 14.30-15.00, Gunnebo slott, Mölndals kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 september, kl. 14.30-15.00, Gunnebo slott, Mölndals kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Anneli Hulthén (s), Göteborg

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 13 maj 2016, kl. 8.30-9.30 Plats: Öckerö kommunhus Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Stefan Svensson (M), Partille Helene

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 17 oktober 2003, kl på Börsen i Göteborgs Stad

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 17 oktober 2003, kl på Börsen i Göteborgs Stad FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 17 oktober 2003, kl. 11.00-14.40 på Börsen i Göteborgs Stad Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg Inga-Lill

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Tisdag 26 augusti 2008, kl 08.00-12.00 Plats: Bergabo Hotell & Konferens Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Lise-Lotte

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 6 december på Fars Hatt i Kungälv, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 6 december på Fars Hatt i Kungälv, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 6 december på Fars Hatt i Kungälv, kl. 11.00 13.45 Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Bengt Odlöw (s), Mölndal Jan

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 6 februari 2015, kl. 11.30-12.00 Plats: Marstrands havshotell, Kungälvs kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf Stefan Svensson (M), Partille

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 30 november 2001, kl i Lödöse museum, Lilla Edets kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 30 november 2001, kl i Lödöse museum, Lilla Edets kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 30 november 2001, kl.11.00 14.00 i Lödöse museum, Lilla Edets kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Lena Facht

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 9.00-11.50 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 13.00-15.00 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S),

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Torsdagen 31 augusti 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum Trappen Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 26 oktober 2012, kl på Landvetter flygplats i Härryda kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 26 oktober 2012, kl på Landvetter flygplats i Härryda kommun Protokoll 2012-10-26 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 26 oktober 2012, kl. 9.00-12.10 på Landvetter flygplats i Härryda kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 22 februari 2013, kl i Hörsalen, Gustav Adolfs torg, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 22 februari 2013, kl i Hörsalen, Gustav Adolfs torg, Göteborg från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 22 februari 2013, kl. 9.00-12.05 i Hörsalen, Gustav Adolfs torg, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Patrik Karlsson (S), Mölndal Stefan Svensson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 12 februari 2016, kl. 9.00-12.00 Plats: Grand Hotel, Alingsås kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg Stefan Svensson

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 24 juni 2004, kl 09.00-12.15 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 19 maj, kl. 9.00-12.05 Plats: Kommunhuset, Tjörns kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Stefan Svensson (M), Partille Per Vorberg (M),

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Onsdagen 5 april 2006, kl 13.00-16.00 Plats: GR-Huset, Rum 377 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg (anlände

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen för det sociala området Tid: 4 juni 2007 Plats: Hjortviken Konferens, Hindås Närvarande: Madeleine Dahlgren (s), Lilla Edet Carina Liljesand (kd), Göteborg Nicklas Attefjord (mp), Öckerö Siw

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 22 maj kl på Lingatan Hotel & Conference, Lysekil

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 22 maj kl på Lingatan Hotel & Conference, Lysekil FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 22 maj kl. 11.00 11.45 på Lingatan Hotel & Conference, Lysekil Ledamöter Stefan Svensson (m), tjänstgörande ordförande Jan Hallberg

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 19 maj 2017, kl. 13.00-15.00 Plats: Kommunhuset, Tjörn Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Stefan Svensson (M), Partille Per

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges sammanträde tisdagen den 16 juni 2010, klockan 18.00 19.05, på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter: Åke Eliasson (S), Kungsbacka,

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Torsdag 30 maj 1996, kl , Regionens Hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Torsdag 30 maj 1996, kl , Regionens Hus, Göteborg Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Torsdag, kl 13.00-15.00, Regionens Hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum Agneta Granberg (m),

Läs mer

Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges. december 2006, klockan Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg

Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges. december 2006, klockan Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges sammanträde tisdagen den 19 december 2006, klockan 18.00 18.10 Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s),

Läs mer

Styrgruppen för sociala området

Styrgruppen för sociala området Protokoll Styrgrupp Sociala området 2007-05-07 Lars-Göran Jansson Styrgruppen för sociala området Tid: 7 maj 2007 Plats: GR-huset, Göteborg Närvarande: Jonas Ransgård (m), Göteborg, tjänstgörande ordförande

Läs mer

Uppsättande: 2010-12-17 Nedtagande: 2011-01-07

Uppsättande: 2010-12-17 Nedtagande: 2011-01-07 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 17:00 18:00 Tema: Marknadsföringsplan Plats och tid 44-51 Mats Lennartsson (M) Kaisa Blank Nordmark (S) Adam Algotsson (M) Kaj Nämvik (FP) Marcus Lund (KD) Zehaie Keleta

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 oktober 2010, kl 09.00-12.00 Plats: Rum 255, GR Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Lise-Lotte Ericsson,

Läs mer

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE Protokoll NÄRVARANDE Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordförande Marina Johansson (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille Helene Odenjung (L), Göteborg Lars Hansson (SD), Göteborg Marie Östh-Karlsson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen 18 oktober i Kungsbacka kommun, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen 18 oktober i Kungsbacka kommun, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen 18 oktober i Kungsbacka kommun, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Bengt Odlöw (s), Mölndal Jan Hallberg

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2014-04-30 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 30 april 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: ATWORK, lokal Joomba Johan på Gårdas gata 5 A Deltagare

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 18 september 2015, kl. 11.30-12.00 Plats: Arken, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Anneli Hulthén (S), Göteborg Stefan Svensson (M),

Läs mer

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE. Ledamöter. Tjänstgörande ersättare. Adjungerade. Sekreterare. Övriga

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE. Ledamöter. Tjänstgörande ersättare. Adjungerade. Sekreterare. Övriga Protokoll NÄRVARANDE Ledamöter Axel Josefson (M), Göteborg, ordförande Jonas Attenius (S), Göteborg Daniel Bernmar (V), Göteborg Hans Forsberg (M), Kungsbacka Marith Hesse (M), Partille Karin Pleijel (MP),

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens s sammanträde tisdagen den 14 juni 2005, klockan 18.00-18.20 på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, tjänstgörande

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 8 december 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE. Ledamöter. Tjänstgörande ersättare. Övriga ersättare. Sekreterare. Övriga

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE. Ledamöter. Tjänstgörande ersättare. Övriga ersättare. Sekreterare. Övriga Protokoll NÄRVARANDE Ledamöter Axel Josefson (M), Göteborg, ordförande Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg Jonas Attenius (S), Göteborg Daniel Bernmar (V), Göteborg Hans

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE Protokoll NÄRVARANDE Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordförande Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille Helene Odenjung (L), Göteborg Lars Hansson (SD), Göteborg Marie

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

1. Justering Till att jämte ordf. justera protokollet valdes Carina Liljesand.

1. Justering Till att jämte ordf. justera protokollet valdes Carina Liljesand. Protokoll 2008-12-08 Styrgruppen för det sociala området Lars-Göran Jansson Styrgruppen för det sociala området Tid: 4 december 2008 kl. 08:30-11:40 Plats: Närvarande: Förhinder: Övriga: GR-huset, Göteborg

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges sammanträde tisdagen den 9 juni 2009, klockan 18.00 19.15, på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter: Åke Eliasson (S), Kungsbacka,

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag, kl 14.00 15.00, Regionens Hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum Agneta Granberg (m), Göteborg

Läs mer

Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram

Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram Protokoll 2006-11-16 Pernilla Hellström Cecilia Kvist Tid: Torsdag 16 november kl 13.00 15.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges sammanträde onsdagen den 15 december 2010, klockan 18.00 18.15, Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Åke Eliasson (S), Kungsbacka,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 26 juni 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 14 juni 2010, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Marie Lindén (V), Göteborg,

Läs mer

1. Val av justerare Hampus Magnusson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

1. Val av justerare Hampus Magnusson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokoll 2012-12-12 Gunnel Rydberg Sociala styrgruppen Tid: 12 december 2012, kl. 13:00-16:00 Plats: Närvarande: Ej närvarande: GR-huset, Gårdavägen 2, Göteborg Bo Pettersson (S), ordf. Hampus Magnusson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-18 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Gunnemar Olsson (FP)) Kenneth Hermansson (C) Mona Olausson (S)

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens s sammanträde tisdagen den 13 juni 2006, klockan 18.00 18.40, på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Staffan Holmgren (m), Härryda, ordförande

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 23 februari 2001, kl Kommunalhuset, Partille

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 23 februari 2001, kl Kommunalhuset, Partille Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 23 februari 2001, kl 11.00 14.30 Kommunalhuset, Partille Ledamöter Lena Facht (m), Kungälv, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Vivi-Ann Nilsson (s),

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll

KOMMUNALFÖRBUNDET GR Fullmäktigeprotokoll Protokoll från Göteborgsregionens s sammanträde tisdagen den 15 juni 2004, klockan 18.00-18.25 på Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Staffan Holmgren (m) Härryda, ordförande Göran

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2017-08-25 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag den 25 augusti 2017, kl 13.00-14.40 Plats: Stenugnsbaden, Stenungsund Deltagare Anette Liedström-Hjorth,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Mölndals stadshus, rum 226 kl. 13:00-13:35 ande ledamöter Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP) Marcus Claesson (FP) Hans Bergfelt (M), ordförande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen den 2 september 2005, kl 08.30-14.00 Plats: Quality Hotel, Stenungsbaden, Stenungsund Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande

Läs mer

Förslag till val i fullmäktige

Förslag till val i fullmäktige Förbundsfullmäktige 2019-2022 - ärende 5, 7-13 Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare Datum: 2018-12-07 Förslag till val i fullmäktige 2019-2022

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 28 juni 2007, kl 09.00-13.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 9 december 2004, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 8 september 2000, kl 11.00 14.30 Hotell Fars Hatt, Kungälv

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 8 september 2000, kl 11.00 14.30 Hotell Fars Hatt, Kungälv Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 8 september 2000, kl 11.00 14.30 Hotell Fars Hatt, Kungälv Ledamöter Lena Facht (m), Kungälv, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Vivi-Ann Nilsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 8 april 2016, kl. 9.00-12.00 Plats: Mölndals stadshus Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg Helene Odenjung (L), Göteborg

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 20 oktober 2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 666 1 av 6 2010-11-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 18 november 2010, kl 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Mona Olausson)

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 31 mars, kl. 9.00-11.15 Plats: Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg Johan Nyhus (S),

Läs mer

Sociala styrgruppen. Gäteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll Gunnel Rydberg. Tid: 8 februari 2012, kl.

Sociala styrgruppen. Gäteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll Gunnel Rydberg. Tid: 8 februari 2012, kl. Plats: GR-huset, Gårdavägen 2, Göteborg Tid: 8 februari 2012, kl. 13:00-16:00 Sociala styrgruppen 20 12-02-08 Protokoll Gunnel Rydberg 1 yttrande senast 10 februari 2012. varvid beslutet blev att remittera

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-22 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19.30 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2015-10-27

Läs mer