Företagarens försäkringsskydd Din guide genom försäkringsdjungeln

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln"

Transkript

1 Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln

2

3 Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade upplagan februari 2011

4 Svenskt Näringsliv 1981 Tryck: Henrix Grafiska AB, Huskvarna isbn

5 Välkommen till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Du har alltid nära till oss. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar konsultation, information och utbildning avseende dessa försäkringar. Avtalsförsäkringarna har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK. Information och utbildning ges i form av regionala konferenser, kurser och företagsanpassad information. Även konsultation avseende egna företagares personliga försäkringsskydd lämnas. Kontakta Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation vid tecknande av avtalsförsäkringar frågor om lag- och avtalsbundna försäkringar jämförelse mellan olika försäkringslösningar information om försäkringar i det egna företaget genomgång och hjälp till egna företagare vid köp av försäkringsskydd behov av kontaktperson gentemot de försäkringsbolag som har uppdraget att sköta avtalsförsäkringarna övertalighetsproblem och alternativa försäkringslösningar anordnande och genomförande av intern försäkringsutbildning. Förutom denna skrift ger vi ut Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. Skrifterna kan kostnadsfritt beställas från vår hemsida Ytterligare information som finns på hemsidan är Verktyg för arbetsgivare som innehåller olika interaktiva hjälpmedel. Exempel på hjälpmedel är Administration och blanketter samt Försäkringsinformation för medarbetare. Vi har gedigen erfarenhet av och kunskap om social- och avtals försäkringar samt individuella försäkringar. Kontakta gärna någon av våra regionala konsulter. Adresser och telefonnummer finner du i slutet av skriften. Välkommen! 3

6 Innehåll Innehåll förkortningar 6 inledning 7 allmänt om försäkringar översikt 8 det lagstadgade skyddet 9 arbetsgivaravgifter och egenavgifter 10 avtalsförsäkringar 11 individuella/privata försäkringar 16 vem är företagare 17 försäkringslösningar för företagare företagarens val 18 avtalsförsäkringar 19 individuella försäkringar 20 sjukdom det lagstadgade skyddet 21 avtalsförsäkringar 24 individuella försäkringar 26 sammanfattning 28 olycksfall det lagstadgade skyddet 29 avtalsförsäkringar 31 individuella försäkringar 33 sammanfattning 34 ålderspension det lagstadgade skyddet 35 allmänt om tjänstepensioner 37 avtalsförsäkringar 39 individuella tjänstepensioner 43 sammanfattning 45 4

7 Innehåll dödsfall det lagstadgade skyddet 46 avtalsförsäkringar 48 individuella försäkringar 50 sammanfattning efterlevandepension 52 sammanfattning livförsäkring 53 gruppförsäkring 54 hälsoprövning 55 avdragsregler 56 arbetslöshet 58 ansvarförsäkring för vd och styrelse 60 några råd och tips 61 sammanställning försäkringsskydd för företagare 63 kontaktlista 64 svenskt näringsliv försäkringsinformation 65 - våra försäkringskonsulter 5

8 Förkortningar Förkortningar försäkringsförmåner, lagar AFA-försäkringar AGB AGE AGS ALF ITP ITPK SJLL SGI TFA TGL SFB En gemensam benämning för AGB, AGS, TGL och TFA Avgångsbidrag (för arbetare) Avgångsersättning (för tjänstemän) Avtalsgruppsjukförsäkring Lagen om arbetslöshetsförsäkring industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän itp-kompletterande ålderspension Lagen om sjuklön Sjukpenninggrundande inkomst Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Tjänstegrupplivförsäkring Socialförsäkringsbalken försäkringsbolag, organisationer AFA Försäkring Alecta Collectum FK Fora PRI Pensionsgaranti LO PTK SAF En gemensam organisation för försäkringsgivarna: AFA Livförsäkring (försäkringsgivare för AGB och TGL) AFA Sjukförsäkring (försäkringsgivare för AGS) AFA Trygghetsförsäkring (försäkringsgivare för TFA) Försäkringsbolaget Alecta, ömsesidigt Administrationsbolag för kollektivavtalade försäkringar Svenskt Näringsliv-PTK Försäkringskassan Fora utför försäkringstjänster inom ramen för kollektivavtalade försäkringar Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt Landsorganisationen i Sverige Förhandlings- och samverkansrådet PTK (f d privattjänstemannakartellen) Svenska Arbetsgivarföreningen och Sveriges Industriförbund lades ner 29 mars Näringslivets nya företrädare heter nu Svenskt Näringsliv. basbelopp år Prisbasbelopp (pbb) inkomsttak för sjukpenning och aktivitets-/ sjukersättning, garantipension samt arbetsskadelivränta inkomstbasbelopp (ibb) taket för pensionsgrundande inkomst (PGI), allmän pensionsavgift samt extra pensionsrätt vid barnår Förhöjt prisbasbelopp (fbb) vid beräkning av pensionspoäng 6

9 Inledning Inledning Företagare har i regel ett sämre försäkringsskydd än anställda i ett företag. Det drabbar indirekt också familjen. Företagare tänker kanske oftast i första hand på att spara för sin pension, så att de kan behålla en ekonomisk standard även som pensionär. Vad många kanske inte tänker på är att det kan inträffa situationer under den aktiva tiden, som man också gör klokt i att försäkra sig mot. Det kan handla om långvarig sjukdom, olycksfall, dödsfall, eller det kan inträffa något som gör att man inte längre kan bedriva verksamheten utan blir arbetslös. privata avtal individuella allmänt/lag Det är viktigt att känna till det lagstadgade skyddet som alla omfattas av, men det är också viktigt att känna till hur man som företagare kan komplettera skyddet. När försäkringsbehovet skall utredas måste en mängd olika förhållanden beaktas, såsom lön, ålder, familjesituation, om företaget är kollektivavtalsbundet eller ej, bolagsform etc. Syftet med denna skrift är att ge kunskap om de försäkringar som finns på marknaden och göra det lättare att bedöma försäkringsrådgivarens erbjudanden om skydd för företagaren och hans/hennes familj. Skriften ersätter inte en individuell utredning av försäkringsbehovet. Avsikten är att den skall inspirera till att låta göra en sådan och då kan den här översikten över försäkringsskyddet vara till nytta. Boken avslutas med några goda råd till dig som vill se över ditt försäkringsskydd. Svenskt Näringslivs försäkringskonsulter står gärna till tjänst med objektiv information och råd om företagarens personliga försäkringsskydd. 7

10 Allmänt om försäkringar Översikt Ett försäkringsskydd kan ses som en pyramid med ett grundskydd i botten i form av det lag stadgade skyddet som gäller för alla. Ovanpå det kommer kompletterande försäkringar, t ex avtalsförsäkringar för anställda inom den privata sektorn. Företag som har kollektivavtal via medlemskap i Svenskt Näringsliv eller via häng avtal med ett fackförbund är normalt skyldiga att teckna avtalsförsäkringar för sina anställda. Som komplettering till det lagstadgade skyddet kan företagaren genom företaget köpa antingen en avtalsförsäkring eller en individuell försäkringslösning eller en kombination av båda. Högst upp i pyramiden ligger de privata försäkringarna som den anställde eller företagaren själv köper som komplement. På den privata sidan kan man köpa gruppförsäkringar och/eller individuella försäkringar. eget köp privat företagets köp avtal individuella arbetsgivaravgift lag 8

11 Allmänt om försäkringar Det lagstadgade skyddet Det lagstadgade skyddet gäller för alla svenska medborgare och även för utländska medborgare som arbetar eller bor i Sverige. Samtliga är försäkrade enligt lagen oavsett om man är företagare eller anställd. Som företagare omfattas man av det lagstadgade skyddet och i det ingår sjuklön/sjukpenning sjukersättning arbetsskadeförsäkring ålderspension efterlevandepension. Administrationen sköts av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Den högsta lönen som försäkras in i allmän försäkring är 7,5 prisbasbelopp, d v s kr år 2011 vad gäller sjukdom. Beträffande ålders pensionen är högsta lön 7,5 inkomstbasbelopp, d v s kr år företagets avgifter Företaget måste enligt lag betala arbetsgivaravgifter för de anställda. Ett aktiebolag måste betala in arbets givaravgifter även för företagaren, eftersom han i AB betraktas som anställd. Avgiften beräknas på kontant lön samt skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner. Arbetsgivaravgiften för år 2011 är 31,42% av bruttolönen. Avvikelser finns, se nästa sida. Här finns inget avgiftstak utan avgiften tas ut på hela utbetalda lönen. Avgiften betalas in varje månad och är en avdragsgill kostnad för företaget. Egenföretagaren (enskild firma, handelsbolag) betalar en något lägre egenavgift om 28,97% av bruttolönen. Avgiften kan sänkas ytterligare om företagaren väljer 14, 30, 60 eller 90 dagars karens i sjukförsäkringen. Utöver arbetsgivaravgift eller egenavgift betalar företaget särskild löneskatt (24,26%) på pensionskostnaderna för anställda och företagare. Löneskatten betalas enligt de sedvanliga rutinerna för F-skatt. Löneskatten är avdragsgill vid inkomsttaxeringen. En företagare som fortsätter att arbeta efter 65 år, betalar ingen eller lägre arbetsgivar-/eller egenavgift fr o m ingången av det kalenderår han fyller 66 år. För födda erläggs enbart en ålders pensionsavgift på 10,21%. För födda 1937 och tidigare erläggs ingen avgift om aktiv näringsverksamhet bedrivs. anställdas avgifter Oavsett om man är anställd eller företagare, får alla betala en ålderspensionsavgift uppgående till 7% på utbetald lön upp till 8,07 inkomstbasbelopp ( kr). Denna avgift dras i samband med att arbetsgivaren gör avdrag för preliminär skatt. Dessutom tillkommer arbetslöshetsförsäkringen. Den är dock inte obligatorisk. A-kassa för anställda administreras i första hand av fackförbunden. Det finns också a-kassor för företagare. Den försäkrade betalar in en avgift till a-kassan. Denna avgift utgör en del av den totala kostnaden för försäkringen. I övrigt finansieras den via statliga medel, som till största delen utgörs av arbetsgivaravgifter. arbetsgivaravgifter egenavgift särskild löneskatt efter 65 år ålderspensionsavgift a-kassa 9

12 Arbetsgivaravgifter arbetare, tjänstemän och egna företagare Arbetsgivaravgifter arbetare, tjänstemän och egna företagare arbetsgivaravgifter för arbetare och tjänstemän (% av bruttolön) Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring 5,02 Föräldraförsäkring 2,20 Efterlevandepension 1,17 Arbetsskadeförsäkring 0,68 Arbetsmarknadsavgift 2,91 Allmän löneavgift 9,23 Totalt 31,42 avgifter för egna företagare ej aktiebolag (% av bruttolön) Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring * 5,00 (14 dgr), 4,82 (30 dgr), 4,60 (60 dgr), 4,46 (90 dgr) 5,11 Föräldraförsäkring 2,20 Efterlevandepension 1,17 Arbetsskadeförsäkring 0,68 Arbetsmarknadsavgift 0,37 Allmän löneavgift 9,23 Totalt 28,97 För personer som är födda 1985 eller senare uppgår arbetsgivaravgiften till 15,49%. För personer som är födda betalas enbart pensionsavgift 10,21%. För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas ingen avgift. För egenföretagare som är födda 1985 eller senare är egenavgiften 14,88% om inte extra karenstid valts. Bedrivs passiv näringsverksamhet betalas istället för egenavgifter särskild löneskatt 24,26% oavsett ålder. * Den generella karenstiden är 7 dagar. Egenföretagare har möjlighet att sänka sin sjukförsäkringsavgift genom val av 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Egenavgiften är då 28,86 (14 dgr), 28,68% (30 dgr), 28,46% (60 dgr) samt 28,32% (90 dgr) på lönedelar upp till 7,5, prisbasbelopp. På lönedelar därutöver betalas 28,97%. nedsättning av avgifterna Nedsättningar finns inom vissa regionala områden. Länsstyrelsen kan ge mer information. Vid beräkning av egenavgifter gällande personer födda får avdrag göras med 5% av överskott av näringsverksamhet mellan och kr. Avdraget kan uppgå till högst kr per år för enskild näringsidkare och kr per år totalt för samtliga delägare i handelsbolag eller i andra fall när flera personer bedriver verksamhet tillsammans. stöd för nystartsjobb och särskilt nystartsjobb Reglerna för nystartsjobb innebär att arbetsgivaren vid nyanställning lämnas ekonomiskt stöd med 2 gånger de arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren ska betala. Nystartsjobb gäller för personer som under ramtid på 15 månader minst 12 månader har varit arbetslösa eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, varit arbetslösa och fått försörjningsstöd, haft sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets-/sjukersättning på heltid, haft skyddat arbete på Samhall eller haft en kombination av ovanstående. För ungdom (20-25 år) och för personer som fyllt 55 år gäller 6 månader under en ramtid på 9 månader. Nystartsjobb omfattar även vissa arbetslösa invandrare med uppehållstillstånd (inom 3 år från datum för tillståndet) och personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin som inte uppfyller något av de övriga villkoren. Reduktionen gäller lika lång tid som personen varit borta från arbetslivet, dock högst 5 år. För ungdom motsvarar stödet arbetsgivaravgiften och gäller i högst 6 månader förutom vid sjukdom då stödet gäller i högst 5 år. För person som fyllt 55 år gäller stödet dubbelt så lång tid som personen varit borta från arbetslivet, dock högst 10 år eller till årets slut det år personen fyller 65 år. För person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin gäller stödet i högst 1 år samt för nyanlända i högst 3 år. Särskilt nystartsjobb gäller ungdom (20-25 år) som kvalificerat sig för nystartsjobb genom heltidssjukskrivning och innebär att stöd lämnas med oreducerad arbetsgivaravgift samt arbetsgivaravgift för ungdom. Mer information finns på www. arbetsformedlingen.se. Arbetsgivaren ansöker om stöd hos Arbetsförmedlingen. Stöd ges genom en kreditering av skattekontot. 10

13 Allmänt om försäkringar Avtalsförsäkringar Cirka tre miljoner anställda inom den privata arbetsmarknaden omfattas av avtalsförsäkringar. Avtalsförsäkringarna har förhandlats på central nivå mellan Svenskt Näringsliv LO och Svenskt Näringsliv PTK. En företagare som har anställda är i regel skyldig att teckna avtalsförsäkringar i enlighet med det kollektivavtal som följer av medlemskapet i Svenskt Näringsliv eller genom det kollektivavtal som företaget tecknat med ett fackförbund s k hängavtal. I kollektivavtalen finns reglerat vilka försäkringar som företaget måste teckna för de anställda. VD och företagare omfattas inte av kollektivavtalen. Det är företaget som betalar premier för de anställdas försäkringar. Det är också företaget som måste göra en försäkringsanmälan direkt hos de administrationsbolag, Fora respektive Collectum, som administrerar avtalsförsäkringarna. Svenskt Näringslivs försäkringskonsulter hjälper gärna till med det. Ett företag som inte är bundet av kollektivavtal kan för sina anställda arbetare teckna avtalsförsäkringar via Fora på frivillig väg. För att teckna ITP-planen via Collectum krävs dock kollektivavtal. VD och företagare kan också ansluta sig till vissa av de avtalsförsäkringar som företaget tecknat. För arbetare finns AFA-försäkringarna, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO, försäkringsavtalet omfattar följande försäkringar AGS-avtalsgruppsjukförsäkring sjukdom TGL-tjänstegruppslivförsäkring dödsfall TFA-trygghetsförsäkring vid arbetsskada arbetsskada i arbetet och färd till och från arbetet Avtalspension SAF-LO pensionsförsäkring Omställningsförsäkring (Omställningsstöd och AGB) vid uppsägning p g a arbetsbrist. Försäkringsavtalet omfattar samtliga fem försäkringar, arbetsgivaren kan inte teckna vissa av dem utan det är ett s k obrutet paket där samtliga fem ingår. För tjänstemän gäller följande avtalsförsäkringar kollektivavtal premier för arbetare för tjänstemän ITP-industrins och handelns tilläggspension ersättning vid sjukdom, pensionering och dödsfall TGL-tjänstegrupplivförsäkring dödsfall TFA-trygghetsförsäkring vid arbetsskada arbetsskada i arbetet och färd till och från arbetet TRR Trygghetsrådet stöd vid arbetsbrist, TRRs verksamhet bygger på ett Omställningsavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. 11

14 Premier till avtalsförsäkringar arbetare Premier till avtalsförsäkringar arbetare premier arbetare (% av bruttolön) Lön < kr/år Lön > kr/år Omställningsförsäkring* 0,30 0,00 AGS** 0,38 0,00 TFA 0,01 0,01 TGL** 0,30 0,00 Avtalspension SAF-LO pensionspremie*** 4,30 24,00 premiebefrielseförsäkring 0,12 0,12 Total bruttopremie 5,41 24,13 Finansieras av överskott **** -1,00 0,00 Total premie som faktureras 4,41 24,13 * Hängavtalsföretag betalar 0,60%. Företag som är medlemmar i arbetsgivarförbund utanför Svenskt Näringsliv betalar 0,32%. Premien betalas på lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp ( kr). ** Premien betalas på lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp ( kr). *** Premien betalas fr o m månaden då arbetaren fyller 25 år. **** I samband med avvecklingen av den pensionsplan som gällde för arbetare t o m 1995, STP-planen, kom Svenskt Näringsliv och LO överens om att eventuellt överskott, efter att nödvändigt kapital för att betala den förmånsbestämda STPn avskilts inom AMF Pension, ska återbetalas till arbetsgivarna. Det överskott som nu finns används för år 2011 till att betala 1,0 procentenhet av premien till Avtalspension SAF-LO på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. särskild löneskatt Arbetsgivare ska erlägga särskild löneskatt om 24,26% på pensionskostnaderna för sina anställda. Den särskilda löneskatten ska betalas enligt sedvanliga rutiner för företagets F-skatt. Löneskatten är avdragsgill för arbetsgivaren vid inkomsttaxeringen. 12

15 Ålderspension enligt kollektivavtal tjänstemän Ålderspension enligt kollektivavtal tjänstemän Jämförelse mellan ITP-planens avdelningar itp 1 itp 2 Pensionssystem Premiebestämd. Förmåns-/premiebestämd. Inträdesålder/ Omfattning Ålderspension Slutbetalning Kostnad Pensionsmedförande lön Lönedelar som omfattas Pensionens storlek Ersättning till efterlevande Ålderspension år. Sjukpension 18 år. Premierna som arbetsgivaren betalar är fastställda medan storleken på pensionen beror på vilka premier som betalats in, vilken lön tjänstemannen har haft, förvaltning och vilka avgifter bolagen tar ut. Tjänstemannen väljer förvaltare. Slutbetalning finns ej. Arbetsgivarens kostnad är känd. Premien är 4,5% på lönedelar upp till 7,5 ibb ( kr/månad) och 30% på lönedelar däröver. Premien grundar sig på kontant utbetald bruttolön/månad. Dessutom tillkommer en kostnad för sjukoch premiebefrielseförsäkring. Kontant utbetald bruttolön bl a övertid, tantiem, provision etc per månad. Kostnadsersättning ingår inte. Ingen övre lönegräns. Beror på inbetalda pensionspremier samt avkastningen och avgifter på dessa. Ålderspension och sjukpension omfattar alla försäkrade som inte är 65 år fyllda, d v s tjänstemän födda 1978 och tidigare. Premien som arbetsgivaren betalar beror på den förmån som ska utbetalas. ITPK är premiebaserad och tjänstemannen väljer förvaltare. Slutbetalning finns, se sid 46. Arbetsgivarens kostnad är svår att förutse eftersom premien beräknas utifrån tjänstemannens ålder, lön och beräknad tjänstetid (avser ålders- och familjepension). Generellt gäller att ju högre lön och ålder desto dyrare försäkring. ITPK-premien motsvarar 2% av lönen. Aktuell fast månadslön x 12,2 plus ev rörliga lönedelar etc. Bl a ingår inte övertids- och kostnadsersättning. Lönegräns 30 ibb ( kr/år). Beror på lönen vid pensioneringstidpunkten. Familjepension utbetalas livsvarigt till efterlevande om tjänsteman har/haft lön över 7,5 ibb. Gäller ej sambo och barn över 20 år. Familjepensionen kan väljas bort och istället förstärka ITPK. Inom ramen för pensionspremien kan tjänsteman välja familjeskydd och återbetalningsskydd. Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielse för arbetsgivaren vid - sjukdom/olycksfall (träder i kraft vid sjukdom mer än 14 dagar) - föräldraledighet med föräldrapenning (13 mån) - tillfällig föräldrapenning - vård av eget barn. Premiebefrielsen är proportionell till graden av arbetsoförmåga. I ITPK kan väljas familje- och återbetalningsskydd. Premiebefrielse för arbetsgivaren vid - sjukdom/olycksfall (träder i kraft efter 90 dagars sjukdom i följd eller efter 105 dagar under den senaste tolvmånadersperioden) samt vid minst 25% sjukskrivning. Arbetsgivaren är f n helt premiebefriad, vid minst 25% sjukskrivning. 13

16 Premier till avtalsförsäkringar tjänstemän Premier till avtalsförsäkringar tjänstemän ITP 1 premier tjänstemän itp 1 (% av bruttolön) Lön < kr/mån Lön > kr/mån ITP 1 ålderspension* 4,50 30,00 premiebefrielseförsäkring* 0,115 0,835 sjukförsäkring** 0,10 0,385 TGL*** 0,20 0,00 TFA (AFA Försäkring) 0,01 0,01 TRR**** 0,30 0,30 Totalt 5,225 31,53 * Premien betalas fr o m månaden då tjänstemannen fyller 25 år. ** Premien 0,10% betalas på lönedelar upp till kr/mån (7,5 prisbasbelopp). Premien 0,385% betalas på lönedelar mellan kr/mån och kr/mån (30 inkomstbasbelopp). *** Fri premiesättning tillämpas och premien ligger inom intervallet kr/mån vilket motsvarar något mindre än 0,2% vid lönen kr/mån (7,5 prisbasbelopp). **** Hängavtalsföretag betalar 0,70%. premiereduktion Alectas styrelse har för år 2011 beslutat om premiereduktion med 50% gällande premiebefrielse- och sjukförsäkringspremien för ITP-planen. Premierna redovisas efter premiereduktion. itp 1 För företag som före den 26 april 2006 har avtal om ITP gäller att tjänstemän födda 1979 och senare omfattas av ITP 1. Företag som idag blir bundet av kollektivavtal kan efter godkännande (administreras av Collectum) tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder. Utbetald lön rapporteras av arbetsgivaren varje månad och ligger till grund för premien enligt ovan. Mellan 18 och 25 års ålder betalas premie enbart för ITP-sjukförsäkring. särskild löneskatt Arbetsgivare ska erlägga särskild löneskatt om 24,26% på pensionskostnaderna för sina anställda. Den särskilda löneskatten ska betalas enligt sedvanliga rutiner för företagets F-skatt. Löneskatten är avdragsgill för arbetsgivaren vid inkomsttaxeringen. 14

17 Premier till avtalsförsäkringar tjänstemän Premier till avtalsförsäkringar tjänstemän ITP 2 premier tjänstemän itp 2 (% av bruttolön) ITP 2 (ålderspension, ITPK, sjukförsäkring m m)* ca 10,9 TGL** ca 0,2 TFA (AFA Försäkring) 0,01 TRR*** 0,3 Totalt ca 11,4 * Prognos för år 2011, stora avvikelser förekommer. Premien ligger normalt mellan 5 och 20%. I beräkningen har ingen hänsyn tagits till löneutveckling under år Effekten av löneökning kan uppskattas genom att anta att en löneökning på 1% ger en ökad premie på ca 0,3 procentenheter. Premie betalas på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp( kr/år). ** Fri premiesättning tillämpas och premien ligger inom intervallet kr/månad vilket motsvarar något mindre än 0,2% vid lönen 7,5 prisbasbelopp ( kr/år). *** Hängavtalsföretag betalar 0,7%. premiereduktion Alectas styrelse har för år 2011 beslutat om premiereduktion med 50% gällande premiebefrielse- och sjukförsäkringspremien för ITP-planen. Premien redovisas efter premiereduktion. itp 2 För företag som före den 26 april 2006 har avtal om ITP gäller att tjänstemän födda 1978 och tidigare omfattas av ITP 2. Företag som idag blir bundet av kollektivavtal kan efter godkännande (administreras av Collectum) tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder. särskild löneskatt Arbetsgivare ska erlägga särskild löneskatt om 24,26% på pensionskostnaderna för sina anställda. Den särskilda löneskatten ska betalas enligt sedvanliga rutiner för företagets F-skatt. Löneskatten är avdragsgill för arbetsgivaren vid inkomsttaxeringen. 15

18 Allmänt om försäkringar Individuella/Privata försäkringar företagets köp individuell eller gruppförsäkring Utöver avtalsförsäkringarna finns indivuella försäkringar, som erbjuds av försäkringsbolagen. Dessa kan vara försäkringar som rör sjukdom, olycksfall, pension, efterlevande etc. Dessutom kan företaget teckna försäkringar för sjukavbrott, sjukvård, kompanjonsavtal m m. Kostnaden för pension och försäkringar avgörs helt av vilken försäkringslösning man väljer samt vilka nivåer man väljer för sjukersättning, efterlevandepension och ålderspension m m. Högst upp i pyramiden finns den privata delen, som var och en betalar själv. Här kan man komplettera det försäkringsskydd som företaget köpt d v s den del som följer av lag och kollektiva/individuella avtal. Det finns då två olika lösningar. Man kan antingen köpa individuella försäkringar på marknaden t ex avseende sjukdom, olycksfall, pension, liv etc eller ansluta sig till en gruppförsäkring. Det senare alternativet blir i allmänhet billigare. I en gruppförsäkring ingår oftast en livförsäkring kopplad med ett förtidskapital (ett kapital som utbetalas vid sjukersättning) sjukförsäkring, olycksfall, fritid och barnförsäkring (både sjuk- och olycksfallförsäkring). Till en gruppförsäkring kan man exempelvis ansluta sig via medlemskap i en branschorganisation, ett fackförbund eller genom en bank. Om makan/maken eller sambon har en gruppförsäkring via sin arbetsgivare finns det också en möjlighet att låta medförsäkra sig. privata försäkringar grupp Livförsäkring Sjukförsäkring Olycksfallsförsäkring Barnförsäkring individuella Livförsäkring Sjukförsäkring Olycksfallsförsäkring heltid Pensionsförsäkring 16

19 Vem är företagare? Vem är företagare? EF HB KB AB ägaren själv samtliga delägare komplementären företagare enligt försäkringsvillkoren företagare som själv eller tillsammans med make, barn och föräldrar äger minst 1/3 av aktierna samt i företaget verksam make till företagaren. allmänt Det kan tyckas självklart vem som är företagare och vem som är anställd, men så är det inte alltid. Aktiebolagslagen har en definition och inkomstskattelagen en annan. Dessutom har kollektivavtalen och försäkringsavtalen ytterligare en definition. Vem som är företagare är en viktig fråga eftersom de allra flesta företag inom den privata sektorn med anställda har kollektivavtal och därmed även avtalsförsäkringar. Enligt villkoren i avtalsförsäkringarna är det bolagsformen som avgör vem som är företagare. Företagare är i enskild firma (EF), ägaren och verksam make handelsbolag (HB), samtliga ägare och verksamma makar kommanditbolag (KB), komplementären och verksam make aktiebolag (AB), aktieägare som äger en tredjedel eller mer av aktierna sammanräknat med annan aktieägare som make, förälder och barn. En företagare eller VD i AB omfattas inte av kollektivavtalen och därmed inte heller av avtalsförsäkringarna. Det är alltså möjligt att välja en helt individuell lösning hos privata försäkringsbolag eller ansluta sig till vissa kollektivavtalade försäkringar. Företagare och VD kan däremot aldrig omfattas av TRR Trygghetsrådet eller Omställningsförsäkringen. Företagare som tecknat avtalsförsäkringar för anställda måste tänka på att den som äger över en tredjedel av aktierna i bolaget enligt försäkringsvillkoren betraktas som företagare. Äger man under en tredjedel betraktas man som anställd och omfattas av avtalsförsäkringarna. Undantag från avtalsförsäkringarna kan sökas hos Försäkringsnämnden hos Fora resp ITP-nämnden hos Collectum. Skäl för undantag kan vara ägande som inte uppgår till en tredjedel eller att man sålt sitt företag men arbetar vidare som anställd och då vill behålla sin individuella försäkring. Om företagarens sambo arbetar i företaget betraktas hon/han som anställd. Om företaget har kollektivavtal försäkras sambon in i avtalsförsäkringarna som arbetare eller tjänsteman, beroende på arbetsuppgifter. Sambo som har gemensamt barn med företagare kan söka undantag hos Försäkringsnämnden hos Fora eller ITP-nämnden hos Collectum. bolagsformen avgör företagare, vd sambo 17

20 Försäkringslösningar för företagare Företagarens val möjligheter avtalsförsäkringar individuella försäkringar fora TFA AGS TGL Avtalspension SAF-LO collectum ITP TGL tgl bolag Alecta Bliwa Folksam Ikano Försäkring Länsförsäkringar Movestic SalusAnsvar SEB Trygg Liv Fond Skandia Liv Sjuk Olycksfall Pension Efterlevande A-kassa Sjukavbrott Sjukvård Kompanjon Möjligt att kombinera företagets köp Företagare som vill låta företaget köpa ett kompletterande skydd kan välja mellan flera alternativ Företagares egen försäkring via Fora ITP-planen via Collectum (OBS! För att teckna ITP krävs kollektivavtal) TGL hos ett flertal bolag Individuella försäkringslösningar hos valfritt försäkringsbolag De olika försäkringsskydden kan kombineras. En mängd olika faktorer kan påverka valet såsom lön, tidigare anställning, familjesituation, hälsa, bolagsform, kollektivavtal etc. 18

21 Försäkringslösningar för företagare Avtalsförsäkringar Har företaget tecknat försäkringsavtal hos Fora, omfattas även företagaren av TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) helt kostnadsfritt om företaget har anställda eller till en kostnad för företaget om 450 kr/år om det inte finns anställda. Om företaget har ett försäkringsavtal med Fora kan företagaren dessutom teckna Företagarens egen försäkring, som innehåller tre produkter. Företagare kan välja att teckna en eller flera av dessa produkter AGS-sjukförsäkring, som gäller vid sjukdom TGL-tjänstegrupplivförsäkring, som gäller vid dödsfall Avtalspension SAF-LO, som gäller vid pensionering och även vid dödsfall beroende på om man aktivt valt familjeskydd och/eller återbetalningsskydd. Företagare i aktiebolag kan teckna ITP-försäkring även om han/hon inte har tjänstemän anställda. Dock krävs att bolaget har tecknat kollektivavtal. I ITP-planen ingår ersättning vid långvarig sjukdom, pension och dödsfall. Företagare kan även teckna en TGL-tjänstegrupplivförsäkring hos ett flertal bolag. Det är små skillnader på försäkringsvillkor och premier för TGL mellan försäkringsbolagen. företagarens egen försäkring itp och tgl 19

22 Försäkringslösningar för företagare Individuella försäkringar På marknaden finns försäkringsbolag som tillhandahåller sjukförsäkring olycksfallsförsäkring pensionsförsäkring livförsäkring samt specialprodukter som sjukvårds-, sjukavbrotts- och kompanjonförsäkring etc. sjukdom olycksfall pension liv sjukavbrott sjukvård kompanjon Försäkringskassans ersättning vid sjukpenningtid är ca 80% och vid sjukersättning 64% av inkomsten. En individuell sjukförsäkring kan höja ersättningsnivån upp till 90% av inkomsten vid både sjuk penningtid och sjukersättningstid. En individuell olycksfallsförsäkring gäller vanligen dygnet runt. Ersättningen utgår i form av dels ett skattefritt engångsbelopp (ideell ersättning), dels ersättningar för olika kostnader samt för rehabilitering. Det är viktigt att skyddet täcker både arbetstid och fritid om man inte har en TFA-försäkring. Om både TFA och heltidsolycksfallsförsäkring finns betalas ersättning från båda om man råkar ut för ett olycksfall på arbetstid. Den allmänna ålderspensionen ger för de flesta ca 50% av lönen i pension från 65 år. Genom att pensionsspara kan man höja sin pension från 65 år eller pensionera sig tidigare, dock inte före 55 år. Dessutom kan make/a, sambo och barn skyddas om man skulle avlida. En livförsäkring är ett bra komplement till grundskyddet enligt lag. Den ger familjen ett skattefritt engångsbelopp, som gör det möjligt att t ex lösa lån, betala kostnader i samband med dödsfallet eller spara ett litet kapital som reserv för framtida behov. Om ägaren eller en anställd nyckelperson skulle drabbas av olycksfall eller långvarig sjukdom kan det innebära att företagets intäkter minskar, medan de fasta kostnaderna (löner, hyra, räntor, telefon etc) kvarstår. Med en sjukavbrottsförsäkring kan man ordna ett skydd för rörelsen som bidrar till att täcka dessa kostnader. Försäkringen täcker de fasta kostnaderna som belastar rörelsen och/eller de merkostnader som kan uppstå om man t ex måste anlita en ersättare (lön, sociala avgifter etc). Försäkringen har en månads karens och ersättningen betalas ut i max 11 månader efter karens tiden. Premien är avdragsgill och beräknas utifrån den försäkrades ålder, karenstid och rörelsens fasta kostnader. Försäkringen ger dig tillgång till en kvalificerad vård och ditt företag minimerar risken för ekonomisk skada p g a din frånvaro. Försäkringen täcker kostnaderna för nödvändig sjukvård/operation samt innebär att man får snabb vård. Man får också tillgång till den bästa specialistvården. Denna försäkring kan tecknas för alla eller för nyckelpersoner i företaget. Beroende av hur försäkringen är tecknad får endast ca 2 15% av premien dras av i verksamheten. Förmånsbeskattning för den enskilde sker i samma storleksordning. Den som driver ett aktiebolag eller handelsbolag kan ha en eller flera kompanjoner. Om så är fallet bör man som företagare fundera på att skriva dels ett kompanjonavtal och dels teckna en kompanjonförsäkring. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter mellan delägarna. Utfallande försäkringsbelopp från en kompanjonförsäkring kan användas för att lösa ut den avlidne kompanjonens familj ur företaget. Försäkringen kan även falla ut om en kompanjon t ex på grund av sjukdom måste dra sig tillbaka. 20

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

Välfärdsbarometer 2008

Välfärdsbarometer 2008 Välfärdsbarometer 2008 Innehåll Inledning 2 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 9 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 13 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Nyheter 2015 I detta cirkulär redogör vi för nyheter från 1 januari 2015. De nyheter som behandlas är 1) ändringar i diskrimineringslagen, 2) nytt högkostnadsskydd

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Gäller från och med 1 april 2014 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 6 2 Gemensamma bestämmelser 10 3 Allmänna begränsningar i gruppförsäkringarnas giltighet 20 4 Om vi inte

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Gruppförsäkring i Bliwa

Gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

En alternativ arbetsskadeförsäkring

En alternativ arbetsskadeförsäkring En alternativ arbetsskadeförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) En alternativ arbetsskadeförsäkring Parlamentariska

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer