SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut"

Transkript

1 SPCR 130 Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute Certifiering Mars 2005

2 2 Abstract Certification of heat pumps by P-marking A product can be granted permission to display the P-symbol after certification by SP. Such certification involves verification that the product fulfils applicable requirements in respect of standards, codes of practice for the sector concerned, regulations etc., and that there is verified and approved continuous inspection of the product. These certification rules describe the conditions for certification, technical requirements and requirements for continuous inspection of heat pumps. The technical requirements include characteristics to guarantee minimum levels of safety, efficiency and reliability. The test according to SS-EN (for hot water SS-EN 255) must be carried out in an accredited laboratory, accredited for the specified method. Continuous quality control is performed mainly by the supplier, and consists among others of final inspection of completed products. Surveillance inspection is performed by SP with the purpose of ensuring that the supplier s inspection procedures are operating properly. During these inspections, products can be taken for subsequent performance testing. Keywords: heat pump/s, P-marking, requirements, quality control, certification. SP Sveriges Provnings- och SP Swedish National Testing and Forskningsinstitut Research Institute SPCR 130 SPCR 130 Borås 2005 Postal address: Box 857, SE BORÅS, Sweden Telephone: Telefax: Internet:

3 3 Innehållsförteckning Abstract 2 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning 3 Förord 5 1 Inledning Allmänt om certifiering vid SP Certifieringsreglernas omfattning Begreppsförklaringar 6 2 Villkor för certifiering av värmepumpar Allmänt Ansökan Inledande bedömning Tekniskt underlag Provningsrapport Sammanställningsritning på produkten och komponentförteckning (Produktbeskrivning) Försäkran om överensstämmelse med tillämpliga EG-direktiv för CE-märkning Eventuella garantiåtaganden Manual/ instruktioner Projekteringsinstruktion Installationsinstruktion Drift- och skötselanvisning Fortlöpande kontroll Märkning Giltighetstid för certifikat Ändring av certifierad produkt 10 3 Tekniska krav 11 4 Leverantörens egenkontroll Organisation Ansvar och befogenheter Leverantörens representant Styrning av dokument Provning och kontroll Mottagningskontroll Kontroll under tillverkning Kontroll av färdig produkt Utrustning Importerade produkter Kontroll hos tillverkaren/ importören Importkontroll Behandling av avvikande produkter Korrigerande åtgärder Märkning Hantering av färdiga produkter Spårbarhet 14

4 4 4.9 Klagomål Kvalitetsdokument journalföring 14 5 SPs övervakande kontroll Genomförande Åtgärder om granskningen av egenkontrollen blir underkänd Rapportering 15 6 Övriga villkor för certifiering Allmänt Certifikatsinnehavarens ansvar Certifikatsinnehavarens rätt att använda SPs P-märke Återkallande av certifikat Certifikatsinnehavarens åtaganden vid återkallande av certifikat Återlämnande av certifikat SPs ansvar Sekretess Reviderade certifieringsregler Avgifter Annan kontroll Överklagande 18 7 Referenslista 19 Bilaga 1 Funktionskrav för P-märkning av Värmepumpar Bilaga1: A Checklista/ instruktionsmaterial Bilaga 2 Ansökningsblankett Bilaga 3 Exempel på certifikat

5 5 Förord Dessa certifieringsregler anger villkor för certifiering, tekniska krav och krav för fortlöpande kontroll för värmepumpar. Funktionskrav bilaga 1, kapitel 9 har tillsammans med krav på fortlöpande kontroll enligt kapitel 4 och 5 tagits fram av SP Energiteknik i samråd med tillverkare och berörda myndigheter. Certifieringen utförs av SP Certifiering enligt kapitel 2. Provning av värmepumpen sker enligt SS-EN (SS- EN 255 varmvatten) (som bl a innefattar prestandaprovning, tomgångsförbrukning, bestämning av varmvattenkapacitet och säkerhetsprovning). Provning skall utföras av ackrediterat laboratorium. Den fortlöpande kontrollen består av leverantörens egenkontroll och SPs övervakande kontroll, som utförs vid besök hos leverantören och omfattar granskning av leverantörens egenkontroll. Certifieringsreglernas kan framöver revideras, t ex för anpassning till europeiska eller internationella standarder. Revidering kan också bli aktuell om nya föreskrifter införs eller som en följd av erfarenheterna av certifieringsreglernas tillämpning. Vid behov av preciseringar eller kompletteringar av reglerna utfärdas PM som arbetas in i kommande ny version av reglerna. Denna version ersätter tidigare version från oktober Framöver kommer en revidering av SPCR 130 där även frånluftsvärmepumparna finns med. Borås i mars 2005

6 6 1 Inledning 1.1 Allmänt om certifiering vid SP Certifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredjepart att en produkt uppfyller krav ställda i standard eller annan form av specifikation. Certifiering vid SP handläggs av en från provning och kontroll skild enhet, SP Certifiering. Enheten är underställd en certifieringsstyrelse med representanter från berörda industriområden. Styrelsen kan tillsätta expertgrupper för olika produktområden t ex som tekniska utskott. Certifiering av produkter vid SP bedrivs i enlighet med SS-EN Kraven ställs i speciella certifieringsregler (SPCR), som tas fram för varje område. Innan certifiering påbörjas skall certifieringsreglerna diskuteras med berörda intressenter för att sedan godkännas av SPs certifieringsstyrelse. Detta förfarande innebär att certifieringen grundas på regler som är väl genomarbetade, relevanta och förankrade. Produkter som efter en inledande bedömning med bl a provning, visar att de uppfyller ställda krav kan certifieras av SP. Detta bekräftas genom certifikat, vilket vanligtvis bl a innebär tillstånd (licens) att använda ett certifieringsmärke. SP certifierar för en rad olika märken, t ex CE-märket då reglerna bygger på EUs direktivkrav. Dessa regler avser SPs eget certifieringsmärke, P-märket, som enbart är knutet till SPs eget certifieringssystem. Certifierade produkter införs i förteckning som presenteras på SPs hemsida, 1.2 Certifieringsreglernas omfattning Föreliggande regler är avsedda att tillämpas för värmepumpar som främst används i bostäder och andra lokaler, till uppvärmning och/eller tappvattenvärmning. Reglerna är vidare avsedda för värmepumpar som arbetar enligt förångningskylprocessen och utförda som enhetsaggregat eller delade enhetsaggregat. Certifieringsreglerna innehåller förutom tekniska krav även krav på drift- och skötselinstruktioner, egenkontroll respektive övervakande kontroll. 1.3 Begreppsförklaringar Terminologi och klassificering framgår i huvudsak i de tillämpbara standarderna samt SMS Svensk Standard SS I övrigt hänvisas till BBR.

7 7 2 Villkor för certifiering av värmepumpar 2.1 Allmänt Innan certifikat, se exempel enligt bilaga 3, kan utfärdas görs en inledande bedömning av produkten och av den fortlöpande kontrollen. Certifikat kan utfärdas under förutsättning att: Värmepumpen har godtagna egenskaper och funktioner enligt gällande bestämmelser i bilaga 1 till SPCR 130 Funktionskrav för P-märkning av Värmepumpar. Handlingar enligt SPCR 130 kan godtas. Avtal om övervakande kontroll mellan tillverkaren/ importören och SPs kontrollinstitution föreligger. Utfärdat certifikat gäller därefter bl a under förutsättning att produkter uppfyller kraven och att den fortlöpande kontrollen fungerar. Övriga villkor framgår av kap Ansökan Ansökan om certifiering och provning (se formulär, bilaga 2) skall ske och vara åtföljd av: tekniskt underlag (provningsrapport, ritning m m) enligt avsnitt 2.3.1; beskrivning av leverantörens egenkontroll enligt avsnitt 4; och förslag till märkning enligt avsnitt Inledande bedömning Provning av värmepumpen kan ske före, efter, eller parallellt som arbetet med den inledande bedömningen utförs. I den inledande bedömningen granskas insända handlingar mot kraven enligt dessa regler. När bedömningen är klar och den sökandes underlag bedöms uppfylla kraven skall SP genom besök hos tillverkaren/ importören kontrollera att tillverkaren/ importören har förutsättningar att genomföra den redovisade egenkontrollen. Om SP bedömer att så är fallet tecknar SP avtal om fortlöpande kontroll enligt avsnitt med leverantören Tekniskt underlag Funktionskrav och tekniska krav anges i avsnitt 3 (bilaga 1). Vid val av komponenter tillhörande värmepumpen bör P-märkta eller typgodkända produkter användas om det finns att tillgå. Komponenter som uppfyller motsvarande krav kan accepteras efter granskning. För aktuell produkt skall sökanden redovisa (gärna elektroniskt om inte annat anges) ett

8 8 Tekniskt underlag som ska innehålla följande information: 1. Provningsrapport 2. Sammanställningsritning på produkten och komponentförteckning 3. Försäkran om överensstämmelse med tillämpliga EG-direktiv för CE-märkning 4. Eventuella garantiåtaganden 5. Manual/ instruktioner Nedan finns en beskrivning av det Tekniska underlaget Provningsrapport Provning skall ske enligt SS-EN (SS-EN 255 varmvatten). Provningsrapporten skall visa att tillämpliga krav enligt bilaga 1 uppfylls. Rapporten får inte vara äldre än två år vid ansökningstillfället såvida inte produkten varit underkastad fortlöpande kontroll enligt SPCR 130, avsnitt Provningen skall vara utförd av laboratorium som är ackrediterat för aktuell provningsmetod. Laboratoriet skall vara godkänt av SP Certifiering Sammanställningsritning på produkten och komponentförteckning (Produktbeskrivning) Sammanställningsritning över produkten och komponentförteckning är erforderliga för att entydigt beskriva värmepumpens konstruktion. Ritningar och dokumentation skall visa att kraven enligt bilaga 1, kapitel 9, uppfylls. Sammanställningsritningen skall vara så fullständig att produktens utförande entydigt framgår. Den kan utgöras av ritningar, flödesschemor, figurer, bilder, komponentförteckning beskrivande text som t ex beskriver avfrostningen mm Försäkran om överensstämmelse med tillämpliga EG-direktiv för CE-märkning Försäkran om överensstämmelse med tillämpliga EG-direktiv enligt bilaga 1, avsnitt 8.1, skall redovisas. En beskrivning skall genom hänvisning till standarder/ normer och dylikt visa hur de väsentliga kraven i EG-direktiven har uppfyllts Eventuella garantiåtaganden De garantier som gäller för produkten skall redovisas. Om montörsrapporter ligger som grund till garantier redovisas även dessa Manual/ instruktioner Manualen bör innehålla projekterings- och installationsinstruktioner, drift- och skötselanvisningar samt eventuella montörsrapporter. Instruktionerna bör innehålla så fullständiga uppgifter att man med ledning av dessa kan utföra samt sköta och underhålla en värmepumpsanläggning på ett fullgott sätt. Instruktionerna granskas med avseende på att däri angivna utföranden är riktiga, följer gällande bestämmelser samt på annat sätt är lämpliga.

9 9 Samtliga handlingar skall vara skrivna på det språk som råder på den marknad där produkten säljs. Handlingarna bör vara försedda med namn, rubrik, ritningsnummer e.d. samt datering eller annan lämplig editionsbeteckning för att kunna åberopas entydigt. Instruktionerna kan vara sammanställda i en handling (broschyr e.d.) eller uppdelade i flera delar. I Bilaga 1 finns en checklista med de uppgifter som i tillämpliga delar bör ingå i projekterings- och installationsinstruktionerna Projekteringsinstruktion Projekteringsinstruktionen bör innehålla uppgifter en projektör behöver för att kunna projektera en fullgod anläggning (med projektör menas här den som gör detaljprojektering för viss kunds räkning, kan vara konsult, installatör, försäljningsagent e.d.) Installationsinstruktion Installationsanvisningarna bör innehålla uppgifter enligt nedan en detaljerad beskrivning i steg om hur produkten installeras en specifikation av hur isolering bör utföras, inklusive materialval hur idrifttagning, injustering och funktionskontroll sker beskrivning av hur produkten ansluts elektriskt. Förutom att el-schema skall bifogas värmepumpen skall det även finnas el-schema på värmepumpens modul. i installationsanvisningarna kan det finnas anvisningar om hur buller vid installationen skall minimeras. installatören skall beakta eventuella lokala regler som kan förekomma Drift- och skötselanvisning Drift- och skötselanvisningarna bör innehålla de uppgifter som krävs för anläggningens drift, skötsel och underhåll. Värmepumpens driftområde bör anges vid respektive begränsning av min.- och max.temperatur samt flöden.

10 Fortlöpande kontroll Den fortlöpande kontrollen skall säkerställa att certifierade produkter fortlöpande uppfyller kraven i dessa certifieringsregler. Den skall bestå av en egenkontroll enligt kapitel 4, som leverantören utför, och en övervakande kontroll enligt kapitel 5, som SP utför. Den fortlöpande kontrollen skall fastställas i avtal mellan leverantör och SP. Om det förekommer underleverantörer skall de omfattas av tillverkaren/ importörens kontrollsystem Märkning Produkter som förses med SPs P-märke skall även innehålla uppgifter om certifikatets nummer, namnet på innehavaren av certifikat, produktens typbeteckning och tillverkningsnummer eller motsvarande. Märkningens utformning och placering skall godkännas av SP. Underlag för P-märkets utformning erhålls från SP. OBS! Se även krav på typskylt, bilaga 1 punkt 2.4. SPs P-märke 2.4 Giltighetstid för certifikat Giltighetstid för certifikat är normalt fem år. På grundval av bl a rapporter från övervakande kontroll kan giltighetstiden förlängas efter ansökan från certifikatsinnehavaren. 2.5 Ändring av certifierad produkt Innehavaren av certifikat är skyldig att före ändring av konstruktion, material, programvara, utförande eller tillverkningsställe underrätta SP som beslutar om ändringarna kan godkännas, vilket normalt bekräftas genom revidering av certifikat. SPs Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar SPCR 130 mars 2005

11 11 3 Tekniska krav De tekniska kraven framgår av bilaga 1

12 12 4 Leverantörens egenkontroll Leverantören skall ha en egenkontroll för att säkerställa att produkter som märks med SPs P-märke uppfyller fordringarna i dessa certifieringsregler. Egenkontrollen skall beskrivas i en kvalitetsmanual eller motsvarande och skall omfatta kraven enligt detta kapitel. Om leverantören har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 som certifierats av ett ackrediterat certifieringsorgan, kan detta anses uppfylla nedanstående krav på Organisation, Styrning av dokument, Behandling av avvikande produkter, Korrigerande åtgärder, Hantering av färdiga produkter och Klagomål. 4.1 Organisation Ansvar och befogenheter Organisationen av egenkontrollen skall beskrivas med namn på de personer som har ansvar för kontrollen samt befogenheter att ingripa för att förhindra felaktig kvalitet Leverantörens representant Det skall finnas en person som representerar leverantören vad avser egenkontrollen. Personen skall ha erforderlig befogenhet och ansvar att säkerställa att den avsedda kvalitén på certifierade produkter uppfylls och vidmakthålls. 4.2 Styrning av dokument Endast rätta utgåvor av dokument får finnas tillgängliga för den berörda personalen i företaget. Det skall finnas en förteckning och en distributionslista för dokument samt rutiner för framtagning av nya dokument, ändring av dokument och insamling av ogiltiga dokument. 4.3 Provning och kontroll Mottagningskontroll Mottagningskontroll skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att verifiera att inkommande material och produkter överensstämmer med specificerade krav såsom; Kontroll av typ (material, dimension m m) för köldmediekomponenter (t ex rör, lod, ventiler, tankar, kompressorer m.m.). Kontroll av att förseglade förpackningar är obrutna. Kontroll av programvara, inklusive version.

13 Kontroll under tillverkning Kontroll under tillverkning skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att säkerställa att produkter som tillverkas uppfyller specificerade krav såsom; Kontroll av att köldmediekomponenter är förseglade till monteringstillfället. Lödning med skyddsgas. Täthetsprov på köldmediesystem (provtryckning enligt kylnorm, läcksökning m.m. ) Kontroll av mängd påfyllt köldmedium. Täthetsprov på vätskesystem. Täthetsprov på frånluftssystem och kanalanslutna uteluftssystem. Egenkontroll av tryckkärl Kontroll av färdig produkt Kontroll av färdig produkt skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att säkerställa att produkter uppfyller specificerade krav såsom; Kontroll av pressostater. Kontroll av termostater. Kontroll av regler- och driftsfunktioner inklusive programversioner eller liknande. Funktionsprov Utrustning Kalibrering, kontroll, justering och underhåll av utrustning skall anges i tillämpliga fall Importerade produkter Importerade produkter kan kontrolleras enligt några alternativa tillvägagångssätt Kontroll hos tillverkaren/ importören Kontrollinstitutionen besöker tillverkaren/ importören, och kan om så är lämpligt, teckna avtal tillsammans med ett lokalt kontrollorgan, som sköter den löpande kontrollen. Omfattning på avtalet regleras efter modellen för svenska tillverkare Importkontroll Vid importkontroll är det oftast svårt att kontrollera vissa för säkerhet och livslängd viktiga tillverkningsmoment. Som alternativ kan tillämpliga delar av kontrollerna under punkten och göras som igångkörningskontroll på samtliga installerade anläggningar. Denna kontroll utförs och journalförs (enligt fastställd mall) av montören (installatören). Kopia av kontrolljournalen förvaras hos importören.

14 14 Den övervakande kontrollen utförs genom granskning av journalen samt stickprovskontroller av i lager varande eller redan installerade aggregat. Kontrollinstitutionen kan välja ut aggregat för kontrollmätning (på laboratorium eller i anläggning). 4.4 Behandling av avvikande produkter Produkter som inte uppfyller specificerade krav skall avskiljas. Eventuell märkning som antyder godkännande skall avlägsnas. Avvikande produkter får inte säljas under samma namn eller beteckning som certifierad produkt. 4.5 Korrigerande åtgärder Avvikelser i egenkontroll och/eller övervakande kontroll skall utredas av leverantören och korrigerande åtgärd vidtas som förhindrar ett upprepande. 4.6 Märkning Det skall beskrivas hur, var och när (efter godkänd slutkontroll) den av SP godkända märkningen (se avsnitt 2.3.3) anbringas på produkten. 4.7 Hantering av färdiga produkter Det skall beskrivas hur skador och försämringar förhindras vid hantering, förvaring, packning och leverans. 4.8 Spårbarhet Levererade produkter skall kunna spåras till tillverkningsparti, batch eller dylikt. 4.9 Klagomål Klagomål på certifierade produkter, märkning, marknadsföring m m från exempelvis kunder skall tillsammans med vidtagna åtgärder dokumenteras och hållas tillgängliga för SP Kvalitetsdokument journalföring Leverantören skall kunna styrka att produkterna uppfyller specificerade krav genom att insamla och bevara relevanta dokument. Dokumentation av kontroll och provning skall utföras i sådan omfattning att erforderlig spårbarhet kan erhållas. Journaler skall innehålla kommentarer när avvikande resultat erhållits och beskrivning av åtgärder som vidtagits. Arkiveringstider skall anges för dokument som avser egenkontroll. Journaler från provning och kontroll skall hållas tillgängliga för SP och förvaras i minst tio år.

15 15 5 SPs övervakande kontroll 5.1 Genomförande Den övervakande kontrollen utförs minst en gång per kalenderår genom besök hos leverantör vid tidpunkter som bestäms av SP. SP skall vid besök kontrollera att den av leverantören beskrivna egenkontrollen fungerar på avsett sätt samt göra stickprovskontroll på certifierade produkter. Syftet är att ge en tryggad kvalitetssäkring och att den serietillverkade produkten i alla väsentliga delar motsvarar den en gång provade och godkända produkten. Den övervakande kontrollens utförande och omfattning preciseras i ett avtal som upprättas mellan fabrikanten och SP. 5.2 Åtgärder om granskningen av egenkontrollen blir underkänd Om granskningen av leverantörens egenkontroll ger underkännande skall orsakerna utredas. Utredningen kan resultera i förnyat kontrollbesök, omprovning eller underkännande av den fortlöpande kontrollen. 5.3 Rapportering Den övervakande kontrollen skall rapporteras skriftligt till leverantören och om certifikatsinnehavaren är annan än leverantören även till certifikatsinnehavaren.

16 16 6 Övriga villkor för certifiering 6.1 Allmänt Villkoren i dessa certifieringsregler, kapitel 2 och 6, är baserade på principer som är fastställda i SPs kvalitetsmanual för certifiering. Underleverantörer för typprovning och övervakande kontroll skall vara godkända av SP Certifiering. 6.2 Certifikatsinnehavarens ansvar Certifikatsinnehavaren är ansvarig för att tillverkade produkter som omfattas av certifikatet och som är försedda med SPs P-märke, i alla avseenden överensstämmer med certifierad produkt enligt certifikatet, samt att produkterna är lämpade för sitt ändamål och inte i övrigt kan vålla skada eller olägenhet. Detta gäller även om certifikatsinnehavaren inte är leverantör av produkten och avtal om fortlöpande kontroll tecknats mellan leverantören och SP. 6.3 Certifikatsinnehavarens rätt att använda SPs P-märke Certifikatsinnehavaren har rätt att märka de produkter som omfattas av certifikat med SPs P-märke och dessutom rätt att använda märket vid annonsering eller annan reklam för produkterna. Annonsering får inte ske så att förväxling mellan märkta och icke-märkta produkter kan uppstå. 6.4 Återkallande av certifikat SP kan med omedelbar verkan, definitivt eller temporärt, återkalla certifikat om: a) certifikatsinnehavare använt SPs P-märke på eller i förbindelse med produkter som inte uppfyller kraven; eller b) certifikatsinnehavare använt SPs P-märke på produkter som inte omfattas av certifikatet; eller c) den fortlöpande kontrollen upphört eller resulterat i underkännande; eller d) certifikatsinnehavare på annat sätt brutit mot villkoren för certifikatet; eller e) certifikatsinnehavare inte betalat avgifter inom föreskriven tid; eller f) certifikatsinnehavare försatts i konkurs, gått i likvidation eller överlåtit verksamheten; eller g) felaktighet i certifikat uppdagats. Certifikatsinnehavaren skall dock ges rimlig tid för omställning till ändrade förutsättningar, om inte särskilda skäl för annan åtgärd föreligger; eller h) produkten visar sig vara olämplig för sitt ändamål, eller på annat sätt kan vålla skada eller olägenhet. Missbruk av SPs P-märke eller certifikat kan, förutom återkallande av certifikat, leda till rättsliga åtgärder.

17 Certifikatsinnehavarens åtaganden vid återkallande av certifikat Certifikatsinnehavare, som får meddelande om att hans certifikat återkallats, definitivt eller temporärt, skall: a) omgående upphöra med all hänvisning till certifikatet i annonsering eller annan reklam för ifrågavarande produkt; b) ombesörja att SPs P-märke avlägsnas på alla produkter som finns i lager, om SP så kräver detta; c) bestrida alla kostnader som är förenade med att få de undermåliga produkterna ersatta med sådana som uppfyller fordringarna i aktuella certifieringsregler, om SP så kräver detta. 6.6 Återlämnande av certifikat För återlämnande av certifikat, efter temporärt återkallande, gäller samma regler som då certifikatet utfärdades första gången, se avsnitt 2.3. Någon förnyad typprovning krävs inte om mindre än ett år förflutit sedan certifikatet återkallades, såvida inte certifieringsregler eller produktionsförhållandena ändrats. 6.7 SPs ansvar SP ansvarar för att de tekniska kraven i dessa certifieringsregler bygger på tillgänglig kunskap och erfarenhet, t ex i form av vedertagna standarder eller motsvarande specifikationer, samt att reglerna speglar vad som allmänt bland intressenterna uppfattas som en relevant kvalitetsnivå. SP ansvarar för att granskningen av certifierade produkter mot kraven i dessa regler har utförts med vederbörlig omsorg och enligt rutinerna i SP s kvalitetssystem. SP har inget ansvar för certifierade/p-märkta produkter (se avsnitt 6.2). 6.8 Sekretess Samtliga uppgifter som SP tar del av är sekretesskyddade med följande undantag: SP eller samarbetspartner med SP upprättar förteckningar över gällande certifikat. Förteckningarna kan innehålla uppgifter om certifikatsinnehavare, certifikatnummer, certifierade produkter, eventuell klassificering, utfärdandedatum samt giltighetstid. Förteckningarna kan presenteras på SPs och eventuell samarbetspartners hemsidor. Förteckningarna kan även presenteras i publikationer utgivna av t ex branschorgan. SP kan lämna ut kopior av eller publicera certifikat och eventuella tillhörande handlingar på SPs hemsida. SP har rätt att offentliggöra beslut om återkallande av certifikat samt missbruk av certifikat eller märkning.

18 Reviderade certifieringsregler SP förbehåller sig rätten att ändra certifieringsregler. För förlängning av certifikat som lämnats enligt äldre regler fordras då att certifikatsinnehavaren förbinder sig att följa de reviderade reglerna. Certifikatsinnehavare skall dock ges rimlig tid för omställning till de reviderade reglerna, om inte särskilda skäl för annan åtgärd föreligger Avgifter Avgifter för inledande bedömning (certifiering), revidering av samt förlängning av giltighetstid för certifikat skall bestridas av sökanden/certifikatsinnehavaren. Avgifter för övervakande kontroll regleras i avtal mellan leverantör och SP. Kostnader för annan kontroll enligt avsnitt 6.11 debiteras certifikatsinnehavaren endast om kontrollresultaten visar att kraven i aktuella certifieringsregler inte uppfyllts Annan kontroll SP äger rätt att när och var som helst företa kontroll av att produkt försedd med SPs P- märke uppfyller kraven i aktuella certifieringsregler Överklagande Överklagande av beslut av SP skall ske skriftligen till SP. Åtgärder till följd av överklagandet beslutas av SPs certifieringsstyrelse.

19 19 7 Referenslista SS 1897 SS-EN SS-EN 255 CEN/TS SP Metod A3 528 Kyl- och värmepumputrustning, Kyl- och värmepumpteknik, Terminologi. Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och - kylning Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar med eldriven kompressor Värmedrift Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling Part 5: Testing and rating at part load conditions Beräkning av energibesparing SS-EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet Del 1: Allmänna fordringar SS-EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet SS-ENV SS-EN ISO 3747 SS-EN Luftkonditioneringsaggregat, värmepumpar och avfuktare med eldrivna kompressorer Mätning av luftburet buller Bestämning av ljudtrycksnivå. Bestämning av ljudeffektnivåer hos bullerkällor med användning av ljudtryck Jämförande metod för användning i fält. Certifieringsorgan - Allmänna krav vid certifiering av produkter. SS-EN ISO 9001:2000 Ledningssystem för kvalitet Krav. SRVFS 2004:7 SNFS 1992:16 Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Köldmediekungörelsen. Föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och HFC. BBR Boverkets byggregler VVA Varm- och hetvattenanvisningarna 1993 VVS AMA Svensk Kylnorm SS-EN 378 Kyl- och värmeutrustning Kylteknik och värmepumpsteknik Säkerhetsregler och miljökrav

20 20 Lågspänningsdirektivet (73/23/EEG) ändrat genom 93/68/EEG. EMC-direktivet (89/336/EEG) ändrat genom 92/31/EEG och 93/68/EEG. Maskindirektivet (89/392/EEG) ändrat genom 98/37EEG Tryckutrustningsdirektivet PED 97/23/EG

21 Bilaga 1 till SPCR130 Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar Funktionskrav mars 2005 Bilaga 1 till SPCR Funktionskrav för P-märkning av Värmepumpar mars 2005o

22 2 Innehållsförteckning 1 Inledning Gällande bestämmelser m m 3 2 Provningsmetod och allmänna krav Provningsmetod Provningspunkter Energibesparing Typskylt 6 3 Effektivitetskrav Total värmefaktor, COP 6 4 Värme 7 5 Varmvatten Volym varmvatten Tomgångsförbrukning Enkel värmeväxling 7 6 Ventilation Filter Utförande 8 7 Ljud (Buller) Ljudeffekt 8 8 Säkerhet Elsäkerhet, EMC, Maskindirektivet samt PED Brandtekniska egenskaper Säkerhetsutrustning Statens räddningsverks föreskrifter Svensk Kylnorm 9 9 Konstruktion Servicevänlighet och utbytbarhet hos detaljer Hållfasthet Reglerings- och säkerhetsanordningar Miljö Köldmedieläckage Köldbärare 10 Bilaga 1A Checklista/ instruktionsmaterial Bilaga 1 till SPCR Funktionskrav för P-märkning av Värmepumpar -mars 2005

23 3 1 Inledning 1.1 Gällande bestämmelser m m För att värmepumpen skall kunna P-märkas, skall i tillämpliga delar kraven i kapitel 2-10 vara uppfyllda. Provning enligt SS-EN alternativt SS-EN 255 (varmvatten) skall utföras på ett ackrediterat laboratorium. Provning av dellast utförs enligt CEN/TS Beräkning av energibesparing utförs av SP enligt SP Metod A Beräkning baseras på resultat från laboratorieprovning De för värmepumpen tillämpbara bestämmelserna återfinns i Boverkets byggregler BBR. Andra exempel på regler, bestämmelser, normer m m som berör värmepumpar och som ingår i den samlade bedömningen enligt SPCR 130 och bilaga 1 finns angivet i: Svensk Kylnorm VVA, Varm- och hetvattenanvisningar 1993, Tryckkärlsstandardiseringen VVS AMA Lågspänningsdirektivet (73/23/EEG) ändrat genom 93/68/EEG. EMC-direktivet (89/336/EEG) ändrat genom 92/31/EEG och 93/68/EEG. Maskindirektivet (89/392/EEG) ändrat genom 98/37/EEG Tryckutrustningsdirektivet PED 97/23/EG SRVFS 2004:7 Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor SNFS 1992:16 Köldmediekungörelsen Bilaga 1 till SPCR Funktionskrav för P-märkning av Värmepumpar -mars 2005

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

Certifieringsregler för VIM-märkning av värmeisoleringsprodukter SPCR 151

Certifieringsregler för VIM-märkning av värmeisoleringsprodukter SPCR 151 Certifieringsregler för VIM-märkning av värmeisoleringsprodukter SPCR 151 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute Certifiering SPCR 151 Oktober

Läs mer

P-märkning av Fastighetsboxar

P-märkning av Fastighetsboxar SPCR 158 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifieringsregler för P-märkning av Fastighetsboxar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning 205-06-23 204/2242 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Enheten för Energiteknik, Sektion ETk, Borås - 002 Tabell - Kylteknik Fält 45-2 45-3 45-4 NFPAC driven compressors for space heating and cooling

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Avloppsrör och rördelar i gjutjärn Typgodkännanderegler 2007 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar i gjutjärn Given i Helsingfors den

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT S 1466 6/SE 3.11.26 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna Beställare:

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-3573-9/SE 14.5.29 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI8826HLB + AEI826SH med inomhustemperaturens inställningsläge +1 C vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor

Läs mer

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008 2008-04-01, rev 04-18 Avdelningen för hållbar energianvändning Enheten för teknik och marknad Arne Andersson, 016-544 21 45 arne.andersson@energimyndigheten.se Energimyndighetens krav på energimärkta fönster

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2001:12 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen

Läs mer

Utgåva 1.1. EQ Fönster Energimärkning

Utgåva 1.1. EQ Fönster Energimärkning EQ Fönster Energimärkning Allmänt EQ Fönster Energimärkning är ett frivilligt certifieringssystem med syfte att underlätta valet av energieffektiva fönster. Energimärkningen är utformad utifrån EU:s Energy

Läs mer

Provning av en kapacitetsreglerad luft-luftvärmepump (5 bilagor)

Provning av en kapacitetsreglerad luft-luftvärmepump (5 bilagor) 1002 ISO/IEC 17025 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik 033-16 55 97, peter.lidbom@sp.se Ahlsell AB Lars

Läs mer

Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor)

Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor) 1002 ISO/IEC 17025 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik 033-16 55 97, peter.lidbom@sp.se Ahlsell AB Lars

Läs mer

Arkivmateriel SPCR 004. Certifieringsregler för

Arkivmateriel SPCR 004. Certifieringsregler för SPCR 004 Certifieringsregler för Arkivmateriel SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2015-04-16 2 Abstract Certification rules for

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se.

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se. REGLER FÖR AUKTORISATION OCH LICENSIERING 1 Giltighetsområde Auktorisation och licens omfattar montage av skarvsystem (tätförband, larm och isolering i samband med läggning av fjärrvärmerör) och, i förekommande

Läs mer

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18 Certifikat 144502 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Pmärkningsregler SPCR 005 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Certifieringsregler för energiklassning och märkning av sanitetsarmatur

Certifieringsregler för energiklassning och märkning av sanitetsarmatur Certifieringsregler Energieffektiv sanitetsarmatur 2013-09-11 Utgåva 2 Certifieringsregler för energiklassning och märkning av sanitetsarmatur Certification rules for energy efficiency classification and

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering; BFS 2015:xx Utkom från trycket

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (2013:3);

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Fönster Typgodkännanderegler 2008 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Given i Helsingfors den 10 november 2008 I enlighet med miljöministeriets beslut

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Utbildning inom kyl- och värmepumpteknik 2005 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats Stockholm 24-28 jan 2005 3-7 okt 2005 4-8 april

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för mönsterkort och kretskort TBE 105 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 PRODUKTKRAV...2

Läs mer

VPN Värmepumpbranschens

VPN Värmepumpbranschens Reklamationsansökan Denna blankett är framtagen av SKVP, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (fd. SVEP) och VVS Installatörerna, efter samråd med Konsumentverket. Syftet är att få en gemensam bedömningsgrund

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö Företag/organisation: ansöker till om certifiering av P-märkt innemiljö enligt s regler för P-märkning av innemiljö (och energianvändning) - CR114 Fastighet (hela eller delar av lokalerna): Adress: Ägare

Läs mer

Typgodkännandebevis SC1440-13

Typgodkännandebevis SC1440-13 Typgodkännandebevis SC1440-13 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL Henco PEX-rör, rör för tappvatten Henco Industries NV, Toekomstlaan 27, BE-2200

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Besiktningstekniker fordonskontroll

Besiktningstekniker fordonskontroll Besiktningstekniker fordonskontroll Certifikat som besiktningstekniker visar DIN kompetens inom området och vald behörighetsklass. Fordonskategorier Fordon som omfattas av 4 kap. 2 a 1 p. fordonslagen

Läs mer

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad.

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad. SG1216,Seminarium4,måndag3maj2010 Kontrollerasjälvischemattidochlokal. Senastetidpunktförredovisningavseminarieuppgift: Redovisningskergenom Uppgiftersomlämnasin Senastetidpunkt Ping Pong: 4.1c;4.2d Fredag30april.

Läs mer

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga. Brandfarlig vara, information och ärendegång I samband med ansökan måste handlingar bifogas för att möjliggöra en behandling av ärendet. I punkt 1-10 beskrivs aktuella handlingar som kan bifogas ansökan.

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Kravspecifikation för FTX-system till småhus

Kravspecifikation för FTX-system till småhus 1/10 Kravspecifikation för FTX-system till småhus 1 Allmänt Kravspecifikationen avser utrustning för att förvärma uteluft genom värmeväxling mot frånluft. Kravspecifikationen gäller ej frånluftvärmepumpar.

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

REVISIONSRAPPORT Datum/Date

REVISIONSRAPPORT Datum/Date REVISIONSRAPPORT Datum/Date 2004-08-26 Certifikat nr/certificate No CE 37 50 M Sida/Page 1 (6) Kopia till SP-Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen Göteborgs

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen).

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut À partir du 1er Juillet 2013 LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). Svårt

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

NO x -föreskriftens krav enligt NFS 2004:6 och SS-EN 14181

NO x -föreskriftens krav enligt NFS 2004:6 och SS-EN 14181 Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Gunnar yquist 005-05-04 O x -föreskriftens krav enligt FS 004:6 och SS-E 48 Krav på mätningarna av utsläpp av kväveoxider från förbränningsanläggningar

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR SvK TR 5:215 VENTILAVLEDARE 14 september 2000 15 VENTILAVLEDARE

TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR SvK TR 5:215 VENTILAVLEDARE 14 september 2000 15 VENTILAVLEDARE TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR 15 VENTILAVLEDARE 2 Innehåll...Sida 15.1 REFERENSER... 3 15.2 OMFATTNING... 4 15.3 ORDFÖRKLARING... 4 Ventilavledare... 4 15.4 BESKRIVNING...4 15.4.1 Allmänt...

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

CE märkning av Räcken

CE märkning av Räcken CE märkning av Räcken Klas Johansson, SP SP (NB 0402) är ett av sju anmälda organ (NB) i Sverige inom CPD. SP är dagsläget anmält organ för över 120 henstd inom CPD. CE-märkning av Räcken (byggprodukter)

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon.

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon. Swegon Home Solutions FIRE lock TM SNFKT E-märkning enligt SS EN 15650 randteknisk klass minst EI 60 (ho i o) S Självverkande mekanisk lösning Innehåller brandspjäll, backströmningsskydd och isolerkassett

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator Drift & Skötsel Drifttrycksregulator 131202_091106:9 Art nr QMT 7MS028XXX QMT 7MS054XXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Serviceavtal. Mellan AB Värme & Kyl Proffsen Sweden nedan kallat VK proffsen och Kunden nedan.

Serviceavtal. Mellan AB Värme & Kyl Proffsen Sweden nedan kallat VK proffsen och Kunden nedan. Serviceavtal datum Kundens ex Mellan AB Värme & Kyl Proffsen Sweden nedan kallat VK proffsen och Kunden nedan. VK proffsen förbinder sig att utföra service åt Kunden en gång per år i enlighet med omfattningen

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll Peter Kovács, SP Energiteknik VI SKAPAR VÄRDE I SAMVERKAN Forskning: Kvalité livslängd Teknisk utvärdering Solenergi på SP Myndighetssupport Utbildning

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr.

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr. Information om bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus Nu kan du få bidrag om du helt eller delvis byter från elvärme till annan individuell uppvärmning. För att

Läs mer

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010 Värmepumpar XXXX XXXX värmepumpar september 2010 2 electrolux värmepumpar investering electrolux värmepumpar 3 Oxy 3 heatpump en smart investering. Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Fluorerade växthusgaser frågor och svar

Fluorerade växthusgaser frågor och svar 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fluorerade växthusgaser frågor och svar Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om fluorerade växthusgaser i en pdf. Informationen riktar sig framför

Läs mer