SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut"

Transkript

1 SPCR 130 Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute Certifiering Mars 2005

2 2 Abstract Certification of heat pumps by P-marking A product can be granted permission to display the P-symbol after certification by SP. Such certification involves verification that the product fulfils applicable requirements in respect of standards, codes of practice for the sector concerned, regulations etc., and that there is verified and approved continuous inspection of the product. These certification rules describe the conditions for certification, technical requirements and requirements for continuous inspection of heat pumps. The technical requirements include characteristics to guarantee minimum levels of safety, efficiency and reliability. The test according to SS-EN (for hot water SS-EN 255) must be carried out in an accredited laboratory, accredited for the specified method. Continuous quality control is performed mainly by the supplier, and consists among others of final inspection of completed products. Surveillance inspection is performed by SP with the purpose of ensuring that the supplier s inspection procedures are operating properly. During these inspections, products can be taken for subsequent performance testing. Keywords: heat pump/s, P-marking, requirements, quality control, certification. SP Sveriges Provnings- och SP Swedish National Testing and Forskningsinstitut Research Institute SPCR 130 SPCR 130 Borås 2005 Postal address: Box 857, SE BORÅS, Sweden Telephone: Telefax: Internet:

3 3 Innehållsförteckning Abstract 2 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning 3 Förord 5 1 Inledning Allmänt om certifiering vid SP Certifieringsreglernas omfattning Begreppsförklaringar 6 2 Villkor för certifiering av värmepumpar Allmänt Ansökan Inledande bedömning Tekniskt underlag Provningsrapport Sammanställningsritning på produkten och komponentförteckning (Produktbeskrivning) Försäkran om överensstämmelse med tillämpliga EG-direktiv för CE-märkning Eventuella garantiåtaganden Manual/ instruktioner Projekteringsinstruktion Installationsinstruktion Drift- och skötselanvisning Fortlöpande kontroll Märkning Giltighetstid för certifikat Ändring av certifierad produkt 10 3 Tekniska krav 11 4 Leverantörens egenkontroll Organisation Ansvar och befogenheter Leverantörens representant Styrning av dokument Provning och kontroll Mottagningskontroll Kontroll under tillverkning Kontroll av färdig produkt Utrustning Importerade produkter Kontroll hos tillverkaren/ importören Importkontroll Behandling av avvikande produkter Korrigerande åtgärder Märkning Hantering av färdiga produkter Spårbarhet 14

4 4 4.9 Klagomål Kvalitetsdokument journalföring 14 5 SPs övervakande kontroll Genomförande Åtgärder om granskningen av egenkontrollen blir underkänd Rapportering 15 6 Övriga villkor för certifiering Allmänt Certifikatsinnehavarens ansvar Certifikatsinnehavarens rätt att använda SPs P-märke Återkallande av certifikat Certifikatsinnehavarens åtaganden vid återkallande av certifikat Återlämnande av certifikat SPs ansvar Sekretess Reviderade certifieringsregler Avgifter Annan kontroll Överklagande 18 7 Referenslista 19 Bilaga 1 Funktionskrav för P-märkning av Värmepumpar Bilaga1: A Checklista/ instruktionsmaterial Bilaga 2 Ansökningsblankett Bilaga 3 Exempel på certifikat

5 5 Förord Dessa certifieringsregler anger villkor för certifiering, tekniska krav och krav för fortlöpande kontroll för värmepumpar. Funktionskrav bilaga 1, kapitel 9 har tillsammans med krav på fortlöpande kontroll enligt kapitel 4 och 5 tagits fram av SP Energiteknik i samråd med tillverkare och berörda myndigheter. Certifieringen utförs av SP Certifiering enligt kapitel 2. Provning av värmepumpen sker enligt SS-EN (SS- EN 255 varmvatten) (som bl a innefattar prestandaprovning, tomgångsförbrukning, bestämning av varmvattenkapacitet och säkerhetsprovning). Provning skall utföras av ackrediterat laboratorium. Den fortlöpande kontrollen består av leverantörens egenkontroll och SPs övervakande kontroll, som utförs vid besök hos leverantören och omfattar granskning av leverantörens egenkontroll. Certifieringsreglernas kan framöver revideras, t ex för anpassning till europeiska eller internationella standarder. Revidering kan också bli aktuell om nya föreskrifter införs eller som en följd av erfarenheterna av certifieringsreglernas tillämpning. Vid behov av preciseringar eller kompletteringar av reglerna utfärdas PM som arbetas in i kommande ny version av reglerna. Denna version ersätter tidigare version från oktober Framöver kommer en revidering av SPCR 130 där även frånluftsvärmepumparna finns med. Borås i mars 2005

6 6 1 Inledning 1.1 Allmänt om certifiering vid SP Certifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredjepart att en produkt uppfyller krav ställda i standard eller annan form av specifikation. Certifiering vid SP handläggs av en från provning och kontroll skild enhet, SP Certifiering. Enheten är underställd en certifieringsstyrelse med representanter från berörda industriområden. Styrelsen kan tillsätta expertgrupper för olika produktområden t ex som tekniska utskott. Certifiering av produkter vid SP bedrivs i enlighet med SS-EN Kraven ställs i speciella certifieringsregler (SPCR), som tas fram för varje område. Innan certifiering påbörjas skall certifieringsreglerna diskuteras med berörda intressenter för att sedan godkännas av SPs certifieringsstyrelse. Detta förfarande innebär att certifieringen grundas på regler som är väl genomarbetade, relevanta och förankrade. Produkter som efter en inledande bedömning med bl a provning, visar att de uppfyller ställda krav kan certifieras av SP. Detta bekräftas genom certifikat, vilket vanligtvis bl a innebär tillstånd (licens) att använda ett certifieringsmärke. SP certifierar för en rad olika märken, t ex CE-märket då reglerna bygger på EUs direktivkrav. Dessa regler avser SPs eget certifieringsmärke, P-märket, som enbart är knutet till SPs eget certifieringssystem. Certifierade produkter införs i förteckning som presenteras på SPs hemsida, 1.2 Certifieringsreglernas omfattning Föreliggande regler är avsedda att tillämpas för värmepumpar som främst används i bostäder och andra lokaler, till uppvärmning och/eller tappvattenvärmning. Reglerna är vidare avsedda för värmepumpar som arbetar enligt förångningskylprocessen och utförda som enhetsaggregat eller delade enhetsaggregat. Certifieringsreglerna innehåller förutom tekniska krav även krav på drift- och skötselinstruktioner, egenkontroll respektive övervakande kontroll. 1.3 Begreppsförklaringar Terminologi och klassificering framgår i huvudsak i de tillämpbara standarderna samt SMS Svensk Standard SS I övrigt hänvisas till BBR.

7 7 2 Villkor för certifiering av värmepumpar 2.1 Allmänt Innan certifikat, se exempel enligt bilaga 3, kan utfärdas görs en inledande bedömning av produkten och av den fortlöpande kontrollen. Certifikat kan utfärdas under förutsättning att: Värmepumpen har godtagna egenskaper och funktioner enligt gällande bestämmelser i bilaga 1 till SPCR 130 Funktionskrav för P-märkning av Värmepumpar. Handlingar enligt SPCR 130 kan godtas. Avtal om övervakande kontroll mellan tillverkaren/ importören och SPs kontrollinstitution föreligger. Utfärdat certifikat gäller därefter bl a under förutsättning att produkter uppfyller kraven och att den fortlöpande kontrollen fungerar. Övriga villkor framgår av kap Ansökan Ansökan om certifiering och provning (se formulär, bilaga 2) skall ske och vara åtföljd av: tekniskt underlag (provningsrapport, ritning m m) enligt avsnitt 2.3.1; beskrivning av leverantörens egenkontroll enligt avsnitt 4; och förslag till märkning enligt avsnitt Inledande bedömning Provning av värmepumpen kan ske före, efter, eller parallellt som arbetet med den inledande bedömningen utförs. I den inledande bedömningen granskas insända handlingar mot kraven enligt dessa regler. När bedömningen är klar och den sökandes underlag bedöms uppfylla kraven skall SP genom besök hos tillverkaren/ importören kontrollera att tillverkaren/ importören har förutsättningar att genomföra den redovisade egenkontrollen. Om SP bedömer att så är fallet tecknar SP avtal om fortlöpande kontroll enligt avsnitt med leverantören Tekniskt underlag Funktionskrav och tekniska krav anges i avsnitt 3 (bilaga 1). Vid val av komponenter tillhörande värmepumpen bör P-märkta eller typgodkända produkter användas om det finns att tillgå. Komponenter som uppfyller motsvarande krav kan accepteras efter granskning. För aktuell produkt skall sökanden redovisa (gärna elektroniskt om inte annat anges) ett

8 8 Tekniskt underlag som ska innehålla följande information: 1. Provningsrapport 2. Sammanställningsritning på produkten och komponentförteckning 3. Försäkran om överensstämmelse med tillämpliga EG-direktiv för CE-märkning 4. Eventuella garantiåtaganden 5. Manual/ instruktioner Nedan finns en beskrivning av det Tekniska underlaget Provningsrapport Provning skall ske enligt SS-EN (SS-EN 255 varmvatten). Provningsrapporten skall visa att tillämpliga krav enligt bilaga 1 uppfylls. Rapporten får inte vara äldre än två år vid ansökningstillfället såvida inte produkten varit underkastad fortlöpande kontroll enligt SPCR 130, avsnitt Provningen skall vara utförd av laboratorium som är ackrediterat för aktuell provningsmetod. Laboratoriet skall vara godkänt av SP Certifiering Sammanställningsritning på produkten och komponentförteckning (Produktbeskrivning) Sammanställningsritning över produkten och komponentförteckning är erforderliga för att entydigt beskriva värmepumpens konstruktion. Ritningar och dokumentation skall visa att kraven enligt bilaga 1, kapitel 9, uppfylls. Sammanställningsritningen skall vara så fullständig att produktens utförande entydigt framgår. Den kan utgöras av ritningar, flödesschemor, figurer, bilder, komponentförteckning beskrivande text som t ex beskriver avfrostningen mm Försäkran om överensstämmelse med tillämpliga EG-direktiv för CE-märkning Försäkran om överensstämmelse med tillämpliga EG-direktiv enligt bilaga 1, avsnitt 8.1, skall redovisas. En beskrivning skall genom hänvisning till standarder/ normer och dylikt visa hur de väsentliga kraven i EG-direktiven har uppfyllts Eventuella garantiåtaganden De garantier som gäller för produkten skall redovisas. Om montörsrapporter ligger som grund till garantier redovisas även dessa Manual/ instruktioner Manualen bör innehålla projekterings- och installationsinstruktioner, drift- och skötselanvisningar samt eventuella montörsrapporter. Instruktionerna bör innehålla så fullständiga uppgifter att man med ledning av dessa kan utföra samt sköta och underhålla en värmepumpsanläggning på ett fullgott sätt. Instruktionerna granskas med avseende på att däri angivna utföranden är riktiga, följer gällande bestämmelser samt på annat sätt är lämpliga.

9 9 Samtliga handlingar skall vara skrivna på det språk som råder på den marknad där produkten säljs. Handlingarna bör vara försedda med namn, rubrik, ritningsnummer e.d. samt datering eller annan lämplig editionsbeteckning för att kunna åberopas entydigt. Instruktionerna kan vara sammanställda i en handling (broschyr e.d.) eller uppdelade i flera delar. I Bilaga 1 finns en checklista med de uppgifter som i tillämpliga delar bör ingå i projekterings- och installationsinstruktionerna Projekteringsinstruktion Projekteringsinstruktionen bör innehålla uppgifter en projektör behöver för att kunna projektera en fullgod anläggning (med projektör menas här den som gör detaljprojektering för viss kunds räkning, kan vara konsult, installatör, försäljningsagent e.d.) Installationsinstruktion Installationsanvisningarna bör innehålla uppgifter enligt nedan en detaljerad beskrivning i steg om hur produkten installeras en specifikation av hur isolering bör utföras, inklusive materialval hur idrifttagning, injustering och funktionskontroll sker beskrivning av hur produkten ansluts elektriskt. Förutom att el-schema skall bifogas värmepumpen skall det även finnas el-schema på värmepumpens modul. i installationsanvisningarna kan det finnas anvisningar om hur buller vid installationen skall minimeras. installatören skall beakta eventuella lokala regler som kan förekomma Drift- och skötselanvisning Drift- och skötselanvisningarna bör innehålla de uppgifter som krävs för anläggningens drift, skötsel och underhåll. Värmepumpens driftområde bör anges vid respektive begränsning av min.- och max.temperatur samt flöden.

10 Fortlöpande kontroll Den fortlöpande kontrollen skall säkerställa att certifierade produkter fortlöpande uppfyller kraven i dessa certifieringsregler. Den skall bestå av en egenkontroll enligt kapitel 4, som leverantören utför, och en övervakande kontroll enligt kapitel 5, som SP utför. Den fortlöpande kontrollen skall fastställas i avtal mellan leverantör och SP. Om det förekommer underleverantörer skall de omfattas av tillverkaren/ importörens kontrollsystem Märkning Produkter som förses med SPs P-märke skall även innehålla uppgifter om certifikatets nummer, namnet på innehavaren av certifikat, produktens typbeteckning och tillverkningsnummer eller motsvarande. Märkningens utformning och placering skall godkännas av SP. Underlag för P-märkets utformning erhålls från SP. OBS! Se även krav på typskylt, bilaga 1 punkt 2.4. SPs P-märke 2.4 Giltighetstid för certifikat Giltighetstid för certifikat är normalt fem år. På grundval av bl a rapporter från övervakande kontroll kan giltighetstiden förlängas efter ansökan från certifikatsinnehavaren. 2.5 Ändring av certifierad produkt Innehavaren av certifikat är skyldig att före ändring av konstruktion, material, programvara, utförande eller tillverkningsställe underrätta SP som beslutar om ändringarna kan godkännas, vilket normalt bekräftas genom revidering av certifikat. SPs Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar SPCR 130 mars 2005

11 11 3 Tekniska krav De tekniska kraven framgår av bilaga 1

12 12 4 Leverantörens egenkontroll Leverantören skall ha en egenkontroll för att säkerställa att produkter som märks med SPs P-märke uppfyller fordringarna i dessa certifieringsregler. Egenkontrollen skall beskrivas i en kvalitetsmanual eller motsvarande och skall omfatta kraven enligt detta kapitel. Om leverantören har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 som certifierats av ett ackrediterat certifieringsorgan, kan detta anses uppfylla nedanstående krav på Organisation, Styrning av dokument, Behandling av avvikande produkter, Korrigerande åtgärder, Hantering av färdiga produkter och Klagomål. 4.1 Organisation Ansvar och befogenheter Organisationen av egenkontrollen skall beskrivas med namn på de personer som har ansvar för kontrollen samt befogenheter att ingripa för att förhindra felaktig kvalitet Leverantörens representant Det skall finnas en person som representerar leverantören vad avser egenkontrollen. Personen skall ha erforderlig befogenhet och ansvar att säkerställa att den avsedda kvalitén på certifierade produkter uppfylls och vidmakthålls. 4.2 Styrning av dokument Endast rätta utgåvor av dokument får finnas tillgängliga för den berörda personalen i företaget. Det skall finnas en förteckning och en distributionslista för dokument samt rutiner för framtagning av nya dokument, ändring av dokument och insamling av ogiltiga dokument. 4.3 Provning och kontroll Mottagningskontroll Mottagningskontroll skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att verifiera att inkommande material och produkter överensstämmer med specificerade krav såsom; Kontroll av typ (material, dimension m m) för köldmediekomponenter (t ex rör, lod, ventiler, tankar, kompressorer m.m.). Kontroll av att förseglade förpackningar är obrutna. Kontroll av programvara, inklusive version.

13 Kontroll under tillverkning Kontroll under tillverkning skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att säkerställa att produkter som tillverkas uppfyller specificerade krav såsom; Kontroll av att köldmediekomponenter är förseglade till monteringstillfället. Lödning med skyddsgas. Täthetsprov på köldmediesystem (provtryckning enligt kylnorm, läcksökning m.m. ) Kontroll av mängd påfyllt köldmedium. Täthetsprov på vätskesystem. Täthetsprov på frånluftssystem och kanalanslutna uteluftssystem. Egenkontroll av tryckkärl Kontroll av färdig produkt Kontroll av färdig produkt skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att säkerställa att produkter uppfyller specificerade krav såsom; Kontroll av pressostater. Kontroll av termostater. Kontroll av regler- och driftsfunktioner inklusive programversioner eller liknande. Funktionsprov Utrustning Kalibrering, kontroll, justering och underhåll av utrustning skall anges i tillämpliga fall Importerade produkter Importerade produkter kan kontrolleras enligt några alternativa tillvägagångssätt Kontroll hos tillverkaren/ importören Kontrollinstitutionen besöker tillverkaren/ importören, och kan om så är lämpligt, teckna avtal tillsammans med ett lokalt kontrollorgan, som sköter den löpande kontrollen. Omfattning på avtalet regleras efter modellen för svenska tillverkare Importkontroll Vid importkontroll är det oftast svårt att kontrollera vissa för säkerhet och livslängd viktiga tillverkningsmoment. Som alternativ kan tillämpliga delar av kontrollerna under punkten och göras som igångkörningskontroll på samtliga installerade anläggningar. Denna kontroll utförs och journalförs (enligt fastställd mall) av montören (installatören). Kopia av kontrolljournalen förvaras hos importören.

14 14 Den övervakande kontrollen utförs genom granskning av journalen samt stickprovskontroller av i lager varande eller redan installerade aggregat. Kontrollinstitutionen kan välja ut aggregat för kontrollmätning (på laboratorium eller i anläggning). 4.4 Behandling av avvikande produkter Produkter som inte uppfyller specificerade krav skall avskiljas. Eventuell märkning som antyder godkännande skall avlägsnas. Avvikande produkter får inte säljas under samma namn eller beteckning som certifierad produkt. 4.5 Korrigerande åtgärder Avvikelser i egenkontroll och/eller övervakande kontroll skall utredas av leverantören och korrigerande åtgärd vidtas som förhindrar ett upprepande. 4.6 Märkning Det skall beskrivas hur, var och när (efter godkänd slutkontroll) den av SP godkända märkningen (se avsnitt 2.3.3) anbringas på produkten. 4.7 Hantering av färdiga produkter Det skall beskrivas hur skador och försämringar förhindras vid hantering, förvaring, packning och leverans. 4.8 Spårbarhet Levererade produkter skall kunna spåras till tillverkningsparti, batch eller dylikt. 4.9 Klagomål Klagomål på certifierade produkter, märkning, marknadsföring m m från exempelvis kunder skall tillsammans med vidtagna åtgärder dokumenteras och hållas tillgängliga för SP Kvalitetsdokument journalföring Leverantören skall kunna styrka att produkterna uppfyller specificerade krav genom att insamla och bevara relevanta dokument. Dokumentation av kontroll och provning skall utföras i sådan omfattning att erforderlig spårbarhet kan erhållas. Journaler skall innehålla kommentarer när avvikande resultat erhållits och beskrivning av åtgärder som vidtagits. Arkiveringstider skall anges för dokument som avser egenkontroll. Journaler från provning och kontroll skall hållas tillgängliga för SP och förvaras i minst tio år.

15 15 5 SPs övervakande kontroll 5.1 Genomförande Den övervakande kontrollen utförs minst en gång per kalenderår genom besök hos leverantör vid tidpunkter som bestäms av SP. SP skall vid besök kontrollera att den av leverantören beskrivna egenkontrollen fungerar på avsett sätt samt göra stickprovskontroll på certifierade produkter. Syftet är att ge en tryggad kvalitetssäkring och att den serietillverkade produkten i alla väsentliga delar motsvarar den en gång provade och godkända produkten. Den övervakande kontrollens utförande och omfattning preciseras i ett avtal som upprättas mellan fabrikanten och SP. 5.2 Åtgärder om granskningen av egenkontrollen blir underkänd Om granskningen av leverantörens egenkontroll ger underkännande skall orsakerna utredas. Utredningen kan resultera i förnyat kontrollbesök, omprovning eller underkännande av den fortlöpande kontrollen. 5.3 Rapportering Den övervakande kontrollen skall rapporteras skriftligt till leverantören och om certifikatsinnehavaren är annan än leverantören även till certifikatsinnehavaren.

16 16 6 Övriga villkor för certifiering 6.1 Allmänt Villkoren i dessa certifieringsregler, kapitel 2 och 6, är baserade på principer som är fastställda i SPs kvalitetsmanual för certifiering. Underleverantörer för typprovning och övervakande kontroll skall vara godkända av SP Certifiering. 6.2 Certifikatsinnehavarens ansvar Certifikatsinnehavaren är ansvarig för att tillverkade produkter som omfattas av certifikatet och som är försedda med SPs P-märke, i alla avseenden överensstämmer med certifierad produkt enligt certifikatet, samt att produkterna är lämpade för sitt ändamål och inte i övrigt kan vålla skada eller olägenhet. Detta gäller även om certifikatsinnehavaren inte är leverantör av produkten och avtal om fortlöpande kontroll tecknats mellan leverantören och SP. 6.3 Certifikatsinnehavarens rätt att använda SPs P-märke Certifikatsinnehavaren har rätt att märka de produkter som omfattas av certifikat med SPs P-märke och dessutom rätt att använda märket vid annonsering eller annan reklam för produkterna. Annonsering får inte ske så att förväxling mellan märkta och icke-märkta produkter kan uppstå. 6.4 Återkallande av certifikat SP kan med omedelbar verkan, definitivt eller temporärt, återkalla certifikat om: a) certifikatsinnehavare använt SPs P-märke på eller i förbindelse med produkter som inte uppfyller kraven; eller b) certifikatsinnehavare använt SPs P-märke på produkter som inte omfattas av certifikatet; eller c) den fortlöpande kontrollen upphört eller resulterat i underkännande; eller d) certifikatsinnehavare på annat sätt brutit mot villkoren för certifikatet; eller e) certifikatsinnehavare inte betalat avgifter inom föreskriven tid; eller f) certifikatsinnehavare försatts i konkurs, gått i likvidation eller överlåtit verksamheten; eller g) felaktighet i certifikat uppdagats. Certifikatsinnehavaren skall dock ges rimlig tid för omställning till ändrade förutsättningar, om inte särskilda skäl för annan åtgärd föreligger; eller h) produkten visar sig vara olämplig för sitt ändamål, eller på annat sätt kan vålla skada eller olägenhet. Missbruk av SPs P-märke eller certifikat kan, förutom återkallande av certifikat, leda till rättsliga åtgärder.

17 Certifikatsinnehavarens åtaganden vid återkallande av certifikat Certifikatsinnehavare, som får meddelande om att hans certifikat återkallats, definitivt eller temporärt, skall: a) omgående upphöra med all hänvisning till certifikatet i annonsering eller annan reklam för ifrågavarande produkt; b) ombesörja att SPs P-märke avlägsnas på alla produkter som finns i lager, om SP så kräver detta; c) bestrida alla kostnader som är förenade med att få de undermåliga produkterna ersatta med sådana som uppfyller fordringarna i aktuella certifieringsregler, om SP så kräver detta. 6.6 Återlämnande av certifikat För återlämnande av certifikat, efter temporärt återkallande, gäller samma regler som då certifikatet utfärdades första gången, se avsnitt 2.3. Någon förnyad typprovning krävs inte om mindre än ett år förflutit sedan certifikatet återkallades, såvida inte certifieringsregler eller produktionsförhållandena ändrats. 6.7 SPs ansvar SP ansvarar för att de tekniska kraven i dessa certifieringsregler bygger på tillgänglig kunskap och erfarenhet, t ex i form av vedertagna standarder eller motsvarande specifikationer, samt att reglerna speglar vad som allmänt bland intressenterna uppfattas som en relevant kvalitetsnivå. SP ansvarar för att granskningen av certifierade produkter mot kraven i dessa regler har utförts med vederbörlig omsorg och enligt rutinerna i SP s kvalitetssystem. SP har inget ansvar för certifierade/p-märkta produkter (se avsnitt 6.2). 6.8 Sekretess Samtliga uppgifter som SP tar del av är sekretesskyddade med följande undantag: SP eller samarbetspartner med SP upprättar förteckningar över gällande certifikat. Förteckningarna kan innehålla uppgifter om certifikatsinnehavare, certifikatnummer, certifierade produkter, eventuell klassificering, utfärdandedatum samt giltighetstid. Förteckningarna kan presenteras på SPs och eventuell samarbetspartners hemsidor. Förteckningarna kan även presenteras i publikationer utgivna av t ex branschorgan. SP kan lämna ut kopior av eller publicera certifikat och eventuella tillhörande handlingar på SPs hemsida. SP har rätt att offentliggöra beslut om återkallande av certifikat samt missbruk av certifikat eller märkning.

18 Reviderade certifieringsregler SP förbehåller sig rätten att ändra certifieringsregler. För förlängning av certifikat som lämnats enligt äldre regler fordras då att certifikatsinnehavaren förbinder sig att följa de reviderade reglerna. Certifikatsinnehavare skall dock ges rimlig tid för omställning till de reviderade reglerna, om inte särskilda skäl för annan åtgärd föreligger Avgifter Avgifter för inledande bedömning (certifiering), revidering av samt förlängning av giltighetstid för certifikat skall bestridas av sökanden/certifikatsinnehavaren. Avgifter för övervakande kontroll regleras i avtal mellan leverantör och SP. Kostnader för annan kontroll enligt avsnitt 6.11 debiteras certifikatsinnehavaren endast om kontrollresultaten visar att kraven i aktuella certifieringsregler inte uppfyllts Annan kontroll SP äger rätt att när och var som helst företa kontroll av att produkt försedd med SPs P- märke uppfyller kraven i aktuella certifieringsregler Överklagande Överklagande av beslut av SP skall ske skriftligen till SP. Åtgärder till följd av överklagandet beslutas av SPs certifieringsstyrelse.

19 19 7 Referenslista SS 1897 SS-EN SS-EN 255 CEN/TS SP Metod A3 528 Kyl- och värmepumputrustning, Kyl- och värmepumpteknik, Terminologi. Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och - kylning Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar med eldriven kompressor Värmedrift Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling Part 5: Testing and rating at part load conditions Beräkning av energibesparing SS-EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet Del 1: Allmänna fordringar SS-EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet SS-ENV SS-EN ISO 3747 SS-EN Luftkonditioneringsaggregat, värmepumpar och avfuktare med eldrivna kompressorer Mätning av luftburet buller Bestämning av ljudtrycksnivå. Bestämning av ljudeffektnivåer hos bullerkällor med användning av ljudtryck Jämförande metod för användning i fält. Certifieringsorgan - Allmänna krav vid certifiering av produkter. SS-EN ISO 9001:2000 Ledningssystem för kvalitet Krav. SRVFS 2004:7 SNFS 1992:16 Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Köldmediekungörelsen. Föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och HFC. BBR Boverkets byggregler VVA Varm- och hetvattenanvisningarna 1993 VVS AMA Svensk Kylnorm SS-EN 378 Kyl- och värmeutrustning Kylteknik och värmepumpsteknik Säkerhetsregler och miljökrav

20 20 Lågspänningsdirektivet (73/23/EEG) ändrat genom 93/68/EEG. EMC-direktivet (89/336/EEG) ändrat genom 92/31/EEG och 93/68/EEG. Maskindirektivet (89/392/EEG) ändrat genom 98/37EEG Tryckutrustningsdirektivet PED 97/23/EG

21 Bilaga 1 till SPCR130 Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar Funktionskrav mars 2005 Bilaga 1 till SPCR Funktionskrav för P-märkning av Värmepumpar mars 2005o

22 2 Innehållsförteckning 1 Inledning Gällande bestämmelser m m 3 2 Provningsmetod och allmänna krav Provningsmetod Provningspunkter Energibesparing Typskylt 6 3 Effektivitetskrav Total värmefaktor, COP 6 4 Värme 7 5 Varmvatten Volym varmvatten Tomgångsförbrukning Enkel värmeväxling 7 6 Ventilation Filter Utförande 8 7 Ljud (Buller) Ljudeffekt 8 8 Säkerhet Elsäkerhet, EMC, Maskindirektivet samt PED Brandtekniska egenskaper Säkerhetsutrustning Statens räddningsverks föreskrifter Svensk Kylnorm 9 9 Konstruktion Servicevänlighet och utbytbarhet hos detaljer Hållfasthet Reglerings- och säkerhetsanordningar Miljö Köldmedieläckage Köldbärare 10 Bilaga 1A Checklista/ instruktionsmaterial Bilaga 1 till SPCR Funktionskrav för P-märkning av Värmepumpar -mars 2005

23 3 1 Inledning 1.1 Gällande bestämmelser m m För att värmepumpen skall kunna P-märkas, skall i tillämpliga delar kraven i kapitel 2-10 vara uppfyllda. Provning enligt SS-EN alternativt SS-EN 255 (varmvatten) skall utföras på ett ackrediterat laboratorium. Provning av dellast utförs enligt CEN/TS Beräkning av energibesparing utförs av SP enligt SP Metod A Beräkning baseras på resultat från laboratorieprovning De för värmepumpen tillämpbara bestämmelserna återfinns i Boverkets byggregler BBR. Andra exempel på regler, bestämmelser, normer m m som berör värmepumpar och som ingår i den samlade bedömningen enligt SPCR 130 och bilaga 1 finns angivet i: Svensk Kylnorm VVA, Varm- och hetvattenanvisningar 1993, Tryckkärlsstandardiseringen VVS AMA Lågspänningsdirektivet (73/23/EEG) ändrat genom 93/68/EEG. EMC-direktivet (89/336/EEG) ändrat genom 92/31/EEG och 93/68/EEG. Maskindirektivet (89/392/EEG) ändrat genom 98/37/EEG Tryckutrustningsdirektivet PED 97/23/EG SRVFS 2004:7 Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor SNFS 1992:16 Köldmediekungörelsen Bilaga 1 till SPCR Funktionskrav för P-märkning av Värmepumpar -mars 2005

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Förbättrad driftsäkerhet hos villavärmepumpar Caroline Haglund Stignor, Kristin Larsson, Sara Jensen, Johan Larsson, Johan Berg, Peter Lidbom,, Lennart Rolfsman SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:18 Utkom från trycket 2007-11-13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m.

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. December 2002 Rev. april 2003 VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Kylanläggningar och värmepumpar

Kylanläggningar och värmepumpar ALLMÄNNA RÅD 97:2 Kylanläggningar och värmepumpar - med ozonnedbrytande köldmedier eller HFC köldmedier Köldmediekungörelsen med kommentarer NATURVÅRDSVERKET Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard 2015.2

Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Tillverkning och hantering av hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor inom sjukvården Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol SPI rekommendation Om Etanol E85 E85 Etanol Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för säker hantering av Etanol E85. Rekommendationerna är fastställda av SPIs styrelse i Juni 2010

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2008:13 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Mätteknik för koldioxidutsläpp

Mätteknik för koldioxidutsläpp Peter Lau, Lennart Gustavsson, Bertil Magnusson, Gunn-Mari Löfdahl Mätteknik för koldioxidutsläpp principer och kostnader för övervakning inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter för koldioxid

Läs mer

Biogasanläggningar. Vägledning vid tillståndsprövning

Biogasanläggningar. Vägledning vid tillståndsprövning Biogasanläggningar Vägledning vid tillståndsprövning 2 MSB:s kontaktperson: David Gårsjö, 010-240 52 74 Publikationsnummer MSB633 december 2013 ISBN 978-91-7383-404-9 3 Förord Biogasanläggningar är tillståndspliktiga

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Skyddsrumsregler SR 15

Skyddsrumsregler SR 15 Skyddsrumsregler Skyddsrumsregler Författare: Björn Ekengren, MSB 2014 MSB Publikationsnummer MSB748 ISBN 978-91-7383-485-8 Innehåll Innehåll 1 Inledning... 5 1:1 Giltighet... 5 1:2 Grundläggande plattform...

Läs mer