Efter inledningstalen utdelades priser ur Judons Minnesfond till Sanna Askelöf, IK Södra och årets utmärkelser för 2002-års insatser enligt följande:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Efter inledningstalen utdelades priser ur Judons Minnesfond till Sanna Askelöf, IK Södra och årets utmärkelser för 2002-års insatser enligt följande:"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets årsmöte den 23 mars 2003, kl (paus och en kortare ajournering under punkt 14) i Lindeskolans Aula, Lindesberg. utskrivet Inledning Johnny Kullenberg, SJF:s ordförande, höll en kort välkomstinledning och hälsade speciellt Riksidrottsstyrelsens ledamot Birgitta Ljung, Fortums (SJF:s huvudsponsor) representant Kent Andersson och Lindesbergs Gymnasiechef Per Svanström välkomna samt gav ordet till Per Svanström. Per hälsade alla varmt välkomna till Lindeskolan samt berättade om sin egen bakgrund som idrottslärare sedan 1964 och de första kontakterna med judosporten på 1960-talet. Vidare informerade Per om kontakterna med Björn Nyberg, Frövi Judoklubb, och etablerandet av Judogymnasiet samt av SJF:s kansli (i Frövi) med Lars Österlund som den första anställda förbundskonsulenten 1988 i det då nybildade Svenska Judoförbundet. Per önskade att mötet skulle gå bra och avslutade med att hälsa alla välkomna till Lindesberg. Johnny höll ett inledningstal där han bland annat berättade att svensk judo är på väg starkt framåt. Stödet från RF har ökat och extra medel på ca kr har inkommit för olika projekt däribland satsningen runt Unga Ledare, ungdomars delaktighet, ungdomsseminarier och ungdomars utbyte med andra specialidrottsförbund, SF. Vidare berättade han om det inledda arbetet för ett digitalt nätverk och samverkansprojekt mellan sju SF för utbildning av Unga Ledare. EU-projekt med utbyte med bl a Estland och kompetensutvecklingsprojektet som skall inledas har bland annat erhållit kr från EU. SJF har ökat satsningen på klubbutveckling med besök på ca 50 klubbar där information om antidoping och klubbutveckling diskuterats. Johnny berättade om SJF:s intentioner att tillsätta ytterligare halvtidsanställda landslagstränare (om stöd erhålles från SOK) och att Europeiska Judo Unionens, EJU:s, president Marius Vizer kommer att besöka Göteborg bland annat då han i kontakter med Marius fått intrycket av att EJU anser SJF som navet i Norden. Johnny berättade vidare att ett nytt kansli i Malmö inrättats med stort stöd av Fortum och att Jan Björkman anställts som ny generalsekreterare och att Lars Österlund tillsatts som Sports Director med utbildnings- och utvecklingsuppgifter. Johnny rapporterade kort från januarimötet, med totalt 36 personer, i Farsta med kommittéoch distriktsordförandena där organisationsförändringar diskuterats. Johnny framförde ett stort tack till alla sponsorer, RF, SOK, Birka Support, Birka Energi, Hem el och Fortum. Han berättade att medlemsantalet ökat och den senaste statistiken visar att det är medlemmar i våra klubbar. Det går bra för svensk judo och vi har fått ett mycket positivt bemötande från SOK och RF för alla våra duktiga aktiva samt att vi visat att vi är med i många av RF:s och SISU:s projekt. Delegeringen av uppgifterna ger resultat. Avslutningsvis tackade han för ett gott samarbete med att ni i landet som skött svensk judo. Tack! 1

2 Efter inledningstalen utdelades priser ur Judons Minnesfond till Sanna Askelöf, IK Södra och årets utmärkelser för 2002-års insatser enligt följande: Årets kvinnliga judoka Sanna Askelöf, IK Södra. Årets manliga judoka Göran Fogelström Föreningen Örebro Judo. Årets ledare Björn Nyberg, Frövi Judoklubb/Judogymnasiet Årets klubb Judo Club Sundsvall En stor och varm applåd följde prisutdelningen! 1 Mötets öppnande Efter prisutdelningarna förklarade Johnny Kullenberg årsmötet för öppnat. Fastställande av röstlängd Lars Österlund förrättade upprop och fullmaktsgranskning varefter årsmötet hade att ta ställning till röstlängden. Årsmötet valde efter en kortare information att endast de klubbar som uppfyllt stadgekraven dvs insänt årsrapport i tid samt betalt fastställda avgifter i tid hade rösträtt. Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 32 klubbar och 11 distrikt vara representerade med sammanlagt 78 röster. Detta röstetal fastställdes. 2 Val av mötesordförande Valberedningens ordförande Tommy Widekärr, från Lilla Edets JK, föreslog Birgitta Ljung från Riksidrottsstyrelsen, RS. Mötet valde Birgitta Ljung till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Valberedningens ordförande föreslog Lars Österlund. Mötet valde Lars Österlund till mötessekreterare. 4 Val av två justeringsmän och rösträknare Mötesordföranden föreslog att justeringsmännen även skulle fungera som rösträknare vilket fastställdes. Valberedningen ordförande föreslog Alf Tornberg, Stenungsunds JK, och Mats Larsson, Helsingborgs JK. Mötet valde Alf Tornberg och Mats Larsson till justeringsmän och rösträknare. 5 Mötets behöriga utlysning Lars Österlund informerade om hur och när kallelse till mötet utsänts. Mötet förklarades vara i behörig ordning utlyst. 2

3 6 Fastställande av dagordningen Mötet fastställde föreliggande dagordning. 7 Godkännande av verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelsen 2002, bilaga 1, genomgicks och följande justeringar gjordes: Sid 3 och sid 13: Under bilderna skall det stå: Foto Peter Syvén. Sid 16 Bildtexten till nedre bilden skall vara: Bilden visar Veteran-VM medaljörerna med guldmedaljören Ingvar Krönander överst till vänster, till höger Carlos Valez och sittande Roger Svedberg. Foto Dick D. Johansson. I övrigt framfördes synpunkter på följande i verksamhetsberättelsen: -om klubbtillhörighet eller hemmaort skall stå i texterna efter nämnda personer och en uppmaning att bildkvaliteten skall vara lite bättre till nästa års verksamhetsberättelse. Mötet godkände verksamhetsberättelsen efter ovanstående ändringar och synpunkter. 8 Godkännande av förvaltningsberättelsen Jan Björkman bad årsmötet om ursäkt och informerade att korrigering gjorts i förvaltningsberättelsen efter tryckningen på grund av felskrivning och att i originalet som revisorerna erhållit har korrigeringarna införts. Följande korrigeringar, i den tryckta versionen av verksamhetsberättelsen, fastställdes: Sid 25 Resultaträkningen Rad fyra uppifrån, Försäljning utgår, den posten ingår redan i Övriga intäkter. Sid 25 Balansräkningen Under stycket Skulder skall följande uppgifter stå: Skulder Noter Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Anförtrodda medel Summa skulder Summa skulder och eget kapital Mötet godkände Förvaltningsberättelsen efter ovanstående justeringar. 9 Föredragning av revisionsberättelsen Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Kent Andersson. 3

4 10 Ansvarsfrihet Mötet beslöt att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret den 1 januari 31 december Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2004 Förbundsstyrelsens förslag på avgifter för verksamhetsåret 2004, enligt nedan, presenterades: Medlemsavgift till Svenska Judoförbundet (SJF) utgår för registrerad klubbmedlem från det kalenderår denne fyller sju (7) år, dock ej för passiv (stöd) medlem som ej regelbundet deltar i klubbens idrottsverksamhet, ej heller för klubbmedlem som utövar handikappjudo, allt i enlighet med till SJF ingiven årsrapport. Antal medlemmar Avgift per medlem kr kr kr > kr Dock lägst kr per klubb och år. Utöver ovanstående avgifter kommer försäkringsavgift för aktiva medlemmar från det kalenderår de fyller tolv (12) år (för 2002, 38 kr/medlem). För nyinvalda klubbar med nystartad verksamhet är avgiften invalsåret och andra verksamhetsåret 100 kr. Tredje verksamhetsåret är avgiften enligt av förbundsmötet fastställd avgift. Dock har alla klubbar att betala försäkringsavgift enligt gällande försäkringsavtal. Mötet fastställde ovanstående avgifter för 2004 med reservation för att försäkringsavgiften kan komma att öka. 12 Fastställande av budget för 2003 Före ärendets behandling föreslog revisorn Kent Andersson att budgeten bör fastställas under hösten i framtiden. Mötesordföranden Birgitta Ljung informerade att i Svenska Golfförbundet (där hon är styrelseledamot) så fastställs den ekonomiska budgetramen för nästa år under förbundsmötet och föreslog SJF att se över rutinerna i detta ärende då en budget som fastställs när en fjärdedel av året gått kan skapa onödiga problem på grund av stora förändringar. Mötet uppdrog åt FS att se över budgetrutinerna. Mötet fastställde föreliggande budgetförslag med justering av posten Landslag till kr och posten Landslagstränare till kr, bilaga 2, för verksamhetsåret Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag, bilaga 3, till stadgeändringar föredrogs av Christer Löfgren. Christer informerade även att RF meddelat att ändringsförslaget på 40 dras tillbaka av FS efter rekommendation från RF. Kompletterande information om stadgeändringarna och rutinerna med att RF skall ha möjlighet att yttra sig över eventuella stadgeändringar presenterades av Lars Österlund. 4

5 Mötet fastställde föreliggande stadgeändringar i SJF:s Stadgar efter justering i 27 av ordet revisor till revisorer i första meningen och att 40 behåller tidigare lydelse. Mötet fastställde föreliggande stadgeändringar i JDF:s Stadgar med förtydligande att stadgarna fastställs av respektive JDF men att SJF har att fastställa mallen för stadgarna. Verksamhetsplaner Inga ändringsförslag förelåg till tidigare fastställda verksamhetsplaner, bilaga 4. Mötet fastställde ånyo verksamhetsplanerna Jämställdhetsplaner Christer Löfgren informerade att felaktigt årtal uppgivits i Jämställdhetsplanens tidsperiod. Jämställdhetsplanen är för perioden Mötet fastställde föreliggande Jämställdhetsplan, bilaga 5, för perioden Organisationsförslag Johnny Kullenberg gav en del bakgrundsinformation angående föreliggande förslag till en organisationsförändring, bilaga 6, och hänvisade bland annat till den i januari genomförda JDF- och Kommittéordförandeträffen. Flera synpunkter framfördes från mötesdeltagarna bland annat ansågs underlaget vara bristfälligt och att flera kommittéer inte stödjer förslaget. Vidare framkom det vid det ovan nämnda mötet ytterligare synpunkter på förslaget som t ex. ekonomiska, administrativa och praktiska samt ökad tidsåtgång för berörda. Mötesdeltagarna med bland annat Joulo Gustafsson, Upplands Väsby JK, och Håkan Askelöf, IK Södra, föreslog att FS skulle ta tillbaka förslaget. Josef Macias föreslog att nuvarande organisation bör utvärderas och utifrån det underlaget kan ett eventuell förslag till ny organisation föreslås. Johnny informerade mötesdeltagarna att FS drar tillbaka förslaget och avser tillsätta en arbetsgrupp som utvärderar nuvarande organisation samt kommer med förslag till eventuella förändringar. Mötet fastställde mötesordförandens förslag att FS får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som får till uppgift att utvärdera SJF:s organisation samt utifrån detta föreslå eventuella förändringar. Efter behandlingen av FS.s förslag tog mötet en paus Motioner Mötesordföranden föreslog en turordning för behandlingen av motionerna som godkändes. Christer Löfgren föredrog FS:s yttrande över motionerna, bilaga 7. 5

6 Motion 1 från Södertälje Judoklubb Mötet ansåg motionen besvarad med hänvisning till FS:s yttrande. Motion 2 från Södertälje Judoklubb Med anledning av att FS fastställt nya barn- och ungdomsregler för tävling så återtog Södertälje motionen. Mötet avslog därmed motionen. Motion 3 från Södertälje Judoklubb Christer Löfgren förtydligade FS:s yttrande. Södertälje Judoklubbs representant Mattias Rosenqvist föreslog att frågan trots att den har med tävlingsfrågor att göra bör diskuteras på årsmötet. Flera synpunkter framfördes angående lottnings och seedningsförfarandet och att det även finns ett lottningsprogram som tar bort viss möjlighet till felaktigt handläggande vid tävlingarna. Johnny K förtydligade att FS har lagt förslag till Tävlingskommittén, TK, att TK:s representanter skall närvara vid lottning och seedning vid större mästerskap. Mötet ansåg motionen besvarad med ovanstående inlägg. Motion 4 från Södertälje Judoklubb Christer Löfgren förtydligade FS:s yttrande med att bland annat saknas domare för att genomföra förändringen. Motionären Mattias R framhöll att frågan bör diskuteras på årsmötet och att det är av stor vikt för en rättvis bedömning att domarna är neutrala vid tävlingarna. Några mötesdeltagare framförde liknande synpunkter. Johnny K informerade att TK fått i uppdrag att utforma tävlingsavtal och bindande kontrakt med tävlingsarrangörer på högre nivå för att undvika orättvisa vid tävlingarna och Christer Löfgren påpekade att det finns regler som styr verksamheten. Mötet ansåg motionen besvarad med ovanstående inlägg. Motion 5 från Södertälje Judoklubb Christer Löfgren förklarade tydligt att motionären borde framfört sina synpunkter under budgetdiskussionerna och att frågan därför inte är aktuell. Joulo Gustafsson ansåg att FS borde informerat motionären om ovanstående under behandlingen av budgeten. Mötet ansåg motionen besvarad med ovanstående inlägg. Motion 6 från Södertälje Judoklubb Christer Löfgren förtydligade FS:s yttrande med att det bland annat som FS:s ser det saknas tillräckligt många intresserade klubbar för att införa seriesystemet igen. 6

7 Flera synpunkter framfördes av mötesdeltagarna. Bland annat framkom förslag om att tillsätta en ny arbetsgrupp för att följa upp frågan, till att SJF nu borde satsa mycket mer på junior och seniorverksamheten där seriesystemet var och är mycket värdefullt både mediemässigt och för klubbarnas verksamhet vidare borde medel avsättas för att stödja seriesystemet och vinnande lag med t ex ekonomiska priser. Johnny Kullenberg framförde att FS söker medel för att utveckla judon och att bland annat så kanske EJU är intresserade av att ekonomiskt stötta Grand Prix turneringar eller liknande tävlingsarrangemang. Förslag framfördes att TK bör få uppdraget att utreda frågan vidare och att även lägga fram ett kostnadsförslag för ett nystartat seriesystem. Mötesordförande föreslog årsmötet att ta ställning till om att TK skall utreda frågan vidare. Mötet uppdrog åt TK att vidare utreda frågan om ett seriesystem för klubblag. Motion 7 från Södertälje Judoklubb Christer Löfgren föredrog FS:s yttrande över motionen och föreslog avslag. Södertälje JK:s representant drog tillbaka förslaget om att en klubb skulle ha en röst men framhöll att det är för stor differens mellan små klubbars röster mot de stora klubbarnas antal röster. Vidare framhöll han att FS representerar klubbar som alla har fler än tre röster vilket kan ses som ett försvar för de större klubbarna. Flera årsmötesdeltagare framförde olika synpunkter på nuvarande röstsystem och bland dessa framkom bland annat följande synpunkter: Det är fel att klubbar med mycket barn skall ha fler röster, tre röster maximalt, sänk röstetalet men sänk även avgifterna för de stora klubbarna, barnen bör inte vara avgörande för röstetalet, storleken på klubben bör avgöra röstetalet behåll nuvarande system, ge små klubbar större chans att påverka med sina röster, se röstproportionen procentuellt i förhållande till antalet medlemmar, stödjer FS:s förslag mm. Joulo Gustafsson framförde hur fel ett system med en röst per land kan slå med exempel från EJU där t ex ett land som Frankrike med nästan en miljon utövare bara har en röst medan ett land från t ex gamla öststaterna med kanske drygt tusentalet utövare också har en röst. Han ställde frågan - Hur har andra förbund i RF det med röstetalet? Mötesordförande Birgitta Ljung informerade att Golfförbundet övergått till distriktsrepresentation och att röstetalet är en till sex röster per distrikt. Rösterna fördelas proportionell med antalet klubbar i distriktet men maximalt med sex röster. Andra SF har andra system, hon framförde vidare att SJF:s fördelning av antalet röster kan slå orättvist. Håkan Askelöf, IK Södra, framförde att han ser nu tre olika förslag som det bör tas beslut om, det ena är som nu enligt stadgarna med upp till fem röster. Det andra förslaget är Södertälje JK:s med ett till tre röster och IK Södras med ett till tre röster men att även en reducering av medlemsavgiften till förbundet bör införas för de större klubbarna. Mötesordföranden föreslog att ärendet skulle handläggas enligt följande: Först skulle beslut tas om ändrings skulle införas eller om nuvarande system skulle behållas. Mötes enades om turordningen för besluten. En provomröstning genomfördes som tolkades av mötesordföranden att en förändring skulle införas. Votering begärdes av IK Södra, Håkan Askelöf. Ny röstning med röstkort och rösträkning genomfördes. 7

8 Röstning utföll med 37 röster för att behålla nuvarande system och 36 röster för förändring, fem röster var nedlagda. Mötet beslöt att behålla nuvarande röstsystem. Motionen från Högdalens Judoklubb Christer Löfgren föredrog FS:s yttrande över motionen och föreslog avslag. Högdalens JK:s representant Stig Forsberg begärde ordet och informerade mötesdeltagarna om sin bakgrund i judosporten och framförde tack för alla stöd till Judons Minnesfond och gratulerade till tävlingsframgångar och att Jan Björkman utsetts till att döma VM i judo Därefter framförde Stig Forsberg synpunkter på FS:s handläggning av ärendet. Han ansåg att landets klubbar och distrikt borde ha fått mer information om att FS:s avser flytta kansliet till Malmö samt kännedom om att FS:s avsett anställa en ny generalsekreterare. Förfarandet med att förflyttningen av kansliet och att utlysning av tjänsten saknades samt att besluten i praktiken redan var tagna när informationen kom ut var inte bra. Johnny Kullenberg besvarade motionärens synpunkter och framförde att FS tittat på flera olika alternativ vad gäller kansliplaceringen men att när erbjudandet gavs om lokalen i Malmö blev det tvunget att ta ett snabbt beslut, vilket FS gjorde. Christer Löfgren förtydligade att olika alternativ diskuterats men att dessa avslogs av FS:n med anledning av bland annat kostnadsskäl. Ett flertal synpunkter framfördes av mötesdeltagarna och bland annat framkom att vid tidigare tjänsttillsättande hade utlysningar av tjänster och anställningsintervjuer genomförts. Kostnaderna från att i nuläget ha två kanslier skall på sikt minskas men att FS:n ser över olika alternativ till lösningar av detta i samråd med berörda. Efter en längre diskussion där bland annat alternativa orter till placering av kansliet och en genomgång av föregående årsmötesbeslut angående kanslilokal, punkt 13.3 i Årsmötesprotokoll från 2002-års möte, genomgicks. Även positiva synpunkter på FS:s insatser och att vitalisera judon framfördes. Alla var eniga om att kommunikationen i SJF måste bli bättre i framtiden. Efter att flera av mötesdeltagarna framfört en del starkt kritiska synpunkter på hur handläggandet av ärendena skett samt på FS:s agerande, tog mötet en kortare paus. Byte av justeringsman Vid pausen utgick den av mötet tillsatta justeringsmannen Alf Tornberg varefter Marcus Elfver, IK Södra, valdes till ny justeringsman istället för Alf för kommande punkter. Fortsättning på behandlingen av motionen från Högdalens Judoklubb Efter den korta pausen begärde Lars Österlund att få framföra en kort kommentar vilket beviljades av mötesordföranden. Lars sa Det som varit är gjort och låt oss nu gå framåt tillsammans! Därefter framförde Johnny Kullenberg å FS:s vägnar att FS:n ställer sina platser till förfogande. Mötesordförande begärde en förtroendeomröstning som gav ett enhälligt fortsatt förtroende för FS:n. Mötet ansåg därmed att motionen besvarats och avslagits. 8

9 Motion 1 från Frövi Judoklubb Christer Löfgren informerade mötet att FS:n handlagt yttrandet över motionen lite för snabbt utan att kontrollera med RF först vad som gäller SM-tävlingar. Eftersom RF inte kan godkänna SM-tävlingar för distriktslag enligt förslagen så föreslår FS att ett Riksmästerskap, RM, för distriktslag införs enligt motionärens förslag. Mötesordföranden föreslog att det uppdras åt TK att arbeta vidare med RM för distriktslag. Mötet beslöt enligt mötesordförandens förslag. Motion 2 från Frövi Judoklubb Christer Löfgren föredrog FS:s yttrande över motionen och tillade bland annat att SJF vill ha höga krav på kunskap och kvalité men att föreningarnas frihet begränsar licenskraven. Motionären Björn Nyberg, Frövi JK, lämnade sina synpunkter för licenskraven, mentorskapet och kvalitetssäkringen av SJF:s verksamhet. Ett flertal synpunkter framfördes av mötesdeltagarna och bland annat föreslogs att UBR och Lars Österlund bör arbeta vidare i ärendet. Frågor framkom om graderingskraven och berörda stycken i SJF:s stadgar och bestämmelser upplästes. Johnny Kullenberg framförde att av inkomna projektmedel används en del just för kvalitetshöjning av verksamheten och att påbörjade projekt även inlett en utbildning av Unga Ledare. Wolfgang Biedron framförde att det saknas utbildade ledare och Joulo Gustafsson framförde kvalitetssäkringen som görs ibland annat föreningar som håller på med Friskis & Svettis. Innebörden av motionärens förslag diskuterades och det framkom att alla klubbar skall ha utbildade instruktörer för att kunna gradera och bedriva judoträning. Mötesordföranden föreslog att FS bör återkomma med inriktning på ett eventuellt beslut men röstning med röstkort begärdes och genomfördes. Röstningen utföll med att övervägande antalet röster var för motionen, ca 40 för och 22 emot. Mötet beslöt att bifalla motionen med tillägget i motionens skrivelse att ordet skall ersätter ordet bör. Kristiina Pekkola fick här tillfälle att kort rapportera från Kampsportsutredningen som Regeringen tillsatt där Kristiina Pekkola har ingått som judons expert. Hon informerade att svensk judo inte låg i farozonen. 15 Förbundets kungörelseorgan Mötet beslöt att JudoInfot skall vara Svenska Judoförbundets officiella kungörelseorgan. 16 Val Valberedningens ordförande Tommy Widekärr informerade om valberedningens arbete och berättade att när bland annat Kristiina Pekkolas namn dök upp som förslag som ledamot till FS:n så slutade Kristiina att delta i nomineringsarbetet. Valberedningsarbetet fortsatte dock som tidigare men utan Kristiinas deltagande. Valberedningens förslag föredrogs av Tommy Widekärr. 9

10 Val av Förbundsordförande Valberedningen föreslog Johnny Kullenberg som Förbundsordförande för en tid av två år. Mötet valde Johnny Kullenberg (omval) till Förbundsordförande för en tid av två år. På Johnnys fråga om valet var enhälligt förklarade mötet att valet var enhälligt! 17 Val av ledamöter i Förbundsstyrelsen, FS:n Valberedningen föreslog omval, på två år, av Peter Syvén, Maria Philipsson och Barbro Carlsson samt fyllnadsval på ett år med Kristiina Pekkola (på grund av att fd ledamoten Jan Björkman avgått på grund av anställning i SJF). Tommy informerade att Kristiina Pekkola tidigare varit bland annat ledamot i FS. Mötesordföranden frågade mötet om ovanstående kunde väljas som ledamöter i förbundsstyrelsen, enligt ovan. Mötet valde Barbro Carlsson, Maria Philipsson och Peter Syvén som ledamöter på två år och Kristiina Pekkola på ett år. 18 Val av revisorer Valberedningen föreslog omval på revisorerna på ett år. Mötet valde Håkan Andersson och Kent Andersson till revisorer på ett år. 19 Val av revisorssuppleanter Valberedningen föreslog omval på Gösta Berggren och nyval på Fredrik From. Mötet valde Gösta Berggren och Fredrik From till revisorssuppleanter på ett år. 20 Val av valberedning Jan Björkman föreslog omval på Anders Frick, Hässleholms JK, Anna Davidsson, Nacka JK, och Tommy Widekärr samt nyval av Ingela Broché, Vilhemina JK. Till sammankallande i valberedningen valdes Anders Frick och till övriga ledamöter i valberedningen valdes Anna Davidsson, Ingela Broché och Tommy Widekärr, samtliga valdes på ett år. 21 Val av ombud och suppleanter till RF- och SISU-stämmorna 2003 På mötesordförandens förslag föreslogs att uppdra åt FS:n att utse lämpliga ombud och suppleanter till RF- och SISU-stämmorna Mötet beslöt att FS:n skall utse lämpliga ombud och suppleanter till stämmorna. 10

11 22 Mötets avslutning Mötesordföranden Birgitta Ljung informerade att RF tilldelats totalt 1 miljard kronor under en fyra års period av regeringen. Medlen kommer att komma från Svenska Spels överskott. Pengarna skall användas till att få fler flickor som idrottar, till ökat samarbete mellan idrotten och skolorna och till att hålla avgifterna nere för tillgängligheten att delta i idrottsverksamhet. Johnny Kullenberg tackade för ett mycket bra möte och sa vidare att han inte tänker hålla igen judon utan att SJF skall gå snabbt framåt! Därefter avtackade han mötesordföranden Birgitta Ljung med en blomsterbukett samt den tidigare FS-ledamoten Jan Björkman och de av FS:n speciellt tillsatta Kristiina Pekkola, Kampsportsutredningen, och Kristina Berglind, Antidopingansvarig, för deras insatser. Johnny tackade mötesdeltagarna för visat intresse och berättade att han såg fram mot ett fortsatt gott samarbete och därefter förklarade han årsmötet avslutat klockan Vid protokollet: Justeras: Lars Österlund Mötessekreterare Birgitta Ljung Mötesordförande Alf Tornberg Justeringsman punkt 1-14 Mats Larsson Justeringsman Marcus Elfver Justeringsman punkt

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets årsmöte den 20 mars 2005 på Scandic Star Hotel i Lund.

Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets årsmöte den 20 mars 2005 på Scandic Star Hotel i Lund. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets årsmöte den 20 mars 2005 på Scandic Star Hotel i Lund. Inledning SJF:s ordförande Johnny Kullenberg inledde med att uppmana årsmötesdeltagarna till en tyst minut

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets årsmöte den 19 mars 2006 på Hotel Öresund i Landskrona.

Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets årsmöte den 19 mars 2006 på Hotel Öresund i Landskrona. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets årsmöte den 19 mars 2006 på Hotel Öresund i Landskrona. Inledning SJF:s ordförande Johnny Kullenberg inledde med att uppmana årsmötesdeltagarna till en tyst minut

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 2 den 21 mars 2003.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 2 den 21 mars 2003. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 2 den 21 mars 2003. Mötet genomfördes i Lindesbergs Stadshotell på Kungsgatan 24 i Lindesberg. Mötet varade mellan kl.18.30 till 23.20. rev030327.lö/jb

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6, med start kl 19.10 och avslutning kl 21.15 den 20 oktober 2000, Hotell Adriane, Stockholm. rev 001027.LÖ/DDJ Närvarande: Dick

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 4, kl 19.00-22.30, den 15 juni 2001 hemma hos Peter Syvén, Vikingstad.

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 4, kl 19.00-22.30, den 15 juni 2001 hemma hos Peter Syvén, Vikingstad. SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 4, kl 19.00-22.30, den 15 juni 2001 hemma hos Peter Syvén, Vikingstad. Närvarande: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Robert

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Ordförande: Kay Wictorin Sekreterare: Annica Hallgren Justerare:

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 1 Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 Tid: 2015-03-19 kl. 15.00 Plats: Tommarps Bygdegård Kallade: Samtliga klubbar i distriktet Närvarande: HBK, KLL, KÄR, KÄV, LBO, RON, RVK, SIM, TBG,

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1/05 den 25 februari 2005 på Scandic Hotell Mölndal.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1/05 den 25 februari 2005 på Scandic Hotell Mölndal. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1/05 den 25 februari 2005 på Scandic Hotell Mölndal. Mötet startade 19.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 18.30 ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Ordförande Johan Björklund hälsar årsmötesdeltagarna varmt välkomna till Västmanlands

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 24 mars, 2012 Plats: Scandic Continental, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2012 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta.

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. rev 000309.LÖ/DDJ/JB Närvarande: Dick D. Johansson, DDJ (mötesordförande),

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

SVENSKA BOB OCH RODELFÖRBUNDET

SVENSKA BOB OCH RODELFÖRBUNDET sida 1 av 4 SVENSKA BOB OCH RODELFÖRBUNDET PROTOKOLL FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2015-09-13 PLATS: BOSÖN, LIDINGÖ TID: LÖRDAGEN DEN 13 SEPTEMBER 2015, KLOCKAN 09:00-12:00 Årsmöte gällande det delade verksamhetsåret

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN Stockholm 26 februari 2017 Bästa föreningsledare, Bifogat finner ni kallelse till Svenska Taekwondounionens årsmöte den 1 april 2017 på Lidingö, Stockholm. STU:s årsmöte kommer alltså att äga rum en dag

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1(6) FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 1999 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets förbundsmöte lördagen den 24 april 1999 på Skandia Konferenscenter, Bergshamra, Stockholm. Närvarande: Se röstlängd (bilaga 1)

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 23 mars, 2013 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2013 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte Nyköpings Segelsällskaps årsmöte 2015-11-11 1 Mötets öppnande Ordföranden, Karl-Inge Forslund hälsade alla välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd för

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund Stadgar Bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund 0 NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND (DSF) KAPITEL - OCH PARAGRAFREGISTER Sid KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift... 15 2 Sammansättning...

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Årsmötesprotokoll för TK SAAB

Årsmötesprotokoll för TK SAAB Årsmötesprotokoll för TK SAAB Protokoll fört vid TK SAAB:s årsmöte torsdagen 26 mars 2015 i klubbrummet. 1. Mötets öppnande TK SAAB:s vice ordförande Göran Egefalk öppnade årsmötet och hälsade de närvarande

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer