SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut"

Transkript

1 SPCR 130 Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute Certifiering Mars 2005

2 2 Abstract Certification of heat pumps by P-marking A product can be granted permission to display the P-symbol after certification by SP. Such certification involves verification that the product fulfils applicable requirements in respect of standards, codes of practice for the sector concerned, regulations etc., and that there is verified and approved continuous inspection of the product. These certification rules describe the conditions for certification, technical requirements and requirements for continuous inspection of heat pumps. The technical requirements include characteristics to guarantee minimum levels of safety, efficiency and reliability. The test according to SS-EN (for hot water SS-EN 255) must be carried out in an accredited laboratory, accredited for the specified method. Continuous quality control is performed mainly by the supplier, and consists among others of final inspection of completed products. Surveillance inspection is performed by SP with the purpose of ensuring that the supplier s inspection procedures are operating properly. During these inspections, products can be taken for subsequent performance testing. Keywords: heat pump/s, P-marking, requirements, quality control, certification. SP Sveriges Provnings- och SP Swedish National Testing and Forskningsinstitut Research Institute SPCR 130 SPCR 130 Borås 2005 Postal address: Box 857, SE BORÅS, Sweden Telephone: Telefax: Internet:

3 3 Innehållsförteckning Abstract 2 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning 3 Förord 5 1 Inledning Allmänt om certifiering vid SP Certifieringsreglernas omfattning Begreppsförklaringar 6 2 Villkor för certifiering av värmepumpar Allmänt Ansökan Inledande bedömning Tekniskt underlag Provningsrapport Sammanställningsritning på produkten och komponentförteckning (Produktbeskrivning) Försäkran om överensstämmelse med tillämpliga EG-direktiv för CE-märkning Eventuella garantiåtaganden Manual/ instruktioner Projekteringsinstruktion Installationsinstruktion Drift- och skötselanvisning Fortlöpande kontroll Märkning Giltighetstid för certifikat Ändring av certifierad produkt 10 3 Tekniska krav 11 4 Leverantörens egenkontroll Organisation Ansvar och befogenheter Leverantörens representant Styrning av dokument Provning och kontroll Mottagningskontroll Kontroll under tillverkning Kontroll av färdig produkt Utrustning Importerade produkter Kontroll hos tillverkaren/ importören Importkontroll Behandling av avvikande produkter Korrigerande åtgärder Märkning Hantering av färdiga produkter Spårbarhet 14

4 4 4.9 Klagomål Kvalitetsdokument journalföring 14 5 SPs övervakande kontroll Genomförande Åtgärder om granskningen av egenkontrollen blir underkänd Rapportering 15 6 Övriga villkor för certifiering Allmänt Certifikatsinnehavarens ansvar Certifikatsinnehavarens rätt att använda SPs P-märke Återkallande av certifikat Certifikatsinnehavarens åtaganden vid återkallande av certifikat Återlämnande av certifikat SPs ansvar Sekretess Reviderade certifieringsregler Avgifter Annan kontroll Överklagande 18 7 Referenslista 19 Bilaga 1 Funktionskrav för P-märkning av Värmepumpar Bilaga1: A Checklista/ instruktionsmaterial Bilaga 2 Ansökningsblankett Bilaga 3 Exempel på certifikat

5 5 Förord Dessa certifieringsregler anger villkor för certifiering, tekniska krav och krav för fortlöpande kontroll för värmepumpar. Funktionskrav bilaga 1, kapitel 9 har tillsammans med krav på fortlöpande kontroll enligt kapitel 4 och 5 tagits fram av SP Energiteknik i samråd med tillverkare och berörda myndigheter. Certifieringen utförs av SP Certifiering enligt kapitel 2. Provning av värmepumpen sker enligt SS-EN (SS- EN 255 varmvatten) (som bl a innefattar prestandaprovning, tomgångsförbrukning, bestämning av varmvattenkapacitet och säkerhetsprovning). Provning skall utföras av ackrediterat laboratorium. Den fortlöpande kontrollen består av leverantörens egenkontroll och SPs övervakande kontroll, som utförs vid besök hos leverantören och omfattar granskning av leverantörens egenkontroll. Certifieringsreglernas kan framöver revideras, t ex för anpassning till europeiska eller internationella standarder. Revidering kan också bli aktuell om nya föreskrifter införs eller som en följd av erfarenheterna av certifieringsreglernas tillämpning. Vid behov av preciseringar eller kompletteringar av reglerna utfärdas PM som arbetas in i kommande ny version av reglerna. Denna version ersätter tidigare version från oktober Framöver kommer en revidering av SPCR 130 där även frånluftsvärmepumparna finns med. Borås i mars 2005

6 6 1 Inledning 1.1 Allmänt om certifiering vid SP Certifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredjepart att en produkt uppfyller krav ställda i standard eller annan form av specifikation. Certifiering vid SP handläggs av en från provning och kontroll skild enhet, SP Certifiering. Enheten är underställd en certifieringsstyrelse med representanter från berörda industriområden. Styrelsen kan tillsätta expertgrupper för olika produktområden t ex som tekniska utskott. Certifiering av produkter vid SP bedrivs i enlighet med SS-EN Kraven ställs i speciella certifieringsregler (SPCR), som tas fram för varje område. Innan certifiering påbörjas skall certifieringsreglerna diskuteras med berörda intressenter för att sedan godkännas av SPs certifieringsstyrelse. Detta förfarande innebär att certifieringen grundas på regler som är väl genomarbetade, relevanta och förankrade. Produkter som efter en inledande bedömning med bl a provning, visar att de uppfyller ställda krav kan certifieras av SP. Detta bekräftas genom certifikat, vilket vanligtvis bl a innebär tillstånd (licens) att använda ett certifieringsmärke. SP certifierar för en rad olika märken, t ex CE-märket då reglerna bygger på EUs direktivkrav. Dessa regler avser SPs eget certifieringsmärke, P-märket, som enbart är knutet till SPs eget certifieringssystem. Certifierade produkter införs i förteckning som presenteras på SPs hemsida, 1.2 Certifieringsreglernas omfattning Föreliggande regler är avsedda att tillämpas för värmepumpar som främst används i bostäder och andra lokaler, till uppvärmning och/eller tappvattenvärmning. Reglerna är vidare avsedda för värmepumpar som arbetar enligt förångningskylprocessen och utförda som enhetsaggregat eller delade enhetsaggregat. Certifieringsreglerna innehåller förutom tekniska krav även krav på drift- och skötselinstruktioner, egenkontroll respektive övervakande kontroll. 1.3 Begreppsförklaringar Terminologi och klassificering framgår i huvudsak i de tillämpbara standarderna samt SMS Svensk Standard SS I övrigt hänvisas till BBR.

7 7 2 Villkor för certifiering av värmepumpar 2.1 Allmänt Innan certifikat, se exempel enligt bilaga 3, kan utfärdas görs en inledande bedömning av produkten och av den fortlöpande kontrollen. Certifikat kan utfärdas under förutsättning att: Värmepumpen har godtagna egenskaper och funktioner enligt gällande bestämmelser i bilaga 1 till SPCR 130 Funktionskrav för P-märkning av Värmepumpar. Handlingar enligt SPCR 130 kan godtas. Avtal om övervakande kontroll mellan tillverkaren/ importören och SPs kontrollinstitution föreligger. Utfärdat certifikat gäller därefter bl a under förutsättning att produkter uppfyller kraven och att den fortlöpande kontrollen fungerar. Övriga villkor framgår av kap Ansökan Ansökan om certifiering och provning (se formulär, bilaga 2) skall ske och vara åtföljd av: tekniskt underlag (provningsrapport, ritning m m) enligt avsnitt 2.3.1; beskrivning av leverantörens egenkontroll enligt avsnitt 4; och förslag till märkning enligt avsnitt Inledande bedömning Provning av värmepumpen kan ske före, efter, eller parallellt som arbetet med den inledande bedömningen utförs. I den inledande bedömningen granskas insända handlingar mot kraven enligt dessa regler. När bedömningen är klar och den sökandes underlag bedöms uppfylla kraven skall SP genom besök hos tillverkaren/ importören kontrollera att tillverkaren/ importören har förutsättningar att genomföra den redovisade egenkontrollen. Om SP bedömer att så är fallet tecknar SP avtal om fortlöpande kontroll enligt avsnitt med leverantören Tekniskt underlag Funktionskrav och tekniska krav anges i avsnitt 3 (bilaga 1). Vid val av komponenter tillhörande värmepumpen bör P-märkta eller typgodkända produkter användas om det finns att tillgå. Komponenter som uppfyller motsvarande krav kan accepteras efter granskning. För aktuell produkt skall sökanden redovisa (gärna elektroniskt om inte annat anges) ett

8 8 Tekniskt underlag som ska innehålla följande information: 1. Provningsrapport 2. Sammanställningsritning på produkten och komponentförteckning 3. Försäkran om överensstämmelse med tillämpliga EG-direktiv för CE-märkning 4. Eventuella garantiåtaganden 5. Manual/ instruktioner Nedan finns en beskrivning av det Tekniska underlaget Provningsrapport Provning skall ske enligt SS-EN (SS-EN 255 varmvatten). Provningsrapporten skall visa att tillämpliga krav enligt bilaga 1 uppfylls. Rapporten får inte vara äldre än två år vid ansökningstillfället såvida inte produkten varit underkastad fortlöpande kontroll enligt SPCR 130, avsnitt Provningen skall vara utförd av laboratorium som är ackrediterat för aktuell provningsmetod. Laboratoriet skall vara godkänt av SP Certifiering Sammanställningsritning på produkten och komponentförteckning (Produktbeskrivning) Sammanställningsritning över produkten och komponentförteckning är erforderliga för att entydigt beskriva värmepumpens konstruktion. Ritningar och dokumentation skall visa att kraven enligt bilaga 1, kapitel 9, uppfylls. Sammanställningsritningen skall vara så fullständig att produktens utförande entydigt framgår. Den kan utgöras av ritningar, flödesschemor, figurer, bilder, komponentförteckning beskrivande text som t ex beskriver avfrostningen mm Försäkran om överensstämmelse med tillämpliga EG-direktiv för CE-märkning Försäkran om överensstämmelse med tillämpliga EG-direktiv enligt bilaga 1, avsnitt 8.1, skall redovisas. En beskrivning skall genom hänvisning till standarder/ normer och dylikt visa hur de väsentliga kraven i EG-direktiven har uppfyllts Eventuella garantiåtaganden De garantier som gäller för produkten skall redovisas. Om montörsrapporter ligger som grund till garantier redovisas även dessa Manual/ instruktioner Manualen bör innehålla projekterings- och installationsinstruktioner, drift- och skötselanvisningar samt eventuella montörsrapporter. Instruktionerna bör innehålla så fullständiga uppgifter att man med ledning av dessa kan utföra samt sköta och underhålla en värmepumpsanläggning på ett fullgott sätt. Instruktionerna granskas med avseende på att däri angivna utföranden är riktiga, följer gällande bestämmelser samt på annat sätt är lämpliga.

9 9 Samtliga handlingar skall vara skrivna på det språk som råder på den marknad där produkten säljs. Handlingarna bör vara försedda med namn, rubrik, ritningsnummer e.d. samt datering eller annan lämplig editionsbeteckning för att kunna åberopas entydigt. Instruktionerna kan vara sammanställda i en handling (broschyr e.d.) eller uppdelade i flera delar. I Bilaga 1 finns en checklista med de uppgifter som i tillämpliga delar bör ingå i projekterings- och installationsinstruktionerna Projekteringsinstruktion Projekteringsinstruktionen bör innehålla uppgifter en projektör behöver för att kunna projektera en fullgod anläggning (med projektör menas här den som gör detaljprojektering för viss kunds räkning, kan vara konsult, installatör, försäljningsagent e.d.) Installationsinstruktion Installationsanvisningarna bör innehålla uppgifter enligt nedan en detaljerad beskrivning i steg om hur produkten installeras en specifikation av hur isolering bör utföras, inklusive materialval hur idrifttagning, injustering och funktionskontroll sker beskrivning av hur produkten ansluts elektriskt. Förutom att el-schema skall bifogas värmepumpen skall det även finnas el-schema på värmepumpens modul. i installationsanvisningarna kan det finnas anvisningar om hur buller vid installationen skall minimeras. installatören skall beakta eventuella lokala regler som kan förekomma Drift- och skötselanvisning Drift- och skötselanvisningarna bör innehålla de uppgifter som krävs för anläggningens drift, skötsel och underhåll. Värmepumpens driftområde bör anges vid respektive begränsning av min.- och max.temperatur samt flöden.

10 Fortlöpande kontroll Den fortlöpande kontrollen skall säkerställa att certifierade produkter fortlöpande uppfyller kraven i dessa certifieringsregler. Den skall bestå av en egenkontroll enligt kapitel 4, som leverantören utför, och en övervakande kontroll enligt kapitel 5, som SP utför. Den fortlöpande kontrollen skall fastställas i avtal mellan leverantör och SP. Om det förekommer underleverantörer skall de omfattas av tillverkaren/ importörens kontrollsystem Märkning Produkter som förses med SPs P-märke skall även innehålla uppgifter om certifikatets nummer, namnet på innehavaren av certifikat, produktens typbeteckning och tillverkningsnummer eller motsvarande. Märkningens utformning och placering skall godkännas av SP. Underlag för P-märkets utformning erhålls från SP. OBS! Se även krav på typskylt, bilaga 1 punkt 2.4. SPs P-märke 2.4 Giltighetstid för certifikat Giltighetstid för certifikat är normalt fem år. På grundval av bl a rapporter från övervakande kontroll kan giltighetstiden förlängas efter ansökan från certifikatsinnehavaren. 2.5 Ändring av certifierad produkt Innehavaren av certifikat är skyldig att före ändring av konstruktion, material, programvara, utförande eller tillverkningsställe underrätta SP som beslutar om ändringarna kan godkännas, vilket normalt bekräftas genom revidering av certifikat. SPs Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar SPCR 130 mars 2005

11 11 3 Tekniska krav De tekniska kraven framgår av bilaga 1

12 12 4 Leverantörens egenkontroll Leverantören skall ha en egenkontroll för att säkerställa att produkter som märks med SPs P-märke uppfyller fordringarna i dessa certifieringsregler. Egenkontrollen skall beskrivas i en kvalitetsmanual eller motsvarande och skall omfatta kraven enligt detta kapitel. Om leverantören har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 som certifierats av ett ackrediterat certifieringsorgan, kan detta anses uppfylla nedanstående krav på Organisation, Styrning av dokument, Behandling av avvikande produkter, Korrigerande åtgärder, Hantering av färdiga produkter och Klagomål. 4.1 Organisation Ansvar och befogenheter Organisationen av egenkontrollen skall beskrivas med namn på de personer som har ansvar för kontrollen samt befogenheter att ingripa för att förhindra felaktig kvalitet Leverantörens representant Det skall finnas en person som representerar leverantören vad avser egenkontrollen. Personen skall ha erforderlig befogenhet och ansvar att säkerställa att den avsedda kvalitén på certifierade produkter uppfylls och vidmakthålls. 4.2 Styrning av dokument Endast rätta utgåvor av dokument får finnas tillgängliga för den berörda personalen i företaget. Det skall finnas en förteckning och en distributionslista för dokument samt rutiner för framtagning av nya dokument, ändring av dokument och insamling av ogiltiga dokument. 4.3 Provning och kontroll Mottagningskontroll Mottagningskontroll skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att verifiera att inkommande material och produkter överensstämmer med specificerade krav såsom; Kontroll av typ (material, dimension m m) för köldmediekomponenter (t ex rör, lod, ventiler, tankar, kompressorer m.m.). Kontroll av att förseglade förpackningar är obrutna. Kontroll av programvara, inklusive version.

13 Kontroll under tillverkning Kontroll under tillverkning skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att säkerställa att produkter som tillverkas uppfyller specificerade krav såsom; Kontroll av att köldmediekomponenter är förseglade till monteringstillfället. Lödning med skyddsgas. Täthetsprov på köldmediesystem (provtryckning enligt kylnorm, läcksökning m.m. ) Kontroll av mängd påfyllt köldmedium. Täthetsprov på vätskesystem. Täthetsprov på frånluftssystem och kanalanslutna uteluftssystem. Egenkontroll av tryckkärl Kontroll av färdig produkt Kontroll av färdig produkt skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att säkerställa att produkter uppfyller specificerade krav såsom; Kontroll av pressostater. Kontroll av termostater. Kontroll av regler- och driftsfunktioner inklusive programversioner eller liknande. Funktionsprov Utrustning Kalibrering, kontroll, justering och underhåll av utrustning skall anges i tillämpliga fall Importerade produkter Importerade produkter kan kontrolleras enligt några alternativa tillvägagångssätt Kontroll hos tillverkaren/ importören Kontrollinstitutionen besöker tillverkaren/ importören, och kan om så är lämpligt, teckna avtal tillsammans med ett lokalt kontrollorgan, som sköter den löpande kontrollen. Omfattning på avtalet regleras efter modellen för svenska tillverkare Importkontroll Vid importkontroll är det oftast svårt att kontrollera vissa för säkerhet och livslängd viktiga tillverkningsmoment. Som alternativ kan tillämpliga delar av kontrollerna under punkten och göras som igångkörningskontroll på samtliga installerade anläggningar. Denna kontroll utförs och journalförs (enligt fastställd mall) av montören (installatören). Kopia av kontrolljournalen förvaras hos importören.

14 14 Den övervakande kontrollen utförs genom granskning av journalen samt stickprovskontroller av i lager varande eller redan installerade aggregat. Kontrollinstitutionen kan välja ut aggregat för kontrollmätning (på laboratorium eller i anläggning). 4.4 Behandling av avvikande produkter Produkter som inte uppfyller specificerade krav skall avskiljas. Eventuell märkning som antyder godkännande skall avlägsnas. Avvikande produkter får inte säljas under samma namn eller beteckning som certifierad produkt. 4.5 Korrigerande åtgärder Avvikelser i egenkontroll och/eller övervakande kontroll skall utredas av leverantören och korrigerande åtgärd vidtas som förhindrar ett upprepande. 4.6 Märkning Det skall beskrivas hur, var och när (efter godkänd slutkontroll) den av SP godkända märkningen (se avsnitt 2.3.3) anbringas på produkten. 4.7 Hantering av färdiga produkter Det skall beskrivas hur skador och försämringar förhindras vid hantering, förvaring, packning och leverans. 4.8 Spårbarhet Levererade produkter skall kunna spåras till tillverkningsparti, batch eller dylikt. 4.9 Klagomål Klagomål på certifierade produkter, märkning, marknadsföring m m från exempelvis kunder skall tillsammans med vidtagna åtgärder dokumenteras och hållas tillgängliga för SP Kvalitetsdokument journalföring Leverantören skall kunna styrka att produkterna uppfyller specificerade krav genom att insamla och bevara relevanta dokument. Dokumentation av kontroll och provning skall utföras i sådan omfattning att erforderlig spårbarhet kan erhållas. Journaler skall innehålla kommentarer när avvikande resultat erhållits och beskrivning av åtgärder som vidtagits. Arkiveringstider skall anges för dokument som avser egenkontroll. Journaler från provning och kontroll skall hållas tillgängliga för SP och förvaras i minst tio år.

15 15 5 SPs övervakande kontroll 5.1 Genomförande Den övervakande kontrollen utförs minst en gång per kalenderår genom besök hos leverantör vid tidpunkter som bestäms av SP. SP skall vid besök kontrollera att den av leverantören beskrivna egenkontrollen fungerar på avsett sätt samt göra stickprovskontroll på certifierade produkter. Syftet är att ge en tryggad kvalitetssäkring och att den serietillverkade produkten i alla väsentliga delar motsvarar den en gång provade och godkända produkten. Den övervakande kontrollens utförande och omfattning preciseras i ett avtal som upprättas mellan fabrikanten och SP. 5.2 Åtgärder om granskningen av egenkontrollen blir underkänd Om granskningen av leverantörens egenkontroll ger underkännande skall orsakerna utredas. Utredningen kan resultera i förnyat kontrollbesök, omprovning eller underkännande av den fortlöpande kontrollen. 5.3 Rapportering Den övervakande kontrollen skall rapporteras skriftligt till leverantören och om certifikatsinnehavaren är annan än leverantören även till certifikatsinnehavaren.

16 16 6 Övriga villkor för certifiering 6.1 Allmänt Villkoren i dessa certifieringsregler, kapitel 2 och 6, är baserade på principer som är fastställda i SPs kvalitetsmanual för certifiering. Underleverantörer för typprovning och övervakande kontroll skall vara godkända av SP Certifiering. 6.2 Certifikatsinnehavarens ansvar Certifikatsinnehavaren är ansvarig för att tillverkade produkter som omfattas av certifikatet och som är försedda med SPs P-märke, i alla avseenden överensstämmer med certifierad produkt enligt certifikatet, samt att produkterna är lämpade för sitt ändamål och inte i övrigt kan vålla skada eller olägenhet. Detta gäller även om certifikatsinnehavaren inte är leverantör av produkten och avtal om fortlöpande kontroll tecknats mellan leverantören och SP. 6.3 Certifikatsinnehavarens rätt att använda SPs P-märke Certifikatsinnehavaren har rätt att märka de produkter som omfattas av certifikat med SPs P-märke och dessutom rätt att använda märket vid annonsering eller annan reklam för produkterna. Annonsering får inte ske så att förväxling mellan märkta och icke-märkta produkter kan uppstå. 6.4 Återkallande av certifikat SP kan med omedelbar verkan, definitivt eller temporärt, återkalla certifikat om: a) certifikatsinnehavare använt SPs P-märke på eller i förbindelse med produkter som inte uppfyller kraven; eller b) certifikatsinnehavare använt SPs P-märke på produkter som inte omfattas av certifikatet; eller c) den fortlöpande kontrollen upphört eller resulterat i underkännande; eller d) certifikatsinnehavare på annat sätt brutit mot villkoren för certifikatet; eller e) certifikatsinnehavare inte betalat avgifter inom föreskriven tid; eller f) certifikatsinnehavare försatts i konkurs, gått i likvidation eller överlåtit verksamheten; eller g) felaktighet i certifikat uppdagats. Certifikatsinnehavaren skall dock ges rimlig tid för omställning till ändrade förutsättningar, om inte särskilda skäl för annan åtgärd föreligger; eller h) produkten visar sig vara olämplig för sitt ändamål, eller på annat sätt kan vålla skada eller olägenhet. Missbruk av SPs P-märke eller certifikat kan, förutom återkallande av certifikat, leda till rättsliga åtgärder.

17 Certifikatsinnehavarens åtaganden vid återkallande av certifikat Certifikatsinnehavare, som får meddelande om att hans certifikat återkallats, definitivt eller temporärt, skall: a) omgående upphöra med all hänvisning till certifikatet i annonsering eller annan reklam för ifrågavarande produkt; b) ombesörja att SPs P-märke avlägsnas på alla produkter som finns i lager, om SP så kräver detta; c) bestrida alla kostnader som är förenade med att få de undermåliga produkterna ersatta med sådana som uppfyller fordringarna i aktuella certifieringsregler, om SP så kräver detta. 6.6 Återlämnande av certifikat För återlämnande av certifikat, efter temporärt återkallande, gäller samma regler som då certifikatet utfärdades första gången, se avsnitt 2.3. Någon förnyad typprovning krävs inte om mindre än ett år förflutit sedan certifikatet återkallades, såvida inte certifieringsregler eller produktionsförhållandena ändrats. 6.7 SPs ansvar SP ansvarar för att de tekniska kraven i dessa certifieringsregler bygger på tillgänglig kunskap och erfarenhet, t ex i form av vedertagna standarder eller motsvarande specifikationer, samt att reglerna speglar vad som allmänt bland intressenterna uppfattas som en relevant kvalitetsnivå. SP ansvarar för att granskningen av certifierade produkter mot kraven i dessa regler har utförts med vederbörlig omsorg och enligt rutinerna i SP s kvalitetssystem. SP har inget ansvar för certifierade/p-märkta produkter (se avsnitt 6.2). 6.8 Sekretess Samtliga uppgifter som SP tar del av är sekretesskyddade med följande undantag: SP eller samarbetspartner med SP upprättar förteckningar över gällande certifikat. Förteckningarna kan innehålla uppgifter om certifikatsinnehavare, certifikatnummer, certifierade produkter, eventuell klassificering, utfärdandedatum samt giltighetstid. Förteckningarna kan presenteras på SPs och eventuell samarbetspartners hemsidor. Förteckningarna kan även presenteras i publikationer utgivna av t ex branschorgan. SP kan lämna ut kopior av eller publicera certifikat och eventuella tillhörande handlingar på SPs hemsida. SP har rätt att offentliggöra beslut om återkallande av certifikat samt missbruk av certifikat eller märkning.

18 Reviderade certifieringsregler SP förbehåller sig rätten att ändra certifieringsregler. För förlängning av certifikat som lämnats enligt äldre regler fordras då att certifikatsinnehavaren förbinder sig att följa de reviderade reglerna. Certifikatsinnehavare skall dock ges rimlig tid för omställning till de reviderade reglerna, om inte särskilda skäl för annan åtgärd föreligger Avgifter Avgifter för inledande bedömning (certifiering), revidering av samt förlängning av giltighetstid för certifikat skall bestridas av sökanden/certifikatsinnehavaren. Avgifter för övervakande kontroll regleras i avtal mellan leverantör och SP. Kostnader för annan kontroll enligt avsnitt 6.11 debiteras certifikatsinnehavaren endast om kontrollresultaten visar att kraven i aktuella certifieringsregler inte uppfyllts Annan kontroll SP äger rätt att när och var som helst företa kontroll av att produkt försedd med SPs P- märke uppfyller kraven i aktuella certifieringsregler Överklagande Överklagande av beslut av SP skall ske skriftligen till SP. Åtgärder till följd av överklagandet beslutas av SPs certifieringsstyrelse.

19 19 7 Referenslista SS 1897 SS-EN SS-EN 255 CEN/TS SP Metod A3 528 Kyl- och värmepumputrustning, Kyl- och värmepumpteknik, Terminologi. Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och - kylning Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar med eldriven kompressor Värmedrift Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling Part 5: Testing and rating at part load conditions Beräkning av energibesparing SS-EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet Del 1: Allmänna fordringar SS-EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet SS-ENV SS-EN ISO 3747 SS-EN Luftkonditioneringsaggregat, värmepumpar och avfuktare med eldrivna kompressorer Mätning av luftburet buller Bestämning av ljudtrycksnivå. Bestämning av ljudeffektnivåer hos bullerkällor med användning av ljudtryck Jämförande metod för användning i fält. Certifieringsorgan - Allmänna krav vid certifiering av produkter. SS-EN ISO 9001:2000 Ledningssystem för kvalitet Krav. SRVFS 2004:7 SNFS 1992:16 Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Köldmediekungörelsen. Föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och HFC. BBR Boverkets byggregler VVA Varm- och hetvattenanvisningarna 1993 VVS AMA Svensk Kylnorm SS-EN 378 Kyl- och värmeutrustning Kylteknik och värmepumpsteknik Säkerhetsregler och miljökrav

20 20 Lågspänningsdirektivet (73/23/EEG) ändrat genom 93/68/EEG. EMC-direktivet (89/336/EEG) ändrat genom 92/31/EEG och 93/68/EEG. Maskindirektivet (89/392/EEG) ändrat genom 98/37EEG Tryckutrustningsdirektivet PED 97/23/EG

21 Bilaga 1 till SPCR130 Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar Funktionskrav mars 2005 Bilaga 1 till SPCR Funktionskrav för P-märkning av Värmepumpar mars 2005o

22 2 Innehållsförteckning 1 Inledning Gällande bestämmelser m m 3 2 Provningsmetod och allmänna krav Provningsmetod Provningspunkter Energibesparing Typskylt 6 3 Effektivitetskrav Total värmefaktor, COP 6 4 Värme 7 5 Varmvatten Volym varmvatten Tomgångsförbrukning Enkel värmeväxling 7 6 Ventilation Filter Utförande 8 7 Ljud (Buller) Ljudeffekt 8 8 Säkerhet Elsäkerhet, EMC, Maskindirektivet samt PED Brandtekniska egenskaper Säkerhetsutrustning Statens räddningsverks föreskrifter Svensk Kylnorm 9 9 Konstruktion Servicevänlighet och utbytbarhet hos detaljer Hållfasthet Reglerings- och säkerhetsanordningar Miljö Köldmedieläckage Köldbärare 10 Bilaga 1A Checklista/ instruktionsmaterial Bilaga 1 till SPCR Funktionskrav för P-märkning av Värmepumpar -mars 2005

23 3 1 Inledning 1.1 Gällande bestämmelser m m För att värmepumpen skall kunna P-märkas, skall i tillämpliga delar kraven i kapitel 2-10 vara uppfyllda. Provning enligt SS-EN alternativt SS-EN 255 (varmvatten) skall utföras på ett ackrediterat laboratorium. Provning av dellast utförs enligt CEN/TS Beräkning av energibesparing utförs av SP enligt SP Metod A Beräkning baseras på resultat från laboratorieprovning De för värmepumpen tillämpbara bestämmelserna återfinns i Boverkets byggregler BBR. Andra exempel på regler, bestämmelser, normer m m som berör värmepumpar och som ingår i den samlade bedömningen enligt SPCR 130 och bilaga 1 finns angivet i: Svensk Kylnorm VVA, Varm- och hetvattenanvisningar 1993, Tryckkärlsstandardiseringen VVS AMA Lågspänningsdirektivet (73/23/EEG) ändrat genom 93/68/EEG. EMC-direktivet (89/336/EEG) ändrat genom 92/31/EEG och 93/68/EEG. Maskindirektivet (89/392/EEG) ändrat genom 98/37/EEG Tryckutrustningsdirektivet PED 97/23/EG SRVFS 2004:7 Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor SNFS 1992:16 Köldmediekungörelsen Bilaga 1 till SPCR Funktionskrav för P-märkning av Värmepumpar -mars 2005

P-märkning av Säkerhetsväst

P-märkning av Säkerhetsväst SPCR 164 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifieringsregler för P-märkning av Säkerhetsväst SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

Avstängningsventiler i fjärrvärme- och fjärrkylesystem

Avstängningsventiler i fjärrvärme- och fjärrkylesystem SPCR 145 Certifieringsregler för Avstängningsventiler i fjärrvärme- och fjärrkylesystem SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2015-11-09

Läs mer

Certifieringsregler för VIM-märkning av värmeisoleringsprodukter SPCR 151

Certifieringsregler för VIM-märkning av värmeisoleringsprodukter SPCR 151 Certifieringsregler för VIM-märkning av värmeisoleringsprodukter SPCR 151 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute Certifiering SPCR 151 Oktober

Läs mer

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt Företag: Ansöker certifiering av en byggprodukt enligt nedan Produkt: Avsedd användning: Märkning p - märkning Annat: t Typgodkännande enligt BBR OBS för ansökan certifiering för CE-märkning (byggproduktdirektivet

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning av byggprodukter Certifieringsregel CR BBR - Generella regler avseende krav i BBR 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord 2 1 Inledning 3 2 Villkor för certifiering 3 2.1 Allmänt

Läs mer

Certifieringsregler för skåp för brandfarlig vara SPCR 102

Certifieringsregler för skåp för brandfarlig vara SPCR 102 Certifieringsregler för skåp för brandfarlig vara SPCR 102 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute Certifiering Januari 1998 2 Abstract Certification

Läs mer

P-märkning av Fastighetsboxar

P-märkning av Fastighetsboxar SPCR 158 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifieringsregler för P-märkning av Fastighetsboxar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

SPCR 001. Certifieringsregler för. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. e -märkning av. färdigförpackningar

SPCR 001. Certifieringsregler för. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. e -märkning av. färdigförpackningar SPCR 001 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifieringsregler för e -märkning av färdigförpackningar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering

Läs mer

P-märkning av Barnprodukter

P-märkning av Barnprodukter SPCR 161 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifieringsregler för P-märkning av Barnprodukter SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

SPCR 004. Certifieringsregler för Arkivmateriel

SPCR 004. Certifieringsregler för Arkivmateriel SPCR 004 Certifieringsregler för Arkivmateriel SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2015-12-15 2 Abstract Certification rules for

Läs mer

certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll

certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll Tekniska bestämmelser D:210 Augusti 2015 CERTIFIERING AV AVSTÄNGNINGSVENTILER PROGRAM FÖR PROVNING OCH KONTROLL Tekniska bestämmelser

Läs mer

Utmärkt kvalitet för din skull

Utmärkt kvalitet för din skull Lilla boken om P Utmärkt kvalitet för din skull En P-märkt vara eller tjänst är noggrant typprovad mot högt ställda krav och godkänd av en oberoende part. Det innebär att att den är trygg och säker att

Läs mer

P-märkning av Fjärrvärmecentraler

P-märkning av Fjärrvärmecentraler SPCR 113 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifieringsregler för P-märkning av Fjärrvärmecentraler SPCR 113 NR: XX XX XX F:103-7 HT/LT/ST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Typkontroll och certifiering av Temporära konstruktioner

Typkontroll och certifiering av Temporära konstruktioner SPCR 064 Certifieringsregler för Typkontroll och certifiering av Temporära konstruktioner SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning 205-06-23 204/2242 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Enheten för Energiteknik, Sektion ETk, Borås - 002 Tabell - Kylteknik Fält 45-2 45-3 45-4 NFPAC driven compressors for space heating and cooling

Läs mer

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter)

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter) ANSÖKAN om (för CE-märkning av medicintekniska produkter) Företag: ansöker om granskning, av SP som anmält organ, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11, senast ändrade genom LVFS 2011:13 (EG-direktiv

Läs mer

Anvisningar till anso kan om fo retagscertifikat

Anvisningar till anso kan om fo retagscertifikat Anvisningar till anso kan om fo retagscertifikat Introduktion Många av köldmedierna som används i kyl-, värmepump- och luftkonditionerings aggregat innehåller fluorerade växthusgaser (köldmedier). Användandet

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING

VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING Regler för certifiering av produkter för tätning av stumma fogar mot vatten Godkänd av:...... Åke Skarendahl Ordförande snämnd Jan Alemo Ansvarig Vattenfall Utveckling

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008

ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008 ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008 Ansökan avser kylarbeten i kategori Företag Postadress Postnr och ort Kontaktperson Organisationsnr Telefon E-postadress

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle;

Läs mer

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se.

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se. REGLER FÖR AUKTORISATION OCH LICENSIERING 1 Giltighetsområde Auktorisation och licens omfattar montage av skarvsystem (tätförband, larm och isolering i samband med läggning av fjärrvärmerör) och, i förekommande

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: Införda ändringar Avsnitten 5.8, betalning av faktura utsänd av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Avloppsrör och rördelar i gjutjärn Typgodkännanderegler 2007 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar i gjutjärn Given i Helsingfors den

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Tabell 1 - Kylteknik Fält 14511-2 14511-3 14511-4 NFPAC 810 ISO 15502 + AC:2007 ISO 23953-2:2015 electrically driven compressors for space heating and cooling part 2, test conditions electrically driven

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2001:12 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen

Läs mer

Regler för certifiering av brunnsborrningsföretag Kravdokument

Regler för certifiering av brunnsborrningsföretag Kravdokument Regler för certifiering av brunnsborrningsföretag Kravdokument Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Omfattning... 1 2.1 Allmänna krav... 1 3 Krav på ledningssystem för kvalitet och miljö... 2 4 Märkning...

Läs mer

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) BFV. Sidan 1 av 6 Ansökan avser: Nytt tillstånd Ändring eller förlängning av tillstånd Hantering brandfarliga Förvaring av brandfarliga Annat Blanketten skickas till Högsby kommun Myndighetsnämnden 579

Läs mer

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström 2014-05-14 Fyra frågeställningar: 1. Hur kan jag agera redan vid inköp för att undvika leksaker som inte

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

NAWID. enligt 2014/31/EU SPCR 306. SPs regler för Bedömning och kontroll av ickeautomatiska

NAWID. enligt 2014/31/EU SPCR 306. SPs regler för Bedömning och kontroll av ickeautomatiska SPCR 306 SPs regler för Bedömning och kontroll av ickeautomatiska vågar enligt 2014/31/EU NAWID SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Provning av luft/luft värmepumpar 2007

Provning av luft/luft värmepumpar 2007 2007-09-24 1 (5) Avdelningen för hållbar energianvändning Testlab 016-544 2000 testlab@energimyndigheten.se Provning av luft/luft värmepumpar 2007 Resultat för publicering: Carrier Platinum 035, 42NQV035H/38NYV035H

Läs mer

OFFERTBEGÄRAN gällande granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter)

OFFERTBEGÄRAN gällande granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter) OFFERTBEGÄRAN gällande (för CE-märkning av medicintekniska produkter) Företag: önskar offert för granskning, av SP som anmält organ, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11, senast ändrade genom

Läs mer

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT S 1466 6/SE 3.11.26 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna Beställare:

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version:

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version: VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan Version: 2016-03 - 04 Vägledning för ansökan Certifiering av ledningssystem för kvalitet (SS-EN ISO 9001:2008) Certifiering av miljöledningssystem (SS-EN ISO 14001:2004)

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-3573-9/SE 14.5.29 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI8826HLB + AEI826SH med inomhustemperaturens inställningsläge +1 C vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2002:4 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen

Läs mer

Regler för auktorisation och certifiering

Regler för auktorisation och certifiering Regler för auktorisation och certifiering 1 Giltighetsområde Auktorisation och certifikat omfattar montage av mätare elanslutning, röranslutning och provning och felsökning i samband med montage av mätare.

Läs mer

SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar

SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar Sida 1 av 5 SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar Datum: 2000-05-11 Utgåva: 5 Revideringsdatum: 2011-01-13 Författare: Anders Flyckt och Tobias Eriksson 1. Syfte och omfattning

Läs mer

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10 INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL Svenska Special Certifieringar AB SSC S C Utgåva 5 2005-08-10 Inledning Varför ska man bli certifierad? Det är det bästa sättet att visa att man

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18 Certifikat 144502 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Pmärkningsregler SPCR 005 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering; BFS 2015:xx Utkom från trycket

Läs mer

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008 2008-04-01, rev 04-18 Avdelningen för hållbar energianvändning Enheten för teknik och marknad Arne Andersson, 016-544 21 45 arne.andersson@energimyndigheten.se Energimyndighetens krav på energimärkta fönster

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Utgåva 1.1. EQ Fönster Energimärkning

Utgåva 1.1. EQ Fönster Energimärkning EQ Fönster Energimärkning Allmänt EQ Fönster Energimärkning är ett frivilligt certifieringssystem med syfte att underlätta valet av energieffektiva fönster. Energimärkningen är utformad utifrån EU:s Energy

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning ELSÄK-FS X Utkom från trycket den beslutade den [DD månad årtal]. Elsäkerhetsverket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:35. TSFS 2011:70 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Bruksanvisning Frånluftsaggregat FBX-XL

Bruksanvisning Frånluftsaggregat FBX-XL Bruksanvisning Frånluftsaggregat FBX-XL 1. Säkerhet 2. Aggregatuppbyggnad 3. Monteringsanvisning 4. Injustering 5. Tekniska data 6. Drift- och skötselinstruktion 7. Garantibestämmelser 2015-05-13 1. Säkerhet

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Personcertifiering Administrativa regler C22

Personcertifiering Administrativa regler C22 C22 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:9) om ackreditering av laboratorier Ändring införd t.o.m. STAFS 2009:2 Tillämpningsområde

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

P-märket är SPs kvalitetsmärke

P-märket är SPs kvalitetsmärke KVALITET SPs P-märke har länge använts som kvalitetsmärke för exempelvis fabrikstillverkade småhus och fjärrvärmecentraler. Nu utvidgas användningen inom byggområdet. Varje produktområde har särskilda

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning av byggprodukter Certifieringsregel 130 Luft/luftvärmepumpar P-märkning av byggprodukter Certifieringsregel 130 Luft/luftvärmepumpar oktober 2016. Förord Certifieringsregler beskriver villkor

Läs mer

Administrativa regler

Administrativa regler 1 ( 7 ) Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Ansökan; förbindelser 2. Granskning 3. Beslut om certifiering; certifikat 4. Certifieringsmärke 5. Uppföljning 6. Ändrade förhållanden 7. Allvarlig anmärkning

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (2013:3);

Läs mer

Provning av en kapacitetsreglerad luft-luftvärmepump (5 bilagor)

Provning av en kapacitetsreglerad luft-luftvärmepump (5 bilagor) 1002 ISO/IEC 17025 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik 033-16 55 97, peter.lidbom@sp.se Ahlsell AB Lars

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BFS 1997:58 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

SPCR 079. Certifieringsregler för CE-märkning av produkter för explosionsfarlig miljö

SPCR 079. Certifieringsregler för CE-märkning av produkter för explosionsfarlig miljö SPCR 079 Certifieringsregler för CE-märkning av produkter för explosionsfarlig miljö SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification April

Läs mer

Arkivmateriel SPCR 004. Certifieringsregler för

Arkivmateriel SPCR 004. Certifieringsregler för SPCR 004 Certifieringsregler för Arkivmateriel SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2015-04-16 2 Abstract Certification rules for

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:9 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Fönster Typgodkännanderegler 2008 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Given i Helsingfors den 10 november 2008 I enlighet med miljöministeriets beslut

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

Vad händer nu inom ReVAQ? Framtidsarbete och kontinuitet. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Vad händer nu inom ReVAQ? Framtidsarbete och kontinuitet. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Vad händer nu inom ReVAQ? Framtidsarbete och kontinuitet En lägesrapport av Annika Ekvall & Matz Sandström SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Dagens föredrag: 1. Manual och certifieringsregler för

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga. Brandfarlig vara, information och ärendegång I samband med ansökan måste handlingar bifogas för att möjliggöra en behandling av ärendet. I punkt 1-10 beskrivs aktuella handlingar som kan bifogas ansökan.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

Typgodkännandebevis SC1323-13

Typgodkännandebevis SC1323-13 Typgodkännandebevis SC1323-13 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL Motordriven slagdörrsöppnare EM PSW250 Innehavare Entrematic Group AB, Lodjursgatan

Läs mer

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö Företag/organisation: ansöker till om certifiering av P-märkt innemiljö enligt s regler för P-märkning av innemiljö (och energianvändning) - CR114 Fastighet (hela eller delar av lokalerna): Adress: Ägare

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om hantering av brandsläckningsanordningar med halon m.m; beslutad den 7 september 1993. SNFS 1993:7 MS:62

Läs mer

Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor)

Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor) 1002 ISO/IEC 17025 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik 033-16 55 97, peter.lidbom@sp.se Ahlsell AB Lars

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer