Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter"

Transkript

1 Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN OM VÄRMEPUMP - Anmälan enligt 17 eller 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för anläggning/anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla (17 15 kw, kw) Datum 1(4) Fastigheten Fastighetsbeteckning Fastighet, adress Sökande Namn Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer) Personnummer/organisationsnummer Fastighetsägare, namn (om annan än sökanden) Installatör, namn Telefon (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) Fastigheten ligger inom vattenskyddat område Ja Nej Ansökan avser, ange värmepumpsfabrikat Om ja, ange vilket område Typ av utformning av värmepumpsanläggningen Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, förbrukningsbrunn, borrhålsdjup meter Ytjordvärme med kollektor Ytvattenvärme med kollektor förlagda i, kollektorlängd meter Ytvattenvärme, öppet system med vatten från, vattnet återföres till Annan, specificera Närmare beskrivning Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress

2 Typ av köldmedium (freon) i värmepumpen Mängd, kg Värmepumpens beräknad effekt 2(4) Om kollektor finns Kollektorns djup, meter Typ av frostskyddsvätska Volym frostskyddsvätska, liter Andelar vatten frostskyddsvätskan ska blandas med, % Övriga tillsatsämnen Jag har tagit del av informationen i bilaga 1 och 2 Namnteckning Ort och datum Sökande, namnteckning Namnförtydligande Om anläggningen ej utföres på egen mark måste servitutsavtal upprättas med berörd markägare. Bilaga 1 Rekommendationer för värmepumpsanläggning som utnyttjar grund-, ytvatten eller berg/mark som värmekälla. Bilaga 2 Gällande regler för värmepumpsanläggningar. Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress

3 Bilaga 1 Beslutsunderlag och rekommendationer för värmepumpsanläggning som utnyttjar grund-, ytvatten eller berg/mark som värmekälla 3(4) En situationsplan bifogas anmälan som redovisar byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser, vägar, vattendrag samt utanför kommunalt VA-område vattentäkter och avloppsanläggningar eller liknande inom 100 m från borrplatsen. Hål för bergvärmeanläggning bör inte borras närmare än 10 m från fastighetsgräns utan skriftligt godkännande från den berörda grannen, alternativt att hålet gradborras in mot den egna fastigheten så att skyddsavståndet innehålls i hålets centrum. Kopia av överenskommelse skall bifogas anmäla med annan markägare om del av anläggningen förläggs på annans mark eller närmre än 10 m från tomtgräns och hålet inte gradborras på ett sådant sätt att skyddsavståndet i hålets centrum innehålls. Bergbrunn bör utföras enligt Normbrunn 97 Kriterier för utförande av energibrunn i berg. För att minska risken för skador på kollektorn ska området markeras med bojor eller dylikt.* Kollektorn bör vara en helsvetsad plaströrskollektor (PEM PN 6.3) enligt SIS 3362 eller motsvarande med fabrikstillverkad returböj. Anläggningen provtrycks när anläggningen färdigställts och köldbärare fyllts på. Detta bör ske i samband med provkörning av värmepumpen. Observera att kollektorn dess för innan ska ha provtryckts under betryggande omständigheter. Anläggning ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage. Anordning som förhindrar utläckage genom självtryck ska finnas. Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska fastighetsägare vidta åtgärder så att felet undanröjs. Fastighetsägare ska vid överlåtelse av fastigheten underrätta den nye ägaren om förekomsten av dessa rekommendationer. Om vatten kommer att avledas till kommunens ledningar ska tekniska kontoret tillfrågas. De bestämmelser som gäller enligt köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3) samt Naturvårdsverkets allmänna råd 1997:2 ska följas. Utdrag bifogas, se bilaga 2. * Gäller endast när ytvatten är värmekälla. Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress

4 4(4) Bilaga 2 Innehavare av värmepumpsanläggning är skyldig att följa de föreskrifter som anges i köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3) samt Naturvårdsverkets allmänna råd 1997:2 För denna typ av anläggning gäller framför allt följande CFC- och HCFC-kemikalier får inte användas som köldbärare vid nyinstallation eller för läcksökning i samband med tryckoch täthetsprovning. Vid val av köldbärare ska ämnen med låg giftighet för såväl människors hälsa som för miljön väljas. Detta gäller även exempelvis korrosionshämmare och konserveringsmedel. Lättfattliga och noggranna drifts- och säkerhetsinstruktioner ska finnas med de anvisningar som behövs för att förebygga utsläpp av köldmedium. Kyl- och värmepumpsanläggning ska användas och underhållas med sådan omsorg att tillräcklig säkerhet erhålls mot utsläpp av köldmediet till atmosfären och köldbärare till mark och vatten. Fortlöpande tillsyn ska utföras i den omfattning som anges i skötselinstruktionen för anläggningen. Fel som medfört eller kan leda till utsläpp av köldmediet ska omedelbart åtgärdas. Påfyllning av nytt köldmedium får inte ske innan felet åtgärdats. Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på anläggningen. För ingrepp i anläggningen krävs behörighet klass 1. Kriterier för Svanmärkning finns men ingen uppfyller de kraven idag (- enbart propan + etanol). Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress

5 MEDGIVANDE FRÅN GRANNE - gällande bergvärme 5(4) Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Nedanstående berörd fastighet godkänner placering av borrhål för bergvärme anläggning på fastigheten, närmare vår gemensamma tomtgräns än 10 meter i enlighet med bifogad situationsplan. Fastighetsbeteckning Telefon bostad (även riktnummer) Telefon mobil Telefon mobil Underskrift Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande OBS! Även situationsplanen ska skrivas på Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden mellan värmepumpar

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m.

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. December 2002 Rev. april 2003 VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken.

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälningspliktig vattenverksamhet Med vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter.

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. 1 (5) Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger

Läs mer

Polismyndigheten i Uppsala län

Polismyndigheten i Uppsala län Polismyndigheten i Uppsala län Säkerhetsskyddsavtal Datum Diarienummer 2012-04-10 PVS-913-5969/11 AA 913-2081/12 Handläggare Siv Forsberg Er referens 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (NIVÅ 3) mellan Polismyndigheten

Läs mer

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN Sökande Förnamn: Org.-/personnummer: Efternamn:

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling Utkast 2015-02-25 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den [datum] NFS 2015:[nr] Utkom från trycket den

Läs mer

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Mariestad Töreboda Gullspång Fastighet som anmälan avser Fastighetsbeteckning Adress Fastighetsägare Person-/organisationsnummer

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till

Läs mer