Typkontroll och certifiering av Temporära konstruktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Typkontroll och certifiering av Temporära konstruktioner"

Transkript

1 SPCR 064 Certifieringsregler för Typkontroll och certifiering av Temporära konstruktioner SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification Juni 2013

2 2 Abstract Type-examination rules for temporary structures Products can be certified by SP Technical Research Institute of Sweden. Issue of a typeexamination certificate is subject to establish that the product meets the requirements of relevant standards, regulations etc. This document sets out the requirements for type-examination of temporary structures made of prefabricated elements: service and working scaffolds, mobile access towers; couplers for use in working scaffolds made of steel tubes; ladders and trestles. The regulations relate to technical requirements in terms of bearing capacity, stability and safety for use; directions for quality control procedures and general conditions for certification. The technical requirements are in accordance with the codes of Arbetsmiljöverket (Swedish Work Environment Authority), i.e.: AFS 1990:12, including revisions in accordance with AFS 1994:14, AFS 1995:7, AFS 2003:5, AFS 2004:4 and AFS 2011:8 (service and working scaffolds, mobile access towers; couplers for use in working scaffolds) and AFS 2004:3 3, including revisions in accordance with AFS 2011:12 (ladders and trestles) Key words: Certification, type-examination, temporary structures, scaffolds, mobile access towers, couplers, ladders, requirements SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden SPCR 064 Borås 2013 Postal address: Box 857 SE BORÅS Sweden Telephone Fax Internet: SPs regler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

3 3 Innehållsförteckning Abstract 2 Type-examination rules for temporary structures 2 Innehållsförteckning 3 Förord 4 1 Inledning Allmänt om certifiering vid SP Typkontroll eller certifiering av temporära konstruktioner Omfattning 5 2 Villkor för typkontroll Allmänt Ansökan Bedömning Krav på tekniskt underlag Krav på märkning Giltighetstid Förnyad typkontroll 8 3 Tekniska krav Typprovning, beräkningar och krav Granskning Systemställningar Fasadställningar Hantverkarställningar Rullställningar Kopplingar till rörställningar Stegar Arbetsbockar 10 4 Övriga villkor Allmänt Typkontrollintyg Ändring av konstruktion, material etc SP-märkets användning Avgifter Anmodan om korrigerande åtgärder Återtagande av anmodan om korrigerande åtgärder Återkallande av rätt till SP-märkning Återlämnande av märkningsrätt Sekretess Reviderade certifieringsregler Överklagande 13 Bilaga 1 Typkontrollintyg, exempel Bilaga 2 Villkor för certifiering avseende P-märkning SPs regler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

4 Förord Dessa regler anger villkor för typkontroll av prefabricerade temporära konstruktioner för bekräftelse av krav i Arbetsmiljöverkets regler. Följande temporära konstruktioner omfattas av reglerna: Systemställningar, hantverkarställningar och rullställningar - kopplingar till rörställningar; Stegar och arbetsbockar. De tekniska kraven enligt reglerna, som avser främst bärförmåga, stabilitet och säkerhet vid användning, överensstämmer med kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd enligt följande: Systemställningar, hantverkarställningar och rullställningar - kopplingar till rörställningar; - regler i AFS 1990:12 Ställningar (inkl ändringar i AFS 1994:14, AFS 1995:7, AFS 2003:5, AFS 2004:4 och AFS 2011:8); Stegar och arbetsbockar; - regler i AFS 2004:3 3 Stegar och arbetsbockar (inkl ändringar i AFS 2011:12. Vid godkänd typkontroll utfärdas typkontrollintyg/certifikat. I bilaga 2 redovisas villkor för frivilligt tillägg av fortlöpande kontroll av produkter och tillverkningskontroll. Som bevis utfärdas P-märkningscertifikat. Reglerna bygger på gällande föreskrifter. Revidering kan bli aktuell om nya föreskrifter införs eller som en följd av erfarenheterna av reglernas tillämpning. Dessa regler ersätter tidigare utgåva av reglerna daterade maj Borås i juni 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Lennart Månsson SPs regler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

5 5 1 Inledning 1.1 Allmänt om certifiering vid SP Certifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredjepart att en produkt uppfyller krav ställda i standard eller annan form av specifikation. Certifiering vid SP handläggs av en från provning och kontroll skild enhet, SP Certifiering. Enheten är underställd en certifieringsstyrelse med representanter från berörda industriområden. Styrelsen kan tillsätta expertgrupper för olika produktområden t ex som tekniska utskott. Certifiering av produkter vid SP bedrivs i enlighet med SS-EN (ISO Guide 65). Produkter som efter en inledande bedömning med t ex provning, visar att de uppfyller ställda krav kan certifieras av SP. Detta bekräftas genom certifikat, vilket bl a kan innebära tillstånd (licens) att använda någon form av märke. Kraven ställs i speciella certifieringsregler (SPCR), som tas fram för varje område. Innan certifiering påbörjas ska certifieringsreglerna diskuteras med berörda intressenter för att sedan godkännas av SPs certifieringsstyrelse. Detta förfarande innebär att certifieringen grundas på regler som är väl genomarbetade och förankrade. Märkning och certifikat underlättar för t ex inköpare, byggnadsnämnd eller arbetsmiljöinspektion vid bedömning av en produkts lämplighet. Märkningen underlättar också vid tillsynen vid byggplats eller annan mottagningskontroll. Certifierade produkter införs i SPs förteckning, vilken finns på SPs hemsida, och uppdateras fortlöpande. 1.2 Typkontroll eller certifiering av temporära konstruktioner Dessa regler är utformade för att följa kraven för typkontroll enligt Arbetsmiljöverkets regler. Därför används begreppen typkontroll och typkontrollintyg i betydelsen certifiering och certifikat. Bilaga 2 innehåller ett frivilligt tillägg av fortlöpande kontroll, där granskningen kallas certifiering och dokumentationen certifikat. 1.3 Omfattning Dessa regler omfattar typkontroll för temporära konstruktioner, som enligt Arbetsmiljöverkets regler ska underkastas typkontroll nämligen: Systemställningar, hantverkarställningar och rullställningar - kopplingar till rörställningar; - regler i AFS 1990:12 Ställningar (inkl ändringar i AFS 1994:14, AFS 1995:7, AFS 2003:5, AFS 2004:4 och AFS 2011:8); Stegar och arbetsbockar; - regler i AFS 2004:3 3 Stegar och arbetsbockar (inkl ändringar i AFS 2011:12. SPs regler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

6 6 2 Villkor för typkontroll 2.1 Allmänt Innan typkontrollintyg kan utfärdas görs en bedömning av produkten. Det utfärdade typkontrollintyget gäller därefter under förutsättning att villkoren i detta avsnitt samt de övriga villkor som framgår av avsnitt 4 uppfylls. 2.2 Ansökan Ansökan om typkontrollen ska ske skriftligen och vara åtföljd av: tekniskt underlag, förslag till märkning. Specifikation av ovanstående handlingar framgår av följande avsnitt. 2.3 Bedömning Vid bedömningen granskas tekniskt underlag och märkning, enligt krav som anges nedan. Före godkännande ska produkterna dessutom besiktigas av SP Krav på tekniskt underlag För aktuell produkt ska sökanden redovisa ett tekniskt underlag som kan bestå av provningsrapport, beräkningar, ritningar, produktbeskrivning, monteringsinstruktioner m m. Provningsrapport ska visa att de tekniska kraven enligt avsnitt 3 uppfylls. Äldre rapport kan utnyttjas förutsatt att provningen skett under samma förhållanden som en ny provning skulle ha gjort, att provningsförfarandet innebär att säkerheten mot brott etc blir minst lika stor som med metoderna enligt avsnitt 3 samt att produkten inte på ett avgörande sätt ändrats sedan provningen. Beräkning ska visa att de tekniska kraven enligt avsnitt 3 uppfylls. Beräkningen ska vara utförd enligt beräkningsmetod i avsnitt 3 eller enligt annan metod som innebär att säkerheten mot brott etc blir minst lika stor. Av ritningar och produktbeskrivning ska framgå produktens mått och dimensioner, materialkvalitet, typbeteckning, ytbehandling, etc. Av monteringsinstruktioner ska klart framgå hur produkten monteras, används, monteras ned och underhålls, vilka komponenter som ingår samt för vilken lastklass eller last produkten är dimensionerad och, om så behövs, hur dimensioneringen i det enskilda fallet görs. I monteringsinstruktioner ska också anges att produkten är typkontrollerad av SP, typkontrollintygets nummer samt finnas kopia av SP-märket. Monteringsinstruktioner skall vara på svenska. Samtliga handlingar ska vara godkända innan typkontrollintyg lämnas. Monteringsinstruktioner kan godkännas i konceptform, men ska i slutlig, fastställd form insändas till SP inom tre månader från typkontrollintygets datum. Handlingar ska vara försedda med beteckning samt senaste revideringsdatum. SPs regler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

7 Krav på märkning Märkningens utformning, som ska godkännas av SP, ska för respektive produkt innehålla och vara placerad, enligt vad som framgår av tabell 1 nedan. Den ska vara på svenska. Märkning av stegar och arbetsbockar kan göras på etiketter, förutsatt att dessa har tillfredsställande tydlighet och varaktighet. Storleken på märket, se exempel på nästa sida, ska vara minst 25 x 40 mm. Tabell 1 Produkttyp Rullställningar, hantverkarställningar Rullställningar, hantverkarställningar Fasadställningar och övriga ställningar Kopplingar Stegar och arbetsbockar Stegar Arbetsbockar Märkning Innehåll SP-märket (se nästa sida) Typkontrollintygets nummer Märke för innehavare av typkontrollintyg eller tillverkare eller leverantör Beteckning enligt SS-EN 1004 (ej för hantverkarställningar) Instruktioner för uppförande och användning skall följas noga (ej för hantverkarställningar) Identifikation av produkt eller innehavare av typkontrollintyg eller tillverkare/leverantör* Tidskod* Identifikation av produkt eller innehavare av typkontrollintyg eller tillverkare/leverantör* Tidskod* Identifikation av produkt eller innehavare av typkontrollintyg eller tillverkare/leverantör* Tidskod* SP-märket (se nästa sida) Typkontrollintygets nummer Namn/logotyp på innehavare av typkontrollintyg samt tillverkare eller importör Produktnamn och/eller typbeteckning Tillverkningsår och -månad alternativt tillverkningsnummer Text Typkontrollerad enligt AFS 2004:3 ** Monteringsanvisning om erforderligt Stegtyp enligt SS 2091, utgåva 4 eller SS-EN Antal personer som samtidigt får beträda stegen Antal personer som samtidigt får beträda arbetsbocken * Varaktig märkning t ex genom prägling ** Denna text kan ersättas av SP-märke, se följande sida. Placering (om annat än på varje produkt) På synlig plats i ögonhöjd på vertikalramen eller på annan lämplig komponent på alla ställningar Varje huvudkomponent såsom ram, plattform, skyddsräcke, tillträdesled etc Varje huvudkomponent såsom spira/ram, balk, plattform, skyddsräcke, tillträdesled etc På varje del På varje stegdel SPs regler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

8 8 Stegar och arbetsbockar Ställningar 2.4 Giltighetstid Giltighetstiden för typkontrollintyg är normalt fem år för stegar och arbetsbockar och tio år för ställningar. Efter ansökan från innehavaren av typkontrollintyg kan giltighetstiden förlängas med fem respektive tio år i taget, s.k. förnyad typkontroll. 2.5 Förnyad typkontroll Vid förnyad typkontroll görs följande bedömningar: Har regelverket, standarderna, SP:s certifieringsregler eller interna instruktioner och tolkningar ändrats? Har produkten ändrats? Beroende på detta kan beräkningar och/eller provningar av produkten behöva göras om. Ifall inga förändringar enligt ovan finns, görs för ställningar en okulär besiktning av produkten, stickprovskontroll av komponenters utformning och bärförmåga (teoretiskt eller genom provning), granskning av monteringsinstruktioner och annat informationsmaterial från innehavaren, erfarenheter av produktens användning samt översyn av tidigare genomförd granskning. Ifall inga förändringar enligt ovan finns, görs för stegar och arbetsbockar en okulär besiktning och provning av stickprovsmässigt uttagna typer, granskning av monteringsinstruktioner och annat informationsmaterial från innehavaren, erfarenheter av produktens användning samt översyn av tidigare genomförd granskning. SPs regler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

9 9 3 Tekniska krav Temporära konstruktioner ska uppfylla kraven på bärförmåga under uppförande, användning och nedmontering samt kraven på säkerhet och lämplighet vid användning enligt refererade dokument och kapitel i dessa. Kraven vad gäller bärförmågan kan verifieras genom provning och/eller beräkning. 3.1 Typprovning, beräkningar och krav Typprovning och beräkningar för bestämning av bärförmåga kan utföras enligt de metoder som anges i tabell 2. Även andra metoder kan användas men måste i så fall innebära att minst samma säkerhetsnivå uppnås som vid provning och beräkning enligt refererade metoder. Resultatet av provningar och beräkningar kan i tillämpliga fall komplettera varandra. Tabell 2 Provningsmetoder, beräkningsmetoder och krav*. Beträffande alternativ vid revidering av äldre typkontrollintyg, se nästa sida. Produkttyp Provningsmetod Beräkningsmetod Krav Fasadställningar (se även följande sida) Hantverkarställningar, h=1,25 2,00 m Rullställningar, h=2,0 12 m Övriga systemställningar Kopplingar till rörställningar SS-EN och SS-EN alt. vid revidering av äldre typkontrollintyg SP-metod 1172 Stjälpningsprov SP-metod 1744 SS-EN 1004, Bilaga A Stjälpningsprov vid höjd < 2 m Om nödvändigt tas metod fram i enskilt fall SS-EN 74-1, alternativt SP-metod 814 (AFS 1990:12, bilaga 2B) Stegar SS 2091 Utgåva 4, kap E, Kökspallar SS-EN SS-EN SS-EN alt. vid revidering av äldre typkontrollintyg SP-metod 1172 och pren Enligt vedertagna ingenjörsmetoder SS-EN 1004 alt. vid revidering av äldre typkontrollintyg SS-HD 1004 Enligt vedertagna ingenjörsmetoder med 2:a ordningens teori Enligt vedertagna ingenjörsmetoder AFS 1990:12 (inkl ändr.) och SS-EN alt. vid revidering av äldre typkontrollintyg AFS 1990:12 (inkl ändr.) och SS-HD 1000, pren & pren AFS 1990:12 (inkl ändr.) AFS 1990:12 (inkl ändr.) och SS-EN 1004 från h=2,0 m alt. vid revidering av äldre typkontrollintyg AFS 1990:12 (inkl ändr.) och SS-HD 1004 AFS 1990:12 (inkl ändr.) och SS-EN i tillämpliga delar - SS-EN 74-1, endast klass B, alternativt AFS 1990:12 bilaga 2B - AFS 2004:3 och SS 2091 Utgåva 4 (stegar) resp. SS-EN (kökspallar) Arbetsbockar AFS 2004:3 - AFS 2004:3 * Utgåvor av standarder: SS-EN :2004, SS-EN :2004, SS 2091 utgåva 4, SS-EN :2004, SS-EN :2002, pren :1997, pren :1997, pren 12811:1997 SPs regler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

10 10 Vid typkontroll av fasadställningar gäller följande: Nytt typkontrollintyg, förlängning av befintligt typkontrollintyg eller revidering av befintligt typkontrollintyg som utfärdats efter : Revidering av befintligt typkontrollintyg utfärdat mellan maj 2003 och januari 2005: Gällande EN-standarder, för kopplingar alternativt metod enligt AFS 1990:12 Bilaga 2B SP-metod 1172 med krav enligt SS-HD 1000 och pren :1997, alternativt enligt gällande EN-standarder. 3.2 Granskning Systemställningar Ställningar granskas enligt AFS 1990:12, bilaga 2A och enligt avsnitt 3.1. För fasadställningar, hantverkarställningar och rullställningar gäller också vad som anges i dessa certifieringsregler under punkterna 3.2.2, respektive nedan Fasadställningar För fasadställningar kontrolleras bärförmågan av en "basversion" (systemkonfiguration) av ställningen med specificerad utformning vid 24 m höjd, i enlighet med provnings- och beräkningsmetoder angivna i 3.1. Fasadställningen kan därefter godkännas vid mindre höjd, bredd, upplagslängd på plattformar etc, dvs för utformningar som innebär minst samma säkerhet mot brott som den utvärderade 24 m-ställningen. I övrigt gäller ovan Hantverkarställningar Hantverkarställningars bärförmåga vid minsta längd och bredd och största höjd kontrolleras enligt provnings- och utvärderingsmetoderna angivna i 3.1. Bärförmågan och stabiliteten vid andra längder kontrolleras och tillåtna belastningar anges efter det mest ogynnsamma lastfallet. I övrigt gäller ovan Rullställningar Rullställningars bärförmåga granskas mot kraven i SS-EN 1004, dock från höjden 2,0 m. Minst en av de tillhandahållna tillträdeslederna skall vara lutande stege, trappstege eller trappa. I övrigt gäller ovan Kopplingar till rörställningar Kopplingar granskas mot kraven i AFS 1990:12 (provning enligt AFS 1990:12, bilaga 2B eller enligt SS-EN 74-1). Utav kopplingar klassificerade enligt SS-EN 74-1 godtas endast klass B Stegar Stegar granskas mot kraven i gällande föreskrift. Stegar som uppfyller kraven enligt SS 2091 utgåva 4, eller kökspallar som uppfyller kraven enligt SS-EN uppfyller också de tekniska kraven enligt dessa certifieringsregler Arbetsbockar Arbetsbockar granskas mot kraven i gällande föreskrift. SPs regler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

11 11 4 Övriga villkor 4.1 Allmänt Villkoren i dessa certifieringsregler, avsnitt 2 och 4, är baserade på principer som är fastställda i SPs kvalitetsmanual för certifiering. Provningar av stegar och arbetsbockar ska vara utförda av ackrediterade kontrollorgan eller laboratorier i tredjepartsställning. Underleverantörer för typprovning av ställningar ska vara godkända av SP Certifiering. Tillsynsmyndighet för produktområdet är Arbetsmiljöverket. 4.2 Typkontrollintyg Innehavaren av typkontrollintyg är ansvarig för att de produkter som omfattas av typkontrollintyget och som är märkta, i alla avseenden uppfyller fordringarna i den certifieringsregel som typkontrollintyget hänvisar till, samt att produkterna är lämpade för sitt ändamål och inte i övrigt kan vålla skada eller olägenhet. Typkontrollintyg får inte överlåtas. För överlåtelse till annat företag ska nytt typkontrollintyg utfärdas. Utformning av typkontrollintyg inklusive exempel på tillhörande produktinformation visas i bilaga Ändring av konstruktion, material etc Innehavaren av typkontrollintyg är skyldig att före ändring av konstruktion, material eller utförande underrätta SP som avgör om ändringen är av sådan art att den kan godtas utan förnyad provning eller bedömning. Om förnyad provning erfordras och/eller tillhörande handlingar (ritningar, produktbeskrivningar, monteringsanvisningar m m) ändras ska innehavaren av typkontrollintyget ansöka om revidering av typkontrollintyg. 4.4 SP-märkets användning I märkningen av produkter som omfattas av typkontrollintyg ska framgå att SP har utfört typkontrollen, undantag se tabell 1. Innehavare som erhållit typkontrollintyg från SP har rätt att märka de produkter som omfattas av typkontrollintyget med SP-märket (enligt punkt 2.3.2) och rätt att använda märket vid annonsering eller annan reklam för produkterna. Annonsering får dock inte ske så att förväxling mellan märkta och icke-märkta produkter kan uppstå. 4.5 Avgifter Avgifter för inledande bedömning, förlängning av giltighetstid samt revidering av typkontrollintyg redovisas i särskild prislista och ska bestridas av innehavaren av typkontrollintyg. 4.6 Anmodan om korrigerande åtgärder Om felaktighet i typkontrollintyg uppdagats, eller produkterna visar sig inte lämpade för sitt ändamål eller i övrigt kan vålla skada eller olägenhet kan SP skicka skrivelse till innehavare av typkontrollintyget med anmodan om att vidta korrigerande åtgärder. Innehavaren ska dock ges rimlig tid för omställning till ändrade förutsättningar, om inte särskilda skäl för annan åtgärd föreligger. SPs regler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

12 Återtagande av anmodan om korrigerande åtgärder För återtagande av anmodan om korrigerande åtgärder gäller samma regler som då typkontrollintyget utfärdades första gången, se avsnitt 2.3. Omfattningen av granskningen och provningar bedöms av SP mot bakgrund av bl a förändringar i reglerna för typkontroll. 4.8 Återkallande av rätt till SP-märkning SP kan med omedelbar verkan, definitivt eller temporärt, återkalla rätten att använda SP-märket enligt om: innehavaren använt märket på eller i förbindelse med produkter som inte uppfyller kraven, eller innehavaren använt märket på produkter som inte omfattas av typkontrollintyget, eller innehavaren på annan sätt brutit mot villkoren för typkontrollintyget, eller avgifter inte betalats inom föreskriven tid, eller innehavaren försatts i konkurs, gått i likvidation eller överlåtit verksamheten, eller anmodan enligt 4.6 skickats Innehavaren av märkningsrätt, som får meddelande om att hans rätt att använda märke återkallats, definitivt eller temporärt, är skyldig att omgående upphöra med all användning av märket i annonsering eller annan reklam för ifrågavarande produkt. Innehavaren av typkontrollintyg ska dock ges rimlig tid för rättelse, om inte särskilda skäl för annan åtgärd föreligger. Missbruk av märke kan, förutom återkallande av märkningsrätt, leda till rättsliga åtgärder. 4.9 Återlämnande av märkningsrätt För återlämnande av märkningsrätt gäller samma regler som då typkontrollintyget utfärdades första gången, se avsnitt 2.3. Omfattningen av granskningen och provningar bedöms av SP mot bakgrund av bl.a. förändringar i reglerna för typkontroll Sekretess Samtliga uppgifter som SP tar del av är sekretesskyddade med följande undantag: SP upprättar förteckning över gällande typkontrollintyg samt publicerar typkontrollintygen jämte bilagor på SPs och eventuell samarbetspartners hemsidor. Förteckningarna kan även presenteras i publikationer utgivna av t ex branschorgan. SP har rätt att offentliggöra beslut om återkallande av typkontrollintyg samt missbruk av typkontrollintyg eller märkning. SP översänder ett exemplar av typkontrollintyg jämte bilagor till Arbetsmiljöverket för Arbetsmiljöverkets förteckning och tillsynsverksamhet. SP översänder kopia av skrivelse med anmodan om korrigerande åtgärder, med tillhörande underlag till skrivelsen, till Arbetsmiljöverket. SP håller under typkontroll av en produkt information om uppdraget tillgängligt för Arbetsmiljöverket SP håller information om en typkontrollerad produkt tillgänglig för Arbetsmiljöverket Reviderade certifieringsregler SP förbehåller sig rätten att ändra dessa certifieringsregler. För förlängning av typkontrollintyg som lämnats enligt äldre regler, fordras att innehavaren av typkontrollintyget förbinder sig att följa de reviderade reglerna. Innehavaren av typkontrollintyg ska dock ges rimlig tid för omställning till de reviderade reglerna, om inte särskilda skäl för annan åtgärd föreligger. SPs regler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

13 Överklagande Överklagande av beslut av SP ska ske skriftligen. Överklagandet ska ställas till SP-Certifiering. Åtgärder till följd av överklagandet beslutas av SPs certifieringsstyrelse. Klagomål mot SPs certifieringsverksamhet kan riktas till SWEDAC. SPs regler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

14 CERTIFIKAT TYPKONTROLLINTYG Nr XX XX XX Innehavare/Tillverkare Företag AB, Adress, Postnr Ort Fasadställning Bilaga 1 till SPCR 064 juni 2013 Typkontrollintyg, exempel Leverantör Företag 2, Adress, Postnr Ort Produktnamn X Produktbeskrivning Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP nr Pxxxxxx Kravspecifikation Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1990:12 Ställningar, 6 (SPs certifieringsregler SPCR 064), SS-EN alt. SS-HD 1000 Tillåten belastning Lastklass 3 (2,0 kn/m 2 ), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen Märkning Ställningens huvudkomponenter (ramar, diagonalstag, plattformar, konsoler och trappor) skall vara märkta med tillverkarens/distributörens namn eller logotyp, produktidentifikation och tillverkningsår (2 siffror). Märkningen skall vara unik för typkontrollerad produkt. Giltighetstid Detta typkontrollintyg gäller längst till och med den 30 juni 2023 Övrigt Detta är utgåva x av detta typkontrollintyg, och ersätter tidigare utgåvor. Den första utgåvan utfärdades den xx månad 200X. Borås den 30 juni 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering NN Chef Certifiering NN Certifieringsingenjör Typkontrollintyg utfärdat av ackrediterat certifieringsorgan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress Tfn / Fax Org.nummer E-post / Internet Ackrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk SP kontroll), enligt lag. Box Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt Borås annat

15 Bilaga till CERTIFIKAT/TYPKONTROLLINTYG Nr xx xx xx daterat den 30 juni 2013 Produktbeskrivning ramställning Utformning. ramställning består av ramar, diagonalstag, plattformar, trappa, stegar mm enligt nedanstående komponentförteckning. Ramarna finns i bredd 0,70 och 1,05 m. Tillträdesled utgörs av trappor monterade i trapptorn i separata ramar intill ställningen. Komponent (utformning framgår av monteringsanvisningar) Storlekar Artikelnummer Fotspindel xxx xxx Ram Diagonalstag Dimensioner Ramar utgörs av stående rör med dimension.. Uppbyggnad (endast rullställningar) Underst i rullställningen Förutsättningar vid uppbyggnad av typkontrollerad systemkonfiguration 1. Bygghöjd och lastklass vid maximal fackbredd och facklängd (c-avstånd spiror) framgår av följande tabell.. 2. Vid beräkning med annan uppbyggnad än ovan kan en maximal (tillåten) spirlast av xx kn tillämpas, förutsatt att övriga tillämpliga villkor under Förutsättningar är uppfyllda. Vid dimensionering enligt partialkoefficientmetoden erhålls dimensionerande bärförmåga genom multiplikation av tillåten last med 1,5. 3. Undergrunden skall klara en dimensionerande kraft per spira av xx kn. Väggförankringarna skall klara en dimensionerande utdrags- eller tryckkraft på xx kn. 4. Varje bomlag från och med 2 m höjd över marken skall vara försett med plattformar samt skyddsräcken och fotlist på utsida och gavelsidor. 5. Vertikala diagonalstag parallellt med fasaden skall finnas i vart 5:e fack och alltid i ytterfacken. 6. Arbete får utföras på ett (1) bomlag. Bilaga till Typkontrollintyg, sida 1(2) Sign av SP: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress Tfn / Fax Org.nummer E-post / Internet Ackrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk SP kontroll), enligt lag. Box Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt Borås annat

16 Bilaga till CERTIFIKAT/TYPKONTROLLINTYG Nr xx xx xx daterat den 30 juni Ställningen skall väggförankras mot innerspira i anslutning till knutpunkten mellan spira och tvärbalk på var 4:e höjdmeter. Den lägsta förankringen får placeras maximalt ca 4,6 m över mark. Förankringar som kan uppta horisontalkrafter skall användas vid minst vart 5:e spirpar i längsled på varje förankringsnivå. 8. Tillträdesled utgörs av trappor som monteras mellan extra ramar på ställningens utsida och förses med härför avsedda komponenter. Tillträdesleden skall förses med trappräcke på inner och yttersida, med tvålediga skyddsräcken i gavlar samt med fotlist i nedre gavel. 9. Rörkopplingar som används skall vara typkontrollerade. Bärförmåga komponenter Konsoler Vid användning av konsoler gäller följande lastklasser.. Balkar.. Plattformar Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion ska medfölja ställningen då den avlämnas till användaren. På varje ställning ska dessutom finnas anslag om att monteringsinstruktionen skall följas noggrant. Användning (endast rullställningar) Ställningen är, oavsett om den försetts med hjul eller inte, endast avsedd för tillfälliga och kortvariga arbeten. Övrigt Typkontrollintyget gäller för ställningar med tillverkare och leverantör enligt typkontrollintyget och vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med det granskade underlaget. Ställningen får inte byggas med inblandning av komponenter från annan ställning utan att särskild utredning om bärförmågan har gjorts. Bilaga till Typkontrollintyg, sida 2(2) Sign av SP: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress Tfn / Fax Org.nummer E-post / Internet Ackrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk SP kontroll), enligt lag. Box Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt Borås annat

17 Villkor för certifiering avseende P-märkning 1 Allmänna krav för certifiering 1.1 Allmänt Bilaga 2 till SPCR 064 juni 2013 Sid 1(9) Certifiering enligt denna bilaga till SPCR064 är ett frivilligt tillägg till typkontrollen i syfte att kunna märka produkterna med P-märket och därigenom redovisa genomförd tillverkningskontroll. Certifiering förutsätter att produkten samtidigt typkontrolleras eller tidigare har typkontrollerats enligt kapitel 2-4 i SPCR064, och därigenom har ett gällande typkontrollintyg. Certifikat gäller därefter bl a under förutsättning att produkten fortlöpande uppfyller kraven och att den fortlöpande kontrollen fungerar. Den fortlöpande kontrollen ska verifiera att certifierade produkter fortlöpande uppfyller kraven i certifieringsreglerna. Den ska bestå av en egenkontroll, som innehavaren av certifikat ansvarar för, och en övervakande kontroll, som SP utför. Kontrollen ska fastställas i avtal mellan tillverkare, importör eller distributör och SP. Om den fortlöpande kontrollen visar att en certifierad produkt inte uppfyller kraven i certifieringsreglerna är innehavaren av certifikat skyldig att omedelbart upphöra med märkningen av ifrågavarande produkt samt kvarhålla produkter av samma parti tills felorsaken och omfattningen av felet fastställts. För den del av partiet som inte uppfyller fordringarna ska P-märket avlägsnas. Övriga villkor framgår av denna bilaga avsnitt Ansökan Ansökan om certifiering ska ske skriftligen och vara åtföljd av: kopia av typkontrollintyg, beskrivning av tillverkarens, importörens eller distributörens egenkontroll, förslag till märkning. Specifikation av ovanstående handlingar framgår av följande avsnitt. 1.3 Inledande bedömning I den inledande bedömningen granskas egenkontroll och märkning, enligt krav som anges nedan Krav på fortlöpande kontroll Tillverkare, importör eller distributör ska redovisa en dokumenterad egenkontroll enligt avsnitt 2. Det ska finnas ett avtal om övervakande kontroll, enligt avsnitt 3, mellan tillverkare, importör eller distributör och SP. Innan avtal om fortlöpande kontroll träffas ska SP genom besök kontrollera att den redovisade egenkontrollen uppfyller kraven enligt avsnitt 2. Avtalet skall vara signerat av båda parter innan certifikat kan utfärdas. SPs Certifieringsregler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

18 Bilaga 2 till SPCR 064 juni 2013 Sid 2(9) Krav på märkning Märkningen ska utformas enligt SPCR064 och dessutom innehålla: P-märket, certifikatets nummer, tillverkningsnummer eller motsvarande. SPs P-märke 1.4 Giltighetstid Giltighetstiden för certifikat är upp till fem år. På grundval av bl a rapporter från övervakande kontroll kan giltighetstiden för certifikat förlängas efter ansökan från innehavaren av certifikat. SPs Certifieringsregler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

19 Bilaga 2 till SPCR 064 juni 2013 Sid 3(9) 2 Egenkontroll Tillverkare, importör eller distributör ska ha en egenkontroll för att säkerställa att produkter som är märkta med p-märket uppfyller fordringarna i dessa certifieringsregler. Egenkontrollen ska beskrivas i en kvalitetsmanual eller motsvarande. Kraven på egenkontrollen framgår av följande beskrivning. Om tillverkaren, importören eller distributören har ett kvalitetssystem som är certifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan kan detta anses uppfylla kraven på egenkontroll under förutsättning att kraven enligt nedan uppfylls. 2.1 Organisation Ansvar och befogenheter Organisationen av egenkontrollen ska beskrivas med namn på den eller de personer som har ansvar för kontrollen samt befogenheter att ingripa för att förhindra felaktig kvalitet Företagets representant Företaget ska utse en person som representerar företaget vad avser tillverkningskontrollen. Personen ska ha erforderlig befogenhet och ansvar att säkerställa att den avsedda kvalitén på certifierade produkter uppfylls och vidmakthålls. Om det förekommer flera tillverknings-, import- eller distributörsställen ska varje ställe betraktas var för sig vad gäller såväl egenkontroll som övervakande kontroll. Det ska då också finnas en representant på varje ställe Företagsledningens genomgång Företagsledningen ska hålla dokumenterade genomgångar av egenkontrollen med viss regelbundenhet för att säkerställa dess effektivitet Personal Personalen ska vara väl förtrogen med och utbildad för sina uppgifter samt ha tillräckliga instruktioner och resurser. 2.2 Dokumentstyrning Ansvarig person enligt avsnitt ska se till att endast rätta utgåvor av dokument för egenkontroll finns tillgängliga för den berörda personalen i företaget. 2.3 Kontroll och provning Allmänt Kontroll och i vissa fall provning ska utföras framförallt av detaljer och komponenter som är väsentliga för bärförmågan. Den fortsatta framställningen avser i första hand sådana. Vilka detaljer och komponenter som för respektive produkttyp är väsentliga för bärförmågan beror på den konstruktiva utformningen. SPs Certifieringsregler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

20 Bilaga 2 till SPCR 064 juni 2013 Sid 4(9) För ställningar är normalt följande detaljer och komponenter viktiga att kontrollera: Fotplatta eller motsvarande Spira/ram Tvärbalk/bom Längdbalk Plattformar Skyddsräcke Konsol Stabiliserande stag Väggförankring Tillträdesled (exempelvis trappa) För kopplingar till rörställningar är såväl själva kopplingen som fästelementet viktiga att kontrollera. Ett av provmomenten enligt bilaga 2B i AFS 1990:12 utförs var tredje månad för varje certifierad kopplingstyp. För stegar utförs provning av moment E4.2 Hållfasthetsprov, E4.3 Styvhetsprovning och E4.4 Sidstyvhetsprovning av en tredjedel av de certifierade stegtyperna var tredje månad. Proven genomförs med 60 % av lasten och med max 60 % av deformationskravet angivet i SS För arbetsbockar utförs provning av arbetsbockens steg enligt AFS 2004:3 av en tredjedel av de certifierade typerna av arbetsbockar var tredje månad. Krav enligt samma föreskrifter Mottagningskontroll Inkommande material ska åtföljas av certifikat e dyl som verifierar att materialet överensstämmer med specificerade krav. För inkommande produkter från underleverantörer, ska på motsvarande sätt verifieras att de överensstämmer med specificerade krav. Som alternativ eller komplement till ovanstående rutiner kan provning av inkommande material och produkter genomföras Kontroll under tillverkning Kontroll under tillverkning ska utföras i den omfattning som anses nödvändig för att säkerställa att produkter som tillverkas uppfyller specificerade krav. För metallkomponenter kontrolleras särskilt: Svetsfogar Materialegenskaper efter kall- eller varmbearbetning Materialtjocklekar och andra viktiga mått och dimensioner Ytskydd För produkter av trä kontrolleras särskilt: Virkeskvalité, särskilt för massivt trä Limmade förbands hållfasthet Mekaniska förbands hållfasthet SPs Certifieringsregler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

21 Bilaga 2 till SPCR 064 juni 2013 Sid 5(9) Kontroll av färdig produkt Kontroll av färdig produkt ska utföras i den omfattning som anses nödvändig för att säkerställa att produkterna uppfyller specificerade krav. Företaget ska upprätta provtagningsplan, ange aktuella provningsmetoder samt regler för omprovning. Om indirekta metoder används, anges hur de korrelerar med "huvudmetoden". Jämförande provningar i de två metoderna ska i så fall utföras med bestämda intervaller. För kopplingar till rörställningar utförs prov nr 5 och 6 enligt AFS 1990:12, bilaga 2B, för varje batch av råmaterial, dock minst en gång per månad Åtgärder vid underkännande av produkter Rutiner ska finnas för åtgärder vid underkännande av produkter t ex omprovning, kassation, villkor för dessa. 2.4 Behandling av avvikande produkter Rutiner ska finnas för hur avvikande produkter avskiljs som inte uppfyller specificerade krav. Eventuell märkning som antyder godkännande ska avlägsnas. Avvikande produkter får inte säljas under samma namn eller beteckning som certifierad produkt. 2.5 Produktidentifikation - Märkning Anvisningar ska finnas som beskriver hur och när märkningen med avseende på certifikaten görs. 2.6 Hantering av färdiga produkter - Spårbarhet Rutiner som beskriver hur skador och försämringar förhindras vid hantering, förvaring, packning och leverans ska finnas. Levererade produkter ska kunna spåras till tillverkningsparti, batch eller dylikt. 2.7 Klagomål Klagomål på certifierade produkter, märkning, marknadsföring m m från exempelvis kunder, ska tillsammans med vidtagna åtgärder dokumenteras och hållas tillgängliga för SP. 2.8 Kvalitetsdokument - Journalföring Företaget ska kunna styrka att produkterna uppfyller specificerade krav genom att insamla och bevara relevanta dokument. Företaget ska journalföra mängden certifierade och märkta produkter. Dokumentation av kontroll och provning ska utföras i sådan omfattning att erforderlig spårbarhet kan erhållas. Journaler ska innehålla kommentarer när avvikande resultat erhållits och beskrivning av åtgärder som vidtagits. Kvalitetsdokumenten ska hållas tillgängliga för SP och förvaras i minst tio år. SPs Certifieringsregler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

22 Bilaga 2 till SPCR 064 juni 2013 Sid 6(9) 3 Övervakande kontroll 3.1 Genomförande Den övervakande kontrollen utförs normalt en gång per år genom besök vid fabrik, lager eller importställe vid tidpunkter som bestäms av SP. Besöken kan vara oanmälda. SP ska vid besök kontrollera att den av tillverkaren, importören, eller distributören beskrivna egenkontrollen fungerar på avsett sätt samt göra provuttag och kontroll enligt nedan. 3.2 Provning Systemställningar Provuttag görs av 5 exemplar av komponenter enligt avsnitt 2.3 som är väsentliga för bärförmågan. På dessa komponenter kontrolleras dimensionerna. För produkter försedda med korrosionsskydd utförs uppmätning av skikttjockleken på fem provföremål. Vid tveksamheter beträffande egenskaper som har betydelse för bärförmågan, kan andra prov bli aktuella Hantverkarställningar Provuttag görs av 5 exemplar av komponenter enligt avsnitt 2.3 som är väsentliga för bärförmågan. På dessa komponenter kontrolleras dimensionerna. För produkter försedda med korrosionsskydd utförs uppmätning av skikttjockleken på fem provföremål. Vid tveksamheter beträffande egenskaper som har betydelse för bärförmågan, kan andra prov bli aktuella Rullställningar Provuttag görs av 5 exemplar av komponenter enligt avsnitt 2.3 som är väsentliga för bärförmågan. På dessa komponenter kontrolleras dimensionerna. För produkter försedda med korrosionsskydd utförs uppmätning av skikttjockleken på fem provföremål. Vid tveksamheter beträffande egenskaper som har betydelse för bärförmågan, kan andra prov bli aktuella Kopplingar till rörställningar Provuttag görs av fyra eller nio kopplingar. Dimensionerna kontrolleras. Provning utförs av prov nr 5 och 6 samt något av prov 1 till 4 enligt AFS 1990:12, bilaga 2 B. För produkter försedda med korrosionsskydd utförs uppmätning av skikttjockleken på fem kopplingar. SPs Certifieringsregler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

23 Bilaga 2 till SPCR 064 juni 2013 Sid 7(9) Stegar Provuttag görs av 1 exemplar av hälften av certifierade stegtyper. På dessa utförs provning av moment E4.2 Hållfasthetsprov, E4.3 Styvhetsprovning och E4.4 Sidstyvhetsprovning. Proven genomförs först med 60 % av lasten och med maximalt 60 % av deformationskravet angivet i SS Dimensionerna kontrolleras stickprovsvis på provade exemplar. För produkter försedda med korrosionsskydd utförs uppmätning av skikttjockleken på fem detaljer. Vid tveksamheter beträffande egenskaper som har betydelse för bärförmågan, kan andra prov bli aktuella Arbetsbockar Provuttag görs av ett exemplar av varje certifierad typ av arbetsbock. Dimensionerna kontrolleras på uttaget exemplar. För produkter försedda med korrosionsskydd utförs uppmätning av skikttjockleken på fem detaljer. 3.3 Åtgärder vid underkännande av egenkontrollen eller av produkter Vid underkänt resultat efter granskningen av tillverkarens, importörens eller distributörens egenkontroll och/eller efter provningar ska orsakerna utredas. Utredningen kan resultera i förnyat kontrollbesök, omprovning eller underkännande av kontrollen. 3.4 Rapportering Den övervakande kontrollen ska dokumenteras i en rapport. Rapporten skickas till tillverkaren, importören eller distributören och en kopia till SP-Certifiering. SPs Certifieringsregler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

24 Bilaga 2 till SPCR 064 juni 2013 Sid 8(9) 4 Övriga villkor 4.1 Allmänt Villkoren i denna bilaga är baserade på principer som är fastställda i SPs kvalitetsmanual för certifiering. 4.2 Certifikat Innehavaren av certifikat är ansvarig för att de produkter som omfattas av certifikatet och som är märkta, i alla avseenden uppfyller fordringarna i den certifieringsregel som certifikatet hänvisar till, samt att produkterna är lämpade för sitt ändamål och inte i övrigt kan vålla skada eller olägenhet. Certifikat får inte överlåtas. För överlåtelse till annat företag ska nytt certifikat utfärdas. Utformning av certifikat inklusive exempel på tillhörande produktinformation visas i bilaga. 4.3 Certifikatets användning Innehavaren av certifikat har rätt att märka de produkter som omfattas av certifikatet med märket (enligt punkt 1.3.2) och dessutom rätt att använda märket vid annonsering eller annan reklam för produkterna. Annonsering får inte ske så att förväxling mellan märkta och icke-märkta produkter kan uppstå. 4.4 Annan kontroll SP äger rätt att när och var som helst företa annan kontroll, t ex genom inköp på den öppna marknaden. 4.5 Avgifter Avgifter redovisas i särskild prislista och ska bestridas av innehavaren av certifikat. Avgifter för annan kontroll (4.4) debiteras innehavaren av typkontrollintyget eller certifikatet endast om kontrollresultaten visar att kraven i dessa certifieringsregler inte uppfylls. 4.6 Återkallande av certifikat SP kan med omedelbar verkan, definitivt eller temporärt, återkalla certifikat om: innehavaren använt certifikat eller märket (1.3.2) på eller i förbindelse med produkter som inte uppfyller kraven, eller innehavaren använt märket på produkter som inte omfattas av certifikatet, eller den fortlöpande kontrollen upphört eller resulterat i underkännande, eller innehavaren på annan sätt brutit mot villkoren för certifikatet, eller avgifter inte betalats inom föreskriven tid, eller innehavaren försatts i konkurs, gått i likvidation eller överlåtit verksamheten, eller felaktighet i certifikat uppdagats. Innehavaren ska dock ges rimlig tid för omställning till ändrade förutsättningar, om inte särskilda skäl för annan åtgärd föreligger, eller produkterna visar sig inte lämpade för sitt ändamål eller i övrigt kan vålla skada eller olägenhet. SPs Certifieringsregler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

25 Bilaga 2 till SPCR 064 juni 2013 Sid 9(9) Innehavaren av certifikat, som får meddelande om att hans rätt att använda märke återkallats, definitivt eller temporärt, är skyldig att omgående upphöra med all användning av märket i annonsering eller annan reklam för ifrågavarande produkt. Innehavaren av certifikat ska dock ges rimlig tid för rättelse, om inte särskilda skäl för annan åtgärd föreligger. Missbruk av certifikat eller märke kan, förutom återkallande av certifikat, leda till rättsliga åtgärder. 4.7 Återlämnande av certifikat För återlämnande av certifikatet, efter temporärt återkallande, gäller samma regler som då certifikatet utfärdades första gången, se SPCR064, kapitel 2.3. Omfattningen av granskningen och provningar bedöms av SP mot bakgrund av bl.a. förändringar i reglerna för certifiering. 4.8 Sekretess Samtliga uppgifter som SP tar del av är sekretesskyddade med följande undantag: SP för förteckning över gällande certifikat. Förteckningen innehåller uppgifter om innehavare av certifikaten, certifikatnummer, certifierade produkter, eventuell klassificering samt giltighetstid. Förteckningarna, och certifikaten jämte eventuella bilagor, kan presenteras på SPs och eventuell samarbetspartners hemsidor. Förteckningarna kan även presenteras i publikationer utgivna av t ex branschorgan. SP har rätt att offentliggöra beslut om återkallande av certifikat samt missbruk av certifikat eller märkning. 4.9 Reviderade certifieringsregler SP förbehåller sig rätten att ändra dessa certifieringsregler. För förlängning av certifikat som lämnats enligt äldre regler fordras då att innehavaren av certifikat förbinder sig att följa de reviderade reglerna. Innehavaren av certifikat ska dock ges rimlig tid för omställning till de reviderade reglerna, om inte särskilda skäl för annan åtgärd föreligger Överklagande Överklagande av beslut av SP ska ske skriftligen. Överklagandet ska ställas till SP-Certifiering. Åtgärder till följd av överklagandet beslutas av SPs certifieringsstyrelse. SPs Certifieringsregler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Juni 2013.

Certifieringsregler för VIM-märkning av värmeisoleringsprodukter SPCR 151

Certifieringsregler för VIM-märkning av värmeisoleringsprodukter SPCR 151 Certifieringsregler för VIM-märkning av värmeisoleringsprodukter SPCR 151 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute Certifiering SPCR 151 Oktober

Läs mer

SPCR 064. Certifieringsregler för Typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner

SPCR 064. Certifieringsregler för Typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SPCR 064 Certifieringsregler för Typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2015-11-26 2 Abstract Type examination rules

Läs mer

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt Företag: Ansöker certifiering av en byggprodukt enligt nedan Produkt: Avsedd användning: Märkning p - märkning Annat: t Typgodkännande enligt BBR OBS för ansökan certifiering för CE-märkning (byggproduktdirektivet

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

P-märkning av Säkerhetsväst

P-märkning av Säkerhetsväst SPCR 164 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifieringsregler för P-märkning av Säkerhetsväst SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Typkontroll och märkning

Typkontroll och märkning AFS 1990:12 4 Om ställning används i byggnads- och anläggningsarbete skall skyddsräcket ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare, eller ge motsvarande skydd. Där det finns särskild risk för

Läs mer

Om det finns risk att föremål eller person glider under räcket skall det ha fotlist.

Om det finns risk att föremål eller person glider under räcket skall det ha fotlist. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ändring i styrelsens kungörelse (AFS 1990:12) med föreskrifter om ställningar 1) samt i styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Beslutad den 13

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning av byggprodukter Certifieringsregel CR BBR - Generella regler avseende krav i BBR 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord 2 1 Inledning 3 2 Villkor för certifiering 3 2.1 Allmänt

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion TREBEX byggnadsställning Lastklass: 2-3-4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt TREBEX är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Trapptorn består av prefabricerade HAKI komponenter. Trapptornet

Läs mer

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Utgåva 201403 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu/SL70/SL100 Ramställning 2:16 Allmänt Plettac SL70-Alu/SL70/SL100

Läs mer

Avstängningsventiler i fjärrvärme- och fjärrkylesystem

Avstängningsventiler i fjärrvärme- och fjärrkylesystem SPCR 145 Certifieringsregler för Avstängningsventiler i fjärrvärme- och fjärrkylesystem SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2015-11-09

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad

Läs mer

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Utdrag ur SP-Rapport 2006:58 Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Följande handling är ett utdrag av SP-Rapport 2006:58 Rörställningar - Utvärdering

Läs mer

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning 2:15 Allmänt Assco Quadro 70-Alu/70/100 Ramställning är en prefabricerad

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Smalställning (650 alt. 720). Ställningen byggs med en

Läs mer

SPCR 001. Certifieringsregler för. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. e -märkning av. färdigförpackningar

SPCR 001. Certifieringsregler för. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. e -märkning av. färdigförpackningar SPCR 001 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifieringsregler för e -märkning av färdigförpackningar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion byggnadsställning Lastklass: 2-3 - 4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med mycket hög

Läs mer

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning Monteringsinstruktion Alhak Modulställning 1 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 ALLMÄNT 4 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 5-9 MONTERING 10-12 KOMPONENTFÖRTECKNING 13-16 3 Allmänt Allmänt Modulställning

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2010 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2006 2 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen FSB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med ERB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION MONTERINGSINSTRUKTION L HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd med

Läs mer

P-märkning av Fastighetsboxar

P-märkning av Fastighetsboxar SPCR 158 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifieringsregler för P-märkning av Fastighetsboxar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

SPCR 004. Certifieringsregler för Arkivmateriel

SPCR 004. Certifieringsregler för Arkivmateriel SPCR 004 Certifieringsregler för Arkivmateriel SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2015-12-15 2 Abstract Certification rules for

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2014 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING

VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING Regler för certifiering av produkter för tätning av stumma fogar mot vatten Godkänd av:...... Åke Skarendahl Ordförande snämnd Jan Alemo Ansvarig Vattenfall Utveckling

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Certifieringsregler för skåp för brandfarlig vara SPCR 102

Certifieringsregler för skåp för brandfarlig vara SPCR 102 Certifieringsregler för skåp för brandfarlig vara SPCR 102 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute Certifiering Januari 1998 2 Abstract Certification

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 2-2005 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 2 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabricerade byggkomponenter. Systembredden

Läs mer

P-märkning av Barnprodukter

P-märkning av Barnprodukter SPCR 161 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifieringsregler för P-märkning av Barnprodukter SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter)

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter) ANSÖKAN om (för CE-märkning av medicintekniska produkter) Företag: ansöker om granskning, av SP som anmält organ, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11, senast ändrade genom LVFS 2011:13 (EG-direktiv

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 4-2013 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabrice - rade byggkomponenter. systembredden

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F ZIP-UP SVENSKA AB Tfn: 08-97 04 80 Tfn: 031-23 07 20 Rev 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASADSTÄLLNING SYSTEM F Sida 1. Beskrivning av systemet --------------------------------------------------

Läs mer

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande:

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande: ANSÖKAN OM ACKREDITERING FÖR -certifiering av produkter/processer, personer, ledningssystem för kvalitet, miljö/energi, arbetsmiljö, informationssäkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete -godkännande

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: Införda ändringar Avsnitten 5.8, betalning av faktura utsänd av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad byggnadsställning

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

CERTIFIKAT. Nr Stegar och arbetsbockar

CERTIFIKAT. Nr Stegar och arbetsbockar Stegar och arbetsbockar Innehavare/Tillverkare/Leverantör Hultafors Group AB, Box 38, 517 21 Bollebygd Produktnamn Enligt produktförteckning i bilaga. Produktbeskrivning Stegar av aluminium, stål och glasfiber.

Läs mer

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1 MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Observera innan du bygger 3 Beskrivning av Super 9 4 Delar/Komponenter: Bottenskruv, Spira 5 Horisontalräcke, Längd & tvärbalk, Gitterräcke,

Läs mer

Utmärkt kvalitet för din skull

Utmärkt kvalitet för din skull Lilla boken om P Utmärkt kvalitet för din skull En P-märkt vara eller tjänst är noggrant typprovad mot högt ställda krav och godkänd av en oberoende part. Det innebär att att den är trygg och säker att

Läs mer

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10 INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL Svenska Special Certifieringar AB SSC S C Utgåva 5 2005-08-10 Inledning Varför ska man bli certifierad? Det är det bästa sättet att visa att man

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:9 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll

certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll Tekniska bestämmelser D:210 Augusti 2015 CERTIFIERING AV AVSTÄNGNINGSVENTILER PROGRAM FÖR PROVNING OCH KONTROLL Tekniska bestämmelser

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

Utgåva 1.1. EQ Fönster Energimärkning

Utgåva 1.1. EQ Fönster Energimärkning EQ Fönster Energimärkning Allmänt EQ Fönster Energimärkning är ett frivilligt certifieringssystem med syfte att underlätta valet av energieffektiva fönster. Energimärkningen är utformad utifrån EU:s Energy

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 26

Läs mer

Personcertifiering Administrativa regler C22

Personcertifiering Administrativa regler C22 C22 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Typkontrollintyg nr 447201 Standardutförande (utgåva ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt.. 1 2. Montering av ställningen...2 2.1 Allmänna krav...2 2.2 Montering av det första ställningsfacket...2 2.2.1

Läs mer

OFFERTBEGÄRAN gällande granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter)

OFFERTBEGÄRAN gällande granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter) OFFERTBEGÄRAN gällande (för CE-märkning av medicintekniska produkter) Företag: önskar offert för granskning, av SP som anmält organ, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11, senast ändrade genom

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Arkivmateriel SPCR 004. Certifieringsregler för

Arkivmateriel SPCR 004. Certifieringsregler för SPCR 004 Certifieringsregler för Arkivmateriel SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2015-04-16 2 Abstract Certification rules for

Läs mer

Administrativa regler

Administrativa regler 1 ( 7 ) Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Ansökan; förbindelser 2. Granskning 3. Beslut om certifiering; certifikat 4. Certifieringsmärke 5. Uppföljning 6. Ändrade förhållanden 7. Allvarlig anmärkning

Läs mer

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se.

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se. REGLER FÖR AUKTORISATION OCH LICENSIERING 1 Giltighetsområde Auktorisation och licens omfattar montage av skarvsystem (tätförband, larm och isolering i samband med läggning av fjärrvärmerör) och, i förekommande

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM S6 S6 s6 s6 s6 HAKI AB 2014 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:7 Utkom från trycket 2007-05-10 Uppdaterad t.o.m. STAFS 2007:22 Styrelsens för

Läs mer

(Ändringar införda t.o.m. den 28 juni 2011) AFS 2004:3

(Ändringar införda t.o.m. den 28 juni 2011) AFS 2004:3 (Ändringar införda t.o.m. den 28 juni 2011) AFS 2004:3 STEGAR OCH ARBETSBOCKAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om stegar och arbetsbockar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Arbetsmiljöverkets

Läs mer

NAWID. enligt 2014/31/EU SPCR 306. SPs regler för Bedömning och kontroll av ickeautomatiska

NAWID. enligt 2014/31/EU SPCR 306. SPs regler för Bedömning och kontroll av ickeautomatiska SPCR 306 SPs regler för Bedömning och kontroll av ickeautomatiska vågar enligt 2014/31/EU NAWID SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 11

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden Futuro 14 4 0 1 Allmänt Modulställning Futuro ställningen har hos SP sveriges Tekniska Forskningsinstitutet typkontrollerats för lastklass enligt AFs 1990:12 Typkontrollintyg nr. 14 4 0. Produktbeskrivning

Läs mer

Xxxxxxxxxxxxx. Ställningar. Arbetsmiljöverkets författningssamling

Xxxxxxxxxxxxx. Ställningar. Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2013:XX 2013:4 Xxxxxxxxxxxxx Ställningar Arbetsmiljöverkets författningssamling Ställningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN

Läs mer

Fasader Ställningar - allmänt

Fasader Ställningar - allmänt 50 AFH.61 Fasader Ställningar - allmänt Alltför många ställningar kontrolleras inte! Dessa instruktioner syftar till att öka kunskapen om ställningar och de egenskaper som krävs av dem vid olika arbeten

Läs mer

assco Kombiställningar SL70 / SL100 Monteringsanvisning Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01

assco Kombiställningar SL70 / SL100 Monteringsanvisning Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01 assco Kombiställningar SL70 / SL100 Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01 Allmänt SL70 är en byggnadsställning med stål och aluminiumramar, SL100 endast stålramar och består av prefabricerade byggkomponenter.

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version:

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version: VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan Version: 2016-03 - 04 Vägledning för ansökan Certifiering av ledningssystem för kvalitet (SS-EN ISO 9001:2008) Certifiering av miljöledningssystem (SS-EN ISO 14001:2004)

Läs mer

Brister i ställningar

Brister i ställningar Byggnadsställningar Många fallolyckor som leder till sjukskrivning, invaliditet eller dödsfall, beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt. Olyckorna är särskilt många i byggbranschen.

Läs mer

MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Besiktningstekniker fordonskontroll

Besiktningstekniker fordonskontroll Besiktningstekniker fordonskontroll Certifikat som besiktningstekniker visar DIN kompetens inom området och vald behörighetsklass. Fordonskategorier Fordon som omfattas av 4 kap. 2 a 1 p. fordonslagen

Läs mer

Samlingstält Besiktning Krav och rutiner SP-BES 4064

Samlingstält Besiktning Krav och rutiner SP-BES 4064 Sida 1 (6) Samlingstält Besiktning Krav och rutiner SP-BES 4064 1 Allmänt Detta dokument anger krav och rutiner för besiktning av samlingstält. Ansvarig för tältbesiktningar vid SP är enheten för Bygg

Läs mer

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18 Certifikat 144502 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Pmärkningsregler SPCR 005 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05 Rullställning MONTERINGSINSTRUKTION Layher är Europas ledande

Läs mer

REVISIONSRAPPORT Datum/Date

REVISIONSRAPPORT Datum/Date REVISIONSRAPPORT Datum/Date 2004-08-26 Certifikat nr/certificate No CE 37 50 M Sida/Page 1 (6) Kopia till SP-Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen Göteborgs

Läs mer

Modulställning ALFIX Modul plus II

Modulställning ALFIX Modul plus II 1 Modulställning Ställningen har granskats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Typkontrollintyg nr 44 72 02 2 Kopia av SP:s certifikat 3 INNEHÅLL Kopia av SP's Typkontrollintyg 1. Beskrivning av

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

MONTERINGS INSTRUKTION

MONTERINGS INSTRUKTION MONTERINGS INSTRUKTION HAKI AB 010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI.

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2013 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

SPCR 079. Certifieringsregler för CE-märkning av produkter för explosionsfarlig miljö

SPCR 079. Certifieringsregler för CE-märkning av produkter för explosionsfarlig miljö SPCR 079 Certifieringsregler för CE-märkning av produkter för explosionsfarlig miljö SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification April

Läs mer

Layher Original Ställningssystem Säkerhetsföreskrift

Layher Original Ställningssystem Säkerhetsföreskrift Layher Original Ställningssystem Säkerhetsföreskrift Innehållsförteckning Sida Hur vet jag att min ställning är säker?.......................................................................... 3 Är det

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Regler för auktorisation och certifiering

Regler för auktorisation och certifiering Regler för auktorisation och certifiering 1 Giltighetsområde Auktorisation och certifikat omfattar montage av mätare elanslutning, röranslutning och provning och felsökning i samband med montage av mätare.

Läs mer

Personlig Skyddsutrustning enligt direktiv 89/686/EEG (PPE)

Personlig Skyddsutrustning enligt direktiv 89/686/EEG (PPE) SPCR 029 Certifieringsregler för Personlig Skyddsutrustning enligt direktiv 89/686/EEG (PPE) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

P-märket är SPs kvalitetsmärke

P-märket är SPs kvalitetsmärke KVALITET SPs P-märke har länge använts som kvalitetsmärke för exempelvis fabrikstillverkade småhus och fjärrvärmecentraler. Nu utvidgas användningen inom byggområdet. Varje produktområde har särskilda

Läs mer

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning 1 Vad är personlig skyddsutrustning? Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas

Läs mer

GODKÄNNANDEBEVIS. Nr 123 01. Evenemangstält Röder 10 20 m

GODKÄNNANDEBEVIS. Nr 123 01. Evenemangstält Röder 10 20 m Nr 123 01 Evenemangstält Röder 10 20 m Innehavare Hallton AB, Box 11478, 791 14 Falun Tillverkare/Leverantör Tältduk: Tält: Beskrivning Verseidag Indutex GmbH, Tyskland Serge Ferrari S.A.S, Frankrike Mehler

Läs mer

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning 413100 1 (3 ) Kopia till SP- Box 857 Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Box 720 405 30 GÖTEBORG Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning Certifikat

Läs mer